Solo e recursos minerais

of 52 /52
Ana Justo Vega Ana Vázquez de Amorín Ismael Lamas Álvarez

Embed Size (px)

description

solo e recursos minerais

Transcript of Solo e recursos minerais

Page 1: Solo e recursos minerais

Ana Justo VegaAna Vázquez de AmorínIsmael Lamas Álvarez

Page 2: Solo e recursos minerais

Índice• Que é o solo?• Tipos de solo• Formación• Perfil do solo• Usos do solo• Solo como recurso

limitado• Contaminación do solo• Recursos minerais• Minerais metálicos• Minerais non metálicos

• Rochas e minerais industriais en España

• Combustibles fósiles• Hidrocarburos• Canteiras• Uranio• Conclusión

Page 3: Solo e recursos minerais

Que é o solo?• Parte superficial da corteza terrestre,

bioloxicamente activa

• Provén da desintegración ou alteración física e química das rochas e dos residuos das actividades de seres vivos que se asentan sobre ela

Page 4: Solo e recursos minerais

Tipos de solo• Son moitos os procesos que poden

contribuír a crear un chan particular• Pódense clasificar atendendo a súa

estrutura ou a funcionalidade

Solo

Meteorización

Sedimentación

Deposición eólica

Humíferos Pedregosos Arxilosos Calizos

Page 5: Solo e recursos minerais

Fomación• A pedoxénese, é o proceso polo cal crea o

solo

1.

• Iníciase a partir da rocha nai• É colonizada por organismos (liques)

2.

• Os restos dos orgánicos mestúranse coa rocha erosionada• Son transformados polos descompoñedores en nutrientes

3.

• A capa creada permite que se instalen vexetais• Van creando progresivamente o solo maduro

Page 6: Solo e recursos minerais

Perfil do solo• A evolución natural do

chan produce unha estrutura vertical estratificada

• É a parte máis superficial do chan, formado por follas, ramas e restos vexetais

Horizonte O

• É superficial e enraíza a vexetación herbácea. A súa cor é xeralmente escura pola abundancia de materia orgánica descomposta

Horizonte A

• Carece practicamente de humus, polo que a súa cor é máis clara (pardo ou vermello), nel deposítanse os materiais arrastrados dende arriba

Horizonte B

• Está constituído pola parte máis alta do material rochoso , sobre o que se apoia o chan, máis ou menos fragmentado pola alteración mecánica e a química

Horizonte C

• Rocha nai ou material rochoso: é o material rochoso subxacente que non sufriu ningunha alteración química ou física significativa

Horizonte D

Page 7: Solo e recursos minerais

Usos do solo

• Abrangue a xestión e modificación do medio natural para convertelo nun ambiente construído tal como campos de sembradío, pasturas e asentamentos humanos

Page 8: Solo e recursos minerais

Uso agrícola• O solo agrícola debe ser un chan fértil que

permita o crecemento e desenvolvemento de cultivo

Solo férti

l

PH

NutrintesHumus

Page 9: Solo e recursos minerais

Uso gandeiro

• Esta actividade usa 3.4 billóns de hectareas en pradarías

• Representada en preto dunha cuarta parte de terras cultivables

25%

75%

Uso gandeiro

uso gandeirooutros usos

Page 10: Solo e recursos minerais

Uso forestal

Bosques naturais

Plantaciones forestais

Áreas protexidas

Monte aberto para

pastoreo

• Un capital ecolóxico de primordial importancia que se debe conservar.

Page 11: Solo e recursos minerais

Uso mineiro

• Extracción de recursos minerais, enerxéticos e hídricos, minas, canteiras e perforacións de gas, petróleo augas subterráneas

Page 12: Solo e recursos minerais

Uso industrial• Instalacións para a transformación de materias primas

así como a súa preparación:- Envasado, almacenaxe, transporte e distribución,o

desenvolvemento e produción de sistemas informáticos, audiovisuais…

Tipos

Industria xeral

AlmacénServicios

empresariais

Page 13: Solo e recursos minerais

Uso urbano

• Asentamentos humanos, hábitats rural e urbano, edificacións, instalacións depuradoras e verteduras, etc

Page 14: Solo e recursos minerais

Vías de comunicación

• Uso de servizos, para o transporte e as comunicacións (estradas, autoestradas e vías de ferrocarril)

Page 15: Solo e recursos minerais

Uso recreativo

• Protección da natureza, parques naturais, xardíns, reservas

Page 16: Solo e recursos minerais

Usos do solo en España

Page 17: Solo e recursos minerais

Solo como recurso limitado

• O solo é un dos recursos naturais máis importantes do planeta e atópase baixo ameazas. Perda de

nutrintes Acidificación

Compactación e erosión

Polución

Page 18: Solo e recursos minerais

Contaminación do solo• Consiste na acumulación de substancias

que repercuten negativamente no comportamento dos solos, dando lugar a perda parcial ou total da produtividade

Page 19: Solo e recursos minerais

Contaminantes

Plaguicidas ou

pesticidas

Insecticidas

Herbicidas

Funxicidas

Metais pesados Petróleo

Page 20: Solo e recursos minerais

Recursos minerais• Substancia natural,

homoxénea, inorgánica e de composición química definida

Page 21: Solo e recursos minerais

Minerais metálicos• Recursos non renovables que están

presentes na corteza terrestre en grandes cantidades e que se producen de forma natural

Page 22: Solo e recursos minerais

Minerais metálicos

Presión

Actividades

orgánicasCalor

Millóns de anos

Mineral metálico

Page 23: Solo e recursos minerais

Minerais metálicos

Metais preciosos

Metais siderúrxicos

Metais non ferrosos

Page 24: Solo e recursos minerais

Aplicacións minerais metálicos

Doméstico Médico Cosmético

Enerxético Automotriz Aeronáutico

Xoieiro

Page 25: Solo e recursos minerais

Minerais metálicos

Vantaxes

• Boas características físicas

• Poden ser suministrados a grande escala

Desvantaxes

• Non son renovables

• A súa extracción implica a destrución do medio

• A minería é moi complicada

Page 26: Solo e recursos minerais

Minerais non metálicos

• Mineral, rocha ou outra substancia de ocorrencia natural con valor económico.

• Establécense como minerais industrais.

Page 27: Solo e recursos minerais

Minerais non metálicos

Caliza Granito Xeso

Sal común Diamante Talco

Page 28: Solo e recursos minerais

Minerais non metálicos

Page 29: Solo e recursos minerais

Rochas e minerais industriais en españa

 

PRODUCIÓN

Bruta 106 PTA 

  Bruto Elabor.

GRANITO 1 016 000 m3 42 300 200 000

MÁRMOL 1 643 000 m3 54 750 228 033

PIZARRA 717 000 t 38 250 46 000

CANTERÍA 600 000 t 4 500 8 967

TOTAL 5 500 000 t 139 800 638 000

Page 30: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles: enerxía fósil

• Procede da biomasa obtida fai millóns de anos

• Sufriu grandes procesos de transformación ata a formación de substancias de gran contido enerxético

Page 31: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

Page 32: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles• Carbón- Sólido de cor negro- Orixe vexetal- Alto contido en C

Page 33: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

Tipo Turba Lignito Hulla Antracita

% C 50% 75% 85% 95%

Procedencia Era terciaria Era secundaria Era primaria Era primaria

Poder calorífico en

kcal/kg2000 6000 7000 8000

Aplicacións Fertilizantes Centrais térmicas

Centrais térmicas

Siderurxia

Centrais térmicas

Page 34: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

• Extracción

A ceo aberto

Laboreo subterráne

o

Page 35: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles• Efecto invernadoiro• Choiva ácida

Page 36: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

• Petróleo- Líquido oleoso- Mestura de hidrocarburos variables

Page 37: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles1. Método de percusión- Xacementos de 400 m

Page 38: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

2. Método de rotación- Xacementos

de máis de 400 m

- Emprégase unha broca con dentes

Page 39: Solo e recursos minerais

COMBUSTIBLES FÓSILES

• Transporte1. Oleodutos2. Buques petroleiros

Page 40: Solo e recursos minerais

HidrocarburosHidrocarburos P. Calorífico Aplicacións

Metano + etano 8500kcal/m3 Combustible en turbinas de gas

Butano 28500kcal/m3

Combustible en fogares

Propano 22350kcal/m3

Uso doméstico

Gasolina 11000 kcal/kg Motores de explosión

Queroseno 10300 kcal/kg Motores de aviación

Gasóleo 10300 kcal/kg Motores diésel e calefaccións

Fuelóleo 9900 kcal/kg Centrais térmicas en substitución do carbón

Aceites 9800 kcal/kg Engraxado de pezas de coches

Ceras 9500 kcal/kg Usos industrais

Alcatrán 9200 kcal/kg Pavimentos, uso en terrazas e tellados para impermeabilizar

Page 41: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

• O seu maior problema é o transporte marítimo

Page 42: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

• Gas natural- Mestura de metano,

etano, propano e butano- Tamén contén CO₂ H2S,

He e Ar

Page 43: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles

• Orixinouse dun xeito similar ao petróleo

• Pode ser:

Gas natural húmido

Gas natural

seco

Page 44: Solo e recursos minerais

Combustibles fósiles1. Proceso de licuefacción2. Gaseoductos ou buques metaneros3. Regasificación4. Consumo

Page 45: Solo e recursos minerais
Page 46: Solo e recursos minerais

Canteiras• Tipo de minería non subterránea• Ubicada en zonas rochosas

Page 47: Solo e recursos minerais

Canteiras

• Comezase con pozos superficiais que aumentan ata os 18 m de profundidade

• A parte de rochas tamén se extraen minerais

Page 48: Solo e recursos minerais

Canteiras

Rocha de dimensión

Gravas e rochas de partícula pequena

Page 49: Solo e recursos minerais

Uranio

• Elemento químico metálico• Cor prateado-grisáceo• Atópase en baixas concentracións

Page 50: Solo e recursos minerais

Uranio• Usado como combustible nas centrais nucleares• Son sometidos a un proceso de fisión nuclear

Page 51: Solo e recursos minerais

Uranio

1. Mineral de uranio

2. Tarta amarilla

3. UF6

4. Combustible nuclear

Page 52: Solo e recursos minerais

Conclusión

Non vai quedar nin para papel hixiénico

Debemos coidar o noso planeta e non esgotar os

seus recursos