Programa electoral · Luis Castelo

of 28 /28
Programa Electoral Luis Castedo Candidato a reitor da UDC 2011 http://luiscastedo.com

Embed Size (px)

description

Programa electoral de Luis Castelo; candidato o reitor da UDC 2011

Transcript of Programa electoral · Luis Castelo

 • Programa ElectoralLuis Castedo

  Candidato a reitor da UDC 2011

  http://luiscastedo.com

 • Ao longo dos ltimos anos tiven a oportunidade de desempear distintas tarefas de xestin nesta univer-sidade, tanto de carcter xeral, como representante do Claustro e membro do Consello de Goberno, como de maneira concreta na mia Facultade e no meu Departa-mento. Durante este tempo fostes varios os compaei-ros que me animastes a presentarme a reitor da UDC. A medida que estes nimos se an estendendo, e tras recibir numerosos apoios de persoal docente e inves-tigador, estudantes e membros do persoal de admi-nistracin e servizos, puiden ir estudando e analizado de forma pormenorizada as inquedanzas que me fa-ciades chegar e as carencias que todos detectabamos dentro da nosa Institucin. Puiden descubrir que si posible construr outra universidade mis aberta, mis internacional, mis emprendedora e mis centrada na-queles que nunca deberon deixar de ser os autnticos protagonistas: vs. A isto debo unir o apoio explcito

  Benqueridos amigos e amigas da

  Universidade da Corua

 • prestado polo grupo Alternativa Universitaria de Pro-greso que decidiron elixirme, tamn eles, como o can-didato idneo para representar a UDC ao mis alto ni-vel, cousa que agradezo encarecidamente. Todos estes folgos fixeron que non dubidase hora de asumir con ilusin e conviccin esta grandsima responsabilidade que agora teo por diante.

  Presntome para facer da UDC unha universidade mis plural, mis eficaz e mis innovadora. Plural por-que cremos que posible que estudantes, persoal de administracin e servizos, profesores e investigado-res, malia a sa diversidade, se identifiquen cun mes-mo proxecto, que ten como fin ltimo a excelencia na formacin dos nosos estudantes, o xito acadmico dos nosos docentes, a solvencia da nosa xestin e o progreso da institucin que nos acolle a todos. Eficaz porque os tempos de crise en que nos atopamos nos obrigan a aproveitar ao mximo todos os nosos re-cursos humanos, materiais e financeiros. E innovadora porque estamos certos de que os desafos aos que nos imos enfrontar se poden superar se recorremos a novas frmulas e solucins. Afrontamos tempos de cambio, e por iso apaixonantes, nos que non hai lugar para o pe-simismo nin a desilusin. Mis ben o contrario. Na Ga-licia do futuro coa que todos soamos, o coecemento e a sa transmisin nosa xuventude van xogar un papel decisivo. responsabilidade nosa adaptarnos aos

  novos tempos para que a UDC estea altura dos retos que se nos presentan. A UDC debe responder axeita-damente esixencia que Galicia nos demanda de ter un servizo pblico de educacin superior de calidade, que lle permita proxectarse no futuro e lle axude a alcanzar as sas aspiracins mis nobres de desenvolvemento humano, cientfico e social.

  Unha aperta afectuosa

  Luis Castedo

  http://luiscastedo.com

 • As universidades teen a responsabilidade de formar profesionais competentes e de liderar a investigacin e a innovacin, mediante a implantacin de polticas orientadas a conseguir a calidade, a eficiencia e a ex-celencia docente e investigadora, de xeito que os seus titulados cumpran cos mximos niveis de esixencia de cualificacins acadmicas que a sociedade demande, e que os resultados dos seus grupos de investigacin contriban ao crecemento econmico e mellora da calidade de vida da sa contorna.

  Na actualidade, o sistema universitario espaol est a vivir un perodo cheo de cambios e incertezas, o que dificulta que unha universidade pblica, como a UDC, alcance os seus obxectivos.

  A todo isto temos que engadir que nos ltimos anos a nosa universidade foi perdendo prestixio dentro do Sistema Universitario Galego (SUG). De feito a ins-titucin universitaria de Galicia con menos grupos de investigacin de referencia recoecidos pola Xunta, con menos proxectos de investigacin, a nica sen campus

  Motivacin

 • de excelencia e, entre outras cousas, a que acada me-nor financiamento por estudante.

  Ante esta realidade e tendo en conta que, tal como establece o recentemente aprobado Plan de Financia-mento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015, a competencia polos fondos pblicos vai estar condi-cionada consecucin duns obxectivos especficos, medidos a travs de indicadores auditados, cmpre fa-cer unha anlise crtica das nosas debilidades.

  o momento de promover un profundo cambio na UDC, asumindo as sas responsabilidades sociais e respondendo s demandas derivadas da natureza dun-ha institucin pblica e de calidade.

 • Unha UDC da que nos sintamos orgullosos

  Ao servizo dos seus estudantes Que aprecie o labor do seu PAS Ilusionada coa docencia e a investigacin Prxima, amable, que conte coa opinin de todos Que contriba proxeccin da cultura, a ciencia e a innovacin galegas.

  Unha UDC que xestione eficazmente os seus recursos e loite por un mellor financiamento

  Capaz de negociar coas administracins pblicas Que racionalice e priorice axeitadamente o gasto Imaxinativa hora de explorar novas vas de finan-ciamento

  xil, sen confusos procedementos burocrticos Cunha eficiente estrutura organizativa do seu PAS

  A UDC que queremos ...

 • Unha UDC atractiva para os estudantes

  Cunha oferta acadmica de titulacins que sexa un referente en Galicia

  Con residencias universitarias pblicas nos Campus da Corua e Ferrol

  Que dispoa dunhas infraestruturas e un transpor-te colectivo axeitados

  Que se preocupe pola insercin laboral dos seus titulados.

  Cun Consello de Estudantes que represente a todo o estudantado

  Unha UDC que aposte pola calidade da sa docencia

  Que motive os labores docentes dos seus profe-sores

  Que fomente o uso de metodoloxas docentes in-novadoras

  Que utilice linguas estranxeiras durante a apren-dizaxe

  Que organice racionalmente as sas actividades docentes

  Que promova sinerxas entre docencia e investiga-cin

  Unha UDC que aposte decididamente pola investigacin e a innovacin

  Que potencie os grupos de investigacin Cuns altos ndices de producin cientfica Que valore a captacin de axudas investigacin Que impulse as actividades do Parque Tecnolxico nos Campus da Corua e Ferrol

  Que sexa lder en transferencia de tecnoloxa

 • Obxectivos

  O que co apoio de Alternativa Universitaria de Progreso queremos unha universidade plural, eficiente, inno-vadora e integradora que desde unha posicin aberta, independente e non aliada politicamente, desenvol-va modelos de xestin democrticos, transparentes e participativos, orientados a lograr a calidade docente, a excelencia na investigacin, e a proxeccin interna-cional da cultura, a ciencia e a innovacin galegas, pois estes elementos son a base do desenvolvemento so-cial, compromiso ineludible que lle corresponde UDC como universidade pblica.

  Queremos liderar unha universidade que conte coa colaboracin de todos os axentes implicados, que avance sen tutelaxes, nin herdanzas, nin sucesins im-postas, que tea como principal obxectivo converter-se nunha institucin que estableza as condicins ne-cesarias para prestixiar a formacin que imparte e a investigacin que realiza, de xeito que, por un lado, o seu alumnado se poida incorporar ao mercado laboral o antes posible, nos postos para os que se prepararon e, por outro, para que a sociedade e a industria vexan na

 • UDC unha institucin da que emana coecemento e in-novacin con grupos de investigacin aos que recorrer na procura de solucins.

  Para afrontar este reto contamos cun equipo capaz e ilusionado, con ganas de traballar con empeo por e para a nosa universidade, poendo en prctica un es-tilo de goberno integrador, baseado no consenso e na liberdade de expresin que, xuntando os esforzos e as ilusins da sa comunidade universitaria, logre reva-lorizar as potencialidades da UDC convertndoa nunha marca de calidade prestixada.

  Propoemos un programa electoral estruturado ao redor de cinco lias de accin bsicas, orientado a mo-dificar a situacin actual, acadando maiores niveis de calidade docente e investigadora que permitan recu-perar o prestixio perdido nos ltimos anos e mellorar significativamente nos indicadores que inciden na cap-tacin de recursos do modelo de financiamento auto-nmico.

 • As lias de accin que propoemos actuarn de xeito conxunto para que cheguemos a ter unha universida-de prestixiada, eficiente, integrada na nosa contorna, comprometida coas sas necesidades, cunha oferta acadmica moderna e de calidade, capaz de formar os mellores profesionais, con grupos de investigacin de excelencia capacitados para realizar unha transferencia innovadora e efectiva de tecnoloxa que contriba ao crecemento econmico e mellora do nivel de vida da nosa rexin.

  Programa

 • A UDC precisa desenvolver un modelo de xestin eco-nmica eficiente, prximo a todos os usuarios, que garanta que a execucin orzamentaria se adapte aos obxectivos expostos e s normas legais aplicables. Unha xestin eficiente implica un uso sistemtico e anda mis extenso das novas tecnoloxas, mais tamn a simplificacin e racionalizacin da burocracia. Pero, ademais, resulta imprescindible adoptar algunhas me-didas de aforro que permitan liberar recursos para fins mis necesarios.

  Por outra banda, a sustentabilidade da nosa univer-sidade non posible sen unha xestin eficaz dos re-cursos humanos que incla medidas para mellorar as sas condicins de traballo, a sa formacin e o re-coecemento e a incentivacin no desempeo da sas funcins.

  A nosa proposta concrtase en medidas conducen-tes a aumentar a eficacia e a eficiencia na xestin dos recursos econmicos, humanos e materiais de que dis-pn a nosa universidade.

  Lia 1Transparencia e eficiencia na

  xestin dos recursos

  Xestin econmica

  Implantar medidas de eficacia, aforro e mode-racin do gasto

  Reordenar as polticas orzamentarias cara a mode-racin do gasto, a racionalizacin dos consumos e a captacin de novos recursos

  Reestruturar o equipo de goberno reducindo o n-mero de vicerreitoras

  Impulsar a xestin e a administracin electrnica, implantando progresivamente o acceso web a to-dos os servizos e adaptando o DNI electrnico a todos os trmites administrativos, tales como auto-rexistro de documentos, peticin de documenta-cin, certificados, etc

  Potenciar o papel do Consello Social na xestin econmica da universidade

  Simplificar os procesos burocrticos da xestin econmica impulsando as modificacins normati-vas pertinentes

  Promover que os postos de mxima responsabi-lidade administrativa dos servizos e dos centros sexan ocupados por PAS

  Desenvolver manuais de procedemento adminis-trativo que sirvan como instrumento de apoio na xestin

 • Priorizar os investimentos Racionalizar o horario de apertura e peche dos cen-

  tros en datas especiais de escasa actividade aca-dmica

  Instaurar procedementos de transparencia, comunicacin e debate

  Implantar modelos de administracin participativa, impulsando o traballo en equipo

  Potenciar o debate democrtico e integrador de normativas e toma de decisins

  Desalentar a indeterminacin de acordos e o apra-zamento da toma de decisins

  Aumentar o apoio institucional ao Defensor Uni-versitario para o axeitado cumprimento das sas funcins de garanta de dereitos para toda a comu-nidade universitaria

  Maximizar o uso da Web da UDC para dar transpa-rencia a todos os procesos

  Xestin dos recursos humanos

  Incrementar a eficacia na xestin dos recursos humanos

  Definir unha Relacin de Postos de Traballo (RPT) eficaz e ben dotada que responda s necesidades actuais, fixando un calendario de execucin

  Garantir orzamentariamente a carreira profesional do PDI e do PAS dotando prazas para o PDI acre-ditado, estruturando a carreira profesional do PAS e establecendo un plan de promocin e estabiliza-cin para os traballadores da UDC

  Promover o consenso no plano de funcionarizacin do PAS laboral

  Esclarecer os criterios para conceder a prolonga-cin da permanencia no servizo activo dos PAS

  Garantir o cumprimento dos acordos existentes e dos que se acaden no marco da negociacin cos representantes dos traballadores

  Negociar a elaboracin dun catlogo de competen-cias e funcins dos PAS

  Promover e defender a creacin dun corpo de per-soal investigador para dotar de estabilidade laboral ao persoal do captulo VI

  Estudar a integracin do persoal do captulo VI que desempea tarefas administrativas no colecivo do PAS laboral

 • Impulsar a formacin e a mobilidade

  Incentivar e promover a formacin continua, a ac-tualizacin de coecementos, e a formacin espe-cfica adaptada s necesidades de cada posto de traballo

  Potenciar os cursos de formacin on-line Propiciar o establecemento de convenios ou a co-

  laboracin con outras universidades para compartir os recursos formativos dos que, que pola sa es-pecificidade ou a sa conta, resulte difcil a orga-nizacin

  Revisar o acordo de mobilidade entre as universi-dades galegas que permita xestionar o proceso de forma mis xil e eficaz

  Facilitar a conciliacin da vida persoal, familiar e laboral

  Establecer concertos e/ou convenios con centros especializados para facilitar que todo o persoal da UDC atenda aos seus familiares dependentes

  Potenciar a organizacin de talleres e actividades para os fillos de traballadores e do alumnado du-rante os perodos de vacacins escolares

  Facilitar a adaptacin da xornada laboral e a flexi-bilidade horaria para persoas con cargas familiares importantes

  Promover activamente actos de convivencia da comunidade universitaria coa sociedade

  Potenciar as asociacins de antigos alumnos

  Manter e, no posible, reforzar o plan de accin social

  Establecer vas de participacin na vida da universi-dade despois da xubilacin

  Revisar a normativa sobre profesores emritos e honorarios para posibilitar a creacin dun Colexio de Profesores Emritos e Honorarios

  Xestin das infrastructuras

  Potenciar a xestin sostible e ambiental das instalacins da UDC

  Elaborar un plano medioambiental de reciclaxe e uso de materiais ecolxicos

  Rematar as obras inacabadas e reparar e mellorar as actuais realizando, onde se precise, acondicio-namentos para persoas con minusvalidez

  Adecuar e adecentar os accesos aos distintos cam-

 • O Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015 establece que parte dos fondos que se recibirn tern a sa orixe en obxectivos ligados aos resultados docentes polo que ineludible tomar me-didas orientadas a mellorar a calidade da docencia, as como a fomentar a actualizacin e a innovacin. Estas medidas, xunto cunha ampla oferta de estudos con de-manda que faciliten a insercin laboral e a mellora da calidade dos servizos, sentarn as bases para propor-cionar un servizo educativo diferenciado que sexa refe-rente en Galicia e convrta a UDC nun polo de atraccin de estudantes que contribuir a incrementar a capta-cin de financiamento.

  As propostas que expoemos para acadar unha me-llora da calidade na nosa universidade estrutranse en medidas para mellorar a calidade na docencia, na oferta acadmica e nos nosos servizos.

  Lia 2Calidade na docencia, na oferta

  acadmica e nos servizos

  pus (xardns, sinalizacin, pavimentos) Poer en valor todas as instalacins da UDC con

  especial atencin s deportivas

  Ampliar as infraestruturas do Campus de Ferrol

  Promover conxuntamente co Concello de Ferrol unha solucin aos problemas de aparcadoiro no campus de Esteiro

  Impulsar a construcin dun edificio que albergue un Centro Politcnico no que se impartan todas as titulacins de enxeara do Campus de Ferrol

 • Docencia de calidade

  Desenvolver medidas para mellorar a calidade da docencia e incentivala e avaliala axeitada-mente

  Impulsar un modelo de ensino centrado no estu-dante, tal como se demanda na aplicacin de Bo-loa, fomentando a implicacin do alumnado no proceso formativo, na vida universitaria e especial-mente nas decisins que lle afectan

  Flexibilizar a organizacin docente para adaptala s necesidades de cada centro e titulacin

  Aumentar a autonoma de Centros, Departamentos, Institutos de Investigacin na xestin acadmica

  Revisar o actual sistema de avaliacin da actividade docente do profesorado

  Implantar un sistema de incentivos, axudas e apoio tcnico para proxectos de mellora docente, elabo-racin de materiais, uso das TICs ou calquera outro proxecto de innovacin da formacin

  Fomentar a utilizacin da lingua estranxeira na en-sinanza e na aprendizaxe

  Recoecer todas as actividades docentes do pro-fesorado: grao, proxectos, traballos fin de grao, mster, traballos de fin de mster, teses de douto-ramento, etctera

  Simplificar a burocracia asociada calidade docente

  Mellorar e modernizar os medios materiais e os recursos destinados docencia

  Elaborar un plan especfico de medios e recursos docentes

  Mellorar o funcionamento do Campus Virtual faci-litando o seu uso

  Potenciar e incentivar a creacin de contidos tanto para a auto-aprendizaxe (coleccins de exercicios, materias para ensino virtual, etctera) como para o ensino non presencial

  Oferta acadmica de calidade

  Reorientar a Unidade Tcnica de Calidade cara a un servizo de asesoramento na acreditacin das novas titulacins

  Dotar aos centros dos recursos humanos ne-cesarios para a xestin dos procesos de calidade das titulacins

 • Mellorar e ampliar a oferta acadmica de grao atendendo s demandas da contorna

  Consolidar a actual oferta acadmica de ttulos de Grao e facilitar a sa continua adaptacin para co-rrixir as deficiencias que se detecten

  Implantar novas titulacins atractivas, adaptadas s necesidades do noso mercado laboral e da nosa contorna social, facendo un estudo do seu interese e da sa viabilidade

  Fomentar e facilitar a creacin de itinerarios que conduzan obtencin de dobres titulacins que atraian estudantes con interese nunha formacin diferenciada e menos convencional

  Ofertar ttulos conxuntos con outras universidades nacionais e estranxeiras

  Realizar unha oferta atractiva de estudos de mster coordinados coa oferta de grao e coa investigacin

  Manter e fomentar a creacin de estudos de Mster de calidade, adaptndoos s necesidades de cada centro

  Elaborar unha normativa que estableza as condi-cins que debe cumprir un Mster en termos de ca-lidade, nivel de esixencia e demanda social

  Estimular a participacin do profesorado co pleno recoecemento da docencia no Mster como activi-dade docente regrada para todos os efectos

  Impulsar o desenvolvemento de mestrados e pro-gramas de doutorado conxuntos con outras univer-sidades nacionais e estranxeiras

  Impulsar o ciclo clnico compartido de Medici-na coa Universidade de Santiago de Composte-la ou con outra universidade do EEES

  Potenciar o Campus Snior establecendo mis cur-sos de interese

  Calidade nos servizos

  Reorientar a Unidade Tcnica de Calidade cara a un servizo de asesoramento na certificacin dos di-ferentes servizos

  Desear unha nova pxina web da UDC

  Mellorar os servizos de restauracin e trans-porte

 • Negociar coas autoridades responsables un mellor servizo de transporte pblico axeitado aos nosos horarios que ao tempo sexa eficaz e barato

  Promover un transporte colectivo eficaz entre os distintos campus da UDC

  Supervisar a calidade dos servizos de restauracin e cafetera nos distintos campus

  Mellorar os servizos ao alumnado

  Reorganizar o Servizo de Asesoramento e Promo-cin do Estudante (SAPE) mellorando o asesora-mento sobre bolsas, itinerarios formativos e as po-sibilidades de mobilidade no EEES

  Fundar a Pxina Web e a Revista Dixital do Estu-dantado

  Crear un Consello de Estudantes onde estean re-presentadas as distintas facultades e cada unha das Asociacin de Estudantes

  Ampliar, na medida do posible, as bolsas e axudas da UDC

  Promover a creacin de residencias pblicas e a si-natura de convenios coas privadas tanto no campus da Corua como no de Ferrol

  Mellorar as condicins de estudo (horarios, biblio-tecas, salas de estudo, etctera) sen esquecer os campus perifricos

  Mellorar a oferta de cursos de linguas estranxeiras como complemento da formacin

  Ofertar cursos de emprendemento para apoiar os estudantes que queiran crear novas empresas

  Promover a insercin laboral dos/as estudan-tes e a sa preparacin profesional

  Impulsar a firma de convenios a nivel institucional para que un nmero maior de estudantes poida realizar prcticas en empresas

  Crear un servizo telemtico de emprego da UDC que proporcione orientacin e apoio insercin la-boral dos seus estudantes e egresados

  Proporcionar asesora gratuta e incentivos ao alumnado emprendedor que opte por desenvolver proxectos empresariais como medio de insercin no mercado laboral

  Potenciar e mellorar o Observatorio Ocupacional Realizar estudos sistemticos da insercin laboral

  dos titulados da UDC Promover a implicacin do Consello social e da

  Fundacin da Universidad da Corua (FUAC) na orientacin e na insercin laboral do estudantado

 • Mellorar a oferta deportiva da UDC

  Maximizar a divulgacin dos deportes que practica a comunidade acadmica da UDC facilitando a or-ganizacin de competicins e concursos, as como a participacin nas competicins que xa existan a nivel autonmico ou nacional

  Ampliar e difundir os convenios da UDC para o uso de instalacins deportivas externas co fin de lograr unha oferta de actividades deportivas o mis ampla posible

  Ampliar o horario de apertura das instalacins de-portivas

  Ampliar os descontos que se aplican ao persoal da UDC polo uso de instalacins deportivas aos seus familiares directos

  Establecer un plan de mellora da calidade dos equi-pos deportivos universitarios

 • A UDC atravesa un proceso de profunda reestrutura-cin motivado por diversas causas, entre as que des-taca a implantacin do Espazo Europeo de Educacin Superior, a crecente demanda por parte das empresas e da sociedade de coecemento e innovacin que contri-ban ao desenvolvemento econmico, social e huma-no, e o novo Plan de Financiamento das universidades galegas que establece fondos condicionados pola con-secucin duns obxectivos especficos, medidos a tra-vs de indicadores auditados. Como consecuencia de todo iso e co fin de garantir a sa sustentabilidade, a nosa universidade ten que diversificar os seus recursos, captar fondos e aplicar distintas estratexias para invo-lucrar aos seus contribuntes no desempeo das sas funcins. As medidas que propoemos para diversificar recursos e ampliar a captacin de fondos concrtanse nas seguintes:

  Lia 3Captacin de mis financiamento

  publico e privado

  Impulsar a captacin de recursos a travs das actividades de transferencia de tecnoloxa

  Promover unha regulacin mis sinxela e eficaz dos contratos de transferencia de tecnoloxa con em-presas e administracins

  Facilitar a contratacin de servizos de I+D+i da UDC por parte de empresas

  Recoecer o traballo de transferencia de tecnoloxa realizado polo profesorado

  Fomentar no PDI a cultura da innovacin e a trans-ferencia, apoindoo na xestin e comercializacin de patentes e na formulacin da sa oferta cientfi-ca, tecnolxica e humanstica

  Regular, reorganizar, valorar e impulsar as activi-dades da OTRI e da Fundacin da UDC garantindo a sa transparencia e eficacia

  Desenvolver unha normativa clara, sinxela e incen-tivadora da xestin de patentes da UDC

  Regular as condicins para a creacin de ctedras de empresa e o desenvolvemento social e huma-nstico, establecendo convenios coas empresas e institucins en que se recollan as actividades que se desenvolvern e o procedemento de seleccin do director/a da ctedra en cuestin

 • Fortalecer o parque tecnolxico da UDC para a promocin da transferencia de tecnoloxa

  Elaborar unha normativa para as Empresas de Base Tecnolxica

  Establecer marcos de colaboracin entre as empre-sas do parque cientfico e grupos de I+D+i da UDC

  Fomentar, promover e incentivar a creacin de em-presas innovadoras Spin-off de Base Tecnolxica

  Promocionar entre empresas, organizacins e ad-ministracins o catlogo de oferta tecnolxica e de servizos, tanto das empresas do parque tecnolxi-co como dos diferentes grupos de investigacin da UDC

  Crear unha oficina de proxectos de I+D+i que apoie as solicitudes de axudas de investigacin

  Crear a figura de promotor da investigacin, des-envolvemento e innovacin

  Asesorar aos grupos de investigacin de cara sa participacin en convocatorias de proxectos de I+D+i en xeral e en proxectos europeos en parti-cular

  Impulsar o lobby UDC procurando a mxima re-presentacin nos organismos de financiamento da investigacin e establecendo unha interlocucin

  directa coas axencias pblicas de xestin da inves-tigacin

  Desenvolver un plan de captacin de recursos que explore novas vas de financiamento

  Potenciar e ampliar a oferta de ttulos propios e de formacin permanente, e ofrecer cursos de reci-claxe profesional das especialidades presentes na UDC a empresas e organizacins

  Promover, a travs do Consello Social, a colabora-cin da sociedade no financiamento da UDC

  Organizar e promover cursos de espaol e galego para estranxeiros

  Ofertar cursos de calidade e idiomas para as em-presas e as organizacins externas impartidos po-los expertos da nosa Unidade Tcnica de Calidade e polos profesores e investigadores dos centros da UDC que traballan con linguas estranxeiras

  Planificar unha oferta atractiva de cursos de vern Promocionar os nosos equipos deportivos para

  conseguir patrocinadores Alugar instalacins da UDC en horarios non lectivos Crear unha rede comercial de merchandising da

  UDC Ofertar servizos clnicos, de consultora e a reali-

  zacin de traballos profesionais relacionados cos

 • Unha universidade moderna xa non ten como princi-pal e case nico obxectivo a docencia. Os labores de investigacin e transferencia de tecnoloxa e coece-mentos sociedade e industria toman cada vez mis importancia, at o punto de que son o eixe principal en que se basean os rankings das universidades. Non debemos esquecer que, ademais, a investigacin e a transferencia constiten unha importante fonte de fi-nanciamento. As, para que a posicin da UDC progrese nos rankings estatais e internacionais de universidades cmpre mellorar significativamente a cantidade e cali-dade dos seus resultados de investigacin.

  As medidas que propoemos para acadar a excelen-cia na investigacin na UDC son:

  Recoecer e incentivar o labor investigador do profesorado

  Potenciar os descontos docentes por actividades de investigacin

  Incentivar e facilitar a consecucin do grao de doutor/a

  Lia 4Excelencia na investigacin

  temas en que temos expertos, respectando sempre non incorrer en competencia desleal coas empresas do ramo

  Ofertar servizos de formacin e ciclos de confe-rencias a diferentes colectivos (co mesmo esquema que o da Universidade Snior) impartidos por pro-fesorado da UDC

  Fomentar a contratacin dos servizos de I+D+i da UDC e das empresas do noso parque tecnolxico

 • Simplificar os procedementos burocrticos de xestin da investigacin

  Reestruturar e descentralizar o Servizo de Investi-gacin

  Incentivar e promover a participacin do PAS na xestin da investigacin

  Estudar as modificacins normativas para simpli-ficar a burocracia contable evitando a duplicidade na elaboracin dos documentos e flexibilizando os procedementos de control de gasto, garantindo sempre a sa correcta xustificacin

  Negociar con entidades bancarias o uso de tarxe-tas de crdito de pagamento previo con cargo a proxectos garantindo sempre a correcta execucin dos seus gastos

  Elaborar un plan estratxico para o servizo de bibliotecas

  Optimizar o servizo de bibliotecas promovendo a sa transformacin en Centros de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigacin (CRAI)

  Adaptar a estrutura do persoal s lias estratxicas de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) for-mndoo nas novas competencias e tarefas

  Potenciar e promover accins para o desenvolve-

  Desear un plan de accin que axude a crear no-vos grupos de investigacin naqueles centros onde hoxe non existe unha suficiente actividade investi-gadora consolidada

  Facilitar que o profesorado que ten perfil eminen-temente docente e/ou profesional se incorpore a lias de investigacin prometedoras e de interese dndolle o apoio e a orientacin que precise

  Incentivar aos grupos de investigacin

  Incrementar a reversin dos custos indirectos nos grupos de investigacin que os xeran

  Establecer programas de dotacin de persoal do-cente e investigador e/ou persoal de administra-cin e servizos ligados calidade dos grupos de investigacin

  Proporcionar soporte burocrtico aos grupos de in-vestigacin

  Establecer un plan de xestin de espazos para ga-rantir a transparencia na sa asignacin en funcin dos resultados de investigacin

  Desear axudas dirixidas aos grupos emerxentes para que acaden niveis de excelencia

 • mento e a implantacin das habilidades de infor-macin como competencias transversais no novo modelo acadmico do EEES

  Promover, incrementar, explotar e mellorar o acce-so a contidos e servizos electrnicos da biblioteca

  A UDC un servizo pblico que debe ter un impacto social non s polas sas actividades docentes e inves-tigadoras e de transferencia, senn tamn porque debe ter un compromiso co desenvolvemento social e cultu-ral da contorna. A nosa universidade debe participar e potenciar a vida cultural e deportiva da nosa contorna estreitando lazos coas organizacins sociais, as insti-tucins poltico-administrativas e coas outras universi-dades da nosa Comunidade Autnoma. Ademais, a UDC ten que manter e incrementar o seu compromiso coa promocin da lingua e a cultura galegas, contribundo ao seu prestixio e difusin.

  As mesmo, a UDC ter que pr en coecemento da sociedade en xeral e dos seus potenciais estudantes en particular a sa capacidade para formar axeitadamente profesionais competentes e ofrecer calidade nos servi-zos que ofrece.

  Neste mbito consideramos que as medidas que te-mos que desenvolver son:

  Lia 5Afianzamento dos lazos coa

  sociedade e promocin da UDC

 • aquelas publicacins suxeridas pola comunidade cientfica e poder abrir lias de publicacin mis xenricas ou coleccins que recollan novas obras, novas tendencias e novos campos de estudo

  Establecer lazos e asinar convenios con editoriais tanto nacionais como internacionais e cos Servizos de Publicacins doutras universidades

  Impulsar o interese pola ciencia, a tecnoloxa e as humanidades

  Promover actividades de difusin do coecemen-to organizando conferencias, exposicins, das de portas abertas, concursos ou olimpadas do coe-cemento, entre outras

  Estreitar as relacins institucionais

  Establecer o mellor marco posible para o desenvol-vemento de infraestruturas con especial nfase no que ten que ver coa regularizacin das obras non concludas en diversos campus

  Fomentar e impulsar a participacin nas comisins e organismos da Xunta que concirnan a asuntos re-levantes para a UDC

  Impulsar a presenza do noso profesorado nas co-misins e postos de avaliacin da actividade do-

  Establecer vnculos e acordos de colaboracin con asociacins culturais, fundacins, museos, concellos, deputacins, colexios profesionais e demais organizacins sociais e culturais da nosa contorna

  Organizar, conxuntamente coas devanditas orga-nizacins, conferencias, visitas e outras actividades de difusin cultural, cientfica e tecnolxica

  Estreitar a vinculacin con todos os colexios pro-fesionais

  Difundir a lingua, a cultura, a ciencia e a inno-vacin galegas

  Promover o uso do galego desde a oficina de nor-malizacin lingstica

  Apoiar iniciativas de promocin da lingua, a cultu-ra, a ciencia e a innovacin galegas fra da comu-nidade

  Promover a difusin dos resultados cientfico-tec-nolxicos dos grupos de I+D+i da UDC na prensa escrita, nos medios de comunicacin audiovisuais, na web institucional, nos boletns internos de no-ticias etctera

  Crear un selo editorial denominado Edicins da Universidade da Corua (EUDC) que promover

 • cente e investigadora na Xunta e no Estado Impulsar as relacins coas universidades de Santia-

  go e Vigo, coordinando accins conxuntas de cara a lograr financiamento e eficiencia, diversificando e especializando os campus

  Establecer un marco de colaboracin coas univer-sidades de Santiago e Vigo para o uso conxunto de recursos especficos evitando as duplicidades neste tipo de gastos

  Promover a concesin de doutores Honoris Causa

  Potenciar o compromiso coa igualdade, a co-operacin e a accin humanitaria

  Promocionar o voluntariado universitario Impulsar a formacin especializada e a investiga-

  cin en materias de cooperacin ao desenvolve-mento e accin humanitaria

  Incrementar as medidas potenciando o desenvol-vemento de accins en materias de igualdade de xnero e de oportunidades

  Participar en plans de cooperacin e axuda ao des-envolvemento

  Promocionar a UDC entre os seus potenciais alumnos

  Realizar visitas de promocin da UDC aos centros de secundaria

  Establecer vnculos de comunicacin frecuente cos responsables de orientacin dos centros de secun-daria, facilitndolles materiais explicativos das ti-tulacins e dos servizos que ofrecemos aos nosos estudantes, garantindo as o coecemento da nosa oferta acadmica e a valoracin da nosa calidade

  Organizar das de portas abertas para que os es-tudantes dos ltimos cursos de secundaria visiten laboratorios de investigacin de diferentes centros da UDC

  Organizar campamentos cientficos de vern ofer-tando cursos e obradorios eminentemente prcticos sobre diferentes temticas cientficas, tecnolxicas e humansticas (natureza, informtica, enxeara, deporte, humanidades, linguas, etctera)

 • Estructura de goberno

  Para levar adiante o programa descrito, organizaremos a xestin da universidade segundo a seguinte estrutura de goberno:

  Reitor Secretariado xeral Vicerreitoras

  Organizacin e Proxeccin do Campus de Ferrol

  Relacins Internacionais, Institucionais e Difusin Cultural

  Estudantes, Prcticas en Empresa e Orienta-cin Laboral

  Economa, Planificacin e Novas Tecnoloxas Investigacin, Innovacin e Transferencia Ordenacin Acadmica, Persoal Docente e

  Investigador e Calidade Xerencia: un xerente e dous vicexerentes

  As vicerreitoras propostas son transversais s cinco lias de accin do noso programa, de xeito que se fo-menta a integracin do labor do goberno, garantindo a eficacia na xestin e a orientacin de todos os medios ao logro dos obxectivos propostos. A Vicerreitora do Campus de Ferrol abarca todas as lias de accin, pois encrgase de impulsar e coordinar todas as actividades previstas no campus de Ferrol.

 • Luis Castedo Ribas catedrtico da Facultade de Infor-mtica da Universidade da Corua. Nacido en Santiago de Compostela en 1966, est casado e ten un fillo. Tras superar o curso selectivo das Escolas Tcnicas na Uni-versidade de Santiago, trasladouse a Madrid para es-tudar Enxeara de Telecomunicacin na Universidade Politcnica de Madrid, superando os ditos estudos en 1990 coas mis altas cualificacins. Recibiu unha bolsa do entn Ministerio de Educacin e Ciencia para reali-zar os seus estudos de doutoramento, que completou en 1993 baixo a direccin do profesor Anbal Figueiras Vidal, tamn na Universidade Politcnica de Madrid. Foi investigador visitante na University of Southern Califor-nia, EEUU, e na cole Suprieure dlectricit, Francia.

  En 1994 incorprase Universidade da Corua como profesor titular de Universidade e en 2001 accede por oposicin praza de catedrtico. Desempeou diversos cargos de xestin na Universidade da Corua entre os que destaca director do Departamento de Electrnica e Sistemas durante seis anos; membro da Comisin de Doutoramento durante outros seis; e coordinador do Mestrado Interuniversitario en Tecnoloxas da Informa-cin e Comunicacins en Redes Mbiles.

  O candidato

 • versidade da Corua mis de 4 millns de euros, o que o levou a ser recoecido pola Consellera de Educacin como Unidade de Transferencia dentro do programa de consolidacin e estruturacin de unidades de investiga-cin competitivas do SUG para o ano 2007. Finalmente, de salientar que do seu grupo xurdiu a empresa de base tecnolxica Nomasystems S.L. que se dedica ao desenvolvemento de software de comunicacins para contornas de telefona mbil e fixa.

  Ademais da sa familia e do mundo acadmico, ten unha gran paixn: a msica. Estudou nos conservato-rios de Santiago e Padre Soler de El Escorial, anda que non chegou a rematar. Recoece ter unha dbeda de gratitude con D. Atilano Pereira Barcia, o profesor de primaria que lle ensinou a escoitar msica, e con D. Francisco Comesaa, o seu profesor de violn no Es-corial. Deles aprendeu as leccins mis importantes: coecer e amar a msica como manifestacin das as-piracins mis nobres e elevadas do ser humano e, por extensin, outras formas de expresin artstica como a arquitectura, a pintura ou a literatura, con especial nfase na novela histrica, outra das sas grandes paixns.

  Luis Castedo amsase especialmente compracido da alta estima que os seus alumnos teen del como do-cente, segundo o acreditan os resultados das enquisas docentes que anualmente deben cubrir os estudantes da Universidade da Corua. No que se refire inves-tigacin, coautor de mis de 150 artigos en revis-tas e congresos internacionais do mximo prestixio no mbito da enxeara elctrica. Dirixiu, at o momento, 10 teses de doutoramento e moitos dos seus antigos alumnos son actualmente profesores na State Univer-sity of New York (EEUU), Universidade Carlos III de Ma-drid, Universidade de Sevilla e na propia Universidade da Corua.

  coordinador do grupo de investigacin en Tecno-loxa Electrnica e Comunicacins, grupo que fundou sa chegada Universidade da Corua e que actual-mente est integrado por nove profesores doutores e doce investigadores contratados/bolseiros. Con este grupo levou a cabo mis de 30 proxectos de investi-gacin financiados por organismos pblicos de mbito galego, estatal e europeo, sendo director da maiora deles. Tamn asinou mis de 20 contratos de transfe-rencia de tecnoloxa con importantes empresas do sec-tor das Tecnoloxas da Informacin e Comunicacins (Indra, Telefnica I+D e ATOS Origin, entre outros). En total, o seu grupo de investigacin captou para a Uni-