Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus

Click here to load reader

 • date post

  09-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Presentació de Naiara Comas de l'Agència de Resudus

Transcript of Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus

 • 1.Poltiques de sostenibilitat a Catalunya" Residus 30 dabril de 2014

2. Agncia de Residus de Catalunya ASPECTES GENERALS Empresa pblica del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada a partir de la llei autonmica de residus vigent. LAgncia de Residus de Catalunya t competncia sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu mbit territorial, siguin industrials, municipals, sanitaris o agropecuaris, amb excepci de: - Els residus radioactius - Els residus que procedeixen d'activitats mineres - Els residus d'explotacions agrcoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotaci agrria - Els explosius desclassificats - Les aiges residuals - Els efluents gasosos 3. Agncia de Residus de Catalunya 4. Problemtica dels residus RESIDUOS Problemtica ambiental 5. Cicle dels residus/recursos 6. Normativa i planificaci La normativa d'aplicaci a Catalunya inclou: El conjunt de la legislaci autonmica La normativa bsica estatal La normativa de la Uni Europea d'aplicaci directa Territorialment Les regulacions establertes a nivell de municipi 7. Planificaci Plans i programes Defineixen des de diferents mbits quins sn els eixos bsics per poder dur a terme l'aplicaci correcta del model catal de gesti de residus. Programa de gesti de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC), (2007-2012) Programa de gesti de residus industrials de Catalunya (PROGRIC), (2007-2012) Programa de gesti de residus de la construcci a Catalunya (PROGROC), (2007-2012) Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gesti de Residus Municipals, aprovat pel Decret 16/2010 8. PROGREMIC mbit d'aplicaci Residus municipals Principis i bases del model de gesti Sostenibilitat en el cicle de vida Jerarquia de gesti (P, R, R, V i D) Principi de Precauci Qui contamina, paga o Principi de Responsabilitat del Productor Proximitat i suficincia Participaci, qualitat de la informaci i transparncia informativa Utilitzaci i complementarietat de Models de gesti Proporcionalitat entre els costos de gesti i la quantitat de residus gestionats Principi de Subsidiarietat i de Responsabilitat Compartida Protecci i regeneraci del sl 9. PROGREMIC OBJETIUS QUALITATIUS Objectius del PROGREMIC 2007-2012 Prevenci en origen Manteniment de lestabilitzaci en la generaci per cpita en la primera fase del Programa i tendncia a la reducci en la segona fase per aconseguir, el 2.012, un 10% de reducci respecte 2.006. Matria Orgnica 55% de valoritzaci material total Impropis en la recollida selectiva menors al 15% Vidre 75% de valoritzaci material total Paper i cartr 75% de valoritzaci material total de paper i cartr (envs i no envs) Envasos Lleugers 25% de valoritzaci material total denvasos lleugers 60% valoritzaci material total denvasos Valoritzaci material Altres 25% valoritzaci material total de la fracci altres en general VOL: 20% valoritzaci material total. Increment de la recuperaci per reparaci, reutilitzaci o reciclatge. PILES: 25% recollida selectiva el 2.012. RAEE: Objectius marcats al Reial Decret 208/2005. 48% Valoritzaci material total Reducci de rebuig a disposici final Disminuci progressiva de residus sense tractar a incineraci o dipsit controlat fins arribar a 100% de tractament lany 2.012. Generaci dun 43% de rebuig respecte la generaci total de residus. 10. Competncies de la recollida La recollida dels residus municipals s competncia dels municipis Els municipis poden executar aquesta competncia individualment o delegant-la en Ens Locals Supramunicipals (Consells Comarcals, Consorcis i Mancomunitats) Els Ens Locals aproven ordenances per al cobrament dels costos de recollida i tractament El Govern de la Generalitat ha ajudat econmicament en la implantaci de la recollida selectiva (contenidors, punts verds, ...) d'acord amb el Programa de Gesti de Residus Municipals i les poltiques de gesti Aplicaci del Cnon de residus: Es beneficien els que realitzen una bona recollida selectiva La Llei de residus responsabilitza al productor la gesti dels residus. Aix s'aplica sobre els residus comercials 11. Models de gesti de residus municipals 12. Recollida selectiva Vidre Paper/cartr Envasos lleugers Matria orgnica (FORM-FV) Estalvi energtic i de matries primeres Aquests materials contenen generalment una petita part de residus que no corresponen a la fracci, als quals es denomina impropis. Aix doncs, es denomina recollida selectiva neta a la recuperaci de les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin. 13. 13 LA RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA TOTAL En el 2012 en Catalunya se han recogido selectivamente 1.457.764 Tn de residuos, que son un 11,22% menos que el ao 2011. El ndice de recogida selectiva bruta se sita en el 39,07% del total de residuos generados, que supone una disminucin de 1,6 puntos respecto al ao anterior. No obstante, la disminucin de la recogida selectiva es menos pronunciada que la disminucin de la generacin total de residuos municipales. L'any 2012 s'han recollit selectivament el 39,07% dels residus generats Estadstiques de residus a Catalunya 14. 14 LES FRACCIONS DE RESIDUS RECOLLITS SELECTIVAMENT L'any 2012 no destaca cap fracci per un gran augment de la recollida selectiva. Fins i tot consten notables disminucions en algunes fraccions, com el paper i els residus voluminosos. Aquesta tendncia es pot atribuir, per una part a una retracci del consum, i per altra als furts dels materials valuosos que es produeixen sobretot a les grans ciutats. Estadstiques de residus a Catalunya 15. Estadstiques de residus a Catalunya En el 2012 s'han generat 3.731.436 Tn de residus municipals. Respecte a l'any 2011 la generaci del total de residus municipals ha disminut en un 7,73% encara que la poblaci ha incrementat un 0,42% 16. Estadstiques de residus a Catalunya 17. Estadstiques de residus a Catalunya 18. Estadstiques de residus a Catalunya 19. Centre de recollida Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva, diferents tipus de residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliria o uns contenidors especfics al carrer. Els usuaris tamb poden trobar en el centre de recollida els contenidors de paper i cartr, vidre i envasos lleugers. 20. Que podem portar a un centre de recollida Residus municipals especials Fluorescents i llums de vapor de mercuri Bateries Dissolvents Pintures i vernissos Piles Electrodomstics que continguin substncies perilloses Olis minerals usats Amiant Residus municipals ordinaris Paper i cartr Vidre Envasos lleugers Plstics Ferralla i metalls Txtils Olis vegetals usats Ampolles de cava senceres Residus municipals voluminosos Mobles Electrodomstics que no continguin substncies perilloses Ferralla electrnica (ordinadors, electrodomstics petits, aparells electrnics, etc.) Altres residus municipals Fustes Restes de poda o jardineria Enderrocs i residus de la construcci d'obres menors Pneumtics 21. Centre de recollida mbil El centre de recollida mbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris o poblacions amb un calendari preestablert. 22. Agncia de Residus de Catalunya C/ Dr. Roux, 80 08017 Barcelona Tel. 93.567.33.00 Fax 93.567.33.05 Naiara Comas [email protected] www.arc.cat Moltes grcies per la vostra atenci