magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds...

5
magnituds socioeconòmiques [email protected] 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016. Variació Intertrimestral Variació Interanual Valor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa (unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%) R. general s m o n ò t u a . R TOTAL 30.647 66,7 363 1,2 1.424 5,3 15.316 33,3 186 1,2 1.303 11,7 45.963 100,0 549 1,3 2.727 7,2 Societats Ocupació Principals magnituds 2.727 1% llocs de treball més respecte del mateix període de l’any anterior d’empreses més respecte del mateix període de l’any anterior Variació Intertrimestral Variació Interanual Valor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa (unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%) R. general 1.538 35,4 18 1,2 35 2,2 R. autònoms 2.810 64,6 8 0,3 181 5,7 TOTAL 4.348 100,0 26 1,0 216 5,0 7,2% d’augment de l’ocupacó en el darrer any treball 73% agràries 11% altres 16% 5% serveis 3% consum 4% ensenyament 2% habitatges 2% altres branques Empreses Agrari 12% Indústria 15% Construcció 15% Serveis 58% 4.577 milions d’euros dades de 2013 (+0,1% respecte 2011 sobre un +0,2% de cooperatives que declaren IS) Branques cooperatives Volum de negoci 2% del PIB 11,6% Sectors d’activitat i territorialitat Ocupació Agrari 3% Indústria 25% Construcció 3% Serveis 69% Les empreses cooperatives resisteixen millor a la crisi; respecte el 2008, l’ocupació ha crescut un 80% contractació indefinida 47% ocupació femenina 6% 9% 58% 1% 7% 8% 11%

Transcript of magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds...

Page 1: magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds socioeconòmiques ccc@cooperativescatalunya.coop 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració

magnituds socioeconòmiques [email protected] 323 682 4t trimestre - 2016

Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016.

Variació Intertrimestral Variació InteranualValor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa(unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%)

R. general smo nòtua .R

TOTAL

30.647 66,7 363 1,2 1.424 5,315.316 33,3 186 1,2 1.303 11,7

45.963 100,0 549 1,3 2.727 7,2

Societats

Ocupació

Principals magnituds

2.727

1%

llocs de treball més respecte del mateix període de l’any anterior

d’empreses més respecte del mateix període de l’any anterior

Variació Intertrimestral Variació Interanual Valor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa (unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%)

R. general 1.538 35,4 18 1,2 35 2,2R. autòn oms 2.810 64,6 8 0,3 181 5,7

TOTAL 4.348 100,0 26 1,0 216 5,0

7,2% d’augment de l’ocupacó en el darrer any

treball

73%

agràries11%

altres

16%

5% serveis3% consum

4% ensenyament2% habitatges

2% altres branques

Empreses

Agrari 12% Indústria 15% Construcció 15% Serveis 58%

4.577 milions d’euros

dades de 2013

(+0,1% respecte 2011 sobre un +0,2% de cooperatives que declaren IS)

Branques cooperatives

Volum de negoci

2% del PIB 11,6%

Sectors d’activitat i territorialitat

Ocupació

Agrari 3% Indústria 25% Construcció 3% Serveis 69%

Les empreses cooperatives resisteixen millor a la crisi; respecte el 2008, l’ocupació ha crescut un

80% contractació indefinida

47%ocupació femenina

6%9%

58%

1%

7%8%

11%

Page 2: magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds socioeconòmiques ccc@cooperativescatalunya.coop 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració

magnituds socioeconòmiques [email protected] 323 682 4t trimestre - 2016

Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016.

4.348* cooperatives

règim generalrègim d’autònoms

65% 35%

Empreses: dades generals

21%

13%

33%

Respecte del total de les empreses cooperatives de l’estat espanyol representem:

règim general

règim d’autònoms

0,7%

84%

respecte del total d’empreses de Catalunya

respecte de les empreses de l’economia

social de Catalunya

Les cooperatives de l’estat espanyol, representen el 0,1% del total d’empreses i el 68% respecte de les empreses de l’economia social d’aquest estat.

Les empreses cooperatives representem:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.056

3.952

4.016

4.064

4.115

4.170 4.1654.136

3.988*

La diferència de 360 respon, d’una banda, a empreses que no tenen activitat econòmica però no s’han donat de baixa del Registre de cooperati-ves i, de l’altra, empreses amb seu a Catalunya i d’abast estatal que, per tant, es regeixen per la llei i resgistre de l’estat espanyol, i també per coopera-tives amb més d’un centre de treball, els quals no consten al registre de cooperatives de Catalunya.

*

treball

73%

agràries11%

altres

16%

5% serveis3% consum

4% ensenyament2% habitatges

2% altres branques

Empreses per branques

26 216Hi ha 26 cooperatives i/o centres de treball més en funcionament a Catalunya, respecte del trimestre anterior.

Hi ha 216 cooperatives i/o centres de treball més en funcionament a Catalunya, respecte del mateix període que l’any passat.

360 96% 4%

93%

cooperatives de primer grau

micro i petites empreses

mitjanes i grans empreses

Les cooperatives de les branques de treball, d’ensenyament, d’habitatges i de consum estan integrades per persones físiques.

Les cooperatives de les branques agràries i de serveis estan integrades per empreses o persones autònomes.

Variació Intertrimestral Variació Interanual Valor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa (unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%)

R. general 1.538 35,4 18 1,2 35 2,2R. autòn oms 2.810 64,6 8 0,3 181 5,7

TOTAL 4.348 100,0 26 1,0 216 5,0

Evolució de cooperatives existents a Catalunya.

Cooperatives i centres de treball existents a Catalunya per règim de cotització:

Page 3: magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds socioeconòmiques ccc@cooperativescatalunya.coop 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració

magnituds socioeconòmiques [email protected] 323 682 4t trimestre - 2016

Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016.

Empreses al territori

Distribució territorial de les empreses cooperatives per vegueries: Distribució del total d’empreses per branca cooperativa i sector d’activitat:

6%9%

58%

1%

7%8%

11%

4%

Alt Pirineu i Aran Agràries 22% Altres 11% Treball 67%

Branques Sectors

Agrari 17% Indústria 19% Construcció 31% Serveis 33%

Barcelona Altres 14% Serveis 7% Treball 79%

Agrari 2% Indústria 15% Construcció 14% Serveis 69%

Catalunya Central Agràries 10% Altres 13% Treball 77%

Agrari 11% Indústria 22% Construcció 21% Serveis 46%

Camp de Tarragona Agràries 27% Altres 15% Treball 58%

Agrari 28% Indústria 11% Construcció 14% Serveis 47%

Girona Agràries 13% Altres 17% Treball 70%

Agrari 14% Indústria 15% Construcció 9% Serveis 62%

Lleida Agràries 39% Altres 13% Treball 48%

Agrari 43% Indústria 9% Construcció 19% Serveis 29%

Terres de l’Ebre Agràries 16% Altres 8% Treball 76%

Agrari 18% Indústria 13% Construcció 31% Serveis 38%

100% A totes les comarques hi ha empreses cooperatives.

Agràries 11% Altres 16% Treball 73%

Branques Sectors

Agrari 12% Indústria 15% Construcció 15% Serveis 58%

Volum de negoci

92% volum de negoci generat per les cooperatives de primer grau

Les cooperatives catalanes representen el 0,7% del total

d’empreses de Catalunya i aporten el 2% del PIB.

2%

Barc

elon

a

Lleida

Tarragona Giro

na

49%

16%

9%

26%

4.577 milions d’euros

dades de 2013

(+0,1% respecte de 2012 sobre un +0,2% de cooperatives que declaren IS)

Page 4: magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds socioeconòmiques ccc@cooperativescatalunya.coop 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració

magnituds socioeconòmiques [email protected] 323 682 4t trimestre - 2016

Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016.

Ocupació: dades generals

45.963 llocs de treball

règim general règim d’autònoms

67% 33%

Variació Intertrimestral Variació InteranualValor Distribució Absoluta Relativa Absoluta Relativa(unitat) (%) (unitat) (%) (unitat) (%)

R. general smo nòtua .R

TOTAL

30.647 66,7 363 1,2 1.424 5,315.316 33,3 186 1,2 1.303 11,7

45.963 100,0 549 1,3 2.727 7,2

549 2.727Hi ha 549 persones treballad-ores més, respecte del trimestre anterior.

Hi ha 2.727 persones treballadores més, respecte del mateix període de l’any passat.

Evolució de l’ocupació neta anual:

1,4%

89%

respecte del total d’ocupació a Catalunya

respecte del total d’ocupació a l’economia

social de Catalunya

L’ocupació cooperativa de l’estat espanyol representa l’1,5% del total i el 82% respecte de l’economia social d’aquest estat.

Respecte de l’ocupació cooperativa de l’estat espanyol, l’ocupació coopera-tiva de Catalunya repretentem:

Més de la meitat de l’ocupació cooperativa cotitza en el règim general; tanmateix, en els darrers tres anys, la plantilla d’autònomes creix a un ritme continuat.

Ocupació: tipus Les empreses cooperatives representem:

16%

15%

18%

règim general

règim d’autònoms

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

39.545

39.210

37.886 37.752

39.149

41.323

10.793 10.583 10.503 11.060 11.420 12.805

28.752

28.627

27.383 26.692

27.72928.518

14.013

29.223

43.23645.963

30.647

15.316

evolució del total d’ocupació neta anual

evolució de d’ocupació en règim general neta anualevolució de d’ocupació en règim d’autònoms neta anual

11%Persones treballadores no sòcies

89%Persones treballadores sòcies

76%13%

pax. sòcies treballadores

pax. sòcies de treball

30%ocupació concentrada en empreses

amb més de 250 persones en plantilla

80%

75%

contractació indefinida

jornada a temps complert

47%ocupació femenina7% ocupació juvenil (<25 anys)

Evolució en la creació i destrucció de llocs de treball:

-0,07%

+2,54%

+1,17%

3,43%

2,6%evolució mitja dels darrers 5 exercicis fins a 31 de desembre de 2016.

2012 2013 2014 2015 2016

evolució del cooperativisme

2,64%

L’ocupació ha crescut un 11,6% respecte el 2008

Page 5: magnituds socioeconòmiques 4t trimestre - 2016 · 2017. 10. 16. · 7% 8% 11%. magnituds socioeconòmiques ccc@cooperativescatalunya.coop 933 323 682 4t trimestre - 2016 Elaboració

Elaboració pròpia / Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dades del quart trimestre de 2016.

magnituds socioeconòmiques [email protected] 323 682 4t trimestre - 2016

Ocupació per sectors

agricultura

indústria

construcció

serveis

ocup

ació a la resta d’empreses de Catalunya

2%

3%

25%

18%

3%6%

69%74% ocup

ació

a les

cooperatives de Catalunya

ocup

ació

a le

s cooperatives de Catalunya

3%

25%

3%

69%

ocup

ació

a les cooperatives de l’estat espanyol

11%

22%

3%

64%

Empreses per sectors

Empreses per seccions

6,1%

9,8%

10,8%

1,8%

11,5%

17,8%

15,8%

0,6%

14,3%

11,5% Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Indústria manufacturera

Producció i distribució subministres

Construcció

Comerç i hosteleria

Transport, emmagatzematge i comunicacions

Ensenyament, activitats sanitàries i socials

Activitats professionals i serveis auxiliars

Activitats culturals i altres serveis

resta d’empreses de Catalunya

empr

eses

cooperatives de Catalunya

9%

11%

15%

6%

16%11%

58%74%

empres

es cooperatives de l’estat espanyol

empr

eses

cooperatives de Catalunya

14%

19%

5%

62%

11%

15%

16%

58%

agricultura

indústria

construcció

serveis

2,9%

30,7%

6,3%

1,9%

8%

19,5%

2,8%

0,2%

25,1%

2,6% Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Indústria manufacturera

Producció i distribució subministres

Construcció

Comerç i hosteleria

Intermediació financera i activitat immobiliària

Transport, emmagatzematge i comunicacions

Ensenyament, activitats sanitàries i socials

Activitats professionals i serveis auxiliars

Activitats culturals i altres serveis

Ocupació per seccions

Intermediació financera i activitat immobiliària