Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h,...

16
Tema 1. EL MOVIMENT

Transcript of Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h,...

Page 1: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Tema 1. EL MOVIMENT

Page 2: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

ÍÍNDEXNDEX

1.1. Les magnituds i les unitats

1.2. Moviment i repòs

1.4. Desplaçament i espai recorregut

1.3. Posició i trajectòria

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.5. Velocitat i acceleració

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.8. Moviment circular uniforme (MCU)

Page 3: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Magnituds Unitats Aparells de mesura

temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre

desplaçament, distància, posició m, cm, dm, mm, km cinta mètrica, peu de rei

velocitat km/h, m/s velocímetre

Encerclem les unitats del sistema internacional (SI)

És una propietat que podem mesurar

Massa 5 kg

Temperatura 25 ºC

Balança

Termòmetre

Els científics de tot el món es van posar d’acord per est ablir un sistema d’unitats comú, anomenat el Sistema Internacional d’u nitats (abreujat SI).

1.1. Les magnituds i les unitatsD1

acceleració m/s 2

Page 4: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Les magnituds es poden classificar en dos grups:

D2

Magnituds físiques

Magnituds escalars Magnituds vectorials

Només hem d’indicarquant valen.

Ex. Temps (hem trigat en arrribar a Saragossa 3 h)

Hem d’indicar quant valen, el sentit i la direcció.

Desplaçament , velocitat i acceleració .

v = 5 m/s El cotxe va a 5 m/s en la direcció horitzontal i capa la dreta

v = - 5 m/s El cotxe va a 5 m/s en la direcció horitzontal i capa l’esquerra.

Page 5: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Les magnituds vectorials es representem mitjançant una fletxa que anomenemvector:

D3

Direcció: horitzontal Sentit: dreta

Direcció: horitzontal Sentit: esquerra

Direcció: vertical Sentit: cap amunt

Direcció: vertical Sentit: cap avall

Direcció: inclinada Sentit: cap a la dreta i cap amunt

Page 6: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Quan volem descriure el moviment d’un cos (vehicle, pers ona, bicicleta…) hem de tenir clar:

�� LL’’origen de referorigen de referèènciancia (punt o objecte que

agafem com a referència per saber si un altre cos està en moviment o no).

1.2. Moviment i repòsD4

Un cos està en moviment, si canvia de posició respecte del sistema de referència; en cas contrari, diem que està en repòs .

Page 7: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

� El moviment és relatiu

� L’avió es mou respecte els núvols / Els núvols es mouen respecte l’avió

� Una persona que va en un tren veu que la persona que va al seu costat no es mou/ una persona que observa el tren des de l’estació veu que la persona s’està allunyant

D5

Page 8: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

1.3. Posició i trajectòriaD6

PosicióLloc on està el mòbil (cos en moviment) en un instan t determinat respecte el sistema de referència.

0 cm 1cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm-6 cm -5 cm -4 cm -3 cm -2 cm -1 cm

Posició és 0 cmx = 0 cm

Posició és 6 cmx = 6 cm

Posició és -5 cmx = -5 cm

Page 9: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

D7

Posició és 0 cmy = 0 cm

Posició és 2 cmy = 2 cm

Posició és -2 cmx = -2 cm

0 cm

1 cm

2 cm

- 1 cm

- 2 cm

Page 10: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

TrajectòriaLa línia que descriuen els objectes durant el recorregut .La trajectòria pot ser:

Trajectòria rectilínia Trajectòria corba

El camí que descriu l’objecte és

una línea recta.

El camí que descriu l’objecte

NO és una línea recta.

D8

Page 11: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

DesplaçamentÉs la magnitud que representa la distància entre el p unt final

i el punt inicial del recorregut d’un cos.

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m-6 m -5 m -4 m -3 m -2 m -1 m 0 m

Desplaçament

Posició inicial és 2 mx i = 2 m

Posició final és 6 mxf = 6 m

Desplaçament = Posició final – posició inicial

∆x = 6 m - 2 m = 4 m

El signe positiu significa que es mou cap a la dreta.

1.4. Desplaçament i espai recorregut D9

if xxx −=∆

Page 12: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

1m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m-6 m -5 m -4 m -3 m -2 m -1 m 0 m

Posició inicial és 4 mXi = 4 m

Posició final és -1 mXf = - 1 m

∆x = - 1 cm - 4 cm = - 5 cm

El signe negatiu significa que es mou cap a l’esquerra.

D10

if xxx −=∆

Page 13: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

D11

El desplaçament ( ∆x) és una magnitud vectorial, per tant es representa p eruna fletxa (o vector) que va de la posició inicial a la posició final.

Trajectòria

Desplaçament

Page 14: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Exemple. En Pau surt de casa seva i va al forn, que es troba a 150 m de distància. Després va a un quiosc que és a 50 m del forn. Quin és el desplaçament d’en Pau?

D12

FornQuiosc

0 m 150 m 200 m

a) Quan va de casa seva al forn.

b) Del forn al quiosc.

c) Quan torna a casa.

if xxx −=∆

∆x = 150 m – 0 m = 150 m

∆x = 200 m – 150 m = 50 m

∆x = 0 m – 200 m = - 200 m

Page 15: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

No s’ha de confondre desplaçament (∆x) amb espai (e)

� Desplaçament # espai recorregut � Desplaçament = posició final – posició inicial

� Espai = la distància recorreguda

Exemple. Circuit de Catalunya � Espai recorregut = 4.727 metres

� Desplaçament = 0 metres

D13

Page 16: Tema 1. El movimentMoviment circular uniforme (MCU) Magnituds Unitats Aparells de mesura temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre desplaçament, distància, posició m,

Exemple. Calcula l’espai recorregut per en Pau quan va del casa al quiosc i torna a casa.

D14

FornQuiosc

0 m 150 m 200 m

e = 200 m + 200 m = 400 m ∆x = 0 m – 0 m = 0 m