Proxecto Decreto EAS Música 180116 - ficheiros...

of 63 /63
Proxecto 1 Proxecto de Decreto polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección, e Produción e xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro. A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo, e no seu artigo 46, que a definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa avaliación, se fará no contexto da ordenación da educación superior española no marco europeo. Así mesmo, no seu artigo 58.1, establece que lle corresponde ao Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, definir a estrutura e o contido básicos dos diferentes estudos de ensinanzas artísticas superiores regulados na lei. En virtude da citada lei orgánica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno definirá, de acordo coas directrices establecidas no real decreto, e logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, o contido básico a que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos superiores de ensinanzas artísticas nas correspondentes especialidades, que se referirá ás competencias, materias e aos seus descritores, contidos e número de créditos correspondentes. Así mesmo, establece o dito artigo que as administracións educativas, no ámbito

Embed Size (px)

Transcript of Proxecto Decreto EAS Música 180116 - ficheiros...

 • Proxecto 1

  Proxecto de Decreto polo que se establece o plan de estudos das

  ensinanzas artsticas superiores de Msica, nas especialidades de

  Direccin, e Producin e xestin, e se amplan os anexos do plan de

  estudos correspondente especialidade de Interpretacin, establecidos

  no Decreto 163/2015, do 29 de outubro.

  A Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, modificada pola Lei

  orgnica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,

  establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo, e no seu

  artigo 46, que a definicin do contido das ensinanzas artsticas superiores, as

  como a sa avaliacin, se far no contexto da ordenacin da educacin

  superior espaola no marco europeo. As mesmo, no seu artigo 58.1, establece

  que lle corresponde ao Goberno, logo de consulta s comunidades autnomas

  e ao Consello Superior de Ensinanzas Artsticas, definir a estrutura e o contido

  bsicos dos diferentes estudos de ensinanzas artsticas superiores regulados

  na lei.

  En virtude da citada lei orgnica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do

  26 de outubro, polo que se establece a ordenacin das ensinanzas artsticas

  superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno

  definir, de acordo coas directrices establecidas no real decreto, e logo de

  consulta s comunidades autnomas e ao Consello Superior de Ensinanzas

  Artsticas, o contido bsico a que debern adecuarse os plans de estudos

  conducentes obtencin dos ttulos superiores de ensinanzas artsticas nas

  correspondentes especialidades, que se referir s competencias, materias e

  aos seus descritores, contidos e nmero de crditos correspondentes. As

  mesmo, establece o dito artigo que as administracins educativas, no mbito

 • Proxecto 1

  das sas competencias, aprobarn o plan de estudos correspondente a cada

  ttulo, de acordo co establecido no real decreto, plans de estudos que se

  debern publicar nos respectivos boletns oficiais.

  En desenvolvemento das previsins do Real decreto 1614/2009, do 26 de

  outubro, promulgouse o Real decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se

  regula o contido bsico das ensinanzas artsticas superiores de Msica

  establecidas na Lei orgnica 2/2006, do 3 maio, de educacin.

  Por outra banda, o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, establece o

  Marco espaol de cualificacins para a educacin superior (MECES).

  Finalmente, o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, regula a

  expedicin de ttulos acadmicos e profesionais correspondentes s ensinanzas

  establecidas pola Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, e nel fxase

  o modelo do suplemento europeo ao ttulo de ensinanzas artsticas superiores.

  Xa que logo, e co fin de dar cumprimento ao artigo 23 do Real decreto

  806/2006, do 30 de xuo, polo que se establece o calendario de aplicacin da

  nova ordenacin do sistema educativo, establecida pola Lei orgnica 2/2006, do

  3 de maio, de educacin, no curso acadmico 2010/11 iniciouse a implantacin

  das ensinanzas artsticas superiores de Msica coa publicacin da Orde do 30

  de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas

  artsticas superiores de grao en Msica na Comunidade Autnoma de Galicia e

  se regula o acceso ao dito grao.

  O Decreto 163/2015, do 29 de outubro, estableceu o plan de estudos das

  ensinanzas artsticas superiores de Msica, nas especialidades de

 • Proxecto 1

  Composicin, Interpretacin, Musicoloxa e Pedagoxa, na Comunidade

  Autnoma de Galicia. Asemade, por peticin dos centros superiores,

  solicitouse a implantacin das especialidades de Direccin, e Producin e

  xestin, as como a ampliacin dos anexos do citado plan de estudos

  correspondente especialidade de Interpretacin.

  En consecuencia, iniciada a implantacin das ensinanzas artsticas

  superiores de Msica, cmpre agora desenvolver plenamente a normativa

  aplicable a travs do presente decreto, que ten por obxecto establecer, vista

  a proposta dos centros, o plan de estudos e entre as sas finalidades a de

  desear estes con identidade propia e adaptados s particularidades dos

  centros que os imparten, que aproveiten eficazmente os seus recursos

  humanos e materiais, en funcin da sa tradicin pedagxica e do seu

  contorno sociocultural, con criterios de rigor, calidade e excelencia.

  Na sa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educacin e

  Ordenacin Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5

  da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da sa

  Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e do Consello

  Galego de Ensinanzas Artsticas Superiores, (de acordo co/odo o) Consello

  Consultivo, e logo da deliberacin do Consello da Xunta de Galicia na sa

  reunin do da ... de ...... de ....,

  DISPOO:

  Artigo 1. Obxecto e mbito de aplicacin

  1. O presente decreto ten por obxecto establecer o plan de estudos das

 • Proxecto 1

  ensinanzas artsticas superiores de Msica, nas especialidades de Direccin, e

  Producin e xestin, e ampliar os anexos do plan de estudos correspondente

  especialidade de Interpretacin, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de

  outubro.

  2. O presente decreto ser de aplicacin no mbito territorial da

  Comunidade Autnoma de Galicia.

  Artigo 2. Centros de ensinanzas artsticas superiores de Msica

  1. Os estudos superiores de Msica cursaranse nos centros superiores de

  ensinanzas artsticas de Msica.

  2. Ademais, as ensinanzas artsticas oficiais de mster reguladas no Real

  decreto 1614/2009, do 26 de outubro, impartiranse nos ditos centros. Os

  estudos de doutoramento regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de

  outubro, podern impartirse nos centros superiores de ensinanzas artsticas de

  Msica mediante convenios coas universidades. A competencia para subscribir

  os ditos convenios corresponde consellera competente en materia de

  educacin.

  3. A consellera competente en materia de educacin establecer medidas

  que favorezan a autonoma pedagxica, de organizacin e de xestin de que

  dispoen estes centros para o exercicio das sas actividades docentes,

  interpretativas, investigadoras e de difusin do coecemento, co fin de garantir

  o cumprimento das sas funcins como centros educativos superiores do

  Espazo Europeo de Educacin Superior.

  4. Os centros de ensinanzas artsticas superiores de Msica fomentarn

 • Proxecto 1

  programas de investigacin cientfica e tcnica propios desta disciplina, para

  contribur xeracin e difusin do coecemento e innovacin no dito mbito.

  A consellera competente en materia de educacin establecer os mecanismos

  axeitados para que estes centros poidan realizar ou dar soporte investigacin

  cientfica e tcnica, que lles permita integrarse no Sistema espaol de ciencia e

  tecnoloxa.

  Artigo 3. Finalidade das ensinanzas artsticas superiores de Msica e perfil

  profesional

  1. As ensinanzas artsticas superiores de Msica tern como obxectivo xeral

  a formacin cualificada de profesionais que dominen os coecementos propios

  da msica e adopten as actitudes necesarias que lles fagan competentes para

  integrarse nos distintos mbitos profesionais desta disciplina.

  2. O perfil do/a titulado/a superior de Msica corresponde ao/ dun/dunha

  profesional cualificado/a que acadou a madureza e a formacin tcnica e

  humanstica necesarias para realizar de maneira plena a opcin profesional

  mis adecuada s sas capacidades e intereses, mediante o desenvolvemento

  de competencias comns aos estudos de msica e na correspondente

  especialidade.

  3. Os/as titulados/as superiores de Msica estarn capacitados/as para o

  exercicio da creacin e da investigacin.

  Artigo 4. Ttulo superior de Msica

  A superacin das ensinanzas artsticas superiores de Msica dar lugar

  obtencin do ttulo superior de Msica, seguido da especialidade

 • Proxecto 1

  correspondente, que queda includo para todos os efectos no nivel 2 do Marco

  espaol de cualificacins para a educacin superior e ser equivalente ao ttulo

  universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesin

  do ttulo universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen

  estea en posesin do ttulo superior de Msica.

  Artigo 5. Acceso e proba especfica

  1. Para o acceso s ensinanzas oficiais conducentes ao ttulo superior de

  Msica, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 54.2 da Lei

  orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin.

  2. Para os/as maiores de dezaseis anos de idade que non cumpran os

  requisitos establecidos no citado artigo 54.2.a), a consellera competente en

  materia de educacin, a travs da direccin xeral correspondente, regular,

  convocar e organizar unha proba anual que acredite que o/a aspirante pose

  os coecementos, habilidades e aptitudes necesarios para cursar con

  aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

  3. A proba especfica de acceso a estes estudos levarase a cabo para cada

  especialidade e ter como finalidade valorar a madureza, os coecementos e

  as aptitudes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. No caso da

  especialidade de Interpretacin, a proba realizarase en funcin da materia

  correspondente ao seu instrumento principal.

  4. A consellera competente en materia de educacin, a travs da direccin

  xeral correspondente, convocar, organizar, desenvolver e avaliar, con

  carcter anual, unha proba especfica de acceso a estes estudos.

 • Proxecto 1

  5. A superacin da proba a que fai referencia o punto anterior faculta,

  unicamente, para matricularse no curso acadmico para o que fose convocada.

  6. De acordo co establecido no artigo 5.7 do Real decreto 631/2010, do 14

  de maio, a nota media do expediente dos estudos profesionais constituir o 40

  % da nota da proba no caso dos alumnos e alumnas que opten a ela e estean

  en posesin do ttulo profesional de Msica.

  Artigo 6. Contido do plan de estudos conducente obtencin do ttulo

  superior de Msica

  1. As ensinanzas artsticas superiores de Msica abranguern unha

  formacin bsica unha formacin especfica orientada preparacin para o

  exercicio profesional. Para a consecucin da dita finalidade, estes estudos

  desenvolvern de xeito integrador capacidades artsticas, cientficas e

  tecnolxicas.

  2. As competencias transversais, xerais e especficas e os perfs

  profesionais definidos para cada unha das especialidades son os establecidos

  no anexo II.

  3. O plan de estudos das ensinanzas artsticas superiores de Msica que se

  establece no decreto abrangue, para cada unha das especialidades, 4 cursos

  acadmicos cun total de 240 crditos.

  4. Cada un dos cursos das ensinanzas artsticas superiores de Msica ter

  60 crditos ECTS, cunha equivalencia de 30 horas por crdito, e a sa duracin

  ser de 38 semanas, inclundo os perodos lectivos e os dedicados a outras

  actividades presenciais.

 • Proxecto 1

  5. O cuadrimestre e o curso sern as unidades temporais de organizacin

  acadmica e abranguern os perodos de imparticin de docencia presencial e

  os perodos dedicados realizacin de probas de avaliacin.

  Artigo 7. Plan de estudos

  1. O plan de estudos das ensinanzas artsticas superiores de Msica nas

  especialidades de Direccin, e Producin e xestin, as como os novos

  itinerarios correspondentes especialidade de Interpretacin, establcense nos

  anexos I e III.

  2. Os centros educativos determinarn que disciplina ou disciplinas se

  impartirn nunha lingua estranxeira para garantir a adquisicin da competencia

  transversal correspondente, seguindo as directrices que para tal fin estableza a

  consellera competente en materia de educacin.

  3. O principio de igualdade entre mulleres e homes integrarase de xeito

  transversal no desenvolvemento e na aplicacin por parte dos centros do plan

  de estudos establecido no decreto.

  Artigo 8. Creacin de novas especialidades

  A consellera competente en materia de educacin, unha vez vista a

  proposta dos centros, poder propor a creacin de novas especialidades, nos

  termos establecidos no artigo 8 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio.

  Artigo 9. Avaliacin

  1. De conformidade co artigo 9.1 do Real decreto 631/2010, do 14 de maio,

  a avaliacin do proceso de aprendizaxe do/da estudante basearase no grao e

 • Proxecto 1

  nivel de adquisicin e consolidacin das competencias transversais, xerais e

  especficas definidas para estes estudos.

  2. A avaliacin ser continuada, diferenciada por disciplinas e ter un

  carcter integrador en relacin coas competencias definidas para cada unha

  delas no plan de estudos. A avaliacin e a cualificacin do traballo fin de

  estudos ser nica e requirir ter aprobadas a totalidade das disciplinas que

  integran o plan de estudos.

  3. Os criterios de avaliacin establcense no anexo II e sern obxecto de

  concrecin nas guas docentes, e debern ser obxectivables e mensurables de

  acordo cos parmetros que os centros definan para tal efecto.

  4. A obtencin dos crditos correspondentes a unha disciplina requirir

  superar as correspondentes probas de avaliacin ou exames. No caso de

  disciplinas consideradas de contidos progresivos, o alumno ou alumna non

  poder ser avaliado ou avaliada en canto non tea superada a disciplina do

  mesmo nome e descritor de cuadrimestre ou cuadrimestres anteriores, na orde

  correspondente.

  5. A obtencin do ttulo superior de Msica requirir a superacin da

  totalidade das disciplinas, as prcticas, de ser o caso, e o traballo de fin de

  estudos que constiten o plan de estudos.

  6. Correspndelle consellera competente en materia de educacin a

  regulacin do proceso de avaliacin e dos sistemas de cualificacin, as como o

  establecemento dos documentos oficiais correspondentes de avaliacin,

  respectando, na regulacin que poida efectuarse dos sistemas de cualificacin,

 • Proxecto 1

  o disposto no artigo 5 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

  Artigo 10. Recoecemento e transferencia de crditos

  Para a transferencia e recoecemento de crditos nas ensinanzas artsticas

  superiores de Msica observarase o disposto no artigo 10 do Real decreto

  631/2010, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real decreto 1614/2009, do 26 de

  outubro, as como nas normas que, en desenvolvemento destas previsins, dite

  a consellera competente en materia de educacin.

  Artigo 11. Participacin en programas de mobilidade de estudantes e

  profesores/as e prcticas dos/as estudantes

  1. A consellera competente en materia de educacin establecer medidas

  que faciliten o intercambio e a mobilidade dos/as estudantes, titulados/as e

  profesorado das ensinanzas artsticas superiores de Msica, nas

  especialidades de Direccin, Producin e xestin, e Interpretacin, no Espazo

  Europeo de Educacin Superior, dentro dos programas europeos existentes

  conforme a sa propia normativa. A consellera competente en materia de

  educacin tamn poder crear outros programas de carcter especfico para

  estas ensinanzas.

  2. A consellera competente en materia de educacin, ou os centros de

  ensinanzas artsticas superiores de Msica, fomentarn a sinatura de convenios

  de cooperacin con institucins e empresas co fin de impulsar a mobilidade e o

  intercambio de profesores/as, investigadores/as e estudantes destas

  ensinanzas, e para a realizacin de prcticas externas por parte do alumnado

  que cursa estas ensinanzas.

 • Proxecto 1

  Disposicin adicional primeira. Alumnado con discapacidade

  1. No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de

  novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das

  persoas con discapacidade e da sa inclusin social, deberanse cumprir as

  disposicins vixentes en materia de promocin da accesibilidade.

  2. A consellera competente en materia de educacin adoptar as medidas

  oportunas para a adaptacin do presente plan de estudos s necesidades do

  alumnado con discapacidade.

  Disposicin adicional segunda. Formacin do profesorado

  1. A consellera competente en materia de educacin propiciar plans de

  formacin do profesorado relativos ao coecemento dos principios bsicos, a

  estrutura, a organizacin, as novas metodoloxas e os sistemas de avaliacin e

  investigacin correspondentes ao Espazo Europeo de Educacin Superior.

  2. Ademais, a consellera competente en materia de educacin, por proposta

  dos centros, desenvolver plans de formacin do profesorado para a

  actualizacin e afondamento das disciplinas propias da msica nos seus

  diferentes mbitos, as como formacin concreta en galego, con coecemento

  do vocabulario especfico.

  Disposicin adicional terceira. Incorporacin de alumnado procedente de

  plans anteriores

  De acordo co previsto na disposicin adicional cuarta do Real decreto

  631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido bsico das ensinanzas

 • Proxecto 1

  artsticas superiores de Msica, establecidas na Lei orgnica 2/2006, do 3 de

  maio, de educacin, a consellera competente en materia de educacin, a

  travs da direccin xeral correspondente, establecer o sistema de

  recoecemento de crditos ao alumnado procedente de plans de estudos

  anteriores.

  Disposicin adicional cuarta. Organizacin de ensinanzas conxuntas con

  outras institucins de educacin superior

  A consellera competente en materia de educacin poder, mediante

  convenio con outras institucins de educacin superiores nacionais ou

  estranxeiras, organizar ensinanzas conxuntas conducentes obtencin dun

  nico ttulo superior oficial e de mster.

  Disposicin adicional quinta. Recursos humanos e materiais

  Atendendo s directrices do proceso da converxencia das ensinanzas

  artsticas superiores no Espazo Europeo da Educacin Superior, a consellera

  competente en materia de educacin proceder ordenacin dos recursos

  humanos e materiais, de xeito que se garanta o mellor uso destes recursos, con

  criterios de racionalidade e eficiencia.

  Disposicin derrogatoria nica. Derrogacin normativa

  Quedan derrogadas cantas disposicins de igual ou inferior rango se opoan

  ao establecido neste decreto.

  Disposicin derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

  1. Facultase a persoa titular da consellera competente en materia de

  educacin para ditar cantas disposicins sexan precisas para o

 • Proxecto 1

  desenvolvemento do que se establece no presente decreto.

  2. As mesmo, facltase a persoa titular da consellera competente en

  materia de educacin para a ampliacin e actualizacin dos anexos

  correspondentes s distintas especialidades.

  Disposicin derradeira segunda. Entrada en vigor

  O presente decreto entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no

  Diario Oficial de Galicia.

  Santiago de Compostela, ... de ...... de ....

  Alberto Nez Feijo

  Presidente

  Romn Rodrguez Gonzlez

  Conselleiro de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria

 • Proxecto 1

  ANEXO I

  Cadros do plan de estudos: especialidades, itinerarios e disciplinas

  (I.A)Especialidade: Direccin

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsicaFormacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise aplicada direccin (I-IV)

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapuntoaplicados direccin (I-IV)

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnica da msica

  - - - 3 - - - - 3 2Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Tecnoloxas para a msica (I-III)Tecnoloxamusical

  2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral e normativa Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1Formacin e adestramentoauditivo e vocal aplicado direccin (I-IV)

  Linguaxes etcnica damsica

  - - 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 6 1,5

  Direccin de coro (I-VI) 4 4 4 4 5 5 - - 26 2Direccin de orquestra (I-VI) 4 4 4 4 5 5 - - 26 2Direccin de coro/orquestra (VII-VIII)

  - - - - - - 10 10 20 3

  Prcticas de direccin (I-VIII) 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1Tcnicas de control emocional ecorporal

  Tcnica dadireccin

  - - - 2 - - - - 2 2

  Piano aplicado direccin (I-VI) 2 2 2 2 2 2 - - 12 0,5Canto ou instrumento aplicado direccin* (I-VI)

  2 2 2 2 2 2 - - 12 0,5

  Fontica aplicada ao canto - - - - 2 - - - 2 1Improvisacin e acompaamentopianstico aplicado direccin (I-II)

  2 2 - - - - - - 4 1

  Reducin de partituras (I-VI)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  - - 2 2 2 2 2 2 12 1Coro (I-II) - - 1 1 - - - - 2 1,5Conxunto (I-II)

  Msica deconxunto 2 2 - - - - - - 4 1

  Acstica xeralTecnoloxamusical

  3 - - - - - - - 3 1

  Tcnicas compositivas (I-II) - - 2,5 2,5 - - - - 5 1Instrumentacin aplicada (I-IV) - - - - 3 3 3 3 12 2Anlise da msica do S. XX-XXI(I-II)

  Composicin einstrumentacin

  - - - - - - 3 3 6 1

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 7 9 16 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacin 31,5 28,5 30 30 60 50 230

 • Proxecto 1

  bsica, obrigatorias e optativasTraballo fin de estudos 10 10

  240 ECTS* O alumnado cursar, cando menos, un curso de cada unha das das opcins (canto ou instrumento da orquestra).

  (I.B)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Arpa

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnicas da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e didcticainstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxa musical 2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral e normativa Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1.5

  Historia dos instrumentos - - - - - 3 - - 3 1

  Tcnicas de control emocionale corporal

  Instrumento ou voz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Piano aplicado (I-II) - - 1,5 1,5 - - - - 3 0,5

  Lectura a primeira vista etransposicin (I-II)

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 1

  Afinacin e mantemento (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Evolucin estilstica dainterpretacin e do repertorio(I-II)

  - - 2 2 - - - - 4 1

  Repertorio orquestral (I-VI) 2 2 2 2 2 2 - - 12 1

  Repertorio con instrumento detecla acompaante (I-IV)

  - - - - 1 1 1 1 4 1

  Instrumentos afns (I-II)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 1

  Msica de cmara (I-VIII) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1.5

  Orquestra (I-VIII)

  Msica deconxunto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28 3

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 6 9 15 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  30 30 30 30 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10

  240 ECTS

 • Proxecto 1

  (I.C)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Msica antiga (Clave)

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnica da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e didcticainstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxamusical

  2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral enormativa

  Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1,5

  Historia dos instrumentos - - - - - - 3 - 3 1

  Tcnicas de controlemocional e corporal

  Instrumento ouvoz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Fontes histricas (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Afinacin e mantemento (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Segundo instrumento (I-II) - - - - 1,5 1,5 - - 3 0,5

  Lectura a primeira vista etransposicin (I-IV)

  1,5 1,5 1,5 1,5 - - - - 6 1

  Ornamentacin (I-IV) - - 2 2 2 2 - - 8 1

  Baixo continuo (I-VI)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  2 2 2 2 2 2 - - 12 1,5

  Metodoloxa da investigacin(I-II)

  Cultura,pensamento ehistoria

  - - - - - - 2 2 4 1

  Conxunto/Msica de cmara(I-VIII)

  3 3 3 3 3 3 3 3 24 1,5

  Orquestra (I-VI)

  Msica deconxunto

  - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 21 1,5

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 10 4 14 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  30 30 30 30 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  (I.D)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Msica antiga (Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco)

  ECTS/Cuadrimestre

  Disciplina Materia

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/

 • Proxecto 1

  1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnica da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e didcticainstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxamusical

  2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral enormativa

  Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1,5

  Historia dos instrumentos - - - - - 3 - - 3 1

  Tcnicas de controlemocional e corporal

  Instrumento ouvoz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Fontes histricas (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Lectura a primeira vista etransposicin (I-II)

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 1

  Notacins (I-II) - - 2 1 - - - - 3 1

  Piano aplicado ou segundoinstrumento (I-II)

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 0,5

  Ornamentacin (I-II) - - 2 2 - - - - 4 1

  Baixo continuo (I-VIII)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  2 2 2 2 2 2 2 2 16 1,5

  Metodoloxa da investigacin(I-II)

  Cultura,pensamento ehistoria

  - - - - - - 2 2 4 1

  Conxunto (I-VIII) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1,5

  Orquestra (I-VIII)

  Msica deconxunto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28 1,5

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 8 3 11 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  30 30 30,5 29,5 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  (I.E)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Msica antiga (Instrumentos histricos de corda fretada, e Instrumentos histricos de vento)

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV)

  Linguaxes etcnicas da msica

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

 • Proxecto 1

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e didcticainstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxa musical 2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral e normativa Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1.5

  Historia dos instrumentos - - - - - 3 - - 3 1

  Tcnicas de control emocionale corporal

  Instrumento ou voz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Fontes histricas (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Notacins - - - - 2 - - - 2 1

  Ornamentacin (I-II) - - 2 2 - - - - 4 1

  Lectura a primeira vista etransposicin (I-II)

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 1

  Piano aplicado (I-II) - - - - 1,5 1,5 - - 3 0,5

  Repertorio con instrumento detecla acompaante (I-VIII)

  1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

  Afinacin e mantemento (I-III) 1 1 1 0 - - - - 3 1

  Interpretacin histrica (I-II)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  0 0 2 2 - - - - 4 1

  Metodoloxa da investigacin(I-II)

  Cultura,pensamento ehistoria

  - - - - - - 2 2 4 1

  Conxunto (I-VIII) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1.5

  Orquestra (I VIII)

  Msica deconxunto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 28 1,5

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 8 5 13 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  30 30 30,5 29,5 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  (I.F)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Msica antiga (Viola de gamba)

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnicas da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

 • Proxecto 1

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e didcticainstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxa musical 2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral e normativa Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1.5

  Historia dos instrumentos - - - - - 3 - - 3 1

  Tcnicas de control emocionale corporal

  Instrumento ou voz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Fontes histricas (I-II) 2 2 - - - - - - 4 1

  Notacins - - - 2 - - - - 2 1

  Ornamentacin (I-II) - - 2 2 - - - - 4 1

  Lectura a primeira vista etransposicin (I-II)

  - - - - 1,5 1,5 - - 3 1

  Piano aplicado (I-II) - - - - 1,5 1,5 - - 3 0,5

  Repertorio con instrumento detecla acompaante (I-VII)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  - 1 1 1 1 1 1 1 7 1

  Metodoloxa da investigacin(I-II)

  Cultura,Pensamento eHistoria

  - - - - - - 2 2 4 1

  Baixo continuo (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Msica de cmara 3 3 3 3 - - - - 12 1,5

  Conxunto (I-VIII) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 1.5

  Orquestra (I-IV)

  Msica deconxunto

  - - - - 3,5 3,5 3,5 3,5 14 1,5

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 10 5 15 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  29,5 30,5 29 31 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  (I.G)Especialidade: Interpretacin

  Itinerario: Msica moderna

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise aplicado msicamoderna (I-IV)

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapuntoaplicados msica moderna(I-IV)

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnicas da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da Msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Pedagoxa e DidcticaInstrumental

  Pedagoxa edidctica

  - - - - - - 3 - 3 1

 • Proxecto 1

  Tecnoloxas para a msica (I-III)

  Tecnoloxa musical 2 2 2 - - - - - 6 2

  Formacin laboral e normativa Formacin laboral - - - - - - 1 - 1 1

  Instrumento (I-VIII) 9 9 9 9 10 10 10 12 78 1.5

  Historia dos instrumentos - - - - - 3 - - 3 1

  Tcnicas de control emocionale corporal

  Instrumento ou Voz

  - - - 2 - - - - 2 2

  Ritmo e lectura (I-IV)Linguaxes etcnicas da msica

  1,5 1,5 1,5 1,5 - - - - 6 1

  Tecnoloxas aplicadas gravacin e producin (I-VIII)

  3 3 3 3 3 3 3 3 24 1,5

  Tcnica vocal aplicada (I-VI) - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9 1

  Piano aplicado ou segundoinstrumento (I-IV)

  - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 6 0,5

  Instrumentos afns (I-IV)

  Formacininstrumentalcomplementaria

  3 3 3 3 - - - - 12 1,5

  Conxunto (I-VIII)Msica deconxunto

  3 3 3 3 3 3 3 3 24

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 13 6 19 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  30 30 30 30 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  (I.H)Especialidade: Producin e xestin

  ECTS/Cuadrimestre

  1 curso 2 curso 3 curso 4 curso

  Disciplina Materia 1cuad.

  2cuad.

  3cuad.

  4cuad.

  5cuad.

  6cuad.

  7cuad.

  8cuad.

  Total decrditos

  Total dehoras

  presenciais/semana

  Disciplinas de formacin bsica

  Formacin e adestramentoauditivo e vocal (I-II)

  1,5 1,5 - - - - - - 3 1,5

  Anlise (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Harmona e contrapunto (I-IV) 2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Organoloxa

  Linguaxes etcnicas da msica

  - - - 3 - - - - 3 2

  Historia da msica (I-III) 3 3 3 - - - - - 9 2

  Msica e culturas - - - - 3 - - - 3 2

  Introducin investigacin

  Cultura,pensamento ehistoria - - - - - 3 - - 3 2

  Disciplinas obrigatorias

  Planificacin e deseo deproxectos culturais (I-IV)

  3 3 3 3 - - - - 12 1,5

  Producin aplicada industriamusical (I-IV)

  - - 3 3 3 3 - - 12 1

  Patrimonio musical

  Producin

  - - - - - - - 3 3 1

  Socioloxa da msica 6 - - - - - - - 6 4

  Tcnicas de mercado (I-VII) - 2 2 2 2 2 2 2 14 1,5

  Crtica musical (I-II) - - - - 3 3 - - 6 1

  Ingls ou francs aplicado (I-II)

  2 2 - - - - - - 4 1

  Alemn ou italiano aplicado (I-II)

  Comunicacin,promocin erepresentacin

  - - 2 2 - - - - 4 1

  Canto ou Instrumento principalFormacin

  6 6 6 6 - - - - 24 1

 • Proxecto 1

  (I-IV)

  Piano aplicado ou 2instrumento (I-IV)

  instrumentalcomplementaria 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - - 6 0,5

  Coro (I-IV) - - 1 1 1 1 - - 4 1,5

  Conxunto (I-II)

  Msica deconxunto - - 2,5 2,5 - - - - 5 1,5

  Tecnoloxas aplicadas producin e difusin (I-IV)

  2 2 2 2 - - - - 8 1,5

  Tcnicas de gravacin epostproducin (I-IV)

  - - - - 2 2 2 2 8 1,5

  Acstica xeral 3 - - - - - - - 3 1

  Acstica aplicada producine xestin

  Tecnoloxa musical

  - 3 - - - - - - 3 1

  Dereito aplicado e propiedadeintelectual (I-IV)

  Lexislacin - - - - 2 2 2 2 8 1

  Formacin, creacin edireccin de empresas (I-IV)

  - - - - 2 2 2 2 8 1

  Contabilidade e xestinorzamentaria (I-III)

  - - - - 2 2 2 - 6 1

  Relacins empresariais einstitucionais (I-IV)

  Xestin econmica

  - - - - 2 2 2 2 8 1

  Prcticas de producinescnica (I-II)

  - - - - 10 10 20 -

  Prcticas de xestin deempresas

  Prcticas- - - - - 8 8 -

  Disciplinas optativas Optativa - - - - 6 7 13 1/2

  Total de crditos de disciplinas de formacinbsica, obrigatorias e optativas

  32 28 30 30 60 50 230

  Traballo fin de estudos 10 10240 ECTS

  ANEXO II

  Competencias, perfs profesionais e criterios de avaliacin dos

  ttulos superiores de Msica

  Competencias transversais do/a titulado/a superior de Msica

  T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  T2. Recoller informacin significativa, analizala, sintetizala e xestionala

  adecuadamente.

  T3. Solucionar problemas e tomar decisins que respondan aos obxectivos

  do traballo que se realiza.

 • Proxecto 1

  T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxas da informacin e a comunicacin.

  T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no mbito do

  seu desenvolvemento profesional.

  T6. Realizar autocrtica cara ao propio desempeo profesional e interpersoal.

  T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crtica construtiva no traballo en

  equipo.

  T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

  T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos

  culturais diversos.

  T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

  T11. Desenvolver na prctica laboral unha tica profesional baseada na

  apreciacin e sensibilidade esttica, medioambiental e cara diversidade.

  T12. Adaptarse, en condicins de competitividade, aos cambios culturais,

  sociais e artsticos e aos avances que se producen no mbito profesional e

  seleccionar as canles adecuadas de formacin continuada.

  T13. Buscar a excelencia e a calidade na sa actividade profesional.

  T14. Dominar a metodoloxa de investigacin na xeracin de proxectos, ideas

  e solucins viables.

  T15. Traballar de forma autnoma e valorar a importancia da iniciativa e o

  esprito emprendedor no exercicio profesional.

 • Proxecto 1

  T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao

  patrimonio cultural e medioambiental.

  T17. Contribur coa sa actividade profesional sensibilizacin social da

  importancia do patrimonio cultural, a sa incidencia nos diferentes mbitos e

  a sa capacidade de xerar valores significativos.

  Competencias xerais do/a titulado/a superior de Msica

  X1. Coecer os principios tericos da msica e ter desenvolvido

  adecuadamente aptitudes para o recoecemento, a comprensin e a

  memorizacin do material musical.

  X2. Mostrar aptitudes adecuadas para a lectura, improvisacin, creacin e

  recreacin musical.

  X3. Producir e interpretar correctamente a notacin grfica de textos musicais.

  X4. Recoecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade

  auditiva e saber aplicar esta capacidade sa prctica profesional.

  X5. Coecer os recursos tecnolxicos propios do seu campo de actividade e as

  sas aplicacins na msica preparndose para asimilar as novidades que se

  produzan nel.

  X6. Dominar un ou mis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu

  campo principal de actividade.

  X7. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en diferentes tipos de

  proxectos musicais participativos.

 • Proxecto 1

  X8. Aplicar os mtodos de traballo mis apropiados para superar os retos

  que se lle presenten no terreo do estudo persoal e na prctica musical

  colectiva.

  X9. Coecer as caractersticas propias do seu instrumento principal, en

  relacin sa construcin e acstica, evolucin histrica e influencias

  mutuas con outras disciplinas.

  X10. Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre

  conceptos musicais diversos.

  X11. Estar familiarizado/a cun repertorio amplo e actualizado, centrado na sa

  especialidade pero aberto a outras tradicins. Recoecer os trazos estilsticos

  que caracterizan ao dito repertorio e poder describilos de forma clara e

  completa.

  X12. Acreditar un coecemento suficiente do feito musical e a sa relacin coa

  evolucin dos valores estticos, artsticos e culturais.

  X13. Coecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber

  aplicalos na prctica interpretativa, creativa, de investigacin ou pedagxica.

  X14. Coecer o desenvolvemento histrico da msica nas sas diferentes

  tradicins, desde unha perspectiva crtica que site o desenvolvemento da

  arte musical nun contexto social e cultural.

  X15. Ter un amplo coecemento das obras mis representativas da literatura

  histrica e analtica da msica.

 • Proxecto 1

  X16. Coecer o contexto social, cultural e econmico en que se desenvolve a

  prctica musical, con especial atencin ao seu contorno mis inmediato

  pero con atencin sa dimensin global.

  X17. Estar familiarizado/a cos diferentes estilos e prcticas musicais que lle

  permitan entender, nun contexto cultural mis amplo, o seu propio

  campo de actividade e enriquecelo.

  X18. Comunicar de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da sa

  actividade profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do

  vocabulario tcnico e xeral.

  X19. Coecer as implicacins pedagxicas e educativas da msica en

  distintos niveis.

  X20. Coecer a clasificacin, caractersticas acsticas, histricas e antropolxicas

  dos instrumentos musicais.

  X21. Crear e dar forma aos seus propios conceptos artsticos tendo

  desenvolvido a capacidade de expresarse a travs deles a partir de tcnicas

  e recursos asimilados.

  X22. Dispoer de recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou

  adaptar pezas musicais as como improvisar en distintos contextos a partir do

  coecemento de estilos, formatos, tcnicas, tendencias e linguaxes diversos.

  X23. Valorar a creacin musical como a accin de dar forma sonora a un

  pensamento estrutural rico e complexo.

 • Proxecto 1

  X24. Desenvolver capacidades para a autoformacin ao longo da sa vida

  profesional.

  X25. Coecer e ser capaz de utilizar metodoloxas de estudo e investigacin que

  lle capaciten para o continuo desenvolvemento e innovacin da sa

  actividade musical ao longo da sa carreira.

  X26. Ser capaz de vincular a propia actividade musical a outras disciplinas do

  pensamento cientfico e humanstico, s artes en xeral e ao resto de

  disciplinas musicais en particular, enriquecendo o exercicio da sa profesin

  cunha dimensin multidisciplinar.

  X27. Coecer e aplicar a lexislacin relativa ao seu mbito profesional.

  Competencias especficas do/a titulado/a superior de Msica na

  especialidade de Direccin

  ED1. Dominar as tcnicas de direccin que lle permitan desenvolver un sentido

  persoal da interpretacin, fundamentado nun coecemento crtico da

  tradicin.

  ED2. Coecer a estrutura das obras dos diferentes repertorios da tradicin

  occidental e doutras msicas, con capacidade para valorar os seus aspectos

  sintcticos e sonoros.

  ED3. Desenvolver habilidades auditivas que lle permitan recoecer, memorizar e

  reproducir unha ampla variedade de materiais musicais.

  ED4. Comprender analiticamente a creacin, notacin e interpretacin das obras

  musicais desde unha concepcin global.

 • Proxecto 1

  ED5. Dominar as tcnicas bsicas de composicin.

  ED6. Coecer as aplicacins tecnolxicas na notacin, gravacin, edicin e

  interpretacin musicais.

  ED7. Coecer os fundamentos de acstica musical, as caractersticas acsticas

  dos instrumentos, as sas posibilidades tcnicas, sonoras e expresivas, as

  como as sas posibles combinacins.

  ED8. Coecer as tendencias mis recentes da creacin musical, con capacidade

  para valoralas afondando nas sas notacins e implicacins interpretativas.

  ED9. Desenvolver a capacidade de comunicacin e entendemento cos/coas

  demais msicos desde a especial responsabilidade e liderado que implica a

  profesin de director/a.

  ED10. Transmitir verbalmente pensamentos musicais ben estruturados,

  concretos e globais, de carcter terico, analtico, esttico e crtico.

  ED11. Adquirir unha personalidade artstica singular e flexible que permita

  adaptarse a contornos e retos musicais mltiples.

  ED12.Coecer as implicacins escnicas que implica a sa actividade profesional

  e ser capaz de desenvolver as sas aplicacins prcticas no seu mbito de

  traballo,

  Competencias especficas do/a titulado/a superior de Msica na

  especialidade de Interpretacin

 • Proxecto 1

  EI1. Interpretar o repertorio significativo da sa especialidade tratando de

  xeito adecuado os aspectos que o identifican na sa diversidade estilstica.

  EI2. Construr unha idea interpretativa coherente e propia.

  EI3. Demostrar capacidade para interactuar musicalmente en todo tipo de

  proxectos musicais participativos, desde o do ata os grandes conxuntos.

  EI4. Expresarse musicalmente co seu instrumento/voz de xeito fundamentado

  no coecemento e dominio na tcnica instrumental e corporal, as como nas

  caractersticas acsticas, organolxicas e nas variantes estilsticas.

  EI5. Comunicar, como intrprete, as estruturas, ideas e materiais musicais

  con rigor.

  EI6. Argumentar e expresar verbalmente os seus puntos de vista sobre a

  interpretacin, as como responder ao reto que supn facilitar a comprensin

  da obra musical.

  EI7. Desenvolver aptitudes para a lectura e improvisacin sobre o material

  musical.

  EI8. Asumir adecuadamente as diferentes funcins subordinadas,

  participativas ou de liderado que se poden dar nun proxecto musical

  colectivo.

  EI9. Coecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e doutros

  conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista, mostrando

  flexibilidade ante as indicacins do/a director/a e capacidade de integracin

  no grupo.

 • Proxecto 1

  EI10. Coecer as implicacins escnicas que leva a sa actividade profesional

  e ser capaz de desenvolver as sas aplicacins prcticas.

  Competencias especficas do/a titulado/a superior de Msica na

  especialidade de Producin e xestin

  EPX1. Coecer profundamente a lexislacin vixente, nacional e internacional, en

  materias artsticas, de espectculos e de dereitos de autor/a.

  EPX2. Coecer as caractersticas estruturais dos espazos culturais, cunha

  especial atencin acstica de salas e a loxstica de grupos musicais de

  distintos formatos.

  EPX3. Dominar a informtica musical, a ofimtica e as redes de comunicacin.

  EPX4. Familiarizarse coas tcnicas de gravacin, reproducin e difusin de

  documentos sonoros en distintos formatos, includos os derivados das novas

  tecnoloxas e dos sistemas multimedia.

  EPX5. Dominar un o mis instrumentos nun nivel adecuado ao seu posible

  campo de especializacin e familiarizarse coa prctica de msica en

  conxunto, tanto nos seus aspectos artsticos como organizativos.

  EPX6. Coecer profundamente o repertorio histrico e mis recente de diversas

  prcticas e estilos musicais, cunha especial atencin s tendencias mis

  recentes no campo da creacin e a interpretacin.

  EPX7. Familiarizarse coa literatura histrica, musicolxica e crtica vinculada a

  diversos xneros e estilos musicais.

 • Proxecto 1

  EPX8. Coecer a economa, xestin, contabilidade, estratexias de mercado e

  recursos humanos.

  Perfs profesionais dos ttulos superiores de Msica

  Perfil profesional do/a titulado/a superior de Msica na especialidade de

  Direccin

  O/a titulado/a superior en Direccin debe ser un/unha profesional cualificado/a

  para dirixir coros, orquestras e outros grupos instrumentais ou mixtos. Debe

  coecer un amplo repertorio vocal e instrumental e estar capacitado/a para dirixir

  obras de estilos, linguaxes, perodos e tendencias diversas. Debe ter profundos

  coecementos da tcnica vocal e instrumental, as como das caractersticas de

  cada instrumento ou grupo instrumental ou vocal. Deber demostrar habilidades de

  lectura musical, recoecemento auditivo e reducin de partituras. Estar

  capacitado/a para o traballo en equipo con capacidade de liderado e comunicacin.

  Deber ter un coecemento amplo das posibilidades que brinda a tecnoloxa.

  Deber coecer a tradicin interpretativa dos xneros propios do seu campo de

  actividade, con capacidade para valorar criticamente e contribur a sa evolucin.

  Deber estar formado para o exercicio da anlise e do pensamento musical, as

  como para transmitilo de forma oral ou escrita, e dispoer dunha slida formacin

  metodolxica e humanstica que lle axude na tarefa de investigacin afn ao

  exercicio da sa profesin.

  Perfil profesional do/a titulado/a superior de Msica na especialidade

  de Interpretacin

 • Proxecto 1

  O/a titulado/a superior en Interpretacin deber ser un/unha profesional

  cualificado/a cun dominio completo das tcnicas de interpretacin do instrumento e

  o seu repertorio, e de ser o caso, de instrumentos complementarios.

  Deber estar preparado/a para exercer un labor interpretativo de alto nivel de

  acordo coas caractersticas da sa modalidade e especializacin, tanto no papel de

  solista como formando parte dun conxunto, as como, de ser o caso, na sa

  condicin de intrprete acompaante de msica e de danza. Deber coecer as

  caractersticas tcnicas e acsticas do seu instrumento, afondando no seu

  desenvolvemento histrico.

  Deber ter formacin para o exercicio da anlise e do pensamento musical,

  e dispoer dunha slida formacin metodolxica e humanstica que lle axude na

  tarefa de investigacin afn ao exercicio da sa profesin.

  Perfil profesional do/a titulado/a superior de Msica na especialidade de

  Producin e xestin

  O/a titulado/a superior en Producin e xestin debe ser un/unha profesional

  especificamente cualificado/a na planificacin e xestin de proxectos relacionados

  coa msica, nalgunhas das sas posibles fases como a creacin, a realizacin, a

  gravacin, a exhibicin pblica ou a distribucin, entre outras. Deber coecer

  amplamente o mundo da msica e os seus distintos mbitos de desenvolvemento

  profesional, as como estar capacitado/a para o traballo en equipo e para

  desenvolverse nos distintos campos de accin, como a economa, a comunicacin,

  a organizacin humana e de recursos materiais, a xestin loxstica e a planificacin

  estratxica.

  Criterios de avaliacin dos ttulos superiores de Msica

 • Proxecto 1

  Criterios de avaliacin comns s titulacins das ensinanzas artsticas

  superiores

  1. Afacerse a condicins de competitividade, aos cambios culturais, sociais e

  artsticos e aos avances que se producen no mbito profesional e

  seleccionar as canles adecuadas de formacin continuada.

  2. Amosar condutas de liderado responsable na xestin de grupos de traballo.

  3. Amosar unha actitude autocrtica cara o propio desempeo profesional e

  interpersoal.

  4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos

  ao seu alcance en relacin co patrimonio cultural e ambiental.

  5. Apreciar a importancia da sensibilizacin social respecto do valor do

  patrimonio cultural, a sa incidencia nos diferentes mbitos e a sa

  capacidade de xerar valores significativos.

  6. Apreciar a sensibilidade esttica, ambiental e cara diversidade.

  7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos

  culturais diversos.

  8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no mbito do seu

  desenvolvemento profesional.

  9. Esforzarse no traballo autnomo.

  10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.

 • Proxecto 1

  11. Localizar e compilar informacin significativa, analizala, sintetizala e

  xestionala adecuadamente.

  12. Manexar a metodoloxa de investigacin na xeracin de proxectos, ideas e

  solucins viables.

  13. Manexar eficientemente as tecnoloxas da informacin e a comunicacin.

  14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na sa actividade

  profesional.

  16. Solucionar problemas e tomar decisins que respondan aos obxectivos do

  traballo que se realiza.

  17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crtica

  construtiva no traballo en equipo.

  18. Valorar a importancia da iniciativa e o esprito emprendedor no exercicio

  profesional.

  Criterios de avaliacin xerais do/a titulado/a superior de Msica

  1. Amosar unha actitude aberta e positiva respecto das novidades

  tecnolxicas mis recentes.

  2. Aplicar a capacidade de recoecemento auditivo do material musical

  prctica profesional.

  3. Colaborar musicalmente en diferentes tipos de proxectos musicais

 • Proxecto 1

  participativos.

  4. Coecer a clasificacin, caractersticas acsticas, histricas e

  antropolxicas dos instrumentos musicais.

  5. Coecer as caractersticas propias do seu instrumento principal, en

  relacin sa construcin e acstica, evolucin histrica e influencias

  mutuas con outras disciplinas.

  6. Coecer as implicacins pedagxicas e educativas da msica en distintos

  niveis.

  7. Coecer e aplicar a lexislacin relativa ao seu mbito profesional.

  8. Coecer e usar metodoloxas de estudo e investigacin que lle capaciten

  para o continuo desenvolvemento e innovacin da sa actividade musical

  ao longo da sa carreira.

  9. Coecer o contexto social, cultural e econmico en que se desenvolve a

  prctica musical, con especial atencin ao seu contorno mis inmediato

  pero con atencin sa dimensin global.

  10. Coecer o desenvolvemento histrico da msica nas sas diferentes

  tradicins, desde unha perspectiva crtica que site o desenvolvemento da

  arte musical nun contexto social e cultural.

  11. Coecer os diferentes estilos e prcticas musicais de cara a entender, nun

  contexto cultural mis amplo, o propio campo de actividade e enriquecelo.

  12. Coecer os fundamentos e a estrutura da linguaxe musical e saber

 • Proxecto 1

  aplicalos na prctica interpretativa, creativa, de investigacin ou

  pedagxica.

  13. Coecer os recursos tecnolxicos propios do seu campo de actividade e as

  sas aplicacins na msica.

  14. Coecer suficientemente o feito musical e a sa relacin coa evolucin dos

  valores estticos, artsticos e culturais.

  15. Crear e desear os propios conceptos artsticos.

  16. Experimentar coa improvisacin, a creacin e a recreacin musical.

  17. Expoer de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da sa

  actividade profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do

  vocabulario tcnico e xeral.

  18. Expoer e debater verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos

  musicais diversos.

  19. Expresarse a travs dos propios conceptos artsticos a partir de tcnicas e

  recursos asimilados.

  20. Identificar e analizar un repertorio amplo e actualizado, centrado na sa

  especialidade pero aberto a outras tradicins.

  21. Identificar e describir os principios tericos da msica.

  22. Identificar os trazos estilsticos que caracterizan ao repertorio centrado na

  sa especialidade e describilos de forma clara e completa.

 • Proxecto 1

  23. Identificar, describir e analizar un conxunto suficiente das obras mis

  representativas da literatura histrica e analtica da msica.

  24. Improvisar en distintos contextos a partir do coecemento de estilos,

  formatos, tcnicas, tendencias e linguaxes diversos.

  25. Ler, interpretar e producir correctamente a notacin grfica de textos

  musicais.

  26. Manexar os mtodos de traballo mis apropiados para superar os retos

  que se lle presenten no terreo do estudo persoal e na prctica musical

  colectiva.

  27. Manexar recursos musicais amplos e diversos para poder crear ou adaptar

  pezas musicais.

  28. Recoecer e comprender o material musical facilitando a sa

  memorizacin.

  29. Recoecer materiais musicais grazas ao desenvolvemento da capacidade

  auditiva.

  30. Relacionar a propia actividade musical con outras disciplinas do

  pensamento cientfico e humanstico, coas artes en xeral e co resto de

  disciplinas musicais en particular, enriquecendo o exercicio da sa

  profesin cunha dimensin multidisciplinar.

  31. Utilizar un ou mis instrumentos musicais nun nivel adecuado ao seu

  campo principal de actividade.

 • Proxecto 1

  32. Valorar a autoformacin como un recurso de mellora ao longo da sa vida

  profesional.

  33. Valorar a creacin musical como a accin de dar forma sonora a un

  pensamento estrutural rico e complexo.

  Criterios de avaliacin especficos do/a titulado/a superior de Msica na

  especialidade de Direccin

  1. Amosar un dominio das tcnicas de direccin que lle permitan desenvolver un

  sentido persoal da interpretacin, fundamentado nun coecemento crtico da

  tradicin.

  2. Coecer a estrutura das obras dos diferentes repertorios da tradicin occidental e

  doutras msicas, con capacidade para valorar e transmitir os seus aspectos

  expresivos, sintcticos e sonoros.

  3. Comprender auditiva e intelectualmente distintos tipos de estruturas musicais e

  sonoras que lle permitan recoecer, memorizar e reproducir unha ampla

  variedade de materiais musicais.

  4. Comprender analiticamente a creacin, notacin e interpretacin das obras

  musicais desde unha concepcin global.

  5. Dominar as tcnicas bsicas de composicin.

  6. Comprender e utilizar metodoloxas para a investigacin e experimentacin

  musical.

  7. Dispoer dunha personalidade artstica singulare flexible que lle permita adaptarse

 • Proxecto 1

  a contextos e retos musicais mltiples, desde a construcin dunha idea

  interpretativa coherente e propia.

  8. Coecer e utilizar as tcnicas necesarias na notacin, gravacin, edicin e

  interpretacin musicais.

  9. Coecer os fundamentos de acstica musical, as caractersticas acsticas dos

  instrumentos, as sas posibilidades tcnicas, sonoras e expresivas, ascomo as

  sas posibles combinacins.

  10. Utilizar e comprender as tcnicas e recursos das tendencias mis recentes da

  creacin musical, con capacidade para valoralas afondando nas sas notacins

  e implicacins interpretativas.

  11. Amosar capacidade de comunicacin e entendemento cos/coas demais msicos

  desde a especial responsabilidade e liderado que implica a profesin de

  director./a

  12. Argumentar e expresar verbalmente pensamentos musicais ben estruturados,

  concretos e globais, de carcter terico, analtico, esttico e crtico.

  13. Coecer as implicacins escnicas que implica a sa actividade profesionale ser

  capaz de desenvolver as sas aplicacins prcticas.

  Criterios de avaliacin especficos do/a titulado/a superior de Msica

  na especialidade de Interpretacin

  1. Aceptar e respectar as diferentes funcins subordinadas, participativas ou

  de liderado que se poden dar nun proxecto musical colectivo.

 • Proxecto 1

  2. Comunicar, como intrprete, as estruturas, ideas e materiais musicais con

  rigor.

  3. Coecer as implicacins escnicas que leva a sa actividade profesional e

  ser capaz de desenvolver as sas aplicacins prcticas.

  4. Coecer os procesos e recursos propios do traballo orquestral e doutros

  conxuntos dominando adecuadamente a lectura a primeira vista,

  mostrando flexibilidade ante as indicacins do/a director/a e capacidade de

  integracin no grupo.

  5. Construr unha idea interpretativa coherente e propia.

  6. Debater e explicar verbalmente os seus puntos de vista sobre a

  interpretacin, as como responder ao reto que supn facilitar a

  comprensin da obra musical.

  7. Dominar a lectura e improvisacin sobre o material musical.

  8. Interactuar musicalmente de xeito coherente e eficaz en todo tipo de

  proxectos musicais participativos, desde o do ata os grandes conxuntos.

  9. Interpretar o repertorio significativo da sa especialidade tratando de xeito

  adecuado os aspectos que o identifican na sa diversidade estilstica.

  10. Manexar o instrumento/voz de xeito que se poida expresar musicalmente,

  partindo do coecemento e dominio da tcnica instrumental e corporal, as

  como das caractersticas acsticas, organolxicas e das variantes

  estilsticas.

 • Proxecto 1

  Criterios de avaliacin especficos do/a titulado/a superior de Msica

  na especialidade de Producin e xestin

  1. Coecer profundamente a lexislacin vixente, nacional e internacional, en

  materias artsticas, de espectculos e de dereitos de autor/a.

  2. Coecer os fundamentos de acstica musical, as caractersticas acsticas

  dos instrumentos, as como as particularidades acsticas relacionadas

  coas caractersticas estruturais dos espazos culturais, cunha especial

  atencin acstica de salas e a loxstica de grupos musicais de diferentes

  formatos. as sas posibilidades tcnicas, sonoras e expresivas, as como

  as sas posibles combinacins.

  3. Dominar a informtica musical, a ofimtica e as redes de comunicacin.

  4. Amosar coecemento e desenvolvemento en diferentes idiomas relacionados

  coa prctica musical e escnica, facilitando as relacins de xestin e/ou

  representacin de diferentes formacins musicais.

  5. Coecer e aplicar as novas tecnoloxas necesarias na gravacin, reproducin

  e difusin de documentos sonoros de diferentes formatos, inclundo as

  colaboracins con outros campos artsticos.

  6. Dominar un ou mais instrumentos nun nivel adecuado ao seu campo de

  especializacin, interactuando musicalmente de xeito coherente eficaz en

  diversos proxectos musicais participativos.

  7. Coecer a estrutura das obras dos diferentes repertorios da tradicin

  occidental e doutras msicas, as como as tcnicas e recursos das

  tendencias mis recentes da creacin musical, con capacidade para

 • Proxecto 1

  valoralas afondando nas sas notacins e implicacins interpretativas.

  8. Comprender e relacionar as condicins artsticas, histricas e sociais nas que

  se desenvolveu a creacin musical e a prctica interpretativa.

  9. Amosar capacidade para o traballo en equipo e desenvolverse en distintos

  campos de accin, como a economa, comunicacin e organizacin de

  recursos humanos e materiais, a xestin loxstica e planificacin

  estratxica.

  10. Argumentar e expresar verbalmente proxectos musicais ben estruturados,

  concretos e globais, de carcter terico, analtico, esttico e crtico.

  11. Coecer as implicacins escnicas que implica a actividade profesional e

  ser capaz de desenvolver as sas aplicacins prcticas.

  ANEXO III

  Descritores de disciplinas e competencias

  DisciplinaAcstica xeral

  Especialidade/ItinerarioDireccinProducin e xestin

  DescritorFundamentos de acstica aplicada msica e emprego de ferramentas propias do audio dixital (de xeracin, manipulacin eprocesamento do son) de cara a unha mellor comprensin dos conceptos acsticos e do funcionamento dos instrumentos musicais.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T16

  Xerais X5, X8, X9, X20, X22, X24

  Especficas Direccin ED7

  Especficas Producin exestin

  EPX2

  DisciplinaAcstica aplicada producin exestin

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorFundamentos de acstica aplicada msica (acstica fsica, psicoacstica e acstica de salas) e emprego de ferramentas propiasdo audio dixital para a comprensin do fenmeno acstico. Fundamentos de acstica aplicada msica e emprego de ferramentas

 • Proxecto 1

  propias para a edicin, gravacin, anlise e procesamento sonoro.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T3, T4, T16Xerais X5, X8, X9, X20, X24Especficas Producin exestin

  EPX2, EPX3, EPX4

  DisciplinaAfinacin e mantemento (I-II)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Arpa; Msica antiga (Clave)

  DescritorCoecemento bsico da construcin, mantemento, comportamento acstico e caractersticas do instrumento.Principios bsicos de afinacin. Recursos e hbitos que axuden a manter o instrumento correctamente afinado. Consecucin dehbitos para manter en perfecto estado os mecanismos do instrumento. Ser quen de identificar as posibles causas de problemasmecnicos, as como ter recursos suficientes para solucionar pequenos desaxustes que non precisen a intervencin de unespecialista.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2,T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T15, T16

  Xerais X4, X8, X9, X10, X20, X24, X25

  Especficas EI4

  DisciplinaAfinacin e mantemento (I-III)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (IHC, IHV)

  DescritorCoecemento bsico da construcin, mantemento, comportamento acstico e caractersticas do instrumento.Principios bsicos de afinacin. Recursos e hbitos que axuden a manter o instrumento correctamente afinado. Consecucin dehbitos para manter en perfecto estado os mecanismos do instrumento. Ser quen de identificar as posibles causas de problemasmecnicos, as como ter recursos suficientes para solucionar pequenos desaxustes que non precisen a intervencin de unespecialista.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2,T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T13, T14, T15, T16

  Xerais X4, X8, X9, X10, X20, X24, X25

  Especficas EI4

  DisciplinaAlemn ou italiano aplicado

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorAdquisicin dos coecementos gramaticais bsicos dunha lingua estranxeira ( alemn ou italiano), que permita a comprensin doidioma e facilite ase mesmo a comunicacin na promocin e comercializacin de artistas e nas tcnicas de venda.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T4, T5, T6, T9, T12, T13Xerais X8, X16, X18, X21, X24, X26Especficas EPX1

  DisciplinaAnlise (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Arpa; Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)Producin e xestin

  DescritorEstudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveen na sa comprensin evaloracin. Coecemento dos diferentes mtodos analticos, e a sa interrelacin con outras disciplinas. Fundamentos estticos eestilsticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creacin musical.

  Competencias que se adquiren

 • Proxecto 1

  Transversais T1, T2, T4, T7, T8, T10

  Xerais X1, X3, X10, X11, X12, X13, X15, X17

  Especficas Interpretacin EI1, EI5

  Especficas Producin exestin

  EPX3, EPX6, EPX7

  DisciplinaAnlise aplicado direccin (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorEstudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveen na sa comprensin evaloracin. Consecucin de ferramentas destinadas sa aplicacin na prctica da direccin. Coecemento dos diferentes mtodosanalticos, e a sa interrelacin con outras disciplinas. Estudo do repertorio musical de obras do repertorio vocal e/ou instrumental, edo seu contexto: principais compositores/as, escolas e tendencias da creacin musical.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T8

  Xerais X1, X3, X4, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X22

  Especficas ED2, ED3, ED4, ED10

  DisciplinaAnlise aplicado msica moderna (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica moderna

  DescritorEstudo dos diversos repertorios afns especialidade a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios queinterveen na sa comprensin e valoracin. Consecucin de ferramentas destinadas sa aplicacin na prctica interpretativa.Coecemento dos diferentes mtodos analticos, e a sa interrelacin con outras disciplinas. Estudo do repertorio musical no eidodo pop, rock, folk, electrnica, etc., e do seu contexto. Aplicacin da anlise de cara composicin de msica nestes estilos.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T8

  Xerais X1, X3, X4, X5, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X22

  Especficas EI5, EI6

  DisciplinaAnlise da msica do sculo XX/XXI (I-II)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorEstudo e anlise das obras musicais do sculo XX ata a actualidade, centrndose especialmente no repertorio para grandesformacins, atendendo aos seus materiais construtivos, estilsticos, e dos diferentes criterios que interveen na sacomprensin e valoracin. Principais compositores/as, escolas e tendencias de creacin musical. Novas grafas.A obra para coro, banda e orquestra dos/as compositores/as galegos/as do sculo XX ata a actualidade. Estudo e anlise das sasobras mis representativas. Caractersticas principais.Desenvolvemento de proxectos de interpretacin deste repertorio.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T8

  Xerais X1, X4, X10, X11, X12, X13, X15, X16, X17, X23

  Especficas ED2, ED4, ED8, ED10

  DisciplinaBaixo continuo (I-VIII)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (ICP)

  DescritorRealizacin do baixo continuo de diferentes pocas e autores/as. Coecemento e emprego dos distintos sistemas de cifrado e

 • Proxecto 1

  tcnicas de acompaamento e ornamentacin empregadas. Realizacin de lias de baixo continuo seguindo os diferentes criteriosestilsticos e estticos. Tratados da poca.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

  Xerais X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22

  Especficas EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9

  DisciplinaBaixo continuo (I-VI)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (Clave)

  DescritorRealizacin do baixo continuo de diferentes pocas e autores/as. Coecemento e emprego dos distintos sistemas de cifrado etcnicas de acompaamento e ornamentacin empregadas. Realizacin de lias de baixo continuo seguindo os diferentes criteriosestilsticos e estticos. Tratados da poca.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

  Xerais X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22

  Especficas EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9

  DisciplinaBaixo continuo (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (Viola de gamba)

  DescritorRealizacin do baixo continuo de diferentes pocas e autores/as. Coecemento e emprego dos distintos sistemas de cifrado etcnicas de acompaamento e ornamentacin empregadas. Realizacin de lias de baixo continuo seguindo os diferentes criteriosestilsticos e estticos. Tratados da poca.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

  Xerais X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X21, X22

  Especficas EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9

  DisciplinaCanto ou instrumento aplicado direccin (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorDesenvolvemento das capacidades artsticas, expresivas e tcnicas no instrumento propio, ou voz, e coecemento dos diferentescriterios interpretativos. Aplicacin tcnica no coecemento das diferentes seccins da orquestra/coro.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T15

  Xerais X1, X2, X3, X6, X8, X10, X11, X13, X21, X24

  Especficas ED2, ED4, ED11

  DisciplinaCanto ou instrumento principal (I-VI)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorDesenvolvemento das capacidades artsticas, expresivas e tcnicas no instrumento ou voz e coecemento dos diferentes criteriosinterpretativos.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T6, T15

  Xerais X1, X3, X6, X11, X21, X24

 • Proxecto 1

  Especficas EPX5, EPX6, EPX7

  DisciplinaContabilidade e xestin orzamentaria

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorO plan contable. Aplicacin da contabilidade analtica, discriminacin dos instrumentos de financiamento e ordenacin de balances econtas. resultados, xestin de plans de tesourera, clculo de desviacins, compatibilidade analtica e instrumentos de financiamento

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1 T2 T3 T8 T9 T16 T17

  Xerais X10 X16 X18 X24 X27

  Especficas EPX1, EPX8

  DisciplinaConxunto (I-II)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorPrctica da interpretacin musical en grupo co instrumento principal, en diferentes formacins. Interpretacin de obras de diversosestilos. Desenvolvemento de hbitos e tcnicas de ensaio con e sen director/a. Cooperacin no establecemento de criteriosinterpretativos. Capacidade de compenetracin co resto de integrantes. Prctica da lectura a primeira vista. Flexibilidade de respostas indicacins do/a director/a ou lder. Concepcin e desenvolvemento de proxectos musicais colectivos. Importancia do traballocolectivo.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T3, T7

  Xerais X2, X3, X7, X8, X12

  Especficas ED1, ED2, ED3, ED4, ED10, ED11

  DisciplinaConxunto (I-VIII)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)

  DescritorPrctica da interpretacin musical en grupo en diferentes formacins e repertorios. Coecemento e interpretacin de obras dorepertorio de conxunto, en diversas formacins. Desenvolvemento de hbitos e tcnicas de ensaio con e sen director/a. Cooperacinno establecemento de criterios interpretativos. Capacidade de compenetracin co resto de integrantes. Prctica da lectura a primeiravista. Flexibilidade de resposta s indicacins do/a director/a ou lder. Concepcin e desenvolvemento de proxectos musicaiscolectivos.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T7, T8, T9, T10

  Xerais X1, X2, X3, X7, X8, X10, X11, X12, X17

  Especficas EI1, EI2, EI4, EI5, EI6

  DisciplinaConxunto (I-VIII)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica moderna

  DescritorEstablecemento de hbitos, tcnicas de ensaio e criterios interpretativos. Desenvolvemento da compenetracin do/a intrpretedentro dun traballo colectivo. Prctica da improvisacin e da lectura. Coecemento dos diversos repertorios de conxunto daespecialidade.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T7, T8, T9, T10

  Xerais X1, X2, X3, X6, X7, X8, X10, X11, X12, X17

  Especficas EI1, EI3, EI4, EI5, EI6, EI7, EI8, EI9, EI10

 • Proxecto 1

  DisciplinaConxunto (I-II)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorInterpretacin musical en grupo con diferentes formacins, repertorios e instrumentos, includo o instrumento principal.Desenvolvemento de hbitos e tcnicas de ensaio. Posta en comn de criterios interpretativos. Fundamentos de direccin enpequenas agrupacins. Desenvolvemento de proxectos musicais colectivos.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T7, T9, T10

  Xerais X2, X3, X4, X6, X7, X8, X13, X17, X21, X22

  Especficas EPX5, EPX6, EPX7

  DisciplinaCoro (I-II)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorInterpretacin do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educacin vocal. Afondamento nascapacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensin e resposta s indicacins do/a director/a e a integracin noconxunto.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T7, T9, T10, T13

  Xerais X2, X3, X4, X7, X8

  Especficas ED3, ED11

  DisciplinaCoro (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorInterpretacin do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educacin vocal. Afondamento nascapacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensin e resposta s indicacins do/a director/a e a integracin noconxunto.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T5, T7, T9, T10, T13

  Xerais X2, X3, X4, X7, X8

  Especficas EPX5, EPX6, EPX7

  DisciplinaCrtica musical (I-II)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorCoecemento e prctica dos elementos bsicos da noticia como fonte de informacin (titular, entradilla, corpo, epgrafe, etc.).Tcnicas para a narrativa do corpo en torno s seis preguntas. Redaccin de pezas en estilo xornalstico, utilizando a ferramentaspropias da crtica textual, e aplicadas s diversas manifestacins musicais (concertos, programacins, acstica arquitectural, etc.).

  Competencias que se adquiren

  Transversais T2, T4, T5, T8, T11, T14, T17

  Xerais X5, X10, X12, X14, X15, X16, X17, X18, X21, X23, X25, X26

  Especficas EPX1, EPX3, EPX6, EPX7, EPX8

  DisciplinaDereito aplicado e propiedadeintelectual (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorCoecemento das formas xurdicas aplicables aos artistas e institucins culturais; modelos de contratacin, contratos decompravenda de servizos., institucins de xestin, e xestin de seguros no espectculo musical.Dereito mercantil, ao dereito fiscal e

 • Proxecto 1

  ao dereito laboral. Regularizacin da propiedade intelectual, dereitos de autor e intrprete. Regularizacin da propiedade intelectuale da imaxe pblica.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T8, T13

  Xerais X10, X18, X19, X27

  Especficas EPX1, EPX8

  DisciplinaDireccin de coro (I-VI)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorEstudo das tcnicas e xestos da direccin coral e adaptacin desta realidade sonora da msica para coro. Coecemento dascaractersticas e das posibilidades interpretativas e sonoras dos diferentes tipos de voces. Anlise do repertorio coral encamiado sa execucin. Coecemento dos diferentes estilos musicais e as sas convencins interpretativas. Desenvolvemento de proxectosde interpretacin de composicins con linguaxes e estilos diversos, as como en formacins a capella ou integrados noutra formacininstrumental. Desenvolvemento dunha maior sensibilidade sonora e auditiva.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T6, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T16, T17

  Xerais X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X14, X15, X17, X18, X21, X23

  Especficas ED1, ED2, ED3, ED4, ED7, ED8, ED9, ED10, ED11, ED12,

  DisciplinaDireccin de orquestra (I-VI)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorEstudo e adquisicin dunha correcta tcnica xestual aplicada direccin orquestral. Coecemento das caractersticas tcnicas eposibilidades sonoras e interpretativas dos instrumentos orquestrais. Anlise do repertorio orquestral e doutras agrupacinsinstrumentais, encamiado sa execucin. Coecemento dos diferentes estilos musicais e as sas convencins interpretativas.Desenvolvemento de proxectos de interpretacin de composicins con linguaxes e estilos diversos, as como en formacins depequeno e gran formato.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T15, T16, T17

  Xerais X1, X2, X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X14, X15, X17, X18, X21, X23

  Especficas ED1, ED2, ED3, ED4, ED7, ED8, ED9, ED10, ED11, ED12

  DisciplinaDireccin de coro/orquestra (VII-VIII)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorPosta en prctica dos coecementos adquiridos nas disciplinas de direccin de coro e orquestra, a travs da interpretacin decomposicins con linguaxes e estilos diferentes, as como en formacins de diversos tipos. Dinmicas e metodoloxas de ensaio.Liderado interpretativo na concepcin dun proxecto, na organizacin de ensaios e concertos, e na preparacin de programas deconcerto. Consecucin de habilidades que permitan a compenetracin coa formacin dirixida, as como a transmisin das propiasconcepcins interpretativas a outros/as msicos. Fomento da participacin activa e da coherencia na prctica interpretativa. Prcticade repertorios procedentes de diversas tradicins interpretativas e estilsticas, e as sas implicacins expresivas. Desenvolvementodo pensamento crtico.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T3, T7, T9, T10, T13

  Xerais X3, X4, X7, X8, X10, X11, X12, X17, X18

  Especficas ED1, ED3, ED7, ED9, ED10

 • Proxecto 1

  DisciplinaEvolucin estilstica da interpretacin edo repertorio (I-II)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Arpa

  DescritorCoecemento e prctica dos diversos elementos que forman os criterios interpretativos das diferentes pocas, estilos e autores,atendendo tanto a aspectos tcnicos do instrumento como compositivos ou estticos en relacin co repertorio do instrumento.Anlise da evolucin do repertorio: recursos, grafas efectos tmbricos, etc. Paralelismo entre evolucin tcnica do instrumento emsica interpretada.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T2, T4, T8, T14, T16

  Xerais X3, X8, X9, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X17, X25

  Especficas EI1, EI4, EI6

  DisciplinaFontica aplicada ao canto

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorEstudo prosdico do texto aplicado aos principais idiomas do repertorio coral e a sa influencia no xesto da direccin.Coecementoda fontica dos principais idiomas empregados no canto.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T6

  Xerais X3, X8, X24

  Especficas ED2, ED11

  DisciplinaFontes histricas (I-II)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)

  DescritorConsecucin das ferramentas necesarias para atopar, ler e interpretar os fundamentos historicistas que avalen a interpretacin dorepertorio no instrumento. Aplicacin en partituras representativas de conceptos aprendidos. Desenvolvemento do esprito crticosobre interpretacins actuais do repertorio da poca. Consecucin de autonoma interpretativa.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T15, T16

  Xerais X1, X2, X3, X8, X10, X12, X13

  Especficas EI1, EI2, EI4, EI5, EI6

  DisciplinaFormacin, creacin e direccin deempresas (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioProducin e xestin

  DescritorAnlise e interpretacin de estados financeiros do sector artstico. Compravenda de servizos. Formas de contratacin laboral emercantil. Xestin de dereitos e de seguros. Xestin fiscal de IVA, IRPF e seguridade social. Elaboracin e xestin de balances econtas de resultados

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T8, T10, T12, T14, T15

  Xerais X10, X12, X16, X18, X24, X27

  Especficas EPX1, EPX8

  DisciplinaFormacin e adestramento auditivo evocal (I-II)

  Especialidade/ItinerarioDireccinInterpretacin/Arpa; Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)Producin e xestin

 • Proxecto 1

  DescritorDesenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicacin do coecemento da linguaxe musical encamiar ao alumnado, encontextos sonoros diversos, a unha representacin interna dos distintos elementos estruturais que interveen nunha composicinmusical. Desenvolvemento das capacidades de expresin vocal.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T3, T7, T8, T13, T15

  Xerais X1, X2, X3, X4, X8, X10, X24

  Especficas Direccin ED3

  Especficas Interpretacin EI7

  Especficas Producin exestin

  EPX5

  DisciplinaFormacin e adestramento auditivo evocal aplicado direccin (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorAfondamento na escoita consciente en contextos sonoros diversos, facendo fincap no recoecemento dos elementos formais,rtmicos, harmnicos, intervlicos, etc. en diferentes combinacins tmbricas, como ferramenta fundamental na prctica da direccin.Prctica vocal e recoecemento auditivo dos diferentes parmetros musicais en obras tonais, non tonais ou de tonalidade vaga.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T3, T7, T8, T13, T15

  Xerais X1, X2, X3, X4, X8, X10, X24

  Especficas ED3, ED7

  DisciplinaFormacin laboral e normativa

  Especialidade/ItinerarioDireccinInterpretacin/Arpa; Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)

  DescritorCoecemento das normas e procedementos que rexen o mbito profesional da msica. Desenvolvemento da capacidade para aautopromocin e a insercin laboral, das habilidades para a adaptacin profesional en contextos cambiantes e das actitudes para aformacin continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T2, T4, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T15

  Xerais X19, X24, X27

  Especficas Direccin ED12

  Especficas Interpretacin EI10

  DisciplinaHarmona e contrapunto (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Arpa; Msica antiga (Clave, ICP, IHC, IHV, Viola de gamba)Producin e xestin

  DescritorAdquisicin de coecementos que faciliten a percepcin, a interpretacin, a reflexin e a documentacin musical. Estudo dorepertorio e do seu contexto estilstico. Desenvolvemento do odo, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. Prctica escrita einstrumental dos diferentes elementos e procedementos harmnicos e contrapuntsticos propios dos distintos perodos da historia damsica.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4

  Xerais X1, X2, X8, X10, X11, X13, X15, X21, X22, X23

  Especficas Interpretacin EI6, EI7

  Especficas Producin e EPX5

 • Proxecto 1

  xestin

  DisciplinaHarmona e contrapunto aplicados direccin (I-IV)

  Especialidade/ItinerarioDireccin

  DescritorDesenvolvemento das habilidades harmnico-contrapuntsticas e adquisicin de coecementos que faciliten a percepcin, creacin,interpretacin, reflexin e documentacin musicais. Desenvolvemento do odo, da escoita, da memoria e da intelixencia musical.Prctica escrita dos diferentes elementos e procedementos harmnicos e contrapuntsticos propios dos distintos perodos da historiada msica. Asimilacin das principais teoras da organizacin musical. Realizacin de traballos estilsticos e libres. Estudo dorepertorio e do seu contexto estilstico. Consecucin de ferramentas destinadas ao enriquecemento do traballo do/a director/a.

  Competencias que se adquiren

  Transversais T1, T2, T3, T4, T8

  Xerais X1, X3, X4, X8, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X21, X22, X23

  Especficas ED4, ED5

  DisciplinaHarmona e contrapunto aplicados msica moderna (IIV)

  Especialidade/ItinerarioInterpretacin/Msica moderna

  DescritorDesenvolvemento das habilidades harmnico-contrapuntsticas e adquisicin de coecementos que faciliten a percepcin, creacin,interpretacin, r