Tradicions religioses i llibres de text

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2017
 • Category

  Education

 • view

  146
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tradicions religioses i llibres de text

 • LES TRADICIONS RELIGIOSES

  EN ELS LLIBRES DE TEXT

 • LES TRADICIONS RELIGIOSES EN ELS

  LLIBRES DE TEXT

  Recomanacions per a editors i educadors a partir dun estudi encarregat pel Centre UNESCO de Catalunya i

  lAssociaci UNESCO per al Dileg Interreligis

 • Les tradicions religioses als llibres de textPrimera edici: maig de 2010

  Estudi encarregat pel Centre UNESCO de Catalunya i lAssociaci UNESCO per al Dileg Interreligis

  Amb el suport de:

  Realitzaci editorial: Montflorit Edicions i Assessoraments, sl

 • NDEX

  IntroduccI | 4

  La unESco, les nacions unides i la diversitat religiosa

  Les tradicions religioses en els llibres de text

  resultats

  rEcoMAnAcIonS | 7

  (Adreades a autors, editors i educadors)

  FonAMEntAcI dES dEL MArc dE LES nAcIonS unIdES | 10

 • 4 | Les tradicions religioses en els llibres de text 5 | Les tradicions religioses en els llibres de text

  INTRODUCCI

  Som davant un desafiament relativament cabdal i nou: la importncia de la dimensi de les religions i de les conviccions no religioses en leducaci intercultural. Es tracta duna contribuci a la promoci dels drets hu-mans, de la ciutadania democrtica i de la participaci i al desenvolupament de les competncies per al dileg intercultural. Aquest desafiament fa cada cop ms ne-cessari afinar en el rigor i la qualitat de la presentaci de la diversitat religiosa als alumnes.1

  Lestudi concret2 sobre el tractament de les tradicions re-ligioses en els llibres de text neix de la voluntat dUnes-cocat de treballar el dret a la llibertat de religi i de cons-cincia, principi deducaci promogut per la UNESCO i les Nacions Unides. Lestudi sha dilatat en el temps ms del que estava previst per la seva complexitat, i aix ha fet que entremig hi hagi hagut alguns canvis en el marc legislatiu, cosa que ha provocat laparici de noves edicions de les editorials. Les modificacions resultants, per, han estat mnimes, de manera que lanlisi i els resultats de lestudi continuen sent plenament vlids, malgrat que les noves edicions hagin pogut alterar la paginaci de les referncies que es mostren, un inconve-nient menor tenint en compte que fem constar la refe-rncia completa dels llibres estudiats.

  Els llibres de text sn una eina bsica en leducaci. El seu contingut i les seves imatges sn una referncia per al professorat i lalumnat, i en molts casos s la primera i nica informaci que reben sobre un tema, en aquest cas sobre el mn de les religions, i concretament sobre la diversitat religiosa. Cal, doncs, analitzar i revisar els llibres de text i veure com evolucionen des de les formes ms tradicionals fins a formes ms innovadores de transmissi de la informaci, estant especialment atents a identificar els possibles estereotips i prejudicis que poden aparixer en el retrat dun mn plural i dificultar laprenentatge.

  Avui ms que mai, els llibres de text han danar ms enll del que s estrictament acadmic; han dapro-par lalumnat a la relaci i el comproms amb el mn

  1 Cfr. Consell dEuropa, Dimension des religions et des convictions non religieuses dans lducation interculturelle Recommandation CM/Rec(2008)12 et expos des motifs. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009, p. 9. 2 Les tradicions religioses en els llibres de text: estudi encarregat pel Centre UNESCO de Catalunya i lAssociaci UNESCO per al Dileg Interreligis. Barclelona: Centre UNESCO de Catalunya : Associaci UNESCO per al Dileg Interreligis, 2010. 53 p. Consultable a la biblioteca del Centre UNESCO de Catalunya Unescocat.

  divers que lenvolta. A travs de la seva formaci, lalumnat ha darribar a reconixer els valors comuns a tota la humanitat i respectar crticament les diverses manifestacions culturals i religioses. Els llibres de text han desdevenir un pont de dileg entre les comuni-tats educatives i la diversitat cultural.

  Lestudi que fonamenta la present publicaci s ben de-limitat. Sha centrat a fer una anlisi dels llibres de re-ligi catlica de lEducaci Secundria Obligatria que presenten la diversitat religiosa sense considerar la di-versitat cristiana, que habitualment es tracta a banda en altres manuals que expliquen la histria del cristianisme o la histria de lEsglsia. El treball ha tingut en compte el tractament de les diferents tradicions religioses amb la voluntat de descriure quina informaci es dna sobre la diversitat religiosa i valorar-ne la certesa, adequaci i ter-minologia, el tractament dels smbols religiosos i el res-pecte a la no-discriminaci. Lanlisi ha seguit una srie dtems que han servit de guia per oferir una visi que, sense deixar de referir-se a les publicacions concretes, fos el ms transversal possible. La nostra perspectiva s lai-ca i dialogant, respectant la legtima ptica confessional, lautocomprensi de les prpies tradicions religioses en la seva mplia diversitat i la documentaci de referncia de la UNESCO i de les Nacions Unides sobre el particular.

  Han quedat per a un altre moment lestudi del trac-tament de la diversitat religiosa que es fa en els llibres de socials de secundria, lestudi del tractament de la diversitat religiosa en els llibres de religi catlica de primria, lestudi dels manuals de la incipient histria i cultura de les religions alternativa als currculums de les religions confessionals o lestudi dels llibres de text daltres confessions que tracten la diversitat religiosa, que, malauradament, o no existeixen o, si existeixen, sn ds intern i de circulaci restringida.

  Oferim tot seguit una srie de recomanacions ema-nades de lesmentat estudi. Aquestes recomanacions volen ser una criteriologia bsica que, inspirada en el marc de suggeriments i orientacions de les Nacions Unides pel que fa al tractament de la diversitat reli-giosa en els llibres de text, pugui ser fecunda per a editors i educadors

 • 4 | Les tradicions religioses en els llibres de text 5 | Les tradicions religioses en els llibres de text

  La UNESCO, les Nacions Unides i la diversitat religiosa

  El nostre estudi es fonamenta en els principis de les Nacions Unides i la UNESCO, aix com en les di-rectrius convergents del Consell dEuropa, sobre la diversitat religiosa i leducaci.

  Dacord amb les Nacions Unides, cal garantir que leducaci respecti el dret a la llibertat de pensament, conscincia i religi. Cal eradicar qualsevol tipus de discriminaci basada en les creences, ja que consti-tueix una ofensa a la dignitat humana, amenaa la convivncia i la pau i va en contra de la Carta de les Nacions Unides.

  Leducaci ha de promoure el respecte, la compren-si, la tolerncia i el dileg entre religions i cultures diverses, i ha de tenir cada cop ms un carcter inter-cultural amb la finalitat de fer conixer la cultura en tot el seu abast (llenges, civilitzacions, tradicions, art, religions, creences, costums...).

  Lestudi de la presncia de les tradicions religioses en lrea de religi ha de fer palesa aquesta volun-tat de cercar la millora de la convivncia a travs del coneixement de laltre, per aix afavorir lentesa entre cultures i el dileg entre religions. s cert que el coneixement de laltre per si mateix no garanteix el dileg, per ns un requisit inevitable. I si aquest coneixement sofereix amb esperit crtic i amb lem-patia necessria t totes les garanties dafavorir una cultura del dileg que possibiliti la vida en com i lintercanvi cultural.

  Partint de la Declaraci Universal dels Drets Hu-mans que proclama els drets a la no-discriminaci (article 2), a la llibertat de pensament, conscincia i religi (article 18) i a leducaci (article 26), les Nacions Unides, i especialment la UNESCO, han promogut i desenvolupat poltiques i programes dmbit internacional que han perms que els estats i la comunitat educativa prenguessin ms conscin-cia de la necessitat de garantir aquests drets a tra-vs de leducaci. En aquesta lnia, podem citar la Convenci de la UNESCO contra la discriminaci en leducaci, la Convenci sobre leliminaci de to-tes les formes de discriminaci racial, la Resoluci sobre leliminaci de totes les formes dintolerncia religiosa, o la Declaraci de les Nacions Unides so-bre leliminaci de totes les formes dintolerncia i discriminaci basades en la religi o en les creences, entre daltres.

  En aquesta lnia, algunes institucions internacionals han dedicat una gran atenci als llibres de text, i han produt nombrosos documents, conferncies i estudis. Entre daltres, destaquem les Conclusions del III Seminari UNESCO sobre la Contribuci de les Religions a la Cultura de la Pau, sobre lEducaci Religiosa en un Context de Pluralisme i Tolerncia (1998), que proposen promoure la revisi dels lli-bres de text existents per afavorir el pluralisme i la tolerncia religiosa (5.7).

  En la Conferncia de la UNESCO sobre la Pro-moci del Dileg entre Cultures i Civilitzacions a travs dIniciatives Concretes i Continuades (Rabat, 2005) es ressalta la importncia de pro-moure la formaci del professorat i de revisar els currculums des de leducaci primria fins a la universitat, sobretot en matries com la histria, la geografia, la filosofia i altres cincies humanes i socials. Lmfasi, per, es posa en la importn-cia dels llibres de text, indicant que no haurien de servir noms per a la transmissi de coneixe-ments acadmics, sin que haurien de poder im-plicar els estudiants en dinmiques de dileg que els permetessin assolir valors universals des de la perspectiva dels drets humans. Per aix es proposa un pla dacci que inclou el desenvolupament de metodologies per revisar els llibres de text perqu arribin a incloure i integrar una visi equilibrada i acurada daltres cultures i civilitzacions (especial-ment en matries com la histria o la religi); re-visar el paper del professorat a lhora dinterpretar i desenvolupar llibres de text que siguin imparcials i lliures destereotips, i modernitzar els llibres de text de manera que potencin lassoliment d