Practica prezi

of 19 /19
DISSENY CURRICULAR I AULES DIGITALS INTEGRACIÓ DE LES TIC EN LA PRÀCTICA ESCOLAR I SELECCIÓ DE RECURSOS EN DUES ÀREES CLAU: LLENGUA I MATEMÀTIQUES Ana García-Varcárcel i Ángel Domingo González Treball realitzat per: Ana Rosa Casanova Navarro

Embed Size (px)

Transcript of Practica prezi

Page 1: Practica prezi

DISSENY CURRICULAR I AULES DIGITALS

INTEGRACIÓ DE LES TIC EN LA PRÀCTICA ESCOLAR I SELECCIÓ DE RECURSOS EN DUES ÀREES CLAU: LLENGUA I MATEMÀTIQUES

Ana García-Varcárcel i Ángel Domingo González

Treball realitzat per: Ana Rosa Casanova Navarro

Page 2: Practica prezi

ÍNDEX

1. Per què?

2. Per què llengua i matemàtiques ?

3. Fonamentació teòrica.

4. Les TIC a l’àrea de Llengua.

5. Les TIC a l’àrea de Matemàtiques.

6. Guia didàctica.

7. Aportacions.

8. Bibliografia.

Page 3: Practica prezi

• PER QUÈ?

Constitueixen una necessitat en tots els àmbits de la societat.

El desconeixement dels seus aspectes bàsics, comporta

la discriminació funcional en la vida quotidiana.

Aporten recursos didàctics per a docents i alumnat.

Page 4: Practica prezi

Amplia l’oferta de forma exponencial.

Recursos interessants

Les editorials Pissarres digitals,

Internet

Page 5: Practica prezi

• Per què llengua i matemàtiques ?

Són pilars de la formació d’aquesta etapa educativa

Llengua

La comunicació oral, l’escriptura i la

lectura són objectiu de les diferents

àrees de l’educació obligatòria.

Matemàtiques

Pilar fonamental del quefer quotidià dels

estudiants: seqüències, raonament

lògic, mesures del temps i de l’espai…

Page 6: Practica prezi

• FONAMENTACIÓ TEÒRICA.

Més significatiu.

Més situat a la realitat.

Més estimulant.

Les Tic ofereixen un aprenentatge

Page 7: Practica prezi

Activitats simples: puntuals i complementàries a altres activitats

de l’aula ( participació al Chat, Trobar informació a la ret...).

Activitats complexes: requereixen més temps i major

organització, i que els alumnes desenvolupen diverses habilitats i

competències cognitives (WebQuest, Caceres del tresor...).

Activitats desenvolupades en entorns virtuals: exigeixen el

domini de la capacitat d'expressió i comunicació mitjançant

recursos més complexos ( elaborar un bloc, tutoria electrònica...).

Classificació que descriu tres grans tipus d’activitats a

desenvolupar a l’aula mitjançant les TIC. Prats (2003) :

Page 8: Practica prezi

• LES TIC A L’ÀREA DE LLENGUA

El disseny curricular a Espanya ofereix les competències comunicatives

estructurades en quatre blocs de continguts:

1)Escoltar, parlar i conversar.

2)Llegir i escriure.

3)Educació literària.

4)Coneixement de la llengua.

Al desenvolupament de les TIC, la l‘àrea de llengua contribueix:

Tractament de la informació i competència digital.

Intercanvi comunicatiu en la composició de textos d'us

personal i social.

Page 9: Practica prezi

Al món de l’ensenyança

no és possible prescindir

de la comunicació a través

de les TIC. No sols és un

recurs per a la transmissió

de continguts, sinó també

és un contingut específic

per a l’aprenentatge.

La capacitat de

representació audiovisual dels

missatges mitjançant diverses

tecnologies, permet viure la

riquesa de les manifestacions

lingüístiques i culturals.

Page 10: Practica prezi

La llavor pedagògica deurà de comptar

amb les TIC per apropar el consum de

formats literaris tradicionals.

L’aparença estètica dels textos és

diferent, ja que tenen imatge i so, el que

es fa més motivadors.

El domini de la lectura i l’escriptura

requereixen la capacitat de manipular

diverses fons d’informació. El que fa que els

alumnes adquirisquen les competències de

busqueta, recopilació i processament de la

informació.

Page 11: Practica prezi

• LES TIC A L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Objectiu principal de

l’àrea de matemàtiques

Alfabetització numèrica

(capacitat per utilitzar i fer matemàtiques

en situacions reals).

Competència matemàtica (LOE): habilitat per

emprar números i operacions, formes

d'expressió i raonament matemàtic per produir i

interpretar diferent tipus d’informació, conéixer

aspectes qualitatius i espacials i resoldre

problemes de la vida quotidiana.

Page 12: Practica prezi

Les TIC per a l’adquisició de competències matemàtiques:

Influeixen en el que s’ensenya i milloren

el procés d’aprenentatge..

Transmissores i generadores d’informació

i coneixement.

Han de ser emprades des de una

perspectiva constructivista: com a eines de

suport, com a mitjans de construcció i com a

potenciadores del processament cognitiu i la

memòria.

Page 13: Practica prezi

Destreses numèriques: comparació, aproximació

i les diferents formes d'expressar-ho.

Llenguatge gràfic i estadístic.

L'ús de calculadora.

Les matemàtiques contribueixen a l’adquisició de la

competència en tractament de la informació i competència

digital:

Page 14: Practica prezi

• OBJECTIU FINAL

Elaborada per al tercer cicle de Primària.

Ha suposat;

Analitzar i redefinir els blocs de continguts del currículum.

Determinar les competències en TIC que deurien adquirir els alumnes .

Seleccionar recursos TIC i dissenyar activitats respecte als continguts.

Oferir als docents un material de suport, complementari als llibres de

text.

Resultats:han sigut valorats 75 recursos de

llengua i 161 de matemàtiques,.Seleccionant

sols els de alt potencial pedagògic.

Page 15: Practica prezi

Exemple dels blocs de recursos

Llengua

L’entorn del llenguatge

L’entorn del llenguatge

escrit

L’entorn literariL’entorn de la

llengua

L’entorn dels parlants

Matemàtiques

Números i Operacions

La mesura: estimació i càlcul

de magnituds

GeometriaTractament de la

informació: Atzar i probabilitat

Page 16: Practica prezi

• APORTACIONS• AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES TIC EN L’ AULA

AVANTATGESMotivació Fàcil d’utilitzar i aprenen jugant

Interès Pedre la por al concepte inicial de l’àrea de matemàtiques

Interactivitat Enriqueix en gran mesura l’aprenentatge de l’alumne.

Cooperació És més fàcil treballar junts, aprendre junts i inclòs ensenyar junts.

Aprenentatge en “FEED BACK” Retroalimentació: més fàcil corregir les errades que es produeixen en l’aprenentatge.

Iniciativa i creativitat Aprenentatge per si mateix

Comunicació Relacions entre alumnes i docents més estreta.

Autonomia Internet avarca infinits nombre de canals i gran quantitat d’informació

Page 17: Practica prezi

INCONVENIENTSDistracció El docent ha de prevenir que es confonga

aprenentatge i joc.

Temps per seleccionar informació El docent ha d’ensenyar els diferents sistemes de busqueta avançada.

Fiabilitat de la informació Aprendre quines són les fonts que donen garantia de la validesa del coneixement que es transmet.

Aïllament No podem interposar la relació virtual a la personal.

Les TICs aplicades al procés d’ensenyança/aprenentatge aporten un caràcter innovador i creatiu, ja que donen accés a noves formes de comunicació .

Page 18: Practica prezi

Destino MatesClic sobre requadre negre per a

reproduir

Page 19: Practica prezi

• RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

-http://www.youtube.com/watch?v=n1h1zGhdTx4

-http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc.htm