ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra...

8
ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE. populars Programa electoral Eleccions Municipals 26 de Maig de 2019

Transcript of ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra...

Page 1: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

ÉS EL MOMENT!CUIDEM JUNTS

DEL NOSTRE POBLE.

populars

Programa electoralEleccions Municipals26 de Maig de 2019

Page 2: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ FINANCERA RESPONSABLE

TREBALL I EMPRESA

MILLORA CONTÍNUA DE LES INFRAESTRUCTURES I URBANISME

Realitzarem una baixada de l’IBI i d’altres ta-xes municipals per a intentar compensar les pujades dels últims anys causades per les regularitzacions del valor cadastral.

Desenvoluparem un codi ètic del grup mu-nicipal per a garantir la transparència, inte-gritat, respecte als empleats i ciutadans, la lleialtat cap al municipi i l’equitat de les nos-tres accions.

Utilitzarem de manera eficient els recursos propis de l’Ajuntament i vigilarem el compli-

ment dels contractes de serveis de l’Ajunta-ment: neteja d’edificis, neteja viària, recollida de fems, etc.

Elaborarem pressupostos ajustats a la reali-tat econòmica, complint l’objectiu d’estabili-tat pressupostària i controlant el dèficit.

Reprendrem una política activa de gestió i sol·licitud de subvencions i ajudes de la “Ge-neralitat”, Diputació i altres Administracions, per a la realització de projectes.

Realitzarem les gestions oportunes per al desenvolupament d’un nou polígon indus-trial municipal, sostenible i intel•ligent, ba-sant-nos en les Smart Cities europees. Per a atreure ocupació, inversió, fomentar la I+-D+I, aconseguir millores en les condicions de vida dels Banyerins i evitar la fugida d’empreses locals a altres poblacions.

Crearem un portal d’ocupació per a ajudar les persones que busquen la seva primera ocupació, que estan en situació de desocu-pació (especialment dones majors de 40 anys) i per als estudiants que necessiten completar els seus períodes formatius amb pràctiques en empreses, creant un recurs per a les empreses com a viver de personal en la nostra localitat.

Donarem suport a les actuals empreses es-say-*checker i comerços en el seu procés expansiu i d’internacionalització, ajudant les empreses locals en el desenvolupament de la seva participació en projectes europeus.

Realitzarem gestions amb els responsables del subministrament elèctric per a intentar minimitzar els talls de servei.

Promourem la cooperació entre empreses locals.

Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban-yeres de Mariola.

Millorarem la imatge externa dels polígons.

Promourem campanyes per a incentivar el comerç local.

Desenvoluparem la marca “Porta de Mario-la” a nivell regional, nacional i internacional: com a poble industrial, innovador, esportiu i turístic.

Donarem suport a l’organització de fires de comerç local per a incentivar el consum en els establiments de la població.

Elaborarem un concurs d’idees per a ha-bilitar l’edifici on es trobava el “Restaurant Mariola” perquè puga albergar diferents ti-pus d’esdeveniments organitzats per l’Ajun-tament o les associacions i entitats locals, donant viabilitat a actes de gran afluència de públic i que s’hagen de celebrar amb clima-tologia adversa.

Treballarem amb la Diputació d’Alacant per a millorar els accessos al municipi, especial-ment: la segona fase d’entrada a Banyeres

des de la carretera Villena-Ontinyent, en concret des de la rotonda de “l’ Empalme” fins a la rotonda “Els Sifons”.

Realitzarem un estudi de paisatgisme urbà per a determinar les accions necessàries a realitzar per a millorar visualment els espais públics.

Realitzarem totes les accions possibles per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, per a facilitar la vida a persones amb mobili-

- 1 -

Page 3: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

COMARCA, ESTRATÈGIA TERRITORIAL

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

tat reduïda, carrets de la compra, cotxets de bebés, etc.

Gestionarem amb la Diputació Provincial l’habilitació d’un pas per a vianants i bicicle-tes que comunique el camí de la via a l’altura de l’antic edifici de la Creu Roja amb l’Avin-guda del Tren.

Promourem el manteniment i millora del cla-vegueram i de les conduccions d’aigua po-table.

Desenvoluparem un pla anual d’asfaltat de carrers.

Renovarem l’enllumenat públic amb tecnolo-gia LED i ens assegurarem que s’instal•la en tots els carrers.

Es realitzarà una millora de l’entorn del cas-tell.

Construirem voreres en l’últim tram de l’Av. Constitució – Ventorrillo.

Crearem zona d’ombra en parc infantil de la zona de “La Cava”.

Gestionarem la construcció d’una fase d’ha-bitatges socials segons el Pla Estratègic de l’Habitatge de la Generalitat Valenciana.

Dotarem de baranes els carrers que ho re-querisquen per la seua inclinació.

Donarem prioritat a l’adjudicació de les obres o serveis municipals a empreses de la localitat, complint amb els requisits de la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que ens siga possible.

Modificarem i ampliarem les condicions ex-teriors del Parc de Vil·la Rosario.

Canviarem les finestres del local d’Orosia Silvestre que alberga diverses associacions i repararem la teulada.

Promourem aliances estratègiques amb les poblacions veïnes (Bocairent, Beneixama, Villena, Biar, etc) per a generar accions con-juntes de promoció turística i empresarial.

Participarem activament en la Mancomunitat de Municipis de l´Alcoià – Comtat.

Gestionarem conjuntament amb l’Ajunta-ment d’Alcoi la dotació de cobertura de tele-fonia mòbil el traçat de la carretera entre les dues poblacions.

Executarem el Pla Local de Prevenció d’In-cendis Forestals mitjançant el condiciona-ment dels camins i vies incloses en el pla, desenvoluparem un programa anual del vo-luntariat de prevenció d’incendis forestals i sol•licitarem escoles-tallers d’ocupació per a realitzar tallafocs.

Reduirem l’impacte mediambiental dels edi-ficis públics mitjançant: la instal•lació en els edificis públics d’il·luminació LED, el canvi de finestres en dependències municipals i la implantació de calderes de biomassa en edificis municipals amb la col•laboració de l’Agència Provincial de l’Energia.

Unificarem les regidories de Medi Ambient i Protecció Civil en la mateixa persona, ja que existeixen sinergies entre totes dues àrees que ajudarien a un millor desenvolupament en les seues funcions.

Signarem convenis de col•laboració amb els veïns per a la millora i conservació de ca-mins rurals i espais forestals privats.

Facilitarem la instal·lació d’illes de conteni-dors subterranis de Residus Sòlids Urbans i de Reciclatge.

Col·laborarem amb el Sindicat del Reg Major i crearem partida pressupostària durant els 4 anys de la legislatura per a la neteja i millo-ra de la sèquia principal en els trams en els quals es detecten fuites o es troben deterio-rats, després de la deixadesa durant aquests anys de govern Compromís-PSOE.

Renovarem la cartelleria en els abocadors il·legals, realitzarem campanyes de sensi-bilització per a evitar-los i aplicarem les or-denances sancionadores en aquest sentit si fóra necessari.

- 2 -

Page 4: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

BANYERES DE MARIOLA I L’ESPORT

CULTURA COM A BASE DEL CONEIXEMENT

COMPROMESOS AMB L’EDUCACIÓ

Realitzarem un projecte de reforma integral del poliesportiu que servisca de base per a futures ampliacions i reformes.

Millorarem l’entorn del “skate park”.

Habilitarem l’antiga casa del conserge del poliesportiu com a aula de formació o cele-bració de reunions de totes les entitats o as-sociacions esportives.

Gestionarem el cobriment de la segona pis-ta exterior del poliesportiu, d’acord als plans i subvencions de les diferents administra-cions.

Dotarem de personal qualificat al poliespor-tiu municipal per a assegurar el manteniment d’instal·lacions i reestructurarem i ampliarem els seus horaris d’ús.

Fomentarem la pràctica de l’esport per a fa-cilitar la integració de les persones amb dis-capacitat.

Signarem convenis amb els clubs esportius per a la cessió i ús de les instal·lacions es-portives.

Potenciarem una programació estable de teatre, cinema, concerts i del Concurs de Vestits de Paper i impulsarem polítiques per a captar nous públics, especialment el jove, per a acostar la cultura a la ciutadania.

Normalitzarem l’ús de les dues llengües ofi-cials de la nostra Comunitat en totes les pu-blicacions que depenguen de l’Ajuntament.

Donarem suport institucional a publicacions d’autors i associacions de la localitat, a ar-

Ampliarem l’oferta de cursos i jornades de la seu universitària de la UPV a Banyeres de Mariola i signarem convenis amb instituts de graus formatius i universitats per a la realit-zació del PRACTICUM d’alumnat natural del municipi.

Fomentarem les activitats extraescolars, es-portives i mediambientals, en col•laboració

Habilitarem la pista “Valor” per a ús exclusiu de patinatge.

Repararem el paviment de les pistes “No-ves” per a facilitar la pràctica de futbol-sala.

Crearem una aplicació (App) per a la reser-va de les pista de pàdel i control de l’encesa de llums per mecanisme de fitxes; crearem zona d’ombra en pista de pàdel contigua al frontó i canvi del paviment d’aquesta ma-teixa pista;

Realitzarem un recinte delimitat exterior de paviment ecològic per a la realització de sèries, passejos, etc.

Desenvoluparem un pla d’acció de suport a esportistes d’alt rendiment.

Canviarem el paviment de la pista de frontó i repararem les parets de rebot.

Substituirem l’actual marcador del Pavelló Cobert, avariat des de fa un parell d’anys; realitzarem les reformes necessàries per a mantindre els vestuaris del pavelló oberts i amb les condicions higièniques necessàries.

tistes plàstics locals, organitzant mostres conjuntes que permeten conéixer les seues obres.

Potenciarem la promoció de la “Llegenda de Sant Jordi”, mitjançant la Mancomunitat de l´Alcoià i el Comtat.

Difondrem en col·laboració amb els centres escolars i les associacions del municipi els Tallers de Dansa Popular i altres tradicions populars perquè perduren en el temps.

amb les AMPAS de tots els centres educa-tius. Promourem i donarem suport als inter-canvis internacionals als cicles formatius i batxillerats.

Desenvoluparem un programa anual de con-ferències, jornades i seminaris que oferis-quen a les mares i pares pautes d’actuació sobre l’educació de les seues filles i fills.

- 3 -

Page 5: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

EL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL: EL MOVIMENT ASSOCIATIU,LA PARTIPACIÓ CIUTADANA I ELS MAJORS

Instal·larem noves zones biosaludables per als nostres majors i mantindrem les actuals.

Redefinirem un marc estable entre les enti-tats, associacions i Ajuntament, per a preser-var la independència del teixit associatiu, per a continuar i ampliar en la mesura del pos-sible, la cessió d’instal·lacions municipals, promovent activitats en espais públics i man-tenint les subvencions, donant transparència als convenis de col•laboració.

Promocionarem la “APP” on els ciutadans poden comunicar desperfectes o infraes-tructures en mal estat, necessitats, suggeri-ments, peticions, etc… amb un compromís de resposta ràpida per part de la regidoria responsable i proposta d’acció, si escau.

Programarem activitats lúdiques dirigides al col·lectiu de la tercera edat, i de les mestres-ses de casa, potenciarem les activitats de la Llar del Jubilat, en coordinació amb l’Asso-ciació de Jubilats i Pensionistes i l’Associa-ció de Mestresses de casa i facilitarem els tràmits i informació per a l’obtenció de sub-vencions per a estades en balnearis, activi-tats d’oci i de qualsevol altre tipus.

Mantindrem les partides pressupostàries per a atencions benèfiques, assistencials i aju-

des humanitàries, les incrementarem, si és necessari, en funció de l’evolució de les ne-cessitats de les famílies més desfavorides.

Col·laborarem amb totes les institucions que presten serveis socials de manera eficaç i transparent. Donarem suport a les iniciatives socials amb un objectiu benèfic.

Respectarem el conveni i la subvenció anual a l’Assemblea Local de Creu Roja de Ban-yeres de Mariola, després de diversos anys cancel·lada i tornarem a comptar amb la seua col•laboració en els actes organitzats pel nostre Ajuntament.

Treballarem amb la col·laboració d’AMABA per a solucionar problemes que afecten les nostres mascotes i realitzarem campanyes de conscienciació: elaborarem cens de gos-sos; campanyes d’esterilització de gats si els dictàmens veterinaris així ho aconsellen; adequarem les gàbies de la reguarda de la policia; habilitarem espai per a la pista agility, etc.

Instal·larem i reposarem les vegades ne-cessàries la bandera nacional i regional a la torre del Castell, una vegada siga retirada per la “Filà Moros Vells” i fins a l’inici de la Quaresma.

Ràdio Banyeres: buscarem solucions per a la viabilitat a llarg termini, intentant donar su-

port a la formació d’una associació autòno-ma que gestione el seu funcionament.

BANYERES DE MARIOLA CÍVICA I SEGURA

Realitzarem programes d’informació i cons-cienciació sobre: violència contra la dona i la discriminació, integració social de minories, maltractament infantil, assetjament escolar, ús adequat de les noves tecnologies i xarxes socials, etc.

Assegurarem una coordinació efectiva de les forces i cossos de seguretat que presten serveis en el municipi per a garantir l’eficàcia del servei als ciutadans.

Instal·larem sistema de vídeo-vigilància en les diferents entrades a la població, connec-tat a la reguarda de les forces i cossos de seguretat de la població, sempre amb el vis-

tiplau de la subdelegació del govern.

Instal•larem reductors de velocitat, en fun-ció de la densitat i perillositat del trànsit de cada zona i realitzarem programes d’educa-ció viària en col•laboració amb el Moto Club 4X4.

Fomentarem la realització de cursos per al voluntariat de Protecció Civil certificats per l’IVASPE i la Conselleria de Sanitat; renova-rem les emissores de comunicació de l’agru-pació local i l’equip informàtic i donarem més importància als voluntaris de Protecció Civil en el periòdic de Banyeres.

- 4 -

Per motius de temps d’impressió del programa aquest apartat està obert a aportacions d’associacions locals amb les quals s’està reunint l’actual candidatura.

Page 6: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

POLÍTIQUES DE SALUT

POTENCIANT EL TURISME

Després de ser aprovada la moció presen-tada pel Grup Municipal Popular durant la passada legislatura, instal•larem gradual-ment més desfibril·ladors en instal·lacions esportives i centres públics amb la deguda formació sobre funcionament al personal per a la ràpida actuació en casos de parades cardíaques.

Promourem, en coordinació amb l’adminis-tració sanitària, programes de prevenció d’obesitat infantil, trastorns alimentaris, dro-godependències, etc.

Mantindrem els programes de desinfecta-ció, desratització i desinsectació (D.D.D.) i de prevenció de legionel·la en zones que ho necessiten i en la xarxa de clavegueram,

Elaborarem una guia d’oferta comercial i tu-rística (hostaleria, comerç, serveis, etc.) que difondrem juntament amb els tíquets d’entra-da a la zona d’acampada, museus, etc. per a generar ingressos en el nostre municipi.

Promocionarem les rutes de recorregut ecològic, esportiu i cultural, seguint l’estil del “Parc Cultural de l’Aigua”, el “Camí de Santiago” i el “Camí del Cid” amb l’objectiu d’atraure turisme al nostre poble.

Promourem jornades, dins del conveni amb la Universitat Politècnica de València, de difusió dels recursos turístics del municipi (ecoturisme, gastroturisme, turisme esportiu i turisme cultural).

Mantindrem la senyalització dels P.R. del municipi, com el P.R.-CV4 i P.R.–V313 i els voltants de les fonts situades en el nostre terme municipal.

Fomentarem accions en l’oficina de turisme per a la fidelització dels visitants mitjançant la utilització de les xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) per a publicitar els recursos tu-rístics. Mantindrem actualitzada la nova pà-gina web de turisme: www.banyeresdema-riolaturisme.com

millorant els tractaments periòdics i de xoc.

Realitzarem campanyes, en coordinació amb l’administració sanitària, per a exàmens per a la detecció precoç de trastorns de la visió, sordesa, càncer de mama, càncer de còlon, i altres problemes de salut segons edats de risc.

Potenciarem les funcions d’assessorament i protecció dels consumidors i usuaris a tra-vés de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

Potenciarem la vigilància epidemiològica i el control dels brots epidèmics amb una ade-quada informació a la ciutadania.

Reforçarem el paper dels museus com a ele-ment dinamitzador del turisme cultural, con-servarem els antics molins de paper i s’estu-diarà els seus possibles usos i potenciarem a nivell turístic el “Centre d´Interpretació del Riu Vinalopó” i de “la Indústria Paperera al Molí Sol”.

Promourem els productes típics mitjançant la participació en Fires, l’activitat “Canya i Tapa” i la creació de Jornades Gastronòmi-ques amb els restauradors del municipi amb suport publicitari de l’esdeveniment en diver-ses localitats i en l’oficina de turisme.

Dedicarem més atenció a l’àrea d’oci i acam-pada del Molí l´Ombria: ampliant dates d’obertura i que el tancament siga el mínim aconsellable.

Promourem rutes guiades amb bicicleta de muntanya pels voltants de la població per a fomentar el turisme ecològic finalitzant els re-correguts en els monuments més emblemà-tics i els comerços de serveis de la població.

Ens adherirem als plans nacionals i euro-peus de lluita contra el terrorisme a través de la prevenció.

Informarem la població sobre els serveis que presta el Jutjat de pau.

- 5 -

Page 7: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

ELS NOSTRES JOVES

Buscarem, al costat dels nostres joves, què necessiten per a ocupar el seu temps d’oci i entreteniment.

Augmentarem les activitats que desenvolu-pa el Casal de la Joventut en matèria d’oci, temps lliure, tallers, cursos de formació, etc. Es prestarà particular atenció a la formació de monitors i animadors per a activar pro-grames de joventut que realitzaran les pràc-tiques en activitats promogudes per l’Ajun-tament.

Incentivarem la participació d’adolescents en la programació de noves activitats en l’EspaiJove.

Gestionarem l’adhesió al Programa Euro-

peu d’Intercanvi de Joves Treballadores/s «Eurodyssée» i crearem un punt d’informa-ció sobre beques nacionals i internacionals d’estudis i treball.

Analitzarem els estudis formatius més va-lorats per les empreses de Banyeres que ofereixen treball i donarem suport als joves en la recerca de la seua primera ocupació mitjançant la creació d’una borsa de treball i de pràctiques per a ocupació en el nostre municipi i voltants.

Llançarem un programa municipal d’inter-canvis juvenils a la Unió Europea sobre temàtiques diverses com: lideratge, ecolo-gia, música, ciutadania, construcció de la pau i cultura, etc.

LES FESTES

Gestionarem amb el Consell Valencià de Cultura i la Undef la inclusió de l’Acte del Ce-menteri (Dia del Sant Crist) com a Bé d’Inte-rés Cultural (B.I.C.).

Col·laborarem amb les Festes de Sant Jordi, Festes de la Malena, Reis i festes de barri, en coordinació amb els col•lectius implicats fomentant les tradicions i programant activi-tats per a tots els públics.

Impulsarem millores i canvis en el desenvo-lupament de tots i cadascun dels actes de les Festes de Moros i Cristians.

Potenciarem els actes de arcabusseria: re-considerar els certificats d’acreditació dels 2 anys de tret, segons els anys anteriors en-viats, adquisició de pólvora i com a càrrec de capità.

Sol·licitar el canvi de la llei amb les admi-nistracions responsables del govern estatal, per a donar-li un sentit Tradicional, segons els “Privilegis Reials” i realitats sentimentals i emocionals.

Promourem la seua projecció exterior per al seu major coneixement.

PROTEGIR EL NOSTRE PATRIMONI

Elaborarem el Pla Director per al desenvolu-pament del B.I.C. “Ruta dels Molins Paperers de Banyeres al Riu Vinalopó”, establint les directrius a seguir i el calendari d’actuacions. Així mateix continuarem les accions de re-cuperació d’edificis del B.I.C. i estudiarem la destinació i usos d’aquests edificis.

Protegirem i donarem suport mitjançant bo-nificacions fiscals a la rehabilitació dels ha-bitatges del barri antic per a conservar els elements més característics.

Extraurem la pedra original de la façana de la “Torre Font Bona” després de l’enderro-cament de la casa adjacent i adequarem el voltant.

Realitzarem actuacions de manteniment, reforç de façana i realització de coberta per fases en el Taller de l’Estació.

Realitzarem el manteniment i adaptació de la Sèquia del “Assut de la Font del Sapo” del segle XVIII al seu estat original, després del nul manteniment durant aquests 4 anys.Recuperació i restauració dels llavadors.

Gestionarem, juntament amb el Consell Lo-cal de Patrimoni, una política de compres d’immobles, per a la seua incorporació al patrimoni municipal, en funció de les neces-sitats i possibilitats pressupostàries.

- 6 -

Page 8: ÉS EL MOMENT! CUIDEM JUNTS DEL NOSTRE POBLE....Donarem suport a l’arribada de la “Fibra Òp-tica” a les diferents zones industrials de Ban - yeres de Mariola. Millorarem la

ÉS EL MOMENT!CUIDEM JUNTSDEL NOSTREPOBLE.

VOTA