Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundació_Bonanova

download Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundació_Bonanova

of 30

Transcript of Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundació_Bonanova

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  1/30

  GESTIN DEPROBLEMAS ENORGANIZACIONES

  Jon Jaureguizar Nez

  2!"#"2$

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  2/302!"#"2$

  Per%e&%i'n ( )a*ora%i'n

  +ue ,e I,&a%-a. /a*-a 0e 1*ui0ez Len-i-u03 en *a

  %on4e%u%i'n 0e ,u%5o4 o67e-i8o4 9 en*a4 a%%ione4 +ue *o4 5an 0ei,&*e,en-ar

  . Mu*-i-u0 0e &ro6*e,a4

  . P:r0i0a 0e -ie,&o

  . Ine1i%ien%ia

  . Per4ona4 in4a-i41e%5a4 en ,u*-i-u0 0ea4&e%-o4 *a6ora*e4

  . Di8er4o4 ni8e*e4 0e %on1*i%-o4 in-ra e

  in-er&er4ona*e4. Per4ona4 +ue 0i4-an rea*,en-e ,u%5o

  0e -ra6a7ar 0e 1or,a e;%e*en-e

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  3/302!"#"2$

  Ti&o4 0e Pro6*e,a4

  = Pro6*e,a 4i,&*e

  So*u%i'n ai4*a0a

  = Pro6*e,a %o,&*e7oSo*u%i'n 4i4-:,i%a

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  4/302!"#"2$

  Ge4-i'n 0e

  Pro6*e,aSi,&*e

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  5/302!"#"2$

  E7e,&*o 0ePro6*e,a 4i,&*e 9

  So*u%i'n ai4*a0a= Se 0e-e%-a?

  In4u1i%ien%ia 0e Co,&e-en%ia

  Con0u%-ua*

  = Se &ro&one?

  I,&*e,en-ar e*e,en-o@4 0e unMa&a 0e De4arro**o 0e

  Co,&e-en%ia4 Con0u%-ua*e4

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  6/302!"#"2$

  Ni8e*e4 0e De4arro**o

  Ge4-i'n

  Per4ona*

  Ge4-i'nSo%ia*

  e4-i'n 0ee4u*-a0o4

  Ge4-i'nDire%-i8a

  # 2 < >

  B*o+ue4or,a-i8o4

  Au-o%ono%i,ien-o Au-o0e4arro**o

  Pre4en-a%i'ne;%e*en-e

  T:%ni%a40e An*i4i4

  Ca*i0a0 0eSer8i%io

  Nego%ia%i'na8anza0a

  E;%e*en%iaPer4ona*

  Co,uni%a%i'n

  Tra6a7oen E+ui&o

  A-en%i'na* C*ien-e

  In-erre*a%i'n

  Per4ua4i'n

  Su&er8i4i'n

  0e e+ui&o4

  Diagn'4-i%oorganiza%ion

  To,a 0eDe%i4ione4

  Dire%%i'n&or O67e-i8o4P*ani1i%a%i'n

  So*u%i'n 0ePro6*e,a4

  Li0erazgo

  De4arro**o 0ePer4ona4

  Con0u%%i'n0e E+ui&o4

  T:%ni%a40e Sn-e4i4

  T:%ni%a40e Crea%i'n

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  7/302!"#"2$

  Con0u%-a4 0e *a%o,&e-en%ia

  Tra6a7o en E+ui&o#" Coo&era &ar-i%i&a 9 a&o9a *a4

  0e%i4ione4 0e* e+ui&o

  2" Co,&ar-e in1or,a%i'n" Man-ienein1or,a0a4 a *a4 &er4ona4 0e 1or,a&un-ua* 9 a -ra8:4 0e* &ro&io gru&o

  " O-orga &o0er" Re%ono%e *o4 ,:ri-o4 0e*o4 ,ie,6ro4 0e* e+ui&o 1ren-e a *o40e,4 5a%i:n0o*e4 4en-ir4ei,&or-an-e4"

  $" E4-a6*e%e un %*i,a a,i4-o4o 9 0e

  %o*a6ora%i'n" Crea e+ui&o4"" Re4ue*8e *o4 %on1*i%-o4 0e* e+ui&oin8o*u%rn0o4e &er4ona*,en-e" No *o4o68ia ni e8i-a a6or0ar*o4"

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  8/302!"#"2$

  P*an 0e i,&*an-a%i'n 0e

  una Co,&e-en%ia

  En-orno 0e -ra6a7o rea*

  Sesiones de seguimiento

  Se,ana4

  En-orno 0e a&ren0iza7e e4&e%ia*

  Talleres intensivos Terico-Prcticos

  Se,ana4

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  9/302!"#"2$

  Pro6*e,a4 0e *a

  a&ro;i,a%i'n= Hui:n +uiere %a,6iar? In0i8i0uo 84 Dire%%i'n= Hui:n 0e%i0e %a,6iar? Per4ona 84 Dire%%i'n= Para +u: %a,6iar? )i4i'n Mi4i'n )a*ore4

  O67e-i8o4 e-%"

  = Hu: %a,6iar? Pro6*e,a 84 So*u%i'n= C',o a7u4-ar e* %a,6io a *a4 %ara%-er4-i%a4

  &ro&ia4 0e a&ren0iza7e 0e %a0a in0i8i0uo 9 0e*%on-e;-o 0on0e 8i8e

  = C',o in%en-i8ar e* %a,6io= Po-en%iar 1or-a*eza4 ,ini,izar 0e6i*i0a0e4

  = Me7orar *a4 %o,&e-en%ia4 en un &ue4-o 0e -ra6a7o84 &o-en%iar e* 0e4arro**o 0e *a &er4ona en *aorganiza%i'n

  = A*inear *a &er4ona a *a organiza%i'n 84 en%on-rar *aa*inea%i'n '&-i,a 0e -o0a4 *a4 &ar-e4 i,&*i%a0a4

  = C',o ge4-ionar *a4 in1*uen%ia 0e *a4&re4u&o4i%ione4 e;i4-en-e4? No -engo -ie,&o 5a9

  o-ra4 %o4a4 ,4 i,&or-an-e4 9o 4e *o +ue 5a%e 1a*-a9 e**o4 no 6a4-a un &e+ueo gru&o 0e e;&er-o4 &ara0e1inir *o +ue e* re4-o ne%e4i-a 9o no &ue0o %a,6iarno e4 e1i%ien-e 6u4%ar *a 8er0a0 en gru&o e-%"

  P

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  10/302!"#"2$ #

  Ge4-i'n 0e

  Pro6*e,aSo%ia*

  Co,&*e7o

  PSC3

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  11/302!"#"2$ #

  Do4 Ti&o4 0e

  Organiza%ione4

  Jerr+ui%a

  In-er%one%-a0a

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  12/302!"#"2$ #

  Pro6*e,a So%ia* Co,&*e7o

  PSC3= A1e%-a a 0i8er4o4 i,&*i%a0o4= No &ue0e 4er 4o*u%iona0o

  4a-i41a%-oria,en-e &or unni%o gru&o= Su ge4-i'n 4ue*e re+uerir

  %o*a6ora%i'n 9 %on4u*-a4e;-en4a4

  = Se re4i4-e a 4o*u%ione4 r&i0a4o 0e re%e-a

  = E4- e,6e6i0o en un 4i4-e,a%o,&*e7o 0e in-er%one;ione4 9e1e%-o4 0e 1ee06a%

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  13/302!"#"2$ #

  P*ani1i%a%i'n Ra%iona*

  Objetivos

  Polticas

  Programas

  Acciones

  To,a 0e De%i4ione4 Po*-i%a4

  Polticas mucho ms Generales

  Polticas ms Generales

  Polticas y Programas

  Areas

  problemticas

  Do4 Mo0e*o4 0eGe4-i'n 0e PSC

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  14/302!"#"2$ #

  Su6-i&o4 0e PSC

  Pro6*e,a4 E,ergen-e4 PE3. Pro6*e,a &o6re,en-e 0e1ini0o 9 4in

  4o*u%i'n %*ara

  Pro6*e,a4 0e Progra,a%i'n PP3. Surgen a* %o,&ren0er4e *o4 PE e

  i0en-i1i%ar *a 8i4i'n +ue 0irigir 4u 4o*u%i'n

  Pro6*e,a4 0e O&era%i'n PO3. Surgen -ra4 0e%i0ir *a e4-ra-egia &ara

  ,ane7ar un PP

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  15/302!"#"2$ #

  Ge4-i'n 0e *o4

  Su6-i&o4 0e PSC= Ge4-i'n 0e PE GPE3

  . G#(PE? 0e0i%ar re%ur4o4 a a&re%iar e*&ro6*e,a 0e40e -o0o4 ngu*o4 &o4i6*e4

  . G2(PE?ar-i%u*ar 8a*ore4 nor,a4 o67e-i8o4 90ire%%ione4

  = Ge4-i'n 0e PP GPP3. Crear e4-ra-egia e1e%-i8a e,6e6i0a en

  &o*-i%a4 9 &rogra,a4 +ue &ue0anre4o*8er *o4 &ro6*e,a4 a *a *uz 0e G2(PE

  = Ge4-i'n 0e PO GPO3. I,&*e,en-ar *a4 e4-ra-:gia4?

  e4-a6*e%er &riori0a0e4 &re4u&ue4-o4%a*en0ario4 regu*a%ione4&ro%e0i,ien-o4 e4-an0ar e-%"

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  16/302!"#"2$ #

  GPO

  So*u%i'n Mi; Fallo

  GPP

  G#(PE G2(PE

  So*u%i'n Mi; /a**o

  /*u7o 5a6i-ua* 0e

  Ge4-i'n 0e PSC

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  17/302!"#"2$ #

  CONTINKO DECOMPARTIR

  ORGANIZACIONAL

  Hu: 4e %o,&ar-e Me%ani4,o 0e %o,&ar-i%i'n

  Au-ori0a0

  Po0er

  A%-i8i0a0e4 9Re%ur4o4

  In1or,a%i'n

  Na0a Na0a

  Co,uni%a%i'n

  Coor0ina%i'n

  Co*a6ora%i'n

  /u4i'n

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  18/302!"#"2$ #

  Po0er

  = a6i*i0a0 0e 5a%eri,&*e,en-ar una 0e%i4i'n

  = a6i*i0a0 &ara %rear 9%o,uni%ar un 4igni1i%a0o

  %o,&ar-i0o 9 0e ra-i1i%ar*o 9%on0u%ir*o

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  19/302!"#"2$ #

  Po0er Co,&ar-i0o

  = E7er%er %on7un-a,en-e *a4%a&a%i0a0e4 0e una 4erie 0e

  a%-ore4 en re*a%i'n a un&ro6*e,a &ara 4a-i41a%er 4u4o67e-i8o4 %on7un-o4 ein0i8i0ua*e4

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  20/302!"#"2$ 2

  Cara%-er4-i%a4 0e*

  Po0er Co,&ar-i0oDe *o4 ,e%ani4,o4 0e %o,&ar-i%i'n. e4 e* ,4 ren-a6*e 0a0o 4u e1e%-i8i0a0 9 6a7o %o4-e. &ro0u%e *o4 ,e7ore4 re4u*-a0o4 en un ,un0o %a0a

  8ez ,4 in-er%one%-a0o 1un%iona*,en-e 9 0i8i0i0oe4-ru%-ura*,en-e

  Re+uiere %rear re0e4 %o,&ar-i0a4 0e &o0er +ue4e in8o*u%ren en *a a&re%ia%i'n 4i4-:,i%a 0e*&ro6*e,a 9 en *a -o,a 0e 0e%i4ione4 &o*-i%a4

  Re+uiere un o67e-i8o %o,n una4 ganan%ia4 0ein-er:4 %o,n 9 una a-en%i'n a *a4ne%e4i0a0e4 ,4 &ro1un0a4

  De6e a-en0er a *o4 gru&o4 +ue no 4e 6ene1i%ian0e *a4 ganan%ia4 ,u-ua4 &ara +ue no0e4e4-a6i*i%en -o0o e* 4i4-e,a o *o 5aganine1i%ien-e

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  21/302!"#"2$ 2

  Pregun-a4 &ara ana*izarun PSC a *a *uz 0e*

  Mo0e*o 0e* Po0er(Co,&ar-i0o

  = #" I0en-i1i%ar una ne%e4i0a0 o &ro6*e,a +uere+uiere *a %oo&era%i'n o %o*a6ora%i'n en-re0i8er4o4 in0i8i0uo4 gru&o4 u organiza%ione4

  = 2" Hui:ne4 4on *o4 &rin%i&a*e4 i,&*i%a0o4&er4ona4 a1e%-a0a4 &or e* &ro6*e,a 9@o %on *are4&on4a6i*i0a0 &ara re4o*8er*o 9@o %on *o4

  re%ur4o4 9@o %on *o4 %ono%i,ien-o4 9 +ue -ienenre*a%i'n %on e* &ro6*e,a3

  =

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  22/302!"#"2$ 2

  Co,&or-a,ien-o4 0e *o4Li0ere4 0e Po0er

  Co,&ar-i0o= A&ro8e%5ar *a ri+ueza 0e *a in-er%one;i'n= Po-en%iar e* &o0er 0e *o4 gru&o4

  in8o*u%ra0o4 re0u%ien0o rie4go4 0e 1a**o4 9

  %o,&ar-ien0o re4&on4a6i*i0a0e4 9 :;i-o4= A9u0ar a *o4 %on4-i-u9en-e4 0e *a re0 a%on4-ruir a%uer0o4 0e &o0er %o,&ar-i0o4 9a in8o*u%rar4e en *a -o,a 0e 0e%i4ione4&o*-i%a4

  = A9u0ar a *o4 %on4-i-u9en-e4 0e *a re0 a

  0e4arro**ar una %o,&ren4i'n %o,&ar-i0aa,&*ia 0e un &ro6*e,a 9 0e 4u4 4o*u%ione4&o-en%ia*e4

  = A9u0ar a e4-a6*e%er un r:gi,en a,&*io 0eganan%ia %o,n

  = E4-a6*e%er in%en-i8o4 9 4i4-e,a4 0e

  re4&on4a6i*i0a0 ,u-ua +ue a&o9en *o4%a,6io4 &ro&ue4-o4= Ge4-ionar *o4 PSC u-i*izan0o *a &*ani1i%a%i'n

  ra%iona* 9 *a -o,a 0e 0e%i4ione4 &o*-i%a4

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  23/302!"#"2$ 2

  PROBLEMA SOCIAL COMPLEJOEN KN MKNDO

  DE PODER COMPARTIDO

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  24/302!"#"2$ 2

  RESKMEN

  = Rea*i0a0 e4 %o,&*e7a= Pro6*e,a4 %o,&*e7o4 re+uieren

  4o*u%ione4 %o,&*e7a4= So*u%ione4 %o,&*e7a4 re+uieren,u*-ia&ro;i,a%ione4 %on,u*-ie4%a*a4 -e,&ora*e4 0ea&*i%a%i'n 9 o6-en%i'n re4u*-a0o4?.A&ro8e%5ar 9 u-i*izar *o e;i4-en-e.A6rir4e a nue8a4 &er4&e%-i8a4. Per,i-ir4e no 4a6er 9 &o0er a&ren0er. Pro1un0izar en e* an*i4i4 9 *a 4n-e4i4

  . Re1orzar *a %rea%i'n. Li0erar ge4-ionar 0irigir en4ear

  a&ren0er %o,uni%ar %o,&ar-ir

  PSC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  25/302!"#"2$ 2

  Ca,6io 0eCu*-ura Organiza%iona*

  CCO3

  CC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  26/302!"#"2$ 2

  Cu*-ura Organiza%iona*

  CO3

  = La4 a4un%ione4 *a4 a%-i-u0e4

  *a4 e;&erien%ia4 *a4 %reen%ia4*o4 8a*ore4 *a4 nor,a4 9 *o44igno4 -angi6*e4 0e *o4,ie,6ro4 0e unaorganiza%i'n a4 %o,o 4u4%o,&or-a,ien-o4"

  CC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  27/302!"#"2$ 2

  Ca,6io 0eCu*-ura Organiza%iona*

  CCO3

  = Se &er4igue e* CCO %uan0o 4e

  0e4ea rea*izar un %a,6io4u4-an%ia* en una en-i0a0"= Surge *a ne%e4i0a0 0e rea*izar un

  CCO en una en-i0a0 %uan0o uno o,4 *0ere4 0e una en-i0a0 0e-e%-a*a e;i4-en%ia 0e un %on7un-o 0e&ro6*e,a4 %o,&*e7o4 ein-er%one%-a0o4 &ro8enien-e4 0e,u*-i-u0 0e rea4 4in una 4o*u%i'n

  e8i0en-e 9 +ue &are%e +ue -ienen4u4 ra%e4 en a4&e%-o4 0e *a CO

  = E* CCO e4 un PSC

  CC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  28/302!"#"2$ 2

  E7e4 0e Pro6*e,a4 9 0eCa,6io en *a Cu*-ura

  Organiza%iona*

  = Mo-i8a%i'n 0e A-ra%%i'n 9

  A8er4i'n

  = To,a 0e Con%ien%ia 9

  De%i4i'n

  = I,&*e,en-a%i'n 9 A%%i'n

  = E8a*ua%i'n 9 Re1uerzo

  CC

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  29/302!"#"2$ 2

  /a4e4 0e un Pro9e%-o 0eCa,6io en *a Cu*-ura

  Organiza%iona*P(CCO3

  = #" Mo-i8a%i'n 0e A-ra%%i'n 9 A8er4i'n. I0en-i1i%ar 9 e;&*i%i-ar *a )i4i'n *a Mi4i'n 9 *o4)a*ore4

  = 2" To,a 0e Con%ien%ia 9 De%i4i'n. I0en-i1i%ar e* e4-a0o a%-ua* Re%ur4o4

  5a6i*i0a0e4 DA/O e-%"3. I0en-i1i%ar *o4 o67e-i8o4 %on%re-o4 0e %a,6io

  =

 • 7/25/2019 Mapa Desarrollo Competencias Conductuales.fundaci_Bonanova

  30/30

  P(CCO ICNK

  = Rea*izar e* P(CCO %on un gru&o &i*o-o 0e*ICNK GP3

  = Con-e;-ua*izar e* CCO a *a4 %ara%-er4-i%a4

  0e rea*izar un &i*o-o= Dire%%i'n 0e* Pro9e%-o?. Jo4e& Mara Ca,&i4-o*. Jon Jaureguizar Nez

  = E+ui&o 0e I,&*an-a%i'n 9 Coor0ina%i'n 0e*Pro9e%-o EICP3?

  . Jon Jaureguizar Nez. Si*8ia Saiz Co0ina

  = Re%ur4o4 0e *a EICP? 5ora4 4e,ana*e40uran-e un &erio0o en-re 9 #2 ,e4e4

  = Re%ur4o4 0e* GP? > 5ora4 4e,ana*e4

  0uran-e un &erio0o en-re 9 #2 ,e4e4= Pro,o-or 0e* Pro9e%-o? Dire%%i'n M:0i%a= )a*orar re4u*-a0o4 1ina*e4 9 0e-er,inar

  &o4i6i*i0a0 0e e;-en4i'n a -o0o e* ICNK 9 ao-ro4 gru&o4 0e* C*ni%