PXA capitulo1

download PXA capitulo1

of 36

 • date post

  08-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  255
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PXA capitulo1

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  1/36

  CENTRO PBLICO INTEGRADO DE MOSTEIRO-MEISCONSELLERA DE EDUCACIN E ORDENACIN UNIVERSITARIA

  XUNTA DE GALICIA

  PROGRAMACIN

  XERAL ANUALCURSO 2013-2014Aprobado:

  29/10/2013

  CAPTULO I:PLAN ANUALHORARIO XERAL DO CENTROORGANIZACIN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  2/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -2-

  T A B L A D E C O N T E N I D O

  documento 1 PLAN ANUAL ........................................................................................................................................... 5

  1 INTRODUCCIN: O CENTRO ESCOLAR ...................... ...................... ..................... .......... 5

  1.1 DATOS DO CENTRO ESCOLAR .................... ...................... ...................... ..................... .. 5

  2 OBXECTIVOS PARA O CURSO 2013-14 ...................... ...................... ..................... .......... 7

  3 MEDIDAS PARA O PRESENTE CURSO ESCOLAR ...................... ..................... ............. 8

  XESTIN E ORGANIZACIN .................................................................................................... 8

  ESPAZOS E INSTALACINS ..................................................................................................... 8

  MBITO PEDAGXICO .............................................................................................................. 9

  CONVIVENCIA ............................................................................................................................... 9

  RELACIN COA COMUNIDADE EDUCATIVA ................... ...................... ...................... ... 10

  SERVIZOS COMPLEMENTARIOS ...................................... ...................... ..................... ........ 10

  SEGURIDADE E SADE: ................... ...................... ...................... ...................... ..................... 10

  ATENCIN DIVERSIDADE ...................... ...................... ...................... ...................... .......... 11

  PROXECTOS E ACTIVIDADES ................... ...................... ...................... ..................... ........... 11

  4 RECURSOS ................................................................................................................................. 12

  4.1 RECURSOS HUMANOS ..................... ...................... ...................... ...................... .............. 124.2 RGANOS DE GOBERNO .................... ...................... ...................... ..................... ........... 13

  4.3 RGANOS COLEXIADOS ..................... ...................... ..................... ...................... ........... 14

  4.4 ORGANIZACIN DO PROFESORADO DO CENTRO ................................... ........... 16

  4.5 RECURSOS PARA ATENCIN A DIVERSIDADE ..................... ..................... ........... 20

  4.6 PERSOAL NON DOCENTE ........................................ ...................... ..................... ........... 23

  RECURSOS MATERIAIS .................... ...................... ...................... ...................... ..................... 24

  documento2. HORARIO XERAL ................................................................................................................................. 27

  5 CALENDARIO ESCOLAR ...................... ...................... ...................... ...................... .............. 27

  5.1 Calendario de avaliacins ...................... ..................... ..................... ...................... ........ 28

  5.2 Avalicin de diagnstico ............................... ...................... ..................... ...................... 28

  6 HORARIO LECTIVO ............................................................................................................... 29

  6.1 Quendas de vixiancia dos recreos. ................... ...................... ...................... .............. 29

  6.2 Horas complementarias fixas. ..................... ...................... ..................... ...................... 29

  6.3

  Horas complementarias non fixas........................... ...................... ..................... ........ 30

  6.4 Criterios para a confeccin dos horarios do profesorado ..................... ........... 30

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  3/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -3-

  7 HORARIO DE VERN ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... 30

  8 HORARIO COMEDOR ..................... ...................... ...................... ...................... ..................... 30

  9 APERTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR ...................... ...................... ..................... ........ 31

  10 APERTURA COMUNIDADE ESCOLAR .................... ...................... ...................... ... 32

  documento 3. ORGANIZACIN DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ...................... ..................... ......... 33

  11 TRANSPORTE ESCOLAR ..................... ...................... ..................... ...................... ........... 33

  12 COMEDOR ESCOLAR ..................... ..................... ...................... ...................... .................. 34

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  4/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -4-

  N D I C E D E T B O A S

  Datos do Centro 5

  Composicin do alumnado 6

  Cadro de persoal 13

  Cadro do equipo directivo 13

  Persoal non docente 13

  Claustro 14

  Cadro de reunins do claustro 14

  Consello escolar e cadro de reunins 15

  Cadro departamentos secundaria 16

  Cadro de ciclos primaria 17

  Cadro de titoras 17

  Cadro de equipos e proxectos 18

  Organigrama 19

  Cadro de atencin a diversidade primaria 22Cadro de atencin a diversidade secundaria 22

  Cadro de espazos 26

  Calendario 27

  Avaliacins 28

  Comisin avaliacin diagnstico 28

  Cadro horario 29

  Quendas de tarde 31

  Cadro de quendas de comedor 31 e 35

  Cadro de actividades extraescolares 32

  Cadro de rutas de transporte 33

  Cadro horario de transporte 34

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  5/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -5-

  DOCUMENTO 1PLAN ANUAL

  1 INTRODUCCIN: O CENTRO ESCOLAR

  A Programacin Xeral Anual o documento no que se presenta o proxecto deactuacin da comunidade educativa do CPI Mosteiro-Meis, nel se establece a saorganizacin e se fixan obxectivos a acadar en cada curso acadmico.

  Tal programacin un proxecto e, como tal, vn a ser unha relacin de obxectivos,intencins e compromisos, froito de reflexin e analise, que se fai a partir dos recursosdispoibles (humanos e materiais) e coa pretensin final de conseguir o maior xitoescolar posible do alumnado do Centro.

  Esta Programacin Xeral Anual xorde, sobre todo, polas das consideracinsseguintes:

  1) Por unha necesidade de imperativo legal dado que as o dispn o decreto7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26 de xaneiro) e a orde do 3 de outubro de2000 (DOG do 2 de novembro), da Consellera de Ordenacin Universitaria,que establece a sa elaboracin como un requirimiento obrigatorio para osCentros Educativos.

  2) Pola necesidade de elaborar unha gua de traballo que nos evite, na medida doposible, a rutina e improvisacin, co establecemento de criterios de actuacincompartidos e asumidos pola comunidade educativa, coa fin de mellorar omximo posible a organizacin e funcionamento do colexio

  Esta Programacin Xeral Anual vai supor un compromiso de eficacia para todos osque directa ou indirectamente, temos compromisos de actuacin e responsabilidade nofuncionamento do Centro

  1.1 DATOS DO CENTRO ESCOLAR

  Datos e identificacin do centro

  Denominacin Centro Pblico Integrado Mosteiro-Meis

  Enderezo Rampa da feira s/n

  Localidade Mosteiro

  Concello (Provincia) Meis (Pontevedra)

  Cdigo do Centro 36004708

  Telfono 986.71.20.57

  Fax 986.71.24.52

  Correo [email protected]

  Pxina web www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  6/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -6-

  Situacin e entorno

  O CPI de Mosteiro-Meis est situado beira da estrada que comunica Mosteiro conBarrantes, na parroquia de Mosteiro. A comunicacin cos ncleos de poboacin misprximos bastante boa no tocante rede viaria pero precisa melloras en canto ao

  servicio de transporte pblico

  O noso alumnado

  A meirande parte do alumnado de educacin primaria procede do CRA de Meis. Ensecundaria ademais incorpranse os alumnos e alumnas do CEIP de Armenteira ealumnado procedente do Concello de Ribadumia que por cuestins de proximidadexeogrfica ou conveniencia loxstica (comedor,) escollen o noso Centro . En total temos332 alumnos, procedentes na sa meirande parte do Concello de Meis. A maiora sonusuarios do transporte e do comedor escolar. O transporte est realizado polasempresas Cua, Nez Barros e Transportes Ral.

  Mais dun 90% teen como lingua materna o galego. en Hai unha relacin moi

  directa entre os resultados escolares do alumnado e o nivel cultural das familias.

  Tanto o absentismo escolar (fundamentalmente debido a enfermidades), como apuntualidade son, en xeral, satisfactorios.

  A composicin do alumnado por etapas a que segue:

  PRIMARIA SECUNDARIA

  1A 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A

  23 13 13 14 14 20 21 14 13 14 17 24 23 24 22 23 17 23

  Descricin do centro

  O CPI de Mosteiro-Meis, est catalogado na Rede de Centros como centro de doceunidades de Educacin Primaria e oito de ESO. Nembargantes, neste curso vai funcionarcon 11 de Ed. Primaria e 7 de ESO ademais dos Programas de Diversificacin Curricular en3 e 4 de ESO.

  Na planta baixa estn as aulas de 1 ciclo de Ed. Primaria, 3 da ESO, a aula de AL ePT, a biblioteca, cocia e o comedor. No 1 andar estn as aulas de 1, 2 e 4 de ESO,

  laboratorios, aula taller, as aulas de 2 e 3 ciclo de Ed. Primaria, as coma as aulas paradesdobramentos. No edificio novo atpase a aula de Msica, a de Informtica, a aula de PT,o Departamento de Orientacin e os departamentos de secundaria.

  Libros de texto establecidos no centro

  Toda a informacin sobre os libros de texto que se establecen para os diferentescursos de educacin primaria e secundaria poden ser consultados na pxina web docentro, no seguinte enlace:http://www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis/?q=taxonomy/term/67

  http://www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis/?q=taxonomy/term/67http://www.edu.xunta.es/centros/cpimosteiromeis/?q=taxonomy/term/67
 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  7/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -7-

  2 OBXECTIVOS PARA O CURSO 2013-14

  No presente curso cambiou a direccin do centro, sendo o actual Director LuisCamilo Fernndez lvarez que est en comisin de servizo mentres permaneza no cargo.

  Mantivronse os cargos do anterior equipo directivo na Secretaria, Xefe de estudos deprimaria e de Xefe de estudos de Ed. Secundaria. O equipo directivo actual continuarmantendo os mesmos principios que rexirn as lias de actuacin:

  Realizacin da xestin e organizacin do centro de forma coordinada en todos osmbitos e niveis, considerando ao centro no seu conxunto, como un Colexio PbicoIntegrado que .

  Aproveitamento de ter o alumnado no mesmo centro dende os 6 ata os 16 anos:posibilidade de establecer unha lia de actuacin coherente ao longo de todo oensino obrigatorio, establecer os obxectivos concretos para as diferentes etapas,ter un bo coecemento das caractersticas do alumnado, facilitar o paso do

  alumnado dunha etapa a outra. Realizacin da toma de decisins da forma mis consensuada posible, sen perxuzo

  dos dereitos de ningn membro da comunidade escolar. Favorecemento dun clima de convivencia agradable e relaxado como punto de

  partida para realizar un traballo de forma satisfactoria, tanto en relacin aoprofesorado como ao alumnado.

  Establecemento de acordos e lias de traballo comns entre o profesoradoencamiados a mellorar os resultados de xito escolar do alumnado, entendendocomo xito non s a obtencin do certificado en ESO, senn tamn a continuidadede estudos posteriores.

  Fomento dunha educacin para a igualdade: igualdade en funcin do sexo, decrenzas, de razas, etc.

  Impulso da tolerancia e apertura cara outras culturas e realidades fomentandoprogramas de intercambio de [email protected] e a participacin en proxectos europeostipo Comenius.

  Acceso informacin por parte de todos os membros da comunidade educativaafectados polo proceso que se refira dita informacin.

  Transparencia e claridade na toma de decisins, sobretodo en situacins deconflito.

  Fomento dunha direccin participativa a travs dos equipos ou comisins que

  leven a cabo os proxecto concretos Fomento da cooperacin e do traballo en equipo entre o profesorado para facilitar

  as tarefas educativas e para aprender das experiencias positivas levadas a cabo poroutras compaeiras e compaeiros.

  Fomento da relacin cos pais/nais como base para que se impliquen no proceso deaprendizaxe dos seus filllos e fillas.

  Involucrar ao alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe Manter os principios pedagxicos concretados no PEC ao longo de todas as etapas. Estar atentos nova lexislacin da educacin, aprobada en outubro, para

  incorporar ao proxecto curricular as variacins que se deriven da sa posta en

  marcha.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  8/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -8-

  Apoiar os proxectos que se estn levando a cabo e promover a participacin ennovos proxectos que se consideren beneficiosos para o alumnado, semprerealizados con carcter voluntario.

  Potenciacin da biblioteca como centro de dinamizacin cultural do centro.

  Fomentar as relacins co contorno e a apertura do centro educativo, colaborandocon institucins, persoas ou entidades.

  Dinamizar e promover os cambios positivos no centro, reflexionando sobre oselementos positivos cos que contamos e tomando nota dos que se poden mellorar.

  Contemplar na adxudicacin de horarios, dentro da disponibilidade doprofesorado, o tempo de dedicacin aos proxectos nos que se estea implicado.

  3 MEDIDAS PARA O PRESENTE CURSO ESCOLAR

  Tendo en conta que este o primeiro curso escolar da Direccin actual, arealizacin das actuacins concretas para ao presente curso estar rexida pola intencinde pechar aqueles aspectos pendentes da anterior direccin e comezar desenvolver aproxecto da actual directiva.

  Concretamos as seguintes actuacins prioritarias para o presente curso nasseguintes:

  XESTINEORGANIZACIN

  Centralizar a informacin e documentacin no espazo web do colexio. Crear un espazo de almacenamento na nube para os documentos pblicos e para a

  sa consulta online. Unificacin dos formatos para os documentos tales como programacins

  didcticas e para os proxectos. Publicar na web toda a informacin de consulta til e promover a sa utilizacin

  na comunidade educativa. Continuar elaborando calendarios de entrega de documentos para que o personal

  implicado poida realizalos a tempo. Continuar coas reunins informativas ao profesorado. Continuar coa transmisin de informacin individualizada a travs do correo

  electrnico e impulsar a utilizacin dos casilleiros individuais. Continuar fomentando a colaboracin entre todos os equipos de dinamizacin de

  proxectos co fin de optimizar os resultados. Completar todos os datos nos distintos apartados do Xade. Elaborar un protocolo de benvida ao profesorado novo, que reflicta o modo de

  traballo neste centro, coa finalidade de se adaptaren o mais rpidamente posibleao colexio.

  ESPAZOSEINSTALACINS

  Continuar, na medida do posible, co acondicionamento da carpintera exterior.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  9/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -9-

  Estudiar a rendabilidade do cambio de caldeira para mellorar a calefaccin docentro.

  Cambio da porta ao espazo interior e incorporacin do radiador do pasillo aointerior do seminario de ciencias.

  Resolver o problema de filtraciones de auga no patio cuberto. Acometer na medida do noso presuposto o acondicionamento dos aseos exteriores

  e as duchas para poder fomentar a hixiene do alumnado despois de realizaractividades de educacin fsica.

  Mellorar a realizacin da limpeza do patio e da recollida selectiva de lixo nosespazos do centro mediante a implicacin e o compromiso de todo o persoal docentro.

  Fomentar o mantemento continuo das instalacins do centro para evitar o seudeterioro.

  MBITOPEDAGXICO Continuar organizando os apoios en aula en Educacin Primaria seguindo criterios

  pedagxicos e de horarios equitativos para o profesorado. Continuar fomentando a coordinacin metodolxica dentro de cada etapa e en

  particular dentro de cada ciclo e nivel. Continuar tomando medidas para favorecer a adaptacin dos cambios de etapa

  (Infantil/ Primaria e 3 ciclo/ESO). Fomentar e impulsar a realizacin de actividades que repercutan dunha maneira

  clara na mellora das competencias bsicas do alumnado, como as reflectidas nosproxectos de contratos-programa do presente curso.

  Continuar unificando criterios de actuacin marcando lias de traballo comn. Utilizar os medios ao noso alcance para favorecer a aprendizaxe das linguas

  estranxeiras: seccins bilinges, auxiliares de conversa, viaxes ao estranxeiro,utilizacin das novas tecnoloxas, intercambios entre alumnado,etc

  Impulsar a realizacin de bibliotecas de aula mediante a colaboracin dosmembros do Equipo de biblioteca, os titores/as e os delegados/as de clase.

  Fomentar a formacin de usuarios dentro da biblioteca escolar, tanto para oalumnado como para o profesorado.

  Establecer funcins especficas para os delegados/as, en particular en relacin aomantemento e coidado das aulas.

  Fomentar a utilizacin das novas tecnoloxas e aproveitamento dos recursosinformticos de que dispoemos, mediante o apoio s necesidades materiais quevaian xurdindo e impulsando todo tipo de actividades formativas para oprofesorado.

  CONVIVENCIA

  Actualizar e implantar o Plan de convivencia, apoiando e impulsando as medidasque se tomen, en particular as medidas para prevencin da marxinacin entrealumnado e do acoso escolar.

  Continuar impulsando a realizacin de actividades que fomenten a igualdade entresexos e a tolerancia e convivencia harmnica ante razas e culturas diferentes.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  10/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -10-

  Colaboracin cos servizos sociais do Concello nos casos de alumnado conflitivo. Outorgarlle a xunta de delegados mais notoriedade, establecendo un programa de

  reunins coa directiva onde se informe da marcha da convivencia nas aulas e paraque eles sexan partcipes das decisins tomadas.

  RELACINCOACOMUNIDADEEDUCATIVA

  Realizar as reunins de pais/nais de principio de curso de forma coordinada e concriterios unificados.

  Continuar facilitando a todos os pais/nais a relacin co profesorado e cosmembros do Equipo Directivo, as como a informacin necesaria sobre aspectos eactuacins que vaian xurdindo durante o curso.

  Dar prioridade ao impulso da pxina web do centro como veculo informativo e derelacin coa comunidade.

  Continuar coa colaboracin desenvolvida coa biblioteca municipal. Continuar coas reunins de coordinacin co CRA de Meis e o CEIP de Armenteira. Establecer, na medida do posible, contactos cos centros educativos prximos para

  intercambiar experiencias entre alumnado e/o profesorado. Insistir no cumprimento dos protocolos de actuacin, por parte de toda a

  comunidade educativa, respectando as funcins de cada cargo directivo,coordinador/a de proxectos, profesor encargado de comedor ou titor/a.

  Mellorar as instalacins que utiliza a ANPA para as sas reunins. Tratar de coordinarse coa ANPA para facer actividades como:

  o Subida ao Castroveo Cross escolar

  SERVIZOSCOMPLEMENTARIOS

  Mellorar o sistema de almacenamento de cuberteria e louza do comedor. Consolidar as actuacins encamiadas a considerar os servizos complementarios,

  tanto de comedor como de transporte, como parte do proceso educativo doalumnado.

  Instaurar a celebracin de xornadas gastronmicas en datas sinaladas paradinamizar o servizo de comedor e potenciar transversalmente o coecementoxeogrfico e cultural.

  Impulsar medidas que melloren a utilizacin do comedor: aspectos estticos e dehixiene, reciclaxe de residuos, almacenamento dos utensilios, etc.

  Modernizar tecnolxicamente a organizacin do servizo de comedor parafacilitaren o control do alumnado no comedor e transporte.

  SEGURIDADEESADE:

  Cumplir coas achegas do Plan de Autoproteccin e realizar os simulacros deevacuacin pertinentes.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  11/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -11-

  ATENCINDIVERSIDADE

  ED. PRIMARIA:o Asistencia do alumnado con n.e.e na aula de PT e de AL.o Apoios en aula por profesorado preferentemento do mesmo nivel ou ciclo

  en materias instrumentais.o Reforzos en aula polo propio profesorado.

  ED. SECUNDARIA:o Alumnado con n.e.e. que asiste a aula de PT.o Alumnado con exencin de francs que recibe reforzo nas materias

  instrumentais.o Agrupamento flexible en Lingua Castel e Matemticas en 1 de ESO.o Desdobres en ingls e educacin plstica en 1 de ESO.o Agrupamento flexible en Matemticas en 2 de ESO.o Agrupamento en lingua galega, lingua castel e ingls en 2 de ESO.o Realizacin de ACIs a alumnado con n.e.e.o Dous niveis do Programa de Diversificacin Curricular.

  PROXECTOSEACTIVIDADES

  Desenvolveranse ao longo do curso escolar os seguintes proxectos e actividades:

  Plan de convivencia: O equipo de profesores encargado deste plan centrarase enactualizar o plan para facer a organizacin posterior das actuacins concretas parao presente curso escolar.

  Proxecto TICs: Este proxecto responde necesidade de contar cun equipo deprofesores que coordinen e dirixan as accins relacionadas cos materiais de novastecnoloxas, impulsando o seu uso no centro e axudando formacin doprofesorado e ao mantemento dos equipos. Este proxecto ser prioritario duranteeste curso pola necesidade patente de incrementar tanto o equipamento como ouso regular das novas tecnoloxas en tdolos niveis.

  Proxecto de biblioteca: Hai creado un equipo de biblioteca que se encarga dexestionar e dinamizar a biblioteca. Para o presente curso renovouse a participacnno Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE). Este equipo traballar encolaboracin co equipo de actividades complementarias e extraescolares, co deNormalizacin Lingstica e co de TICs na realizacin de actividades (exposicinstemticas de libros e carteis, encontros con autores e ilustradores, sesins decontacontos, concursos literarios, etc) e no mantemento do blog da biblioteca. moi importante a colaboracin de todo o profesorado coa biblioteca para realizaras actuacins reflectidas no Proxecto Lector e encamiadas a fomentar e mellora alectura no noso alumnado.

  Proxecto lingstico: Farase unha avaliacin a final de curso por se cmprerealizar algunha modificacin.

  Proxecto lector: Continuarase desenvolvendo e farase unha avaliacin a final decurso por se cmpre realizar algunha modificacin.

  Plan de fomento do uso do galego: Dende o Departamento de normalizacinlingstica realzanse todos os anos actividades variadas co alumnado

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  12/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -12-

  encamiadas ao fomento do uso do galego, sobre todo en datas determinadascomo o Magosto, Nadal ou Da das letras galegas. O plan concreto de actuacinconstite o documento 6 da Programacin Xeral Anual.

  Actividades culturais: Dende os distintos departamentos e ciclos, coordinadas

  dende o equipo de actividades complementarias e extraescolares, organzanseactividades como asistencia a representacins teatrais, exposicins e concertos,visitas a lugares de interese, visitas a museos, excursins de interesemedioambiental, etc.

  Actividades deportivas: O profesorado de Educacin Fsica organiza campionatosdeportivos nos recreos e a participacin noutras activiadades deportivas como omaratn de Portonovo ou a subida en bicicleta ao monte Castrove. A relacinconcreta deste tipo de actividades formar parte do documento 5 da ProgramacinXeral Anual.

  Actividades conmemorativas: Ao longo do curso celbranse distintas

  conmemoracins con actividades que implican a todo o centro, como o Magosto, oEntroido, o Da da paz, festival de Nadal ou festival de fin de curso.

  Seccins bilinges: Este curso continan as catro seccins bilinges existentes en3 e 4 de Educacin Primaria, na rea de Educacin Plstica.

  Actividades de convivencia e desenvolvemento de hbitos saudables: Dende oDepartamento de orientacin vense desenvolvendo actividades neste sentidocomo Obradoiro de bebidas saudables, charlas sobre prevencin do consumo dedrogas, obradoiros sobre a igualdade para prever a violencia de xnero e adiscriminacin racial ou cultural, charlas sobre a utilizacin de Internet e novastecnoloxas, charlas sobre o acoso escolar, etc. Estas actuacins estn especificadas

  e concretadas no Plan de Accin Titorial. Contratos-programa: Solicitude de participacin nos programas de Mellora da

  lectura, escritura e clculo en Primaria e Secundaria e Programa de apoio namodalidade de reforzo e convivencia en Secundaria.

  Plan Proxecta: Solicitude de participacin nos programas Qurote+ para 3 deESO e no Programa ROS para alumnado de ESO e de 2 e 3 ciclo de Primaria.

  4 RECURSOS

  4.1 RECURSOSHUMANOS

  Durante o curso 2013-14 no CPI de Mosteiro-Meis imprtense tdolos niveis deEducacin Primaria e de Educacin Secundaria.

  A plantilla de profesorado de Educacin Primaria reduciuse con respecto ao anopasado en 2 profesores. En canto ao profesorado de Secundaria contamos cun profesormenos que no cupo do curso anterior. Hai un claustro de profesorado de 40 membros,18 de Ed. Primaria e 22 de Ed. Secundaria.

  Estn funcionando catro Seccins Bilinges en 3 e 4 de Primaria. Para estecurso contamos por 4 ano consecutivo cun auxiliar de conversa canadiense contratadapola Consellera de Educacin.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  13/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -13-

  O comedor escolar de xestin directa, contando cunha cocieira e tresaxudantescomo persoal de cocia e con nove colaboradorasdo comedor.

  Completa o persoal do centro unha auxiliar administrativa para a xestinadministrativa e unha coidadorapara a atencin de determinados alumnos con n.e.e.

  A atencin de Conserxeraest levada pola empresa Claro Sol e a limpeza docentro contina realizada este curso pola Empresa San Froiln.

  O seguinte cadro reflicte o persoal que traballa no centro.

  PROFESORADO

  Profesorado ESO 22TOTAL PROFESORADO 40

  Profesorado EP 18

  COMEDOR

  Cocieiras 1TOTAL PERSOAL

  COMEDOR13Axudantes cocia 3

  Colaboradoras 9OUTROS

  COIDADORA 1

  ADMINISTRATIVA 1

  AUXILIAR DE CONVERSA 1

  CONSERXE 1 EMPRESA CLARO SOL

  PERSOAL NON DOCENTE

  Conserxe Miriam Varela Rodrguez

  Administrativa Eva Sotelo Corbacho

  Coidadora M Guadalupe Casal Prez

  Cocieira Luca Domnguez Baos

  Axudantes cocia Salom Garca Maneiro

  Begoa Paz Varela

  M Octavia Rial Fernndez

  4.2 RGANOSDE GOBERNO

  Director Luis Camilo Fernndez lvarez

  Xefe estudos ESO Miguel Daporta Mndez

  Xefe estudos EP Manuel Muoz Hermida

  Secretaria Rosa Monn Enrquez

  O equipo directivo reunirase os martes ,polo que na elaboracin do horarioprocurouse a coincidencia das horas de liberacin por cargo. Trataranse todos os temasrelacionados co Centro e a Comunidade Educativa e tomaranse decisins como rgano

  colexiado.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  14/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -14-

  Como principal cometido est velar para que se leve adiante con xito o que recolleeste plan xeral anual, tratando de melloralo se cabe, impulsar as relacins co resto dacomunidade mediante a informacin e a organizacin de recursos, as como garantir osdereitos de todos os membros da comunidade. Respecto a cada membro, velar porque

  realice aquelas funcins que lle son propias e que estn recollidas na regulamentacinvixente.

  En caso de ausencia substite ao director Don Miguel Daporta Mndez.

  4.3 RGANOSCOLEXIADOS

  1) CLAUSTRO DE PROFESORES. Reunirase en sesin Ordinaria os martes pola tardecando sexa necesario e ser convocado, a travs do correo electrnico, cunha semanade antelacin pola Direccin do Centro. Os claustros extraordinarios poderncelebrarse calquera outro da a calquera outra hora. Trataranse todos os temas

  relacionados con:a. A organizacin pedagxica.b. Os protocolos de actuacin fronte s diferentes circunstancias que poidan

  xurdir.c. Todo tipo de actividades.

  Nas actas, recolleranse a asistencia, os acordos tomados que tern caractervinculante e as intervencins que se soliciten expresamente.

  O CLAUSTRO

  1 Acha Paz, Ana Mara Matemticas ESO 21 Martnez Astor, Mara Alicia Tecnoloxa ESO2 Barros Borrajo, Jos Antonio Fsica/qumica ESO 22 Martnez Mateos, Pilar Ingls ESO3 Basante Alonso, Marta Francs ESO 23 Monne Enrquez, Rosa L. Galega ESO4 Casalderrey Fraga, Natalia L. castel ESO 24 Morgade Pichel, Adolfo Ed. Primaria5 Castieiras Sueiro, Rita Matemticas ESO 25 Muiz Vidal, Rosa Aud e Ling EP6 Couto Sarrapio, Isabel Sociais ESO 26 Muoz Heras, Mara Luz Ed. Primaria7 Daporta Mndez, Miguel Ed. Fsica ESO 27 Muoz Hermida, Manuel Ed. Primaria8 Dopazo Fontn, Jos Carlos Ed. Fsica EP 28 Nartallo Abalo, Jos Luis Ed. Primaria9 Fernndez lvarez, Luis Camilo Tecnoloxa ESO 29 Ojea Bouzo, Camilo Bio/xeol ESO10 Fernndez Caeiro, Manuel . Ingls ESO 30 Pazos Garca, Fernando L. Galega ESO11 Fernndez Surez, Mara Isabel Relixin ESO 31 Quintans Ruido, Celia Mara Msica ESO12 Garca Garrido, Manuel Ed. Primaria 32 Rey Acua, Silvia Ed. Primaria

  13 Gmez Gonzlez, Beln Plstica ESO 33 Rey Prez, Mar Ed. Primaria14 Gonzlez Besada, Sandra Bioloxa/xeol ESO 34 Snchez-Agustino Rodrguez, M Pilar Ed. Primaria15 Gonzlez Mato, Mara do Pilar Ed. Primaria 35 Sierra Romn, Luisa PT primaria16 Gonzlez Neira, Ana Msica EP 36 Tato Gulas, Julio Ed. Primaria17 Graa Bouzada, Manuel Relixin EP 37 Trillo Fontn, Paula Orientadora18 Iglesias Villaverde, Mara Teresa Sociais ESO 38 Valio Gonzlez, Mara Jess Ed. Primaria19 Louzn Escudero, Raquel PT 39 Vzquez Villarreal, Ana Mara L castel ESO20 Martnez Arranz, Julia Ed. Primaria 40 Vidal Tobio, Jose Pascual Ingls EP

  Cadro de reunins ordinarias do Claustro9 Setembro

  15 Outubro28 Xaneiro

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  15/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -15-

  6 Maio27 Xuo

  3) CONSELLO ESCOLAR. As reunins do Consello Escolar realizaranse un mnimode 5 veces no presente curso para atender:d. 1 Trimestre:

  i. Inicio de curso e Das non Lectivos.ii. PXA

  e. 2 Trimestre:i. Contas exercicio anterior. Revisins de plans e proxectos. Resultados

  avaliacin.f. 3 Trimestre:

  i. Resultados avaliacin. Aprobacins proxectos.

  ii. Memoria Fin de Curso.E tantas veces como sexa necesario, segundo xurdan necesidades. Asconvocatorias sern enviadas por correo electrnico a aqueles compoentes dorgano Colexiado que dispoan do mesmo. Este ano non est previsto realizareleccins ao Consello Escolar.

  Representantes Apelidos, nome

  Profesorado

  Basante Alonso, MartaFernndez Caeiro, Manuel ngelGraa Bouzada, ManuelOjea Bouzo, Camilo

  Rey Prez, MarPazos, Fernando

  Pais/naisMaquieira Faria, M JosRivas Doval, M EstherRodrguez Rivas, Mara Pilar

  [email protected] Gonzlez, RalFerro Padn, Juan CarlosGonzlez Redondo Rodrguez, Carlos

  Concello Outeda Arribas, Mnica

  Membros natos

  Fernndez lvarez, Luis CamiloMonne Enrquez, Rosa

  Daporta Mndez, MiguelMuoz Hermida, Manuel

  Persoal non docente

  Cadro de reunins ordinarias do Consello Escolar9 Setembro15 Outubro28 Xaneiro

  6 Maio27 Xuo

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  16/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -16-

  4.4 ORGANIZACINDO PROFESORADODO CENTRO

  DEPARTAMENTOS DE EDUCACIN SECUNDARIA

  Departamento Xefe/a departamento Profesorado adscrito

  Fsica e qumica Antonio Barros Borrajo -

  Francs Marta Basante Alonso -

  Ingls Manuel A. Fernndez Caeiro Pilar Martnez Mateos

  L. Castel eLiteratura

  Ana Vzquez Villarreal Natalia Casalderrey Fraga

  L. Galega eLiteratura

  Fernando Pazos Garca Rosa Monn Enrquez

  Matemticas Rita Castieiras Sueiro Ana Acha Paz

  Msica Celia M Quintns Ruido -

  Relixin Mara Isabel Fernndez Surez Manuel Graa Bouzada

  Xeografa e historia Isabel Couto Sarrapio Teresa Iglesias Villaverde

  Tecnoloxa Mara Alicia Martnez Astor Luis Camilo Fernndez lvarez

  Educacin fsica edeportiva

  Miguel Daporta Mndez Jose Carlos Dopazo Fontn

  Artes Plsticas Beln Gmez Gonzlez -

  Ciencias Naturais Camilo Ojea Blanco Sandra Gonzlez Besada

  Orientacin Paula Trillo Fontn

  Julia Martnez ArranzLuisa Sierra RomnMara Alicia Martnez AstorAna Vzquez VillarrealRaquel Louzn EscuderoSilvia Rey AcuaJulio Tato Gulas

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  17/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -17-

  EQUIPOS DE CICLO DE ED. PRIMARIA

  Ciclo Coordinador/a Profesorado adscrito

  1 ciclo Silvia Rey Acua

  Pilar Snchez-Agustino Rguez

  Jos Luis Nartallo AbaloCarlosDopazo FontnRosa Muiz VidalManuel Graa Bouzada

  2 ciclo Julia Martnez Arranz

  M Luz Muoz HerasLuisa Sierra RomnPilar Gonzlez MatoManuel Muoz HermidaAna Gonzlez Neira

  3 ciclo Julio Tato Gulas

  Mar Rey PrezM Jess Valio GonzlezJ Manuel Garca GarridoAdolfo Morgade PichelJos Pascual Vidal Tobo

  TITORAS PRIMARIA TITORAS SECUNDARIA

  Curso Titores [email protected] Curso Titores [email protected]

  1A Jos Luis Nartallo Abalo 23 1A Marta Basante Alonso 24

  2AM Pilar Snchez-Agustino

  Rodrguez13 1B Carlos Dopazo Fontn 23

  2B Silvia Rey Acua 13 2A Sandra Gonzlez Besada 24

  3A Pilar Gonzlez Mato 14 2B Natalia Casalderrey Fraga 22

  3B M Luz Muoz Heras 13 3A Ana Acha Paz 23

  4A Manuel Muoz Hermida 20 3BM Isabel Fernndez

  Surez17

  4B Julia Martnez Arranz 21 1PDC Jose Antonio BarrosBorrajo

  9

  5A Manuel Garca Garrido 14 4A Miguel Daporta Mndez 23

  5B Julio Tato Gulas 14 2PDC Camilo Ojea Bouzo 6

  6A Mar Rey Prez 14 TOTAL 156

  6B M Jess Valio Gonzlez 17

  TOTAL 176

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  18/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -18-

  EQUIPOS E PROXECTOS

  Proxectos Coordinador/a Profesorado implicado

  Dinamizacin danormalizacin

  lingsticaCarlosDopazo Fontn

  Manuel Muoz HermidaM Jess Valio GonzlezFernando Pazos Garca

  Actividadescomplementarias

  Beln Gmez GonzlezManuel Muoz HermidaMiguel Daporta Mndez

  PLAMBE Biblioteca Adolfo Morgade Pichel

  Pilar Gonzlez MatoManuelGarca GarridoJos Luis Nartallo Abalo

  Mar Rey PrezM Jess Valio GonzlezJos Pascual Vidal ToboNatalia Casalderrey Fraga

  Dinamizacin daconvivencia escolar

  Paula Trillo Fontn

  Julia Martnez ArranzM Luz Muoz HerasLuisa Sierra RomnRosa Muiz VidalRaquel Louzn Escudero PilarMartnez Mateos

  Dinamizacin das TIC Jos Antonio Barros

  Ana Gonzlez Neira

  Manuel Graa BouzadaManuel Muoz HermidaSilvia Rey AcuaPilar Snchez-Agustino RguezRosa Monn EnrquezAlicia Martnez Astor

  Seccins Bilinges Jos Pascual Vidal Tobo

  ContratosprogramaMiguel Daporta MndezManuel Muoz Hermida

  Plan Proxecta:Programa Ros

  Sandra Gonzlez Besada

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  19/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -19-

  Director: Luis camilo Fernndez lvarez

  Xefe de estudos primaria:Manuel Muoz Hermida

  Coordinadora 1er cicloSilvia Rey Acua

  Pilar Snchez-AgustinoRguezJos Luis Nartallo AbaloCarlosDopazo FontnRosa Muiz VidalManuel Graa Bouzada

  Coordinadora 2 cicloJulia Martnez Arranz

  M Luz Muoz HerasLuisa Sierra RomnPilar Gonzlez MatoManuel Muoz HermidaAna Gonzlez Neira

  Coordinador 3er cicloJulio Tato Gulas

  Mar Rey PrezM Jess Valio GonzlezJ Manuel Garca GarridoAdolfo Morgade PichelJos Pascual Vidal Tobo

  Xefe de estudos secundaria:Miguel Daporta Mndez

  Dpto fsica e qumicaAntonio Barros Borrajo

  Dpto francsMarta Basante Alonso

  Dpto inglsXefe dep.: Manuel A. Fernndez Caeiro

  Pilar MartnezMateos

  Dpto lingua castel

  Xefa dep.: Ana Vzquez VillarrealNatalia Casalderrey Fraga

  Dpto lingua galegaXefe dep.: Fernando Pazos Garca

  Rosa Monn Enrquez

  Dpto matemticasXefa dep.: Rita Castieiras Sueiro

  Ana Acha Paz

  Dpto msicaCelia M Quintns Ruido

  Dpto relixinXefa dep.: M Isabel Fernndez Surez

  Manuel Graa Bouzada

  Dpto sociaisXefa dep.: Isabel Couto Sarrapio

  Teresa Iglesias Villaverde

  Dpto tecnoloxaXefa dep.: Mara Alicia Martnez Astor

  Luis Camilo Fdez lvarez

  Dpto educacin fsicaXefe dep.: Miguel Daporta Mndez

  Jos Carlos Dopazo Fontn

  Dpto plsticaBeln Gmez Gonzlez

  Dpto cc naturaisXefedep.: Camilo Ojea Blanco

  Sandra Gonzlez Besada

  Dpto orientacinXefa dep:Paula Trillo Fontn

  Luisa Sierra Romn

  Rosa Muiz Vidal

  Mara Alicia Martnez Astor

  Ana Vzquez VillarrealRaquel Louzn Escudero

  Secretaria: Rosa Monn Enrquez

  AdministrativaEva Sotelo Corbacho

  Auxiliar Tcnica EducativaM Guadalupe Casal Prez

  Conserxeempresa Claro Sol

  Miriam Varela Rodrguez

  servizo comedorEncargado

  Manuel Graa Bouzada

  Persoal de cociaLuca Domnguez Baos

  (cocieira)Salom Garca Maneiro

  Begoa Paz VarelaM Octavia Rial Fernndez

  Colaboradoras do comedor:Ana Mara Barreiro Moimenta

  M Teresa Lao Varelangeles Lpez Castro

  Eva Mara Outn Moraa

  Ana Rosa Pazos BucetaMarina Pieiro LouznM Esther Rivas Doval

  Consuelo Martnez MartnezCarmen Blanco Rivas

  Compaa de limpezaMercedes Girldez Seorns

  Mara Victoria Martnez OubiaCarlos Monteagudo Girldez

  ORGANIGRAMA

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  20/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -20-

  4.5 RECURSOSPARAATENCINA DIVERSIDADE

  En canto a medidas de atencin diversidade realzanse apoios e reforzos naEducacin Primaria e na ESO, mantense o Programa de Diversificacin Curricular, nosseus dous niveis, continanse cos agrupamentos flexiblesen 1 e 2 de ESO e realzansedesdobramentossegundo o cadro adxunto.

  Procurarase a mxima integracin destes alumnos no seu grupo sen que a atencinindividualizada supoa un illamento do alumno. O reforzo educativo tentar ser unelemento motivador compensatorio da capacidade e ritmo de desenvolvemento destealumnado. As adaptacins curriculares, as como os agrupamentos puntuais destealumnado na aula especfica, non deben ser nunca definitivas nin permanentes na etapa,debendo manterse o tempo necesario pero establecendo un perodo de remate dasmesmas. Con posterioridade poderase seguir co reforzo educativo.

  Criterios para a organizacin da atencin diversidade.

  1) Alumnado con NEE e informe do Departamento de Orientacin.2) Alumnado con dificultades para aprendizaxe ou repetidor, con informe do

  orientador ou a peticin do titor previo exame por parte dun membro doequipo de orientacin.

  3) Alumnado con problemas de conduta.4) Alumnado procedente do estranxeiro.5) Disponibilidade horaria do profesorado.

  Equipo de Orientacin.

  As funcins do equipo sern contribur ao desenvolvemento do plan de accintitorial, facer un seguimento do alumnado con NEE, facer estudios pedagxicos desealumnado, prestar asesoramento na elaboracin das medidas ACI e RE, colaborar nosplans de apoio, aplicar probas tipo, elaborar informes, entrevistarse coas familias,participar nas xuntas de avaliacin, .....

  O departamento de Orientacin traballar coordinadamente cos titores/as eprofesores/as especialistas para determinar as actuacins de atencin. As actividades arealizar polo Departamento de Orientacin e Plan de accin titorial figuran na saprogramacin.

  O centro conta con das aulas de Pedagoxa Teraputica unha para EI e EP e outrapara ESO, ademais conta cunha aula de AL. Cntase cunha persoa coidadora contratadapola administracin, que presta axuda a alumnado integrado que necesite especialatencin polas sas caractersticas.

  Concrecin anual do Plan de Atencin a Diversidade .

  Medidas extraordinarias Son as actuacins que se toman nun centro pararesponder a unhas necesidades educativas especficas moi concretas que presenta oalumnado e requiren da organizacin duns recursos persoais e materiais concretos.Adptanse cando se esgotaron as medidas ordinarias. Este curso, estamos levando a caboas seguintes:

  1) Permanenciaexcepcional dun curso mis na etapa.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  21/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -21-

  2) Reforzos educativos dentro e fra da aula polos mestres/as especialistas dePT e AL.

  3) Adaptacins curriculares individualizadas. Modificacins que se realizan,previa avaliacin psicopedagxica, que afecta aos elementos prescritivos do

  currculo oficial por modificar obxectivos xerais da etapa, contidos bsicos dasdiferentes reas curriculares e criterios de avaliacin.

  4) Inclusin nun programa de diversificacin curricular (PDC).

  Daranse prioridade s medidas ordinarias sobre as medidas extraordinarias que sse utilizarn cando, estando esgotadas as vas anteriores, non existan outras alternativasou cando a avaliacin psicopedagxica as o determi ne. A aplicacin de medidasextraordinarias non excle a aplicacin das medidas ordinarias que se determinen. Aimplantacin das medidas de carcter extraordinario deber contar coa aprobacin dasinstancias oportunas e axustarse a lexislacin pertinente que regula o procedemento aseguir respecto sa adopcin.

  Organizacin dos apoios e reforzos

  O criterio xeral adoptado proporcionar unha resposta educativa adaptada diversidade de capacidades,intereses e ritmos de aprendizaxe do alumnado c fin defacilitar o logro dos obxectivos a cada etapa educativa. Naqueles casos de nee, odiagnstico da orientadora do centro debe preceder intervencin do profesorado dePedagoxa Teraputica e Audicin e Linguaxe. Non ser necesaria a emisin de informe nocaso de dificultades de fala, que sern atendidas polo mestre de AL, sempre que a sadispoibilidade horaria o permita.

  Os apoios dirixiranse fundamentalmente adquisicin das aprendizaxesinstrumentais de Lingua e Matemticas. Naqueles casos que o desfase curricular sexasignificativo e, polo tanto, exista unha adaptacin curricular traballarase en conformidade mesma. Terase en conta, sempre que sexa posible, os momentos do horario na aulaordinaria na que se imparte a materia obxecto de dificultade.

  As familias do alumnado susceptible de reforzo sern informadas das medidas quese van adoptar e dos obxectivos que se pretenden acadar.

  O apoio ser en aula ordinaria sempre que sexa posible. S se producirnintervencins directas especializadas cando:

  1) A resposta educativa que precise o alumno/a con nee non poida solventarsecon frmulas mis normalizadas (alumnado con desfase curricularconsiderable).

  2) Alumnado que tea que recibir atencin especfica por parte do especialista deAudicin e Linguaxe. Sern sesins curtas preferiblemente de media sesin.

  3) Alumnado de distintas aulas agrupado nunha mesma sesin.4) Alumnado con descoecemento das linguas da comunidade.5) Alumnado de 2 e 3 ciclo de E.P. e da ESO que non domine as tcnicas

  instrumentais bsicas.

  Estes apoios levaranse a cabo polas especialistas de Pedagoxa Teraputica e o

  especialista de Audicin e Linguaxe.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  22/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -22-

  Destacar a importancia de establecer unha boa coordinacin entre todos osprofesionais implicados na intervencin co alumno/a concreto que presenta algunhaalteracin respecto norma.

  CADROS DE ORGANIZACIN DE MEDIDASDE ATENCIN DIVERSIDADE

  PRIMARIA (176 alumnos)

  Grupos por nivel

  ApoyosRefuerzos

  pedagoxa teraputicaRefuerzos

  audicin e linguaxe

  Horassemanales

  [email protected]

  N sesinspor [email protected]

  N [email protected] N sesins

  1 1 grupo 8 2 3 4 3

  2 2 grupos 6 5 2

  3 2 grupos 6 5 3 5 2

  4 2 grupos 6 4 3 6 2

  5 2 grupos 6 3 3 2 3

  6 2 grupos 6 5 3 4 4

  SECUNDARIA (156 alumnos)

  Primeiro ciclo

  Grupos por nivel

  Refuerzos

  pedagoxa teraputica

  Desdobres Agrupamentos

  [email protected]

  N sesins MateriasN

  sesinsMaterias

  Nsesins

  1 1 grupo 5 2Ed. Plstica con

  ingls2 porgrupo

  Lingua castel ematemticas

  4 pormateria

  2 2 grupos 6 2Ingls con linguacastel e galega

  3 porgrupo

  Matemticas4 porgrupo

  Segundo ciclo

  Grupos por nivel Medidas de atencin a diversidade

  3 2 grupos 1 grupo de 1 PDC

  4 2 grupos 1 grupo de 2 PDC

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  23/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -23-

  4.6 PERSOALNON DOCENTE

  Coordinadora:Rosa Monn Enrquez (Secretaria do Centro)

  Administrativa: Eva Sotelo Corbacho

  Horario: De 8:45 a 15:15 h. ; tardes do luns e martes de 16:00 a 18:30 h.

  Auxiliar Tcnica Educativa (Coidadora):M Guadalupe Casal Prez

  Horario: De 9:00 a 14:15 h.

  Conserxe(contratada pola empresa Claro Sol): Miriam Varela Rodrguez

  Horario: Mas de 8:55 a 14:40 h.; tardes de 16:25 a 18:15 h.

  Persoal de cocia:

  Luca Domnguez Baos (cocieira)

  Salom Garca Maneiro Begoa Paz Varela

  M Octavia Rial Fernndez

  Horario: De 9:30 a 17:00 h

  Colaboradoras do comedor:

  Ana Mara Barreiro Moimenta

  M Teresa Lao Varela

  ngeles Lpez Castro

  Eva Mara Outn Moraa

  Ana Rosa Pazos Buceta Marina Pieiro Louzn

  M Esther Rivas Doval

  Consuelo Martnez Martnez

  Carmen Blanco Rivas

  Horario: De 14:15 a 16:00 h (Ata as 16:30 os luns)

  Compaa de limpeza: A limpeza do centro est adxudicada por parte daConsellera compaa Grupo San Froiln. O persoal de limpeza contratado o seguinte:

  Mercedes Girldez Seorns Mara Victoria Martnez Oubia

  Carlos Monteagudo Girldez

  Horario: De 16:00 a 20:45 h (de 16:00 a 21:00h Mercedes Girldez)

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  24/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -24-

  RECURSOSMATERIAIS

  CROQUIS DOS ESPAZOS DO CENTRO

  Plano xeral

  Plano zona administracin. Edificio nuevo.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  25/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -25-

  Plano planta baixa. Edificio antiguo.

  Plano 1 andar. Edificio antiguo.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  26/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -26-

  USO DOS ESPAZOS E NOVOS RECURSOS

  Cabe destacar que todas as aulas onde se imparte clase estn dotadas de pizarra dixital.Todos os departamentos teen o seu equipo porttil e temos wifi en todo o centro. Oprofesorado e alumnado est moi motivado na utilizacin destes recursos.

  Para garantir os hbitos de hixiene arranxronse as duchas das instalacins deportivas demodo que temos auga quente sanitarianos vestiarios.

  A casa do conserxe un recurso infrautilizado na actualidade. De cara ao presente cursoadecentarase para ceder o espazo para reunins da ANPA e actividades do Concello oupara a escola de msica. Estas actividades fomentarn e dinamizarn unha boa relacin conoso contorno.

  A biblioteca grazas o esforzo do profesorado implicado e aos proxectos emprendidoscoma o PLAMBE un espazo agradable moi utilizado como recurso e complemento dasclases tanto en primaria coma en secundaria. Ademais garantimos a sa apertura polastardes coas quendas do profesorado.

  Cadro de espazos

  Tipo Nmero

  Aulas Primaria 14

  Aulas Secundaria 10

  Aulas especficas 3

  Aulas informtica 2

  Laboratorios 2

  Salas para departamentos 5

  Salas coordinacin ciclos Primaria 3

  Sala de reunins 1

  Sala do profesorado 1

  Biblioteca 1

  Salas para administracin e xestin 2

  Ximnasio 1

  Patios cubertos 2

  Comedor 1

  Cocia 1

  Aseos 15

  Vestiarios 2

  Almacns e outros 3

  Espazos casa do conserxe 5

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  27/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -27-

  DOCUMENTO2. HORARIO XERAL

  5 CALENDARIO ESCOLAR

  O calendario escolar do curso 2013-14 est establecido na orde do 24 de maio de2013. O periodo de actividades lectivas para Educacin Primaria abrangue dende o 11 desetembro de 2013 ata o 20 de xuo de 2014. O periodo de actividades lectivas paraEducacin Secundaria Obrigatoria abrangue dende o 16 de setembrode 2013 ata o 20 dexuo de 2014.

  Por mor da realizacin de actividades complementarias, solictase ao XefeTerritorial unha modificacin da xornada escolar os das 20 de decembro (Nadal), 28de febreiro (Entroido) e 20 de xuo (Fin de curso) . As modificacins solicitades

  concrtanse en que non funcione o comedor escolar nesas datas e como consecuencia, pornecesidades do transporte, que se remate s 13:30h.

  Os das non lectivos propostos polo Claustro, aprobados polo Consello Escolar esolicitados ao Xefe Territorial son o 14 de febreiro e o 2 de maio. Estes das estnconsensuados co CRA de Meis e o CEIP de Armenteira.

  Lexislacin:

  - REAL DECRETO 2001/1983, de 28 de julio, ... que se determinan as festas da ComunidadeAutnoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2013. (DOG, 10-8-2012)

  -DECRETO 127/2013, do 1 de agosto, polo que se determinan as ...Comunidade Autnoma deGalicia do calendario laboral para o ano 2014. (DOG 08/08/2013)

  - RESOLUCIN de 12 de noviembre de 2012,.sobre festas laborais locais, ano 2013. (DOG,23/11/12)

  -ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos

  centros docentes sostidos con fondos pblicos na Comunidade Autnoma de Galicia. (DOG06/06/2013).

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  28/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -28-

  5.1 CALENDARIO DE AVALIACINS

  A proposta da CCP do 24 de setembro de 2013 para facer as xuntanzas de avaliacin foi a seguinte:

  CURSOAVALIACIN

  INICIAL PRIMEIRA SEGUNDA ORDINARIA EXTRAORDINARIA1 ciclo 1/10/2913 10/12/2013 1/4/2014 10/6/2014

  2 ciclo 3/10/201310 e

  11/12/20131 e 2/4/2014

  10 e11/6/2014

  3 ciclo 2/10/2013 11/12/2013 2/4/2014 11/6/2014ESO 8/10/2013 18/12/2013 9/4/2014 23/6/2014

  5.2 AVALICIN DE DIAGNSTICO

  Calendario:

  A data avaliacin diagnstica para o curso 2013/14 ser determinada pola

  Consellera de Educacin presublimente no mes de maio .

  Comisin

  A comisin de seguimento formada na CCP para a avaliacin diagnstica,compena os seguintes membros:

  Director Luis Camilo Fernndez lvarez

  Xefe estudos ESO Miguel Daporta Mndez

  Xefe estudos EP Manuel Muoz Hermida

  Titora 4 EP Julia Martnez Arranz

  Titora 2 ESO Natalia Casalderrey Fraga

  Anlise dos resultados

  Unha vez realizada a proba de avaliacin de diagnstico en cumprimento doestablecido na Lei orgnica 2/2006 do 3 de maio, de educacin, analizaremos osresultados obtidos tanto en 4 curso de Educacin Primaria como en 2 curso deEducacin Secundaria Obrigatoria

  Da anlise global dos datos que recolle este informe chegamos s seguintes

  conclusins:

  1) En xeral os resultados son mellores para a etapa de secundaria,2) Os resultados en primaria son en xeral baixos.3) En secundaria os datos estn na media galega.

  Medidas a tomar:1) Analizar nos ciclos de primaria e nos departamentos de secundaria os datos.2) Propoer nas reunins de ciclos e departamentos estratexias para mellorar o

  nivel competencial do noso alumnado.3) Pedir un maior esforzo ao alumando e ao profesorado para chegar a aumentar

  o noso nivel de competencia.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  29/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -29-

  6 HORARIO LECTIVO

  Durante os periodos lectivos o Centro permanecer aberto todos os das de 9:00 ha 14:35h e de 16:30 h a 18:10 h.

  EDUCACIN PRIMARIA EDUCACIN SECUNDARIASesin Tramo horario Sesin Tramo horario

  1 9:15 - 10:04 1 9:15 - 10:04

  2 10:04 - 10:53 2 10:04 - 10:53

  3 10:53 - 11:233 10:53 - 11:42

  4 11:23 - 12:12 RECREO 11:42 - 12:07

  4 12:07 - 12:57RECREO 12:12 - 12:37

  4 12:37 - 13:265 12:57 - 13:46

  5 13:26 - 14:15

  6 13:46 - 14:35

  Luns

  7 16:30 - 17:20

  8 17:20 - 18:10

  6.1 QUENDAS DE VIXIANCIA DOS RECREOS.

  Os perodos de descanso sern de vinte e cinco minutos para o alumnado deEducacin Secundaria e Primaria.

  Establcense as quendas de uso das instalacins para este tempo de lecer. Oalumnado utilizar os patios da zona exterior en horarios diferentes. O alumnado tamnpoder ir bibliotecaneste tempo de lecer. As quendas para o control das entradas esadas dos alumnos do centro sern atendidas polo persoal que realiza as gardas deacompaamento. O cadro de gardas de recreo est reflectido no libro de gardas ubicado nasala do profesorado.

  6.2 HORAS COMPLEMENTARIAS FIXAS.

  As horas complementarias fixas en EP quedan distribudas segundo figura nohorario persoal de cada mestre.

  Todos os martes lectivos de cada mes acudirase de tarde para facer as reunins de

  CCP e as de Coordinacin de Ciclo, EDLG, ACE, .. . e a hora de atencin s familias.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  30/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -30-

  Na ESO figuran dentro do horario persoal de cada compoente do profesorado. Assesins de Atencin a Alumnos e as horas de Atencin a Pais, unificaronse nunha nicasesin segundo marca a lexislacin.

  6.3 HORAS COMPLEMENTARIAS NON FIXAS.

  Educacin Secundaria: un martes lectivo de cada mes o profesorado que formaparte da Comisin de Coordinacin Pedagxica.

  Ademais, de mrcores a venres por quendas, todo o profesorado, acude ao centroen horario de 16:30h a 18:10h mentres teen lugar as actividades extraescolaresorganizadas pola ANPA.

  Tamn tern lugar, preferentemente os martes, cando sexa preciso as reunins derganos Colexiados, avaliacins e reunins dos grupos de traballo ou dinamizacin.

  6.4 CRITERIOS PARA A CONFECCI N DOS HORARIOS DO PROFESORADO

  Os criterios que procuran a confeccin dun horario equilibrado para todos/as,alumnado e profesorado, son os seguintes:

  1) Distribur as materias dos profesores ao longo da semana.2) Non coincidencia de tres materias de menor asignacin horaria.3) Disposicin dos espazos con respecto as aulas do Ximnasio e a Aula de Msica.

  /Aula Tecnoloxa / Informtica para compartir a sa utilizacin.4) Compensacin de horarios entre profesores/as para que non haxa grandes

  diferenzas.5) Se hai problemas especficos nas clases teranse en conta as recomendacins

  dos titores/as con respecto a certas materias.6) Faise unha sondaxe entre o profesorado para posibles suxestins ou

  preferencias, sempre que se poidan cumprir.7) Que en todas as horas haxa algun de garda, polo menos unha persoa.8) Condicionantes polos desdobramentos e materias optativas.

  7 HORARIO DE VERN

  Finalizado o curso escolar, o centro permanecer aberto ao pblico polas masdurante o mes de xullo, de 9:00 a 14:00h na primeira quincena e de 10:30 a 13:00h nasegunda quincena. O mes de agosto estar pechado.

  8 HORARIO COMEDOR

  A medioda, funcionar o servizo de atencine vixianza do comedorde 14:15 ataas 16:00h de martes a venres e ata as 16:30 os luns (para o alumnado de Secundaria).

  Dado o elevado nmero de usuarios do comedor, ste organzase en duas quendas.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  31/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -31-

  QUENDAS DE COMEDOR

  Ed. Primaria Ed. Secundaria

  1 quenda: 14:15- 15:00 2 quenda: 15:00- 15:45

  O alumnado de Primaria espera a que oalumando de Secundaria remate o comedor ,

  excepto os luns.

  O alumnado de Secundaria marcha aorematar o comedor excepto os luns que ten

  clase pola tarde.

  9 APERTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR

  O Centro permanecer aberto todas as tardes de luns a venres, en horario de16.30 a 18.10. Os luns desenvlvense actividades lectivas na ESO, os martes realzansereunins do profesorado e titoras de atencin a pais/nais do alumnado de Primaria e demrcores a venres est aberta a biblioteca escolar para atender ao alumnado que acuda aela.

  Establcense quendas de asistencia do profesorado para os mrcores, xoves evenres, con cargo ao horario de permanencia no Centro de cmputo mensual, dacordo sseguintes directrices:

  O profesorado poder intercambiar as quendas previo acordo.

  O profesor ou profesora de garda permanecer no Centro de 16:30h a18:10h e manter a Biblioteca aberta para atender ao alumnado que asista.

  O profesorado de garda anotar as incidencias, se as houbese, no libro degardas da tarde e comunicarallas ao Equipo Directivo.

  Durante os tramos lectivos o equipo da biblioteca organiza o horario de reservaspara a sa utilizacin en actividades docentes e para o seu uso libre.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  32/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -32-

  10APERTURA COMUNIDADE ESCOLAR

  Ademais da apertura da biblioteca para o seu uso pola comunidade escolar, tamnqueremos fornecer a colaboracin coas institucins, a ANPA e o resto da comunidadeescolar. Sempre que sexa posible permitiremos o uso das nosas instalacins previapeticin e estudio. Actualmente cedemos a casa do conserxe para as reunins da directiva

  da ANPA. Tamn cedemos os nosos espazos para as actividades extraescolaresprogramadas pola ANPA e o Concello. O seguinte cadro reflicte os horarios de aperturapara ditas actividades.

  Actividades da ANPA, Concello de Meis e Asociacins de Meis

  ENTIDADE ACTIVIDADEDATA DE

  SOLICITUDELUGAR DE

  REALIZACINDA HORARIO

  ANPA InformticaOutubro

  2013Aula de

  informticaXoves

  15:30 a17:00 h

  ANPA TaekwondoOutubro

  2013Ximnasio Martes e xoves

  15:45 a17:15 h

  ANPA Baile modernoOutubro

  2013Ximnasio Mrcores

  15:45 a17:15 h

  Concello de Meis ZumbaOutubro

  2013Ximnasio Luns e venres

  21:30 a22:30h

  Grupo de veciasde Meis

  XimnasiaOutubro

  2013Ximnasio Martes e Xoves

  21:15 a23:00h

  Banda escolamunicipal de Meis

  MsicaOutubro

  2013Casa do

  conserxe

  Luns, martes,mrcores, xoves e

  venres

  16:00 a21:00h

  *E aquelas actividades que solicite o Concello ao longo do curso escolar esexan aprobadas polo consello escolar

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  33/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -33-

  DOCUMENTO 3 . ORGANIZACIN DOSSERVICIOS COMPLEMENTARIOS

  11TRANSPORTE ESCOLAR

  O C.P.I. Mosteiro- Meis dispn do servizo de transporte escolar para o alumnado deEducacin Primaria e Secundaria que o solicite, sendo a meirande parte do alumnado docentro usuarios de transporte escolar.

  Este servizo realizado por tres Empresas de Transporte, coas seguintes rutas eparadas:

  EMPRESA : CUIA S.L.

  Ruta: 99 PO0230 Ruta: 99PO0229.1 Ruta: 99PO0231 Ruta: 99PO0228

  36 alumnos 43 alumnos 26 alumnos 30 alumnosZacande IIPubuxeiraLoisCuartelGoullaLantanVilanoviaPortelasDOBRAXE

  EmpalmeNogueir de arribaNogueiro de abaixoArcosCarballal

  ZacandeSobreiraCaticovasTalideArosaSaramagosoGdaraBarcia

  BouzaGuimernsSilvoso CruceGalls

  Veiga da VilaCaticovasRedondeloSilvosoGallesSilvnVilarValboa I

  VacarizaBustoCochinVicaoValboa IIBatanGndara

  AreeiroPenenteQuintnsMarcoIglesiaSilvosoDuqueCabeza Boi

  S.Amedio

  EMPRESA: RAL ALONSO RGUEZ EMPRESA:JOS NEZ BARROS

  Ruta: 99PO0050 Ruta: 99PO0664 Ruta: 99PO0665

  7 alumnos 32 alumnos 28 alumnos

  Cabeza de BoiPereirasErmedoGondesCastieiraFofnS.AmedioCousoDuqueA Lomba

  PorreloPedrasBreaAi

  Ponte do ConBruideGoullaCamposCuartelOuteiroCarregalPortelas

  A sa organizacin est supeditada ao convenio asinado entre a Consellera deEducacin e as empresas de transporte.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  34/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -34-

  A folla de ruta o documento oficial onde quedan rexistradas as paradasautorizadas para cada bus e actualzase cada ano coas peticins de paradas en ruta, devariante ou de ramal, que poidan facer os usuarios do transporte, no prazo destinado paraelo, que soe coincidir no mes de xullo do curso rematado.

  Toda a informacin sobre rutas e alumnado transportado esta aloxada naaplicacin informtica: https://www.edu.xunta.es/transporteescolar/

  Este servizo funciona todos os das lectivos, de luns a venres. A chegada ao Centro,tanto para Educacin Primaria como para Secundaria entre as 9:00 e as 9:10 h. A sadado transporte s 15:45 tanto para Educacin Primaria como para Secundaria, excepto osluns, que para Educacin Primaria realzase s 15:00 h. e para Educacin Secundaria s18:15 ao teren clase pola tarde.

  TRANSPORTE ESCOLAREd. Primaria Ed. Secundaria

  Chegada aoCentro

  s 9:00-9:10h s 9:00-9:10h

  Sada doCentro

  s 15:00h os luns e s 15:45 oresto dos das, realizndose unhasegunda viaxe sobre as 16:00h.

  s 18:10h os luns e s 15:45 o resto dosdas, realizando unha segunda viaxe sobre

  as 16:00h.

  Nos das 20 de decembro, 28 de febreiro e 20 de xuo no que est previsto,previa autorizacin da Xefatura Territorial, que non haxa servizo de comedor porrealizarse actividades complementarias no centro, o transporte de volta ser s13:30 horas.

  No presente curso, como aplicacin da Orde de 23 de xuo de 2011 que regula axornada de traballo dos docentes, establcense quendas de garda do profesorado polasmas de 8:55h a 9:15h, en grupos de catro profesores (dous de Primaria e dous deSecundaria) cada da. Ao remate do servizo de comedor as gardas, ata que marcha otransporte escolar, estn atendidas polo persoal colaborador do comedor, coa mesmaorganizacin que exista en cursos anteriores. Os luns pola tarde, ao remate das clases de

  ESO, establcense quendas de vixiancia do profesorado de Secundaria ata a sada dotransporte escolar.

  12COMEDOR ESCOLAR

  O C.P.I. Mosteiro-Meis dispn do servizo de Comedor Escolar na modalidade dexestin directa, sendo elaborados todos os mens na cocia do propio Centro.

  O servizo de comedor regularase polo DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, poloque se regulan os comedores escolares dos centros docentes pblicos non universitarios

  dependentes da consellera con competencias en materia de educacin.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  35/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  -35-

  Define o fucionamento mis detalladamente a instrucin 1/2013 da SecretaraXeral Tcnica da Consellera de Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria, do 14 dexuo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestin directa no curso escolar2013-2014.

  O comedor escolar, que funciona todos os das lectivos de luns a venres, tencapacidade para 200 comensais, polo que preciso facer das quendas. As o alumnadode Educacin Primaria come de 14:15 ata 15:00 h. e o alumnado de Educacin Secundariade 15:00 ata 15:45 h.

  QUENDAS DE COMEDOR

  Ed. Primaria Ed. Secundaria

  1 quenda: 14:15- 15:00h 2 quenda: 15:00- 15:45h

  LunsO alumnado colle o transporte s

  15:00h

  O alumnado colle o transporte s

  18:15h

  De martesa venres

  O alumnado de colle o transporte s 16:00h O alumnado de colle o transporte s 16:00h

  Non haber comedor escolar, debido realizacin de actividades complementariasno centro, os seguintes das: 20 de decembro, 28 de febreiro e 20 de xuo, previaautorizacin da modificacin por parte da Xefatura Territorial.

  Hai 9 colaboradoras ademais da coidadora que se encargan da supervisin e

  vixiancia tanto dentro do comedor como no patio de recreo, mentres o alumnado est enperiodo de lecer agardando a sa quenda de comedor ou sada do transporte. En todocaso, sempre se conta coa presenza do profesor encargado do comedor e do director.

  De martes a venres o alumnado en servizo de comedor est atendido dende as14:15h (alumnado de Primaria) ata as 16:00h aproximadamente que marcha o ltimotransporte. Os luns, dado que o alumnado de Secundaria ten clases pola tarde, o alumnadode Primaria marcha s 15:00 e o de Secundaria queda atendido polas colaboradoras daquenda correspondente ata o comenzo das clases s 16:30.

  Hai 265 comensais que fan uso regular do comedor escolar: 132 alumnos de

  Educacin Primaria, 133 de Educacin Secundaria dos cales 12 s quedan a comer os luns,1 cocieira e 3 axudantes de cocia, 9 colaboradoras, a coidadora, o profesor encargado docomedor e o director. En base ao nmero de comensales trtase dun comedor tipo D, poloque o orzamentode que disporemos para o presente curso , de xeito estimado:

  (132alumnos primaria x 1,97+ 121alumnos secundaria x 2,28)x 170das lectivos +36lunesx12alumnosx2,28=

  92.091

  Os comensais estn distribuidos en mesas de seis alumnos/as por mesa, estandoatendidas cada 4 ou 5 mesas por unha colaboradora. En cada grupo de mesas hai unencargado, que serve a comida aos seus compaeiros/as de mesa.

 • 7/22/2019 PXA capitulo1

  36/36

  Plan xeral anual CPI MOSTEIRO-MEISCaptulo I Curso 2013-14

  O alumnado de Secundaria e de 3 ciclo de Primaria, organizados en quendaspolo profesor encargado do comedor, atenden distribucin da comidapolas mesas es necesidades que vaian xurdindo.

  Durante o presente curso, o profesor encargado do comedor contina sendo o

  profesor de Relixin, Manuel Graa Bouzada, e as colaboradoras son:

  Ana Mara Barreiro Moimenta

  Guadalupe Casal Prez

  M Teresa Lao Varela

  ngeles Lpez Castro

  Eva Mara Outn Moraa

  Ana Rosa Pazos Buceta

  Marina Pieiro Louzn

  M Esther Rivas Doval

  Consuelo Martnez Martnez

  Carmen Blanco Rivas

  No presente continuarase impulsando medidas que melloren a utilizacin docomedor como aspectos estticos e de hixiene, organizacin dos espazos e reciclaxe deresiduos.

  Farase especial esforzo para adquirir mobiliario adecuado para almacenamento deutensilios. Est previsto adquirir un armario movible para a louza en almacenamentovertical e outro para cubertera.

  Tamn tratarase de mellorar o sistema de control do alumnado que utiliza ocomedor e a sa relacin de cara a previsin para o transporte. Para elo pretndese que oencargado do comedor anote as ausencisa nun dispositivo dixital tipo tablet e a saconexin coa aplicacin propia que temos de control do comedor.

  Deste servizo fan uso os alumnos/as que o solicitaron ao inicio do curso. O custeven establecido na orde de comedores que sern aboados nunha entidade bancariacolaboradora da Consellera antes do dia vinte do mes seguinte. O profesorado tamn pode

  utilizar o comedor previo aviso ao encargado do comedor cunha anticipacin mnima de 4horas. sendo o custe para este colectivo de 4,5.