Presentatie Schaarsbergen

of 23 /23
Restauratie aanbesteden mét kwaliteit, hoe doe je dat? Hein van der Horst Oranjekazerne Schaarsbergen, 11 december 2014

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Schaarsbergen

Dia 1

Restauratie aanbesteden mt kwaliteit, hoe doe je dat?

Hein van der Horst

Oranjekazerne Schaarsbergen, 11 december 2014

1

Onderwerpen

Restauratiewerkzaamheden: is dat een werk of een dienst? En waarom is dat belangrijk?

Hoe zorg ik er voor dat restauratiewerkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd en tegen een faire prijs?

Definitie Werk

Overheidsopdrachten voor werken zijn overheidsopdrachten die betrekking hebben op hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van een van de in Bijlage I van Richtlijn 2004/18/EG vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen

Bijlage I Richtlijn 2004/18/EG

Bevat een uitputtende opsomming van bouwkundige werkzaamheden die als werk worden aangemerkt.

Weliswaar is aan restauratiewerkzaamheden de CPV (Common Procurement Vocabulary) code 45454100-5 toegekend, maar wordt niet als zodanig als klasse in Bijlage I vermeld.

Restauratiewerkzaamheden een werk of een dienst?Restauratiewerkzaamheden zullen in de meeste gevallen een dienst zijn.Als restauratiewerkzaamheden gepaard gaan met bouwkundige werkzaamheden en de restauratiewerkzaamheden zijn de hoofdwerkzaamheid en de bouwkundige werkzaamheden zijn van bijkomende werkzaamheden dan is er sprake van een dienst.Een ingrijpende restauratie van een monument, een grote dakrestauratie of nieuwe fundering, kan als een werk worden beschouwd

Een werk of een dienst?

Ee

Een werk of een dienst?

Een werk of een dienst?

Een werk of een dienst?

Restauratiewerkzaamheden is een B-dienstIn het merendeel van de gevallen zullen restauratiewerkzaamheden als een dienst moeten worden aangemerkt.

Restauratiewerkzaamheden worden niet Bijlage II Richtlijn 2004/18/EG als A-dienst genoemd. Derhalve is er sprake van een B-dienst (categorie 27)Consequentie: het verlichte aanbestedingsregime

11

Inkoopprocesmodel Weele)

Vastellen functioenele inkkopbehoefte

VOORBEREIDING SPECIFICERENSELECTERENBEDRIJVENOFFERTESCONTRACTERENUITVOERING/ BESTELLENCONTRACT-MANAGEMENT

INKOOPMANAGEMENT

INKOOPFUNCTIEBESTELFUNCTIEEU AANBESTEDINGSVOORSCHRIFTENVOORBEREIDINGTRANSACTIEINTERN PROCESEXTERN PROCES

BESTELLEN

11

Het inkoopproces

Dit model geeft een duidelijk overzicht van de stappen die men voor, tijdens en na de aanbesteding moet zetten.

De fasen in dit model hangen nauw met elkaar samen. De kwaliteit van de uitkomst van de voorliggende fase(n) bepaalt mede de kwaliteit van de daaropvolgende fase(n).

Als de kwaliteit van de werkzaamheden van de voorliggende fase niet adequaat is, kan dat leiden tot problemen in daaropvolgende fasen. Indien kwaliteitsproblemen zichtbaar worden bij de uitvoering, ligt de oorzaak vaak in een onvoldoende voorbereiding of onjuiste dan wel onvolledige specificaties Tijdens de voorbereiding en de uitvoering worden in belangrijke mate het uiteindelijke inkoopresultaat bepaald!

En van de fundamentele voorschriften van het aanbestedingsrecht

Specificaties, uitvoerings- en contractvoorwaarden, selectie- en gunningscriteria moeten verband houden met de opdracht! Op deze wijze handelt men proportioneel.

Selectie van de juiste architect, bouwkundig adviseur of aannemer

Selectiecriterium: Minimumeisen

(geschiktheidseisen) Aantoonbare ervaring 18de eeuws metselwerkWerken conform URL Metselwerk conformiteitenlijst ERM-richtlijn, kwaliteit, kostenSpecificatieOfferte-aanvraag: te beantwoorden vragen door inschrijversContractuele voorwaarden:

toepassen ERM-richtlijn, milieu, looptijd, prijzen enz.kwaliteit uitvoering, oplossingsgerichtheid, kosten e.d.uitvoering conform PvE, binnen tijd en budgetGunningscriterium: Bijvoorbeeld kwaliteit plan van aanpak Contractmanagement.

Oplevering:Keuringen / inspecties

Herstellen 18e eeuws metselwerk

Praktische stappen (1)Voorbereiding: Marktconsultatie# zijn de gestelde eisen uitvoerbaar# zijn er voldoende marktpartijen# risicoanalyses / wie draagt welke risicosStrategie # wijze van specificeren: technisch, functioneel of een combinatie daarvan, # opdracht integraal aanbesteden, percelenregeling of fasegewijs, # contractvorm

Specificaties: # objectief# transparant, eenduidig en meetbaar

Praktische stappen (2)

Selectiecriteria # hebben betrekking op ondernemer: ex post# uitsluitingsgronden# [email protected] gebaseerd op het programma van [email protected] hanteer kerncompetenties m.b.t. verlangde ervaring: welke specifieke ervaring is nodig de restauratie tot een goed einde te brengen > proven performance @ transparant, meetbaar, verifieerbaar en [email protected] daadwerkelijk controleren of aan de gestelde geschiktheidseisen wordt voldaan Beperk het niet tot een papierenexercitie!

Voldoet een inschrijver niet aan de gestelde criteria, wordt inschrijvingter zijde gelegd!

Praktische stappen (3)Gunningscriteria# hebben betrekking op de opdracht / uitvoering: ex ante# Uitgangspunten:@ [email protected] op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze formuleren, opdat enerzijds alle behoorlijk genformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zijdeze op dezelfde wijze interpreterenanderzijds de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaanof de offertes beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing zijnEU Hof in de zaak C-496/99P (Succhi di Frutta) van 29 april 2004

Praktische stappen (4)

Alvorens men tot (voorlopige) gunning van de opdrachtovergaat, is het raadzaam te controleren of de inschrijverwerkelijk in staat is de opdracht conform de specificatiesen voorwaarden kan uitvoeren.

Tussen het programma van eisen (bestek) en de inschrijving mag geen licht meer zitten.

Praktische stappen (5)

Tijdens de uitvoering van de restauratiewerkzaamhedeneen actief contractmanagement voeren:het systematisch controleren of architect, bouwkundige of aannemer hun prestaties conform de gestelde eisen en voorwaarden verrichten, welke knelpunten in de uitvoering en kwaliteit er zijn, of de prijzen nog marktconform zijn en waar nodig correcties moeten worden aangebrachtHet belang van een goed contractmanagement is niet alleen er voor te zorgen dat de leverancier zijn verplichtingen nakomt, maar levert ook documentatie en informatie op die als input kan dienen voor een nieuwe aanbesteding.

De aanbesteding is een techniek die men moet beheersen.

Het werkelijke werk begint na gunning van de opdracht.

Restauratie rune van Teylingen

Restauratie rune van Teylingen

Stel dat het plan is voor de restauratie van de rune van Teylingen moderne materialen (beton) te gebruiken en een glazen overkapping. Een werk of een dienst?Welke geschiktheidseisen zal men hanteren?Wat is de meest geigende aanbestedingsprocedure?Hoe verloopt deze aanbestedingsprocedure.

mr. Hein van der Horst 06-55 15 38 [email protected]