4tdossier prehistòria

download 4tdossier prehistòria

of 22

Embed Size (px)

Transcript of 4tdossier prehistòria

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  1/22

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  2/22

  INDEX PROJECTE PREHISTORIA 4t. AEPOCA

  Quan van exist ir e ls primers HOMO SAPIENS?Quins van ser els primers essers humans?Dinosaures i Homo Sapiens van coexist ir?Eis continents eren igual que ara?Per que habitaven tan pocs la terra?, . 'VOLUCIOCom els micos es van fer humans?

  Quan van ser Homo Sapiens?Com es va desenvolupar el eervell?Com els mieos es van fer essers humans?Com es van expandir?LLENGUATGE

  Com es comunicaven,parlaven?Sabien cantar?Parlaven en la boca 0 en signes?Sabien parlar espanyol?

  Parlaven be?Sabien par lar amb els animals?ASPECTE FislC

  Eren guapos 0 feos els prehistories?Eis Homo Sapiens eren igual que els prehistor ies?Es tallaven la barba?Tenien forca 0 eren debits?DESCOBRIMENTS

  Quan van descobr ir el s ilex?

  Quan van deseobrir e l foe?Com van deseobrir el foe?Quines barreges feien per fer els colors?Com es va deseobrir la roda?

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  3/22

  HABITATGE

  On vivien, on habitaven? Com eren les coves?CONVIVi!:NCIA

  Vivien individualment a en grup?Es perdonaven quan es barallaven?Tenien sentiments?Eren familia? "Per que sempre t reballaven els homes?

  Quins animals existeien a la prehistoria?Feien paranys als animals?Com feien les eanyes per eagar?Quins animals solien eagar?Com cacaven?Eis animals eren domestics?

  Que menjaven?Menjaven herba?Menjaven fruits sees?

  Com van eostrui r les primeres eines?Com van inventar les eines?Sabien toear els instruments?CULTIUS

  Quan van cornencar a eul tivar la terra?Com eultivaven la terra?

  Com es vestien?En qu ins animals es feien la roba?Quan de temps deixaven seear la pel l?

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  4/22

  L'EVOLUCIO DEL PLANETA TERRALa distribuci6 dels oceans no ha estat sempre lamateixa.A principi del segle xx (20) I'alemany Alfred Wegener vaformular la hipotesi de la deriva Continental.Va suggerir que en temps passats America del sud i Africahavien estat unides perc s'havien separat i desplacat i finsles posicions actuals. .AI principi no es va poder demostrar perque no hi havia capprova perc despres de moltes investigacions ho va poderdemostrar perque banda i banda de l'Atlantic van trobarroques similars i fossils iguals el que significa que, sl quevan estar units.Fa uns 200 milions d'anys formaven un continent anomenatPangea.Avui sabem que la separaci6 de Is continents i els seusmoviments s6n degut a la formaci6 del moviment tectonicde les plaques.

  PANGEA

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  5/22

  QUE ES LA PREHISTORIA?

  La prehistoria es l'etapa de la historia que abracades de I'origen de la vida a la terra fins l'aparicio deI'escriptura.ETAPES DE LA PREHISTORIAPALEOLITIC

  I'Significa pedra nova, els homes eren n6mades, cascadors irecolectors. En aquesta edat es va descobrir el foc.NEOLITICVa ser I'edat de pedra pulimentada. Es va descobrirI'agricultura i el pastoreig I'home es va fer sedentarii esvaincrementar la poblaci6.EDAT DE METALLEn aquesta edat hi ha dos etapes:EDAT DE COURE: Oesenvolupament de la cultura.EDAT DE BRONZE:Oesenvolupament de la culturaArgar.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  6/22

  EPOCA

  PER QUE HI HAVIEN =ocs HABITANTS A LA TERRA?La supervivencia a la terra va ser una IIuita de Is humansamb el medi flsic iamb competidors d'altres especiesanimals. ('Pocsdels essers humans arribaven a complir 40 anys d'edat

  La seva vida es veia arnenacada de mort amb cada ostrencat 0 qualsevol ferida infectada .L'alimentaci6, no era equilibrada en molts casos menjavencarn podrida .

  VAN eOEXISTIR DINOSAURES I HUMANS?Es calcula que fa 65 mil ions d'anys va comencar lahumanitat amb l'aparici6 dels primats que vivien a dalt delsarbres i varen anar evolucionant fins I'homo .Eis primers dinosaures varen viure fa 230 milions d'anys ivaren ser dominants al planeta durant rnes de 160 mil ionsd'anys i es varen extingir fa 65 milions d'anys. Algunes deles aus actuals pervenen de l'evoluci6 dels dinosaures.La conclusi6 es que no .

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  7/22

  EVOLUCIOL'edat de pedra es I'etapa rnes antiga de la humanitat, en la qualapareix la pedra com el principal material treballat per I'home.Aquest perfode esta compost en dos parts Paleolitic i NeoliticEI Paleolitic: es el perfode que va des de fa aproximadament2.000.000 de anys, fins 10.000 anys enrere. Durant el mateix, elshomes comencen a fabricar les primeres eines,en un principi moltsimples,les que van perfeccionar cada vegada meso, .EI Neolitic; es el periode de la prehistoria en el qual van tenir lIocinnovacions d'una gran transcendencia: els essers humansdescobreixen I'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris.

  EL LLENGUATGEL'home va apareixer a la Terra com un producte en procesd'evoluci6. Quan els primers humans es van tindre quedesenvolupar formes de comunicaci6.AI principi emetien sons amb la gola i feien gestos amb el cos.Eis sonsamb la gola es van convertir en paraules.Eis homes del Neandertal tenien un Ilengutage rudimentari, pobreperc parlat.AI principi es comunicaven qesticulant i en moviments i poe apoc els crits van servir per formar petites partaules.L'origen de la rnusica es desconegut.AI principi no s'utilitzaven instruments musicals ja que son decreaci6 molt rnes recent perc la rnusica es feia amb la veu i el cos(percussi6 corporal).La rnusica es va descobrir en un moment similar a l'aparici6 delIlenguatge, ja que era una de les maneres de comunicar-se.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  8/22

  ASPECTE FislCEis AUSTRALOPITHECUS el seu nomsignifica mica del sud,el seu aspecte fisicera el d'un simi.L'HOMO HABILIS el seu nom significa home habil, el seuaspecte fisic no es tant de simi, perc la sevamandivulacontinua sent igualment pronunciada.L'HOMO ERECTUS el seu nom significa home dret, els seuaspecte ffsic es mes alt.te caracteristiques rnes humanes.HOMO NEANDERTHALENSISEra rnes alt i rnes robust el seu nom ve de la vall deNeander,a Alemanya.La seva mandfvula encara erapronunciada, perc fisicament sembla mes un home que unsum.HOMO SAPIENSEI seu nom significa home savi era rnes alt, 180.000 a.C.fins la actualitat.Les caracterfstiques fisques s6n moltsemblants ales actuals.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  9/22

  HABITATGEL'home del Paleolltic vivia en refugis naturals.Feien tendes en plantes circulars 0 ovals, tarnbe lesfeien de pells d'animals, ja que es podia muntar i desmuntarfacilrnent iamb molta rapidesa.

  (Tarnbe van construir cabanes dins les coves.Van construir vivendes amb rnes interes, aixo va suposar l'aparici6dels poblats.Alii on el clima era pluj6s va ser necessari fabricar la teulada deterrat, a la zona Eurapea va predominar les teulades en forma detriangle vegetal.Feien coves a terra per amagar-se del vent glacial i dels freds. Enalgunes illes, els homes construren cabanes de pedra enfonsadesa terra per protegir-se de les tempestes.Les cobrien amb pells d'animal aguantades amb tires de cuir.Mes endavant van construir un poblat a la vora de lIacs 0 derius,per als pescadors .Les estaques son troncs d'arbres gruixuts.AI final van fer muralles per defensares dels de I'altre tribus.

  - ,_ .

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  10/22

  CONVIVENCIALa conducta moral de I'home prehistoric erala d'associar-se i ajudar-se rnutuarnent, encooperaci6, companyia i germanor. Eisseus enemics tracten d'enganyar els de la sevamateixa especie.Eis bens eren socials.es a dir pertanyiena TOTS. Eis humans eren Iliures i no coneixien fronteres.Desconeixien la propiedad privada com a tal, encara queno la propietat individual, ja que cada un d'ellspodia haver estat amo de la seva eina preferida pera cacar, 0 del Iloc on dormia.Perc amb seguretat s'afirma que compartien, amb els seusiguals, els bens comuns producte del treball col.lectiu.En aquest temps predominava unasola moral, regia 0 costum dictada pel seu codiq etic,que els humans van considerar eren les accions correctes.Les dones haurien d'atendre a la fabricaci6 de la cerarnica,al manteniment del foc, encura dels fills i al adobament de les pells, entre d'altresmenestersL'home s'ocuparia de la caca, de la defensa del poblat i del'obtenci6 dels metalis, la fabricaci6 d'armes, etc.D'aqul van neixer les primeres Ilogarets i les primeresplaces fortes. Llavors es va produir una divisi6 en el generede vida deIs pobles. Es van diferenciarels cacadors d'aquells que es van dedicar a la ramaderia, alpasturatge i dels que van preferir el cultiu del sol, donantorigen a I'agricultura.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  11/22

  Data: 5/~ / 11LA PREHISTORIA

  tCompleta aquest rellotge de l'evoluci6.

  los ~M~\ evolucionaron haceY - O / j ~ r , f ) y ,de an0s

  l os' ' ' A .d A li"':,M l os ~ ap areciero ndpt,II(Y'~~' hace :L{~If~ de afiosviviero n hace 2 o 0de anos

  .a Tierra sermri h~fe

  Y . 6 0 t J 1J1~~de afios

  Si imaginan la historiade ta Tierra como unreloj, los seres humanosapareci ero n pocoantes de las doce,

  Hace 1, ~OO '1'llUJ'.1f.N'aparece en el mar 1a vid a veget al

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  12/22

  LA PREHISTORIA

  QUAN VAN APAREIXER ELS PRIMERS HUMANS?J:'.o...'~* J 5~~ ~Completa aquestes taules. ~

  LA PREHISTORIA\; ~t.: ~~ ...~ - ~ : : : - o - ~ . : " : : . " _ ' - - _EDAT DE PEDRA '__ t E~~T DE~ METALh.,S ~

  Completa aquesta linia del temps amb els anys que falten.

  LA PREHISTORIA

  Fa 1 . . . a O ( ) . C l ) J

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  13/22

  2 EINESLa prim cru cina va scr Itt pcdra.Primer agafavcn C 'I fo e de la natura i dcsprcs jil 1 1 0 van aprcndrc a fer.L s [cia foe picunt pcdra i fregant una branca a un tros de Justa,h i fo e cs va descobrir fa 250.000 anys caent un llamp, (les restes mes antigues que csva n trobar). lli ha moltcs hipoiesis,La roda cs va dcscobrir picant a Lilla pedra moll gran arnb LIn martell. Se va dcscohrir3500 a. C. I t am b c ran), 3200 a C. Vo sorgir a M esopotam ia vcrs lany 3200 a C. Es vautiliizar en torus de tcrrissaire. Al voltant de l'any 2000 a C. Alguncs tribus nomudcs lavan apli ar als carros,Lcs [ la nc es a fil ad cs C5 consiruicn am b fusia d cl s a rb rc s i p cd re s p er a fil ar -I cs .Pe r tallar cl m cnjar utilitvavcn cines de pcdra.L e. co rdes es Icicn am b liancs.UIilital de lcs ein sLcs primcrcs Ialc (crcn de pcdra 0 urgila cuita) cs van fer scrvir per a l'ngricuhura dclscereals.IIi havia una e ina que h i Ie ' dos forats que cs fa scrvir pe r aguantar e l foe pCI ' I n n il .lJ i h a vi a t re nc u no u s.Abans de lcs cines cs cacava a l 1 1 1 ) lcs mans.Els martclls crcn d e p cd ra .Es Ieicn bosses per posar lcs cines amb pclls d'unimals.Els molins d e m it e rcn p er a I'u gricu hu ra.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  14/22

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  15/22

  EVOLUCIOHi ha moltes hipotesi de com va ser l'evoluci6.Es pensa que hi ha per una banda I'Australopithecus i per una altra banda el Homo.Australopithecus ---- Homo Habilis ---- Homo Erectus=- Homo S.Neanderthalensis - Homo S. Heidelbergensis --- Homo S. Sapiens

  Els primers hominids van apareixer fa 4 milions d'anys. I 2,5 milions d'anys delshomos.Van aprendre a caminar quan van baixar de l'arbre, no es veienja que anaven a quatrepotes i es van aixecar a caminar en dos pates. Tot era per la necessitat de buscar menjar.Va durar l'evoluci6 mes de 3'5 milions d'anys.

  AustraJopithecus

  HomoHeidelbergensis

  Homo Habilis

  Homo SapiensSapiens

  Homo Erectus HomoNeandertbalensis

  ,I

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  16/22

  COSTUMS

  Els primers hominids no sabien nadar.Hi havia aigua a les coves on vivien.Vivien normalment al costat de rius.Anaven a buscar aigua amb eines que feien de fang,Se protegien del fred i de el calor pel seu pel que tenien.Quan van perdre el pel cacaven animals ies vestien amb la seva pell.I tarnbe el descobriment del foe els va ajudar.Es barallaven pel menjar ipel territori.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  17/22

  r ALIMENTACI6Els primers essers humans vivien de la eaya, de la pesea i de la recol.leccio de lesplantes.Es barallaven entre ells pel menjar sino en tenien molt.Eis prehistories eren ornnivors, menjaven de tot.Menjaven sobretot earn de mamut que els proporeionava menjar per uns quants mesos.Gracies al fred la earn es eonserbava durant molt de temps. La rostien al foe abans rl~menjar-se-la.

  G r a nO s d e . I f\ gO

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  18/22

  Les escenes de caca s'han trobat a Jes pintures rupestres.EJs cacadors prehistories perseguien els grans ramats herbivors: rens, bisons, mamuts,cervols ... Pero tarnbe cacaven animals mes petits com !lebres, ocells...Es distribuien en grups de dotze 0 quinze per a cacar.Es posaven detras deJsarbustos i el moment mes inesperat per a la presa atacaven, avegades uns es posaven sota d'un precipici i dalt uns altres, la tasca dels de dalt eraperseguir eJramat i eJfeien caure peJ precipici ieJs de sota eJs acabaven de matar ambJes !lances.Excavaven trampes percacar animals molt grans.DeJs animals n'extreien Jacam per menjar, Japel! per fer vestits i per construir lestendes, amb eJs ossos i les banyes per fer-ne eines, eJs tendons per fabricar cordes...Amb els arpons iamb els hams que feien amb els ossos 0 Jes banyes dels animals,pescaven en aigues de poca fondaria.Hi havia mamuts i alguns animals estranys, pero molts de la nostra epoca, com perexempJe cocodrils.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  19/22

  r-

  ~Els prehistories van viure primer als arbres, despres en coves que eobrien amb pelld'animal.Despres en eabanes que Jes feien amb eanyes, fang i pell d'animaJ i excrementsd'animaJ.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  20/22

  Els prehistories parlaven perc no en paraules pero en crits i "grunyits",Dibuixaven amb sang d'animal, fang magnes negre, argila, aigua, terra, olisnaturals i oxid de ferro.Els morts els enterraven cab ant eJ terra, Dipositaven el cos dels difunts juntament ambles seves eines de cava.No hi havia paisos,Depen de quin homo era mes !lest que un altre. Els primers amb mes habilitats eren elsHomos HabiIis. I a vegades ens superen en intel.ligencia.

  E st e t ip o d e v as ija s e.. e mp le 6 ta nt o p arausos d omes ti co s c omop a ra c e ni za s f un e ra ri a

  Esta r ec o ns tr u cc i6 n n o s mu e st ra la t um ba d e u na m uje r d el an ted e u na c uev a en L es E yz es (D ord og ne, F ra ncia ). D ata d e e ntre12 .000 y 9 .0 00 a iio s a . C.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  21/22

  ELS VESTITS -~

  EI principi va ser. ... una fulla.Les primeres faldilles es van fer amb fulles de plantes, les portaven homes i dones perestar mes "guapos".Despres va ser les pells i per ultim van ser els draps.A la prehistoria els vestit eren molt important perque feia molt de fred i es podienprotegir..Gracies als vestits la gent es podia quedar seca i neta quan plovia ..Es vestien amb pells d'animals iamb el cuir. perque aixi pareixien animals quan anavena cacar, Es tensava la pell dels animals per secar-la.Els tendons d'animals 0 d'alguns vegetals es feien servir com a fil, i alguns ossetsd'agulla.Utilitzaven una mena de proteccio ales cames per entrar dins els arbustos quan anavena cacar,Els primers teixits van apareixer possiblement al Proxim Orient on es va cornencar adornesticar els corders a finals de l'Edat de Pedra (Neolitic).A l'Edat de Ferro van apareixer els primers telers ivan poder fer els primers teixits.

 • 8/6/2019 4tdossier prehistria

  22/22

  - - - - -~LAS~LU~ I L A H IG IE NE 1Es pensava que hi havia malalties pero els investigadors no han trobat proves als ossos.S'han trobat malalties als ossos (artrosis, .. . ).Probaven aliments i altres materials de la natura quan es trobaven malament per aintentar curar-se.Se netejaven les dents quan tenien restes de menjar, utilitzaven unes branquetes petites iafilades de plantes.