Reunió d'aula de 5è

of 33 /33
REUNIÓ D’AULA DE Curs 2007-08

Embed Size (px)

Transcript of Reunió d'aula de 5è

Page 1: Reunió d'aula de 5è

REUNIÓ D’AULA DE 5è

Curs 2007-08

Page 2: Reunió d'aula de 5è

Tutors i mestres especialistes

Dolors Carrera: Tutora 5èA Joan Sans: Tutora 5èB Montse Escoi: Tutora 5èC Bea Paltrinieri, Yolanda Ocon: Anglès Roger Saenz: Educació Física Natàlia Nabais: Plàstica 5èC Ana Isabel Milián: Música Maria Luisa Parra: Castellà

Page 3: Reunió d'aula de 5è

Característiques dels alumnes

Als onze anys estan a l’etapa de començament de la pubertad. Busca el seu propi “jo”reaccionant contra el dels altres, per això

prefereix contradir a respondre, li encanta discutir. Acostuma a ser mogut, inquiet i parlador i extremadament curiós,

sobretot el que té a veure amb els adults. Estan molt interessats per aquells canvis físics que afecten al seu

cos i cal parlar amb ells, nomenant les coses pel seu nom i explicant allò que demanen saber, no més.

Es poden cansar amb facilitat; necessiten descansar, espais sense activitats i dormir molt, tot i que no trobin mai l’hora d’anar al llit ni la d’aixecar-se.

Gaudeixen del fet de prendre decisions i separen clarament el seu desig del dels pares. Una manera d’actuar és donar la possibilitat d’escollir entre vàries opcions, així no sentiran que els manen.

Els agrada l’escola perquè és el lloc de trobada amb els companys.

Page 4: Reunió d'aula de 5è

Hàbits de treball Tenir una actitud positiva a la classe, fer l’estudi i les activitats que es

proposin. Tenir els llibres i material que calgui, i mantenir-ho en bon estat. Acostumar-se a treballar amb tothom. Demanar la paraula abans de parlar. Acceptar els avisos sense rondinar ni contestar. TREBALLAR EN SILENCI. Permetre que els companys també puguin treballar. Mantenir l’atenció mentre duri les explicacions dels mestre. Aprofitar el màxim els espais de temps que es deixen per fer els

deures. Organitzar-se bé els deures i l’agenda. Mantenir l’entorn de treball el més endreçat possible. Preparar-se i recollir en un temps adequat. Etc.

Page 5: Reunió d'aula de 5è

Canvis a l’entrar a cicle superior

L’ús dels bolígrafs per gairebé tots els treballs. Arxivament dels treballs a la carpeta amb separadors. Realització de controls a l’acabar cada tema. Demanem

als pares col·laborin revisant els controls. Es realitzaran treballs monogràfics i en petits grups. Augmenta el ritme de treball i de deures.

Page 6: Reunió d'aula de 5è

Agenda

Eina imprescindible per estar ben organitzats. Cal anotar bé els deures (pel dia que toqui) i també

la seva finalització. Eina de comunicació amb els pares: sol·licituds

d'entrevistes, comunicats, faltes d'assistència... L'alumne l’ha de portar sempre. No es pot perdre ni es pot arrancar fulls. És aconsellable que els pares, de tant en tant, la

vagin mirant.

Page 7: Reunió d'aula de 5è

Àrees d’aprenentatge

ÀREES

LLENGUACATALANA

LLENGUACASTELLANA ANGLÈS MATEMÀTIQUES

MEDINATURAL

MEDI SOCIAL

EDUCACIÓMUSICAL

EDUCACIÓFÍSICA

TALLERSD’EDUCACIÓ

VISUAL IPLÀSTICA

ALTERNATIVA O

RELIGIÓ

Page 8: Reunió d'aula de 5è
Page 9: Reunió d'aula de 5è
Page 10: Reunió d'aula de 5è
Page 11: Reunió d'aula de 5è

Llengua catalana Aspectes de la llengua que continuem treballant:

Expressió oral: converses, lectura expressiva... Expressió escrita: confecció de textos... Comprensió oral i escrita Fonètica i ortografia: regles d’accentuació... Lèxic: el significat de les paraules, derivacions... Morfologia i sintaxi: la paraula dins la frase...

Realització de les activitats proposades en el llibre de text, així com, d’altres d’ampliació. Realització de dictats, confeccions de diferents textos, utilització del diccionari... Utilitzem el processador de textos de l’ordinador i aprenem a fer servir el corrector.

Page 12: Reunió d'aula de 5è

Llengua Castellana

El Castellà es treballarà com a segona llengua. Així mateix remarquem els aspectes bàsics a treballar:

Portar als alumnes a un domini estàndard de la llengua. Potenciar, arrodonir i enriquir l’expressió oral. Facilitar l’accés a la llengua escrita. Incidir i consolidar els aspectes, les normes i els usos, que

presenten alguna dificultat i que són pròpies de la segona llengua.

Realització d’activitats utilitzant les noves tecnologies; dictats preparats per a cada tema; lectures dramatitzades; endevinalles; exposicions orals... Biblioteca

Page 13: Reunió d'aula de 5è

Anglès Es treballen les habilitats bàsiques de la llengua: escoltar,

parlar, llegir i escriure amb un enfoc comunicatiu. Donat que l’escola té un projecte per potenciar la millora de la

pràctica oral, una de les sessions és desdoblada i es dedica a desenvolupar aquesta habilitat.

L’aula d’idiomes està dotada amb ordinadors, conexió a internet, canó de projecció per a la visiualització de vídeos i audivisuals, un racó de jocs i un de lectures graduades per nivells, que ajuden a desenvolupar l’àrea d’una manera més lúdica, potenciant la participació dels alumnes.

Aquest curs, com a novetat, comptarem amb la col·laboració d’una auxiliar de conversa.

Page 14: Reunió d'aula de 5è

Matemàtiques Recordem els quatre grans blocs a treballar:

1. Numeració.2. Magnituds i mesura.3. Geometria.4. Probabilitat i Estadística.

Metodologia Estarà molt relacionada amb la quotidianitat, ja que es pretén que

l’alumne valori les matemàtiques com a eina útil per comprendre el món que l’envolta, i per actuar sobre el seu entorn immediat.

Es demanarà en tot moment la utilització correcta del vocabulari en tots els conceptes matemàtics.

Així mateix s’empraran: Jocs matemàtics, programes informàtics ...

Page 15: Reunió d'aula de 5è

Medi Natural

Tot el treball d’aquesta àrea està organitzat en tres blocs: Estudi del cos humà L’entorn natural: animals i vegetals La matèria i els materials

La informació, a més a més del llibre, l' obtindrem a partir d' altres vies: premsa, enciclopèdies, informàtica, etc.

L' alumne contrastarà els coneixements propis i els adquirits en la realització de senzills experiments.

S’utilitzaran mitjans audiovisuals i informàtics. Es realitzaran sortides relacionades amb els temes treballats. Realització de petites proves i controls a l’acabament d’un tema.

Page 16: Reunió d'aula de 5è

Medi Social

Tot el treball d'aquesta àrea està en l'estudi de Catalunya. Geografia: Situació, Relleu, rius, clima, vegetació, població,

recursos naturals, economia... Visió general de la història: La prehistòria, grecs i romans, l’Edat

Mitjana, l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània. Símbols de Catalunya: Senyera, Himne, Diada..

Utilitzem diferents tècniques d’estudi: resums, esquemes, preguntes... Representem la realitat gràficament: Mapes, climogrames, piràmides

d’edat, gràfics. Recerca d’informació en: llibres, enciclopèdies, Internet, premsa,

vídeos... Realització de petites proves i controls a l’acabament d’un tema.

Page 17: Reunió d'aula de 5è

Educació Musical

Treballem la motivació, la creativitat i la sensibilitat musical: Mitjançats audicions, informàtica musical i

pràctica instrumental entre altres.Visió general de la història i de la teoria de la

música.

Page 18: Reunió d'aula de 5è

Educació Física

Es continua treballant l’educació física des d’una perspectiva integral. No es busca l’especialització en una activitat física determinada sinó la millora global de la seva competència motriu.

En aquest cicle que comença, adquireix més importància el treball sistemàtic dels diferents esports ( atletisme, futbol, handbol, bàsquet, voleibol, hoquei) i de les capacitats condicionals (força, velocitat, resistència, flexibilitat).

L’activitat es realitzarà en diferents espais : gimnàs ,pati o pista de bàsquet .

Els alumnes hauran de portar el calçat i equipament apropiat : roba flexible que faciliti el moviment.

Page 19: Reunió d'aula de 5è

Plàstica

Dues hores setmanals, incrementant ½ hora per la sisena hora.

Línia i color: dibuix al natural, nocions d’història d’art, el cercle cromàtic, perspectiva, geometria…

Volum: modelar amb fang, cossos geomètrics, bodegó amb plastilina.

Tècniques i materials: collage, dibuix, ceres, llaspis grafit, tèmperes, colors de fusta, tisora, cola, plastilina, fang, paper,fang.

Page 20: Reunió d'aula de 5è

Creences o Religió

Ensenyaments alternatius:

Educació moral: actituds, valors i normes.

Monogràfics de festes i tradicions.

Activitats a partir del llibre Educació Moral, realització de treballs en grups, murals...

RELIGIÓ: La Humanitat a la recerca de

Déu. El perquè de la Religió. Respostes de les grans

religions. Què vol dir la paraula “religió”. Tots els pobles són fills de Déu.

Activitats, lectura de la Bíblia, murals…

Page 21: Reunió d'aula de 5è
Page 22: Reunió d'aula de 5è

Juguem amb les matemàtiques

Càlcul ràpid. Jocs de lògica. Jocs d’ordinador matemàtics. Entreteniments matemàtics. Tècniques en la resolució de problemes.

Page 23: Reunió d'aula de 5è

Ens expressem

Expressió oral (petites obres teatrals, lectura expressiva, gravacions diverses...)

Elaboració de textos escrits de diferents tipologies (descripcions, cartes, notícies, receptes, contes...)

La presentació formal dels textos (grafia, marges, títols...)

Page 24: Reunió d'aula de 5è

Informàtica

L'ordinador com una eina d'aprenentatge de les diferents àrees.

L'adquisició de competències bàsiques de les TIC: processador de textos, presentacions, programes de càlcul, editors gràfics, correu electrònic, Internet..

Page 25: Reunió d'aula de 5è

Biblioteca Ús de la Biblioteca escolar. Lectures de llibres de tipologia diversa. Els alumnes podran agafar llibres en préstec de

la biblioteca cada setmana durant la sessió programada dintre de l’horari.

És important que facin la lectura del llibre durant aquest període de temps a estones lliures a casa.

També es faran altres activitats d’animació a la lectura.

Page 26: Reunió d'aula de 5è

Desdoblaments

Desdoblament en dos grups a les tres sessions d’Educació Física. La meitat del grup farà una àrea instrumental, mentre que l’altre grup farà EF amb la meitat d’un altre grup de 5è o d’un 6è.

Aquestes sessions es dedicaran especialment al treball d’expressió escrita i lectura que cal fer-ho en petit grup (2 sessions) i una sessió de matemàtiques.

D’altra banda, alguns alumnes aniran a l’aula d’Educació Especial.

També hi ha un desdoblament d’una sessió d’anglès. On en aquest cas hi hauran dues mestres especialistes que tindran cadascuna mig grup.

Page 27: Reunió d'aula de 5è

Recordatori normes de funcionament

Us recordem que cal seguir les normes que es van donar en el butlletí de inici de curs: puntualitat, material de classe, llibres folrats i etiquetatge, roba d’Educació Física, malalties, polls, etc.

Assistència: Les faltes han de ser justificades i per escrit. Tampoc no poden sortir els alumnes sols durant l’horari escolar. En cal de fer-ho cal avisar per escrit.

Page 28: Reunió d'aula de 5è

Relació família-escolaEntrevistes família-mestresAl llarg del curs es farà una entrevista convocada pel tutor. Per resoldre qualsevol incidència contacteu amb els tutors a través de l’agenda o directament a través del telèfon de l’escola.

Horaris tutoria: 5è A dimarts de 9 a 10h.5è B dimarts de 12’15 a 13h.5è C dijous de 12’15 a 13 h

InformesEs donarà a l’acabar cada trimestre un informe valorant l’adquisició d’aprenentatges dels alumnes.

Page 29: Reunió d'aula de 5è

Correu electrònic alumnes

Els alumnes poden disposar d'una adreça de correu electrònic a l’edu365.cat

Les adreces de les bústies permeten accedir als serveis restringits del portal edu365(educampus, enciclopèdies, xats, postals, etc.)

Cal omplir el formulari i l’escola s’encarrega de donar-los d’alta. L’adreça és per sempre i la mantindran quan vagin a l’institut.

Page 30: Reunió d'aula de 5è

Blog I Dret d’imatge

S’ha creat un blog d’aula:

http://esmar97.blogspot.com/

És publicarà tot el referent al nostre curs: sortides, notícies, activitats, treballs, fotos, recordatoris, activitats d’ampliació, etc.

Demanem aquells pares que en el seu moment van denegar l’autorització a la publicació d’imatges dels seus fills reconsiderin la seva decisió, ja que no se’ls hi farà cap foto ni vídeo al llarg del curs.

Page 31: Reunió d'aula de 5è

Sortides 1r trimestre

Octubre Sortida de convivència i estudi de l’entorn natural Viladrau

28 Novembre Museu d’història de Catalunya “Taller l’habitatge al llarg del temps”

Barcelona

29 Novembre Teatre Musical “Flamenk” Ateneu Vilassar de Mar

2n trimestre

7 Febrer Teatre Dansa “Oliver Twist” Ateneu Vilassar de Mar

5 Març Cova Font Major + Taller de la prehistòria L’Espluga de Francolí

3r trimestre

4 Abril Teatre “El llibre imaginari” Ateneu Vilassar de Mar

11 Abril Parlament de Catalunya – Parc de la Ciutadella Barcelona

20 maig Treball de camp: descoberta flora platja Subvencionada per Ajuntament Vilassar

Vilassar de Mar

28 de maig Descoberta dels Aiguamolls de l’Empordà Empordà

Matí juny Bateig de mar – Introducció a la vela Vilassar de Mar

sense confirmar Bicicletada Vilassar de Mar

sense confirmar Teatre d’anglès Vilassar de Mar

sense confirmar Ed. Física: “Aventura als arbres” Orientació entorn escola

Vilassar de Mar

Page 32: Reunió d'aula de 5è

Autoritzacions i pagaments

Els pagaments de les excursions i sortides s’han de fer a la Caixa Laietana i cal retornar el resguard de l’ingrés juntament amb l’autorització de la sortida, degudament signada, en els terminis marcats.

Page 33: Reunió d'aula de 5è

Podeu veure aquesta presentació

de la reunió d’avui a:

http://esmar97.blogspot.com