1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure...

14
BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció 1 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ La reproducció pot definir-se com el procés pel qual un o dos organismes formen un de nou, assegurant, per una banda, la perpetuació i les característiques de l’espècie i, per l’altra banda, l’augment del nombre d’individus de la pròpia espècie, afavorint així la seva capacitat colonitzadora. Les funcions vitals dels éssers vius (nutrició, relació i regulació) tenen com a finalitat el manteniment de la vida de l’organisme. La funció de reproducció, en canvi, tendeix a la conservació de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els membres de l’espècie estarien condemnats a l’extinció. La reproducció confereix a la matèria viva una de les característiques més importants: la seva continuïtat, compensant així la desaparició dels individus produïda per malaltia o mort. 2. TIPUS DE REPRODUCCIÓ La reproducció es presenta sota dues modalitats: asexual i sexual. En la reproducció asexual es forma un nou individu a partir d’un sol organisme progenitor sens la intervenció de cèl·lules especialitzades i sense intercanvi de material genètic. La reproducció sexual, en canvi, es basa en la unió de dues cèl·lules especialitzades, anomenades gàmetes, procedents de dos progenitors sexualment diferents, originant una cèl·lula primera anomenada zigot que, per successives divisions mitòtiques, donarà lloc a un nou individu. REPRODUCCIÓ ASEXUAL Els descendents són còpies genèticament idèntiques al progenitor. Les còpies es produeixen per divisió de l’organisme en dos porcions. L’utilitzen generalment organismes unicel·lulars. REPRODUCCIÓ SEXUAL Els descendents presenten una nova combinació de caràcters que els fa genèticament únics. Necessita de dos progenitors en la majoria dels casos. L’utilitzen organismes pluricel·lulars.

Transcript of 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure...

Page 1: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

1

1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

La reproducció pot definir-se com el procés pel qual un o dos organismes formen un de

nou, assegurant, per una banda, la perpetuació i les característiques de l’espècie i, per

l’altra banda, l’augment del nombre d’individus de la pròpia espècie, afavorint així la seva

capacitat colonitzadora.

Les funcions vitals dels éssers vius (nutrició, relació i regulació) tenen com a finalitat el

manteniment de la vida de l’organisme. La funció de reproducció, en canvi, tendeix a la

conservació de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans

reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els membres de l’espècie

estarien condemnats a l’extinció.

La reproducció confereix a la matèria viva una de les característiques més importants: la

seva continuïtat, compensant així la desaparició dels individus produïda per malaltia o

mort.

2. TIPUS DE REPRODUCCIÓ

La reproducció es presenta sota dues modalitats: asexual i sexual.

En la reproducció asexual es forma un nou individu a partir d’un sol organisme

progenitor sens la intervenció de cèl·lules especialitzades i sense intercanvi de

material genètic.

La reproducció sexual, en canvi, es basa en la unió de dues cèl·lules especialitzades,

anomenades gàmetes, procedents de dos progenitors sexualment diferents, originant

una cèl·lula primera anomenada zigot que, per successives divisions mitòtiques,

donarà lloc a un nou individu.

REPRODUCCIÓ ASEXUAL

Els descendents són còpies genèticament idèntiques al progenitor.

Les còpies es produeixen per divisió de l’organisme en dos porcions.

L’utilitzen generalment organismes unicel·lulars.

REPRODUCCIÓ SEXUAL

Els descendents presenten una nova combinació de caràcters que els fa

genèticament únics.

Necessita de dos progenitors en la majoria dels casos.

L’utilitzen organismes pluricel·lulars.

Page 2: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

2

3. REPRODUCCIÓ ASEXUAL

La reproducció asexual és la forma més primitiva de reproducció i es basa essencialment

en el mecanisme de la mitosi cel·lular, per la qual cosa tots els descendents són

genèticament iguals.

La reproducció asexual ha estat adoptada per éssers vius de tots els regnes degut als

seus avantatges:

Es tracta d’un procés relativament senzill en el qual només participa un individu.

Es realitza d’una manera ràpida i sota qualsevol condició ambiental amb la qual cosa

s’aconsegueix un increment d’individus a curt termini i, per consegüent, un augment

de les poblacions.

El principal inconvenient de la reproducció asexual és l’homogeneïtat genètica de la

descendència, la qual cosa suposa un greu risc per a la supervivència de l’espècie, ja que

tots els individus es veurien afectats d’igual manera per qualsevol canvi desfavorable de

les condicions ambientals.

REPRODUCCIÓ ASEXUAL D’ORGANISMES UNICEL·LULARS.

Hi ha tres modalitats principals:

Bipartició: la cèl·lula mare es divideix en dues cèl·lules filles iguals. És la modalitat

més comuna i freqüent en bacteris.

Gemmació: la cèl·lula mare produeix cèl·lules filles més petites o gemmes, que es

desprenen o formen cèl·lules semblants a la mare. És molt freqüent en llevats.

Esporulació: el nucli es divideix moltes vegades, formant una cèl·lula polinucleada

que origina nombroses cèl·lules filles. És la modalitat dels protozous esporozous.

Page 3: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

3

REPRODUCCIÓ ASEXUAL D’ORGANISMES PLURICEL·LULARS.

En vegetals

Per formació d’espores

S’originen cèl·lules en estructures especialitzades

anomenades esporangis que quan es trenquen alliberen les

espores que, després de dispersar-se, originaran nous

individus quan l’ambient sigui favorable. Aquest model de

reproducció es dóna en algues, fongs, molses i falgueres.

Per propàguls

Consisteix en la formació de brots, gemmes i fragments que es desprenen de la

planta o poden formar una de nova quan les condicions són favorables. Aquest

mecanisme està àmpliament estès entre les fanerògames i troba aplicacions en

horticultura i jardineria.

Alguns dels tipus d’aquest model de reproducció són: rizomes, tubercles, bulbs i

estolons.

Estoló Rizoma Tubercle Bulb

En animals

La capacitat de reproducció asexual en animals és proporcionalment menor com més gran

és el grau evolutiu. En humans ha quedat reduïda a la bipartició del zigot, que produeix

bessons idèntics.

Per gemmació

Consisteix en la reproducció per

gemmes, individus més petits

que es desprenen del cos del

progenitor i formaran un

individu adult.

Per fragmentació

Page 4: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

4

És la reproducció per divisió d’un individu en dos o més parts, cada una de les quals es

transforma en un nou individu. És comú en animals senzills com les anemones de mar i

les planàries (cucs plans).

Una modalitat de la fragmentació és la regeneració,

que es produeix quan un individu reconstrueix un

fragment que ha perdut del seu cos per un

traumatisme. Aquesta capacitat varia en els

diferents grups zoològics, així l’estrella de mar pot,

no només regenerar un braç trencat, sinó tot

l’individu a partir d’un braç; la sargantana pot

regenerar la cua; i en els mamífers la regeneració es

redueix a la cicatrització de ferides, la qual cosa no

constitueix una forma de reproducció sinó de

reparació cel·lular.

4. REPRODUCCIÓ SEXUAL

Per a aquest tipus de reproducció calen dues cèl·lules especialitzades en la reproducció,

anomenades gàmetes. La fusió d’aquestes dues cèl·lules formarà el zigot, que serà la

primera cèl·lula de l’organisme pluricel·lular.

Els gàmetes que s’utilitzen en la reproducció sexual poden provenir d’organismes

diferents o d'un mateix organisme. Si cada tipus de gàmeta és produït per individus

diferents, diem que aquella espècie té mascles i femelles, mentre que si són fabricats

per un mateix individu es parla d'hermafroditisme.

El fet de que per la reproducció sexual s’hagin de trobar cèl·lules diferents, així com la

necessitat de desenvolupament de la nova cèl·lula entranya dificultats i, per tant, la

reproducció sexual és un mètode més lent i menys eficaç en quant a producció de

descendència que la reproducció asexual.

Els inconvenients de la reproducció sexual es veuen compensats per l’enorme avantatge

que suposa l’intercanvi de material genètic que genera individus diferents, la qual cosa

representa un avenç evolutiu molt important, ja que la diversitat augmenta la

Page 5: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

5

possibilitat d’adaptació i, per tant, la capacitat de supervivència de les espècies

davant de canvis ambientals adversos.

En la reproducció sexual poden destacar-se tres fases clarament definides:

Formació de gàmetes

Els gàmetes són cèl·lules especialitzades

que transporten la informació genètica

dels progenitors.

Els gàmetes són cèl·lules haploides,

tenen la meitat de cromosomes, i es

formen per meiosi.

Molt sovint el gàmeta masculí és mòbil i el femení és sèssil o immòbil. D'altra

banda, el femení és unes 1000 vegades més gran que el masculí, ja que ha de

contenir tot el vitel de l'ou.

Formació del zigot

Després de produir-se la unió dels gàmetes

(fecundació) i la unió dels nuclis (cariogàmia), es

forma una cèl·lula, el zigot, amb el nombre de

cromosomes característic de l’espècie.

La fecundació pot efectuar-se fora del cos dels

animals, fecundació externa; o bé a l'interior del

cos d'un d'ells, fecundació interna.

Quan la fecundació es dóna entre individus diferents es parla de fecundació creuada i si

es produeix entre gàmetes produïts per un mateix individu es parla d'autofecundació.

Normalment, els hermafrodites tenen fecundació creuada per tal d'assegurar la

variabilitat. Si no fos així i es poguessin autofecundar, els seria més còmode i molt més

barat utilitzar la reproducció asexual ja que en tots dos casos els descendents serien

idèntics al progenitor.

Desenvolupament del zigot

El zigot es divideix per mitosi d’acord amb les noves

instruccions genètiques per formar un organisme

pluricel·lular.

Fins que els òrgans no estan diferenciats, l’organisme que

s’estan reproduint rep el nom d'embrió.

Page 6: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

6

5. MEIOSI

La meiosi és el procés de divisió cel·lular mitjançant el qual s’obtenen els gàmetes, tant

masculins com femenins, amb la meitat de cromosomes.

La meiosi té lloc mitjançant dues divisions cel·lulars que anomenem meiosi I i meiosi II,

cada una de les qual presenta les quatre fases que ja coneixem de la mitosi: profase,

metafase, anafase i telofase.

En el cas dels homes, a partir d’una cèl·lula mare anomenada espermatòcit, s’obtenen

quatre espermatozoides; i en el cas de les dones, a partir de l’ovòcit, s’obté un únic òvul.

Aquesta diferència es produeix perquè, en la dona, la resta de cèl·lules resultants de la

meiosi degeneren i moren.

MEIOSI I.

En aquesta primera divisió es produeix la reducció del nombre de cromosomes a la

meitat. De cada parell de cromosomes homòlegs, un cromosoma anirà cap a una de les

cèl·lules filles i l’altre cromosoma anirà cap a l’altra. Recordem que cada cromosoma té

dues cromàtides, és a dir, dues còpies d’ell mateix. Aquest procés de duplicació es va

dur a terme durant la interfase. Durant la meiosi I, les dues cromàtides de cada

cromosoma romanen unides.

Un fenomen molt important que es produeix durant la meiosi I és l’entrecreuament dels

cromosomes homòlegs i la consegüent recombinació gènica, és a dir, l’intercanvi de

material genètic entre ells.

Al final de la primera divisió meiòtica obtenim dues cèl·lules haploides, és a dir amb n cromosomes, amb dues cromàtides (les dues còpies) per cromosoma.

Page 7: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

7

MEIOSI II.

Tot just acabada la telofase I, i sense que els cromosomes s’hagin descondensat per

formar la cromatina, les dues cèl·lules resultats de la meiosi I comencen la segona divisió

meiòtica, que és idèntica a una mitosi, tot i que només hi participen la meitat dels

cromosomes. En aquesta divisió se separen les dues cromàtides (les dues còpies) de cada

cromosoma.

Al final de la segona divisió meiòtica obtenim cèl·lules haploides, és a dir, amb n

cromosomes, amb una sola cromàtide a cada un.

GAMETOGÈNESI.

La gametogènesi és el procés de formació dels gàmetes (cèl·lules sexuals) mitjançant el

procés de la meiosi.

En els animals la cèl·lula que es divideix s’anomena espermatòcit de primer ordre si

origina espermatozoides i ovòcit de primer ordre si origina òvuls. Les cèl·lules mare dels

espermatòcits es diuen espermatogonis i les dels ovòcits, ovogònies o oogònies.

Page 8: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

8

6. TIPUS DE CICLES BIOLÒGICS

El cicle biològic d’una espècie amb reproducció sexual és el

conjunt d’esdeveniments que tenen lloc des que es forma un

zigot fins que aquest s’origina de nou.

Segons en quin moment de la vida d’un organisme es produeix

la meiosi, els éssers vius presenten diferents cicles biològics:

Cicle haplont: La meiosi s’esdevé just després de formar-

se el zigot, que és l’única fase diploide, per la qual cosa la

majoria del temps els organismes són haploides. Es dóna en

organismes poc evolucionats, com en algunes algues i fongs

unicel·lulars.

Cicle diplont: La meiosi es produeix només en cèl·lules que

originaran gàmetes, de manera que els organismes són

diploides i únicament són haploides les cèl·lules

encarregades de la reproducció. Es dóna en tots els

animals, així com en alguns tipus d’algues, fongs i en molts

protozous.

Cicle diplohaplont: És una combinació dels dos cicles

anteriors. A partir d’un organisme adult diploide, anomenat

esporòfit, es formen mitjançant meiosi unes cèl·lules, que

no són gàmetes, anomenades meiòspores. A partir de les

meiòspores es formen organismes haploides anomenats

gametòfits. Aquests últims donen lloc als gàmetes que, en

aquest cas, no es formen mitjançant meiosi, ja que els

gametòfits són haploides. La unió dels gàmetes donaria lloc

de nou a l’esporòfit, amb la qual cosa començaria una altra

vegada el cicle.

En el cicle diplohaplont es produeix allò que s’anomena

alternança de generacions, donat que s’alternen dos tipus

d’organismes adults: un de diploide, l’esporòfit, que es

reprodueix asexualment, i un altre d’haploide, el

gametòfit, que es reprodueix sexualment. Aquest cicle es

dóna en els vegetals, en moltes algues i en alguns fongs.

Esquemes dels diferents

cicles biològics.

Fixa’t bé on es produeix

la meiosi (fletxa groga).

Page 9: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

9

7. DIFERÈNCIES ENTRE REPRODUCCIÓ I SEXUALITAT

La reproducció és la generació de nous individus, mentre que la sexualitat, en el seu

estricte sentit biològic, és la donació i recepció de material genètic (ADN). Per tant, pot

haver reproducció sense sexualitat i sexualitat sense reproducció.

La reproducció sense sexualitat és l’anomenada reproducció asexual, per exemple: un

fragment d’alga que es fixa a un substrat i origina un nou individu algal, un tros de tija

(esqueix) que queda soterrat i genera una nova planta, la gemmació d’una hidra d’aigua

dolça, etc.

La sexualitat sense reproducció té lloc quan un individu dóna un fragment d’ADN a un

altre, o tots dos donen i reben fragments d’ADN, i després continuen la seva vida sense

generar nous individus. En són exemples: la conjugació en protozous i els fenòmens de

parasexualitat en bacteris (conjugació, transformació i transducció).

En els organismes pluricel·lulars la sexualitat ve lligada a la reproducció ja que les seves

cèl·lules somàtiques no tenen la capacitat d’acceptar ADN extern de manera natural (sí

ho fan mitjançant tècniques d’enginyeria genètica). Només els gàmetes ho fan, i quan

succeeix és per produir un nou individu.

La sexualitat en un sentit més ampli també inclou les activitats dirigides a la

reproducció, com ara el festeig, la preparació del niu o cau, etc. En els humans la

reproducció sexual no és un mer acte fisiològic, sinó que precisa d'un context

d'afectivitat i compromís entre les dues persones perquè psíquicament sigui

satisfactori per a ambdós. Això és una de les característiques de la sexualitat humana.

Page 10: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

10

1 . Indica en l’esquema següent on es produeix:

a) Separació de cromosomes. b) Duplicació de l’ADN. c) Separació de cromàtides.

d) Aparellament de cromosomes homòlegs. e) Recombinació gènica. f) Formació de gàmetes haploides.

2 . En quina fase de quin procés es troba la següent cèl·lula? Justifica la

resposta.

3 . Indica les conseqüències principals de la meiosi.

Page 11: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

11

4 . El dibuix representa una cèl·lula a punt de reproduir-se:

a) Quin és el nombre diploide de la cèl·lula?

b) Quants parells de cromosomes homòlegs conté?

c) Quantes cromàtides hi ha?

d) Dibuixa les cèl·lules filles que s'obtindran si es divideix per mitosi.

e) Dibuixa les cèl·lules filles que s'obtindran si es divideix per meiosi.

5 . Ordena cronològicament les següents etapes de la meiosi:

Page 12: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

12

6 . Quin avantatge biològic aporta la reproducció sexual respecte de l’asexual?

7 . Omple els espais buits amb una de les següents paraules:

espermatogonis – meiosi – espermatogènesi – espermatozoides – haploide – espermatòcits

L’ aaaaaaaaa aaaaa a és la formació de gamets masculins o aaaaaaa aaa aaa

a partir d’unes cèl·lules anomenades aaaaaaaaaaaaaaaaaa que es transformen en

unes altres cèl·lules més grans anomenades aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Pel procés de

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aquests produiran espermatozoides, que tenen un nombre

aaaaaaaaaaaaaaaaa de cromosomes.

8 . Cert individu poseeix 0,8 pg d’ADN en les seves cèl·lules somàtiques en

interfase. Raona quina serà la quantitat d’ADN existent en les següents

cèl·lules d’aquest individu:

a) Espermatozoides.

b) Una cèl·lula a l’inici de la mitosi (profase).

c) Una cèl·lula a l’inici de la meiosi (profase de la meiosi I).

d) Una cèl·lula al final de la meiosi.

9 . Cerca informació sobre la partenogènesi i explica en què consisteix.

Page 13: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA Tema 1: Reproducció

13

10 . Observa la il·lustració, que mostra el cicle biològic d’un briòfit (molsa), i

completa la taula que tens a continuació.

Definició Nom

Individu que produeix gàmetes.

Individu que produeix espores.

Individu haploide.

Individu diploide.

Tipus de cicle.

11 . Explica en la taula les característiques de cada cicle representat en els

esquemes següents:

Tipus de cicle Moment en què es

produeix la meiosi

Moment en que es

produeix la mitosi i el

creixement de l’individu

A

B

Page 14: 1. LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ³ de l’espècie, no de l’individu. Qualsevol organisme pot viure sense òrgans reproductors, però si s’aturés la funció reproductora tots els

Tema 1: Reproducció BLOC III: REPRODUCCIÓ I GENÈTICA

14

Indica la resposta correcta.

111... Les cromàtides germanes se

separen durant la...

a Meiosi I.

b Meiosi II.

c Mitosi.

d Els apartats b i c són correctes.

e Els apartats a i b són correctes.

222... Després de la telofase I de la

meiosi cada cèl·lula és...

a Diploide i cada cromosoma té

una cromàtida.

b Diploide i cada cromosoma té

dues cromàtides.

c Haploide i cada cromosoma té

una cromàtida.

d Haploide i cada cromosoma té

dues cromàtides.

333... Un esdeveniment de la profase

de la meiosi que la distingeix de

la mitosi és:

a Pèrdua de la membrana nuclear.

b Entrecreuament i recombinació

gènica.

c Desplaçament dels cromosomes

cap a la placa equatorial.

d Aparellament dels cromosomes

homòlegs.

444... La conjugació d’alguns protozous

és un exemple de:

a Reproducció sexual.

b Reproducció asexual.

c Reproducció sense sexualitat.

d Sexualitat sense reproducció.

555... Les cèl·lules especialitzades en

la reproducció s’anomenen:

a Somàtiques.

b Gàmetes.

c Cromàtides.

d Cromosomes.

666... La cèl·lula que posseeix una doble

dotació cromosòmica s’anomena:

a Cromàtida.

b Gàmeta.

c Haploide.

d Diploide.

777... Després de la meiosi es

produeixen:

a Dues cèl·lules idèntiques.

b Cèl·lules filles amb la meitat de

cromosomes que la cèl·lula mare.

c Organismes diploides.

d Cromosomes homòlegs formats

per quatre cromàtides.

e

888... El cicle biològic propi de les

plantes és el cicle...

a Haplont.

b Diplont.

c Diplohaplont.

d Haplodiplont.

e Els apartats c i d són correctes i

signifiquen el mateix.

f

Els apartats c i d són correctes,

encara que no signifiquen el

mateix.