Download - Magnituds elèctriques

Transcript
Page 1: Magnituds elèctriques
Page 2: Magnituds elèctriques

Descriure i relacionar les magnituds elèctriques bàsiques: tensió, intensitat i resistència. Descriure els diferents sistemes de connexió dels generadors i dels receptors; les seves característiques i la manera de representar-los en els esquemes. Descriure els aparells de mesura elèctrics més importants, i la manera d’utilitzar-los correctament. Conèixer els efectes tèrmics i magnètics del corrent elèctric, i descriure les seves aplicacions més importants. Relacionar els fenòmens magnètic i elèctric. Descriure el funcionament d’un motor elèctric, identificar-ne els components i explicar-ne la funció.

Page 3: Magnituds elèctriques
Page 4: Magnituds elèctriques
Page 5: Magnituds elèctriques

L'energia amb la qual un generador impulsa els electrons a través d'un circuit s'anomena tensió.La tensió o voltatge es mesura en volts (V) en honor del físic italià Alessandro Volta (pila elèctrica).

Pila elèctrica de VoltaAlessandro Volta(1745-1827)

Page 6: Magnituds elèctriques

La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en amperes (A) en honor del científic francès André-Marie Ampère.

La unitat de càrrega elèctrica és el coulomb (C), que equival a la càrrega de 3,6 trilions d'electrons.

Page 7: Magnituds elèctriques

La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric.La unitat de resistència és l'ohm (Ω), en honor del científic alemany Georges Simon Ohm.

Geog Simon Ohm ( 1787-1854)

Page 8: Magnituds elèctriques

La potència és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa. Es mesura en watts, en honor de James Watt.

James Watt (1736-1819)

1 quilowatt (kW) = 1000 W

Page 9: Magnituds elèctriques

“La intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix”

I (intensitat) en amperes (A)

I = V / R V (tensió) en volts (V) R (resistència) en ohms ( )Ω

Page 10: Magnituds elèctriques

Els elements d'un circuit poden estar connectats de maneres diferents: connexió en sèrie, connexió en paral·lel o derivació, i connexió mixta.

Sèrie Paral·lel Mixta

Page 11: Magnituds elèctriques
Page 12: Magnituds elèctriques

Els diferents elements d'un circuit estan connectats un darrere l'altre de manera que hi circula el mateix corrent elèctric. Si un dels receptors no funciona afecta tots els altres.

Connexió en sèrie

Page 13: Magnituds elèctriques

Els elements d'un circuit es connecten a partir d'un punt de connexió i el corrent es reparteix entre ells.Un dels receptors pot no funcionar sense que això afecti els altres.

Connexió en paral·lel Connexió mixta

Page 14: Magnituds elèctriques

Voltímetres tensióAmperímetres intensitat Ohmímetres resistència Wattímetres potènciaMultímetre diferents

magnituds

Els aparells de mesura poden ser analògics o digitals.

Page 15: Magnituds elèctriques

És el despreniment d'energia en forma de calor que provoca el pas del corrent s'anomena efecte Joule.

Aquests aparells elèctrics transformen l'energia elèctrica en calor.

Page 16: Magnituds elèctriques

Els fusibles són els elements de protecció més antics utilitzats en els circuits elèctrics.

Dues aplicacions particulars de l'efecte Joule són les làmpades d'incandescència i els fusibles.

Page 17: Magnituds elèctriques

Un curtcircuit es produeix en un circuit elèctric quan el corrent va d'un pol a l'altre del generador sense passar per cap receptor, provoca un gran despreniment d'escalfor que pot resultar perillós.

Page 18: Magnituds elèctriques

El pas del corrent elèctric per un conductor genera un camp magnètic que té les mateixes propietats que el camp magnètic dels imants naturals.

Page 19: Magnituds elèctriques

És la ciència que estudia la relació entre el corrent elèctric i els camps magnètics.

Els electroimants s'apliquen als aparells que necessiten un camp magnètic intens i governable.

Timbres Relés Frens elèctrics Grues per aixecar ferralla

Page 20: Magnituds elèctriques

Un generador electromagnètic transforma l'energia mecànica en energia elèctrica per inducció electromagnètica.

Page 21: Magnituds elèctriques

Generadors electromagnètics: els alternadors i les dinamos.

En moure un imant dins d'una bobina de fil conductor o a l'inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina.

INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA

Page 22: Magnituds elèctriques

Són màquines motrius que transformen l'energia elèctrica en energia mecànica.

Parts motor elèctric

Avantatges: senzills, fiables, poc manteniment i alt rendiment .

Page 23: Magnituds elèctriques

El 75% de l'energia elèctrica consumida actualment s'utilitza per obtenir energia mecànica, El 25% es transforma bàsicament en llum i calor.

UTILITZACIÓ DEL MOTOR ELÈCTRIC

Els motors poden ser de corrent continu o de corrent altern.