6 PROGRAMACIÓ Medis naturals d’Espanya · 2 Localitzar unitats de relleu i rius d’Espanya. 3...

of 15 /15
MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO 6 PROGRAMACIÓ Medis naturals d’Espanya ACTIVITATS Conceptes Localització geogràfica d’Espanya. El relleu i les aigües continentals espanyoles. El clima i els medis naturals espanyols. Riscos naturals i problemes mediambientals a Espanya. Procediments Obtenció d’informació geogràfica a partir de la interpretació d’imatges i de textos. Localització d’elements físics en un mapa. Interpretació d’estadístiques relacionades amb els continguts de la unitat. Actituds Valoració de la riquesa que suposa la diversitat de medis naturals que hi ha a Espanya. Comportaments responsables davant dels efectes dels riscos naturals. Rebuig de les agressions al medi natural i actitud favorable a conservar-lo. Objectius 1 Situar el territori espanyol i conéixer-ne els límits. 2 Reconéixer accidents del relleu i elements hidrogràfics destacats d’Espanya. 3 Identificar les característiques del clima a Espanya. 4 Caracteritzar els medis naturals que hi ha a Espanya. 5 Identificar els riscos naturals que afecten Espanya i ser-ne conscient dels efectes. 6 Conéixer els problemes mediambientals d’Espanya. Prendre consciència de la seua importància i valorar les mesures preses per a solucionar-los. 7 Obtenir i processar informació bàsica procedent de diferents fonts. Criteris d’avaluació 1 Identificar els límits físics d’Espanya. 2 Localitzar unitats de relleu i rius d’Espanya. 3 Analitzar les característiques tèrmiques i pluviomètriques de diverses varietats climàtiques espanyoles. 4 Reconéixer el clima i la vegetació de diferents medis naturals d’Espanya. 5 Enumerar els principals riscos naturals que poden afectar Espanya. Mostrar comportaments responsables davant dels efectes d’aquests riscos. 6 Identificar els problemes mediambientals que té Espanya i la manera de resoldre’ls. 7 Dur a terme activitats a partir de fonts diverses. Continguts COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2. El coneixement i la interacció amb el món físic 2.1. Percebre i conéixer l’espai físic en què s’exerceix l’activitat humana, i també la interacció que es produeix entre tots dos. 2.2. Desenvolupar les capacitats d’orientació, localització, observació i interpretació dels espais i dels paisatges reals o representats. 2.3. Analitzar l’acció de l’home en la utilització de l’espai i dels seus recursos, tant des del punt de vista dels problemes que a vegades s’hi generen, com des de les accions que es duen a terme per a assegurar la protecció i la cura del medi ambient. 5.1., 5.2., 6.4., A.1-5. 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., A.2. 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., A.5. 4. Tractament de la informació i competència digital 4.1. Buscar, obtenir i tractar la informació procedent de l’observació directa i indirecta de la realitat, així com també de fonts escrites, gràfiques i audiovisuals. 4.2. Establir criteris de selecció de la informació proporcionada per diverses fonts segons criteris d’objectivitat. 4.4. Conéixer i interpretar els llenguatges icònics, simbòlics i de representació, especialment els referits a la cartografia i a la imatge. 1.1., 3.1., 4.2., 4.3., 6.2. 1.1., 3.1., 4.2., 4.3., 6.2., A.3-4-5. 1.1., 2.1., 5.3., A.2. 5. Comunicació lingüística 5.1. Utilitzar distintes variants del discurs, especialment la descripció, la narració, la dissertació i l’argumentació. 5.2. Adquirir un vocabulari específic bàsic de la mateixa matèria. 3.1., 5.3., 6.2., 6.3. 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.3., 6.3., 6.4., A.2-3-4-5. 6. Matemàtica 6.1. Conéixer els aspectes quantitatius i espacials de la realitat. 3.1.

Transcript of 6 PROGRAMACIÓ Medis naturals d’Espanya · 2 Localitzar unitats de relleu i rius d’Espanya. 3...

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 PROGRAMACIÓ

Medis naturals d’Espanya

ACTIVITATS

Conceptes� Localització geogràfica d’Espanya.

� El relleu i les aigües continentalsespanyoles.

� El clima i els medis naturalsespanyols.

� Riscos naturals i problemesmediambientals a Espanya.

Procediments� Obtenció d’informació

geogràfica a partir de lainterpretació d’imatges i de textos.

� Localització d’elements físics en un mapa.

� Interpretació d’estadístiquesrelacionades amb els continguts de la unitat.

Actituds� Valoració de la riquesa que suposa

la diversitat de medis naturals que hi ha a Espanya.

� Comportaments responsables davantdels efectes dels riscos naturals.

� Rebuig de les agressions al medinatural i actitud favorable aconservar-lo.

Objectius

1 Situar el territori espanyol i conéixer-ne els límits.

2 Reconéixer accidents del relleu i elements hidrogràfics destacats d’Espanya.

3 Identificar les característiques del clima a Espanya.

4 Caracteritzar els medis naturals que hi ha a Espanya.

5 Identificar els riscos naturals que afecten Espanya i ser-ne conscient dels efectes.

6 Conéixer els problemes mediambientals d’Espanya.Prendre consciència de la seua importància i valorar les mesures preses per a solucionar-los.

7 Obtenir i processar informació bàsica procedent de diferents fonts.

Criteris d’avaluació

1 Identificar els límits físics d’Espanya.

2 Localitzar unitats de relleu i rius d’Espanya.

3 Analitzar les característiques tèrmiques i pluviomètriquesde diverses varietats climàtiques espanyoles.

4 Reconéixer el clima i la vegetació de diferents medisnaturals d’Espanya.

5 Enumerar els principals riscos naturals que poden afectarEspanya. Mostrar comportaments responsables davantdels efectes d’aquests riscos.

6 Identificar els problemes mediambientals que té Espanya i la manera de resoldre’ls.

7 Dur a terme activitats a partir de fonts diverses.

Continguts

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

2. El coneixement i la interacció amb el món físic

2.1. Percebre i conéixer l’espai físic en què s’exerceix l’activitat humana, i també la interacció que es produeix entre tots dos.

2.2. Desenvolupar les capacitats d’orientació, localització, observació i interpretació dels espais i dels paisatges reals o representats.

2.3. Analitzar l’acció de l’home en la utilització de l’espai i dels seus recursos, tant des del punt de vista dels problemes que a vegades s’hi generen, com des de les accions que es duen a terme per a assegurar la protecció i la cura del medi ambient.

5.1., 5.2., 6.4., A.1-5.

1.1., 2.1., 2.2., 2.3., A.2.

5.3., 6.1., 6.2., 6.3., A.5.

4. Tractament de la informació i competència digital

4.1. Buscar, obtenir i tractar la informació procedent de l’observació directa i indirecta de la realitat, així com també de fonts escrites, gràfiques i audiovisuals.

4.2. Establir criteris de selecció de la informació proporcionada per diverses fonts segons criteris d’objectivitat.

4.4. Conéixer i interpretar els llenguatges icònics, simbòlics i de representació, especialment els referits a la cartografia i a la imatge.

1.1., 3.1., 4.2., 4.3., 6.2.

1.1., 3.1., 4.2., 4.3., 6.2., A.3-4-5.

1.1., 2.1., 5.3., A.2.

5. Comunicació lingüística

5.1. Utilitzar distintes variants del discurs, especialment la descripció, la narració, la dissertació i l’argumentació.

5.2. Adquirir un vocabulari específic bàsic de la mateixa matèria.

3.1., 5.3., 6.2., 6.3.

2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1.,5.3., 6.3., 6.4., A.2-3-4-5.

6. Matemàtica

6.1. Conéixer els aspectes quantitatius i espacials de la realitat. 3.1.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 61

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 1. Localització geogràfica d’Espanya

� Observa el mapa i respon:

a) Quins territoris formen part d’Espanya?

b) En quin hemisferi està situada Espanya? El territori espanyol es localitza a l’est o a l’oest del meridià deGreenwich?

c) De quin continent forma part Espanya? Està situada al nord o al sud d’aquest continent?

d) Indica el nom de l’oceà i de la mar que banyen les costes espanyoles.

� Espanya té més de mig milió de quilòmetres quadrats de superfície.

� Ocupa la major part de la península ibèrica; també són territori espanyol les Illes Balears,les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Mardel Nord

ANDORRA

C. Touriñán

Ceuta

O C E À

A T L À N T I C

Mar Negra

Mar Mediterrània

Melilla

I. Balears

I. Canàries

Punta deLa Estaca de Bares

C. de Creus

Illa de Tarifa

PORTUGAL

10º 0º 10º 20º 30º 40º

50º40º30º20º10º0º10º20º30º40º 60º 70º

60º

50º

40º

30º

60º

50º

40º

30º

mer

idià

de

Gre

enw

ich

cercle polar àrtic

Penínsulaibèrica

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 62

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 1. Localització geogràfica d’Espanya

So luc ionar i� a) La major part de la península ibèrica, les Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

b) Espanya està situada en l’hemisferi nord. Una part del seu territori es localitza a l’est del meridià de Greenwich i una altrapart a l’oest d’aquest meridià.

c) D’Europa. Està situada al sud del continent europeu.

d) Oceà Atlàntic i mar Mediterrània.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 63

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 2. El relleu i les aigües continentals a Espanya

� Localitza en el mapa els elements físics següents: Meseta Central, Sistemes Bètics, Pirineus, serraladaCantàbrica, Sistema Ibèric, Sistema Central, monts de Toledo, vall de l’Ebre i vall del Guadalquivir.

� Relaciona amb fletxes:

� Indica el nom de les illes que componen els arxipèlags balear i canari.

El relleu de la península ibèrica és muntanyós. Entre les unitats del relleu peninsulardestaca la Meseta Central, que està envoltada de diverses cadenes muntanyoses. Forade la Meseta sobreïxen les valls de l’Ebre i del Guadalquivir. Les Illes Canàries presen-ten formes de relleu volcànic. A les Illes Balears destaca la serra de Tramuntana(Mallorca). Els rius peninsulars pertanyen als vessants cantàbrics, atlàntic i medi-terrani.

Vessant cantàbric

Vessant atlàntic

Vessant mediterrani

Xúquer

Duero

Nerbion

Ebre

Tajo

Segura

Guadalquivir

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 64

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 2. El relleu i les aigües continentals a Espanya

So luc ionar i� Comproveu la resposta en el mapa físic d’Espanya de l’epígraf 2 d’aquesta unitat.

� Vessant cantàbric → Nerbion.

Vessant atlàntic → Duero.

Vessant atlàntic → Tajo.

Vessant atlàntic → Guadalquivir.

Vessant mediterrani → Xúquer.

Vessant mediterrani → Ebre.

Vessant mediterrani → Segura.

� Arxipèlag balear: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera.

Arxipèlag canari: La Palma, La Gomera, Hierro, Tenerife, Gran Canària, Fuerteventura, Lanzarote.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 65

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 3. El clima a Espanya

� Observa les dades recollides en aquestes grelles i respon a les preguntes:

a) Quin és el mes més fred a Santander i a València? I el més càlid? Quines temperatures tenen?

b) Quina és la temperatura mitjana anual de Santander? I la de València? En quina ciutat és més alta?

c) En quin mes es produeixen més precipitacions a Santander? I a València? A quins valors arriben les precipitacions en cada lloc?

d) En quin mes es produeixen menys precipitacions a Santander? I a València? Quins valors presenten?

e) Quantes precipitacions anuals té Santander? I València? En quina ciutat són més abundants?

f) Tenint en compte que Santander té un clima oceànic i València un clima mediterrani litoral, explica les característiques d’aquests climes.

La major part del territori espanyol està situat dins de la zona de climes temperats;les Illes Canàries es localitzen a la zona càlida. A Espanya hi ha diferents tipus de clima:oceànic, mediterrani continental, mediterrani litoral, subtropical i d’alta mun-tanya.

T ºC

SANTANDER CANTÀBRIA. TEMPERATURA MITJANA ANUAL: 14,1 °C. PRECIPITACIONS TOTAL: 1 215 mm.

G

9,5

F

9,9

M

10,7

A

12,0

M

14,6

J

17,1

J

19,4

A

19,9

S

18,3

O

15,4

N

12,2

D

10,7

P (mm) 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117

FONT: AEMET, 2010.

T ºC

VALÈNCIA COMUNITAT VALENCIANA. TEMPERATURA MITJANA ANUAL: 17,8 °C. PRECIPITACIONS TOTAL: 453 mm.

G

11,5

F

12,6

M

13,9

A

15,5

M

18,4

J

22,1

J

24,9

A

25,5

S

23,1

O

19,1

N

14,9

D

12,4

P (mm) 36 32 35 37 34 23 9 19 51 74 51 52

FONT: AEMET, 2010.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 66

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 3. El clima a Espanya

So luc ionar i� a) El mes més fred a Santander és el gener (9,5 °C) i a València també ho és (11,5 °C); el mes més càlid a Santander

és l’agost (19,9 °C), igual que a València (25,5 °C).

b) La temperatura mitjana anual de Santander és de 14,1 °C i la de València, 17,8 °C. És més elevada a València.

c) El mes amb més precipitacions a Santander és el novembre (146 mm) i a València, l’octubre (74 mm).

d) El mes amb menys precipitacions a Santander és el juliol (52 mm). A València el mes amb menys precipitacions és també el juliol (9 mm).

e) Les precipitacions anuals a Santander són 1 215 mm i a València, 453 mm.

f) El clima oceànic es caracteritza per unes temperatures moderades al llarg de tot l’any, suaus a l’hivern i fresques a l’estiu.La temperatura mitjana anual és suau. Les precipitacions totals són elevades. Són abundants tot l’any, encara quedescendeixen lleugerament a l’estiu.

El clima mediterrani litoral presenta temperatures suaus a l’hivern i caloroses a l’estiu. La temperatura mitjana anual és suau, però més elevada que en el clima oceànic. Les precipitacions totals són moderades. Es produeixenfonamentalment a la tardor. A l’estiu no plou, per això és una estació molt seca.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 67

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 4. Els medis naturals d’Espanya

� Relaciona amb fletxes:

� Llig el text. Indica quines espècies vegetals s’hi esmenten i digues si són característiques del bosccaducifoli o del bosc i matoll mediterranis.

Entre roures i castanyers, seguint […] una senda gairebé coberta per les argelagues1, va veure avançarun fantasma. […] Anava embolcallat amb un llençol blanc, portava un llum sobre el cap i arrossegavaunes cadenes que grinyolaven quan fregaven els pedrots del camí.1argelaga: matoll que creix en l’Espanya humida.

W. FERNÁNDEZ FLÓREZ

El bosque animadoEspasa Calpe (Adaptació)

� Llig el text. Quines espècies vegetals menciona? De quin medi natural espanyol són característiques?

Són les dotze del matí; el camp és pedregós; sura en l’ambient càlid de la primavera naixent una grataolor de romer, de timó i de sàlvia; […] i les carrasques1 amb els seus troncs durs, rígids, eleven les copes[cap al cel].1carrasca: alzina menuda.

José MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍNLa ruta de Don Quijote: Castilla

Edaf (Adaptació)

� Indica en quin medi natural viuen aquests animals i aquestes espècies vegetals:

� Ós: . � Linx: .

� Drago: . � Faig: .

� Alzina: . � Cabra salvatge: .

A Espanya es desenvolupen els medis naturals següents: bosc caducifoli, bosc i matollmediterranis, bosc subtropical i medi d’alta muntanya.El bosc i el matoll mediterranis és el medi natural més estés. Es correspon amb l’anomenada Espanya seca. El bosc caducifoli es correspon amb l’Espanya atlàntica o humida.

Bosc caducifoli

Bosc i matoll mediterranis

Bosc subtropical

Medi d’alta muntanya

Clima mediterrani continental i litoral

Clima d’alta muntanya

Clima oceànic

Clima subtropical

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 68

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 4. Els medis naturals d’Espanya

So luc ionar i� Bosc caducifoli → Clima oceànic.

Bosc i matoll mediterranis → Clima mediterrani continental i litoral.

Bosc subtropical → Clima subtropical.

Medi d’alta muntanya → Clima d’alta muntanya.

� S’hi esmenten roures, castanyers i argelagues. Són espècies vegetals característiques del bosc caducifoli.

� Les espècies vegetals mencionades són romer, timó, sàlvia i carrasca (alzina menuda), que són pròpies del bosc i matollmediterranis.

� � Ós: bosc caducifoli.

� Drago: bosc subtropical.

� Alzina: bosc i matoll mediterranis.

� Linx: bosc i matoll mediterranis.

� Faig: bosc caducifoli.

� Cabra salvatge: medi d’alta muntanya.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 69

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 5. Els riscos naturals a Espanya

� Marca amb una X les situacions que poden donar-se en una onada de fred:

� Temperatures molt baixes. � � Nevades fortes. �� Temperatures molt altes. � � Vents càlids. �� Gelades intenses. � � Vents freds. �

� Llig aquesta carta. Pere hi conta a un amic que una onada de fred acaba d’afectar la seua ciutat. Durantaquests dies, Pere ha fet algunes coses que no són recomanables quan es produeix aquest fenomen.Subratlla-les.

Hola Antoni:Fa molt de temps que no t’escric perquè hem passat uns dies amb un fred terrible. En la televisió van dir que erauna onada de fred. Diumenge passat, quan em vaig alçar, el carrer estava tot cobert de neu i en alguns llocs hihavia gel. En realitat no necessitava eixir al carrer, però m’hi abellia. Em vaig posar el jersei més gruixut que tinc ivaig eixir. La gent anava amb barrets, però jo no en duia. Això sí, em vaig posar guants. Després de comprar eldiari aní a visitar la meua germana. Viu una mica lluny. Tot i que vaig córrer per agafar l’autobús, el vaig perdre,així que hi aní amb el cotxe. Vaig tardar una mica més del que és habitual perquè vaig haver de circular a poc apoc. Després de dinar vaig tornar a casa. La resta de la setmana va fer també molt de fred, però ja no nevà més.

Una abraçada.

Pere.

� Els dibuixos d’aquestes fitxes representen, de manera esquemàtica, una inundació i una sequera.Identifica cada fenomen, explica en què consisteix, quines en són les conseqüències i en quines zonesd’Espanya és més freqüent.

� Els riscos naturals són fenòmens naturals que amenacen la vida de les persones, lesconstruccions, els cultius…; per tant, poden tenir conseqüències catastròfiques.

� Entre els riscos naturals que es donen a Espanya hi ha les onades de fred, les inundacionsi les sequeres.

a) Aquest dibuix representa una

, que es deu a

.

Ocasiona

.

Aquest fenomen és més freqüent a

.

b) Aquest dibuix representa una

, que es

produeix quan

.

Ocasiona

.

Aquest fenomen és més freqüent a

.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 70

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 5. Els riscos naturals a Espanya

So luc ionar i� � Temperatures molt baixes. �

� Temperatures molt altes. �� Gelades intenses. �� Nevades fortes. �� Vents càlids. �� Vents freds. �

� Hola Antoni:

Fa molt de temps que no t’escric perquè hem passat uns dies amb un fred terrible. En la televisió van dir que era una onadade fred. Diumenge passat, quan em vaig alçar, el carrer estava totalment cobert de neu i en alguns llocs hi havia gel. En realitat no necessitava eixir al carrer, però m’hi abellia. Em vaig posar el jersei més gruixut que tinc i vaig eixir. La gentanava amb barrets, però jo no en duia. Això sí, em vaig posar guants. Després de comprar el diari aní a visitar la meuagermana. Viu una mica lluny. Tot i que vaig córrer per agafar l’autobús, el vaig perdre, així que hi aní amb el cotxe. Vaig tardaruna mica més del que és habitual perquè vaig haver de circular a poc a poc. Després de dinar vaig tornar a casa. La resta dela setmana va fer també molt fred, però ja no nevàr més.

Una abraçada.

Pere.

� a) Aquest dibuix representa una sequera, que es deu a una absència prolongada de precipitacions.

Ocasiona danys en l’agricultura i, per tant, en l’economia; també pot afectar la vida diària de les persones, ja que no hi haprou aigua per al consum diari.

Aquest fenomen és més freqüent a la meitat sud de la península ibèrica i a l’àrea mediterrània.

b) Aquest dibuix representa una inundació, que es produeix quan el cabal dels rius i dels torrents creix sobtadament i esdesborda a causa dels aiguats forts o del desgel de les muntanyes.

Ocasiona danys materials importants (destrucció d’habitatges, de vies de comunicació, de collites…) i, en alguns casos,la mort de persones i d’animals.

Aquest fenomen és més freqüent a les zones pròximes a les costes mediterrània i cantàbrica.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 71

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 6. Problemes mediambientals a Espanya

� Marca amb una X els problemes mediambientals espanyols causats o intensificats per les activitatshumanes:

� Desforestació. � � Desertificació. �� Erosió. � � Contaminació. �

� Llig el text i respon:

Espanya podria convertir-se en un forn d’ací a 70 anys. Aquesta és una de les conclusions d’unainvestigació sobre els possibles efectes del canvi climàtic a Espanya. Les temperatures es podran incre-mentar 7 °C a l’estiu i 4 °C a l’hivern i les pluges es reduiran. El desgel dels pols provocarà una pujada delnivell de la mar, i això podrà provocar una inundació de moltes zones costaneres espanyoles. Nombrosesestacions d’esquí deixaran de funcionar per falta de neu. Les pluges seran molt fortes i esporàdiques,amb la qual cosa la vegetació disminuirà i augmentarà la desertificació.

www.elmundo.es/papel/2005/02/16/ciencia/1757583.html (Adaptació)

a) Marca amb una X els possibles efectes del canvi climàtic a Espanya:

� Augment de les temperatures. � � Baixada de les temperatures. �� Increment de les precipitacions. � � Reducció de les precipitacions. �� Augment de les àrees desèrtiques. � � Disminució de les àrees desèrtiques. �� Les pluges seran més irregulars � � Les pluges seran més regulars

i fortes. i constants. �b) Aquests efectes serien beneficiosos o perjudicials a la vegetació i a la fauna espanyoles? Per què?

� Busca el significat del terme espai protegit i explica’l.

� Entre els espais protegits hi ha els parcs nacionals. Consulta el teu llibre i, al costat del nom de cada parcnacional, escriu la comunitat autònoma on està situat.

� Cabañeros: .

� Doñana: .

� Monfragüe: .

� Garajonay: .

� Entre els problemes mediambientals que afecten Espanya sobreïxen la desforestació,l’erosió, la desertificació i el canvi climàtic. Alguns d’aquests problemes els provoquenles accions humanes; uns altres són processos naturals agreujats per les activitats de lespersones.

� Per a resoldre aquests problemes es prenen mesures com la creació d’espais protegits,la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle…

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 72

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 6. Problemes mediambientals a Espanya

So luc ionar i� � Desforestació. �

� Erosió. �� Desertificació. �� Contaminació. �

� a) � Augment de les temperatures. �� Increment de les precipitacions. �� Augment de les àrees desèrtiques. �� Les pluges seran més irregulars i fortes. �� Baixada de les temperatures. �� Reducció de les precipitacions. �� Disminució de les àrees desèrtiques. �� Les pluges seran més regulars i constants. �

b) Hi serien perjudicials, perquè les alteracions de les temperatures i de les precipitacions, i també la pujada del nivell dela mar, modificarien l’hàbitat dels animals i de les plantes. Les espècies que no pogueren adaptar-s’hi no sobreviurien.

� És un territori amb uns límits precisos que té un relleu, una vegetació, una fauna, etc. de gran valor, interés o singularitat i que, per tant, ha de ser objecte d’una protecció especial per part de l’Administració.

� � Cabañeros: Castella-la Manxa.

� Doñana: Andalusia.

� Monfragüe: Extremadura.

� Garajonay: Illes Canàries.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 73

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 7. Avaluació

Nom Cognoms

Curs Data Qualificació

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

� Completa aquest text:

a) Espanya forma part del continent e . El territori espanyol està format per la major partde la península i , les Illes B , les Illes C i les ciutats autònomes de C i M .

� Localitza aquests elements físics en el mapa: Meseta Central, Pirineus, Tajo, Ebre, Mallorca i Tenerife.

� Relaciona amb fletxes:

� De quin medi natural són característics l’alzina, el faig, la surera i el drago?

� Escriu R al costat del terme que es referisca a un risc natural i PM al costat del que indique un problemamediambiental que afecte Espanya:

� Inundacions: . � Contaminació: .

� Desforestació: PM. � Onades de fred: .

� Desertificació: . � Sequeres: .

Clima oceànic

Clima mediterrani litoral

Hiverns suaus i estius calorosos

Hiverns suaus i estius frescos

Precipitacions abundants

Precipitacions moderades

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 74

6 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Fitxa 7. Avaluació

© Oxford University Press España, S. A. Ciències Socials 1r ESO

So luc ionar i� a) Espanya forma part del continent europeu. El territori espanyol està format per la major part de la península Ibèrica, les

Illes Balears, les Illes Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

� Comproveu la resposta en el mapa de l’epígraf 2 d’aquesta unitat.

� Clima oceànic → Hiverns suaus i estius frescos.

Clima oceànic → Precipitacions abundants.

Clima mediterrani litoral → Hiverns suaus i estius calorosos.

Clima mediterrani litoral → Precipitacions moderades.

� L’alzina és un arbre característic del bosc i matoll mediterranis; el faig, del bosc oceànic; la surera, del bosc i matollmediterranis; i el drago, del bosc subtropical.

� � Inundacions: R.

� Desforestació: PM.

� Desertificació: PM.

� Contaminació: PM.

� Onades de fred: R.

� Sequeres: R.

VAL 0S1CS_ADP CURRI_06.qxd 10/3/11 18:29 Página 75