Prototipat gràfic per a escriptori

download Prototipat gràfic per a escriptori

of 18

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Popotitpat gràfic per a escriptori en base a uns wireframes proporcionats per a la web JuegosArea.com

Transcript of Prototipat gràfic per a escriptori

 • GUIA DESTIL

  David Beltr

 • - 1 -

  INDEX DE CONTINGUTS

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  LOGO I LOGOTIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  G u ia des til

  VARIACIONS DEL LOGOTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  GAM M A CROM TICA I ELEM ENTS DINTERACCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  TIPOGRAFIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  RETICULA BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  RESPONSIVE DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  SOBRE NOSALTRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  CR DITS I CONTACTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  HOM E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  W irefra m es

  SUBHOM E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  RESULTATS DE CERCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  FITXA DE J OC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  PERFIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  CONTACTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  M APA W EB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 • - 2 -

  M inim : 130 x24px

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  LOGO I LOGOTIP

  15 g rau s 20 px10 px

  40 8x10 6px

  El log otip es t form a t pel texte J UEGOSAREA en la font Dim itri Sw a nk a m b la ltim a A invertida horitzonta lm ent i en u n enem ic del cl s s ic del joc recrea tiu Spa ce Inva ders .

  10 x10

  10 x7

  121x151

  M inim : 80 x60 px

  10 x10

  10 x7

  121x151

  20 px

  312x89px

 • - 3 -

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  VARIACIONS DEL LOGOTIP

  JUEGOSAREA

 • - 4 -

  GAMMA CROMTICA I ELEMENTS DINTERACCI

  R: 217 G : 0 B: 0 HEX: # D90 0 0 0

  R: 140 G : 0 B: 0 HEX: # 8C0 0 0 0

  R: 255 G : 255 B: 0 HEX: # FFFF0 0

  R: 221 G : 221 B: 221HEX: # DDDDDD

  R: 10 2G : 10 2 B: 10 2HEX: # 666666

  R: 0 G : 0 B: 0 HEX: # 0 0 0 0 0 0

  R: 255 G : 255 B: 255HEX: # FFFFFF

  R: 20 4 G : 20 4 B: 20 4HEX: # CCCCCC

  Ga m m a de colors :

  Com bina cions crom tiqu es a ccepta des :

  BLANC BLANC

  GROC NEGRENEGRE

  GRIS

  Elem ents dintera cci :

  Selecciona u n a s u nto

  Bu s ca r

  L

  BOT BOT BOT

  Norm a l Click Des a ctiva t

  175x20 px

  175x20 px

  250 x25px

  18x20 px

  M inim 78x20 px

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

 • - 5 -

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  TIPOGRAFIES

  B u s ca r

  Log in | Re g is tro

  ACCIN NIAS DEPORTES AVENTURA INTELIGENCIA CLSICOS PUZZLES

  RES ULTADOS DE BSQUEDA: coches

  M os tra ndo res u lta dos 1-10 de 34

  Dra g Ra cer

  En s te j u eg o d e Tu ning tienes qu e cons eg u ir d inero, g a na nd o ca rrera s ca lle jera s , pa ra poder m e jora r tu coche.

  M ejor va lora dos

  JUGAR

  Ca rb on Au to Theft

  Eres u n experto la d r n de coches . M ete el c dig o des a ctiva r la a la rm a y s ca lo del a pa rca m iento s in qu e te pillen.

  JUGAR

  Fu nk y Tru ck Ariz ona

  C ond u ce por el d es ierto d e Arizona u n M ons ter Tru ck , co m pleta los d iferentes niveles ha s ta qu e tu choche no d e m s d e s i.

  JUGAR DEPORTES

  DEPORTES

  13/12/20 10

  ACCINACCIN

  21/0 7/20 10

  7/0 2/20 0 9

  945.631 pa rtida s

  656.711 pa rtida s

  785.131 pa rtida s

  Sa m u ra i Pa nda 2 Spong eBob Adventu re

  Hill M a dnes s G ra vity Ninja

  NOVEDADES

  DESTACADOS

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2 23

  3

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklamnopqrstuvwxyz1234567890

  ABCDEFGHIJ KLM NOPQRSTUVW XYZa bcdefg hijk la m n opqrs tu vw xyz1234567890

  1 Libriu m

  15px H212px Des ta ca ts

  15px Ca pa lera i peu 12px Norm a l

  15px Nom a l perfil 12 px Titols i botons

  2 Helvetica

  ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVW XYZa bcdefg hijk la m n opqrstu vw xyz1234567890

  3 Helvetica Bold

  P g ina de cerca

 • - 6 -

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  RETICULA BASE

  960 px

  20 px

  128x75

  140 px

  35px 60 4px 297px

  85x85

  198x119

  Les m ides de les im a tg es en m inia tu ra no poden va ria r. Els blocs tindr n u na s epa ra ci de 20 px i els elem ents interiors de ca da bloc de 10 px excepte el prim er i l ltim qu e tindra n 20 px de s epa ra ci entre la ca pa lera i el peu res pectiva m ent.

  La retcu la repres enta da s per a l dis s eny des criptori en la s eva a m pla da m xim a de 960 px, per a m pla des inferiors a a qu es ta m ida cons u lta r la pa rta t de res pons ive des ig n.

  147px

 • - 7 -

  RESPONSIVE DESIGN

  Bu s c a r

  Log in | Reg is tro

  ACCIN NIAS DEPORTES AVENTURA INTELIGENCIA CLSICOS

  PUZZLES

  Frida y the 24th

  Sa m u ra i Pa nd a 2

  Ba ttlefield 2 Stick Arena Cra zy D erb y Fa ncy Pa nts Mu a y Th a i 2 B lu eShift

  Spong eBob Adventu re

  Hill M a d ness

  G ra vity Ninja

  Ho Ho Ho Yellow Snow

  NOVEDADES

  W inx Tecna Shopping Sta r Pretty Do g R eb eld e Alice Toy Store Totos Pies

  NIAS

  DEPORTES

  ESPECIALES: Juegos de Navidad v er m s +

  ve r m s +

  ve r m s +

  ACCIN ve r m s +

  Bu s c a r Log in | Reg is tro

  ACCIN NIAS DEPORTES

  AVENTURA INTELIGENCIA CLSICOS

  PUZZLES

  Frid a y the 24th

  Sa m u ra i Pa nda 2B a ttlefield 2 Stic k Arena C ra zy Derby

  Fa ncy Pa nts M u a y Tha i 2 Blu eShift

  Spong eBob Adventu re

  H ill M a d nes s

  NOVEDADES

  NIAS

  ESPECIALES: Juegos de Navi dad ver m s +

  ve r m s +

  ACCIN v er m s +

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

 • WIREFRAMES

  David Beltr

 • Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  Bu s c a r

  Login | Registro

  ACCIN NIAS DEPORTES AVENTURA INTELIGENCIA CLSICOS PUZZLES

  Frid a y the 24th

  Sa m u ra i Pa nd a 2

  Ba ttlefield 2 Stick Arena Cra zy Derby Fa ncy Pa nts M u a y Th a i 2 Blu eShift

  Spong eBob Ad ventu re

  Hill M a d ness Gra vity Ninja

  Ho Ho Ho Yello w Snow Sa ving Sa nta

  NOVEDADES

  W inx Tecna Shopping Sta r Pretty Dog Rebelde Alice Toy Store Totos Pies

  NIAS

  Tw is ted Tennis H yper Va u lt Su rfs Up Stu nt Bik e Pro Bea ch B la ze BM X M a ster

  DEPORTES

  Sonic Xtre m e 2 The Tu ttles C ra sh Ba nd icoot Steppenw olf 2 Tortu g a Ins ta nta riu m

  AVENTURAS

  Pu ffs Sk a te J a m Na nny Nelly

  Hid den M istery Na nny M a nia

  DESTACADOS

  ETIQUETAS

  TOP JUGADORES

  fu tbol b om bas m e s a c a rtas m ascotas decorar cocina pok er estrategia disparos ca rrera s plataform a lucha m s ica baloncesto m aquillar casino am or a nim a les

  ESPECIALES: Juegos de Navidad ve r m s +

  ve r m s +

  ve r m s +

  ver m s +

  Frea k Gru ng e B a lls Cu bu im Honey D rop Is ob a ll 3 Cra zy Cu b e

  INTELIGENCIA

  M a rio M iner Fla s h 3 DX Tetris D Pa ctim e Tetris Retu rns Explotris

  CLSICOS

  Rom e Pu zzle Love Q u e st Pu zzle K is s Yeti Bu b bles Pu zzle M a nia The Equ a tor

  PUZZLE

  ve r m s +

  ve r m s +

  ver m s +

  fo rs ythia 14 .44 5 p ts

  d be ltra 7 .80 5 p ts

  Thie f7 .53 0 p ts

  Pa p erB a g 6 .49 0 p ts

  W o lve rine 79 6 .49 0 p ts

  Ga nd a lf5. 24 5 p ts

  m m jja a rr2 .60 0 p ts

  R ed HotCh illi1 .32 5 pts

  N eo 1 .10 0 pts

  K u rk illo4 70 pts

  ACCIN ver m s +

  Inicio | Sobre nos otros | Conta cto | M a pa w eb | Avis o Leg a l

  J u eg os a re a .com

  HOME

  - 9 -

 • - 10 -

  Dis s eny dinterfcies M u ltim dia

  Bu s c a r

  Lo g in | R eg is tro

  ACCIN NIAS DEPORTES AVENTURA INTELIGENCIA CLSICOS PUZZLES

  JUEGOS DE ACCIN

  M os tra ndo res u lta dos 1 -1 0 de 5 27

  G o! G o ! Sh oo t!

  D errota a l m o ns tru o q u e q u iere co nq u is ta r la Tie rra . Su b e a tu na ve e s pa cia l y d is p a ra a lo s a lie ns h a s ta v ence rlo s .

  M e jor v a lo ra do s

  JUGAR m ons tru os e s pa cio a liens

  Es pa lda contra e s pa lda

  De b es pro teg e r la z ona co n tu s g u e rre ro s m s fiero s . Sit