Éssers vius, éssers inerts

of 12 /12
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 1 ( u ) ÉSSERS VIUS, ÉSSERS INERTS Nom i cognoms……………………………… 3r curs

Embed Size (px)

description

Coneixement del medi

Transcript of Éssers vius, éssers inerts

Page 1: Éssers vius, éssers inerts

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

TEMA 1 ( u )

ÉSSERS VIUS,

ÉSSERS INERTS

Nom i cognoms……………………………… 3r curs

Page 2: Éssers vius, éssers inerts
Page 3: Éssers vius, éssers inerts

CICLE VITAL

Neixen

Creixen i es desenvolupen

Moren

Éssers vius

Page 4: Éssers vius, éssers inerts

CICLE VITALCICLE VITALCICLE VITALCICLE VITAL

NeixenNeixenNeixenNeixen

Creixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupen

MorenMorenMorenMoren

Éssers vius

Page 5: Éssers vius, éssers inerts

FUNCIONS VITALS

NUTRICIÓ: alimentar-se, respirar i eliminar residus.

NUTRICIÓ: a________-__, r______i

e_______ r_____

RELACIÓ: amb el medi i els altres éssers vius

RELACIÓ: a__ el m___ i els a_____ é_____

v___

REPRODUCCIÓ: a partir d’ells neixen altres éssers vius

REPRODUCCIÓ: a p_____ d’ells n_____ altres

é_____ v___.

Éssers vius

Page 6: Éssers vius, éssers inerts

FUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALS

NUTRICIÓ: alimentarNUTRICIÓ: alimentarNUTRICIÓ: alimentarNUTRICIÓ: alimentar!!!!se, respirse, respirse, respirse, respirar i eliminar residusar i eliminar residusar i eliminar residusar i eliminar residus.

RELACIÓ: amb el medi i els altres éssers viusRELACIÓ: amb el medi i els altres éssers viusRELACIÓ: amb el medi i els altres éssers viusRELACIÓ: amb el medi i els altres éssers vius

REPRODUCCIÓ: a partir dREPRODUCCIÓ: a partir dREPRODUCCIÓ: a partir dREPRODUCCIÓ: a partir d’ells neixen altres éssers ells neixen altres éssers ells neixen altres éssers ells neixen altres éssers vius vius vius vius

ÉSSERS VIUS

Page 7: Éssers vius, éssers inerts

Són els éssers que no tenen vida. Són els éssers que no tenen vida.Són els éssers que no tenen vida.Són els éssers que no tenen vida.Són els éssers que no tenen vida.

Elements naturals objectes

SSSSoooorrrrrrrraaaa ttttaaaauuuullllaaaa

RocaRocaRocaRoca cadiracadiracadiracadira

AiguaAiguaAiguaAigua rellotgerellotgerellotgerellotge

ÉSSERS INERTS

Page 8: Éssers vius, éssers inerts

Classifica

Llibreta serLlibreta serLlibreta serLlibreta serp sofp sofp sofp sofàààà tortugatortugatortugatortuga

palmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe pop

Anell arbre camell camisaAnell arbre camell camisaAnell arbre camell camisaAnell arbre camell camisa

éssers vius éssers inerts

Page 9: Éssers vius, éssers inerts

Sopa de lletres Busca els nom de 5 éssers vius i de 5 éssers inerts. R E L L O T G E X N J K A I G U A Z A R B R E P J I L B G C A D I R A C B H J U Y T G A T T O R T U G A V B M L P A L M E R A H G T L L A P I S B C A M E L L S D N T R G T A U L A

Éssers vius: t______ t______ t______ t______ p______p______p______p______ g__g__g__g__

c_____c_____c_____c_____ a____a____a____a____

Éssers inerts:

t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____

r_______ a____r_______ a____r_______ a____r_______ a____

Page 10: Éssers vius, éssers inerts

ELS MATERIALS

naturals artificials fusta paperfusta paperfusta paperfusta paper Sorra Sorra Sorra Sorra vidrevidrevidrevidre Petroli Petroli Petroli Petroli plplplplààààsticsticsticstic CotóCotóCotóCotó aceraceraceracer

LLLLlanalanalanalana nilónilónilóniló

Page 11: Éssers vius, éssers inerts

Classifica

Camisa ampolla Camisa ampolla Camisa ampolla Camisa ampolla bufanda sobre bufanda sobre bufanda sobre bufanda sobre platplatplatplat de cotó de plde cotó de plde cotó de plde cotó de plàsticsticsticstic

catifacatifacatifacatifa violí violí violí violí galleda ampolla galleda ampolla galleda ampolla galleda ampolla jerseijerseijerseijersei

llibreta pianollibreta pianollibreta pianollibreta piano fitxafitxafitxafitxa pilota rellotgepilota rellotgepilota rellotgepilota rellotge

Fets amb materials naturals

Fets amb materials artificials

Page 12: Éssers vius, éssers inerts