Intoxicació per drogues d’abús. Abordatge des d’A.P. · PDF...

44
Intoxicació per drogues d’abús. Abordatge des d’A.P-rural. Luís Cuenca DUI Nel·lo Monfort MFiC C.S.Vall d’Alba. 11/03/09

Transcript of Intoxicació per drogues d’abús. Abordatge des d’A.P. · PDF...

Intoxicació per drogues d’abús. Abordatge des d’A.P-rural.

Luís Cuenca DUINel·lo Monfort MFiC

C.S.Vall d’Alba.

11/03/09

Parlarem de:

• Speed.• Éxtasis.• L.S.D.• G.H.B.• Ketamina.

• Alcohol.• Heroïna.• BZD. • Cànnabis.• Cocaïna.

● Depressors del SNC: alcohol, opiacis, hipnòtics i GHB.

● Estimulants del SNC: cocaïna i amfetamines.

● Entactàgens: MDMA i derivats,...● Al.lucinògens: LSD, mescalina i bolets.● Inhalants: coles i dissolvents● altres: ketamina, PCP,..

Alcohol:• Qué és?

– Droga depressora ppal component psicoactiu Etanol

• Presentació:– Líquid. Fermentades i destil·lades.

• Via de consum:– oral

Quantificació de consum OH:• Consum de risc:

– Consum setmanal >28 U.B.E. els homes i >17 U.B.E. les dones.

– Ingesta major o igual a 5 U.B.E. en un episodi una o més vegades al mes.

– El consum en una persona amb antecedents familiars d’alcoholisme.

– El consum independientement de la quantitat i del sexe que es realitza en situacions potencialment perilloses.

Consum segur:•Major d’edat i si fos dona, no gestant ni alletament.•Consum diari, moderat (<4 U.B.E./día ♂ i <2 U.B.E./día ♀) i relacionat amb les menjades principals.•Absència de patologia orgànica o psíquica que pogués agreujar-se pel consum.

• Intoxicació:

Alcohol: Intoxicacions lleus i moderades

• Tractament simptomàtic:– Control de constants vitals.– Benerva® tiamina amp 100 mg IM.– Primperam® metoclopramida amp 10 mg/2 ml.

• Ressaca.• Precaució amb accidents i agressions ( descartar

fractures i T.C.E.).• Vigilar descompensació malaltia de base.• Alta i observació domiciliària per familiar.

Alcohol: intoxicacions greus

• Ingrés Observació si:– COMA etílic sense resposta a estímuls o abolició de

reflexes.– Acidosi metabòlica.– Risc descompensació de patologia de base (DM).– Valorar trasllat medicalitzat.

Alcohol: tractament de les complicacions

• Agitació:– Tiaprida; Tiaprizal® amp i comp de 100 mg/6h

vo i cada 12h ev.– Diazepan; Valium® comp 5 i 10 mg i amp 10

mg (½ amp ev lent)• Hipoglucèmia Glucosa hipertònica al

50% ev.• Deshidratació fluidoteràpia.• Acidosi metabòlica bicarbonat 1 M

Opiacis:• Qué és?:

– Alcaloids fenantrènics obtinguts de PapaverSomniferum.

• Com actua?:– Agonistes purs o parcials dels receptors opiodes

endógens µ, δ i λ.• Presentació:

– Metadona: solució i comprimits.– Heroïna: pols.

• Via de consum:– Nasal, Inhalada (xinos) i Intravenosa.

Opiacis, intoxicació :• Nàusees i vòmits.• Miosi.• Depressió respiratòria:

– respiració no efectiva → insuficiència respiratòria → cianosi perifèrica → aturada respiratòria →aturada cardíaca.

• ↓ del nivell de Cª:– Somnolència– Obnubilació– Estupor– Coma

Tractament intoxicació opiacis: • Guedel i administració d'O2 amb Ventimask®

al 50%.• Monitorització cardiaca i SVA s.p.• Glucèmia capil·lar.

• Antídot → Naloxona ampolles de 1 ml amb 0,4 mg/ml.– 2 amp ev, sc o im.– Repetir dosi fins revertir cuadre o 10 mg (25 amp).– Si resedació perfusió 2 mg (5 amp) en 250 ml SG

5% a 50 ml/h o segons resposta.

Tractament intoxicació opiacis :

• Si ingesta vo i < 60 min:– Rentat gàstric i carbó activat.

• Valorar trasllat medicalitzat per:– Analítica bàsica, tòxics en orina i gasometria.– Rx per descartar aspiració.– Valorar TAC cerebral si no recuperació Cª.

Benzodiacepines:

• Ús terapeútic i autoconsum.

• Rulas, trankis, pastis, roches,...

• Presentació: comprimits.

• Via de consum: oral.

Benzodiazepines, intoxicació:• Clínica:

– Somnolència.– Atàxia i disàrtria.– Nistagme. – Coma amb hipotensió i

depressió respiratòria.• Sumació efectes amb

alcohol.• Perfils típics:

– Heroïnòmans en tct.– Finalitat autolítica.

Tractament intoxicació BZD :• Guedel i administració d'O2 amb Ventimask®

al 50%.• Monitorització cardíaca i SVA s.p.• Antídot →Anexate ® flumanezil amp 0,5 mg/5

ml i 1 mg/5 ml. • 0,3 mg ev cada 3 min fins un màxim de 2 mg.• Perfussió: 2,5 mg/500 ml SG 5% 25-100 ml/h.

Tractament intoxicació BZD :

• Si ingesta < 60 min:– Rentat gàstric i carbó activat.

• Valorar trasllat medicalitzat per:– Analítica bàsica, tòxics en orina i gasometria.– Rx per descartar aspiració.– Valorar TAC cerebral si no recuperació Cª.– Si finalitat autolítica valorar IC psiquiatria.

Cànnabis:• Qué és?:

– Planta del cànem. Ppal comp psicoactiu el T.H.C.• Com actua?:

– Mitjançant els receptors cannabinoids endògens CB1 i CB2.

• Presentació:– Marihuana, haixís, oli de haixís

• Via de consum:– Fumada, inhalada, sublingual i oral.

Presentacions:

Vies de consum:

VIA ORALVIA FUMADA VIA INHALADA VIA SUBLINGUAL

Cànnabis, intoxicació:

• Sequedat boca, hiperèmia conjuntival, ↓coordinació i força.

• Somnolència i enlentiment.• Hipotensió i taquicàrdia compensatòria.• Crisi d'ansietat o pànic, deliri. Molt rarament

psicosi.• Perfil intoxicat:

– Via fumada ususaris sense experiència.– Via oral pocs coneixements o intox “accidental”

Tractament:

• Ambient relaxat, actitud empàtica i tranquil·litzadora.

• Quadres psiquiàtrics aguts: BZD.• Hipotensió: mesures compensatòries.• Valorar efectes cardiovasculars en

cardiopates.• Valorar efectes broncoconstrictius en

MPOC/Asma.

Cocaïna:• Qué és?:

– Estimulant obtingut de la planta de la Coca.• Com actua?:

– Agonista indirecte dopamina.– Inhibidor recaptació serotonina i noradrenalina.

• Presentació:– Pols i pedres.

• Via de consum:– Esnifada, inhalada i parenteral.

Clorhidrat de cocaïna Base i speed-ball

Esnifada Endovenosa Inhalada

Cocaïna, intoxicació:

• Taquicàrdia i sudoració.• Ansietat i hiperactivitat.• Midriasi. • HTA.• Crisis convulsives.• Arrítmies cardíaques greus.• IMA i ACVs.

Perfil Intoxicats per cocaïna:

• Ususaris dependents: Priming bingues– Cuadres greus cardiovasculars: SCA, arrítmies,

EAP, ACV,...– Patologia psiquiàtrica greu: psicosi cocaínica,

cuadres depressius i trastorn bipolar.• Usuaris recreatius i experimentals:

– Ansietat, culpabilitat i remordiments,... (consulta diumenge vesprada-nit).

Tractament intoxicació cocaïna:

• No existeix antídot.• Tractament simptomàtic per controlar agitació

psicomotriu i previndre complicacions.• Permeabilitat via aerea: O2, Guedel i Ambú®,

IOT,...• Monitorització: cardiaca, PA, Tª i sat. O2.

Tractament intoxicació cocaïna:

• Ansietat i agitació:– No afavorir-la, actitut empàtica i tranquilitzant.– Diazepan 5-10 mg v.o.( lleu )– Diazepan 5-10 mg e.v., Midazolam 2-10 mg

e.v.– Clorpromacina 0,5 mg/kg i.m. o e.v.– Haloperidol 2-4 mg i.m o e.v.

• HTA:– Lleu-moderada: respon favorablement a

sedació amb BZD.

Tractament intoxicació cocaïna: • HTA greu:

– Nitroglicerina (solinitrina®) ev: 50 mg en 500 SG5% 10 ml/h i valorar resposta.

– Alternativa: Nitroprusiato sódico, fentolamina,..• Arrítmies: tct etiològic.• SCA: protocol.• Convulsions:

– Diazepan 10-20 mg rectal, ev o im.

CONTRAINDICATS Beta Bloquejants

Speed:• Qué és?:

– Un estimulant. Sulfat d’amfetamina.• Com actua?:

– Alliberament de dopamina i noradrenalina.• Presentació:

– Pols blanc o diferents colors. Ocasionalment comprimits o càpsules.

• Via de consum:– Esnifada.

Energy Control

Intoxicació Amfetamines:

• Taquicàrdia.• Ansietat i hiperacivitat.• Bruxisme. • HTA.• Crisis convulsives.• Arrítmies cardíaques greus.• IMA i ACVs.• Psicosis i cuadres paranoides.

Èxtasi:• Qué és?.

– M.D.M.A. 3,4 metilendioximetanfetamina.

• Com actua? – Estimulació indirecta de l’alliberament i Inhibició de la

recaptació de serotonina.– Estimulació alliberació dopamina.

• Presentació:– Pastilles, pols o càpsules.

• Pastis, Pils, Pirulas, X,..• Cristal

• Via de consum:– Oral.

Metilendioximetanfetamina (MDMA)

MDMA efectes negatius:• Efectes adversos:

– Anorèxia,sequedat boca, bruxisme, tensió mandibular, taquicàrdia, disminució concentració i retenció urinària.

– Mid-week blues.• Efectes tòxics:

– Cop de calor, hiponatrèmia, hepatotoxicitat i patologia cardiovascular.

– Crisi d’angoixa, Psicosis, depressió, flash-backs, irritabilitat,..

Hipertèrmia Tct:

• Mesures físiques.• Paracetamol v.o. o e.v.• Mesures de suport cardiovascular i

respiratori.• Dantrolen sòdic (dantralen®) en bolus 1

mg/kg.

L.S.D.:• Qué és?:

– És la dietilamida de l’àcid lisèrgic.– Sintetitzat 1938 per Albert Hoffmann

• Com actua?:– Agonista i antagonista dels receptors 5HT2

• Presentació:– Quadradets de paper secant, micropunts o

gelatines.• Via de consum:

– Via sublingual.

L.S.D.:

• Intoxicació: “ mal viatge”– Ansietat i Sd confusional.– Psicosi aguda.

• Tractament:– Ambient tranquil sense estímuls.– BZD per facilitar “la tornada”– Contraindicats neurolèptics.

GHB (àcid gammahidroxibutirat):• Qué és?:

– Anestèsic depressor

• Com actua?:– Interacció amb els receptors GABA.

• Presentació:– Pots de líquid salat i incolor.– Éxtasi líquid.

• Via de consum:– Via oral.

• Efectes desitjats:– eufòria, desinhibició i sensacions sedatives i tranquilitzants

GHB, intoxicació:

• Nàusees i vòmits, risc broncoaspiració.• Tremolors i mioclònies.• Hipotèrmia i bradicàrdia.• Estat confusional i al·lucinacions.• Depressió respiratòria.

• ↓ Nivell Cª.• COMA, hiporreflèxic i midriasi.

Tractament intoxicació GHB:

• Sense antídot.• Rentat gàstric i carbó activat no efectiu.• Tractament simptomàtic i de suport

respiratori.• No es detecta en analítica orina

convencional.

Ketamina:• Qué és?:

– Anestèsic dissociatiu, no barbitúric ambpropietats analgèsiques, sedants i amnèsiques.

– Indicacions mèdiques i veterinària.• Com actua?:

– Antagonista dels receptors NMDA.• Presentació:

– Pols. Ocasionalment vials o comp.• Via de consum:

– Esnifada o IM.

Ketamina Intoxicació:• Agitació, ansietat i sd confusional.• Descoordinació psicomotriu.• Tq i HTA.• Nistagme horitzontal i midriasi.• Disminució nivell de Cª.• Hipertonia.• Coma.

La taquicàrdia i nistagme horizontal són suggerentsd’intoxicació per ketamina en un jove que presenta alteracióde consciència i al·lucinacions.

Tractament intoxicació ketamina:

• Simptomàtic: agitació BZD.• Observació amb monitorització cardiaca i

respiratòria.• Tractament de suport.• No es detecta en analítica orina convencional.

Moltes gràcies

Nel·lo Monfort. MFiC

[email protected]

Consultori Auxiliar Vallibona.