MONOGRÀFIC SOBRE LA CONTRACTACIÓ ... 2013/04/05  · La gran majoria dels...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MONOGRÀFIC SOBRE LA CONTRACTACIÓ ... 2013/04/05  · La gran majoria dels...

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  1

  MONOGRÀFIC SOBRE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

  5 d’abril de 2013

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  2

  CONTINGUT DE LA SESSSIÓ

  0. Presentació

  1. Evolució i situació actual de la contractació laboral

  2. Contractació indefinida

  3. Contractació temporal

  4. Empreses de Treball Temporal

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  3

  0. Presentació:

  L’objectiu d’aquest monogràfic és conèixer quin ha estat el volum de contractació laboral registrat durant el 2012 a Santa Perpètua, la seva tipologia i

  evoució.

  Aquest informe s’estructura en 4 parts:

  1. En primer terme s’analitza l’evolució general de la contractació al municipi.

  2. En segon lloc es prestarà atenció a l’evolució i característiques de la contractació indefinida.

  3. En tercer lloc s’estudiarà les característiques de la contractació temporal.

  4. I, finalment, es farà una breu anàlisi sobre el pes de les ETT i la seva evolució.

  La font d’informació de les dades presentades en aquest informe és l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya:

  http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  4

  1. Evolució i situació actual de la contractació laboral

  � Durant el 2012 es van signar 13.150 contractes laborals a Santa Perpètua de Mogoda. Són 437 contractes més que el 2011 (+3,4%). Ha crescut tant la contractació temporal (↑420) com la indefinida (↑17).

  � Històricament, 2005 suposa un punt d’inflexió en la contractació, després d’un període continuat d’ascens (1998-2004), es produeix un canvi de tendència, iniciant un període decreixement que dura fins 2009. Des de 2010 el nombre anual de contractes torna a créixer.

  � El mes de gener de 2003 es va produïr un canvi metodològic. A partir d'aquesta data no es comptabilitzen els contractes registrats a les Oficines de

  Treball sinó els contractes amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat autònoma en què s'hagin registrat. La ubicació

  territorial es fa a partir del municipi del lloc de treball.

  SPM. Evolució dels contractes laborals. 1998-2012

  abs. %

  1998 9.887

  1999 12.309 2.422 24,5%

  2000 13.855 1.546 12,6%

  2001 16.243 2.388 17,2%

  2002 16.849 606 3,7%

  2003 17.305 456 2,7%

  2004 19.643 2.338 13,5%

  2005 13.789 -5.854 -29,8%

  2006 13.876 87 0,6%

  2007 15.085 1.209 8,7%

  2008 13.969 -1.116 -7,4%

  2009 10.741 -3.228 -23,1%

  2010 11.141 400 3,7%

  2011 12.713 1.572 14,1%

  2012 13.150 437 3,4%

  Variació anual Núm.Any

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  5

  Comparativa amb comarca, província i Catalunya:

  � SPM presenta un comportament més irregular de la contractació en comparació amb el conjunt de Catalunya, amb pujades i baixades més pronunciades.

  � Des de 2010 la contractació creix a SPM, fenòmen que no es produeix a àmbits territorials superiors (Vallès Occidental, Barcelona Provínica i Catalunya).

  � Si al municipi la contractació ha crescut un 3,4% al 2012, a Catalunya, ha descendit un -0,4%.

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  6

  Evolució de la contractació per tipologia de contractes:

  � La gran majoria dels contractes signats el 2012 van ser temporals, un poc més de 9 de cada 10 (el 93,4%) enfront un 6,6% d’indefinits. És la mateixa proporció que el 2011 i major que el 2010.

  o El 2006 i 2007 un 13% de la contractació era indefinida.

  SPM. Evolució dels contractes segons TEMPORALITAT. 1998-2012

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Indefinit 9,8% 11,0% 9,5% 8,6% 7,5% 6,8% 5,9% 9,2% 13,2% 13,6% 11,7% 8,7% 8,9% 6,7% 6,6%

  Temporal 90,2% 89,0% 90,5% 91,4% 92,5% 93,2% 94,1% 90,8% 86,8% 86,4% 88,3% 91,3% 91,1% 93,3% 93,4%

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  7

  2. Contractació indefinida

  � Des de l’any 2007 la contractació indefinida ha descendit 7 punts percentuals, passant de 2.049 contractes als 866 actuals.

  � A SPM, el pes de la contractació indefinida és molt menor que el conjunt la província i Catalunya. Com s’ha dit abans, només el 7% dels contractes signats el 2012 han estat indefinits, a Catalunya aquest percentatge ha estat del 13%.

  � Així mateix, mentre que la contractació indefinida ha agumentat més d’un 20% en el darrer any al conjunt del país, a SPM només ha crescut un 2%. A Catalunya ha tingut molt de pes el volum de contractes formalitzats dins el grup de treballadors de la llar (treball domèstic) a partir del canvi

  normatiu de les relacions laborals dins aquest àmbit aprovat a finals de 2011.

  SPM. Evolució dels contractes INDEFINITS. 1998-2012 Comparativa territorial 2012.

  abs. %

  1998 973

  1999 1.360 387 39,8%

  2000 1.313 -47 -3,5%

  2001 1.399 86 6,5%

  2002 1.257 -142 -10,2%

  2003 1.181 -76 -6,0%

  2004 1.155 -26 -2,2%

  2005 1.264 109 9,4%

  2006 1.832 568 44,9%

  2007 2.049 217 11,8%

  2008 1.640 -409 -20,0%

  2009 932 -708 -43,2%

  2010 987 55 5,9%

  2011 849 -138 -14,0%

  2012 866 17 2,0%

  Any Núm. Variació anual

  6,6%

  14,5% 13,9% 13,4%

  0,0%

  4,0%

  8,0%

  12,0%

  16,0%

  20,0%

  SPM Vallès Occidental Barcelona Catalunya

  Pes de la contractació INDEFINIDA (en %)

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  8

  Per modalitat de contractació:

  � Entre les modalitats contractuals indefinides, les més habituals són l’ordinari de temps indefinit (55%) i els convertits en indefinits (42%).

  � Respecte el 2011 ha augmentat el nombre de contractes ordinaris de temps indefinit i han disminuït els convertits en indefinits. Així mateix, el 2012 s’ha formalitzat un menor nombre de contractes orientats a incentivar la contractació de treballadors desocupats (foment de la contractació

  indefinida). Se n’han signat aproximadament la meitat que l’any anterior. En aquest sentit s’ha de fer notar que amb generalització de

  l’acomiadament improcedent a 33 dies per any treballat de la darrera reforma laboral aquesta modalitat de contractació perd el seu atractiu.

  � D’altra banda, la darrera reforma laboral també ha incorporat bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per a la transformació en indefinit de contractes de pràctiques, de relleu i de substitució per l’anticipació de l’edat de jubilació i també mesures per impulsar el contracte per ala

  formació i l’aprenentatge. Però no sembla que aquestes mesures hagin tingut l’efecte proposat ja que han disminuït notablement les conversions de

  contractes en indefinit, de 456 a 361.

  Indefinits 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Convertits en indefinits 735 998 771 612 716 639 570 630 922 848 746 400 338 456 361

  Foment de la contractació indefinida 0 0 0 255 137 147 153 152 290 372 254 157 222 59 27

  Minusvàl ids 6 7 10 5 4 9 5 12 9 15 6 1 7 8 3

  Ordinari temps indefinit 187 300 444 446 324 318 358 384 611 814 634 374 420 326 475

  Temps parcial indefinit 45 55 87 81 76 68 69 86 0 0 0 0 0 0 0

  Total 973 1.360 1.312 1.399 1.257 1.181 1.155 1.264 1.832 2.049 1.640 932 987 849 866

  SPM. Evolució dels contractes INDEFINITS per modalitat. 1998-2012

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  9

  Per sexes:

  � Dels 866 contractes indefinits signats el 2012, 535 han estat per homes i 331 per dones, 62% vs. 38%.

  � Evolutivament, s’observa una tendència a un major equilibri per sexes, el 1998 el 76% dels contractes indefinits eren per homes, el 2012 aquest percentatge ha descendit fins el 62%.

  � S’observa que l’augment de la contractació indefinida que s’ha registrat el 2012 s’ha produït exclusivament dins la població femenina.

  SPM. Distribució dels contractes INDEFINITS per sexes (en %). 1998-2012

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Homes 75,6% 73,5% 75,7% 69,1% 66,6% 69,4% 70,5% 67,5% 65,4% 63,2% 62,5% 65,3% 64,1% 67,5% 61,8%

  Dones 24,4% 26,5% 24,3% 30,9% 33,4% 30,6% 29,5% 32,5% 34,6% 36,8% 37,5% 34,7% 35,9% 32,5% 38,2%

 • L’OBSERVATORI – SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

  Monogràfic sobre la contractació laboral

  10

  Per grups d’edat:

  � La majoria de la contractació indefinida