Planilla Control Bodega Abarrotes

download Planilla Control Bodega Abarrotes

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Planilla Control Bodega Abarrotes

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  1/15

  Producto Stock bodega A Comprar echa comprAtún 1paleta 10-Aug

  calamar 8kilos 10-Aug

  Camaron Ecuatoria 5KILOS 10-Aug

  Camaron nacional 3KILOS 10-Aug

  Carne ai!a " kilos 3 kilos 10-Aug

  Congrio o-- 5kilos #-AugC$oritos 8kilos 18-%ul

  mac$as na&auelas 0-- 5kilos #-Aug

  'ac$as nortina 0--- 3kilos 15-%un

  'erlu(a austrial 0--- )kilos 30-%ul

  Ostion 0------- 5kilos 10-Aug

  *angasius +kilos #-Aug

  *in(as ,e ai!a 1kilos "kilos 10-Aug

  piure "kilos 18-%ul

  pulpo 15porc30gr. 3kilos 10-Aug

  /eineta 1kilos #kilos #-AugSalmn paletas 10-Aug

  so!re costilla moli,a 0--- 10-Aug

  salmon a$uma,o 00gr 10-Aug

   2ruc$a

  truc$a cca!e(a un, 1-%ul

  asiento 0--- 10-Aug

  CARNES Entrecot 1"un, #-%un4ilete &acuno 1"00 1300 5 kilos "-Aug

  Lomo liso 8300gr. )"50gr.5 kilos 1-Aug

  panita "kilos "0-%un

  *ec$uga 15 porc 10kilos -Aug

  platea,a 0------- 10-Aug

  solomillo cer,o 1un, 5kilos "+-%ul

  Aceite mira6ores 1litro 5 litros #-Aug

  ABARROTES Aceite oli&a +litros #-AugAceto !alsanico 1litro #-Aug

  alka pastillas. 1 !olsa #-Aug

  Alusa 0-- +-%ul

  Arro( 0----- +-%ul

  Arro( ar!orio 0-- 3kilos "5-%un

  Arro( tucapel # kilos #-Aug

  ar&eas congela,as "kilos #-Aug

  A&ena tra,icional 8 kg #-Aug

  A(úcar 6or +kilos #-Aug

  A(úcar granula,a )kilos 10-Aug

  A(úcar ru!ia )kilos "8-%un

    Y

  MARISCOS

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  2/15

  7aruillos " caas 3)un,. #-Aug

  7lem pisos + un, #-Aug

  !olsas 110 1"0 +un, 1-%ul

  !olsas 50 #0 0 "8-%un

  !olsas #0 0 11 pte 10-Aug

  Ci9 " un, +un,

  Ciruela ,es$i,rat 3 kilosca!ello ,e anguel 0--- 1kilo menu marte

  Cloro "litro 10 litros 1-%ul

  Conc: 2omate 0-- "kilos 1-Aug

  Con9ort !a;o 5 un, )un,

  couscous ",e 500grs

  Ca9< en grano 0--- 3kilos

  Crema ,e coco 0--

  c$oc:am!rosoli ca9< "kilos 3kilos 18-'a=

  C$ocolate amargo 5 !ol150 gr.

  C$ocolate !elgaC$ocolate !lanco

  C$oricillo 13 un, 13un,

  c$oclitos coctel "un, 5un, 10-Aug

  C$u;o

  ,emi glace +!olsa "+-%ul

  >es: Am!iental 1un, #-Aug

  Esco!illn "un, 1)-'a=

  Esencia ,e narana 1un,

  Esensia ,e coco 0--

  Espirales pasta " kilos

  espongi

  Estracto &ainilla 3un,

  4i!ra &er,e #un,

  9on,os ,e alcac$o9as 10un, 1"-%ul

  9os9oros 5 caas

  4rito master 0-- 10litros

  4rutilla conser&a 0--- 5 tarros

  ?lucosa 1-- 1-Aug

  ?elatina sin sa!or 800gr 1-Aug

  @am!urguesas 0--- "0un,

  @arina +5 kilos 10-Aug

  @umo lui,o 1--

   %a!n ,e !a;o + ltr

   %engi!re 9resco 1!an, 100gr.

   ugo ,e narana 1litro "ltr 10-Aug

   %urel san ose 11 tarros

  Ketc$up 1un, 1 un,

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  3/15

  La&: >oBn 0-- 5 un,

  Lec$e con,ensa,a 8 tarros 10-Aug

  Lec$e ,e coco 0-- 5 tarros

  Lenteas "kilos

  Le&a,ura 1!1"5gr. 1010gr.

  Lustra mue!les 5un,

  'ace,onea conser 35)0gr. 5 5)0gr.'ago pa,s +pate

  'aicena ) pte 10-Aug

  'anar 3kilos 10-Aug

  'anteca "kilos 1-Aug

  'anteuilla +un, 1"un, 1-Aug

  'an(anilla in9usin 5caas 1)-'a=

  'argarina "kilos 1-%ul

  'argarina $oa "kilos 1-%ul

  'a=onesa 1kilos 1kilo 1-Aug

  'enta in9usin # caas 1)-'a='iel ,e palma 3"+0gr.

  miel ,e a!ea 1k 10-Aug

  'osta(a 5 kilos

  'osta(a ,ion 1-- 1-- 10-Aug

  nesca9e 15un, ) so!res 1-%ul

  o&a 0-- )un,

  nueces 00grs 1-Aug

  pala 0-- 1

  *almitos 500grs "kilos 1-%un

  *an ralla,o 150gr.

  *anko "un,

  *a;os sacu,ir 8 un,

  *apas 9ritas "kilos 10-Aug

  *apa=a al ugo 11ltr

  *i;a conser&a 5tarros

  pasas corintios 0-- 500gr menu marte

  *olenta ) kilos "kilos #-Aug

  *orotos 1kilos

  puratos "litros

  pure ,e papas 1kilos "kilos

  Dunoa !lanca 1kilos

  Duinoa roa 1" kilo

  Dui +litros

  /ai, "un,

  /ocklets "pte #50gr. #-Aug

  /omero 0--- 1!olsa

  Sal 1)kilos 10-Aug

  Salsa !ar!ecue 0-- 3un, #-%un

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  4/15

  Salsa ,e so=a 0-- 3un,

  sesamo pelao +!ol100gr. 10-Aug

  Ser&illetas +003333.

  espaguetti nF5 18 un,

   2< carl ?re= 3 caas 1)-'a=

   2< Ce=lon orange " caas 3)un,. 1)-'a=

   2< eng: 7reack 3caas 1)-'a= 2< la,= gre= 3caas 1)-'a=

   2< prince o9 Bales "caas 1)-'a=

  tortilla ,e campo 0-- 10-Aug

   2oalla ,ispensa,or 1-- 5un,

   2oallas ,e papel 0--- + rollos elite

   2raperos 5050 0-- 5un, ""-'a=

  trigo mote 1kilos "kilos ""-'a=

   2rutro pollo 0-- "kilos 1)-'a=

  Gienesas +0un, #-Aug

  &inagre man(ana 3 ! 500ml. 1-%ulGinagre !lanco 0--- " ltros 1-%ul

  Ginagre &ino rosa, 1litro 1-%ul

  Gino !lanco 1ltro 1-Aug

  Almen,ra 500gs 3-%un

  a&ellanas 800grs 1-Aug

  A(a9rHn 0--- "0 !olsas ""-%un

  7icar!onato ) ! 30gr. 10!olsa

  Canela moli,a 5! 15 gr. 10 !olsa

  Cla&o ,e olor 5 !5gr. 10 !olsa

  Coco ralla,o 1kilos

  Comino entero 0-- " !olsas

  Estragon 5 ! 5gr. 10 !olsa

  Esenc::almen,ra 0--- 1)-'a=

  Enel,o 0--- 10!olsa

  Esenc::narana 1un, 1)-'a=

  Laurel 0--- " !olsas

  ueces 800grs

  *imienta moli,a "! 100gr.

  *imienta entera "! 100gr.

  pan mol,e 0-- 3 !ol

  *ol&o ,e $ornear 30 so!res"0gr. er!a mate 1k l 500gr

  Crema 1litro 1" litros 1-Aug

  Lcteo! @ue&os 5!an,eas ) !an,eas [email protected]&os ,e co,orni( 3un, 1!an,ea "#-%un

  Lec$e entera 0-- 1" litros 1-Aug

  lec$e en pol&o 0-- 3 kilos 10-Aug

  Lec$e i,eal 1-- 5 un,

  ESPECIES Y"R#TOS

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  5/15

  Duesillo 1 3"0gr. 10-Aug

  Dueso a(ul 0-- 3un, #-Aug

  Dueso ca!ra 0--

  Dueso camem!ert 1100gr. "0-%un

  Dueso e,am 0-- 1)-'a=

  Dueso 9un, a$uma 0-- "un, 1)-'a=

  Dueso gau,a 0--- 500 gr "0-%ulDueso gru=ere 0-- #-%un

  Dueso parmesano 0-- " un, 1+-%ul

  0--

  ueso lamina,o 0-- 10-Aug

  Dueso p$ila,elp$ia 0-- 1un, "+-%ul

   amon san,uic$ 0-- 10-Aug

  "$ambre  %amn serrano 0-- 5pt*anceta a$uma,a 0-- "pt

  Bar

  ta!asco roo = &er,e 1un, 1-%ulcrema c$antilli 0-- 1ltr

  @ielo )kilos -Aug

  @ielo 9rape #kilos -Aug

  *ulpa C$irimolla +kilos 1#-Aug

  *ulpa ,e mango + kilos 1#-Aug

  *ulpa 4ram!uesa +kilos 1#-Aug

  *ulpa 4rutilla 0-- 3kilos

  *ulpa *i;a + kilos 1#-Aug

  mi !erries 3!ol +00gr. 10-Aug

  aran,anos 1!ol +00gr.

  $ela,os &ainilla 0-- 10-Aug

  @ela,o pistac$o 0-- 10-Aug

  @ela,o c$ocolate 0-- 10-Aug

  $ela,o trisa!or 1un, 10-Aug

  [email protected] >E E2/E?AJ 18 >E A?O2O >E "013

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  6/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  7/15

  omprar e%

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  8/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  9/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  10/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  11/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  12/15

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  13/15

  Producto tock bodeg A Comprar&'t$ma compra Comprar e%GE?A Acelga 0--- ) un, 18-%ul

  aceitunas &er,e 1kilo 1kilo

  aceitunas negra1kilo 1kilo

  C$icoria 0--- 1 mata -%ul

  Ao

  Al!a$aca 0-- "pte "-Augaceitunas &er,e 0---- 1kilo 1)-'a=

  7erenenas

  !eterragas

  7rcoli

  Ce!olla

  Ce!olla mora,a

  Ce!ollin 0-- "pte "-Aug

  Ci!ulette 0-- +pte "-Aug

  Cilantro 1pte c$ico 1pte ")-%ul

  Coli6orC$ampi;on 1 !an,e +pates 18-%ul

  Esparragos

  Espinaca 0--- "pte ")-%ul

  Lec$uga costina 1 un, "un, -%ul

  Lec$uga lolo !io

  Lec$uga lolo ros 0-- )un, 1"-%ul

  Lec$uga milanes

  Lec$uga risa,a

  Limn

  Limn ,e pica

  'an(ana

  'an(ana &er,e 0--- "kilos 18-%ul

  arana 1 kilo "kilos ")-%ul

  menta

  *altas

  *apa nati&a 0--- "kilos -%ul

  *apas

  *apas camote 0--- +kilos ")-%ul

  *epinos 0-- )un, ")-%ul

  *era " un, " kilos -%ul

  *ereil 1pte c$ico 1pte ")-%ul

  *icles

  *imiento amarill

  *imiento roo 0--- ) uni,a,es "-Aug

  *imiento &er,e "un, )uni,a,es ")-%ul

  *lHtano 0-- "kilos -%ul

  *lHtano &er,e

  *orro

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  14/15

  /ucula 0--- 1 pte "-Aug

   2omate 0--- 10kilos ")-%ul

   2omate c$err=

  ana$oria 1kilo 3kilos 3-Aug

  apallo camote

  apallo italiano )un, 1" 18-%ul

 • 8/19/2019 Planilla Control Bodega Abarrotes

  15/15

  stock !o,ega pro,uctos a comprar