avantGuardes. Disseny gràfic a Castelló

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Llibre de la Colla Rebombori, Magdalena 2011.

Transcript of avantGuardes. Disseny gràfic a Castelló

 • a V a NT G U a R

  d E Sd

  is

  se

  ny

  g

  r

  fi

  c

  a

  Ca

  st

  el

  l

  Colla Rebombori 2011

 • Qu

  s lart

  , sin

  una m

  anera

  de m

  irar?

  Thom

  as Lo

  uis B

  erge

  r

 • aV

  aN

  TG

  Ua

  Rd

  ES

  disseny grfic a Castell

 • aV

  aN

  TG

  Ua

  Rd

  ES

  disseny grfic a Castell

 • Impr

  imei

  x: G

  rfic

  as C

  asta

  .

  Dis

  seny

  i m

  aque

  taci

  : v

  etav

  isua

  l.com

  Dip

  sit

  Lega

  l:

  ISBN

  :

  Edita

  : Ass

  ocia

  ci

  Cultu

  ral C

  olla

  Reb

  ombo

  ri.

  www.collarebo

  mbo

  ri.cat

  Aqu

  est l

  libre

  sh

  a pr

  esen

  tat a

  la c

  onvo

  cat

  ria

  dels

  pre

  mis

  de

  la G

  ener

  alit

  at V

  alen

  cian

  a pe

  r a

  la p

  rom

  oci

  de

  ls

  del v

  alen

  ci.

  Port

  ada

  i pin

  ture

  s: M

  anol

  o Al

  egre

  .

  Cons

  ell d

  e Re

  dacc

  i:

  M. A

  legr

  e, F

  . Apa

  risi,

  E. A

  rtol

  a,J.

  M. C

  arce

  ller,

  M. G

  mez

  , X. L

  lom

  bart

  .

  Sobr

  e el

  nou

  cic

  le fo

  rmat

  iu d

  e Fo

  togr

  afia

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  ra

  faeL

  Ba

  LLes

  Ter a

  n, 76

  Cre

  ar e

  scol

  aJa

  ime

  gim

  nez

  de

  ha

  ro, 84

  Col

  labo

  raci

  am

  b em

  pres

  es d

  el s

  ecto

  r ce

  rm

  ic in

  dust

  rial

  de

  Cas

  tell

  J. e

  nr

  iqu

  e r

  . C

  oLL

  ad

  o, 96

  Avan

  tgua

  rdes

  i ar

  tist

  es d

  ara

  am

  aT

  BeLL

  s,

  an

  Ton

  i aLB

  aLa

  T,

  Lex d

  om

  neC

  h,

  s er

  gio

  aB

  ad,

  Por

  Ca

  r q

  uer

  aL

  i xiP

  eLL,

  102

  Mem

  ria

  en

  pap

  er c

  ut

  ro

  saB

  eL g

  um

  Ba

  u g

  on

  zLe

  z, 110

  Petg

  es i

  mar

  bres

  am

  b re

  trat

  al f

  ons

  ma

  neL

  ga

  rC

  ia g

  ra

  u, 11

  1

  Ars

  / L

  art e

  fmer

  ma

  nu

  eL a

  Leg

  re,

  112

  Publ

  icit

  at n

  o en

  cob

  erta

  m

  n

  geL

  s Po

  ns

  i fer

  ra

  n a

  Pa

  ris

  i, 11

  6

  Bran

  cal

  Jose

  P m

  iqu

  eL C

  ar

  CeL

  Ler, 6

  Imat

  ges

  de C

  aste

  llr

  osa

  La

  To

  rr

  enT,

  10

  Un

  cent

  re p

  er a

  la re

  flexi

  : l

  EAC

  Cer

  iC g

  ra

  s, 20

  Una

  gal

  eria

  dar

  t Pi

  Lar d

  oLz

  , 26

  Icon

  ogra

  fia fe

  ster

  am

  iqu

  eL g

  m

  ez, 34

  LEs

  cola

  dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  i el

  seu

  futu

  rfr

  an

  Ces

  C a

  gu

  iLa

  r i

  do

  men

  J, 42

  25 A

  nys

  de d

  isse

  ny g

  rfic

  a l

  Esco

  la d

  Art

  i S

  uper

  ior d

  e D

  isse

  ny d

  e C

  aste

  llV

  iCen

  T V

  ida

  L i a

  Lain

  Ca

  mP

  os,

  48

  Act

  ivita

  ts c

  ultu

  rals

  i ex

  trae

  scol

  ars

  de

  lEA

  SD C

  aste

  ll: l

  exp

  ansi

  de

  lart

  Jos

  an

  Ton

  io a

  ria

  s (K

  eCo),

  56

  La c

  erm

  ica

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  mig

  ueL

  mo

  na

  r m

  ez, 68

  taula

 • Impr

  imei

  x: G

  rfic

  as C

  asta

  .

  Dis

  seny

  i m

  aque

  taci

  : v

  etav

  isua

  l.com

  Dip

  sit

  Lega

  l:

  ISBN

  :

  Edita

  : Ass

  ocia

  ci

  Cultu

  ral C

  olla

  Reb

  ombo

  ri.

  www.collarebo

  mbo

  ri.cat

  Aqu

  est l

  libre

  sh

  a pr

  esen

  tat a

  la c

  onvo

  cat

  ria

  dels

  pre

  mis

  de

  la G

  ener

  alit

  at V

  alen

  cian

  a pe

  r a

  la p

  rom

  oci

  de

  ls

  del v

  alen

  ci.

  Port

  ada

  i pin

  ture

  s: M

  anol

  o Al

  egre

  .

  Cons

  ell d

  e Re

  dacc

  i:

  M. A

  legr

  e, F

  . Apa

  risi,

  E. A

  rtol

  a,J.

  M. C

  arce

  ller,

  M. G

  mez

  , X. L

  lom

  bart

  .

  Sobr

  e el

  nou

  cic

  le fo

  rmat

  iu d

  e Fo

  togr

  afia

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  ra

  faeL

  Ba

  LLes

  Ter a

  n, 76

  Cre

  ar e

  scol

  aJa

  ime

  gim

  nez

  de

  ha

  ro, 84

  Col

  labo

  raci

  am

  b em

  pres

  es d

  el s

  ecto

  r ce

  rm

  ic in

  dust

  rial

  de

  Cas

  tell

  J. e

  nr

  iqu

  e r

  . C

  oLL

  ad

  o, 96

  Avan

  tgua

  rdes

  i ar

  tist

  es d

  ara

  am

  aT

  BeLL

  s,

  an

  Ton

  i aLB

  aLa

  T,

  Lex d

  om

  neC

  h,

  s er

  gio

  aB

  ad,

  Por

  Ca

  r q

  uer

  aL

  i xiP

  eLL,

  102

  Mem

  ria

  en

  pap

  er c

  ut

  ro

  saB

  eL g

  um

  Ba

  u g

  on

  zLe

  z, 110

  Petg

  es i

  mar

  bres

  am

  b re

  trat

  al f

  ons

  ma

  neL

  ga

  rC

  ia g

  ra

  u, 11

  1

  Ars

  / L

  art e

  fmer

  ma

  nu

  eL a

  Leg

  re,

  112

  Publ

  icit

  at n

  o en

  cob

  erta

  m

  n

  geL

  s Po

  ns

  i fer

  ra

  n a

  Pa

  ris

  i, 11

  6

  Bran

  cal

  Jose

  P m

  iqu

  eL C

  ar

  CeL

  Ler, 6

  Imat

  ges

  de C

  aste

  llr

  osa

  La

  To

  rr

  enT,

  10

  Un

  cent

  re p

  er a

  la re

  flexi

  : l

  EAC

  Cer

  iC g

  ra

  s, 20

  Una

  gal

  eria

  dar

  t Pi

  Lar d

  oLz

  , 26

  Icon

  ogra

  fia fe

  ster

  am

  iqu

  eL g

  m

  ez, 34

  LEs

  cola

  dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  i el

  seu

  futu

  rfr

  an

  Ces

  C a

  gu

  iLa

  r i

  do

  men

  J, 42

  25 A

  nys

  de d

  isse

  ny g

  rfic

  a l

  Esco

  la d

  Art

  i S

  uper

  ior d

  e D

  isse

  ny d

  e C

  aste

  llV

  iCen

  T V

  ida

  L i a

  Lain

  Ca

  mP

  os,

  48

  Act

  ivita

  ts c

  ultu

  rals

  i ex

  trae

  scol

  ars

  de

  lEA

  SD C

  aste

  ll: l

  exp

  ansi

  de

  lart

  Jos

  an

  Ton

  io a

  ria

  s (K

  eCo),

  56

  La c

  erm

  ica

  a lE

  scol

  a dA

  rt i

  Supe

  rior

  de

  Dis

  seny

  de

  Cas

  tell

  mig

  ueL

  mo

  na

  r m

  ez, 68

  taula

 • Branca

  lJo

  sep

  Miq

  uel

  Carc

  elle

  r

  Nai

  x fe

  brer

  , el c

  urt,

  i em

  dis

  pose

  a bra

  ncalejar

  , a fe

  r ser

  vir e

  l ver

  b qu

  e en

  s ha

  rega

  lat e

  l pro

  fess

  or, h

  is-

  tori

  ador

  , poe

  ta i

  amic

  de

  Rebo

  mbo

  ri, F

  ranc

  esc

  Mez

  quita

  . Bra

  ncal

  , diu

  en e

  ls d

  icci

  onar

  is,

  s cad

  ascu

  n de

  ls c

  osta

  ts d

  un

  port

  al, e

  spec

  ialm

  ent s

  i s d

  e pe

  dra

  i, pe

  r ext

  ensi

  , s

  ha fe

  t cos

  tum

  , en

  llibr

  es c

  om e

  ls

  nost

  res,

  anom

  enar