PROJECTE EDUCATIU DEL CFA TORTOSA - xtec. · PDF fileProjecte educatiu del CFA Tortosa CFA...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of PROJECTE EDUCATIU DEL CFA TORTOSA - xtec. · PDF fileProjecte educatiu del CFA Tortosa CFA...

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Centre de Formaci de Persones Adultes Tortosa Carrer Hernan Corts, 15 43500 Tortosa Tel. 977 588 995 Fax 977 588 995 [email protected] http://www.xtec.cat/cfatortosa

  PROJECTE EDUCATIU DEL CFA TORTOSA

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 2

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 3

  I. INTRODUCCI II. ANLISI DEL CONTEXT

  HISTRIA DEL CENTRE LOCALITZACI RELACIONS DEL CENTRE

  III. MARC LEGAL LLEIS DE CARCTER ESTATAL I AUTONMIC TITULARITAT

  IV. TRETS DIDENTITAT

  PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL CONFESSIONALITAT LNIA METODOLGICA PLURALISME I VALORS DEMOCRTICS LA COEDUCACI LEDUCACI EN LES NOVES TECNOLOGIES LEDUCACI EN LA DIVERSITAT I LA INTEGRACI

  V. RECURSOS I MITJANS EDUCATIUS

  HUMANS MATERIALS

  VI. PRINCIPIS PEDAGGICS

  OBJECTIUS GENERALS VALORS HBITS OBJECTIUS DMBIT INSTITUCIONAL

  VII. PRINCIPIS ORGANITZATIUS

  RGANS UNIPERSONALS DE GOVERN RGANS COLLEGIATS DE GOVERN RGANS DE COORDINACI TUTORIES

  VIII. OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE IX. PROJECTE LINGSTIC DE CENTRE

  MARC LEGAL PRINCIPIS PEDAGGICS ANLISI DEL CONTEXT PLANIFICACI AVALUACI

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 4

  I. INTRODUCCI El Projecte Educatiu del CFA TORTOSA es basa en la realitat concreta de

  lescola, estableix una relaci entre el seu present i el seu futur i necessita la creativitat, la illusi i lesfor solidari dels qui sn els protagonistes de la tasca educativa.

  Es pretn que lescola sigui oberta i pluralista, que com a pblica que s, sigui respectuosa amb les diferents maneres de pensar de tothom, que cap alumne o professor sigui discriminat per ra de confessionalitat, concepcions filosfiques, ideolgiques o poltiques i que, per tant, amb aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda activitats dadoctrinament, proselitisme o sectarisme.

  El Projecte Educatiu del centre s la seua normativa fonamental, per tant, la resta de normes hauran de ser coherents amb all que shi manifesti. s un document obert, que es revisar peridicament, en funci de les diferents circumstncies conjunturals.

  Aquest projecte, com a instrument dorganitzaci i de gesti es fonamenta en cinc punts concrets:

  1. L'aplicaci dels criteris d'organitzaci pedaggica, les prioritats i els

  plantejaments educatius, els procediments d'inclusi i altres actuacions que caracteritzen el centre.

  2. Els indicadors de progrs pertinents. 3. La concreci i el desenvolupament dels currculums. 4. Els criteris que defineixen l'estructura organitzativa prpia. 5. El projecte lingstic, d'acord amb les determinacions del ttol II, que es

  concreta a partir de la realitat sociolingstica de l'entorn. El Projecte Educatiu del centre s, en definitiva, un disseny que ha de ser

  capa dillusionar els membres de la comunitat educativa i de possibilitar la seva implantaci.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 5

  II. ANLISI DEL CONTEXT El curs 2009-2010 lAFA tenia ubicada la secretaria i la sala de professors en

  una nica aula del CEIP la Merc. Les classes es realitzaven a le.o.i. Tortosa al mat, ocupant 3 aules de la planta baixa i una aula de la primera planta aix com tamb una aula dinformtica. Per la tarda les classes comenaven un cop acabades les classes de lescola de primria i es realitzaven en aules del CEIP La Merc. Per aquest torn es disposava dun conserge municipal que controlava els accessos al centre.

  Al curs 2010-2011 lAFA Tortosa deixa dimpartir el cicle de formaci instrumental. Aspecte que es considera com a negatiu per la gran tasca social que es desenvolupava. Tot i aix es creix amb un curs de preparaci a proves accs que simpartiria a la tarda.

  El curs 2011-2012, i concretament al setembre del 2011, lAFA Tortosa es trasllada a dintre de lInstitut de lEbre, conservant lentrada que tenia lantic Institut Tortosa, pel carrer Hernan Corts, i ocupant dues aules de la planta baixa i 5 aules ordinries de la primera planta. Tamb es passa a compartir una aula dinformtica amb linstitut de lEbre. Aquest trasllat suposa una millora notable ja que lescola es concentra en un nic edifici on subica la secretaria de lescola i la sala de professors a la planta baixa, i les aules a la primera planta. Hi ha un acord per compartir la resta despais amb la direcci de lInstitut de lEbre. Aix els alumnes del CFA poden gaudir de la biblioteca, els lavabos i la resta dinstallacions. Malauradament es perd el conserge municipal que tant bona tasca realitzava a lescola, aspecte que obliga tant a professorat com a alumnat a entrar per lentrada principal de lInstitut de lEbre.

  Tamb s novetat daquest curs la realitzaci al CFA de les proves lliures del GES, en una primera convocatria al maig del 2012 i en una segona al novembre del mateix any, ja al curs 2012-2013. El tribunal el formen 3 professors de lAFA i linspector del centre.

  El curs 2012-2013 gaireb es mant loferta formativa per sincrementa un grup de Informtica dusuari III. s un ensenyament experimental que realitzaran algunes de les AFA i dels CFA de tota Catalunya per acabar-lo implementant a poc a poc. LAFA Tortosa est inclosa dintre daquesta llista reduda de centres.

  A novembre del 2012 lAFA Tortosa passa a ser centre i sanomena CFA

  Tortosa per un acord de govern, GOV/121/2012, de 27 de novembre. Es mant la mateixa ubicaci i el mateix codi de centre per es nomena un director, un secretari i un cap destudis. Tamb sha de constituir un Consell Escolar.

  El segon trimestre del curs 2013-2014 el CFA Tortosa sincorpora com a

  centre de suport IOC dels estudis de GES. Tamb aquest curs 2013-2014 es fa un grup diferenciat dalumnes que noms cursen els mduls C del PQPI.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 6

  LOCALITZACI

  El CFA Tortosa es troba situat al barri de Ferreries, concretament al carrer

  Hernan Corts nmero 15, dintre de linstitut de lEbre. Es disposa duna secretaria i duna sala de professors a la planta baixa de ledifici. Tamb es disposa duna entrada independent, pel mateix carrer Hernan Corts, per aquesta porta roman tancada ja que en lactualitat no es disposa de conserge per controlar-la. s per aix que tant lalumnat com el professorat hi accedeix per la porta principal de lInstitut de lEbre, a lavinguda Cristfor Colom. A ms a ms tamb socupen 5 aules de classe ordinries i una aula dinformtica compartida amb lInstitut de lEbre.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 7

  RELACIONS DEL CFA El CFA Tortosa mant relacions externes amb les segents institucions:

  Ajuntament de Tortosa Consell Comarcal del Baix Ebre Institut de lEbre Institut Obert de Catalunya (IOC) Espai Obert dAprenentatge PQPI-PTT Tortosa Aula 2000 Institut Cristfor Despuig Institut Joaquim Bau Institut Roquetes Centre de Recursos Pedaggics dels Serveis Territorials de les Terres de

  lEbre CFA Sebasti Joan Arb CFA Ribera dEbre Universitat Rovira i Virgili

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 8

  III. MARC LEGAL

  LLEIS DE CARCTER ESTATAL I AUTONMIC: Constituci Espanyola de 1978. Captol segon. Drets i llibertats. Article 27 Estatut de Catalunya de 2006. Ttol I. Drets, deures i principis rectors

  Articles 21, 22, 30 i 35 La Llei Orgnica del Dret dEducaci de 1985 (LODE). Ttol preliminar.

  Articles primer i segon La Llei dOrdenaci General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE). Ttol

  III. De leducaci de les persones adultes. Articles 51, 52, 53 i 54 La Llei de Formaci dAdults de 1991 fa referncia als tres mbits de

  formaci: formaci instrumental i bsica, formaci laboral i formaci sociocultural i lleure. Cal destacar daquesta llei lesment que fa dels tres mbits de la seva aplicaci. En lmbit de la formaci bsica sinclouen tots els nivells educatius fins a laccs a la universitat.

  Decret de creaci de Centres dAdults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 6 dabril de 1994

  Llei de Poltica Lingstica de 1998. Captol III. Articles 20, 21 i 23 La Llei Orgnica de lEducaci de 2006. Ttol I. Captol IX. Articles 66, 67,

  68, 69 i 70 Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci. Ttol V. Captol IV. Articles 69, 70

  i 71 Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia de centres educatius. Resoluci de 19 de juny de 2012, per la qual sestableixen els currculums

  dels ensenyaments dinformtica daplicaci als centres i aules de persones adultes, que depenen del Departament dEnsenyament

  Resoluci de 10 de maig de 2013, per la qual sestableixen els currculums dels ensenyaments corresponents a la llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada arans a lAran, i a les llenges estrangeres, daplicaci als centres de formaci dadults que depenen del Departament dEnsenyament.

  TITULARITAT Aquesta Centre s de titularitat pblica. Pertany al Departament

  dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya i per tant est sotmesa a les prescripcions, lleis, disposicions i reglaments que dicti en cada moment aquest Departament.

 • Projecte educatiu del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 9

  IV. TRETS DIDENTITAT DEL CENTRE