UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

of 61 /61
Matemàtiques La matemàtica és la ciència de l’ordre i la mesura, de belles cadenes de raonaments, tots senzills i fàcils.

Embed Size (px)

Transcript of UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Page 2: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

A. UNITATS DIDÀCTIQUESA.1. Continguts

Unitat Didàctica Continguts Treballats

Unitat 1 (U1): AL ZOO 1 Nombres i operacions

Unitat 2 (U2): L’ANIVERSARI

1 Nombres i operacions

Unitat 3 (U3): A L’AUTOBÚS

1 Nombres i operacions, B2 Estimació i càlcul de magnituds i 3 Geometria

Unitat 4 (U4): ON VIUS?

1 Nombres i operacions

Unitat 5 (U5): JOCS 1 Nombres i operacions, B4 Tractament informació, atzar i probabilitat.

Unitat 6 (U6): EL TEMPS

1 Nombres i operacions i B2 Estimació i càlcul de magnituds

Unitat 7 (U7): DISFRESSES

1 Nombres i operacions

Unitat 8 (U8): EL CALENDARI

1 Nombres i operacions i B2 Estimació i càlcul de magnituds

Unitat 9 (U9): ANEM A COMPRAR

1 Nombres i operacions

Unitat 10 (U10): D’EXCURSIÓ

3 Geometria

Unitat 11 (U11): LA CALCULADORA

1 Nombres i operacions

Unitat 12 (U12): ENS COMUNIQUEM

4 Tractament informació, atzar i probabilitat.

A.2. Competències bàsiques

Competències Bàsiques

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U 10

U 11

U 12

1. Comp. comunicativa lingüística i audiovisual

X X X X X X X X X X X X

Page 3: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

2. Comp. artística i cultural

X X

3. Tractament de la informació i comp. Digital

X X X X X X X X X X X X

4. Comp. matemàtica

X X X X X X X X X X X X

5. Comp. d’aprendre a aprendre

X X X X X X X X X X X X

6. Comp. d’autonomia i iniciativa personal

X X X X X X X X X X X

7. Comp. de coneixement i interacció amb el món físic

X X X X

8. Comp. social i ciutadana

X X X X

Page 4: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

1.L’ESCOLA

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 7 sessions1r trimestre

CONTINGUTS OBJECTIUS

- Els nombres 1,2,3,4,5,i 6.- Escriptura dels nombres

1,2,3,4,5,i 6.- Situació del nombre, fins al 6,

sobre la recta numèrica.- Estimulació del gust d’aprendre

a comptar.- Resolució de problemes: càlcul

mental i raonament lògic.- Descripció de canvis qualitatius

i quantitatius entre duies situacions.

- Lectura i escriptura de frases matemàtiques que continguin els signes +, =, -

- Representació i elaboració d’itineraris, laberints o plànols.

- Ús de vocabulari: a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, entre... per orientar-se als laberints, plànols,...

1. Interpretar correctament les xifres de l’1 al 6 i utilitzar-les per expressar la quantitat d’elements d’un grup.

2. Ordenar i completar la sèrie numèrica fins al 6.

3. Iniciar-se en la resolució de problemes.4. Desenvolupar estratègies per comprar

quantitats.5. Conèixer i utilitzar els símbols +, =, -6. Utilitzar els nombres per indicar l’ordre

en un itinerari, laberint o plànol.7. Imaginar què es veu des d’un punt de

vista diferent al propi: a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant,...

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Ordenar i completar la sèrie numèrica fins al 6.2. Iniciar-se en la resolució de problemes.3. Desenvolupar estratègies per comprar quantitats.4. Conèixer i utilitzar els símbols +, =, -5. Utilitzar els nombres per indicar l’ordre en un itinerari, laberint o plànol.

Page 5: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS ESPAI DISTRIBUCIÓ SESSIONS

1. Què sabem?Coneixements previs

Aula Individual i gran grup.

1 sessió

Què aprenem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem la il·lustració de la pàg.3. Realització dels exercicis de la pàg. 4: per començar. Posada en comú dels resultats.

2. El zooObj.: 1 i 2

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Heu anat alguna vegada al zoo? Què acostumem a fer quan hi anem? Quins animals veiem a la pàg. 5? I a la pàg. 6? Què creieu que haurem de fer en aquesta activitat?Fitxa complementària: comptem nens i nenes de la classe.

3. L’itinerariObj: 6 i 7.

Aula Parelles 1 sessió

Què és un itinerari? Per què serveix? Quan l’utilitzem? Juguem a fer itineraris dintre la classe.Realització de l’itinerari de la pàg.7 i posada en comú dels resultats.Pàg. 12 i 13 + fitxa resseguir i escriure nombres de l’1 fins al 5.

4. Càlcul mentalObj.3

Aula Individual 2 sessions

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració. El racó del savi: Llegim i comentem el racó del savi.

5. Comptem més animalsObj. 1 i 2

Aula Individual i gran grup.

1 sessió

Quants ossos hi ha a la pàg.8? Què significa el signe +? L’heu vist alguna vegada? Quan? Perquè serveix?Comptem amb cavalls a la pàg. 12.

6. ProblemesObj. 3 i 4

Aula Individual i gran grup.

2 sessions

Què és un problema? Lectura dels problemes de la pàg. 9 i 14, pensant: què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quan em sembla que donarà? Com el puc fer? Resolució dels problemes i comprovació del resultat.Posada en comú dels procés seguit, de les operacions realitzades,... fins a trobar la solució.

Page 6: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

7. El dofí té gana Obj. 5

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Observem la pàg. 11. Què significa------? Parlem de gran i petit. Presentem el peix Martí. Resolució d’una fitxa complementària per entendre millor el significat dels dos signes matemàtics.Repassem el que hem après a la unitat.

8. Què he après? Obj. 1, 2, 3, 5, 6 i 7.

Aula Individual 1 sessió

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes i pàg. 16. Posada en comú dels resultats.

Atenció a la Diversitat

- El treball en grup facilita l’atenció a la diversitat.

- Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (més temps per realitzar les tasques, reforç amb la mestra d’EE).

- L’activitat final la realitza amb el suport del mestre.

Reforç: Fitxes poti-poti de reforç.

Ampliació: Fitxes de poti-poti d’ampliació.

Recursos didàctics: Fitxes.

Avaluació

Page 7: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

És global i contínua. Hi ha una avaluació inicial per conèixer quins són els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introduïm un concepte nou es fa una avaluació oral. L’avaluació de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació per valorar la consecució dels objectius proposats. Amés, demanem als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 8: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

2. L’ANIVERSARI

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 12 sessions1r trimestre

CONTINGUTS OBJECTIUS

- Reconeixement de canvis de posició.

- Prenentatge comprensió de la descomposició dels nombres 1,2,3,4,5 i6.

- Seguiment de sèries numèriques fins al 8.

- Lectura i escriptura amb xifres i lletres dels nombres 1,2,3,4,5,6 ,7 i 8.

- Els algoritmes de la suma i de la resta.

- Composició de figures.- Resolució de problemes.- Ús del sistema monetari en

contextos reals: monedes d’1,2 i 5 cèntims d’euro.

1. Resolució canvis de posició.2. Descompondre un nombre en altres

equivalents.3. Ordenar, llegir i escriure la sèrie

numèrica fins al 8.4. Conèixer i iniciar-se en algorismes de la

suma.5. Conèixer i iniciar-se en algoritmes de la

resta.6. Expressar situacions de suma i de resta

amb els símbols corresponents.7. Compondre figures complexes a partir

de formes geomètriques.8. Seguir ordenadament una seqüència

per resoldre un problema i cercar estratègies per resoldre’l.

9. Conèixer el valor d’alguns cèntims d’euro: 1, 2 i 5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Descompondre un nombre en altres equivalents.Ordenar, llegir i escriure la sèrie numèrica fins al 8.Conèixer i iniciar-se en algorismes de la suma.Conèixer i iniciar-se en algoritmes de la resta.Expressar situacions de suma i de resta amb els símbols corresponents.Compondre figures complexes a partir de formes geomètriques.Seguir ordenadament una seqüència per resoldre un problema i cercar estratègies per resoldre’l.Conèixer el valor d’alguns cèntims d’euro: 1, 2 i 5.

Page 9: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Activitats i objectius relacionats Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què sabem?Coneixements previs

aula Individual i gran grup

1 sessió

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la il·lustració de la p. 17. Realitzem els exercicis de la p18. Posada en comú dels resultats. Demanem als alumnes que preguntin a casa quin dia, mes i any van néixer.

2. Des d’on s’han fet aquestes fotografies?Obj. 1

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Parlem de les fotografies. Qui les fa a casa? Des d’on es poden fer? Demanem als alumnes que, amb molt de compte, s’enfilin a les cadires i imaginin que tenen una càmera de fotos i volen fer una fotografia de la taula. Com sortiria? Què es veuria? I si la féssim des del terra? Demanem als alumnes que s’estirin i ho comprovin. Sortirien iguals les dues? Per què? Observem la primera pàgina del tema (p17). Veiem que hi ha dues persones fent fotografies, seran iguals les fotos? Per què? Què veurà la mare des del balcó? Que veurà el pare des del banc? Demanem que individualment ho pensin i ho escriguin a la p19. Posada en comú.

3. Què ha passat?Obj.4

Aula Gran grup i individual

2 sessió

Sessió 1: Què fem quan és el nostre aniversari i tenim un pastís amb espelmes? Sempre s’apaguen totes les espelmes alhora? Per què?Demanem als alumnes que observin què ha passat als dibuixos de la pàg. 20. Mirem primer l’exemple. Per què haurà escrit un 5 sota el pastís? Què voldrà dir -2? Per què al final han escrit un 3. Pensem altres exemples i intentem trobar la solució. Què haurem de fer als altres dibuixos? Posada en comú dels resultats.Preguntar a casa quin dia fan anys i escriure-ho a l’agenda.Sessió 2: Pinta les garlandes de les festes d’aniversari i els regals que s’assemblin de la pàg.21. Per què s’assemblen els regals?

4. Càlcul mentalObj. 8

Aula Individual 2 sessió

Page 10: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. Els cubsObj.7

Aula Petit grup 1 sessió

Juguem amb els cubs que tenim a la classe a construir figures. Primer demanem als alumnes que lliurement inventin figures amb els cubs i després els demanem que facin les figures de la pàg.26. Finalment les hauran de pintar igual.

6. ProblemesObj. 8

Aula Individual 1 sessió

Lectura del problema, pàg.25 i 28, pensant; què vull saber? N0he fet algun de semblant? Quan em sembla que em donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades,...fins a trobar la solució.

7. Quantes persones hi ha?Obj.3 i 9

Aula Gran grup i individual

2 sessió

Realització dels exercicis de les pàg.22,23 i 24. Posada en comú dels resultats.

8. L’aniversari del 7.Obj. 2 i 3

Aula Individual 1 sessió

El 7 celebra el seu aniversari aparella els números que fan 7, pàg.27.Demanem també als alumnes que escriguin els números que falten a l’exercici 13. Posada en comú dls resultats. Racó del savi: saps el dia que fas anys? Repassem tot el que hem après en aquesta unitat. Els alumnes hauran de completar les dades de la pàg.29 relacionades amb el seu aniversari. A l’inici de la unitat els vam demanar que ho preguntessin a casa, ara ho hauran d’escriure. Aprofitem també per fer una graella per la classe on puguem saber quan fa l’aniversari cadascun d’ells.

9. Què he après?Obj. 2,3,6,7,8 i 9

Aula Individual 1 sessió

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes i pàg.30. Posada en comú dels resultats.Atenció a la Diversitat

El treball en grup facilita l’atenció a la diversitat.

- Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (més temps per realitzar les tasques, reforç amb la mestra d’EE).

- L’activitat final la realitza amb el suport del mestre.

Page 11: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Reforç: Fitxes poti-poti de reforç de lectura.

Ampliació: cercar informació sobre un arbre de fulla caduca i un altre de fulla perenne.

Avaluació

És global i contínua. Hi ha una avaluació inicial per conèixer quins són els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introduïm un concepte nou es fa una avaluació oral. L’avaluació de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació per valorar la consecució dels objectius proposats. Amés, demanem als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 12: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

UNITAT 3 (U3): A L’AUTOBÚS

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 11 sessions1r trimestre

Continguts Objectius

Reconeixement i identificació de quantitats discretes.Signes = i ==.Ús de diferents models per ordenar els nombres.Seguiment de sèries numèriques fins al 9.Realització dels algoritmes de la suma i la resta.Reconeixement de figures geomètriques en objectes reals.Representació i elaboració d’itineraris.Resolució de problemes: estratègies i càlcul mental.

1. Reconèixer la igualtat o desigualtat de quantitats discretes i identificar-les amb un número.

2. Reconèixer i diferenciar els signes -----3. Ordenar la sèrie numèrica fins al 9.4. Expressar situacions de suma i resta

amb els símbols corresponents.5. Relacionar suma o restar 1 amb anar

endavant i endarrere en la sèrie numèrica.

6. Reconèixer figures geomètriques en objectes reals.

7. Reconèixer la posició d eles parts en una figura complexa.

8. Interpretar i seguir itineraris i comparar-ne llargades.

9. Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblants i usar taules com a estratègia de resolució.

Criteris d’Avaluació

Reconèixer i diferenciar els signes -----Ordenar la sèrie numèrica fins al 9.Expressar situacions de suma i resta amb els símbols corresponents.Relacionar suma o restar 1 amb anar endavant i endarrere en la sèrie numèrica.Reconèixer figures geomètriques en objectes reals.Interpretar i seguir itineraris i comparar-ne llargades.

Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblants i usar taules com a estratègia de resolució.

Page 13: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què sabem?Coneixements previs

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la il·lustració de la p. 31. Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes. Realització dels exercicis de la pàg.32: per començar. Posada en comú dels resultats.

2. Comptem cubsObj.3

Aula Individual 1 sessió

Demanem als alumnes que manipulin els cubs que tenim a la classe i que construeixin figures, algunes inventades i després les de les pàg. 34 i 43. Posada en comú de resultats. Demanem als alumnes que preguntin a casa quant costa un bitllet d’autobús i que s’hi fixin en com són els autobusos del barri.Lectura i comentari del racó del savi.

3. L’autobúsObj. 4 i 5

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Parlem dels autobusos: com són els del barri? Per què serveixen? Com sabem quin autobús va a un lloc determinat? Puguem i baixem per la mateixa porta de l’autobús? Per què?, Quanta gent hi cap?,...Observem la pàg.33. Quanta gent baixa? Quanta gent puja? Quant costa el bitllet de l’autobús?,...

4. Càlcul mentalObj. 9

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. Figures geomètriquesObj.2,6 i 7

Aula Gran grup i individual

2 sessions

Sessió 1: Quines figures geomètriques coneixem? Quina forma té la pissarra, la porta, el rellotge?,... El cilindre és una figura geomètrica? On heu trobat cilindres? Diferències entre figures i cossos geomètrics.Identificar figures geomètriques a la pàg.38. Posada en comú de resultats.Sessió 2: Les figures i els cossos geomètrics són diferents. Expliquem com representem el signe diferent. Com es el signe igual? Resolució de l’exercici de la pàg.39: escriure el signe = o ==.

Page 14: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Fitxa complementària: signes matemàtics.

6. ProblemesObj.9

Aula Gran grup i individual

1 sessió

Lectura del problema, pàg. 37 i 40, pensant: què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quan em sembla que em donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades,...fins a trobar la solució.

7. Aparquem cotxesObj.4

On es poden aparcar cotxes? On els aparquen els vostres pares? I so anem a un centre comercial? Què són els aparcaments? Com són?,... Juguem a aparcar cotxes. Pàg.41 del llibre i fitxa complementària dels cotxes aparcats.

8. El recorregut més llargObj.8

Aula Petit grup i gran grup

1 sessió

Recordem el recorregut del zoo (unitat 1). Juguem a trobar el recorregut més llarg.Com puc saber quin recorregut he de fer si no conec el camí? Com me’l poden explicar per què no em perdi?Pàg.42: quin autobús fa el recorregut més llarg.Repassem tot el que hem après en aquesta unitat.

9. Què hem après?Obj. 2,3,4,5,8 i9

Aula Individual 1 sessió

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes i pàg.44. Posada en comú de resultats.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Page 15: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Ampliació: Qui són els astrònoms? Què fan? T’agradaria ser-ho? I els astronautes?

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 16: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Unitat 4 (U4): On vius?

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 17 sessions1r trimestre

Continguts Objectius

Reconeixement del nombre 10 i les seves descomposicions.Ús dels diferents models per ordenar els nombres.Introducció a la desena com a grup de 10 unitats.Ús del sistema monetari: monedes de 10 cèntims.Realització de sumes i restes.Lectura de frases matemàtiques amb significat propi que continguin el signe =.Línies rectes i corbes.Aplicació del procés de mesurar amb unitats no convencionals.Resolució de problemes.Figures geomètriques: quadrat i triangle i cos geomètric: el cub.

1. Conèixer el número 10 i les seves descomposicions.

2. Ordenar la sèrie fins el 10.3. Iniciar-se en el coneixement de la

desena com a grup de 10 unitats.4. Descompondre monedes de 10

cèntims.5. Interpretar situacions que modifiquen

quantitats en forma de suma i resta.6. Identificar a frases matemàtiques el

significat del signe =.7. Reconèixer línies rectes i corbes en una

il·lustració.8. Seguir una seqüència per resoldre un

problema i relacionar amb problemes semblants.

9. Reconèixer figures geomètriques (quadrat i triangle) i el cub com a cos geomètric.

Criteris d’Avaluació

Conèixer el número 10 i les seves descomposicions.Ordenar la sèrie fins el 10.Iniciar-se en el coneixement de la desena com a grup de 10 unitats.Descompondre monedes de 10 cèntims.Interpretar situacions que modifiquen quantitats en forma de suma i resta.

Reconèixer línies rectes i corbes en una il·lustració.Seguir una seqüència per resoldre un problema i relacionar amb problemes semblants.Reconèixer figures geomètriques (quadrat i triangle) i el cub com a cos geomètric.

Page 17: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què sabem?Coneixements previs

Aula Individual i gran grup

1 sessió

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la il·lustració de la p. 45. Realització dels exercicis de la pàg.46: per començar. Posada en comú dels resultats. Demanem que portin revistes del supermercat.

2. La festa del 10Obj: 1 i 2

Aula Gran grup 1 sessió

Recordem el tema 2: l’aniversari. Què ens agrada fer a lanostra festa d’aniversari? Convidem a tothom? Per què?Expliquem als alumnes que avui celebrem la festa del 10. Presentem al 10 preparat per la seva festa (carpeta material). El 10 és un número que té dues xifres i ha decidit que a la seva festa convidarà parelles que sumin 10. Demanem als alumnes que pensin quines parelles podran anar a la festa. Li cantem la cançó d’aniversari.El 10 i les parelles les posem al suro del racó de matemàtiques per recordar-les.

3. Com és l’edifici on vivim?Obj: 2 i 5

Aula Gran grup 1 sessió

Parlem de com és l’edifici on vivim. Com pot ser el lloc on vivim? Quants pisos pot tenir un edifici? Com ho podem saber? Demanem als alumnes que preguntin a casa quants pisos té el seu edifici.

4. Càlcul mentalObj. 9

Aula Individual 2 sessions

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. La casa on visc Aula Gran grup 1 sessió

Quants pisos té el nostre edifici? Quanta gent pot viure a cada país?,... Pàg. 47 resolució dels exercicis. Posada en comú.

6. ProblemesObj: 8

Aula Gran grup i individual

2 sessions

Lectura del problema, pàg.47 i 48, pensant: què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quan em sembla que em donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat. Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades,... fins a trobar la solució.

7. El deuObjs. 1 i 2

Quants dits tenim si ajuntem les dues mans? I si comptem els dits dels peus? A les botigues vénen grups de deu? Quins? Buscar a les revistes grups de 10. Preguntar a casa. p. 40: el deu.

8. Què ha passat?Objs, 2, 5 i 6

Recordem el tema anterior que vam parlar dels vehicles, dels aparcaments... observem els garatges de la p 53: què ha passat? Resolució dels exercicis i Posada en comú. Fitxa de sumes.

9. La desenaObjs 2 i 3

Agafem cigrons i fem grups de 10. Cada alumne fa un paquet amb deu cigrons i l’embolica amb cel·lofana. Fer un rètol i escriure: una desena, un grup de deu unitats.Comptem quants paquets de 10 tenim. Se l’emporten a casa.Grups de 10: p.52

10. Quants blocs han utilitzat?Obj. 9

Page 18: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Observem els edificis de la pàg 50, com els han construït? Quin cos geomètric és? Quines figures geomètriques en trobem? Construïm els edificis i després comptem quants cubs hem utilitzat per fer-los.

11. Línies rectes i línies corvesObj. 7

Com poden ser les línies? Com són les línes corves? I les rectes. Observem la classe. On hi ha línies rectes i corves? Per què creiem que serveixen?Línies rectes i corves p.54

12. Les monedesObj, 2 ,4

Observem les modenes que utilitzem al nostre pais. Quines en tenim? Com són? com es diuen? Quina forma tenen? Com poden reconéixer les persones cegues les monedes? Toquem les monedes amb els ulls tancats.P, 51, exercici 6: monedesDonem fotocopiats els exercicis de les p 51, 54 i 57, corresponents a les dades personals de cadascun dels alumnes perquè la família els ajudi a casa a omplir les dades.

13. Els blocs lògicsObj 10

Sessió 1: juguem amb els blocs lògics i els tàngrams. Què són figures i cossos geomètrics? Inventem figures. Podem fer quadrats amb triangles? Per parelles fer les figures de la p 56.Repassem la desena a l’ex. 16 de la p. 56. Fitxa complementària del 10.Sessió 2: repassem les línies. Com podien ser? Totes les línies tenen la mateixa llargada? Què podem utilitzar per mesurar-les? Fem l’ex. De la p. 55.Repassem tot el que hem après en aquesta unitat.

14. Què hem après?Objs, 2, 6, 7

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes i p. 58. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

Page 19: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 20: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

5. Jocs

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 11 sessions, 2n trimestre

Continguts Objectius

1. Coneixement de les descomposicions dels nombres 8 i 10

2. La desena: grup de 10 unitats

3. Construcció i reconeixement de nombres de 2 xifres

4. La suma i la resta

5. Mesura de les parts del cos

6. Reconeixement de les cares d’un cos i de la forma que tenen

7. Resolució de problemes

1. Conèixer els nombres 8 i 10 i les seves descomposicions.

2. Reconèixer la desena com a grup de 10 unitats.

3. Escriure nombres de 2 xifres

4. Expressar situacions de suma i de resta amb els signes corresponents

5. Mesurar parts del cos

6. Reconèixer les cares d’un cos i parlar de la forma que tenen

7. Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblants.

Criteris d’Avaluació

Conèixer els nombres 8 i 10 i les seves descomposicions.

Reconèixer la desena com a grup de 10 unitats.

Escriure nombres de 2 xifres

Mesurar parts del cosa

Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblants.

Page 21: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què en sabem?Coneixements previs

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest tema. Observem i comentem la p. 65. Realització dels exercicis de la p.66: per començar. Posada en comú.

2. Sumen 10.Obj. 1

Recordem els convidats a la festa del 10. Quins eren? Imaginem que a la festa del deu els convidats han d’anar disfressats de cartes. Quines cartes anirien juntes? I si haguessin d’anar disfressats de daus? Contesta resolent l’exercici 1 de la p 65. També els exercicis de la p. 68.

3. La desena.Obj, 1, 2

Què és una desena? On trobem grups de 10? Si jo omplo un got amb deu pedretes tenim una desena? Però si deixo una altra pedreta a fora quantes pedretes tindrem en total... Juguem amb gots i pedretes. Demanem a la nostra parella que esbrini el nombre de pedretes que tinc. Resolució de l’exercici de la p 74 i 73. Posada en comú.

4. Càlcul mental.Obj. 7

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. Unitats i desenes.Objs. 2 i 3

Unitats i desenes: escrivim el nombre que correspongui a l’exercici de la p 66. Fem una fitxa complementària.

6. ProblemesObj. 7

Lectura del problema p. 70. Pensant: què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quant em sembla què donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades... fins a trobar la solució.

7. El dau i el dòminoObj. 1 i 6

Quantes cares té un dau? Quina forma té? Juguem amb els daus. Cada nen/a de la teva taula tira una vegada el dau, prenem nota dels nombres que surten i els escrivim a l’exercici 4 de la p. 67.Quins jocs coneixem en què cal utilitzar els daus? Què indica el nombre del dau? Només hi ha un dau amb punts?... i al dòmino? Com s’hi juga? Com són les fitxes?...Juguem al dòmino. Fem l’exercici de la p. 71.

8. Més llarg: el braç o la cama.Obj, 3, 5

Què tenim més llarg, el braç o la cama? A totes les persones és igual? Seguim les intruccions de la p. 69 i en prenem nota al llibre. Posada en comú. Fitxa complementària: mesurem objectes de la classe.Llegim el racó del savi i el comentem.

9. Observem la figura.Obj 7.

Page 22: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Observem la figura de la p. 72 i completem la taula. Ara inventem nosaltres altres figures i demanem els nostres companys que contestin les nostres preguntes.Repassem tot el què hem après en aquesta unitat.

10. Què hem après?Objs. 1, 2 i 3

Fitxa avaluativa per comprovar què han après cadascun dels alumnes i p. 58. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 23: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

6. El temps

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 11 sessionsSegon trimestre

Continguts Objectius

1. El termòmetre

2. El rellotge: les busques i l’hora en punt

3. Sèrie numèrica fins el 19

4. Sumes amb números de 2 xifres

5. Descomposició de nombres: unitats i desenes.

6. Mesures de longitud

7. Resolució de problemes

1. Llegir i aprendre a utilitzar el termòmetre

2. Llegir el rellotge: les busques i l’hora en punt.

3. Ordenar la sèrie numèrica fins el 19

4. Fer sumes amb nombres de 2 xifres

5. Descompondre: unitats i desenes

6. Mesurar longituds

7. Resoldre problemes amb monedes de cèntims

Criteris d’Avaluació

Llegir i aprendre a utilitzar el termòmetre

Llegir el rellotge: les busques i l’hora en punt.

Ordenar la sèrie numèrica fins el 19

Fer sumes amb nombres de 2 xifres

Descompondre: unitats i desenes

Mesurar longituds

Resoldre problemes amb monedes de cèntims

Page 24: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què en sabem?Coneixements previs

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la p 77. Realització dels exercicis de la p. 78: per començar. Posada en comú.

2. El termòmetreObjs 1 i 3

Tots els termòmetres serveixen pel mateix? Quins en coneixem? Observem un termòmetre per mesurar la nostra temperatura i un altre per mesurar la temperatura del carrer. Com són?Quina temperatura tenim normalment les persones? I si tenim febre? Fa la mateixa temperatura a l’hivern que a l’estiu. Per què? Exercicis de les p 79 i 82. A partir d’aquesta sessió hi haurà encarregats que observaran quina temperatura fa cada dia al carrer i en prendran nota.

3. Quin número és?Obj. 5

Escriure el número que correspongui observant les fotos amb gots i pedretes de la p. 80 i 84 del llibre.

4. Càlcul mental.Obj. 7

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. Sumem.Objs. 3, 4, 5

p. 83 i 87. Quant sumen les cartes que tenim?Llegim el racó del savi i el comentem.

6. ProblemesObj. 7

Llegim el problema p 85, pensant : què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quant em sembla que donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades... fins a trobar la solució.

7. Comptem cubs i bolesObj 3

Comptem els cubs i les boles que tenim als exercicis de les p. 81 i 86.Repassem tot el que estem aprenent en aquesta unitat.

8. El rellotge: l’hora en puntObj. 2

Sessió 1: observem el rellotge de la classe. Quan l’utilitzem? Què són les busques? Són iguals? Quina ens indica l’hora en punt?... observem els rellotges de la p 88 i escrivim l’hora que és. Demanem els alumnes que portin una capsa de formatges.Sessió 2: construïm un rellotge.

9. Què hem après?Obj. 1, 2, 4, 5

Page 25: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Fitxa avaluativa per comprovar què han aprés cadascun dels alumnes i pp 89 i 90. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 26: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

7. Disfresses

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 11 sessions 2n trimestre

Continguts Objectius

1. Simetries: figures geomètriques

2. Mesura: els pams

3. L’algorisme de la suma amb nombres de 2 xifres

4. El 20: dues desenes

5. Interpretació d’itineraris

6. Monedes de cèntim d’euro

7. Resolució de problemes

1. Reconèixer figures geomètriques

2. Mesurar fent servir els pams

3. Fer sumes amb nombres de 2 xifres

4. Construir la segona desena

5. Llegir i escriure nombres fins el 20

6. Llegir i interpretar un plànol i seguir l’itinerari indicat

7. Comptar monedes de cèntim

8. Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblant

Criteris d’Avaluació

Reconèixer figures geomètriques

Mesurar fent servir els pams

Fer sumes amb nombres de 2 xifres

Construir la segona desena

Llegir i escriure nombres fins el 20

Llegir i interpretar un plànol i seguir l’itinerari indicat

Comptar monedes de cèntim

Page 27: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Seguir una seqüència per resoldre un problema, relacionar problemes semblant

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

1. Què en sabem?Coneixements previs

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la p 91. Realització dels exercicis de la p. 92: per començar. Posada en comú.

2. La simetriaObj. 1

Què es la simetria? Observem els dibuixos de la p 93. Quin dibuix és simètric? Per què? Inventa’n d’altres. Què coneixem que sigui simètric? Els cotxes, els edificis... ho són? pensa si la fig de la pàgina 94 és simètrica. Raona la resposta. Fes un dibuix simètric (material llibre alumnes).

3. Quants n’hi ha?Obj. 3, 4, 5

Pàgines 97, 98 i 101. Comptem galetes, ous i pedretes.

4. Càlcul mentalObj. 8

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. Quantes boletes hi ha?Obj. 5, 7

Comptem les boles que hi a enfilades als cordills de les p 96 i 100. Observem també les monedes. Quants cèntims hi ha? Juguem amb monedes i boles.

6. Problemes.Objectius, 2, 8

Llegim el problema p 95 i 102, pensant : què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quant em sembla que donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades... fins a trobar la solució.

7. L’itinerariObj. 6

Què és un itinerari? N’hem vist abans al llibre de mates? Quins? Quin itinerari fa la rua de carnestoltes? Dibuixa’l a la p 99. Fitxa Sumes. Llegim i comentem el racó del savi, p. 103.Repassem el que hem après en aquesta unitat.

8. Què hem après?Obj. 1, 3, 5

Fitxa avaluativa per comprovar què han aprés cadascun dels alumnes i pp 89 i 90. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Page 28: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 29: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

8. El calendari

Àrea:

Matemàtiques Temporalització: 11 sessions2n Trimestre

Continguts Objectius

1. Calendari, mes i setmana

2. La data

3. El rellotge

4. La sèrie numèrica fins el 30

5. Mesura de la llargada de diverses línies

6. Resolució de problemes

1. Conèixer i ordenar els mesos de l’any i el funcionament del calendari

2. Escriure la data usant el número del mes i de l’any

3. Relacionar les hores del rellotge amb activitats diàries

4. Construir, reconèixer, escriure i ordenar els nombres fins el 30

5. Ordenar la llargada de diverses línies

6. Resoldre problemes

Criteris d’Avaluació

Conèixer i ordenar els mesos de l’any i el funcionament del calendari

Escriure la data usant el número del mes i de l’any

Relacionar les hores del rellotge amb activitats diàries

Construir, reconèixer, escriure i ordenar els nombres fins el 30

Ordenar la llargada de diverses línies

Resoldre problemes

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució Núm.

Page 30: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

dels alumnes sessions

1. Què en sabem?Coneixements previs

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la p 105. Realització dels exercicis de la p. 106 per començar. Posada en comú.

2. El CalendariObj. 1

Recordem el tema del dia i la nit de MEDI quan parlàvem del calendari. Què podem trobar a un calendari? Hi ha dates importants als mesos? Quines són dates importants? En una setmana, quants dies venim a l’escola? Quants estem a casa? com es diuen els dos dies que no venim a l’escola? Quantes setmanes té un mes? Quins mesos té l’any? Tenen un ordre? Quin? Escriu-los en ordre a la p. 107.

3. Mirem l’horariObj. 3

A quina hora fem les següents activitats? Entrar a l’escola, dinar, sortir de l’escola... mirem l’horari i contestem a l’exercici de la p. 108. Activitat complementària: dibuixem les hores als rellotges.

4. Càlcul mentalObj. 6

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. comptemObj. 4

Comptem, escrivim el nombre i el nom del nombre que correspongui a l’exercici de les p. 109 i 112.

6. Problemes.Objectius, 6

Llegim el problema p 110, pensant : què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quant em sembla que donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades... fins a trobar la solució.

7. Línies llargues i curtesObj. 5

Repassem com poden ser les línies. Com són les línies corves? I les línies rectes? Per a què s’utilitzen? Quina línia és la més llarga? Observem les línies de la p. 111, i contestem com són. Llegim i comentem el racó del savi.

8. Quants n’hi ha?Obj. 4

Observem i escrivim quants n’hi ha. P. 113, 114 i 117.

9. Escrivim datesObj. 2

Observem el calendari i escrivim dates, p. 116 i 117.Repassem el que hem après en aquesta unitat.

10. Què hem après?Obj. 1, 2, 3

Page 31: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Fitxa avaluativa per comprovar què han aprés cadascun dels alumnes i pp 89 i 90. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 32: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

9. Anem a comprar

Àrea:

matemàtiques Temporalització: 11 sessions3r trimestre

Continguts Objectius

1. La sèrie numèrica fins el 59

2. La propietat commutativa de la suma

3. Sumes portant-ne

4. Resolució de problemes: estratègies per comptar allò que no es veu però es pot deduir

5. Monedes i bitllets d’euro

6. Més que, menys que, igual que

1. Comptar objectes utilitzant sumes repetides

2. Sèrie numèrica fins el 59

3. Comprovar la commutabilitat de la suma

4. Iniciar-se en la suma portant-ne

5. Resoldre problemes: estratègies per comptar allò que no es veu però es pot deduir

7. Reconèixer monedes i bitllets d’euro

6. Diferenciar més que, menys que, igual que

Criteris d’Avaluació

Sèrie numèrica fins el 59

Comprovar la commutabilitat de la suma

Iniciar-se en la suma portant-ne

Resoldre problemes: estratègies per comptar allò que no es veu però es pot deduir

Reconèixer monedes i bitllets d’euro

Diferenciar més que, menys que, igual que

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució Núm.

Page 33: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

dels alumnes sessions

1. Què en sabem?Coneixements previs

Què aprendrem en aquest tema? Preguntem als alumnes de què tractarà aquest nou tema. Observem i comentem la p 123. Realització dels exercicis de la p. 124 per començar. Posada en comú.

2. Quants n’hi ha?Obj.

Parlem del supermercat. Quan anem a comprar, hi ha sempre una cosa de cada? Per què? Què podem anar a comprar? Com acostuma a estar la llet, els ous, el iogurt?...Comptem els que hi ha a la p 125 del llibre.Comprovem els resultats amb els alumnes de la nostra taula.

3. Del 30 al 40Obj. 2

Escrivim nombres del 30 al 40. Juguem primer amb els gotets i les pedres, i representem el nombre 40, 41... ara per parelles els demanem que un d’ells representi un número entre el 30 i el 40 utilitzant gots i pedretes i demani el seu company/a que esbrini quin nombre ha pensat. Després ho fan al revés. Fem l’exercici de la p. 127, 131 i 133.

4. Càlcul mentalObj. 5

Sessió de càlcul mental: problemes i numeració.

5. SumemObj. 4

Sumem de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 i de 10 en 10. Primer oralment i després fent el exercicis de la p 128.

6. Problemes.Objectius, 5

Llegim el problema p 126 i 132, pensant : què vull saber? N’he fet algun de semblant? Quant em sembla que donarà? Com el puc fer? Resolució del problema i comprovació del resultat.Posada en comú del procés seguit, de les operacions realitzades... fins a trobar la solució.

7. Més que, menys que, igual queObj. 7

Què és una balança? Quan s’utilitza? Com pot ser? Com estan els braços de la balança quan els dos objectes pesen igual? I si un pesa més que l’altre? Juguem amb balances de braços i ho comprovem.Completem les frases de l’exercici de la p. 129

8. Quants cèntims hi ha?Obj. 3 i 6

Agafem monedes i preguntem a la nostra parella quants cèntims hi ha a la nostra mà. Observem les monedes de la pàgina 130 i escrivim quants cèntims hi ha. Comprovem els resultats amb la nostra parella. Fem també les sumes de l’exercici 8.

9. SumesObj. 4

Sumem i restem. P 134 i 135.Llegim i comentem el racó del savi.

Page 34: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Repassem què em après en aquesta unitat.10. Què hem après?

Obj. 3, 4, 7Fitxa avaluativa per comprovar què han aprés cadascun dels alumnes i pp 89 i 90. Posada en comú.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 35: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Àrea:

Temporalització:

Continguts Objectius

3. 3.

Criteris d’Avaluació

Page 36: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

Page 37: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Page 38: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Avaluació

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Àrea:

Temporalització:

Continguts Objectius

Page 39: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

3. 3.

Criteris d’Avaluació

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

Page 40: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Page 41: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Àrea:

Temporalització:

Continguts Objectius

Page 42: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

3. 3.

Criteris d’Avaluació

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS Espai Distribució dels alumnes

Núm. sessions

Page 43: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El treball en grup facilita a la diversitat ja que els alumnes que mostren més dificultats reben suport dels seus companys.

Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, però fent-los adaptacions com disposar de més temps, disposar de l’ajuda de la mestra d’educació especial.

L’alumne realitzarà l’activitat d’avaluació final amb el suport de la mestra.

Reforç: racons de treball amb activitats relacionades amb la unitat.

Avaluació

Page 44: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

Avaluació es global i continuada.

L’avaluació inicial es fa utilitzant diferents fonts d’informació:

L’avaluació de cada nen/a es basa en la seva feina. El mestre/a pren notes del desenvolupament de cada alumne/a en les tasques realitzades. Aquesta avaluació ens permetrà valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne/a atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat d’avaluació. Què he après? Per valorar la consecució dels objectius proposats. A més demana als alumnes que s’autoavaluïn.

A l’annex hi ha els criteris d’avaluació de l’àrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta d’una graella amb la qual s’avaluarà cada unitat didàctica i els ítems que s’utilitzaran per avaluar els alumnes.

Page 45: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

B.ANNEX

Cicle inicial. CRITERIS D’AVALUACIÓ: Decret 142/2007, de 26 de juny.

1. Reconèixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions familiars i en altres àrees.

2. Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d'acord amb diferents criteris.

3. Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit.

4. Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.5. Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment

coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes).

6. Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics.7. Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres

naturals (inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. 8. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models.9. Desenvolupar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20

primers nombres, dobles, estratègies personals...). 10. Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), les TIC i la calculadora per11. calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions.12. Definir la situació d'un objecte a l'espai i d'un desplaçament en relació a un

mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.

13. Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes.

14. Buscar semblances i diferències entre dues figures.15. Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams,

peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació.

16. Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.

UNITATS DIDÀCTIQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Page 46: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

UES

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

Page 47: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

C.AVALUACIÓ

NOTES AVALUACIÓ

INICIAL FORMATIVA FINAL

EXCEL·LENT Alumnes amb la totalitat d’aportacions

fetes a la conversa inicial de

començament de la unitat.

Alumnes que resolen al 100% o al 90% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 100% o al 90%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

Page 48: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

NOTABLE Alumnes amb el 70% o 80% d’aportacions fetes a la conversa

inicial de començament de la

unitat.

Alumnes que resolen al 80% o al 70% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 80% o al 70%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

BÉ Alumnes amb el 60% d’aportacions fetes a la conversa inicial de començament de la

unitat.

Alumnes que resolen al 60% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 60%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

Page 49: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES

SUFICIENT Alumnes amb el 50% d’aportacions fetes a la conversa inicial de començament de la

unitat.

Alumnes que resolen al 50% els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen al 50%:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

INSUFICIENT Alumnes amb poques, molt poques o cap aportació feta a la conversa inicial de

començament de la unitat.

Alumnes que resolen en un percentatge del 40% o inferior els exercicis realitzats diàriament a l’aula.

Es té en compte la valoració de la mestre d’educació especial, amb el mateix percentatge, en el cas que l’alumne rebi atenció individualitzada.

Alumnes que resolen en un percentatge del 40% o inferior:

- Fitxes realitzades a l’aula.

- Exercicis del llibre de text.

- Lectura.

- Proves d’avaluació de cada unitat.

Page 50: UNITATS DIDÀCTIQUES MATES