Retrat Eduard Toldrà

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Llibret de la col·lecció "Retrat" de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicat a Eduard Toldrà i escrit per Joan Alemany

Transcript of Retrat Eduard Toldrà

 • 1

  !" !#$%!&"'# !#(!) &!*++&!++ +#+ ,+ +! -.+*/+!#$%!++#*!#0+!!!!++!+!+-!! !"12)++.)3+&+ !4 + &! +5+ )0!'#+0##2!#!#+!!4#6++.%# +! # . !%.+!#% . +3 )3+ ++ +0.!&!#&!&!)0

  &!.$++&!+!!.%+!++!+#0+!#+!!4)++*!+&!#++#+#+0&!++.&!+'!+++!+++&!#!+)'+#+".&++*!7)!)+(!#1898191:# !"

 • 2

  !"#$!!4+./ !";'!#+"#!!!+!#+#!4!#+#!4

 • 3

  +0)+&!!#!'#2.++&!!+&++0#'3!!3$%+*!+ ##2&++!&?C+3A0 KL0 %H2+0+!&!$%KM!3/+*+++#+#'!+?+#+# !$# !3.+30'C+0!%)'?*?!+.!+ '/#+4#!#*!CK0+&!+++"+#0*4#!4*#.+&!.B.+$&.+I#+*+'+++#&C+#!!!+#*?!4#!!!+

 • 4

  #!?.+!40++&!!+C++3!4&+3?*#'#!++++ !40.++!+!+0.+&!+#4%#+#!!!+#0&!('+*C+'!0!&+#%+#!+0*!#+!++4&!+!+0+&!&+0+!+++)++'.+'33#!&!+"+#.!?!3!&!#2+##+!!+!?+#+'!#+>!4&!++#+!"+0

 • 5

  ++++#+/+&!+!*>!#+#!7 Q! %#4&!.$#&!#2*!+!+.!"+#+!&!*#+.#!.+#&+*0&!+#++.*++03!&+++! 9%?*E!0++&!#2Q!%)%++!&?+#&!3!'!#!+'#&!'#!&!!4!3+C++)*!3+'.+!++%#B+0

 • 6

  &!(+)+*?!0++#,#!.++.!++ C+ +%0 *! &! +++ 8!.+! E#& @!#0 +++:3=+II!40E!#I+&!0.'3/=!#0&!(+%+$#*#!!=+!.+*3!&+#'!'/+*##+&"'##!+.+*+#2 "+##+##!4#!?#&"'#!4#+++!2+*CK0=E"+#'[email protected]!3&!#[email protected]!0!&!'+# !>!#+#

 • 7

  '/'!+!+!4/+&!?+++LM+!+.#&+4*!+&$"+#&!*#1!+0++/+&+&!+#!##!.&!'!+12#&+&+"+#&!#'C+!.+'!+/+&!+0###2#!03++++!+3+:++0#B'!#2'I+&

 • 8

  "+#+2+!+*+M!4E!&!!3!8!.+!#0#+.+!&?++&C#[email protected]!#0'+&!#2*+!.+!=!70 940C06=!30!!+&*+#!!!+##!#!*!++#[email protected]!#0 ! ! #0 ' +! 40 '!&(+E>0+&!&E++$

 • 9

  &++!"+#!LK'!3!+4L30!?&4#

  +(#(,%% $-+.!!40.+C+%4+'/3!!++##[email protected]!#0'4+C+*7+*++'+!#!++#&C++##++#+#!!!+&3+I"+#0.+#+++B##B'!#2&!!##!!#03#+20!!&!&!!&!)3*+0+&! + & &! *!) ' #&7 B+2 +&!+!++ 1+'&3'+)!+&+++!+++#++%!!+0!!#!+'Q!%*!.!+##+J&!!0C0+"K999%&+#2!=$+C0#&C&+?E!0#'!4!#?'&!3!%#R1 @)J++#*+1!O+1+++0+/++&!+#!#+ !4 #4?##!8!.+!=3!#2 &! !4 &! + + ##!)3+3!!+##[email protected]+C+M0M;0M0M0K0

  0.+!!!)3 (! +!E+!!0 !C!! .++##!+00 !440+#++0&!#!'!.+!+!++"+# CK0E +E!2 403!&!+&?+#&!*++'03C&&!3!0*$!&!

 • 10

  8!.+!E#&@!#!!4*+CL&!&!#&!+#+)3&(++*!!#!0*B+!?03"+##&!!4J!+!!!.+!!3?*+!+++!#!?##!*>!!!0%'&!#!4 &!3!0 &! + '!+ +*(.+ 6 1#)0+!&!4!!40&"!++!+*(#0##2?0+++##++!++0+3!&+#!+!*(#+08!.+!?0##28!.+!1*(#@!##

 • 11

  +/

  ;'!0%0"#!!!=!3!$+!#+# (0 !A+!+ !"18!.+!++1*(#+#+'!#!!!!#!

  LL 9&+!!'?+0!3%8!.+!1*(#E!

  L # ? ##! !.+! =

 • 12

  M =++&!?3!3!!0+&!/+&+*?#+0!&!+"+#!3%E!0&!!'8!.+!1*(#M##!++&!/+'8!.+!#L##!+

  ML @!##!#!!8!.+!E#!!3!##2.3/*+!

  MM L!70*#23##!&!+#28!.+!E#&=E"+#H#++2+)+++!

  M #3)3*9B+!

  M :!3%##!+=!?+'*+8!.+!!%

  +## !3!!#LK

  '!)*

 • 13

  +

  K =!! !# + ; C+ ' 3? +# #! H2+ 9!&! =+ + #&+ &! + &!>!#+#J !!++0+!#

  KL 13 !# % +# #! ' #!+ #!0 &&!!#&+#2&!:E5+1!

  KM & %&!$# + &!3 ! :+ !#+0 .+3?#+#+ !#+ !#+ !4#!+!4* ? !+.!+ 9 #! ! ##! * !!3+0&!''K'+!%[email protected]!#

  K; +5C+##+3?!++!.+!+!.+!+93!++ &! !.+! ! #++'+'/##+#'!+.+#!#!+#*$+%@!#C

  K =!&!*+#'! ! !+40&!8!*2? 9!&! &! '! &! ? @ =+ #&+!'3%&+

  K >!&!!!4=+ !3

 • 14

  &'(%(-

  MQ!!=!##!+8

  W++!0&!.!#!&!>#2'0CK''*'') % '%()'(,',0

  1?!+0

 • 15

  W*3I!4

  W=32+

  W!+!!

  W5!+'!+

  LKW!

  LW3

  LW=!*

  LW

 • 16

  W:!+1

 • 17

  7#'* '% 4%'- %/(*#('

  8 - %/(*#('8!.+!E#&@!# ;8!.+!=

 • 18

  8396 - %/(*#('8++)!+:! 1+#)+8!#)+! 8+1+#)*O13! R;##+'MK!.+!+:+&!/[email protected]!#0E!$#08!.+!E @ !3&! !4* #4 /+3+ ##!+

  L 93!++4+#E#&E"+#@!##&!*++!%!

  ?

  LL :&!*++!%!?+#E#&&++4#&!*

  #4!0.).#.%!#?!C+*+!LC++C?&!+!4#4+ )!+ ! #+++ &!#!+ &!&!#2 %4+0 &!*##!++?

 • 19