Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien,...

12
HIVERN 2009 Reportatge… Las coses no canvien, canviem nosaltres. Coneixem a… Blai, Teresa i Carlos. Històries… “solidàries fins a la medul·la”.

Transcript of Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien,...

Page 1: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

HIVERN2009

Reportatge…Las coses no canvien,canviem nosaltres.

Coneixem a…Blai, Teresa iCarlos.

Històries…“solidàries fins ala medul·la”.

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:35 Página A

Page 2: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Rebent aquest butlletí via email, en comptes d'en paper,pots ajudar-nos a minimitzar despeses i a preservar el

medi ambient. Si estàs d’acord, pots enviar-nos un correuelectrònic avisant-nos a [email protected] o

trucant-nos al 900 32 33 34.

Gràcies.

|| Sumari

SumariEn aquest número podràs trobar:

Reportatge…El nostre pla: que els pacients de leucèmia facin realitat els seus somnis.

Reportatge…Las coses no canvien, canviem nosaltres.

Històries“solidàries fins a la medul·la”.

Butlletí “Amics de la Fundació”C/Muntaner, 383 2º • 08021 Barcelona900 32 33 [email protected] | www.fcarreras.org

Continguts: Alexandra Carpentier de ChangyDisseny i maquetació: Traslapuerta (www.traslapuerta.com)Impressió: Marbet Servicios creativosDistribució: Mensa-ges Vallès (Unipost)

2-3

4-5

Coneixem a…Blai, Teresa i Carlos. 6-7

8-9

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:35 Página B

Page 3: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Editorial ||

Benvolguts amics i amigues,

El famós periodista i escriptor Truman Capoteva dir en una ocasió “La vida és una bona obrade teatre amb un tercer acte mal escrit”. Ambla nova campanya de sensibilització de laFundació hem volgut donar a conèixer a la socie-tat aquest “tercer acte mal escrit”, aquesta malal-tia que no hauria d’existir i contra la qual llui-tem des de fa més de 20 anys juntament amb laxarxa pública sanitària espanyola per a eradi-car-la: la leucèmia.

Com veuran en el butlletí que té en les sevesmans, reconeguts actors de televisió com PaulaEchevarría, Carles Francino, Michelle Jenner iIván Sánchez han volgut unir-se a nosaltres pera donar a conèixer els estralls d’aquesta malal-tia i les línies de treball que hem de portar a termeperquè aconseguim vèncer-la definitivament.

En el teatre, el cinema o la ficció televisiva, elsactors adquireixen una altra vida, es fiquen en lapell d’altres persones i senten en si mateixos lesseves emocions, les seves inquietuds… Aquestaaltra vida és la que volem pels pacients que aramateix estan lluitant contra la leucèmia. Volemque facin realitat els seus somnis i il·lusions comho han fet en Carlos, en Blai i la Teresa, algunsex-pacients les històries dels quals compartimamb vostè en aquestes pàgines. Volem que elspacients ens expliquin els seus plans i nosaltresportar a terme el nostre: que la leucèmia sigui,algun dia, una malaltia 100% curable i, això,només ho podrem portar a terme invertint eninvestigació científica juntament amb la xarxapública sanitària espanyola i els científics que esdediquen a aconseguir eradicar-la.

La varietat de plans de qualsevol persona, i pertant, de qualsevol pacient són infinits. L’objectiu

immediat de tots és guarir-se però aquests som-nis els permeten lluitar amb més fermesa i con-vicció. Ja són moltes les persones que ens hanenviat els seus plans i, aquests, s'han penjat enla nostra pàgina web, www.fcarreras.org.

En aquestes pàgines també podrà veure com lanostra Fundació ha volgut fer un pas endavanti canviar la seva identitat corporativa ambl’objectiu de modernitzar-se i ser més properaa la societat.

Esperem que aquests canvis siguin del seu gusti aprofito per a agrair-los, una vegada més, elseu compromís en la lluita contra la leucèmia.

Afectuosament,

Editorial"La vida és una bona obra de teatre amb untercer acte mal escrit"

Truman Capote

1

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:35 Página 1

Page 4: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

|| Reportatge…

El passat 25 de febrer, els pacients ingressats enel Servei d’Onco-hematologia del madrilenyHospital Gregorio Marañón es van endur unagran alegria: la visita d’alguns dels actors mésfamosos de la petita pantalla. Paula Echevarría,Iván Sánchez, Michelle Jenner i Carles Francinovan acompanyar a Josep Carreras en la presen-tació de la campanya de sensibilització de laFundació, “Explica’ns el teu pla”.

Tots van voler mostrar el seu suport i afecte alspacients que pateixen leucèmia o altres malal-ties onco-hematològiques i a les seves famílies.

Amb aquesta campanya, la Fundació preténdonar a conèixer els plans de les persones queestan lluitant contra una leucèmia perquè lasocietat s’uneixi a aquests ajudant-nos a conti-nuar invertint en investigació científica. Aquestés el pla de la nostra entitat: aconseguir que elspacients facin realitat els seus somnis i, per això,hem d’aconseguir que la leucèmia sigui unamalaltia 100% curable.

La Presidenta de la Comunitat de Madrid,Esperanza Aguirre i Juan José Güemes,

Josep Carreras va visitar als pacients ingressats al Hospital Gregorio Marañón deMadrid per presentar la campanya de la Fundació d’aquest any, “Explica’ns el teupla”. Els actors Paula Echevarría, Iván Sánchez, Michelle Jenner i Carles Francinovan unir-se a l'objectiu de la Fundació.

2

Reportatge…El nostre pla: que els pacients de leucèmiafacin realitat els seus somnis.

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:35 Página 2

Page 5: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Reportatge… ||

Michelle Jenner que encarna el personatge deSara en la reconeguda sèrie d’Antena 3 Loshombres de Paco i els actors Iván Sánchez iCarles Francino, de la sèrie Hospital central(Telecinco), van ser molt afectuosos amb totsels pacients de l’hospital.

3

Conseller de Sanitat i Consum de la Comunitatde Madrid també es van unir a Josep Carrerasper a presentar la campanya anual de comuni-cació de la Fundació.

Paula Echevarría, actriu de la sèrie El Comisario(Telecinco) o Amar en tiempos revueltos (TVE);

Aradia, pacient de leucèmia de 12 anys, estava

molt il·lusionada per conèixer a Paula Echevarría.Michelle, jugant amb Yeremi, un pacient de 20mesos amb una immunodeficiència severa

Tots ells al costat de Javier, un noi de 14 anys

que, després d’un trasplantament de cor ha

d’enfrontar-se a un limfoma

Aquesta campanya no hagués estat possible senseels nostres patrocinadors, que ens han finançatgairebé 700 passis de l’anunci en televisió.

Els nostres col·laboradors.

Esperanza Aguirre, representant de la Comunitat de Madrid,va recolzar amb entusiasme la campanya de la Fundació.

També volem agrair la col·laboració deTransports Metropolitans de Barcelona,Empresa Municipal de Transports deMadrid i Ferrocarrils de la Generalitat quehan facilitat la difusió d’aquesta campanya.

L’empresa de mitjans Carat ens ha ajudat a pla-nificar la difusió d’aquesta campanya de mane-ra gratuïta i l’agència publicitària SCPF harealitzat els nostres anuncis. I per descomptat,tota la col·laboració de la Conselleria deSanitat de la Comunitat de Madrid.

Gràcies també a tots els diaris, revistes i ràdiosque ens publiquen i emeten periòdicamentanuncis de manera gratuïta.

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 3

Page 6: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

|| Reportatge…4

Després de 20 anys d’història creiem que lalluita contra la leucèmia ha avançat en moltsaspectes. En el transcurs d’aquest combat, laFundació també ha millorat: cada cop sommés persones treballant en aquesta causa, elRegistre de Donants de Medul·la Òssia ha cres-cut considerablement, ens hem obert al mónamb les campanyes de sensibilització anuals...però, entre altres coses, ens quedava un ele-ment molt important per canviar: la nostraimatge corporativa.

Ens semblava que actualitzar-nos en tots elssentits anava acompanyat de mostrar a la socie-tat una imatge nova, més moderna i properatot mantenint els valors de serietat, rigor itransparència.

Ens complau compartir amb vostès alguns delselements que conformen aquesta nova imatgei desitgem que els agradi.

Reportatge…Las coses no canvien, canviem nosaltres.

La nova identitat corporativa de la Fundaciópresenta també un nou color corporatiu. Volíemallunyar-nos de l’antic color turquesa que refe-ria massa a l’ambient mèdic i hospitalari i dona-va poca sensació “d’esperança”.

A més, el nou color, està format només per unatinta i, per tant, alhora d’imprimir materialsestalviem costos i garantim que sempre quedide la mateixa tonalitat .

Un nou color i la voluntat d’estalviar en impressions.

Antic color

Pantone 320

Nou color

Pantone 2995

Colors de suport

Pantone 400Pantone 411Pantone 601Pantone 2985

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 4

Page 7: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Reportatge… || 5

La Georgia es una tipografia amb serifa transi-tòria dissenyada l’any 1993 per Matthew Carterper Microsoft. Està feta de manera a manteniruna major claredat en monitor inclús en tama-nys petits. La tipografia rep el seu nom per unprova de tabloide d’un encapçalament trobat al’estat de Georgia, als Estats Units.

El nou logotip permet una millor capacitat dereproducció i més visibilitat. També destaca elnom del nostre President, Josep Carreras pertal de millorar la identificació de la marca i l’hemabreviat per fer més contundent el propòsit dela Fundació. Com es pot veure en les imatgessegüents, també s’han previst diferents aplica-cions del logotip per tal de poder-lo adequar acada suport i a cada qualitat d’impressió.

Nova imatge corporativa.

Aquesta nova identitat corporativa ha estat dissenyada per l’estudi gràfic Aire (www.airecsg.com).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567980!"§$%&/()@€©®

Georgia Bold

Georgia Bold Italic

Georgia

Georgia Italic

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 5

Page 8: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

|| Coneixem…

Blai…Extracte del relat “Els meus herois”, de BlaiSignes (València).

“Jo he patit durant dos anys una greu malaltiahematològica (aplàsia medul·lar) i, al llarg d’eixeperíode de temps, sí que he conegut vertadersherois, vertaderes persones que sí són per a miun exemple a seguir. Al llarg d’eixos dos anys heestat durant prou mesos ingressat a la plantad’hematologia de l’Hospital La Fe. Quan no esta-va ingressat, no he fallat cap setmana durantvint mesos a l’Hospital de Dia.

Estar ingressat durant molt de temps o anar cadasetmana a l’Hospital de Dia et serveix per ado-nar-te d’una cosa: es necessita molta, moltíssi-ma sang. A mi, per posar un exemple, m’han fet127 transfusions de bosses de plaquetes i cadabossa de plaquetes l’han aconseguit gràcies aquatre donacions diferents. També m’han posat58 bosses de glòbuls rojos, el que col·loquialmentanomenem transfusions de sang. Aquesta sangque necessitem a diari molts malalts no naix ales muntanyes com ho fan els rius, no ix de lesaixetes, aquesta sang la dóna altruistament gentanònima. Gràcies a aquesta gent jo ara mateixestic viu i puc estar escrivint aquest relat. I lagent s’agenolla i lloa Villa o Ronaldinho quanfan un gol! El que hauríem de fer és lloar i age-nollar-nos davant d’aquesta altra gent, que gene-

Coneixem a...

6

rosament salva la vida de milers i milers de per-sones. Els donants de sang i de medul·la sí quesón per a mi uns herois.

Al llarg dels dos anys de la meua malaltia, hetingut diversos hematòlegs encarregats del meucas i guarde un grat record de tots ells. Peròsobretot destacaria Susana i Noemí. Són per ami un exemple a seguir i una de les raons per lesquals he decidit seguir els seus camins i estudiarmedicina amb la finalitat de ser hematòleg. Sónel meu model a seguir. No fa falta guanyar cappremi Nobel de Medicina per guanyar-se el res-pecte, la confiança i l’afecte d’un malalt i això ésel que jo sent per Susana i Noemí. Per elles síque esperaria hores a una cua per tal que em fir-maren un autògraf.

Teresa…Carta de Teresa, expacient de leucèmia(Mallorca).

El mes de juliol del 1986, quan jo tenia tan sols14 anys, em van diagnosticar una leucèmia M5aguda, la qual, en aquell temps i amb l’agreujantquè no tinc germans, el pronòstic era molt dolent.

Jo sóc mallorquina i em van fer tractaments dequimioteràpia a l’Hospital Son Dureta. El mesde setembre del 1987 em van fer un autotras-plantament de medul·la a l’Hospital Clínic iProvincial de Barcelona. A Barcelona vaig coin-cidir amb Josep Carreras; ell estava ingressat ala cambra número 2 i jo a la 3. No ens veiéremmai, els dos estàvem aïllats. La seva dona feia

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 6

Page 9: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Coneixem… ||

randa al costat de la finestra i m’entretenia quanla meva mare anava a descansar.

No recordo ben bé quins eren els meus plans defutur en aquell moment, però el que si sé és ques’han complert de llarg. Vaig estudiar psicologiai un mestratge en cooperació per al desenvolu-pament a Barcelona i he viatjat per molts raconsdel món. He fet el camí de l’Inca dues vegades ihe conegut gent de tot arreu.

Els tractaments em deixaren amb la impossibi-litat de tenir fills, però fins i tot això he aconse-guit vèncer la malaltia i el destí; el mes de febrerd’aquest any era al Nepal signant l’adopció delque ara és el meu fill de dos anys i nou mesos,en Kailash.

Tant de bo aquest testimoni pugui animar altrespersones que ara estan passant per aquestmoments tan difícils. Que sàpiguen, tal com emdeia la meva mare, que és un parèntesi, que des-prés les forces són infinites i el món resta al nos-tre abast per poder-nos realitzar, gaudir, viure,estimar i compartir.

Carlos…Carta de Maria, mare de Carlos, expacient deleucèmia (Tenerife).

El juliol de 1995, van diagnosticar al Carlos, elmeu fill de tan sols 20 mesos, una leucèmia lim-foblàstica aguda.

Immediatament els doctors van començar ambel protocol de quimioteràpia i els seus efectes,però també va ser el principi del camí perquè ladesesperació es tornés en esperança.

Recordo que el meu primer impuls en tornar acasa després de la primera hospitalització va sertrucar la Fundació Carreras. Crec que necessi-tava que “algú” em digués “està bé, no et pre-ocupis, els doctors a Màlaga faran el mateix queen qualsevol lloc del món: començar amb el trac-tament i esperar els resultats”. No tinc paraulesper expressar l’agraïment que vaig sentir per labona atenció rebuda després de la meva truca-da desesperada.

Després, durant els llargs períodes d’hospitalit-zació, trobes una família nova, la família dels “sensepèl” i entre tots es va creant una espècie d’hàbitatespecial en el qual, qui ocupa l’habitació del cos-tat, només amb una mirada sap i comprèn quèt’està passant en aquest moment. Aquí dintre hiha el nostre món; allà fora hi ha l’altre, esperant.

El Carlos va recuperar-se, sense necessitatd’arribar a un trasplantament, però vam viure alcostat d’altres famílies que esperaven que en qual-sevol moment algú els digués: “Tenim unamedul·la”. És una espera dura, una barreja entreesperança i resignació. Per això, quan vam tenir

l’oportunitat, el seu pare i jo vam decidim fer-nos donants de medul·la.

Estem a l’any 2009, ja han passat gairebé 9 anysde l’alta definitiva del Carlos i ara vivim aTenerife. Ja no és aquell nen petit al que fèiemcreure que no podia sortir de la seva habitació,quan estava aïllat, perquè “els peixos de l’aquaride la sala de jocs de l’hospital tenien febre”. Aras’ha convertit en un adolescent, esportista, ambmolts plans i, sobretot, amb ganes de viure ipassar-s’ho bé.

Per a tots els malalts: “ÀNIMS”, i per als seusfamiliars: “UN SOMRIURE PERENNE”; en lesnostres mans està la seva qualitat de vida i en lad’ells les nostres esperances.

Gràcies a la Fundació Josep Carreras. La sevaexistència ens obre les portes del món.

Salutacions des de Tenerife.

7

"Com ho han fet en Blai, la Teresa i en Carlos,molts pacients i ex-pacients visiten cada diaels blogs de la Fundació i el nostre canalYoutube per fer-nos arribar els seus plans, lesseves il·lusions.

Pots visitar aquests testimonis a:

http://cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com/ o a http://www.youtube.com/user/fundacionjcarreras.

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 7

Page 10: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Flash

|| Històries

Més de 5,5 milions d’eurosrecaptats per Josep Carrerasen la XIV gala televisiva contrala leucèmia a Alemanya.

Una vegada més, el públic alemany ha demos-trat la seva immensa generositat responent ala crida contra la leucèmia. La XIV gala benè-fica de la Fundació Josep Carreras per a lalluita contra la leucèmia ha recaptat dona-cions per un import de 5.600.000 euros.Aquesta marató solidària es va emetre per latelevisió pública alemanya ARD.

Les catorze gales benèfiques que ha organit-zat la Fundació Josep Carreras a Alemanyahan permès recaptar més de 85 milionsd’euros en benefici de la lluita contra la leu-cèmia. La Fundació inverteix aquests fonsmajoritàriament en investigació científica iserveis socials per als pacients i els seus fami-liars. Gràcies a la solidaritat del públic ale-many s’han realitzat més de 600 projectesd’investigació i socials en benefici delspacients de leucèmia, entre els quals desta-ca el PETHEMA, un programa en què mésde 40 centres espanyols col·laboren amb cen-tres alemanys en la millora dels protocols detractament.

Històries“solidàries fins a la medul·la”

8

La Fundació va rebre un donatiu per més de56.000 euros procedent de la Gala Nit PaulHarris, que va organitzar el Club Rottary deBadalona (Barcelona) per als seus membres.Moltes gràcies!

Flash

El proper esmorzar solidari organitzat perAlfons Gómez a Figueres (Girona) se celebra-rà el 19 d’abril. Per a més informació calposar-se en contacte amb Tina Grau (93 41455 66, [email protected]).

Aprofitant la seva estada a Austràlia, JosepCarreras va voler conèixer a la Dra. HannaCullup, guanyadora de la Beca d’investigacióED.Thomas de 2009.

Flash

La Fundació Auditori Josep Carreras de Vila-Seca ha tornat a ser solidària amb la lluitacontra la leucèmia celebrant un concert benè-fic a càrrec de la reconeguda soprano LynneDawson. A la fotografia, l’equip de laFundació Auditori de Vila-Seca entregant eldonatiu de 16.500 euros a Josep Carreras.

Flash

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 8

Page 11: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Històries ||

Marató benèfica deJosep Carreras.

L’11 de desembre, Josep Carreras i Sara Barasvan oferir el seu espectacle conjunt al RoyalAlbert Hall de Londres, amb un gran èxit perpart del públic anglès. En el concert solidaritambé hi van participar l‘Orquestra Simfònicade Londres, conduïda per David Giménez; lasoprano Kiri Te Kanawa, i el tenor JohanReuter, entre altres artistes.

Els fons recaptats en aquest esdeveniments’han destinat a la Fundació Josep Carreras ia Mencap, una organització anglesa d’ajudaa les persones discapacitades.

Poc temps abans, Josep Carreras també vaprotagonitzar una altra una nit solidària al St.James Assembly & Concert Hall de l‘illa deGuernsey (Illes del Canal), així com un reci-tal excepcional al Gran Teatre del Liceu deBarcelona patrocinat per l’empresa Bankinter.

Pigment en estat pur.

La Fundació ja disposa de la seva 5a carpetad’Obra Gràfica Original en benefici de la llui-ta contra la leucèmia. El reconegut artista LluísLleó signa aquesta obra a mig camí entre lafiguració i l’abstracció i que té com a particu-laritat la utilització de pigment en estat pur.L‘obra de Lleó es troba en nombrosescol·leccions internacionals: el Museu NacionalCentre d’Art Reina Sofia de Madrid, el Bancd‘Espanya a Madrid, el Museu de Nagoya alJapó, el Museu Sofia Imbere a Caracas i elWorld Bank de Washington, entre d’altres.

La Fundació disposa de 75 litografies de l’obraen carpetes signades per Josep Carreras. Pera més informació, es pot contactar amb TinaGrau trucant al 93 414 55 66.

9

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 9

Page 12: Reportatge… Coneixema… Històries… · HIVERN 2009 Reportatge… Lascosesnocanvien, canviemnosaltres. Coneixema… Blai,Teresai Carlos. Històries… “solidàriesfinsa lamedul·la”.

Butlleti?#04 CAT:Maquetación 1 24/3/09 12:37 Página 10