INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

49
1 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA UNIBERTSITATEAZ KANPOKO HEZKUNTZA-SISTEMAN 2 2 0 0 0 0 2 2 - - 2 2 0 0 0 0 3 3 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO

Transcript of INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

Page 1: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

1

IINNGGUURRUUMMEENN--HHEEZZKKUUNNTTZZAAKKOO PPLLAANNAAUUNNIIBBEERRTTSSIITTAATTEEAAZZ KKAANNPPOOKKOO HHEEZZKKUUNNTTZZAA--SSIISSTTEEMMAANN

22000022--22000033

PPLLAANN DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN AAMMBBIIEENNTTAALLEENN EELL SSIISSTTEEMMAA EEDDUUCCAATTIIVVOO NNOO UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO

Page 2: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

2

ÍNDICE

Líneas prioritarias de trabajo........……...………....................... 4

1. Investigación y experimentación ....……................ 5

1.1 Proyectos deinvestigación.......……………………………………….................. 51.2 Programa de subvencionespara impulsar en los centrosescolares proyectos de innovación,investigación o experimentaciónen educación ambiental ..........………................... 71.3 Recursos...............................................……………................ 9

2. Formación del profesorado.....................………............ 11

3. Sensibilización.............................................…………………................... 13

3.1 Programa AZTERTU……………………....183.2 Escuela Ecológica……………………………..21

4. Estructura y organización.....................……….................. 29

5. Anexos.........................................................…………………………....................... 34

AURKIBIDEA

Lehentasunezko lan lerroak....................……….........……........ 4

1. Ikerkuntza eta esperimentazioa ............…...…........ 5

1.1 Ikerkuntza Proiektuak.......................….......... 51.2 Ikastetxeek, Ingurumen--hezkuntzaren alorrean, berrikuntza,ikerkuntza edo esperimentazioaegitasmoak gauzatu ditzatendiru-laguntzen deialdia..........……….......................... 71.3 Baliabideak......................................……….................... 10

2. Irakasleen prestakuntza....................……….….................... 12

3. Sentsibilizazioa ...................................................…………………........ 18

3.1 AZTERTU Programa……………………....183.2 Eskola Ekologikoa………………………….….21

4. Egitura eta antolaketa..........................……………................... 29

5. Eranskinak...........................................………..................………………..........34

Page 3: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

3

CEIDA: INGURUMENAREKIKO IRAKASBIDEEN HEZKUNTZAIKERKETARAKO IKASTEGIAK

CEIDA: CENTROS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓNDIDÁCTICO AMBIENTAL

CEIDA ikastegiak irakasleei eta ikastetxeei unibertsitatez kanpokohezkuntza-sisteman ingurumen-hezkuntza sustatzeko laguntza-ikastegiak dira.Ikastegion eraketa eta funtzionamendua Hezkuntza, Unibertsitate etaIkerketa Sailak eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailakelkarlanerako adostatutako akordioen arabera araupetzen da.

Los CEIDA son centros de apoyo al profesorado para impulsar laeducación ambiental en los centros del sistema educativo nouniversitario.La organización y el funcionamiento de estos centros se regulamediante acuerdos entre el Departamento de Educación,Universidades e Investigación y el Departamento de Ordenación delTerritorio y Medio Ambiente.

Page 4: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

4

CEIDAREN LEHENTASUNEZKO LAN LERROAKLÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO DEL CEIDAUrteko lana Ingurumen-hezkuntzarako Programaren jarduera-ildo nagusietan oinarritzenda, zeintzu Hezkuntza eta Ingurumen Sailek 1998ko ekainaren 22ko Aginduaren (urriaren1eko EHAA) bitartez onartu eta izenpetu zituzten.

El trabajo anual se organiza tomando como base el Programa de Educación Ambientalsuscrito y aprobado por los departamentos de Educación y Medio Ambiente según Ordendel 22 de junio de 1998 (BOPV del 1 de Octubre).

1 Ikerkuntza eta esperimentazioaLan lerro honen helburua ikastetxeetan ingurumen-hezkuntzarekikoberrikuntza sustatzea da eta hori lortzeko, proiektuak gauzatu,baliabideak eskeini eta iikastetxeekin elkar lan eginez Ikerkuntzaproiektuak bultzatzen ditugu.

Investigación y experimentaciónLa principal finalidad de esta línea es impulsar la innovación eneducación ambiental, promoviendo proyectos, proporcionandorecursos e investigando en colaboración con los centros.

2 Irakasleen prestakuntzaIrakasleen jardute hezitzaileak gaurkotzeko eta gelako irakas-ikaskuntza prozesuak aberasteko, norbanako nahiz taldeko analisikritikoa eta berrikuntza bultzatuko dituen prestakuntza programaeratzen eta garatzen dugu urtero.

Formación del profesoradoLa actualización de la práctica docente y la mejora de los procesosde enseñanza-aprendizaje requieren el análisis crítico y laformación, individual y de equipo, para cuyo fin organizamosanualmente el plan de formación.

3 SentsibilizazioaIngurumenaren egoeraren arazoak ezagutzea, kontzientzia hartzeaeta ardura zuzpertzea dira sentsibilizazio programen helburuak:Aztertu, Eskola ekologikoa, Ikastetxeko Agenda 21 eta baita ereazaroan, Donostian egingo diren Ingurumen-hezkuntzako IIIJardunaldiena.

Sensibilización.Conocer los problemas ambientales, tomar conciencia y despertar lapreocupación y cuidado sobre el medio son los objetivos de losprogramas de sensibilización: Aztertu, Escuela ecológica y Agenda21 Escolar, así como de las III Jornadas de Educación Ambientalque se celebrarán en San Sebastián en noviembre de 2002.

Page 5: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

5

Ikerkuntza eta esperimentazioaInvestigación y experimentación

Berrikuntza sustatzeko ikerkuntza proiektuak, diru laguntzak eta esperimentaziorakoaholkularitza bultzatuko ditugu.Berrikuntzak sustatzeak eta aholkularitzak honako hauek eskatzen ditu: proiektuenhasierako azterketa, baliabide eta premiak aztertzea, prestakuntza berezia burutzea etaaldiroko jarraipena egitea, ikastetxeetara ikustaldiak eginez.

Para favorecer la innovación educativa tenemos los proyectos de investigación, laconvocatoria anual de subvenciones a proyectos y la asesoría a centros para laexperimentación.La puesta en marcha de los proyectos y la asesoría conlleva evaluación inicial de losproyectos, análisis de las necesidades, oferta de formación específica y seguimientoperiódico del proyecto con visitas a los centros.

1.1. 2002-2003 Ikasturtean "Ingurumen KalitatekoEskolarako Proiektua"-n jarraituko dugu lanean, BerriztapenProiektu Berezi hauek aurreko ikasturtean abian jarri zituztenondoko hiru ikastetxeetan :

- ARABA: CEP Lateorro LHI- BIZKAIA: CEP Serantes LHI- GIPUZKOA: CEP Ugaro LHI

Euskal Herriko Unibertsitateko, Hezkuntza Departamentuko etaCEIDAko kideekin osatutako kanpoko kolaboratzaileen taldearenlaguntzaz eta jarraipen estuaz burutuko dute bigarren urtez ikerketa-ekintza prozesua. Ikastetxe bakoitzean bertako irakasleek osatutakoikerketa-prestakuntza taldeak egongo dira eta beraiek zuzendukodituzte hobekuntza profesionalak eta ingurumenarenak, horrelaeragingo baitute ikastetxearen kalitatean, hezkuntza-praktika etaIngurumen-hezkuntzaren helburuak bat eginez eta curriculuma,partaidetza eta harremanak, antolaketa eta gela kudeaketa aztertuzeta eraberrituz.

Kanpo kolaboratzaileen taldeak honako lanak burutuko ditu:• Ingurumen-kalitatearen adierazleei eta jarreren garapenari

buruzko hasierako prestakuntza saioak antolatu eta eman hiruikastetxeko talde koordinatzaileko kideentzat.

• Aholkularitza eta prestakuntza saioak ikastetxeetan egin.• Ikerketa-ekintza proiektuen jarraipena egin eta honen

dokumentazioa bildu eta argitaratze-modu eroso bateanaurkeztu.

1

Page 6: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

6

Durante el Curso 2002-2003 se continuará trabajando en el"Proyecto para una escuela de Calidad Ambiental" en lossiguientes centros, que comenzaron a desarrollar estos Proyectosde Innovación Singular durante el curso anterior:

- ARABA: CEP Lateorro LHI- BIZKAIA: CEP Serantes LHI- GIPUZKOA: CEP Ugaro LHI

Durante este segundo curso el proceso de investigación-acción queseguirán intentará conseguir la coherencia entre el quehacercotidiano de los centros con los objetivos de la Educación Ambiental.Para ello revisarán y mejorarán a lo largo de tres cursos elcurriculum, la organización, la participación y las relaciones y lagestión de aula y de centro. Contarán con la asesoría y colaboracióndel grupo externo formado por profesores de la Universidad del PaísVasco y asesores del CEIDA, pero serán los grupos internos deinvestigación-formación-acción de los centros los que pondrán enpráctica los procesos de mejora profesional y ambiental, queincidirán en la calidad y renovación de los centros.

El grupo externo realizará las siguientes tareas:• Preparación e impartición de un curso de formación al inicio del

curso para los coordinadores de los tres centros sobreindicadores de calidad educativa y ambiental y sobre desarrollode actitudes.

• Realización de reuniones de asesoría y formación en los centrosparticipantes.

• Seguimiento y documentación de los proyectos de investigación-acción. Preparación de la documentación para una futurapublicación.

Page 7: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

7

1.2 Ikastetxeek, Ingurumen-hezkuntzaren alorrean,berrikuntza, ikerkuntza edo esperimentazio egitasmoakgauzatu ditzaten diru-laguntzak.• Ingurumen-hezkuntza ikastetxeetan sartzeko eta indartzeko

egitasmoak.• Egonaldiak Eskolaz kanpoko Ingurumen-hezkuntzazko

ikastegietan.• Ibilbideak, trukeak edo topaketak Urdaibain.• Eskola baratzak

Programa de subvenciones para impulsar en los centrosescolares proyectos de innovación, investigación oexperimentación en educación ambiental• Proyectos de introducción de la Educación Ambiental en los

Centros escolares.• Estancias en Centros de Educación Ambiental Extraescolar.• Itinerarios, intercambios o encuentros en Urdaibai.• Huertos escolares

Page 8: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

8

Ingurumen-hezkuntza ikastetxeetan sartzeko egitasmoakProiektu hauen xedea, ingurumen-gaietan informazioa, gaitasunak,jarrerak eta portaeretan beharrezkoa den aldaketa eskola-esparruanahalbideratzea da.Ikasturte honetan 85 proiektu burutuko dira. CEIDAk prestakuntzaikastaroak, aholkularitza eta material egokiak eskeiniko dizkieikastexeei, bateaz beste ikastetxeko 3 bisita eginezIkastetxeen zerrenda atzealdeko 1. eranskinean ageri da.

Proyectos de introducción de la Educación Ambiental enlos Centros escolaresEl objetivo de estos proyectos es proporcionar información ycapacitación en temas ambientales que posibiliten un cambio devalores y comportamientos con respecto al medio ambiente en elámbito escolar.Se desarrollarán 85 proyectos durante el curso 2002-2003.El CEIDA ofrecerá formación, asesoría y materiales adecuados a losproyectos, realizando una media de 3 visitas a cada centro y unseguimiento continuado. El listado de los centros aparece en elanexo 1º posterior.

Ingurumen-hezkuntzako eskolaz kanpoko zentroetanegonaldiak.Hezkuntza-sistema formalaren osagarri moduan ingurumen-hezkuntzako eskolaz kanpoko ikastegietan egonaldiak barne sartzendiren jardunetan ikasle-taldeek esku hartzea sustatu nahi da dirulaguntzen ildo honen bidez.2002-2003 ikasturtean 176 ikastetxek hartuko dute parte. Zerrendaatze aldeko 2. eranskinean.

Estancias en Centros de Educación AmbientalExtraescolarA través de esta línea de subvención se pretende potenciar laparticipación del alumnado en actividades que incluyan la estanciaen centros de educación ambiental extraescolar.Durante este curso 2002-2003 tomarán parte 176 centrosescolares. El listado de los centros en el anexo 2º posterior.

Page 9: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

9

Ibilaldiak, trukeak edo topaketak UrdaibainDiru laguntza hauen helburua Urdaibaiko Biosfera-Erreserbareningurumenaren egoera eta norberaren ingurukoa alderatzeko aukeraematea da. Ikasturte honetan 32 ikastetxek hartuko dute parte.Hauen zerrenda atze aldeko 3. eranskinean daiteke.

Itinerarios, intercambios o encuentros en UrdaibaiEl objetivo de estas ayudas es impulsar el diseño y la realizaciónde proyectos de educación ambiental centrados en el estudiocomparado entre la realidad ambiental y social de urdaibai y la delentorno de los centros escolares. Este curso participarán 32centros cuyo listado aparece en el 3er anexo posterior.

Eskola baratzaNatur ingurunea ezagutzeko eta errespetatzen ikasteko eskolabaratza baliabide egokia gertatzen da. Ikasleak, nekazaritza,gizarte eta naturarekiko hain garrantzitsua den ekoizpen-sektoreaezagutzez gain, ingurumenarekin kontaktu zuzena lortzen baitute.Aurten 115 ikastetxe izango dute diru laguntza. Haien zerrenda4.eranskinean ageri da.

Huertos escolaresLos huertos escolares resultan un recurso educativo ambientalinteresante, porque a través del trabajo práctico y directo en elmedio natural, el alumnado aprende a conocer los ritmos de lanaturaleza, a respetarla y a valorar la agricultura como sectoreconómico básico. Durante el curso 2002-2003 participarán 115centros, los cuales aparecen en el anexo 4º.

Page 10: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

10

1.3. Baliabideak / Recursos

Hezkuntza-prozesuan Ingurumen-hezkuntza garatzeko elementulagungarriak dira baliabideak CEIDAk jarraian azaltzen diren materialaklandu, koordinatu eta ikastetxeetan dohainik banatuko ditu.Los recursos didácticos son elementos y medios interesantes paradesarrollar la Educación Ambiental. Los CEIDA continuarán trabajando enla preparación, publicación y distribución gratuita a los centros de variadosrecursos.

IHITZA Aldizkaria2002-2003 ikasturtean ondoko argitaratuko dira.

• IHITZA 8: Garraioa (1. Hiruhilebetea)• IHITZA 9:Lurzorua (2. Hiruhilebetea)• IHITZA 10: Kontsumoa (3. Hiruhilebetea)IHITZA guztien bertsio elektronikoa www.euskadi.net/ihitzawebgunean aurkitu daiteke.

Revista IHITZADurante el presente curso se publicarán tres nuevos números:• IHITZA Nº 8 : Transporte (Ier Trimestre)• IHITZA Nº 9: El suelo (2º Trimestre)• IHITZA Nº 10: Consumo (3er Trimestre)La versión electrónica de la revista se encuentra en la webwww.euskadi.net/ihitza.

Page 11: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

11

Material didaktikoaMaterial didáctico

OrokorraGeneral

Urdaibaiko PaisaiaUrdaibaiko Paisaiako Mintegiak sortutako "UrdaibaikoPaisaia. Derrigorrezko Hezkuntzako proposamendidaktikoa" izeneko material didaktikoa argitaratu etabanatuko da, Lehen Hezkuntza eta DerrigorrezkoBigarren Hezkuntzarako.

Paisaje de Urdaibai EL material didáctico” Paisaje de Urdaibai” elaborado enel “Seminario de paisaje de Urdaibai”, dirigido yestructurado para Educación Primaria y Secundaria, sepublicará y difundirá durante este curso.

Energia BerriztagarriakEVE erakundearekin lankidetzan eta CEIDArenkoordinazioarekin, Lehen Hezkuntza eta Bigarrenhezkuntzako ziklo guztietarako bi unitate didaktikoargitaratuko ditugu, bata, “Energia” eta bestea, “Eguzkienergia fotovoltaikoa”.

Energías renovablesEn colaboración con EVE se elaborarán y publicarán dosunidades didácticas para cada uno de los ciclos de lasetapas de Primaria y Secundaria, de cuya coordinaciónse encargará el CEIDA. Las dos unidades son: “Energía”y “Energía Solar fotovoltaica”

BatxilergoaBachillerato

Lur eta Ingurugiro Zientziak"Lur eta Ingurugiro Zientziak" arlorako 1999-2000ikasturtean egindako unitate didaktikoak CD-Rom bateanbildu dira, erabiltzaileen beharren arabera edukienmoldaera onartzen duen formatuan eta ikasturte honetanasignatura horren irakasleen artean banatuko dira.

Ciencias de la Tierra y Medio AmbienteEl CD-Rom con las unidades didácticas preparadas elcurso 1999-2000 de la asignatura "Ciencias de la Tierra yMedio Ambiente", maquetado en formato que permita lamanipulación de sus contenidos, se distribuirá entre elprofesorado que imparte esta asignatura.

Page 12: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

12

Lanbide HeziketaFormación Profesional

Uraren analisiaIkasturte honetan zehar aurkeztu eta banatuko da “Urarenanalisia” CD-Roma, Kimika familiako lanbide zikloa dutenikastetxeetan.

Análisis del aguaDurante el curso se presentará y distribuirá el CD-Rom de“Análisis del agua” en los centros con ciclos formativos dela familia profesional de química.

Material osagarriaMaterial complementario

Ikastetxeko Agenda 21-eko gidaGida horretan Ikastetxeko Agenda 21-eko helburuak,edukiak, egitura, adierazleak eta abian ipintzeko argibideakazalduko dira.

Guía de la Agenda 21 escolarEstos documentos recogerán los objetivos, contenidos,estructura organizativa, indicadores y pasos para ponermarcha los Agendas 21 escolares.

Page 13: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

13

Irakasleen prestakuntzaFormación del profesorado

Ingurmen-hezkuntzazko ikastaroak etapa guztietako irakasleei zuzendurik daude, hirumotakoak izanik:• GARATU programako ikastaroak, arlo berri eta Ingurumen-hezkuntzaren ikuspuntu

berrien xedeak irakasleei adierazteko• Eskualdeko ikastaroak edo mintegiak, eskualde bakoitzean somatzen diren irakasleen

beharrei erantzuteko.• Ikastetxeetako ikastaroak, klaustroei edo irakasle talde zabalei zuzendurikoak.

Ingurumen-hezkuntzazko proiektuak praktikan ipintzeko.

Los cursos de formación están dirigidos al profesorado de todas las etapas educativas yson de tres tipos:• Cursos del programa GARATU, cuyo objetivo es facilitar al profesorado el marco

innovador necesario para incluir la perspectiva ambiental en su práctica y en lasnuevas asignaturas.

• Cursos Zonales o seminarios, destinados a cubrir necesidades detectadas en cadauna da las provincias o en entornos concretos.

• Cursos en Centros, destinados al profesorado de un mismo centro para poner enpráctica proyectos concretos de educación ambiental.

GARATU

Energia berriztagarriak50 orduko ikastaro honek, bi parte edukiko ditu bata liberaziodunaeta bestea praktikoa eta,Teknologia arloan Ingurumen-hezkuntzarenikuspegia sartzea du helburu, energia berriztagarriak, garapena,kontsumoa eta ingurumearen arteko interakzioak ikusiz eta aplikaziobatzuk praktikan ipiniz. Bilbon, Donostian eta Vitoria-Gasteizenemango da ikastaroa.

Energías renovablesCurso de 50 horas con 30 de liberación y un proyecto práctico,pretende favorecer la integración de la educación ambiental en elárea de Tecnología, a través del estudio de la energías renovables yde sus aplicaciones prácticas y de las relaciones entre medioambiente, consumo y desarrollo. Se impartirá en Bilbao, SanSebastián y Vitoria-Gasteiz.

Inguruaren erabilera didaktikorako ibiibideakBilbon maiatzean egingo den ikastaro honetan saio teorikoak etaibilbide praktikoak uztartuko dira, orientazio eta interpretazioteknikak landuz eta ingurumenaren giza eta ingurumen ikuspuntuakbateratuz eta aztertuz.

Itinerarios para el uso didáctico del entornoSe celebrará en Bilbao a lo largo de 4 jueves de mayo, en los que secombinarán las sesiones teóricas sobre las posibilidades didácticasy ambientales del entorno con la práctica sobre el terreno.

2

Page 14: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

14

ZONALDEKO IKASTAROAK EDO MINTEGIAKCURSOS DE ZONA O SEMINARIOS

Haur hezkuntzan Ingurumen-hezkuntza lantzeko mintegiaIngurumen-hezkuntza eguneroko praktikan eta Haur Hezkuntzakoarlo guztietan txertatzeko ahalbideak eta ekintza praktikoak landukodira mintegian. Hilean saio bat burutuko dia hainbat BizkaikoBerritzegunetako zonaldetan.

Seminario de Educación ambiental en InfantilEl seminario, que se ofrece en diversas zonas de Berritzegune deBizkaia, ofrece posibilidades prácticas para la introducción de laeducación ambiental en todos los ámbitos de educación infantil.Se celebrará una sesión al mes.

Energia aurreztea eta energia berriztagarrien aplikazioaeraikinetanGasteizen egingo den 10 orduko ikastaro honetan agerian ipinikodira ingurumenaren eta energiaren arteko elkareraginak etabestalde, eraikuntzan eta hirigintzan energia-kontsumoak murriztekosoluziobideak eskaeiniko dira.

Ahorro energético y aplicaciones de energías renovablesen edificiosEs un curso de 10 horas que se celebrará en Vitoria y que pretendeofrecer una visión global de las interrelaciones entre energía y medioambiente y aportar soluciones encaminadas a disminuir el consumoenergético urbano.

Ingurumen ezaguera arloan ingurumen-hezkuntzakoikuspuntua sartzeko joko eta ekintza praktikoen mintegiaMintegi hau Ortuellako Berritzegunean emango da.Ingurumen-hezkuntza, Ingurunearen ezaguera alorrean txertatzekoahalbide eta ariketa praktikoak eskeini eta praktikan ipiniko dirabertan.

Seminario para la introducción de la educación ambientala través de juegos y actividadesEl seminario, que se impartirá en el Berritzegune de Ortuella, ofreceposibilidades prácticas para la introducción de la educaciónambiental a través de juegos y actividades prácticas.

Page 15: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

15

Urdaibaiko are-munen berreskuraketa10 orduko ikastaro hau Azterkosta kanpainan parte hartzen duteneizuzentzen da. Urdaibaiko are.munetan egindako berreskuraketazgain, kostaldeko egoera eta hobetzeko bideak aztertuko dira.

Regeneración de las dunas de UrdaibaiEste curso de 10 horas está dirigido a los participantes en lacampaña de Azterkosta. En él se analizará el estado ambiental de lacosta, las posibilidades de gestión y mejora y en la recuperación delas dunas de Urdaibai.

Lanbideak eta IngurumenaIkastaro honetan lanbide ezberdinek ingurumenean eragiten dituztenondorioak eta hauek murrizteko neurriak eta kudeaketaarrazionalerako sistemak aztertuko dira. Horretarako argitaratutakounitate didaktikoak eta dauden erabiliko direla.

Actividades profesionales y medio ambienteEn estos cursos se analizan los impactos de las diferentesactividades profesionales y las medidas para minimizarlos. Seutilizan las unidades didácticas específicas de los ciclos formativos.

Lurralde antolamendua, ingurumena eta kartografiaIkastaroa honen helburuak E.A.E.ko Ingurumenari buruzkokartografiaren CD-Roma erabiltze ikastea eta honek Gizarte etaNatur zientzietan ematen dituen ahalbide didaktiko eta praktikoakezagutzea da.

Ordenación del territorio, medio ambiente y cartografíaEl objetivo de este curso es por una parte aprender a utilizar el CD-Rom de Cartografía Ambiental de la CAPV y por otra, explorar lasposibilidades didácticas y prácticas que ofrece al profesorado deCiencias Sociales y Naturales

Page 16: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

16

Ingurunearen EzagueraIkastaro hau bi urtetan burutuko da, Ordiziako Berritzegunean(Gipuzkoa) helburu hauekin:Ingurumena sistema bezala ulertzea, bereziki ingurune naturala etaagroekosistema, ikerketa-metodologia garatzea, zenbait teknikenerabilpenean trebatzea (laginak hartu eta kontserbatu, laborategikoteknikak, …), eta kooperazio, kritikotasun eta Ingurumenarekikoerantzukizun jarrerak garatzea.02-03 ikasturtean 30 orduko iraupena izango du, irteerak barne, etabukaeran irakasleek lan praktiko bat egin beharko dute.

Conocimiento del medioEste curso se desarrollará durante dos años en el Berritzegune deOrdizia (Guipúzcoa) con los siguientes objetivos: comprender elMedio Ambiente como sistema, en especial el entorno natural yecosistema agrario, desarrollar la metodología de investigación,ejercitar en la utilización de diferentes técnicas (toma de muestras ysu conservación, técnicas de laboratorio, ….) y desarrollar actitudesde cooperación, sentido crítico y responsabilidad hacia el MedioAmbiente.Durante este curso 02-03 tendrá una duración de 30 horas,incluyendo salidas de campo, y los profesores tendrán que llevar acabo un trabajo práctico.

Eskola baratza ekologikoaEskola Baratza Ekologikoa kudeatzeko beharrezko ezagutzateknikoak irakasleari hurbiltzea da ikastaro honen helburua. Horrezgain, Ingurumen hezkuntzarako Baratza Ekologikoak ematen dituenaukerez hausnarketa egingo da. 30 orduko ikastaro hau ZizurkilgoFraisoro Nekazal Eskolan (Gipuzkoan) burutuko da.

Huerta escolar ecológicaMediante este curso se pretende que el profesorado adquiera losconocimientos técnicos necesarios para desarrollar la HuertaEscolar Ecológica. Además, se reflexionará sobre las posibilidadesde Educación Ambiental que ofrece la Huerta Ecológica. Este cursode 30 horas se llevará a cabo en la Escuela Agraria Fraisoro deZizurkil (Guipúzcoa).

Page 17: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

17

IKASTETXEETANCURSOS EN CENTROS

Prestakuntza modalitate hau, diruz lagundutako proiektu berriaduten ikastetxe eta irakasleentzat bereziki egokia da. Ikastaroenedukiak eta egutegia ikastetxeen beharrei egokitzen zaie. Oro harondoko ikastaroak esakintzen dira.• Ingurumen-hezkuntzarako sarrera ikastaroa.• Ingurumen-hezkuntzarako joku eta ekintza praktikoak.• Hiria eta ikastetxeko Agenda 21• Eskola ekologikoa eta eko-auditoria.• Ibilibideak: ingurumen-hezkuntzarako baliabide egokiak.

Ingurumen-sentsibilizazioa lanbide heziketan.

Esta vía de formación es especialmente importante para aquelloscentros escolares que participan por primera vez en proyectossubvencionados. Los contenidos y calendario de estos centros seadaptan a las necesidades de cada centro. En general nuestraoferta gira en torno a alguno de los siguientes cursos:• Iniciación a la educación ambiental.• Juegos y actividades para la educación ambiental• Medio urbano y Agenda 21 escolar.• Escuela ecológica y eco-auditoría ambiental.• Itinerarios: recursos valiosos de la educación ambiental.• Sensibilización ambiental en la formación profesional.

Page 18: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

18

SentsibilizazioaSensibilización

Ingurumenaren egoeraren arazoak ezagutzea, kontzientzia hartzea eta ardura zuzpertzeadira "Aztertu", "Eskola ekologikoa" , “Ikastetxeko Agenda 21” sentsibilizazio programenhelburuak.Ikasturte honetan, gainera, eta Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia(2002-2020) hitzartu berria denean Ingurumen-hezkuntzaren Euskal Herriko IIIJardunaldiak ospatuko dira Donostian azaroaren 28, 29 eta 30ean.

Conocer los problemas ambientales, tomar conciencia y despertar la preocupación ycuidado sobre el medio son los objetivos de los programas de sensibilización: "Aztertu","Escuela ecológica" y “Agenda 21 Escolar”.Además y teniendo en cuenta que se ha aprobado la Estrategia Ambiental Vasca deDesarrollo Sostenible (2002-2020), celebraremos en San Sebastíán los días 28, 29 y 30de noviembre las III Jornadas de Educación Ambiental de Euskadi.

3.1. Aztertu Programa Programa Aztertu

Aztertu programan gure itsasertzaren (Azterkosta) eta Ibaien(Ibaialde) ingurumen-egoerari buruzko sentsibilizazio-kanpainakbiltzen dira.Kanpaina hauek hiritar guztiei zuzentzen zaizkie eta parte hartzenduten taldeek egindako behaketen emaitzak laburbilketa-txostenbatean jasotzen dira eta www.euskadi.net/aztertuweb orrialdean. Honez gain datu eta informazio-trukea bideratzekoforo bat irekiko da.CEIDAren egitekoa, programa eskola-curriculumean txertatzenlaguntzen duten alderdiak garatzen datza. Horretarako aholkularitzaeta materialak eskeintzen zaizkie irakasleei, DerrigorrezkoHezkuntza ziklo guztietarako unitate didaktikoak barne.

Ikasturte honetan marrazki, ipuin eta argazki lehiaketa egingo da etaiaz parte hartu zutenei sari banaketa egingo zaie.

El programa Aztertu recoge dos campañas de sensibilización sobreel estado medioambiental de nuestra costa (Azterkosta) y nuestrosríos (Ibaialde): Dirigidas a todos los ciudadanos, los resultados delas observaciones realizadas por los grupos que participan serecogen en un informe-resumen y en la página webwww.euskadi.net/aztertu. Este curso además, se creará un foro parael intercambio de datos y noticias concernientes a la campaña.

El CEIDA proporciona al profesorado material pedagógico apropiadoy orientaciones básicas, entre ellos las unidades didácticaselaboradas para cada ciclo de las etapas obligatorias.

Durante este curso se realizará el concurso de pintura, cuentos yfotografía y se repartirán los premios de la edición anterior.

3

Page 19: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

19

AzterkostaAzterkosta 2002 kanpaina urriaren azken astean egingo da,itsasertzearen erabilpenak, itsasertzeko uraren kalitatea, isurketakutsatzaileen iturriak eta metatzen diren hondakinak aztertuz etagarbiketa-lanetan arituz. Urtero bezala, irakasleei beharrezkomaterialak eta oinarrizko orientabideak emango zaizkie.

Azterkosta ErakusketaGure kostaldeko egitura, geologia, bizitza, paisaia, historiarenaztarnak eta ingurumen-arazoak adierazten dituen erakusketaibiltaria astebeteko maileguan eskainiko zaie ikastetxeei.

AzterkostaLa campaña Azterkosta 2002 se realizará en octubre para analizar los usos y calidad del agua dela costa, las fuentes de los vertidos contaminantes y los residuosque se amontonan y a la vez realizar trabajos de limpieza.Como todos los años se proporcionará al profesorado materialpedagógico apropiado y orientaciones básicas.

Exposición de AzterkostaLa exposición itinerante que muestra el estado, las características, lageología y biología, las huellas históricas y los impactos ambientalesde nuestras costas, recorrerá los centros educativos y culturales quelo soliciten, en régimen de préstamo semanal.

Page 20: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

20

IbaialdeIkasturte honetako kanpaina maiatzean burutuko da, ibaieningurumen-egoera aztertzeko eta giza-jardueren ondorioakidentifikatzeko.Urtero bezala, irakasleei beharrezko materialak eta orientabideakemango zaizkie, ibai-ekosistemen ikasketak bere gela-jardueretanintegratzeko.

Ibaialde ErakusketaGure ibaien egitura, geologia, bizitza, paisaia, historiaren aztarnaketa ingurumen-arazoak adierazten dituen erakusketa ibiltariaastebeteko maileguan eskainiko zaie ikastetxeei.

Erreka Mari txotxongiloaEnkarni Genuaren txontxongiloen ekitaldi honek Ibaien bizia du gainagusitzat eta Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 35ikastetxeei eskainiko zaie diruz lagundutako deialdi baten bidez. IazIbaialde kanpainan parte hartu zutenek lehentasuna izango dute.

IbaialdeLa campaña del curso 2002-2003 se realizará en mayo y en ella seanalizará la situación ambiental de nuestros ríos y se identificaránlas consecuencias de la acción humana.Como todos los años al profesorado se le ofrecerán materiales yorientaciones didácticas para trabajar los ecosistemas fluviales en elaula.

Exposición de IbaialdeLa exposición itinerante que muestra el estado, las características, lageología y biología, las huellas históricas y los impactos ambientalesde nuestros ríos, recorrerá los centros educativos y culturales que losoliciten, en régimen de préstamo semanal.

Guiñol Erreka MariLa obra de guiñol Erreka Mari creada por Enkarni Genua se ofrecerácon subvención a 35 centros educativos de Educación Infantil yPrimaria, teniendo prioridad los que participaron en la ediciónanterior de Ibaialde 2001-2002.

Page 21: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

21

3.2. Eskola Ekologikoa Escuela ecológica

Programa honen helburua, hezkuntza-komunitateko kide guztienlaguntzaz, ikastetxea eta ikaskuntza-esparru guztiak Ingurumen-hezkuntzarekin bat egitea eta taxutxea da.Horretarako ingurumen-kalitatea, baliabideen aurrezpena,curriculuma ingurugirotzea eta komunitatearekiko harremanakhobetzea dira biderik egokienak.CEIDAk asmo hauek garatzeko hiru ekitaldi ezberdin bultzatzekoditu:• "Ingurumen kalitateko ikastetxe proiektua"• Bilboko udalarekin batera "Ekologia eskolara" kanpaina.• ADEAC (Ingurumen-hezkuntzaren eta kontsumitzaileen elkartea)-

rekin elkarlanean nazioarteko "Eco-school" sarea.

La finalidad del Programa de Escuela Ecológica es implicar a toda lacomunidad educativa para que el centro y la acción didáctica entodos sus ámbitos resulten coherente con los objetivos de laeducación ambiental.Para ello el CEIDA impulsa tres proyectos:• Los "Centros educativos de calidad ambiental".• La campaña "Ecología a la escuela" en colaboración con el

Ayuntamiento de Bilbao.• La red internacional "Eco-school" en colaboración con ADEAC,

Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

Page 22: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

22

Ekologia eskolara BilbonCEIDAk eta Bilboko Udalak koordinatutako kanpaina hau Bilbokoikastetxeei zuzentzen zaie eta bere helburua ikastetxeetakoingurumena hobetzeko ekintzetan partehartzea sustatzea da.Triptikoak eta hormirudiak bidaltzen dira ikastetxe guztietarakanpainan parte hartzeko eta Orbela eta Rezikleta enpresenlaguntza ere eskeintzen zaie proiektuak gauza ditzaten.Ikasturte honetan parte hartuko duten ikastetxeen zerrenda 5.Eranskinean ageri da.

La Ecología a la escuela en BilbaoEsta campaña coordinada por el CEIDA y el Ayuntamiento de Bilbaoy dirigida a los centros de este municipio, impulsa el trabajoparticipativo en acciones de mejora de la calidad ambiental de loscentros.Se envían trípticos y carteles a todos los centros educativosinvitando a la campaña y se cuenta con la colaboración de lasempresas Orbela y Rezikleta para que apoyen a los centros en lapuesta en marcha de los proyectos. Los centros que participandurante el curso 2002-2003 aparecen en el anexo nº 5.

Page 23: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

23

Donostiako foroaUdalak diruz lagundutako Eskola Ekoauditoria egina zutenIkastetxeei deitu zitzaien joan zen ikasturtean, eta horietatikbederatzik parte hartuko dute ikastetxeen arteko foro batean,esperientzien trukeak beharren azterketa egiteko, e.a. Gainontzekoikastetxeak ere gonbidatuko dira.

Foro de DonostiaSe convocó el pasado curso a los Centros que realizaron unaEcoauditoría Escolar subvencionada por el Ayuntamiento, y nuevede ellos participarán en adelante en un foro interescolar paraintercambiar experiencias, analizar necesidades, etc. Se invitará alos demás Centros.

Eco-school-Ekoeskolak18 ikastetxe daude Europako Eco-school sare honetan, honekeskatzen du ingurumen-batzorde bat eratzea eta aldirokoingurumen-auditoriak egitea, ingurua hobetzeko, inpaktuakmurrizteko eta curriculum jarduerak ingurumen-hezkuntzarekin bategiteko.

18 ikastetxe horietako hamabik jaso dute "bandera berdea" sariaaurreko ekitaldietan eta ikasturte honetan indartu nahi duteikastetxeen arteko esperientzien trukeak eta sarea.Parte hartzen duten ikastetxeen zerrenda 6. eranskinean kontsultadaiteke.

Eco-school-Eco-escuelasHay 18 centros vascos asociados a la Red Europea Eco-school, loque supone crear una comisión de gestión ambiental, que vigile lasprácticas ambientales del centro, realice eco-auditorías periódicas eintegre en el currículo la perspectiva de la educación ambiental.

Los 18 centros que participan anualmente, doce de los cuales hansido galardonados con el galardón de "Bandera verde", continuaráneste curso incrementando el intercambio de experiencias y la red deescuelas ecológicas. El listado de los centros participantes en el anexo 6 posterior.

Page 24: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

24

Ikastetxeko Agenda 21Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategian (2002-2020)hitzartutako konpromisoari eutsiz, ikasturte honetan, ikastetxekoAgenda 21 aplikatzeko gida metodologikoa eta eskolenjasangarritasuna ebaluatzeko baliogarriak izan litezkeen ingurumen-adierazleak definituko eta zabalduko ditugu. Hainbat herritan edoherri mankomunitatetan eskola-foroak eratuko dira eta ikastetxekoAgenda 21 abian jarriko da, horretarako ikastaroak eta aholkularitzapedagogikoa izango dutelarik.

Agenda 21 escolarSiguiendo los compromisos adoptados en la Estrategia AmbientalVasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), durante el curso 2002-2003 se elaborará y difundirá la guía metodológica para la aplicaciónde la Agenda 21 escolar y se definirán los indicadores desostenibilidad escolar.Se aplicará la Agenda 21 escolar de forma experimental en algunosmunicipios o mancomunidades, en los cuales se constituirán forosde dinamización escolar y de cuyo seguimiento, apoyo y formaciónnos ocuparemos.

Page 25: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

25

Ingurumen-hezkuntzako XII. Herrialdeko Topaketak Urteroospatzen ditugun Topaketa hauek, irakasleen eta Ingurumen-hezkuntzan diharduten beste eragileen esperientziak trukatzekoizaten dira. Aurten XII. Topaketa ospatuko dugu Bilbon, ekainaren5aren inguruan, urtero Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailakospatzen duen ASTE BERDEaren barruan .

XII Encuentros Territoriales de Educación AmbientalLos encuentros Territoriales se celebran anualmente con el objetivode que el profesorado y otros agentes dedicados a la educaciónambiental intercambien experiencias. El XII Encuentro se celebraráen Bilbao, alrededor del 5 de junio englobado en la “Semana Verde”que anualmente celebra el Departamento de Ordenación delTerritorio y Medio Ambiente.

Ingurumen-hezkuntzako Euskal Herriko III JardunaldiakBigarren Jardunaldiak egin zirenetik Hamar urte igaro ondoren etaJohannesburgoko Garapen Jasangarriaren Goi Bilera ospatu berriadela, Ingurumen-hezkuntzaren eginkizuna jasangarritasunean zeinden, nola indartu daitekeen eta etorkizunerako zer estrategia etaekimen abian ipin daitezkeen aztertuko da III Jardunaldi hauetan.Azaroko 28an, 29an eta 30ean ospatuko dira Donostiako Miramarjauregian.

III Jornadas de Educación Ambiental de EuskadiTranscurrida una década desde la celebración de las SegundasJornadas de Educación Ambiental de Euskadi y estando reciente laCumbre del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, nosplanteamos la celebración de las III Jornadas de EducaciónAmbiental para analizar el papel de la educación ambiental en lasostenibilidad, cómo poder reforzarlo y para coordinar estrategias yacciones para un futuro sostenible.Se celebrarán en el palacio Miramar de San Sebastián los días 28,29 y 30 de noviembre.

Page 26: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

26

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Ingurumen Interpretazio,Ikerketa eta Hezkuntzarako EgitamuaCEIDAk Urdaibaiko Patronatoarekin eta bertako Harrera etaInformazio Gunearekin, Udetxea jauregian dagoena, duenlankidetza honako jardueretan gauzatzen da:• Bisiten programaren sustapena eta Erakusketa iraunkorraren

erabilpen didaktikoa.• Garapen jasangarriari buruzko Urdaibaiko VIII. Jardunaldiak:

"Mugikortasuna eta Garraioa" parte-hartze eta prestaketa.• "Urdaibaiko paisajea" argitalpenaren koordinazioa.• Ingurumenaren ikuspuntutik interesgarriak diren bisiten

katalogoa prestaketa..

Plan para la Interpretación, Investigación y EducaciónAmbiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.La colaboración del CEIDA de Urdaibai con el Patronato de Urdaibaiy con su Centro de Acogida e Información, sito en el palacioUdetxea, se lleva a cabo a través de actividades como lassiguientes:

• Apoyo al Programa de visitas y utilización didáctica de laExposición permanente.

• VIII. Jornadas de Urdaibai sobre desarrollo sostenible:"Movilidad y transporte".

• Coordinación de la publicación: "Urdaibaiko paisajea".• Catálogo de visitas de interés ambiental.

Azpeitiko Ingurugiro EtxeaIngurumen Sailaren menpe dagoen Ekipamendu honetan daudenlangileekin kolaborazioa jarraituko da, bai bertako erakusketarengaien azterketan eta baita ere Azpeitiko Udalak eta 4R Fundazioak,antolatzen dituzten Ikastetxeetako Agenda 21ko asteak edokanpainak eratzen.

Ingurugiro Etxea de AzpeitiaContinuará la colbaoración con las monitoras del Equipamiento"Ingurugiro Etxea" del Departamento de Medio Ambiente, referentea temas propios de la exposición o bien a los proyectos en torno a laAgenda Escolar 21 que se impulsan desde el Ayuntamiento y laFundación 4R.

Page 27: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

27

Peñas Negras-ko Interpretazio ZentroaElkar lanean jarraituko dugu, batez ere erakusketarenbirmordalketaren diseinuan eta ibilbide berraien prestakuntzan

Centro de Interpretación de Peñas NegrasContinuaremos el trabajo de colaboración, centrado este curso en elrediseño de la exposición permanente del centro y en la elbaoraciónde un nuevo itinerario.

Plaiaundiko Parke EkologikoaTxingudiko badian kokatzen den interpretazio gune honetakohezitzaileekin batera elkarlaneko egitasmoekin jarraituko dugu, halanola biletinaren argitalpena, ibilbideen antolamendua, etab.

Parque ecológico de PlaiaundiContinuará la colaboración con el personal del centro deInterpretación de Txingudi “Plaiaundi”, en la preparación deitinerarios, la publicación del boletín de información del centro, etc.

Page 28: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

28

Bisitak IkastetxeetaraAurreko ikasturtean egindako “Ingurumen-hezkuntzaren garapenmailaren ebaluaketa” ikerketan ondorioztatu da irakaslegoakpositiboa duela CEIDAren egitekoa, baina orokorrean irakaslekopuru handi batek (%45ak) ez du CEIDA ezta bere ekintzakezagutzen.Irakasle gehiagok aukera hau ezagutu dezaten eta Ingurumenhezkuntza ikastetxe gehiagotan landu dadin, Gipuzkoako CEIDAtikbere egitekoen berri ikastetxeei zuzenean eskeintzeko plan batekinhasiko da, alegia bisiten bidez.Hori dela eta, ikasturte honetan, ahal den neurrian, CEIDArekininongo harremanik ez duten zenbait ikastetxe bisitatzeari ekingozaio, helburu hauekin:- aholkularitza zerbitzuak eta materialeak pertsonalki eskeini.- ikastetxeak Ingurumen hezkuntzaz egiten duena ezagutu eta

bere egoera kontutan izanda, ematen duena zabaldu etahobetzeko aukerak eskeini (ikastaroak, proiektuak, aholkularitza,e.a.)

Bisita hauek aurrera eramateko, lehentasunak markatuko dira,bailara eta herrien artean.Ikasturte bukaeran bisita hauen ondorioak baloratuko dira.

Visitas a los Centros EscolaresTras la realización del trabajo de investigación “Evaluación del nivelde desarrollo de la Educación Ambiental” a lo largo del pasadocurso, se ha concluido que a pesar de la valoración altamentepositiva que de las actividades del CEIDA realiza el profesorado, esmuy importante el porcentaje (45%) del total que expresa sudesconocimiento del mismo y los servicios que ofrece.Para que un mayor número de profesores/as conozca esta oferta, ymás Centros Escolares integren la Educación Ambiental en sutrabajo pedagógico, desde el CEIDA de Gipuzkoa se va a iniciar unplan de visitas a centros escolares.Durante este curso, en función de las posibilidades existentes, sevisitarán algunos Centros que no tienen ninguna relación con elCEIDA, con los siguientes objetivos:- ofrecer personalmente los servicios de asesoría y materiales

didácticos.- conocer lo realizado por los Centros Escolares en Educación

Ambiental y teniendo en cuenta su situación, ofrecer pobilidadesde ampliar y mejorar la labor que realizan (cursos, asesoría,proyectos, etc).

Para programar estas visitas se marcarán prioridades entre zonas ycentros.A final de curso se valorarán las consecuencias de este proceso.

Page 29: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

29

Egitura eta AntolaketaEstructura y organización

CEIDA sarea bost ikastegik eta 13 irakasle osatzen dute, egoitza bakoitzean irakasleakprestatzeko jarduerak burutzeko eta bilerak egiteko espazioak eta dokumentazio guneakdaude.

La red CEIDA está formada por cinco centros y 13 profesores/as. En los centros existensalas para impartir cursos y para reuniones y centros de documentación al servicio delprofesorado.

Dokumentazio guneak

Ingurumeari lotutako gaiei buruzko dokumentazio bibliografikoaz,informatikoz eta ikusentzunezkoz osatutako fondoak daudeCEIDAko egoitza guztietan

Bilbon, 9.850Urdaibain, 1.600Donostian, 5.050Gasteizen, 3.200Legazpin, 3.300

Fondo guztiak daude irakasleen eskura mailegu zerbitzu baitagoCEIDA guztietan. Dena den aurten bost CEIDAtan datu baseberdina eta edozein euskal liburutegi edo eskolarekin bateragarriaizan daitekeen sistemara egokituko ditugu fondo guztiak.

Centros de documentación

Las bibliotecas están bien provistas de fondos documentalesbibliográficos, informáticos y audiovisuales sobre temas ambientalesTodos a disposición del profesorado a través de un servicio depréstamo.

Bibao, 9.850Urdaibai, 1.600San Sebastián, 5.050Legazpi, 3.200Vitoria, 3.300

Durante este curso todos los fondos se adecuarán y seránvolcados a una base de datos común a todos los CEIDAs ycompatible con los sistemas que utilizan las bibliotecas públicas yescolares de la comunidad Autónoma.

4

Page 30: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

30

Barne KoordinazioaCEIDA ikastegi bakoitzean egiten diren lanez gain, beste jarduerabatzuetarako lurraldeen arteko koordinazioa bermatu behar da.Egitasmo horiek garatzeko honako talde hauek arituko dira lanean:

• Aztertu programarako materialaren jarraipena, hala nolazabalkunderako plangintza, egiten ari den taldea.

• Irakaslegoaren Prestakuntzarako ikastaro berriak edo proposamenberriak prestatzeko lan taldea.

• Dokumentazio-guneak kudeatzeko irizpideak aztertzen etabateratzen dituen lan taldea.

• IHITZAren argitalpenean arituko den taldea.• Ingurumen-hezkuntzaren III Jardunaldiak prestatzeko lan taldea.

• Material didaktiko berrien argitalpenez arduratu eta lan egingoduen taldea.

• Ikastetxeko Agenda 21-ean arituko den lan taldea.

• "Ingurugiro kalitate Eskolarako proiektua" jarraitu eta gauzatukoduen lan taldea.

Coordinación internaAdemás de los diversos trabajos que se realizan en cada CEIDA,algunas actividades requieren una coordinación entre distintosterritorios. Dentro de estos proyectos, se establecerán los siguientesgrupos de trabajo.

• Grupo que está realizando el seguimiento de los materialeselaborados para el programa Aztertu, así como la organización desu difusión.• Grupo de diseño, seguimiento y nuevas propuestas de los cursosde formación del profesorado.• Grupo de trabajo para la gestión conjunta de los centros dedocumentación.• Grupo que se encargará de la preparación y publicación de la

revista IHITZA.• Grupo de trabajo para preparar las III Jornadas de EducaciónAmbiental de Euskadi.

• Grupo de trabajo para poner en marcha el proyecto de lasAgendas 21 Escolares.

• Grupo de trabajo para la puesta en marcha y seguimiento delProyecto de Calidad Ambiental de los centros escolares.

Page 31: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

31

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenari buruzko eztabaida-guneetanpartehartzeaParticipación de los CEIDA en Foros medioambientales de la ComunidadAutónoma del País Vasco.

HABEAIngurumen-hezkuntzako ekipamenduetako pertsonalarekin (NaturGelak, Landetxe Eskolak, Ingurumen-hezkuntzarako Ikastegiak, etaabar), publikoak nahiz pribatuak izan, bilerak egiten dira beren arazokomunak aztertu, informazioa trukatu eta estrategia bateratuakplanifikatzeko. Ekipamendu hauetako asko HABEA elkartean bildudira eta CEIDAk elkarte honetan duen egitekoakoordinatzaile/dinamizatzaile lana burutzean datza. CEIDAkidazkaitza taldean bokala bezala parte hartuko du aurten.

HABEAEl CEIDA participa, se coordina y colabora en este grupo de trabajoformado por personal de los equipamientos de EducaciónAmbiental, personal de Aulas de la Naturaleza, Granjas Escuela,Centros de EA, etc., públicos o privados, para analizar laproblemática común, intercambiar información y planificarestrategias conjuntas. Una gran parte de estos equipamientos se haagrupado en la asociación HABEA. El CEIDA ha entrado a formarparte del equipo técnico directivo de HABEA en la figura de vocal.

Urdaibaiko Galtzagorriak. Ingurugiro bolondresenplataformaOndasun naturala, historiko, kulturala eta arkeologikoaren azterketaeta berreskurapena du helburu elkarte honek. CEIDAk laguntzadidaktikoa eskeintzen du eta hezkuntza sistemarekiko harremanakbultzatzen ditu.

Galtzagorri: Plataforma de voluntarios de Urdaibai.El objetivo de esta plataforma es el de facilitar el conocimiento y larecuperación del patrimonio natural, histórico, cultural yarqueológico de la zona. El CEIDA ofrece su asesoría didáctica, eimpulsa las relaciones de los centros docentes con estaorganización.

Page 32: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

32

TOKIKO AGENDA 21ean PartehartzeaHainbat herri edo hirietan tokiko Agenda 21 garatzeko egiten direnbilera eta mahai sektorialetan parte hartzen du CEIDAk, hala nola:Legazpi, Gasteiz eta Donostia.

Participación en AGENDAS LOCALES 21El CEIDA participa en las reuniones y algunas de las mesassectoriales que con motivo de las Agendas Locales 21 se organizanen algunas localidades, entre ellas en Legazpi, Vitoria y SanSebastián.

Baiona-Donostia eurohiriko mugaz gaindiko ingurugirolantegiaBaiona-Anglet eta Biarritzeko distritoak eta Gipuzkoako ForuAldundiak bultzatzen duten egitasmo honetan, Ingurumen-hezkuntzaeta Prestakuntza lan taldean parte hartzen du CEIDAk, Ingurumen-hezkuntzaz egiten ari dena ezagutzeko, koordinatzeko eta bideberriak aztertzeko.

Taller transfronterizo medioambiental eurociudad vasca:Bayonne-San SebastiánEn esta propuesta impulsada por el Distrito Bayonne-Anglet-Biarritzy la diputación Foral de Gipuzkoa, participa el CEIDA en la mesa detrabajo de "Educación y formación ambiental" con el objetivo deconocer, analizar y coordinar las vías de formación y educaciónambiental que en el entorno se están desarrollando.

Page 33: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

33

Ingurumen-hezkuntzako Foro ezberdinen partehartzeaParticipación en Foros de educación ambiental.

Ingurumen-hezkuntzako erkidegoen sareaAutonomia Erkidegoetako Ingurumen-hezkuntzako ordezkarieketa Hezkuntza eta Kultura Ministerioak lan-talde bat osatu duteIngurumen-hezkuntza hezkuntza-sisteman eraginkortasunez txertatueta zabaltzeko irizpideak eta estrategiak estatu osoan bateratzekoeta informazioa trukatzeko. Lan-talde hau urtean behin biltzen daerkidego bakoitzean txandaka. CEIDA Hezkuntza, Unibertsitate etaIkerketa Sailaren ordezkari gisa hartzen du parte bilera horietan.Hurrengo batzarra Madrilen egingo da 2002 azaroan.

Red interautonomica de Educación AmbientalLos representantes educativos de Educación Ambiental de lasComunidades autónomas con transferencias educativas y delMinisterio de Educación y Cultura mantienen un grupo de trabajopara intercambiar información y aunar criterios y estrategias para laextensión y efectiva integración de la Educación Ambiental en elsistema educativo en todo el Estado. Este grupo de trabajo se reúneuna vez al año rotando el punto de reunión por las distintasautonomías y el CEIDA participa en estas reuniones representandoal Departamento de Educación, Universidades e Investigación.La próxima reunión se celebrará en Madrid en Noviembre de 2002.

Partehartzea eta Ingurumen-hezkunzaren MintegiaMintegi iraunkor honen lehentasunezko lan lerroak hauek dira:1) Esperientzen azterketa “praktika onen katalogoa” osatzeko.2) Ingurumen-partaidetza bultzatzeko proposamenak sortzea.3) Partaidetza eta Ingurumen-hezkuntzarekin lotuta daudengaietan autoprestakuntza.Aurten birritan bilduko da mintegia.Bere webgunea http://www.terra.es/personal3/participambient

Seminario de Participación y Educación AmbientalLas principales líneas de trabajo de este seminario permanente deámbito estatal son:1) El análisis de experiencias para realizar un “catálogo de buenas

prácticas” en materia de participación.2) Elaboración de documentos con propuestas para formentar la

participación ambiental.3) La autoformación de los miembros del seminario en temas de

participación y educación ambiental.El seminario se reunirá en dos ocasiones durante este curso.Dispone de la siguiente página webhttp://www.terra.es/persoanl3/participambient

Page 34: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

34

ANEXO 1. ERANSKINA

Ingurumen-hezkuntza ikastetxeetan sartzeko eta indartzekoegitasmoak 2002-2003Proyectos de introducción de la Educación Ambiental en loscentros escolares 2002-2003

ARABA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP LATEORRO LHI LLODIO ESCUELA ECOLOGICA

LAUDIO IKASTOLA LLODIO INGURUGIRO HEZKUNTZA

CO. CALASANZ (ESCOLAPIOS) VITORIA-GASTEIZ CUIDAMOS EL AGUA LA NECESITAMOS

CO. NAZARETH VITORIA-GASTEIZ RESPETO Y BUEN USO DEL ENTORNO RURAL Y NATURAL

CO. PRESENTACION DE MARIA VITORIA-GASTEIZ REFUERZO DE LA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

CO. CALASANCIO.MM.ESCOLAPIAS VITORIA-GASTEIZ CUIDADORES DEL PLANETA

BIZKAIA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

IES ABADIÑO BH ABADIÑO ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

CEP ALONSOTEGUI LHI ALONSOTEGUI HERRIA

CEP AMOREBIETA-LARREA LHI AMOREBIETA-ECHANO LA EDUCACION AMBIENTAL: PROYECTO DENTRO ENS GLOB..

IES URRITXE BHI AMOREBIETA-ECHANO INGURUNE HEZKUNTZA

CEP JUAN RAMON JIMENEZ LHI BARAKALDO ENERGIAS LIMPIAS / ENERGI GARBIAK

CO. EL REGATO BARAKALDO APRENDAMOS A CUIDAR NUESTRO ENTORNO

IES BEURKO BHI BARAKALDO BEURKOKO LAUGARREN BARATZE EKOLOGIKOA

CEP GURUTZETA LHI BARAKALDO EL ARBOL, FABRICA GRATUITA DE OXIGENO

IES CRUCES BHI BARAKALDO LOS RESIDUOS Y OTROS CONTAMINANTES

C.I.P. BARAKALDO BARAKALDO CONOCE TU ENTORNO

IES URIBARRI BHI BASAURI BASAURI: HIRI EKOSISTEMA

CEP BERMEO-SAN FRANCISCO LHI BERMEO INGURUGIROA ETA ESKOLA

CEP TOMAS CAMACHO LHI BILBAO EDUCACION AMBIENTAL: EL AGUA

CEP TOMAS CAMACHO LHI BILBAO HUERTO ESCOLAR

CO. ALDAMIZ BILBAO LA EDUCACION AMBIENTAL EN LA EDUCACION ESPECIAL

KARMENGO IKASTOLA BILBAO ANIMALIAK ETA LANDAREEKIKO HARREMANAK

ARTXANDAPE IKASTOLA BILBAO HONDAKINEN BIRZIKLAPENA ETA MURRIZKETA ...

CO. LA SALLE-SANTIAGO APOSTOL BILBAO ELKARREKINTZA III

IES TXURDINAGA ARTABE II BHI BILBAO ELIMINAR RESIDUOS SIN CONTAMINAR

CEP ARANGOITI LHI BILBAO HIRIAN NATUR ESKOLA

CEP ZURBARAN LHI BILBAO URA/AGUA

CEP PAGASARRIBIDE LHI BILBAO ESKOLA NATURAN MURGILDUZ

CEP INTXIXU IKASTOLA LHI BILBAO IKASTOLAKO ORUBEA

CEP ARTATSE LHI BILBAO ANIMALES Y PLANTAS, RECICLAJE DE PAPEL EN LA ESCUE

CEP TXURDINAGA LHI BILBAO ESKOLA ETA PARKE, IKASGELAKO-IKERKETA TXOKOAN AZTE

Page 35: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

35

F.P. AGRARIA DERIO PRODUCCION DE PLANTA AUTOCTONA, ESTUDIO FORMAT ...

ELORRIOKO TXINTXIRRI IKASTOLA ELORRIO GUK BIRZIKLATZEN DUGU, ETA ZUK?

CEP IGNACIO ALDEKOA LHI ERANDIO PROYECTO DE JARDIN ESCOLAR

CEP SAN LORENZO LH ERMUA NATURA TAILER

IES ONGARAI BHI ERMUA LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LA ESCUELA

EGUZKIBEGI IKASTOLA GALDAKAO ESKOLA EKOLOGIKOA

CEP URRETA LHI GALDAKAO EKO-TAILERRAK

EPA GALDAKAO HHE GALDAKAO EDUCACION AMBIENTAL A LO LARGO DE LA VIDA

IES HOSTELERIA-OSTALARITZA BHI GALDAKAO HOSTELERIA Y MEDIO AMBIENTE

CEP MONTORRE LHI GAUTEGUIZ DE ARTEAGA GURE TXOKOTIK LAU HAIZETARA

SAN NIKOLAS IKASTOLA GETXO GLOBAL LAB PROIEKTUA

GEROA IKASTOLA GETXO INGURUGIRO HEZKUNTZAKO PROIEKTUA

CEP ZUBILETA LHI GETXO EDUCACION AMBIENTAL EN MARCHA. ESCUELA VIVA

CEP LARRAÑAZUBI LH GETXO SUPERCOLEVERDE

CEP GORLIZ LHI GORLIZ ESKOLA LORATEGIA

CO. AVELLANEDA GUEÑES ESCUELA ECOLÓGICA AVELLANEDA

IES JUAN OROBIOGOITIA BHI IURRETA INGURUNE HURBILA EZAGUTU ETA ZAINTZEKO JARRERAK..

CEP LEGARDA ALDE LHI MUNGIA BALIABIDEEN ERABILER EGOKIA

CEP MUSKIZKO IKASTOLA LHI MUSKIZ ESKOLA LORATEGIA

TXOMIN AGUIRRE IKASTOLA ONDARROA URETAN MURGILTZEN

IES ONDARROA BHI ONDARROA INGURUMEN HEZKUNTZA ETA KUDEAKETA PROEIKTUA

CEP ONDARROA LHI ONDARROA INGURUA, HERRIA ETA IKASTETXEA ZAINTZEN

CO. SAN FELIX DE CANTALICIO ORTUELLA ENERGIA GARBIAKCO. NTRA.SRA.DEL CARMEN DEPORTUGALETE

PORTUGALETE PARQUE TEMATICO DE EKOTOPIA

IEFPS REPELEGA GLHBI PORTUGALETE CONOCIM Y RESPETO AMBIENTAL EN ACTIVPROFESIONALES

CEP MAESTRO ZUBELDIA LHI PORTUGALETE INGURUMEN HEZKUNTZA INDARTZE PROIEKTUA

BIHOTZ-GAZTEA IKASTOLA SANTURTZI BIOANIZTASUNA

CEP MTRA. EMILIA ZUZA BRUN LHI SANTURTZI HONDAKINAK: PROBLEMATICA DE LOS RESIDUOS...

CEP SERANTES LHI SANTURTZI ESCUELA, BARRIO Y PARTICIPACION

IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BHI (ITB) SANTURTZI APLICACION Y AMPLIACION DE UNIDADES DIDACTICAS SOB

CO. SAN JOSE DE CALASANZ SANTURTZI GURE ESKOLA HOBETZEN

CO. SAN VIATOR SOPUERTA HACIA LA SOSTENIBILIDAD LOCAL

ITXAROPENA IKASTOLA VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

AURTEN ERE JO TA KE INGURUGIROAREN ALDE

CO. FRANCISCANAS DE MONTPELLIER VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

AMIGOS DE LA NATURALEZA

Page 36: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

36

GIPUZKOA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP PELLO ERROTA LHI ASTEASU ESKOLA INGURUGIROKO EKINTZA EGITASMOA

IPI ALKARTASUNA IPI BEASAIN ESKOLA EKOAUDITORIA

CO. LA ANUNCIATA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BASERRIA: PRODUKTU NATURALAK vs PRODUKTUMANIPULAT

JUANA DE ARCO IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN TALLER DE AGUA

CEP INTXAURRONDOKO IKASTOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN LAN ETA LAN GURE BARATZEAN

IES BIDEBIETA BHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN AGENDA 21 E ISO 14001

CEP CATALINA DE ERAUSO LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ESCUELA ECOLOGICA

CEP MENDIOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ESCUELA DE CALIDAD AMBIENTAL

IES MAQUINA-HERRAMIENTA BHI ELGOIBAR MPLANTACION REQUISITOS ISO 14001

CEP ITURZAETA LHI GETARIA ITSASOA ETA KOSTALDEA

CEP LANGILE IKASTOLA L.H. HERNANI ANIMALIAK GURE LAGUN: ZAINDU ETA EZAGUN DITZAGUN

CEP IKAZTEGIETA LHI IKAZTEGIETA TOLOSA GOXOA

SAN VICENTE DE PAUL IKASTETXEA IRUN EKOAUDITORIA: KONTSUMITU ETA HORREGATIK BIZI BAINA

CEP UGARO LHI LEGORRETA INGURUNEA GURE IKASTETXEANCO. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DEARRASATE

MONDRAGON / ARRASATE BIODIBERTSITATEA

CEP GOIZEKO IZARRA IKASTOLA LHI MUTRIKU GURE INGURUA ZAINDU

CEP SAN ANDRES DE ORMAIZTEGI LHI ORMAIZTEGI HONDAKINAK ETA PAPERAREN KONTSUMOA EKO-AUDITORIA

IES CRISTOBAL GAMON BHI RENTERIA GURE INGURUNEA ZAINDUZ

IES KOLDO MITXELENA BHI RENTERIA CONOCIMIENTO DEL MEDIO MARINO Y DEL ECOSISTEMA ...

CEP LAIOTZ LHI SEGURA ESKOLA GARAPEN JASANGARRIAREN EREDU

ESKOLAPIOAK IKASTETXEA TOLOSA LA ENERGIA Y EL ENTORNO DEL CENTRO

NTRA. SRA. DE IZASKUN IKASTETXEA TOLOSA GARAPEN JASANGARRIA

CO. SAN JOSE DE TOLOSA TOLOSA TOLOSAKO INGURUNE LASAIA ETA ZARATATSUA

USABALGO LASKORAIN IKASTOLA TOLOSA EKOSESKOLA BERDEA

CEP FELIX SAMANIEGO LHI TOLOSA EKOESKOLA GARATZEN

URRETXU ZUMARRAGA IKASTOLA URRETXU ENERGIAREN ERABILERA

CEP DOCTOR FLEMING LHI VILLABONA URA-IBAIA

CEP LARDIZABAL (ZALDIBIA) LHI ZALDIBIA ESKOLA EKOLOGIKOA ERATZEKO BIDEAK IREKITZEN

CEP AITXURI LH ZEGAMA INGURUMENA AITXURIN

Page 37: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

37

ANEXO 2. ERANSKINAEgonaldiak Eskolaz kanpoko Ingurumen-hezkuntzazkoikastegietanEstancias en centros de Educación ambiental Extraescolar

ARABA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

ARESKETA IKASTOLA AMURRIO ANIMALIAK ETA SENDABELARRAK

I.E.S. ZARAOBE AMURRIO ESTANCIA EN CENTROS DE EDUC. AMB. EXTRAESCOLAR

CEP ANTONIO RUEDA LHI AMURRIO ANTONIO RUEDA BASERRI ESKOLAN

IPI IKAS BIDEA IKASTOLA IPI ARRAZUA-UBARRUNDIA INGURUGIRO HEZIKETARAKO PROIEKTUA

CEP GARAZI LHI LEGUTIANO LURRASKARA GOAZ!

LAUDIO IKASTOLA LLODIO HURBILEKO LANDARE-ANIMALIAK ETA BASERRIA

CEP LATEORRO LHI LLODIO ESCUELA ECOLOGICAIES CANCILLER AYALA-GREGORIOMARAÑON BHI

LLODIO ESTANCIA EN CEA DE BARATZE-ARTEAGA-BIZKAIA

SAN BIZENTE IKASTOLA OION NATURAREKIN BAT

CEP P. LOPE DE LARREA IKASTOLA LHI SALVATIERRA INGURUGIROA EZAGUTU ETA ZAINDU

CO. INMACULADA CONCEPCION VITORIA-GASTEIZ ESTANCIA EN LAPURREKETA

CO. URSULINAS DE VITORIA VITORIA-GASTEIZ PROYECTO BOSQUE

CO. PRESENTACION DE MARIA VITORIA-GASTEIZ ESTANCIA EN SASTARRAIN

CO. CALASANCIO.MM.ESCOLAPIAS VITORIA-GASTEIZ ESTANCIA EN CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL

CEP ADURTZA IKASTOLA LHI VITORIA-GASTEIZ INGURUGIROA EZAGUTUZ

CO. CALASANZ (ESCOLAPIOS) VITORIA-GASTEIZ CUIDANDO LA TIERRA NOS CUIDAREMOS

ODON APRAIZ IKASTOLA/ZARAMAGA VITORIA-GASTEIZ HIRITARROK NATURAZ GOZATU NAHI DUGU

P.IGNACIO BARRUTIA IKASTOLA VITORIA-GASTEIZ IHEKKO ZENTRU BATEAN EGONALDIAK: SASTARRAIN....

CEP ARANZABELA IKASTOLA LHI VITORIA-GASTEIZ LURRASKA BASERRI - IKASTOLACEP ANGEL GANIVET-IZARRA-STA. LUCIALHI

VITORIA-GASTEIZ INGURUG. HEZIKETARAKO ESKOLAZ KANPOKOIHARDUNALDIA

Page 38: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

38

BIZKAIA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP ZELAIETA LHI ABADIÑO BARATZE BASERRI ESKOLA

CEP TRAÑA MATIENA LHI ABADIÑO NATURA ESKOLARA. UMEAK NATURAREKIN BAT

CEP BUENOS AIRES LHI ABANTO Y CIERVANA /ABANTO-ZIERBENA

BASERRIA EZAGUTUZ

CEP EL CASAL LHI ABANTO Y CIERVANA /ABANTO-ZIERBENA

PARQUE TEMATICO EKOTOPIA

CO. EL CARMELO AMOREBIETA-ECHANO NATURA ETA ESKOLA

KARMENGO AMA IP AMOREBIETA-ECHANO BASERRI ETA BERE INGURUA - BARATZE

CEP AMOREBIETA-LARREA LHI AMOREBIETA-ECHANO VISITA A UNA GRANJA ESCUELA/LA EDUCACION AMBIENTAL

CEP BARRUTIA LHI ARRATZU EGONALDIA

CO. LA INMACULADA DE BARAKALDO BARAKALDO ACERCAMIENTO AL MEDIO RURAL

CO. NTRA. SRA. DEL ROSARIO-BARAKALDO BARAKALDO NATURA EZAGUTZEN GURE INGURUAZ APARTE ZER DAGO

C.I.P. BARAKALDO BARAKALDO ABENTUNATURA

CEP RONTEGUI LHI BARAKALDO ZAINDU ETA ERRESPETA DEZAGUN NATURA

CEP ALKARTU IKASTOLA LHI BARAKALDO LURRASKA

CEP STA- TERESA-BAGAZA-BEURKO LHI BARAKALDO ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE

CEP MUNOA LHI BARAKALDO BASERRI ESKOLA

CEP MUKUSULUBA LHI BARAKALDO UMEA NATURA BIZIAN

CEP ZUAZO LHI BARAKALDO BARATZE

IES CRUCES BHI BARAKALDO ECOLOGIA Y ENERGIAS RENOVABLES

CEP GURUTZETA LHI BARAKALDO EGUN BAT BASERRIAN

CEP KAREAGA-GOIKOA LHI BASAURI HIRITIK BASERRIRA

CEP SOFIA TARAMONA LHI BASAURI INGURUGIROA EZAGUTZEN

CEP JOSE ETXEGARAI LHI BASAURI NATURA INGURUAREN EZAGUTZA

CEP ARIZKO IKASTOLA LHI BASAURI BASERRIKO BIZIMODUACEP CALDERON DE LA BARCA-LOPE DEVEGA LHI

BASAURI BASERRIA: ANIMALIEN ETA LANDAREEN INGURUASAGRADO CORAZON IKASTETXEA -BERMEO

BERMEO ESCUELA GRANJA BARATZE

CEP BERMEO-SAN FRANCISCO LHI BERMEO INGURUGIROA EZAGUTU ETA ZAINDU 02-03

CEP LEARRETA-MARKINA (BERRIZ) LHI BERRIZ KONTSUMO ETA INGURUGIROA

CEP BASURTO LHI BILBAO BARATZE BASERRI ESKOLA

CEP ZAMAKOLA-JUAN DELMAS LHI BILBAO ENERGI GARBIAK

CEP PIO BAROJA LHI BILBAO GUSTURA BARATZEN

CEP ARANGOITI LHI BILBAO ESTANCIA EN EL PARQUE TEMÁTICO EN ENERGÍAS LIMPIAS

CEP MTRO. GARCIA RIVERO LHI BILBAO NATURAN BIZI

CEP LUIS BRIÑAS LHI BILBAO BASERRI ESKOLARA GOAZ

CEP MTRA. ISABEL GALLEGO GORRIA LHI BILBAO SALIDAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

CEP TXURDINAGA LHI BILBAO INGURUNE NATURALENGANAKO BEGIRUNEA ETAERRESPETO S

CEP MTRA. ISABEL GALLEGO GORRIA LHI BILBAO SALIDAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

CEP ZAMAKOLA-JUAN DELMAS LHI BILBAO BASERRIA ETA NATURA

CO. OCHARCOAGA BILBAO LOS RESIDUOS QUE GENERAMOS Y SU IMPACTOMEDIOAMBIE

ADSIS FUNDAZIOA BILBAO SENSIBILIZACION EN ENERGIAS ALTERNATIVAS

CO. PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO BILBAO DESCUBRIR LA NATURALEZA EN BARATZE

CEP JUAN M. SANCHEZ MARCOS LHI BILBAO ESTANCIA EN UNA GRANJA ESCUELA

CO. SAGRADO CORAZON DE BILBAO BILBAO LURRARA HURBIL GAITEZEN

CEP SRA. VDA. DE EPALZA LHI BILBAO EGUN BATEKO EGONALDIA BARATZEN

Page 39: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

39

CEP MTRA. ISABEL GALLEGO GORRIA LHI BILBAO SALIDAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

CO. FATIMA BILBAO GURE INGURUA EZAGUTZEN DUGU

CEP URIBARRI BHI BILBAO BARATZE EGONALDIA

IES EMILIO CAMPUZANO BHI BILBAO ESTANCIA EN BARATZE

CO. IBAIGANE BILBAO ACTIVIDADES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES

CO. HIJAS DE LA CARIDAD-N.S. BEGOÑA BILBAO GRANJA ESCUELA

CEP ZURBARANBARRI LHI BILBAO BASERRIA BIZI

CO. FATIMA BILBAO PARQUE TEMATICO EKOTOPIA

CEP PAGASARRIBIDE LHI BILBAO BASERRIRA HURBILDUZ

CO. BERRIO-OCHOA BILBAO GIZAKI ETA INGURUAREN ARTEKO ERLAZIOETANSAKONTZEA

CO. AMOR MISERICORDIOSO BILBAO SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ESTANCIAS EN CEN

CO. NTRA.SRA.DEL CARMEN BILBAO TRABAJO SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES ADES

CEP DEUSTUKO IKASTOLA LHI BILBAO HIRU EGUNETAN NATURAN MURGILDURIK

CEP KARMELO IKASTOLA LHI BILBAO LURRALDEEN ARTEKO KONPARAKETA

CEP INTXIXU IKASTOLA LHI BILBAO BASERRIA ETA INGURUMENA

CEP CONCHA LHI CARRANZA INGURUNEA EZAGUTUZ

CEP DERIO LHI DERIO GURE NATUR TXOKOA

I.B. TXORIERRI DE DERIO DERIO EKOSISTEMAK: ULIA

CO. SAN ANTONIO-SANTA RITA DURANGO DENONA NAIZ, ZAINDU NAZAZU

CO. SAN JOSE. PP. JESUITAS DURANGO DURANGO GU ERE INGURUNE

KURUTZIAGA IKASTOLA DURANGO NATURA ETA GU

CEP ALTZAGA IKASTOLA LHI ERANDIO BASERRIA

CEP ANAITASUNA IKASTOLA LHI ERMUA EKOLOGIA ETA INGURUGIROA

C.P.E.I.P. ESKOLABARRI ERMUA GURE INGURU HURBILA EZAGUTZEN

CEP SAN LORENZO LH ERMUA ESTANCIA EXTRAESCOLAR EN LURRASKA BASERRI ESKOLA

CEP ONGARAI LHI ERMUA NATURA EZAGUTU ETA ERRESPETATU

CEP SAN ANTONIO LHI ETXEBARRI INGURUGIRO HEZIKETA

CEP JOSE MIGUEL BARANDIARAN LHI ETXEBARRI BASERRIAZ GOZATU

CEP UNKINA LHI GALDAKAO NATURA HURBILA

CEP URRETA LHI GALDAKAO LURRASKARA, NATURA HOBETO EZAGUTZERA

SEBER ALTUBE IKASTOLA GERNIKA-LUMO NATURAKO PROIEKTUA

CEP ZUBILETA LHI GETXO EN LA MEDIDA QUE CONOZCO LO QUE ME RODEA, LO RESPE

CEP GOBELA IKASTOLA LHI GETXO AKTIBITATE EKOLOGIKO ETA INGURUGIRO

CEP GOBELA IKASTOLA LHI GETXO AKTIBITATE EKOLOGIKO ETA INGURUGIRO

CEP GOBELA IKASTOLA LHI GETXO GURE ARBASOAK EZAGUTU

GEROA IKASTOLA GETXO EGONALDIA BASERRI ESKOLAN

SAN NIKOLAS IKASTOLA GETXO SASTARRAINEKO EGONALDIA

CEP LARRAÑAZUBI LH GETXO SUPERCOLEVERDE

CEP JUAN BAUTISTA ZABALA LHI GETXO BIRZIKLAPENA ETA ENERGIA GARBIAK

CEP GORLIZ LHI GORLIZ INGURUGIROAN MURGILDUTA

CO. CO.EN.EN GUEÑES INGURUGIRO HEZKUNTZAKO IKASTEGIETAN EGONALDIA

CO. AVELLANEDA GUEÑES BASERRIA

CEP ERETZA LHI GUEÑES NATURA GURE LAGUNA

CEP IGNACIO ZUBIZARRETA LHI IGORRE INGURUGIRO HEZKUNTZA

CEP MAIZTEGI LHI IURRETA ITSAS INGURUKO GAIAK

CEP LARRABETZU LHI LARRABETZU LURRASKAN LAGUNEKIN

Page 40: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

40

CEP LAMIAKO LHI LEIOA EGONALDI PROIEKTUA: SASTARRAIN BASERRI ESKOLA

CEP LAMIAKO LHI LEIOA INGURUGIROA GUREA DA

CEP ALTZAGA IKASTOLA DE LEIOA LHI LEIOA GURE ORTUA 2002/03

CEP JUAN B. EGUSKIZA MEABE LHI LEMOA BASERRIA ETA BERE INGURUA

BERA KRUZ IKASTOLA MARKINA-XEMEIN ZULOAGA-TXIKI

CEP MUNDAKA LHI MUNDAKA NATURA EZAGUTUZ

CO. FUNDACION ESCUELAS VENTADES MUNGIA BARATZE BASERRI ESKOLAN

CEP LEGARDA ALDE LHI MUNGIA ELIKAGAIAK ETA KONTSUMOA HISTORIAN

CO. SAN J. BAUTISTA DE SOMORROSTRO MUSKIZ BASERRIA

TXOMIN AGUIRRE IKASTOLA ONDARROA ARABAN EGONALDIA

CEP ONDARROA LHI ONDARROA EGONALDIAK EGITEKO PROIEKTUA

ZUBI ZAHAR IKASTOLA ONDARROA ´SASTARRAIN

CEP ORDUÑA LHI ORDUÑA ESKOLATIK BASERRIRA

CEP OTXARTAGA LHI ORTUELLA HIRU INGURUNETIK HERRI INGURUNERA

CEP OTXANDIO LHI OTXANDIO INGURUGIROAREN LANKETA

CO. XABIER PORTUGALETE VISITA AL PARQUE TEMÁTICO EN ENERGÍAS LIMPIAS Y ..

CO. STA. MARIA DE PORTUGALETE PORTUGALETE BASERRIA EZAGUTZEN

IES JUAN ANTONIO ZUNZUNEGI BHI PORTUGALETE LAS ENERGIAS RENOVABLES

CEP MAESTRO ZUBELDIA LHI PORTUGALETE LANDA-INGURUNEAREN HURBILKETA

CEP ANTONIO TRUEBA LHI PORTUGALETE INGURUGIROA EZAGUTUZ

CEP MAESTRO ZUBELDIA LHI PORTUGALETE EKOTOPIA

CEP ITSASOKO AMA LHI SANTURTZI INGURU HERRITAR ETA NATURARI HURBILPENA URDAIBAI E

CEP SERANTES LHI SANTURTZI BASERRI-ESKOLA

CEP LAS VIÑAS LHI SANTURTZI BASERRI ESKOLAK

CEP MTRA. EMILIA ZUZA BRUN LHI SANTURTZI NATURAREKIN HARREMANETAN

CO. SAN JOSE DE CALASANZ SANTURTZI EKIN INGURUGIROARI

BIHOTZ-GAZTEA IKASTOLA SANTURTZI LURRASKA BASERRI ESKOLA

IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI SESTAO EKOTOPIA PARKERAKO BISITALDIA

CEP ALBIZ LHI SESTAO BASERRI GIRORA HURBILDU

CEP KUETO LHI SESTAO LURRA ETA ITSAS ERTZEA

CEP ALBIZ LHI SESTAO ENERGIA GARBIAK

CEP GORONDAGANE LHI SONDIKA LANDAREAK ETA ANIMALIAK - BASERRIA

CEP UGAO LHI UGAO-MIRABALLES BASERRIA

CO. FRANCISCANAS DE MONTPELLIER VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

AMIGOS DE LA NATURALEZA

ITXAROPENA IKASTOLA VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

MEATZALDETIK BASERRIRA

CEP LA ARBOLEDA LHI VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

GURE ERROAK: NATURA ETA KULTURA

CEP ZALDIBAR LHI ZALDIBAR BASERRIA EZAGUTZEN

CEP ZAMUDIO LHI ZAMUDIO INGURUGIROAREN EZAGUERA

Page 41: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

41

GIPUZKOA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

IES ARALAR BHI ALEGIA HIRIKO INGURUGIROA

CO. LA SALLE-BERROZPE ANDOAIN "GURE INGURUGIROA MAITATZEN ""BEIZAMA"""

CEP KURTZEBARRI LHI ARETXABALETA INGURU BASERRITAR ETA NATURALARI HURBILPENA

CEP ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA LHI ASTIGARRAGA BASERRIKO LANAK

CO. HIJAS DE JESUS AZPEITIA INGURUGIRO IHARDUNALDIAK

CO. LA MILAGROSA DE AZPEITIA AZPEITIA NEKAZARITZA, ABELTZANTZA ETA INGURUAREN BEHAKETA

CEP J.A. MUÑAGORRI LHI BERASTEGI ITSASONTZI BATEN, BERASTEGITIK KANPORA

CEP ANGIOZAR LHI BERGARA KOSTALDEA EZAGUTU: EKOLOGIA ETA ARRANTZA

CEP LUZARO LHI DEBA BIZIDUNAK ETA BERE INGURUA

CO. BELEN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ESTANCIA EN BARATZE

CEP HERRERA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA

CEP INTXAURRONDOKO IKASTOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BARATZE INGURUGIROA ZAINTZEN

CEP CATALINA DE ERAUSO LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD

ZUHAIZTI ESKOLA PUBLIKOA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN LURRASKA PROIEKTUA 2002-2003

IES ALTZA BHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN URDAIBAI EKOSISTEMAREN IKASKETA: PADURA

JUANA DE ARCO IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BASERRIA

CO. LA ANUNCIATA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN NATURA GIPUZKOAN ZEHAR

CO. NIÑO JESUS DE PRAGA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN GIPUZKOA EZAGUTZEN

CO. SANTA TERESA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SALIDA MEDIOAMBIENTAL A BEIZAMA

CO. SDO. CORAZON-MUNDAIZ IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN KAIXO GIPUZKOA!

MARIAREN BIHOTZA IKASTOLA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SASTARRAIN BASERRI ESKOLA

CEP STA. MARIA-ORIXE IKASTOLA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN URDAIBAI

ALTZA HERRI IKASTETXEA S.J.C. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN INGURUARI IRTENBIDEAK BILATU NAHIAN

CEP AMAÑA LHI EIBAR LURRASKAKO EGONALDIA

CEP SAN ANDRES DE EIBAR LHI EIBAR LURRASKA BASERRI ESKOLA

CEP J.A. MOGEL IKASTOLA LHI EIBAR EIBARTIK URDAIBAIRA

CEP J.A. MOGEL IKASTOLA LHI EIBAR EIBARTIK SASTARRAINERA

ELGOIBAR IKASTOLA ELGOIBAR SASTARRAIN BASERRI ESKOLA

CO. NTRA. SRA. DEL PILAR ELGOIBAR SASTARRAIN 2002-03

CEP ELGOIBAR LHI ELGOIBAR GIZAKI ETA INGURUNE NATURAL ARTEKO BILGUNEA

CEP LUIS ECEIZA Y ALBERDI LHI ESKORIATZA LURRASKAKO EGONALDIA

CEP ITURZAETA LHI GETARIA INGURUNEA EZAGUTU ETA INTERPRETATU IRTEERAKEGINEZ

CEP LANGILE IKASTOLA L.H. HERNANI BIZIDUNAK ETA BERE INGURUA

UZTURPE IKASTOLA IBARRA ARRANTZAN IKASTEN

CEP IKAZTEGIETA LHI IKAZTEGIETA NATURA GURE ETXEA

CEP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA LHI , IRUN ZABORREN TRATAMENDUA ETA PAPERARENBERTZIKLAKETA

SAN VICENTE DE PAUL IKASTETXEA IRUN URA IKUSI, ETA ERABILERA IKASI; HURA ULERTU?

CEP DUNBOA-STA. ELENA LHI IRUN SASTARRAINEKO EGONALDIA

CEP ITSASONDO LHI ITSASONDO ITSASONDOTIK ITSASORA

CEP SASOETA-ZUMABURU LHI LASARTE-ORIA NATUR ESKOLAN EGONALDIA

CEP LEZO LHI LEZO EUSKAL HERRIKO ANIMALIAK ETA LANDARETZA

CEP SAN JOSE IKASTOLA LHI MENDARO INGURUGIROA ERRESPETATZEKO BIDEA

CEP ERGUIN LHI MONDRAGON / ARRASATE LURRASKA INGURUGIRO HEZIKETAREN ZENTROA

Page 42: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

42

CO. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DEARRASATE

MONDRAGON / ARRASATE ESTANCIA CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL

CEP GOIZEKO IZARRA IKASTOLA LHI MUTRIKU BIZIDUNAK ETA BERE INGURUA

HAURTZARO IKASTOLA OIARTZUN BARATZE BASERRI ESKOLA

CEP FRAY A. URDANETA LH ORDIZIA ITSASLUR PROIEKTUA

JAKINTZA IKASTOLA DE ORDIZIA ORDIZIA NATURAREN ZAINKETA ESKOLAREN LANKETA

ORIOKO IKASTOLA ORIO BASERRIA EZAGUTZEN

PASAIA LIZEOA IKASTOLA PASAIA EGONALDIA SASTARRAINEN

ORERETA IKASTOLA RENTERIA SASTARRAIN BASERRI ESKOLAN EGONALDI DIDAKTIKOA

CEP CRISTOBAL GAMON LHI RENTERIA SASTARRAINEN EGONALDIA

CEP LAIOTZ LHI SEGURA KONDAIRAREN TRENAZ ITSASORAINO

CEP PLAENTZI LHI SORALUZE/PLACENCIA DELAS ARMAS

LANDARELANDIA

NTRA. SRA. DE IZASKUN IKASTETXEA TOLOSA GARAPEN JASANGARRIA

USABALGO LASKORAIN IKASTOLA TOLOSA SASTARRAINEKO EGONALDIA

CEP FELIX SAMANIEGO LHI TOLOSA NATURAREKIN GOZATZEN

CO. SAN JOSE DE TOLOSA TOLOSA INGURUGIRO IBILALDIA

EGAPE IKASTOLA BHI URNIETA PAISAIA KARSTIKOAREN EZAGUPENA

URRETXU ZUMARRAGA IKASTOLA URRETXU NATURA BIZITZAREN ITURRI

CEP DOCTOR FLEMING LHI VILLABONA BEIZAMA-ULIA

CEP OROKIETA LHI ZARAUTZ INGURUAREN EZAGUPENA ZUZENA EGONALDIEN BIDEZ

CEP AITXURI LH ZEGAMA ESPAZIOA ETA ITSASOA EZAGUTZEN

CEP AIZARNA LHI ZESTOA KOSTALDEA EZAGUTU: EKOLOGIA ETA ARRANTZA

CEP ARROA LHI ZESTOA GURE INGURUA EZAGUTU ETA MAITATU

CEP ZESTOA LHI ZESTOA BASOA EZAGUTZEN

CO. MARIA Y JOSE ZUMAIA IKUSIS IKASI, NATURAZ GOZATUZ

CEP OIKIA LHI ZUMAIA URA BIZITZAREN ITURRI

C.I.P. UROLA GARAIA ZUMARRAGA CONOCIMIENTO DE ENTORNO NATURAL Y CULTURAL

Page 43: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

43

ANEXO 3. ERANSKINAIbilbideak, trukeak eta topaketak UrdaibainItinerarios, intercambios o encuentros en Urdaibai

ARABA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP LATEORRO LHI LLODIO ECOSISTEMA DE MARISMAS, FLORA Y FAUNA

LAUDIO IKASTOLA LLODIO URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA

CEP P. LOPE DE LARREA IKASTOLA LHI SALVATIERRA URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA TOPAKETAK

BIZKAIA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP ETORKIZUNA IKASTOLA LHI ABANTO Y CIERVANA /ABANTO-ZIERBENA

GERNIKA IRTEERA

CEP AMOREBIETA-LARREA LHI AMOREBIETA-ECHANO ITINERARIO A LA RESERVA DE URDAIBAI

LAUAXETA IKASTOLA AMOREBIETA-ECHANO EZAGUTU ETA ZAINDU URDAIBAI

LAUAXETA IKASTOLA AMOREBIETA-ECHANO URDAIBAI EZAGUTUZ INGURUGIROA ZAINDU

LAUAXETA IKASTOLA AMOREBIETA-ECHANO BARRUKO ALDETIK KOSTALDERA

CEP BARRUTIA LHI ARRATZU URDAIBAIKO BIOSFERA GEBENALDEAN INGURUGIROHEZKUNT

CEP BARRUTIA LHI ARRATZU URDAIBAIKO BIOSFERAN GEBENALDEAN INGURUGIRO HEZIK.

ELEIZALDE IKASTOLA BERMEO KOSTALDETIK BARRUKALDERANTZ

ELEIZALDE IKASTOLA BERMEO URDAIBAI EZAGUTZEN

ELEIZALDE IKASTOLA BERMEO URDAIBAITIK TIPI-TAPA

CEP BERMEO-SAN FRANCISCO LHI BERMEO URDAIBAI EZAGUTU

KARMENGO IKASTOLA BILBAO KARMENGO IKASTOLATIK URDAIBAI EZAGUTZERA

CEP FELIX SERRANO LHI BILBAO GURE HERRIKO BASOEN EZAGUPENA

CO. PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO BILBAO PROYECTO EDUC AMBIENTAL EN LA RESERVA DE URDAIBAI

ARTXANDAPE IKASTOLA BILBAO MARISMAS DE URDAIBAI- ISLA DE TXATXARRAMENDI ...

ABUSU IKASTOLA BILBAO URDAIBAI MAITATUZ

CO. EL AVE MARIA BILBAO URDAIBAIZ BLAI

CEP ZURBARAN LHI BILBAO URA/AGUA

CEP DERIO LHI DERIO URDAIBAIKO PADURAK ETA TXATXARRAMENDIKOEKOSISTEMA

CO. SAN ANTONIO-SANTA RITA DURANGO URDAIBAI IBILBIDEA

CEP MONTORRE LHI GAUTEGUIZ DE ARTEAGA KOSTALDETIK BARNEKALDERA, BI PAISAJE EZBERDIN

CEP MONTORRE LHI GAUTEGUIZ DE ARTEAGA KOSTALDEA, PAISAJEA ETA BEHARRA

CEP ALLENDE SALAZAR LHI GERNIKA-LUMO MUNGIAKO PAISAIA

CEP ALLENDE SALAZAR LHI GERNIKA-LUMO URAREN KUTSADURA

CEP ALLENDE SALAZAR LHI GERNIKA-LUMO URDAIBAIKO ITSAS PADURA

CO. STA. Mª DEL SOCORRO-LA MERCED GERNIKA-LUMO URDAIBAI EZAGUTZEN

CEP ALLENDE SALAZAR LHI GERNIKA-LUMO LAIDA-ATXARRE

IES AIXERROTA-GETXO BHI GETXO ENERGI GARBIEI BURUZKO PARKEA ETA BASO-BIDEA:LA AR

CO. CO.EN.EN GUEÑES ESTUDIO E ITINERARIOS EN LA RESERVA DE URDAIBAI

Page 44: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

44

CEP LEGARDA ALDE LHI MUNGIA URDAIBAIKO PAISAIA

BIHOTZ-GAZTEA IKASTOLA SANTURTZI ITINERARIO POR URDAIBAI

CEP MTRA. EMILIA ZUZA BRUN LHI SANTURTZI COMPARACION DE MARISMAS

CEP GORONDAGANE LHI SONDIKA URDAIBAI ETA ETXABEREAK

GIPUZKOA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

IES IGNACIO ZULOAGA BH EIBAR GIZAKIA INGURUMENAREN OSAGAI

CEP LANGILE IKASTOLA L.H. HERNANI URDAIBAI: EKOSISTEMA BERRI BAT EZAGUTZEN

IES TXINGUDI BHI IRUN NATUR TAILERRA

Page 45: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

45

ANEXO 4. ERANSKINAEskola baratzakHuertos escolares

ARABA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

I.E.S. ZARAOBE AMURRIO HUERTOS ESCOLARES

HOGAR SOCIOEDUCATIVO SANSOHETA ARRAZUA-UBARRUNDIA HUERTO ESCOLAR

C.E.E. AMOR MISERICORDIOSO AYALA HUERTOS ESCOLARES

C.E.S APOSTOLICO SAN JOSE IRUÑA DE OCA HUERTO ESCOLAR

I.E.S. BADAIA BHI IRUÑA DE OCA HUERTOS ESCOLARES

CEP LATEORRO LHI LLODIO HUERTO ESCOLAR

CEP UNAMUNZAGA LHI RIBERA BAJA HUERTO ESCOLAR

CEP IZARRA LHI URKABUSTAIZ HUERTO ESCOLAR

CEP SAMANIEGO LHI VITORIA-GASTEIZ HUERTO ESCOLAR

CO. CALASANZ (ESCOLAPIOS) VITORIA-GASTEIZ HUERTO ESCOLAR

CO. INMACULADA CONCEPCION VITORIA-GASTEIZ HUERTO ESCOLAR

CO. PRESENTACION DE MARIA VITORIA-GASTEIZ CRECEMOS Y FLORECEMOS CON EL HUERTO JARDIN

CO. CALASANCIO.MM.ESCOLAPIAS VITORIA-GASTEIZ HUERTO ESCOLAR

IES HOSTELERIA BHI VITORIA-GASTEIZ HUERTO ESCOLAR

BIZKAIA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

CEP ZELAIETA LHI ABADIÑO ESKOLA BARATZEA

CEP ETORKIZUNA IKASTOLA LHI ABANTO Y CIERVANA /ABANTO-ZIERBENA

ESKOLA BARATZA

IES BARRUTIALDE BHI ARRATZU HUERTO ESCOLAR

CEP GURUTZETA LHI BARAKALDO ESKOLA BARATZEA

CO. ALAZNE BARAKALDO HUERTO ESCOLAR

IES IGNACIO AROZENA BHI BERMEO HUERTO ESCOLAR

IES TXURDINAGA ARTABE II BHI BILBAO HUERTO ESCOLAR

IES IBAIZABAL BH BILBAO HUERTOS ESCOLARES

IES RECALDEBERRI BHI BILBAO HUERTO ESCOLAR

CEP ZAMAKOLA-JUAN DELMAS LHI BILBAO ESKOLA BARATZEA

CO. MADRE DE DIOS DE BILBAO BILBAO HUERTO ESCOLAR

CO. PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO BILBAO HUERTO ESCOLAR

CO. OCHARCOAGA BILBAO ESKOLA BARATZEA

CO. ANGELES CUSTODIOS BILBAO ESKOLA-BARATZEA

CO. EL AVE MARIA BILBAO HUERTO ESCOLAR

CO. FATIMA BILBAO HUERTO ESCOLAR

CO. IBAIGANE BILBAO ESKOLA BARATZEA

CO. ALDAMIZ BILBAO HUERTO ESCOLAR

Page 46: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

46

ABUSU IKASTOLA BILBAO HUERTO ESCOLAR

CEP SAN FRANCISCO LHI BILBAO HUERTO ESCOLAR

CEP CONCHA LHI CARRANZA ESKOLA-BARATZA

IBAIZABAL IKASTOLA KOOPERATIBA DURANGO BARATZE ESKOLA

IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA BHI DURANGO HUERTO ESCOLAR

ELORRIOKO TXINTXIRRI IKASTOLA ELORRIO ESKOLA-BARATZEA

CEP IGNACIO ALDEKOA LHI ERANDIO HUERTO ESCOLAR

IES ONGARAI BHI ERMUA HUERTO ESCOLAR

CEP SAN ANTONIO LHI ETXEBARRI HUERTO ESCOLAR

IES HOSTELERIA-OSTALARITZA BHI GALDAKAO HUERTO ESCOLAR

SEBER ALTUBE IKASTOLA GERNIKA-LUMO HUERTO ESCOLAR

IES AIXERROTA-GETXO BHI GETXO ESKOLA-BARATZEA

CEP LARRAÑAZUBI LH GETXO SUPERCOLEVERDE

CO. NTRA.SRA.DE EUROPA GETXO HUERTO ESCOLAR

SAN NIKOLAS IKASTOLA GETXO ESKOLA-BARATZEA

CO. AVELLANEDA GUEÑES ESKOLA-BARATZEA

CEP MAIZTEGI LHI IURRETA HUERTO ESCOLAR

CO. GAZTELUETA LEIOA HUERTOS ESCOLARES

CEP LAMIAKO LHI LEIOA HUERTO ESCOLAR

RESURRECCION Mª DE AZKUE IKASTOLA LEKEITIO HUERTOS ESCOLARES

CEP JUAN B. EGUSKIZA MEABE LHI LEMOA ESKOLA BARATZEA

LAURO IKASTOLA LOIU ESKOLA BARATZEA

CO. LARRONDO LOIU HUERTO ESCOLAR

C.I.P. LEA-ARTIBAI MARKINA-XEMEIN HUERTO ESCOLAR

TXOMIN AGUIRRE IKASTOLA ONDARROA BARATZE-ESKOLA

IES ONDARROA BHI ONDARROA HUERTO ESCOLAR

CEP ORDUÑA LHI ORDUÑA ESKOLA BARATZEA

IEFPS REPELEGA GLHBI PORTUGALETE HUERTO ESCOLAR

CEP MAESTRO ZUBELDIA LHI PORTUGALETE BARATZE ESKOLA

CEP RUPERTO MEDINA LHI PORTUGALETE ESKOLA BARATZEA

CO. STA. MARIA DE PORTUGALETE PORTUGALETE HUERTO ESCOLAR

IES AXULAR BHI SANTURTZI HUERTO ESCOLAR

CO. SAN JOSE DE CALASANZ SANTURTZI ESKOLA BARATZACO. NTRA.SRA.DE BEGOÑA.HIJAS DE LACRUZ

SESTAO HUERTO ESCOLAR

CEP ALBIZ LHI SESTAO HUERTO ESCOLAR

A.E. PRINCESA DE ESPAÑA SONDIKA HUERTO ESCOLAR

CEP GORONDAGANE LHI SONDIKA HUERTO ESCOLAR

CO. SAN VIATOR SOPUERTA HUERTO ESCOLAR

CEP ZARATAMO LHI ZARATAMO ESKOLA BARATZA

GIPUZKOA

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

IES ARALAR BHI ALEGIA HUERTO ESCOLAR

CO. LA SALLE-BERROZPE ANDOAIN HUERTO ESCOLAR

Page 47: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

47

ANOETAKO HERRI IKASTOLA S. LT ANOETA HUERTOS ESCOLARES

CEP ANDATZA LHI AYA HUERTOS ESCOLARES

CO. HIJAS DE JESUS AZPEITIA HUERTO ESCOLAR

CEP ANGIOZAR LHI BERGARA HUERTO ESCOLAR

ARANZADI IKASTOLA BERGARA ESKOLA-BARATZEENTZAT DIRU-LAGUNTZAK

C.E.E. ARANS-GUI BERGARA HUERTO ESCOLAR

CEP AITOR IKASTOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTOS ESCOLARES

CEP AITOR IKASTOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ESKOLA BARATZA

PRESENTACION DE MARIA IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTOS ESCOLARES

MARIA REINA ESKOLA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

IES BIDEBIETA BHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

IES XABIER ZUBIRI BHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

CO. LA ANUNCIATA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLARSAN ALBERTO MAGNO ALEMANIKASTETXEA

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

CO. SDO. CORAZON-MUNDAIZ IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

SAN LUIS - LA SALLE IKASTETXEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN PROMOCION HUERTOS Y VIVEROS ESCOLARES

CEP MENDIOLA LHI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN HUERTO ESCOLAR

LA SALLE-ISASI IKASTETXEA EIBAR ESKOLA-BARATZEA

IES UNI EIBAR-ERMUA BHI EIBAR ESKOLA BARATZEA

NTRA. SRA. DE AZITAIN IKASTETXEA EIBAR ESKOLA-BARATZEA

IES ITZIO B.H.I. EIBAR HUERTO ESCOLAR

CEP ITURZAETA LHI GETARIA HUERTO ESCOLAR

CEP LANGILE IKASTOLA L.H. HERNANI ESKOLA BARATZEA

UZTURPE IKASTOLA IBARRA HUERTO ESCOLAR

CEP P. GARAICOETXEA LANDABERRI LHI LASARTE-ORIA ESKOLA-BARATZEA

IES LASARTE BHI LASARTE-ORIA HUERTO ESCOLAR

CEP LEZO LHI LEZO HUERTO ESCOLARCO. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DEARRASATE

MONDRAGON / ARRASATE HUERTO ESCOLAR

IES MUTRIKU BHI MUTRIKU HUERTOS ESCOLARES

CEP GOIZEKO IZARRA IKASTOLA LHI MUTRIKU HUERTO ESCOLAR

JAKINTZA IKASTOLA DE ORDIZIA ORDIZIA HUERTO ESCOLAR

CEP VIRGEN DEL CARMEN LHI PASAIA HUERTO ESCOLAR

PASAIA LIZEOA IKASTOLA PASAIA HUERTO ESCOLAR

IES CRISTOBAL GAMON BHI RENTERIA HUERTO ESCOLAR

SAN JOSE IKASTETXEA RENTERIA ESKOLA BARATZEA

CEP LAIOTZ LHI SEGURA HUERTO ESCOLAR

CEP FELIX SAMANIEGO LHI TOLOSA HUERTO ESCOLAR

CEP DOCTOR FLEMING LHI VILLABONA HUERTO ESCOLAR

CEP AITXURI LH ZEGAMA ESKOLA BARATZAK ETA MINTEGIAK

CEP AIZARNA LHI ZESTOA HUERTO ESCOLAR

CEP PEDRO M. OTAÑO LHI ZIZURKIL HUERTO ESCOLAR

CEP ZUMAIA HERRI ESKOLA ZUMAIA ESKOLA BARATZEA

LA SALLE-LEGAZPI IKASTETXEA ZUMARRAGA ESKOLA BARATZA

Page 48: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

48

ANEXO 5. ERANSKINAEkologia eskolara BilbonLa Ecología a la escuela en Bilbao

IKASTETXEACENTRO

HERRIAMUNICIPIO

PROIEKTUAPROYECTO

ALDAMIZ CO BILBAO RESIDUOS Y RECICLAJE. COMEDOR ESCOLAR

ALEMÁN CO. BILBAO JARDIN AROMÁTICO

ANGELES CUSTODIOS BILBAO RECINTO EXTERIOR

ARANGOITI BILBAO IKASTETXEAREN KANPOALDEAN

ARTATSE CEP BILBAO ZONA DE JUEGOS, ESTANQUES, JARDINES

ARTXANDAPE BILBAO HONDAKINAK ETA BIRZIKLAPENA

INTXIXU BILBAO KANPOALDEA, URA, GARRAIOA, ENERGIA

IPARRAGIRRE BILBAO HUERTO, AGUA, RECICLAJE

KARMENGO IKASTOLA BILBAO KONPOSTA, PAPER BIRZIKLAT, LANDARE/ZUHAITZAK IKASTOLAN

LA SALLE CEP BILBAO URA, ENERGIA, HONDAKINAK. HONDAKINAK ETA BIRZIKLAP.

PUREZA DE MARÍA COL BILBAO RECINTO EXTERIOR, PAPEL, JUGUETES

SAN INAZIO CEP BILBAO IKASTETXEA ETA BARNE-INGURUA. GARRAIOA, ETA BARNE-INGURUA

TOMÁS CAMACHO CEP BILBAO AGUA. HUERTO

TRUEBA DE ARTXANDA CO BILBAO RESIDUOS Y RECICLAJE. RECINTO EXTERIOR. ENERGÍA

ZORROZA IES BILBAO GURE AUZOA

ZURBARAN CEP BILBAO AGUA

ZURBARANBARRI LHI BILBAO PAPERAREN BIRZIKLAPENA. ZARATAREN KUTSADURA

Page 49: INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PLANA

49

ANEXO 6. ERANSKINA"Eco-school/Eco-eskolak" proiektuan parte hartzen dutenikastetxeakCentros participantes en el programa Eco-school/Eco-escuelas

• CEP Lateorro LHI ( Laudio-Araba) (saritua/galardonado)• I.P Jesus Obrero (Vitoria-Gasteiz-Araba) (saritua/galardonado)• Co. La Presentación de María (Vitoria-Gasteiz-Araba)• Txomin Agirre Ikastola (Ondarroa-Bizkaia)• CEP Larrañazubi LHI (Getxo-Bizkaia) (saritua/galardonado)• Co. Franciscanas de Montpellier (Trapagaran-Bizkaia)

(saritua/galardonado)• CEP Zubilleta LHI (Getxo-Bizkaia) (saritua/galardonado)• CEP San Frantzizko LHI (Bermeo-Bizkaia)• Lauaxeta Ikastola (Zornotza-Bizkaia)• Co. Avellaneda ikastetxea (Sopuerta-Bizkaia)

(saritua/galardonado)• CEP Felix Samaniego LHI (Tolosa-Gipuzkoa)

(saritua/galardonado)• CEP Domingo Agirre LHI (Legazpi-Gipuzkoa)

(saritua/galardonado)• CEP Ugaro LHI (Legorreta-Gipuzkoa) (saritua/galardonado)• Jakintza Ikastola (Ordizia-Gipuzkoa)• CEP Lardizabal LHI (Zaldibia-Gipuzkoa) (saritua/galardonado)• CEP Pello Errota LHI (Asteasu-Gipuzkoa) (saritua/galardonado)• CEP Aita Iparragirre LHI (Idiazabal-Gipuzkoa)• Pasaia Lizeoa (Pasaia-Gipuzkoa)