Proxecto de decreto polo que se autorizan e regulan...

of 25 /25
Proxecto de decreto polo que se autorizan e regulan determinados sistemas de eliminación de subprodutos animais non destinados ao consumo humano en Galicia. O artigo 30.1.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia atribúe á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva en materia de agricultura e gandería, de acordo coas bases e a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado, nos termos do disposto nos artigos 11, 13, 38, 131 e 149.1.11ª e 13ª da Constitución. Así mesmo, o artigo 33.1 do devandito estatuto atribúe á Comunidade Autónoma galega o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior, e o número 4 do mesmo artigo engade que a Comunidade Autónoma de Galicia poderá organizar e administrar para tales fins e dentro do seu territorio todos os servizos relacionados con estas materias, e exercerá a tutela das institucións, entidades e fundacións en materia de sanidade, reservando ao Estado a alta inspección conducente ao cumprimento destas funcións e competencias. Os subprodutos animais non destinados ao consumo humano (en diante SANDACH) representan un risco potencial para a sanidade animal, a saúde pública e o medio ambiente. Por mor de diversas alertas alimentarias, principalmente da chamada crise das vacas tolas, a Unión Europea dotouse dunha lexislación en materia de seguridade alimentaria baseada principalmente en evitar o desvío de determinados SANDACH á cadea alimentaria humana ou animal. Así, o Regulamento (CE) nº 1069/2009, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), constitúe desde o 4 de marzo de 2011 o marco normativo da Unión Europea aplicable á xestión dos subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano. Esta norma foi obxecto de

Embed Size (px)

Transcript of Proxecto de decreto polo que se autorizan e regulan...

 • Proxecto de decreto polo que se autorizan e regulan determinados sistemas de

  eliminacin de subprodutos animais non destinados ao consumo humano en

  Galicia.

  O artigo 30.1.3 do Estatuto de Autonoma de Galicia atribe Comunidade Autnoma

  galega a competencia exclusiva en materia de agricultura e gandera, de acordo coas

  bases e a ordenacin da actuacin econmica xeral e a poltica monetaria do Estado, nos

  termos do disposto nos artigos 11, 13, 38, 131 e 149.1.11 e 13 da Constitucin. As

  mesmo, o artigo 33.1 do devandito estatuto atribe Comunidade Autnoma galega o

  desenvolvemento lexislativo e a execucin da lexislacin bsica do Estado en materia

  de sanidade interior, e o nmero 4 do mesmo artigo engade que a Comunidade

  Autnoma de Galicia poder organizar e administrar para tales fins e dentro do seu

  territorio todos os servizos relacionados con estas materias, e exercer a tutela das

  institucins, entidades e fundacins en materia de sanidade, reservando ao Estado a alta

  inspeccin conducente ao cumprimento destas funcins e competencias.

  Os subprodutos animais non destinados ao consumo humano (en diante SANDACH)

  representan un risco potencial para a sanidade animal, a sade pblica e o medio

  ambiente. Por mor de diversas alertas alimentarias, principalmente da chamada crise das

  vacas tolas, a Unin Europea dotouse dunha lexislacin en materia de seguridade

  alimentaria baseada principalmente en evitar o desvo de determinados SANDACH

  cadea alimentaria humana ou animal. As, o Regulamento (CE) n 1069/2009, do

  Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as

  normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non

  destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) n

  1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais), constite desde o 4 de marzo de

  2011 o marco normativo da Unin Europea aplicable xestin dos subprodutos animais

  e produtos derivados non destinados ao consumo humano. Esta norma foi obxecto de

 • desenvolvemento mediante o Regulamento (UE) n 142/2011, da Comisin, do 25 de

  febreiro de 2011, polo que se establecen as disposicins de aplicacin do Regulamento

  (CE) n 1069/2009, do 21 de outubro de 2009, do Parlamento Europeo e do Consello,

  que establece as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos

  derivados non destinados ao consumo humano,e a Directiva 97/78/CE do Consello, en

  canto a determinadas mostras e unidades exentas dos controis veterinarios na fronteira

  en virtude da mesma.

  O Real decreto 1528/2012, de 8 de novembro, polo que se establecen as normas

  aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo

  humano, ten por obxecto establecer disposicins especficas de aplicacin en Espaa

  dos citados regulamentos. Este real decreto recolle, no seu artigo 2, que a autoridade

  competente facultada para garantir o cumprimento dos requisitos do mesmo e da

  normativa da Unin Europea en materia de SANDACH, sern os rganos competentes

  das comunidades autnomas ou cidades de Ceuta e Melilla, as como das entidades

  locais, e os rganos competentes da Administracin Xeral do Estado no que se refire aos

  intercambios con terceiros pases.

  No Regulamento (CE) n 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de

  outubro de 2009, no seu artigo 19, rubricado Recollida, transporte e eliminacin,

  recllense unha serie de excepcins aos sistemas de eliminacin establecidos no seu

  articulado.

  En concreto, o nmero 1 do dito artigo 19 establece que:

  1.Non obstante o disposto nos artigos 12, 13, 14 e 21, a autoridade competente poder

  autorizar a eliminacin:

 • a) dos animais de compaa e quidos mortos mediante enterramento;

  b) do material da categora 1 contemplado no artigo 8, letra b), inciso ii), dos materiais

  das categoras 2 e 3 mediante incineracin ou enterramento in situ ou por outros medios,

  baixo supervisin oficial, que prevean a transmisin de riscos para a sade pblica e a

  sade animal, en zonas cuxo acceso sexa practicamente imposible ou s sexa posible en

  circunstancias que, por motivos xeogrficos ou climticos ou por mor dun desastre

  natural, entraaran riscos para a sade e a seguridade do persoal que leva a cabo a

  recollida, ou implicara o uso de medios de recollida desproporcionados;

  c) do material da categora 1 contemplado no artigo 8, letra b), inciso ii), dos materiais

  das categoras 2 e 3 mediante incineracin ou enterramento in situ ou por outros medios,

  baixo supervisin oficial, que prevean a transmisin de riscos para a sade pblica e a

  sade animal, en zonas cuxo acceso sexa practicamente imposible ou s sexa posible en

  circunstancias que, por motivos xeogrficos ou climticos ou por mor dun desastre

  natural, entraaran riscos para a sade e a seguridade do persoal que leva a cabo a

  recollida, ou implicara o uso de medios de recollida desproporcionados;...

  f) de abellas e subprodutos da apicultura mediante incineracin ou enterramento in situ

  en condicins que prevean a transmisin de riscos para a sade pblica e a sade

  animal.

  No mesmo senso, o artigo 16 do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, titulado

  Normas especiais de recollida e eliminacin, atribe autoridade competente que

  se refire o artigo 2, a autorizacin destas excepcins.

  A eliminacin dos cadveres de animais da especie equina e das abellas e os

 • subprodutos da apicultura mediante o seu enterramento controlado exonera s

  explotacins galegas da obriga de transportalos aos correspondentes establecementos de

  eliminacin, o que pode contribur a incrementar a eficiencia produtiva daquelas.

  En canto aos cadveres de animais de compaa, segundo o mbito onde se xeren ou se

  atopen, poden xestionarse dentro de distintos marcos normativos, SANDACH ou

  residuos, en todo caso sempre suxeitos a unhas especificacins regulamentarias moi

  estritas en canto sa eliminacin. Por unha banda, os subprodutos animais constitudos

  polos cadveres de animais de compaa, e calquera das sas partes includas as peles,

  deben categorizarse polos explotadores nos establecementos nos que se producen como

  material de categora 1, segundo o disposto polo Regulamento (CE) N 1069/2009, do

  Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de outubro de 2009, e eliminarse de acordo

  con esta normativa. Doutra banda, para o caso dos cadveres dos animais domsticos,

  tamn resulta de aplicacin a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos

  contaminados que, con carcter bsico, configura no seu artigo 3 aos cadveres destes

  animais como residuos domsticos.

  No mesmo senso, a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, nos

  seus artigos 12.5 e 49.3, sinala que corresponde s entidades locais como servizo

  obrigatorio a recollida, o transporte e o tratamento dos residuos domsticos, na forma na

  que se estableza nas sas respectivas ordenanzas no marco xurdico do establecido nesta

  lei, das que no seu caso diten as Comunidades Autnomas e da normativa sectorial en

  materia de responsabilidade ampliada do produtor. Finalmente esta mesma lei dispn

  que no suposto de abandono, vertedura ou eliminacin incontrolada de residuos, a

  potestade sancionadora corresponder aos titulares das Entidades Locais.

 • Hai que ter en conta que os animais domsticos, e polo tanto os seus cadveres, as

  como a recollida e tratamento de residuos, entran tamn dentro do mbito competencial

  dos concellos recollido no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das

  Bases do Rxime Local e o artigo 80.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin

  local de Galicia, ao atriburlle a proteccin da salubridade publica. As mesmo, a Lei

  1/1993, do 13 de abril, de proteccin dos animais domsticos e salvaxes en catividade,

  atribe aos concellos a prestacin do servizo de recollida dos animais abandonados.

  Con todo, non pode esquecerse o feito de que frecuentemente os/as propietarios/as

  establecen coas sas mascotas unhas relacins afectivas que lles levan a procurar un

  tratamento para os seus cadveres en consonancia cos devanditos afectos, polo que

  necesario posibilitar e regular o seu enterramento.

  En Galicia existe un tipo de explotacin gandeira tradicional, consistente na cra de

  quidos en completa liberdade, que se leva a cabo en pastos, xeralmente de uso comn.

  Cando acontece a morte destes animais, xa sexa por causas naturais, accidentes ou

  ataque de depredadores silvestres, poden darse situacins nas que resulte difcil a

  retirada dos cadveres, ben por atopase en zonas de acceso practicamente imposible, en

  zonas nas que se entraan riscos para a sade e a seguridade do persoal que leve a cabo

  a recollida ou porque implican o uso de medios de recollida desproporcionados.

  Ata o momento, o Decreto 142/2012, do 14 de xuo, polo que se establecen as normas

  de identificacin e ordenacin zoosanitaria dos animais equinos en Galicia unicamente

  regula o enterramento como mtodo de eliminacin dos cadveres dos animais

  pertencentes s explotacins extensivas de quidos en liberdade, polo que, vista dos

  motivos expostos resulta necesario contemplar outros medios de eliminacin de

 • cadveres de animais da especie equina, que tamn sexan aplicables no caso de que so

  se atopen refugallos destes animais.

  Por outra banda, e ante a insistencia solicitude de distintos concellos para a sa

  regulacin, a disposicin adicional segunda establece a definicin dos termos

  poboacins e casco urbano para os efectos de regulacin de distancias dende estas

  ubicacins a explotacins de porcino, segundo o establecido no artigo 5.dous do Real

  Decreto 324/2000, do 3 de marzo, polo que se establecen normas bsicas de ordenacin

  das explotacins porcinas, e o artigo 36 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade

  animal.

  Na tramitacin desta norma deuse audiencia aos sectores afectados e o Consello Agrario

  Galego emitiu un ditame.

  En consecuencia, no uso das atribucins concedidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro,

  reguladora da Xunta e da sa presidencia, e demais normativa concordante, e por

  proposta da conselleira do Medio Rural, odo o Consello Consultivo, e logo de

  deliberacin do Consello da Xunta na sa reunin do da de dous mil quince,

  DISPOO:

  CAPTULO I

  Disposicins xerais

  Artigo 1. Obxecto

 • 1. Este decreto ten como obxecto autorizar, en condicins que garantan a proteccin da

  sade pblica, a sanidade animal e o medio ambiente e con arranxo ao disposto no

  artigo 16 do Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as

  normas aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao

  consumo humano, as seguintes actuacins:

  a) A eliminacin mediante enterramento dos quidos mortos nas explotacins equinas.

  b) A eliminacin mediante enterramento das abellas mortas e outros subprodutos

  animais non destinados ao consumo humano da apicultura (en diante SANDACH da

  apicultura).

  c) O enterramento dos cadveres de animais de compaa.

  d) A eliminacin, baixo supervisin oficial, mediante degradacin in situ, de cadveres

  de animais equinos explotados en liberdade mortos nos pastos.

  2. As mesmo, ten como finalidade regular, sen prexuzo da normativa ambiental que

  sexa aplicable, as condicins bsicas en que se realizar:

  a) O enterramento dos quidos mortos, as abellas mortas e outros SANDACH da

  apicultura e os cadveres de animais de compaa.

  b) A eliminacin, mediante degradacin in situ, de cadveres de animais equinos

  explotados en liberdade mortos nos pastos.

  Artigo 2. Exclusins

 • Este decreto non resulta de aplicacin aos seguintes SANDACH:

  a) Os cadveres de equinos que se sacrificaron con destino ao consumo humano en

  matadoiros, e os que se sacrificaron ou morreron como consecuencia da presenza real

  ou sospeitada dunha enfermidade transmisible aos seres humanos ou aos animais, e en

  particular das enfermidades de declaracin obrigatoria que afectan aos quidos

  relacionadas no anexo I do Real decreto 526/2014, do 20 de xuo, polo que se establece

  a lista das enfermidades dos animais de declaracin obrigatoria e se regula a sa

  notificacin.

  b) Os cadveres de equinos mortos nun centro de concentracin de gando, ou no interior

  dun vehculo durante o transporte a un matadoiro autorizado para o seu sacrificio.

  c) As abellas mortas e os SANDACH da apicultura, cando na explotacin apcola na

  que se xeren exista a presenza real ou sospeitada dunha enfermidade transmisible aos

  seres humanos ou aos animais, e en particular das enfermidades de declaracin

  obrigatoria que afectan s abellas dispostas no anexo I do Real decreto 526/2014, do 20

  de xuo.

  Artigo 3. Definicins

  Sen prexuzo das definicins includas no artigo 3 da Lei 8/2003, do 24 de abril, de

  Sanidade Animal, as recollidas no artigo 3 do Regulamento (CE) n. 1069/2009, do

  Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, e as includas no Anexo I

  do Regulamento (UE) n 142/2011, da Comisin, do 25 de febreiro de 2011, polo que se

  establecen as disposicins de aplicacin do Regulamento (CE) n 1069/2009, do

  Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, e a Directiva 97/78/CE

 • do Consello, do 18 de decembro de 1997, pola que se establecen os principios relativos

  organizacin de controis veterinarios dos produtos que se introduzan na Comunidade

  procedentes de pases terceiros, en canto a determinadas mostras e unidades exentas dos

  controis veterinarios na fronteira en virtude da mesma, para os efectos deste decreto

  sern aplicables as seguintes:

  a) quido ou animal equino: un mamfero solpedo salvaxe ou domesticado de calquera

  especie do xnero Equus da familia Equidae, e os seus cruces.

  b) Subprodutos da apicultura: mel, cera, xelea real, propleo ou pole non destinados ao

  consumo humano.

  c) Animal de compaa: calquera animal pertencente s especies normalmente

  alimentadas e mantidas, mais non consumidas, polos seres humanos con fins distintos

  da gandera. .

  d) Persoa propietaria de animal de compaa: a persoa fsica que ostenta a titularidade

  dun animal de compaa cunha finalidade non econmica. Exclense deste definicin,

  as persoas fsicas ou xurdicas titulares dos establecementos sinalados no artigo 33.2 do

  Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a

  Lei 1/1993, do 13 de abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en

  catividade.

  e) Explotacins equinas extensivas en liberdade: aquelas explotacins extensivas

  asentadas sobre terreos agrcolas ou forestais, xa sexan pblicos ou privados, onde se

  explotan baixo control os animais equinos en completa liberdade.

 • f) Pastos de uso en comn: son terreos forestais ou agrcolas, independentemente da sa

  titularidade, sobre os que se poden asentar explotacins equinas de varias persoas

  titulares autorizadas polas persoas propietarias dos terreos ao aproveitamento en comn

  das producins forraxeiras desas superficies.

  g) Persoa responsable de pasto de uso en comn: a persoa, fsica ou xurdica, ou unha

  comunidade vecial de montes en man comn, titular do dereito de aproveitamento de

  pastos, coincida ou non coa persoa propietaria do terreo, e que asume, ademais das

  obrigas derivadas do negocio xurdico privado de explotacin que corresponda, as

  establecidas neste decreto derivadas do aproveitamento en comn dos pastos.

  h) Captacin de auga potable: toda aquela obra destinada a obter un certo volume de

  auga para satisfacer unha determinada demanda de auga potable, dunha formacin

  acufera ben superficial ou subterrnea por medio de pozos, sondaxes e mananciais.

  Tern esta consideracin os encoros utilizados para abastecemento de poboacins en

  todo o seu permetro.

  i) Responsable do enterramento: as persoas titulares ou representantes das explotacins

  gandeiras equinas ou apcolas que adopten este mtodo de eliminacin, as persoas

  propietarias de animais de compaa que os enterren e os operadores de establecementos

  que presten un servizo de enterramento de animais de compaa a terceiros.

  j) Responsable da eliminacin mediante degradacin in situ de cadveres de equinos

  mortos nos pastos de explotacins extensivas en liberdade: as persoas titulares ou

  representantes das explotacins gandeiras equinas que adopten este mtodo de

  eliminacin.

 • CAPTULO II

  Condicins e requisitos para a eliminacin dos SANDACH

  Seccin 1. Condicins para a eliminacin dos SANDACH

  Artigo 4. Condicins xerais

  1. Sen prexuzo do disposto para a sa transformacin e/ou eliminacin no Regulamento

  (CE) 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, e no

  Regulamento (UE) n 142/2011, da Comisin, do 25 de febreiro de 2011, o

  enterramento de cadveres equinos, SANDACH apcolas e cadveres de animais de

  compaa, as como a degradacin in situ de cadveres de equinos explotados en

  liberdade mortos nos pastos so poder realizarse de xeito controlado e en condicins

  que garantan o control dos riscos para a sade pblica, a sanidade animal e o medio

  ambiente, segundo o establecido neste decreto.

  2. Cando a especie de que se trate estea suxeita a unha regulamentacin que estableza a

  sa identificacin, individual ou por lotes, non se poder enterrar ningn cadver ou

  subproduto que non cumpra con esta obriga

  Artigo 5. Condicins de enterramento dos quidos mortos nas explotacins gandeiras

  O enterramento dos cadveres equinos poder levarse a cabo por parte das persoas

  titulares de aquelas explotacins que cumpran a normativa vixente en materia de

 • rexistro de explotacins gandeiras e de identificacin animal, e cos equinos pertencentes

  a sa explotacin. O quido obxecto de enterramento deber estar identificado segundo

  proceda, en funcin da sa idade, de acordo co disposto na normativa aplicable en

  materia de identificacin animal, e en particular no Real decreto 1515/2009, do 2 de

  outubro, polo que se establece un sistema de identificacin e rexistro dos animais das

  especies equinas e no Decreto 142/2012, do 14 de xuo, polo que se establecen as

  normas de identificacin e ordenacin zoosanitaria dos animais equinos en Galicia.

  Artigo 6. Condicins de enterramento dos SANDACH apcolas xerados nas

  explotacins gandeiras

  O enterramento dos SANDACH apcolas poder realizarse por parte das persoas

  titulares das explotacins apcolas que cumpran a normativa vixente en materia de

  rexistro de explotacins gandeiras e de identificacin animal, e sempre que tean as

  colmeas correctamente identificadas de acordo coa normativa aplicable en materia de

  identificacin animal, en particular o Real decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo que

  se establecen as normas de ordenacin das explotacins apcolas.

  Artigo 7. Condicins de enterramento de cadveres de animais de compaa

  1. A eliminacin dos cadveres de animais de compaa poder realizarse mediante o

  seu enterramento controlado ben por parte das persoas propietarias deles ou ben por

  establecementos que presten un servizo de enterramento de animais de compaa a

  terceiros, segundo o establecido neste decreto.

  2. No caso de animais da especie canina ser requisito imprescindible para poder

  acollerse a esta va de eliminacin o cumprimento dos requisitos previos de

 • identificacin e inclusin no rexistro correspondente establecidos no Decreto 90/2002,

  do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na

  Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificacin de

  Animais de Compaa e potencialmente Perigosos e Adestradores Caninos.

  Artigo 8. Condicins para a eliminacin mediante degradacin in situ de cadveres de

  equinos de explotacins extensivas en liberdade

  A eliminacin dos cadveres de equinos de explotacins gandeiras extensivas en

  liberdade que morran nos pastos e se atopen en zonas de acceso practicamente

  imposible ou so sexa posible en circunstancias que, por motivos xeogrficos ou

  climticos ou por consecuencia dun desastre natural, entraen riscos para a sade e a

  seguridade do persoal que leva a cabo a recollida ou cuxo acceso implicara o uso de

  medios de recollida desproporcionados, poder levarse a cabo mediante a sa

  degradacin natural in situ, baixo supervisin oficial segundo o establecido neste

  decreto.

  Ao igual que o disposto no artigo 5, esta eliminacin s poder realizarse por titulares

  de explotacins ou persoa responsable do pasto de uso en comn, en explotacins que

  cumpran a normativa vixente en materia de rexistro de explotacins gandeiras e de

  identificacin animal, cos equinos pertencentes propia explotacin mortos no pasto, e

  que comunicaron autoridade competente en materia de gandera a sa intencin de

  acollerse a este sistema, segundo se establece no artigo 16 deste decreto.

  Seccin 2. Requisitos para a eliminacin dos SANDACH

  Artigo 9. Requisitos xerais dos enterramentos dos cadveres e SANDACH

 • 1. Os enterramentos realizaranse de forma que se evite a contaminacin das capas

  freticas e dos acuferos e, en todo caso, debern gardar unha distancia mnima de 250

  metros dende calquera captacin de auga potable e 50 metros dende calquera curso de

  auga.

  2. Os enterramentos realizaranse de forma que se eviten outros riscos para a sade

  pblica ou a sanidade animal, mesmo polos rudos ou olores.

  3. Os enterramentos debern realizarse de forma e coa profundidade que garanta que os

  animais carroeiros, oportunistas ou pragas non poidan acceder a eles e non se expoan

  outros riscos engadidos para a sade pblica e/ou para a sanidade animal.

  4. Os cadveres ou subprodutos na fosa, antes de ser enterrados, debern ser cubertos ou

  impregnados cun desinfectante apropiado, como pode ser o cal vivo, distribudo

  uniformemente entre capa e capa de subproduto.

  5. Nos enterramentos evitaranse as mesmo, danos ou alteracins ao medio ambiente

  natural, en concreto, riscos para a auga, o aire e o solo, biota, elementos

  xeomorfolxicos e elementos de significacin patrimonial, cultural ou histrica.

  Artigo 10. Requisitos especficos dos enterramentos dos quidos e dos SANDACH

  apcolas mortos ou xerados nas explotacins gandeiras

  1. Os enterramentos deberanse realizar na propia explotacin, en terreos da sa

  propiedade ou en terreos alleos, pero respecto dos que se ostente un ttulo que o permita,

  preferiblemente no lugar onde se atope o cadver ou SANDACH ou, de ser o caso, nos

  puntos mis prximos posibles ao devandito lugar e, levaranse a cabo nun prazo

 • mximo de 48 horas desde a morte do animal ou o momento no que se atopou.

  2. Os enterramentos realizaranse de forma que se eviten outros riscos para a sade

  pblica ou a sanidade animal e especificamente:

  a) A unha distancia mnima de 100 metros doutras explotacins gandeiras e de vivendas

  alleas.

  b) Separados claramente da zona de estabulacin dos animais da explotacin as como

  do almacn de alimentos e doutros lugares da explotacin cuxa proximidade no

  momento do enterramento poida xerar calquera risco para a sade humana e/ou para a

  sanidade animal.

  Artigo 11. Requisitos especficos dos enterramentos de cadveres de animais de

  compaa

  1. As persoas propietarias dos animais de compaa podern enterrar estes en terreos da

  sa propiedade ou en terreos alleos, pero respecto dos que se ostente un ttulo que o

  permita.2 Os operadores que presten un servizo de enterramento de animais de

  compaa a terceiros asegurarn:

  a) Que os enterramentos se realizan nos lugares e establecementos expresamente

  autorizados polo concello correspondente.

  b) Que as fosas son estancas e que, unha vez completa a sa capacidade, son seladas de

  forma axeitada.

 • Artigo 12. Requisitos especficos da eliminacin mediante degradacin in situ de

  cadveres de equinos mortos nos pastos

  1 As persoas titulares ou representantes das explotacins equinas extensivas en

  liberdade podern eliminar, baixo supervisin oficial, mediante degradacin in situ os

  cadveres de animais equinos destas explotacins mortos nos pastos sempre que

  concorra algunha das seguintes circunstancias:

  a) Os cadveres se atopen nunha zona de acceso practicamente imposible.

  b) Polas caractersticas da zona se entraen riscos para a sade e a seguridade do persoal

  que leve a cabo a recollida.

  c) Que a sa recollida implicase o uso de medios desproporcionados.

  2. As mesmo, os cadveres deberan estar situados a unha distancia mnima de 100

  metros doutras explotacins gandeiras e de vivendas alleas. Poren, nos pastos de uso

  comn non se considera a existencia doutras explotacins gandeiras.

  3. A acreditacin destas circunstancias levarase a cabo mediante a presentacin dunha

  declaracin responsable cos contidos mnimos previstos no Anexo I deste decreto.

  CAPTULO III

  Obrigas

 • Artigo 13. Obrigas das persoas responsables dos enterramentos

  1. As persoas responsables dos enterramentos garantirn a correcta eliminacin dos

  cadveres e subprodutos mediante o enterramento na forma e baixo as condicins que se

  regulan neste decreto..

  2. Debern manter un rexistro no que se indicarn os seguintes aspectos:

  a) As datas de enterramento dos SANDACH.

  b) A localizacin dos enterramentos.

  c) A identificacin dos animais mortos (especie, cantidade ou partes dos animais e, se

  o caso identificacin individual ou por lotes)

  d) En caso de prestacin de servizo de enterramento de animais de compaa a terceiros,

  identificacin das persoas propietarias dos mesmos.

  A informacin contida no rexistro deber conservarse durante polo menos tres anos

  contados a partir da ltima inscricin e o rexistro estar a disposicin permanente da

  autoridade competente de control para a sa supervisin.

  3. As persoas responsables dos enterramentos debern permitir a correspondente toma

  de mostras cando se solicite pola autoridade competente.

  4. No caso de que a persoa responsable do enterramento sexa a propietaria do animal de

  compaa, non ser necesario manter o rexistro descrito no nmero 2.

 • Artigo 14. Obrigas das persoas titulares ou representantes das explotacins gandeiras

  que realicen enterramentos

  1. As persoas titulares ou representantes das explotacins gandeiras sern responsables

  da correcta eliminacin dos cadveres equinos e SANDACH da apicultura que se xeren

  nas sas explotacins as como da eliminacin in situ en explotacins extensivas en

  liberdade, por algn dos mtodos establecidos no Regulamento (CE) 1069/2009, do

  Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, e no Regulamento (UE)

  n 142/2011, da Comisin, do 25 de febreiro de 2011, e na forma e condicins que se

  regulan neste decreto.

  2. As mesmo, debern manter o rexistro establecido no artigo 13, no que se indicar

  ademais a identificacin do equino morto ou, no caso da apicultura, a clase e a

  cantidade de SANDACH enterrados.

  3. No caso dos cadveres equinos, unha vez enterrados, a persoa titular da explotacin

  ou o seu representante deber comunicar a baixa do animal autoridade competente en

  materia de gandera nun prazo non superior a 7 das naturais dende a data na que se

  produciu a morte, entregando o correspondente documento de identificacin equina, na

  forma establecida no artigo 8.6 da Orde do 29 de marzo 2010, pola que se establecen

  medidas en relacin co sistema de identificacin dos quidos na Comunidade Autnoma

  de Galicia.

  4. As persoas titulares ou representantes das explotacins gandeiras s que pertenzan os

  equinos mortos e os subprodutos da apicultura estn obrigadas a comunicar autoridade

  competente en materia de gandera de forma inmediata, e en todo caso antes de proceder

  ao seu enterramento, calquera sospeita de enfermidade epizotica ou de enfermidade

  que implique un risco sanitario para a sanidade animal, para a sade pblica ou para o

 • medio ambiente, consonte co disposto na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade

  animal.

  5. As persoas indicadas no nmero anterior estarn, as mesmo, obrigadas a:

  a) Facilitar a informacin que lles sexa requirida pola autoridade competente en materia

  de gandera sobre o estado sanitario dos animais que tean baixo a sa responsabilidade.

  b) Aplicar as medidas sanitarias impostas por esta autoridade de acordo coa normativa

  vixente, e en particular as dispostas neste decreto.

  c) Permitir cantas actuacins de control sexan estimadas oportunas pola autoridade

  competente en materia de gandera no marco da presente norma, e facilitar a execucin

  delas.

  Artigo 15. Obrigas dos operadores que presten servizo de enterramento de animais de

  compaa a terceiros e das persoas propietarias

  1. De acordo co disposto no artigo 24 do Regulamento (CE) N 1069/2009 do

  Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, os operadores que

  presten servizo de enterramento de animais de compaa a terceiros garantirn que os

  establecementos ou plantas baixo o seu control estn autorizados polo rgano

  administrativo competente en materia de gandera antes de iniciar as operacins.

  2. Estes operadores debern contar, ademais, coa correspondente licenza municipal de

  actividade ou comunicacin previa ante o concello en que se siten..

 • 3. Se o caso, a manipulacin, recollida e transporte dos cadveres farase mediante

  operadores rexistrados e/ou autorizados polo rgano administrativo competente en

  materia de gandera. Este requisito non ser aplicable no caso de que as persoas

  propietarias dos animais de compaa depositen directamente os seus cadveres nos

  establecementos.

  4. No caso de animais da especie canina, a persoa propietaria do animal deber

  comunicar esta circunstancia ao Rexistro Galego de Identificacin de Animais de

  Compaa e Potencialmente Perigosos , regulado polo Decreto 90/2002, do 28 de

  febreiro, no prazo de 10 das desde a realizacin efectiva do enterramento, para os

  efectos da sa baixa no Rexistro.

  Artigo 16. Obrigas das persoas titulares ou representantes das explotacins equinas

  extensivas en liberdade que deixen in situ os quidos mortos nos pastos

  1. As persoas titulares ou representantes das explotacins equinas extensivas en

  liberdade que deixen in situ os quidos mortos nos pastos asumirn de forma xeral as

  obrigas recollidas no artigo 14, includa a de mantemento do rexistro que fai

  referencia ese artigo, coa particularidade de que a data de localizacin do cadver ou

  refugallo ser asimilada data da morte do quido.

  2. Localizado o cadver do quido morto no pasto, a persoa titular da explotacin ou

  representante valorar, en funcin da localizacin daquel, se o cadver se atopa nunha

  zona de acceso practicamente imposible ou s sexa posible en circunstancias que, por

  motivos xeogrficos ou climticos ou por consecuencia dun desastre natural, entraen

  riscos para a sade e a seguridade do persoal que leva a cabo a recollida ou cuxo acceso

  implicara o uso de medios de recollida desproporcionados, e polo tanto se pode

  eliminar in situ, sempre que se garante o control dos riscos para a sade pblica, a

 • sanidade animal e o medio ambiente.

  3. Para os efectos da supervisin oficial prevista no artigo 8, a persoa responsable do

  enterramento deber comunicar autoridade competente en materia de gandera a dita

  eliminacin, mediante unha declaracin responsable cos contidos mnimos recollidos no

  Anexo I deste decreto, no prazo mximo de 48 horas desde a localizacin do cadver.

  Esta autoridade, vista do contido da comunicacin, ou aleatoriamente, poder realizar

  unha inspeccin presencial e requirir a retirada ou o enterramento do cadver se se

  desen circunstancias que afecten de sade pblica, sanidade animal ou dano ambiental

  que as o aconsellen.

  CAPTULO IV

  Presentacin das declaracins

  Artigo 17. Presentacin das declaracins

  As declaracins responsables, citadas no artigo 12.3, debern presentarse

  preferiblemente por va electrnica a travs do formulario normalizado accesible desde

  a sede electrnica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido

  nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuo, de acceso electrnico dos cidadns aos

  servizos pblicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o

  desenvolvemento da Administracin electrnica na Xunta de Galicia e nas entidades

  dela dependentes.

 • Opcionalmente, tamn se podern presentar as declaracins en soporte papel en

  calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de

  novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento

  administrativo comn, utilizando o formulario normalizado dispoible na sede

  electrnica da Xunta de Galicia.

  Artigo 18.- Datos de carcter persoal

  De conformidade coa Lei Orgnica 15/1999, do 13 decembro, de proteccin de datos de

  carcter persoal, os datos persoais recollidos na tramitacin desta disposicin, cuxo

  tratamento e publicacin autoricen as persoas interesadas mediante a presentacin das

  solicitudes, sern includos nun ficheiro denominado Sistema Integrado cuxo obxecto

  xestionar o presente procedemento, as como para informar as persoas interesadas sobre

  o seu desenvolvemento. O rgano responsable deste ficheiro a Direccin Xeral

  competente en materia de gandara. Os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e

  oposicin poderanse exercer ante a devandita direccin xeral, mediante o envo dunha

  comunicacin ao seguinte enderezo: Direccin Xeral de Gandara, Agricultura e

  Industrias Agroalimentarias. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela (A

  Corua) ou a travs do correo electrnico [email protected]

  Artigo 19. Documentacin e modelos normalizados

  A sede electrnica da Xunta de Galicia ten disposicin das persoas interesadas unha

  serie de modelos normalizados dos trmites mis comunmente utilizados na tramitacin

  administrativa, que podern ser presentados en calquera dos lugares e rexistros

  establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das

  administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

  mailto:[email protected]

 • CAPTULO V

  Medidas cautelares

  Artigo 20. Prohibicins de enterramento de cadveres e SANDACH e de eliminacin in

  situ nos pastos

  O enterramento de quidos e SANDACH apcolas e a eliminacin in situ dos quidos

  nos pastos poder prohibirse preventivamente de maneira inmediata mediante unha

  resolucin da autoridade competente en materia de gandera, cando os titulares das

  explotacins gandeiras ou as persoas responsables de enterramentos incumpran as

  condicins establecidas neste decreto, e cando nas explotacins gandeiras se sospeite ou

  confirme un brote dunha enfermidade grave transmisible a persoas ou animais, ata que

  poida descartarse o risco para a sade pblica e/ou para a sanidade animal.

  CAPTULO VI

  Rxime sancionador

 • Artigo 21. Rxime sancionador

  En caso de incumprimento do disposto neste decreto ser de aplicacin, en funcin da

  materia, o rxime de infraccins e sancins establecido na Lei 8/2003, do 24 de abril, de

  sanidade animal; na Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutricin;

  na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados; na Lei 33/2011, do 4

  de outubro, xeral de sade pblica; na Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre rxime

  xurdico da tenza de animais potencialmente perigosos, ou na Lei 1/1993, do 13 de

  abril, de proteccin de animais domsticos e salvaxes en catividade.

  Disposicin adicional primeira. Modificacin de formularios

  Co obxectivo de manter adaptados normativa vixente os formularios vinculados a

  normas reguladoras de procedementos administrativos de prazo aberto, estes podern

  ser actualizados na sede electrnica da Xunta de Galicia, sen necesidade de publicalos

  novamente no Diario Oficial de Galicia, sempre que a modificacin ou actualizacin

  non supoa unha modificacin substancial destes. Por conseguinte, para a presentacin

  das solicitudes ser necesario utilizar os formularios normalizados, dispoibles na sede

  electrnica da Xunta de Galicia, onde estarn permanentemente actualizados e

  accesibles para as persoas interesadas.

  Disposicin adicional segunda. Distancias de explotacins gandeiras

  Para os efectos da aplicacin en Galicia do establecido no Real Decreto 324/2000, do 3

  de marzo, polo que se establecen normas bsicas de ordenacin das explotacins

  porcinas, e a Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, e en ausencia da sa

  definicin legal, entenderase como casco urbano, ou no seu caso Ppoboacin, os

  mbitos clasificados como solo urbano no correspondente instrumento de planeamento

 • urbanstico.

  Disposicin derradeira primeira. Habilitacin para o desenvolvemento do decreto

  Habiltase persoa titular da consellera competente en materia de gandera para ditar as

  disposicins necesarias para o desenvolvemento deste decreto no relativo organizacin

  e materias propias do seu departamento

  Disposicin derradeira segunda. Entrada en vigor

  Este decreto entrar en vigor aos 20 das da sa publicacin no Diario Oficial de

  Galicia.

  Santiago de Compostela, de . de dous mil dezaseis

  Alberto Nez Feijo

  Presidente

  ngeles Vzquez Mejuto

  Conselleira do Medio Rural