Funció de reproducció i salut

12
Sexualitat Sexualitat

description

Aparell reproductor humà masculí i femení, mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual

Transcript of Funció de reproducció i salut

Page 1: Funció de reproducció i salut

SexualitatSexualitat

Page 2: Funció de reproducció i salut

PrevenciPrevencióó. . PerPer gaudirgaudir dd’’unauna sexualitatsexualitatsaludable i evitar un saludable i evitar un embarembarààss no no desitjatdesitjat cal:cal:

• Pensar si realment es volen tenir relacions sexuals amb la persona triada o no passa de ser un caprici sense méscompromís.

• Recordar que hi ha moltes maneres de gaudirde la sexualitat: mirades, carícies, petons...

• Tenir clar que, si es tenen relacions sexuals ambpenetració, s’ha d’utilitzar el preservatiu, perquèun sol cop pot ser suficient perquè hi hagiembaràs.

• Pensar que no ho saps tot i que és importantinformar-te. •Cal consultar als pares o a personal especialitzat.

Page 3: Funció de reproducció i salut

AparellAparell genital genital femenfemeníí

Secció transversal dels òrgans genitals

interns femenins

Òrgans genitals externsfemenins

Page 4: Funció de reproducció i salut

AparellAparell genital genital masculmasculíí

Òrgans de l’aparellreproductor masculi.

Penis en erecció

Page 5: Funció de reproducció i salut

ElsEls mmèètodestodes anticonceptiusanticonceptiusPreservatiu masculí.

Evita que el semen es dipositi a la vagina i protegeix de la sida.

Cremes espermicides.Diafragma.

Actua de barrera conjuntament amb l’aplicació d’una crema espermicida. No protegeix de la sida ni d’altres MTS

Page 6: Funció de reproducció i salut

ElsEls mmèètodestodes anticonceptiusanticonceptiusDispositiu intrauterí o DIU

Dificulta el pas dels espermatozoides a l’úter i la seva implantació en cas de fecundació. No és recomenable en dones que no han tingut fills. No serveix perprevenir la sida ni altres MTS. La seva inserció i control l’ha de realitzar un ginecòleg.

Píndola anticonceptiva.

Impedeixen l’ovulació. No protegeixen de la sida ni altres MTS. Per començar a utilitzar-les cal consultar un especialiste.

Page 7: Funció de reproducció i salut

MMèètodestodes quirquirúúrgicsrgics

Píndola postcoital

No és un mètode anticonceptiu.

Serveix davant una situació de risc d’embaràs no desitjatper no haver pres les mesures correctes.

La seva utilització requereix sempre assessorament mèdic.

Lligadura de Trompes Vasectomia

No adequats per a joves

Page 8: Funció de reproducció i salut

MalaltiesMalalties de de transmissitransmissióósexual (MTS)sexual (MTS)

Page 9: Funció de reproducció i salut

AlgunesAlgunes MTSMTS• Són causades per agents infecciosos i parasitaris que es transmeten per via sexual i algunes a través de la sang.

• Les més habituals són sífilis, gonocòccia, clamídies, sida, hepatitis B, herpes genital, condilomes, tricomoniasi, candidiasi, sarna i pediculosi.

Els símptomes més freqüents en elsnois són:

Picor en orinar.

Necessitat d’anar sovint a orinar i orinar poc.

Secrecions groguenques que surten del penis.

Lesions, berrugues o úlceresgenitals.

Els símptomes més freqüents en les noies són:

Picor genital.

Picor en orinar.

Augment, canvi de color, consistènciao olor de les secrecions vaginals.

Lesions, berrugues o úlceres genitals.

Davant de qualsevol d’aquests símptomes cal consultar el metge o la llevadora

Page 10: Funció de reproducció i salut

La La sidasida 900 21 22 22

La sida és produïda per un virus anomenat VIHSIDA

SíndromeImmunoDeficiènciaAdquirida

HumanaImmunodeficiènciaVirus

HIV

ComCom es contagia les contagia la a sida?sida?

per la sang

amb relacions sexuals

de mare a fill: durant l’embaràs, part o alletament

Page 11: Funció de reproducció i salut

La sida La sida NONO es contagia:es contagia:Per picades d’insectes.

Compartint gots, coberts o menjant a la mateixa taula.

Compartint els mateixos wàters públics.

Abraçant-se, fent-se carícies o petons.

Convivint a la mateixa casa, a l’escola, al treball o alshospitals amb persones afectades.

Encara no existeix cap tractament ni vacuna definitiva per a aquesta malaltia.Hi ha tractaments que impedeixen, almenys durant un temps, la multiplicació

del virus.

TractamentTractament::

Un Un testtest detecta la detecta la prespresèènciancia del virus en la del virus en la sangsang::Test positiu: persona SEROPOSITIVA (no significa que estigui malalta de

sida, però sí que pot estar-ho, sí que ha estat en contacte amb el virus, sí que s’ha infectat i sí que el pot transmetre).

Test negatiu: persona SERONEGATIVA

Page 12: Funció de reproducció i salut

PrevenciPrevencióó de les MTS. de les MTS. QuQuèè cal cal ferfer??

•Utilitzar el preservatiu. És el mètode mésaconsellable per a la prevenció de les MTS, inclosa la SIDA.

•Abstenir-te de tenir relacions sexuals si no disposes de preservatiu.

•No prendre alcohol ni utilitzar drogues, ja que sota el seu efecte éspossible que no es prenguin les mesures necessàries per protegir-te d’aquestes malalties.