Presentatie jacqueline

of 22 /22
Challenge Circular Economy Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie jacqueline

Dia 1

Challenge Circular Economy

Jacqueline CramerAmbassadeur Circulaire Economie

1

Van een lineaire naar een circulaire economie

Niveaus van circulariteit (10 Rs)Refuse: weigeren/voorkomen gebruikReduce: gebruik minder grondstoffenRedesign: herontwerp met oog op circulariteitRe-use: product hergebruik (2e hands)Repair: onderhoud en reparatieRefurbish: product opknappenRemanufacture: nieuw product van 2e handsRe-purpose: hergebruik product maar andersRecycle: verwerking en hergebruik materialen Recover: energie terugwinning

Herontwerpen van producten en diensten: Cradle to Cradle Voorbeeld: tapijt

ReuseRepair

CE boost camp en repairshops5

Transitie van afval-management naar grondstoffen management

Ambitie7De MRA wil wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen door het herontwerpen en sluiten van kringlopen. Tegelijkertijd realiseren we daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid in de eigen regio

SpeerpuntenRecyclen: grondstoffenstromen hoogwaardig terugbrengen in de kringloop van het economisch systeem (zowel materialen als energie). Focus ligt op stromen die op regioschaal interessante business cases opleveren. Herontwerpen: Circulair maken van product- en materiaalketens. Focus op regioschaal.

Onderscheidend vermogen MRA

8Dichtbevolkte regio (circulatie van grote hoeveelheden producten en materialen)Veel innovatieve en duurzame ondernemers Breed palet aan economische bedrijvigheid en kennisinfrastructuur Uitstekend logistiek netwerk met alle transport-modaliteiten en een gecordineerde ruimtelijke ordeningMaatschappelijk draagvlak voor initiatieven op het gebied van de circulaire economieCross-overs en triple-helix samenwerking tussen econo-mische clusters die de circulaire ambitie onderschrijven

Urgentie9Schaarste van grondstoffen op wereldschaal; Europa is sterk afhankelijk van import van grondstoffen (90% import uit niet EU landen)Duurzaamheid is dominante trend (in samenhang met trends zoals globalisering en tegelijkertijd meer nadruk op lokale productie, ICT revolutie en mondige samenleving)Toenemende eisen vanuit de samenleving t.a.v. duurzaamheid en vermogen van burgers om zelf duurzaamheidsinitiatieven te startenGrote potentile financieel-economische, sociale en milieubaten van de circulaire economie

ImpactVergroten van voorzieningszekerheid door de import van grondstoffen te reduceren met 30%Op tenminste 40 prioritaire grondstofstromen hoogwaardige recycling realiseren (gem. 90% in 2025) en min. 20 product-/materiaalketens herontwerpen. Dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid voor tenminste 3600 mensen, 150 start-ups, 480 miljoen extra omzet en 35% verlaging van de milieudruk (schatting op basis van TNO rapport, 2013)Het warmtenet en het CO2 net met 50% uitbreiden t.o.v. 14

10

Strategische Uitvoeringslijnen

Opzetten van bedrijvigheid voor hoogwaardige verwerking en recycling van verschillende afvalstromen, warmte- en CO2 netten en nieuwe circulaire producten en dienstenIdentificeren van nieuwe kansen voor de regio door technologische innovatie en nieuwe diensten Ontwikkelen van nieuwe business-modellen rondom de circulaire economieVergroten van nationale en internationale bekendheid van de MRA als circulaire grondstoffen hub

11

PRIORITEITEN VOOR 2015-2016Op gemeentelijke schaal: voortbouwen op activiteiten op het gebied van preventie, afvalscheiding en inzameling en allerlei vormen van producthergebruik. Deze activiteiten kunnen worden opgeschaald en geprofessionaliseerd.Op regioschaal: kringloopsluiting voor 6 grondstofketens (bouw en sloop, textiel, plastic, biomassa, incontinentiemateriaal/luiers, metalen; mogelijk uitgebreid met E waste)Op regioschaal: uitbreiding van het warmte en CO2 leidingen netwerk

12

AanpakPer grondstofstroom: bedrijven en kenniswerkers bijeen brengen die de keten circulair willen maken en gezamenlijk een plan van aanpak, business case en verdeling van verantwoordelijkheid tussen bedrijfsleven, overheid, burgers en derden formulerenIndien eerst innovaties en/of nieuwe diensten ontwikkeld moeten worden, projecten opzetten met Europese, nationale of andere financile middelenEerst in een kleine groep business case opstellen, commitment krijgen van overheden en derden. Vervolgens een brede groep betrekken en tender uitschrijven voor realisatie

13

Ontwikkelen bio-based producten uit bamboe, vlas, hennep e.a.

Biomassa stromen (GFT, afvalstromen uit voedings-industrie, land- en tuinbouw) hoogwaardig hergebruiken

Terugwinning grondstoffen uit afvalwaterzuivering

Grondstoffen fabriek16

Stadstuin Overtoom: Duurzaam sloop-nieuwbouw; 470 woningen

95% grondstoffen hergebruik; klimaat neutraal, groen

17

Kringloopsluiting bouw- en sloopafvalMeerwaarde: efficiency verbetering in het sloop- en bouwproces, kosten-besparing, nieuwe banen en milieuwinst

Voorwaarde: samenwerking in consortium van bedrijven, toepassing van nieuwe financile arrangementen en circulaire aanbestedings-procedures

Textiel recycling

Het circulaire model

VerkopenHerwinnenMakenKopenInzamelenGebruiken/repairCommunicerenSorterenVoorbe-werkenVezels her-winnenNabe-werkenHerwonnenvezelsRuwevezelsGarens spinnenKleurentoevoegenDoekmakenConfectionerenVerpakkenPresenterenKetenlogistiek/returnsOntwerpen

Verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie betekent dat producten ontworpen moeten worden om na gebruik weer grondstof te kunnen worden.

Dit vergt samenwerking met partners in de hele keten of zelfs in nieuwe ketens; Circulair inkopen en aanbesteden kan dit proces versnellen

Van grondstoffenrecycling naar kringloopsluiting

1. Initiatoren, lef en vertrouwen 2. Samenwerking in kringloopketen (incl. eind-gebruikers)3. Nieuwe financile arrangementen 4. Additionele maatgerichte instrumentenVerschuiving vindt plaats van een lineaire naar een circulaire economie Voorwaarden hiervoor zijn:

22