Presentatie bergmodus hand out

30
Presenteren is het vertellen van een verhaal WERKEN aan RUIMTE beleving, crea-viteit en inspira-e In de bergmodus naar kantoorALCUIN OLTHOF

Transcript of Presentatie bergmodus hand out

Page 1: Presentatie bergmodus hand out

Presenterenishetvertellenvaneenverhaal

WERKENaanRUIMTEbeleving,crea-viteiteninspira-e

‘In de bergmodus naar kantoor’

ALCUINOLTHOF

Page 2: Presentatie bergmodus hand out

Ar<kelHoogtelijnWerkgroep‘Bergmodus’

Website

BergsportdagPresenta<e

Page 3: Presentatie bergmodus hand out

kantoor

bergmodus

Page 4: Presentatie bergmodus hand out

bergmodus?

verlangen vasthouden verliezen

Page 5: Presentatie bergmodus hand out

Gaan we daarom steeds terug?

bergmodus?

verlangen vasthouden verliezen

Page 6: Presentatie bergmodus hand out

Heteersteaspectishetdelenvandeervaringovertochtendoordenatuurenindebergen,onzeeigenbeleving.Heelconcreetzijnditdeverhalenover'geraaktworden'.Gebruikmakendevandezeervaringenwillenwegraagdepopulariteitvanhetgebruikvandezebuitenruimteonderzoeken.Hetwaarom?Waaromtrekkenweeropuit?Watontstaater?Watgebeurddaar?Enhoeverhoudtditzichtotonsdagelijkseleven?Eentweedeaspectisdatdenatuursteedsintensieverwordtgebruiktenhetisbelangrijkomnatedenkenoverhoewedat,watwewaardevolvindenkunnenbehoudenenduurzaamgebruiken.Oponzewebsiteverzamelenweineersteinstan<everhalenoverwatdebergenmetjedoen.DaarnaastkrijgjeerhandvaRenomzelftereflecterenopwatdereisjouheeUgebrachtalspersoon.Zogajeopzoeknaardedieperliggendebetekenisvanjereis.

www.bergmodus.nl

werkgroep

Page 7: Presentatie bergmodus hand out

Hetvertellenvaneenverhaalisal<jdpersoonlijkenheeUdaardoorzijneigenkleuringen.Tochkanineenverhaalherkenningontstaan,omdaterdiepereuniverselewaardenaangeraaktworden.Oponzewebsiteverzamelenweverhalenvanverschillendemensenoverhunervaringen.Ervaringendiezijvoorafniethaddenverwacht.Juistdatisinteressant.Dezeervaringen,zoverschillendalszezijn,delenwemetjou.Metdezeverzamelingonderzoekenwewatdeinvloedisvandiedieperelaagvanherkenningenbewustwordingoponsdagelijkshandelen.Deverhalenwordenvoorzienvaneeninleidingensluitenafmeteenbeschouwing,diehetverhaalplaatstineenruimerecontext.

www.bergmodus.nl

werkgroep

Page 8: Presentatie bergmodus hand out

Eenplaats,eenplek…

Presenterenishetvertellenvaneenverhaal

Page 9: Presentatie bergmodus hand out

Presenterenishetvertellenvaneenverhaal

[refugio]

Mijnverhaalvandaagishetverhaalvanmijnervaringeninde

Page 10: Presentatie bergmodus hand out

PresenterenishetvertellenvaneenverhaalMijnverhaalvandaagishetverhaalvanmijnervaringin

…eenschuilplek

eenprojectvanEvaBlaak&LeonieDijkema

[refugio]

Page 11: Presentatie bergmodus hand out

Refugio–hetachterliggendeverhaalRefugioconfronteertdezoekendemensmethetzogeorganiseerdeengecontroleerdeleven.Doorhetsoberekaraktervandeovernach<ngsplek(geenstromendwater,lichtenwc)vormtdeRefugioeencontrastmethetgemakvanalleluxediewijzovanzelfsprekendvindeninonsdagelijksleven.Des<lteenschoonheidvandeloca<enodigenuittotbezinning.Refugiolaatdebezoekerevens<lstaanineen<jdwaarinallesaanveranderingonderhevigis.

[refugio]

Page 12: Presentatie bergmodus hand out

…eenschuilplek

eenprojectvanEvaBlaak&LeonieDijkema

Dereisnaarhetonbekendeisbijdezeedi<everbondenmetdepersoonlijkezoektochtvandemensomtoteenkerntekomen,opzoeknaarzijnbeweegredenen.Hijlaveerttussenloslatenenvasthoudenomtotantwoordentekomen.Zoekendnaarbalans,daar…opdeplekwaarallessamenkomt.

'IndeBergmodusnaarKantoor'eenpresenta<evaneenverhaalopdeNKBV|Bergsportdag2017invervolgophetar<kelvanOlivierBelloinHoogtelijn4-2015

[refugio]

Page 13: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

Geborgenheid

Page 14: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

…eenschuilplek

Page 15: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

Evenwicht

Waar we ook zijn, we maken of vinden ons eigen geluk.

SAMUEL JOHNSSON

Page 16: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

Page 17: Presentatie bergmodus hand out

Herkenning?Uitnodiging

[refugio]

Waaromditverhaalvan

Page 18: Presentatie bergmodus hand out

Herkenning?Uitnodiging

[refugio]

Waaromditverhaalvan

Page 19: Presentatie bergmodus hand out

Herkenning?Uitnodiging

[refugio]

Waaromditverhaalvan

Page 20: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

Page 21: Presentatie bergmodus hand out

•  Eenuniekebeleving!•  IederedeelnemerheeUrecht

opzijneigenuniekebeleving•  Dusdeloca<eblijU‘geheim’.

•  Mentaleinlevingenvoorbereiding

•  Hetverhaalkanniet‘echt’gedeeld/verteltworden.

•  Vindenvanhetevenwicht/balans•  Mentalmapping

•  Ahankelijkeopstellingvandigitalemedia•  Scenario’s

[refugio]

Page 22: Presentatie bergmodus hand out

mijnbeleving,mijnervaring

[refugio]

Page 23: Presentatie bergmodus hand out

Herkenning?UitnodigingDeeljouverhaalmetonsBezoekderefugiowww.refugio.nu

AvontuurOnverwachtsOnbekendVerrassingErvaringBeleving

[refugio]

mijnbeleving,mijnervaring

Page 24: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

*)‘Goingout…wasreallygoingin’isfreelyquotedbyJohnMuirfrom,JohnoftheMountains:TheunpublishedJournalsofJohnMuir.“Ionlywentoutforawalkandfinallyconcludedtostayout<llsundown,forgoingout,Ifound,wasreallygoingin.”

mijnbeleving,mijnervaring

Page 25: Presentatie bergmodus hand out

[refugio]

*)‘Goingout…wasreallygoingin’isfreelyquotedbyJohnMuirfrom,JohnoftheMountains:TheunpublishedJournalsofJohnMuir.“Ionlywentoutforawalkandfinallyconcludedtostayout<llsundown,forgoingout,Ifound,wasreallygoingin.”

mijnbeleving,mijnervaring

Page 26: Presentatie bergmodus hand out
Page 27: Presentatie bergmodus hand out
Page 28: Presentatie bergmodus hand out

Niethethebbenenberusten,maarhetgroeienenhetwordenisdeaardvandeperfec<ezoalsdieindecultuurtotui<ngkomt

MATTEWARNOLD

Page 29: Presentatie bergmodus hand out

Dankuwaandacht

P

RefugioiseenprojectvanDEBOKOFHETLOKET/EvaBlaak(Heelweg)enOPDEDIJK/LéonieDijkema(NieuwAnnerveen)insamenwerkingmetBronsvoortBlaakArchitecten(Amerongen).www.refugio.nu

Bergmodus

NKBV|Bergsportdag29januari2017

Page 30: Presentatie bergmodus hand out

Deeluverhaalmetons

Omdatverhalenverteltmoetenworden

www.bergmodus.nl