SANXENXO PORTONOVO copia… · Playa de Silgar Punta Vicaño Playa dos Barcos Playa da Carabuxeira...

of 1 /1
Playa de Silgar Punta Vicaño Playa dos Barcos Playa da Carabuxeira Playa de Lavapanos Playa de Panadeira Playa de Baltar Playa de Caneliñas F E R R Y A I S L A D E O N S F E R R Y A IS L A D E O N S Rotonda de Portonovo Rotonda do Mariñeiro Rotonda de Baltar Rotonda de Arnelas Parque de Baltar Piscina Municipal Puerto Pesquero Muelle do Chasco Parque do Espiñeiro Parque Público PuntaVicaño Puerto Pesquero Capilla del Carmen Nuevo Templo A Peixeira Iglesia de San Xines Parque Panadeira Capilla de Sta. Catalina Madama de Silgar Dirección Salida Autovía VG-41 Dirección Salida Autovía VG-41 Dirección a Seixal a Buezas a Aldariz Atlante Pazo de Patiño Casa de la Florida Parque de Miraflores Pazo Emilia Pardo Bazán (Auditorio) Pazo de Miraflores Pazo de Virrey en Padriñan Plaza do Mar Aviador Piñeiro Dirección O Grove; A Toxa por la costa PO - 308 Dirección Nantes, Meaño Dirección a Pontevedra por la costa PO-308 PORTONOVO SANXENXO 1 2 20 2 3 4 6 18 19 19 16 16 16 16 16 6 7 7 7 8 13 14 14 15 14 14 14 22 22 8 10 9 9 10 11 17 11 12 8 21 8 5 5 Avenida d o s L o ur e ir o s Trav. dos Lo ureiros C alle Bela Vista Trav. Cervantes Calle do Comercio Calle Progreso T r a v . O u r e nse Calle Progreso Tra v . B elaVista Calle de SanRoque Ca ll e d o Porve n i r Calle da Paz AVE NID A D E P O N TE V E D RA AVENIDADE PONTEVEDRA S ubidaaS. Roque CALLE OURENSE Calle Cervantes Av. Victoria Calle L a V icto r i a Calle Mendez Nuñez C a ll e S a n t a C atalin a Calle FranciscoTrelles Trav. Glez. Besada Trav. S. Ca talina Calle. Glez. Besada Calle daPaz Calle Flores Calle da Mariña C alle d a M a riña Trav. d a M ariña Calle Progreso Calle Unión Calle Flores CalleIndependencia Puente Calle Areal Calle la linde del Río T r a v . Lalinde Calle dos L o u r e i r o s Calle da In d ep e n d e n ci a Calle Padr e S a r m i e n t o Calle doEspiñeiro AvenidaAreal Calle Fonte d´Ouro TravesíaAreal Caminode Barbeito CALLE RAFAEL PICLÓ Calle Areal CALLE DAPERLA AVENIDA DE GALICIA PO-308 C A R R E T ERA D E L A LANZADA PO-308 Calle Pontevedra Calle Ourense Calle Lugo Calle A Coruña Calle Virxen do Carmen Calle Infanteria da Mariña Calle Diputacn Camino de Baltar Camino de Baltar Rial CARRETERA DE ADINA EP-9206 C a r r e t e r a d e B arbeito C a m in o d e B altar Gaivoteira Calle Rosalia de Castro Calle das Cunchas Calle Lugo Calle Vigo CIRCUNVALACIÓN PO-308 C alle Vig o Ca l l e C o r u ñ a Calle R. Cabanillas Calle Castelao Calle Ourense Calle Ourense Calle Arnelas Calle E . P o n d al Calle Sobreira Calle Veiga Nova PO-504 Calle d o V ento a Fontoira C a ll e d o s C a s t i ñ e i r o s C a lle Luis S e o a n e CALLE PRO GRES O P O - 3 0 8 C A L L E P R O G R E S O P O-308 CALLE PROGRESOPO-308 V eig a D e s c a l z a Calle Luis Vid al Rocha Calle F o nte de Ramos Fuensan t a R o driguez Calle Oriente Calle A.D. Ledo C a ll e C a r l o s C asas C alle Unión C a l l e C o n sist o ri o PA SE O D E SIL G A R PASEODE SILGAR PASEO DE SILGAR Calle Viña da Fonte R. dos Mariñeiros R. Consistorio Calle dos Cest eiros Calle Sanxenxo a Padriñan Padriñan Camino Tom b o Calle Panadeira Tr. Progreso Calle da Paz Calle da Co n stitución C amino Regato Avda. E. Pardo Bazán R. Alexandre Bóveda Calle dos Poetas Galegos Travesia Florida C a l l e R i c a r d o San t o s C a lle M i r a o res C a m i n o Vello Calle Igrex a Calle San Isidro R. Augusto G. Be sada R. Armonia Calle Sol Calle Pl a y a d os B arcos A v da. P u e r to AVENIDA DE LEÓN C A L L E M A D RID CALLE MADRID C A L L E M A D RID AVENIDA LUIS ROCAFORT EP-9204 C a r r e t e ra daBarro sa Camino da Chinchina Carretera de Reis C a m i n o d a C a r a b uxeir a Camin o d a T o r r e Ca min o d e N a v a c e s Campo San Roque Plaza Fonte de Ramos Plaza do Enxido Plaza Compostela Plaza Portugal Plaza Aviador Plaza de los Barcos

Embed Size (px)

Transcript of SANXENXO PORTONOVO copia… · Playa de Silgar Punta Vicaño Playa dos Barcos Playa da Carabuxeira...

Page 1: SANXENXO PORTONOVO copia… · Playa de Silgar Punta Vicaño Playa dos Barcos Playa da Carabuxeira Playa de Lavapanos Playa de Panadeira Playa de Baltar Playa de Caneliñas F E RY

Playa de Silgar

Punta Vicaño

Playa dos Barcos

Playa da Carabuxeira

Playa deLavapanos

Playa dePanadeira

Playa de Baltar

Playa de Caneliñas

FERRY A ISLA DE ONS

FERRY A ISLA DE ONS

Rotonda de

Portonovo

Rotonda do Mariñeiro

Rotonda de

Baltar

Rotonda deArnelas

Parque deBaltar

PiscinaMunicipal

PuertoPesquero

Muelledo Chasco

Parque doEspiñeiro

Parque PúblicoPuntaVicaño

PuertoPesquero

Capilla del Carmen

NuevoTemplo

A Peixeira

Iglesia de San Xines

ParquePanadeira

Capilla de Sta. Catalina

Madama de Silgar

Dirección Salida Autovía VG-41Dirección

Salida Autovía VG-41

Dirección a Seixal

a Buezas

a Aldariz

Atlante

Pazo de Patiño

Casa de la Florida

Parque deMira�ores

Pazo Emilia PardoBazán (Auditorio)

Pazo de Mira�ores

Pazo de Virrey en Padriñan

Plaza do Mar

AviadorPiñeiro

DirecciónO Grove; A Toxa por la costa PO - 308

Dirección Nantes, Meaño

Dirección a Pontevedrapor la costa PO-308

PORTONOVO

SANXENXO 1

2

20

2

3

4

6

18

19

19

16

16

16

16

16

6

7

7

7

8

13

14 14 15

14

14

14

22

22

8 10

9

9 10

11

17

11

12

8 21

8

5

5

Aven

ida d

os Lo

ureir

os

Trav. dos Loureiros

Calle Bela Vista

Trav. C

ervantes

Calle

do Co

merc

io

Calle P

rogr

eso

Trav. Ourense Calle Progreso

Trav. Bela Vista

Calle de San Roque

Calle do Por

veni

r

Calle da Paz

AVENIDA DE PONTEVEDRA

AVEN

IDA D

E PONTEVEDRA

Subi

da a

S. Ro

que

CALL

E OUR

ENSE

Calle Cervantes

Av. V

ictor

iaCa

lle La

Victoria

Calle

Men

dez N

uñez

Calle

San

ta C

atal

ina

Calle

Fran

cisco

Trell

es

Trav. Glez. BesadaTrav. S. CatalinaCalle

.

Glez

. Bes

ada

Calle

da Pa

zCalle

Flor

es

Calle da Mariña Calle da Mariña

Trav

. da

Mar

iña

Calle

Prog

reso

Calle

Uni

ón

Calle

Flor

es

Calle

Inde

pend

encia

Puente

Calle Areal

Calle lalinde del Río

Trav

. Lal

indeCa

lle do

s Lou

reiro

sCalle da Independencia

Calle

Padr

e Sar

mien

to

Calle do Espiñeiro

Avenida Areal

Calle Fonte d´Ouro

Travesía Areal

Camino de Barbeito

CALL

E RAF

AEL P

ICLÓ

Calle

Are

al

CALLE DA PERLA

AVENIDA DE GALICIA PO-308

CARR

ETER

A DE

LA

LANZADA PO-308

Calle Pontevedra

Calle Ourense

Calle Lugo

Calle A CoruñaCalle Virxen do Carm

en

Calle Infanteria da Mariña

Calle DiputaciónCam

ino d

e Ba

ltar

Cam

ino

de B

alta

r

Rial

CARRETERA DE ADINA EP-9206

Carre

tera

de

Barb

eito

Camino de BaltarGaivoteira

Calle Rosalia de Castro

Calle das Cunchas

Calle Lugo

Calle Vigo

CIRCUNVA

LACIÓ

N PO-3

08

Calle VigoCalle Coruña

Calle R. Cabanillas

Calle Castelao

Calle

Our

ense

C

alle

Oure

nse

Calle Arnelas

Calle E. Pondal

Calle Sobreira

Calle

Veig

a Nov

a

PO-5

04

Calle do Vento

a Fo

ntoi

ra

Calle dos Castiñeiros

Calle Luis Seoane

CALLE PROGRESO PO-308 CALLE PROGRESO PO-308 CALLE PROGRESO PO-308

Veig

a Des

calza

Calle

Luis

Vid al

Roc

ha

Calle Fonte de Ramos

Fuensanta Rodriguez

Calle Oriente

Calle A.D. Ledo

Calle Carlos Casas

Calle UniónCalle Consistorio

PASEO DE SILGAR

PASEO DE SILGAR PASEO DE SILGAR

Calle Viña da Fonte

R. dos Mariñeiros

R. Consis

torio

Calle

dos

Ces

t eiros

Calle

Sanx

enxo

a Padriñ

an

Padriñan

Camino Tombo

Calle Panadeira

Tr. Progreso

Calle da PazCalle da Con stitución

Camino Regato

Avda. E. Pardo Bazán

R. Alexandre Bóveda

Calle dos Poetas Galegos

Travesia Florida

Calle Ricardo Santos

Calle

Mira

�ore

s

Camino Vello

Calle Igrexa Calle San Isidro

R. Augusto G. Besada

R. Armonia

Calle Sol

Calle Playa dos Barcos

Avda. Puerto

AVENIDA DE LEÓN

CALLE MADRID

CALLE MADRID CALLE MADRID

AVEN

IDA

LUIS

ROC

AFOR

T EP

-920

4

Ca

rretera da Barrosa

Camino da Chinchina

Carretera de Reis

Camino da Carabuxeira

Camino da T

orreCa

min

o de N

avac

es

Campo San Roque

PlazaFonte de Ramos

Plaza do Enxido

Plaza Compostela

Plaza Portugal

Plaza Aviador

Plaza de los Barcos