Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

5

Click here to load reader

Transcript of Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

Page 1: Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

Bortzirietako Toki Ona Institutua, 2012-2016ko Plan Estrategikoa

ILDO NAGUSIAK HELBURU ESTRATEGIKOAK ADIERAZLEAK AFN / ARRAKASTA

FAKTORE NAGUSIAK PROZESU KLABEAK

INTERES TALDEAK

Ikastetxearen kudeaketa

1. Kudeaketa sistema estandarizatua mantentzea. 2. Ikastetxeko Formakuntza Plana adostea.

1. Ziurtagiriren bat berritu dugu. 2.Irakasleek egin dituzten formakuntza ordu guztietatik %50 ikastetxeko formakuntza planarekin erlazionatuta daude.

1. ISO edo “Ikastetxe Bikaina” ziurtagiria mantentzeko barne eta kanpo-auditoriak egin. 2. Formakuntza-Plana ikastetxeko UPOn markatutako helburuekin diseinatu, eta ikastaroak institutuan bertan eman.

PR0502 Plan estrategikoa PR0504 Urteko Plana PR0602 Langilegoen formakuntza

Irakasle Ikasle Familiak

Lidergoa eta koordinazio pedagogikoa

1. Izendapen berezia dutenen egitekoa definitzea eta ardurak onartzea. 2. Departamentuen funtzionamendua zehaztea. 3. Lan-taldeen funtzionamendua zehaztea. 4. Talde-lana bultzatzea.

1. Izendapen berezien egitekoa definitu da. 2. Mintegi bileren aktak jaso dira eta bertan, Zuzendaritzak ezartzen dituen lan ildoak jarraitzen direla ikusten da. KPBn adostu diren erabakiak Departamentuetan aplikatu eta kontuan hartu dira. 3. Lan-talde desberdinak sortu dira , eginkizun zehatzekin eta egindako lana klaustroari eskaini zaio. 4. Talde-lana batzorde ezberdinetan, irakasle eta ikasleen artean, helburuak lortzeko aplikatu eta erabili izan den lan-metodoa izan da.

1. Ikastetxeen Erregelamenduan eta Hezkuntza Proiektuan oinarrituz, izendapen berezien egitekoa zehazteko zerrendak edo protokoloak adosteko proposamenak egin. 2. 2.1 / 3. Departamentuetako eta lan-taldeetako Urteko Planak ikastetxeko UPOren ildo beretik planifikatu. 2.2 Departamentuburuen lidergoa definitu. Erabaki pedagogikoak KPBn planteatu, eztabaidatu eta adostu. 4. Talde-lana praktikan jarri, metodologiaren ezaugarriak kontuan hartu.

PR0102 Ikasturtearen planifikazioa PR0504 Urteko Plana

Irakasle Ikasle

Page 2: Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak

1. Kalitatezko heziketa akademiko eta pertsonala eskaintzea. 2. Ikastetxeko emaitza akademikoak eta kanpo ebaluazioen emaitzak hobetzea. 3. Oinarrizko gaitasunak lortu ahal izateko unitate didaktikoak eta metodologiak berritzea. 4. Aniztasunari neurri egokienekin erantzutea. 5. Liburutegiaren erabilera sustatzea. 6. “Gelako jarduerak” prozesua errebisatzea.

1. Ikasle eta familien gogobetetze-maila >7 da. 2. Promozioa/titulazioa: DBHn %90 eta Batxilergoan eta Lanbide Heziketan % 80; eta ebaluazio diagnostikoan, M1 eta M2, kopurua jaistea %25ra, ikasgai bakoitzean, eta M3+ %12a igotzea. 2.1 Nafarroako emaitzekin konparatu, ondorioak aztertu, eta hobekuntza proposamenak egin. 3. 1 Oinarrizko gaitasunak landu dira, eta programazioak eta unitate didaktikoak horietan oinarrituta garatu dira. Metodologia dagokionez, ikasle eta familien gogobetetze-maila >6 da. 3.2 Diziplina arteko proiektuak gauzatu dira. 4. Zailtasunak dituzten ikasleak identifikatu dira, eta beraientzat programatuta helburuak lortu dira. 4.1 Gaitasun bereziak dituzten ikasleak identifikatu eta beraientzat jarduerak eta lan bereziak prestatu dira. 5. 1. Programazioen %20k liburutegiaren erabilera jaso dute.

1. /3. 1 Gelako programazioetan ikasleen ezagupenak, trebetasunak eta gaitasunak garatu eta eguneratu. 2. Irakasleok metodologia egokiak erabili, ikasleen egoerak aztertu, eta hobetzeko proposamenak adostu. 3.2 Departamentuen arteko elkarlana bultzatu. 4. Baliabideak kontuan hartuz, aniztasunari aurre egiteko, aniztasun-neurri egokienak martxan jarri. 5.1 Departamentuetan, programazioetan, liburutegiaren erabilera sustatzeko proposamenak adostu. 5.2 Irakurketa bultzatzeko jarduerak antolatu. 6. Ikasturtearen hasieran, Departamentuetan, klase baten garapena aztertu.

PR0202 Programa- zioa PR0203 Gelako jarduerak PR0204 Ebaluazioa PR0205 Tutoretza

Irakasle Ikasle Familiak

Page 3: Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

5.2 Liburutegia modernizatzeko eta iturri ezberdinak erabiltzeko, 10 ordenagailu sartu ditugu, eta irakurketak bultzatzeko jarduerak antolatu dira. 6. Departamentuetan klase baten garapena aztertu da, eta ondorioak aktetan jaso dira (azalpenen denbora, lanak egiteko, ikasteko, antolatzeko...)

Hizkuntzen Tratamendua

1. Atal elebidunak zabaltzea. 2. Atzerritar hizkuntzak

erabiltzeko proiektu ezberdinetan parte hartzea.

3. Ikasleek akreditazio linguistikoak lortzea.

1. Atal elebidunetan parte hartzen duten ikasgaien saio-kopurua honakoa da: DBH 1go eta 2. mailan, % 50, DBH 3. eta 4. mailan, % 100. 1.1 Atal elebidunetan parte hartzen duten ikasgai-kopurua handitu da. 1.2 Batxilergoan eta Lanbide Heziketan ikasgairen bat atzerritar hizkuntzan lantzen da. 2. Atzerriko ikastetxeekin proiektuak adostu dira. 3. Hizkuntza akreditazioak: Euskaran: DBHn: B2, %90 eta Batxilergoan: C1, % 70. A ereduan: A1, % 50. Lehen atzerritar hizkuntzetan: DBHn: A2, % 60 eta Batxilergoan: B1, % 65.

1. Inplikatutako Departamentuekin bilerak egin, urteko eskaintza zehazteko eta planifikatzeko. 2. Hezkuntzatik eskainitako proiektuak baloratu eta hitzarmenak lortu. 3. Urrutiko Hizkuntza Eskolan parte hartu, eta ikasleak akreditazioak lortzera bultzatu.

PR0101 Aurreinskrip-zioa eta matrikula PR0102 Ikasturtearen planifikazioa PR0504 Urteko Plana

Ikasleak Familiak

Page 4: Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

Adimen emozionala eta osasuna

1. Tutoretza plana eguneratzea. 2. Osasunarekin lotutako jarduerak gauzatzea. 3. Gure arteko harremanetan elkar- entzutea oinarrizko jarrera izatea.

1.1 Ikasturtean, Tutoretza planean, gutxienez, 10 saiotan adimen emozionala landu da. 1.2 Giza heziketari dagokionez, gogobetetasun inkestetan, >7ko balorazioa lortu da. 2. Gutxienez, hiru Departamentuetako UPOn osasunarekin zerikusia duen helbururen bat finkatu da. 3. Bizikidetzari dagokionez, gogobetetasun inkestetan, >7ko balorazioa lortu da.

1. Tutoretza plana aurrera eraman. 2. Departamentuetako Urteko Plan Orokorrean jarduerak zehaztu. 3. Entzute aktiboa, asertibitatea eta enpatia gauzatu.

PR0205 Tutoretza PR0504 Urteko Plana

Irakasleak Ikasleak Familiak

Parte-hartzea eta giroa

1. Geletan lan-giro egokia sustatzea. 2. IKTn erabilera arduratsua eta zuzena bultzatzea. 3. A ereduko ikasleak integratzea. 4. Ikastetxeko ekintza orotan, puntualtasuna hasieran eta bukaeran errespetatzea.

1. Kanporaketen eta espedienteen kopurua murriztu da. 1.1 Familia eta ikasleriaren gogobetetze-maila >7 lortzea. 2. IKTen erabilera zuzena eta arduratsua lantzeko Tutoretza-programazioan gaia planteatu da. 3. A ereduko ikasleek, gutxienez, ikasgai bat Euskaraz lantzen dute. 4. Laginketa baten bidez, ikerketa estatistiko ezberdinak eginen dira.

1. Bizikidetza plana eta ikastetxeko araudia ezagutarazi eta aplikatu. 2. Tutoretzan IKTn erabilera arduratsua eta zuzena ziurtatzeko zenbait saiotan gaia landu. 3. A ereduko ikasleek Euskaraz emanen dituzten arloak zehaztu. Adibidez, Gorputz Heziketa , Musika, Plastika... 4. Klaustro guztietan puntualtasunaren beharra azpimarratu, eta Urteko Plan Orokorren helburu hau jaso.

PR0102 Ikasturtearen planifikazioa PR0705 Bizikidetza

Irakasleak Ikasleak Familiak

Komunikazioa

1. Komunikazio-maila ona izatea. 2. Kalitatezko webgunea izatea.

1. Komunikazioa: gogobetetasun inkestetan >7 balorazioa lortu da. Hartutako erabakiak inplikatutakoei jakinarazi zaie 2. Webgunean azaltzen den informazioa eguneratua dago.

1. Komunikazioak mezu elektronikoen bidez edo webgunearen bidez helarazi. Erabakien berri emateko, inplikatutakoekin bilerak egin. 2. Webgunea eguneratua

Ikasleak Familiak Ikasleak

Page 5: Plan estrategikoa azkena 12_05_11_azkena

mantentzeko, ekarpenak egiteko modua sistematizatu.

Inguruarekiko elkarlana

1. Inguruko enpresa arduradunekin eta gizarte-agenteekin elkarlanean aritzea. 2. Lanbide Heziketako eskaintza indartzea. 3. Formakuntza iraunkorra bultzatzea. 4. Bortzirietako Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin koordinazioa mantentzea.

1. Inguruko enpresa arduradunekin eta gizarte-eragileekin bilerak egin dira eta formakuntza beharrak aztertu dira. 2. Lanbide Heziketako eskaintza, inguruko enpresen eta erakundeen beharren arabera egin da, eta taldeak osatu dira. 3. Urtero, hiru ikastaro antolatu dira. 4. Koordinazio bilerak egin dira, eta irizpideak onartu eta praktikara eraman dira.

1. Inguruko enpresekin harreman zuzenak mantendu. 2. Lanbide Heziketako eskaintza mantentzeko, ekintzak antolatu eta bultzatu. 3. Formakuntza iraunkorra eskaini. 4. Zuzendari, Orientatzaile eta ikasgaien kordinazio pedagogikoa antolatu eta mantendu.

Baliabideak eta laguntzak

1. Konektibitatea hobetzea. 2. Ikasleentzat baliabide informatikoak gehitzea. 3. Baliabide informatikoak dauden gelen kudeaketa egokia.

4. Ikastetxeko espazioak gehitzea. 5. Ikastetxeko gelak, tailerrak, komunak, espazioak lanerako behar diren baldintzetan eta txukun mantentzea. 6. Berogailuaren sistema berritzea.

1. Konektibitate arazorik ez dugu izan. 2. Informatika gelaz gain, baliabide informatikoz osatuta, bi armairu mugikor ditugu. 3. Gela horiek erabiltzeko baldintzak zehaztu dira. 4. Behar diren espazioei buruzko azterketa egin da, eta Hezkuntza Departamentuari helararazi zaio. 5. Instalazioaren egoera dela, gogobetetasun inkestetan >7 balorazioa lortu da.. 6. Berogailuaren sistema berritu da.

1. Konektibitatea gela guztietara iristeko sistema egokitu. 2. Ordenagailu eramangarrien kudeaketa eta mantentze-lanei buruzko erabakiak hartu. 3. Departamentuen eskaerak aztertu eta erabilera zehaztu. 4. Espazioei buruzko azterketa egin. 5. Espazioak txukun eta lanerako baldintza egokietan mantentzeko erabakiak hartu. 6. Berogailuen sistema berritzeko Hezkuntza arduradunekin elkarrizketak mantendu eta erabakiak hartu.

PR0702 Mantenimen-dua PR0504 Urteko Plana

Irakasle Ikasle Familiak