PA-TAF [opción-3]

of 181 /181
7/30/2019 PA-TAF [opción-3] http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 1/181 QXnuu| @jgnuycj+ Wu`jylilcjny gn k` @jwlfûng`g `k on~g`klydc + Ylfkc ]]L gn Nyx`ð`+ 07*¢ nglilùj nj i`ywnkk`jc+ D`gulg+ 0<=<T QXàf* $9T WU@JYLILCJNY GN K@ @JWLFÛNG@G @K ON^G@KLYDC xcu X NUU\ @ JGNUYCJ QXàf* $5T Wu`g~iilùj gn Y @JWCYB ^KLÀ QXàf* $0T ÄJGLIN Xuùkcfc******************************************************************0 @fu`gnildlnjwcy****************************************************7 XULDNU@ X@UWN L* K@ @JWLFÛNG@G IKÀYLI@ 0* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`*******************08 5* Funil`**************************************************************59 9* Nk d~jgc mnknjäywlic***************************************78 7* Ucd`***************************************************************7= LL* K@ WU@JYLILÙJ 0* Nk d`uic fnudàjlic**************************************08> 5* K`y ljv`ylcjny***********************************************008 9* M`il` k` yäjwnyly********************************************056 YNF^JG@ X@UWN L* N^UCX@ CIILGNJW@K 0* Nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k***********************076 5* Wlxckcfä` gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny***********0>> 9* Nk knb`jc jcuwn***********************************************06> 7* K` gljàdli` on~g`k****************************************0=> >* K` iulyly fnjnu`k********************************************580

Embed Size (px)

Transcript of PA-TAF [opción-3]

Page 1: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 1/181

QXnuu| @jgnuycj+Wu`jylilcjny gn k` @jwlfûng`g `k on~g`klydc + Ylfkc ]]L gn Nyx`ð`+ 07*¢ nglilùj nji`ywnkk`jc+ D`gulg+ 0<=<T

QXàf* $9T

WU@JYLILCJNY GN K@ @JWLFÛNG@G @K ON^G@KLYDC

xcu

XNUU\ @ JGNUYCJ

QXàf* $5T

Wu`g~iilùj gn

Y @JWCYBKLÀ

QXàf* $0T

ÄJGLIN

Xuùkcfc******************************************************************0

@fu`gnildlnjwcy****************************************************7

XULDNU@ X@UWN

L* K@ @JWLFÛNG@G IKÀYLI@

0* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`*******************08

5* Funil`**************************************************************599* Nk d~jgc mnknjäywlic***************************************78

7* Ucd`***************************************************************7=

LL* K@ WU@JYLILÙJ

0* Nk d`uic fnudàjlic**************************************08>

5* K`y ljv`ylcjny***********************************************008

9* M`il` k` yäjwnyly********************************************056YNF^JG@ X@UWN

L* N^UCX@ CIILGNJW@K

0* Nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k***********************076

5* Wlxckcfä` gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny***********0>>

9* Nk knb`jc jcuwn***********************************************06>

7* K` gljàdli` on~g`k****************************************0=>

>* K` iulyly fnjnu`k********************************************580

Page 2: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 2/181

LL* N^UCX@ CULNJW@K

0* @k nywn gnk Nke`**********************************************506

5* Nk ounjc jùd`g`********************************************550

9* Nk dcgnkc gn gny`uuckkc*********************************599

7* K` iulyly nj nk nywn*****************************************5>0

>* @k y~u gnk G`j~elc*****************************************560

Äjglin gn jcdeuny*********************************************985

QXàf* 0T

XUÙKCFC

Ycj jniny`ul y ~j`y x`k`eu`y x`u` n}xkli`u nk `ki`jin | k` ljwnjilùj gn nywn njy`|c+

icjinelgc icdc xuùkcfc gn ~j nyw~glc dày `dxklc i~|c wnd` yn ylwò`ljdngl`w`dnjwn gnyx~ìy2 Nk Nyw`gc `eyck~wlyw` * @decy kleucy nywàj gluniw`dnjwn`uwli~k`gcy njwun yä |+ nj òkwldc wìudljc+ xk`jwn`j ~j` yck` käjn` `uf~dnjw`k* K`unk`ilùj njwun `decy ‗@jwlfûng`g | on~g`klydc nj ~jc+ `eyck~wlydc nj cwuc‗ jc nyljdngl`w`dnjwn xnuinxwlekn nj k` m`elw~`k xnuyxniwlv` gn k` d`|cu x`uwn gn kcynyw~glcy* Jcud`kdnjwn+ k` mlywcul` `jwlf~` nywà ynx`u`g` gn k` mlywcul` dnglnv`k xcu~j `elydc xuconylcj`k p~n d~| xci`y ceu`y icjwndxcuàjn`y xunwnjgnj ickd`u2 k`ynx`u`ilùj njwun `de`y nywà `uu`lf`g` ljywlw~ilcj`kdnjwn w`jwc nj k` njynð`jr`icdc nj k` ljvnywlf`ilùj* K` glyw`jil` icjvnjilcj`k njwun k` mlywcul` dnglnv`k | k`mlywcul` dcgnuj` ny -³j`w~u`k c x`u`gùbli`dnjwn3, d~imc dnjcu+ `~jp~n nj wcgci`yc m` ylgc y~olilnjwn x`u` ldxcylelklw`u i~`kp~lnu `jàklyly gnk on~g`klydc | nk`eyck~wlydc gnjwuc gn ~j` dlyd` xnuyxniwlv`* K` e`yn `uf~dnjw`k gn nywcy nyw~glcyljwnuicjniw`gcy ny p~n+ nj gnwnudlj`gcy `yxniwcy ldxcuw`jwny+ k`y y~inylv`y ocud`yxckäwli`y p~n icjywlw~|nj y~ cebnwc injwu`k gnenj `j`klr`uyn gn nyn dcgc* Nk xunynjwnnjy`|c n}xkcu` nk d~jgc ycil`k | xckäwlic gn k` @jwlfûng`g ikàyli`+ k` j`w~u`knr` gny~ wu`jylilùj m`il` nk d~jgc dnglnv`k | k` uny~kw`jwn nywu~iw~u` | nvck~ilùj gnkon~g`klydc nj N~ucx`1 ~jc gn y~y wnd`y injwu`kny ynuà nk gn k`y glvlylcjny unflcj`knygnk Dnglwnuuàjnc | gn N~ucx`* Nk kleuc ylf~lnjwn `j`klr`uà nk `eyck~wlydc nj icjwlj~`unonunjil` `k on~g`klydc | ` k` @jwlfûng`g+ icdc knfäwldc mnungnuc xckäwlic gn`decy* K`y u`rcjny x`u` ljlil`u ~j nyw~glc icdx`u`gc gnk Nyw`gc `eyck~wlyw` icj ~j`lji~uylùj nj k` @jwlfûng`g ikàyli` | nk on~g`klydc yn m`uàj nvlgnjwny ` kc k`ufc gnkynf~jgc kleuc | yn uny~dluàj nj y~y icjik~ylcjny+ p~n ljwnjw`uàj ylw~`u k`nyxnilolilg`g gnk icjb~jwc gn k` n}xnulnjil n~ucxn` nj ~j d`uic ljwnuj ilcj k dày`dxklc+ ` k` k~r gn kcy `jàklyly gn `decy vckòdnjny*

QXàf* 5T

Ny xunilyc+ ylj nde`ufc+ ljylywlu gnygn nk icdlnjrc nj nk i`uàiwnu kldlw`gc |xucvlylcj`k gn kcy `jàklyly xunynjw`gcy nj i`g` ~jc gn nywcy kleucy* K` nu~glilùj | nkulfcu `i`gìdlic gnk mlywcul`gcu xuconylcj`k nywàj `~ynjwny gn nkkcy* Nj y~ ynjwlgcnyxniäolic+ nyiulelu mlywcul` ny ljynx`u`ekn gn ljvnywlf`u gluniw`dnjwn kcy d`wnul`knyculflj`kny gnk x`y`gc+ |` yn`j `up~nckùflicy+ nxlfuàolicy c gn `uimlvcy* Kcy nyw~glcyp~n ylf~nj jc `yxlu`j ` ny` glfjlg`g* Dày p~n vnug`gnucy nyiulwcy gn mlywcul`+ nywcykleucy yn e`y`j yldxkndnjwn nj k` kniw~u` gn k`y ceu`y glyxcjlekny gn kcymlywcul`gcuny dcgnujcy+ kc p~n ny ~j `y~jwc d~| glonunjwn* Xcu icjylf~lnjwn+ nk

`x`u`wc gn unonunjil`y p~n `icdx`ð` `k wn}wc ny kc icjwu`ulc gn kc p~n gnjcw` ~j`ceu` gn mlywculcfu`oä` `i`gìdli`* P~lnj xcynn `~wculg`g jc jninylw` ilw`uk`2 k`yxucxl`y o~njwny ‗kcy d`wnul kny xuld`ulcy gnk x`y`gc‗ m`ek`j xcu ìk* Nk wlxc | k``dxklw~g gn k`y jcw`y p~n `xc|`j nk wn}wc gn nywcy gcy kleucy ljgli`j yldxkndnjwn nk

Page 3: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 3/181

jlvnk yni~jg`ulc nj nk p~n nywàj ylw~`gcy* J`w~u`kdnjwn+ kcy dlydcy mlywcul`gcunyxucg~inj ` vniny ceu`y icdx`u`wlv`y c gn yäjwnyly ylj xcynnu ylndxun jljniny`ul`dnjwn ~j icjcildlnjwc xuco~jgc gn wcg` k` f`d` gn wnywldcjlcy unk`wlvcy`k wnd` gn y~ wu`e`bc+ `~jp~n nk b~lilc gn nycy mlywcul`gcuny nyw`uà jcud`kdnjwnd`wlr`gc xcu nk gcdljlc gn y~ nyxnil`klg`g* Nj yä dlydc+ nk nyo~nurc x`u` gnyiulelu cicdxunjgnu nywu~iw~u`y c ìxci`y mlywùuli`y d~| `dxkl`y jc jninylw` n}inylv`yglyi~kx`y jl b~ywloli`ilcjny1 ylj ìk+ k`y ljvnywlf`ilcjny nyxniäoli`y | kci`kny ung~inj y~xucxlc `ki jin xcwnjil`k* Gn wcg`y ocud`y+ ny ilnuwc w`delìj p~n jljf~j`ljwnuxunw`ilùj ny w`j o`klekn icdc k` p~n yn e`y` nj icjik~ylcjny cewnjlg`y o~nu` gny~y o~njwny eàyli`y+ x~ny ylndxun ny y~yinxwlekn gn ynu ljv`klg`g` xcu kcy j~nvcygnyi~euldlnjwcy c k`y unvlylcjny gn j~nv`y ljvnywlf`ilcjny xuld`ul y* Kc p~nfnjnu`kdnjwn `inxw` ~j` fnjnu`ilùj gn mlywcul`gcuny x~ngn ynu gnynim`gc xcu k`ljvnywlf`ilùj gn k` ylf~lnjwn* Xcu w`jwc+ i~`kp~lnu wnjw`wlv` gn ocud~k`u `olud`ilcjnyfnjnu`kny e`y`g`y nj k`y cxljlcjny n}lywnjwny+ xcu d~| nu~glw`y p~n ìyw`y yn`j+ wlnjnp~n ynu ljnvlw`ekndnjwn xuni`ul` | icjglilcj`k* Yl nywc ny `yä+ k`y kldlw`ilcjny gnnywcy njy`|cy ycj nyxnil`kdnjwn fu`jgny+ gnelgc ` k` `dxklw~g gnk wlndxc p~n`e`ui`j* Nj noniwc+ i~`jwc dày `dxklc yn` nk wlndxc mlywùulic `j`klr`gc+ dàyicdxuldlgc wnjgnuà ` ynu nk wu`w`dlnjwc g`gc ` i`g` ~j` gn y~y o`yny* Nj nywn

ynjwlgc+ wcg` k` gloäilk icdxknblg`g gnk x`y`gc ‗p~n yùkc x~ngn `xunmnjgnuyn nj nkulic klnjrc xljw`gc xcu nk mlywcul`gcu‗ xnud`jnin nj e~nj` dnglg` o~nu` gnk `ki`jingn nywcy nyw~glcy* Kcy `jàklyly p~n nj nkkcy

QXàf* 9T

yn nji~njwu`j ycj+ xcu u`rcjny gn nyx ilc | gn icdxnwnjil + gl fu`d`yu~gldnjw`ulcy1 j`g` dày* @k ynu eunvny nyecrcy x`u` cwu` mlywcul`+ kc p~n xunwnjgnjny xucxcjnu `kf~jcy nkndnjwcy gn glyi~ylùj dày p~n n}xcjnu wnyly inuu`g`y cicdxunmnjylv`y*

K` glyi~ylùj ` k` p~n nywàj gnywlj`gcy yn ylwò` xuljilx`kdnjwn nj nk i`dxc gnk

d`wnul`klydc mlywùulic* Kcy cebnwlvcy gnk dìwcgc nknflgc nj k` ~wlklr`ilùj gnkd`u}lydc yn n}xkli`j nj nk xuùkcfc ` Nk Nyw`gc `eyck~wlyw` + gcjgn yn m`uàj vlyleknyicj dày ik`ulg`g nj k` nywu~iw~u` ocud`k gn k` ceu`* @mcu` yùkc ny jniny`ulc n}xcjnukcy xuljilxlcy p~n m`j unflgc nk ndxknc gn k`y o~njwny nj `decy nyw~glcy* Icdc njwcg` ljvnywlf`ilùj nynjil`kdnjwn icdx`u`wlv`+ k`y `~wculg`gny nj k`y p~n yn e`y`nywn nyw~glc ycj d~| glvnuy`y | d~| v`ul`g`y+ w`jwc nj y~ i`uàiwnu ljwnkniw~`k icdcnj nk xckäwlic* Jc yn m` icjinglgc jljfòj xulvlknflc nyxnil`k ` k` mlywculcfu`oä`d`u}lyw` icdc w`k* @ xny`u gn kcy i`delcy n}xnuldnjw`gcy nj k`y gìi`g`y unilnjwny+k` ljdnjy` d`|cu x`uwn gn k`y ceu`y mlywùuli`y ulf~ucy`y gnk ylfkc ]] m`j ylgcnyiulw`y xcu mlywcul`gcuny `bnjcy `k d`u}lydc* Nk d`wnul`klydc mlywùulic jc ny ~j`ilnjil` `i`e`g` jl wcgcy y~y `~wcuny m`j xcynägc ~j` i`wnfcuä` yldlk`u* @kf~jcyi`dxcy gn k` mlywculcfu`oä` nywàj gcdlj`gcy xcu k` ljvnywlf`ilùj d`u}lyw`1 nj cwucyd~imcy+ k`y icjwule~ilcjny jc d`u}lyw`y ycj y~xnulcuny nj i`jwlg`g | nj i`klg`g ` k`yd`u}lyw`y+ | m`|+ p~lrà+ dày i`dxcy nj kcy p~n jc n}lywn jljf~j` ljwnuvnjilùjd`u}lyw`* Nj ~j nyw~glc icdx`u`wlvc p~n gnen wnjnu nj i~njw` ceu`y xucingnjwny gnw`j glvnuycy mculrcjwny+ nk òjlic iulwnulc xnudlylekn gn glyiuldlj`ilùj ny y~ ycklgnr |y~ icmnunjil` ljwuäjyni`* K` dà}ld` icjylgnu`ilùj | unyxnwc m`il` k` nu~glilùj gn kcymlywcul`gcuny ylw~`gcy o~nu` gn k`y oucjwnu`y gnk d`u}lydc jc ny ljicdx`wlekn icj k`eòyp~ng` ulf~ucy` gn ~j` ljvnywlf`ilùj mlywùuli` d`u}lyw`+ yljc p~n+ xcu nk icjwu`ulc+ny y~ icjglilùj* \ ` k` ljvnuy`+ D`u} | Njfnky j~ji` x~ngnj ynu wcd`gcy `k xln gn k`knwu`2 kcy nuucuny gn y~y nyiulwcy mlywùulicy jc x~ngnj ynu nk~glgcy jl lfjcu`gcy+ yljcp~n ny xunilyc lgnjwloli`ukcy | iulwli`ukcy* M`inu nywc jc ny `knb`uyn gnk d`wnul`klydcmlywùulic+ yljc vckvnu ` ìk* Nj nk icjcildlnjwc u`ilcj k+ p~n ny jniny`ul`dnjwn

`i~d~k`wlvc+ jc m`| jljfòj k~f`u x`u` jljfòj wlxc gn olgnäydc+ | k` fu`jgnr` gn kcyo~jg`gcuny gn k`y j~nv`y ilnjil`y j~ji` m` icjywlw~lgc ~j` xu~ne` icjwu` k`ynp~lvci`ilcjny c kcy dlwcy+ gnk dlydc dcgc p~n j~ji` m` ylgc gnwnulcu`g` xcu nkkcy*Nj nywn ynjwlgc+ wcd`uyn ¡klenuw`gny± icj nk jcdeun gn D`u} ylfjloli` yldxkndnjwn

Page 4: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 4/181

njwu`u nj k` klenuw`g gnk d`u}lydc*

QXàf* 7T

@FU@GNILDLNJWCY

Gnyn`uä` n}xuny`u dl `fu`gnildlnjwc ` @jwmcj| E`ujnw+ Ucenuw Euc jljf+ B~glwmMnuulj+ _liwcu Alnuj`j+ Wcd J`luj+ Eul`j Xn`uin | F`unwm Ywngd`j Bcjny xcu y~yicdnjw`ulcy iuäwlicy ` ìywn | `k ylf~lnjwn njy`|c* G`g` k` j`w~u`knr` gn `decy+ jc ny~j` dnu` jninylg`g icjvnjilcj`k `eyckvnukcy gn i~`kp~lnu unyxcjy`elklg`g xcu kcynuucuny gn mnimc c gn ljwnuxunw`ilùj p~n nywcy njy`|cy icjwnjf`j*

QXàf* >T

XULDNU@ X@UWN

L* K@ @JWLFÛNG@G IKÀYLI@

QXàf* 6T

K` glvlylùj gn N~ucx` nj Nywn | Cnywn m` ylgc+ gnygn m`in wlndxc+ `kfc icjvnjilcj`knjwun kcy mlywcul`gcuny | yn undcjw`+ gn mnimc+ `k o~jg`gcu gn k` dcgnujmlywculcfu`oä` xcylwlv`+ Kncxckg U`jan* K` xlngu` `jf~k`u gn k` xuldnu` ceu`ldxcuw`jwn gn U`jan+ nyiulw` nj 0=57+ o~n ~j ¡Nyecrc gn k` ~jlg`g gn k`y j`ilcjnyk`wlj`y | fnudàjli`y±+ nj nk p~n wu`rù ~j` käjn` p~n icuw`e` nk icjwljnjwn | n}ik~ä` `kcy nyk`vcy gnk Nywn gnk icdòj gnywljc gn k`y ¡fu`jgny j`ilcjny± gnk Cnywn+ p~nynuä`j nk wnd` gn y~ kleuc* ¡Jc x~ngn `olud`uyn p~n nycy x~nekcy xnuwnjnri`jw`delìj ` k` ~jlg`g gn j~nywu`y j`ilcjny1 y~y icyw~deuny | y~ icjywlw~ilùj kcy m`jynx`u`gc gnygn ylndxun gn nkk`* Nj nyw` ìxci` jc nbnuilnucj jljfòj ljok~bcljgnxnjglnjwn+ yljc p~n `x`uninj icdc dnucy y~ecuglj`gcy c `jw`fcjlyw`y* @mcu` |ylndxun+ nycy x~nekcy nywàj e`ð`gcy+ xcu `yä gnilu+ xcu k`y ck`y unok~njwny gn kcydcvldlnjwcy fnjnu`kny gn k` mlywcul`± 0* Yùkc Ciilgnjwn x`uwlilxù nj k`y dlfu`ilcjnyeàue`u`y+ k`y iu~r`g`y dnglnv`kny | k`y dcgnuj`y icjp~lyw`y ickcjl`kny p~n nu`j+x`u` U`jan+ kcy gunl fucyyn @wndrûfn glnyny ~jvnufknlimklimnj _nunljy 2 ¡kcy wunyfu`jgny màklwcy y~uflgcy gn nyw` ~jlùj ljicdx`u`ekn± 5* Xcicy `ðcy gnyx~ìy+ Mnfnkynð`k`e` p~n ¡nj ilnuw` dnglg`+ kcy nyk`vcy m`j ylgc `wu`ägcy ` k` nyonu` gn k` U`rùjciilgnjw`k±+ x~ny ¡nj ci`ylcjny+ | nj i`klg`g gn f~`ugl` `v`jr`g` ‗icdc j`ilùjljwnudngl`‗+ wcd`ucj x`uwn nj k` k~im` njwun k` N~ucx` iulywl`j` | nk @yl` jciulywl`j`±* Xnuc nk dnckkc gn y~ vlylùj gn k` mlywcul gn k` unflùj culnjw`k gnkicjwljnjwn nu` d~| yndnb`jwn `k gn U`jan* ¡Icj wcgc+ nywn icjb~jwc gn x~nekcyp~ng` n}ik~lgc gn j~nywu` icjylgnu`ilùj+ xcup~n m`yw` `mcu` jc m`j `x`unilgc icdc~j nkndnjwc ljgnxnjglnjwn nj k` ynuln gn o`yny p~n m` `y~dlgc k` U`rùj nj nk

d~jgc±9

* Ylfkc | dnglc gnyx~ìy+ kcy mlywc$0 Kncxckg vcj U`jan+ Fnyimlimwn gnu ucd`jlyimnj ~jg fnud`jlyimnj _ÿkanu vcj 07<7 ely 0>07 + Knlxrlf+0==>+ x* ]L]*5 U`jan+ cx* ilw*+ x* ]]]*9 F* V* O* Mnfnk+Wmn xmlkcycxm| co mlywcu| + Kcjguny+ 0=6=+ x* 9?9* QOlkcycoä` gn k` mlywcul` + D`gulg+Fungcy+ 0<65*T

QXàf* =T

ul`gcuny icjwndxcuàjncy nvlw`j jcud`kdnjwn nyn wcjc* K`y i`wnfcuä`y ìwjli`y m`jg`gc x`yc ` kcy wìudljcy fncfuàolicy+ xnuc k` glywljilùj njwun Nywn | Cnywn | y~g`w`ilùj ` x`uwlu gn k` Ng`g Cyi~u` xnud`jninj xuàiwli`dnjwn lgìjwli`y* Glimc gn

cwu` ocud`+ y~ `xkli`ilùj icdlnjr` icj k` `x`ulilùj gnk on~g`klydc+ nj `p~nkk` nu`mlywùuli` nj p~n icdnjrù ` ljvnuwluyn gn ocud` gnilylv` k` unk`ilùj ikàyli` gn k`yunflcjny gnk Ldxnulc ucd`jc2 nk Nywn `v`jr`gc | nk Cnywn `wu`y`gc* Nywn i`delc gnylfjc x~ngn ceynuv`uyn nj i`yl wcgcy kcy nyw~glcy yceun k` wu`jylilùj gn k`

Page 5: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 5/181

@jwlfûng`g ` k` Ng`g Dngl`* @yä+ k`y n}xkli`ilcjny gn k` i`äg` gnk Ldxnulc xucx~nyw`ynj nk dày unilnjwn | dcj~dnjw`k nyw~glc yceun k` gni`gnjil` gn k` @jwlfûng`g ‗ Wmn k`wnu Ucd j Ndxlun + gn Bcjny‗ flu`j icjwlj~`dnjwn nj wcdc ` k`y glonunjil`ynywu~iw~u`kny njwun nk Nywn | nk Cnywn nj nk ynjc gnk Ldxnulc* Nk Nywn+ icj y~y uli`y |j~dnucy`y il~g`gny+ y~ nicjcdä` gny`uuckk`g`+ y~ xnp~nðc i`dxnylj`gc+ y~ unk`wlv`~jlg`g iävli` | y~ knb`jä` fncfuàoli gn kcy dày g~ucy `w`p~ny eàue`ucy+ yceunvlvlù1nk Cnywn+ icj y~ xcek`ilùj dày glyxnuy` | y~y il~g`gny dày gìelkny+ y~ `ulywciu`il`gn d`fj`wny | y~ i`dxnylj`gc cxuldlgc xcu k`y unjw`y+ y~ `j`up~ä` xckäwli` | y~

v~kjnu`elklg`g nywu`wìfli` ounjwn ` k`y ljv`ylcjny fnudàjli`y+ y~i~delù 7* Nk olj gn k` @jwlfûng`g p~ngù ynkk`gc njwcjiny xcu k`y icjp~lyw`y àu`eny p~n glvlglnucj k`y gcyculkk`y gnk Dnglwnuuàjnc* Nk Ldxnulc culnjw`k yn icjvluwlù nj Elr`jilc+ ~j ylywnd`xckäwlic | ycil`k glonunjwn `k unywc gnk icjwljnjwn n~ucxnc* Nj nywn j~nvc nyx`ilcfncfuàolic p~n y~uflù nj k` Ng`g Cyi~u`+ k` xck`ulg`g njwun Culnjwn | Ciilgnjwnljvluwlù y~ icjjcw`ilùj* Ekcim ndlwlù nk ~wculr`gc b~lilc gn p~n ¡` x`uwlu gnk ylfkc

_LLL n}lywlù ~j fu~xc ik`u`dnjwn gnkldlw`gc gn ycilng`gny+ nj k` N~ucx` ciilgnjw`k |injwu`k i~|cy nkndnjwcy+ xcu d~|* glvnuycy p~n o~nynj+ nyw`e`j yùklg`dnjwnildnjw`gcy nj xuco~jg`y yldlklw~gny | nj unk`ilcjny icjyw`jwny±* Nyw` unflùj o~n k`p~n glc culfnj ` k` N~ucx` dnglnv`k2 ¡K` nicjcdä` n~ucxn` gn k` Ng`g Dngl` ‗nj k`

dnglg` nj p~n nywn `gbnwlvc+ wcd`gc gn k` vlnb` jcdnjik`w~u` fncfuàoli` gn k`y‛iljic x`uwny gnk d~jgc—+ x~ngn ~y`uyn x`u` gnylfj`u ` ~j` vnug`gnu` un`klg`gm~d`j`‗ ny k` gnk ekcp~n k`wljc | fnud`jc+ ecugn`gc xcu ~jcy xcicy lykcwny inkw`y |xcu ~j`y i~`jw`y ou`jb`y nyk`v`y+ | icjg~ilgc fu`g~`kdnjwn m`il` ~j` i~kw~u` icdòjQ***T @yä icd$7 @* M* D* Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun+ 5=5$?85 + C}ocug+ 0<?7+ vck* LL+ xàflj`y 085?$?=*

QXàf* <T

xunjglg` | `yä gnkldlw`g`+ N~ucx` ny ~j` iun`ilùj gn k` @kw` Ng`g Dngl`± >* Ekcimn}ik~|ù n}xuny`dnjwn gn y~ gnoljlilùj ycil`k gnk icjwljnjwn ` k`y unflcjny p~n mc|

ocud`j k` N~ucx` culnjw`k2 ¡K` d`|cu x`uwn gnk Culnjwn nyk`vc jc xnuwnjnin nj dcgc`kf~jc ` nkk` Q***T Ny ldxcylekn `j`klr`u b~jw`y+ nj nk dlydc cebnwc gn ~j nyw~glcilnjwäolic+ y~y icjglilcjny nicjùdli`y | k`y gn y~y vniljcy ciilgnjw`kny* Y~nywu~iw~u` ycil`k u`gli`kdnjwn glonunjwn | y~ nyxnil`käyld` vä` gn gny`uuckkc ldxlgnjnj `eyck~wc nyn wlxc gn icjo~ylùj* I`nu nj nkk` ynuä` icdc dnrik`u ` N~ucx` | kcyx`äyny n~ucxnlr`gcy icj Imlj` c Xnuyl` nj ~j` mlywcul` nicjùdli` gnk ylfkc ]L]± ?*Kcy y~inycuny gn Ekcim m`j unyxnw`gc y~y ùugnjny* K` ocud`ilùj gn N~ucx` | k`fnudlj`ilùj gnk on~g`klydc yn m`j icjolj`gc fnjnu`kdnjwn ` k` mlywcul` gn k` dlw`gciilgnjw`k gnk icjwljnjwn+ n}ik~|njgc gn nywn `jàklyly ` k` dlw`g culnjw`k* Nk`~wculr`gc nyw~glc gn G~e| yceun k` nicjcdä` on~g`k wndxu`j`+ p~n icdlnjr` nj nkylfkc L]+ yn wlw~k` |`K“ìicjcdln u~u`kn nw k` vln gny i`dx`fjny g`jy k“Ciilgnjw dìglìv`k 6* K`y ocud`y i~kw~u`kny | xckäwli`y iun`g`y xcu nk on~g`klydc nj nk dlydcxnuäcgc ‗k` ¡yniunw` unvck~ilùj gn nywcy ylfkcy± =‗ icjywlw~|nj nk jòiknc xuljilx`kgnk kleuc gn Yc~wmnujWmn d`aljf co wmn Dlggkn @fny * K` `dxklw~g gnk wäw~kc ci~kw`~j` nklxyly xcu k` p~n yn lgnjwloli` ldxkäilw`dnjwn ~j wlndxc nyxniäolic icj ~jnyx`ilc gnwnudlj`gc* K` xuldnu` ou`yn gnk kleuc gnik`u`2 ¡Nk wnd` gn nywn kleuc ny k`ocud`ilùj gn N~ucx` ciilgnjw`k gnygn olj`kny gnk ylfkc ] m`yw` xuljilxlcy gnk ]LLL± <*

@p~ä+ nk d~jgc dnglnv`k yn icjvlnuwn nj N~ucx` ciilgnjw`k wc~w ic~uw * @yä x~ny+ k`glywljilùj njwun Culnjwn | Ciilgnjwn yn unoknb` nj k` mlywculcfu`oä` dcgnuj` gnygn nkdlydc icdlnjrc gn k` nu` xcyikàyli`* Y~y cuäfnjny+ nj noniwc+ ycj icnwàjncy ` kcy gnkdlydc on~g`klydc* Xcu icjylf~lnjwn+ wcgc nyw~glc d`u}lyw` gn k`y glonunjwnynvck~ilcjny mlywùuli`y gnk icjwljnjwn gnen `j`klr`u `jwn wcgc k` d`wulr fnjnu`k gnkon~g`klydc n~ucxnc* Yùkc i~`jgc yn m`|` mnimc nywc ynuà xcylekn icjylgnu`u m`yw`p~ì x~jwc | nj p~ì gluniilùj ny xcylekn wu`r`u ~j mlywcul` glvnufnjwn gn y~yunflcjny ciilgnjw`k | culnjw`k*> D`ui Ekcim+ Dìk`jfny mlywculp~ny + X`uäy+ 0<?9+ vck* L+ xx* 059$7*

Page 6: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 6/181

? Ekcim+cx* ilw*+ x* 057*6 Fncufny G~e|+ K“ìicjcdln u~u`kn nw k` vln gny i`dx`fjny g`jy k“Cignjw dìglìv`k + X`uäy+ 0<?51wu`g~iilùj ljfkny`+ Kcjguny+ 0<?=* Q Nicjcdä` u~u k | vlg` i`dxnylj` nj nk Ciilgnjwn dnglnv`k +E`uinkcj`+ Xnjäjy~k`+ 0<69*T= U* V* Yc~wmnuj+Wmn d`aljf co wmn Dlggkn @fny + Kcjguny+ 0<>9+ x* 09*< Yc~wmnuj+cx* ilw*+ x* 00*

QXàf* 08T

0* NK DCGC GN XUCG^IILÙJ NYIK@_LYW@

K` fìjnyly gnk i`xlw`klydc m` ylgc cebnwc gn d~imcy nyw~glcy ljyxlu`gcy nj nkd`wnul`klydc mlywùulic gnygn nk dlydc dcdnjwc nj p~n D`u} kn gngli`u` `kf~jcyo`dcycy i`xäw~kcy gn Nk i`xlw`k * K` fìjnyly gnk on~g`klydc+ xcu nk icjwu`ulc+ yn m`p~ng`gc i`yl ylj nyw~gl`u gnjwuc gn k` dlyd` wu`glilùj | j~ji` m` ylgc ljwnfu`g` njnk icux~y fnjnu`k gn k` wncuä` d`u}lyw` icdc nyxniäolic wlxc gn wu`jylilùj m`il` ~jj~nvc dcgc gn xucg~iilùj* Ylj nde`ufc+ | icdc wnjgundcy ci`ylùj gn vnu+ y~ldxcuw`jil` x`u` nk dcgnkc fkce`k gn mlywcul` p~lrà jc yn` dnjcu p~n k` gn k`wu`jylilùj `k i`xlw`klydc* Nk yckndjn b~lilc gn Fleecj yceun k` i`äg` gn Ucd` | nk oljgn k` @jwlfûng`g `x`unin mc|+ x`u`gùbli`dnjwn+ p~lrà xcu vnr xuldnu` nj wcg` y~

vnug`g2 ¡^j` unvck~ilùj p~n wcg`vä` ylnjwnj | p~n ylndxun unicug`uàj wcg`y k`yj`ilcjny gn k` Wlnuu`± 0* @ glonunjil` gnk i`uàiwnu ¡`i~d~k`wlvc± gn k` `x`ulilùj gnki`xlw`klydc+ k` fìjnyly gnk on~g`klydc nj N~ucx` yn gnulvù gn ~j ick`xyc¡i`w`ywuùolic± | icjvnufnjwn gn gcy `jwnulcuny | glonunjwny dcgcy gn xucg~iilùj+i~|` unicdelj`ilùj gn nkndnjwcy gnyljwnfu`gcy klenuù k` nyxniäoli` yäjwnyly on~g`k+p~n+ nj icjyni~njil`+ ylndxun unw~vc ~j i`uàiwnu mäeulgc* Kcy gcy xungninycuny gnkdcgc gn xucg~iilùj on~g`k o~nucj+ j`w~u`kdnjwn+ nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+

|` nj wu`jin gn gnyicdxcylilùj | yceun i~|cy ildlnjwcy yn m`eä` knv`jw`gc nj cwucwlndxc wcgc nk njcudn nglolilc gnk Ldxnulc ucd`jc+ | kcy glk`w`gcy | gnocud`gcydcgcy gn xucg~iilùj0 Wmn mlywcu| co wmn gnikljn `jg o`kk co wmn Ucd`j Ndxlun + vck* L+ 0=<? -nglilùj E~u|,+ x* 0* Fleecj ynunwu`iwù gn nywn b~lilc nj ~j` jcw` d`j~yiulw` gnywlj`g` ` ~j` unvlylùj gn y~ kleuc nj k` p~n kldlw`e` y~unonunjil` yùkc ` kcy x`äyny gn N~ucx`+ | jc ` kcy gnk d~jgc* ¡³Wlnjnj @yl` | Àouli`+ gnygn B`xùj `D`uu~nicy+ `kfòj ynjwldlnjwc c uni~nugc gnk Ldxnulc ucd`jc3±+ yn xunf~jw`e` - cx* ilw*+ x* ]]]_,*Fleecj nyiulelù gnd`yl`gc xucjwc x`u` vnu nj p~ì dnglg` m`euä` gn ¡ynjwlu± nk unywc gnk d~jgc nkldx`iwc gn N~ucx` | gn k`y icjyni~njil`y olj`kny gn k` ¡unvck~ilùj± p~n m`eä` gnyiulwc* Jl nk undcwc

B`xùj jl nk vniljc D`uu~nicy p~ng`uä`j ljd~jny ` k` mlywcul` p~n ny` unvck~ilùj m`eä` lj`~f~u`gc*

QXàf* 00T

xuldlwlvcy gn kcy ljv`ycuny fnud`jcy p~n yceunvlvlnucj nj y~y xucxl`y wlnuu`y wu`y k`yicjp~lyw`y eàue`u`y* Nywcy gcy d~jgcy u`gli`kdnjwn glywljwcy m`eä`j y~oulgc ~j`knjw` gnyljwnfu`ilùj | ~j` ylknjilcy` ljwnuxnjnwu`ilùj g~u`jwn kcy òkwldcy ylfkcy gn k`

@jwlfûng`g*

X`u` vnu iùdc yn xucg~bc wcgc nywc ny jniny`ulc vckvnu k` dlu`g` m`il` k` d`wulrculflj ul` gn wcg` k` ilvlklr`ilùj gnk d~jgc ikàylic* K` @jwlfûng`g funicuucd`j`ylndxun icjywlw~|ù ~j ~jlvnuyc injwu`gc nj k`y il~g`gny* Nk nyxknjgcu | k` ynf~ulg`ggn k` wndxu`j` xckly mnkìjli` | gn k` w`ugä` unxòekli` ucd`j`+ p~n `ycdeu`ucj `w`jw`y ìxci`y xcywnulcuny+ unxunynjw`e`j nk injlw gn ~j ylywnd` xckäwlic | gn ~j`i~kw~u` ~ue`j` p~n j~ji` m` ylgc lf~`k`gc xcu jljfòj cwuc dlknjlc* K` olkcycoä`+ k`ilnjil + k` xcnyä`+ k` mlywcul`+ k` `up~lwniw~u`+ k` nyi~kw~u`1 nk gnunimc+ k``gdljlywu`ilùj+ k` dcjng`+ kcy ldx~nywcy1 nk y~ou`flc+ kcy gne`wny+ nk `klyw`dlnjwcdlklw`u2 wcgc nyc y~uflù | yn gny`uuckkù m`yw` ~jcy jlvnkny gn o~nur` | gn icdxknblg`gljlf~`k`gcy* @k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ nywn oulyc gn ilvlklr`ilùj il~g`g`j`

ylndxun w~vc yceun y~ xcywnulg`g ilnuwc noniwc gn o`im`g` nj wucdxn k“cnlk + xcup~nwu`y nyw` i~kw~u` | nywn ylywnd` xckäwlic ~ue`jcy jc n}lywä` jljf~j` nicjcdä` ~ue`j`p~n x~glnu` dngluyn icj nkkcy* @k icjwu`ulc+ k` ulp~nr` d`wnul`k p~n ycywnjä` y~

vlw`klg`g ljwnkniw~`k | iävli` xucingä` nj y~ ljdnjy` d`|cuä` gnk i`dxc* Nk d~jgc

Page 7: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 7/181

ikàylic o~n d`ylv` n ljv`ul`ekndnjwn u~u`k nj y~y eàyli`y xucxcuilcjny i~`jwlw`wlv`y*K` `fuli~kw~u` unxunynjwù g~u`jwn wcg` y~ mlywcul` nk àdelwc `eyck~w`dnjwngcdlj`jwn gn xucg~iilùj | xucxcuilcjù gn ocud` ljv`ul`ekn k`y xuljilx`kny ocuw~j`ygn k`y il~g`gny* K`y il~g`gny funicuucd`j`y j~ji` o~nucj xungcdlj`jwndnjwnicd~jlg`gny gn d`j~o`iw~unucy+ icdnuil`jwny c `uwny`jcy+ yljc p~n nj y~ culfnj |xuljilxlc icjywlw~|nucj `fu~x`ilcjny ~ue`j`y gn wnuu`wnjlnjwny* Wcgcy kcy ùugnjnyd~jlilx`kny+ gnygn k` gndciuàwli` @wnj`y ` k` Nyx`uw` cklfàup~li` c k` Ucd`ynj`wcul`k+ nyw~vlnucj gcdlj`gcy nyxnil`kdnjwn xcu xucxlnw`ulcy `fuäick`y* Y~yljfunycy xucvnjä`j gn kcy inun`kny+ nk `inlwn | nk vljc+ kcy wuny xucg~iwcy eàylicy gnkd~jgc `jwlf~c+ i~kwlv`gcy nj m`ilnjg`y | olji`y ylw~`g`y o~nu` gnk xnuädnwuc oäylicgn k` xucxl` il~g`g* Gnjwuc gn ìyw`+ k`y d`j~o`iw~u`y nu`j nyi`y`y | u~gldnjw`ul`y2k` f`d` jcud`k gn dnui`jiä`y ~ue`j`y j~ji` yn n}wnjglù d~imc dày `kkà gn kcywn}wlkny+ k` inuàdli`+ kcy d~nekny | kcy ce$

QXàf* 05T

bnwcy gn iulyw`k* K` wìijli` nu` ynjilkk`+ k` gnd`jg` kldlw`g` | nk wu`jyxcuwnnjcudndnjwn i`uc* Nk uny~kw`gc gn nkkc o~n p~n nj k` @jwlfûng`g k`y d`j~o`iw~u`y yngny`uuckk`ucj gn ocud` i`u`iwnuäywli` jc ` i`~y` gn ~j` iunilnjwn icjinjwu`ilùj+icdc ci~uuluä` nj ìxci`y xcywnulcuny+ yljc xcu k` gnyicjwu`iilùj | k` glyxnuylùj+ |`p~n k` glyw`jil`+ dày p~n k` glvlylùj gnk wu`e`bc+ gliw`e` kcy icywny unk`wlvcy gnxucg~iilùj* ^j` lgn` fuàoli` gnk xnyc icdx`u`wlvc gn k`y nicjcdä`y u~u`k | ~ue`j`nj nk d~jgc ikàylic k` xucxcuilcj`j kcy unyxniwlvcy ljfunycy olyi`kny xucg~ilgcy xcui`g` ~j` nkk`y nj nk Ldxnulc ucd`jc gnk ylfkc L_ g* I*+ i~`jgc nk icdnuilc ~ue`jcp~ngù gnoljlwlv`dnjwn ycdnwlgc xcu vnr xuldnu` ` ~j ldx~nywc ldxnul`k icj k`ickk`wlc k~ywu`kly gn Icjyw`jwljc2 kcy ljfunycy xucingnjwny gn nywn ldx~nywc nj k`yil~g`gny j~ji` y~xnu`ucj nk > xcu ilnjwc gn kcy ldx~nywcy yceun k` wlnuu` 5*

J`w~u`kdnjwn+ k` glywule~ilùj nyw`gäywli` gnk xucg~iwc gn `decy yniwcuny jc e`yw`x`u` unyw`u ldxcuw`jil` nicjùdli` ` k`y il~g`gny gn k` @jwlfûng`g+ xcup~n nj ~j

d~jgc ~jlocudndnjwn `fuäick` nk enjnolilc eu~wc gnk icdnuilc ~ue`jc w`k vnr jc yn`d~| e`bc+ xnuc k` y~xnulculg`g jnw` p~n x~ngn xucxcuilcj`u ` ~j` nicjcdä` `fu`ul`yceun wcg`y k`y gndày w`k vnr yn` gnilylv`* K` icjglilùj xunvl` gn nywn u`yfcglywljwlvc gn k` ilvlklr ilùj ikàyli o~n y~ i`uàiwnu icywnuc 9* K` @jwlfûng`gfunicuucd`j` o~n p~ljw`nynjil`kdnjwn dnglwnuuàjn` nj y~ dày xuco~jg` nywu~iw~u`+xcup~n nk icdnuilc ljwnukci`k p~n k` ~jä` yùkc xcgä` un`klr`uyn xcu d`u* Nk icdnuilcd`uäwldc nu` nk òjlic dnglc vl`ekn gn ljwnui`delc dnui`jwlk x`u` glyw`jil`y dngl`y ck`uf`y* K` ldxcuw`jil` ickcy`k gnk d`u x`u` nk icdnuilc x~ngn `xunil`uyn xcu nkyldxkn mnimc gn p~n nj k` ìxci` gn Glciknil`jc nu` dày e`u`wc njvl`u wulfc xcue`uic gnygn Ylul` ` Nyx`ð` ‗gn ~j n}wundc ` cwuc gnk Dnglwnuuàjnc‗ p~n wu`jyxcu$5 @* M* D* Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + vck* L+ x* 7?>* Nk ldx~nywc nu` x`f`gc xcu kcyjnfcwl`wcuny + ny

gnilu+ xuàiwli`dnjwn xcu wcgcy kcy p~n yn gngli`e j ` i~`kp~lnu wlxc gn xucg~iilùj icdnuil k nj k`yil~g`gny+ |` o~nynj dnui`gnuny c `uwny`jcy* @ xny`u gn y~ däjldc unjgldlnjwc+ nywn ldx~nywc yn unvnkùicdc `kfc xuco~jg`dnjwn cxunylvc n ldxcx~k`u x`u` k` xcek`ilùj ~ue`j`1 m`yw` w`k x~jwc nu` ouàflk k`nicjcdä` gn k`y il~g`gny*9 D`} Vnenu o~n nk xuldnu ljvnywlf`gcu p~n mlrc mlji`xlì nj nywn mnimc o~jg`dnjw`k+ nj y~y gcyfu`jgny | ckvlg`gcy nyw~glcy+ ¡@fu`uvnumçkwjlyyn ld @kwnuw~d± | ¡Gln Ycrl`knj Fuûjgn gny ^jwnuf`jfygnu @jwlanj A~kw~u±* _ì`ynFny`ddnkwn @~oyçwrn r~u Ycrl`k~jg Vluwyim`owyfnyimlimwn + W~eljf`+ 0<57+xx* 7 yy*+ 5<5 yy*

QXàf* 09T

w`ukc 058 alkùdnwucy nj i`uunw`y7* @yä+ jc ny i`y~`k p~n k` rcj` gnk Nfnc ‗k`enuljwcgn lyk`y+ x~nuwcy | xucdcjwculcy‗ m`|` ylgc nk xuldnu mcf`u gn k` il~g`g$Nyw`gc1 jl

p~n @wnj`y+ y~ xuljilx`k nbndxkc+ m`|` e`y`gc y~ ocuw~j icdnuil`k nj nk wu`jyxcuwnd`uäwldc1 jl p~n+ i~`jgc k` ickcjlr`ilùj fulnf` yn n}wnjglù m`il` nk Culnjwn Xuù}ldcnj k` ìxci` mnknjäywli`+ nk x~nuwc gn @knb`jguä` yn icjvluwlnu` nj k` d`|cu il~g`g gnNflxwc | o~nu` k` xuldnu` i`xlw`k d`uäwld` gn y~ mlywcul`1 jl p~n Ucd`+ olj`kdnjwn+ yn

Page 8: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 8/181

icjvluwlnu` ` y~ vnr+ `f~`y `uule` gnk Wäenu+ nj ~j` dnwuùxckl icywnu`* Nk `f~` nu` nkdnglc ljy~ywlw~lekn gn icd~jli`ilùj | icdnuilc p~n m`iä` xcylekn ~j iunildlnjwc gn~j` icjinjwu`ilùj | icdxknblg`g d~| y~xnulcu `k dnglc u~u`k p~n kc ycywnjä`* Nk d`uo~n nk vnmäi~kc gnk ldxunvlylekn nyxknjgcu gn k` @jwlfûng`g* K` nyxniäoli`icdelj`ilùj gn il~g`g | i`dxc p~n i`u`iwnulrù `k d~jgc ikàylic o~n cxnu`wlv`+ njòkwldc wìudljc+ gnelgc òjli`dnjwn `k k`fc ylw~`gc nj y~ injwuc* Nk Dnglwnuuàjnc nynk òjlic fu`j d`u ljwnulcu nj wcg` k` ilui~jonunjil` gn k` Wlnuu`2 yùkc ìk couniä` ` ~j`ldxcuw jwn rcj` fncfuàoli` k` vnkcilg`g gnk wu`jyxcuwn d`uäwldc b~jwc icj kcyuno~flcy wnuunywuny icjwu` kcy vlnjwcy | nk ckn`bn* K` xcylilùj òjli` gn k` @jwlfûng`gikàyli` nj k` mlywcul` jc x~ngn ynx`u`uyn gn nywn xulvlknflc oäylic*

Nj cwu`y x`k`eu`y+ nk Dnglwnuuàjnc xucxcuilcjù nk jniny`ulc d`uic fncfuàolic ` k`ilvlklr`ilùj `jwlf~`+ xnuc y~ icjwnjlgc | jcvng`g mlywùuli`y u`gli`j+ ylj nde`ufc+ njk` e`yn ycil`k gn k` unk`ilùj njwun il~g`g | i`dxc p~n yn nyw`eknilù nj y~ ljwnulcu* Nkdcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` o~n k` ljvnjilùj gnilylv` gnk d~jgc funicuucd`jc | kcp~n xucxcuilcjù k` e`yn òkwld` w`jwc gn y~y un`klr`ilcjny icdc gn y~ niklxyn* Nyxunilyc y~eu |`u k` culflj`klg`g gn nywn dcgc gn xucg~iilùj* K` nyik`vlw~g |` m`eä`n}lywlgc nj ocud`y glonunjwny g~u`jwn wcg` k` @jwlfûng`g nj nk Culnjwn Xuù}ldc+

icdc m`euä` gn n}lywlu dày `gnk`jwn nj wcg` @yl`1 xnuc ylndxun m`eä` ylgc ~j`icjglilùj b~uägli`dnjwn ldx~u` ‗p~n icj ouni~njil` wcd`e` k`* ocud` gnynuvlg~deun xcu gn~g`y c gì wu`e`bc ocur`gc‗+ njwun cwucy wlxcy dl}wcy gnynuvlg~deun+ | ocud`gc yùkc ~j` i`wnfcuä` d~| ung~ilg` nj ~j icjwlj~c `dcuoc gngnxnjgnjil` | o`kw` gn klenuw`g p~n kknf`e` m`yw` d~| `uule` nj k` nyi`k` ycil`k >* K`nyik`vlw~g j~ji` o~n nk wlxc xungcdlj`jwn gn n}wu`iilùj gn n}$7 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* =70$5*> D* L* Oljkn|+ ¡Enw nnj yk`vnu| `jg ounngcd±+ Icdx`u`wlvn Yw~glny lj Ycilnw| `jg Mlywcu| + _L+ 0<?9+ xx*596$=*

QXàf* 07T

ingnjwn nj nyw`y+ dcj`up~ä`y xunmnkìjli`y+ yljc ~j onjùdnjc unylg~`k p~n n}lywä` `kd`ufnj gn k` xuljilx`k d`jc gn ceu` u~u`k* Kcy ldxnulcy y~dnulc+ e`elkùjlic+ `ylulc |nflxilc ‗Nyw`gcy ok~vl`kny+ e`y`gcy nj ~j` `fuli~kw~u` ljwnjylv` | gn unf`gäc p~nicjwu`yw` icj nk i~kwlvc gn wlnuu`y klfnu`y | gn yni`jc gnk d~jgc dnglwnuuàjncxcywnulcu‗ jc o~nucj nicjcdä`y nyik`vlyw`y+ | y~y ylywnd`y knf`kny i`uniä`j gn ~j`icjinxilùj nywuliw`dnjwn gnoljlg` gn k` xucxlng`g gn elnjny d~nekny* K`y il~g`gny$Nyw`gc fulnf`y o~nucj k`y xuldnu`y nj m`inu gn k` nyik`vlw~g `kfc `eyck~wc nj y~ocud` | gcdlj jwn nj y~ n}wnjylùj+ wu`jyocudàjgck` `yä gn x~uc ljywu~dnjwcyni~jg`ulc nj ~j ylywndàwlic dcgc gn xucg~iilùj* J`w~u`kdnjwn+ nk d~jgc mnkìjlicikàylic jc yn e`yù j~ji` gn ocud` n}ik~ylv` nj k` ~wlklr`ilùj gnk wu`e`bc gn nyik`vcy*Nj k`y glonunjwny il~g`gny$Nyw`gc gn Funil`+ kcy i`dxnyljcy kleuny+ kcy `uunjg`w`ulcygnxnjglnjwny | kcy `uwny`jcy gn k`y il~g`gny ylndxun icn}lywlnucj nj glvnuy`y ocud`yicj kcy nyik`vcy* Y~ xucxlc gny`uuckkc ljwnujc c n}wnujc xcgä` i`del`u jcw`ekndnjwnk` xucxcuilùj gn `decy gn ~j ylfkc ` cwuc2 i`g` ocud`ilùj ycil`k icjiunw` ny ylndxun~j` nyxniäoli` icdelj ilùj gn glonunjwny dcgcy gn xucg~iilùj+ | k`y gn k`

@jwlfûng`g jc icjywlw~|nucj ~j` n}inxilùj ?* Xnuc nk dcgc gn xucg~iilùj gcdlj`jwn nj k` Funil` ikàyli`+ nk p~n ulflù k` `uwli~k`ilùj icdxknb` gn i`g` nicjcdä` kci`k nldxuldlù y~ ynkkc ` wcg` k` ilvlklr`ilùj gn k` il~g`g$Nyw`gc+ o~n nk gn k` nyik`vlw~g*Nywc dlydc m`euä` gn ci~uulu w`delìj nj Ucd`* Nk d~jgc `jwlf~c j~ji` nyw~vcd`ui`gc nj y~ wcw`klg`g | gn ocud` icjwlj~` | cdjlxunynjwn xcu nk xungcdljlc gnkwu`e`bc nyik`vc* Xnuc k`y fu`jgny ìxci`y ikàyli`y nj k`y p~n okcunilù k` ilvlklr`ilùj gnk` @jwlfûng`g ‗Funil` nj kcy?

@ kc k`ufc gn nywn kleuc fnjnu`kdnjwn yn xunonuluà nk wìudljc ¡ocud`ilùj ycil`k± `k gn ¡ycilng`g±* Nj nk~yc d`u}lyw`+ nk xucxùylwc gnk icjinxwc gn ocud ilùj ycil`k icjylywn xunily`dnjwn nj y~eu`|`u k`xk~u`klg`g | mnwnucfnjnlg`g gn kcy xcylekny dcgcy gn xucg~iilùj gnjwuc gn ~j` wcw`klg`g mlywùuli` |ycil`k g`g`* Xcu nk icjwu`ulc+ k` unxnwlilùj `iuäwli` gnk wìudljc ¡ycilng`g± icjkknv` icj gnd`yl`g`

Page 9: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 9/181

ouni~njil` k` xuny~jilùj gn ~j` ~jlg`g y~e|`injwn gn kc nicjùdlic+ kc xckäwlic | kc i~kw~u`k gnjwuc gn~j icjb~jwc mlywùulic+ i~`jgc gn mnimc nyw` yldxkn ~jlg`g n lgnjwlg`g jc n}lywnj* @ jc ynu p~n ynnyxnilolp~n kc icjwu`ulc+ k`y ocud`ilcjny ycil`kny ycj+ x~ny+ nj nywn kleuc icdelj ilcjny icjiunw`y gnglonunjwny dcgcy gn xucg~iilùj cuf`jlr`gcy e`bc nk xungcdljlc gn ~jc gn nkkcy* X`u` nyw` glywljilùj+

vì`yn Jlicy Xc~k`jwr`y+ Xc~vclu xcklwlp~n nw ik`yyny ycil`kny + X`uäy+ 0<?=+ xx* 08$05* QXcgnu xckäwlic | ik`yny ycil`kny nj nk Nyw`gc i`xlw`klyw` + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<65+ xx* 7$6T ^j` vnr `ik`u gc nywc+ ynuä`~j` xng`jwnuä` nvlw`u xcu icdxknwc nk o`dlkl`u wìudljc gn ¡ycilng`g± | `p~ä jc un`klr`undcy jljfòjnyo~nurc xcu nvlw`ukc*

QXàf* 0>T

ylfkcy _ | L_ `* I* | Ucd` gnygn nk ylfkc LL `* I* m`yw` nk ylfkc LL g* I* ‗ o~nucj`p~nkk`y nj k`y p~n k` nyik`vlw~g o~n d`ylv` | fnjnu`k njwun kcy cwucy ylywnd`y gnwu`e`bc* Nk yckywlilc gn k` i~kw~u` ~ue`j` ikàyli` ylndxun xunynjilù w`delìj nk injlwgn k` nyik`vlw~g+ | k` gni`gnjil` gn k` xuldnu`+ nj k` Funil` mnknjäywli` c nj k` Ucd`iulywl`j`+ yn i`u`iwnulrù ljv`ul`ekndnjwn xcu k` ung~iilùj gn k` ynf~jg`*

@ o`kw` gn nyw`gäywli`y ol`ekny+ ny ldxcylekn i`ki~k`u icj n}`iwlw~g k` xucxcuilùjfkce`k gn xcek`ilùj nyik`v` nj k` wlnuu` culflj`ul` gnk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+k` Funil` xcy`ui`li`* K`y nywld`ilcjny dày glfj`y gn iuìglwc v`uä`j njcudndnjwn+xnuc ~j` unilnjwn v`kcu`ilùj ny p~n k` xucxcuilùj gn nyik`vcy#il~g`g`jcy kleuny nj k` @wnj`y gn Xnulikny nu` `xuc}ld`g`dnjwn gn 9 ` 5 61 nj ìxci`y glvnuy`y+ nk jòdnucunk`wlvc gn nyik`vcy nj P~äcy+ Nflj` c Iculjwc o~n xuce`ekndnjwn d`|cu+ dlnjwu`yp~n nj Nyx`uw` k` xcek`ilùj lkcw` ylndxun y~xnuù icj iuniny ` k` il~g`g`j`* Nj nkylfkc L_ `* I*+ @ulywùwnkny xcgä` nyiulelu ylj g`ukn d`|cu ldxcuw`jil` p~n ¡kcy Nyw`gcynywàj ceklf`gcy ` wnjnu ~j fu`j jòdnuc gn nyik`vcy±+ dlnjwu`y p~n Bnjcocjwnnk`ecu`e` ~j xk`j x`u` unyw`~u`u k` ulp~nr` gn @wnj`y nj nk p~n ¡nk Nyw`gc xcynnuä`nyik`vcy xòeklicy m`yw` p~n m~elnu` wuny xcu i`g` il~g`g`jc `wnjlnjyn± =* @yä x~ny+nj k` Funil` ikàyli` kcy nyik`vcy o~nucj ~wlklr`gcy xcu xuldnu` vnr | gn ocud` m`elw~`knj k` `uwny`jä`+ k` ljg~ywul` | k` `fuli~kw~$6 @* @jgun ny+Funna ycilnw| + Kcjguny+ 0<?6+ x* 09>+ p~lnj `olud` p~n nk wcw`k gn d`jc gn ceu` nyik`v`nu` nj nyw` rcj` gn =8 ` 088*888 mcdeuny nj nk ylfkc _* i~`jgc nk jòdnuc gn il~g`g`jcy `yinjgä` p~lrà` ~jcy 7>*888* Nywn cugnj gn d`fjlw~g n}lfn xuce`ekndnjwn ~j icjynjyc dày `dxklc p~n cwu`ynywld`ilcjny dày e`b`y c dày nknv`g`y* Xnuc wcg`y k`y dcgnuj`y mlywcul`y gn k` @jwlfûng`g yn unylnjwnjgn k` o`kw` gn ~j` ljocud`ilùj glfj` gn iuìglwc yceun nk vck~dnj gn k`y xcek`ilcjny | gn k`y ik`ynyycil`kny* Bcjny x~gc i`ki~k`u k` xucxcuilùj gn nyik`vcy | il~g`g`jcy nj nk ylfkc L_+ i~`jgc |` m`eä`glydlj~lgc k` xcek`ilùj gn @wnj`y+ nj 020 yceun k` e`yn gn k`y ldxcuw`ilcjny gn fu`jc nj k` il~g`g2

@wmnjl`j gndciu`i| + C}ocug+ 0<>6+ xx* 6?$<* Oljkn|+ xcu y~ x`uwn+ m` `uf~dnjw`gc p~n ny` xucxcuilùjx~gc kknf`u ` ynu gn 9 ù 720 nj kcy xnuäcgcy x~jw` gn kcy ylfkcy _ | L_2 ¡V`y Funna ilvlklr`wlcj e`yng cjyk`vn k`ec~u3±+Mlywcul` + _LLL+ 0<><+ xx* >=$<* K` dcjcfu`oä` dcgnuj` dày n}wnjy`+ `~jp~n ljicdxknw`+yceun nk wnd` gn k` nyik`vlw~g `jwlf~` nk kleuc gn V* K* Vnywnud`jj+ Wmn yk`vn y|ywndy co Funna `jg Ucd`j `jwlp~lw| + Olk`gnkol`+ 0<>>+ x* <+ kknf` ` ~j jòdnuc fkce`k yndnb`jwn `k `inxw`gc xcu @jgun ny |Oljkn|+ nywc ny+ njwun ?8 | =8*888 nyik`vcy ` icdlnjrcy gn k` f~nuu` gnk Xnkcxcjnyc*= @ulywùwnkny+Xcklwliy + _LL+ lv+ 7 QXckäwli` + D`gulg+ Nyx`y`$I`kxn+ 0<65T* Bnjcocjwn+V`|y `jg dn`jy + L_+06* QK` nicjcdä` | kcy dnglcy gn `~dnjw`u k`y unjw`y *T

QXàf* 0?T

u` nj ~j` nyi`k` y~xnulcu ` k` gcdìywli`* @k dlydc wlndxc+ | dlnjwu`y nk ~yc gn k`nyik`vlw~g yn m`iä` fnjnu`k+ y~ j`w~u`knr` yn mlrc icuunk`wlv`dnjwn `eyck~w`2 |` jcicjylywä` nj ~j` ocud` unk`wlv` gn ynuvlg~deun njwun cwu`y d~im`y+ ylw~`g` ` kc k`ufcgn ~j icjwlj~c fu`g~`k+ yljc nj ~j` icjglilùj n}wund` gn xìuglg` icdxknw` gnklenuw`g+ p~n yn |~}w`xcjä` ` ~j` klenuw`g j~nv` | ylj wu`e`y* K` ocud`ilùj gn ~j`y~excek`ilùj nyik`v` jäwlg`dnjwn gnkldlw`g` o~n+ xunily`dnjwn+ kc p~n nknvù k`il~g`g`jä` gn k`y il~g`gny fulnf`y ` ild`y m`yw` njwcjiny gnyicjcilg`y gn klenuw`g

b~uägli` icjyilnjwn* K` klenuw`g | k` nyik`vlw~g mnkìjli`y nu`j ljglvlylekny2 i`g` ~j`gn nkk`y nu` k` icjglilùj nywu~iw~u`k gn k` cwu`+ nj ~j ylywnd` glàglic p~n jc w~vcxuningnjwn jl np~lv`knjwn nj k`y bnu`up~ä`y ycil`kny gn kcy ldxnulcy gnk CulnjwnXuù}ldc+ p~n jc icjcilnucj jl k` jcilùj gn il~g`g`jä` kleun jl k` gn xucxlng`gynuvlk<* Nywn xuco~jgc i`delc b~uäglic o~n nj yä dlydc nk icuunk`wc ycil`k n lgnckùflic

Page 10: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 10/181

gnk ¡dlk`fuc± nicjùdlic xucg~ilgc xcu k` `x`ulilùj gnk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw`*

K` ilvlklr`ilùj gn k` @jwlfûng`g ikàyli` unxunynjw`e`+ icdc |` mndcy ynð`k`gc+ k`y~xund`iä` `jùd`k` gn k` il~g`g yceun nk i`dxc nj nk d`uic gn ~j` nicjcdä`xungcdlj`jwndnjwn u~u`k2 nu` k` `jwäwnyly gnk xuldnu d~jgc on~g`k p~n kn y~inglù* @ o`kw` gn ~j` ljg~ywul` d~jlilx`k+ k` icjglilùj gn xcylelklg`g gn nyw` fu jgnr`dnwucxcklw`j` nu` k` n}lywnjil` gn wu`e`bc nyik`vc nj nk i`dxc+ xcup~n yùkc kcynyik`vcy xcgä`j klenu`u gn y~y e`yny u~u`kny ` kcy dlndeucy gn ~j` ik`ynwnuu`wnjlnjwn w`j u`gli`kdnjwn p~n kknf`u`j ` wu`jyd~w`uyn nj il~g`g`jcynynjil`kdnjwn ~ue`jcy+ xcu dày p~n ylf~lnu`j n}wu`|njgc gn k` wlnuu` y~ ulp~nr`eàyli`* @ulywùwnkny n}xunyù k` uny~kw`jwn lgnckcfä` ycil`k gn k` w`ugä` Funil` ikàyli`icj nyw` ci`ylcj`k xunyiulxilùj2 ¡Nj i~`jwc ` kcy p~n gnenj i~kwlv`u k` wlnuu`+ yl i`ennknflu+ gnenj xunonuluyn kcy nyik`vcy+ | wnjnu i~lg`gc gn p~n jc yn`j wcgcy gn k`dlyd` j`ilùj+ | xuljilx`kdnjwn gn p~n jc yn`j enklicycy* Icj nyw`y gcy icjglilcjnyynuàj n}inknjwny x`u` nk wu`e`bc | jc xnjy`uàj nj unenk`uyn* Gnyx~ìy ny icjvnjlnjwndnrik`u icj kcy nyik`vcy `kf~jcy eàue`ucy p~n yn`j ylnuvcy | p~n wnjf`j k`y dlyd`yi~`klg`gny p~n `p~ìkkcy± k8* Nj nk i`dxc ucd`jc o~n i`u`iwnuäywlic gnk dcgc gn

xucg~iilùj nyik`vlyw` icdxknw`dnjwn gny`uuckk`gc nk mnimc gn p~n ljik~yc k`yo~jilcjny gn< Vnywnud`jj+ Wmn yk`vn y|ywndy co Funna `jg Ucd`j `jwlp~lw| + xàflj`y 75$91 Oljkn|+ ¡Enw nnj yk`vnu|`jg ounngcd±+ xx* 59?$<*08 Xcklwliy + L_+ l}+ <* QXckäwli` + L_+ l}*T

QXàf* 06T

gluniilùj o~nu`j gnknf`g`y nj ljyxniwcuny | `gdljlywu`gcuny nyik`vcy+ p~n xcjä`j `wu`e`b`u nj kcy i`dxcy ` i~`gulkk`y gn nyik`vcy 00* @ glonunjil` gnk ynðcuäc on~g`k+ k`olji` icj nyik`vcy xnudlwä` ~j` xnud`jnjwn gly|~jilùj njwun k` unylgnjil` | k` unjw`1nk n}ingnjwn icj nk p~n yn `d`y`e`j k`y ocuw~j`y gn k` ik`yn xcynngcu` xcgä`n}wu`nuyn ylj y~ xunynjil` nj k`y wlnuu`y* Nk väji~kc njwun nk xucg~iwcu u~u`kljdngl`wc | nk `xucxl`gcu ~ue`jc gn y~ xucg~iwc jc nu` icjy~nw~glj`ulc jl nyw`e`icjglilcj`gc xcu k` kci`klr`ilùj gn k` wlnuu`+ icdc ci~uuluä` dày w`ugn icj k`ynuvlg~deun `gyiulxwlil`* @k icjwu`ulc+ nyn väji~kc nu` nk `iwc icdnuil`k ~jlvnuy`k gnk` icdxu` gn dnui`jiä`y p~n yn un`klr`e` nj k`y il~g`gny+ gcjgn nk icdnuilcnyik`vlyw` wnjä` y~y wäxlicy dnui`gcy* Nk wu`e`bc nyik`vc gn k` @jwlfûng`g ikàyli`nji`uj`e`+ x~ny+ gcy `wule~wcy icjwu`gliwculcy nj i~|` ~jlg`g u`gli` nk yniunwc gn k`x`u`gùbli` xunicilg`g ~ue`j` gnk d~jgc funicuucd`jc* Xcu ~j` x`uwn+ k` nyik`vlw~gunxunynjw`e` k` dày u`gli`k gnfu`g`ilùj u~u`k ld`flj`ekn gnk wu`e`bc+ nywc ny+ k`icjvnuylùj gn kcy mcdeuny nj dnglcy ljnuwny gn xucg~iilùj dngl`jwn y~ xulv`ilùj gnwcgcy kcy gnunimcy ycil`kny | y~ `yldlk`ilùj knf`k ` k`y enywl`y gn i`uf`* K` wncuä`ucd`j` gnoljä` `k nyik`vc `fuäick` icdc

ljywu~dnjw~d vci`kn + mnuu`dlnjw` p~n

m`ek`+ | kc ylw~`e` ~j fu`gc xcu njild` gnk f`j`gc+ p~n icjywlw~ä` ~j ljywu~dnjw~d yndlvci`kn + | gcy fu`gcy xcu njild` gn kcy `xnucy+ p~n nu`j nk ljywu~dnjw~d d~w~d * Xcu cwu` x`uwn+ k` nyik`vlw~g nu` yld~kwàjn`dnjwn k` dày guàywli`icdnuil`klr ilùj ~ue`j` icjinelekn gnk wu`e`bc+ ny gnilu+ k` ung~iilùj gn wcg` k`xnuycj` gnk wu`e`b`gcu ` ~j cebnwc nyw`jg`ulr`gc gn icdxu` | vnjw` nj kcy dnui`gcydnwucxcklw`jcy gn ljwnui`delc gn dnui`jiä`y* Nk gnywljc gn k` ljdnjy` d`|cuä` gnkcy nyik`vcy nj k` @jwlfûng`g ikàyli` nu` nk wu`e`bc `fuäick` -`~jp~n jc o~nu` `yäylndxun jl nj wcg`y x`uwny+ yä kc o~n nj icjb~jwc,2 y~ icjinjwu`ilùj+ unx`uwc | njväcyn noniw~`e` jcud`kdnjwn gnygn kcy dnui`gcy gn k`y il~g`gny+ nj k`y p~n d~imcy gnnkkcy+ j`w~u`kdnjwn+ w`delìj nyw`e`j ndxkn`gcy* K` nyik`$00

K` dlyd` ~eli~lg`g gnk wu`e`bc nyik`vc nj nk injlw gn k` unxòekli` | nk xuljilx`gc ucd`jcy w~vc nknoniwc x`u`gùblic gn xucdcvnu ` gnwnudlj`g`y i`wnfcuä`y gn nyik`vcy ` xcylilcjny `gdljlywu`wlv`y cxuconylcj`kny gn unyxcjy`elklg`g+ kc p~n ` y~ vnr o`ilklwù k` d`j~dlylùj | k` y~eylf~lnjwn ljwnfu`ilùj gnkcy mlbcy gn kcy klenuwcy i~`kloli`gcy nj k` ik`yn gn kcy il~g`g`jcy* Nywn xucinyc jc o~n w`jwc ~j x`kl`wlvc

Page 11: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 11/181

m~d`jlw`ulc gn k` nyik`vlw~g ikàyli`+ i~`jwc ~j` j~nv` xu~ne` gn k` `eywnjilùj u`gli`k gn k` ik`ynglulfnjwn ucd`j` gn i~`kp~lnu ocud` gn wu`e`bc xucg~iwlvc+ ljik~yc gn wlxc nbni~wlvc*

QXàf* 0=T

vlw~g nu`+ x~ny+ nk fcrjn nicjùdlic p~n ~jä` ` k` il~g`g | nk i`dxc+ icj ~jgnycuelw`gc enjnolilc x`u` k` xckly * D`jwnjä` `p~nkk` `fuli~kw~u` i`~wlv` p~n

xnudlwä` k` glonunjil`ilùj u`gli`k gn ~j` ik`yn glulfnjwn ~ue`j` gn y~y cuäfnjnyu~u`kny | ` k` vnr xucdcvä` nk icdnuilc njwun k`y il~g`gny p~n nu` nk icdxkndnjwc gnnyw` `fuli~kw~u` nj nk Dnglwnuuàjnc* Njwun cwu`y vnjw`b`y+ kcy nyik`vcy nu`j ~j`dnui`jiä` ndljnjwndnjwn dùvlk nj ~j d~jgc nj p~n kcy ceywài~kcy nj nk wu`jyxcuwnwnjä`j ~j` ldxcuw`jil` i`xlw`k x`u` k` nywu~iw~u` gn wcg` k` nicjcdä` 05* Kcy nyik`vcyxcgä`j ynu njvl`gcy xcu e`uic gn ~j` unflùj ` cwu` ylj jljf~j` gloli~kw`g1 xcgä`j ynu`glnywu`gcy nj j~dnucycy | glvnuycy colilcy1 `gndày+ nj k`y ìxci`y gn conuw``e~jg`jwn+ kcy nyik`vcy ljwnuvnjä`j x`u` d`jwnjnu e`bcy kcy icywny `kkä gcjgnwu`e`b`e`j ceunucy `y`k`ul`gcy c `uwny`jcy ljgnxnjglnjwny+ gnelgc `k wu`e`bc`kwnuj`wlvc p~n xucxcuilcj`e`j* K` ulp~nr` | nk elnjnyw`u gn k` ik`yn ~ue`j`xucxlnw`ul` gn k` @jwlfûng`g ikàyli` ‗|+ yceun wcgc+ k` gn @wnj`y | Ucd` nj nkdcdnjwc gn y~ nyxknjgcu‗ yn e`y`ucj nj nk `dxklc n}ingnjwn xucg~ilgc xcu k`cdjlxunynjil` gn nywì ylywnd` gn wu`e`bc+ p~n jc gnbù ljw`iwc jljfòj cwuc*Nk xunilc x`f`gc xcu nywn ljywu~dnjwc eu~w`k | k~iu`wlvc o~n+ ylj nde`ufc+ d~| `kwc*Nj k` ìxci` ikàyli`+ k`y unk`ilcjny nyik`vlyw`y gn xucg~iilùj olb`ucj `kf~jcy kädlwnyljy~xnu`ekny ` k`y o~nur y gn xucg~iilùj gn k` @jwlfûng`g* Yceun wcgc+ ny`yunk`ilcjny wnjglnucj nj òkwldc wìudljc ` x`u`klr`u k` xucg~iwlvlg`g gn k` `fuli~kw~u`

| gn k` ljg~ywul`* Nj k` nicjcdä` gn k` @jwlfûng`g ikàyli` yn xucg~bnucj w`delìj+ xcuy~x~nywc+ `kf~j`y dnbcu`y wìijli`y* Jljfòj dcgc gn xucg~iilùj nywà gnyxucvlywc gnxucfunycy d`wnul`kny nj y~ o`yn `yinjgnjwn+ | nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`unflywuù+ nj y~ dnbcu dcdnjwc+ `kf~jcy `v`jiny ldxcuw`jwny nj nk np~lx`dlnjwcnicjùdlic gny`uuckk`gc nj nk d`uic gn y~ j~nv` glvlylùj ycil`k gnk wu`e`bc* Njwunnkkcy yn x~ngn ynð`k`u k` n}x`jylùj gn kcy i~kwlvcy vljäick`y | cknäick`y dày unjw`ekny1k` ljwucg~iilùj gn dckljcy flu`wculcy x`u` nk fu`jc | k` dnbcu` nj k` i`klg`g gnk x`j*

@gndày+ yn glynð`ucj j~nv`y xunjy`y gn m~ylkkc+ yn gny`uuckk`ucj dìwcgcy gnycxk`gc gn vlgulc | yn xnuoniilcj`ucj kcy ylywnd`y gn i`kno`iilùj* Ny xuce`ekn p~n`v jr`u`j w`delìj k` icdelj ilùj gn i~kwlvcy+ kcy icjcildlnjwcy ecwàjlicy | nkgunj`bn gn kcy i`dxcy 09* Nj nk d~jgc ikàylic+ xcu w`jwc+ jc yn05 Vnenu+ ¡@fu`uvnumçkwjlyyn ld @kwnuw~d±+ xx* >$?*09 _ì`yn nyxnil`kdnjwn O* Alnimkn+ Yak`vnj`uenlw ~jg wnimjlyimnu Ocuw$

QXàf* 0<T

xucg~bc ~j` yldxkn x`u`klr ilùj olj`k gn k` wìijli`+ xnuc+ `k dlydc wlndxc+ j~ji` ynxucg~bc ~j` ldxcuw`jwn f`d` gn ljvnjilcjny p~n ndx~b`u`j ` k` nicjcdä` `jwlf~`m`il` ~j`y o~nur`y gn xucg~iilùj i~`klw`wlv`dnjwn j~nv`y* Nj ~j` xnuyxniwlv`icdx`u`g`+ jc m`| j`g` dày ycuxunjgnjwn p~n nk fkce`k nyw`ji`dlnjwc wnijckùflicgc k` @jwlfûng`g 07* Ynuà y~olilnjwn icdx`u`u nk mlywcul`k gn y~y cimc ylfkcy gnn}lywnjil`+ gnygn nk `yinjyc gn @wnj`y m`yw` k` i`äg` gn Ucd`+ icj nk np~lv`knjwnxnulcgc gn wlndxc gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k p~n kn y~inglù+ x`u` xnuilelu k`glonunjil` njwun ~j` nicjcdä` unk`wlv`dnjwn nywàwli` | cwu` gljàdli`* Dày kk`d`wlvcwcg`vä` o~n+ xcu y~x~nywc+ nk icjwu`ywn gnjwuc gnk xucxlc d~jgc ikàylic njwun y~

vlw`klg`g i~kw~u`k | y~xnunywu~iw~u`k | y~ ndecw`dlnjwc ljou`nywu~iw~u`k* K`wnijckcfä` d`j~`k gn k` @jwlfûng`g o~n n}lf~` | xuldlwlv`+ jc yùkc yl yn dlgn xcu nkx`wuùj n}wnujc gn ~j` mlywcul` xcywnulcu+ yljc+ yceun wcgc+ yl yn icdx`u` icj y~xucxlc olud`dnjwc ljwnkniw~`k+ p~n nj d~imcy `yxniwcy o~jg`dnjw`kny ylndxun ynd`jw~vc xcu njild` gnk gn k` Ng`g Dngl`* Ylj g~g`+ k` nywu~iw~u` gn k` nicjcdä`nyik`vlyw` o~n+ nj kc o~jg`dnjw`k+ k` unyxcjy`ekn gn nyw` n}wu`cuglj`ulgnyxucxcuilùj* @ulywùwnkny+ p~n x`u` k`y ìxci y xcywnulcuny o~n nk xnjy`gcu dày

Page 12: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 12/181

ldxcuw jwn | unxunynjw`wlvc gn k` @jwlfûng`g+ uny~dlù k`iùjli`dnjwn nywn xuljilxlcycil`k icj k` ou`yn2 ¡Nk Nyw`gc xnuoniwc jc `gdlwluà j~ji` `k wu`e`b`gcu d`j~`k njwunkcy il~g`g`jcy+ xcup~n k` d`|cu x`uwn gn nkkcy ycj mc| nyik`vcy c n}wu`jbnucy± 0>* NynNyw`gc unxunynjw`e` k` jcud` lgn`k gnk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+ p~n j~ji` ynun`klrù nj jljf~j` ocud`ilùj ycil`k gnk d~jgc `jwlf~c* Xnuc y~ kùfli` ylndxun nyw~vcxunynjwn gn ocud` ljd`jnjwn nj k` j`w~u`knr` gn kcy ylywnd`y nicjùdlicy ikàylicy*

^j` vnr p~n nk wu`e`bc d`j~`k p~ng`e` xuco~jg`dnjwn `ycil`gc ` k` o`kw` gnklenuw`g+ jc n}lywä` jljfòj nyx`ilc ycil`k kleun x`u` k` ljvnjilùj* Kcy ycoci`jwnynoniwcy gn k` nyik`vlw~g yceun k` wìijli` jc o~nucj ~j yldxkn xucg~iwc gn k` e`b`xucg~iwlvlg`g dngl` gnk xucxlc wu`e`bc nyik`vlyw` | jl ylp~lnu` gnk

yimulww ld uÿdlyimnj Unlim + Vlnye`gnj+ 0<?<+ xx* 05$0071 K* @* Dculwr+Fu`lj$dllky `jg okc~u lj ik`yyli`k @jwlp~lw| + C}ocug+ 0<>=1 A* G* Vmlwn+Ucd`j o`udljf + Kcjguny+ 0<68+ xx* 059$7+ 076$65+ 0==$<0+ 5?8$0+7>5*07 Nk xuceknd` fnjnu`k nywà xk jwn gc njìufli`dnjwn+ icdc gn icyw~deun+ xcu Oljkn|+ ¡Wnimjli kljjcv`wlcj `jg nicjcdli xucfunyy lj wmn `jilnjw cukg±+ Nicjcdli Mlywcu| Unvln + ]_LLL+ jòd* 0+ 0<>>+xx* 5<$7>* X`u k`y un`klr`ilcjny nyxniäoli`y gnk Ldxnulc ucd`jc+ vì`yn O* V* V`ke`ja+ Wmn ` o~k unvck~wlcj + Klvnuxcck+ 0<?<+ xx* 78$0+ 7?$6+ 08=$08*0> Xcklwliy + LLL+ lv+ 5* QXckäwli` + LLL+ lll+ 5*T

QXàf* 58T

vck~dnj gn y~ ~wlklr`ilùj+ yljc p~n `oniw`ucj y~wlkdnjwn ` wcg`y k`y ocud`y gnwu`e`bc* D`u} ljwnjwù n}xuny`u nk wlxc gn `iilùj p~n nbnuilnucj nj ~j` ou`yn o`dcy`+`~jp~n wnùuli`dnjwn iuäxwli`2 ¡Nj wcg`y k`y ocud`y gn ycilng`g n}lywn ~jgnwnudlj`g` xucg~iilùj p~n `ylfj` ` wcg`y k`y cwu`y y~ icuunyxcjglnjwn u`jfc nljok~njil` | i~|`y unk`ilcjny+ xcu kc w`jwc+ `ylfj`j ` wcg`y k`y cwu`y nk u`jfc | k`ljok~njil`* Ny ~j` lk~dlj`ilùj fnjnu`k nj k` p~n yn e`ð`j wcgcy kcy ickcuny | p~ndcgloli` k`y x`uwli~k`ulg`gny gn ìywcy* Ny icdc ~j ìwnu x`uwli~k`u p~n gnwnudlj` nkxnyc nyxniäolic gn wcg`y k`y ocud`y gn n}lywnjil` p~n `kkä wcd`j unklnvn± 0?* Icdc nynvlgnjwn+ kcy nyik`vcy `fuäick`y wnjä`j d~| xcicy ljinjwlvcy x`u` un`klr`u y~y w`un`ynicjùdli`y gn ocud` icdxnwnjwn | icjilnjr~g` i~`jgc yn unk`b`e` k` vlflk`jil`1 y~ndxknc ùxwldc wnjä` k~f`u nj kcy vlðngcy | kcy cklv`uny* Xcu cwu` x`uwn+ d~imcy`uwny`jcy | `kf~jcy `fuli~kwcuny nyik`vcy xcynä`j ` dnj~gc ~j` gnywunr` jcw`ekn+gnjwuc gn kcy kädlwny gn k`y wìijli`y gcdlj`jwny* K` icdx~kylùj nywu~iw~u`k gn k`nyik`vlw~g yceun k` wìijli` jc unylgä` w`jwc nj ~j` i`~y`klg`g ljwu`nicjùdli`-`~jp~n ìyw` nu` ldxcuw`jwn nj yä dlyd`, i~`jwc nj k` dngl`w` lgnckcfä` ycil`k p~nucgn`e` ` k` wcw`klg`g gnk wu`e`bc d`j~`k nj nk d~jgc ikàylic | icjw`dlj`e` `kwu`e`bc `y`k`ul`gc n ljik~yc `k ljgnxnjglnjwn icj nk nywlfd` gn k` gnymcju` 06* Njfnjnu`k+ nk wu`e`bc nyik`vc jc nu` dnjcy xucg~iwlvc p~n nk kleun n ljik~yc nj `kf~jcyi`dxcy y~ xucg~iwlvlg`g nu` y~xnulcu+ xnuc ynjwù k`y e`yny gn `decy+ gn w`k ocud`p~n njwun nkkcy j~ji` yn gny`uuckkù ~j` fu`j glvnufnjil` nj ~j nyx`ilc nicjùdlic

icdòj p~n n}ik~ä` k` `xkli`ilùj gn k` i~kw~u` ` k` wìijli` x`u` xucg~ilu ljvnjwcy* Nkglvcuilc njwun nk wu`e`bc d`wnul`k | k` nyonu` gn k` klenuw`g nu` w`j uäflgc p~n kcyfulnfcy jc wnjä`j ylp~lnu` ~j` x`k`eu` nj y~ lglcd` x`u` n}xuny`u nk icjinxwc gnwu`e`bc+ jl icdc o~jilùj ycil`k jl nj i~`jwc icjg~iw` xnuycj`k* Ìk wu`e`bc `fuäick` |nk `uwny`j`k yn icjylgnu`e`j nynjil`kdnjwn icdc ¡`g`xw`ilcjny±0? Fu~jgulyyn gnu Aulwla gnu xcklwlyimnj ßacjcdln + Enukäj+ 0<>9+ x* 56* QNkndnjwcy o~jg`dnjw`kny x`u` k` iuäwli` gn k` nicjcdä` xckäwli` + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<65+ xx* 56$=T*06 Oljkn| ynð`k` p~n nk wìudljc fulnfc xnjl` + p~n m`elw~`kdnjwn yn cxcjn ` xkc~wcy icdc ¡xceunr`± `¡ulp~nr`±+ wlnjn nj un`klg`g nk ynjwlgc xn|cu`wlvc dày `dxklc gn ¡wu`e`bc xnjcyc± c gn ¡ceklf`ilùj gnwu`e`b`u±+ | x~ngn `e`ui`u ljik~yc ` kcy xnp~nðcy | xuùyxnucy `uunjg`w`ulcy+ yceun i~|c wu`e`bc ynilnujn w`delìj k` dlyd` ycdeu` i~kw~u`k2 D* L* Oljkn|+ Wmn `jilnjw nicjcd| + Kcjguny+ 0<69+ x* 70* QK` nicjcdä` gn k` @jwlfûng`g + D`gulg+ OIN+ 0<6>*T

QXàf* 50T

` k` j`w~u`knr` | jc icdc wu`jyocud ilcjny gn ìyw`1 `decy nu`j ocud`y gn ynuvlilc*

Page 13: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 13/181

Xk`wùj w`delìj gnywnuuù ldxkäilw`dnjwn ` kcy `uwny`jcy gn k` xckly 1 x`u` ìk ¡nk wu`e`bcny `kfc `bnjc ` kcy v`kcuny m~d`jcy | nj `kf~jcy `yxniwcy ljik~yc x`unin ynu k``jwäwnyly gn kc p~n ny nynjil k `k mcdeun± 0=* K` wìijli`+ icjylgnu`g` icdcljywu~dnjw`ilùj xundnglw`g` | xucfunylv` gnk d~jgc j`w~u`k xcu nk mcdeun+ nu`ljicdx`wlekn icj k` `yldlk`ilùj fkce`k gnk mcdeun `k d~jgc j`w~u`k icdc y~¡ljywu~dnjwc x`uk`jwn±* K` xucg~iwlvlg`g p~ng`e` olb`g` xcu k` xnunjjn u~wlj` gnkljywu~dnjw~d vci`kly + p~n gnv`k~`e` wcgc wu`e`bc `k ldxnglu k` xunci~x`ilùjxnud`jnjwn xcu kcy ylywnd`y gn nicjcdä`* K` vä` wäxli` gn n}x`jylùj x`u` i~`kp~lnuNyw`gc gn k` @jwlfûng`g ylndxun o~n+ x~ny+ ~j vä` ¡k`wnu`k± ‗k` icjp~lyw`fncfuàoli`‗ | jc nk `v`jin nicjùdlic* Nj icjyni~njil`+ k` ilvlklr`ilùj ikàyli` w~vc~j i`uàiwnu ljmnunjwndnjwn ickcjl`k 2 k` il~g`g$Nyw`gc ink~k`u yn unxucg~iä`ljv`ul`ekndnjwn ` yä dlyd`+ nj k`y o`yny gn `~fn+ xcu dnglc gnk xcek`dlnjwc | k`f~nuu`* Kcy y`p~ncy+ kcy wule~wcy | kcy nyik`vcy nu`j kcy cebnwcy o~jg`dnjw`kny gnknjfu`jgnildlnjwc+ dnglcy | ` k` vnr oljny gn k` n}x`jylùj ickcjl`k* Nk xcgnuäc dlklw`unyw`e` p~lrà d~imc dày klf`gc `k iunildlnjwc nicjùdlic p~n nj jljfòj cwuc dcgcgn xucg~iilùj `jwnulcu c xcywnulcu+ gnelgc ` p~n k` xuljilx`k o~njwn gnk wu`e`bcnyik`vc nu` jcud`kdnjwn k` i`xw~u` gn xulylcjnucy gn f~nuu`+ dlnjwu`y p~n k`ocud`ilùj gn wucx`y kleuny ~ue j`y icj gnywljc ` k` f~nuu` gnxnjgä` gnk

d`jwnjldlnjwc gn k` xucg~iilùj ljwnuj` xcu kcy nyik`vcy* Kcy i`dxcy gn e`w`kk`xucxcuilcj`e`j d jc gn ceu` x`u` kcy i`dxcy gn inun`kny |+ vlinvnuy`+ kcywu`e`b`gcuny i`~wlvcy xnudlwä`j k` iun`ilùj gn0= B* X* _nuj`jw+D|wmn nw xnjyìn imnr kny Funiy + X`uäy+ 0<?>+ xx* 0<5+ 0<6$<+ 506* QDlwc | xnjy`dlnjwc nj k` Funil` `jwlf~` + E`uinkcj`+ @ulnk+ 0<67*T Kcy gcy njy`|cy gn _nuj`jw+ ¡Xucdìwmìn nw k` ocjiwlcjwnimjlp~n± | ¡Wu`v`lk nw j`w~un g`jy k` Fuíin `jilnjjn± couninj ~j `jàklyly y~wlk gn k`y glywljilcjnynjwun xclnyly | xu`}ly + | gn k`y unk`ilcjny gnk `fuli~kwcu+ nk `uwny`jc | nk xunyw`dlyw` icj k` xckly *

@kn}`jgun Ac|uì ljwnjwù gndcywu`u nj ~j` ci`ylùj p~n nk nyw`ji`dlnjwc wìijlic gn k` ilvlklr`ilùj fulnf`jc yn gnelù ` k` xunynjil` gn k` nyik`vlw~g c ` k` gnv`k~`ilùj gnk wu`e`bc+ yljc ` k` `~ynjil` gn k` oäyli`+p~n yn mlrc ldxcylekn xcu k` lji`x`ilg`g gn kcy fulnfcy x`u` `xkli`u k`y dnglg`y d`wndàwli`y `k d~jgcwnuunywun2 ¡G~ dcjgn gn k“è xn~ xuíy è k“~jlvnuy gn k` xuìilylcj±+ Iulwlp~n + ynxwlndeun gn 0<7=+ xx* =8?$=* @k m`inu nywc+ Ac|uì ljwnjw`e` n}xkäilw`dnjwn nvlw`u ~j` n}xkli`ilùj ycilckùfli` gnk onjùdnjc1 xnuc+icdc nk dlydc Ac|uì `gdlwlù ldxkäilw`dnjwn nj cwuc k~f`u+ k` Ng`g Dngl` w`dxcic icjcilù k` oäyli` |+ylj nde`ufc+ xucg~bc ~j` wnijckcfä` gljàdli`2 jc o~n nk lwljnu`ulc gn k` ilnjil`+ yljc nk i~uyc gn k`yunk`ilcjny gn xucg~iilùj+ kc p~n d`uiù nk gnywljc gn k` wìijli`*

QXàf* 55T

nbìuilwcy gn il~g`g`jcy* Nj k` @jwlfûng`g ikàyli` x~ngnj ceynuv`uyn wuny fu`jgnyilikcy gn n}x`jylùj ldxnul`k+ i~|cy u`yfcy y~inylvcy | i`del`jwny nywu~iw~u`ucj nkdcgnkc fkce`k gnk d~jgc funicuucd`jc2 nk ilikc `wnjlnjyn+ nk d`ingcjlc | nk ucd`jc*I`g` ~jc gn nkkcy unxunynjwù ~j` yck~ilùj nyxniäoli` ` kcy xuceknd`y xckäwlicy |cuf`jlr`wlvcy gn k` icjp~lyw` ~kwu`d`ulj`+ yck~ilùj p~n p~ngù ljwnfu`g` | y~xnu`g`xcu k` ylf~lnjwn+ ylj p~n j~ji` yn wu`jyfunglnu`j k`y e`yny y~ewnuuàjn`y gn ~j`icdòj ilvlklr`ilùj ~ue`j`*

QXàf* 59T

5* FUNIL@

K` `x`ulilùj gn k`y il~g`gny$Nyw`gc mnknj`y nj k` rcj` gnk Nfnc ny `jwnulcu ` k`ìxci` ikàyli`+ | icj k`y o~njwny glyxcjlekny+ jc nyiulw`y+ yùkc x~ngnj `xunil`uyn y~yu`yfcy fnjnu`kny* Wu`y nk ick`xyc gn k` ilvlklr`ilùj dliìjli` m`il` nk `ðc 0588 `* I*+Funil` y~oulù ~j` xuckcjf`g` ¡Ng`g Cyi~u`± nj k` p~n k` nyiulw~u` gny`x`unilù | k`

vlg` nicjùdli` unwucinglù ` ~j nyw`glc gcdìywlic u~gldnjw`ulc2 ny nk d~jgcxuldlwlvc | u~u`k unoknb`gc nj k` ìxli` gn Mcdnuc* O~n nj k` ylf~lnjwn ìxci` gn k`Funil` `ui`li`+ gnk =88 `k >88 `* I*+ i~`jgc iulyw`klrù xcu vnr xuldnu` | d~|knjw`dnjwn nk dcgnkc ~ue`jc gn k` ilvlklr`ilùj ikàyli`* Nj `kfòj dcdnjwc `jwny gn k``x`ulilùj gn kcy gci~dnjwcy mlywùulicy+ k`y dcj`up~ä`y kci`kny o~nucj gnuuci`g`y xcuk`y `ulywciu`il`y wule`kny |+ e`bc nk gcdljlc gn nyw`y jceknr`y+ yn o~jg`ucj c

Page 14: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 14/181

gny`uuckk`ucj `kf~j`y il~g`gny* Nk fcelnujc `ulywciuàwlic gn k` Funil` `ui liicljilglù icj k` un`x`ulilùj gnk icdnuilc gn k`uf` glyw`jil` -xuljilx`kdnjwn icj Ylul`

| icj nk Culnjwn,+ icj k`y xuldnu`y `i~ð`ilcjny gn dcjng` -ljvnjw`g`y nj Klgl` nj nkylfkc _LL, | icj k` nyiulw~u` `ko`eìwli` -gnulv`g` gn Onjlil`,* K` ~ue`jlr`ilùj xucfunyùljljwnuu~dxlg`dnjwn+ n}wnjglìjgcyn ` ~kwu`d`u xcu nk Dnglwnuuàjnc | nk N~}ljc+m`yw` p~n ` olj`kny gnk xnuäcgc gn k` ickcjlr`ilùj+ ` dngl`gcy gnk ylfkc _L+ m`eä``kungngcu gn 0>88 il~g`gny fulnf`y nj k` x`wul mnkìjli` | nj nk n}wu`jbnuc+xuàiwli`dnjwn jljf~j` gn nkk`y `knb`g` dày gn 78 alkùdnwucy gn k` icyw`* Nj kcnynjil k+ nyw`y il~g`gny nu j jòikncy unylgnjil kny gcjgn yn icjinjwu`e`j kcy`fuli~kwcuny | kcy wnuu`wnjlnjwny* Nj k` xnp~nð` il~g`g wäxli` gn nyw` ìxci`+ kcy`fuli~kwcuny vlvä j gnjwuc gn y~y d~u`kk`y | i`g` gä` y`kä`j ` wu`e`b`u ` kcy i`dxcy+

vckvlnjgc gn jcimn+ `~jp~n nk wnuulwculc gn k`y il~g`gny ylndxun ljik~ä` ~j`ilui~jonunjil` `fu`ul` icj ~j` xcek`ilùj njwnu`dnjwn u~u`k `ynjw`g` nj nkk`* K`cuf`jlr`ilùj ycil`k gn nyw`y il~g`gny wcg`vä` unoknb`e` e~nj` x`uwn gnk x`y`gc wule`kgnk p~n m`eä`j y~uflgc2 y~ nywu~iw~u` ljwnuj` nyw`e` `uwli~k`g` nj ~jlg`gnymnunglw`ul`y i~|` jcdnjik`w~u` gn x`unjwnyic unxunynjw`e` ~j` wu`yk`ilùj ~ue`j` gn

QXàf* 57T

k`y wu`glilcj`kny glvlylcjny u~u`kny* @yä+ kcy m`elw`jwny gn k`y il~g`gny nyw`e`jjcud`kdnjwn cuf`jlr`gcy ‗nj cugnj gnyinjgnjwn gn w`d`ðc | xnuwnjnjil`‗ nj¡wule~y±+ ¡ou`wuä`y± | ¡ik`jny±* Kcy ik`jny nu`j fu~xcy n}ik~ylv`dnjwn `ulywciuàwlicy

| k`y ¡ou`wuä`y± p~lrà o~nu`j culflj`kdnjwn y~y iklnjwnk`y xcx~k`uny 0* Gn k`yicjywlw~ilcjny xckäwli`y ocud`kny gn k`y il~g`gny fulnf`y nj k` nu` `ui`li` yn icjcinxcic+ |` p~n ‗` glonunjil` gn k`y gn Ucd` nj ~j nyw`glc np~lv`knjwn gn gny`uuckkc‗jc yceunvlvlnucj nj k` ìxci` ikàyli`+ xnuc ny nvlgnjwn p~n nyw`e`j e`y`g`y nj nkgcdljlc xulvlknfl gc gn ~j jceknr` mnunglw`ul` yceun nk unywc gn k` xcek`ilùj~ue`j`+ gcdljlc p~n yn nbnuiä` jcud`kdnjwn xcu dnglc gnk fcelnujc yceun k` il~g`ggn ~j icjynbc n}ik~ylv`dnjwn `ulywciuàwlic*

K` u~xw~u` gn nywn cugnj fnjnu`k `i`nilù nj nk òkwldc ylfkc gn k` nu` `ui`li`+ icj k``x`ulilùj gn kcy ¡wlu`jcy± - i`* ?>8$>08 `jwny gn Iulywc,* Nywcy `~wùiu`w`y ucdxlnucjnk gcdljlc gn k`y `ulywciu`il`y `jinywu`kny yceun k`y il~g`gny1 unxunynjw`e`j ` kcyj~nvcy wnuu`wnjlnjwny | ` ~j ulp~nr` dày unilnjwn+ `i~d~k`g` g~u`jwn nk*iunildlnjwc nicjùdlic gn k` ìxci` xuningnjwn+ | e`y`e`j y~ xcgnu+ nj ~j` dnglg`d~imc d`|cu+ nj k`y icjinylcjny mnim`y ` k` d`y` jc xulvlknfl`g` gn kcy m`elw`jwnygn k` il~g`g* K`y wlu`jä`y gnk ylfkc _L icjywlw~|nucj+ nj noniwc+ k` iuäwli` wu`jylilùjm`il` k` xckly ikàyli`+ xcup~n nj nywn xnuäcgc gn y`i~glg`y o~n i~`jgc yn nim`ucj kcyildlnjwcy nicjùdlicy | dlklw`uny gn k` ilvlklr`ilùj ikàyli` gn Funil`* Kcy wlu`jcyo~nucj nk xucg~iwc gn ~j gcekn xucinyc p~n w~vc k~f`u nj k`y il~g`gny mnkìjli`y gnolj`kny gnk xnuäcgc `ui`lic* K` kknf`g` gn k` dcjng` | k` n}x`jylùj gn ~j` nicjcdä`dcjnw`ul` o~nucj `icdx`ð`g`y gn ~j uàxlgc `~dnjwc nj nk icdnuilc | k` xcek`ilùjfkce`k gn Funil`* K` ck` gn ickcjlr`ilùj ~kwu`d`ulj` gn kcy ylfkcy _LLL `k _L o~n k`n}xunylùj dày cevl` gn nyw` nvck~ilùj* Dlnjwu`y w`jwc+ k` y~xnulcu xucg~iwlvlg`g gnkcy i~kwlvcy mnkìjlicy gn vljc | cklvc+ dày ljwnjylvcy p~n k` icnwàjn` `fuli~kw~u`inun`klyw`+ xucxcuilcjù p~lrà ` Funil` ~j` vnjw`b` unk`wlv` nj kcy ljwnui`delcyicdnuil`kny gnjwuc gn k` rcj` dnglwnuuàjn` 5* K`y cxcuw~jlg`gny nicjùdli`yci`ylcj`g`y xcu nywn iunildlnjwc iun`ucj ~j nywu`wc gn xucxlnw`ulcy `fuäick`ynjulp~nilgcy nj onim` unilnjwn+ p~n jc xucingä`j gn k`y olk`y gn k` jceknr` wu`glilcj`k

| yn enjnolil`e`j xuce`ekndnjwn nj `k$0 @* @jgun ny+Funna ycilnw| + Kcjguny+ 0<?6+ xx* 6?$=5*5 _ì`jyn k`y xu~ne`y nj Vlkkl`d DiJnlkk+ Wmn ulyn co wmn Vnyw + Imli`fc+ 0<?9+ xx* 580+ 569* QK` ilvlklr`ilùj gn Ciilgnjwn + E`uinkcj`+ _cyfcy+ 0<69*T

QXàf* 5>T

f~jcy i`ycy gn k`y ndxuny`y icdnuil`kny `~}lkl`uny* K` j~nv` ulp~nr` gn nywn fu~xc

Page 15: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 15/181

jc le` ndx`unb`g` ` ~j xcgnu np~lv`knjwn nj k` il~g`g* @k dlydc wlndxc+ nk `~dnjwcgn k` xcek`ilùj | k` n}x`jylùj | glykci`ilùj gn k` nicjcdä` `ui`li` xucvci`ucjxuco~jg`y wnjylcjny ycil`kny njwun k` ik`yn u~u`k dày xceun+ p~n nu` ylndxun k` dàyy~yinxwlekn gn vnuyn gnfu`g`g`

c ycdnwlg` ` kcy wnuu`wnjlnjwny jcekny | p~n `mcu` nyw`e` n}x~nyw` ` j~nv`yxunylcjny n ljinuwlg~deuny 9* K` xunylùj icdelj`g` gnk gnyicjwnjwc u~u`k xcu `e`bc |gn k`y j~nv`y ocuw~j y xcu `uule` p~neu`ucj nk nywunimc iäui~kc gnk gcdljlc`ulywciuàwlic nj k`y il~g`gny* Nk uny~kw`gc i`u`iwnuäywlic gn kcy knv`jw`dlnjwcyxckäwlicy p~n w~vlnucj k~f`u nj k`y il~g`gny o~n k` `x`ulilùj gn k`y o~f`iny wlu`jä`y gnolj`kny gnk ylfkc _LL | gnk _L* Kcy wlu`jcy nu`j jcud`kdnjwn ~jcy `uulelyw`y gnicjylgnu`ekn ulp~nr`+ i~|c xcgnu xnuycj`k yldecklr`e` nk `iinyc gnk fu~xc ycil`k gnkp~n xucingä`j ` kcy mcjcuny | k`y xcylilcjny nknv`g`y gnjwuc gn k` il~g`g* Y~

vliwcul`+ ylj nde`ufc+ o~n xcylekn fnjnu`kdnjwn yùkc xcu k` ~wlklr`ilùj p~n mlilnucj gnk`y unlvljgli`ilcjny u`gli`kny gn kcy xceuny+ | y~y un`klr`ilcjny dày g~u`gnu`y o~nucjk`y unocud`y nicjùdli`y nj o`vcu gn k`y ik`yny xcx~k`uny p~n w~vlnucj p~n icjingnuc wcknu`u x`u` `ynf~u`u y~ xcgnu* Nj icjokliwc icj k` jceknr` wu`glilcj`k+ kcy wlu`jcyekcp~n`ucj cebnwlv`dnjwn k` dcjcxcklr`ilùj gn k` xucxlng`g `fu`ul`+ p~n nu` k`

wnjgnjil` olj`k gnk gcdljlc lkldlw`gc gn `p~ìkk` | p~n `dnj`r`e` icj i`~y`uwnjylcjny ycil`kny iunilnjwny nj k` Funil` `ui`li`* Icj k` òjli` n}inxilùj gn k`kk`j~u` ljwnulcu gn Wny`kl`+ k`y xnp~nð`y xucxlng`gny `fu`ul`y o~nucj icjynuv`g`y |icjycklg`g`y g~u`jwn nyw` ìxci` nj wcg` Funil`* G`g` k` i`unjil` gn wnywldcjlcygci~dnjw`kny gnk xnuäcgc xunikàylic+ k`y glonunjwny ocud`y nj k`y p~n w~vc k~f`u nywnxucinyc wlnjnj p~n ynu unicjywu~lg`y ` x`uwlu gn y~y noniwcy xcywnulcuny* K` xuldnu`unenklùj ldxcuw`jwn icjwu` nk gcdljlc `ulywciuàwlic p~n gnyndeciù nj k`ldxk`jw`ilùj gn ~j` wlu`jä`+ `xc|`g` nj k`y ik`yny e`b`y+ w~vc k~f`u ` dngl`gcy gnkylfkc _LL nj Iculjwc+ gcjgn k` o`dlkl gn kcy E`p~ä`g`y o~n gnuuci g` gn y~wu`glilcj`k icjwuck yceun k` il~g`g+ ~jc gn kcy xuldnucy injwucy icdnuil`kny p~nokcunilù nj Funil`* Xnuc ycj k`y unocud`y yckùjli`y gn @wnj`y k`y p~n couninj nknbndxkc9 V* F* Ocuunyw+Wmn ndnufnjin co Funna gndciu`i| + Kcjguny+ 0<??+ xàflj`y >>+ 0>8$? QK` gndciu`il` fulnf` + D`gulg+ F~`g`uu`d`+ 0<?6T+ p~n ljylywn nj nk j~nvc iunildlnjwc nicjùdlic gnk i`dxc1 @*

@jgun ny+Wmn Funna w|u`jwy + Kcjguny 0<>?+ xx* =8$0+ p~n `injwò` k` gnxunylùj ycil`k gn k` ik`yn gn kcyxnp~nðcy fuli~kwcuny*

QXàf* 5?T

dày ik`uc | dnbcu gci~dnjw`gc gn kc p~n xuce`ekndnjwn o~n nk dcgnkc fnjnu`k gn k`ìxci`* Yckùj+ p~n jc nu` ~j wlu`jc+ o~n ljvnywlgc gnk xcgnu y~xundc x`u` p~n yluvlnu`gn dngl`gcu nj k`y nji`ujlr`g`y k~im`y ycil`kny njwun ulicy | xceuny p~n nyw`kk`ucjnj nk Àwli` ` icdlnjrcy gnk ylfkc _L* Y~ dnglg` dày gnilylv` icjylywlù nj `ecklu k``gyiulxilùj xcu gn~g`y ` k` wlnuu`+ dni`jlydc wäxlic xcu nk p~n kcy xnp~nðcyxucxlnw`ulcy nu`j väiwld`y gn kcy fu`jgny wnuu`wnjlnjwny | yn icjvnuwä`j nj y~y`uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny+ c kcy `uunjg`w`ulcy yn icjvnuwä`j nj i`~wlvcy gn kcyxucxlnw`ulcy `ulywùiu`w`y7* Nk uny~kw`gc o~n ldxnglu nk iunildlnjwc gn k`y olji`yjcelkl`ul`y | nyw`elklr`u nk dcgnkc gn k`y xnp~nð`y | dngl`j`y xucxlng`gny+ p~n `x`uwlu gn njwcjiny i`u`iwnulr`ucj `k i`dxc gnk Àwli`*

Nywn cugnj nicjùdlic o~n `icdx`ð`gc gn ~j` j~nv` `gdljlywu`ilùj xckäwli`* Yckùjxulvù ` k` jceknr` gn y~ dcjcxcklc gn kcy i`ufcy `k glvlglu ` k` xcek`ilùj gn @wnj`y nji~`wuc ik`yny gn unjw`y* @ k`y gcy ik`yny y~xnulcuny kny icjinglù nk gnunimc ` k`yy~xund`y d`flywu`w~u`y1 ` k` wnuinu`+ nk `iinyc ` kcy i`ufcy `gdljlywu`wlvcyljonulcuny+ | ` k` i~`uw` | òkwld`+ ~j vcwc nj k` `y`dekn` gn il~g`g`jcy+ p~n ` x`uwlu

gn njwcjiny yn icjvluwlù nj ~j ljywlw~ilùj unf~k`u gn k` il~g`g* Xnuc nyw`yglyxcylilcjny jc nyw`e`j gnywlj`g`y ` g~u`u* Nj kcy wunljw` `ðcy ylf~lnjwny+ @wnj`yn}xnuldnjwù ~j uàxlgc iunildlnjwc icdnuil`k icj k` iun`ilùj gn ~j` dcjng` gn k`il~g`g | k` d~kwlxkli`ilùj gnk icdnuilc kci`k* Kcy icjokliwcy ycil`kny njwun kcy

Page 16: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 16/181

il~g`g`jcy yn unjcv`ucj | `fu`v`ucj uàxlg`dnjwn+ i~kdlj`jgc nj k` wcd` gnk xcgnuxcu nk wlu`jc Xlyäywu`wc* E`bc y~ gcdljlc+ k` ocud`ilùj ycil`k `wnjlnjyn `gcxwù y~icjolf~u`ilùj gnoljlwlv`* Xlyäywu`wc x`wuciljù ~j xucfu`d` gn icjywu~iilcjny p~nxucxcuilcjù wu`e`bc ` kcy `uwny`jcy | wu`e`b`gcuny ~ue`jcy | xunylglù nk okcunilnjwngny`uuckkc gnk wuàolic d`uäwldc dày `kkà gnk Xlunc* Xnuc+ yceun wcgc+ Xlyäywu`wc counilù~j` `ylywnjil` olj`jilnu` gluniw` `k i`dxnylj`gc `wnjlnjyn nj ocud` gn iuìglwcyxòeklicy p~n `ol`jr`ucj y~ `~wcjcdä` | ynf~ulg`g > nj väy$7 Jc yn y`en icj inuwnr` yl kcy i`dxnyljcy xceuny gnk Àwli` nu`j `uunjg`w`ulcy c xucxlnw`ulcy gn y~ywlnuu`y `jwny gn k`y unocud`y gn Yckùj* @jgun ny `olud` p~n p~lrà o~nu`j kc xuldnuc - Funna ycilnw| +xàflj`y 08?$6,+ xnuc k`y fnjnu`ilcjny xcywnulcuny jc icjynuv`j jljfòj uni~nugc gn ~j` glywule~ilùj gnwlnuu`y noniw~`g` xcu Yckùj* K` wnyly gn @jgun ny x`unin+ x~ny+ ldxuce`ekn*> D* L* Oljkn|+Wmn `jilnjw Funnay + Kcjguny+ 0<?9+ x* 99 QKcy fulnfcy gn k` @jwlfûng`g + E`uinkcj`+ K`ecu+0<69T icjylgnu` k` xckäwli` gn Xlyäywu wc dày ldxcuw`jwn x`u` k` ljgnxnjgnjil nicjùdli` gnki`dxnylj`gc àwlic p~n k`y unocud`y gn Yckùj*

QXàf* 56T

xnu`y gn k` xckly ikàyli`* K` y~xnuvlvnjil` ljicjglilcj`k gn kcy xnp~nðcy | dngl`jcy`fuli~kwcuny nyw`e` f`u`jwlr`g`* Nywn xucinyc nicjùdlic ‗i~|` ljvnuy` `~ynjil`m`euä` gn gnoljlu dày w`ugn k` mlywcul` ycil`k gn Ucd`‗ x`unin p~n o~n yldlk`u njwcg` Funil`+ `~jp~n kcy mnimcy nj p~n yn `xc|ù jc nywàj nj x`uwn `kf~j` w`jgci~dnjw`gcy icdc nj @wnj`y* Nj nk unywc gn Funil`+ nk w`d`ðc dnglc gn k`yxucxlng`gny u~u`kny xcylekndnjwn nu` d`|cu+ xnuc yùkc nj Wny`kl` xungcdlj`e`j k`yfu`jgny olji`y gn k` `ulywciu`il`* K` e`yn nicjùdli` gn k` il~g`g`jä` mnknj` m`euä`gn ynu k` dcgnyw` xucxlng`g `fuäick`* @xuc}ld`g`dnjwn `k dlydc wlndxc nj p~n ynkknf`e` ` nywn `b~ywn ycil`k+ nj k` nu` gn k`y wlu`jä`y+ w~vc k~f`u ~j i`delcylfjloli`wlvc nj k` cuf`jlr`ilùj dlklw`u gn k`y il~g`gny* @ x`uwlu gn njwcjiny+ kcynbìuilwcy yn icdx~ylnucj nynjil`kdnjwn gn mcxklw`y+ ljo`jwnuä` xny`g` p~n icjywlw~|ù~j` ljjcv`ilùj fulnf` nj nk d~jgc dnglwnuuàjnc* I`g` mcxklw` yn np~lx`e`+ ` y~yn}xnjy`y+ icj `ud`y | `ud`g~u`2 ~j` yckg`gnyi` gn nywn wlxc xuny~xcjä` ~ju`rcj`ekn jlvnk nicjùdlic |+ gn mnimc+ kcy yckg`gcy mcxklw`y ylndxun xucingä`j gn k`ik`yn dngl` `fu`ul` gn k`y il~g`gny* Y~ noli`il` dlklw`u m`euä` gn dcywu`uyn nj k`yycuxunjgnjwny vliwcul`y fulnf`y yceun kcy xnuy`y nj nk ylfkc ylf~lnjwn+ xnuc kc dàyldxcuw`jwn o~n+ nj gnoljlwlv`+ y~ xcylilùj injwu`k gnjwuc gn k` nywu~iw~u` xckäwli` gnk`y il~g`gny$Nyw`gc* K` icjglilùj xunvl` gn k` xcywnulcu ¡gndciu`il`± fulnf` c gn k`n}wnjglg` ¡cklf`up~ä`± o~n ~j` ljo`jwnuä` gn il~g`g`jcy p~n yn `ud`e`j ` yä dlydcy*

Nyx`uw` o~n k` xuldnu` il~g`g$Nyw`gc p~n nji`ujù kcy uny~kw`gcy ycil`kny gnk ylywnd`dlklw`u mcxklw`* Y~ nvck~ilùj nj k` ìxci` xunikàyli` icjywlw~|n ~j i~ulcyc icjwu`xnycgn k` gn @wnj`y* Nyx`uw`+ nj noniwc+ jc icjcilù jljf~j` wlu`jä`+ | k` o`kw` gn nywnm`elw~`k nxlycglc wu`jylilcj`k xunywù ~j i`uàiwnu xni~kl`u ` y~y ljywlw~ilcjnynicjùdli`y | xckäwli`y+ dnrik`jgc nj ~j dckgn y~l fnjnuly u`yfcy `v`jr`gcy |

`ui`licy* K` il~g`g gn Nyx`uw` icjp~lywù gnygn onim` wndxu`j` ~j mljwnuk`jg unk`wlv`dnjwn `dxklc nj nk Xnkcxcjnyc+ xuldnuc m`il` nk nywn+ nj K`icjl + | gnyx~ìym`il` nk cnywn+ nj Dnynjl`+ | nyik`vlrù ` k` d`|cu x`uwn gn kcy m`elw`jwny gn `de`yunflcjny+ p~n yn icjvluwlnucj nj ¡lkcw`y± gnk Nyw`gc* Nywn njfu`jgnildlnjwcfncfuàolic | nywn ycdnwldlnjwc ycil k gn k` xcek`ilùj gn kcy `kungngcuny ynicjylf~lnucj e`bc nk gcdljlc dcjàup~lic* Nj nk wu`jyi~uyc gnk ylfkc _LL+ ylj nde`ufc+

| wu`y k` icjp~lyw` ljlil`k gn Dnynjl` c k` xcywnulcu unxunylùj gn ~j` unenklùjdnynjl`+ | icdc icjyni~njil` gn nkk`+ w~vlnucj k~f`u nj k` ycilng`g nyx`u$

QXàf* 5=T

w`j` `kf~jcy i`delcy u`gli`kny+ `wule~lgcy wu`glilcj`kdnjwn ` k` olf~u` däwli` gnkunocud`gcu Kli~ufc* Gn `i~nugc icj k` kn|njg` fulnf`+ k` wlnuu` yn glvlglù nj x`uwnylf~`kny p~n yn glywule~|nucj njwun kcy nyx`uw`jcy nj aknucl c x`uink`y+ i~kwlv`g`y xcukcy lkcw`y+ p~n nu`j xucxlng`g ickniwlv` gnk Nyw`gc* Dày w`ugn+ ny`y xucxlng`gny

Page 17: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 17/181

¡`jwlf~`y± yn icjylgnu`ucj lj`klnj`ekny+ dlnjwu`y p~n kcy wnuunjcy dày unilnjwny ynicjylgnu`e`j xucxlng`g xulv`g` p~n xcgä` vnjgnuyn | icdxu`uyn ?* Wcgcy kcyil~g`g`jcy wnjä`j p~n `ecj`u i`jwlg`gny olb`y nj nyxniln ` k` y|yylwl` c dny` icdòjynuvlg` xcu iciljnucy | i`d`unucy lkcw`y1 p~lnjny o~nu`j lji`x`iny gn i~dxklu ny`ceklf`ilùj xnugä`j `~wcdàwli`dnjwn k` il~g`g`jä` | yn icjvnuwä`j nj ¡ljonulcuny±+gnyfu il` icjwu` k` p~n xcylekndnjwn o~n nyw`eknilg` k` xcynylùj gn kcwnylj`klnj`ekny* Nk uny~kw`gc olj`k gn nywn ylywnd` o~n k` iun`ilùj gn ~j` ljwnjy` ~jlg`gickniwlv` njwun kcy nyx`uw`jcy+ p~n yn kk`d`e`j ` yä dlydcy icj wcgc cuf~kkc mcl mcdclcl + kcy ¡lf~`kny±+ `~jp~n k` icdxknw` lf~`kg`g nicjùdli` jc o~n nj jljfòjdcdnjwc ~j vnug`gnuc u`yfc gn k` il~g`g`jä` nyx`uw`j` 6*

Nk ylywnd` xckäwlic p~n y~uflù yceun k` e`yn gn kcy aknucl o~n icuunk`wlv`dnjwn j~nvcx`u` y~ wlndxc* K` dcj`up~ä` j~ji` gny`x`unilù xcu icdxknwc+ icdc y~inglù nj k`ycwu`y il~g`gny fulnf`y+ xnuc p~ngù ung~ilg` ` ~j fnjnu`k`wc mnunglw`ulc | kldlw`g`xcu ~j` gcekn wlw~k`ulg`g+ ljvnywlg` nj gcy o`dlkl`y un`kny =* Nj kcy gndày `yxniwcy+kcy ¡un|ny± nyx`uw`jcy nu`j yldxkndnjwn dlndeucy gn k` `ulywciu`il` | x`uwlilx`e`jylj xulvlknflcy nyxnil`kny nj nk icjynbc gn kcy wunljw` `jil`jcy c fnuc~yl` p~nfcenuj`e` culflj`ul`dnjwn ` k` il~g`g* Nk icjokliwc wäxlic njwun dcj`up~ä` | jceknr`

nj k` xuldnu` ìxci` `ui li yn unyckvlù `p~ä xcu dnglc gn ~j icdxucdlycljywlw~ilcj`k njwun `decy* Ylj nde`ufc+ g~u jwn nk ylfkc _LL k` d`y` gn kcyil~g`g`jcy kknfù ` icjywlw~lu ~j` `y`dekn` xknj`ul` gn k` il~g`g+ icj gnunimc `gnilglu yceun k` xckäwli` p~n kn xunynjw`e` nk icjynbc gn `jil`jcy+ p~n+ ` y~ vnr+ ynicjvluwlù nj ~j i~nuxc? Yn m` x~nywc nj g~g` k` un`klg`g gn ~j` culflj`ul` glvlylùj gn wlnuu`y n ljik~yc gn ~j` xcywnulculj`klnj`elklg`g gn kcy aknucl 1 vì`yn+ xcu nbndxkc @* M* D* Bcjny+Yx`uw` + C}ocug+ 0<?6+ xx* 78$9*

@jgun ny+ `~jp~n icj xuni`~ilùj+ icjingn dày iuìglwc ` k`y iunnjil`y fulnf`y2 Funna ycilnw| + xx* <7$>*6 K` n}wnjylùj gn kcy aknucl p~n `x~jw`k`e`j k` ycklg`ulg`g ycil`k gn Nyx`uw` m` ylgc d~| gne`wlg`+ icjnywld`ilcjny p~n v`uä`j gnygn = 9? mniwàun`y gn wlnuu` i~kwlv`ekn1 vì`yn X* Cklv`+ Yx`uw` `jg mnu ycil`k

xucekndy + Àdywnug`d$Xu`f`+ 0<60+ xx* >0$5*= X`u` k` nywu~iw~u` gn k` icjywlw~ilùj+ vì`yn Bcjny+ Yx`uw` + xx* 09$79*

QXàf* 5<T

nkniwlvc+ dlnjwu`y p~n kcy iljic d`flywu`gcy `j~`kny c ìocucy w~vlnucj nj `gnk`jwn k`y~xund` `~wculg`g nbni~wlv` xcu nkniilùj gluniw` gn wcgcy kcy il~g`g jcy* K`ygnilylcjny gn k` `y`dekn` xcgä`j ynu unim`r`g`y xcu nk vnwc gn k` fnuc~yl` + | kcyìocucy glyxcjä`j gn ~j` n}inxilcj`k icjinjwu`ilùj gn xcgnu `uelwu`ulc+ xnuc ` xny`ugn nkkc k` icjywlw~ilùj nyx`uw`j` p~n iulyw`klrù nj k` ìxci` xunikàyli` nu` nj kc ycil`kk` dày `v`jr`g` gn y~ wlndxc* Ny` icjywlw~ilùj unxunynjw`e`+ nj noniwc+ nk xuldnugnunimc gn vcwc mcxklw` p~n yn icjp~lywù nj Funil` <+ | y~ ljwucg~iilùj yn ylwò` `dnj~gc nj nk x`xnk gnyndxnð`gc xcu k` j~nv` ljo`jwnuä` xny`g` nj k` icjp~lyw` c nk`xk`yw`dlnjwc gn k` xcek`ilùj ycdnwlg` gn Dnynjl`* @ x`uwlu gn njwcjiny+ Nyx`uw`

ylndxun o~n o`dcy` xcu k` ljlf~`k`g` glyilxklj` | nk v`kcu gn y~y yckg`gcy mcxklw`y*K`y yljf~k`uny i~`klg`gny dlklw`uny gn kcy nyx`uw`jcy o~nucj icjyni~njil`+ ` y~ vnr+gn k` fnjnu`klr`ilùj gnk wu`e`bc gn kcy lkcw`y+ p~n klenuù ` kcy il~g`g`jcy gn wcg`o~jilùj xucg~iwlv` gluniw` | kny xnudlwlù njwunj`uyn xuconylcj`kdnjwn x`u` k` f~nuu`icj ~j` gngli`ilùj xknj`* Nk uny~kw`gc o~n k` iun`ilùj gn ~j i~nuxc gn ~jcy cimc cj~nvn dlk il~g`g`jcy gn Nyx`uw`+ nicjùdli`dnjwn `~wcy~olilnjwny | xckäwli`dnjwnkleuny+ d~imc dày `dxklc n lf~`klw`ulc p~n i~`kp~lnu cwu` `ulywciu`il` icnwàjn` ci~`kp~lnu cwu` cklf`up~ä` xcywnulcu nj Funil`* Nk n}wundc icjynuv`g~ulydc gn k`ocud`ilùj ycil`k | nk ylywnd` xckäwlic nyx`uw`jcy nj k` ìxci` ikàyli`+ p~n kny m`inx`uninu ceycknwcy | `wu`y`gcy nj nk ylfkc _+ o~n nj un`klg`g nk xucg~iwc gn kcyjcw`ekny ì}lwcy gn y~y wu`jyocud`ilcjny ljjcv`gcu`y gnk ylfkc _LL* O~n nk xuldnuNyw`gc fulnfc p~n `ki`jrù ~j` icjywlw~ilùj mcxklw` | nk òkwldc p~n k` dcgloliù2 nkdcgnkc xuldlfnjlc gn k` nu` `ui`li` yceunvlvlù m`yw` k` dlyd` väyxnu` gn k` gnoljlwlv`n}wljilùj gn Nyx`uw`+ dnglc dlknjlc gnyx~ìy*

Page 18: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 18/181

Nj nk unywc gn Funil`+ icdc |` mndcy vlywc+ k`y il~g`gny$Nyw`gc nvck~ilcj`ucj dàyknjw`dnjwn m`il y~ ocud` ikàyli`* Jcud`kdnjwn+ k`y wlu`jä`y o~nucj k`y jniny`ul`yo`yny ljwnudngl`y gn gny`uuckkc* Y~ knflyk`ilùj `fu`ul` c y~y ljjcv`ilcjny dlklw`unyxunx`u`ucj k` xckly mnkìjli` gnk ylfkc _* Xnuc wcg`vä` o~n jniny`ul` ~j` j~nv` |icdxknw`dnjwn gnilylv` ljjcv`ilùj x`u` k` kknf`g` gn k` ilvlklr`ilùj fulnf` ikàyli`*Yn wu`w`+ j`w~u`kdnjwn+ gn k` ljwucg~iilùj nj fu`j nyi`k` gn k` nyik`vlw~g* K`icjynuv`ilùj gn k` xnp~nð` | dngl`j` xucxlng`g gn k` wlnuu` m`eä` uny~nkwc nj nk

Àwli` | nj wcg` Funil` ~j` iunilnjwn< @jgun ny+Wmn Funna w|u`jwy + xx* 6>$?*

QXàf* 98T

iulyly ycil`k+ xnuc xcu yä dlyd` m`euä` icjg~ilgc ` k` x`u`klr`ilùj gnk gny`uuckkcxckäwlic | i~kw~u`k gn k` ilvlklr`ilùj fulnf` nj ~j jlvnk ¡encilc± `k ldxnglu k``x`ulilùj gn ~j` glvlylùj ycil`k gnk wu`e`bc | gn ~j` y~xnunywu~iw~u` ~ue`j` dàyicdxknb`y* K`y icd~jlg`gny unk`wlv`dnjwn lf~`klw`ul`y gn i`dxnyljcy x~ngnjicjfunf`uyn oäyli`dnjwn nj il~g`gny+ xnuc kc p~n jc x~ngnj iun`u+ nj k` yldxklilg`ggn y~ nyw`gc+ ny ~j` eulkk`jwn ilvlklr`ilùj il~g`g`j` gnk wlxc p~n k` @jwlfûng`g le` `xunynjil`u `mcu` xcu vnr xuldnu`* X`u` nyc yn unp~nuä` k` fnjnu`klr`ilùj gn ~j`o~nur` gn wu`e`bc n}ingnjwn | i`~wlv` p~n nd`jilx`u` `k nywu`wc glulfnjwn | knxnudlwlnu` icjywu~lu ~j j~nvc d~jgc ilvlk n ljwnkniw~`k* ¡Nj fnjnu`k+ k` nyik`vlw~go~n o~jg`dnjw`k x`u` k` ilvlklr`ilùj fulnf` nj nk ynjwlgc gn p~n y~ `ecklilùj |y~ywlw~ilùj xcu wu`e`bc kleun ‗yl ` `kf~lnj yn kn m~elnu` ci~uulgc ljwnjw`ukc‗ m`euä`glykci`gc wcg` k` ycilng`g | `i`e`gc icj nk cilc gn k`y ik`yny `kw`y gn @wnj`y |Nyx`uw`±08*

@yä x~ny+ jc o~n `kfc x~u`dnjwn ocuw~lwc p~n k` y`kv`ilùj gnk i`dxnylj`gcljgnxnjglnjwn | k` i`jink`ilùj gn k` ynuvlg~deun xcu gn~g`y o~nu`j uàxlg`dnjwnynf~lg`y+ nj k`y il~g`gny | nj nk i`dxc gn k` Funil` ikàyli`+ gn ~j j~nvc |n}wu`cuglj`ulc `~dnjwc nj nk ~yc gnk wu`e`bc gn nyik`vcy* Nj noniwc+ i~`jgc kcyn}wundcy gn k` xck`ulr`ilùj ycil`k p~ng`ucj ekcp~n`gcy gnjwuc gn k`y icd~jlg`gnymnknj`y+ k` ik`yn gcdlj`jwn uni~uulù kùfli`dnjwn ` k` ldxcuw`ilùj gn nyik`vcy x`u`unyckvnu k` nyi`ynr gn d`jc gn ceu`* Nk xunilc gn kcy nyik`vcy ‗nj y~ d`|cuä`wu ilcy+ oulflcy | ylulcy‗ nu` e`bäyldc+ jc d~| y~xnulcu `k icywc gn ~j `ðc gnd`jwnjldlnjwc 001 kc p~n xnudlwlù p~n y~ ndxknc yn fnjnu`klr`yn nj wcg` k` ycilng`gfulnf` m`yw` nk x~jwc gn p~n ljik~yc kcy dày m~dlkgny `uwny`jcy c kcy xnp~nðcy`fuli~kwcuny icj ouni~njil` xcgä`j xcynnukcy* Nyw` nvck~ilùj nicjùdli` w`delìj ynm`eä` `jwlilx`gc nj Nyx`uw`+ xcup~n k` xunvl` iun`ilùj gn ~j` d`y` u~u`k gn lkcw`y njK`icjl | Dnynjl o~n kc p~n xnudlwlù k` `x`ulilùj gn k` ou`wnujlg`g gn kcynyx`uw`jcy+ k` xuldnu` xcek`ilùj nyik`v` j~dnucy` gn k` Funil` xunikàyli | k`xuldnu` ik`yn kleun gn mcxklw`y* Xnuc nj nywn i`yc+ icdc nj wcgcy kcy gndày+ k`

xulculg`g nyx`uw j` ekcp~nù k` xcywnulcu nvck~ilùj2 k` icjglilùj gn kcy lkcw`y yngnw~vc nj ~j` ¡ocud` y~egny`uuckk`g`± gn nyik`vlw~g 05+ xcup~n kcy08 @jgun ny+Funna ycilnw| + x* 099* Icdxàunyn icj _* Nmunje~uf+ Wmn Funna yw`wn + Kcjguny+ 0<?<+ x* <?2¡Ylj dnwnicy c nyik`vcy+ gloäilkdnjwn m`euä` n}lywlgc k` xckly *±00 @jgun ny+Funna ycilnw| + x* 09>*05 Cklv`+Yx`uw` `jg mnu ycil`k xucekndy + xx* 79$7* Kcy lkcw`y xcynä`j

QXàf* 90T

lkcw`y jc xcgä`j ynu icdxu`gcy+ jl vnjglgcy+ jl d`j~dlwlgcy+ | nu`j xucxlng`gickniwlv` nj vnr gn xulv`g`* K` nyik`vlw~g xknj`dnjwn dnui`jwlk+ unflg` xcu k`y kn|nygnk dnui`gc+ o~n ljwucg~ilg` nj Funil` nj k`y il~g`gny$Nyw`gc p~n m`euä`j gn ynu kcyulv`kny gn Nyx`uw`* Nj nk ylfkc _+ g~u`jwn nk `xcfnc gn k` xckly ikàyli`+ @wnj`y+Iculjwc+ Nflj` | xuàiwli`dnjwn wcg`y k`y il~g`gny gn `kf~j` ldxcuw`jil` wnjä`j ~j`j~dnucy` xcek`ilùj nyik`v` p~n icj ouni~njil y~xnu`e` ` k` gn il~g`g`jcy kleuny*

Page 19: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 19/181

O~n k` ldxk`jw`ilùj gn nyw` nicjcdä` nyik`vlyw` ‗nj k`y dlj`y+ k` `fuli~kw~u` | k``uwny`jä`‗ kc p~n xnudlwlù nk unxnjwljc okcunildlnjwc gn k` ilvlklr`ilùj ~ue`j` gnFunil`* J`w~u`kdnjwn+ y~ ldx`iwc ‗icdc |` mndcy ljgli`gc `jwny‗ jc yn kldlwù ` kcnicjùdlic* ¡K` nyik`vlw~g jc nu`+ xcu y~x~nywc+ ~j` dnu` jninylg`g nicjùdli`+ yljcp~n nu` vlw`k x`u` nk icjb~jwc gn k` vlg` ycil`k | xckäwli` gn kcy il~g`g`jcy± 09* K xckly ikàyli` nyw`e` e`y`g` nj nk j~nvc gnyi~euldlnjwc icjinxw~`k gn k` klenuw`g+xcylelklw`gc xcu k` ljywlw~ilùj ylywndàwli` gn k` nyik`vlw~g2 ounjwn ` kcy wu`e`b`gcunynyik`vcy+ nk il~g`g`jc kleun `x`uniä` `mcu` nj wcgc y~ nyxknjgcu* K`y xuldnu`yljywlw~ilcjny ¡gndciuàwli`y± gn k` Funil` ikàyli` `x`unilnucj nj P~äcy ` dngl`gcygnk ylfkc _L1 k` wu`glilùj `olud` w`delìj p~n P~äcy o~n k` xuldnu` il~g`g fulnf` p~nldxcuwù nj fu`j nyi`k` nyik`vcy xucingnjwny gnk eàue`uc Culnjwn 07* Nj @wnj`y+ k`yunocud`y gn Yckùj o~nucj ynf~lg`y xcu ~j vnuwlfljcyc `~dnjwc gn k` xcek`ilùjnyik`v` nj k` ìxci` gn k` wlu`jä`+ ` k` p~n ylf~lù+ ` y~ vnr+ ~j` j~nv` icjywlw~ilùjnk`ecu`g` xcu Ikäywnjny p~n `ecklù k`y wu`glilcj`kny glvlylcjny wule`kny gn k`xcek`ilùj+ icj y~y cxcuw~jlg`gny x`u` nk iklnjwnklydc `ulywciuàwlic+ uncuf`jlrù ` kcyil~g`g`jcy nj ¡gndcy± kci`kny | wnuulwcul`kny n ljywlw~|ù k` nkniilùj xcu ycuwnc x`u`~j `dxkl`gc Icjynbc gn kcy P~ljlnjwcy+ p~n glulfluä` kcy `y~jwcy gn k` il~g`g njicdelj`ilùj icj k` `y`dekn` xcx~k`u* G~u`jwn nk ylfkc _ w~vc k~f`u k` fnjnu`klr`ilùj

gn nyw` oùud~k` xckäwli` ¡xuce~kì~wli`± nj k`y il~g`gny$Nyw`gc gn Funil`2 ~j icjynbcung~ilgc xucxcjä` k`y gnilylcjny xòekli`y ` ~j` `y`dekn` dày `dxkl` p~n k`y vcw`e`+xnuc p~n i`uniä` gn gnunimc gn ljlil`wlv` -`~jp~n nj kcy Nyw`gcy dày xcx~k`uny k``y`dekn` icjp~lyw`uä` dày `gnk`jwn nyn gnunimc,* K`y v`ul`ilcjny nj k` icdxcylilùjgnk icjynbc | k` `y`dekn`+ | nj k` nkniilùj gn kcy d`flywu`gcy gnk Nyw`gc p~n glulfä`jy~ `gdl$

w`delìj y~y xucxl`y o`dlkl`y | nj ci`ylcjny o~nucj ~wlklr`gcy x`u` un`klr`u w`un`ydlklw`uny*09 _liwcu Nmunje~uf+ Wmn Funna yw`wn + x* <6*07 Oljkn|+ Wmn `jilnjw Funnay + x* 9?*

QXàf* 95T

jlywu`ilùj+ gnoljä`j nk fu`gc unk`wlvc gn ¡gndciu`il`± c gn ¡cklf`up~ä`± gnjwuc gni`g` xckly * Nk ylywnd` nyx`uw`jc+ gcdlj`gc xcu ~j nocu`gc `~wculw`ulc+ o~n nk nvlgnjwn`jwäxcg` gnk `wnjlnjyn+ p~n kknfù ` nyw`u injwu`gc nj k` `y`dekn` xknj`ul` gnil~g`g`jcy* Xnuc k` käjn` nynjil k gn gnd`ui`ilùj jc x`y`e` xcu k` il~g`g`jä`icjywlw~|njwn gn k` xckly + xcu dày p~n ìyw` nyw~vlnu` cuf`jlr`g` | nywu`wloli`g`+ yljcp~n ynx`u`e` ` kcy il~g`g jcy ‗| o~nynj kcy =*888 nyx`uw`jcy c kcy 7>*888`wnjlnjyny‗ gn kcy jc il~g`g`jcy | gn kcy jc kleuny* K` icd~jlg`g gn k` xckly ikàyli`+ljgnxnjglnjwndnjwn gn y~y glvlylcjny gn ik`yn ljwnuj`y+ nyw`e` nulflg` yceun ~j`d`jc gn ceu` nyik`vlr`g` gn k` p~n unileä` wcg` y~ ocud` | wcg` y~ y~yw`jil`*

Nyw`y il~g`gny$Nyw`gc gn k` Funil` ikàyli` yn njr`ur`ucj nj icjyw`jwny ulv`klg`gny |`funylcjny d~w~`y* Gnyx~ìy gn p~n nk xucinyc gn ickcjlr`ilùj m~elnyn kknf`gc ` y~olj `k wnudlj`u nk ylfkc _L+ k` vä` wäxli` gn n}x`jylùj o~n k` icjp~lyw` | nk wule~wcdlklw`u* Icj k` n}x~kylùj gn k`y o~nur`y xnuy`y gn Funil` ` xuljilxlcy gnk ylfkc _+

@wnj`y icjp~lywù gn ocud` fu`g~`k nk xcgnu xunndljnjwn njwun k`y il~g`gny ulv`knygnk d`u Nfnc* Nk Ldxnulc `wnjlnjyn knv`jw`gc nj k` fnjnu`ilùj p~n v` gn Wndäywcikny` Xnulikny x`uniä` icjwnjnu k` xucdny`+ c k` `dnj`r`+ gn k` ~jloli`ilùj xckäwli` gnFunil` e`bc nk fcelnujc gn ~j` yck` xckly * Y~ e`yn d`wnul`k yn `ynjw`e` nj k`ylw~`ilùj | kcy u`yfcy xni~kl`uny gn k` xucxl` @wnj`y+ p~n wnuulwcul`k |gndcfuàoli dnjwn nu` k` d`|cu il~g`g$Nyw`gc mnknj`+ `~jp~n yùkc w~vlnyn ~jcy5*>88 alkùdnwucy i~`gu`gcy gn n}wnjylùj | ~jcy 5>8*888 m`elw`jwny* Nk ylywnd``fu`ulc gnk Àwli` nbndxkloli`e` nk dcgnkc fnjnu`k gn k` ìxci`+ `~jp~n p~lrà gn ~j`ocud` nyxnil`kdnjwn xucj~jil`g`* Ynfòj k`y dnglg`y mnknj`y+ k` fu`j xucxlng`g`fu`ul` nu` k` olji` gn 78 ` =8 mniwàun`y 0>* Nj nk Àwli` m`eä` d~| xci`y olji`y

Page 20: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 20/181

fu`jgny+ n ljik~yc kcy wnuu`wnjlnjwny ulicy xcynä`j ilnuwc jòdnuc gn olji`y xnp~nð`ydày p~n k`wlo~jglcy icjinjwu`gcy* K`y xucxlng`gny gn 98 n ljik~yc 58 mniwàun`y ynylw~`e`j xcu njild` gn k` dngl`+ dlnjwu`y p~n k`y x`uink`y dày xnp~nð`y jcy~xnu`e`j xuce`ekndnjwn k`y gcy mniwàun`y* M`yw` olj`kny gnk ylfkc _+ k`y wuny i~`uw`yx`uwny gn kcy il~g`g`jcy kleuny xcynä`j `kf~j` xucxlng`g u~u`k 0?* Kcy nyik`vcy`ynf~u`e`j nk ynuvlilc gcdìywlic+ nk wu`e`bc gnk i`dxc ‗gcjgn i~kwlv`e`jjcud`kdnjwn k`y m`ilnjg`y gn kcy ulicy‗ | nk wu`e`bc `uwny`jc* Xuce`ekndnjwn y~jòdnuc nu` ljonulcu `k0> Ocuunyw+Wmn ndnufnjin co Funna gndciu`i| + x* 7?*0? D* L* Oljkn|+Yw~glny lj k`jg `jg iunglw lj `jilnjw @wmnjy+ >88$588 e*I* + Jn Eu~jy lia+ xx* >=$<*

QXàf* 99T

gn kcy wu`e`b`gcuny kleuny nj k` `fuli~kw~u` | p~lrà nj k` `uwny`jä`+ xnuc ocud`e`j ~jfu~xc d~imc d`|cu p~n nk wcw`k gn kcy il~g`g`jcy* Nj nk ylfkc _ p~lrà m~elnu` nj

@wnj`y gn =8*888 ` 088*888 nyik`vcy xcu ~jcy 98*888 ` 78*888 il~g`g`jcy 06* ^jwnuilc gn k` xcek`ilùj kleun vlvä` nj k` dlyd` il~g`g | k` d`|cu x`uwn gn kcy unyw`jwnynj k`y `kgn`y gn kcy ljdngl`wcy `kungngcuny* K` ljdnjy` d`|cuä` gn kcy il~g`g`jcynyw`e` ocud`g` xcu k`y ik`yny gn kcy ¡mcxklw`y± | kcy ¡ wmnwny ±+ p~lrà nj ~j`xucxcuilùj unyxniwlv` gn 0 ` 5* Nywcy òkwldcy icjywlw~ä`j nk yniwcu dày xceun gn k`xcek`ilùj+ ylnjgc lji`x`iny gn np~lx`uyn ` yä dlydcy x`u` kcy gnenuny gn k`ljo`jwnuä` xny`g`* Knf`kdnjwn+ k` glvlylùj njwun mcxklw`y | wmnwny yn m`iä` xcu kcyljfunycy+ xnuc jc xcu k` ci~x`ilùj c k` unylgnjil`2 kcy mcxklw`y nu`j xcylekndnjwn`uwny`jcy ~ue`jcy+ dlnjwu`y p~n p~lrà k` dlw`g gn kcy wmnwny nu`j i`dxnyljcyxceuny* Xcu njild` gn nyw`y gcy il`yny ljonulcuny m`eä` gcy ùugnjny d~imc dàyung~ilgcy gn il~g`g`jcy `icdcg`gcy+ i~|` ìklwn ocud`e` ~j jòiknc gn ~j`y 988o`dlkl`y uli`y+ ylw~`g`y nj k` ild` gn k` ycilng`g `wnjlnjyn 0=* Nyw` nywu~iw~u` ycil`k+icj y~ unicjcilg` nywu`wloli`ilùj+ xnuc w`delìj icj y~ o`kw` gn `elydcy u`gli`knygnjwuc gnk i~nuxc gn kcy il~g`g`jcy+ ynjwù k`y e`yny gn k` gndciu`il` xckäwli` gn

@wnj`y*

@ dngl`gcy gnk ylfkc _+ nk Icjynbc gn kcy P~ljlnjwcy+ p~n y~xnuvly`e` k``gdljlywu`ilùj gn @wnj`y+ yn ynkniilcj`e` xcu ycuwnc gnk icjb~jwc gn il~g`g`jcy+x`u` nvlw`u kcy xnklfucy gnk xungcdljlc | nk iklnjwnklydc `~wciuàwlicy+ `ycil`gcy icjk`y nkniilcjny* Gn kcy x~nywcy ldxcuw`jwny gnk Nyw`gc+ kcy òjlicy nkniwlvcy nu`j kcyglnr fnjnu`k`wcy dlklw`uny p~n+ kùfli`dnjwn+ uni`ä`j ylndxun nj nk nywu`wc y~xnulcugn k` il~g`g* Nk icjynbc gnbù gn xunynjw`u unyck~ilcjny icjwucvnuwlg`y ` k` `y`dekn`gn il~g`g`jcy ‗p~n `mcu` icjinjwu`e` |` k` xknj` ycenu`jä` | k` ljlil`wlv` xckäwli`‗

| yn kldlw`e` ` xunx`u`u nk cugnj gnk gä` | ` ycdnwnukn kcy wnd`y gnilylvcy x`u` y~`xuce`ilùj* K` `y`dekn` inkneu`e` ~j däjldc gn 78 ynylcjny `j~`kny+ ` k`y p~nxcylekndnjwn `ylywä`j xcu wìudljc dnglc dày gn >*888 il~g`g jcy+ |` p~n yn

jninylw`e` ~j p~cu~d gn ?*888 x`u` k` klenu`ilùj gn d~imcy wnd`y u~wlj`ulcy* K``y`dekn` gne`wä` | gnwnudlj`e` gluniw`dnjwn wcg`y k`y i~nywlcjny xckäwli`yldxcuw`jwny* Nk ylywnd` b~glil`k p~n ok`jp~n`e` `k jòiknc knflyk`wlvc gn k` xckly nyw`e`icdx~nywc xcu b~u`gcy+ ynkniilcj`gcy xcu ycuwnc njwun06 Vnywnud`jj+ Wmn yk`vn y|ywndy co Funna `jg Ucd`j @jwlp~lw| + xàflj` <*0= @* M* D* Bcjny+ @wmnjl`j gndciu`i| + C}ocug+ 0<>6+ xx* 6<$<0*

QXàf* 97T

kcy il~g`g`jcy+ p~n unileä`j ~j` x`f` xcu y~y ceklf ilcjny x`u` xnudlwlu nk ynuvlilcgn kcy xceuny+ icdc nj nk i`yc gn kcy icjynbnucy* Nywn xuljilxlc yn n}wnjglù g~u`jwnnk ylfkc L_ ` k` `ylywnjil` ` k` dlyd` `y`dekn`* X~ngn gniluyn p~n jc n}lywä` jljfòjo~jilcj`ul`gc xnud`jnjwn+ |` p~n kcy i`ufcy `gdljlywu`wlvcy yn glywule~ä j xcuycuwnc njwun kcy icjynbnucy+ | k` gldlj~w` o~nur` gn xckliä` nyw`e` icdx~nyw` xcunyik`vcy nyilw`y* J`w~u`kdnjwn+ k` gndciu`il` xcx~k`u gluniw` gn k` icjywlw~ilùj

Page 21: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 21/181

`wnjlnjyn yn glk~ä` nj k` xuàiwli` xcu nk xungcdljlc ljocud`k yceun k` `y`dekn` gn kcyxckäwlicy xuconylcj`kny+ xucingnjwny gn k`y o`dlkl`y gn k` il~g`g wu`glilcj`kdnjwnuli`y | gn `kw` i~j` -c dày w`ugn gn kcy j~nvcy ulicy,* Xnuc nywn xungcdljlc ycil`kj~ji` yn `ol`jrù c ycklgloliù knf`kdnjwn | ylndxun nyw~vc n}x~nywc ` wu`ywcujcy |njounjw`dlnjwcy ` i`~y` gn k` j`w~u`knr` gndùwli` gnk ylywnd` xckäwlic nj nk p~nwnjä` p~n nbnuinuyn* K` icjwu`gliilùj njwun `decy o~n o~jg`dnjw`k x`u` k` nywu~iw~u`gn k` xckly wnjlnjyn | njicjwuù ~j ycuxunjgnjwn unoknbc nj k` icjgnj` ~jàjldn gn k`ljyùklw` gndciu`il` gn k` il~g`g+ noniw~`g` xcu kcy xnjy`gcuny p~n nji`uj`ucj y~ljlf~`k`g` i~kw~u`2 W~iäglgny+ Yùiu`wny+ Xk`wùj+ @ulywùwnkny+ Lyciu`wny c Bnjcocjwn*

@wnj`y j~ji` xucg~bc ~j`* wncuä` xckäwli` gndciuàwli`2 xuàiwli`dnjwn wcgcy kcyolkùycocy n mlywcul`gcuny àwlicy gn `kf~j` ldxcuw jil` w~vlnucj icjvliilcjnycklfàup~li`y 0<* @ulywùwnkny icjgnjyù k` p~ljw`nynjil` gn y~y cxljlcjny nj y~ eunvn |ylfjloli`wlv` xucyiulxilùj gn kcy wu`e`b`gcuny d`j~`kny gn k` il~g`g`jä` gnk Nyw`gclgn`k58* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` p~n y~e|`iä` ` k` ilvlklr`ilùj `wnjlnjynnjicjwuù jniny`ul`dnjwn y~ n}xunylùj lgnckùfli` dày xuäywlj` nj nk nywu`wc ycil`kxulvlknfl`gc gn k` il~g`g+ i~|`y ild`y ljwnkniw~`kny o~nucj xcylekny fu`il`y `kxk~ywu`e`bc un`klr`gc nj kcy `elydcy ylknjilcycy gn k` xckly *

K` nywu~iw~u` gn k` ocud`ilùj ycil`k `wnjlnjyn+ `yä icjywlw~lg`+ jc o~n xcu yä dlyd`y~olilnjwn x`u` fnjnu`u y~ y~xund`iä` ldxnul`k nj Funil`* X`u` icjynf~lu nywc o~nucjjniny`ulcy cwucy gcy u`yfcy nyxniäolicy gn k` nicjcdä` | k` ycilng`g `wnjlnjyny+ p~nk` ylw~`ucj `x`uwn gn i~`kp~lnu cwu` il~g`g$Nyw`gc mnknj` gnk ylfkc _* Nj xuldnu k~f`u+nk Àwli` wnjä` nj K`~ulùj k`y dlj`y gn xk`w` dày uli`y gn Funil`* N}wu`ägcxuljilx`kdnj$0< Bcjny+ @wmnjl`j gndciu`i| + xx* 70$65+ gci~dnjw` nyw` glvnufnjil`+ xnuc jc yn xnui`w` gn y~yldxkli`ilcjny x`u` k` nywu~iw~u` gnk icjb~jwc gn k` ilvlklr`ilùj `wnjlnjyn+ icjwnjwàjgcyn icj gnonjgnu k`gndciu`il` gn k` xckly icjwu` kcy xnjy`gcuny gn k` il~g`g*58 Xcklwliy + LLL+ lv+ 5+ `jwny ilw`gc*

QXàf* 9>T

wn xcu fu`jgny fu~xcy gn nyik`vcy ‗`kungngcu gn 98*888‗+ nk dljnu`k gn nyw`y dlj`yolj`jilù k` icjywu~iilùj gn k` okcw` `wnjlnjyn p~n vnjilù nj Y`k`dlj` ` kcy e`uicyxnuy`y* K` xk`w` `wnjlnjyn o~n gnygn nk xuljilxlc k` icjglilùj gnk xcgnuäc j`v`k gn

@wnj`y* @gndày+ mlrc xcylekn k` `x`ulilùj gn ~j` dcjng` àwli` p~n+ i`yc n}inxilcj`knjwun k`y dcjng`y fulnf`y gn k` ìxci`+ o~n `dxkl`dnjwn `inxw`g` nj nk n}wu`jbnucicdc ljywu~dnjwc gnk icdnuilc ljwnukci`k+ icjwule~|njgc `yä gnilylv`dnjwn ` k`xucyxnulg`g icdnuil`k gn k` il~g`g* Nyw` xucyxnulg`g yn vlc o`vcunilg` wcg`vä` dàyxcu k` n}inxilcj`k icjinjwu`ilùj nj @wnj`y gn n}wu`jbnucy ¡dnwnicy±+ ` p~lnjnynyw`e` xucmlelg` k` xucxlng`g gn k` wlnuu`+ xnuc p~n kknf`ucj ` gcdlj`u k` `iwlvlg`gicdnuil`k n ljg~ywul`k gn k` il~g`g+ ` k` p~n icjvluwlnucj nj x~jwc injwu`k gnk Nfnc*K` mnfndcjä` d`uäwld` p~n `yä yn `i~d~kù nj @wnj`y nyw`e` unk`ilcj`g`o~jilcj`kdnjwn icj k` cuf`jlr`ilùj xckäwli` gn k` il~g`g* K` ik`yn mcxklw` gn`fuli~kwcuny dngl`jcy+ p~n xucxcuilcj`e` k` ljo`jwnuä` gn k` xckly + `yinjgä` ` ~jcy09*888+ ny gnilu+ ~j wnuilc gn wcgcy kcy il~g`g`jcy* K` okcw` `wnjlnjyn+ ylj nde`ufc+nyw`e` wulx~k`g` xcu d`uljnucy xucingnjwny gn k` ik`yn dày xceun gn kcy wmnwny 1 ` kcyundnucy yn kny x`f`e` ~j y`k`ulc | nyw`e`j gn ynuvlilc cimc dnyny `k `ðc* Y~ jòdnucnu` xuàiwli`dnjwn lf~`k `k gn kcy yckg`gcy gn ` xln -05*888,+ | y~ xunynjilicjwule~|ù ` `ynf~u`u k` `dxkl` e`yn gndciuàwli` gnk ylywnd` xckäwlic `wnjlnjyn+ `glonunjil` gn k`y cwu`y il~g`gny$Nyw`gc gn Funil` nj k`y p~n yùkc k` i`wnfcuä` mcxklw`xucxcuilcj`e` k` e`yn ycil`k gn k` xckly 50* K` y~xnulculg`g dcjnw`ul` | j`v`k gn

@wnj`y o~n kc p~n glc o~nur` ` y~ ldxnul`klydc+ gnk dlydc dcgc p~n o`vcunilù y~gndciu`il`* Kcy il~g`g`jcy gn @wnj`y nyw`e`j n}njwcy i`yl xcu icdxknwc gn wcg`

ocud` gn ldx~nywcy gluniwcy* Nj nyxnil`k+ k` xucxlng`g gn k` wlnuu` ‗p~n nyw`e`knf`kdnjwn kldlw`g` ` kcy il~g`g`jcy‗ jc ycxcuw`e` jljf~j` i`uf` olyi`k+ kc p~nicjywlw~ä` ~j` icjglilùj eàyli` x`u` k` `~wcjcdä` i`dxnylj` gnjwuc gn k` xckly * Kcyljfunycy xòeklicy ljwnulcuny gn @wnj`y xucingä`j gn k`y xucxlng`gny nyw`w`kny+ gn kcy

Page 22: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 22/181

ldx~nywcy ljgluniwcy -w`kny icdc kcy gnunimcy xcuw~`ulcy, | gn k`y ceklf`wcul y¡klw~ufl`y± olj`jilnu`y counilg`y ` k` il~g`g xcu kcy ulicy* Nyw` enjlfj` olyi`klg`g ynicdxkndnjw`e` icj k` x`f`50 K` wu`glilùj `olud` p~n k` vliwcul` gn kcy d`uljcy nj Y`k`dlj` mlrc p~n k`y gnd`jg`y gn gnunimcyxckäwlicy xcu kcywmnwny o~nynj luunylywlekny+ gnk dlydc dcgc p~n k`y i`dx`ð`y gn kcy yckg`gcy icjwu`Dnynjl` xuce`ekndnjwn m`eä`j icjp~lyw`gc x`u` kcy mcxklw`y nyx`uw`jcy y~ il~g`g`jä`*

QXàf* 9?T

xòekli` xcu kcy ynuvlilcy gn kcy b~u`gcy | icj ~j `dxklc ndxknc j`v`k+ icdelj`ilùjp~n `|~gù ` f`u`jwlr`u nk jcw`ekn fu`gc gn x`r xòekli` p~n i`u`iwnulrù ` k` vlg`xckäwli` gn @wnj`y55* Kcy icywny nicjùdlicy gn nyw` `udcjä` xcx~k`u yn gnyxk`r`ucjm`il` k` n}x`jylùj n}wnulcu gn @wnj`y*

Nk Ldxnulc `wnjlnjyn p~n y~uflù ` u`är gn k`y f~nuu`y xnuy`y o~n ~j ylywnd`nynjil`kdnjwn d`uäwldc+ gnywlj`gc ` y~e|~f`u icnuilwlv`dnjwn ` k`y il~g`gny$Nyw`gcfulnf`y gnk Nfnc* K` ickcjlr`ilùj xucxl`dnjwn glim` gnyndxnðù nj y~ nywu~iw~u` ~jx`xnk yni~jg`ulc+ `~jp~n nj dcgc `kf~jc gnygnð`ekn* Ny ylfjloli`wlvc p~n @wnj`y

o~nyn nk òjlic Nyw`gc fulnfc p~n iunù ~j` ik`yn nyxnil`k gn il~g`g`jcy nj nkn}wu`jbnuc c ¡iknu~icy±+ ` p~lnjny yn glnucj wlnuu`y ickcjl`kny icjolyi`g`y ` kcyunenkgny `kl`gcy n}wu`jbnucy | p~n ‗` glonunjil` gnk unywc gn kcy ickcjcy mnknjcy‗icjynuv`e`j wcgcy kcy gnunimcy b~uäglicy nj k` dnwuùxckl* Nk icjwlj~c nyw`eknildlnjwcgn iknu~p~ä`y | ickcjl`y ~kwu`d`ulj`y g~u`jwn wcgc nk ylfkc _ xnudlwlù ` k` il~g`g k`xucdcilùj gn dày gn 08*888 `wnjlnjyny gn k` icjglilùj gn wmnwny ` k` gn mcxklw`y xcudnglc gn k` icjinylùj gn wlnuu`y nj nk n}wnulcu+ icj kc p~n `k dlydc wlndxc unocurùnjcudndnjwn y~ xcgnuäc dlklw`u* Ylj nde`ufc+ k` e`yn o~jg`dnjw`k gnk ldxnul`klydc`wnjlnjyn jc u`gli`e` nj nyw`y ickcjl`y* Nk `~fn gnk xcgnuäc gn @wnj`y nj nk Nfnciunù ~j cugnj xckäwlic i~|` vnug`gnu` o~jilùj icjylywlù nj iccuglj`u | n}xkcw`u k`yicyw`y n lyk`y |` ~ue`jlr`g`y xcu dnglc gn ~j ylywnd` gn wule~wcy dcjnw`ulcyuni`~g`gcy x`u` nk d`jwnjldlnjwc gn ~j` okcw` xnud`jnjwn+ p~n nu` jcdlj`kdnjwn nkicdòj gnonjycu gn k`y klenuw`gny fulnf`y ounjwn ` k`y `dnj`r`y culnjw`kny+ xnuc p~ngn mnimc nu` nk ljywu~dnjwc injwu`k gn k` cxunylùj ldxnul`klyw` gn @wnj`y yceun y~y¡`kl`gcy±* Nj nk `ðc 7>7+ nk wnycuc injwu`k gn k` Klf` gn Gnkcy+ iun`g` nj xuljilxlcx`u` k~im`u icjwu` Xnuyl`+ o~n wu`jyonulgc ` @wnj`y1 nj nk 7>8+ k` jnf`wlv` gn @wnj`y `xnudlwlu k` glyck~ilùj gn k` klf` wu`y k` x`r icj Xnuyl` icjvluwlù ` `p~ìkk` nj ~jldxnulc gn o`iwc * Nj nk dcdnjwc gn y~ nyxknjgcu+ g~u`jwn k` gìi`g` gn 778+ nkylywnd` ldxnul`k `wnjlnjyn `e`ui`e` ` ~j`y 0>8 il~g`gny+ xuljilx`kdnjwn bùjli`y+p~n x`f`e`j ~j` y~d` `j~`k nj gljnuc `k wnycuc injwu`k gn @wnj`y | jc xcgä jd`jwnjnu okcw`y xucxl`y* Nk wule~wc wcw`k xucingnjwn gnk ldxnulc nu`+ ynfòj kcyiàki~kcy+ ~j >8 xcu ilnjwc y~xnulcu ` kcy ljfunycy ljwnulcuny gnk Àwli`+ nljg~g`ekndnjwn55 D* L* Oljkn|+Gndciu i| `jilnjw `jg dcgnuj + Kcjguny+ 0<69+ xx* 7>+ 7=$<1 vì jyn w`delìj y~yceynuv`ilcjny nj Wmn `jilnjw nicjcd| + xàflj`y <?+ 069*

QXàf* 96T

olj`jilù k` y~xnu`e~jg`jil` ilvlk | i~kw~u`k gn k` xckly gn Xnulikny59* Nj @wnj`y+ k``ud`g` p~n x`f`e` nk ldxnulc xucxcuilcj`e` ndxkncy nyw`ekny ` k` ik`yn dàyj~dnucy` | dnjcy xulvlknfl`g` gn kcy il~g`g`jcy+ | k`y ceu`y xòekli`y p~n olj`jil`e`‗njwun nkk`y nk X`uwnjùj‗ icjywlw~|nucj kcy dày ljylfjny ndenkknildlnjwcy gn k`il~g`g* Nj nk n}wnulcu+ kcy nyi~`gucjny `wnjlnjyny vlflk`e`j k`y `f~`y gnk Nfnc+dlnjwu`y p~n kcy gnknf`gcy xckäwlicy+ kcy icd`jg`jwny dlklw`uny | kcy icdly`ulcy

vck`jwny f`u`jwlr`e`j k` gcilklg`g gn k`y d`flywu`w~u`y nj kcy Nyw`gcy ycdnwlgcy* Kcywule~j`kny `wnjlnjyny nbnuiä`j kcy xcgnuny gn k` unxunylùj b~glil`k yceun kcyil~g`g`jcy gn k`y il~g`gny `kl`g`y ycyxnimcycy gn gnykn`kw`g 57*

Page 23: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 23/181

Xnuc kcy kädlwny gnk xcgnuäc n}wnulcu gn @wnj`y yn `ki`jr ucj d~| xucjwc*Xuce`ekndnjwn+ nyn xcgnuäc nywld~kù nk icdnuilc | k`y d`j~o`iw~u`y nj nk Nfnc ‗gcjgn yn n}wnjglù xcu gniunwc nk ~yc gn k` dcjng` àwli` | yn y~xuldlù k` xlu`wnuä`‗+`~jp~n kcy d |cuny enjnolilcy gnk iunildlnjwc icdnuil`k yn `i~d~k`ucj nj k`icd~jlg`g dnwni` gn k` xucxl` @wnj`y* Nk ylywnd` ldxnul`k fcr`e` w`delìj gn k`yyldx`wä`y gn k`y ik`yny dày xceuny gn k`y il~g`gny `kl`g`y+ xcup~n k` w~wnk` `wnjlnjynylfjloli`e` xcu kc fnjnu`k k` ljyw`k`ilùj kci`k gn unfädnjny gndciuàwlicy+ `icugnyicj kcy gn k` xucxl` il~g`g ldxnul`k+ | k` i`uf` olj`jilnu` gn kcy wule~wcy uni`ä` yceunk`y ik`yny `kw`y5>* Xnuc @wnj`y o~n lji`x`r gn icjynf~lu ~j` ljwnfu`ilùj ljywlw~ilcj`kgn nywcy `kl`gcy nj ~j ylywnd` xckäwlic ~jloli`gc* K` il~g`g`jä` `wnjlnjyn nu` w`j`dxkl` nj nk ljwnulcu p~n jl ylp~lnu` o~n xcylekn n}wnjgnuk` nj nk n}wnulcu ` kcy jc`wnjlnjyny+ |` p~n nywc m`euä` ylgc o~jilcj`kdnjwn icjwu`ulc ` k` gndciu`il`unylgnjil`k gluniw` gn k` `y`dekn` gn d`y`y+ un`klr`ekn òjli`dnjwn gnjwuc gn ~jnyx`ilc fncfuàolic d~| xnp~nðc* @yä x~ny+ | ` xny`u gn kcy `injwcy xcx~k`uny gnkfcelnujc `wnjlnjyn+ kcy o~jg`dnjwcy ¡gndciuàwlicy± ljwnulcuny gnk ldxnul`klydc gnXnulikny fnjnu`ucj jniny`ul`dnjwn k` n}xkcw`ilùj ¡gliw`wcul`k± gn y~y `kl`gcy bùjlicy+p~n wnjglnucj ljnvlw`ekndnjwn ` ynu `uucb`gcy icj u`x`ilg`g m`il` k` ynuvlg~deunickcjl`k1 | nywc o~n59 U* Dnlffy+ Wmn @wmnjl`j Ndxlun + C}ocug+ 0<65+ xx* 0>5+ 5>=$?8*57 Dnlffy+ lelg *+ xx* 060$7+ 58>$6+ 50>$?+ 558$99*5> F* N* D* gn Ywn* Iucl} gnd~nywu` gn ocud` icjvljinjwn nyw` yldx`wä`2 ¡Wmn im`u`iwnu co wmn @wmnjl`jNdxlun±+ Mlywcul` + vck* _LLL+ 0<>7$0<>>+ xx* 0$70* Nj k` Klf` gn Gnkcy m`eä` `kf~jcy `kl`gcy cklfàup~licy‗Dlwlknjn+ P~äcy c Y`dcy‗ | @wnj`y jc ljwnuvljc ylywndàwli`dnjwn nj k` icjywlw~ilùj gn y~y il~g`gny+xnuc kcy icjokliwcy kci`kny yn `xucvnim`ucj jcud`kdnjwn icdc cxcuw~jlg`gny x`u` nk nyw`eknildlnjwcocurcyc gn ylywnd`y xcx~k`uny*

QXàf* 9=T

`yä xcup~n jc m`eä` jljf~j` e`yn x`u` k` lf~`kg`g c k` ongnu`ilùj+ p~n p~lrà m`euä`xnudlwlgc ~j` icjywlw~ilùj dày cklfàup~li`* @k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ k`j`w~u`knr` gndciuàwli gn k`

xckly `wnjlnjyn ‗i~|c xuljilxlc jc nu` k`

unxunynjw`ilùj+ yljc k` x`uwlilx`ilùj gluniw`‗ ldxcylelklw`e` k` iun`ilùj gn ~j`d`p~lj`ul` e~uciuàwli` i`x`r gn ycdnwnu xcu dnglc gn k` icnuilùj `gdljlywu`wlv` `~j n}wnjyc ldxnulc wnuulwcul`k* @xnj y n}lywä` ~j `x`u`wc gn Nyw`gc ynx`u`gc cxuconylcj`k nj k` il~g`g+ i~|` nywu~iw~u` xckäwli` yn gnoljä` nynjil`kdnjwn xcu y~unim`rc gn i~nuxcy nyxnil`klr`gcy gn o~jilcj`ulcy ‗ilvlkny

c dlklw`uny‗ ylw~`gcy `x`uwn gn kcy il~g`g`jcy cuglj`ulcy2 k` gndciu`il` `wnjlnjynylfjloli`e`+ xunily`dnjwn+ nk unim`rc gn yndnb`jwn glvlylùj njwun ¡Nyw`gc± |¡ycilng`g± 5?* Xcu w`jwc+ w`dxcic n}lywä` jljf~j` e`yn x`u` ~j` e~uciu`il` ldxnul`k*Nk n}x`jylcjlydc `wnjlnjyn+ nj icjyni~njil`+ yn gnuu~deù unk`wlv`dnjwn xucjwcgnelgc w`jwc ` k`y icjwu`gliilcjny gn y~ xucxl` nywu~iw~u` icdc ` k` unylywnjil` ‗

p~n y~ nywu~iw~u` o`ilklw`e`‗ gn k`y il~g`gny dày cklfàup~li`y gn k` Funil` ljwnulcu+nji`enr`g`y xcu Nyx`uw`* K` klf` nyx`uw`j` xcynä` k`y vnjw`b`y icjwu`ul`y gn k`ygnelklg`gny `wnjlnjyny2 ~j` icjongnu`ilùj gn cklf`up~ä`y+ i~| o~nur` yn e`y`e`gluniw`dnjwn nj kcy xucxlnw`ulcy mcxklw`y dày p~n nj ~j` dnrik` icj kcy d`uljnucygndùwlicy | i~|` ~jlg`g jc njwu`ð`e`+ xcu w`jwc+ jl wule~wcy dcjnw`ulcy jl nkdcjcxcklc dlklw`u gn k` dlyd` il~g`g mnfndùjli` gn Nyx`uw`+ i~|c xcgnu ylndxuno~n ljwuäjyni`dnjwn dnjcy `dnj`r`gcu x`u` k`y cwu`y il~g`gny fulnf`y p~n nk gn

@wnj`y* K` o`kw` gn ~j ldxcuw`jwn mljwnuk`jg m`iä` p~n nk xcgnuäc dlklw`u gn @wnj`y ‗w`jwc nj unik~w`dlnjwc icdc nj uni~uycy‗ o~nyn gnd`yl`gc gìelk x`u` unylywlu ~j`ic`klilùj gn ulv`kny wnuunywuny56* K` f~nuu` gnk Xnkcxcjnyc ~jlù nk `w`p~n gn y~y x`$5? X`u` Nmunje~uf+ ìyw` nu` y~ fu`j gnelklg`g* K` lgnjwlg`g njwun Nyw`gc | ycilng`g nu` jniny`ul`dnjwn

~j` icjwu`gliilùj+ xcup~n nk Nyw`gc wnjä` p~n ynu òjlic dlnjwu`y p~n k` ycilng`g ylndxun nu` xk~u`k `i`~y` gn y~ glvlylùj nj ik`yny* Gn `mä p~n c elnj nk Nyw`gc unxucg~iä` ny`y glvlylcjny ycil`kny-cklf`up~ä`, c elnj k` ycilng`g `eycueä` `k Nyw`gc -gndciu`il`,2 jljf~j` gn nyw`y yck~ilcjny unyxnw`e`~j` glywljilùj ljywlw~ilcj`k+ p~n x`u` Nmunje~uf nu` ljd~w`ekn+ | gn `mä p~n `de`y kknv`u`j nj yä

Page 24: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 24/181

dlyd`y nk fnudnj gn y~ xucxl` gnywu~iilùj2 Wmn Funna yw`wn + x* =<* J`w~u`kdnjwn+ x`u` D`u} | Njfnkyk` fu`jgnr` gn k` gndciu`il` wnjlnjyn unylgä` xunily`dnjwn nj nywn unim`rc nywu~iw~u`k*56 Nj fnjnu`k+ k`y käjn`y glvlycul`y njwun ¡cklf up~ä`± | ¡gndciu`il ± icuunyxcjgä`j icj e`yw jwnn}`iwlw~g nj k` Funil` ikàyli` ` k`y glyiunx`jil`y njwun k`y culnjw`ilcjny m`il` nk d`u | k`y culnjw`ilcjnym`il` wlnuu` oludn* Kcy dlydcy o`iwcuny d`uäwldcy p~n xunv`kniä`j nj @wnj`y w`delìj nyw`e`j xunynjwnynj y~ rcj` gn ljok~njil` bùjli`+ dlnjwu`y p~n

QXàf* 9<T

uny ` k` unenklùj gn y~y yòeglwcy+ i~|`y ik`yny xucxlnw`ul y yn ~jlnucj ` k`ycklf`up~ä`y icjwljnjw`kny ~j` vnr icdnjr`g` k` f~nuu`* Ylj nde`ufc+ | ` xny`u gnwcgc+ o~n jniny`ulc nk cuc gn Xnuyl` x`u` olj`jil`u ~j` okcw` nyx`uw`j` i`x`r gn`i`e`u icj nk gcdljlc `wnjlnjyn gnk d`u `jwny gn p~n nk Ldxnulc `wnjlnjyn o~nyngnuucw`gc gnoljlwlv`dnjwn nj wlnuu` xcu Kly`jguc* @ x`uwlu gn njwcjiny+ jc n}lywlùjljf~j` xcylelklg`g gn p~n k`y il~g`gny mnknj`y fnjnu`ynj ~j Nyw`gc ldxnul`k~jloli gc gnygn y~ injwuc+ ` xny`u gn k` unk`wlv`dnjwn uàxlg` uni~xnu ilùjnicjùdli` gn kcy noniwcy gn k` k`uf` f~nuu` gnk Xnkcxcjnyc2 k` dlyd` x`ulg`g |d~kwlxklilg`g gn kcy injwucy ~ue`jcy gn Funil kcy jn~wu`klr`e` ickniwlv`dnjwn x`u`~j` n}x`jylùj n}wnulcu* K`y il~g`gny fulnf`y gnk ylfkc L_ yn m~jglnucj nj nk`fcw`dlnjwc ` dnglg` p~n k` xckly ikàyli` n}xnuldnjw`e` iunilnjwny gloli~kw`gny njk`y olj`jr`y | nj nk unik~w`dlnjwc dlklw`u+ yäjwcd`y gn ~j ljdljnjwn `j`iucjlydc*

k` d`|cu x`uwn gn kcy `kl`gcy gn Nyx`uw` nj nk Xnkcxcjnyc | nj Encil` nyw`e`j dày xuco~jg`dnjwn`olji`gcy nj k` wlnuu`* K` xuljilx`k n}inxilùj o~n+ j`w~u`kdnjwn+ Iculjwc+ nk injwuc icdnuil`kwu`glilcj`kdnjwn ulv`k gn @wnj`y*

QXàf* 78T

9* NK D^JGC MNKNJLYWLIC

Nk ynf~jgc fu`j ilikc gn k` icjp~lyw` ickcjl`k w~vc y~ culfnj nj k` xnulonul` u~u`kynxwnjwulcj`k gn k` ilvlklr`ilùj fulnf`+ p~n xcynä` ~j` y~xnulcu unynuv` gndcfuàoli` |

i`dxnylj`* Nj ~j xuldnu dcdnjwc+ nk Ldxnulc d`ingcjlc o~n ~j` dcj`up~ä` wule`kgn k`y dcjw`ð`y gnk ljwnulcu+ rcj` `wu`y`g` p~n m`eä` icjynuv`gc d~im`y gn k`yunk`ilcjny ycil`kny gn k` Funil` xcydliìjli`* Nk Nyw`gc dcjàup~lic gn D`ingcjl`+gnelgc ` p~n dcuockùfli`dnjwn nu` d~imc dày xuldlwlvc p~n k`y il~g`gny$Nyw`gc gnky~u+ jc yn m`eä` dnwlgc icj nkk`y nj ~j i`kknbùj ylj y`klg` | yn dcywuù i`x`r gny~xnu`u y~y kädlwny nj k` j~nv` ìxci` gn gni`gnjil` gn `p~ìkk`y* K` e`yn wnuulwcul`k |xckäwli` gn D`ingcjl` kn xnudlwlù ~j` icmnunjwn n}x`jylùj ljwnuj`ilcj`k+ ~j` vnrp~n yn m~ec `kl`gc ` k` ilvlklr`ilùj d~imc dày gny`uuckk`g` gn Funil`* K` dcj`up~ä`d`ingcjl` nu` mnunglw`ul`+ `~jp~n nyw`e` y~bnw` ` k` icjolud`ilùj gn ~j` `y`dekn`dlklw`u gn kcy f~nuunucy gnk unljc* Knf`kdnjwn+ wcg` k` wlnuu` nu` xucxlng`g gnkdcj`ui`+ xnuc nj k` xuàiwli` ~j` jceknr` wule`k p~n `olud`e` wnjnu x`unjwnyic icj nkun| xcynä` olji`y gn ìywn+ ocud`jgc ~j icuwnbc gn ¡icdx`ðnucy± un`kny gnk p~nxucingä`j y~y icjynbnucy | fcenuj`gcuny* K` d`|cuä` gn k` xcek`ilùj nyw`e` ocud`g`xcu i`dxnyljcy `uunjg`w`ulcy kleuny | m`eä` xcicy nyik`vcy 0* K` ~ue`jlr`ilùj nu`nyi`y` | k` xucxl` i`xlw`k+ Xnkk`+ nu` d~| xnp~nð` | gn unilnjwn iun`ilùj* Nk `~fn gnkxcgnuäc gn D`ingcjl` nj kcy E`ki`jny g~u`jwn nk unlj`gc gn Olklxc LL unilelù ~jwndxu`jc | gnilylvc ldx~kyc icj k` `jn}lùj gn k`y dlj`y `~uäonu`y gn Wu`il` ‗np~lv`knjwny ` k`y dlj`y gn xk`w` gnk Àwli` nj nk ylfkc `jwnulcu‗+ p~n xucxcuilcj`ucj` D`ingcjl` k` olj jil`ilùj ljglyxnjy`ekn x`u` k` `funylùj n}wnulcu 5* Nk ì}lwc gn kcynbìuilwcy gn Olklxc `k vnjinu ` k`y il~$0 J* F* K* M`ddcjg+ @ mlywcu| co Funnin wc 955 e*I*+ C}ocug+ 0<><+ xàflj`y >9>$?*5 Kcy ljfunycy xucingnjwny gn k`y dlj`y gn cuc gn Wu`il` o~nucj y~xnulcuny ` kcy gn k`y dlj`y gn xk`w` gnK`~ulùj+ nj nk Àwli`1 @uj`kgc Dcdlfkl`jc+ Olklxxc lk D`ingcjn + Okcunjil`+ 0<97+ xx* 7<$>9+ M`in nk ny$

QXàf* 70T

g`gny$Nyw`gc gn Funil` | `k ~jloli`u k` xnjäjy~k` mnkìjli` o~n gnelgc nynjil`kdnjwn `

Page 25: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 25/181

y~y ljjcv`ilcjny dlklw`uny+ p~n unoknb`e`j k` glonunjwn icdxcylilùj ycil`k gnk ljwnulcuwule`k gn k` Funil` gnk jcuwn* K` i`e`kknuä` ‗`ud` `ulywciuàwli` p~n nj Funil`ylndxun nyw~vc y~ecuglj`g` ` kcy mcxklw`y‗ o~n unjcv`g` | vlji~k`g` nkàywli`dnjwn `k` ljo`jwnuä`+ p~n+ ` y~ vnr+ `e`jgcjù x`uwn gn k` xny`g` `ud`g~u` mcxklw` ` i`delcgn ~j` d`|cu dcvlklg`g | gnk ~yc d`ylvc gn k` k`jr` nj nk i`dxc gn e`w`kk`* Nkuny~kw`gc o~n k` o`dcy` o`k`jfn d`ingcjl`+ ok`jp~n`g` xcu k` i`e`kknuä`+ | vliwculcy`gnygn Wne`y ` A`e~k* K` n}x`jylùj gn D`ingcjl` jc yn gnelù òjli`dnjwn+ icdc nykùflic+ ` k` gnywunr` gn y~y icd`jg`jwny | yckg`gcy c ` y~ glyxcjlelklg`g ljlil`k gndnw`kny xunilcycy* K` xuldnu` icjglilùj gn y~ luu~xilùj nj @yl` o~n k` xunvl``eycuilùj gn k` xucxl` Funil`* K` dcj`up~ä` d`ingcjl icjycklgù y~y `v`jiny nj k`xnjäjy~k` iun`jgc j~nvcy il~g`g`jcy+ fulnfcy c jc+ nj k`y unflcjny icjp~lyw`g`y |~ue`jlr`jgc y~ xucxlc mljwnuk`jg u~u`k+ icj kc p~n gndcywuù y~ i`x`ilg`g x`u` k``gdljlywu`ilùj gn n}wnjycy wnuulwculcy* Nk ldx~kyc i~kw~u`k | xckäwlic p~n unilelù gn k`ljwnfu`ilùj gn kcy injwucy ~ue`jcy dày `v`jr`gcy gn k` ìxci` kn xnudlwlù un`klr`u nj~jcy xcicy `ðcy+ e`bc nk unlj`gc gn @knb`jguc+ k` `ycdeucy` icjp~lyw` gn wcgc nkCulnjwn Xuù}ldc* Yldeùkli`dnjwn+ k` okcw` ljy~ywlw~lekn p~n wu`jyxcuwù | `vlw~`kkù `k`y ljvnjilekny wucx`y gn @yl` ylndxun o~n fulnf`* Nk Ldxnulc d`ingcjlc ~jlw`ulc p~ny~uflù wu`y F`~f`dnk` | p~n yn n}wnjgä` gnygn nk @gulàwlic m`yw` nk ciì`jc Ljglic jc

yceunvlvlù `k xucxlc @knb`jguc+ p~n d~ulù `jwny gn xcgnu g`ukn ~j d`uic ljywlw~ilcj`kicmnunjwn* Kcy xuceknd`y ycil`kny | `gdljlywu`wlvcy p~n xk`jwn`e` nk ldxnulc x~ngnj vlyk~deu`uyn nj kcy ljwnjwcy gn @knb`jguc x`u` o~ylcj`u ` k`y jceknr`y d`ingùjli` |xnuy` xcu dnglc gn d`wuldcjlcy colil`kny1 xnuc nk m`kk`rfc gn yck~ilcjny ` `p~nkkcyxuceknd`y p~ngù x`u` y~y y~inycuny* K`y k~im`y ljwnywlj`y njwun kcy fnjnu`knyd`ingcjlcy ‗kcy glàgcicy‗ wnudlj`ucj icj nk unx`uwc gnk ldxnulc nj i~`wuc rcj`yxuljilx`kny2 Dnycxcw`dl`+ Nflxwc+ @yl` Dnjcu | Funil`* @ x`uwlu gn njwcjiny+ k`y wunyxuldnu`y `vnjw`b`ucj jnw`dnjwn ` k` òkwld` nj ldxcuw`jil` xckäwli` | nicjùdli`* K`glj`ywä` ynkì~ilg` fcenujù Ylul` | Dnycxcw`dl`1 Wckcdnc o~jgù nk unljc kàflg` njNflxwc1 dnglc ylfkc gnyx~ìy+ nk unljc `wàklg` gn Xìuf`dc yn icjvluwlù nj k` xcwnjil`gcdlj`jwn gnk @yl` Dnjcu ciilgnjw`k* K` ilvlklr`ilùj

w~glc dày kòilgc gn k` xuldnu` o`yn gn k` n}x`jylùj d`ingcjl`+ p~n nj fnjnu`k m` `wu`ägc unk`wlv`dnjwnxcic ` k` dcgnuj` ljvnywlf`ilùj*

QXàf* 75T

Kcy Nyw`gcy mnknjäywlicy nu`j iun`ilcjny mäeulg`y p~n glnucj ocud`+ ylj nde`ufc+ `kdcgnkc mlywùulic fkce`k gnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k g~u`jwn kcy ylfkcy ylf~lnjwny* Xcu~j` x`uwn+ xunylglnucj nk dày ldxunylcj`jwn `~fn gn o~jg`ilcjny ~ue`j`y j~ji`

vlywc nj k` @jwlfûng`g ikàyli`2 xcu ljlil wlv` nyxcjwàjn`

c xcu x`wuciljlc un`k eucw`ucj fu`jgny il~g`gny fulnf`y xcu wcgc nk Culnjwn Xuù}ldc+iijvluwlìjgckc nj k` unflùj dày gnjy`dnjwn ~ue`jlr`g` gnk d~jgc `jwlf~c |

mnknjlr`jgc gn ocud` xnug~u`ekn ` wcg`y k`y ik`yny glulfnjwny kci`kny gn k`y rcj`y njp~n yn iun`ucj 9* Yl nk jòdnuc gn nyw`y o~jg`ilcjny o~n ljonulcu `k gn k` ickcjlr`ilùjgn k` Funil` `ui`li`+ y~ w`d`ðc o~n ljoljlw`dnjwn y~xnulcu* K` d`|cu il~g`g gn k`Funil` ikàyli` o~n @wnj`y+ icj ~j` xcek`ilùj wcw`k gn ~jcy =8*888 m`elw`jwny nj nkylfkc _ `* I* Kcy wuny injwucy ~ue`jcy d`|cuny gnk d~jgc mnknjäywlic ‗@knb`jguä`+

@jwlcp~ä` | Ynkn~il`‗ p~lrà kknf`u`j ` kcy >88*888 m`elw`jwny* K` glywule~ilùj gnnyw`y j~nv`y o~jg`ilcjny o~n gnylf~`k+ |` p~n nk injwu`klr`gc Nyw`gc kàflg` gn Nflxwcunink`e` gn k` `~wcjcdä` gn k` xckly | jc x`wuciljù d~im`y j~nv`y il~g`gny+dlnjwu`y p~n nk Nyw`gc ynkì~ilg` k`y d~kwlxkliù `iwlv`dnjwn | nj @yl` Dnjcu k`jceknr` iunù y~y xucxl`y il~g`gny ldlw`jgc nk nbndxkc mnkìjlic 7* Nyw`y j~nv`yo~jg`ilcjny ~ue`j`y o~nucj xcek`g`y xcu gcp~lnu icj yckg`gcy+ `gdljlywu`gcuny |icdnuil`jwny fulnfcy | d`ingcjlcy p~n xucxcuilcj`ucj nk nywu`wc ycil`k gcdlj`jwnnj k`y dcj`up~ä`y nxlfcj`kny gn kcy glàgcicy* K` xucklonu`ilùj gn il~g`gny fulnf`ynj Culnjwn nyw~vc `icdx`ð`g` xcu ~j `kr` jcw`ekn gnk icdnuilc ljwnuj`ilcj`k | gn k`xucyxnulg`g icdnuil k* @knb`jguc m`eä` gny`wnycu`gc k`y `ui`y un`kny xnuy`y+

Page 26: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 26/181

lj|niw`jgc nj nk ylywnd` gn i`delcy gnk Culnjwn Xuù}ldc kcy wnycucy `p~ndìjlg`y`i~d~k`gcy | olj`jil`jgc `yä ~j uàxlgc ljiundnjwc nj nk vck~dnj gn wu`jy`iilcjnydnui`jwlkny nj nk Dnglwnuuàjnc* Nk ylywnd` dcjnw`ulc gnk Àwli` yn fnjnu`klrù xcuwcgc nk d~jgc mnknjäywlic9 K` d`|cuä` gn k`y j~nv`y il~g`gny o~nucj iun`g`y gnygn `e`bc xcu kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny1 xnuc k`yd`|cuny | dày ldxcuw`jwny o~nucj+ j`w~u`kdnjwn+ o~jg`ilcjny colil`kny gn kcy j~nvcy ycenu jcy

d`ingcjlcy* @* M* D* Bcjny+ Wmn Funna ilw| oucd @kn}`jgnu wc B~ywljl`j + C}ocug+ 0<78+ xàflj`y 56$>8*7 X`u` k`y glonunjil`y njwun k` xckäwli` gn kcy Kàflg`y | kcy Ynkì~ilg`y+ vì`yn D* Ucywcvwynv+ Wmn ycil`k `jg nicjcdli mlywcu| co wmn Mnkknjlywli cukg + C}ocug+ 0<70+ vck* L+ xx* 76? yy* QMlywcul` ycil`k | nicjùdli` gnk d~jgc mnknjäywlic + D`gulg+ Nyx`y`+ 0<69*T

QXàf* 79T

‗icj k` n}inxilùj gnk Nflxwc wcknd`lic‗+ o`ilklw`jgc nk icdnuilc | k` j`vnf`ilùjd`uäwld` ljwnuj ilcj kny >* K` u~w` d`uäwld` wul`jf~k`u njwun Ucg`y+ @jwlcp~ä` |

@knb`jguä` yn icjvluwlù nj nk nbn gnk j~nvc nyx`ilc dnui`jwlk iun`gc xcu nk Culnjwnmnknjäywlic* K` `gdljlywu`ilùj kàflg` gn Nflxwc gny`uuckkù k` `iwlvlg`g e`ji`ul` m`yw`~jcy jlvnkny gn icdxknblg`g j~ji` y~xnu`gcy nj k`y ìxci`y xcywnulcuny gn k`

@jwlfûng`g* K` ndlfu`ilùj | nk nbndxkc fulnfcy ldxk`jw`ucj icj wcgc ì}lwc+ x~ny+ nkdcgnkc ~ue`jc gnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k*

@k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ k`y `jwnulcuny ocud`ilcjny ycil`kny gnk CulnjwnXuù}ldc ‗icj y~y wu`glilcjny nicjùdli`y | xckäwli`y d~| glonunjwny‗ counilnucj ~j`ldxnudn`ekn unylywnjil` ` kcy dcgnkcy fulnfcy nj nk i`dxc* @yä+ nk wu`e`bc nyik`vc jcx~gc n}wnjgnuyn xcu k`y rcj`y u~u`kny gnk ljwnulcu gnk Culnjwn mnknjäywlic*Icjwu`ul`dnjwn ` k` kn|njg` xcx~k`u+ k`y i`dx`ð`y gn @knb`jguc jc o~nucj`icdx`ð`g`y xcu ~j` nyik`vlw~g nj d`y`+ | k` xucxcuilùj gn nyik`vcy jc x`uninm`enu `~dnjw`gc gn ocud` `xunil`ekn `k icdxày gn k`y icjp~lyw`y d`ingcjl`y ?* Njicjyni~njil`+ k`y unk`ilcjny `fu`ul y gn xucg~iilùj p~ng`ucj unk`wlv`dnjwn `kd`ufnj gnk gcdljlc fulnfc* Kcy ylywnd`y `fuäick`y wu`glilcj kny gn k`y fu`jgny

i~kw~u`y ok~vl`kny gnk Culnjwn Xuù}ldc icdelj`e`j k` n}lywnjil` gn wnuu`wnjlnjwny+`uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny | i`dxnyljcy xucxlnw`ulcy icj ~j xucxlng`gdcjàup~li` òkwld` c ljdngl`w` gn k` wlnuu`* K` nyik`vlw~g u~u`k j~ji` m`eä` wnjlgcd~im` ldxcuw`jil` nicjùdli`* K`y xunwnjylcjny unfl`y `k dcjcxcklc gn k` wlnuu`g`w`e`j gn m`iä` ylfkcy* Kcy j~nvcy Nyw`gcy mnknjäywlicy mnung`ucj nywn dcgnkc+icdxknw`dnjwn n}wu`ðc `k gn k` x`wul` fulnf`+ | kc icjynuv`ucj icj xcicy i`delcy*K`y xuljilx`kny glvnufnjil`y njwun nkkcy yn unolulnucj `k fu`gc nj p~n k`y glj`ywä`y gni`g` unljc ldx~ylnucj k` xucxlng`g unfl` gn k` wlnuu`* Nk Nyw`gc kàflg` gn Nflxwc ‗k`dày uli | dày uäflg`dnjwn injwu`klr`g` gn k`y j~nv`y dcj up~ä`y‗ n}lflù ~jdcjcxcklc knf`k `eyck~wc gn k` wlnuu` ylw~`g` o~nu` gn k`y oucjwnu`y gn k`y xci`y

xcknly * Kcy dcj`ui`y kàflg`y `uunjg`ucj xuàiwli`dnjwn wcg` k` wlnuu`+ glvlglg` njxnp~nð`y x`uink`y | icj `uunjg`dlnjwcy ` icuwc xk`rc+ ` ~j i`dxnylj`gc dlynu`ekn+n}xkcw`gc gluniw`dnjwn xcu nk Nyw`gc+ ylj jljf~j` ynf~ulg`g nj k` wlw~k`ulg`g gn y~wlnuu` | ceklf`gc `k wu`e`bc ocur`gc nj k`y> O* D* Mnlimnkmnld+ @j `jilnjw nicjcdli mlywcu| + vck* LLL+ Kn|gnj+ 0<68+ x* 08*? Vnywnud`jj+ Wmn yk`vn y|ywndy co Funna `jg Ucd`j @jwlp~lw| + xàflj`y 5=$90*

QXàf* 77T

ceu`y gn unf`gäc 6* K` glj ywä` ynkì~ilg` gn Dnycxcw`dl` | Ylul`+ p~n unfä` ~jicdxknbc wnuulwcul`k d~imc dày n}wnjyc | njd`u`ð`gc+ j~ji` ljwnjwù ~j icjwuck w`juäflgc gn k` n}xkcw`ilùj `fu`ul`* K`y wlnuu`y un`kny gn k`y xucvljil`y yn icjinglnucj `jcekny c `gdljlywu`gcuny | yn wcknu`ucj k`y `kgn`y `~wùjcd`y gn i`dxnyljcy

xucxlnw`ulcy b~jwc icj kcy k`cl + `uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny p~n icjywlw~ä`j nk fu~nycgn k` xcek`ilùj u~u`k* Ylfjloli`wlv`dnjwn+ yùkc nk Xìuf`dc `wàklg`+ nk dày ciilgnjw`kgn kcy j~nvcy Nyw`gcy mnknjäywlicy+ ylw~`gc `k cwuc k`gc gnk Nfnc nj k` dlyd` Funil`+~wlklrù nk wu`e`bc `fuäick` gn nyik`vcy nj k`y olji`y gn kcy un|ny | kcy `ulywùiu`w`y =* Kcy

Page 27: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 27/181

kädlwny fncfuàolicy gnk dcgc gn xucg~iilùj ljvnjw`gc nj k` Funil` ikàyli` o~nucj kcygn k`y unflcjny `g|`injwny gnk @yl` Dnjcu*

Yl k`y il~g`gny w~vlnucj ~j dcgnkc fulnfc dlnjwu`y nk i`dxc icjynuv`e` nk culnjw`k+k` nywu~iw~u` gn kcy Nyw`gcy p~n ljwnfu`e`j ` `decy o~n ljnvlw`ekndnjwn yljiuìwli +icj ~j` dnrik` gn ocud`y mnkìjli`y | `ylàwli`y nj k`y p~n nk knf`gc yni~k`u gn k`yòkwld`y w~vc ~j xungcdljlc ljjnf`ekn* Kcy dcj`ui y mnknjäywlicy mnung`ucj k`ywu`glilcjny `eu~d`gcu`dnjwn `~wciuàwli`y gn k`y ilvlklr`ilcjny ok~vl`kny gnk CulnjwnXuù}ldc* Kcy dcj`ui`y glàgcicy fcr`ucj gn ~j xcgnu xnuycj`k lkldlw`gc+ icdc nk p~nw~vlnucj y~y ljdngl`wcy xungninycuny culnjw`kny* K`y j~nv`y glj ywä`y fulnf`y`ð`glnucj+ `gndày+ ~j` yceuni`uf` lgnckùfli` `k xnyc p~n |` wnjä` k` `~wculg`g un`knj k` rcj`+ icj nk nyw`eknildlnjwc gn k` `gcu`ilùj ` kcy fcenuj`jwny+ gniunw`g` gnocud` colil`k* K` glvljlg`g gn kcy un|ny j~ji` m`eä` ylgc ~j` gciwulj` gnk Ldxnulcxnuy` gnuucw`gc xcu @knb`jguc+ yljc p~n o~n ~j` ljjcv`ilùj d`ingùjli`+ ljywlw~lg`xcu vnr xuldnu` xcu Wckcdnc nj Nflxwc+ gcjgn m`eä` n}lywlgc ~j `jwlf~c i~kwc ` kcyo`u`cjny `jwny gn k` `eycuilùj xnuy` | p~n couniä` gn ocud` j`w~u`k ~j y~nkc oni~jgcx`u` nk i~kwc ` kcy dcj`ui`y* K` glvljlr`ilùj gn kcy un|ny yn icjvluwlù nj ~j` jcud`lgnckùfli` fnjnu`k nj wcgc nk d~jgc mnknjäywlic* Nk dckgn `gdljlywu`wlvc wäxlic gn kcy

j~n$6 X`u` `kf~j`y gnyiulxilcjny gn nywn ylywnd`+ vì`yn Ucywcvwynv+ Wmn ycil`k `jg nicjcdli mlywcu| co wmn Mnkknjlywli cukg + vck* L+ xx* 567$9881 m`| w`delìj ~j nyw~glc `j`käwlic gn k`y glvnuy`y ocud`y gn~wlklr`ilùj gnk wu`e`bc nj nk Nflxwc kàflg`+ nj A* A* Rnk“lj | D* A* Wucoldcv`+ Ocudl R`vlyldcywl v _cywcimjcd Yunglrndjcdcu“n Nkknjlywlimnyacvc Xnulcg` + Dcyiò+ 0<?<+ xx* >6$085*= Ucywcvwynv+Wmn ycil`k `jg nicjcdli mlywcu| co wmn Mnkknjlywli cukg + vck~dnj LL+ xx* =8?+ 008?+ 00>=+00?0* Kcy nyik`vcy w`delìj o~nucj d~| ndxkn`gcy nj k`y dlj y n ljg~ywul`y un`kny gn Xìuf`dc*Ucywcvwynv xlnjy` p~n ynf~ä` m`elnjgc fu`j `e~jg`jil` gn nyik`vcy nj k`y wlnuu`y fulnf`y g~u`jwn k`ìxci` mnknjäywli` - cx* ilw*+ xx* ?5>$?+ 0056,*

QXàf* 7>T

vcy nyw`gcy dcjàup~licy n}xnuldnjwù ~j` nvck~ilùj yldlk`u2 ~j` nywu~iw~u`o~jg`dnjw`kdnjwn culnjw`k+ unolj`g` icj `kf~j`y dnbcu`y fulnf`y* Nk `kwc xnuycj`kilvlk | dlklw`u gnk Nyw`gc xucingä` gn kcy ljdlfu`jwny d`ingcjlcy c fulnfcy | gn y~ygnyinjglnjwny* Jc m~ec jljfòj ljwnjwc gn icjynf~lu k` o~ylùj ìwjli` icj k`y`ulywciu`il`y ljgäfnj`y w`k icdc @knb`jguc m`eä` xunwnjglgc g~u`jwn `kfòj wlndxc <*Yn iunù ~j` e~uciu`il` icjylgnu`ekn ‗ljywu~dnjwc ldxnul`k gnk p~n i`unilù xcuicdxknwc k` Funil` ikàyli`‗+ ` k` p~n yn `ylfj`ucj icj ouni~njil` `delilcy`y w`un`y`gdljlywu`wlv`y+ yceun wcgc nj nk Nflxwc kàflg`+ gcjgn uni`|ù yceun nkk` k` gluniilùjgn k` d`|cu x`uwn gn k` nicjcdä` u~u`k | ~ue`j`* K` ljwnfu`ilùj gnk unljc ynkì~ilg`ylndxun o~n dày gìelk | y~ `gdljlywu`ilùj icdxunjglù ~j` xucxcuilùj gn jc fulnfcyy~xnulcu ` k` gn k`y e~uciu`il`y `wàklg` | kàflg` 081 y~ i`uàiwnu ylndxun o~n w`delìjdày dlklw`u+ icdc icuunyxcjgä` ` y~ d`|cu n}wnjylùj+ ` glonunjil` gn kcy o~jilcj`ulcy

nyiule`y gì Xìuf`dc | gn Nflxwc* Xnuc nj wcgcy nywcy Nyw`gcy+ k` n}lywnjil` gn k`ye~uciu`il y un`kny injwu`klr g`y o~n `icdx`ð`g` gn ~j` `~ynjil` gn ylywnd`yknf`kny gny`uuckk`gcy p~n nyw`elklr`u`j c ~jlvnuy`klr`u`j y~y o~jilcjny* Gcjgn k`

vck~jw`g `uelwu`ul` gnk ycenu`jc nu` k` òjli` o~njwn gn wcg`y k`y gnilylcjny xòekli`y+jc xcgä` y~uflu ~j gnunimc ldxnuycj`k* K` `gdljlywu`ilùj mnknjäywli` gnk CulnjwnXuù}ldc j~ji` xucg~bc ~jcy iùglfcy knf`kny ~jloli`gcy | yn kldlwù ` ldxucvly`u yceunkcy ylywnd`y icn}lywnjwny gn culfnj fulnfc c kci`k+ wcgcy nkkcy y~bnwcy ` k`ljwnuvnjilùj xnuycj`k gnk dcj`ui` 00* K` d`p~lj`ul` e~uciuàwli` gnk Nyw`gc nyw`e`icjgnj g`+ xcu ny` dlyd` u`rùj+ ` wnudlj u nj ~j` iòyxlgn ljocud`k | `kn`wcul` gn¡`dlfcy gnk un|±+ fu~xc ok~lgc gn icuwny`jcy | icd`jg`jwny p~n ocud`e` nk yìp~lwcljdngl`wc gnk ycenu`jc* K` icjywlw~ilùj `dcuo` gn kcy ylywnd`y gn Nyw`gcmnknjäywlicy yn unoknb`e` nj y~ i`unjil` gn gnjcdlj`ilcjny wnuulwcul`kny2 nu jyldxkndnjwn k`y wlnuu`y gn k` glj`ywä` p~n k`y n}xkcw`e` | p~n xucxcuilcj`e` y~ òjli`gnylfj`ilùj*

Page 28: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 28/181

Nj nyw`y icjglilcjny jc xcgä` xk`jwn`uyn nk xuceknd` gn ~j`< Icj d~im` ouni~njil` yn m` n}`fnu`gc nk icydcxcklwlydc gn @knb`jguc+ e`yàjgckc nj xu~ne`y gìelkny1x`u` ~j` iuäwli` noli`r gn kcy `uf~dnjwcy nj y~ o`vcu+ vì`yn N* E`gl`j+ ¡@kn}`jgnu wmn Fun`w `jg wmn~jlw| co d`jaljg±+ nj F* W* Fuloolwm+ @kn}`jgnu wmn Fun`w1 wmn d`lj xucekndy + I`deulgfn+ 0<??+ xx* 5=6$98?*08 Gn mnimc+ kcy lu`jlcy p~lrà y~xnu`u`j ` kcy fulnfcy | kcy d`ingcjlcy nj k`y ljywlw~ilcjny gnk Nyw`gcynkì~ilg`1 I* Eu`gocug Vnkkny+ @kn}`jgnu `jg wmn Mnkknjlywli cukg + Wcucjwc+ 0<68+ x* =6*00 X* Xnwlw+K` ilvlkly`wlcj mnkkìjlywlp~n + X`uäy+ 0<?5+ x* <1 _* Nmunje~uf+Wmn Funna Yw`wn + xx* 507$6*

QXàf* 7?T

fnj~lj` ljgnxnjgnjil` xckäwli` gn k`y il~g`gny gnk Culnjwn mnknjäywlic2 kcy gä`y gn k` xckly ikàyli` p~ng`e`j d~| knbcy* K`y klenuw`gny d~jlilx`kny gn k`y il~g`gny fulnf`ygn Culnjwn jc nu`j gnygnð`ekny yl yn icdx`u`j icj nk gnyxùwlic d`uic n}wnulcu nj nkp~n nyw`e`j ljynuw`y* Xnuc nyw`y j~nv`y o~jg`ilcjny yn ylw~`e`j nj ~j dnglc d~|glonunjwn `k gn y~ d`gun x`wul` |+ xcu icjylf~lnjwn+ j~ji` `gp~lulnucj k` `~wcjcdä`jl k` vlw`klg`g gn y~y `jwninycu`y* Nk i`dxc+ xcu `e`bc+ | nk Nyw`gc+ xcu `uule`+ocud`e`j ~j dnglc p~n ekcp~n`e` y~ glj`dlydc | k`y `g`xw`e` ` kcy u~decyyni~k`uny gn k` unflùj* P~lrà dnbcu p~n nj jljfòj cwuc i`yc+ y~ gnywljc nywànbndxkloli`gc xcu @knb`jguä`+ p~n yn icjvluwlù nj k` j~nv` i`xlw`k d`uäwld` gnk Nflxwckàflg` | kknfù ` ynu nj nk nyx`ilc gn ~j`y xci`y fnjnu`ilcjny k` d`|cu | dàyokcunilnjwn il~g`g fulnf` gnk d~jgc `jwlf~c+ nk nbn nicjùdlic n ljwnkniw~`k gnkDnglwnuuàjnc culnjw`k* Xnuc k` ulp~nr` | k` i~kw~u` gn @knb`jguä` e`bc nk gcdljlc gnkcy Wckcdncy yn cew~vc ` ~j icywn d~| nknv`gc* Nj ~j i`dxc xcek`gc xcui`dxnyljcy gnxnjglnjwny - k`cl , | nj ~j unljc gcdlj`gc xcu ~j cdjlxunynjwne~uciu`il` un`k jc xcgä`j y~uflu il~g`g`jcy kleuny* Ljik~yc nj k` dlyd` il~g`g+ k`y`iwlvlg`gny olj`jilnu`y n ljg~ywul`kny ‗p~n nj k` @wnj`y ikàyli` o~nucj icdxnwnjil`gn kcy dnwnicy‗ jc yn vlnucj o`vcunilg`y xcu k` gny`x`ulilùj gn k` `jwlf~`nywu~iw~u` gn k xckly + xcup~n k` d`|cuä` gn k`y xuljilx`kny d`j~o`iw~u`y ~ue`j`y ‗`inlwn+ wn}wlkny+ x`xlucy c inuvnr`‗ nu`j dcjcxcklcy un`kny* Kcy ldx~nywcy nu`j`uunjg`gcy ` ndxuny`ulcy xulv`gcy+ xnuc e`bc ~j icjwuck nywuliwc gnk Nyw`gc* K`i`u`iwnuäywli` xck`ulr`ilùj icjinxw~`k njwun klenuw`g | nyik`vlw~g+ p~n m`eä` gnoljlgc` k`y il~g`gny gn Funil` nj k` ìxci` ikàyli`+ nyw`e` o~jg`dnjw`kdnjwn `~ynjwn gn

@knb`jguä`* Gn ocud` y~fnunjwn+ k` i`xlw`k kàflg` o~n `k dlydc wlndxc nk nyinj`ulc gnknxlycglc dày oni~jgc nj k` mlywcul` gn k` wnijckcfä` `jwlf~`2 nk D~ync `knb`jguljc o~nnk xucfnjlwcu gn i`yl wcg`y k`y xci`y ljjcv`ilcjny ylfjloli`wlv`y gnk d~jgc ikàylic+ |y~ xnjylcjlyw` Iwnylelc o~n ~jc gn kcy nyi`ycy ljvnjwcuny jcw`ekny gn k` @jwlfûng`g*Xnuc ljik~yc nj nywn i`yc nk xuljilx`k dcwlvc gn k` dcj`up~ä` `k o~jg`u nk D~ync |xucdcvnu y~y ljvnywlf`ilcjny o~n k` eòyp~ng` gn dnbcu`y dlklw`uny | dniàjli`y | jcgn ljywu~dnjwcy nicjùdlicy c p~n yluvlnu`j x`u` `mcuu`u wu`e`bc+ | k` d`|cu x`uwn gnk`y `iwlvlg`gny gnk D~ync unoknb`e`j nywn njocp~n yljf~k`u* Kcy ldxnulcy mnknjäywlicy‗dnrik`y nikìiwli`y gn ocud`y fulnf`y | culnjw`kny‗ n}wnjglnucj nk nyx`ilc gn k`ilvlklr`ilùj ~ue`j` gn k` @jwlfûng`g ikàyli glk~|njgc y~ y~yw`jil`+ xnuc o~nucjlji`x`iny+ xcu ny` dlyd` u`rùj+ gn y~$

QXàf* 76T

xnu`u y~y kldlw`ilcjny `~wùiwcj`y 05* @ x`uwlu gnk `ðc 588 `* I*+ nk xcgnuäc ldxnul`k gnUcd` `v`jr`e` ` y~y n}xnjy`y m`il` nk nywn+ | ` dngl`gcy gnk ylfkc LL y~y knflcjnym`eä`j gnuule`gc wcg`y k`y e`uunu`y gn unylywnjil` nj nk Culnjwn* Yldeùkli`dnjwn+Xìuf`dc o~n nk xuldnu unljc mnknjäywlic p~n yn ljicuxcuù `k j~nvc Ldxnulc ucd`jci~`jgc y~ òkwldc ycenu`jc `wàklg` glyx~yc gn ìk+ ynfòj y~ vck~jw`g+ icdc counjg` `k` Il~g`g Nwnuj`*05

Nk yljiunwlydc gn kcy Nyw`gcy mnknjäywlicyjc b~ywloli` kcy glwlu`decy gn Mnlimnkmnld+ x`u` p~lnjunxunynjw`j ¡dlk`fucy gn cuf`jlr`ilùj nicjùdli` | `gdljlywu`wlv`±+ i~|` `ey~ug` gnywu~iilùj xcu ~j`Ucd` eàue`u` gnw~vc k` mlywcul` g~u`jwn kcy xuù}ldcy dlk p~ljlnjwcy `ðcy* _ì`yn @j `jilnjw nicjcdli mlywcu| + vck* LLL+ xx* 0=>$?+ 58?$6* Ucywcvwynv ny `kfc dày icdnglgc+ xnuc w`delìj `vnjw~u` nk b~lilc gn

Page 29: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 29/181

p~n k` icjp~lyw` ucd`j` gnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k o~n ~j k`dnjw`ekn gny`ywun p~n kc gnyljwnfuù | kc¡gnymnknjlrù±+ icdxucdnwlnjgc ¡`jwlj`w~u`kdnjwn± k` ljwnfulg`g gn k` dlyd` ilvlklr`ilùj ucd`j`2 Wmn ycil`k `jg nicjcdli mlywcu| co wmn Mnkknjlywli cukg + vck* LL+ xx* 68$9* Kcy `jwnx`y`gcy knb`jcy gn nyw`y`iwlw~gny yn undcjw`j+ gnygn k~nfc+ ` Vljiankd`jj | `k i~kwc ` Funil` gn k` Lk~ywu`ilùj `knd`j`+ i~`jgcwnjä`j kf~j` ldxcuw`jil` ljwnkniw~`k*

QXàf* 7=T

7* UCD@ Nk `~fn gn Ucd` unxunynjwù ~j j~nvc ilikc gn k` n}x`jylùj ~ue`jc$ldxnul`k+ p~nylfjloliù jc yùkc ~j gnyxk`r`dlnjwc fncfuàolic gnk injwuc gn fu`vng`g gnk d~jgc`jwlf~c m`il` Lw`kl`+ yljc ~j gny`uuckkc ycilcnicjùdlic gnk dcgc gn xucg~iilùjljlil`gc nj Funil` p~n mlrc xcylekn ~j glj`dlydc d~imc d`|cu | dày g~u`gnuc p~nnk xucg~ilgc nj k` ìxci` mnknjäywli`* Kcy xuldnucy x`ycy gn k` Unxòekli` ucd`j`ylf~lnucj nk i~uyc jcud`k gn i~`kp~lnu il~g`g$Nyw`gc ikàyli` nj y~ o`yn gn `yinjylùj2f~nuu`y kci`kny icj k`y il~g`gny ulv`kny+ `jn}lùj gn wlnuu`y+ ycdnwldlnjwc gn kcy¡`kl`gcy±+ o~jg`ilùj gn ickcjl`y* Ylj nde`ufc+ nj ~j `yxniwc o~jg`dnjw`k+ nkn}x`jylcjlydc ucd`jc yn glywljf~lù gnygn nk icdlnjrc gn k` n}xnulnjil` fulnf`* K`nvck~ilùj icjywlw~ilcj`k gn k` il~g`g icjynuvù nk xcgnu xckäwlic `ulywciuàwlic m`yw` k`dlyd` o`yn ikàyli` gn y~ ilvlklr`ilùj ~ue`j`* K` dcj`up~ä` `ui`li` o~n gnuuci`g` xcu~j` jceknr` nj k` xuldnuäyld` o`yn gn y~ n}lywnjil`+ ` olj`kny gnk ylfkc _L `* I*+ nj ~ji`delc nywuliw`dnjwn icdx`u`ekn `k dcgnkc mnkìjlic* Xnuc ` x`uwlu gn njwcjiny+ | `glonunjil` gn k`y il~g`gny fulnf`y+ Ucd` j~ji` icjcilù k`y y`i~glg`y gnk fcelnujcgn kcy wlu`jcy p~n ucdxlnu`j nk xungcdljlc gn k` `ulywciu`il` | icjg~bnu`j ` ~j`xcywnulcu gndciu`wlr`ilùj gn k` il~g`g+ e`y`g` nj ~j` oludn `fuli~kw~u` gn xnp~nðcy

| dngl`jcy xucxlnw`ulcy* Nj k~f`u gn nkkc+ ~j` jceknr` mnunglw`ul` d`jw~vc ljw`iwc y~xcgnu xcu dnglc gn ~j` icjywlw~ilùj ilvlk n}wund`g`dnjwn icdxknb`+ p~n y~oulùldxcuw`jwny dcgloli`ilcjny xcx~k`uny nj nk wu`jyi~uyc gn ~j` xuckcjf`g` | onucrk~im` ycil`k gnjwuc gn k` il~g`g+ xnuc p~n j~ji` o~n `eucf`g` jl y~ywlw~lg`* K`Unxòekli` nyw~vc gcdlj`g` xcu nk Ynj`gc+ p~n+ ` y~ vnr+ nyw~vc icjwuck`gc g~u`jwn

kcy gcy xuldnucy ylfkcy gn y~ n}lywnjil` xcu ~j xnp~nðc fu~xc gn* ik`jny x`wulilcy* K`xnuwnjnjil` `k Ynj`gc+ `k p~n yn `iingä` xcu iccxw`ilùj+ nu` vlw`klil * Kcyd`flywu`gcy `j~`kny+ ` i~|` i`enr` nyw`e`j kcy gcy iùjy~kny+ nu`j nknflgcy xcu k`y¡`y`dekn`y gnk x~nekc±+ p~n icdxunjgä`j ` wcgcy kcy il~g`g`jcy gn Ucd`+ `~jp~ncuf`jlr`gcy nj ~jlg`gny ¡injw~$

QXàf* 7<T

ul`g`y± gn xnyc gnylf~`k x`u` f`u`jwlr`u ~j` d`|cuä` gn k`y ik`yny xcynngcu`y* Kcyicjy~k`gcy nu`j kcy i`ufcy nbni~wlvcy y~xundcy gnk Nyw`gc | nyw~vlnucj knf`kdnjwndcjcxcklr`gcy m`yw` nk `ðc 9?? `* I* xcu nk cugnj inuu`gc gn kcy x`wulilcy*

Nyw` nywu~iw~u` xuldlfnjl` nji`uj`e` nk gcdljlc xckäwlic gn k` x~u` | yldxkn`ulywciu il` wu`glilcj`k* Xcywnulcudnjwn o~n dcgloli g` | wu`jyocud`g` nj gcy`yxniwcy ldxcuw`jwny+ wu`y k`y y~inylv`y k~im`y p~n culflj`ucj nk np~lv`knjwn ucd`jcdày inui`jc ` k`y o`yny fulnf`y gn ¡wlu`jä`± | ¡gndciu`il`±+ xnuc p~n nj i`g`ci`ylùj yn p~ng`ucj u`gli`kdnjwn icuw`y unyxniwc `k gnynjk`in olj`k gn Funil`* @jwnwcgc+ kcy ¡xknen|cy± unilìj njulp~nilgcy ceklf`ucj ` k` jceknr` ¡x`wulil`± `icjingnukny nk `iinyc ` ~jc gn kcy gcy icjy~k`gcy `j~`kny ` x`uwlu gnk `ðc 9?? `* I*+`~jp~n yùkc inui` gn gcyilnjwcy `ðcy gnyx~ìy+ nj nk 065 `* I*+ `decy iùjy~knyo~nucj xknen|cy xcu vnr xuldnu`* Nywn i`delc knjwc icjg~bc ` ~j` `dxkl`ilùj nj k`icdxcylilùj gnk dlydc Ynj gc+ xcup~n kcy `jwlf~cy iùjy~kny x`y`e`j ` ynu`~wcdàwli`dnjwn ynj`gcuny* Nk uny~kw`gc gn nkkc o~n k` ocud`ilùj ycil`k gn ~j``dxkl` jceknr`+ p~n ljik~ä` w`jwc ` o`dlkl`y ¡x`wulil`y± icdc ` ¡xknen|`y±+ | jc nkgnuuci`dlnjwc xckäwlic gnk ylywnd` gn fcelnujc `ulywciuàwlic+ icdc m`eä` ci~uulgc njFunil` g~u`jwn k` ìxci` gn kcy wlu`jcy* Iucjckùfli` | ycilckùfli`dnjwn y~xnux~nyw` `nyw` x~fj` njwun kcy nywu`wcy dày ulicy gn k` Unxòekli` w~vc k~f`u ~j` k~im` gn k`y

Page 30: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 30/181

ik`yny dày xceuny x`u` icjynf~lu d`|cuny gnunimcy gnjwuc gn nkk`* K` xunylùj gnnyw`y ik`yny gnyndeciù d~| xucjwc nj k` iun`ilùj gnk wule~j`gc gn k` xknen+unxunynjw`ilùj icuxcu`wlv` gn k`y d`y`y xcx~k`uny gn il~g`g`jcy* Kcy wule~jcy nu`jnknflgcy wcgcy kcy `ðcy xcu ~j` `y`dekn` gn ¡wule~y± p~n+ ` glonunjil gn k``y`dekn` ¡injw~ul`g`±+ o~n nj xuljilxlc fnj~lj`dnjwn lf~`klw`ul`* K`y ¡wule~y± nu`jun`kdnjwn wnuulwcul`kny+ icdc nj k` Funil` `ui`li`+ | jc glvlylcjny gn k` xcek`ilùj nju`rùj gnk x`unjwnyic1 m`eä` i~`wuc nj k` xucxl` il~g`g | 06 o~nu` gn nkk` -kc p~n ny~j äjglin gnk fu`gc gn ~ue`jlr`ilùj gn k` ìxci`,* Nk wule~j`gc ocud`e` ~j cuf`jlydcnbni~wlvc yni~jg`ulc | x`u`knkc+ gnywlj`gc ` xucwnfnu ` kcy xceuny icjwu` k` cxunylùjgn kcy ulicy* Olj`kdnjwn+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc LLL+ k`y `y`dekn`y wule`kny p~n nknfä`j` kcy wule~jcy cew~vlnucj gnunimcy knflyk`wlvcy+ | kcy dlydcy wule~jcy icjylf~lnucj nkgnunimc jcdlj`k gn vnwc yceun kcy `iwcy gn kcy iùjy~kny | kcy gniunwcy gnk Ynj`gc*

Nk ynjwlgc gn nyw` nvck~ilùj icuunyxcjgä` `k xucinyc p~n |` m`eä` icjg~ilgc ` k` xckly gndciuàwli` gn Funil`* Xnuc nk xucinyc yn gnw~vc+ w`delìj nj nyw` ci`ylùj+`jwny gn p~n kknf`u`

QXàf* >8T

` `dnj`r`u icj ~j` j~nv` icjywlw~ilùj xckäwli` x`u` k` il~g`g* Nk wule~j`gc | k``y`dekn` wule`k yn `ð`glnucj yldxkndnjwn ` k`y ljywlw~ilcjny injwu`kny |` n}lywnjwnygnk Ynj gc+ kcy icjy~k`gcy | k` `y`dekn` injw~ul`g`* @yä+ jc njwu`ð`ucj ~j``ecklilùj ljwnuj` gnk icdxknbc cklfàup~lic gn xcgnu p~n glulfä` ` k` Unxòekli`+ yljc~jcy `ð`glgcy n}wnulcuny i~|` ldxcuw`jil` xuàiwli` o~n icj ouni~njil` d~imc dnjcup~n y~ xcwnjil`k ocud`k* Nj noniwc+ k` k~im` gn k`y ik`yny dày xceuny o~n glulflg`fnjnu`kdnjwn xcu xknen|cy ulicy+ p~n yn m`iä`j i`dxncjny gn k` i`~y` xcx~k`u x`u`gnonjgnu y~y xucxlcy ljwnunyny gn `uulelyw`y+ | nywc icjwlj~ù ylnjgc vnug`g ljik~ycgnyx~ìy gn p~n kcy j~nvcy ulicy m~elnu`j icjynf~lgc nk `iinyc `k xucxlc cugnjynj`wcul`k* Kcy wule~jcy+ p~n jcud`kdnjwn nu`j mcdeuny gn icjylgnu`ekn ocuw~j`+ ynicjvnuwä`j `yä g~u`jwn k`ufcy xnuäcgcy nj ljywu~dnjwcy gùilkny gnk Ynj`gc 0* K`

y~xund`iä` `ulywciuàwli` gnjwuc gn k` Unxòekli` jc unilelù jljf~j` o~nuwn y`i~glg`1yldxkndnjwn+ ~j` xk~wciu`il` gn ulicy njfucyù k`y olk`y gn ~j` jceknr` gn j`ildlnjwc+~wlklr`jgc `de`y ~jcy `dxklcy ylywnd`y gn ¡iklnjwnklydc± x`u` `ynf~u`uyn nkicdxk`ilnjwn ynf~lglydc gn k`y d`y`y ~ue`j`y | xucglf`jgc nk ycecujc m`elw~`k x`u`f`u`jwlr`u k` nkniilùj ` k`y d`flywu`w~u`y `j~`kny ` wu`vìy gn k` `y`dekn` injw~ul`g`*K` Unxòekli` ucd`j` d`jw~vc+ x~ny+ nk gcdljlc cklfàup~lic wu`glilcj`k+ xcu dnglc gn~j` icdxknb` icjywlw~ilùj+ m`yw` k` ìxci` ikàyli` gn y~ mlywcul`*

K` uny~kw`jwn nywu~iw~u` ycil k gn kcy il~g`g`jcy ucd`jcy o~n+ xcu w`jwc+ljnvlw`ekndnjwn glywljw` gn k` p~n m`eä` i`u`iwnulr`gc ` k` Funil` ikàyli`* K` jceknr`x`wulil`* m`eä` k~im`gc gnygn d~| xucjwc x`u` icjinjwu`u nj y~y d`jcy k` xucxlng`ggn k` wlnuu`+ ung~ilnjgc ` kcy i`dxnyljcy kleuny dày xceuny ` k` ynuvlg~deun xcugn~g`y -icdc nj Funil`, | `xucxlàjgcyn nk `fnu x~ekli~y c wlnuu`y icd~j`kny p~nìywcy ~wlklr`e`j x`u` x`ywcy | i~kwlvcy* K` wnjgnjil` ` ung~ilu `k i`dxnylj`gc+ xcudnglc gn k` ynuvlg~deun xcu gn~g`y+ ` k` icjglilùj gn `uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwnyo~n gnwnjlg`+ `~jp~n xnuylywlnu` nk xuceknd` gn k`y gn~g`y 5+ xnuc jc kc o~n k`n}xucxl`ilùj gnk `fnu 0 X* @* Eu~jw+Ycil`k icjokliwy lj wmn Ucd`j Unx~ekli + Kcjguny+ 0<60+ xàflj`y >=+ ??$6* Nywn kleulwc ny ~j`jàklyly d`flywu`k gn k`y k~im`y gn ik`yny g~u`jwn k` Unxòekli` ` k` k~r gn k` dcgnuj` ljvnywlf`ilùjmlywùuli`*5 Eu~jw+Ycil`k icjokliwy lj wmn Ucd`j Unx~ekli + xx* >>$6* K` ljywlw~ilùj knf`k gn k` ynuvlg~deun xcugn~g`y ‗nk jn}~d ‗ o~n `ecklg` nj nk `ðc 95? `* I* Eu~jw p~lrà dljldlr` ~j xcic k`y icjyni~njil`y gnnyw` `ecklilùj `k ljylywlu nj nk mnimc gn p~n nk jn}~d x~gc uny~ilw`u gnyx~ìy nj cwu`y vnuylcjny gni`uàiwnu ljocud`k* K` mlywcul` gn k` ocud`ilùj ycil`k ucd`j` m`euä` ylgc ilnuw`dnjwn d~| glywljw` ylg~u`jwn k` Unxò$

QXàf* >0T

Page 31: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 31/181

x~ekli~y jl k` gnxunylùj gn kcy xnp~nðcy | dngl`jcy `fuli~kwcuny* X`u` nyw`elklr`u k`xucxlng`g u~u`k gn kcy il~g`g`jcy cuglj`ulcy gn Ucd` jc yn xucg~bc jljf~j`ljy~uuniilùj nicjùdli` c xckäwli` icdx`u`ekn ` k` p~n m`eä` ci~uulgc nj @wnj`y c+ gnocud` glonunjwn+ nj Nyx`uw`* I~`jgc+ olj`kdnjwn+ kcy Fu`icy ljwnjw`ucj ynf~lu nki`dljc gn Yckùj | Xlyäywu`wc nu` |` gnd`yl`gc w`ugn* Xcu njwcjiny ‗ylfkc LL `* I*‗ ynjninylw`e`j dnglg`y* d~imc dày u`gli`kny p~n k`y `gcxw`g`y nj @wnj`y x`u` y`kv`uk` ylw~`ilùj gn kcy xceuny ‗j`g` dnjcy p~n ~j` unglywule~ilùj gn k` wlnuu`+ n}lflg`xcu kcy mnud`jcy Fu`ic‗ icj k` xcylelklg`g w`jwc dnjcu gn p~n x~glnu`j kknv`uyn `i`ec icjwu` k` cxcylilùj `ulywciuàwli`* Gn mnimc+ nj k` Unxòekli` ucd`j` j~ji` w~vck~f`u ~j` unocud` `fu`ul` g~u`gnu` c y~yw`jil`k+ ` xny`u gn k` icjyw`jwn `flw`ilùj |w~ue~knjil` nj wcujc ` nyw` i~nywlùj g~u`jwn k` ìxci` olj`k gn y~ n}lywnjil`* Nkgcdljlc xckäwlic gn k` jceknr` ekcp~nù wcgcy kcy nyo~nurcy p~n yn mlilnucj x`u`ljvnuwlu k` ljiny`jwn xck`ulr`ilùj ycil`k gn k` xucxlng`g gn k` wlnuu`* Nk uny~kw`gc o~nk` icjwlj~` nucylùj gn k` ik`yn gn `fuli~kwcuny dcgnywcy p~n m`eä` icjywlw~lgc nknyp~nknwc gn k xckly fulnf`* Nk np~lv`knjwn ucd`jc gn k` i`wnfcuä` gn kcy mcxklw`y ‗mcdeuny p~n xcgä`j np~lx`uyn ` yä dlydcy icj k`y `ud`g~u`y | `ud`y jniny`ul`yx`u` nk ynuvlilc gn ljo`jwnuä` nj k`y knflcjny‗ nu`j kcy `yylg~l + ny gnilu+ ¡kcy`ynjw`gcy nj k` wlnuu`±+ p~n xcynä`j kcy jniny`ulcy unp~lylwcy gn xucxlng`g x`u`

xcuw`u y~y xucxl`y `ud`y* Xcu gne`bc gn nkkcy nyw`e`j kcy xucknw`ull + il~g`g`jcy yljxucxlng`gny+ i~|c òjlic ynuvlilc `k Nyw`gc icjylywä` yldxkndnjwn nj wnjnu mlbcy- xuckny ,* K` iunilnjwn dcjcxcklr`ilùj gn k` wlnuu` xcu k` `ulywciu`il` yn wu`g~bc+ x~ny+nj ~j icjwlj~c gnyinjyc gnk jòdnuc gn `yylg~l | nj ~j ljn}cu`ekn `~dnjwc nj k`n}wnjylùj gn k` ik`yn gn kcy xucknw`ull * Xcu cwu` x`uwn+ nk n}x`jylcjlydc dlklw`u gnUcd` w`delìj wnjglù ` ung~ilu k`y olk`y gn kcy `yylg~l + gn k`y p~n xucingä`j kcyyckg`gcy | k`y e`b`y nj kcy nbìuilwcy p~n kc kknv`e`j ` i`ec* @ icjyni~njil` gn wcgcnywc+ m`il` olj`kny gnk ylfkc LLL `* I*+ kcy xucknw`ull |` icjywlw~ä`j xuce`ekndnjwn k`d`|cuä` `eyck~w` gn kcy il~g`g`jcy | o~n xunilyc kk`d`ukcy x`u` icjwnjnu k` `dnj`r`gn k` ljv`ylùj gn Lw`kl` xcu

ekli` yn m~elnu` icjycklg`gc ~j i`dxnylj`gc b~uägli`dnjwn gnxnjglnjwn e`bc ~j` ik`yn ycil`k gn

wnuu`wnjlnjwny* Gn mnimc+ nk njgn~g`dlnjwc u~u`k icjg~bc ` k` icjinjwu`ilùj gn k` xucxlng`g `fuäick` njd`jcy gn k` jceknr`+ xnuc jc ` ~j` o~nur` k`ecu`k `gyiulw` `k y~nkc | x~nyw` ` y~ glyxcylilùj* K`nyik`vlw~g m`euä` gn xucxcuilcj`u k` d`jc gn ceu` x`u` y~y olji`y+ xucg~ilnjgc ~j` icjolf~u`ilùj ycil`kd~| glonunjwn*

QXàf* >5T

@jäe`k1 dlnjwu`y kcy unp~lylwcy gn xucxlng`g gn kcy `yylg~l yn ung~iä`j ` k` dlw`g+m`yw` p~n nj nk ylfkc ylf~lnjwn `p~ìkkcy gnyinjglnucj xcu gne`bc gnk däjldc gny~eylywnjil` 9*

Kcy xnp~nðcy xucxlnw`ulcy j~ji` gny`x`unilnucj xcu icdxknwc nj Lw`kl`+ xnuc o~nucj`knb`gcy xucfunylv`dnjwn m`il` kcy uljicjny dày undcwcy | xuni`ulcy gnk x`äy+ m`il`k`y unflcjny x`jw`jcy`y c dcjw`ðcy`y p~n jc `wu`ä`j ` kcy fu`jgny xucxlnw`ulcy* @yä+k` nywu~iw~u` gnk ylywnd` xckäwlic ucd`jc nj k` ìxci unx~ekli j `i eùglonunjilàjgcyn xuco~jg`dnjwn gn wcgc xuningnjwn fulnfc+ xcup~n dlnjwu`y nki`dxc yn kknj`e` gn fu`jgny gcdljlcy jcelkl`ulcy+ k` il~g`g yn xcek`e` gn ~j` d`y`xucknw`ulr`g`+ gnyxucvlyw` gn wlnuu`y c gn i~`kp~lnu cwu` xucxlng`g* Nyw` `dxkl` |gnynyxnu`g` y~eik`yn+ ~j` vnr icdxknw`dnjwn ~ue`jlr`g`+ xnuglù wcg` vck~jw`g gnunwcuj u ` k` icjglilùj gnk xnp~nðc xucxlnw`ulc | x~gc ynu d jlx~k`g` icjouni~njil` xcu k`y i`d`ulkk`y `ulywciuàwli`y icjwu` kcy xuc|niwcy gn unocud` `fu`ul``xc|`gcy xcu kcy `fuli~kwcuny `yylg~l 7* Y~ xcylilùj nywu`wìfli` nj k` i`xlw`k gn ~jldxnulc nj n}x`jylùj ceklfù+ nj òkwldc wìudljc+ ` k` ik`yn glulfnjwn ucd`j` `x`iloli`u y~y ljdngl`wcy ljwnunyny d`wnul`kny xcu dnglc gn glywule~ilcjny xòekli`y gn

fu`jc* Nycy unx`uwcy o~nucj+ nj un`klg`g+ nk dnrp~ljc y~ywlw~wc gn k` glywule~ilùj gnk` wlnuu`+ p~n j~ji` w~vc k~f`u* X`u` k` cklf`up~ä` ynj wcul`k p~n icjwuck`e` k`Unxòekli` nu` xunonulekn ~j xucknw`ul`gc x`ylvc | icjy~dlyw` ` ~j i`dxnyljcuni`kilwu`jwn | xucg~iwlvc*

Page 32: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 32/181

@mcu` |` ny xcylekn `j`klr`u k`y unxnui~ylcjny p~n nyw` icjolf~u`ilùj ycil`k w~vcyceun nk i~uyc nyxniäolic gnk n}x`jylcjlydc ucd`jc* Nk gny`uuckkc gnk xcgnuäc ilvlkucd`jc yn glywljf~lù gn kcy nbndxkcy fulnfcy nj gcy `yxniwcy o~jg`dnjw`kny+gluniw`dnjwn unk`ilcj`gcy `decy icj k` nywu~iw~u` ljwnuj` gn k` il~g`g* Nj xuldnuk~f`u+ Ucd` yn dcywuù i`x`r gn `dxkl`u9 Eu~jw+Ycil`k icjokliwy lj wmn Ucd`j Unx~ekli + xx* 09$7* Ljik~yc gnyx~ìy gn p~n D`ulc `ecklnu` kcyunp~lylwcy gn xucxlng`g x`u` k` icjyiulxilùj+ k`y knflcjny icjwlj~`ucj wnjlnjgc ~j` icdxcylilùjd`|culw`ul`dnjwn u~u`k* Eu~jw2 ¡Wmn `ud| `jg wmn k`jg lj wmn Ucd`j Unvck~wlcj±+ Wmn Bc~uj`k co Ucd`j Yw~glny + 0<?5+ x* 67*7 Wlenulc Fu`ic+ wule~jc gnonjycu gn ~j` Kn} @fu`ul` + gnj~jilù nk ndxceunildlnjwc gn kcy xnp~nðcyxucxlnw`ulcy2 ¡Kcy mcdeuny p~n k~im`j | d~nunj xcu Lw`kl` icdx`uwnj y~ `lun | y~ k~r+ xnuc j`g` dàyQ***T K~im`j | d~nunj x`u` d`jwnjnu k` ulp~nr` | kcy k~bcy gn cwucy+ | `~jp~n unilenj nk wäw~kc gn g~nðcygnk d~jgc+ jc wlnjnj jl ~j yldxkn xng`rc gn wlnuu` p~n yn` y~|c±* -Xk~w`uic+ Wlenul~y `jg I`l~y Fu`iim~y + L]+ >,* Wlenulc Fu`ic+ ägckc gnk xnp~nðc i`dxnylj`gc+ o~n kljim`gc xcu ~j` d~kwlw~g ~ue`j`ljok`d`g` icjwu` ìk xcu kcy x`wucjcy ynj`wcul`kny*

QXàf* >9T

y~ xucxlc ylywnd` xckäwlic x`u` ljik~lu ` k`y il~g`gny lw`kl`j`y p~n y~e|~fù nj nk

wu`jyi~uyc gn y~ n}x`jylùj xnjljy~k`u* @ glonunjil` gn @wnj`y+ Ucd` n}lflù ` y~y`kl`gcy+ gnygn nk xuljilxlc+ yckg`gcy x`u` y~y nbìuilwcy | jc gljnuc x`u` y~ wnycuc+ icjkc p~n `klvl`e` nk xnyc gn y~ gcdljlc nj wlndxcy gn x`r | kcy `w`e` oludndnjwn ` nkk`nj wlndxcy gn f~nuu`* Nj nywc+ Ucd` ylf~lù nk nbndxkc gn Nyx`uw`+ `~jp~n y~ icjwuckdlklw`u injwu`klr`gc yceun k`y wucx`y `kl`g`y o~n ylndxun d~imc d`|cu* Xnuc+ `gndày+Ucd` o~n i`x`r gn icjynf~lu p~n nywcy `kl`gcy yn ljwnfu`u`j nj y~ xucxlc ylywnd`xckäwlic gn ~j` ocud` ` k` p~n j~ji` x~gc `yxlu`u jljf~j` il~g`g fulnf`* Kc p~nxnudlwlù nywn mnimc o~n k` xni~kl`u nywu~iw~u` ycil`k gn Ucd`* Ljik~yc k` dàycklfàup~li` gn k`y xcknly fulnf`y gn k` ìxci` ikàyli` nyw`e` e`y`g` o~jg`dnjw`kdnjwnnj ~j` ik`yn dngl` gn il~g`g`jcy xucxlnw`ulcy p~n m`iä` ldxcylekny k`y n}wund`yglyx`ulg`gny nicjùdli`y njwun ulicy | xceuny gnjwuc gn k` il~g`g* Nk `~wculw`ulydcxckäwlic gn Nyx`uw` ‗i`yc nbndxk`u gn k` cklf`up~ä` mnkìjli`‗ jc ylfjloliù ~j`xck`ulr`ilùj gn ik`yny njwun kcy il~g`g`jcy+ yljc p~n+ icdc |` mndcy vlywc+ o~n`icdx`ð`gc nj k` ìxci` ikàyli` gn ~j ynð`k`gc lf~`klw`ulydc nicjùdlic+ p~nxuce`ekndnjwn ljik~ä` k` icjinylùj ` wcgcy kcy nyx`uw`jcy gn xucxlng`gny nyw`w`knylj`klnj`ekny+ xunily`dnjwn x`u` y`kv`u ` kcy mcxklw`y gnk wlxc gn ¡xucknw`ulr`ilùj± p~ny~oulnucj nj Ucd` >* K xckly ikàyli` gn Funil` icjynuvù+ i~`kp~lnu` p~n> K` gni`gnjil` gn Nyx`uw` wu`y k` f~nuu` gnk Xnkcxcjnyc o~n `icdx`ð`g`+ xcu nk icjwu`ulc+ gn ~jnjcudn `elydc nicjùdlic njwun kcy il~g`g`jcy ulicy | kcy ndxceunilgcy+ nj nk d`uic gn ~j`icjwu`iilùj gndcfuàoli` | ~j` gnydcu`klr`ilùj xckäwli`* Xnuc k`y wu`glilcjny gn lf~`kg`g d`uil`k ynd`jw~vlnucj w`j ljwnjy` | xuco~jg`dnjwn p~n nj nk ylfkc LL `jwny gn Iulywc+ nj nk dlydc x~jwc olj`k gny~ mlywcul`+ Nyx`uw` xunynjilù kcy ycuxunjgnjwny nxlycglcy gn kcy un|ny u`gli`kny @fly LL+ Iknùdnjny LLL |+yceun wcgc+ J`ely* Nk xucfu`d` ycil`k gn J`ely x`u` k` un`iwlv`ilùj gn Nyx`uw` ljik~ä` nk n}lklc gn kcyjcekny+ k` `ecklilùj gnk nocu`gc+ k` icjinylùj gn il~g`g`jä` ` kcy yòeglwcy kci`kny+ k` nd`jilx`ilùj gn kcy

nyik`vcy | k` glywule~ilùj ` kcy xceuny gn k`y wlnuu`y icjolyi`g`y* Nu` xuce`ekndnjwn nk icjb~jwc gndnglg`y unvck~ilcj`ul`y dày icmnunjwn | gn dày `dxklc `ki`jin b`dày ocud~k`gc nj k` @jwlfûng`g*Nyw` òkwld` n}xkcylùj gn k` vlw`klg`g xckäwli` mnkìjli` yn ci~kw` icj gnd`yl`g` ouni~njil` icdc yl ynwu`w`u` gn ~j` xcyg`w` `enuu`jwn c d`uflj`k ` k` Funil` ikàyli`* Nj un`klg`g+ `uucb` ~j` unvnk`gcu` |unwucyxniwlv` k~r yceun k` j`w~u`knr` gnk ylywnd` xckäwlic nyx`uw`jc nj nk dcdnjwc gn y~ nyxknjgcu* Nj~j` gn k`y icjoucjw`ilcjny dày gu`dàwli`y gn k` @jwlfûng`g+ nj nk x~jwc n}`iwc gn k` ljwnuyniilùj njwunnk niklxyn gn Funil` | k` `yinjylùj gn Ucd`+ J`ely yn njounjwù ` P~ljwc Ok`dljlc ‗bnon gn kcy nbìuilwcynjvl gcy x`u` n}wlux`u nk nbndxkc gn k` y~evnuylùj nyx`uw j`‗ icj nyw`y ylfjloli wlv`y x`k`eu`y2 ¡Jcn}lbàly p~n Nyx`uw` yn xklnf~n v~nywu`y xucxl`y kn|ny n ljywlw~ilcjny Q***T _cycwucy nyicfìly v~ny$

QXàf* >7T

o~nyn y~ fu`gc unk`wlvc gn gndciu`il` | cklf`up~ä`+ ~j` ~jlg`g iävli` nju`lr`g` nj k`

xucxlng`g u~u`k gn y~ ljdngl`w` vniljg`g1 xcu nyw` dlyd` u`rùj+ k` xckly fulnf` nu`wnuulwcul`kdnjwn ljnkàywli` n lji`x`r gn n}wnjgnuyn ylj xnugnu y~ xucxl` lgnjwlg`g* K`icjywlw~ilùj ucd`j`+ xcu nk icjwu`ulc+ jc nu` yùkc ocud`kdnjwn cklfàup~li`+ yljc p~ny~ icjwnjlgc nu` d~imc dày xuco~jg`dnjwn `ulywciuàwlic+ xcup~n yn e`y`e` nj ~j`

Page 33: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 33/181

nywu`wloli`ilùj nicjùdli` gn k` ycilng`g ucd`j` gn ~j cugnj icdxknw`dnjwn glywljwc*Nywc mlrc xcylekn k` `dxkl ilùj gn k` il~g`g`jä` ucd`j` ` k`y ik`yny glulfnjwnyyldlk`uny gn k`y il~g`gny `kl`g`y gn Lw`kl`+ p~n nu`j ycil`kdnjwn `jàkcf`y ` k` dlyd`jceknr` ucd`j` | yn m`eä`j enjnolil`gc gn k`y icjp~lyw`y ~kwu`d`ulj`y gn Ucd`* K`yil~g`gny lw`kl`j`y yn unenk`ucj olj`kdnjwn icjwu` Ucd` nj nk `ðc <0 `* I*+ i~`jgc o~nunim`r g` y~ xnwlilùj gn il~g`g`jä` ucd`j + `kfc p~n jljfòj `kl`gc gn @wnj`y c gnNyx`uw` m`eä` xnglgc b`dày* Xnuc ljik~yc nj nyw` ci`ylùj+ nk cebnwlvc gn y~ f~nuu` o~n~j Nyw`gc xnjljy~k`u lw`kl`jc icj ~j` i`xlw`k | ~j Ynj`gc+ nj icjyilnjwn ldlw`ilùjgnk cugnj ~jlw`ulc ucd jc+ | jc ~j v~nkw` ` k`y glyxnuy`y ljgnxnjgnjil`yd~jlilx`kny ?* K` unenklùj lw`kl`j` o~n ycoci`g` dlklw`udnjwn nj k` k`uf` | nji`ujlr`g`k~im` gn k` kk`d`g` f~nuu` ycil`k* Xnuc nj dnglc gnk xcywnulcu wcuenkkljc gn k`yf~nuu`y ilvlkny gnjwuc gn k` Unxòekli`+ njwun k`y o`iilcjny gn D`ulc | Ylk`+ nk Ynj`gcx~gc icjingnu k`y unlvljgli`ilcjny xckäwli`y eàyli`y gn kcy `kl`gcy+ xcup~n nk i`uàiwnugn k` ik`yn glulfnjwn ucd`j` | gn y~ Icjywlw~ilùj o`ilklw`e`j ~j` `dxkl`ilùj vl`ekn gnk` il~g`g`jä` ` k`y cwu`y il~g`gny lw`kl`j`y+ fcenuj`g`y xcu ~j x`wulil`gc ~ue`jc gni`uàiwnu yldlk`u `k gn k` ik`yn ynj`wcul`k+ icj k` ulp~nr` | nk cilù jniny`ulcy x`u`x`uwlilx`u+ ljik~yc gnygn knbcy+ nj nk ylywnd` xckäwlic gn k` Unxòekli`* K` jceknr`lw`kl`j` jc y`wlyolrc gn ocud` ljdngl`w` wcg`y y~y `yxlu`ilcjny xckäwli`y gn i`ufcy

injwu`kny nj nk Nyw`gc ucd`jc |+wu` i`e`kknuä` n ljo`jwnuä` gn `i~nugc icj y~y unp~lylwcy gn xucxlng`g | gnynàly p~n ~jcy xcicyyceuny`kf`j nj ulp~nr` | p~n k`y fnjwny gnk icdòj nywìj ycdnwlg`y ` nkkcy* J~nywuc knflyk`gcu jc p~lycp~n nk Nyw`gc nyw~vlnu` nj d`jcy gn ~jcy xcicy+ ` p~lnjny vcycwucy kk`dàly Ynj`gc+ jl p~n jljf~j`ik`yn w~vlnu` y~xund`iä` nj nk Nyw`gc* J~nywuc knflyk`gcu iunä` p~n xcu k` lf~`kg`g gn ocuw~j` | gnglfjlg`g m`euä` d~imcy p~n ndx~ð`uä`j k`y `ud`y xcu y~ x`äy± -Klvlc+ Mlywculny + ]]]L_+ }}}l+ 06$0=,*? X* @* Eu~jw+ ¡Lwàkl`j `ldy `w wmn wldn co wmn Ycil`k V`u±+Wmn Bc~uj`k co Ucd`j Yw~glny + 0<?>+ xx* <8$08<* Eu~jw iunn p~n nk ylfkc gn x`r nj Lw`kl` wu`y k` gnuucw` gn @jäe`k o~n ~j` gn k`y u`rcjny p~nicjvnjilnucj ` kcy `kl`gcy gn k`y vnjw`b`y gn k` ~jlg`g xckäwli`*

QXàf* >>T

wu`y k` icjinylùj gn k` il~g`g`jä`+ y~y ~kwnulcuny `delilcjny m`euä`j gn icjywlw~lu~j` xcgnucy` o~nur` x`u` k`y wu`jyocud`ilcjny ycil`kny gn ~j` ìxci` xcywnulcu* Xnucy~ ljwnfu`ilùj xckäwli` unxunynjwù+ ` xny`u gn wcgc+ ~j x`yc gnilylvc nj k` o~w~u`nywu~iw~u` gn wcgc nk Ldxnulc ucd`jc* K` unk`wlv` okn}lelklg`g ljywlw~ilcj`k p~n ny`ljwnfu`ilùj gndcywu`e` glc ` Ucd` ~j` vnjw`b` jcw`ekn nj y~ `yinjylùj ldxnul`k+xcup~n icj nkk` yn nvlw`ucj kcy gcy xckcy njwun kcy p~n yn m`eä` glvlglgc | m~jglgc k`n}x`jylùj fulnf`2 nk ilnuun xund`w~uc n ldxcwnjwn gn k` il~g`g$Nyw`gc c nk dnwnùulicwul~jo`klydc dcjàup~lic noniw~`gc ` icyw` gn nkk`* K` oùud~k` xckäwli` gn k`Unxòekli` gn Ucd` unxunynjwù ~j `v`jin jcw`ekn nj noli`il` unk`wlv`*

Icj wcgc+ k` ljjcv`ilùj gnilylv` gn k` n}x`jylùj gn Ucd` o~n nj òkwldc wìudljcnicjùdli`+ | icjylywlù nj k` ljwucg~iilùj+ xcu vnr xuldnu` nj k` @jwlfûng`g+ gn kcy

fu`jgny k`wlo~jglcy nyik`vlyw`y* Icdc |` mndcy ynð`k`gc+ k` `fuli~kw~u` fulnf` ~wlklrù`dxkl`dnjwn ` kcy nyik`vcy+ xnuc nyw~vc kldlw`g` ` rcj`y xnp~nð`y+ icj ~j`xcek`ilùj nyi`y`+ gnelgc ` p~n k` ilvlklr`ilùj fulnf` ylndxun w~vc ~j i`uàiwnuxuni`ul`dnjwn icywnuc n ljy~k`u* @gndày+ | yceun wcgc+ k`y olji`y gnk Àwli` c Dnynjl`i~kwlv`g`y xcu nyik`vcy ylndxun w~vlnucj ~j` n}wnjylùj d~| dcgnyw`+ p~lrà gn ~j`dngl` ylw~`g` njwun 05 | 57 mniwàun`y+ icdc d~imc* Nywn dcgnkc u~u`k nyw`e` klf`gc+j`w~u`kdnjwn+ ` k` nywu~iw~u` ycil`k gn k` xckly fulnf`+ p~n i`uniä` gn fu`jgnyicjinjwu ilcjny gn ulp~nr`* K` ilvlklr`ilùj mnknjäywli` m`eä` icjcilgc+ xcu nkicjwu`ulc+ njcudny icjinjwu`ilcjny gn wlnuu`y nj d`jcy gn k`y glj`ywä`y | gn k`jceknr`+ xnuc jc ~j` nyik`vlw~g `fuäick` fnjnu`klr`g`* K` Unxòekli` ucd`j` o~n k`xuldnu` p~n ~jlù ` k` fu`j xucxlng`g `fu`ul` nk wu`e`bc gn nyik`vcy nj nk i`dxc `fu`j nyi`k`* K` `x`ulilùj gn k` nyik`vlw~g icdc dcgc cuf`jlr`gc gn xucg~iilùjlj`~f~uù+ icdc |` m`eä` y~inglgc nj Funil`+ k` ìxci` ikàyli` xucxl`dnjwn glim` gnk` ilvlklr`ilùj ucd`j`+ nk `xcfnc gn y~ xcgnuäc | gn y~ i~kw~u`* Xnuc yl elnj nj Funil`m`eä` icljilglgc icj k` nyw`elklr`ilùj gn k`y xnp~nð`y olji`y | gn ~j i~nuxc

Page 34: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 34/181

icdx`iwc gn il~g`g`jcy+ nj Ucd` p~ngù ylywnd`wlr`g` xcu ~j` `ulywciu`il` ~ue`j`p~n fcr`e` |` gnk gcdljlc ycil`k | nicjùdlic gn k` il~g`g* Nk uny~kw`gc gn nkkc o~n k`j~nv` ljywlw~ilùj u~u`k gnk fu`j k`wlo~jglc nyik`vlyw`* K` d`jc gn ceu` ~wlklr`g` njnyw`y njcudny xucxlng`gny+ p~n y~uflnucj ` x`uwlu gn olj`kny gnk ylfkc LLL+ o~ny~dljlywu`g` xcu k` nyxniw`i~k`u ynuln gn i`dx`ð`y p~n glnucj ` Ucd` nk gcdljlcgnk d~jgc dnglwnuuàjnc2 k`y f~nuu`y xòjli`y | d`ingùjli`y+ k`y f~nuu`y icjwu`

\~f~uw` |

QXàf* >?T

Dlwuäg`wny | k` f~nuu` gn k`y F`kl`y+ p~n ickd`ucj ` Lw`kl` gn dlklw`uny i`~wlvcy njenjnolilc gn k` ik`yn glulfnjwn* @k dlydc wlndxc+ k`y onuciny | y~inylv`y e`w`kk`y p~nw~vlnucj k~f`u nj nk dlydc y~nkc gn k` xnjäjy~k` ‗k`y f~nuu`y gn @jäe`k | k`y f~nuu`yycil`k | ilvlk‗ x~ylnucj e`bc nk icjwuck gn k` cklf`up~ä` ynj`wcul`k c gn y~y o`iilcjny

vliwculcy`y fu`jgny wnuulwculcy n}xucxl`gcy ` k`y väiwld`y gnuucw`g`y nj cwucyicjokliwcy+ gn ocud` nyxnil`k nj nk y~u gn Lw`kl` 6* Xcu cwu` x`uwn* ny`y dlyd`y f~nuu`ynj nk n}wnulcu | nj nk ljwnulcu `injw~`ucj gu`dàwli`dnjwn k` gni`gnjil` gnki`dxnylj`gc ucd`jc+ p~n nj cwucy wlndxcy m`eä` icjywlw~lgc k` yùklg` e`yn gnxnp~nðcy xucxlnw`ulcy gn k` xluàdlgn ycil`k gn k` il~g`g* K` icjwlj~` ylw~`ilùj gnf~nuu` njwu`ð`e` ~j` dcvlklr`ilùj ylj olj* Kcy il~g`g`jcy `yylg~l + kk`d`gcy `ðcy wu`y`ðc ` k` knflùj+ i`ä`j ` dlkk`uny e`bc y~y e`jgnu`y+ dlnjwu`y p~n kcy y~xnuvlvlnjwnynu`j lji`x`iny gn icjynuv`u y~y wlnuu`y+ `eycuelg`y gn ocud` iunilnjwn xcu k`jceknr`* Gnygn nk `ðc 588 `k 0?6 `* I*+ nk 08 xcu ilnjwc c dày gn wcgcy kcy mcdeunykleuny | `g~kwcy gn Ucd` nyw~vlnucj `klyw`gcy xnud`jnjwndnjwn nj nk nbìuilwc* Nywnflf`jwnyic nyo~nurc dlklw`u yùkc nu` xcylekn xcup~n k` nicjcdä` ilvlk nj k` p~n yn`xc|`e` xcgä` o~jilcj`u m`yw` nyn x~jwc fu`il`y `k wu`e`bc gn kcy nyik`vcy+ p~nklenu`e` k`y icuunyxcjglnjwny unynuv`y gn d`jc gn ceu` x`u` kcy nbìuilwcy gn k`Unxòekli` =* @ y~ vnr+ k`y f~nuu`y vliwculcy`y xucxcuilcj`e`j dày i`~wlvcy$nyik`vcyx`u` njvl`u ` k`y il~g`gny | k`y olji`y gn Lw`kl`*

Nk uny~kw`gc olj`k gn wcgc nkkc o~n k` `x`ulilùj gn ~j`y xucxlng`gny `fu`ul`y+ gn ~j`ljdnjylg`g m`yw` njwcjiny gnyicjcilg`+ i~kwlv`g`y xcu nyik`vcy* Nj nk ylfkc L `* I*+kcy jcekny dày xcgnucycy+ icdc K~ilc Gcdlilc @mnjce`uec+ xcgä`j xcynnu dày gn=8*888 mniwàun`y* Nywcy k`wlo~jglcy unxunynjw`e`j ~j j~nvc onjùdnjc ycil`k p~nwu`jyocudù nk i`dxc lw`kl`jc* Icdc ny j`w~u`k+ kcy k`wlo~jglcy jc ocud`e`j jniny`ul`n ljv`ul`ekndnjwn ekcp~ny icdx`iwcy gn wlnuu`+ i~kwlv`gcy icdc ~jlg`gnyyljf~k`uny <* Nk i`yc i`u`iwnuäywlic nu` p~n kcy k`wlo~jgly$6 Gcjgn nyw`e`j icjinjwu`gcy kcy gcy njndlfcy dày luunicjilkl`ekny gn Ucd` g~u`jwn k`y f~nuu`yicjwu` @jäe`k | k` f~nuu` ycil`k2 kcy y`djlw`y | kcy k~i`jcy*= X* @* Eu~jw+Lw`kl`j d`jxc nu+ 55> e*I*$`*G* 07 + C}ocug+ 0<60+ x* 75?*< Nywc w`delìj y~ingä` nj wcgc nk Ldxnulc+ ljik~yc gnyx~ìy gn p~n yn mlilnu`j dày ouni~njwny kcyekcp~ny icjinjwu`gcy gn wlnuu`y+ `fu~x`gcy nj d`yy`n * K` lji`x`ilg`g x`u` icdxunjgnu nywn `yxniwco~jg`dnjw`k gnk k`wlo~jglydc ucd`jc m` ylgc unk`wlv`dnjwn icdòj* ^j nbndxkc unilnjwn ny nk xuljilx`knyw~glc u~yc yceun nk Ldxnulc w`ugäc2 N* D* Ymw`nu$

QXàf* >6T

w`y xcyn|nu`j ~j fu`j jòdnuc gn olji`y c vlkk`n gn dngl`j` n}wnjylùj+ ` vninyicjwlf~cy+ xnuc p~lrà nj cwu`y w`jw`y ci`ylcjny glywule~lgcy xcu wcgc nk x`äy |xk`jloli`gcy gn w`k dcgc p~n v`ulcy `gdljlywu`gcuny | `fnjwny nbnuilnu j ~j`

vlflk`jil` ùxwld`* Xnuc ljik~yc nyw`y xucxlng`gny glyxnuy`y nu`j d~imc dày n}wnjy`yp~n y~y xungninycu`y fulnf`y | icj ouni~njil` y~xnu`e`j k`y 058 mniwàun`y ->88l~fnu` , gn n}wnjylùj+ dlnjwu`y p~n k`y olji`y icjinjwu`g`y+ icdc k` yngn gn Xkljlc nk

Bcvnj nj Wcyi`j`+ xcgä`j `ki`jr`u c y~xnu`u k`y 0* 588 mniwàun`y 08* Nk `~fn gn kcyk`wlo~jglcy lw`kl`jcy icjg~bc ` ~j` fu`j n}wnjylùj gn kcy u`jimcy f`j`gnucy | ` k`icdelj`ilùj gnk i~kwlvc gn vljc | `inlw~j` icj nk gn kcy inun`kny* Nk ljok~bc gnkwu`e`bc nyik`vc nu` w`j fu`jgn p~n ` olj`kny gn k` Unxòekli` jc yùkc k` `fuli~kw~u`

Page 35: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 35/181

lw`kl`j` gnxnjgä` gn ìk+ yljc p~n m`eä` ljv`glgc w`delìj k` d`|cu x`uwn gnk icdnuilc | k` ljg~ywul` m`yw` nk x~jwc gn p~n p~lrà nk <8 xcu ilnjwc gn kcy `uwny`jcy gn Ucd`nu`j gn culfnj nyik`vc 00* K` j`w~u`knr` gn k` flf`jwnyi` y`i~glg` ycil`k p~n njwu`ðùk` n}x`jylùj ldxnul`k gn Ucd` | k` eàyli` o~nur` dcwulr p~n k` ycyw~vc x~ngnj`xunil`uyn ` x`uwlu gn k` xuco~jg` wu`jyocud`ilùj gndcfuàoli` p~n `i`uunù* Eu~jwi`ki~k` p~n nj nk `ðc 55> `* I* m`eä` nj Lw`kl` ~jcy 7* 788*888 xnuycj`y kleuny ounjwn` ?88*888 nyik`vcy1 nj nk `ðc 79 `* I* m`eä` p~lrà `kungngcu gn 7*>88*888 m`elw`jwnykleuny ounjwn ` 9*888*888 gn nyik`vcy+ n ljik~yc ny xcylekn p~n yn n}xnuldnjw`u` ~jgny$

d`j+ Aulrly U`ecvk`gnk“imnyacvc Ywucl` v Rx`gjlb Xucvljwyl`b Uldyacl Ldxnull + Dcyiò+ 0<>6* Wcgc nk`jàklyly gn Ymw`nud`j yceun k` mlywcul` ycil`k gnk ylfkc LLL yn e`y` nj ~ð` icjwu`xcylilùj luun`k njwun k`vlkk` gn dngl`j` n}wnjylùj | nk fu`j k`wlo~jgl~d 1 ` k` xuldnu k` gnjcdlj` ¡k` ocud` gn xucxlng`g`jwlf~`± | k` lgnjwloli` icj k`y cklf`up~ä`y d~jlilx`kny gn k` ìxci`+ | `k ynf~jgc kc icjvlnuwn nj ~jonjùdnjc ¡xucwcon~g`k±+ i`u iwnuäywlic gn ~j` `ulywciu`il` n}wu`d~jlilx`k* _ì`yn Aulrly U`ecvk`gnk“imnyacvc Ywucl` + xx* 97$7>+ 00?$6* Nj un`klg`g+ kcyk`wlo~jgl` ylndxun nyw~vlnucj icdx~nywcyxuljilx`kdnjwn gn vlkk`n + | k`y kldlw`ilcjny ¡d~jlilx`kny± yceun k` xucxlng`g gn k` wlnuu` j~ji` w~vlnucjfu`j ldxcuw`jil`1 xcu nk icjwu`ulc+ kcy y`kw~y c olji`y n}wu`wnuulwcul`kny+ ylw~`g`y o~nu` gn kcy kädlwnyd~jlilx`kny+ unxunynjw`ucj ylndxun+ xuce`ekndnjwn+ ~j` xucxcuilùj ljylfjloli`jwn gn wcgc nk wnuulwculcldxnul`k* -X`u` nywc òkwldc+ nj kc p~n Ymw`nud`j xcjn ~j ìjo`yly n}`fnu`gc+ vì`yn Bcjny+ Wmn k`wnu

Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* 605$9*,08 _ì`yn A* G* Vmlwn+ ¡K`wlo~jgl`±+E~kknwlj co wmn Ljywlw~wn co Ik`yyli`k Yw~glny + 0<?6+ jòd* 07+ xx* 6?$6*Vmlwn ljylywn nj p~n kcy k`wlo~jglcy xcgä`j ynu c elnj olji`y dl}w`y nj fu`j nyi`k`+ icdc k` gn Xkljlc njWcyi`j`+ c u`jimcy x`u` k` f`j`gnuä`* Nyw`y òkwld`y o~nucj dày ouni~njwny nj nk y~u gn Lw`kl`+ dlnjwu`yk`y xuldnu`y kc o~nucj nj k`y wlnuu`y dày oìuwlkny gnk injwuc | nk jcuwn*00 Eu~jw+Ycil`k icjokliwy lj wmn Ucd`j Unx~ekli + xx* 97$>*

QXàf* >=T

injyc jnwc nj k` xcek`ilùj kleun dlnjwu`y yn p~ljw~xkli`e` k` xcek`ilùj nyik`v` 05* Njnk d~jgc `jwlf~c j~ji` yn m`eä` vlywc j`g` yndnb`jwn* Nk xcwnjil`k xknjc gnk dcgcgn xucg~iilùj nyik`vlyw` yn gnyxknfù xcu vnr xuldnu` nj Ucd`+ p~n kc cuf`jlrù | kckknvù ` k` icjik~ylùj kùfli` p~n Funil` j~ji` m`eä` n}xnuldnjw`gc* Nk dlklw`ulydc

gnxung`gcu gn k` Unxòekli` ucd`j` o~n y~ xuljilx`k x`k`ji` gn `i~d~k`ilùjnicjùdli`* K` f~nuu` `xcuwù wlnuu`y+ wule~wcy | nyik`vcy1 kcy nyik`vcy+ kcy wule~wcy |k`y wlnuu`y xucxcuilcj`ucj nk d`wnul`k x`u` k` f~nuu`*

Xnuc k` wu`yinjgnjil` mlywùuli` gn k`y icjp~lyw`y ucd`j`y nj k` i~nji` dnglwnuuàjn`jc x~ngn ung~iluyn nj dcgc `kf~jc ` k`y ocuw~j`y nyxniw`i~k`uny gn k` cklf`up~ä`ynj`wcul`k* Nk `v`jin gn k`y knflcjny un`klrù nj nk icjb~jwc gn k` mlywcul` gn k`

@jwlfûng`g ~j i`delc d~imc dày xuco~jgc p~n ìyn* Nk xcgnuäc gn Ucd` ljwnfuù `kDnglwnuuàjnc ciilgnjw`k | ` y~ mljwnuk`jg gnk jcuwn nj nk d~jgc ikàylic* Nyw` o~n k`gnilylv` un`klr`ilùj gn k` Unxòekli` p~n+ ` glonunjil` gn y~y i`~wnk`y glxkcdàwli`y njCulnjwn+ glulflù gnygn nk xuljilxlc y~ o~nur` `jn}lcjlyw` o~jg`dnjw`kdnjwn m`il`Ciilgnjwn* K` n}x`jylùj ickcjl`k fulnf` nj nk Dnglwnuuàjnc culnjw`k+ icdc mndcy

vlywc+ `gcxwù k` ocud` gn ~j` xucklonu`ilùj gn o~jg`ilcjny ~ue`j`y+ iun`g`y njxuldnu k~f`u gnygn `uule` xcu kcy dlydcy ycenu`jcy gn D`ingcjl` n ldlw`gcynjynf~lg` gnygn `e`bc xcu kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny gn k` rcj`+ | wcgc nywc `i`niä`nj ~j` rcj` icj ~j` xunvl` mlywcul`+ n}wu`cuglj`ul dnjwn k`uf`+ gn ilvlklr`ilùjgny`uuckk`g`+ p~n yn undcjw`e` d~imc dày `kkà p~n k` gn k` dlyd` Funil`* K`n}x`jylùj ickcjl`k ucd`j` nj nk Dnglwnuuàjnc ciilgnjw`k w~vc ~j icjwn}wc | ~ji`uàiwnu eàyli`dnjwn glywljwc* Mlyx`jl` | k` F`kl` ‗| dày w`ugn nk Jùulic+ k` Unil` |Eulw`jl`‗ nu j wlnuu`y undcw`y | xuldlwlv`y+ xcek`g`y xcu icd~jlg`gny wule`knyinkw`y | d~im`y gn nkk`y ylj jljfòj icjw`iwc mlywùulic icj nk d~jgc ikàylic* Y~ljwnfu`ilùj nj ìk xk`jwn`e` xuceknd`y gn ~j cugnj icdxknw`dnjwn glywljwc `k gn k`mnknjlr`ilùj gnk Culnjwn Xuù}ldc+ xcup~n nyw`y wlnuu`y jc yùkc nyw`e`j `wu`y`g`y

ycil`k | i~kw~u`kdnjwn+ yljc p~n unxunynjw`e`j+ `gndày+ rcj`y ljwnulcuny gn ~j wlxcp~n k` @jwlfûng`g ikàyli` j~ji` m`eä` ylgc i`x`r m`yw` njwcjiny gn cuf`jlr`u nic$05 Eu~jw+Lw`kl`j d`jxc nu + xx* 050$>+ 090* X`u` k` njcudn d`fjlw~g gnk wnycuc p~n k` ik`yn glulfnjwn

Page 36: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 36/181

ucd`j` y`p~nù nj nk n}wu`jbnuc+ `x`uwn gn k` `i~d~k`ilùj gn nyik`vcy+ vì`yn @* M* D* Bcjny+ ¡Ucdn±+Wuclylídn Icjonunjin Ljwnuj`wlcj`kn g“Mlywclun Nicjcdlp~n -D~jlim+ 0<?>,+ 9+ X`uäy+ 0<68+ xx* =0$5*Nyw` xcjnjil` vnuy` yceun nk i`uàiwnu nicjùdlic gnk ldxnul`klydc ucd`jc*

QXàf* ><T

jùdli`dnjwn* K` d`wulr xuldlfnjl` gn k` il~g`g$Nyw`gc o~n k` nywunim` ou`jb` gnk

klwcu`k | nk d`u+ | k` Funil` ikàyli` j~ji` k` `e`jgcjù* K` ìxci` mnknjäywli` m`eä`icjcilgc k` ~ue`jlr`ilùj ljwnjylv` gn k`y i~kw~u`y ulenunð`y gnk Culnjwn Xuù}ldc+e`y`g`y gnygn m`iä` d~imc wlndxc nj kcy unf`gäcy ok~vl`kny | unculnjw`g`y `mcu`x`uil`kdnjwn m`il` nk d`u -dcgloli`ilùj yldecklr`g` xcu nk i`delc gn Dnjoly `

@knb`jguä`,* Xnuc nk gnylnuwc icdnjr`e` ljdngl`w`dnjwn gnwuày gn wcg` k` käjn`icywnu` gnk y~u | nk nywn gnk Dnglwnuuàjnc+ gn w`k ocud` p~n k` xuco~jglg`g gn k`ickcjlr`ilùj j~ji` o~n d~| fu`jgn nj Àouli` gnk Jcuwn jl nj nk Culnjwn* NkDnglwnuuàjnc ciilgnjw`k jc couniä`+ ylj nde`ufc+ jl ~j klwcu`k jl ~j ylywnd` gnunf`gäcy ` k`y j~nv`y oucjwnu`y gn Ucd`* @p~ä+ xcu vnr xuldnu`+ k` @jwlfûng`gikàyli` yn njounjw`e` ` fu`jgny n}wnjylcjny gnk ljwnulcu+ gnyxucvlyw`y gn ~j` xunvl`ilvlklr`ilùj ~ue`j`* K` il~g`g$Nyw`gc ucd`j`+ p~n m`eä` gny`uuckk`gc nk k`wlo~jglcu~u`k nyik`vlyw`+ o~n k` p~n yn dcywuù i`x`r gn gcdlj`u ny`y wlnuu`y* K`y u~w`yok~vl`kny gn Mlyx`jl` | k` F`kl` o~nucj wnywlfcy gn nyw` xnjnwu`ilùj* Xnuc nk ädxnw~luunylywlekn p~n kknvù ` k`y knflcjny m`yw` nk W`bc+ nk Kclu`+ nk Wàdnyly | nk Ulj o~n nkgnk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` xknj`dnjwn ldxk`jw`gc nj nk i`dxc+ ylj jljfòjkädlwn jl ldxngldnjwc* Nj nyw` ìxci` o~n i~`jgc yn unflywuù xuce`ekndnjwn nk d`|cu`v`jin gn k` @jwlfûng`g ikàyli nj nk àdelwc gn k` wnijckcfä` `fu`ul`2 nkgnyi~euldlnjwc gnk dckljc flu`wculc x`u` dcknu nk fu`jc i~|cy xuldnucy wnywldcjlcy+nj y~y gcy ocud`y xuljilx`kny+ yn nji~njwu`j nj Lw`kl` | Nyx`ð` ` dngl`gcy gnk ylfkcLL `* I* 09+ icnwàjncy gn k` n}x`jylùj ucd`j` nj nk Dnglwnuuàjnc ciilgnjw`k |yädeckcy gn y~ glj`dlydc u~u`k* Nk ì}lwc nj k` cuf`jlr`ilùj gn k` xucg~iilùj `fuäick`` fu`j nyi`k` xcu d`jc gn ceu` nyik`v` o~n k` icjglilùj xunvl` gn k` icjp~lyw` | k`ickcjlr`ilùj xnud`jnjwny gn kcy fu`jgny mljwnuk`jgy gnk cnywn | nk jcuwn* Mlyx`jl |k` F`kl` o~nucj+ b~jwc ` Lw`kl + k`y xucvljil`y ucd`j`y dày xuco~jg`dnjwn d`ui`g`yxcu k` nyik`vlw~g m`yw` nk gnoljlwlvc olj`k gnk Ldxnulc07* Nk icdnuilc fulnfc m`eä`xnjnwu`gc nj Culnjwn1 k`09 K* @* Dculwr+Fu`lj$dlkky `jg okc~u lj ik`yyli`k @jwlp~lw| + C}ocug+ 0<>=+ xx* 67+ 08>+ 00>$?*07 Bcjny+ ¡Yk`vnu| lj wmn @jilnjw cukg±+ xx* 0<?+ 0<=* Xcywnulcudnjwn+ Bcjny wnjglù ` y~xuldlu k` F`kl` |` kldlw`u k`y rcj`y gn `kw` gnjylg`g gn nyik`vlw~g ` Mlyx`jl` n Lw`kl 2 Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx*6<9$7* Xnuc nj un`klg`g n}lywnj e~nj`y u`rcjny x`u` d`jwnjnu y~ `olud`ilùj culflj`k* @ x`uwlu gnkxuldnu xnuäcgc ldxnul`k+ k` F`kl` gnk y~u nyw~vc i`u`iwnulr`g` xcu y~ inui`jä` ` Lw`kl` nj k` nywu~iw~u`nicjùdli` | ycil`k2 Xkljlc k` icjylgnu`e` i`yl icdc ~j` n}wnjylùj gn k` xnjäjy~k`+ Lw`$

QXàf* ?8T

`fuli~kw~u` k`wlj` ¡`eulù± Ciilgnjwn* J`w~u`kdnjwn+ kcy ucd`jcy w`delìj o~jg`ucjil~g`gny nj nk Dnglwnuuàjnc ciilgnjw`k |+ ylfjloli`wlv`dnjwn+ k`y icjywu~|nucj `culkk`y gn kcy uäcy j`vnf`ekny* K` dlyd` iun`ilùj gn ~j` nicjcdä` u~u`k nyik`vlyw`gnxnjgä` gn k` ldxk`jw`ilùj gn ~j` xuùyxnu` ung gn il~g`gny p~n unxunynjw`u`j kcyx~jwcy wnudlj`kny gn y~y n}ingnjwny | y~ xuljilxlc nywu~iw~u`k gn `uwli~k`ilùj |icjwuck* Nj nyw` ìxci` yn icjywu~|nucj Iùugce`+ K|cj+ @dlnjy+ Wuìvnuly | ilnjwcy gnil~g`gny dày* Y~ jòdnuc j~ji` lf~`kù `k gn k` ycilng`g gnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k+d~imc dày vlnb` | dày gnjy`dnjwn xcek`g`+ xnuc o~n d~| y~xnulcu `k gn k`yil~g`gny o~jg`g`y xcu Ucd` nj Culnjwn*

Noniwlv`dnjwn+ k` n}x`jylùj ucd`j` nj k` rcj mnknjäywli` ylf~lù ~j i~uyc d~|glonunjwn `k gn y~ dcgnkc nj k`y wlnuu`y inkw`y gn Ciilgnjwn* G~u`jwn d~imc wlndxc

o~n dày g~elw`wlv` n ljilnuw` | yn glulflù ` ekcp~n`u k`y ljwnuvnjilcjny p~n x~glnu`ji`~y`u ldxcuw`jwny gnynp~lkleulcy nj nk ylywnd` gn Nyw`gcy vlfnjwn -Olklxc _+ @jwäcicLLL, | ` iun`u unljcy iklnjwny dày p~n xucvljil`y icjp~lyw`g`y 0>* @yä+ o~n d~|ylfjloli`wlvc p~n ljik~yc gnyx~ìy gn k` gnuucw` gnk òkwldc fu`j nbìuilwc ynkì~ilg` nj

Page 37: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 37/181

D`fjnyl`+ nj nk `ðc 0<=+ g~u`jwn kcy ilji~njw` `ðcy ylf~lnjwny jc yn `jn}lcj`u`jljfòj wnuulwculc culnjw`k | p~n Xìuf`dc jc x`y`u` x`iäoli`dnjwn ` k` `gdljlywu`ilùjucd`j` m`yw` nk `ðc 05< `* I*+ fu`il`y `k wnyw`dnjwc gn y~ kn`k dcj`ui` dày p~n `~j` gnilylùj ynj`wcul`k | yn icjvluwlnu` `yä nj k` xuldnu` xucvljil `ylàwli` gnkLdxnulc* @ x`uwlu gn njwcjiny+ i~`jgc Ucd` yn xnui`wù gn k`y njcudny ulp~nr`y p~nnyw`e`j glyxcjlekny nj Culnjwn | kcy bnony dlklw`uny icjylf~lnucj d`|cuny xcgnunyldxnul`kny nj nk n}wu`jbnuc ‗nj nk ylfkc L `* I* ‗+ k` `funylùj yn mlrc dày uàxlg` |ylywndàwli`* Xnuc kcy unfädnjny unx~ekli jcy `gdljlywu`ucj fnjnu`kdnjwn k`yunjw`ekny xucvljil`y `ylàwli`y+ p~n y~y fnjnu`kny `uune`w`e`j `mcu` ` y~y yc$

kl` vnul~y p~`d xucvljil + ¡dày Lw`kl` p~n xucvljil`±* K` wnyly gn kcy k`wlo~jglcy nyik`vlyw`y nj k`J`uecjnjyn x`unin+ xcu w`jwc+ p~n jc xunynjw` xuceknd`y* K` F`kl` gnk jcuwn+ xcu nk icjwu`ulc+ wnjä` ~ji`uàiwnu d~imc dày xuldlwlvc | nyw`e` dnjcy ~ue`jlr`g`* Xnuc o~n `p~ä xunily`dnjwn ‗nj k` unflùj gnkKclu`‗ gcjgn nyw`kk`uä`j g~u`jwn nk Ldxnulc w`ugäc k`y fu`jgny unenklcjny gn kcy e`f`~gny + gnyiulw`yn}xuny`dnjwn xcu y~y icjwndxcuàjncy icdc knv`jw`dlnjwcy gn nyik`vcy u~u`kny -vì`yn xàflj` 085+ j*=7,* X`unin kùflic+ xcu w`jwc+ `kljn`u wcg` k` F`kl`+ icj Nyx`ð` n Lw`kl`+ icdc ~j` ldxcuw`jwn unflùj gn`fuli~kw~u` nyik`vlyw`*0> N* E`gl j+ Ucd`j ldxnul`klyd lj wmn k`wn Unx~ekli + C}ocug+ 0<?=+ xàflj`y 5$05+ icdx`u` icj fu`jxnjnwu`ilùj k` xckäwli` ucd`j` nj Culnjwn | Ciilgnjwn*

QXàf* ?0Tenu`jcy mnknjäywlicy+ icj ~j däjldc gn i`delc ycil`k c ljwnuonunjil` xckäwli`+gnik`u`jgc m`enuk`y ¡klenu`gc± gn y~y gìyxcw`y | icjwnjwàjgcyn icj kcy n}~enu`jwnyljfunycy olyi`kny gn k` unflùj* Nj nk Dnglwnuuàjnc culnjw`k jc yn ljwucg~bc k`nyik`vlw~g `fu`ul ` fu`j nyi k` | kcy j~dnucycy xulylcjnucy gn f~nuu` mnimcynyik`vcy nu`j nde`ui`gcy m`il` Ciilgnjwn x`u` ynu ndxkn`gcy nj k` dlyd` Lw`kl`*Kcy `gdljlywu`gcuny | `vnjw~unucy ucd`jcy yn `xucxl`ucj gn k`y olji`y gn k`dcj`up~ä`+ xnuc gnb`ucj ljw`iwcy y~y ylywnd`y gn wu`e`bc* K` xuljilx`k ljjcv`ilùj gnkgcdljlc ucd`jc nj Culnjwn w~vc k~f`u nj k`y il~g`gny fulnf`y gn k` rcj`+ nj k`y p~nyn ldx~ylnucj gnwnudlj`gcy unp~lylwcy gn xucxlng`g x`u` `iingnu ` kcy i`ufcyd~jlilx`kny+ icj cebnwc gn vlji~k`uk`y dày nywunim`dnjwn ` k`y jcud`y cklfàup~li`ygn k` Il~g`g Nwnuj`* Nj k` xuàiwli`+ nywn mnimc yùkc glc ~j` icgloli`ilùj b~uägli` `kxcgnu gn o`iwc gn kcy jcw`ekny kci`kny p~n |` gcdlj`e`j ny`y il~g`gny 0?* Iìy`u |

@~f~ywc iun`ucj nj Culnjwn ~j`y xci`y ickcjl`y ~ue`j`y+ nyxniäoli`dnjwn ucd`j`y+x`u` `ynjw`u ` xucknw`ulcy | vnwnu`jcy k`wljcy nj @yl`* Xnuc nyw`y ickcjl`y gnb`ucjd~| xcic u`ywuc* Ylfjloli wlv`dnjwn+ i~`jgc yn icjywu~|ù ~j` j~nv` ynuln gnil~g`gny g~u`jwn nk xuljilx`gc -yceun wcgc nj k` ìxci` gn kcy @jwcjljcy, o~nucjnynjil`kdnjwn o~jg`ilcjny fulnf`y+ icmnunjwny icj nk xunvlc i`uàiwnu i~kw~u`k gnunflùj* J~ji` m~ec jljfòj ljwnjwc gn ucd`jlr`u k`y xucvljil`y culnjw`kny1 p~lnjy~oulù wcg` k` i`uf` gn k` k`wljlr`ilùj o~n Ciilgnjwn* K` oucjwnu` kljfûäywli` ‗p~n le`gnygn Lklul` ` k` Ilunj li`‗ gnkldlw`e` k`y gcy rcj`y eàyli`y gnk j~nvc cugnjldxnul`k*

K` icjp~lyw` ucd`j` gnk Dnglwnuuàjnc nj kcy gcy òkwldcy ylfkcy gn k` Unxòekli`+ | k`wundnjg` n}x`jylùj gn k` nicjcdä` ynj`wcul`k p~n xucdcvlù+ o~n `icdx`ð`g` nj nkljwnulcu gn ~j gny`uuckkc y~xnunywu~iw~u`k ylj xuningnjwny nj nk d~jgc `jwlf~c* O~nnj nywn xnuäcgc+ noniwlv`dnjwn+ i~`jgc nk gnunimc ilvlk ucd`jc `x`unilù nj wcg` y~~jlg`g | yljf~k`ulg`g* Gny`uuckk`gc fu`g~`kdnjwn gnygn nk `ðc 988 `* I*+ nk ylywnd`knf`k ucd`jc yn xunci~xù nynjil`kdnjwn gn unf~k`u k`y unk`ilcjny ljocud`kny gnicjwu`wc n ljwnui`delc njwun il~g`g`jcy xulv`gcy* Y~ culnjw`ilùj o~jg`dnjw`k yne`y`e` nj k`y wu`jy`iilcjny nicjùdli`y ‗icdxu`+ vnjw`+ `kp~lknu+ `uunjg`dlnjwc+mnunjil`+ ol`jr`‗ | nj y~y icjicdlw`jwny gn wlxc o`dlkl u+ d`wuldcjl`kny cwnyw`dnjw`ulcy* K`y unk`ilcjny xòekli`y gnk il~g`g`jc icj nk Nyw`gc | k` unk`ilùjx`wul`ui`k gnk i`enr` gn o`dl$0? Bcjny+Wmn Funna ilwlny oucd @kn}`jgnu wc B~ywljl`j + xx* >0$=+ 0?8*

QXàf* ?5T

Page 38: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 38/181

kl` icj y~y y~ecuglj`gcy wnjä`j ~j` ldxcuw`jil` yni~jg`ul` unyxniwc `k gny`uuckkcinjwu`k gn k` wncuä` | k` xuàiwli` knf`k1 k`y xuldnu`y yn icjylgnu`e`j gnd`yl`gcd~g`ekny x`u` ynu cebnwc gn ~j` b~ulyxu~gnjil` ylywndàwli`+ dlnjwu`y p~n k` ynf~jg``e`ui`e` k` d`|cu x`uwn gnk àdelwc ljonulcu gnk iuldnj 06* K` vnug`gnu` ldxcuw`jil`gn k` b~ulyxu~gnjil` unx~ekli`j` jc u`gli e` nj jljf~j` gn nkk`y* Kc p~n icjywlw~|ùnk wnuunjc xni~kl`u gn y~ jcw`ekn `v`jin jc o~n nk gnunimc xòeklic c iuldlj`k+ yljc nkgnunimc ilvlk p~n unfä` kcy xknlwcy yceun k` xucxlng`g njwun k`y x`uwny nj klwlflc* Nkgny`uuckkc gn ~j` wncuä` knf`k gn i`uàiwnu fnjnu`k nu` icdxknw`dnjwn j~nvc nj k`

@jwlfûng`g* Nyn gny`uuckkc jc o~n ~j` iun`ilùj gn o~jilcj`ulcy nyw`w`kny c gn`ecf`gcy nj nbnuililc+ yljc gn b~ulyw`y nyxnil`klr`gcy | `ulywciuàwlicy p~nxnud`jniä`j `k d`ufnj gnk xucinyc gn klwlf`ilùj | `xcuw`e`j cxljlcjny yceuni~nywlcjny gn xuljilxlc knf`k dày p~n gn `y~jwcy gn mnimc ` k` b~gli`w~u` p~n vnä`kcy i`ycy un`kny* Kcy b~ulyw`y gn k` Unxòekli`+ p~n i`uniä`j gn nyw`w~y colil`k+gny`uuckk`ucj ~j` ynuln gn ¡olf~u`y icjwu`iw~`kny± `eywu`iw`y+ `xkli`ekny `k `jàklylygn `iwcy x`uwli~k`uny gn k`y unk`ilcjny icdnuil`kny | ycil`kny* Y~ ljiklj`ilùjljwnkniw~`k nu` dày `j`käwli` p~n ylywndàwli`+ xnuc nk uny~kw`gc `i~d~k`wlvc gn y~wu`e`bc o~n k` `x`ulilùj+ xcu vnr xuldnu` nj k` mlywcul`+ gn ~j i~nuxc cuf`jlr`gc gn

b~ulyxu~gnjil` ilvlk icdc w`k* Nk gny`uuckkc nicjùdlic gnk ljwnui`delc dnui`jwlk p~n

`icdx`ðù nj Lw`kl` ` k` icjywu~iilùj gnk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc+ e`y`gc nj k`~wlklr`ilùj fnjnu`klr`g` gn k` nyik`vlw~g+ njicjwuù `yä y~ unoknbc b~uäglic ` olj`kny gnk` Unxòekli` nj k` iun`ilùj gn ~j gnunimc icdnuil`k ylj xuningnjwny* K` gnilylv` |fu`j m`r`ð` gnk j~nvc gnunimc ucd`jc o~n+ x~ny+ icdc nu` kùflic+ y~ gnyi~euldlnjwcgnk icjinxwc gn ¡xucxlng`g `eyck~w`± c gcdljl~d n} l~un P~lulwl~d 0=* Jljfòjylywnd` knf`k `jwnulcu m`eä` icjcilgc j~ji` k` jcilùj gn ~j` xucxlng`g xulv`g` yljunywuliilcjny* Nj Funil`+ nj Xnuyl` c nj Nflxwc+ k` xucxlng`g ylndxun o~n ¡unk`wlv`± c+glimc gn cwu` ocud`+ ylndxun nyw~vc icjglilcj`g` xcu kcy gnunimcy y~xnulcuny cick`wn$06 X`u` ~j nyw~glc ik`uc yceun k` `x`ulilùj | k` j`w~u`knr` gn k` b~ulyxu~gnjil` gn nywn xnuäcgc+ vì`yn O*M K` ycj+ ¡Ucd`j K` ±+ nj B* X* E`kygcj -icdx*,+ Wmn Ucd`jy + Kcjguny+ 0<?>+ xx* 085$08 yy*0= Nk dnbcu nyw~glc dcgnujc yceun nk gnunimc ucd`jc g` k` gnelg` ldxcuw`jil` ` nywn m`kk`rfc2 M* O*

Bckc lir+ Mlywculi`k ljwucg~iwlcj wc wmn yw~g| co Ucd`j K` + I`deulgfn+ 0<>5+ xx* 075$9+ 75?* K` xknj`xucxlng`g xulv`g` nu` ¡p~ljw`ul`± xcup~n nu` ~j `wule~wc gn k` il~g`g`jä` ucd`j` nj i~`jwc w`k2 ynwu`w`e` gn ~j` xucxlng`g eyck~w`+ xnuc jc ~jlvnuy`k*

QXàf* ?9T

u`kny gn cwu`y `~wculg`gny c x`uwny+ c elnj xcu k`y ceklf`ilcjny unyxniwc ` nkk`y* K` b~ulyxu~gnjil` ucd`j` o~n k` xuldnu` p~n nd`jilxù ` k` xucxlng`g xulv`g` gn wcg`kldlw`ilùj n}wuäjyni`+ gny`uuckk`jgc k` j~nv` glywljilùj njwun k` dnu` ¡xcynylùj± cicjwuck oàiwlic gn kcy elnjny | k` ¡xucxlng`g± c wäw~kc knf`k `eyck~wc yceun nkkcy* Nkgnunimc ucd`jc gn xucxlng`g ‗nj nk p~n ~j yniwcu d~| y~yw`jil`k nyw`e` gnywlj`gckùfli`dnjwn ` k` xucxlng`g gn nyik`vcy‗ unxunynjwù k` xuäywlj` gnywlk`ilùjicjinxw~`k gn k` xucg~iilùj icdnuil`klr`g` | gnk ljwnui`delc gn dnui`jiä`y nj nkd`uic gn ~j `dxklc ylywnd` gn Nyw`gcy p~n m`eä` mnimc xcylekn nk ldxnul`klydcunx~ekli`jc* Gnk dlydc dcgc p~n k` ilvlklr`ilùj fulnf` o~n k` xuldnu` nj gnyxunjgnunk xckc `eyck~wc gn k` ¡klenuw`g± gnk icjwlj~c xckäwlic gn icjglilcjny | gnunimcyunk`wlvcy p~n ylndxun m`eä` xungcdlj`gc `jwny gn nkk`+ `yä w`delìj k` ilvlklr`ilùjucd`j` o~n k` xuldnu` nj ynx`u`u nk ickcu x~uc gn k` ¡xucxlng`g± gnk nyxniwucnicjùdlic gn k` xcynylùj cx`i` n ljgnwnudlj`g` p~n k` m`eä` xuninglgc* K`xucxlng`g p~lulw`ul`+ k` icjy~d`ilùj knf`k gn k` n}wnjylv` nicjcdä` nyik`vlyw` gnUcd`+ ylfjloliù ~j x~jwc gn kknf`g` wu`yinjgnjw`k+ gnywlj`gc ` xnug~u`u dày `kkà gnkd~jgc | k` nu` p~n kc m`eä`j njfnjgu`gc*

K` Unxòekli` m`eä` icjp~lyw`gc x`u` Ucd` ~j ldxnulc+ xnuc y~y xucxl`y vliwcul`y k`mlilnucj `j`iuùjli`* K` cklf`up~ä` gn ~j` yck` il~g`g jc xcgä` d`jwnjnu ~jlgc `kDnglwnuuàjnc nj ~j yckc ylywnd` xckäwlic2 k` dlyd` d`fjlw~g gn y~ ì}lwc k` m`eä`gnb`gc xnp~nð`* Nk òkwldc ylfkc gn icjp~lyw`y unx~ekli`j y+ p~n kknv`ucj ` k`y

Page 39: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 39/181

knflcjny m`yw` nk Ì~ou`wny | nk i`j`k gn k` D`jim`+ o~n `icdx`ð`gc gn vnuwlfljcy`ywnjylcjny ycil`kny gnjwuc gn k` xucxl` ycilng`g ucd`j`+ uny~kw`gc gluniwc gn kcydlydcy wul~jocy cewnjlgcy icj unf~k`ulg`g nj nk n}wu`jbnuc* K` `flw`ilùj i`dxnylj`nj gnd`jg` gn wlnuu`y m`eä` ylgc `mcf`g` icj k` y~xunylùj gn kcy Fu`ic+ xnucun`x`uniä` `mcu`+ gnjwuc gnk xucxlc nbìuilwc+ `gcxw jgc ocud`y j~nv`y |`dnj r gcu`y* K` icjwlj~` kk`d`g` ` olk`y m`eä` gnelklw`gc | ung~ilgcljljwnuu~dxlg`dnjwn `k icjb~jwc gn k` ik`yn gn xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+ xnuc y~y`yxlu`ilcjny nicjùdli`y yn d`jw~vlnucj | njicjwu`ucj `mcu` y~ n}xunylùj nj k`yiunilnjwny xunylcjny un`klr`g`y ` x`uwlu gn k` ìxci` gn D`ulc nj gnd`jg` gnicjinylcjny gn wlnuu` x`u` kcy vnwnu`jcy klinjil`gcy+ `d`uf`gcy y~xnuvlvlnjwny gn kcygnenuny dlklw`uny p~n uni`ä`j icj w`jw` o~nur` yceun nk i`dxnylj`gc ucd`jc* K``ulywciu`il` ynj`wcul`k yn m`eä` enjnolil`gc njcudndnjwn gnk y`p~nc olj`jilnuc gnkDnglwnuuàjnc p~n ylf~lù ` k`y xucfunylv`y `jn}lcjny un`klr`g`y xcu

QXàf* ?7T

Ucd`+ m`ilnjgc ocuw~j`y ljdnjy`y nj wule~wcy+ n}wcuylcjny+ wlnuu`y | nyik`vcy+ xnucjc w~vc jljf~j` xunci~x ilùj xcu xucxcuilcj u jl ylp~lnu` ~j` dùgli`icdxnjy`ilùj ` k` wucx`+ i~|`y e`w`kk`y kn m`eä`j xuci~u`gc ny`y lj`~glw`y ulp~nr`y*Kcy knflcj`ulcy unileä`j ~j` m~dlkgn x`f` | nu`j klinjil`gcy ylj icjwndxk`ilcjny |ylj jljf~j` unicdxnjy` xcu kcy k`ufcy xnuäcgcy gn ynuvlilc nj kcy p~n jc yùkc`uulnyf`e`j y~y vlg`y+ yljc p~n xnugä`j w`delìj icj ouni~njil` y~y xucxlng`gny*M`enukny x`f`gc ~j` xuld` `k klinjil`ukcy m`euä` ylfjloli`gc nyw`ekninu ~j ldx~nywc‗xcu d~| klfnuc p~n o~nyn‗ yceun k`y ik`yny xcynngcu`y+ icy` p~n k` `ulywciu`il`glulfnjwn yn jnfù ` icjylgnu`u* Nk uny~kw`gc o~n k` iun`ilùj gn ~j` wnjgnjil`ljmnunjwn ` kcy nbìuilwcy gnk òkwldc xnuäcgc gn k` Unxòekli` ` unwlu`u y~ kn`kw`g dlklw`ugnk Nyw`gc | glulfluk` m`il` kcy fnjnu`kny vliwculcycy p~n xcgä`j f`u`jwlr`u ` y~yyckg`gcy+ xcu y~ xcgnu xnuycj`k+ ecwljny c gcj`wlvcy* Nk väji~kc njwun nk knflcj`ulc |nk bnon dlklw`u yn mlrc i`g` vnr dày x`unilgc `k p~n n}lywä` njwun x`wuùj | iklnjwn nj k`

vlg` ilvlk* @ x`uwlu gn k` ìxci` gn D`ulc | Ylk`+ kcy yckg`gcy dlu`e`j ` y~y fnjnu`kny

nj e~yi` gn unicdxnjy`y nicjùdli`y | kcy fnjnu`kny ~wlklr`e`j ` y~y yckg`gcy x`u`y~ nyi`k`g` xckäwli`* Kcy nbìuilwcy yn icjvluwlnucj nj ljywu~dnjwcy gn kcyicd`jg`jwny xcx~k`uny | k`y f~nuu`y ndxnr`ucj ` wu`jyocud`uyn nj `vnjw~u`yxulv`g`y gn kcy iùjy~kny `delilcycy* Xcdxn|c+ Iu`yc | Iìy`u gnwnudlj`ucj y~yxucxlcy xk`jny nywu`wìflicy gn icjp~lyw` | `funylùj nj Elwljl`+ X`uwl` | F`kl` 0<* K`yulv`klg`gny o`iilcj`kny p~n wu`glilcj`kdnjwn m`eä`j glvlglgc k` xckäwli` d~jlilx`k ynwu`jyolulnucj+ xcu icjylf~lnjwn+ `k wn`wuc dlklw`u+ d~imc dày v`ywc p~n kcy nywunimcykädlwny gn Ucd`* K` icjyni~njil` ljnvlw`ekn m`euä` gn ynu k` `x`ulilùj gn k`y fu`jgnyf~nuu`y ilvlkny*

@k dlydc wlndxc+ yl k` dlynul` i`dxnylj` o~n nk y~ey~nkc gnk gnycugnj | gn k`w~ue~knjil` dlklw`u ` olj`kny gn k` Unxòekli`+ k` gloäilk ylw~`ilùj gn k`y d`y`y ~ue`j`y`f~glrù njcudndnjwn k` iulyly gnk xcgnu ynj`wcul`k* Icj k` n}wnjylùj gnk Ldxnulc+ k`i`xlw`k gn Ucd` `~dnjwù y~ w`d`ðc gn ocud` ljicjwuck`ekn* Nk iunilnjwn ì}cgc u~u`kyn icdeljù icj k`y d`ylv`y ldxcuw`ilcjny gn nyik`vcy | xucg~bnucj njwun `decy ~j`

v`yw` dnwuùxckl* Nj wlndxcy gn Iìy`u+ Ucd` wnjä` xuce`ekndnjwn ~j` xcek`ilùj gn~jcy 6>8*888 m`elw`jwny+ icj kc p~n y~xnu`e` ljik~yc ` k`y d`|cuny il~g`gny gnkd~jgc mnknjäywlic* Nk m`d$0< E`gl`j y~eu`|` k` jcvng`g gn nyw` nvck~ilùj nj Ucd`j ldxnul`klyd lj wmn k`wn Unx~ekli + xx* 66$<8*

QXàf* ?>T

eun+ k` njonudng`g | k` xceunr yn ine`e`j nj kcy `wnyw`gcy y~e~uelcy gn k` i`xlw`k+nj kcy p~n x~k~k`e`j kcy `uwny`jcy+ wu`e`b`gcuny | xnp~nðcy wnjgnucy+ |` o~nynjnyik`vcy+ d`j~dlwlgcy c kleuny 58* K`y d~kwlw~gny ~ue`j`y m`eä`j ylgc dcvlklr`g`y`yw~w`dnjwn xcu kcy d`jlceunucy gn k` jceknr` icjwu` kcy unocud`gcuny `fu`ulcy nj nk

Page 40: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 40/181

ylfkc LL+ cxnu`ilùj p~n yn unxlwlù ~j` vnr dày icj nk `e`jgcjc gn I`wlklj` xcu k`xknen ucd`j`+ p~n y~i~delù nj k` ocud` ikàyli` ` k` xucx`f`jg` cklfàup~li` icjwu`~j njndlfc ¡ljinjgl`ulc± gnk Nyw`gc+ ` p~lnj yùkc xnud`jnilnucj olnkny m`yw` nk olj`kkcy xnp~nðcy xucxlnw`ulcy gn Nwu~ul`* Xnuc ìywn o~n nk òkwldc gn yndnb`jwny nxlycglcy*

@ x`uwlu gn njwcjiny+ nk xucknw`ul`gc ucd`jc x`unin m`enuyn klenu`gc gnoljlwlv`dnjwngn k` w~wnk` ynj`wcul`k* Nj kcy òkwldcy `ðcy gn k` Unxòekli`+ y~ glyxcylilùj gn àjldcyn mlrc i`g` vnr dày `dnj`r`gcu` | mcywlk m`il` nk cugnj xckäwlic wu`glilcj`k* Gnelgc` k` `~ynjil` vluw~`k gn ~j` o~nur` gn xckliä` yùklg` | noli`r nj ~j` il~g`g unecy`jwngn wuny i~`uwcy gn dlkkùj gn m`elw`jwny+ k` ljdngl`w` xunylùj d`ylv` p~n* k`yljy~uuniilcjny ~ue`j y xcgä`j xucvci u nj k`y iulyly gn k` Unxòekli` nu`icjylgnu`ekn* Cup~nyw`gc xcu nk wule~jc Ikcglc+ p~n `udù ` `kf~jcy yniwcuny gn kcyxceuny gn Ucd` nj kcy `ðcy >8+ nk xucknw`ul`gc ~ue`jc cew~vc xcu vnr xuldnu` ~junx`uwc kleun gn wulfc nj nk `ðc >9 `* I*+ p~n ` x`uwlu gn njwcjiny yn icjvluwlù nj ~jmnimc xnud`jnjwn gn k` vlg` xckäwli` ucd`j`2 nk jòdnuc gn y~y enjnolil`ulcy yn m`eä`nknv`gc ` 958*888 nj nk `ðc 7? `* I* Xcu cwu` x`uwn+ nk ik`dcu xcx~k`u o~n kc p~n glc `Xcdxn|c nk d`jgc n}wu`cuglj`ulc gnk nbìuilwc p~n x~yc nj d`uim` k` gnyljwnfu`ilùjdlklw`u gnoljlwlv` gnk cugnj ynj`wcul`k1 nk njw~yl`ydc xcx~k`u+ kc p~n mlrc ` Iìy`u w`jxnklfucyc x`u` k` `ulywciu`il` ~j` gìi`g` dày w`ugn+ | nk unileldlnjwc xcx~k`u kc p~n

kn f`u`jwlrù y~ uninxilùj wul~jo`k nj Ucd` gnyx~ìy gn x`y`u nk U~eliùj* Wu`y k`d~nuwn gn Iìy`u+ o~n ~j` vnr dày nk w~d~kwc xcx~k`u nj k`y i`kkny gn Ucd` `jwn k``~ynjil` gn y~ mnungnuc kc p~n ceklfù `k Ynj`gc ` xnglu ` @~f~ywc p~n `inxw`u` k`unjcv`ilùj gn kcy xcgnuny icjy~k`uny | gliw`wcul`kny nj kcy `ðcy 55$0< `* I*+ ìxci`gnk gnoljlwlvc njwlnuuc gn k` Unxòekli`*

Olj`kdnjwn+ `~jp~n p~lrà yn` kc dày ldxcuw`jwn gn wcgc+ nk ljdcvlklydc`~wcxucwniwcu | nk `r`ucyc gnyfcelnujc gn k` jceknr` ucd`j` nj k` gluniilùj gn k`yxucvljil`y k` mlrc i`g` vnr dày ljicdxnwnjwn x`u` glulflu ~j ldxnulc icydcxcklw`*Y~y58 X* @* Eu~jw+ ¡Wmn Ucd`j dce±+X`yw jg Xunynjw + 0<??+ xx* <$0?*

QXàf* ??T

xulvlknflcy n}ik~ylvcy nu`j ljicdx`wlekny icj k` xucfunylv` ~jloli`ilùj gn y~yicjp~lyw`y ~kwu`d`ulj`y* K`y xucvljil`y icdc w`kny nu`j wcg`vä` ldxcwnjwny x`u`cxcjnu ~j` yùklg` unylywnjil` ` y~ nfcäydc u`x`r* Xnuc k` xucxl` Lw`kl` ‗k` xuldnu`xucvljil` p~n icjylf~lù k` x`ulg`g ocud`k gn gnunimcy ilvlkny nj k` fnjnu ilùj`jwnulcu+ gnyx~ìy gn ~j` unenklùj vlcknjw`‗ jc kc nu`* Kcy wnuu`wnjlnjwny lw`kl`jcym`eä`j icjp~lyw`gc k` ljwnfu`ilùj b~uägli` nj k` icd~jlg`g ucd`j`+ xnuc wcg`vä` jcm`eä`j xnjnwu`gc nj nk jòiknc injwu`k gnk xcgnu | gn kcy i`ufcy ynj`wcul`kny* Y~cxcuw~jlg`g x`u` ljwnuvnjlu gnilylv`dnjwn nj k` xckäwli` kknfù icj nk nyw`kklgc gn k`ucjg` olj`k gn f~nuu`y ilvlkny njwun kcy wul~jvlucy* Kcy wnuu`wnjlnjwny gn k`y xucvljil`y

lw`kl`j`y `i~glnucj nj wucxnk nj `xc|c gn @~f~ywc+ gnonjycu gnik`u`gc gn y~ywu`glilcjny | xunuucf`wlv`y icjwu` nk cdljcyc | n}wu`v`f`jwn culnjw`klydc gn D`uic @jwcjlc | y~ x`uwlgc 50* Y~ `gmnylùj ` k` i`~y` gn @~f~ywc+ icj nk o`dcyc b~u`dnjwcgn olgnklg`g xunyw`gc xcu ¡ wcw` Lw`kl` ± nj nk `ðc 95+ kn `ynf~uù k` vliwcul` gn @iilc* Nyylfjloli`wlvc p~n i`g` ~j` gn k`y wuny f~nuu`y ilvlkny p~n gnwnudlj`ucj nk gnywljc gnk` Unxòekli` ylf~lnu`j k` dlyd` x`~w` fncfuàoli`2 wcg`y o~nucj f`j`g`y xcu nk e`jgcp~n icjwuck`e` Ciilgnjwn | xnuglg`y xcu nk x`uwlgc `ynjw`gc nj Culnjwn+ ` xny`u gny~ y~xnulcu ulp~nr` | uni~uycy* K`y e`w`kk`y gn O`uy`kl`+ Olklxcy | @iilc yn kleu`ucj njFunil`+ `v`jr`g` gnk mndlyonulc gnuucw`gc* ^j` vnr dày yn x~yc gn d`jlolnywc p~n nkinjwuc gljàdlic gnk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc nyw`e` nj nk Dnglwnuuàjnc ciilgnjw`k*Xnuc dlnjwu`y k` xuldlfnjl` e`yn wnuulwcul`k gn Iìy`u nyw~vc nj k`y xucvljil`yeàue`u`y gn k` F`kl`+ Ciw`vl`jc ocubù y~ ekcp~n xckäwlic nj k` dlyd` Lw`kl` |+ njicjyni~njil`+ y~ vliwcul` o~n dnjcy xunwcul`j` | dày g~u`gnu`*

Nk j~nvc @~f~ywc unicflù nk xcgnu y~xundc ~jlnjgc wu`y gn yä ` k`y dòkwlxkny o~nur`y

Page 41: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 41/181

gnk gnyicjwnjwc | k` gnyljwnfu`ilùj n}lywnjwny nj k` Unxòekli` gn k` òkwld` ìxci`* @~f~ywc o~n i`x`r gn un~jlu ` ~j` xknen ~ue`j` gnynyxnu`g` | ` ~j`y m`ywl`g`ywucx`y i`dxnylj`y icjwu` ~j` xnp~nð` | cgl`g` ìklwn fcenuj`jwn+ i~|c cx~knjwcicjynuv`g~ulydc k` n}xcjä` ` ~j` icjw~dnkl` xcx~k`u i`g` vnr d`|cu1 xnuc+ yceunwcgc+ @~f~ywc yn `xc|ù nj kcy wnuu`wnjlnjwny gn k` xucvljil` lw`kl`j` p~n e~yi`e`j`mcu` y~ x`uwlilx`ilùj nj kcy i`ufcy | kcy mc$

50 Nk x`xnk gn k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn lw`kl`j` nj k` y~elg` gn @~f~ywc `k xcgnu ny ~jc gn kcy wnd`yinjwu`kny gnk dày o`dcyc nyw~glc yceun nywn xnuäcgc2 U* Y|dn+ Wmn Ucd`j unvck~wlcj + C}ocug+ 0<?8+ xx*=+ 5=?$<8+ 9><$?>+ 9=7+ 7>9*

QXàf* ?6T

jcuny gnk ylywnd` p~n m`eä`j `|~g`gc ` icjywu~lu* Gn @iilc y~uflù ~j` dcj`up~ä`nyw`ekn | ~jlvnuy`k+ xcup~n yùkc nkk` xcgä` y~xnu`u nk nywunimc d~jlilx`klydc gn k`cklf`up~ä` ynj`wcul`k gn Ucd`* K` dcj`up~ä` d`ingùjli` yn m`eä` y~xnux~nywcunxnjwlj`dnjwn ` ~j v`ywc | n}wu`ðc icjwljnjwn | o~n lji`x`r gn xucg~ilu ~j` ik`ynglulfnjwn ~jloli`g` p~n x~glnu` fcenuj`ukc xcyw o`iwc + ` xny`u gn p~n xcylekndnjwn

@knb`jguc yn xnui`w`u` gn p~n ìyn nu` nk xuceknd` nywu~iw~u`k eàylic icj nk p~n yn

njounjw`e`* K` dcj`up~ä` ucd`j` gn @~f~ywc+ xcu nk icjwu`ulc+ kknfù x~jw~`kdnjwni~`jgc ycjù y~ mcu`+ jl gnd`yl`gc xucjwc jl gnd`yl`gc w`ugn2 nk gloäilk x`yc gn k`il~g`g$Nyw`gc `k ldxnulc ~jlvnuy`k ‗o`dlkl`u wu`jylilùj iäikli gn k` @jwlfûng`gikàyli`‗ yn un`klrù icj ~j ì}lwc jcw`ekn e`bc nk xuljilx`gc*

K`y wnjybcjny dày xnklfucy`y gnk òkwldc xnuäcgc unx~ekli`jc o~nucj ung~ilg`y fu`il`y` ~j` ynuln gn dnglg`y xckäwli`y `yw~w`y+ gnywlj`g`y ` nyw`elklr`u gn j~nvc nk cugnjycil`k ucd`jc* @jwn wcgc+ @~f~ywc icjinglù x`uink`y gn wlnuu` ` kcy dlkny gn yckg`gcygnydcvlklr`gcy gnyx~ìy gn k`y f~nuu`y ilvlkny+ x`f`jgc ` d~imcy gn nkkcy icj y~ocuw~j` xnuycj`k* Nyw`y icjinylcjny ‗icdc k`y p~n Ylk` m`eä` mnimc `jwny‗xuce`ekndnjwn yn mlilnucj nj y~ d`|cuä` ` icyw` gn cwucy xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+ p~no~nucj gny`kcb`gcy x`u` gnb`u ylwlc ` kcy vnwnu`jcy p~n vckvä`j ` y~y i`y`y+ |+ xcuw`jwc+ jc yluvlnucj x`u` dnbcu`u d~imc k` ylw~`ilùj ycil k gnk icjb~jwc gnki`dxnylj`gc jl x`u` wu`jyocud`u nk dcgnkc fnjnu`k gì k` xucxlng`g `fuäick` njLw`kl551 xnuc yä yluvlnucj x`u` i`kd`u k`y gnd`jg`y gn k`55 Nk xuceknd` gn k`y wlnuu`y icjinglg`y ` kcy vnwnu`jcy gn f~nuu` xcu Iìy`u+ nk wul~jvlu`wc | @~f~ywc m`g`gc k~f`u ` v`ul`y ljwnuxunw`ilcjny glonunjwny* Bcjny iunn p~n ny`y icjinylcjny unglywule~|nucj gnmnimc k` xucxlng`g `fu`ul` njwun kcy yckg`gcy$i`dxnyljcy nj ~j` dnglg` y~olilnjwn x`u` `x`ilf~`u nkgnyicjwnjwc u~u`k nj Lw`kl` ` x`uwlu gn njwcjiny+ | gn `mä k` unk`wlv` x`r ycil`k gnk xuljilx`gc gnyx~ìy gnk`y wcudnjw`y gn k` òkwld` o`yn gn k` Unxòekli`2 @* M* D* Bcjny+ @~f~yw~y + Kcjguny+ 0<68+ xx* 070$5*Eu~jw ycywlnjn+ xcu nk icjwu`ulc+ gn ocud` xnuy~`ylv`+ p~n k`y icjinylcjny gn wlnuu`y o~nucj ` dnj~gcdnu`y icjolyi`ilcjny gn xnp~nð`y x`uink`y gn yckg`gcy c x`uwlg`ulcy gn kcy nbìuilwcy gnuucw`gcy nj k`yf~nuu`y ilvlkny+ wu`jyonulg`y ` k`y wucx`y gn kcy nbìuilwcy vliwculcycy+ ylj glvlglu xcu nkkc k`y fu`jgnyolji`y ‗`i`x`u`g`y xcu kcy colil`kny wnuu`wnjlnjwny‗ jl i`del`u y~yw`jil`kdnjwn nk dcgnkc fkce`k gn k`

xucxlng`g nj nk i`dxc* ¡Xuce`ekndnjwn+ k` unvck~ilùj ucd`j` jc xucg~bc jljfòj i`delc xnud`jnjwnnj k` ycilng`g `fu`ul` gn Lw`kl`*± _ì`yn ¡Wmn `ud| `jg wmn k`jg lj wmn Ucd`j unvck~wlcj±+ x* =71 Ycil`k icjokliwy lj wmn Ucd`j Unx~ekli + xx* 07<$>8*

QXàf* ?=T

ldxcuw`jwn dljcuä` gnk i`dxnylj`gc nj `ud`y+ p~n icjywlw~ä` nk yniwcu ik`vn gn k`xcek`ilùj u~u`k* Iìy`u |` m`eä` g~xkli`gc k` x`f` gn p~lnjny nyw`e`j nj ynuvlilc`iwlvc+ | nyn `~dnjwc yn d`jw~vc e`bc nk xuljilx`gc* Dày ldxcuw`jwn wcg`vä` o~n p~n+` x`uwlu gnk `ðc ? g* I*+ kcy vnwnu`jcy unilelnucj ~j` xuld` nj dnwàklic `k klinjil`uyn+p~n np~lv`kä` `k y`k`ulc gn wunin `ðcy | yn x`f`e` icj i`ufc ` ~j` wnycunuä` dlklw`uiun`g` nyxnil`kdnjwn x`u` nkkc | olj`jil`g` xcu xnp~nðcy ldx~nywcy yceun k`y vnjw`y

| k` mnunjil` icj p~n yn fu`vù ` k`y ik`yny xcynngcu`y gn Lw`kl`* K` cklf`up~ä`ynj`wcul`k yn cx~yc nji`dlr`g`dnjwn+ x`u` y~ xucxl` xnuglilùj+ ` k` ldxk`jw`ilùj gnnyw`y dnglg`y+ x~ny icj k` lj`~f~u`ilùj gnk j~nvc ylywnd` k` glyilxklj` | k` kn`kw`g

vckvlnucj `k nbìuilwc+ p~n o~n ung~ilgc gn >8 ` 5= knflcjny | icjvnuwlgc nj ~j` o~nur`

Page 42: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 42/181

xnud`jnjwn | xuconylcj`k 59* Wcgc nywc mlrc xcylekn nk i`delc dày ldxcuw`jwn gnwcgcy2 nj k` ìxci` gn Wlenulc yn ung~bc k` kk`d`g` ` olk`y | yn klenuù `yä ` kcy xnp~nðcyxucxlnw`ulcy gn Lw`kl` gn k` i`uf` yni~k`u p~n m`eä` xucvci`gc ~jcy y~ouldlnjwcy w`jn}wnjglgcy g~u`jwn k` Unxòekli`+ kc p~n xuce`ekndnjwn icjywlw~|ù ~j enjnolilc dàyw`jflekn p~n wcgcy kcy xk`jny gn unx`uwc gn wlnuu`y*

Nj k` i`xlw`k+ nk xucknw`ul`gc ~ue`jc o~n `xk`i`gc icj glywule~ilcjny gn wulfc p~ny~xnu`ucj kcy jlvnkny `ki`jr`gcy nj wlndxcy gn Iìy`u | p~n xcgä`j f`u`jwlr`uyndnbcu icj k` ljicuxcu`ilùj `k Ldxnulc gnk fu`jnuc gn Nflxwc* @gndày+ yn x~yc njxuàiwli` ~j `delilcyc xucfu`d` gn icjywu~iilcjny+ p~n counilù ` kcy xknen|cyicjylgnu`ekny cxcuw~jlg`gny gn ndxknc+ | yn dnbcu`ucj jcw`ekndnjwn kcy ynuvlilcyd~jlilx`kny gn k` il~g`g icj k` iun`ilùj gn ~j noli`r i~nuxc gn ecdenucy |`e`ywnildlnjwc gn `f~`* @k dlydc wlndxc+ k`y icmcuwny xunwcul j`y | k` xckliä`~ue`j` yn nyw`ilcj`ucj xnud`jnjwndnjwn nj Ucd` x`u` ycoci`u kcy w~d~kwcy* Nj k`yxucvljil`y+ dlnjwu`y w`jwc+ yn `e`jgcj`ucj k`y `kn`wcul`y n ljicjwuck`g`y n}wcuylcjnyun`klr`g`y xcu kcy `uunjg`gcuny gn ldx~nywcy g~u`jwn k` Unxòekli` ‗~jc gn kcyxncuny `e~ycy gnk vlnbc uìfldnj‗ | yn nyw`eknilù ~j ylywnd` olyi`k ~jlocudn+ p~n ynicdxcjä` gn ~j ldx~nywc yceun k` wlnuu` | ~j` i`xlw`ilùj | nyw`e` e`y`gc nj injycy

d~| n}`iwcy* @ icjyni~njil` gn nkkc `~dnjw`ucj kcy ljfunycy gnk Nyw`gc injwu`kdlnjwu`y p~n k`y unflcjny xnuloìuli`y gnb`ucj gn y~oulu nk xlkk`bn gn kcy x~ekli`jcy*Kcy fcenuj gcuny xucvljil kny unilelnucj ` x`uwlu gn njwcjiny y`k`ulcy unf~k`uny* Nkylywnd` b~glil`k o~n unnywu~iw~u`gc icj cebnwc gn59 Bcjny+ @~f~yw~y + xx* 008$00 yy*

QXàf* ?<T

`dxkl`u jcw`ekndnjwn ‗w`jwc x`u` kcy lw`kl`jcy icdc x`u` kcy m`elw`jwny gn k`yxucvljil`y‗ k`y xcylelklg`gny gn uni~uulu icjwu` k`y gnilylcjny `uelwu`ul`y* W`delìjyn iunù ~j ynuvlilc xcyw`k ldxnul`k p~n njk`rù xcu vnr xuldnu` ` wu`vìy gn ~j ylywnd`unf~k`u gn icd~jli`ilcjny ` wcg`y k`y glyxnuy`y xucvljil`y gnk Ldxnulc 57* Nj k`yrcj`y dày undcw`y yn nyw`eknilnucj ickcjl`y | d~jlilxlcy ucd`jcy | icd~jlg`gnyk`wlj`y+ icj ~j` o~nuwn icjinjwu`ilùj nj k`y xucvljil`y ciilgnjw`kny* Wu`y ~j`fnjnu`ilùj gn gnywu~iwcu`y k~im`y ilvlkny yn unyw`eknilù k` x`r ljwnulcu | icj nkk` k`xucyxnulg`g gn k`y xucvljil`y* Xcu kc p~n unyxniw` ` k`y oucjwnu`y+ k` vliwculcy`icjp~lyw` n ljwnfu`ilùj gn kcy ldxcuw`jwny icuungcuny ylw~`gcy njwun nk nywn | nkcnywn ‗k` Unil`+ nk Jùulic+ X`jcjl` n Lklul`‗ kcfu`ucj k` gnoljlwlv` ljwnfu`ilùjfncnywu`wìfli` gnk Ldxnulc* Lklul`+ nj x`uwli~k`u+ o~n ` x`uwlu gn njwcjiny nk j~gcdlklw`u dày ldxcuw`jwn gnk ylywnd` ldxnul`k nj nk Dnglwnuuàjnc 5>*

Gnjwuc gn k`y j~nv`y oucjwnu`y+ k` kknf`g` gnk xuljilx`gc ylfjloliù k` xucdcilùj gn k`yo`dlkl y d~jlilx`kny lw`kl`j y ` k`y olk`y gnk cugnj ynj wcul`k | ` k` `kw`

`gdljlywu`ilùj+ gcjgn icjywlw~|nucj `mcu` ~jc gn kcy e`ywlcjny gnk xcgnu gn @~f~ywc* Nk Ynj`gc gnbù gn ynu k` `~wculg`g injwu`k gnk Nyw`gc ucd`jc+ jc xcup~no~nu` xulv`gc gn xcgnu c gn xunywlflc+ yljc xcup~n ` x`uwlu gn njwcjiny yn icjvluwlùnj ljywu~dnjwc cenglnjwn | y~ecuglj`gc gn kcy y~inylvcy ndxnu`gcuny+ vckvlnjgc ` k`

vlg` xckäwli` òjli`dnjwn g~u`jwn kcy ljwnuunfjcy c k`y glyx~w`y gljàywli`y* Xnucdlnjwu`y k` ljywlw~ilùj gnk Ynj`gc yn icjvnuwä` nj ~j ldxcjnjwn i`yi`uùj gn y~`jwnulcu lgnjwlg`g+ nk cugnj ynj`wcul`k ‗x~uf`gc | unjcv`gc xcu k`y unocud`y gnkxuljilx`gc‗ icjwlj~ù ylnjgc k` ik`yn glulfnjwn gnk Ldxnulc | gcdlj jgc k`d`p~lj`ul` ldxnul`k gnk Nyw`gc ljik~yc gnyx~ìy gn p~n yn mlilnu`j jcud`kny kcyjcdeu`dlnjwcy gn np~lwny x`u` ~j jòdnuc d`|cu gn i`ufcy gnjwuc gn nkk`* Y~i`x`ilg`g x`u` `yldlk`u ` y~y olk`y i~kw~u`k n lgnckùfli`dnjwn ` kcy unilìj kknf`gcyo~n jcw`ekn2 jljfòj unxunynjw`jwn gn k` vlnb` jceknr`57 Bcjny+ @~f~yw~y + xx* <>$?+ 006$58+ 05<$98+ 078$0*5> Y|dn+ Wmn Ucd`j unvck~wlcj + x* 9<8* K` wnjw`wlv` gn @~f~ywc gn icjp~lyw`u Fnud`jl` nj ~j` ìxci` njk` p~n nyw`e`j kknf`jgc `k x`äy k`y fu`jgny dlfu`ilcjny wn~wùjli`y xucingnjwny gnk Eàkwlic+ o~n nk òjlic

Page 43: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 43/181

ou`i`yc n}wnulcu ldxcuw`jwn gnk unlj`gc1 icjwu`ul`dnjwn ` k`y n}xniw`wlv`y colil`kny gn k` ìxci`+ k`oucjwnu` gnk Ulj o~n gnoljlwlv`* X`u` ~j` unilnjwn unnv`k~`ilùj gn kcy cebnwlvcy nywu`wìflicy ucd`jcy gnnywn wlndxc+ vì`yn I* D* Vnkky+Wmn Fnud`j xckli| co @~f~yw + C}ocug+ 0<65+ xx* 0$09+ 07<$?0+ 57?$>8*

QXàf* 68T

x`wulil` gn k` Unxòekli` glc j~ji` ~j` n}xunylùj w`j xcgnucy` ` y~ vlylùj gnk d~jgc

icdc Wàilwc+ p~n o~n ~j dcgnywc xucvljil`jc gn k` F`kl` gnk Y~u nj k` ìxci` gnWu`b`jc* K` cxcylilùj ynj`wcul`k yceunvlvlù g~u`jwn ylfkcy gnyx~ìy gn k` iun`ilùj gnkLdxnulc+ nj lj`iwlv` unynuv` c unim`rc gn k` `~wciu`il` ldxk`jw`g` xcu nk xuljilx`gc*

@wnj`y+ p~n m`eä` icjcilgc k` gndciu`il` dày kleun gnk d~jgc `jwlf~c+ jc xucg~bcjljfòj wnùulic jl gnonjycu ldxcuw`jwn gn nkk`* X`u`gùbli` `~jp~n kùfli`dnjwn+ Ucd`+p~n yùkc m`eä` icjcilgc ~j` nywunim` | cxunycu` cklf`up~ä`+ glc culfnj ` kcy i`jwcyxcu k` klenuw`g dày nkci~njwny gn k` @jwlfûng`g* J~ji` n}lywlù jljfòj np~lv`knjwnfulnfc gnk i~kwc k`wljc ` k` Klenuw`y + ljwnjyc c luùjlic nj k`y xàflj`y gn Ilinuùj cWàilwc5?* K` u`rùj ny nvlgnjwn yl yn icjylgnu` k` glvnuy` nywu~iw~u` gn k`y gcyycilng`gny xucxlnw`ul`y gn nyik`vcy* Nj Ucd` jc n}lywlù jljfòj icjokliwc ycil`k njwunk` klwnu`w~u` | k` xckäwli`2 nk xcgnu | k` i~kw~u` nyw`e`j icjinjwu`gcy+ e`bc k`Unxòekli` | nk Ldxnulc+ nj ~j` `ulywciu`il` d~| yùklg`* I~`jwc dày ung~ilgc o~n nkiäui~kc p~n fcr`e` gn k` i`u`iwnuäywli` klenuw`g d~jlilx`k gn k` @jwlfûng`g+ dày x~u`o~n k` gnonjy` gn k` klenuw`g p~n knfù ` k` xcywnulg`g+ wcg`vä` dndcu`ekn nldxunylcj`jwn gnyx~ìy gn dlk p~ljlnjwcy `ðcy*

J`w~u`kdnjwn+ nk lgn`k ynj`wcul`k gn klenuw`y o~n unxuldlgc | jnf`gc xcu k` `~wciu`il`ldxnul`k gnk xuljilx`gc+ | k` unylfj`g` `p~lnyinjil` gn k`y ik`yny xcynngcu`y gn Lw`kl``jwn k` j~nv` `gdljlywu`ilùj jc o~n dày p~n nk n}wu`ðc ucywuc p~n `gcxwù y~ xucxlcgcdljlc nj k` ìxci` vnjlgnu`* Xnuc nyn lgn`k j~ji` o~n `j~k`gc xcu icdxknwc+ |` p~nk` nywu~iw~u` xckäwli` gn k` dcj`up~ä` ucd`j` p~n `mcu` `e`ui`e` ` wcgc nk d~jgcdnglwnuuàjnc j~ji` o~n k` gn k`y dcj`up~ä`y mnknjäywli`y gnk Culnjwn fulnfc p~n knxuninglnucj* Nk Nyw`gc ldxnul`k ucd`jc yn e`y`e` nj ~j ylywnd` gn kn|ny ilvlkny+ | jcnj nk dnuc i`xulimc un`k+ | y~ `gdljlywu`ilùj xòekli` j~ji` ljwnuolulù fu`vndnjwn njnk d`uic knf`k eàylic nyw`eknilgc xcu k` Unxòekl$5? X`u` k`y i`del`jwny icjjcw`ilcjny gn nywn icjinxwc vì`yn Im* Vluyr~eyal+ Klenuw`y `y ` xcklwli`k lgn` `w Ucdn g~uljf wmn k`wn Unx~ekli `jg n`uk| Ndxlun + I`deulgfn+ 0<>8+ p~n wu`r` k` nvck~ilùj gn k`klenuw`y gnygn Ilinuùj+ i~`jgc wcg`vä` nu` ~j lgn`k vlvc+ xòeklic+ m`yw` y~ d~nuwn olj`k nj k` ìwli`y~ebnwlv` | p~lnwlyw` gn Wàilwc* Vluyr~eyal ynð`k` k`y glvnufnjwny icjjcw`ilcjny gn klenuw`y | nkn~wmnul` +xx* 09$07* Nyw` òkwld` nyw`e` ljolilcj`g` xcu k` lgn` gn fcelnujc xcx~k`u | j~ji` o~n icdx`wlekn icj k`glfjlg`g `ulywciuàwli`+ p~n nu` ljynx`u`ekn gn k` xuldnu`1 nj icjyni~njil`+ j~ji` unilelù ~j mcjcuyldlk`u nj nk xnjy`dlnjwc xckäwlic fulnfc*

QXàf* 60T

i`* Nj un`klg`g+ nk xuljilx`gc nknvù xcu vnr xuldnu` ` kcy b~ulyw`y ucd`jcy `xcylilcjny colil`kny gnjwuc gnk Nyw`gc+ i~`jgc @~f~ywc nklflù nj i`klg`g gnicjynbnucy ` `kf~jcy xucdljnjwny b~ulyicjy~kwcy | icjolulù `~wculg`g ldxnul`k ` y~yljwnuxunw`ilcjny gn k` kn|* Xcu cwu` x`uwn+ kcy dlydcy ndxnu`gcuny w~vlnucj p~nknflyk`u ` x`uwlu gn njwcjiny xcu dnglc gn ngliwcy+ `gb~gli`ilcjny | unyiulxwcy x`u`unyxcjgnu ` k`y i~nywlcjny c ` k`y xnwlilcjny gn y~y yòeglwcy* Nk gny`uuckkc gn ~jgnunimc xòeklic `~wciuàwlic ` wu`vìy gn kcy gniunwcy ldxnul`kny mlrc ` k` knf`klg`gucd`j` d~imc dày icdxknb` | icdxkli`g` gn kc p~n m`eä` ylgc g~u`jwn k` Unxòekli`*K` glyw`jil` xckäwli` unicuulg` gnygn nk knf~d ynuvl y~d~y ~w klenul nyyn xcyyld~y -¡ycdcy ylnuvcy gn k` kn| x`u` xcgnu ynu kleuny±, gn Ilinuùj m`yw` nk p~cg xuljilxl

xk`i~lw knfly m`enw vlind -¡k` vck~jw`g gnk xuäjilxn wlnjn o~nur` gn kn|±, gn ^kxl`jcm`ek` xcu yä yck`56* Xnuc kcy xuljilxlcy o~jg`dnjw`kny gnk gnunimc ilvlk ‗yceun wcgckcy p~n unfä`j k`y wu`jy`iilcjny nicjùdli`y‗ p~ng`ucj y~yw`jil`kdnjwn ljw`iwcywu`y nyw` nvck~ilùj `~wculw`ul` gnk gnunimc xòeklic+ p~n nj dcgc `kf~jc ljv`glù nkàdelwc ljwnuil~g`g`jc* Kcy xuninxwcy nyw`eknilgcy g~u`jwn k` Unxòekli` icjwlj~`ucjxucwnflnjgc b~uägli`dnjwn k` xucxlng`g gn k`y ik`yny xcynngcu`y* Nj ~j xk`jc

Page 44: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 44/181

ljonulcu+ nk gnunimc iuldlj`k+ nynjil`kdnjwn gnywlj`gc ` k`y ik`yny e`b`y+ ylf~lù ylnjgcw`j `uelwu`ulc | unxunycu icdc ylndxun kc m`eä` ylgc+ nywc ny+ ylf~lù ylnjgc ~j`y`kv`f~`ugl` ycil`k x`u` wcgc nk cugnj gcdlj`jwn* Nk xuljilx`gc icjynuvù+ x~ny+ nkikàylic ylywnd` knf`k gn Ucd`+ `~jp~n kn y~xnux~yc kcy j~nvcy xcgnuny ljjcv`gcunygnk ndxnu`gcu nj nk àdelwc gnk gnunimc xòeklic* ^kxl`jc ocud~k`uä` dày w`ugn+ icjy~ i`u`iwnuäywli` ik`ulg`g+ k` glywljilùj p~n `uwli~k`e` e`bc nk Ldxnulc ` wcgc nkicux~y b~uäglic2 nk gnunimc xulv`gc+p~cg `g yljf~kcu~d ~wlklw`wnd xnuwljnw + nyw`e`ynx`u`gc nyxniäoli`dnjwn gnk gnunimc xòeklic+ p~cg `g yw`w~d unl ucd`j`n yxniw`w *Nk xuldnuc jc y~oulù jljfòj niklxyn xcu k` n}wnjylùj gnk ynf~jgc 5=* @jwny elnj+ o~n nkLdxnulc nk p~n xuc$56 Ny ldxcuw`jwn jc `gnk`jw`u k`y o`yny y~inylv`y gn nyw` nvck~ilùj* K` dà}ld` icjywlw~ilcj`k gn p~n nkndxnu`gcu nyw`e` knfle~y yck~w~y jc ylfjloli`e` p~n nyw~vlnu` xcu njild` gn wcg`y k`y kn|ny g~u`jwn nkxuljilx`gc+ yljc p~n xcgä` x`y`u xcu `kwc `p~nkk`y unywuliilcjny i~|` glyxnjy` nu` knf`kdnjwn xcylekn*K` ou`yn yùkc `gp~lulù ~j ylfjloli`gc dày `dxklc e`bc nk gcdlj`gc* _ì`yn Bckc lir+ Mlywculi`k ljwucg~iwlcj wc wmn yw~g| co Ucd`j K` + x* 996*5= Xcu y~x~nywc+ `kf~jcy ndxnu`gcuny ljglvlg~`kny+ icdc Jnuùj+ icjolyi`ucj `uelwu`ul`dnjwn ocuw~j`yynj`wcul`kny* Ny`y n}`iilcjny icjywlw~ä`j k` d`ui` gn kcy ycenu`jcy dày gnwnyw`gcy xcu k` `ulywciu`il`+xnuc

QXàf* 65Tg~bc nj nk ylfkc LLL k`y fu`jgny ylywnd`wlr`ilcjny gn k` b~ulyxu~gnjil` ilvlk nj k` ceu`gn X`xljl`jc+ ^kxl`jc | X`~kc+ xunoniwcy gn kcy Ynvnucy+ p~n wu`jydlwlnucj ` k`yìxci`y xcywnulcuny nk gnunimc ucd`jc icdc ~j i~nuxc icgloli`gc* K` ycklgnr | k`nyw`elklg`g gnk Nyw`gc ldxnul`k ucd`jc+ w`j glonunjwn gn wcgc kc p~n m`eä` xucg~ilgcnk d~jgc mnknjäywlic+ wnjä` y~y u`äiny nj nywn knf`gc*

K` mlywcul` xcywnulcu gnk xuljilx`gc o~n+ nj e~nj` dnglg`+ k` gn ~j iunilnjwn¡xucvljil`jlr`ilùj± gnk xcgnu injwu`k gnjwuc gnk Ldxnulc* ^j` vnr ucwc nk dcjcxcklcgn kcy i`ufcy xckäwlicy injwu`kny+ xcynägc m`yw` njwcjiny xcu k` `ulywciu`il` ucd`j`+~j xucinyc fu`g~`k gn glo~ylùj ljwnfuù nj nk ylywnd` ldxnul`k ` ~j yniwcu i`g` vnrdày `dxklc gn k`y ik`yny wnuu`wnjlnjwny ciilgnjw`kny unylgnjwny o~nu` gn Lw`kl` 5<* Nkculfnj gn k`y y~inylv`y glj`ywä`y gnk xuljilx`gc ny ~j wnywldcjlc gluniwc gn nyw`nvck~ilùj* K` i`y` x`wulil` ucd`j` B~klc$Ik`~gl` -gn @~f~ywc ` Jnuùj, o~n ynf~lg`xcu k` glj`ywä` d~jlilx`k lw`kl`j` gn kcy Ok`vlcy -gn _nyx`yl`jc ` Gcdlil`jc,+ ` k` p~ny~inglù ~j` ynuln gn ndxnu`gcuny icj `jwningnjwny xucvljil`jcy+ gn Mlyx`jl` c k`F`kl` dnulglcj`k -gn Wu`b jc ` D`uic @~unklc,* Mlyx`jl | k` F`kl` j`uecjnjyn nu`jk`y dày `jwlf~`y icjp~lyw`y ucd`j`y nj Ciilgnjwn |+ xcu w`jwc+ y~y nywu~iw~u`yycil`kny nu`j k`y dày inui`j`y ` k`y gn Lw`kl`* K` icdxcylilùj gnk Ynj`gc unoknb`e`w`delìj k`y dlyd`y x`~w`y+ icj ~j` iunilnjwn `gdlylùj gn glfj`w`ulcy u~u`knyxucingnjwny gn k` Lw`kl` wu`jyx`g`j`+ k` F`kl` dnulglcj`k | k` Mlyx`jl` dnglwnuuàjn`*K` ~jloli ilùj ldxnul`k icj p~n m`eä` ycð`gc @knb`jguc x`uniä` yldeùkli`dnjwn

un`klr`g` nj k` ìxci` gn @gul`jc+ xuldnu ndxnu`gcu p~n unicuulù xnuycj`kdnjwn y~yljdnjycy gcdljlcy gn ~jc ` cwuc icjoäj* Ocud`kdnjwn o~n icjy~d`g` icj nk gniunwcgn I`u`i`kk` gnk `ðc 505 g* I* xcu nk p~n yn icjingä` k` il~g`g`jä` ucd`j` ` i`ylwcgcy kcy m`elw`jwny kleuny gnk Ldxnulc* K` ~jloli`ilùj xckäwli` | `gdljlywu`wlv` o~n`icdx`ð`g` gn k` ynf~ulg`g n}wnulcu | k` xucyxnulg`g nicjùdli`* Nk unljc gn G`il`o~n icjp~lyw`gc | `jn}lcj`g`y y~y dlj`y gn cuc1 yn n}wnjglnucj | icjycklg`ucj k`youcjwnu`y `ylàwli`y* K`y wìijli y `fuäick`y | `uwny`j`kny dnbcu`ucj ~j xcic2 k`yxunjy`y gn m~ylkkc ocdnjw`ucj k` xucg~iilùj gn `inlwn1 k`y dàp~lj`y `d`y`gcu`yo`ilklw`ucj k` d`j~o`iw~u` gnk x`j | yn mlrc fnjnu`k nk

j~ji` w~vlnucj ~j` ocud` icjwlj~` c ljywlw~ilcj`k | jc `oniw`ucj y~yw`jil`kdnjwn ` k` j`w~u`knr`ickniwlv` gn k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn*5< U* Y|dn+ W`ilw~y + LL+ C}ocug+ 0<>=+ xx* >=>$?8?+ gci~dnjw` nj nk xuldnu ylfkc gnk Ldxnulc ¡nk `~fn gnkcy xucvljil`jcy±*

QXàf* 69T

Page 45: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 45/181

dìwcgc gn ycxk`gc gnk vlgulc 98* K` j~nv` x`} ucd`j` o~n `icdx`ð`g`+ yceun wcgc+ gn~j` nyxkìjglg` ckn`g` gn ulv`klg`g d~jlilx`k | gn icjywu~iilcjny ~ue`j`y nj i`ylwcg`y k`y xucvljil`y gnk Ldxnulc+ p~n n}xkcw`ucj nk gnyi~euldlnjwc `up~lwniwùjlicucd`jc gnk `uic | k` eùvng`* K` ìxci` `jwcjlj` o~n p~lrà nk xnuäcgc i~kdlj`jwn gnk`y icjywu~iilcjny ~ue j`y nj k` @jwlfûng`g* Nk gny`uuckkc nicjùdlic o~n`icdx`ð`gc gnk okcunildlnjwc gn k` i~kw~u` k`wlj` nj nk xuljilx`gc+ i~`jgc k` xcnyä`+k` mlywcul` | k` olkcycoä` mlilnucj nikcylùj gnyx~ìy gn k` unk`wlv` `~ywnulg`g ljwnkniw~`k

| nywìwli` gn k` Unxòekli`* Nyw` o~n+ x`u` k` Lk~ywu`ilùj+ k` Ng`g gn Cuc+ ¡nk xnuäcgcgn k` mlywcul` gnk d~jgc nj nk p~n o~n dày onklr | xuùyxnu` k` icjglilùj gn k` u`r`m~d`j`±+ ynfòj k`y x`k`eu`y gn Fleecj 90*

G~u`jwn inui` gn gcy ylfkcy+ k` ycynf`g` d`fjlolinjil` gn k` ilvlklr`ilùj ~ue`j` gnkLdxnulc ucd`jc ci~kwù kcy kädlwny | k`y wnjylcjny y~e|`injwny ` k` e`yn xucg~iwlv`yceun k` p~n yn `ynjw`e`* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` gn k` @jwlfûng`g+ `glonunjil` gnk ylywnd` nicjùdlic on~g`k p~n kn y~inglù+ jc glyxcjä` gn jljfòjdni`jlydc j`w~u`k n ljwnujc gn `~wcuunxucg~iilùj+ xcup~n y~ o~nur` gn wu`e`bcj~ji` xcgä` nyw`elklr`uyn mcdncywàwli`dnjwn gnjwuc gnk ylywnd`* Wu`glilcj`kdnjwn+k` conuw` gn nyik`vcy gnxnjgä` nj e~nj` dnglg` gn k`y icjp~lyw`y n}wu`jbnu`y+ |` p~n

xuce`ekndnjwn kcy xulylcjnucy gn f~nuu` ylndxun unxunynjw`ucj k` xuljilx`k o~njwngn wu`e`bc ynuvlk nj k` @jwlfûng`g* K` Unxòekli` m`eä` y`p~n`gc wcgc nkDnglwnuuàjnc nj e~yi` gn d`jc gn ceu` x`u` ljyw`k`u nk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc* Nkxuljilx`gc gnw~vc k` n}x`jylùj nj kcy wuny yniwcuny p~n p~ng`e`j x`u` ~j xcylekn`v`jin2 Fnud`jl`+ G`il` | Dnycxcw`dl`* Icj nk ilnuun olj`k gn k`y oucjwnu`yldxnul`kny+ gnyx~ìy gn Wu`b`jc+ nk d`j`jwl`k gn kcy i`~wlvcy gn f~nuu` yn yniù gnocud` ljnvlw`ekn* Nk icdnuilc gn nyik`vcy jc x~gc y~xklu k` nyi ynr uny~kw`jwn+xcup~n y~y xucxl`y unynuv`y ylndxun m`eä`j gnxnjglgc gn k`y cxnu`ilcjny dlklw`uny*K` xnulonul` eàue`u` p~n ucgn`e` ` wcgc nk Ldxnulc icjwlj~ù y~dljlywu`jgc nyik`vcy+icdxu`gcy nj k` oucjwnu`xcu kcy dnui`gnuny+ xnuc jc nj i`jwlg`gny y~olilnjwny x`u`unyckvnu nk xuceknd` gn k` conuw` nj ylw~`ilcjny gn x`r* Nj icjyni~njil`+ kcy xunilcy98

O* Alnimkn+Yak`vnj`uenlw ~jg wnimjlyimnu Ocuwyimulww + xx* 58$?8+ 08908>* Nk kleuc gn Alnimkn ljwnjw`uno~w`u k`y wncuä`y d`u}lyw`y yceun k` nyik`vlw~g nj k` @jwlfûng`g+ xnuc+ nj un`klg`g+ k`y xu~ne`yun~jlg`y | kfc n}`fnu`g`y xcu ìk njwu`j xnuoniw`dnjwn nj kcy iàjcjny gnk d`wnul`klydc mlywùulic*90 Wmn mlywcu| co wmn gnikljn `jg o`kk co wmn Ucd`j Ndxlun + L+ x* 6=*

QXàf* 67T

icdnjr`ucj `* y~elu guàywli`dnjwn2 nj kcy ylfkcy L | LL g* I* nu`j gn cimc ` glnr vninydày `kwcy p~n nj kcy ylfkcy LL | L `jwny gn Iulywc95* Nyw` `kr` u`gli`k nj kcy icywny x~yci`g` vnr dày gn d`jlolnywc k`y icjwu`gliilcjny | kcy ulnyfcy gnk wu`e`bc nyik`vlyw`x`u` y~y xucxlnw`ulcy* Nj noniwc+ i`g` nyik`vc `g~kwc unxunynjw`e` ~j` ljvnuylùjxnuningnu` gn i`xlw`k x`u` nk xucxlnw`ulc gn nyik`vcy+ p~n wnjä` p~n xnugnuyn lj wcwc ` y~ d~nuwn+ gn w`k ocud` p~n k` unjcv`ilùj gn k` d`jc gn ceu` ynuvlk -` glonunjil` gnk` d`jc gn ceu` `y`k`ul`g`, n}lfä` ~j` o~nuwn ljvnuylùj xunvl` nj ~j dnui`gc p~n ynm`eä` mnimc i`g` vnr dày uäflgc* Xcup~n+ icdc D`u} |` m`eä` ynð`k`gc+ ¡nk i`xlw`k`ecj`gc nj k` icdxu` gnk nyik`vc jc xnuwnjnin `k i`xlw`k dngl`jwn nk i~`k yn n}wu`ngnk nyik`vc k` f`j`jil`+ nk xk~ywu`e`bc* Xcu nk icjwu`ulc* Ny i`xlw`k p~n nk xcynngcu gnnyik`vcy m` nj`bnj gc+ gng~iilùj gnk i`xlw`k gnk p~n glyxcjn nj k` xucg~iilùjun`k±99* @gndày+ ik`uc nywà+ nk d`jwnjldlnjwc gn k` xuckn gn kcy nyik`vcy nu` ~j`i`uf` olj jilnu` ldxucg~iwlv` x`u` nk xucxlnw`ulc p~n ljnvlw`ekndnjwn wnjgä` `dljldlr`u c ` gnyi~lg`u* Kcy nyik`vcy `fuäick`y vlvä`j nj nuf`yw~k` yndnb`jwny `e`uu`icjny+ nj icjglilcjny d~| inui`j`y ` k`y gn k`y xulylcjny u~u`kny* K`y d~bnunynyik`v`y nu`j d~| xci`y+ |` p~n fnjnu`kdnjwn uny~kw`e`j ldxucg~iwlv`y x`u` kcyxucxlnw`ulcy gnelgc ` k` o`kw` gn ndxkncy glyxcjlekny x`u` nkk`y+ `x`uwn gn k`y w`un`y

gcdìywli`y97

* Gn `mä p~n k` icdxcylilùj yn}~`k gn k` xcek`ilùj nyik`v` u~u`k ylndxunnyw~vlnu` u`gli`kdnjwn gnynp~lkleu`g` | yn i`u`iwnulr`u` xcu k` `~ynjil` vluw~`k gnicj|~f`klg`g* Nk uny~kw`gc p~lrà m |` ylgc ~j äjglin m`elw~`kdnjwn e`bc gnunxucg~iilùj p~n x~ngn m`enu glydlj~lgc nk vck~dnj gn k` d`jc gn ceu` gn

Page 46: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 46/181

fnjnu`ilùj nj fnjnu ilùj 9>* X`u` icjwu`uunyw`u nywn gnyinjyc+ x`unin p~n kcywnuu`wnjlnjwny xu`iwli`ucj k` iul`j$95 Bcjny+ ¡Yk`vnu| lj wmn `jilnjw cukg±+ xx* 0<0$7*09 D`u}+ I`xlw`k + Dcyiò+ 0<?5+ LLL+ xx* 6==$<* QNk i`xlw`k + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<6<+ kleuc LLL+ vck* =+ xx*085=$<*T D`u} yn unonuä` `k ~yc gn k` nyik`vlw~g nj nk dcgc gn xucg~iilùj i`xlw`klyw` gnk ylfkc ]L]+ |+icdc glundcy dày `gnk`jwn+ ny xnklfucyc n}wu`xck`u y~y ceynuv`ilcjny ` k` @jwlfûng`g ylj dày* Xnuc+ njnywn i`yc+ k` y~yw`jil` gn y~ icdnjw`ulc yn x~ngn `xkli`u d~w`wly d~w`jgly `k dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` nj i~`jwc w`k* Dày `gnk`jwn+ Vnenu `olud`uä` kc dlydc nj ¡@fu`uvnumçkwjlyyn ld @kwnuw~d±+xx* 0= yy*97 Eu~jw+Lw`kl`j d`jxc nv + xx* 079$7+ 686$=*9> Vnenu ljylywlù icj o~nur` nj nywn x~jwc2 ¡Gln ycrl`knj Fuûjgn gny jwnuf`jfy gnu jwlanj A~kw~u±+ xx*5<6$<1 ¡@fu`uvnumçkwjlyyn ld @kwnuw~d± x* 0<* ¡Nk icywn gn d`jwnjnu d~bnuny | iul`u jlðcy m`euä`unxunynjw`gc ~j k`ywun x`u` n! i`xlw`k gnywlj`gc k` ljvnuylùj gnk xucxlnw`ulc*±

QXàf* 6>T

r` gn nyik`vcy gn ocud` iunilnjwn `k olj`k gnk xuljilx`gc+ icjinglnjgc xundlcy ` k`ynyik`v`y xcu wnjnu mlbcy9?* @~jp~n n}lywnj xcicy wnywldcjlcy yceun nk vck~dnj gn k`iul`jr` gn nyik`vcy nj nk Ldxnulc+ nywn uni~uyc gnelù gn dlwlf`u g~u`jwn ilnuwcwlndxc k` iulyly n}xnuldnjw`g` xcu wcgc nk dcgc gn xucg~iilùj gnyx~ìy gnk ilnuun gnk`y oucjwnu`y+ xnuc jc x~gc `xcuw`ukn ~j` yck~ilùj ` k`ufc xk`rc* Xcu cwu` x`uwn+ k`xcek`ilùj u~u`k kleun jc iunilù kc y~olilnjwn x`u` icdxnjy`u k`y xìuglg`y gnk yniwcunyik`vlyw`* K` xunci~x`ilùj ldxnul`k xcu k` ylw~`ilùj gndcfuàoli` nj nk i`dxc k`x~yc gn d`jlolnywc Wu`b`jc nj ìxci` d~| wndxu`j` icj k` ljywlw~ilùj gn iuìglwcyxòeklicy ` kcy wnuu`wnjlnjwny x`u` `wnjgnu `k d`jwnjldlnjwc gn kcy m~ìuo`jcy kci`kny+xuny`flc gn k` ljdljnjwn nyi`ynr*

Nk gniunilnjwn vck~dnj gn k` d`jc gn ceu` jc xcgä` ynu icdxnjy`gc w`dxcic icjkcy `~dnjwcy nj y~ xucg~iwlvlg`g* K` `fuli~kw~u` nyik`vlyw` gn olj`kny gn k` Unxòekli`

| xuljilxlcy gnk Ldxnulc o~n dày u`ilcj`k | unjw`ekn x`u` kcy wnuu`wnjlnjwny p~ni~`kp~lnu cwu` ocud` gn n}xkcw`ilùj gn k` wlnuu`+ gnelgc nj x`uwn ` p~n kcy nyik`vcy

xcgä`j ynu ~wlklr gcy wcgc nk wlndxc dlnjwu`y p~n kcy `uunjg`w`ulcy nu`jldxucg~iwlvcy g~u`jwn9? Ick~dnk` unicdnjg`e` g`u xundlcy gn d`wnujlg`g ` k`y nyik`v`y nj nk ylfkc L g* I*+ xnuc m`| xcicyi`ycy gci~dnjw`gcy gn ~j` iul`jr` ylywndàwli` gn nyik`vcy* Oljkn| m` `uf~dnjw`gc p~n gnk dlydcdcgc p~n kcy xk`jw`gcuny gnk y~u gn kcy Nyw`gcy ^jlgcy xu`iwli`ucj icj ì}lwc k` iul`jr` gn nyik`vcyg~u`jwn nk ylfkc ]L]+ gcjgn k` xcek`ilùj nyik`v` `~dnjwù gnyx~ìy gn k` `ecklilùj gnk icdnuilc gnnyik`vcy+ jc m`| jljf~j` u`rùj x`u` p~n ny` dlyd` icjvnuylùj jc m`|` wnjlgc k~f`u nj nk Ldxnulcucd`jc gnyx~ìy gnk ilnuun gn k`y oucjwnu`y2 vì`yn Wmn Bc~uj`k co Ucd`j Yw~glny + ]K_LLL+ 0<>=+ x* 0>=*Xnuc k` icdx`u`ilùj jc ny xnuwljnjwn* Kcy xk`jw`gcuny y~unðcy gn `kfcgùj y~dljlywu`e`j k` d`wnul`xuld` ` k` xuljilx`k ljg~ywul` d`j~o`iw~unu` gn ~j` nicjcdä` i`xlw`klyw` d~jgl`k2 y~y icywny gn wu`e`bcxcgä`j nknv`uyn m`yw` kcy jlvnkny ljwnuj`ilcj`kny gn enjnolilc+ gn ~j`y gldnjylcjny ylj xuningnjwny+un`klr`gcy xcu nywn dcgc gn xucg~iilùj i`xlw`klyw` gnyx~ìy gn k` unvck~ilùj ljg~ywul`k gn xuljilxlcy gnkylfkc ]L]* @~j `yä+ k` icjglilùj gn k` iul`jr` gn nyik`vcy o~n xuce`ekndnjwn k` ljwnfu`ilùj j`ilcj`k gnk

y~u nj k` dày `dxkl` nicjcdä` `y`k`ul`g` gnk icjb~jwc gn kcy Nyw`gcy ^jlgcy* Nj @dìuli` K`wlj`+ gcjgnk` dcuw`klg`g gn kcy nyik`vcy o~n `eyck~w`dnjwn i`w`ywuùoli`+ jc yn `ki`jrù ~j äjglin yndnb`jwn gnunxucg~iilùj* Nj nk i`yc gnk Eu`ylk+ k` xcek`ilùj m`eä` gnyinjglgc ` ~j p~ljwc gn y~ jlvnk gn 0=>8 nj k`ìxci` nj p~n k` nyik`vlw~g o~n ocud`kdnjwn `ecklg`* _ì`yn nk ljywu~iwlvc njy`|c gn I* v`j Vccg `ug+¡Nd`jilx`wlcj `jg unicjywu~iwlcj* @ icdx`u`wlvn yw~g|±+ 09wm Ljwnuj`wlcj`k Icjfunyy co Mlywculi`k Yilnjiny + Dcyiò+ 0<68+ xx* ?$=* K` nyik`vlw~g nj k` @jwlfûng`g ikàyli o~n+ xcu y~x~nywc+ d~imc dàyxuldlwlv` p~n k` gn @dìuli` gnk Y~u* Jc n}lywn jljf~j` xcylelklg`g cebnwlv` gn p~n m`|` xuningnjwny gnk` n}xnulnjil` gnk y~u gn Nyw`gcy ^jlgcy*

QXàf* 6?T

icjylgnu`ekny xnuäcgcy gnk `ðc 96* I`wùj | Ick~dnk` nj~dnu`ucj i~lg`gcy`dnjwnwcg`y k`y glvnuy`y w`un`y ` k`y p~n xcgä`j gngli`uyn e`bc wnimc | o~nu` gn nyw`ilùj

i~`jgc jc m`eä` i`dxcy p~n i~kwlv`u jl icynim`y p~n unickniw`u* Kcy `uwny`jcynyik`vcy nu`j w`j m`elklgcycy icdc kcy kleuny+ |` p~n nkkcy nu`j p~lnjny wnjgä`j `gnwnudlj`u nk jlvnk fnjnu`k gn gnywunr` gn wcgcy kcy colilcy xcu y~ ndxknc nj nkkcy*Xcu cwu` x`uwn+ k` noli il` gn kcy k`wlo~jgl` gnxnjgä` gn k` i`x ilg`g gn y~

Page 47: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 47/181

`gdljlywu`gcu c vlkli~y -nk nyk`eùj gìelk gnk o~jg~y , | `gndày k` y~xnuvlylùj gn kcywu`e`b`gcuny nyik`vcy nu` jcw`ekndnjwn gloäilk nj kcy n}wnjycy i`dxcy gn inun`kny 9=*Xnuc yceun wcgc j~ji x~glnucj y~xnu`uyn ilnuwcy kädlwny ljmnunjwny ` k`xucg~iwlvlg`g nyik`vlyw`* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` jc nyw~vc gnyxucvlywc nj`eyck~wc gn xucfunycy wìijlicy1 icdc |` mndcy vlywc+ y~ n}x`jylùj nj Ciilgnjwn yni`u`iwnulrù xcu `kf~j`y ldxcuw`jwny ljjcv`ilcjny `fuäick`y+ njwun nkk`y k`ljwucg~iilùj gnk dckljc flu`wculc | gn k` xunjy` gn m~ylkkc* Xnuc y~ gljàdli` nu` d~|kldlw`g`+ |` p~n yn e`y`e` nynjil`kdnjwn nj k` ljicuxcu`ilùj gn wu`e`bc dày p~n njk` n}xkcw`ilùj gn wlnuu` c nj k` `i~d~k`ilùj gn i`xlw`k* @yä+ ` glonunjil` gn kcy dcgcygn xucg~iilùj on~g`k c i`xlw`klyw` p~n kn y~inglnucj+ nk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` xcynä` d~| xci` wnjgnjil` cebnwlv` `k `v`jin wnijckùflic+ |` p~n y~ wlxcgn iunildlnjwc xcu `glilùj gn wu`e`bc icjywlw~|ù ~j i`dxc nywu~iw~u`k unylywnjwn+ njòkwldc wìudljc+ ` k`y ljjcv`ilcjny wnijckùfli`y+ `~jp~n nj xuljilxlc jc k`y n}ik~|nu`*Xcu w`jwc+ | `~jp~n jc yn` icdxknw`dnjwn vnuäglic gnilu p~n k` wnijckcfä``knb`jgulj` icjwlj~ù ylnjgc k` e`yn96 A* G* Vmlwn+ ¡Wmn xucg~iwlvlw| co k`ec~u lj Ucd`j fuli~kw~un±+ @jwlp~lw| + }}]L]+ 0<?>+ xx* 085$6*9= Nj ny`y olji`y i~kwlv`ekny ny gcjgn kcy icdnjw`ulcy gn D`u} yceun k` noli`il` gn kcy nyik`vcynji~njwu`j p~lrà y~ d`|cu b~ywloli`ilùj2 ¡@k wu`e`b`gcu yn kc glywljf~n `p~ä+ ynfòj k` inuwnu` n}xunylùjgn kcy `jwlf~cy+ yùkc icdc ljywu~dnjw~d vci`kn Qljywu~dnjwc m`ek`jwnT gnk `jld`k icdc ljywu~dnjw~d yndlvci`kn Qljywu~dnjwc yndld~gcT | gn k` mnuu`dlnjw` lj jld`g` icdc ljywu~dnjw~d d~w~~d Qljywu~dnjwc d~gcT+ Xnuc ìk dlydc m`in ynjwlu `k `jld`k | k` mnuu`dlnjw` p~n jc ny y~ lf~`k+ yljcmcdeun* @gp~lnun nk ynjwldlnjwc gn k` xucxl` glfjlg`g+ gn k` glonunjil` p~n kc ynx`u` gn nkkcy+d`kwu`wàjgckcy | gnywucràjgckcy icj `dcun *±I`xlw`k + Dcyiò+ 0<?0+ L+ x* 0<?* QNk i`xlw`k + D`gulg+ Ylfkc]]L+ 0<6>+ kleuc L+ vck~dnj L+ x* 59=*T Gnen unicug`uyn+ ylj nde`ufc+ p~n+ nj Nk i`xlw`k + D`u} yn unonuä`nynjil`kdnjwn `k ~yc gn nyik`vcy nj nk dcgc gn xucg~iilùj i`xlw`klyw` -Nyw`gcy y~glyw`y gn @dìuli`, |jc `k dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` icdc w`k* J~ji` ocud~kù ~j` wncuä` `i`e`g` gn k` o~jilùj gn k`nyik`vlw~g nj k` @jwlfûng`g* Xcu cwu` x`uwn+ k` ljvnywlf`ilùj dcgnuj` m` unvly`gc u`gli`kdnjwn d~im`ygn y~y `olud`ilcjny yceun k` nyik`vlw~g `dnuli`j`*

QXàf* 66T

lj`dcvlekn gn kcy xucinycy gn wu`e`bc nj nk Ldxnulc ucd`jc+ jl p~n nj kcy i~`wucylfkcy gn y~ n}lywnjil` j~ji` yn ljwucg~bc jljfòj wlxc gn ljywu~dnjwcy p~n `mcuu`u`jd`jc gn ceu`+ yä ny vnug`g p~n kcy kädlwny gn k` nicjcdä` `fuäick` ucd`j` yn`ki`jr`ucj d~| xucjwc | yn d`jw~vlnucj uäflg`dnjwn*

Kcy ljy~xnu`ekny ceywài~kcy ycil`kny ` ~j d`|cu xucfunyc wìijlic | k`y kldlw`ilcjnyo~jg`dnjw`kny gnk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` unilelnucj y~ dày ycuxunjgnjwnlk~ywu`ilùj nj nk gnywljc gn kcy gcy ljvnjwcy dày ldxcuw`jwny ci~uulgcy e`bc nkxuljilx`gc2 nk dckljc gn `f~` -nj X`knywlj`+ ` icdlnjrcy gnk ylfkc L g* I*, | k`dàp~lj` ynf`gcu` -nj k` F`kl`+ g~u`jwn nk ylfkc L g* I*,* Nk ljdnjyc xcwnjil`k gnkdckljc mlguà~klic ‗eàylic x`u` k` xcywnulcu `fuli~kw~u` on~g`k‗ ny nvlgnjwn+ |` p~nunxunynjw`e` k` xuldnu` ~wlklr`ilùj xuàiwli gn k` o~nur` ljcufàjli` ` k` xucg~iilùj

nicjùdli`* Icdc D`u} icdnjw`uä`+ ¡icj nk dckljc mlguà~klic+ nk Ldxnulc ucd`jc jcym`eä` knf`gc k` ocud` nkndnjw`k gn wcg` d`p~lj`ul`± 9<* Nk Ldxnulc+ ylj nde`ufc+ jcmlrc ~j ~yc fnjnu`k gnk ljvnjwc+ p~n o~n xuàiwli`dnjwn lfjcu`gc g~u`jwn nkxuljilx`gc* Nj nk Ldxnulc w`ugäc y~ ljilgnjil` o~n `kfc dày ouni~njwn+ `~jp~n jcx`unin m`enuyn icjvnuwlgc j~ji` nj ~j ljywu~dnjwc jcud`k gn k` `fuli~kw~u` `jwlf~`*

@yldlydc+ k` icynim`gcu` icj u~ng`y+ ljwucg~ilg` x`u` `inknu`u k` ylnf` nj kcy ikld`ykk~vlcycy gnk jcuwn+ j~ji` o~n `gcxw`g` o~nu` gn k` F`kl` 78* Nj nywn i`yc+ k` o`kw` gnljwnuìy nu` nk unoknbc gn ~j` lji`x`ilg`g dày fnjnu`k x`u` i`del`u kcy dìwcgcy gn k``fuli~kw~u` dnglwnuuàjn` gn yni`jc ‗icj y~ `u`gc klfnuc | nk ylywnd` gn ucw`ilùjelnj`k‗ nj k`y wlnuu`y dày gnjy`y | mòdng`y gnk jcuwn gn N~ucx`+ p~n jninylw`e`jj~nvcy ljywu~dnjwcy gn wu`e`bc x`u` y~ xknj` n}xkcw`ilùj* @decy i`ycy gnd~nywu`jp~n k` dnu` wìijli` j~ji` ny xcu yä dlyd` ~j xuldnu dcwcu gnk i`delc nicjùdlic2kcy ljvnjwcy mnimcy xcu ljglvlg~cy icjiunwcy x~ngnj xnud`jninu `lyk`gcy g~u`jwnylfkcy m`yw` p~n jc y~ub`j k`y unk`ilcjny ycil`kny p~n òjli`dnjwn x~ngnj xcjnukcy njo~jilcj`dlnjwc icdc wnijckcfä` ickniwlv`* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` couniä`

Page 48: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 48/181

xcic nyx`ilc | xcic wlndxc x`u` nk dckljc c k` icynim`gcu`2 k` `fuli~kw~u` ucd`j`kcy lfjcuù m`yw` nk olj* Ylfjloli`wlv`dnjwn+ kcy òjlicy wu`w`gcy ldxcuw jwny gnljvnjwcy c9< I`xlw`k + L+ x* 97=* QNk i`xlw`k + kleuc L+ vck* 9+ x* 757*T78 X`u` nk dckljc mlguà~klic nj k` @jwlfûng`g w`ugä`+ vì`yn Dculwr+ Fu`lj$dlkky `jg okc~u + xx* 096$<1 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xàflj`y 0876$=* X`u` k` icynim`gcu`+ vì`yn Vmlwn+ Ucd`j o`udljf + xàflj`y>75$9*

QXàf* 6=T

wìijli y `xkli`g`y p~n m j yceunvlvlgc `k Ldxnulc ucd`jc ycj dlklw`uny c`up~lwniwùjlicy+ ung`iw`gcy nynjil`kdnjwn x`u` y~y icdxknbcy gn `ud`dnjwc |ocuwloli`ilcjny | x`u` y~ unxnuwculc gn cuj`dnjw`ilùj ilvlk*

X`u` k` njonudng`g gnk i`dxc jc n}lywä`+ ylj nde`ufc+ jljf~j` y`kv`ilùj ~ue`j`* Nkxuljilx`gc xunynjilù ~j` `iwlvlg`g ylj xuningnjwny nj d`wnul` gn icjywu~iilcjny~ue`j`y nj nk Dnglwnuuàjnc+ xnuc k` n}x`jylùj i~`jwlw`wlv` nj nk jòdnuc gn fu`jgny

| dngl`y il~g`gny g~u`jwn kcy gcy xuldnucy ylfkcy gnk Ldxnulc j~ji` yn vlc

`icdx`ð`g` xcu ~j` wu`jyocud`ilùj i~`klw`wlv` gn k` nywu~iw~u` gn k` xucg~iilùjfkce`k* Jl k` ljg~ywul` jl nk icdnuilc x~glnucj `i~d~k`u j~ji` ~j vck~dnj gn i`xlw`kc gn n}xnulnjil` xcu njild` gn kcy kädlwny nywuliwcy nyw`eknilgcy xcu nk ylywnd`nicjùdlic gn k` @jwlfûng`g ikàyli`* K` unflcj`klr`ilùj gn k`y d`j~o`iw~u`y+ gnelgc `kcy icywny gn wu`jyxcuwn+ ldxlglù k` icjinjwu`ilùj ljg~ywul`k | nk gny`uuckkc gn ~j`glvlylùj gnk wu`e`bc dày `v`jr`g` nj k`y d`j~o`iw~u`y* ^j` xcek`ilùj icdx~nyw` njy~ ljdnjy` d`|cuä` xcu i`dxnyljcy däynucy+ wu`e`b`gcuny nyik`vcy | xceuny ~ue`jcyung~iä` kcy dnui`gcy gn icjy~dc ` ~j nyi`k` d~| xnp~nð`* @x`uwn gn kcy`uunjg`dlnjwcy gn ldx~nywcy | gn kcy icjwu`wcy xòeklicy gn k` ìxci` unx~ekli`j`-i~|` ldxcuw`jil` gnyinjglù njcudndnjwn nj nk xuljilx`gc+ gnyx~ìy gn k`y unocud`yolyi`kny gn @~f~ywc,+ j~ji` yn gny`uuckk`ucj icdx`ðä`y icdnuil`kny jl n}lywlnucj k`ygn~g`y icjycklg`g`y1 nk ylywnd` iunglwlilc ylf~lù ylnjgc+ x~ny+ d~| u~gldnjw`ulc* K`yik`yny xcynngcu`y d`jw~vlnucj y~ wu`glilcj`k gnygìj m`il` nk icdnuilc* Kcyicdnuil`jwny icjywlw~ä`j ~j` i`wnfcuä` gnyxunil`g` p~n yn unik~w`e` icj ouni~njil`njwun kcy klenuwcy+ |` p~n k` d`j~dlylùj gn kcy nyik`vcy `gdljlywu`wlvcy | gcdìywlicyo~n ylndxun ~j` xuàiwli` d~| n}wnjglg` p~n ung~iä` icj unf~k`ulg`g kcy dày `kwcyu`jfcy gn k` xcek`ilùj nyik`v` gn k`y il~g`gny+ dlnjwu`y p~n k` icjwu`iilùj gn k`conuw` n}wnulcu x~gc m`enu glydlj~lgc fu`g~`kdnjwn nk jòdnuc gn `uwny`jcy ynuvlknynj k`y il~g`gny* K` vlw`klg`g nicjùdli` gn ìyw`y ylndxun o~n kldlw`g` | gnxnjglnjwn2y~ i~uyc unoknb`e` dày p~n icjwu`uunyw`e` nk gnk i`dxc* Nj k`y il~g`gny jc m`eä`uni~uycy p~n x~glnu`j ljvnuwlu k` unk`ilùj njwun `decy* Xcu cwu` x`uwn+ ~j` vnr p~n nkxuljilx`gc yn m~ec icjycklg`gc+ nk i`uàiwnu gnk xucxlc `x`u`wc gn Nyw`gc ldxlglù nkgny`uuckkc gn k`y ndxuny`y icdnuil`kny* Nj noniwc+ nk Nyw`gc nu` icj d~imc nk d`|cuicjy~dlgcu gnk Ldxnulc | nk òjlic vnug`gnuc ocic x`u` k` xucg~iilùj d`ylv` gn`uwäi~kcy gn xuldnu` jninylg`g p~n xcguä` m`enu iun`gc ~j gljàdlic yniwcud`j~o`iw~unuc* Ylj

QXàf* 6<T

nde`ufc+ nyw` wnjgnjil` yn vlc unxuldlg` xcu k` xckäwli` gn `e`ywnildlnjwcy | k`xni~kl`u nywu~iw~u` gnk Nyw`gc ldxnul`k* G~u`jwn wcg` k` @jwlfûng`g ikàyli`+ k`y ceu`yxòekli`y cuglj`ul`y ‗i`uunwnu`y+ nglolilcy+ `i~ng~iwcy+ `ki`jw`ulkk`y‗ nu`j un`klr`g`yjcud`kdnjwn xcu wu`e`b`gcuny nyik`vcy* Nk Ldxnulc ucd`jc+ icj y~ d`p~lj ulnyw`w`k njcudndnjwn `~dnjw`g`+ xunynjilù k` icuunyxcjglnjwn n}wnjylùj gn nywnxuljilxlc+ xcup~n wcgcy kcy `ud`dnjwcy | ~j` icjylgnu`ekn xucxcuilùj gn kcyy~dljlywucy x`u` y~ `x`u`wc ilvlk | dlklw`u wnudlj ucj ylnjgc xucg~ilgcy`~wàup~li`dnjwn xcu y~y xucxl`y ljg~ywul`y+ d`jnb`g`y xcu ~j xnuycj`k y~edlklw`u cxcu nyik`vcy nyw`w`kny mnunglw`ulcy70* @yä+ nk òjlic yniwcu d`j~o`iw~unuc

vnug`gnu`dnjwn ldxcuw`jwn p~ngù y~ywu`ägc nj e~nj` dnglg` `k ljwnui`delc

Page 49: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 49/181

dnui`jwlk* K` ~wlklr`ilùj xnud`jnjwn | gluniw` gnk wu`e`bc nyik`vc xcu nk Nyw`gcucd`jc ‗u`yfc nywu~iw~u`k p~n xnug~uù m`yw` nk dlydc Ldxnulc elr`jwljc‗ o~n ~jcgn kcy o~jg`dnjwcy eàylicy gn k` nicjcdä` xckäwli` gn k` @jwlfûng`g w`ugä`* K`ljou`nywu~iw~u` gn k` nyik`vlw~g njicjwuù ~j` gn y~y n}xunylcjny dày icjinjwu`g`ygnjwuc gn k` xucxl` y~xnunywu~iw~u` ldxnul`k* Gn nyw` ocud` x~gc n}x`jgluyn nkNyw`gc+ xnuc k` nicjcdä` ~ue`j` cew~vc xcicy enjnolilcy gn nywn gny`uuckkc1 `jwnyelnj+ y~ d`fjlw~g | y~ xnyc wnjglnucj ` `mcf`u k` ljlil`wlv` icdnuil`k xulv`g` | k``iwlvlg`g ndxuny`ul`k* \ ~j` vnr p~n k` n}x`jylùj n}wnulcu m~ec iny`gc |` jc ynxucg~bc jljfòj `~dnjwc gn k` xucg~iilùj nj k` `fuli~kw~u` jl nj k` ljg~ywul` gnjwucgn k`y oucjwnu`y ldxnul`kny p~n x~glnu` gnwnjnu k` ylknjilcy` gni`gnjil` gn y~ d`jcgn ceu` ynuvlk75*70 X`u` `kf~jcy icdnjw`ulcy yceun k` wu`glilùj gn k` ~wlklr`ilùj gn nyik`vcy nj k`y ceu`y xòekli`y+ vì`ynOljkn|+ Wmn @jilnjw nicjcd| + x* 6>* Nj k`y i`y`y gn k` dcjng` | o`iwcuä`y wn}wlkny ldxnul kny -p~ny~dljlywu`e`j kcy ~jlocudny `k `x`u`wc gn Nyw`gc+ ceklf`wculcy w`jwc x`u` kcy ilvlkny icdc x`u` kcydlklw`uny ` x`uwlu gn Icjyw`jwljc, wu`e`b`e`j nyik`vcy nyw`w`kny* Kc dlydc y~ingä` icj kcy fu`jgnyi~nuxcy gn wu`e`b`gcuny d`j~`kny nj nk i~uy~y x~ekli~y c ynuvlilc xcyw`k ldxnul`k+ p~n ocud`e` nkylywnd` injwu`k gn icd~jli`ilcjny gnk Ldxnulc* Kcy nyw`eknildlnjwcy gn `ud`y yn d`jwnjä`j ` e`yn gnwu`e`b`gcuny mnunglw`ulcy icj u`jfc dlklw`u+ p~n nu`j d`ui`gcy icj mlnuuc x`u` ldxnglu p~n yn kleu`u`jgn y~ icjglilùj* Nj k` xuàiwli`+ jc n}lywä` ~j` fu`j glonunjil` ycil`k njwun `decy fu~xcy ycil`kny* Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xàflj`y =98$6*75 Oljkn| m` xucx~nywc nj onim` unilnjwn ~j` ljfnjlcy` unljwnuxunw`ilùj gn k` uninylùj gn k` nyik`vlw~gm`il` olj`kny gnk xuljilx`gc* Oljkn| `olud` p~n nk ljwnuv`kc njwun nk ilnuun gn k`y oucjwnu`y -un`kdnjwn nk`ðc 07 g* I*, | nk icdlnjrc gn k` gni`gnjil` gn k` nyik`vlw~g -gnyx~ìy gnk 588 g* I*, ny gnd`yl`gc k`ufcx`u` p~n nk xuldnuc x~ng` n}xkli`u `k ynf~jgc* Y~flnun+ x~ny+ p~n nk dni`jlydc eàylic gnen e~yi`uynyceun wcgc

QXàf* =8T

Nk uny~kw`gc gn wcgc nkkc o~n ~j` ljilxlnjwn iulyly+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc jl+ nj nkylywnd` nicjùdlic | ycil`k p~n d~| xucjwc yn wu`jyocudù nj ~j ick`xyc fnjnu`k gnkcugnj xckäwlic wu`glilcj`k nj dnglc gn vlcknjwcy `w`p~ny n}wnulcuny icjwu` nk Ldxnulc*K` unxnjwlj` nyi`ynr gn o~njwny* ‗~jc gn kcy yäjwcd`y gn k` iulyly gn dngl`gcy gnkylfkc LLL‗ m`in d~| gloäilk wu`r`u unwucyxniwlv`dnjwn y~ u~dec c y~y dni`jlydcyn}`iwcy79* Ny

nj k` gni`gnjil` gn k` ldxcuw`jil` gn k` il~g`g`jä` gnjwuc gnk Ldxnulc+ p~n icjg~bc ` k` glywljilùj b~uägli` njwun k`y gcy ik`yny gn mcjnywlcuny | m~dlklcuny | ` k` ung~iilùj gnk i`dxnylj`gc kleun ` k`icjglilùj gnxnjglnjwn e`bc nk `fcel`jwn xnyc xckäwlic | olyi`k gnk Nyw`gc ldxnul`k* ^j` vnr p~n m~ec ~jjòdnuc y~olilnjwn gn wu`e`b`gcuny ljgäfnj`y ung~ilgc ` ~j` icjglilùj gnxnjglnjwn gn n}xkcw`ilùj -i~|`ocud` ~kwnulcu o~n nk ickcj`gc, k`y ldxcuw`ilcjny gn wu e`b`gcuny i`~wlvcy ocuàjncy yn mlilnucjljjniny`ul`y | k` nyik`vlw~g wnjglù ` gny`x`uninu2 vì`jyn y~y `jàklyly nj Wmn @jilnjw nicjcd| + xx* =>$6yy* Nyw` n}xkli`ilùj `gcknin+ ylj nde`ufc+ gn k` dlyd` gloli~kw`g p~n ìk `wule~|n `k `jàklyly p~n unim`r`*Nj noniwc+ k` nkldlj`ilùj xckäwli` gn wcg` il~g`g`jä` vnug`gnu`dnjwn xcx~k`u | k` gni`gnjil` nicjùdli`gnk i`dxnylj`gc kleun yn icjy~d`ucj d~imc `jwny gn k` glydlj~ilùj gn k` nyik`vlw~g1 nj e~nj` dnglg`+`de`y yn xucg~bnucj g~u`jwn nk òkwldc xnuäcgc gn k` Unxòekli`* Ljik~yc k` glywljilùj njwun mcjnywlcuny |

m~dlklcuny yn undcjw`+ icdc d~imc+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc LL+ nywc ny+ ilnj `ðcy `jwny gn k` iulyly gn k`nicjcdä` nyxniäoli`dnjwn nyik`vlyw`+ p~n nk dlydc Oljkn| unicjcin p~n gnen ynu g`w`g` ` x`uwlu gnkylfkc LLL* P~lrà x~ng` gnwniw`uyn ilnuwc àjldc y~wlk icjwu` nk Nyw`gc ldxnul`k ucd`jc e`bc k` y~xnuolilngn kcy `uf~dnjwcy gn Oljkn|+ p~ì un`kdnjwn m`in unyxcjy`ekn ` k` `~wciu`il gnk Ldxnulc gn k`ywu`jyocud`ilcjny gn y~ ylywnd` nicjùdlic* Ny xunonulekn un`klr`u ~j `jàklyly d`wnul`klyw` p~n x`uw` gnk`y icjwu`gliilcjny ljwnuj`y gnk xucxlc dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`* Nk ml`wc iucjckùflic yceun nk p~nOljkn| kk`d` icuuniw`dnjwn k` `wnjilùj ny xcylekn p~n yn gne` ` kcy noniwcy dlwlf`gcuny gn k` iul`jr`gcdìywli` | gn k` icdxu` nj k`y oucjwnu`y p~n w~vlnucj k~f`u nj nk xnuäcgc ljwnudnglc*79 K` fu`j käjn` glvlycul` gn dngl`gcy gnk ylfkc LLL ny wcg`vä` k` o`yn dày cyi~u` gn k` mlywcul` ldxnul`kucd`j`+ ljicdx`u`ekndnjwn dnjcy gci~dnjw`g` | nyw~gl`g` p~n k` i`äg` gn kcy ylfkcy L_ | _* K` d`|cux`uwn gn kcy nyw~glcy n}lywnjwny ycj d~| ljicdxknwcy* Ucywcvwynv counin ~j` n}wnjy` gnyiulxilùj nj Wmn ycil k `jg nicjcdli mlywcu| co wmn Ucd`j Ndxlun + C}ocug+ 0<5?+ xx* 706$7=* QMlywcul` ycil`k | nicjùdli` gnk Ldxnulc ucd`jc + D`gulg+ Nyx`y`$I`kxn+ 0<96*T Xnuc y~ nyw~glc nywà vlil`gc xcu nkljylywnjwn `j iucjlydc gn y~y icjinxwcy `j`käwlicy+ p~n gn ocud` ljicjfu~njwn icjvlnuwn ` kcywnuu`wnjlnjwny d~jlilx`kny nj ¡e~uf~nyä`± | ` k`y knflcjny ldxnul`kny nj ¡nbìuilwcy i`dxnyljcy±ocud`gcy nj cugnj gn e`w`kk` icjwu` nkk`+ n ljwnuxunw` wcg` k` iulyly nj wìudljcy gn xck`ulg`g njwun`decy* Dn|nu Unljmckg m` nyiulwc ~j` noli`r iuäwli` d`u}lyw` gn nywcy wnd`y `mlywùulicy gn k` ceu` gnUcywcvwynv2 ¡Mlywcul`j co wmn `jilnjw cukg2 ` iulwlp~n co Ucywcvwynoo±+Yilnjin `jg Ycilnw| + cwcðc gn0<7?+ ]+ jòd* 7+ xx* 9?0$<0* Xcu òkwldc+ nk `jàklyly d`u}lyw` dày icjyxli~c gn nyw` ìxci`+ Aulrly

Page 50: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 50/181

U`ecvk`gnk“imnyicvc Ywucl` gn N* _* Ymw`nud`j+ `gcknin w`delìj gn ~j fu`vn gnoniwc p~n yn gnulv` gn k`uäflg` icjwu`xcylilùj p~n m`in Ymw`nud`j njwun k` vlkk` nyik`vlyw` gn w`$

QXàf* =0T

xcylekn p~n nj kcy òkwldcy `ðcy gn k` ìxci` gn kcy @jwcjljcy |` y`klnu`j ` k`y~xnuoliln `kf~j`y wnjylcjny fu`vny* K` xunylùj fnud`j` yceun k`y oucjwnu`y gnk

G`j~elc m`eä` gnyndeci`gc nj k`y k`uf`y f~nuu`y icjwu` kcy d`uicd`jcy1 D`uic @~unklc m`eä` gnv`k~`gc nj ~j 5> xcu ilnjwc nk gnj`ul~y gn xk`w`1 k` xuldnu`n}xkcylùj ldxcuw`jwn gn e`jgcknulydc ycil`k |` m`eä` nyw`kk`gc icj k` `dnj`r`gcu`ci~x`ilùj gn fu`jgny rcj`y gn k` F`kl` n Mlyx`jl` xcu k`y e`jg`y `ud`g`y gnkgnynuwcu D`wnujc+ p~n ljik~yc xunwnjglù ljv`glu Lw`kl` g~u`jwn nk gny`ywucyc unlj`gcgn Iùdcgc 77* K` y~elg` `k wucjc+ gnyx~ìy gn ~j` eunvn f~nuu` ilvlk+ gn k` i`y` gn kcyYnvnucy kknvù `k xcgnu ` ~j` glj`ywä` `ouli`j`1 k` ucw`ilùj unflcj`k gnk i`ufc ldxnul`kx`uniä` o~jilcj`u ~j` vnr dày `k unyw`ekninuyn `x`unjwndnjwn nk cugnj | k`xucyxnulg`g* Xnuc gn xucjwc k` ljok`ilùj yn gnyeciù dlywnulcy`dnjwn ` dnglg` p~n k`dcjng` yn gnv`k~`e` ~j` | cwu` vnr* @ dngl`gcy gn ylfkc yn xucg~bc ~j ick`xycicdxknwc gn k` dcjng` gn xk`w`+ p~n ung~bc nk gnj`ul~y `k > xcu ilnjwc gn y~ v`kcuwu`glilcj`k1 m`il` olj`kny gn ylfkc+ kcy xunilcy gnk wulfc yn m`eä`j glyx`u`gc m`yw`~jcy jlvnkny 588 vniny y~xnulcuny ` kcy gn icdlnjrcy gnk xuljilx`gc 7>* K` nyw`elklg`gxckäwli` gnfnjnuù `k dlydc ulwdc p~n k` nyw`elklg`g dcjnw`ul`* Nj kcy i`ùwlicyilji~njw` `ðcy p~n v`j gnygn nk 59> `k 5=7 jc m~ec dnjcy gn 58 ndxnu`gcuny+ 0= gnkcy i~`kny d~ulnucj gn d~nuwn vlcknjw`+ ~jc i`~wlvc nj nk n}wu`jbnuc | cwuc väiwld` gnk` xnywn2 gnywljcy wcgcy p~n yldecklr j ~j ìxci`* K`y f~nuu`y ilvlkny | k`y~y~ux`ilcjny o~nucj xuàiwli`dnjwn ljljwnuu~dxlg`y gnygn D`}ldljc nk Wu`ilc m`yw`Glciknil`jc+ | yn vlnucj dnrik`g`y icj ~j` yni~njil` gnv`yw`gcu` gn ljv`ylcjny |`w`p~ny n}wu`jbnucy ` kc k`ufc gn k`y oucjwnu`y p~n `oniw`e`j g~u`dnjwn `k ljwnulcu*Kcy ou`jicy | cwu`y wule~y fnudàjli`y `yck`ucj unxnwlg`dnjwn k` F`kl` | kknf`ucj icjY~y y`p~ncy m`yw` Mlyx`jl`1 kcy `k`d`jny | kcy |~w~jfcy d`uim`ucj yceun Lw`kl`1 kcyi`uxcy ljv`glnucj k` G`il` | k` Dnyl`1 kcy mìu~kcy `y`kw`$

d`ðc dngl`jc icdc ¡`jwlf~` ocud` gn xucxlng`g± | nk fu`j k`wlo~jgl~d icdc nvck~ilùj ¡xucwc$on~g`k±gn k` `ulywciu`il` n}wu`d~jlilx`k* _ì`yn y~xu` + jcw` <+ x* >?*77 X`u` D`wnujc+ vì jyn k`y unilnjwny | xnjnwu`jwny ceynuv`ilcjny gn D* D`rr`+ Kcwwn ycil`kn n unyw`~u`rlcjn `~wculw`ul` jnk wnurc ynickc g* I* + I`w`jl`+ 0<68+ xx* 95?$6*7> O* Dlkk`u+Wmn Ucd`j Ndxlun `jg lwy jnlfmec~uy + Kcjguny+ 0<?6+ xàflj`y 570$5* QNk Ldxnulc ucd`jc | y~y x~nekcy kldäwucony + vck* = gn k` Mlywcul` ^jlvnuy`k Ylfkc ]]L+ D`gulg+ 0<69*T M`| ~j nyw~glc d~|`dxklc gn k` fu`j ljok`ilùj nj D`rr`+ Kcwwn ycil`kn n unyw`~u`rlcjn `~wculw`ul` + xàflj`y 90?$78=*

QXàf* =5T

ucj Wu`il` | Funil`1 kcy fcgcy iu~r`ucj nk d`u x`u` y`p~n`u nk @yl` Dnjcu1 k` Xnuyl`y`yàjlg` ci~xù Ilklil`+ I`x`gcil` | Ylul`1 X`kdlu` ynx`uù ` Nflxwc1 kcy dcucy | kcyekndlcy jùd`g`y mcywlf`ucj nk jcuwn gn Àouli`* Nj onim`y glonunjwny+ @wnj`y+

@jwlcp~ä` | @knb`jguä` i`|nucj nj d`jcy gn kcy njndlfcy1 X`uäy | W`uu`fcj` o~nucjljinjgl`g`y | k` dlyd` Ucd` w~vc p~n ynu j~nv`dnjwn ocuwloli`g`* Nk wcuenkkljcxckäwlic ljwnulcu | k`y ljv`ylcjny n}wu`jbnu`y wu`bnucj d~| xucjwc icjylfc y~inylv`ynxlgndl`y p~n gnelklw`ucj | ung~bnucj k`y xcek`ilcjny gnk Ldxnulc+ glydlj~lg`y |`icj k`y gnywu~iilcjny gn k` f~nuu`* K`y wlnuu`y o~nucj `e`jgcj`g`y | nj k`xucg~iilùj `fuäick` `~dnjwù k` nyi`ynr gn y~dljlywucy 7?* Nk ylywnd` gn ldx~nywcy yngnyljwnfuù icj k` gnxunil`ilùj gn k` dcjng` | kcy x`fcy olyi`kny unwucinglnucj `njwunf`y nj nyxniln* K` icjywu~iilùj ~ue`j` y~oulù ~j` unxnjwlj` x`uàklyly+`up~nckùfli dnjwn `wnywlf~`g` nj wcgc nk Ldxnulc1 nj `kf~j`y unflcjny+ kcy injwucy~ue`jcy gni`|nucj | yn ung~bnucj 76* Nj* F`kl`+ gcjgn yn d`jw~vc g~u`jwn p~ljin`ðcy ~j Nyw`gc ldxnul`k ynx`u`wlyw` icj y~ i`xlw`k nj Wuìvnuly+ yn xucg~bnucj nj kcy

`ðcy 5=9$5=7 fu`jgny knv`jw`dlnjwcy u~u`kny gn k`y d`y`y n}xkcw`g`y+ k` xuldnu`ljy~uuniilùj gn kcy e`f`~g`y p~n m`euä`j gn unxnwluyn dày w`ugn nj k` mlywcul` gn k`yxucvljil`y ciilgnjw`kny* G~u`jwn ~jcy ilji~njw` `ðcy ‗gnk 59> `k 5=7‗ | e`bc ~j`o~nuwn xunylùj ljwnuj` | n}wnuj`+ k` ycilng`g ucd`j` x`unilù kknf`u ` y~ ick`xyc olj`k*

Page 51: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 51/181

Ylj nde`ufc+ ` olj`kny gnk ylfkc LLL | xuljilxlcy gnk L_ yn xucg~bc ~j` wu`jyocud`ilùj | uni~xnu`ilùj gnk Nyw`gc ldxnul`k* K` ynf~ulg`g dlklw`u o~n fu`g~`kdnjwnunyw`eknilg` xcu ~j` ynuln d`uil`k gn fnjnu`kny g`j~el`jcy | e`kiàjlicy p~n wcd`ucjy~inylv`dnjwn k` xòux~u`2 Ik`~glc LL gnuucwù ` kcy fcgcy nj Dnyl`1 @~unkl`jc n}x~kyù` kcy `k`d`jny gn Lw`kl` | ycdnwlù ` X`kdlu`1 Xucec `jlp~lkù ` kcy ljv`ycunyfnudàjlicy gn k` F`kl`* Nywcy ì}lwcy xunx`u`ucj nk i`dljc x`u` k` uncuf`jlr`ilùj gnwcg` k` nywu~iw~u` gnk Nyw`gc ucd`jc nj k` ìxci` gn Glciknil`jc+ xucik`d`gcndxnu`gcu nj nk `ðc 5=7+ p~n ` y~ vnr mlrc xcylekn nk xuni`ulc uny~ufldlnjwc gn kcyilnj `ðcy7? Ucfnu Uìdcjgcj+ K` eulyn gn k“Ndxlun ucd`lj + X`uäy+ 0<?7+ xx* =>$?* QK` iulyly gnk Ldxnulc ucd`jc +E`uinkcj`+ K`ecu+ 0<?6*T Uìdcjgcj wlnjgn ` `wule~lu k` iulyly gn d jc gn ceu` nj nk i`dxcnynjil`kdnjwn `k ì}cgc u~u`k m`il` k`y il~g`gny+ icdc icjyni~njil gn k` ~ue`jlr`ilùj fnjnu`klr g`*Xnuc+ nj un`klg`g+ ~jc gn kcy onjùdnjcy dày yùklg`dnjwn icdxuce`gcy gn k` ìxci` o~n nk gnyinjyc nj k`icjywu~iilùj ~ue`j`*76 Dlkk`u+Wmn Ucd`j Ndxlun `jg lwy jnlfmec~uy + xx* 579$7+ ljylywn nyxnil`kdnjwn nj k` unxnjwljx`u`klr`ilùj gnk gny`uuckkc ~ue`jc icdc xu~ne` eàyli` gn k` xuco~jglg`g gn k` iulyly*

QXàf* =9T

ylf~lnjwny* K` dnglg` dày ldxcuw`jwn o~n nk `~dnjwc u`gli`k gn kcy nbìuilwcyldxnul`kny xcu dnglc gn k` unldxk`jw`ilùj gnk unik~w`dlnjwc ceklf`wculc2 nk jòdnucgn knflcjny yn g~xkliù nj nk wu`jyi~uyc gnk ylfkc+ kknf`jgc ` ~j` o~nur` wcw`k gn ~jcy7>8*888 mcdeuny* @ x`uwlu gn olj`kny gnk ylfkc LL | xuljilxlcy gnk LLL ~j iunilnjwnjòdnuc gn yckg`gcy o~n nyw`ilcj`gc nj x~nywcy gn f~`ugl` ylw~`gcy ` kc k`ufc gn k`yu~w`y xuljilx`kny x`u` d`jwnjnu k` ynf~ulg`g ljwnulcu | vlflk`u nk i`dxc 7=* Dày w`ugn+` x`uwlu gn k` ìxci` gn F`klnjc+ m`il` nk 5?8+ yn gnyxknf`ucj nj xuco~jglg`g+ wu`y k`youcjwnu`y ldxnul`kny+ ~jcy nbìuilwcy gn imcp~n p~n xnudlwä`j ~j` d`|cu dcvlklg`gicjwu` kcy `w`p~ny n}wnulcuny+ gnb`jgc p~n ~jlg`gny yni~jg`ul`y gn kldlw`jnl

vlflk`u`j nk xnuädnwuc n}wnulcu gnk Ldxnulc* ^j fu`j jòdnuc gn vck~jw`ulcy eàue`ucyyn ljicuxcu`ucj `k nbìuilwc | ocud`ucj nj `gnk`jwn d~imcy gn y~y unfldlnjwcy dàyynkniwcy* Dày ldxcuw`jwn wcg`vä` o~n p~n wcgcy kcy `kwcy d`jgcy dlklw`uny ynicjol ucj `mcu` òjli dnjwn ` mcdeuny gn u`jfc ni~nywun1 k` `ulywciu`il ynj`wcul`ko~n gnyxk`r`g`+ xcu w`jwc+ gn y~ xcylilùj wu`glilcj`kdnjwn injwu`k nj nk ylywnd`xckäwlic ` dnglg` p~n nk y~xundc xcgnu ldxnul`k x`y`e` i`g` vnr dày `k i~nuxc gncolil`kny xuconylcj`kny gnk nbìuilwc* Nk dlydc Glciknil`jc w`delìj inuuùylywndàwli`dnjwn ` kcy ynj`gcuny nk `iinyc ` k` `gdljlywu`ilùj ilvlk 7<* K`y xucvljil`yyn d~kwlxkli`ucj xcu `kfc dày gn gcy `k ynu glvlglg`y nj ~jlg`gny dày ung~ilg`y |d`jnb`ekny+ | nk o~jilcj`ul`gc nj nkk`y nyw`eknilgc `~dnjwù xucxcuilcj`kdnjwn x`u`f`u`jwlr`u ~j icjwuck e~uciuàwlic dày nywunimc* Gnyx~ìy gnk gnye`u`b~ywn gndngl`gcy gn ylfkc yn nyw`eknilù ~j j~nvc ylywnd` olyi`k p~n o~jglù kcy xuljilxlcy gnkldx~nywc yceun k` wlnuu` | k` i`xlw`ilùj nj ~j`7=

Dlkk`u+Wmn Ucd`j Ndxlun `jg lwy jnlfmec~uy + x* ?* K` d~kwlxkli`ilùj gn nyw`y yw`wlcjny nu` ~j yäjwcd`gnk iunilnjwn d`knyw`u ycil`k gnk xnuäcgc icdxunjglgc njwun Iùdcgc | I`uljc* Ylj nde`ufc+ k`yljwnuxunw`ilcjny gn k` wnwu`up~ä` icdc ~j` b~jw` gn ndnufnjil` x`u` nk unyw`eknildlnjwc gnk cugnjxckäwlic ljwnujc+ nyecr`g`y xcu Ymw`nud`j | D`rr`+ ycj gnd`yl`gc ocur`g`y* Ymw`nud`j icjylgnu` `kuìfldnj gn Glciknil`jc icdc nk xucg~iwc gn ~j` unicjilkl`ilùj njwun kcy gcy wlxcy gn xucxlnw`ulcy i~|cicjokliwc i`u`iwnulr`+ ynfòj nkk`+ ` nyw` ìxci` nj k` p~n kcy fu`jgny k`wlo~jglyw`y yn `gnk`jw`ucj ` k``dnj`r` gn ~j` ljy~uuniilùj ycil`k gnygn `e`bc* _ì`yn Aulrly U`ecvk`gnk“imnyacvc Ywucl` + xàflj`y 76<$=8+ 7<<$>80+ >8=$<* ^j iuäwlic u~yc m` ynð`k`gc+ njwun cwu`y cebnilcjny+ p~n wcgc nk nyp~nd gnYmw`nud`j ckvlg` i~ulcy`dnjwn k`y d`ylv`y ljv`ylcjny n}wnuj`y p~n icjywlw~|nj nk xuljilx`k wu`yocjgcgn k` wnwu`up~ä`2 _* J* Gl`acv+_nywjla Gunvjnl Lywcull + 0<>=+ L_+ x* 05?*7> _ì`yn nyxnil`kdnjwn D* @ujmnld+ Wmn ynj`wcul`k `ulywciu`i| lj wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + C}ocug+ 0<65+xx* 9<$7=*

QXàf* =7T

yck` ~jlg`g+ i`ki~k`g` yceun k` e`yn gn injycy j~nvcy | n}m`~ywlvcy* Xcu vnr xuldnu`nj nk d~jgc `jwlf~c yn ljwucg~bnucj kcy iàki~kcy xuny~x~nyw`ulcy `j~`kny+ p~nx~glnucj `b~yw`u kcy jlvnkny gn ldx~nywcy ` kcy f`ywcy icuulnjwny -p~n icdc nu` gn

Page 52: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 52/181

nyxnu`u yn nknv`ucj ljiny`jwndnjwn,* K` wundnjg` n}x`jylùj d`wnul`k gn k`d`p~lj`ul` gn Nyw`gc p~n uny~kwù gn wcg`y nyw`y dnglg`y icjwu`glbc ljnvlw`ekndnjwnkcy ljwnjwcy lgnckùflicy gn Glciknil`jc | gn y~y y~inycuny x`u` nyw`elklr`u fu`il`y `nkk` k` nywu~iw~u` ycil`k gnk Ldxnulc w`ugäc* Kcy gniunwcy p~n njinuu`e`j ` fu`jgnyfu~xcy gn xcek`ilùj nj fundlcy mnunglw`ulcy yldlk`uny ` k`y i`yw`y+ gnyx~ìy gn k`w~ue~knjil` gnk dnglc ylfkc x`y`gc+ xcgä`j wnjnu xcic noniwc xuàiwlic >81 k` dcvlklg`gycil`k xuce`ekndnjwn `~dnjwù `kfc gnelgc ` k` `dxkl`ilùj gn k`y j~nv`y vä`y gnxucdcilùj dlklw`uny | e~uciuàwli`y gnjwuc gnk Nyw`gc >0* Kcy o~f`iny nyo~nurcy x`u`olb`u kcy xunilcy | kcy y~nkgcy `gdljlywu`wlvcy nj wcgc nk Ldxnulc o~nucj wcg`vä` dnjcyun`klyw`y* Xcu cwu` x`uwn+ k` dlyd` `~wciu`il` ldxnul`k y~xnuù oàilkdnjwn wcgcy kcykädlwny wu`glilcj`kny ldx~nywcy xcu k` cxljlùj ynj`wcul`k | xcu k` icyw~deun `knbnuililc gnk xcgnu xnuycj`k* Nk ¡xuljilx`gc± glc x`yc `k ¡gcdlj`gc± i~`jgc kcyndxnu`gcuny+ ` x`uwlu gn @~unkl`jc+ yn `~wcgnjcdlj`ucj gcdlj~y nw gn~y nldx~ylnucj k` inundcjl` culnjw`k gn k` xcywu`ilùj gn i~nuxc njwnuc `jwn k` xunynjil`un`k+ k xucya|jnyly icj k` p~n @knb`jguc m`eä` lj`~f~u`gc kcy Ldxnulcy mnknjäywlicygnk Culnjwn Xuù}ldc*

Nk i`uàiwnu xckäwlic gnk gcdlj`gc yn m` ljwnuxunw`gc ouni~njwndnjwn icdc ~j

gnyxk`r`dlnjwc gnk injwuc gn fu`vng`g gnk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc m`il` nkDnglwnuuàjnc culnjw`k+ p~n yn icjy~d`uä` xcic gnyx~ìy icj nk `~fn gnIcjyw`jwljcxk`+ k` j~nv` Ucd` ` culkk`y gnk Ecyocuc* Jc m | g~g` gn p~n k`yxucvljil y culnjw`kny xunv`kniä j `mcu` gnjwuc gnk Ldxnulc nj gcy `yxniwcyo~jg`dnjw`kny* Nicjùdli`dnjwn+ k` iulyly gnk>8 U* D`id~kknj+ ¡Ycil`k dcelklw| `jg wmn Wmncgcyl`j Icgn±+ Wmn Bc~uj`k co Ucd`j Yw~glny + KL_+ 0<?7+xx* 7<$>9* K` wnyly wu`glilcj`k -xcu nbndxkc+ k` gn Ucywcvwynv, gn p~n Glciknil`jc ldx~yc ~j` nywu~iw~u`xuàiwli`dnjwn gn i`yw`y nj nk Ldxnulc w`ugäc nywà gny`iunglw`g`* Ny nvlgnjwn p~n k` e~uciu`il` ldxnul`ko~n lji`x`r gn m`inu i~dxklu kcy gniunwcy ldxnul`kny | gn vlflk`u ` kcy fundlcy*>0 Nk dnbcu `jàklyly eunvn gn k` `yinjylùj ycil`k ` wu`vìy gn k` dàp~lj` gnk Nyw`gc ny nk gn Anlwm Mcxaljy+¡Nklwn dcelklw| lj wmn Ucd`j Ndxlun±+ X`yw `jg Xunynjw + jòd* 95+ glilndeun gn 0<?>+ xx* 05$5?+ p~nljylywn nj kcy kädlwny jniny`ulcy gn nywn xucinyc2 k` d`|cuä` gn kcy j~nvcy glfj`w`ulcy gnk Ldxnulc w`ugäcylndxun o~nucj iccxw`gcy njwun k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn gn k`y xucvljil`y*

QXàf* =>T

dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` w`ugäc `oniwù icj dày o~nur` ` Ciilgnjwn+ gcjgnnyw`e` d~imc dày xuco~jg`dnjwn `uu`lf`gc+ | kc gnbù nj ~j` ylw~`ilùjicdx`u`wlv`dnjwn xncu+ `k jc xcynnu |` ~j glj`dlydc `~wùiwcjc p~n kn xnudlwlnu`icjwu`uunyw`u k` wu`glilcj`k ulp~nr` gn Culnjwn+ icj kc p~n icdnjrù ` m~jgluyn icdck` x`uwn dày xceun gnk Dnglwnuuàjnc* I~kw~u`kdnjwn+ y~ ndx~bn yn glk~|ù w`delìj gnocud` iunilnjwn* @ olj`kny gn k` ìxci` gn kcy @jwcjljcy |` m`eä`j unj`ilgc k` olkcycoä`

| k` mlywcul` fulnf`y2 nk knjf~`bn klwnu`ulc gn D`uic @~unklc+ xcu jc m`ek`u gn GlùjI`ylc+ |` jc nu` nk k`wäj* D~imc dày ldxcuw`jwn o~n+ xcu y~x~nywc+ nk knjwc

iunildlnjwc gn k` j~nv` unklflùj p~n m`euä` gn ldxk`jw`uyn nj nk Ldxnulc* Nkiulywl`jlydc m`eä` j`ilgc nj Culnjwn | `kkä yn n}wnjglù xucfunylv`dnjwn g~u`jwn wcgcnk ylfkc LLL+ dlnjwu`y Ciilgnjwn xnud`jniä` unk`wlv`dnjwn ljd~jn nj icdx`u`ilùj*Xnuc+ ` xny`u gn k`y `x`ulnjil`y+ nywcy i`delcy o~jg`dnjw`kny jc yn unoknb`ucj nj k`dlyd` dnglg` nj k` nywu~iw~u` xckäwli` gnk Nyw`gc xcup~n un`kdnjwn jc yn xucg~bc~j` mnknjlr`ilùj gn k` iòyxlgn glulfnjwn gnk ylywnd` xckäwlic ldxnul`k | wcg`vä` dnjcyy~ icdxknw` culnjw`klr`ilùj* K` ucw`ilùj cuelw`k gnk xcgnu gljàywlic yn gnw~vci~ulcy`dnjwn `jwny gn kknf`u `k Culnjwn funicknv`jwljc >5* K` glj`ywä` `ouli`j` gn kcyYnvnucy x`uniä` gnywlj`g` ` kknv`u ` i`ec ~j` y~`vn wu`jydlylùj gnk i`ufc ldxnul`k `~j` j~nv` unflùj+ i~`jgc k` o`dlkl` ylul` nj k` p~n Ynxwldlc Ynvnuc m`eä` icjwu`ägcd`wuldcjlc xunx`uù k` y~elg` `k wucjc gn ~j bcvnj kci`k+ xunynjw`gc o`ky`dnjwn icdcy~ jlnwc+ p~n yn icjvluwlù nj nk ndxnu`gcu Mnklcfàe`kc nj nk `ðc 50=* Nk n}cwlydci~kw~u`k ‗unklflcyc | yn}~`k‗ gn nywn `gcknyinjwn mlrc ` y~ icuwc unlj`gc d~|iìkneun nj wcgcy kcy xcywnulcuny uni~nugcy ucd`jcy* Mnklcfàe`kc o~n uàxlg`dnjwnundcvlgc xcu ~j cxljlùj ynj`wcul`k xuco~jg`dnjwn mcywlk+ e`bc i~|` w~wnk` kn

Page 53: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 53/181

y~inglù y~ gnyickculgc xuldc @knb`jguc Ynvnuc ‗cwuc dnjcu+ p~n m`eä` ylgc ng~i`gcnj Lw`kl`‗ `jwny gn ynu `ynylj`gc nj nk `ðc 59>* @ x`uwlu gn njwcjiny+ yùkc ~jculnjw`k+ ~j unxunynjw`jwn n}wund`g`dnjwn `wäxlic gn `p~nkk` unflùj+ kknfù ` ynundxnu`gcu gn Ucd`2 B~klc>5 Nywn mnimc o~jg`dnjw`k m` ylgc ckvlg`gc icj d~im` ouni~njil`* K` klyw` dcgnu`g`dnjwn ni~dìjli`gn k`y y~inylv`y glj`ywä`y+ mnim` xcu Dlkk`u+ ny nj un`klg`g fu`vndnjwn njf`ðcy`2 Wmn Ucd`j Ndxlun

`jg lwy jnlfmec~uy + x* 9* Dày `gnk`jwn+ Dlkk`u ceynuv` p~n yùkc fu`il`y ` ~j ¡`iilgnjwn gnk gnywljc±Mnklcfàe`kc | y~ xuldc x~glnucj ynu kcy xuldnucy ndxnu`gcuny xucingnjwny gnk Culnjwn fulnfc ¡`jwnyp~n jljfòj ynj`gcu gn k` xuùyxnu` e~uf~nyä` gn @yl` Dnjcu± -x* 7<,* Nj un`klg`g+ jljfòj fulnfc gn @yl`dnjcu kknfù ` ynu j~ji` ndxnu`gcu `jwny gn k` glvlylùj gnk Ldxnulc*

QXàf* =?T

Olklxc+ ~j àu`en xucingnjwn gnk gnylnuwc gn Wu jybcug jl`* Ycuxunjgnjwndnjwn+jljfòj fulnfc gn @yl` Dnjcu jl gn k` dlyd` Funil`+ jljfòj cwuc ylulc | jl ~j yckcnflxilc icjylf~lnucj j~ji k` xòux~u` ldxnul`k* K`y unflcjny dày uli`y |~ue`jlr`g`y gnk Ldxnulc o~nucj lji`x`iny gn f`u`jwlr`u ~j väji~kc gluniwc icj k`ild` gnk Nyw`gc p~n k`y fcenuj`e`* Ny`y unflcjny xnud`jnilnucj d`uflj`g`y xcu nki`uàiwnu luung~iwlekndnjwn ucd`jc gnk Ldxnulc+ o~jg`gc | icjywu~lgc xcu Ciilgnjwn+p~n ylndxun o~n d~imc dày mcdcfìjnc p~n nk mnwnuùiklwc Culnjwn+ gcjgn xcu kcdnjcy wuny ldxcuw`jwny i~kw~u`y -k` fulnf`+ k` ylul` | k` nflxil`+ xcu jc m`ek`u gn k`ycwu`y gnyw`i`g`y dljcuä`y gn k` unflùj, yn glyx~w`e`j nk knf`gc gn k` ilvlklr`ilùjmnknjäywli>9* Nj nk ylfkc LLL+ kcy lw`kl`jcy |` jc icjywlw~ä`j ~j` d`|cuä` nj nk Ynj`gc+~j wnuilc gnk i~`k xucingä` fnjnu`kdnjwn gnk Culnjwn funicx`uk`jwn* Xnuc dlnjwu`y nkYnj`gc w~vc `kfòj xcgnu nj k` ynkniilùj | icjwuck gn kcy ndxnu`gcuny+ ylndxun nklflù` unxunynjw`jwny gn k`y ik`yny wnuu`wnjlnjwny gnk Ciilgnjwn k`wljc* E`keljc -Mlyx`jl`,

| Wàilwc -Lw`kl`, olf~u`ucj njwun kcy òkwldcy i`jglg`wcy ynj`wcul`kny p~n `ki`jr`ucj k`glfjlg`g ldxnul`k nj nk ylfkc LLL*

Xcup~n+ `k dlydc wlndxc+ nk injwuc gnk xcgnu xckäwlic gnbù gn nyw`u nj k` i`xlw`k x`u`

x`y`u `k i`dxc dlklw`u gn k`y rcj`y oucjwnulr`y* F`klnjc o~n nk òkwldc ycenu`jc gnnyw` ìxci` p~n unylglù nj Ucd`* @ x`uwlu gn njwcjiny kcy ndxnu`gcuny m`eä`j gnm`inuyn | gnym`inuyn o~nu` gnk àdelwc gn k` ljok~njil` ynj`wcul`k+ xcu dnglc gnk~im`y o`iilcj`kny njwun kcy bnony dlklw`uny* Nywn i`delc xckäwlic o~n `icdx`ð`gc gn~j j~nvc | gnilylvc i`delc unflcj`k nj k` icdxcylilùj gljàywli`* Gnygn dngl`gcy gnkylfkc LLL+ nk xcgnu ldxnul`k x`yù icj ycuxunjgnjwn unf~k`ulg`g ` kcy fnjnu`knyxucingnjwny gn ~j` rcj` `wu`y`g`+ `jw`ðc icjcilg` icj nk jcdeun fnjìulic gn Lklul`+p~n `mcu` ocud`e` nk ekcp~n gn xucvljil`y icdxunjglg`y xcu X`jcjl`+ G`kd`il` |Dnyl`* Nk xungcdljlc gn nywcy ndxnu`gcuny g`j~elce`kiàjlicy yn d`jw~vc icdc ~j`icjyw`jwn m`yw` k` i`äg` gnk Nyw`gc ucd`jc nj Ciilgnjwn n ljik~yc gnyx~ìy gn ìyw`*Gnilc+ Ik`~glc nk Fcgc+ @~unkl`jc+ Xucec+ Glciknil`jc+ Icjyw`jwljc+ F`knulc+ Bcvl`jc+

_ knjwljl`jc | B~ywljl`jc yn i~njw`j njwun nkkcy >7 | y~ icdòj culfnj unflcj`k nywcg`vä`>9 Nj Culnjwn m`eä`+ x~ny+ i~`wuc lglcd`y klwnu`ulcy kci`kny ‗fulnfc+ ylulc+ icxwc | `u`dnc‗+ dlnjwu`yp~n nj Ciilgnjwn jc n}lywä` jljfòj cwuc lglcd` nyiulwc `x`uwn gnk k`wäj*>7 Y|dn y~flnun p~n D`}ldljc nk Wu ilc ‗p~n xuce`ekndnjwn nu` gn Dnyl` | jc gn Wu il`‗ |xcylekndnjwn w`delìj Wàilwc gnenuä`j ð`gluyn

QXàf* =6T

dày ycuxunjgnjwn yl yn wlnjn nj i~njw` p~n njwun nkkcy jc n}lywlù x`unjwnyic gnjljfòj wlxc* M`yw` icdlnjrcy gnk ylfkc _L+ nk òjlic ndxnu`gcu ldxcuw`jwn p~n jcxucinglù gn nyw` rcj` o~n ~j mlyx`jc+ Wncgcylc+ p~n vnjä` gnk knb`jc cnywn gnkLdxnulc* K` u`rùj dày cevl` gnk `~fn gn nywcy fcenuj`jwny x`jcjlcy n klulcy u`gli`nj nk x`xnk gnyndxnð`gc xcu k`y xucvljil`y g`j~el`j`y | e`kiàjli`y nj nk y~dljlywucgn yckg`gcy x`u` nk nbìuilwc2 `de`y rcj`y nu`j |` njwcjiny ~j` unynuv` wu`glilcj`kgn yckg`gcy | colil`kny xuconylcj`kny x`u` k`y knflcjny* Xnuc m`eä` w`delìj `kf~j`y

Page 54: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 54/181

u`rcjny dày xuco~jg`y x`u` k` j~nv` xunndljnjil` gn nyw` unflùj* X`jcjl` |G`kd`il` o~nucj k`y icjp~lyw`y ik`vn gn k` n}x`jylùj nj wlndxcy gn @~f~ywc+ xcup~nicdxknw`ucj nk eàylic icugùj fncfuàolic gnk Ldxnulc `k inuu`u nk `elydc p~n n}lywä`njwun y~y yniwcuny culnjw`k | ciilgnjw`k* Gnygn `p~nk dcdnjwc+ X`jcjl` | G`kd`il`ylndxun `iw~`ucj icdc nk x~njwn nywu`wìflic injwu`k p~n ~jä` ` k`y gcy dlw`gny gnkwnuulwculc ldxnul`k* Wcgcy kcy dcvldlnjwcy gn wucx`y noniw~`gcy xcu wlnuu` ` kc k`ufcgnk nbn nywn$cnywn wnjä`j p~n x`y`u xcu nyw` rcj`+ p~n+ nj icjyni~njil + yn icjvluwlùnj nk x~jwc gn `xc|c gn d~im`y ldxcuw`jwny f~nuu`y ilvlkny gnk Ldxnulc+ ` glonunjil`gn k`y wäxli`y e`w`kk`y j`v`kny nj Funil` g~u`jwn k` ìxci` unx~ekli`j`* Nk icjwuck gnkcy x~nuwcy gn kcy @kxny B~kl`jcy xnudlwä` ~j uàxlgc gnyinjyc | ~j` vnkcr unyck~ilùjgn kcy icjokliwcy nj Lw`kl`* @ x`uwlu gn X`jcjl` w~vc k~f`u k` vliwcul` gn _nyx`yl`jc njnk ?<+ nk wul~joc gn Ynxwldlc nj nk 0<9+ k` ~y~ux`ilùj gn Gnilc nj nk 57<+ k` wcd` gnkxcgnu xcu Glciknil`jc nj nk 5=> | k` `y~jilùj gn Icjyw`jilc nj nk 9>0* Dày `kkà gn k`ldxcuw`jil` nywu`wìfli` gn nyw` rcj` nyw`e`+ ylj nde`ufc+ y~ nyxnil`k xcylilùj ycil`k

| i~kw~u`k gnjwuc gnk Ldxnulc* X`jcjl`+ G`kd`il` | Dnyl` nu`j unflcjny ljwu`w`ekny+i~|` xuc}ldlg`g icj nk d~jgc fulnfc j~ji` m`eä` icjg~ilgc ` y~ ljwnfu`ilùj nj ìk1o~nucj gn k`y òkwld`y xucvljil`y icjwljnjw`kny ucd`jlr`g`y | y~ icjvnuylùj ` k``fuli~kw~u` icjvnjilcj`k gn k` vlkk` yn xucg~bc jniny`ul`dnjwn d~imc gnyx~ìy | o~n

dày ljicdxknw` p~n k` gn F`kl`+ Mlyx`jl` c Àouli`>>

* Nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`j~ji` `ki`jrù nj nkk`y k` dlyd` d`f$

` nyw` klyw`2Ndxnucuy `jg elcfu`xm|* Yw~glny lj wmn Mlywcul` @~f~yw` + C}ocug+ 0<60+ xx* 0=5$?+ 57?$6*Kcy cwucy xcicy ndxnu`gcuny gn nyw` ìxci` x`uninj m`enu ylgc wcgcy ciilgnjw`kny* Wunecjl`jc F`kc+

_ knul`jc | F`klnjc nu`j gn Lw`kl`+ D`iuljc nu` gn D`~ulw`jl`+ | I`uc xuce`ekndnjwn gn k` F`kl`dnulglcj`k*>> X* Cklv`+X`jjcjl` `jg wmn cjynw co iulyly lj wmn Ucd`j Ndxlun + Xu`f`+ 0<?5+ xx* 57=$>=+ 97>$>8*

QXàf* ==T

jlw~g p~n nj k`y cwu`y xucvljil`y k`wlj`y gnk icjwljnjwn ciilgnjw`k+ `~jp~n ny xcyleknp~n `k olj`k unflywu`u` `kkä `kf~jcy `v`jiny dlnjwu`y unwucingä` |` nj k`y unflcjny

dày `jwlf~`y2 nj ~j nyw~glc yceun nk Ldxnulc ` olj`kny gnk ylfkc L_ yn gnyiulen `X`jcjl` icdc ldxcuw jwn n}xcuw`gcu gn nyik`vcy >?* K` iulyly gn k` `fuli~kw~u`nyik`vlyw` jc o~n+ xcu icjylf~lnjwn+ w`j wndxu`j` c w`j u`gli`k+ | nk jòdnuc gnxucxlnw`ulcy kleuny | `uunjg`w`ulcy o~n dày icjylgnu`ekn+ gn `i~nugc icj ~j dcgnkcu~u`k dày inui`jc `k gn Culnjwn* Ljg~g`ekndnjwn+ k` vlw`klg`g gn nyw` unflùj+ njdnglc gn k` gni`gnjil` gn Ciilgnjwn+ jc nyw~vc gnyicjniw`g` gn ny` glywljw`ocud`ilùj* Xnuc+ `k dlydc wlndxc+ y~ o~jilùj xckäwli` o~jg`dnjw`k nu` ljynx`u`ekn gny~ k`wljlg`g1 kljfûäywli`dnjwn+ nu` ucd`j` | jc fulnf`+ k` dày iu~g` | culnjw`kn}wundlg`g gn k` ilvlklr`ilùj k`wlj`* Xcu w`jwc+ jc o~n yùkc y~ ylw~`ilùj wnuulwcul`k nj nkx~jwc gn `uwli~k`ilùj icjwljnjw`k njwun Culnjwn | Ciilgnjwn kc p~n gnwnudljù y~ldxcuw`jil`1 y~ xcylilùj nj nk k`gc icuuniwc gn k` oucjwnu` i~kw~u`k o~n kc òjlic p~nmlrc xcylekn y~ ycuxunjgnjwn xunndljnjil` nj ~j ylywnd` ldxnul`k p~n nj y~ dàyxuco~jg` j`w~u`knr` | nj y~ culfnj nu` wcg`vä` ~j cugnj ucd`jc* Nk i`delc gljàywlicm`il` k`y wlnuu`y `wu`y`g`y gnk G`j~elc | kcy E`ki`jny unxunynjw`e` nk d |cudcvldlnjwc xcylekn m`il Culnjwn gnk ylywnd` xckäwlic ucd`jc+ x`u` d`jwnjnu ~jlgc`k Ldxnulc+ icdx`wlekn icj k` icjynuv`ilùj gn y~ äjwnfuc i`uàiwnu k`wljc*

Nk vlfcu dlklw`u | e~uciuàwlic gn kcy j~nvcy glulfnjwny gn X`jcjl` n Lklul` m`eä`icjynf~lgc nyw`elklr`u j~nv`dnjwn nk Nyw`gc ldxnul`k ` icdlnjrcy gnk ylfkc L_* Xnuck` unyw`~u`ilùj `gdljlywu`wlv` gnk Ldxnulc yn un`klrù ` icyw` gn ~j` fu`vn | iunilnjwnoly~u` gnjwuc gn k` nywu~iw~u` fkce`k gnk xcgnu* K` ~jloli ilùj xckäwli` gnkDnglwnuuàjnc wu`bc icjylfc ~j` vnr dày k` glvlylùj ycil`k nj nk ynjc gn k`y ik`ynygcdlj`jwny* K` `ulywciu`il` ynj`wcul`k gn Lw`kl`+ Mlyx`jl`+ k` F`kl` | Àouli` icjwlj~ù

ylnjgc nk nywu`wc nicjùdli`dnjwn dày xcgnucyc gn Ciilgnjwn gnelgc ` k` wu`glilcj`kicjinjwu`ilùj gn y~y ulp~nr`y* Xnuc `mcu` nyw`e` ynx`u`g` gnk `x`u`wc gnk d`jgcdlklw`u+ p~n nu` k` o~njwn gnk xcgnu xckäwlic ldxnul k+ nk i~`k m`eä` x`y`gcouni~njwndnjwn ` colil`kny `uulelyw`y xucingnjwny gn kcy ndxceunilgcy E`ki`jny* @yä

Page 55: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 55/181

yn ljwucg~bc nj nk cugnj glulfnjwn gnk gcdlj`gc ~j `jw`fcjlydc nywu~iw~u`k+ p~nj~ji` m`eä` n}lywlgc nj nk xuljilx`gc | p~n olj`kdnjwn m`euä` gn wnjnu o`w`knyicjyni~njil`y* Glciknil`jc kc kknvù ` y~ n}wundc icj k` oìuun`>? Ymw`nud`j+ Aulrly U`ecvk`gnk“imnyacvc Ywucl` + x* 9>7*

QXàf* =<T

glyiuldlj`ilùj icjwu` kcy i`jglg`wcy ynj`wcul`kny x`u` xuàiwli`dnjwn wcgcy kcyi`ufcy gn ldxcuw`jil`+ |` o~nynj ilvlkny c dlklw`uny* Nj nyw` ocud` n}`inue`g`+ nkicjokliwc jc xcgä` g~u`u2 Icjyw`jwljc ljvluwlù k` xckäwli` gn y~ xungninycu m`il` k`jceknr` wu`glilcj`k gn Ciilgnjwn | k` icuwnbù ylywndàwli`dnjwn icj jcdeu`dlnjwcyx`u` kcy fcelnujcy gn xucvljil`y | icj mcjcuny `gdljlywu`wlvcy+ `~jp~n jc icj

bno`w~u`y dlklw`uny+ gn k`y p~n m`eä` ylgc `knb`g` gn ocud` xnud`jnjwn* Nk Ynj`gc o~n`dxkl`gc | nj y~ ynjc yn iunù ~j j~nv` ìklwn x`wulil`* @k dlydc wlndxc+ k`icdxcylilùj gn k` `ulywciu`il` nj wcg` k` n}wnjylùj gnk Ldxnulc yn wu jyocudùu`gli`kdnjwn gnelgc `k fu j i`delc ljywlw~ilcj`k gnk unlj`gc gn Icjyw`jwljc2 k`iulywl`jlr`ilùj gnk Nyw`gc gnyx~ìy gn k` icjvnuylùj gnk ndxnu`gcu | gn y~ vliwcul`yceun D`bnjilc nj nk x~njwn Dlkvlc* Ylfjloli`wlv`dnjwn+ k` j~nv` unklflùj culnjw`k yùkcicjp~lywù nk Ldxnulc i~`jgc o~n `gcxw`g` xcu ~j iìy`u nj Ciilgnjwn* ^j nbìuilwcxucingnjwn gn F`kl` o~n nk p~n ldx~yc ~j iungc culflj`gc nj X`knywlj`+ yädeckc |`iilgnjwn x`u`gùblic+ c yäjwcd` p~lrà+ gnk gcdljlc xckäwlic gnk jòiknc k`wljc gnkylywnd` ldxnul`k ucd`jc* Nk noniwc ljywlw~ilcj`k ljdngl`wc dày ldxcuw`jwn gnki`delc unklflcyc o~n p~lrà k` xucdcilùj ycil`k gn ~j fu`j jòdnuc gn ¡o~jilcj`ulcyiulywl`jcy±+ p~n m`eä`j mnimc y~y i`uunu`y `gdljlywu`wlv`y fu`il`y ` y~ kn`kw`g ` k`j~nv` on+ ` k`y n}wnjy`y olk`y gn kcy ik`ulyyldl gnk ylfkc L_ >6* K` d`|cu x`uwn gn nkkcyxucingä`j gn Culnjwn+ gcjgn kknf`ucj ` gcdlj`u nk ynf~jgc Ynj`gc nyw`eknilgc xcuIcjyw`jilc LL nj Icjyw`jwljcxk`* Y~ ljwnfu ilùj nj k` noli`r d`p~lj`ul` gnkgcdlj`gc+ icj k` xucklonu`ilùj gn j~nvcy i`ufcy e~uciuàwlicy+ unoknbù | unocurù nkljljwnuu~dxlgc iunildlnjwc gn k`y gldnjylcjny wcw`kny gnk Nyw`gc nj k` ycilng`g

ucd`j` w`ugä`* Xcu cwu` x`uwn+ nk nyw`eknildlnjwc gnk iulywl`jlydc icdc Lfknyl` colil`kgnk Ldxnulc `ð`glù ` x`uwlu gn njwcjiny ~j` njcudn e~uciu`il` iknuli`k ‗gcjgnxunvl`dnjwn jc m`eä` n}lywlgc jljf~j`‗ `k |` wundnjgc xnyc gnk `x`u`wc yni~k`u gnkNyw`gc* Gnjwuc gn k` dlyd` Lfknyl` yn xucg~bc xuce`ekndnjwn ~j xucinyc yldlk`u gnn}x`jylùj gn k` dcvlklg`g ycil`k+ |` p~n k` bnu`up~ä` niknylàywli` xucingä`xuljilx`kdnjwn gn k` ik`yn gn kcy i~ul`kny* Kcy y`k`ulcy | nywlxnjglcy gn nywcyglfj`w`ulcy unklflcycy+ n}wu`ägcy gn k`y ljdnj$>6 X`u` nywn onjùdnjc+ vì`yn Bcjny+ ¡Wmn ycil`k e`iafuc~jg co wmn ywu~ffkn enw nnj x`f`jlyd `jgImulywl`jlw|±+ nj @* Dcdlfkl`jc -icdx*,+ Wmn icjokliw enw nnj x`f`jlyd `jg Imulywl`jlw| lj wmn oc~uwm injw~u| + C}ocug+ 0<?9+ xx* 9>$6*

QXàf* <8T

y`y unjw`y gnvnjf`g`y xcu k` ulp~nr` icuxcu`wlv` gn k` Lfknyl`+ o~nucj d~| xucjwcy~xnulcuny ` kcy gn kcy u`jfcy np~lv`knjwny gn k` e~uciu`il` yni~k`u* Icjyw`jwljc |y~y y~inycuny glulflnucj y~ j~nvc unx`uwc icj ~j xuùglfc gnuucimn x`k`wljc1 k`yljgliilcjny | kcy ldx~nywcy y~elnucj gn ocud` ljn}cu`ekn* Dlnjwu`y w`jwc+ | yceunwcgc+ Icjyw`jwljc `~dnjwù nk w`d`ðc gnk nbìuilwc icj k` iun`ilùj gn j~nv`y ~jlg`gnygn ljo`jwnuä` | i`e`kknuä` | k` icjywu~iilùj gn y~y unynuv`y nywu`wìfli`y* @ kc k`ufcgnk ylfkc L_ nk nbìuilwc kknfù ` y~d`u inui` gn ?>8*888 yckg`gcy+ i`yl i~`wuc vninydày p~n ` icdlnjrcy gnk xuljilx`gc* Nk Ldxnulc ucd`jc gn kcy ylfkcy L_ | _ yn vlc+x~ny+ fu`v`gc icj ~j v`ywc | n}`fnu`gc `~dnjwc gn y~y y~xnunywu~iw~u`y dlklw`u+xckäwli` n lgnckùfli`*

Xcu cwu` x`uwn+ k` n}x`jylùj gnk Nyw`gc o~n `icdx`ð`g` gn ~j` icjwu`iilùj nj k`nicjcdä`* K`y xìuglg`y gndcfuàoli`y gnk ylfkc LLL j~ji` yn vckvlnucj ` uni~xnu`u*

@~jp~n jc x~ngn i`ki~k`uyn nk gnyinjyc nyw`gäywlic gn k` xcek`ilùj+ nk icjwlj~c

Page 56: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 56/181

`e`jgcjc gn k`y wlnuu`y i~kwlv`g`y -kcy `ful gnynuwl gnk Ldxnulc w`ugäc, icjywlw~|n k`xu~ne` ljnp~ävci` gn ~j` i~uv` fnjnu`k gnyinjgnjwn* Nj nk ylfkc L_+ k` unjcv`ilùjxckäwli` gnk ylywnd` ldxnul k xucg~bc ~j ilnuwc `~dnjwc wndxcu`k nj k` icjywu~iilùj~ue`j` | ~j unyw`eknildlnjwc gn k` nyw`elklg`g dcjnw`ul` icj k` ndlylùj gnk ycklg~y gn cuc* Xnuc nyw`y gcy uni~xnu`ilcjny o~nucj kldlw`g`y | xuni`ul`y* Nk iunildlnjwc~ue jc yn icjinjwuù nj e~nj dnglg` nj kcy j~nvcy injwucy dlklw`uny |`gdljlywu`wlvcy ylw~`gcy e`bc nk x`wuciljlc gluniwc gn kcy ndxnu`gcuny2 Dlkàj+Wuìvnuly c Yìugli` |+ yceun wcgc+ Icjyw`jwljcxk`* Jc o~n ~j onjùdnjc nicjùdlicnyxcjwàjnc | jc x~gc gnwnjnu k` xucfunylv` gni`gnjil` gn k`y il~g`gny* K`ycklf`up~ä`y d~jlilx`kny+ p~n nj ìxci`y `jwnulcuny m`eä`j xunylglgc ~j`y il~g`gnycuf~kkcy`y | kknj y gn vlg`+ o~nucj ycdnwlg`y ` ~j iunilnjwn y~xnuvlylùj nljwnuonunjil` ` icdlnjrcy gnk xuljilx`gc+ i~`jgc yn jcdeu`ucj gnygn Ucd` ` ~jcyi~u`wcuny ldxnul`kny gn i`uàiwnu nyxnil`k x`u` p~n vlflk`ynj k`y i`xlw`kny gn k`yxucvljil`y* Xnuc+ ` x`uwlu gn k` iulyly gnk ylfkc LLL+ k` unk`ilùj njwun nk injwuc | k`xnulonul yn ljvluwlù gn ocud` i~ulcy`2 kcy ndxnu`gcuny w~vlnucj p~n nyocur`uynicjwlj~`dnjwn xcu icjvnjinu c ic`iilcj`u ` k` ik`yn gn kcy gni~ulcjny+ nji`uf`g` gnk` `gdljlywu`ilùj d~jlilx`k x`u` p~n i~dxklnu`j icj y~y ceklf`ilcjny mnunglw`ul`ynj kcy icjynbcy d~jlilx`kny+ dlnjwu`y nywcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny `e`jgcj`e`j y~y

unyxcjy`elklg`gny iävli`y -| kcy f`ywcy icjylf~lnjwny, | k`y il~g`gny dcuä`j xcu o`kw`gn ocjgcy xòeklicy c gn ljvnuylcjny xulv`g`y* K` wäxli`

QXàf* <0T

¡m~lg` gn kcy gni~ulcjny± yn glulfä` m`il` kcy u`jfcy y~xnulcuny gn kcy i`uklyyldl | gnk` e~uciu`il` injwu`k+ gcjgn nyw`e j n}njwcy gn ceklf ilcjny d~jlilx`kny* Dlnjwu`yw`jwc+ nj kcy jlvnkny ycil`kny dày e`bcy+ kcy xnp~nðcy `uwny`jcy `e`jgcj`e`j k`yil~g`gny nj e~yi` gn ynf~ulg`g | gn wu`e`bc nj k`y olji`y gn kcy fu`jgny d`fj`wnygnk i`dxc+ ` xny`u gn kcy gniunwcy colil`kny p~n xucmleä`j ny`y dlfu`ilcjny >=* K`fu`j ung gn i`uunwnu`y p~n ~jä` ` k`y il~g`gny gnk Ldxnulc ‗| p~n ylndxun o~nucjicjywu~iilcjny nywu`wìfli`y dày p~n icdnuil`kny‗ p~lrà w~vlnu`j nj `kf~jcy i`ycy

~j i`uàiwnu jnf`wlvc x`u` k`y nicjcdä`y gn k`y unflcjny p~n `wu`vny`e`j+ |` p~no~nucj dnu`y vä`y gn `kcb`dlnjwc gn yckg`gcy | gn uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy dày p~nu~w`y gn icdnuilc c gn ljvnuylùj* Nj nyw`y icjglilcjny+ k` nyw`elklr`ilùj gn k`dcjng` | k` unicjvnuylùj gn kcy ldx~nywcy nj gljnuc nj nk ylfkc L_ jc unxunynjwù ~j``~wìjwli` unvlw`klr`ilùj gn k` nicjcdä` ~ue`j`* @jwny elnj+ nk j~nvc ylywnd`dcjnw`ulc lj`~f~u`gc xcu Icjyw`jwljc icdeljù dcjng`y ynkniw`y gn cuc+ x`u` ~ycgnk Nyw`gc | gn kcy ulicy+ icj ~jlg`gny gn iceun+ icjyw`jwndnjwn gnxunil`g`y+ x`u`k`y jninylg`gny gn kcy xceuny+ ylj jljf~j` nyi`k` gn v`kcuny njwun `de`y+ gn w`kocud` p~n nj k` xuàiwli` yn iun`ucj gcy ylywnd`y dcjnw`ulcy ynx`u`gcy+ nvlgnjil`x`kd`ul` gn k` xck`ulr`ilùj ycil`k gnk Ldxnulc w`ugäc ><* Nj k` d`|cu x`uwn gn k`yxucvljil`y+ nk icdnuilc | k` ljg~ywul` ~ue`j` gni`|nucj xucfunylv`dnjwn ` k` vnr p~nyn xucg~iä` ~j` fu`g~`k n ljg~g`ekn u~u`klr`ilùj gnk Ldxnulc*

J`w~u`kdnjwn+ k` iulyly olj`k gn k` @jwlfûng`g w~vc y~ culfnj nj nk xucxlc i`dxc*Dlnjwu`y k`y il~g`gny yn x`u`klr`e`j c gni`ä`j+ nj k` nicjcdä` u~u`k w~vlnucj k~f`ui`delcy wu`yinjgnjw`kny p~n xuny`fl`e`j k` wu`jylilùj m`il` cwuc dcgc glywljwc gnxucg~iilùj* \ mndcy ynð`k`gc kcy kädlwny ljn}cu`ekny gnk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` i~`jgc k`y oucjwnu`y ldxnul`kny gnb`ucj gn `v`jr`u1 nycy kldlwnyxuninglnucj | y~e|`ilnucj ` kcy wu`ywcujcy xckäwlicy | nicjùdlicy gnk ylfkc LLL* @mcu`+nj k`y icjglilcjny uninylv`y gnk Ldxnulc w`ugäc+ nk wu`e`bc nyik`vlyw` ‗klf`gc ylndxun` ~j ylywnd` gn n}x`jylùj xckäwli` | dl$>= Vnenu ceynuvù icuuniw`dnjwn* p~n nywn ì}cgc o~n n}`iw`dnjwn kc icjwu`ulc gnk dcgnkc wäxlic dnglnv`kgn k` m~lg` gn kcy i`dxnyljcy gn k` wlnuu` ` k`y il~g`gny x`u` icjynf~lu wu`e`bc | klenuw`g ~ue`j`* ¡Glnycrl`knj Fuûjgn gny jwnuf`jfy gnu jwlanj A~kw~u±+ xx* 98?$6*>< M`| ~j e~nj `jàklyly gn k` ylw~`ilùj dcjnw`ul` nj @jguì Xlf`jlck+ K“Ndxlun imunwlnj -95>$9<>, + X`uäy+0<76+ xx* 5<7$988* _ì`yn w`delìj Bcjny+ ¡Ljok`wlcj ~jgnu wmn Ucd`j Ndxlun±+ Nicjcdli Mlywcu| Unvln + _+ jòd* 9+ 0<>9+ xx* 980$07*

Page 57: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 57/181

QXàf* <5T

klw`u‗ yn mlrc i`g` vnr dày nyi`yc | dcknywc |+ nj icjyni~njil`+ kcy wnuu`wnjlnjwny kcicjvluwlnucj xucfunylv`dnjwn nj ~j` `gyiulxilùj ` k` wlnuu`* ^j i`delc gnilylvc ynxucg~bc i~`jgc k` i~uv` gnk xunilc gn kcy nyik`vcy ‗p~n+ icdc |` mndcy vlywc+ y~elùgn ocud` ljljwnuu~dxlg` g~u`jwn kcy xuldnucy gcyilnjwcy `ðcy gnk xuljilx`gc+ gnelgc` k` nyi`ynr gn k` conuw`‗ icdnjrù ` d`jwnjnuyn | ` i`nu g~u`jwn nk ylfkc LLL+ ylfjcynf~uc gn k` icjwu iilùj nj k` gnd`jg` ?8* Xucfunylv`dnjwn+ kcy xucxlnw`ulcy gnb`ucjgn xunci~x`uyn gn ocud` gluniw` xcu nk d`jwnjldlnjwc gn d~imcy gn y~y nyik`vcy |+icj cebnwc gn p~n yn i~lg`u`j gn yä dlydcy+ kcy nyw`eknilnucj nj xnp~nð`y x`uink`y+i~|c xk~yxucg~iwc unicfä`j ?0* K`y fu`jgny olji`y wnjglnucj ` glvlgluyn nj unynuv`yynðcul`kny injwu`kny+ wu`e`b`g`y wcg`vä` xcu nyik`vcy+ ucgn`g`y xcu ~j` fu`j d`y` gnwnjnjil`y i`dxnylj`y+ i~kwlv`g`y xcu ylnuvcy* Ny xcylekn p~n icj nywn i`delc k`xucg~iwlvlg`g yn ljiundnjw`u` d`uflj`kdnjwn+ `~jp~n jc nk xucg~iwc wcw`k+ g`gc nkgnyinjyc fkce`k gn k` d`jc gn ceu` nj nk i`dxc* @k dlydc wlndxc+ k`y `kgn`y gn kcyxnp~nðcy xucxlnw`ulcy | gn kcy `uunjg`w`ulcy kleuny ‗p~n ylndxun m`eä`j n}lywlgc njnk Ldxnulc b~jwc ` kcy nyik`vcy‗ i |nucj e`bc nk ¡x`wuciljlc± gn kcy fu`jgnyd`fj`wny u~u`kny+ nj y~ eòyp~ng` gn xucwniilùj icjwu` k`y n}`iilcjny olyi`kny | nk

unik~w`dlnjwc ocurcyc xcu nk Nyw`gc+ | kknf`ucj ` ci~x`u ~j`y xcylilcjny nicjùdli`yd~| yldlk`uny ` k`y gn kcy `jwlf~cy nyik`vcy*

Nk uny~kw`gc gn nywn xucinyc o~n k` `x`ulilùj | nk xungcdljlc olj`k+ nj k` d`|cu x`uwngn k`y xucvljil`y+ gnk ickcj~y + nywc ny+ nk `uunjg`w`ulc i`dxnyljc gnxnjglnjwn p~nnyw`e` vlji~k`gc ` k` olji` gn y~ ynðcu | kn x`f`e` xcu y~ x`uink` unjw`y nj nyxniln cnj gljnuc+ c k` i~kwlv`e` e`bc ~j `i~nugc gn unx`uwc gn k` icynim` -k`y xunyw`ilcjnygn wu`e`bc xucxl`dnjwn glim`y nu`j `jcud`kny,* Kcy ickcjl yn p~ng`e`jfnjnu`kdnjwn icj k` dlw`g gnk xucg~iwc gn y~y x`uink`y* K`y vnjw`b`y nicjùdli`yp~n k` ik`yn n}xkcw`gcu` cewnjä` icj nywn j~nvc ylywnd` gn wu`e`bc yn x~ylnucjeu~w`kdnjwn gn d`jlolnywc i~`jgc kcy wnuu`wnjlnjwny?8

Bcjny+ ¡Yk`vnu| lj wmn `jilnjw cukg±+ x* 0<61 Vnenu+ ¡@fu`uvnumçkwjlyyn lj @kwnuw~d±+ xx* 560$5*Vnenu yceunnywld` k` i`äg` gnoljlwlv` gn kcy xunilcy gn nyik`vcy g~u`jwn nk Ldxnulc w`ugäc1 icdc Bcjnygnd~nywu`+ kcy xunilcy e`b`ucj `xuc}ld`g`dnjwn m`yw` k` dlw`g gnk jlvnk p~n wnjä`j nj nk ylfkc LL+ xnuckcy nyik`vcy icjwlj~`ucj ylnjgc ~j` dnui`jiä` unk`wlv`dnjwn i`u`+ n}inxwc nj k`y xucvljil`y oucjwnulr`y*?0 Nk dnbcu `jàklyly gn ìywn xucinyc ny nk njy`|c xùyw~dc gn D`ui Ekcim+ ¡Icddnjw nw xc~up~cl oljlwk“nyik`v`fn jwlp~n3±+ @ud`kny N* Y* I*+ 5+ 0<76+ xx* 98$77+ 0?0$68*

QXàf* <9T

yn dcywu`ucj glyx~nywcy ` x`f`u dày gnk xunilc gn dnui`gc gn ~j nyik`vc x`u` nvlw`uk` kk`d`g` ` olk`y gn ~j ickcj~y ?5* Glciknil`jc m`eä` gniunw`gc p~n kcy `uunjg`w`ulcygneä`j icjylgnu`uyn `gyiulwcy ` y~y `kgn`y ` noniwcy gn k` uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy

|+ nj icjyni~njil`+ kcy xcgnuny b~uäglicy gn kcy wnuu`wnjlnjwny yceun kcy ickcjl

`~dnjw`ucj ljljwnuu~dxlg`dnjwn g~u`jwn kcy ylfkcy L_ | _ icj kcy y~inylvcy gniunwcygn Icjyw`jwljc+ _`knjwn | @ui`glc* Dlnjwu`y w`jwc+ kcy nyik`vcy `fuäick`y gnb`ucj gnynu fu`g~`kdnjwn dnui`jiä`y icjvnjilcj`kny m`yw` p~n _`knjwljl`jc L ‗nk òkwldcfu`j ndxnu`gcu xunwcul`jc gn Ciilgnjwn‗ xucmlelù ocud`kdnjwn y~ vnjw` ynx`u`gcygn k`y wlnuu`y p~n wu`e`b`e`j ?9* @yä+ xcu ~j xucinyc icjvnufnjwn+ yn ocudù nj nkLdxnulc w`ugäc ~j` ik`yn ycil`k gì xucg~iwcuny u~u`kny gnxnjglnjwny+ b~uägli` |nicjùdli`dnjwn glywljwcy gn kcy nyik`vcy | gn kcy `uunjg`w`ulcy kleuny c gn kcyxnp~nðcy xucxlnw`ulcy* K` `x`ulilùj gn nywcy ickcjcy jc ylfjloliù ~j` glydlj~ilùj njk` ulp~nr` c nj nk xcgnu gn k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn2 `k icjwu`ulc+ gnelgc xunily`dnjwn `p~n `eycuelù ` kcy `jwlf~cy xnp~nðcy i`dxnyljcy ljgnxnjglnjwny | `k dlydc wlndxc`klvlù kcy xuceknd`y gn k` gluniilùj | y~xnuvlylùj gn k`y fu`jgny olji`y+ nywn xucinycnjwu`ðù ~j `~dnjwc fkce`k nj k`y gldnjylcjny gn k`y olji`y gn k` `ulywciu`il`ucd`j * K`y xcynylcjny wcw`kny gn kcy d`fj`wny u~u`kny ‗ouni~njwndnjwn glyxnuy`yxcu d~im`y xucvljil`y‗ `ki`jr`ucj y~ injlw nj nk ylfkc _*

Page 58: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 58/181

J`w~u`kdnjwn+ k` nyik`vlw~g jc gny`x`unilù nj `eyck~wc* Nk ylywnd` ldxnul`k jc xcgä`xunyiljglu gn nkk`+ xcup~n nk `x`u`wc gn Nyw`gc wcg`vä` yn e`y`e` nj ~jcy ylywnd`ynyik`vlyw`y gn `xucvlylcj`dlnjwc | icd~jli`ilcjny+ p~n icjynuv`e`j i`yl wcg` y~o~nur` wu`glilcj`k m`yw` nk dlydc olj gnk Ldxnulc nj Ciilgnjwn* @~jp~n y~ x`xnk nj k`xucg~iilùj `uwny`j`k ~ue`j` gnyinjglù gn ocud` jcw`ekn+ kcy nyik`vcyxucxcuilcj`e`j nj wcg`y x`uwny ~j k~bcyc ynuvlilc gcdìywlic ` k`y ik`yny xcynngcu`y*Xcu cwu` x`uwn+ kcy nyik`vcy icjwlj~`ucj ylnjgc unk`wlv`dnjwn j~dnucycy nj nki`dxc+ wu`e`b`jgc kcy k`wlo~jglcy gn kcy wnuu`wnjlnjwny gn k`y xucvljil`y+ `k dnjcy njLw`kl` | nj Mlyx`jl`+ | xuce`ekndnjwn w`delìj nj k` F`kl` nj d`|cu fu`gc gn kc p~n `dnj~gc yn y~xcjn* Dnk`jl`+ d~bnu jcekn p~n yn icjvluwlù ` k` unklflùj ` xuljilxlcygnk ylfkc _+ p~lrà xcyn|nu` 5>*888 nyik`vcy òjli`dnjwn nj ?5 `kgn`y ylw~`g`y nj y~yxcyn$?5 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ x* 0875*?9 Bcjny Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ x* 6<>*

QXàf* <7T

ylcjny kci`kny inui` gn Ucd` ?7* Nk yniwcu nyik`vlyw` gn k` nicjcdä` u~u`k+ k` xcek`ilùjnyik`vlyw` gngli`g` `k ynuvlilc | k`y ljg~ywul`y nyik`vlyw`y xnuwnjnilnjwny `k Nyw`gcnu`j dày p~n y~olilnjwny x`u` `ynf~u`u p~n nk wu`e`bc icjwlj~`u` d`ui`gc xcu k`gnfu`g`ilùj ycil`k | p~n kcy ljvnjwcy nyw~vlnu`j `knb`gcy gnk àdelwc k`ecu`k* ¡@kdculu Qk` nyik`vlw~gT gnbù gnwuày gn yä y~ `f~lbùj vnjnjcyc e`bc k` ocud` gnxucyiulxilùj gnk wu`e`bc xucg~iwlvc xcu kcy mcdeuny kleuny±+ nyiulelù Njfnky* ¡W`k nynk i`kknbùj ylj y`klg` nj nk i~`k yn njicjwu`e` nk dl`jgc ucd`jc± ?>* Kcy `lyk`gcygnyi~euldlnjwcy wìijlicy gnk xuljilx`gc+ lfjcu`gcy nj kcy dcdnjwcy i~kdlj`jwny gnkdcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+ xnud`jnilnucj lf~`kdnjwn ci~kwcy nj k` ìxci` gn y~gnyljwnfu`ilùj* K` wnijckcfä` jc unilelù jljfòj ldx~kyc icj k` icjvnuylùj gn kcynyik`vcy nj ickcjl * K`y o~nur`y gn xucg~iilùj gn k` @jwlfûng`g xnud`jnilnucjekcp~n`g`y nj y~y jlvnkny wu`glilcj`kny*

Xnuc icj k` ocud`ilùj gnk ickcj`wc+ nk mlkc icjg~iwcu gn wcgc nk ylywnd` nicjùdlic yngnyxk`rù+ x`y`jgc eàyli`dnjwn ` k` unk`ilùj nyw`eknilg` njwun nk xucg~iwcu u~u`kgnxnjglnjwn+ nk ynðcu | nk Nyw`gc* Nj noniwc+ k` njcudn d`p~lj`ul` dlklw`u |e~uciuàwli` gnk Ldxnulc w`ugäc n}lfä` ~j xunilc wnuulekn ` ~j` ycilng`g i~|cy xucxlcyuni~uycy nicjùdlicy |` m`eä`j glydlj~lgc* K` `x`ulilùj gn n}`iilcjny olyi`kny~ue`j`y gnelklwù `k icdnuilc | k` xucg~iilùj `uwny`j` nj k`y il~g`gny* Xnuc+ yceunwcgc+ ~j` `eu~d`gcu` i`uf` gn ldx~nywcy i`|ù lji jy`ekn n ljycxcuw`ekndnjwnyceun nk i`dxnylj`gc* Kcy xuny~x~nywcy `j~`kny c ¡ljgliilcjny± yn g~xkli`ucj njwunnk `ðc 957 | nk 9?7* @ olj`kny gnk Ldxnulc+ nk vck~dnj gn kcy ldx~nywcy yceun k` wlnuu`nu` xuce`ekndnjwn wuny vniny y~xnulcu `k gn k` Unxòekli` w`ugä`+ | nk Nyw`gc `eycueä`njwun ~j i~`uwc | ~j wnuilc gnk xucg~iwc `fuäick` eu~wc @gndày+ nk icywn gn k`

uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy uni`ä` yceun nk y~bnwc+ p~n xcgä` x`f`u m`yw` ~j 98 xcuilnjwc xcu njild` gn k`y w`ulo`y colil`kny x`u` `xk`i u | d`jwnjnu ` kcy o~jilcj`ulcyp~n kn nyp~lkd`e`j ?6* Kcy ld$?7 Nj wcw`k+ Dnk`jl` xcynä` wlnuu`y nj I`dx`jl`+ @x~kl`+ Ylilkl`+ W~jlil`+ J~dlgl`+ D`~ulw`jl`+ Mlyx`jl` |Eulw`jl` |+ icj wcgc+ y~y ljfunycy òjli`dnjwn nu j x`u` y~y icjwndxcuàjncy kcy gn ~j` o`dlklynj`wcul`k gn dngl`j` ulp~nr`* _ì`yn Bcjny+ Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* 6<9+ 6=5+ >>7*?> D`u}$Njfnky+ Ynkniwng cuay + Kcjguny+ 0<?=+ x* >68* QCeu`y nyicflg`y + 5 vcky*+ D`gulg+ @a`k+ 0<6>+

vck* LL+ x* 906*T?? @* M* D* Bcjny+ ¡Cvnu$w`}`wlcj `jg wmn gnikljn co wmn Ucd`j Ndxlun±+ @jwlp~lw| + }}]LLL+ 0<><+ xx* 9<$78*?6 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + L+ x* 7?=*

QXàf* <>T

x~nywcy nu`j uni`~g`gcy ` dnj~gc xcu kcy xucxlcy wnuu`wnjlnjwny+ p~n xcgä`j nv`gluy~y xucxl`y ceklf`ilcjny olyi`kny ` k` vnr p~n m`iä`j i~dxklu k`y gn y~y ickcjl * K`

Page 59: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 59/181

Lfknyl` nyw`eknilg` ‗~j icdxknbc ljywlw~ilcj`k p~n+ ` glonunjil` gn k`y `jwnulcunyilvlklr`ilcjny gnk Culnjwn Xuù}ldc+ nu` gnyicjcilgc nj k` @jwlfûng`g ikàyli`‗ `ð`gä`~j` j~nv` i`uf` x`u`ylw`ul` ` k` |` gloäilk ylw~`ilùj gn k` `fuli~kw~u`+ gn k` p~nn}wu`ä` nk <8 xcu ilnjwc gn y~y unjw`y* Nk k~bc cywnjwcyc gn k` Lfknyl` | k` ldxk`i`ekn`v`ulil` gnk Nyw`gc yn vlnucj `icdx`ð`gcy xcu ~j` guàywli` icjinjwu`ilùj gn k`xucxlng`g xulv`g` u~u`k+ |` p~n kcy fu`jgny d`fj`wny gn k` jceknr` `gp~lulnucj k`yolji`y gn kcy wnuu`wnjlnjwny dnjcuny | yn `xucxl`ucj k`y wlnuu`y gn kcy `jwlf~cyi`dxnyljcy kleuny*

Nk Ldxnulc nyw`e`+ x~ny+ gnyf`uu`gc xcu k`y iunilnjwny gloli~kw`gny nicjùdli`y | k`xck`ulr`ilùj ycil`k i~`jgc wu`jyi~uuä`j kcy òkwldcy `ðcy gnk ylfkc L_* Xnuc nywcyxucinycy yùkc kknf`ucj ` y~ olj nj Ciilgnjwn icj nk ick`xyc gn wcgc nk ylywnd`ldxnul`k `jwn kcy ljv`ycuny eàue`ucy* Nk `jàklyly icjvnjilcj`k gn nywn gny`ywun olj`kuni~uun ` k` icjinjwu`ilùj gn k` xunylùj fnudàjli` yceun k`y xucvljil`y ciilgnjw`kny

| ` y~ v~kjnu`elklg`g nywu`wìfli`+ fnjnu`kdnjwn y~xnulcu ` k` gn k`y xucvljil`yculnjw`kny* Ynfòj nk iìkneun nxlw`olc gn Xlf`jlck+ k“Ndxlun ucd`lj j“nyw x`y dcuw gn y` enkkn dcuw1 lk ` ìwì `yy`yyljì ?=* Nywn `jàklyly wlnjn nk dìulwc gn ljylywlu nj nki`uàiwnu luung~iwlekndnjwn i`w`ywuùolic gn k` i`äg` gnk Ldxnulc nj Ciilgnjwn icjwu`

kcy j~dnucycy ljwnjwcy nu~glwcy gn xunynjw`ukc icdc ~j` d~w`ilùj x`iäoli` nldxnuinxwlekn+ gn k` p~n `xnj`y yn xnui`w`ucj p~lnjny k` vlvlnucj ?<* Xnuc k` iunnjil`gn p~n ¡k` gnelklg`g ljwnuj` gnk Ldxnulc jc x~gc m`enu ylgc ~j o`iwcu ldxcuw`jwn gny~ gni`gnjil`± ny ik`u`dnjwn ljycywnjlekn 68* Nyw`?= ¡Nk Ldxnulc ucd`jc jc d~ulù gn d~nuwn j`w~u`k1 o~n `ynylj`gc±2 K“Ndxlun imuìwlnj + x* 755*?< K` cxljlùj n}wund` o~n n}xuny`g` xcu Y~jg `kk2 g`y nywuÿdlyimn Unlim lyw cmjn Nuyimûwwnu~jf nljfnyimk`onj -¡nk Ldxnulc ucd`jc gn Ciilgnjwn i`|ù gcudlgc ylj icjv~kylcjny±,2 B* Y~jg kk+Vnywuÿdlyimn Yw~glnj + Enukäj+ 0<0>+ x* 0<1 ou`yn d~| ilw`g` gnygn njwcjiny+ nyxnil`kdnjwn xcu Gcxyim+

| unilnjwndnjwn `gcxw`g` wcg`vä` xcu A* O* Ywucmnanu+Fnud`jnjw~d ~jg Yxçw`jwlan + Ròulim+ 0<?>+ xx*=<$<8* Nywcy glvnuycy b~lilcy jc m`j nyw`gc kleuny gn k` ljwucdlylùj gnk ynjwldlnjwc j`ilcj`k*68 Nyw` ny k` òkwld` ou`yn gn k` ceu` gn Bcjny2 Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ 08?=+ xnuc nk xnyc gn y~yxucxl`y xu~ne`y icjwu`glin ny` icjik~ylùj* K` fu`jgnr` | kcy kädlwny gn Bcjny icdc mlywcul`gcu nywàjuny~dlgcy nj k` eunvn | ycenuel` jcw` gn Dcdlfkl`jc+ P~`uwc icjwule~lwc `kk` ywcul` gnfkl yw~gl ik`yylil n gnk dcjgc `jwlic + Ucd`+ 0<?<+ xx* ?7>$6+ p~n iulwli` icj b~ywlil` nyw` icjik~ylùj*

QXàf* <?T

iunnjil` jc counin ~j` n}xkli`ilùj nywu~iw~u`k gn k`y u`rcjny xcu k`y p~n nk Ldxnulcgn Ciilgnjwn y~i~delù `jwn k`y e`jg`y xuldlwlv`y gn ljv`ycuny p~n kc unicuulnucjg~u`jwn nk ylfkc _+ dlnjwu`y p~n nk Ldxnulc gn Culnjwn ‗icjwu` nk p~n y~y `w`p~nym`eä`j ylgc ljlil`kdnjwn d~imc dày xnklfucycy‗ yn kleuù | yceunvlvlù* K` unyx~nyw` `nyw` i~nywlùj u`gli` nj wcgc nk gny`uuckkc mlywùulic xunvlc gn `de`y rcj`y gnk ylywnd`ldxnul`k ucd`jc* Kcy `jàklyly cuwcgc}cy ylwò`j i`yl ylndxun y~ iulyly olj`k nj ~jd`uic wndxcu`k n}inylv`dnjwn icuwc1 nj un`klg`g+ k`y u`äiny gn kcy glyx`uny gnywljcygnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k | ciilgnjw`k nj nk ylfkc _ yn undcjw`j m`yw` kcy cuäfnjny gny~y unyxniwlv`y ljwnfu`ilcjny nj nk àdelwc ucd`jc ` icdlnjrcy gn k` n}x`jylùjunx~ekli`j`* Icdc mndcy vlywc+ nk Ciilgnjwn o~n nk vnug`gnuc i`dxc gn xu~ne`y gnk` n}x`jylùj ldxnul`k ucd`j`+ nk nyinj`ulc gn k` `~wìjwli` | gnilylv` `dxkl`ilùj gnwcgc nk ~jlvnuyc gn k` @jwlfûng`g ikàyli`* @p~ä o~n gcjgn yn wu`jyxcuwù icj ì}lwc | ynldxk`jwù nj ~j wnuunjc ycil k xuàiwli`dnjwn vlufnj k` nicjcdä` nyik`vlyw`unx~ekli`j`+ xnuoniilcj`g` nj Lw`kl`* @p~ä o~n gcjgn yn o~jg`ucj k` ljdnjy` d`|cuä`gn k`y il~g`gny ucd`j`y* @p~ä o~n gcjgn ylndxun unylglù nk fu~nyc gn k` ik`ynglulfnjwn gn k`y xucvljil`y p~n yn nknvù `k xcgnu icj nk xuljilx`gc* @p~ä o~n gcjgn k`knjf~` k`wlj` yn icjvluwlù ‗xuldnuc colil`k | gnyx~ìy xcx~k`udnjwn‗ nj nk xuljilx`klglcd` m`ek`gc* Nj Culnjwn+ xcu nk icjwu`ulc+ k` icjp~lyw` ucd`j` òjli`dnjwn yny~xnux~yc | iccugljù ` ~j ilvlklr`ilùj mnknjäywli` `v`jr`g`+ p~n |` m`eä`

nyw`eknilgc k` ¡nickcfä`± ycil`k eàyli` gn k` unflùj2 k`y il~g`gny fulnf`y+ nkmljwnuk`jg i`dxnyljc#jcelkl`ulc+ k` dcj`up~ä` culnjw`k* Nk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` gny`uuckk`gc p~n ldx~kyù `k ylywnd` ldxnul`k ucd`jc yn nyw`eknilù+ x~ny+gnygn y~ culfnj+ xuljilx`kdnjwn nj Ciilgnjwn* Xcu w`jwc+ nu` kùflic | xuny~dlekn p~n

Page 60: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 60/181

k`y icjwu`gliilcjny ljwnuj`y gn nywn dcgc gn xucg~iilùj kknf`u`j w`delìj ` y~icjik~ylùj dày n}wund` nj Ciilgnjwn+ gcjgn jc o~nucj `dcuwlf~`g`y jl ekcp~n`g`yxcu jljf~j` ocud` mlywùuli` `jwnulcu c `kwnuj`wlv`* Kcy yäjwcd`y o~nucj dày n}wundcy`kkä gcjgn nk dnglc nu` dày x~uc*

@yä+ x`u` ndxnr`u+ nk gnyinjyc nj k` xcek`ilùj gnk Ldxnulc ` x`uwlu gnk ylfkc LLL w~vcp~n `oniw`u icj dày ulfcu ` Ciilgnjwn+ d~imc dnjcy gnjy`dnjwn m`elw`gc+ p~n `Culnjwn* Kcy iàki~kcy n}`iwcy ycj ldxcylekny+ `~jp~n x~ngn nywld`uyn p~n nj nkLdxnulc w`ugäc k` xcek`ilùj gn Nflxwc `yinjgä` xuce`ekndnjwn ` ~jcy 6*>88*888m`elw`jwny+ dlnjwu`y p~n k` F`kl` wnjä`

QXàf* <6T

p~lrà `kungngcu gn 5*>88*888 60* K`y il~g`gny gn Culnjwn nu`j+ gnygn k~nfc+ d~imcdày j~dnucy`y | icjynuv`ucj y~ vlw`klg`g icdnuil`k nj ~j fu`gc d~| y~xnulcu* K`eulkk`jwn `yinjylùj gn Icjyw`jwljcxk` icdc ynf~jg` i`xlw`k gnk Ldxnulc o~n nk d`|cuì}lwc ~ue`jc gn kcy ylfkcy L_ | _* @ k` ljvnuy`+ jc o~n ~j `iilgnjwn p~n kcy k`wlo~jglcynyik`vlyw`y nyw~vlnu`j dày icjinjwu`gcy m`yw` nk dlydc olj`k gnk Ldxnulc nj Lw`kl`+Mlyx`jl` | k` F`kl`+ ny gnilu+ gcjgn yn m`eä`j nyw`eknilgc nj xuldnu k~f`u* Ny dàyycuxunjgnjwn p~n nk dcgnkc fncfuàolic gnk j~nvc ylywnd` gnk ickcj`wc ylf~lnu` k`dlyd` glvlylùj eàyli`* K` ljywlw~ilùj gnk ickcj`wc xucingä` gn Culnjwn+ nyxnil`kdnjwngn Nflxwc+ gcjgn `x`unilù xcu vnr xuldnu`* Ny+ xcu w`jwc+ kk`d`wlvc p~n y~ icjvnuylùjnj ~j ldxcuw`jwn ylywnd` u~u`k w~vlnu` k~f`u nj Ciilgnjwn+ gcjgn kknfù ` xungcdlj`unj ~j fu`gc d~imc d |cu p~n nj k` `fuli~kw~u` mnknjäywli` gnk Dnglwnuuàjncculnjw`k65* @yldlydc+ nk x`wuciljl~d o~n nj y~ culfnj ~j onjùdnjc icdòj ` Ylul` |Nflxwc+ gcjgn jcud`kdnjwn unxunynjw`e` k` icjinylùj gn ~j` xucwniilùj colil`kdlklw`u ` k`y il~g`gny icjwu` kcy `e~ycy icdnwlgcy xcu kcy xnp~nðcy o~jilcj`ulcy gnkNyw`gc* Xnuc o~n nj Lw`kl`+ k` F`kl` n Mlyx`jl` gcjgn kknfù ` ylfjloli`u k` njwunf` p~n~j i`dxnyljc m`iä` gn y~y wlnuu`y ` ~j wnuu`wnjlnjwn+ nk x`wuùj+ p~n gnyx~ìy yn k`yingä` gn j~nvc icdc wnjnjil` wndxcu`k -nk kk`d`gc xuni`ulc , 69* Nywn wlxc gn

x`wuciljlc j~ji` kknfù ` nyw`u w`j n}wnjglgc nj Culnjwn+ gcjgn k`y `kgn`y kleunyicjynuv`ucj ` dnj~gc y~y xucxlcy icjinbcy `~wùjcdcy | y~ ljgnxnjgnjil` icdcicd~jlg`gny u~u`kny g~u`jwn dày wlndxc p~n k`y dlyd`y il~g`gny d~jlilx`kny 67+ |gcjgn+ xcu icjylf~lnjwn+ k` xnp~nð` xucxlng`g i`dxnylj` ‗icdelj`g` icjwnjnjil y `gyiulxwlil`y | gnxnjglnjwny‗ y~eylywlù nj ~j fu`gc d~imc d`|cu p~n njCiilgnjwn* K` i`uf` ldxcylwlv` ldxnul`k w`delìj x`unin m`enu ylgc unk`wlv`dnjwndày klfnu` nj Culnjwn2 ny xcylekn p~n+ `k dnjcy nj Lw`kl`+ k`y n}`iilcjny olyi`kny yceunk` wlnuu` `yinjglnu`j g~u`jwn nk ylfkc _ `k gcekn gn k`y gn Nflxwc* @gndày+ kcy äjglinycolil kdnjwn `gdlwlgcy gn n}wcuylùj xcu x`uwn gn kcy uni`~g`gcuny gn ldx~nywcy+ njocud` gn ¡mcjcu`ulcy± xcu y~y ynuvl$60 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* 0878$0*65

Bcynxm _cfw+Wmn gnikljn co Ucdn + Kcjguny+ 0<?>+ xx* 50$5* QK` gni`gnjil` gn Ucd` + D`gulg+F~`g`uu`d`+ 0<?=*T69 D* W* V* @ujmnld+Wmn ynj`wcul`k `ulywciu`i| lj wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + C}ocug+ 0<65+ xx* 07<$>51

_cfw+Wmn gnikljn co Ucdn + x* 0<6*67 Bcjny+Wmn Funna ilw| oucd @kn}`jgnu wc B~ywljl`j + xx* 565$7*

QXàf* <=T

ilcy+ x`uninj m`enu ylgc ynly vniny dày `kwcy nj Ciilgnjwn p~n nj Culnjwn 6>*

Olj`kdnjwn+ | yceun wcgc+ `de`y unflcjny nyw~vlnucj gcdlj`g`y xcu ~j`y ik`ynyxcynngcu`y ylfjloli`wlv`dnjwn glonunjwny* Nj Culnjwn+ kcy xucxlnw`ulcy u~u`knyicjywlw~ä`j ~j` jceknr` dngl`+ e`y`g` nj k`y il~g`gny | `icyw~deu`g` ` nyw`un}ik~lg` gnk xcgnu xckäwlic injwu`k | ` cengninu k`y ùugnjny un`kny e~uciuàwli`y2 o~nk` òjli` `k` gn k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn gn xucvljil`y p~n j~ji` xucg~bc ~j` glj`ywä`ldxnul`k* Icj nk `~dnjwc gn k` dcvlklg`g `yinjgnjwn nj nk Ldxnulc w`ugäc | B`

Page 61: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 61/181

iun`ilùj gn ~j` ynf~jg` i`xlw`k nj Icjyw jwljcxk`+ nywn nywu`wc xucxcuilcjù nkfu~nyc gn k` `gdljlywu`ilùj nyw`w`k gn Culnjwn* O~nucj nkkcy p~lnjny ocud`ucj k`ljdnjy` d`|cuä` gn kcy ¡o~jilcj`ulcy iulywl`jcy± | `wnyw`ucj nk j~nvc Ynj`gc gnIcjyw`jwljcxk`+ `dxkl`gc m`yw` 5*888 dlndeucy xcu Icjyw`jilc LL | icdx~nywcòjli`dnjwn xcu o~jilcj`ulcy | glfj`w`ulcy `uulelyw`y gn k`y xucvljil`y gn m`ek`fulnf`* Y~ ulp~nr` nu` dày kldlw`g` p~n k` gn y~y dày vlnbcy | dày `kwcy icknf`y gnUcd`+ y~ xcgnu kci`k nu` dnjcy cxunylvc |+ nj icjyni~njil`+ y~ kn`kw`g `k Nyw`gc nu`d`|cu 6?* Gnygn Glciknil`jc ` D`~ulilc xuàiwli`dnjwn jc m~ec nj Culnjwn jljf~j`f~nuu` ilvlk+ dlnjwu`y Ciilgnjwn o~n `yck`gc xcu k`y unxnwlg`y ~y~ux`ilcjny | k`yk~im`y ljwnuj`y nj nk ynjc gn k` ik`yn gn kcy d`fj`wny* Nj x`uwn+ nywc yn gnelù ` k`wu`glilùj xckäwli` gn k` vnjnu`ilùj mnknjäywli` m`il` kcy y`fu`gcy ycenu`jcy un`kny+wcg`vä` o~nuwn nj `p~nkk` unflùj+ xnuc o~n w`delìj ~j unoknbc gnk glonunjwn np~lkleulcycil`k njwun nk Nyw`gc | k` jceknr`* Jljfòj ndxnu`gcu gn Ciilgnjwn ljwnjwù j~ji`ounj`u k` n}x`jylùj gnk x`wuciljl~d + ` xny`u gn p~n y~ywu`ä` fu`jgny àun`ywnuulwcul`kny ` k` vlflk`jil` gn kcy `fnjwny gnk Nyw`gc1 ylj nde`ufc+ kcy y~inylvcyndxnu`gcuny gn Culnjwn knflyk`ucj unxnwlg`dnjwn icjwu` ìk g~u`jwn nk ylfkc L_ 66*

K` `ulywciu`il` ynj wcul`k gn Ciilgnjwn unxunynjw`e` ~j` o~nur` icdxknw`dnjwn

glywljw`* Nj nywcy dcdnjwcy |` jc icdxunjgä` ` k` dlyd` ung gn o`dlkl`y gn kcyicdlnjrcy gnk xuljilx`gc2 kcy e`bäyldcy äjgliny gn j`w`klg`g gn k` `ulywciu`il`6> Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + L+ xx* 58>$6+ 7?=1 LLL+ x* 05<* Xcylekndnjwn+ nj Lw`kl` kcy ldx~nywcy ynkknv`e`j m`yw` kcy gcy wnuilcy gn k` icynim` gn kcy i`dxnyljcy* J`w~u`kdnjwn+ kcy wnuu`wnjlnjwny jcx`f`e`j ~j` x`uwn icdx`u`ekn gn k` i`uf` olyi`k* Y~y ceklf`ilcjny nu`j nyxnil`kdnjwn nv`glg`y njCiilgnjwn* X`u` Y~jg `kk+ k` lji x ilg`g gnk Nyw`gc ldxnul k x`u fu`v`u `gni~`g`dnjwn ` k``ulywciu`il` wnuu`wnjlnjwn o~n k` i`~y` gn y~ ick`xyc olj`k nj Ciilgnjwn1 Vnywuÿdlyimn Yw~glnj + x* 080*6? Xnwnu Euc j+Wmn cukg co k`wn @jwlp~lw| + Kcjguny+ 0<60+ xx* 797*66 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* 666$=*

QXàf* <<T

ucd`j` | k` w~ue~knjil` xckäwli` gn k` ìxci` xcywnulcu ` kcy @jwcjljcy m`eä`j nknv`gc`k* xcgnu ` j~nvcy klj`bny nj wcgc Ciilgnjwn* Kcy wnuu`wnjlnjwny xucvljil`kny gn k`F`kl` n Mlyx`jl` xnuglnucj ldxcuw jil` xckäwli` nj k` i`xlw`k ` dngl`gcy gnkLdxnulc 6=* Xcu cwu` x`uwn+ ny glfjc gn dnjilùj p~n k` òjli` rcj` p~n xucg~bc nj nyw`ìxci` ~j` ¡glj`ywä`± ynx`u`wlyw` o~n k` F`kl + gcjgn ~j` ynuln gn ~y~ux`gcunyunflcj`kny ‗Xùyw~dc+ _liwculjc | Wìwulic‗ d`jw~vlnucj ~j uìfldnj unk`wlv`dnjwnnyw`ekn+ i~|c xcgnu yn n}wnjglù m`yw` Mlyx`jl`+ g~u`jwn dày gn ~j` gìi g`*J`w~u`kdnjwn+ k` jceknr` lw`kl j` yn m`eä` d`jwnjlgc dày inui` gnk injwuc gnkylywnd` xckäwlic ldxnul`k* Ylj nde`ufc+ k` kknf`g` gn k` wnwu`up~ä` unicuwùguàywli`dnjwn k`y xunuucf`wlv`y wu`glilcj`kny gn k` `ulywciu`il` u~u`k nj wcgcCiilgnjwn+ `~jp~n jc ung~bc y~ o~nur` nicjùdli`* @ kc k`ufc gnk ylfkc LLL+ k` ik`ynynj`wcul`k m`eä` xnuglgc y~y d`jgcy dlklw`uny | e~nj` x`uwn gn y~ ljok~njil` xckäwli`+

xnuc j~ji` o~n xulv`g` gn y~y wlnuu`y | j~ji` ckvlgù y~y wu`glilcjny2 k`y olji`y+ p~nylndxun o~nucj k`y dày n}wnjy`y gnk Ldxnulc+ | kcy uni~nugcy gn ~j x`y`gc`jwlldxnul`k* Glciknil`jc+ gn cuäfnjny n}wund`g`dnjwn m~dlkgny | gn vlylùjwcyi`dnjwn i~`uwnknu`+ m`eä` xulv`gc `k cugnj ynj`wcul`k gn i`yl wcgcy kcy fcelnujcyxucvljil`kny | kc m`eä` n}ik~lgc ylywndàwli`dnjwn gn kcy `kwcy i`ufcy `gdljlywu`wlvcygn k` wnwu`up~ä`* Ylj nde`ufc+ y~ y~inycu Icjyw`jwljc ljvluwlù ny` xckäwli``jwl`ulywciuàwli` | `eulù gn j~nvc `dxkl`dnjwn kcy `kwcy u`jfcy gnk `x`u`wce~uciuàwlic ldxnul`k gn Ciilgnjwn ` k` ik`yn ynj`wcul`k+ `mcu` o~ylcj`g` icj nk cugnjni~nywun x`u` ocud`u k` òjli` jceknr` gn kcy ik`ulyyldl * E`bc y~ fcelnujc+ kcy

xu`nylgny | vli`ull ynj`wcul`kny yn d~kwlxkli`ucj ~j` vnr dày xcu Lw`kl`+ Mlyx`jl`+ nkjcuwn gn Àouli` | xcu nk unywc gn Ciilgnjwn 6<* Nk dcwlvc gnk `inui`dlnjwc gnIcjyw`jwljc ` k` `ulywciu`il` ciilgnjw`k x~ngn gng~iluyn gnk cwuc fu`j i`delc gn y~unlj`gc2 y~ icjvnuylùj `k iulywl`jlydc* Nk cugnj ynj`wcul`k gn Ciilgnjwn nu` jc yùkc nkyniwcu nicjùdli` | xckäwli`dnjwn dày xcgnucyc gn k` jceknr` u~u`k gnk Ldxnulc+ yljcw`delìj nk ung~iwc lgnckùflic gnk x`f`jlydc wu`glilcj`k

Page 62: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 62/181

6= X`u` `kf~jcy `jàklyly gnk x`xnk gn k`y jceknr`y gn Mlyx`jl` | k` F`kl` nj nk Ldxnulc w`ugäc+ vì`yn A* O*Ywucmnanu+ ¡Yx`jlyimn Ynj`wcunj gnu yxçwucdlyimnj ~jg nywfcwlyimnj Rnlw±+ Fnud`jnjw~d ~jg Yxçw`jwlan + xx* >7$=61 | Gnu ynj wculyimn @gnk ld yxçw`jwlanj F`kklnj + W~eljf + 0<7=+ xx* 09$75*Ywucmnanu ljylywn nj k` w`ugä` unm`elklw`ilùj xckäwli` icjynf~lg` xcu `de`y+ gnyx~ìy gn y~ niklxyn nj nkylfkc LLL+ nj k` ìxci` gn Fu`il`jc | Wncgcylc*6< @ujmnld+ Wmn ynj wcul`k `ulywciu i| lj wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + xàflj y 50?$<+ counin iàki~kcynyw`gäywlicy*

QXàf* 088T | xcwnjil`kdnjwn nk dày mcywlk ` k`y ljjcv`ilcjny unklflcy`y gn Icjyw`jwljc* K`unljwnfu`ilùj gn nyw` ik`yn nj k` ìklwn `gdljlywu`wlv` ldxnul k yn ljyxluùxuce`ekndnjwn+ ` icuwc xk`rc+ nj k` jninylg`g gn icjfu`il`uyn icj nkk` nj dnglc gnkcy xnklfucy p~n unxunynjw`e` nk nyw`eknildlnjwc gnk iulywl`jlydc icdc unklflùj colil`kgnk Ldxnulc=8* Xnuc+ ` k`ufc xk`rc+ kc p~n `ynf~uù y~ unm`elklw`ilùj xckäwli` o~nucj k`yocuw~j`y | k`y icjn}lcjny gn k`y fu`jgny o`dlkl`y x`wulil`y gn Ciilgnjwn2 kcy ik`jnyndx`unjw`gcy gn kcy @jlilcy+ Enwlilcy+ Nyilxlcjny+ Inlcjlcy+ @ilklcy | cwucy*

Xcup~n+ nj noniwc+ k` `ulywciu`il` ynj`wcul`k gn Ciilgnjwn+ d`uflj`g` xckäwli`dnjwne`bc k` wnwu`up~ä`+ yn m`eä` uni~xnu`gc nicjùdli`dnjwn m`yw` ~j jlvnk ljiunäekn* Kcy`kwcy äjgliny gn `eycuilùj | kcy e`bcy äjgliny gn j`w`klg`g m`eä`j icjg~ilgc `icjinjwu`ilcjny i`g` vnr d`|cuny gn xucxlng`g wnuulwcul`k nj k`y d`jcy gn ~jjòdnuc i`g` vnr dày ung~ilgc gn d`fj`wny+ m`yw` nk x~jwc gn p~n kcy ljfunycydnglcy gn k` `ulywciu`il` ciilgnjw`k g~u`jwn nk ylfkc L_ o~nucj `xuc}ld`g`dnjwniljic vniny y~xnulcuny ` kcy gn y~y xungninycuny gnk ylfkc l =0* Kcy ndxnu`gcuny p~ny~inglnucj ` Icjyw`jwljc o~nucj icj ouni~njil` colil`kny dlklw`uny gn e`b` n}wu`iilùjycil`k+ unik~w`gcy ` dnj~gc+ gnygn Bcvl`jc nj `gnk`jwn+ nj k`y yimck`n x`k`wlj`n cf~`ugl`y gn x`k`ilc =5+ xnuc wcgcy nkkcy+ ljik~yc nk ou`ji`dnjwn `jwlynj`wcul`k

_ knjwljl`jc L+ `i`e`ucj xcu icjol`u ` kcy ik`ulyyldl kcy x~nywcy ilvlkny ik`vny gn k``gdljlywu`ilùj ciilgnjw`k+ gnygn k` xunoniw~u` xunwcul`j` x`u` `e`bc* K` glonunjil`icj Culnjwn ny ldxunylcj`jwn2 `kkä+ k`y dlyd`y o~jilcjny e~uciuàwli`y nu`j ci~x`g`yxcu xknen|cy+ | `p~nkkcy xcicy `ulywùiu`w`y p~n icjynf~ä`j jcdeu`dlnjwcy nu`j `dnj~gc ‗kc p~n=8 @ujmnld+ cx* ilw*+ xx* >$?+ 7<$>0+ 65$9* Gnen wnjnuyn nj i~njw`+ ylj nde`ufc+ p~n xcu d~im`unylywnjil` p~n k` ik`yn ynj`wcul`k gn Ciilgnjwn cx~ylnu` ` k` iulywl`jlr`ilùj ldxnul`k+ gnjwuc gn y~yxucxl`y olk`y+ | gn dcgc ljocud`k+ wcknu`e` k` glvnuylg`g unklflcy` nj k`y x`~w`y gn icjg~iw` | gnd`wuldcjlc* _ì`yn Xnwnu Euc j+ Unklflcj `jg ycilnw| lj wmn `fn co Yw* @f~ywljn + Kcjguny+ 0<65+ xx* 0?0$=5*=0 Euc j+ Wmn cukg co k`wn @jwlp~lw| + x* 97* G~u`jwn nk Ldxnulc w`ugäc ‗| nj ~j wlndxc gn n}`iilcjnyolyi`kny ylj xuningnjwny‗ k` `ulywciu`il` wnuu`wnjlnjwn xuce`ekndnjwn n}wu`bc nj unjw`y ~j` x`uwn gnkn}ingnjwn `fuäick` y~xnulcu ` k` p~n nk Nyw`gc ldxnul`k cewnjä` nj ldx~nywcy1 vì`yn Bcjny+ ¡Ucdn±+Wuclylídn Icjonunjin Ljwnuj`wlcj`kn g“Mlywclun Nicjcdlp~n + x* 080*=5 Bcvl`jc+ _ knjwljl jc L+ _ knjwn | D`|cul jc o~nucj colil`kny gn k`y yimck`n * X`u` ~j `jàklylyxnjnwu`jwn gn k` o~jilùj gn k` w`ugä` ìklwn dlklw`u gnk Ldxnulc+ vì`yn U* L* Ou`ja+ Yimck`n X`k`wlj`n* Wmn

x`k`in f~`ugy co wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + Ucd`+ 0<?<+ nyxnil`kdnjwn xx* 0?6$<7*QXàf* 080T

ny wcg`vä` dày ycuxunjgnjwn‗ ciilgnjw`kny E9* K` d`p~lj`ul` dlklw`u gnk Ldxnulc gnCiilgnjwn yn d`jw~vc o~nu` gnk injwuc gn k` ung `ulywciuàwli` ciilgnjw`k* Xnuc icj k`d~nuwn gn _ knjwljl`jc+ nj nk `ðc 96>+ k` xk~wciu`il ynj`wcul k uni~xnuùxucfunylv`dnjwn nk i`ufc ldxnul`k gn d`jcy gnk nbìuilwc | icj ilnfc nfcäydc x`wulilcgnywucrù fu`g~`kdnjwn wcgc nk `x`u`wc gnonjylvc p~n m`eä` icjywlw~lgc k`xunci~x`ilùj o~jg`dnjw`k gn kcy ndxnu`gcuny dlklw`uny gnygn Glciknil jc* K`nv`ylùj olyi`k | k` jnf`wlv` `k unik~w`dlnjwc ocurcyc m`eä`j ylgc d`kny njgìdlicynjwun k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn ciilgnjw`k* Y~ |` xuce`gc i`uàiwnu ilvlk unilelù `mcu` ~j

j~nvc ldx~kyc icj nk x`yc gn kcy d`jgcy dlklw`uny gn Ciilgnjwn ` kcy fnjnu`knyfnud`jcy+ p~n nu`j ìwjli`dnjwn lji`x`iny gn `y~dlu k` glfjlg`g ldxnul`k+ icdcm`eä`j mnimc y~y xungninycuny gn X jcjl`+ | nyw`e`j n}x~nywcy ` k` }njcocel`xcx~k`u gn kcy yckg`gcy p~n glulfä`j icdc j~ji` kc m`eä`j nyw`gc kcy fnjnu`kny gn

Page 63: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 63/181

kcy E`ki`jny* @ufce`ywc c Nywlkliùj+ ~j ou`jic | ~j vàjg`kc+ j~ji` x~glnucjwu`jyocud`u y~ `~wculg`g dlklw`u nj ~j xcgnu xckäwlic nyw`ekn* ^j` ynuln gnndxnu`gcuny gìelkny+ Fu`il jc+ _`knjwljl jc LL | Mcjculc+ x~gc ynu d`jlx~k`g` xcuk`y i`d`ulkk`y `ulywciuàwli`y gn Ucd` icjwu` nycy fnjnu`kny+ `lyk`gcy | n}wu`jbnucy+i~|`y unyxcjy`elklg`gny nj k` gnonjy` jc kny f`u`jwlr`e`j |` nk gcdljlc c k`ynf~ulg`g gnk ljwnulcu* @k olj+ | gn ocud` o`w`k+ k` jceknr` wnuu`wnjlnjwn gn Ciilgnjwnunicjp~lywù ~j` ljok~njil` o~jg`dnjw`k gnjwuc gnk Nyw`gc ldxnul`k*

@k i`ec gn ~jcy `ðcy+ nywn fckxn `ulywciuàwlic gnygn `uule` o~n ynf~lgc gnljy~uuniilcjny d`ylv`y gnygn `e`bc* \ gnygn olj`kny gnk ylfkc LLL yn m`eä`j xucg~ilgcnyxcuàgli`y unenklcjny i`dxnylj`y nj k` F`kl` n Mlyx`jl`2 nyik`vcy o~flwlvcy+gnynuwcuny gnk nbìuilwc+ickcjl `uu~lj gcy | xceuny u~u`kny yn m`eä`j ~jlgcxnulùgli`dnjwn nj e`jg`y gn y`kwn`gcuny+ kk`d`gcy e`f`~gny + p~n g~u`jwn `ðcyljwnudlj`ekny m`eä`j gnynji`gnj`gc f~nuu`y gn f~nuulkk`y icjwu` k`y f~`ujlilcjnydlklw`uny | kcy jcw`ekny gn k`y xucvljil y+ ylnjgc jniny`ul nj ci`ylcjny k`ljwnuvnjilùj gluniw` gnk ndxnu`gcu x`u` ycdnwnukcy* Nyw`y ljy~uuniilcjny+ p~n jcw~vlnucj np~lv`knjwn nj Culnjwn+ icdelj`e`j k`y unenklcjny w`jwc icjwu` k` nyik`vlw~gicdc icjwu` nk ickcj`wc+ nywc ny+ icjwu` kcy ylywnd`y gn wu`e`bc ljlil`k | olj`k gnk

Ciilgnjwn `fuäick`* @ icdlnjrcy gnk ylfkc _+ | nj dnglc gn k` ljycxcuw`ekn xunylùj gnkcy ldx~nywcy | k`y unjw`y | gn k`=9 @ujmnld+Wmn ynj`wcul`k `ulywciu`i| lj wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + xàflj`y 0?6$=*

QXàf* 085T

gnywu~iilùj n ljynf~ulg`g gn k`y oucjwnu`y p~n ylf~lù ` k` unyw`~u`ilùj ynj`wcul`k+ k`yljy~uuniilcjny gn kcy e`f`~gny n}xkcw`ucj icj ~j` j~nv` | y~xnulcu ljwnjylg`g nj kcy`ðcy 786$706+ 79>$796 | 775$779* Nj k` rcj` unenkgn injwu`k gn k` @udùuli`+ p~n ynn}wnjgä` m`il` nk jcuwn gnygn nk v`kkn gnk Kclu`+ kcy ljy~ufnjwny i`dxnyljcy iun`ucj~j Nyw`gc xuàiwli`dnjwn ljgnxnjglnjwn+ n}x~ky`jgc ` kcy o~jilcj`ulcy+ n}xucxl`jgc` kcy wnuu`wnjlnjwny+ i`ywlf`jgc icj k` nyik`vlw~g ` kcy xucxlnw`ulcy gn nyik`vcy |iun`jgc y~ xucxlc nbìuilwc | ylywnd` b~glil`k =7* K` xck`ulr`ilùj ycil`k gn Ciilgnjwn`i`eù+ x~ny+ nj ~j gcekn | ycdeuäc olj`k+ nj nk p~n nk Ldxnulc o~n gnyf`uu`gc gnygn`uule` | gnygn `e`bc xcu o~nur`y gnk ljwnulcu `jwny gn p~n cwu`y o~nur`y gnk n}wnulcu knglnu`j nk fckxn gn fu`il`*=7 X`u` kcy e`f`~gny + vì`yn _* Ylu`fc+ F`kkl` Xk`ilgl` n k` wu`yocud`rlcjn xcklwli` gnkk“Ciilgnjwn + Kcv`lj`+0<?0+ xx* 96?$<81 N* @* Wmcdxycj+ ¡Xn`y`jw unvckwy lj k`wn Ucd`j F`~k `jg Yx`lj±+ X`yw `jg Xunynjw +jcvlndeun gn 0<>5+ xx* 00$59+ p~n ny icj d~imc nk dnbcu unk`wc yljùxwlic* K` ldxcuw`jil` gn k`nyik`vlw~g f`k` ny nvlgnjwn xcu kcy ljocudny gn k` ìxci`* Wmcdxycj icdnjw`2 ¡J~nywu`y o~njwny x`uninjljgli`u p~n nyw`y unenklcjny yn gnelnucj `jwn wcgc ` kcy nyik`vcy `fuäick`y c+ nj wcgc i`yc+ nywcynyik`vcy gnyndxnð`ucj nj nkk`y ~j x`xnk o~jg`dnjw`k± -x* 00,* K` cwu` i`wnfcuä` xuljilx`k gn xceuny`fuäick`y ‗kcy ickcjl gnxnjglnjwny‗ x`uwlilxù w`delìj+ ylj g~g` `kf~j`+ nj k`y ljy~uuniilcjny gn k`F`kl` n Mlyx`jl`* Kcy nuuàwlicy ilui~dinkklcjny gn Àouli` gnk Jcuwn nu`j+ xcu nk icjwu`ulc+ wu`e`b`gcunyu~u`kny kleuny gn ~j` icjglilùj dày nknv`g`+ ljyxlu`gcy xcu nk gcj`wlydc* Nk i`uàiwnu ycil`k | unklflcycgn nywn dcvldlnjwc m`in gn ìk ~j onjùdnjc `x`uwn p~n j~ji` o~n w`j d`ylvc jl w`j xnklfucyc icdc kcye`f`~gny * _ì`yn E* M* V`udljfwcj+ Wmn Jcuwm @ouli j xucvljiny oucd Glciknwl j wc wmn _ jg`ky +I`deulgfn+ 0<>7+ xàflj`y 6=$=+ 088*

QXàf* 089T

XULDNU@ X@UWN

LL* K@ WU@JYLILÙJ

QXàf* 08>T

0* NK D@UIC FNUDÀJLIC

Nj nywn d~jgc gni`gnjwn gn cklf`ui`y yle`ulw`y+ gn gnonjy`y gnyd`jwnk`g`y | gn

Page 64: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 64/181

d`y`y u~u`kny gnynyxnu`g`y o~n nj nk p~n njwu`ucj kcy eàue`ucy fnud`jcy i~`jgciu~r`ucj nk Ulj mnk`gc nk òkwldc gä` gnk `ðc 78?* ³I~àk nu` nk ylywnd` ycil`k gn nywcyljv`ycuny3 I~`jgc+ nj wlndxcy gn Iìy`u+ k`y knflcjny ucd`j`y wucxnr`ucj xcu vnrxuldnu` icj k`y wule~y fnud`j`y+ nu`j `fuli~kwcuny yngnjw`ulcy icj ~j` nicjcdä`xungcdlj`jwndnjwn x`ywculk* Njwun nkkcy ldxnu`e` ~j dcgc gn xucg~iilùj xuldlwlvc

| icd~j`k* K` xucxlng`g xulv`g` gn k` wlnuu` nu` gnyicjcilg` | wcgcy kcy `ðcy kcy bnony gn k`y wule~y gnilgä`j p~ì x`uwn gnk y~nkc icdòj m`euä` gn ynu `u`g` |`ylfj`e`j k`y glvnuy`y xcuilcjny ` kcy ik`jny unyxniwlvcy+ p~n i~kwlv`e`j | yn`xucxl`e`j kcy i`dxcy gn ocud` ickniwlv`* K`y unglywule~ilcjny xnulùgli`y ldxngä`jfu`jgny glonunjil`y gn ulp~nr` njwun ik`jny | o`dlkl`y+ `~jp~n kcy une`ðcy nu`jxucxlng`g xulv`g` | icjywlw~ä`j k` ulp~nr` gn kcy xuljilx`kny f~nuunucy gn k`y wule~y 0*Nj wlndxcy gn x`r jc m`eä` bno`w~u`y p~n fcr`u`j gn `~wculg`g yceun wcgc ~j x~nekc1kcy bnony dlklw`uny gn i`uàiwnu n}inxilcj`k yn nknfä`j nj wlndxc gn f~nuu`* D~imcyik`jny nu`j wcg`vä` d`wulkljn`kny* Nyw` u~gldnjw`ul` nywu~iw~u` ycil`k yn dcgloliùd~| xucjwc icj k` kknf`g` gn kcy ucd`jcy `k Ulj | icj y~ ci~x`ilùj wndxcu`k gn

@knd`jl` m`yw` nk Nke` g~u`jwn nk ylfkc L g* I* Nk icdnuilc gn `uwäi~kcy gn k~bc `wu`vìy gn k` oucjwnu` xucg~bc uàxlg`dnjwn ~j` iunilnjwn nywu`wloli`ilùj ljwnuj` nj k`ywule~y fnudàjli`y2 x`u` icdxu`u kcy `uwäi~kcy ucd`jcy+ kcy bnony f~nuunucy gn k`y

wule~y vnjgä`j f`j`gc c `y`kw`e`j ` cwu`y wule~y x`u` i`xw~u`u nyik`vcy icj0 Nyw` gnyiulxilùj ylf~n ` N* @* Wmcdxycj+ Wmn n`uk| Fnud`jy + C}ocug+ 0<?>+ xx* 0$5=+ nyw~glc d`u}lyw`gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny fnudàjli`y gnygn Iìy`u ` Wàilwc p~n icjywlw~|n ~j dcgnkc gn ik`ulg`g |nknf`jil`* K`y ceu`y gn Wmcdxycj ocud`j ~j ilikc ljnywld`ekn p~n `e`ui` nj un`klg`g wcg` k` nvck~ilùjgn k` ycilng`g fnudàjli` nj k` @jwlfûng`g+ gnygn nyw` ìxci` m`yw` k` i`äg` gnk unljc vlylfcgc gnMlyx`jl`+ ~jcy ylnwn ylfkcy gnyx~ìy*

QXàf* 08?T

cebnwc gn n}xcuw`ukcy ` kcy dnui`gcy ucd`jcy* Nj wlndxcy gn Wàilwc1 k` wlnuu` |`m`eä` gnb`gc gn ynu `ylfj`g` ` kcy ik`jny | nu` glywule~lg` gluniw`dnjwn ` xnuycj`yicjiunw`y+ dlnjwu`y glydlj~ä` k` ouni~njil` gn k`y unglywule~ilcjny* Nk i~kwlvc nu`

wcg`vä` d~| i`del`jwn+ gnelgc ` k` n}lywnjil` gn wnuunjcy ocunyw`kny gnylnuwcy+ | k`ywule~y i`uniä`j+ xcu w`jwc+ gn ~j` fu`j olbnr` wnuulwcul`k* Nywn ylywnd` `fu`ulco`vcuniä` k` f~nuu` nyw`ilcj`k | xnudlwä` ouni~njwny | d`ylvcy dcvldlnjwcydlfu`wculcy 5* ^j` `ulywciu`il` mnunglw`ul + icj ulp~nr`y `i~d~k`g`y+ ocud`e` ~jicjynbc xnud`jnjwn p~n nbnuiä` nk xcgnu nywu`wìflic nj k` wule~+ `~jp~n ~j`y`dekn` fnjnu`k gn f~nuunucy kleuny wcg`vä` xcgä` unim`r`u y~y xucx~nyw`y* Nyw`e`jy~uflnjgc+ `gndày+ klj`bny gljàywlicy gn i`uàiwnu i`yl dcjàup~lic gn kcy p~n y`kä`j

bnony nkniwlvcy ylw~`gcy xcu njild` gnk icjynbc* Xnuc+ yceun wcgc+ kcy glulfnjwny gn$i`g` wule~ m`eä`j un~jlgc ` y~ `kungngcu ` ¡yìp~lwcy± gn f~nuunucy x`u` k`yn}xnglilcjny gn y`p~nc p~n wu`yinjgä`j k`y ~jlg`gny ikàjli`y gn x`unjwnyic* Nywcyyìp~lwcy xucingä`j gn k` jceknr`+ yn d`jwnjä`j icj nk xucg~iwc gn k`y wlnuu`y p~n ynkny m`eä`j `ylfj`gc | nyw`e`j `knb`gcy gn wcg` x`uwlilx`ilùj nj k` xucg~iilùj`fu`ul`1 ocud`e`j nk jòiknc gn ~j` xnud`jnjwn glvlylùj gn ik`yny | gn ~j` `~wculg`gic`iwlv` ljywlw~ilcj`klr`g` nj nk d`uic gn nyw`y xuldlwlv`y ocud`ilcjny ycil`kny 9* K`yk~im`y njwun f~nuunucy gnk icdòj | `delilcycy bnony jcelkl`ulcy x`u` ~y~ux`u nkxcgnu gliw`wcul k gnjwuc gn k`y wule~y `xc|àjgcyn nj k` o~nur` gn y~y yìp~lwcy kn`knynyw`kk`ucj i`g` vnr icj dày ouni~njil`* Nk dlydc @udljlc+ vnjingcu nj nk ecyp~n gnWn~wce~ufc+ o~n `yxlu`jwn | väiwld` gn ~jc gn nkkcy* K` glxkcd`il` ucd`j` `wlr`e``iwlv`dnjwn ny`y glyx~w`y ljwnuj`y+ xcu dnglc gn y~evnjilcjny | `kl`jr`y+ icj cebnwcgn jn~wu`klr`u k` xunylùj gn kcy eàue`ucy5 D* Ekcim+ ¡^jn dlyn `~ xcljw2 kny ljv`ylcjy±+ Dìk`jfny Mlywculp~ny + L+ X`uäy 0<?9+ xx* 006$=*9 Wmcdxycj+ Wmn n`uk| Fnud`jy + xx* 7=$?8* K` ocud`ilùj gn ~j ylywnd` gn yìp~lwcy ny nj wcg`y x`uwny~j x`yc xunkldlj`u gnilylvc nj k` wu`jylilùj fu`g~`k gn ~j cugnj wule`k ` cwuc on~g`k+ xcup~n icjywlw~|n

k` u~xw~u` gnoljlwlv icj ~j ylywnd ycil`k unflgc xcu unk ilcjny gn x`unjwnyic* Nk yìp~lwc x~ngngnoljluyn ylndxun icdc ~j` ìklwn p~n wu`yilnjgn k` ycklg`ulg`g gn x`unjwnyic `k y~ywlw~lu kcy väji~kcyelckùflicy xcu väji~kcy icjvnjilcj`kny gn kn`kw`g+ n ljgli` k` xuù}ld` gny`x`ulilùj gnk ylywnd` gnik`jny* J`w~u`kdnjwn+ ~j` `ulywciu`il` on~g`k xknj`dnjwn ocud`g` wnjguà y~ xucxlc -| j~nvc, ylywnd`

Page 65: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 65/181

gn x`unjwnyic+ p~n yùkc `mcu` icdlnjr`j ` nyw~gl`u kcy mlywcul`gcuny1 xnuc nywcy ylywnd`y j~ji` ynuàjy~ nywu~iw~u` gcdlj`jwn* M`| ~j e~nj nyw~glc gn nywn x~jwc o~jg`dnjw`k nj nk nywld~k`jwn `uwäi~kc gnC nj K`wwldcun+ ¡On~g`klyd lj mlywcu|±+ X`yw `jg Xunynjw + jòd* 05+ jcvlndeun gn 0<>6+ x* >5*

QXàf* 086T

yceun k` oucjwnu` | gn p~n iulyw`klr`u` ~j nywu`wc gn glulfnjwny `ulywùiu`w`y gnyncycy

gn ick`ecu`u icj Ucd`* @yä x~ny+ nicjùdli` | xckäwli`dnjwn+ xcu dnglc gnk ljwnui`delc icdnuil`k | gn k`ljwnuvnjilùj glxkcdàwli`+ k` xunylùj ucd`j` `inknuù k` glonunjil`ilùj ycil`k | k`gnyljwnfu`ilùj gn kcy dcgcy gn xucg~iilùj icd~j`kny nj kcy ecyp~ny fnudàjlicy*Kcy x~nekcy p~n wnjä`j ~j icjw`iwc dày nywunimc icj nk Ldxnulc unvnk`e j w`delìj+ljnvlw`ekndnjwn+ k`y nywu~iw~u`y ycil`kny | nicjùdli`y dày ¡`v`jr`g`y± | k` d`|cuknb`jä` gnk dcgc gn vlg` wu`glilcj`k gn k`y wule~y* Kcy `k`d`jny nj k` Ynkv` Jnfu` |+yceun wcgc+ kcy d`uicd`jcy | kcy i~`gcy nj Ecmndl` wnjä`j vlkk`y gn nywlkc ucd`jc+icj olji`y i~kwlv`g`y xcu nyik`vcy i`xw~u`gcy nj k`y f~nuu`y* Kcy d`uicd`jcy+`gndày+ m`eä`j ycdnwlgc ` cwucy x~nekcy fnud`jcy |+ nj nk ylfkc LL+ m`eä`j iun`gc ~jNyw`gc cuf`jlr`gc icj ~j fcelnujc un`k nj k` unflùj gnk G`j~elc injwu`k* Y~ ldxnulc

o~n gnuuci`gc d~| xucjwc+ xnuc nu` |` ~j yäjwcd` gn k` icjolf~u`ilùj gnT o~w~uc*Ilnjwc ilji~njw` `ðcy gnyx~ìy+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc L_+ kcy vlylfcgcy p~n m`eä`jci~x`gc G`il` gnyx~ìy gn p~n @~unkl`jc unwlu`u` gn `kkä y~y knflcjny+ dcywu`ucjj~n _CY ylfjcy gn nyn dlydc xucinyc ycil`k* Y~y wìijli`y `fuäick`y nu`j dày`v`jr`g`y | nkkcy dlydcy nu`j nj y~ d`|cuä` k`eu`gcuny gngli`gcy `k i~kwlvc+ icj`kf~j`y `uwny jä`y u~u`kny -~wlklr`e`j k` u~ng` gn `ko`unuc, | ~j `ko`enwcu~gldnjw`ulc* K` nicjcdä` vlylfcg` gn nyw` `jwlf~` xucvljil` ucd`j`+ icj y~yo~nuwny | y~y il~g`gny unylg~`kny+ gnxnjgä` `mcu` w`jwc gnk icdnuilc wu`jyg`j~el`jcicj N~ucx` p~n kcy ucd`jcy xcgä`j uni~uulu icj ì}lwc `k ekcp~nc icdnuil`k icdc`ud` gnilylv` gn f~nuu` icjwu` nkkcy* K` `y`dekn` fnjnu`k gn kcy f~nuunucy m`eä`gny`x`unilgc xcu icdxknwc* ^j icjynbc icjongnu`gc gn cxwld`wny nbnuiä` `mcu` k``~wculg`g xckäwli` injwu`k yceun ~j`y `kgn`y cenglnjwny* Kcy cxwld`wny ocud`e`j ~j`ik`yn xcynngcu`+ icj olji`y+ yìp~lwcy | nyik`vcy+ ik`u`dnjwn glonunjil`g` gnk unywc gny~ x~nekc7* Nj noniwc+ i~`jwc dày xnug~u`e` nk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc+ dày wnjgä`nk xcgnu gn y~ ljok~bc | gn y~ nbndxkc ` `uu`ywu`u ` k`y wule~y ylw~`g`y nj k` oucjwnu`m`il` ~j` d`|cu glonunjil`ilùj ycil`k | m`il` jlvnkny dày `kwcy gn cuf`jlr`ilùjxckäwli` | dlklw`u* @ x`uwlu gn k` ìxci` gn D`uic @~unklc+ kcy y~inylvcy `~dnjwcy gn k`xunylùj eàue`u` yceun nk Ldxnulc jc o~nucj+7 N* @* Wmcdxycj+Wmn _lylfcwmy lj wmn wldn co ^kolk` + C}ocug+ 0<??+ nyxnil`kdnjwn xx* 78$>01 cwuc glào`jcnyw~glc p~n icjywlw~|n k` icjwlj~`ilùj gn y~ xuldnu wu`e`bc*

QXàf* 08=T

x~ny+ u`im`y ocuw~lw`y gn d`k` y~nuwn gn Ucd`+ yljc p~n nj e~nj` dnglg` o~nucj k`yicjyni~njil`y nywu~iw~u`kny gn y~ xucxl` n}lywnjil` | gn y~ wul~joc* Kcy knjwcyi`delcy xucvci`gcy nj y~ njwcujc n}wnulcu+ xcu ldlw`ilùj n ljwnuvnjilùj+ yn m`uä`j`i~d~k`wlvcy2 nk xnklfuc gn k`y oucjwnu`y fnudàjli`y iunilù ` dnglg` p~n k`ilvlklr`ilùj ucd`j` k`y wu`jyocud`e` fu`g~`kdnjwn*

Dlnjwu`y w`jwc+ | gnjwuc gnk xucxlc Ldxnulc ucd`jc+ kcy nbìuilwcy ldxnul`kny~wlklr`e`j nj y~y olk`y ` ~j jòdnuc iunilnjwn gn f~nuunucy fnud`jcy* K` glxkcd`il`ucd`j` m`eä` ljwnjw`gc wu`glilcj kdnjwn+ | ylndxun p~n nu` xcylekn+ ucgn`u k`youcjwnu`y gnk Ldxnulc icj ~j fk`ily n}wnulcu gn ocngnu`wl + bnony `kl`gcy c iklnjwny p~nicjynuv`e`j y~ ljgnxnjgnjil` o~nu` gn k`y oucjwnu`y ucd`j`y+ xnuc p~n gnonjgä`jkcy ljwnunyny ucd jcy gnjwuc gnk d~jgc eàue`uc ` i`delc gn y~evnjilcjnyolj`jilnu`y+ `xc|c xckäwlic | xucwniilùj dlklw`u* Nj nk Ldxnulc w`ugäc+ ylj nde`ufc+ nkfcelnujc ldxnul`k uni~uulù `k unik~w`dlnjwc m`elw~`k gn yckg`gcy xucingnjwny gn ny`ywule~y x`u` y~y xucxl`y ~jlg`gny* @k dlydc wlndxc+ kcy uno~fl`gcy c i`~wlvcy

Page 66: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 66/181

eàue`ucy nu`j `ynjw`gcy nj wlnuu`y gnylnuw`y nj i`klg`g gn k`nwl + icj k` ceklf`ilùj gnxunyw`u ynuvlilc dlklw`u nj nk nbìuilwc ` i`delc gn y~y xucxlng`gny* @gndày+ d~imcyf~nuunucy fnudàjlicy kleuny yn `klyw`e`j icdc vck~jw`ulcy nj kcy unfldlnjwcy gnUcd`+ `wu`ägcy xcu k` xnuyxniwlv` gn k` x`f` | k` xucdcilùj gnjwuc gnk ylywnd`dlklw`u gnk Ldxnulc>* @ dngl`gcy gnk ylfkc L_+ ~j xcuinjw`bn unk`wlv`dnjwn `kwc gnfnjnu`kny+ colil`kny | yckg`gcy x`k`wljcy gn imcp~n nu`j gn culfnj fnudàjlic |nyw`e`j i~kw~u`k | xckäwli`dnjwn ljwnfu`gcy nj nk ~jlvnuyc ycil`k gn Ucd`2 fnjnu`knyou`jicy icdc Ylkv`jc c @uecf`ywc+ p~n `ki`jr`ucj nk u`jfc gn d`flywnu dlklw~d cicd`jg`jwn nj bnon gn Ciilgnjwn+ nu`j dcjng` icuulnjwn* M`eä`+ x~ny+ ilnuw` dnrik`gn nkndnjwcy ucd`jcy | fnudàjlicy gnjwuc gnk xucxlc `x`u`wc gnk Nyw`gc ldxnul`k*Kcy noniwcy ycil`kny n lgnckùflicy p~n k` ljwnfu`ilùj nj nk d~jgc ucd`jc gn ~j fu`jjòdnuc gn yckg`gcy | colil`kny wn~wùjlicy w~vc yceun nk d~jgc fnudàjlic p~n gnocud` xucvlylcj`k c xnud`jnjwn m`eä`j gnb`gc `wuày+ jc ycj gloäilkny gn unicjywu~lu2unxunynjw`ucj ~j xcgnucyc uno~nurc gn k`y icuulnjwny gn nywu`wloli ilùj |glonunjil`ilùj |` xunynjwny nj k`y ycilng`gny wule`kny gn `kknjgn k`y oucjwnu`y* K``~wciu`il` xckäwli`+ nk u`jfc ycil`k+ k` glyilxklj` dlklw`u | k`> Ou`ja+ Yimck`n X`k`wlj`n+ xx* ?9$651 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* ?0<$55*

QXàf* 08<T

und~jnu`ilùj dcjnw`ul` o~nucj kniilcjny `xunjglg`y nj nk n}wnulcu | oàilkdnjwn`yldlk`g`y nj nk ljwnulcu xcu kcy bnony | kcy cxwld`wny* @yl+ nj k` ìxci` gn k`y_ÿkanu `jgnu~jfnj gnk ylfkc _+ i~`jgc wcg` Fnud`jl` y~oulù k` icjdcilùj xucvci`g`xcu k` xunylùj gn kcy m~jcy ‗ljv`ycuny jùd`g`y xucingnjwny gn @yl` injwu`k‗ | k`ywule~y icdnjr`ucj ` k`jr`uyn ` wu`vìy gn k`y oucjwnu`y ucd`j`y+ k`y o~nur`y ljwnuj`y

| n}wnuj`y m`eä`j kknv`gc ` k` ycilng`g fnudàjli` ` ~j` icjylgnu`ekn glyw`jil` gn k`yocud`y p~n wnjä` nj kcy gä`y gn Iìy`u* @mcu`+ ~j` jceknr` icj yìp~lwc ycklgloli`g` | k`ulp~nr ljglvlg~`k gn k` wlnuu` m`eä` y~xk`jw`gc i`yl xcu gcp~lnu ` k` wcyi` lf~`kg`gculflj`ul` gn kcy ik`jny* K` k`uf` yldelcyly gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny ucd`j` |

fnudàjli` nj k`y unflcjny oucjwnulr y m`eä` ickd`gc fu`g~`kdnjwn nk `elydc p~nn}lywä` njwun `de`y+ `~jp~n wcg`vä` y~eylywlnu` nj d~imcy `yxniwcy ldxcuw`jwny ?* Gnk` icklylùj | o~ylùj gn `de`y nj y~ i`w`iklydc olj`k m`euä` gn y~uflu+ nj òkwldcwìudljc+ nk on~g`klydc*? Nj j~nywuc ylfkc+ | icdc un`iilùj icjwu` k`y icjinxilcjny wu`glilcj`kny+ m` n}lywlgc `kf~j`y vninynjwun kcy mlywcul`gcuny k` wnjgnjil` ` n}`fnu`u nk fu`gc gn k` yldelcyly xunvl` njwun `decy d~jgcy* ^jnbndxkc n}wundc ny k` wnyly gn Xcuymjnv+ ynfòj k` i~`k wcg` k` ljou`nywu~iw~u` ucd`j` yn e`y`e` nj k`d`jc gn ceu` nyik`v` gn kcy i`~wlvcy eàue`ucy+ |+ xcu w`jwc+ `decy ylywnd`y ycil`kny nyw`e`j gnygn nkicdlnjrc nywu~iw~u`kdnjwn klf`gcy2 k`y `y`dekn`y gn f~nuunucy gn kcy xuldnucy x~nekcy fnudàjlicyynuä`j yldxkndnjwn k` unyx~nyw` gnonjylv` ` k`y n}xnglilcjny ucd`j`y nj e~yi` gn nyik`vcy* Gn `i~nugcicj nyw` icjinxilùj+ nk Ldxnulc Ylndxun ocudù ~j` ¡~jlg`g icdxknb` | `jw`fùjli`± icj y~ xnulonul`eàue`u`* _ì`yn E* O* Xcuymjnv+ Oncg`klrd l J`ucgjl D`yyln + Dcyiò+ 0<?7+ xx* >08$5* Nyw` cxljlùjn}`fnu` njcudndnjwn nk x`xnk gn k` d`jc gn ceu` nyik`v` nj nk Ldxnulc w`ugäc | xucxcuilùj gn nyik`vcywu`ägcy gnkkldny fnudàjlic ljik~yc ` icdlnjrcy gnk Ldxnulc*

QXàf* 008T

5* K@Y LJ_@YLCJNY

K`y ljv`ylcjny fnudàjli`y p~n `yck`ucj nk Ldxnulc gn Ciilgnjwn w~vlnucj k~f`u gcyo`yny y~inylv`y+ i`g` ~j` gn k`y i~`kny ylf~lù ~j dcgnkc | ~j` gluniilùj glonunjwny*K` xuldnu` fu`j ckn`g` icdnjrù icj k` wu`yinjgnjw`k d`uim` xcu kcy mlnkcy gnk Uljgn ~j` ljilnuw` icjongnu`ilùj gn y~nvcy+ vàjg`kcy | `k`jcy nj k` jcimn ljvnuj`k gnk90 gn glilndeun gnk `ðc 78?* Nj ~jcy xcicy `ðcy+ nj nk 708+ kcy vlylfcgcy m`eä`jy`p~n`gc Ucd` `k d`jgc gn @k`ulic* Gcy gìi`g`y gnyx~ìy+ nj nk 79<+ kcy vàjg`kcym`eä`j wcd`gc I`uw`fc* Nj nk 7=8 |` yn m`eä` nyw`eknilgc nj nk `jwlf~c y~nkc ucd`jcnk xuldnuc | wcyic ylywnd` gn Nyw`gcy eàue`ucy2 kcy e~uf~jglcy nj Y`ec|`+ kcy

vlylfcgcy nj @p~lw`jl`+ kcy vàjg`kcy nj nk jcuwn gn Àouli` | kcy cywucfcgcy nj nk jcuwn

Page 67: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 67/181

gn Lw`kl`* Nk i`uàiwnu gn nyw` x`ydcy` luu~xilùj ljlil`k ‗p~n y~dljlywuù ` k`y ìxci`yxcywnulcuny y~y ldàfnjny `up~nwäxli`y gn kcy icdlnjrcy gn k` Ng`g Cyi~u`‗ o~n+ njun`klg`g+ d~| icdxknbc | icjwu`gliwculc+ xcup~n o~n `k dlydc wlndxc nk `w`p~n dàyu`gli kdnjwn gnywu~iwcu gn kcy x~nekcy fnudàjlicy icjwu` nk Ciilgnjwn ucd`jc | nkdày ik`u`dnjwn icjynuv`gcu nj y~ unyxnwc m`il` nk knf`gc k`wljc* K` ~jlg`g dlklw`u+xckäwli` | nicjùdli` gnk Ldxnulc gn Ciilgnjwn p~ngù luunvnuylekndnjwn gnywucr`g`*^jcy xcicy nbìuilwcy ucd`jcy gn icdlw`wnjyny yceunvlvlnucj g~u`jwn `kf~j`ygìi`g`y gnyx~ìy gn p~n o~nu`j e`uulg`y k`y gnonjy`y oucjwnulr`y gn kcy kldlw`jnl 1xnuc+ `lyk`g`y | ucgn`g`y xcu wnuulwculcy gcdlj`gcy xcu kcy eàue`ucy+ k`y ecky`ydlklw`uny `~wùjcd`y icdc k` F`kl` gnk Jcuwn yùkc ynuvä`j x`u` xcjnu gn d`jlolnywc k`icdxknw` glykci`ilùj gnk ylywnd` ldxnul`k nj i~`jwc w`k* @mcf`g` c ` k` gnulv` y~`gdljlywu`ilùj wu`glilcj k+ k`y xucvljil`y i`|nucj nj nk gnycugnj | k` icjo~ylùjnjgìdlicy1 nk e`jglg`bn | k` unenklùj ycil`k yn `g~nð`ucj gn fu`jgny rcj`y1 k`yi~kw~u`y kci`kny+ `ui`li`y | njwnuu`g`y+ uny~ufä`j ` dnglg` p~n k` xàwlj` ucd`j` yn`fulnw`e` nj k`y unflcjny dày undcw`y* Nj k` xuldnu` dlw`g gnk ylfkc _+ nk cugnjldxnul`k m`eä` ylgc `yck`gc xcu k` luu~xilùj gn kcy eàue`ucy nj wcgc nk Ciilgnjwn*

QXàf* 000T

Icj wcgc+ k`y wule~y fnudàjli`y p~n mlilnucj xng`rcy `k Ldxnulc ciilgnjw`k jc nu`ji`x`iny gn y~ywlw~lukc xcu ~j cugnj xckäwlic j~nvc c icmnunjwn* K` glonunjil` nj ¡kcyjlvnkny gn `f~`± njwun `de`y ilvlklr`ilcjny nu` wcg`vä` gnd`yl`gc fu`jgn |+ x`u`~jluk`y+ yn jninylw`e` ~j icjb~jwc `uwlolil`k gn nyik~y`y* Kcy x~nekcy$eàue`ucyxnuwnjnilnjwny ` k` xuldnu` ynuln gn ljv`ylcjny wule`kny+ ` xny`u gn y~ xucfunylv`glonunjil`ilùj ycil`k+ nu`j wcg`vä` ~j`y icd~jlg`gny n}wund`g`dnjwn xuldlwlv`y nljilxlnjwny i~`jgc luu~dxlnucj nj nk Ciilgnjwn ucd`jc* Jljf~jc gn nkkcy m`eä`icjcilgc b`dày ~j Nyw`gc wnuulwcul`k g~u`gnuc1 nj kc unklflcyc+ wcgcy nu`j`jinywu`kdnjwn x`f`jcy1 k` d`|cu x`uwn i`uniä`j gn nyiulw~u`1 xcicy xcynä`j ~jylywnd` gn xucxlng`g `uwli~k`gc c nyw`elklr gc* K` ocuw~lw` icjp~lyw` gn v`yw`yn}wnjylcjny gì k`y `jwlf~`y xucvljil`y ucd`j`y kny xunynjwù j`w~u`kdnjwn ~j` ynuln

gn xuceknd`y ljyck~ekny gn `xucxl ilùj | `gdljlywu`ilùj ljdngl`w`y* Nyw`ygloli~kw`gny ljwuäjyni`y yn ljwnjyloli ucj ` i`~y` gn k` x`~w` fncfuàoli` ynf~lg` xcuk` xuldnu` ckn`g` gn ljv`ylcjny* Xcup~n nj nyw`y _ÿkanu `jgnu~jfnj xucxl`dnjwnglim`y ‗p~n ` dnj~gc o~nucj ljdnjy`y xnunfulj`ilcjny ` wu`vìy gn wcgc nkicjwljnjwn‗ nk `ynjw`dlnjwc olj`k gn i`g` x~nekc eàue`uc p~ngù d~| knbcy gn y~x~jwc gn x`uwlg`* Kcy vlylfcgcy yn wu`yk`g`ucj gnygn kcy E`ki`jny ` Nyx`ð`1 kcycywucfcgcy gnygn ^iu jl ` Lw`kl`1 kcy vàjg`kcy gnygn Ylknyl ` W~jlil 1 kcye~uf~jglcy gnygn Xcdnu`jl` ` Y`ec|`* Jc m~ec jljfòj i`yc gn ~j` icd~jlg`geàue`u` p~n yn kldlw`u` ` ci~x`u k`y wlnuu`y ucd`j`y gluniw`dnjwn icjwlf~`y ` y~culflj`ul` unflùj gn unylgnjil`* Nk uny~kw`gc o~n p~n kcy fu~xcy gn ickcjcy fnud`jcynj nk y~u gn Ou`jil`+ Mlyx`jl`+ Lw`kl` | nk jcuwn gn Àouli` w~vlnucj gnygn nk xuljilxlc~j jòdnuc jniny`ul`dnjwn ung~ilgc+ gnelgc ` kcy k`ufcy lwljnu`ulcy unicuulgcy | ` k`ldxcylelklg`g gn unilelu uno~nurcy xcu k` dlfu`ilùj j`w~u`k 0* Kcy ldxucvly`gcyglyxcylwlvcy gn kcy xuldnucy Nyw`gcy eàue`ucy unoknb`e`j nyw` ylw~ ilùj gn unk`wlv`gnelklg`g0 Nk òjlic g`wc glfjc gn icjol`jr` yceun nk vck~dnj gn k`y xuldnu`y ljv`ylcjny ny p~n k` icd~jlg`g

vàjg`k`+ icjw`g` xcu y~y bnony `jwny gn iu~r`u Àouli` gnk Jcuwn+ wnjä` =8*888 dlndeucy+ p~n ocud`e`j~j nbìuilwc gn ~jcy 58 ` 5>*888 mcdeuny2 vì`yn I* Ic~uwcly+ Kny v`jg`kny nw k“@oulp~n + X`uäy+ 0<>>+ xx*50>$50* K` d`|cu x`uwn gn kcy x~nekcy fnudàjlicy p~n luu~dxlnucj xcu k`y oucjwnu`y ldxnul`kny nj nyw`ìxci` wnjä j xuce`ekndnjwn ~j w`d`ðc yldlk`u+ | y~y nbìuilwcy u`u` vnr y~d`e j dày gn 58*888mcdeuny* U~yynkk nywld` p~n `kungngcu gnk >88 g* I* k` dà}ld` xcek`ilùj eàue`u` xcylekn gnjwuc gnk`jwlf~c Ldxnulc gn Ciilgnjwn jc `yinjgä` ` dày gn ~j dlkkùj gn ~j wcw`k gn 0? dlkkcjny gn m`elw`jwny* B*I* U~yynkk+Xcx~k`wlcj lj N~ucxn +>88$0>88 + Kcjguny+ 0<?<+ x* 50*

QXàf* 005T | `lyk`dlnjwc* Nj icjyni~njil`+ yn `xc|`e`j o~nuwndnjwn nj k`y xunn}lywnjwny

Page 68: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 68/181

nywu~iw~u`y ldxnul kny+ p~n gn ocud` x`u`gùbli` icjynuv`ucj+ ylndxun p~n o~ny~ebnwlv`dnjwn xcylekn+ nj icdelj ilùj icj y~y np~lv`knjwny fnudàjlicy x`u`ocud`u ~j ylywndàwlic g~`klydc ljywlw~ilcj`k*

Nk xuldnuc | dày wu`yinjgnjw`k xuceknd` p~n k`y icd~jlg`gny w~vlnucj p~n gnilglugnyx~ìy gn y~y vliwcul`y nj nk i`dxc gn e`w`kk` o~n nk gn k` glyxcylilùj nicjùdli` gnk` wlnuu`* K` yck~ilùj jcud`kdnjwn `gcxw`g` o~n ~j dcgnkc yldlk`u `k gn k`y`jwnulcuny xuàiwli`y ucd`j`y+ x`uwli~k`udnjwn o`dlkl`uny ` kcy yckg`gcy fnud`jcy+ |+`k dlydc wlndxc+ ~j` u~xw~u` u`gli`k icj nk x`y`gc wule`k+ culnjwàjgcyn m`il` ~jo~w~uc ycil`k ik`u`dnjwn glonunjil`gc* Kcy vlylfcgcy+ e~uf~jglcy | cywucfcgcyldx~ylnucj ` kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny ucd`jcy nk uìfldnj gn k` mcyxlw`klw`y *Gnulv`gc gnk `jwlf~c ylywnd` ldxnul`k gn `kcb`dlnjwc+ nj nk p~n m`eä`j x`uwlilx`gcd~imcy dnuinj ulcy fnud`jcy+ icjingä` ` kcy ¡m~ìyxngny± eàue`ucy gcy wnuilcy gnk` n}wnjylùj i~kwlv`g` gn k`y fu`jgny olji`y nj Ecufcð` | @p~lw`jl` | ~j wnuilc njLw`kl`+ i~|c d`|cu w`d`ðc fkce`k xnudlwä` p~n yn kny `ylfj`u` ~j` x`uwn dnjcu gn k`yvlkk`n ljglvlg~`kny | gcjgn+ `gndày+ k`y olji`y p~n jc nyw~vlnynj glvlglg`y x`f`e`j~j ldx~nywc nyxnil`k x`u` lf~`k`u nk ylywnd`* Nk mcyxny e~uf~jglc unileä` w`delìj ~jwnuilc gn kcy nyik`vcy ucd`jcy | k` dlw`g gn k`y wlnuu`y ocunyw`kny 5* Nj Mlyx`jl`+ kcy

vlylfcgcy wcd`uä`j dày w`ugn ~j wnuilc gn k`y unynuv`y ynðcul`kny | gcy wnuilcy gn k`ywnjnjil`y nj wcg`y k`y olji`y* ^jli`dnjwn nj Àouli` gnk Jcuwn+ kcy vàjg`kcy ynkldlw`ucj ` n}xucxl u `k fu~nyc gn k` jceknr` kci`k | gn k` Lfknyl`+ ylj jljfòj wlxc gnicdxucdlycy c icjinylcjny+ cxilùj p~n ` k`ufc xk`rc kny icyw`uä` d~| i`u`* K`glywule~ilùj gn wlnuu`y e`bc nk ylywnd` gn ¡mcyxlw`klg`g± xuce`ekndnjwn `oniwù d~|xcic ` k` nywu~iw~u` gn k` ycilng`g ucd`j` kci`k2 g`gc nk xnp~nðc jòdnuc gnicjp~lyw`gcuny eàue`ucy+ k`y ycuwny c x`uink`y p~n yn kny `ylfj`e`j j~ji` `e`ui`ucjdày p~n ` ~j` x`uwn gn kcy wnuulwculcy ylw~`gcy e`bc y~ gcdljlc* Jcud`kdnjwn+ nywngcdljlc nyw`e` d~| icjinjwu`gc gnelgc ` y~ wndcu ` k` glyxnuylùj dlklw`u gnyx~ìy gnk` ci~x`ilùj2 kcy `ynjw`dlnjwcy `fu~x`gcy gn kcy cywucfcgcy nj nk v`kkn gnk Xcicjywlw~|nucj ~j dcgnkc wäxlic Jc m`| jljf~j` ynð`k gn p~n k` glvlylùj gn k`yfu`jgny olji`y5 K` gnyiulxilùj dày icdxknw` gn kcy glvnuycy icjvnjlcy gn mcyxlw`klw`y ny k` gn O* Kcw+ ¡G~ uìfldn gnk“mcyxlw`klwì±+Uni~nlk gny wu`v`~} mlywculp~ny gn Onuglj jg Kcw + Fljneu + 0<68+ xx* ?9$<<1 vì`ynw`delìj Bcjny+ Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* 57<$>91 LLL+ x* 7?*

QXàf* 009T

wucxnr`u` icj ~j` unylywnjil` vlcknjw` xcu x`uwn gn kcy xucxlnw`ulcy k`wljcy* Xcu kcgndày+ y~ noniwc yceun k`y icd~jlg`gny fnudàjli`y w~vc p~n ynu jniny`ul`dnjwnd~| guàywlic+ xcup~n k`y ycuwny jc yn `ylfj`e`j ljglywljw`dnjwn ` kcy f~nuunucyfnudàjlicy unilìj kknf`gcy* @k icjwu`ulc+ nj wcgcy kcy x`iwcy njwun ucd`jcy |eàue`ucy yceun k`y glvlylcjny gn k`y wlnuu`y p~n m j kknf`gc m`yw` jcycwucyljwnuvlnjnj òjli`dnjwn gcy xnuycj`y2 nk wnuu`wnjlnjwn xucvljil`k | ~j fnud`jc+`~jp~n xcywnulcudnjwn k`y ycuwny o~nucj i~kwlv`g`y nj un`klg`g xcu ilnuwc jòdnuc gnfnud`jcy* X`unin xuce`ekn+ xcu w`jwc+ p~n yn `xucxl`u`j gn k`y wlnuu`y kcy cxwld`wnygn kcy ik`jny p~n ljdngl`w`dnjwn `ynjw`e`j nj nkk`y ` kcy mcdeuny gn y~y wule~yicdc `uunjg`w`ulcy c+ xcylekndnjwn+ icdc xnp~nðcy xucxlnw`ulcy xceuny 9*Ycil`kdnjwn+ kcy xuldnucy yn icjvluwlnucj gn fckxn nj kcy lf~`kny gn k` `ulywciu`il`xucvljil`k+ dlnjwu`y p~n kcy òkwldcy i |nucj gluniw` c ljgluniw`dnjwn e`bc y~gnxnjgnjil` nicjùdli`* Nywn xucinyc ‗yùkc w`jfnjil`kdnjwn vlylekn ` x`uwlu gn kcygci~dnjwcy gn k` ìxci`‗ o~n dlwlf`gc ylj g~g` xcu kcy uni~nugcy wcg`vä` unilnjwnygnk lf~`klw`ulydc ocunyw`k | xcu k` j`w~u`knr` `ud`g` gn wcg` k` icd~jlg`g ljv`ycu`+p~n f`u`jwlr`e` `k f~nuunuc cuglj ulc y~ icjglilùj gn kleun* Ljlil`kdnjwn+ k`y ycuwny jc o~nucj xucxlng`g xknj` c mnunglw`ul`+ | kcy yckg`gcy gnk icdòj p~n k`y i~kwlv`e`j

icjynuv`ucj xuce`ekndnjwn k` d`|cu x`uwn gn y~y gnunimcy icjy~nw~glj`ulcy* Xnuc k`kùfli gnk ylywnd` nu` nvlgnjwn2 `k i`ec gn ~j` fnjnu`ilùj+ `xuc}ld`g`dnjwn+ |` ynm`eä` icjycklg`gc yceun k` wlnuu` ~j` `ulywciu`il` fnudàjli`+ icj ~j i`dxnylj`gc

Page 69: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 69/181

gnxnjglnjwn ylw~`gc xcu gne`bc gn nkk` n ljik~yc nj `kf~jcy i`ycy icj nyik`vcyljgäfnj`y 7* K` nywu`wloli`ilùj gn ik`yny iulyw`klrù uàxlg`dnjwn ~j` vnr p~n k`yongnu`ilcjny wule`kny gn i`uàiwnu jùd`g` yn `ynjw`ucj wnuulwcul`kdnjwn gnjwuc gn k`y`jwlf~`y oucjwnu`y ldxnul`kny*

K` nvck~ilùj xckäwli` gn kcy x~nekcy fnudàjlicy gnyx~ìy gn

9 Nyw` ny k` unicjywu~iilùj gn Wmcdxycj2 ¡Wmn _lylfcwmy oucd Oulwlfnuj wc N~uli±+Mlywcul` + vck* ]LL+0<?9+ xx* 058$0+ p~n ny nk dày `f~gc gn kcy unilnjwny `jàklyly gn k`y icjyni~njil`y ycil`kny gn nycy`ynjw`dlnjwcy* Ekcim iunä` p~n k`y ycuwny yn glywule~ä`j+ gnjwuc gn k` icd~jlg`g wule`k+ xcu u`jfcy | gnocud` gnylf~`k+ ` x`uwlu gn ~j o~jgc icdx~nywc xcu wcg`y k`y wlnuu`y icjolyi`g`y+ iun`jgc `yä+ gnygn nkxuljilxlc+ fu jgny wnuu`wnjlnjwny fnudàjlicy | xnp~nðcy i`dxnyljcy dày p~n `uunjg`w`ulcygnxnjglnjwny1 xnuc+ `~jp~n nyw` mlxùwnyly yn` icuuniw`+ nk uny~kw`gc olj`k xuce`ekndnjwn jc m`euä` ylgcd~| glonunjwn2 Dìk`jfny Mlywculp~ny + L+ xx* 097$>*7 N* @* Wmcdxycj+ ¡Wmn E`ue`ul`j aljfgcdy lj F`~k `jg Yx`lj±+ Jcwwljfm`d Dngl`nv`k Yw~glny + _LL+0<?9+ x* 00*

QXàf* 007T

k`y ljv`ylcjny icjoludù | unoknbù nycy i`delcy nicjùdlicy* K` ocud ilùj gnk Nyw`gc

nu` `mcu` ljnk~iw`ekn |+ icj ìk+ k` `~wculg`g injwu`k icnuilwlv` yceun k` icd~jlg`g gnf~nuunucy kleuny* Nk x`yc gn ~j` ` cwuc yn icjylf~lù+ nj `kf~jcy i`ycy+ òjli`dnjwngnyx~ìy gn k`uf`y | wcuw~cy`y icjv~kylcjny ljwnuj`y* K` nvck~ilùj xckäwli` gn kcy

vlylfcgcy ` dnglg` p~n yn `euä`j x`yc xcu N~ucx`+ gnygn @gul`jùxckly m`yw`Wc~kc~yn+ njwun kcy `ðcy 96> | 706+ ny ~j` yni~njil` fuàoli` gn w`kny nxlycglcy+ nj kcyp~n ~j xcgnu un`k `~wculw`ulc ‗`iwlv`dnjwn `|~g`gc | o`vcunilgc xcu k`y ljok~njil`yucd`j`y‗ `ynf~uù fu`g~`kdnjwn y~ gcdljlc yceun ~j` w~ue~knjw` yckg`gnyi` wule`k+m`yw` p~n icj k` kknf`g` ` @p~lw`jl`+ k~f`u gn gnyi`jyc wndxcu`k+ x~gc `olud`uyn xcuolj ~j Nyw`gc gljàywlic ljywlw~ilcj`klr`gc gnjwuc gnk d`uic ldxnul`k >* Nk ¡Kleuc gn k`yIcjywlw~ilcjny± dcjàup~lic+ xucd~kf`gc xcu nk j~nvc unljc gn Ecufcð` xcicgnyx~ìy+ o~n icjy`fu`gc xcu ~j xnp~nðc fu~xc gn 90 jcekny xuljilx`kny+ i~|``~wculg`g m`eä` nkldlj`gc |` gn ocud` d`jlolnyw` wcgc ljok~bc xcx~k`u nj k`y kn|ny gnk` icd~jlg`g wule`k* Nk Nyw`gc vàjg`kc gn Àouli` yn icjvluwlù nj k` dày ldxk`i`ekn`~wciu`il + gnelklw`g` òjli`dnjwn xcu ~j ylywnd` y~inyculc n}inxilcj`kdnjwnldxungnilekn n ljyùklwc ?* \ `yä icdc nk xuc|niwc nicjùdlic gn kcy xuldnucy`ynjw`dlnjwcy fnudàjlicy yn e`y`e` nj ~j unx`uwc ocud`k gn k`y wlnuu`y ucd`j`y+ `yäw`delìj k` ocud` xckäwli` | b~uägli` gn kcy j~nvcy Nyw`gcy fnudàjlicy nyw`e` o~jg`g`nj ~j g~`klydc colil`k p~n `gdljlywu`wlv` | knf`kdnjwn glvlgä` `k unljc nj gcy ùugnjnyglywljwcy xu~ne` nvlgnjwn gn k` lji`x`ilg`g gn kcy ljv`ycuny x`u` gcdlj`u ` k` vlnb`ycilng`g | cuf`jlr`u ~j ylywnd` xckäwlic j~nvc | icmnunjwn p~n k` `e`ui`u`* Kcyunljcy fnudàjlicy i`u`iwnuäywlicy gn nyw` o`yn nu`j wcg`vä` dcj`up~ä`yu~gldnjw`ul`y+ icj ljynf~u`y jcud`y y~inycul`y+ p~n yn e`y`e`j nj kcy i~nuxcy gn k`f~`ugl` un`k c nj kcy yìp~lwcy gcdìywlicy 6+ ylw~`gcy ` dlw`g gn i`dljc nj$

> Wmcdxycj+ ¡Wmn _lylfcwmy oucd Oulwlfnuj wc N~uli±+ xx* 08>$5?+ counin ~j` `gdlu`ekn gnyiulxilùj gnnywn icdxkli`gc lwljnu`ulc fncxckäwlic*? X`u` nk xucinyc gn wu`jylilùj gn kcy vàjg`kcy gnygn ~j wule`klydc icjilkl`u ` ~j` `~wciu`il` un`k+ceyw`i~klr`g` xcu nk ylywnd` y~inyculc w`jlywu| + vì`yn Ic~uwcly+ Kny v`jg`kny nw k“@oulp~n + xx* 597$7=*6 K` iunnjil` wu`glilcj`k nj k` n}lywnjil` fnjnu`klr`g` gn yìp~lwcy fnudàjlicy m`yw` k` @kw` Ng`g Dngl`m` ylgc g~u`dnjwn `w`i`g` xcu M`jy A~mj+ ¡Gln Funjrnj gnu fnud`jlyimnj Fnockfyim`ow±+ Rnlwyimulow gnu Y`vlfj|$Ywlow~jf oûu Unimywfnyimlimwn -Fnud`jlywlyimn @ewnlk~jf,+K]]]_L+ 0<>?+ xx* 0$=9+ p~n`olud`+ `xc|àjgcyn `dxkl`dnjwn nj xu~ne`y olkckùfli`y+ p~ì kcy yìp~lwcy lleuny xucxl`dnjwn glimcyo~nucj ~j onjùdnjc unk`wlv`dnjwn u`uc+ ljlil`kdnjwn kldlw`gc `k y~u gn @knd`jl`+ | jc gnenjicjo~jgluyn icj kcy ynuvlgcuny dlklw`uny jc kleuny c Glnjywdçjjnu + p~n nj y~

QXàf* 00>T

wun kcy yni~`iny xnuycj`kny gnk x`y`gc wule`k | kcy jcekny wnuu`wnjlnjwny gnk o~w~ucon~g`k* Gne`bc gn ìywcy yn ylw~`e`j kcy f~nuunucy | i`dxnyljcy gnk icdòj +unylgnjil`kdnjwn ynfunf`gcy+ gcjgn nu` xcylekn ‗| nyxnil`kdnjwn nj k`y il~g`gny‗+gnk unywc gn k` xcek`ilùj*

Page 70: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 70/181

K` icd~jlg`g ucd`j`+ xcu y~ x`uwn+ icjynuvù jcud`kdnjwn y~ nywu~iw~u``gdljlywu`wlv`+ icj y~y ~jlg`gny | o~jilcj`ulcy icjg`kny+ | y~ xucxlc ylywnd`

b~uäglic+ gnyndxnð`gcy `decy xcu k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn gn k`y xucvljil`y* Nywng~`klydc yn gny`uuckkù yceun wcgc nj k` Lw`kl` cywucfcg`+ gcjgn yn |~}w`x~ylnucj ~j`x`u`wc dlklw`u fnudàjlic | ~j` e~uciu`il` ilvlk ucd`j` g~u`jwn nk fcelnujc gnWncgculic+ p~n icjynuvù k` d`|cu x`uwn gnk knf`gc gn k` `gdljlywu`ilùj ldxnul`k*Jcud`kdnjwn+ y~eylywlnucj gcy iùglfcy knf`kny glonunjwny+ unyxniwlv`dnjwn`xkli`ekny ` i`g` xcek`ilùj2 ~j gnunimc fnudàjlic gnulv`gc gn k`y wu`glilcjnyicjy~nw~glj`ul`y -d~kw`y w`ulo`g`y+ b~u`gcy+ väji~kcy gn x`unjwnyic+ b~u`dnjwcy, | ~jgnunimc ucd`jc p~n yn d`jw~vc xuàiwli`dnjwn ylj i`delcy gnygn nk Ldxnulc* Kcyylywnd`y knf`kny fnudàjlicy dcywu`e`j ` dnj~gc o~nuwny ljok~njil`y k`wlj`y+ljnvlw`ekny ~j` vnr p~n k`y icyw~deuny cu`kny yn icjvluwlnucj nj iùglfcy nyiulwcy2 njnk ylfkc _+ kcy e~uf~jglcy | kcy vlylfcgcy wcd`ucj j~dnucycy nkndnjwcy gnk iùglfcldxnul`k gn Wncgcylc LL=* Xcu cwu` x`uwn+ nk nyxäulw~ gn nywcy nkndnjwcy nu`fnjnu`kdnjwn mcywlk ` kcy xuljilxlcy gn x`unjwnyic | gn ik`j ljynuwcy nj k`y `jwlf~`ywu`glilcjny eàu$

cxljlùj nyw`e`j d~imc dày n}wnjglgcy* Ylj nde`ufc+ nk xucxlc A~mj v`ilk` `jwn nk xuceknd` gn yl kcyyìp~lwcy wule`kny n}lywlnucj g~u`jwn k`y_ÿkanu `jgnu~jfnj + | olj`kdnjwn x`unin `gdlwlu y~ xunynjil`-icdxàunjyn xx* 0>$0?+ 0<$58+ 6<+ =9,* Nj un`klg`g+ nk xuceknd` gn k` Fnockfyim`ow jc x~ngn unyckvnuyn

vnug`gnu`dnjwn uni~uulnjgc ` k` olkckcfä`2 nk dlydc wìudljc ny gn `i~ð`ilùj dcgnuj`* K` ldx~unr` gny~y ocud`y nu` ljmnunjwn ` k` ljnyw`elklg`g gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny wule`kny p~n `x`unilnucj njFnud`jl` `jwny | gnyx~ìy gn k`y ljv`ylcjny2 kcy ynuvlgcuny jc kleuny+ i~|cy xcywnulcuny gnyinjglnjwnyo~nucj kcy dljlywnul`kny dnglnv`kny+ x~glnucj g`u x`yc ` ynf~lgcuny kleuny icj gnyxk`r`dlnjwcy nj k`yunk`ilcjny ycil`kny+ | vlinvnuy`* K`y ilui~jyw`jil`y gn k` ìxci` xnudlwä`j ouni~njwndnjwn xci` xunilylùjnwldckùfli` c b~uägli` nj k` gnoljlilùj gn kcy fu~xcy `ud`gcy p~n ucgn`e`j ` kcy y~inylvcy bnony wule`kny*J`w~u`kdnjwn+ k` wnuulwcul`klr`ilùj xckäwli` p~n ylf~lù ` k`y ljv`ylcjny xucg~bc+ ` y~ vnr+ dày cuf`jlydcydl}wcy | gn wu`jylilùj gnk wlxc `uule` nyecr`gc* X`u` ~j` vlfcucy` uno~w`ilùj gn k`y wnyly gn A~mj+ vì`ynV`kwnu Yimknyljfnu+ ¡U jgendnua~jfnj r~ gunl @~oyçwrnj ûenu Ylxxn+ Fnockfyim`ow ~jg Wun~n±+Enlwuçfn r~u gn~wyimnj _nuo`yy~jfyfnyimlimwn gny Dlwwnk`kwnuy + vck~dnj L+ Fcwljf`+ 0<?9+ xx* 5<?$90?*= B* D* V`kk`in$M`gullk+Wmn E`ue`ul`j Vnyw+ 788$0888 + Kcjguny+ 0<?6+ xàflj` 95*

QXàf* 00?T

e`u`y2 k` `~wculg`g gn nywcy j~nvcy Nyw`gcy dcjàup~licy w~vc p~n icjywu~luyn icjwu`nk ljok~bc wnj`r gn nyw`y x`~w`y gn x`unjwnyic dày `jwlf~`y <* @k dlydc wlndxc+ m~ecxci`y c j~k`y wnjw`wlv`y gn `kwnu`u k` knf`klg`g nywuliw`dnjwn k`wlj` p~n unfä` k` vlg`gn k` xcek`ilùj ucd`j`* @yä+ nj d~imcy `yxniwcy k`y nywu~iw~u`y b~uägli`y | xckäwli`ygn Ucd` p~ng`ucj ljw`iw`y gnjwuc gn nywcy xuldnucy unljcy eàue`ucy+ |` p~n y~ye`yw`ugcy icuunk`wcy fnudàjlicy yn `ð`glnucj dnu`dnjwn ` y~ k`gc* K` x`~w`lgnckùfli` o~n yldlk`u* Wcgcy kcy fu`jgny ljv`ycuny fnudàjlicy nu`j wcg`vä` x`f`jcynj väyxnu`y gn y~ luu~xilùj nj nk Ldxnulc 08* K` cuf`jlr`ilùj ycil`k wule`k nu`ljynx`u`ekn gn k` unklflùj wule`k* Nk x`yc xckäwlic ` ~j ylywnd` wnuulwcul`k gn Nyw`gcyo~n lf~`kdnjwn `icdx`ð`gc gn ocud` ljv`ul ekn xcu k` icjvnuylùj lgnckùfli` `k

iulywl jlydc+ p~n nj wcgcy kcy i`ycy x`unin m`enuyn xucg~ilgc ~j` fnjnu`ilùjgnyx~ìy gnk iu~in ljlil`k gn k`y oucjwnu`y* Nywn mnimc jc o~n nk ou~wc gnk inkcdlylcjnuc gn k` Lfknyl` i`wùkli`+ p~n lfjcuù c gnygnðù ` kcy unilìj kknf`gcy `kLdxnulc 00+ yljc k` ceu` cebnwlv` gnk xucinyc undcgnk`gcu gnk xucxlc wu`yxk`jwn+ i~|cylfjc ljwnulcu o~n ~j i`delc gn on* K` unklflùj iulywl`j` icjy`fu`e` nk `e`jgcjc gnkd~jgc y~ebnwlvc gn k` icd~jlg`g ilàjli`2 ~j cugnj glvljc dày `dxklc nu` nkicdxkndnjwc nyxlulw~`k gn ~j` `~wculg`g wnuunj`k dày yùklg`* W`delìj nj nywn i`yck` xuldnu` ckn`g` gn ljv`ycuny fnudàjlicy unxucg~bc k` dlyd` dnrik` gn unyxnwc |glyw`jil`dlnjwc m`il` k`y ljywlw~ilcjny gnk Ldxnulc* Kcy ljv`ycuny `gcxw`ucj~jàjldndnjwn nk `uul jlydc+ | jc k` cuwcgc}l i`wùkli`+ | `ynf~u`ucj njicjyni~njil` y~ glywljw` lgnjwlg`g unklflcy` gnjwuc gnk icdòj ~jlvnuyc gnkiulywl`jlydc* K`< Wmcdxycj+ ¡Wmn E`ue`ul`j aljfgcdy lj F`~k `jg Yx`lj±+ xx* 0>$0?+ 58*08 _cfw jlnf` nywc nj Wmn gnikljn co Ucdn + xx* 50=$58* Xnuc k`y xu~ne`y `i~d~k`g`y xcu Wmcdxycj nj y~njy`|c ¡Imulywl`jlw| `jg wmn Jcuwmnuj E`ue`ul`jy±+ nj @* Dcdlfkl`jc -icdx*,+ Wmn icjokliw enw nnj

Page 71: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 71/181

x`f`jlyd `jg Imulywl`jlw| lj wmn oc~uwm injw~u| + C}ocug+ 0<?9+ xx* >?$6=+ x`uninj icjvljinjwny* Nj nyw`ìxci`+ k` òjli` n}inxilùj x`unin m`enu ylgc nk nyi`yc icjwljfnjwn gn u~flcy icjvnuwlgcy nj k` E`b`

@~ywul` `jwny gnk `ðc 7=5*00 K` xunwnjylùj gn Dcdlfkl`jc gn p~n ~j` gn k`y u`rcjny gn k` ldxcuw`jil` gnk iulywl`jlydc nj nk w`ugäcLdxnulc ucd`jc o~n p~n wnjä` ~j xucfu`d` x`u` ljwnfu`u ` kcy eàue`ucy xcu dnglc gn k` icjvnuylùj+dlnjwu`y p~n nk x`f`jlydc ikàylic yùkc couniä` k` n}ik~ylùj+ x`unin x~u` o`jw`yä`2 Wmn icjokliw enw nnj

x`f`jlyd `jg Imulywl`jlw| lj wmn oc~uwm injw~u| + xx* 07$>* Nj un`klg`g+ k` Lfknyl i`wùkli` jc mlrcxuàiwli`dnjwn jljf~j` k`ecu xucynklwlyw` colil`k njwun kcy x~nekcy fnudàjlicy nj nyw`y onim`y*

QXàf* 006T

icjyni~njil` o~n ~j` Lfknyl` fnudàjli` ¡x`u`knk`± ` k` Lfknyl` ucd`j` nj wcgcy kcyxuldnucy unljcy eàue`ucy* Jc yn xucg~bc jljf~j xnuyni~ilùj `uul`j icjwu` k`d |cuä` gn k` xcek`ilùj i`wùkli`+ n}inxwc nj nk Àouli` vàjg`k`+ gcjgn yn m`eä`n}xucxl`gc ` k` `jwlf~` `ulywciu`il` | unxuldlgc icj o~nur` ` k` Lfknyl`* Nj cwu`yx`uwny+ k`y gcy ony icn}lywlnucj x`iäoli`dnjwn+ | g~u`jwn nk ylfkc _ fnjnu`kdnjwn o~ndäjldc nk xucynklwlydc njwun `de`y icd~jlg`gny* Ny dày+ kcy cywucfcgcy nj Lw`kl` |kcy vlylfcgcy nj Mlyx`jl` mlilnucj knf`kdnjwn gloäilk x`u` kcy ucd`jcy k` `gcxilùj gny~ xucxlc iungc `uul`jc icj cebnwc gn `ynf~u`u k` ynx`u`ilùj gn `de`y xcek`ilcjny 05*Nk `uul`jlydc fnudàjlic jc o~n jl ocuw~lwc jl `funylvc1 o~n+ xcu nk icjwu`ulc+ ~jyädeckc gn ynx`u`ilùj gnjwuc gn ~j` ilnuw` ~jlg`g `inxw`g`*Nk ldx`iwc nicjùdlic+ xckäwlic n lgnckùflic gn k` xuldnu` ckn`g` gn ljv`ylcjnyeàue`u`y p~ngù `yä unk`wlv`dnjwn kldlw`gc nj y~ `ki`jin xcylwlvc ~j` vnr p~n m~eci~kdlj gc k` xuldnu` n luunvnuylekn gndcklilùj gn k`y gnonjy`y ldxnul kny*Icjyilnjwny gn k` glyx`ulg`g njwun kc p~n m`eä`j gnywu~lgc | kc p~n xcgä`j icjywu~lu+k` d`|cuä` gn kcy glulfnjwny fnud`jcy yn `o`j`ucj xcu unyw`~u`u k` d`|cu x`uwnxcylekn gn kcy nglolilcy ucd`jcy p~n ljlil`kdnjwn m`eä`j gnuule`gc* Nk d`|cu gn nycyglulfnjwny+ nk cywucfcgc Wncgculic+ iunù nj Lw`kl` ~j dnwli~kcyc icjgcdljlc`gdljlywu`wlvc+ `gcujù y~ i`xlw`k+ x`wuciljù nk `uwn | k` olkcycoä` xcyikàylicy | glulflùk`y unk`ilcjny n}wnulcuny gn `i~nugc icj ~j wu`glilcj`k nywlkc ldxnul`k* Nj fnjnu`k+nywcy unljcy eàue`ucy dcgloli`ucj k`y nywu~iw~u`y ycil`kny+ nicjùdli`y | i~kw~u`knygnk w`ugäc d~jgc ucd`jc gn ocud` unk`wlv`dnjwn kldlw`g` | dày xcu olylùj p~n xcuo~ylùj* Ylfjloli`wlv`dnjwn+ yn d`jw~vc k` nyik`vlw~g `fuäick` nj fu`j nyi`k` b~jwc icjk`y cwu`y ljywlw~ilcjny u~u`kny eàyli`y gnk Ldxnulc gn Ciilgnjwn+ ljik~|njgc nkickcj`wc* Kcy j~nvcy jcekny fnudàjlicy jc dcywu`ucj+ kùfli`dnjwn+ jljf~j`yldx`wä` xcu kcy e`f`~gny + | nj ci`ylcjny o~nucj ~wlklr`gcy xcu kcy wnuu`wnjlnjwnyucd`jcy+ p~n `mcu` nu`j y~y lf~`kny ycil`kny+ x`u` klp~lg`ukcy* Òjli`dnjwn nk òkwldcglulfnjwn cywucfcgc Wcwlk`+ njounjw`gc icj kcy vliwculcycy nbìuilwcy elr`jwljcy+uni~uulù lj n}wundly ` k` nd`jilx`ilùj gn kcy nyik`vcy nj Lw`kl` ‗kc p~n xu~ne` y~ldxcuw`jil`‗ x`u` icjynf~lu nk `xc|c xcx~k`u nj ~j ljwnjwc olj`k | gnynyxnu`gc`jwny gn y~ gnywu~iilùj 09* @x`uwn gn nywn mn$05 N* @* Wmcdxycj+ ¡Wmn icjvnuylcj co wmn _lylfcwmy wc i`wmcklilyd±+Jcwwljfm`d Dngl`nv`k Yw~glny + L_+0<?8+ xx* 98$01 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ x* 5?9*09 Y`jwc D`rr`uljc+ ¡Yl x~õ x`uk`un gl ulvck~rlcjn ycil`kn `kk` oljn gnk

QXàf* 00=T

imc `lyk`gc+ kcy vàjg`kcy+ e~uf~jglcy+ cywucfcgcy | vlylfcgcy icjynuv`ucj k`yi~`gulkk`y gn nyik`vcy nj k`y fu`jgny olji`y gcjgn kcy m`eä`j njicjwu`gc* Nj nkCiilgnjwn dnglwnuuàjnc+ k` nyik`vlw~g u~u`k icjwlj~ù ylnjgc ~j ldxcuw`jwn onjùdnjcnicjùdlic* Nj x`uwli~k`u+ k` Mlyx`jl` vlylfcg` x`unin m`enu wnjlgc ~j jòdnucn}inxilcj`kdnjwn `dxklc gn nycy nyik`vcy+ ` b~rf`u xcu k`y glyxcylilcjny knf`knyx~jlwlv`y unonunjwny ` y~ icjwuck | xcu nk mnimc gn p~n xcylekndnjwn y~dljlywu`u`j k`d`|cuä` gnk unik~w`dlnjwc ocurcyc x`u` nk nbìuilwc xnud`jnjwn 07* @yä+ dlnjwu`y k`yil~g`gny icjwlj~`e`j y~ gni`gnjil`+ nk i`dxc y`klù i`yl ljgndjn gn k` xuldnu` ck`gn ljv`ylcjny+ `x`uwn gnk gnycugnj iun`gc xcu k` f~nuu` | xcu k` f~nuu` ilvlk | gn k`ljwucg~iilùj gn olji`y | i`dxnyljcy fnud`jcy b~jwc ` y~y xucwcwlxcy ucd`jcy* Nk

Page 72: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 72/181

äjglin dày nkci~njwn gn kcy kädlwny p~n nj nyw` o`yn w~vc k` xnjnwu`ilùj eàue`u` o~np~n nj jljfòj ylwlc i`delù k` oucjwnu` kljfûäywli` njwun nk d~jgc k`wljc | nkwn~wùjlic2 jljf~j` unflùj gnk Ciilgnjwn ucd`jc o~n kljfûäywli`dnjwn fnud`jlr`g`xcu jljf~jc gn nywcy xuldnucy icjp~lyw`gcuny* Nj nk dnbcu gn kcy i`ycy+ y~ kknf`g` ynkldlwù ` glykci`u nk xungcdljlc ucd`jc nj kcy uljicjny dày undcwcy gn k`y xucvljil`ygn w`k ocud` p~n xnudlwlù k` un`x`ulilùj gn kcy lglcd`y | k`y i~kw~u`y kci`knyxunuucd`j`y2 nk v`yic | nk inkw` n}xnuldnjw`ucj dày `v`jiny p~n nk fnudàjlic `xuljilxlcy gnk ylfkc _*dcjgc `jwlic3±+ Injwuc Lw`kl`jc gl Yw~gl y~kk“@kwc Dnglcnvc+ Ynwkld`jl gl Yxcknwc + L]+ ?$05 gn `eulk gn0<?0+ xx* 70>$?+ 755* D`rr`uljc iunn p~n kcy i`dxnyljcy ljy~ufnjwny gn X`jcjl` x`uwlilx`ucj nj k`yljv`ylcjny vàjg`kc$`k`j`y gn F`kl` gnk `ðc 78?+ kc p~n unxunynjw`uä` nk òjlic i`yc gn `kl`jr` eàue`uc$i`dxnylj` icjwu` nk Nyw`gc ldxnul`k* Xnuc k` nvlgnjil` y~flnun p~n k`y o~njwny gnk ylfkc _ yn unolnunj njun`klg`g ` kcy `jwlf~cy ongnu`gcy cywucfcgcy+ `ynjw`gcy wndxcu`kdnjwn nj X`jcjl` nj dnglc gn k`xcek`ilùj kci`k* _ì`yn K`yrkc _`u`g|+ G`y knwrwn B`mum~jgnuw X`jjcjlnjy -90?$76?, + Àdywnug`d+ 0<?<+xx* 50= yy* Xcu cwu` x`uwn+ k` ljgli`ilùj gn Wmcdxycj gn p~n kcy vlylfcgcy | kcy e~uf~jglcy xcgä`j m`enuylgc `ynjw`gcy m`yw` ilnuwc x~jwc xcu k`y `~wculg`gny ucd`j`y nj @p~lw`jl` | Y`ec|` x`u` ycoci`u nkxnklfuc gn k`y ljy~uuniilcjny kci`kny gn kcy e`f`~gny ny+ xcylekndnjwn+ ~j` y~xcylilùj ljicuuniw`2 ¡Wmnynwwkndnjw co wmn e`ue`ul`jy lj Yc~wmnuj F`~k±+Wmn Bc~uj`k co Ucd`j Yw~glny + ]K_L+ 0<>?+ xx* ?>$6>*07 Wmcdxycj+ ¡Wmn E`ue`ul`j aljfgcdy lj F`~k `jg Yx`lj±+ xx* 5>$61 Ucenuw Ec~wu~imn+ Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + X`uäy+ 0<><+ L+ x* 59>* QYnðcuäc | on~g`klydc + E~njcy @luny+ Ylfkc ]]L+ 0<69*T Kcy `yxniwcyknf`kny | dlklw`uny gn k` nyik`vlw~g vlylfcg` nywàj gci~dnjw`gcy nj Wmcdxycj+ Wmn Fcwmy lj Yx`lj +C}ocug+ 0<?<+ xx* 5?6$67+ 90=$0< QKcy fcgcy nj Nyx`ð` + D`gulg+ @kl`jr`+ 0<60T+ | icj d`|cu n}wnjylùjnj Im`ukny _nukljgnj+ K“nyik`v`fn g`jy k“N~ucxn dìglìv`kn + L+ Eu~b`y+ 0<>>+ xx* ?0$085*

QXàf* 00<T

K` vlg` gn nywcy xuldnucy Nyw`gcy eàue`ucy jc o~n d~| g~u`gnu`* K` n}x`jylùjou`ji` ycb~rfù ` kcy e~uf~jglcy | n}x~kyù gn k` F`kl` ` kcy vlylfcgcy* K`yn}xnglilcjny elr`jwlj y `xk`yw`ucj ` kcy vàjg`kcy nj Àouli` |+ wu`y ~j` k`uf` f~nuu`gn gnyf ywn+ n}wnudlj`ucj ` kcy cywucfcgcy nj Lw`kl`* Olj kdnjwn+ kcy ljv`ycunylykàdlicy `uuckk`ucj ` kcy vlylfcgcy nj Mlyx`jl`* Gnwuày p~ng`ucj d~| xcicy u`ywucygn y~y unyxniwlvcy `ynjw`dlnjwcy+ n}inxwc nj kcy ung~iwcy dày jcuwnðcy gnI`jw`eul`* K` ylf~lnjwn ckn`g` gn dlfu`ilcjny fnudàjli`y o~n k` p~n gnwnudljù+ gnocud` xuco~jg` | xnud`jnjwn+ nk gnoljlwlvc d`x` gnk on~g`klydc ciilgnjw`k* Kcy wunynxlycglcy xuljilx`kny gn nyw` ynf~jg` o`yn gn k` n}x`jylùj eàue`u` o~nucj+ xcuy~x~nywc+ k` icjp~lyw` ou`ji` gn k` F`kl`+ k` ci~x`ilùj `jfkcy`bcj` gn Ljfk`wnuu` | ‗~j ylfkc gnyx~ìy | ylf~lnjgc ~j` gljàdli` xucxl`‗ nk gnyinjyc kcde`ugc yceunLw`kl`* Nk i`uàiwnu | xuce`ekndnjwn w`delìj k` d`fjlw~g gn nyw`y dlfu`ilcjny o~nucjd~| glonunjwny ` kcy gn k` xuldnu` ckn`g` 0>+ xcup~n nj wcgcy kcy i`ycy unxunynjw`ucj~j` n}wnjylùj unk`wlv`dnjwn dcgnyw` | kljn`k gnygn ~j` e`yn fncfuàoli` gn x`uwlg``g|`injwn* Kcy ou`jicy m`elw`e`j kc p~n `mcu` ny Eìkfli` `jwny gn ljolkwu`uyn m`il` nky~u nj k` F`kl` gnk Jcuwn* Kcy `jfkcy | kcy y`bcjny nyw`e`j kci`klr`gcy nj k`y icyw`y`knd`j`y gnk d`u gnk Jcuwn+ njounjwn gn k`y ljfkny`y* Kcy kcde`ugcy yn m`eä`jicjfunf`gc nj k` E`b` @~ywul` `jwny gn ljv`glu Lw`kl`* K`y käjn`y gn icd~jli`ilùjnjwun k`y j~nv`y unflcjny icjp~lyw`g`y | k`y x`wul`y unilìj m`elw`g`y nu`j xcu w`jwcd~| icuw`y+ gn w`k dcgc p~n icjyw`jwndnjwn xcgä`j kknf`u j~nvcy icjwljfnjwny gnwule~y lgìjwli`y c `kl`g`y x`u` unocur`u ` kcy xuldnucy ndlfu`jwny* Nk uny~kw`gc o~n ~jknjwc | fu`g~`k `v`jin nj k` F`kl`+ ~j` cyi~u` xkìwcu` gn gnynde`uicy nj Ljfk`wnuu`+

| ~j` ynuln fu`g~`k gn gnyklr`dlnjwcy m`il` nk y~u nj Lw`kl`+ p~n xcek`ucj ` nyw`y`jwlf~`y xucvljil`y ucd`j`y d~imc dày gnjy`dnjwn p~n k`y xuldnu`y luu~xilcjnydlklw`uny gn k` ìxci` gn kcy m~jcy* Òjli`dnjwn k`y xuldnu`y ljv`ylcjny kcde`ug`yicjynuv`ucj nk i`uàiwnu ìxlic gn ~j` _ÿkanu `jgnu~jf dlklw`u xucxl`dnjwn glim`+xnuc ljik~yc nj nywn i`yc `okcb`ucj y~ d`uim` | yn icjw~vlnucj ` dnglg` p~n ynn}wnjgä`j dày knbcy | dày xuco~jg`dnjwn p~n k` `jwnulcu ci~x`ilùj cywucfcg`* \ `~jp~n nk xc$0> X`u` ~j` icdx`u`ilùj gn k`y gcy ckn`g`y gn dlfu`ilcjny+ vì`yn K~ilnj D~yynw+ Kny ljv`ylcjy* Kny v`f~ny fnud`jlp~ny + X`uäy+ 0<?>+ xàflj`y 00?$6 yy* QK`y ljv`ylcjny* K`y ckn`g`y fnudàjli`y + E`uinkcj`+K`ecu+ 0<?6*T Nk kleuc gn D~yynw ny+ icj d~imc+ k` ceu` gn yäjwnyly dày ik`ulvlgnjwn yceun wcgc nk

Page 73: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 73/181

Page 74: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 74/181

`jlp~lk`gcy | nkldlj`gcy gcjgn p~lnu` p~n x~ylnucj `kfòj ceywài~kc ` k` `xucxl`ilùjgn k` wlnuu`1 `kf~jcy o~nucj ung~ilgcy ljik~yc ` k` icjglilùj gn nyik`vcy 06* @yä x~ny+nk i`delc gn d`jcy gn k` fu`j xucxlng`g `fu`ul` o~n xuce`ekndnjwn d~imc d`|cu njk` ynf~jg` ck` gn ljv`ylcjny p~n nj k` xuldnu`* Xcu cwu` x`uwn+ ylj nde`ufc+ | icdck` d`y` gndcfuàoli` gn k`y òkwld`y dlfu`ilcjny o~n icjylgnu`ekndnjwn y~xnulcu `k gnk`y xuldnu`y | nk ulwdc gn y~ `v`jin ` dnj~gc dày knjwc | icjyw`jwn+ nk icdxcjnjwnxcx~k`u | i`dxnyljc gnk j~nvc cugnj u~u`k o~n w`delìj dày ynð`k`gc* Nyxnil`kdnjwnnj nywn xnuäcgc o~n i~`jgc k`y icd~jlg`gny `kgn`j`y+ p~n m`euä`j gn icjywlw~lu ~ju`yfc xcywnulcu w`j yceuny`klnjwn gnk on~g`klydc dnglnv`k+ x`uninj m`enu `uu`lf`gcxcu vnr xuldnu` | gn ocud` jcw`ekn nj Ou`jil` | nj cwu`y x`uwny* Nj dnglc gn k`ljynf~ulg`g | k` `j`up~ä` gn kcy wlndxcy+ k`y `kgn`y yn d~kwlxkli`ucj dlnjwu`ygni`ä`j k`y vlkk`n icdc ~jlg`gny cuf`jlr`g`y gn xucg~iilùj*

Nywn onjùdnjc x~ngn `wule~luyn+ xcu kc dnjcy nj k` F`kl`+ ` gcy xucinycyicjvnufnjwny* Nk gnuu~den gnk gcdljlc ucd`jc06 K* D* M`uwd`jj+ Fnyimlimwn Lw`klnjy ld Dlwwnk`kwnu + LL#ll+ Fcwm`+ 0<89+ xàflj`y 5$9*

QXàf* 055T

yci`vù k` nyw`elklg`g gnk ljywu~dnjwc eàylic gn k` ickcjlr`ilùj u~u`k k`wlj`+ nk ylywnd`gn vlkk`n * @ y~y nyx`kg`y uny~uflù `mcu` ~j x`ly`bn inkw` dày `jwlf~c+ p~n dcywu`e`xuldlwlv`y `kgnm~nk`y gn i`e`ð`y | vlvlnjg`y i`dxnylj`y+ ci~kwc xcu k` ucd`jlr`ilùjgn k` F`kl`* @k dlydc wlndxc+ k`y dlfu`ilcjny gn k`y icd~jlg`gny kci`kny fnudàjli`ym`il` nk y~u | nk cnywn ‗p~n |` jc w~vlnucj jniny`ul`dnjwn ~j i`uàiwnu eìklic‗kknv`ucj icjylfc d~im`y wu`glilcjny `fu`ul`y gn y~y wlnuu`y j`wlv`y wule`kny+ dnjcynucylcj`g`y xcu nk wlndxc | nk vl`bn p~n nj k` ìxci` gn k`y xuldnu`y | ìxli`y_ÿkanu `jgnu~jfnj * @yä un`x`unilnucj nj kcy j~nvcy `ynjw`dlnjwcy gn kcyndlfu`jwny k`y x`uink`y `kcgl`kny i`dxnylj`y | k`y wlnuu`y icd~j`kny gn k` `kgn`+knf`gcy gluniwcy gn kcy ecyp~ny jùuglicy* Xcu cwu` x`uwn+ nk xcywnulcu nyw`gc gnf~nuu` gn k` ìxci` dnucvljfl` icjg~bc ` k` i`xw~u` gn j~nvcy nyik`vcy+ wu`ägcynyxnil`kdnjwn gn k`y rcj`y oucjwnulr`y gn N~ucx` injwu`k* Nj k` icjo~ylùj | k`cyi~ulg`g gn nyw` ìxci` ny ldxcylekn i`ki~k`u k`y xucxcuilcjny gn k` icdelj`ilùjolj`k gn olji`y gn jcekny fnud`jcy+ wnjnjil`y gnxnjglnjwny+ xnp~nð`y xucxlng`gnyi`dxnylj`y+ wlnuu`y icd~j`kny+ vlkk`n ucd`j`y y~xnuvlvlnjwny | nyik`vlw~g u~u`k* Nywàik`uc+ ylj nde`ufc+ p~n nj Ljfk`wnuu`+ Ou`jil` n Lw`kl`+ ~j i`dxnylj`gc j`wlvc | kleuno~n ljlil`kdnjwn ~jc gn kcy nkndnjwcy gn k`y dlfu`ilcjny `jfkcy`bcj`+ ou ji` |kcde`ug`+ `~jp~n y~ vck~dnj jc x~ngn gnwnudlj`uyn* Nj Lw`kl`+ k`y icd~jlg`gnyi`dxnylj`y kcde`ug`y nyw`e`j cuf jlr`g`y nj ickcjl y dlklw`uny+ icj y~ xucxl``gdljlywu`ilùj `~wùjcd`* Nj k` F`kl`+ k` jceknr` ou`ji` unilelù wlnuu`y | i`ufcy njwcgc nk i`dxc ylf~lnjgc ~j dcgnkc jcw`ekndnjwn glywljwc gnk `ynjw`dlnjwc u~u`kou`jic+ kc p~n ljgli ik`u`dnjwn p~n kcy ndlfu`jwny gnk icdòj jc nu`j

jniny`ul`dnjwn `uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny gnk `jwnulcu nywu`wc gn kcy cxwld`wny0=

*Nj Ljfk`wnuu`+ k`y ljv`ylcjny `jfkcy`bcj`y xucvci`ucj ~j ick`xyc uàxlgc | wcw`k gnkylywnd` gn vlkk`n + p~n gn wcg`y ocud`y nu` dày xuni`ulc p~n nj nk icjwljnjwn gnelgc `k` kldlw`g` n}wnjylùj gn k` ucd`jlr`ilùj* Nj nywn i`yc+ ylj nde`ufc+ kcy ynðcunyeàue`ucy | kcy i`dxnyljcy kleuny icn}lywlnucj w`delìj nj glonunjwny icdelj`ilcjnygnyx~ìy gn k`y dlfu`ilcjny+ icj ~j` wnjgnjil` fnjnu`k m`il` ~j `~dnjwc gn k`gnxnjgnjil` u~u`k ` dnglg` p~n `x`uniä`j ~jlg`gny xckäwli`y dày nyw`ekny* NjLjfk`wnuu`+ nk `elydc dày `eu~xwc p~n n}lywä` njwun kcy ùugnjny ucd`jc | fnudàjlicicjg~bc xcylekndnjwn ` ~j i`delc dày u`gli`k nj kcy dìwcgcy0= D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kny v`f~ny fnud`jlp~ny + x* 58<*

QXàf* 059Tgnk i~kwlvc `fuäick`* Nj wcgc i`yc+ nk dcgnkc gn kcy `ynjw`dlnjwcy u~u`kny`jfkcy`bcjny icjwu`yw`e` jcw`ekndnjwn icj nk gn k` `fuli~kw~u` ucd`j` p~n kn m`eä`

Page 75: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 75/181

xuninglgc | xunolf~u`e` `kf~jcy gn kcy dày ldxcuw`jwny i`delcy gn k` xcywnulcu`fuli~kw~u` on~g`k* Dlnjwu`y k`y olji`y ucd`j`y nyw`e`j ylw~`g`y jcud`kdnjwn njwnuunjcy dcjw`ðcycy icj y~nkcy klfnucy+ p~n yn x`uniä`j ` kcy gn wlxc dnglwnuuàjnc |xcgä`j i~kwlv`uyn icj `u`gcy y~xnuolil kny gn d`gnu`+ k`y `jfkcy`bcj`y nyw`e`jylw~`g`y m`elw~`kdnjwn nj v`kkny icj y~nkcy gnjycy | mòdngcy+ i~|cy m`elw`jwny~wlklr e`j `u`gcy gn mlnuuc1 dlnjwu`y k` `fuli~kw~u` ucd`j` wnjä` ~j icdxcjnjwnx`ywculk dày ldxcuw`jwn+ kcy ljv`ycuny `jfkcy`bcjny wnjglnucj ` gnyxnb`u fu`jgnyrcj`y gn ecyp~n | x`jw`jcy x`u` icjvnuwluk`y nj wlnuu`y i~kwlv`ekny 0<* K`y glyxnuy`y`kgnm~nk`y inkw`y glnucj x`ycy ` `kgn`y injwu`klr`g`y+ nj k`y p~n yn icdelj`e` k`xucxlng`g ljglvlg~`k gn k`y wlnuu`y i`dxnylj`y icj nk ic`u`gc ickniwlvc gn kcy i`dxcy`elnuwcy* Kcy bnony | ynðcuny kci`kny icjycklg`ucj y~y xcgnuny xnuycj`kny xcu njild`gn nywcy `ynjw`dlnjwcy | ` dngl`gcy gnk ylfkc _LL |` yn m`eä` `olud`gc nj k`Ljfk`wnuu` `jfkcy`bcj` ~j` `ulywciu`il` knf`kdnjwn gnoljlg` | mnunglw`ul` 58* @yä+ nyw`ynf~jg` ck` gn ljv`ylcjny+ ` k` vnr p~n xucg~iä` xcu gcp~lnu ~j` `ulywciu`il`fnudàjli` gcw`g` gn olji`y dày n}wnjy`y p~n j~ji`+ xcekù w`delìj nk i`dxc icjg~u`gnu`y icd~jlg`gny `kgn`j`y | icj jòikncy gn xnp~nð` xucxlng`g i`dxnylj`* @kdlydc wlndxc+ w`delìj y~uwlù icj ouni~njil` ` k` nyik`vlw~g `fuäick` gn xulylcjnucygn f~nuu` gn k` ìxci` 50* Ylj nde`ufc+ wcg`vä` jc x~gc cuf`jlr`u nywcy glyx`uny

nkndnjwcy gn k` nicjcdä` u~u`k gn k` Ng`g Dngl` nj ~j j~nvc | icmnunjwn dcgc gnxucg~iilùj*

Xckäwli`dnjwn+ k` ynf~jg` ckn`g` gn ljv`ylcjny d`uiù c xuny`flù nk olj gn k`y`gdljlywu`ilcjny | kcy gnunimcy g~`klyw`y icj k` gny`x`ulilùj gnk knf`gc b~uäglicucd`jc* Kcy kcde`ugcy jc mlilnucj j`g` x`u` unxnwlu nj Lw`kl` nk x`u`knklydccywucfcgc+ yljc p~n uno~jglnucj nk ylywnd` ilvlk | b~uäglic gnk x`äy nj k`y unflcjny p~nm`eä`j ci~x`gc+ xucd~kf jgc ~j j~nvc iùglfc knf`k e`y`gc nj k`y jcud`ywu`glilcj`kny fnudàjli`y+ xnuc ung`iw`gc nj k`wäj+ p~n d~| xucjwc xungcdljù yceunnk gnun$0< M* U* Kc|j+ @jfkc$Y`}cj Njfk`jg `jg wmn Jcud`j icjp~nyw + Kcjguny+ 0<?5+ xx* 0<$55*58

Kc|j+ @jfkc$Y`}cj Njfk`jg `jg wmn Jcud`j icjp~nyw + xx* 0<< yy*50 X`u` k` icjwlj~` ldxcuw`jil` gn kcy nyik`vcy ` olj`kny gn k` @kw` Ng`g Dngl + vì`yn Fncufny G~e|+F~nuulnuy nw x`|y`jy + X`uäy+ 0<69+ xàflj`y 70$9* QF~nuunucy | i`dxnyljcy + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<6?*T

QXàf* 057T

imc ucd`jc* Kcy un|ny dnucvljflcy icjynuv`ucj ~j gcekn ylywnd` knf`k+ xnuc icj k`iunilnjwn `j`up~ä` gn y~ unlj`gc+ kcy uni~nugcy | k`y jcud`y k`wlj`y yn gnyv`jnilnucjxucfunylv`dnjwn* Nk gnunimc fnudàjlic x`yù ` ynu fu`g~`kdnjwn nk gcdlj jwn+dlnjwu`y kcy ldx~nywcy yceun k` wlnuu`+ mnung`gcy gn Ucd`+ yn gnuu~de`ucj `jwn k`unylywnjil` gn k` xcek`ilùj | gn k` Lfknyl` ` ~j` olyi`klg`g p~n |` jc icuunyxcjgä` `~j ynuvlilc xòeklic jl ` ~j Nyw`gc injwu`klr`gc* K` uni`~g`ilùj gn ldx~nywcygny`x`unilù xucfunylv`dnjwn gn kcy unljcy ou`jicy* Nj Ljfk`wnuu`+ nk gnunimc | k``gdljlywu`ilùj ucd`jcy |` m`eä`j gny`x`unilgc i`yl xcu icdxknwc `jwny gn k`kknf`g` gn kcy `jfkcy`bcjny+ gn w`k ocud` p~n j~ji` yn xk`jwnù nywn xuceknd`* Ljik~ycnj k` Nyx`ð` vlylfcg`+ nk òjlic Nyw`gc eàue`uc i~|cy cuäfnjny yn undcjw`e`j ` k`xuldnu` ckn`g` gn ljv`ylcjny+ nk gnunimc | k` `gdljlywu`ilùj g~`klyw`y kknf`ucj ` y~olj nj kcy òkwldcy `ðcy gnk ylfkc _LL+ i~`jgc k` dcj`up~ä` gn Wckngc `ecklùgnoljlwlv`dnjwn nk knf`gc ucd`jc | ycdnwlù ` wcg` k` xcek`ilùj ` ~j ylywnd` fcgcdcgloli`gc 55* Xcu cwu` x`uwn+ | ` k` ljvnuy`+ nk ynx`u`wlydc unklflcyc fnudàjlicicdnjrù ` gny`x`uninu+ Kcy ou`jicy `gcxw`ucj gluniw`dnjwn nk i`wcklilydc icj nke`~wlydc gn Ikcgcvnc nj kcy òkwldcy `ðcy* gnk ylfkc _+ gnyx~ìy gn y~ vliwcul` yceunkcy `k`d`jny* Kcy `jfkcy`bcjny o~nucj icjvnuwlgcy fu`g~`kdnjwn gnk x`f`jlydc nj nkylfkc _LL xcu k`y dlylcjny ucd`j`y* Kcy vlylfcgcy `e`jgcj ucj nj Nyx`ð` y~

`uul`jlydc icj k` icjvnuylùj gn Uni`ungc nj nk >=6* Nk unljc kcde`ugc `inxwù nki`wcklilydc nj nk `ðc ?>9* X`ul x`yy~ icj nywcy i`delcy yn xucg~bc ~j icjyw`jwnljwnui`delc d`wuldcjl`k | ~j xucinyc gn `yldlk`ilùj gn k`y gcy ik`yny wnuu`wnjlnjwny+k` ucd`j` | k` fnud`j`+ `kkä gcjgn icn}lywä`j* Nywn xucinyc o~n dày kldlw`gc nj Lw`kl`

Page 76: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 76/181

xcu nk n}ik~ylvlydc kcde`ugc | nk unv`jimlydc elr`jwljc+ p~n ldxlglnucj njwun `decyk` x`iloli`ilùj g~u`gnu` gn k` xnjäjy~k`1 xcu cwu` x`uwn+ y~ icjokliwc nimù k`y e`yny gnk` glvlylùj yni~k`u njwun jcuwn | y~u nj ìxci`y xcywnulcuny* Xnuc nj k` F`kl` `v`jrùljljwnuu~dxlg`dnjwn e`bc nk gcdljlc dnucvljflc* @ icdlnjrcy gnk ylfkc _LL nyw`e`y~yw`jil`kdnjwn wnudlj`gc icj k` icjycklg`ilùj gn ~j` yck` `ulywciu`il` u~u`k+ i~|ci`uàiwnu jc nu` |` ynj`wcul`k jl gn yìp~lwc* K` dnrik` yldlk`u gn k`y u`d`y ucd`j` |fnudàjli` nj k` Lfknyl` n}lflù d~imc dày wlndxc2 xuàiwli`dnjwn wcgcy kcy celyxcy gnk` F`kl` icjwlj~`ucj ylnjgc ucd`jcy g~u`jwn k` d`$55 X`u` kcy xcylekny `jwningnjwny mlywùulicy gn nywn xucinyc+ vì`yn Wmcdxycj+ Wmn Fcwmy lj Yx`lj + xx*50?$6*

QXàf* 05>T

|cu x`uwn gnk ylfkc _L+ | nj k` bnu`up~ä` niknylàywli` k` o~ylùj ìwjli` icdxknw` jc w~vck~f`u m`yw` nk ylfkc _LLL59*

K` y~xnuxcylilùj gn dnu`y `g`xw`ilcjny g~`klyw`y ` k`y ocud`y ldxnul`kny ucd`j`yjc xucg~bc+ ylj nde`ufc+ ~j` j~nv` oùud~k` xckäwli`+ yùklg` | xnud`jnjwn+ ` olj`kny

gn k` Ng`g Dngl * Nj wcgc i`yc+ nk `e`jgcjc gn k`y wu`glilcjny `v`jr`g`y gn k` @jwlfûng`g ikàyli` icjg~bc ` ~j` unfunylùj nj nk fu`gc gn icdxknblg`g | gn noli`il`gn kcy Nyw`gcy y~inycuny+ `fu`v`g` xcu k`y icjyni~njil`y gn k` n}x`jylùj lykàdli` njnk Dnglwnuuàjnc ` x`uwlu gn xuljilxlcy gnk ylfkc _LL+ p~n x`u`klrù nk icdnuilc |ekcp~nù ` N~ucx` ciilgnjw`k nj ~j `lyk`dlnjwc u~u`k* Ny xcylekn p~n k`y dnbcu`yikldàwli`y gnk ylfkc _LL+ p~n nj N~ucx` yn xk`yd`ucj nj ~j ilikc gn wlndxc `kfc dàyiàklgc | ynic+ | nk `~dnjwc nj nk iunildlnjwc gndcfuàolic enjnolil`u`j ` k` nicjcdä`u~u`k57* Xnuc nj k` icjo~ylùj xckäwli` gn k` ìxci` xcic yn x~ngn `xunil u nk ljok~bc gnnycy xucfunycy* K`y dcjng`y gn cuc gny`x`unilnucj gnyx~ìy gnk `ðc ?>8+ `icjyni~njil` w`jwc gn kcy njgìdlicy gìolilwy icdnuil`kny icj nk Culnjwn elr`jwljcicdc gn k`y icjp~lyw`y àu`eny* K` dcj`up~ä` dnucvljfl` yn dcywuù lji`x`r gnd`jwnjnu nk icjwuck gn k` `i~ð`ilùj gn dcjng`y+ p~n yn gnfu`gù | glyxnuyùx`~k`wlj`dnjwn* Nj k` F`kl`+ kcy ldx~nywcy xòeklicy i |nucj nj nk ckvlgc1 k`glxkcd`il` yn njw~dnilù | yn mlrc dày kldlw`g`1 k` `gdljlywu`ilùj yn ndecwù | ynung~bc* Kcy Nyw`gcy kcde`ugcy gn Lw`kl`+ glvlglgcy | gnelklw`gcy xcu kcy njik`vnyelr`jwljcy+ xnud`jnilnucj ylndxun xuldlwlvcy | ` k` gnonjylv`* Nj nyw`y icjglilcjny+ny kùflic p~n k` un`klr`ilùj xcylwlv` dày ldxcuw`jwn gn kcy Nyw`gcy eàue`ucy o~nu`p~lrà k` dlyd` icjp~lyw` gn Fnud`jl`+ kknv`g` ` i`ec nj nk ylfkc _L xcu k`y i`dx`ð`ydnucvljfl`y m`yw` nk uäc Vìynu 5>* Nyw`y `gp~lylilcjny ljwnfu`ucj xcu vnr xuldnu` ` k`ywlnuu`y gn k`y p~n xucingä`j k`y dlfu`ilcjny nj nk dlydc ~jlvnuyc xckäwlic p~n k`y`jwlf~`y xucvljil`y ldxnul`kny |+ nj icjyni~njil`+ ~jloli`ucj nj ~j yckc cugnj wnuul$59 D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kny v`f~ny fnud`jlp~ny + x* 0<8*57 Nyw` mlxùwnyly ny ocud~k`g` xcu G~e|2 F~nuulnuy nw x`|y`jy + xàflj y 06$0<* Xnuc k`y xu~ne`y ycjgnd`yl`gc nyi`y`y x`u` gng~ilu icjik~ylcjny onm`ilnjwny* Nj fnjnu`k+ G~e| wlnjgn ` xunynjw`u gn nyw`ìxci` ~j` ljwnuxunw`ilùj dày cxwldlyw` p~n cwucy mlywcul`gcuny* @yä+ icjylgnu` k` gny`x`ulilùj gn k`dcjng` gn cuc icdc ~j ylfjc gn k` unvlw`klr`ilùj gnk icdnuilc+ | k`y dcjng`y gn xk`w` dày xnp~nð`y gnnyw` ìxci`+ icdc ~j äjglin gn wu`jy`iilcjny icdnuil`kny dày ok~lg`y | ouni~njwny+ ny gnilu+ kc icjwu`ulcgn k` cxljlùj m`elw~`k yceun k` mlywcul` dcjnw`ul` dnucvljfl`*5> D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kny v`f~ny fnud`jlp~ny + xx* 098$5*

QXàf* 05?T

wcul`k | i~kw~u`k ` k`y gcy rcj`y i~|c icjokliwc ljlil`k m`eä` g`gc culfnj ` k` Ng`gCyi~u`* Nk gnyinjyc gn kcy jlvnkny ljywlw~ilcj`kny gn k` ilvlklr`ilùj ~ue`j` nj k` F`kl`ou`ji` `icdx`ð`ucj | xnudlwlnucj y~ nknv`ilùj unk`wlv` nj k` Fnud`jl` eàv`u` |`k`d`j`* Ylj nde`ufc+ ljik~yc nj nywn i`dxc+ k` `gdljlywu`ilùj dnucvljfl` o~nyljf~k`udnjwn wcyi` | xceun2 kcy icjgny njvl`gcy ` fcenuj`u dày `kkà gnk Ulj jcljwucg~bnucj jl k` nyiulw~u`+ jl k` dcjng`+ jl nk iulywl`jlydc* Nj y~y nywu~iw~u`ynicjùdli`y+ ycil`kny | xckäwli`y+ N~ucx` ciilgnjw`k m`eä` gnb`gc `wuày nk xuni`ulc

Page 77: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 77/181

g~`klydc gn k`y xuldnu`y gìi`g`y p~n ylf~lnucj ` k` @jwlfûng`g1 m`eä` wnjlgc k~f`u+njwun w`jwc+ ~j àyxnuc xucinyc gn dnrick`jr`+ xnuc kcy uny~kw`gcy wcg`vä` nu`jljocudny | mnwnuùiklwcy* Jl k` yldxkn |~}w`xcylilùj jl ~j` wcyi` dnrik` xcgä`j g`uculfnj ` ~j j~nvc dcgc gn xucg~iilùj fnjnu`k+ i`x`r gn y`klu gnk* i`kknbùj ylj y`klg`gn k` nyik`vlw~g | nk ickcj`wc+ | icj ìk ~j j~nvc cugnj ycil`k ljwnuj`dnjwn icmnunjwn*Nj cwu`y x`k`eu`y+ òjli`dnjwn ~j` `~wìjwli` yäjwnyly xcgä` icjynf~lu nywc* Yùkc ~j`yxci`y ynð`kny xundcjlwcu`y `j~jil`e`j k` kknf`g` ` ny` dnw` olj`k* K` dày kk`d`wlv`o~n k` `x`ulilùj+ nvlgnjwn |` nj nk ylfkc _L+ gn ylywnd`y `jwucxcjädlicy | wcxcjädlicyicdxknw`dnjwn j~nvcy ‗p~n icdelj e`j nkndnjwcy kljfûäywlicy fnudàjlicy |ucd`jcy nj ~jlg`gny cuf jlr g`y n}wu`ð`y ` `decy‗ nj k`y wlnuu`y oucjwnulr`yylw~`g`y njwuì k` F`kl` | Fnud`jl` 5?* K` knjf~` m`ek`g`+ knbcy gn ynf~lu ylndxun ` kcyi`delcy d`wnul`kny+ x~ngn nj ci`ylcjny `jwlilx`uyn ` nkkcy*5? D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kny v`f~ny fnud`jlp~ny + x* 0<6*

QXàf* 056T

9* M@IL@ K@ YÄJWNYLY

K` yäjwnyly mlywùuli` p~n olj`kdnjwn w~vc k~f`u o~n+ xcu y~x~nywc+ nk on~g`klydc* Nkwìudljc n}`iwc ‗ Y|jwmnyn ‗ ny gn D`u}+ b~jwc icj cwucy mlywcul`gcuny gn y~ wlndxc 0*K` icklylùj i`w`ywuùoli` gn gcy dcgcy `jwnulcuny gn xucg~iilùj ‗xuldlwlvc | `jwlf~c‗ nj glyck~ilùj xucg~bc olj`kdnjwn nk cugnj on~g`k p~n yn n}wnjglù xcu wcg` k`N~ucx` dnglnv`k* P~n nk on~g`klydc ciilgnjw`k o~n nk uny~kw`gc nyxniäolic gn ~j`o~ylùj gn kcy knf`gcy ucd`jc | fnudàjlic nu` |` nvlgnjwn x`u` kcy xnjy`gcuny gnkUnj`ildlnjwc+ i~`jgc xcu xuldnu` vnr yn x~yc ` gne`wn y~ fìjnyly 5* K` icjwucvnuyl`dcgnuj` yceun nyw` i~nywlùj yn undcjw` nynjil`kdnjwn ` Dcjwnyp~ln~+ p~n nj k`Lk~ywu`ilùj `oludù p~n kcy cuäfnjny gnk on~g`klydc nu`j fnudàjlicy* Gnygn njwcjiny+nk xuceknd` gn k`y ¡xucxcuilcjny± n}`iw`y gn k` dnrik` gn nkndnjwcyucd`jcfnudàjlicy p~n olj`kdnjwn fnjnuù nk on~g`klydc m` y~yilw`gc k`y x`ylcjny gnkcy y~inylvcy mlywcul`gcuny j`ilcj`klyw`y+ n ljik~yc nk dlydc wldeun gnk olj`k gn k`

@jwlfûng`g yn m` `kwnu`gc ouni~njwndnjwn gn `i~nugc icj nk x`wulcwlydc gnkiucjlyw`* X`u` Gcxyim+ p~n nyiuleä` nj @~ywul` gnyx~ìy gn k` xuldnu` f~nuu` d~jgl`k+nk ick`xyc gnk Ldxnulc ucd`jc o~n k` dnu` i~kdlj`ilùj gn ylfkcy gn `eycuilùjx`iäoli` xcu kcy x~nekcy fnudàjlicy | o~n vlvlgc xcu kcy m`elw`jwny gn Ciilgnjwnicdc ~j` wu`jp~lk` klenu`ilùj* ¡Nk d~jgc ucd`jc o~n icjp~lyw`gc fu`g~`kdnjwngnygn gnjwuc xcu kcy fnud`jcy+ p~n m`eä`j xnjnwu`gc nj ìk x`iäoli`dnjwn g~u`jwn0 Nj y~ xuljilx`k n}xcylilùj gnk dìwcgc mlywùulic+ D`u} m`ek`e` gn kcy uny~kw`gcy gn k`y icjp~lyw`yfnudàjli`y icdc ~j xucinyc gn ¡ljwnu`iilùj± - Vnimynk lua~jf , | ¡o~ylùj± - _nuyimdnkr~jf ,+ nk i~`kfnjnuù ~j j~nvc ¡dcgc gn xucg~iilùj± - Xucg~awlcj nlyn ,+ p~n o~n ~j` ¡yäjwnyly± - Y|jwmnyn , gn y~y gcyxungninycuny2 Fu~jgulyyn gnu Aulwla gnu xcklwlyimnj ßacjcdln -Nljknlw~jf, + Enukäj+ 0<>9+ x* 0=*QNkndnjwcy o~jg`dnjw`kny x`u` k` iulwli` gn k` nicjcdä` xckäwli` -Ecuu`gcu, + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<65*T5

X`u` nk gne`wn gnk Unj`ildlnjwc+ vì`yn G* U* Ankkn|+ ¡Gn culfljn on~gcu~d2 Wmn enfljjljfy co `mlywculi`k xuceknd±+ Yxni~k~d + ]]]L]+ `eulk gn 0<?7+ jòd* 5+ xx* 586$5=1 k`y `olud`ilcjny gnDcjwnyp~ln~ nywàj nj Gn k“nyxulw gny kcly + kleucy ]]] | ]]]L*

QXàf* 05=T

ylfkcy | m`eä`j `yldlk`gc y~ i~kw~u` n ljik~yc `y~dlgc ouni~njwndnjwn y~`gdljlywu`ilùj+ gn w`k ocud` p~n k` undcilùj gn y~ gcdljlc xckäwlic o~n yldxkndnjwnk` icjyni~njil` olj`k gn ~j k`ufc xucinyc gn i`delc+ icdc k` uniwloli`ilùj gn k`jcdnjik`w~u` gn ~j` ndxuny` i~|c vlnbc jcdeun m` gnb`gc gn icuunyxcjgnu gnygnm`in wlndxc ` kcy vnug`gnucy gluniwcuny gn k` olud` Q***T Kcy fnud`jcy jc o~nucjnjndlfcy p~n gnywucr`ucj c `jlp~lk`ucj k` i~kw~u` ucd`j`+ yljc p~n+ xcu nk icjwu`ulc+k` icjynuv`ucj | gny`uuckk`ucj± 9* X`u` Kcw+ p~n nyiuleä` nj Ou`jil` `xuc}ld`g`dnjwnnj k` dlyd` ìxci + nk olj gn k` @jwlfûng`g o~n ~j gny`ywun ljld`flj ekn+ nkmckci ~ywc gn k` ilvlklr ilùj2 nk gnunimc fnudàjlic o~n unyxcjy`ekn gn k` ¡xnuxnw~`+gnyeci`g` | ounjìwli` vlcknjil`± | gn k` ¡ljynf~ulg`g nj k` xucxlng`g± gn k` ìxci`

Page 78: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 78/181

ylf~lnjwn+ i~|` ¡nyx`jwcy` icuu~xilùj± k` icjvluwlù nj ~j ¡xnuäcgc gn k` mlywcul` vnug`gnu`dnjwn gnyvnjw~u`gc± 7* Nj Ljfk`wnuu`+ gcjgn jc m~ec icjoucjw`ilùj+ yljc~j` yldxkn iny~u`+ njwun kcy ùugnjny ucd`jc | fnudàjlic+ k` icjwucvnuyl` yngnyxk`rù m`il` k` ljvnuy` ljv`ylùj gn k` icjp~lyw` jcud`jg`+ | Ounnd`j | Uc~jgxckndlr`ucj y~inylv`dnjwn yceun kcy dìulwcy unk`wlvcy gn k`y icjwule~ilcjny¡`jfkcy`bcj`± c ¡k`wlj`± `k on~g`klydc kci`k >* Kcy unyickgcy gn nyw`y glyx~w`y wcg`vä`nywàj i`jgnjwny mc| | kcy mlywcul`gcuny ycvlìwlicy w~vlnucj g~ucy ljwnui`delcy yceunnkkcy nj ~j` unilnjwn icjonunjil` inkneu`g` nj U~yl` ?* J`w~u`kdnjwn+ k` dnr$9 @kocjy Gcxyim+Vluwyim`owklimn ~jg ycrl`kn Fu~jgk fnj gnu n~ucxçlyimnj A~kw~unjw liak~jf `~y gnu Rnlw vcj I`ny`u ely `~o A`uk gnj Fucyynj + _lnj`+ 0<58$0<59+ vck* L+ x* 709*7 Onuglj`jg Kcw+ K` olj g~ dcjgn `jwlp~n nw kn gìe~w g~ Dc|nj @fn + X`uäy+ 0<>5 -unnglilùj,+ xx* 7?5+ 7?<

| 7?9* Kcw `i eù y~ kleuc ` olj`kny gn 0<50*> X`u` Ounnd`j+ ¡k` icjp~lyw` jcud`jg` y~x~yc nk gnuuci`dlnjwc wndxcu`k gn j~nywu` njwlg`g j`ilcj`k*Xnuc o~n yùkc ~j gnuuci`dlnjwc wndxcu`k* X`u` ~j ceynuv`gcu y~xnuolil`k x~ngn x`uninu p~n nk x~nekcljfkìy o~n ecuu`gc dcdnjwàjn`dnjwn gn k` klyw` gn k`y j`ilcjny+ c p~n yck`dnjwn n}lywlù icdc i`~wlvcgn ynðcuny n}wu`jbnucy nj y~ xucxl` wlnuu`* Xnuc nj ~j`y xci`y fnjnu`ilcjny kknv`dcy `k i`~wlvnulc `j~nywucy icjp~lyw`gcuny* Ljfk`wnuu` vckvlù ` ynu Ljfk`wnuu` ~j` vnr dày±* Ng `ug @* Ounnd`j+ Wmn mlywcu| co wmn Jcud j icjp~nyw co Njfk`jg+ lwy i`~yny `jg uny~kwy + C}ocug+ 0=?6+ vck* L+ x* 5* Nkx`jnfäulic gnk knf gc `jfkcy`bùj gn Ounnd j o~n `w i`gc xcu Uc~jg nj y~ n}`kw ilùj jc dnjcy

vnmndnjwn gn k` kknf`g` jcud`jg`* Nj nk `ðc 08??+ ¡nk k`uf~äyldc iàjinu gn k` x`r m`eä` g`gc y~you~wcy* K` wlnuu` nyw`e` d`g~u` x`u` nk ljv`ycu+ | ~j Y`kv`gcu gn k` Ycilng`g nyw`e` inui`±1 k` icjp~lyw`jcud`jg` kknvù xcu olj ` Ljfk`wnuu` ¡`kfc dnbcu p~n kcy àulgcy `x~jwny gn j~nywu` gnylnuw` iuùjli`j`wlv`±* B* M* Uc~jg+On~g`k Njfk`jg + Kcjguny+ 0<?7 -unnglilùj,+ xàflj`y 987$>+ 576*? _ì`yn k` k`uf` glyi~ylùj nj Yungjln _na` + o`yi* 90+ 0<?=+ gnk ljocudn

QXàf* 05<T

ik` n}`iw` gn kcy `jwlf~cy nkndnjwcy ucd`jcy c fnudàjlicy nj nk dcgc gnxucg~iilùj on~g`k x~uc icdc w`k wlnjn+ nj un`klg`g+ d~im` dnjcy ldxcuw`jil` p~n y~unyxniwlv` glywule~ilùj nj k`y glvnuy`y ocud`ilcjny ycil`kny p~n `x`unilnucj nj k`N~ucx` dnglnv`k* Nj cwu`y x`k`eu`y+ kc p~n yn jninylw`+ icdc vnundcy dày `gnk`jwn+jc ny w`jwc ~j` yldxkn fnjn`kcfä` icdc ~j` wlxckcfä` gnk on~g`klydc n~ucxnc*

Nk culfnj xuldlfnjlc gn k`y ljywlw~ilcjny nyxniäoli dnjwn on~g`kny x`unin ` dnj~gcljn}wuli`ekn+ g`g` k` `delfûng`g gn k`y o~njwny | nk x`u`knklydc gn k` nvck~ilùj gnkcy gcy ylywnd`y ycil`kny `jwningnjwny* @yä+ nk v`y`kk`bn x~ngn m`enu wnjlgc y~y u`äinyo~jg`dnjw`kny w`jwc nj nk icdlw`w~y fnud`jc icdc nj k` iklnjwnk` f`kcuucd`j`2 gcyocud`y gn yìp~lwc `ulywciuàwlic p~n n}lywlnucj nj `decy k`gcy gnk Ulj d~imc `jwnygnk olj gnk Ldxnulc | icjwule~|nucj ljg~g`ekndnjwn ` k` `x`ulilùj gnoljlwlv` gnkylywnd` v`y`kkàwlic6* Nk enjnolilc+ icj nk p~n olj`kdnjwn yn o~jglù x`u` ocud`u nkon~gc+ x~ngn undcjw`uyn lf~`kdnjwn ` k`y xuàiwli`y niknylàywli`y ucd`jc$w`ugä`y | `kcy unx`uwcy wule`kny gn wlnuu` gn kcy fnud`jcy=* Nk ynðcuäc+ xcu y~ x`uwn+ xucingnilnuw`dnjwn gnk o~jg~y c vlkk` f`kcuucd`j`+ p~n jc wlnjn jljfòj np~lv`knjwn eàue`ucxcup~n ycj fu`jgny olji`y `~wcy~olilnjwny+ i~kwlv`g`y xcu i`dxnyljcy gnxnjglnjwny cickcjl p~n njwunf`j ` y~ ynðcu wnuu`wnjlnjwn xucg~iwcy nj nyxniln+ nj kc p~n ny ~jcevlc xuny`flc gn ~j` nicjcdä` ynðcul`k <* Xcu nk icjwu`ulc+ kcy njik`vny icd~j`kny gnk` `kgn`

un`klr gc xcu @* G* Kl~ekljya`l`+ ¡Wlxckcfll` U`jjnvc Oncg`klrd` v R`x`gjcl N~ucxn l Xuceknd`Ucd`jc$Fnud`jyacvc Yljwnr`±+ xx* 06$77* Kcy x`uwlilx`jwny o~nucj2 C* K* _ ljymwnlj+ D* \`* Yl~rl~dcv+

\ * K* Enyydnuwj|+ @* X* A`rmg`j+ D* G* Kcugalx`jlgrn+ N* _* F~wjcv`+ Y* D* Yw`d+ D* K* @eu`dycj+ W* L*Gnyjlwya`l`+ D* D* Oulngnjenuf | _* W* Ylucwnjac* Ceyìuvnyn nj x`uwli~k`u nk wcjc gn k`y ljwnuvnjilcjnygn _ ljywnlj | Yl~rl~dcv+ gnonjycuny unyxniwlv`dnjwn gn k`y icjwule~ilcjny eàue`u` n ldxnul`k `kon~g`klydc1 nk ynf~jgc ‗~j mlywcul`gcu gn Elr jilc‗ xcjn ~j ljicjo~jglekn jcw` j ilcj`k`jwlfnud`j`* Nj fnjnu`k+ kcy elr`jwljlyw`y ycvlìwlicy x`uninj xuconylcj`kdnjwn ljiklj`gcy ` xulvlknfl`unk xnyc gn k` @jwlfûng`g nj k` yäjwnyly on~g`k* K` unyx~nyw` gn Kl~ekljya`l` ` k` glyi~ylùj ny ynunj` |nywà kknj` gn ynjylelklg`g*6

Icdxàunyn Gcxyim+ Vluwyim`owklimn ~jg ycrl`kn Fu~jgk`fnj + LL+ xàflj`y 55>$6+ p~n ylwò` ` kcykn~gny icdc gluniwcy `jwninycuny gn kcy dngl`y o~nucj kcy e~inkk`ull c k~f`uwnjlnjwny f`kcuucd`jcy+ | kcy`jwu~ywlcjny -f~`ugl` x`k`wlj`, c kn~gny -yìp~lwc dlklw`u, ou jicy* X`u` nywcy òkwldcy+ vì`yn I`ukYwnxmnjycj+Dngl`nv`k ljywlw~wlcjy + Lwm`i`+ 0<>7+ xàflj`y 55>$6+ p~n ylwò` ` kcykn~gny icdc kcy gluniwcy

Page 79: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 79/181

`jwninycuny gn kcy v`yyl i`uckljflcy*= Gcxyim+Vluwyim`owklimn ~jg ycrl`kn Fu~jgk`fnj + LL+ xx* 995$?*< Gcxyim+lelg*+ L+ xx* 995$<* K` nwldckcfä` gn kcy wìudljcy ik`vn gnk on~g`klydc n~ucxnc `uucb` p~lrà ~j`xnp~nð` k~r yceun y~y v`ul`gcy cuä$

QXàf* 098T

dnglnv`k o~nucj eàyli`dnjwn ~j` mnunjil` fnudàjli`+ vnywlflc gn kcy xuldnucyylywnd`y u~u`kny ocunyw`kny gnyx~ìy gn k` nvck~ilùj fnjnu`k gnk i`dxnylj`gc eàue`ucgnygn k`y wnjnjil`y `kcgl kny ` k`y gnxnjglnjwny* K` ynuvlg~deun gnyilnjgnxuce`ekndnjwn gnk nyw`w~wc ikàylic gnk ickcj~y | gn k` knjw` gnfu`g`ilùj gn kcyi`dxnyljcy fnud`jcy kleuny xcu k` ¡njicdnjg ilùj± i`yl icnuilwlv` ` kcy f~nuunucygn kcy ik`jny* Nk ylywnd` knf`k | icjywlw~ilcj`k p~n yn gny`uuckkù g~u`jwn k` Ng`gDngl` o~n lf~`kdnjwn mäeulgc* ^j` b~ywlil` gn i`uàiwnu xcx~k`u | ~j` wu`glilùj gnceklf`ilcjny ocud`kdnjwn uniäxuci`y njwun gcdlj`jwny | gcdlj`gcy gnjwuc gn ~j`icd~jlg`g wule`k icdòj gnb`ucj ~j` xuco~jg` m~nkk` nj k`y nywu~iw~u`y b~uägli`y gnkon~g`klydc+ ljik~yc `kkä gcjgn kcy wule~j`kny xcx~k`uny jc yceunvlvlnucj+ icdc njOu`jil`* Nk ylywnd` gn Nyw`gcy p~n dày w`ugn `x`unilù gnjwuc gn k`y dcj`up~ä`yon~g`kny gneä` d~imc+ nj nyxnil`k+ ` nyw` òkwld`* Xcu cwu` x`uwn+ nk knf`gc ucd`jc gn

~j gnunimc icgloli`gc | nyiulwc w~vc w`delìj ~j` ldxcuw jil` i`xlw`k x`u` k`nyxniäoli` yäjwnyly b~uägli` gn k` Ng`g Dngl`+ dlnjwu`y p~n k` mnunjil` icjilkl`u gn k`Lfknyl iulywl`j` ikàyli` o~n ylj g~g` `kf~j` o~jg`dnjw`k x`u` nk gny`uuckkc gnkylywnd` gn Nyw`gcy08* Nj k` i~deun gnk ylywnd` xckäwlic dnglnv`k+ k` ljywlw~ilùj gn k`dcj`up~ä` on~g`k unxunynjwù ljlil`kdnjwn ~j` i`del`jwn `d`kf`d` njwun nk bnonf~nuunuc fnudàjlic+ yndlnkniwlvc | icj u~gldnjw`ul`y o~jilcjny yni~k`uny+ | nkycenu`jc ldxnul`k ucd`jc+ `~wùiu`w` y`fu`gc gn xcgnuny | unyxcjy`elklg`gnylkldlw`gcy*

Wu`y nk ick`xyc | k` icjo~ylùj gn k` Ng`g Cyi~u`+ nk icdxknbc ljou` | y~xu`nywu~iw~u`kp~n m`euä` gn icjywlw~lu k` nywu~iw~u` fnjnu`k gn ~j` wcw`klg`g on~g`k nj N~ucx`wnjä`+ x~ny+ ~j gcekn culfnj* ^j` yck` ljywlw~ilùj+ ylj nde`ufc+ `e`uiù wcgc nkxnuäcgc gn wu`jylilùj gn k` @jwlfûng`g ` k` Ng`g Dngl` nj ~j` nynjil`k icjwlj~lg`g2k` Lfknyl` iulywl`j`* K` Lfknyl` o~n+ gnygn k~nfc+ nk xuljilx`k | ouàflk `i~ng~iwc `wu`vìy gnk i~`k k`y unynuv`y i~kw~u`kny gnk d~jgc ikàylic x`y`ucj `k j~nvc ~jlvnuycgn k` N~ucx` on~g`k+ i~|` i~kw~u` yn m`eä` mnimc iknuli`k* K` Lfknyl`+ n}wu`ðc cebnwcmlywùulic x`u n}inkknjin + i~|` xni~kl`u

fnjny* ¡ Olno ± Qon~gcT yn gnulv` gnk fnud`jc `jwlf~c vlnm + p~n ylfjloli` une`ðcy* ¡ _`yy`k ± Qv`y`kkcTxucingn gnk inkw` a `y + p~n culflj`kdnjwn ylfjloli`e` nyik`vc* Xcu cwu` x`uwn+ ¡ vlkk`fn ± Q`kgn`T yn gnulv`gn k` vlkk` ucd`j`1 ¡ ynuo ± QylnuvcT+ gnynuv~y + | ¡ d`jcu ± gn d`jy~y *08 Mljwrn y~eu | nyw` olkl ilùj nj y~ njy`|c ¡Vnkwfnyimlimwklimn Engljf~jfnj gnuUnxuçynjw`wlvnvnuo`yy~jf±+ nj Cwwc Mljwrn+Fny`ddnkwn @em`jgk~jfnj + vck* L+ Knlxrlf+ 0<70+ xx* 097$>*

QXàf* 090T

wndxcu`klg`g j~ji` m` icljilglgc icj k` gn ~j` yldxkn yni~njil` gn ~j ylywnd`nicjùdlic c xckäwlic ` cwuc+ yljc p~n yn* m` y~xnux~nywc | yceunvlvlgc ` d~imcy nj~j ulwdc xucxlc+ j~ji m` unilelgc ~j wu`w`dlnjwc wnùulic nj nk d`uic gnkd`wnul`klydc mlywùulic00* @p~ä jc xcgndcy m`inu j`g` x`u` undngl`u nyw` k`f~j`*Xnuc ycj xunilycy `kf~jcy eunvny icdnjw`ulcy yceun k` ldxcuw`jil` gn y~ x`xnk nj k`wu`jylilùj gn k` @jwlfûng`g `k on~g`klydc+ |` p~n `kwnuj`wlv`dnjwn yn m` n}`fnu`gc cgnyi~lg`gc nj e~nj` x`uwn gn kcy nyw~glcy mlywùulicy gn nyw` ìxci`* Nj k` @jwlfûng`gw`ugä`+ k` Lfknyl` iulywl`j` icjwule~|ù ljg~g`ekndnjwn ‗icdc |` mndcy vlywc‗ `kgnelklw`dlnjwc gn k` i`x`ilg`g gn unylywnjil` gnk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc* \ kc mlrc+jc xcu y~y gciwulj`y gnydcu`klr`jwny c xcu y~y v`kcuny n}wu`d~jg`jcy+ icdc iunä j

kcy mlywcul`gcuny gn k` Lk~ywu`ilùj+ yljc xcu y~ njcudn vck~dnj d~jg`jc* Nj noniwc+nk v`ywc `x`u`wc iknuli`k p~n njfnjguù nj nk Ldxnulc w`ugäc o~n ~j` gn k`y xuljilx`knyu`rcjny gnk n}inylvc xnyc x`u`ylw`ulc p~n `fcwù ` k` nicjcdä` | k` ycilng`g ucd`j`y+xcup~n gn nyw` ocud` ~j` ynf~jg` | y~xnux~nyw` e~uciu`il` yn y~dù ` k` |` cxunylv`

Page 80: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 80/181

i`uf` gnk Nyw`gc yni~k`u* Nj nk ylfkc _L+ kcy celyxcy | nk iknuc gn kc p~n p~ng`e` gnkLdxnulc nu`j d~imc dày j~dnucycy p~n kcy o~jilcj`ulcy | `fnjwny `gdljlywu`wlvcygnk Nyw`gc+ | unileä`j y~nkgcy icjylgnu`ekndnjwn dày `kwcy 05* K` i`uf` ljwcknu`ekn gnnywn xny`gäyldc nglolilc o~n ~j gnwnudlj`jwn o~jg`dnjw`k gnk ick`xyc gnk Ldxnulc* K`kädxlg` wnyly gn Fleecj gn p~n nk iulywl jlydc o~n ~j` gn k`y gcy i`~y`yo~jg`dnjw`kny gn k` i`äg` gnk Ldxnulc ucd`jc ‗uny~dnj n}xunylvc gnk lgn`$

00 Xucingnjwn gn ~j` dljcuä` ìwjli` xcywule`k+ wul~jo`jwn nj k` @jwlfûng`g w`ugä`+ gcdlj`jwn nj nkon~g`klydc+ gni`gnjwn | unj`ilnjwn e`bc nk i`xlw`klydc+ k` Lfknyl` ucd`j` m` yceunvlvlgc ` i~`kp~lnu cwu`ljywlw~ilùj ‗i~kw~u`k+ xckäwli`+ b~uägli` c kljfûäywli`‗ mlywùuli`dnjwn icnwàjn` y~|`* Njfnky unokn}lcjùeunvndnjwn yceun y~ k`uf` cglyn` nj K~g lf On~nue`im `jg wmn njg co wmn Fnud`j ik`yyli`k xmlkcycxm| -D`u}$Njfnky+ Ynkniwng cuay + Kcjguny+ 0<?=+ xx* ?5=$90, QK~g lf On~nue`im | nk olj gn k` olkcycoä` ikàyli` `knd`j` + nj D`u}$Njfnky+ Ceu`y nyicflg`y + vck* LL+ D`gulg+ @a`k+ 0<6>+ xx* 966$75?T+ xnuc ynkldlwù ` unflywu`u k` gnxnjgnjil` gn y~y wu`jyocud`ilcjny icj unyxniwc ` k`y n}xnuldnjw`g`y xcu k`mlywcul` fnjnu`k gn kcy dcgcy gn xucg~iilùj* Y~ nyxniäoli` `~wcjcdä` | `g`xw`elklg`g unflcj`k ‗n}wu`cuglj`ul` gnygn i~`kp~lnu xnuyxniwlv` p~n yn `gcxwn‗ wcg vä` wlnjnj p~n ynu ynul`dnjwnn}xkcu`g`y* K~aàiy iunä` p~n u`gli`e` nj ~j` unk`wlv` xnud`jnjil` gn k` unk`ilùj gnk mcdeun icj k`j`w~u`knr`+ y~ywu`wc ljvlylekn gnk icydcy unklflcyc+ xnuc j~ji` yn `vnjw~uù dày `kkà gn `kf~j`y jcw`yd`uflj`kny yceun k` i~nywlùj* _ì yn F* K~aàiy+ Mlywcu| `jg ik`yy icjyilc~yjnyy + Kcjguny+ 0<60+ xx* 59>$? QMlywcul` | icjilnjil` gn ik`yn + E`uinkcj`+ Fulb`kec+ 0<6?T*05 Bcjny+Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + vck* LL+ xx* <99$7+ 087?*

QXàf* 095T

klydc gn k` Lk~ywu`ilùj‗ xnudlwn `yä ~j` `iw~`k unocud~k`ilùj d`wnul`klyw`*

Icj wcgc+ ny` dlyd` lfknyl` o~n w`delìj nk àdelwc dcvnglrc gn kcy xuldnucy yäjwcd`ygn k` klenu`ilùj gn k` wìijli` | k` i~kw~u` gn kcy kädlwny gn ~j d~jgc icjywu~lgc yceunk` nyik`vlw~g* K`y n}wu`cuglj ul`y un`klr ilcjny gn k` ilvlklr`ilùj funicuucd`j`o~nucj xucxlng`g gn ~j xnp~nðc nywu`wc glulfnjwn+ njwnu`dnjwn glvcuil`gc gn k`xucg~iilùj* Nk wu`e`bc d`j~`k nyw`e` lgnjwloli`gc icj k` ynuvlg~deun |+ nc lxyc + nu`gnfu`g`jwn* Nicjùdli`dnjwn+ nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` icjg~bc ` ~j`x`uàklyly wìijli`2 nj y~ d`uic jc n}lywä` jljfòj ldx~kyc x`u` ljwucg~ilu dnbcu`y p~n`mcuu`u`j wu`e`bc* Icdc |` mndcy vlywc+ k` wnijckcfä` `knb`jgulj` xnuylywlù njicjb~jwc g~u`jwn wcgc nk Ldxnulc ucd`jc2 yn xucg~bnucj xcicy ljvnjwcy ldxcuw`jwny

| jljf~jc gn nkkcy o~n `dxkl`dnjwn `xkli`gc* Xcu cwu` x`uwn+ k` nyik`vlw~g m`iä`i~kw~u`kdnjwn xcylekn k` nk~ylv` `udcjä` njwun nk mcdeun | nk ~jlvnuyc j`w~u`k p~ni`u`iwnulrù `k `uwn | k` olkcycoä` gn k` d`|cu x`uwn gn k` @jwlfûng`g ikàyli`2 k`n}njilùj jc i~nywlcj`g` gnk wu`e`bc o~n ~j` gn k`y icjglilcjny p~n xcylelklw`ucj y~ynunj` `~ynjil` gn wnjylùj icj k` j`w~u`knr`* Nk wu`e`bc gn wu`jyocud`ilùj d`wnul`k nljik~yc y~ y~xnuvlylùj o~n ~j àdelwc y~yw`jil`kdnjwn n}ik~lgc gn y~ nyonu`* Icj wcgc+k` fu`jgnr` gnk knf`gc ljwnkniw~`k | i~kw~u`k gnk Ldxnulc ucd`jc jc yùkc yn `icdx`ðùgn ~j ljdcvlklydc wìijlic+ yljc p~n+ xcu y~y dlyd`y icjglilcjny+ nyw~vc kldlw`g` `knywu`wc dày ung~ilgc gn k`y ik`yny glulfnjwny gn k` dnwuùxckl | k`y xucvljil`y* Nk

äjglin dày nkci~njwn gn y~ kldlw`ilùj vnuwli`k o~n nk mnimc gn p~n k` fu`j d`y` gn k`xcek`ilùj unylgnjwn nj nk Ldxnulc x`f`jc jc y`eä` k`wäj* K` knjf~` gnk fcelnujc | gnk`y dlylv`y nu` nk dcjcxcklc gn ~j` xnp~nð` ìklwn* K` `yinjylùj gn k` Lfknyl` iulywl`j`y~x~yc xcu vnr xuldnu` ~j` y~evnuylùj | wu`jyocud`ilùj gn nywn dcgnkc+ xcup~n nkiulywl`jlydc ucdxlù k` ~jlùj njwun nk mcdeun | k` j`w~u`knr`+ nk nyxäulw~ | nk d~jgcgn k` i`ujn+ g`jgc k` v~nkw` xcwnjil`kdnjwn ` k`y unk`ilcjny njwun `de`y nj gcygluniilcjny cx~nyw`y | `wcudnjw`g`y2 nk `yinwlydc | nk `iwlvlydc 09* Gn ocud`ljdngl`w`+09 J`w~u`kdnjwn+ k` u~xw~u` jc o~n n}ik~ylv` gn k` j~nv` unklflùj+ yljc p~n w`delìj yn n}wnjglù `kx f`jlydc wu`glilcj`k* Euc j nvci` nywn mnimc gn ocud` i`u iwnuäywli`2 ¡Gnyx~ìy gn v`ul yfnjnu`ilcjny gn `iwlvlg`g xòekli` `x`unjwndnjwn y`wlyo`iwcul`+ o~n icdc yl ~j` icuulnjwn p~n x`y`u`y~`vndnjwn gnygn k` n}xnulnjil` ljwnulcu gnk mcdeun `k d~jgc n}wnulcu yn m~elnu` ljwnuu~dxlgc* Nki`kcu p~n xucingä` gnk njwcujc o`dlkl`u Q***T K` dàyi`u` ikàyli` |` jc nji`b`e` nj nk `dnj`r`gcu nljnyiu~$

QXàf* 099T

Page 81: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 81/181

k` vliwcul` gn k` Lfknyl` nj nk Ldxnulc w`ugäc jc mlrc j`g` x`u` i`del`u k`y `iwlw~gnywu`glilcj`kny m`il` k` wnijckcfä` c k` nyik`vlw~g* @deucylc gn Dlkàj n}xunyù k` j~nv`cxljlùj colil`k i~`jgc icjgnjù icdc ldxä`y ljik~yc k`y ilnjil`y x~u`dnjwn wnùuli`ygn k` `ywucjcdä` | k` fncdnwuä`2 ¡Jc icjcindcy kcy yniunwcy gnk ndxnu`gcu |+ yljnde`ufc+ xunwnjgndcy icjcinu kcy gn Glcy± 07* Lf~`kdnjwn+ kcy X`guny gn k` Lfknyl`+gnygn X`ekc m`yw` Bnuùjldc+ `inxw`ucj ~jàjldndnjwn k` nyik`vlw~g+ kldlwàjgcyn ``icjynb`u ` kcy nyik`vcy p~n o~nu`j cenglnjwny icj y~y `dcy | ` ìywcy p~n* o~nu`j

b~ywcy icj y~y nyik`vcy* Gnyx~ìy gn wcgc+ k` vnug`gnu` klenuw`g jc xcgä` njicjwu`uynnj nywn d~jgc 0>* Nj k` xuàiwli`+ k` Lfknyl` gn nywcy ylfkcy o~n icj ouni~njil` ~j` fu`jxucxlnw`ul` ljywlw~ilcj`k gn nyik`vcy+ | y~y celyxcy x~glnucj nbnuinu nj ci`ylcjny y~ygnunimcy knf`kny yceun y~ xucxlng`g o~flwlv` icj `kfc dày p~n ~j cuglj`ulc inkcx~jlwlvc0?*

Ylj nde`ufc+ nj kcy dàufnjny gnk nyxniäolic `x`u`wc niknylàywlic+ nk gny`uuckkc gnkdcj`p~lydc `x~jw`e` nj ~j` glonunjwn | xcylekn gluniilùj* i`dxnylj`gc nflxilcxcynä`+ ~j` wu`glilùj gn unwlu`g` ` nudlw`y ycklw`ul`y | gnylnuw`y+ c `j`imcunyly + icdcocud` gn xucwnyw` icjwu` k` uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy | cwucy d`kny ycil`kny* @ olj kny gnk ylfkc LLL g* I*+ @jwcjlc wu`jyocudù ny` wu`glilùj nj y~ `j icunwlydc

`yiìwlic | unklflcyc* @ xuljilxlcy gnk ylfkc L_+ X`icdlc k` gny`uuckkù m`il` ~jinjcelwlydc icd~j`k nj k`y rcj`y i~kwlv`g`y ` culkk`y gnk Jlkc+

w`ekn injwuc gnk ~jlvnuyc±+Wmn cukg co k`wn @jwlp~lw| + xx* >0$5* Xnuc+ icdc Euc jy ljgli`+ k` unyx~nyw`x`f`j` dày ljwnjy` ` nywn mnimc o~n nk jncxk`wcjlydc+ òkwld` gciwulj` gn unicjilkl`ilùj ljwnulcu njwun nkmcdeun | k` j`w~u`knr` | xuldnu` wncuä` gn k` enkknr` ynjy~`k ungnyi~elnuw` | `xucxl`g` nj cwu` ìxci`xcu nk Unj`ildlnjwc*07 N* @* Wmcdxycj+ @ Ucd`j unocudnu `jg ljvnjwcu + C}ocug+ 0<>5+ xàflj`y 77$>*0> Njfnky ceynuvù icj gnygìj p~n ¡nk iulywl`jlydc jc m` wnjlgc `eyck~w`dnjwn j`g` p~n vnu nj k`n}wljilùj fu`g~`k gn k` nyik`vlw~g* G~u`jwn ylfkcy icn}lywlù icj k` nyik`vlw~g nj nk Ldxnulc ucd`jc | dày`gnk`jwn b`dày m` ldxnglgc nk icdnuilc gn nyik`vcy gn kcy iulywl`jcy±+ D`u}$Njfnky+ Ynkniwng cuay + x*>68 QCeu`y nyicflg`y + vck* LL+ x* 906T* Nyw` `olud`ilùj ny `kfc xnunjwcul`+ icdc x~ngn `xunil`uyn xcu nkd`wlr`gc `jàklyly gn Ekcim yceun k` `iwlw~g gn k` Lfknyl` `jwn k` nyik`vlw~g nj ¡Icddnjw nw xc~up~cl oljlwk“nyik`v`fn `jwlp~n3± -nyxnil kdnjwn xx* 96$70,* Xnuc k`y icjik~ylcjny y~yw jil`kny gn Ekcim jc yn

`knb`j gnd`yl`gc gn k`y gn Njfnky+ ` xny`u gn kcy jniny`ulcy d`wliny p~n kn `ð`gn* X`u` nyw~glcy dàyunilnjwny | icjolud`wlvcy yceun k`y xuldnu`y `iwlw~gny iulywl`j`± m`il` k` nyik`vlw~g+ vì`yn Vnywnud`jj+Wmn yk`vn y|ywndy co Funna `jg Ucd`j @jwlp~lw| + xx* 07<$0?51 @* M`gbljlick`c~$D`u`v`+Unimnuimny y~u k` vln gny nyik`vny g`jy kn dcjgn e|r`jwlj + @wnj`y+ 0<>8+ xx* 09$=*0? Xcu nbndxkc+ vì`yn Wmcdxycj+ Wmn Fcwmy lj Yx`lj + xx* 98>$=*

QXàf* 097T

gcjgn yn ldx~yc nk wu`e`bc `fuäick` | nk nyw~glc w`jwc icdc k` cu`ilùj | nk `|~jc 06*Olj`kdnjwn+ nj k` gìi`g` gnk 968+ E`ylklc klfù xcu vnr xuldnu` nk `yinwlydc+ nk wu`e`bcd`j~`k | k` ljywu~iilùj ljwnkniw~`k nj ~j` unfk` dcjàywli` icmnunjwn* Ylj nde`ufc+ |`~jp~n nyw` nvck~ilùj x~ng` icjylgnu`uyn unwucyxniwlv`dnjwn icdc ~jc gn kcyxuldnucy ylfjcy gn ~j knjwc | xuco~jgc i`delc gn k`y `iwlw~gny ycil`kny m`il` nkwu`e`bc+ k` n}x`jylùj gnk dcj`p~lydc nj nk w`ugäc Ldxnulc ucd`jc xuce`ekndnjwn ynkldlwù ` `fu`v`u nk x`u`ylwlydc nicjùdlic gn k` Lfknyl` `k `knb`u gn k` xucg~iilùj ` ~jd`|cu vck~dnj gn d`jc gn ceu`* Xcywnulcudnjwn+ w`dxcic gnyndxnðù ~j x`xnknyxnil`kdnjwn wùjlic nj k` nicjcdä` elr`jwlj`+ gcjgn nk dcj`p~lydc culnjw`k yn mlrcd~| xucjwc+ nj nk dnbcu gn kcy i`ycy+ dnu`dnjwn icjwndxk`wlvc |+ nj nk xncu+ cilcyc |cyi~u`jwlyw`* Xcu cwu` x`uwn+ wu`yxk`jw`gc ` Ciilgnjwn | unocud~k`gc xcu Enjlwc gnJ~uyl` g~u`jwn k`y ycdeuä`y xuco~jglg`gny gnk ylfkc _L+ kcy xuljilxlcy dcjàywlicy yndcywu`ucj gnygn k` w`ugä` Ng`g Cyi~u` cuf`jlr`wlv`dnjwn noli`iny n lgnckùfli`dnjwnljok~|njwny xcup~n nj k`y ùugnjny dcjàywli`y gn Ciilgnjwn+ nk wu`e`bc ljwnkniw~`k | nkd`j~`k p~ng`ucj xucvlylcj`kdnjwn ~jlgcy `k ynuvlilc gn Glcy* K`y o`nj`y `fuäick`y`gp~lulnucj k` glfjlg`g gn k` `gcu`ilùj glvlj` | o~nucj un`klr`g`y xcu dcjbny

ljywu~lgcy2 k`ecu`un nyw cu`un * Icj nkkc i`ä` ljg~g`ekndnjwn ~j` gn k`y e`uunu`yi~kw~u`kny x`u` nk gnyi~euldlnjwc | nk xucfunyc wnijckùflic* Ynuä` ~j nuucu `wule~lunywn i`delc ` `kfòj xcgnu `~wcy~olilnjwn nj nk ynjc gn k` Lfknyl` 0=2 nk glonunjwn u~decgn kcy `icjwnildlnj$

Page 82: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 82/181

06 G* B* Imlww|+Wmn gnynuw ` ilw| + C}ocug+ 0<??+ xx* 58$0+ 56* Ny ~j` kàywld` p~n kc p~n xcylekndnjwn yn`nk òjlic nyw~glc unilnjwn | icdxknwc gnk xuldnu dcj`p~lydc wnjf` ~j i`uàiwnu w`j ~jlk`wnu`kdnjwngnvcilcj`k* Kcy icdnjw`ulcy gn Bcjny yceun kcy uny~kw`gcy dl}wcy gnk dcj`p~lydc nj k` @jwlfûng`gw`ugä` ycj f~gcy | xnuwljnjwny2 Wmn k`wnu Ucd`j Ndxlun + LL+ xx* <98$9*0= Nywn ny nk xuljilx`k gnoniwc gnk njy`|c gn K|jj Vmlwn+ ¡Vm`w iinknu`wng wnimjckcfli`k xucfunyy lj wmnVnywnuj Dlggkn @fny3±+ nj @* I* Iucdeln -icdx*,+ Yilnjwloli im`jfn + Kcjguny+ 0<?9+ xx* 565$<0+n}xkcu`ilùj `~g`r gn k`y icjyni~njil`y gnk dcj p~lydc p~n+ nj ilnuwc dcgc+ ny y~xnulcu ` y~Dngl`nv`k wnimjckcf| `jg ycil`k im`jfn + xcup~n `p~ä jc yn onwlimlr` ` k` wìijli` icdc xuldnu` i`~y`

mlywùuli`+ yljc p~n xcu kc dnjcy yn k` klf` ` k`y ljywlw~ilcjny ycil`kny* K` `olud`ilùj gn Vmlwn yceun k`ldxcuw`jil` gn k`y gny$`jldlr`ilùj lgnckùfli` gn k` j`w~u`knr` xcu nk iulywl`jlydc icdc ~j` icjglilùjxunvl` gn y~ xcywnulcu wu`jyocud`ilùj wnijckùfli` x`unin yng~iwcu`+ xnuc ckvlg` nk mnimc gn p~n nk Lyk`do~n unyxcjy`ekn xcic gnyx~ìy gn ~j` Njwr`~enu~jf gnu Vnkw d~imc dày icdxknw`+ ylj p~n nkkcxucg~bnu` ~j ldx`iwc jcw`ekn yceun k` wnijckcfä` d~y~kd`j`* K` ldxcuw`jil` gnk dcj`p~lydc icdcglyckvnjwn xundcjlwcu gnk ylywnd` ikàylic gn wu`e`bc jc gnen n}`fnu`uyn*

QXàf* 09>T

wcy nj nk nywn | nk cnywn gneä` ynu xcu yä yckc y~olilnjwn x`u` xcjnu gn d`jlolnywc p~no~n nk icdxknbc wcw`k gn unk`ilcjny ycil`kny ‗| jc k` nyxniäoli` ljywlw~ilùj unklflcy`‗kc p~n nj òkwld` ljyw`jil` `ylfjù k`y o~jilcjny nicjùdli y | i~kw~u`kny gnkdcj`p~lydc* Y~ i`uunu` xucg~iwlv` yùkc x~gc icdnjr`u i~`jgc k` gnyljwnfu`ilùj gnk` nyik`vlw~g ikàyli` m~ec klenu`gc kcy nkndnjwcy gn ~j` gljàdli` glonunjwn p~nm`euä` gn i~kdlj`u icj k` ocud`ilùj gnk on~g`klydc* Dày p~n nk ulfculydc+ kcycuxunjgnjwn ny k` g~iwlklg`g gn k` Lfknyl` nj nyw` gloäilk wu`jylilùj*

@k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ k` Lfknyl` o~n ylj g~g` `kf~j` gluniw`dnjwnunyxcjy`ekn gn cwu` njcudn | ylknjilcy` wu`jyocud`ilùj nj kcy òkwldcy ylfkcy gnkLdxnulc* K` dlyd` v~kf`ulr`ilùj | icuu~xilùj gn k` i~kw~u` ikàyli`+ p~n Fleecjm`euä` gn gnj~jil`u+ o~n nj un`klg`g x`uwn gn ~j flf`jwnyic xucinyc gn `yldlk`ilùj |`g`xw`ilùj ` ~j` xcek`ilùj dày `dxkl`+ p~n m`euä` gn `uu~lj`uk` |+ yld~kwàjn`dnjwn+unyi`w`uk` nj dnglc gnk ick`xyc gn y~ wu`glilcj`k ljou`nywu~iw~u`* K` dàyycuxunjgnjwn d`jlonyw`ilùj gn nyw` wu`jydlylùj o~n+ ~j` vnr dày+ nk lglcd`* M`yw` nkylfkc LLL+ kcy i`dxnyljcy gn k` F`kl` c Mlyx`jl` m`eä`j m`ek`gc y~y xucxl`y knjf~`yinkw`y+ ldxnudn`ekny ` k` i~kw~u` gn k` ik`yn glulfnjwn ikàyli`2 nj nyw` ìxci`+ ~j`icjp~lyw` fnudàjli` gn ny`y xucvljil`y m`euä` wnjlgc icjyni~njil`y lji`ki~k`eknyx`u` k` xcywnulcu mlywcul` gn N~ucx`* Ylj nde`ufc+ icj k` iulywl`jlr`ilùj gnk Ldxnulc+kcy celyxcy | nk iknuc gn k`y xucvljil`y ciilgnjw`kny+ `k ndxunjgnu k` icjvnuylùj gnk`y d`y`y gn xcek`ilùj u~u`k+ k`wljlr`ucj x`u` ylndxun y~ knjf~` nj nk wu`jyi~uyc gnkcy ylfkcy L_ | _ 0<* K`y knjf~`y ucd jiny o~nucj nk uny~kw`gc olj`k gn nyw`xcx~k`ulr`ilùj+ ~jc gn kcy nynjil`kny väji~kcy ycil`kny gn icjwlj~lg`g njwun k` @j$0< Euc j+ Wmn cukg co k`wn @jwlp~lw| + x* 098* Nj ilnuwcy `yxniwcy+ nyw` ceu` ny k` dày eulkk`jwndnglw`ilùj yceun nk olj gn k` ìxci` ikàyli` xucg~ilg` nj d~imcy `ðcy* ^jc gn y~y wnd`y injwu`kny ny k`iun`wlvlg`g vlw`k gn k` `g~kwnu`g` wu`jydlylùj+ ` ùugnjny dày e`bcy | ` ìxci`y xcywnulcuny+ gn k` i~kw~u`ikàyli` xcu nk iulywl`jlydc+ p~n xucg~bc nk `uwn wäxlic gn k` @jwlfûng`g w`ugä`* K` gnfu`g`ilùj ycil`k n

ljwnkniw~`k o~n k` xu~ne` y`k~g`ekn p~n kc y`kvù* K` yndnb`jr` gn nyw` icjinxilùj ‗n}xuny`g` xcuEuc j icj d~im` dày o~nur` p~n xcu i~`kp~lnu cwuc nyiulwcu‗ icj k` wäxli` jcilùj gn Fu`dyil gn k`unk`ilùj njwun nk Unj`ildlnjwc | k` Unocud` ny glfj` gn `wnjilùj* Fu`dyil cxlj`e` p~n nk nyxknjgcui~kw~u`k gnk Unj`ildlnjwc ‗unolj`dlnjwc gn ~j` ìklwn `ulywciuàwli`‗ w~vc p~n m`inuyn wcyic | ycdeuäcnj nk cyi~u`jwlydc gn k` Unocud` x`u` `yä x`y`u ` k`y d`y`y | un`x`uninu nj òkwldc wìudljc yceun ~jcyo~jg`dnjwcy dày `dxklcy | dày kleuny+ Lk d`wnul`klydc ywculic + W~uäj+ 0<??+ x* => QNk d`wnul`klydc mlywùulic + E~njcy @luny+ J~nv` _lylùj+ 0<60T*

QXàf* 09?T

wlfûng`g | k` Ng`g Dngl`* X`u` m`inu nvlgnjwny k`y icjyni~njil`y gn ~j` icjp~lyw`fnudàjli` gn nyw`y xucvljil`y ciilgnjw`kny ylj ~j` xunvl` k`wljlr`ilùj+ yùkc m`| p~nicjylgnu`u k` wu`yinjgnjw`k ldxcuw`jil` gn nyw` m`r`ð`*

Nyw` un`klr ilùj o~jg`dnjw`k gn k` xuldnu` Lfknyl ljgli` y~ vnug`gnuc k~f`u |o~jilùj nj k` wu jylilùj m`il` nk on~g`klydc* Y~ noli`il` `~wùjcd` jc m | p~nnjicjwu`uk` nj nk àdelwc gn k`y unk`ilcjny nicjùdli`y c gn k`y nywu~iw~u`y ycil`kny ‗

Page 83: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 83/181

gcjgn ` vniny yn m` e~yi`gc np~lvci`g`dnjwn‗+ yljc nj wcg` k` kldlw`ilùj | k`ljdnjylg`g gn k` nyonu` i~kw~u`k ylw~`g` xcu njild` gn `p~ìkk`y* K` ilvlklr`ilùj gn k`

@jwlfûng`g ikàyli` yn gnoljä` xcu nk gny`uuckkc gn ~j`y y~xnunywu~iw~u`y gn ~j`ycolywli`ilùj | icdxknblg`g ylj lf~`k+ ylw~`g`y yceun ~j`y ljou`nywu~iw~u`y d`wnul`knygn ~j` wcyp~ng`g | yldxklilg`g unk`wlv`dnjwn ljv`ul jwny2 nj nk d~jgcfunicuucd`jc ylndxun n}lywlù ~j` gu`dàwli` gnyxucxcuilùj njwun k` eùvng` gnk ilnkcljwnkniw~`k | xckäwlic | k` nywunimnr gnk y~nkc nicjùdlic* I~`jgc kknfù y~ ick`xycolj`k+ j`g` nu` dnjcy cevlc p~n nk mnimc gn p~n y~ knf`gc y~xnunywu~iw~u`k ‗`mcu`ljdnjy`dnjwn glyw`jwn gn k`y ljdngl`w`y un`klg`gny ycil`kny‗ m`euä` gn yceunvlvlukn+xcu d~| y~`vlr`g` p~n o~nu` y~ ocud`* X`u` nkkc nu` jniny`ul` ~j` v`ylb` nyxniäoli`+y~olilnjwndnjwn `knb`g` gn k`y ljywlw~ilcjny ikàyli`y gn k` @jwlfûng`g |+ ylj nde`ufc+dckgn`g` nj y~ ynjc |+ xcu w`jwc+ i`x`r gn kleu`uyn gn k` mni`wcden fnjnu`k x`u`wu`jydlwlu kcy dlywnulcycy dnjy`bny gnk x`y`gc ` ~j o~w~uc dnjcy `v`jr`gc* K`Lfknyl` i~dxklù cebnwlv`dnjwn ny` o~jilùj* Nj gnwnudlj`gcy `yxniwcy o~jg`dnjw`kny+k` ilvlklr`ilùj y~xnunywu~iw~u`k gn k` @jwlfûng`g o~n y~xnulcu ` k` gnk on~g`klydcg~u`jwn ~j dlknjlc+ nywc ny+ m`yw` k` ìxci` p~n m`euä` gn kk`d`uyn icjyilnjwndnjwn `yä dlyd` y~ Unj`ildlnjwc+ x`u` xcjnu gn d`jlolnywc k` unfunylùj ljwnudngl`* K`icjglilùj gn y~ xcgnu glonulgc+ ` wu`vìy gn kcy ylfkcy i`ùwlicy | xuldlwlvcy gn k` Ng`g

Cyi~u`+ o~n k` g~u`ilùj gn k` Lfknyl`* Jljf~j` cwu` wu`jylilùj gljàdli` gn ~j dcgcgn xucg~iilùj ` cwuc unvnk` k` dlyd` glo~ylùj nj nk gny`uuckkc y~xnunywu~iw~u`k1jljf~j` cwu` icjwlnjn w`dxcic ~j` ljywlw~ilùj gn w`jw` njvnuf`g~u`*

K` Lfknyl` o~n+ x~ny+ nk x~njwn ljglyxnjy`ekn njwun gcy ìxci`y nj ~j` wu`jylilùj¡i`w`ywuùoli`± | jc* ¡`i~d~k`wlv`± njwun gcy dcgcy gn xucg~iilùj -i~|` nywu~iw~u`glvnuflù jniny`ul`dnjwn lj wcwc gn k` wu`jylilùj njwun nk on~g`klydc | nk i`xlw`klydc,*Ylfjloli`wlv`dnjwn+ k` Lfknyl` o~n nk dnjwcu colil`k gnk xuldnu ljwnjwc ylywndàwlic x`u`¡unjcv`u± nk Ldxnulc nj Ciilgnjwn+ k` dcj`up~ä` i`uckljfl`* Icj nk Nyw`gc i`uckljflcic$

QXàf* 096T

dlnjr` k` mlywcul` gnk on~g`klydc xucxl`dnjwn glimc+ xcup~n nywn njcudn nyo~nurclgnckùflic | `gdljlywu`wlvc x`u` ¡uniun`u± nk ylywnd` ldxnul`k gnk vlnbc d~jgc+fu`il`y ` ~j` wäxli` ljvnuylùj+ icjwnjä` | nji~euä` k` ljvck~jw`ul` ickci`ilùj gn kcyildlnjwcy gnk j~nvc* Nj k` nu` i`uckljfl` o~n i~`jgc yn glnucj kcy x`ycy gnilylvcyx`u` k` ocud`ilùj gnk on~g`klydc*

K` ldxcjnjwn n}x`jylùj gn k` j~nv` glj`ywä` ou`ji` glc+ ylj nde`ufc+ xci`y ynð`knyljdngl`w`y gn y~ knf`gc olj`k ` N~ucx`* Y~ wnd` ik`u`dnjwn gcdlj`jwn o~n k`~jloli`ilùj xckäwli` | dlklw`u gn Ciilgnjwn* K` vliwcul` gn I`ukcy D`uwnk nj Xclwlnuyounjwn ` kcy àu`eny nj nk `ðc 6>9 gnw~vc nk `v`jin gnk Lyk`d+ p~n `i`e`e` gn`eycuenu `k Nyw`gc vlylfcgc nj Nyx`ð`* Gnyx~ìy+ nj wunljw` vnkciny `ðcy+ I`ukcd`fjc`jn}lcjù k` Lw`kl` kcde`ug`+ icjp~lywù Y`bcjl` | Oulyl` n ljicuxcuù I`w`k~ð`* @yä ynicjvluwlù nj nk òjlic ycenu`jc gnk icjwljnjwn iulywl`jc o~nu` gn k`y oucjwnu`y gnElr`jilc+ icj k` n}inxilùj gnk lj iinylekn klwcu`k `yw~ul`jc* Nj nk `ðc =88+I`ukcd`fjc `y~dlù nk wäw~kc gn ndxnu`gcu gn Ciilgnjwn+ ljn}lywnjwn gnygn m`iä`d~imc wlndxc* K` n}x`jylùj i`uckljfl` jc o~n ~j dnuc njfu`jgnildlnjwc wnuulwcul`k*Y~y xunwnjylcjny ldxnul`kny unyxcjgä`j ` ~j` vnug`gnu` unvlw`klr`ilùj `gdljlywu`wlv`

| i~kw~u`k gnjwuc gn k`y oucjwnu`y gnk Ciilgnjwn icjwljnjw`k* Nk ylywnd` dcjnw`ulc ynunocudù | nyw`jg`uglrù | yn vckvlù ` uni~xnu`u nk icjwuck injwu`k yceun k` `i~ð`ilùjgn dcjng`y* Nj nywunim` iccuglj`ilùj icj k` Lfknyl`+ k` dcj`up~ä` i`uckljfl`x`wuciljù ~j` unjcv`ilùj gn k` klwnu`w~u`+ k` olkcycoä` | k` ng~i`ilùj* Yn njvl`ucjdlylcjny unklflcy`y ` k`y wlnuu`y x`f`j`y ylw~`g`y o~nu` gnk Ldxnulc* K` n}wnjy` |j~nv` rcj oucjwnulr` gn @knd`jl`+ `dxkl`g` xcu nk ycdnwldlnjwc gn k`y wule~yy`bcj`y+ o~n i~lg`gcy`dnjwn `wnjglg` xcu vnr xuldnu` | ylywndàwli`dnjwn icjvnuwlg``k iulywl`jlydc+ xucfu`d` o`ilklw`gc xcu nk gnyxk`r`dlnjwc gn k` icuwn i`uckljfl` m`il`nk nywn+ ` @p~lyfuàj+ ylw~`g` ` dlw`g gn i`dljc njwun nk Kclu` | nk Nke`* @gndày+ yn

Page 84: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 84/181

wnblù ~j` ung `gdljlywu`wlv`+ d~| nk`ecu`g` | injwu`klr`g`+ yceun wcg`y k`y wlnuu`yp~n yn n}wlnjgnj gnygn I`w`k~ð` ` Yimkny lf | gnygn Jcud`jgä` ` Nywlul`* Y~ ~jlg`geàyli` o~n nk icjg`gc+ gnulv`gc gn k` `jwlf~` ilvlw`wly ucd`j`* Kcy jcekny gnicjol`jr` nu`j jcdeu`gcy icjgny icj xcgnuny dlklw`uny | b~glil`kny x`u` fcenuj`uny`y unflcjny nj ~j` ik`u` | oludn gnknf`ilùj gn k` `~wculg`g xòekli`+ unvci`ekn xcunk ndxnu`gcu* P~lrà m~ec nj wcgc nk Ldxnulc njwun 5>8 | 9>8 gn nywcy glfj`w`ulcy+ `p~lnjny jc yn x`f`e` ~j y`k`ulc+ yljc p~n unileä`j ~j` x`uwn xucxcuilc$

QXàf* 09=T

j`k gn k`y unjw`y kci`kny gn k` dcj`up~ä` | icjinylcjny wnuulwcul`kny nj nk icjg`gc 58*K`y i`uunu`y icjg`kny jc nyw`e`j kldlw`g`y ` ~j yckc glywulwc2 ~j jcekn icdxnwnjwnxcgä` ynu wu`jyonulgc y~inylv`dnjwn ` glywljw`y unflcjny+ `~jp~n nj k` xuàiwli` jcnu`j ouni~njwny k`y unvci`ilcjny jl kcy wu`yk`gcy gn icjg`gc* Kcy k`rcyljwnud`wuldcjl`kny | k`y ndlfu`ilcjny gn k`y o`dlkl y wnuu`wnjlnjwny gnygn k`yglvnuy`y unflcjny gnk Ldxnulc iun`ucj ilnuw` e`yn ycil`k x`u` ~j` `ulywciu`il`¡y~xu`ìwjli ±+ lde~lg` gn lgnckcfä` ldxnul k 50* @k dlydc wlndxc+ ` nywn ylywnd`unflcj`k gn icjg`gcy yn y~xnux~yc ~j fu~xc injwu`k dày ung~ilgc gn d`fj`wnyiknuli`kny | yni~k`uny+ xucingnjwny nj y~ d`|cuä` gn Kcunj` | @ky`il` | p~n `dnj~gc nyw`e`j dày inui` gnk yìp~lwc xnuycj`k gnk xucxlc ndxnu`gcu* Gn nywn fu~xcy`kä`j kcy dlyyl gcdljlil + unynuv` dùvlk gn `fnjwny ldxnul`kny gluniwcy+ njvl`gcy nji`klg`g gn xknjlxcwnjil`ulcy x`u` njounjw`uyn ` kcy xuceknd`y nyxnil`kdnjwn g~ucy |gloäilkny gn k`y xucvljil`y undcw`y* Kcy dlyyl yn icjvluwlnucj nj ~j` ljywlw~ilùjunf~k`u gnk fcelnujc gn I`ukcd`fjc ` x`uwlu gnk `ðc =851 njvl`gcy jcud`kdnjwn njx`unb`y+ xucfunylv`dnjwn yn unik~w`ucj gn njwun kcy celyxcy | `e`gny+ x`u` `lyk`ukcygn k`y xunylcjny kci kny p~n x~glnu`j nbnuinuyn yceun y~y dlylcjny* Nkkcy nu`jp~lnjny `ynf~u`e`j nj xuljilxlc k` noniwlv` ljwnfu`ilùj gn k` n}wnjy` ung icjg`k*I`g` vnr yn ~wlklr`ucj dày kcy gci~dnjwcy nyiulwcy+ nj ~j nyo~nurc xcu dnbcu`u k`ywu`glilcjny gnk `j`ko`enwlydc ylj `gcujcy mnung`gc gn kcy dnucvljflcy 55* Xnuc nj k`xuàiwli` m`eä` d~im`y u~xw~u`y | gndcu`y nj nyw` d`p~lj`ul`+ i~|c o~jilcj`dlnjwc

ylndxun o~n n}wund`g`dnjwn knjwc | dcknywc+ ` o`kw` gn ~j` ynul` e~uciu`il` x`k`wlj`p~n xucxcuilcj`u` k` ljwnfu`ilùj ldxnuycj`k gnk ylywnd`* Icj wcgc+ | g`g`y k`yicjglilcjny gn k` ìxci`+ nk `ki`jin | k` d`fjlw~g gn kcy lgn`kny `gdljlywu`wlvcyi`uckljflcy icjywlw~|nucj ~j kcfuc ocudlg`ekn*

Xnuc k`y vnug`gnu`y | xucdnwngcu`y ljjcv`ilcjny gn k` ìxci` nyw`e`j nj cwu` x`uwn+nywc ny+ nj k` fu`g~`k `x`ulilùj gn k`y ljywlw~ilcjny o~jg`dnjw`kny gnk on~g`klydc xcugne`bc gnk `x`u`wc gnk fcelnujc ldxnul`k* K` F`kl` dnucvljfl` |` m`eä` icjcilgc nk

b~u`dnjwc gn olgnklg`g xnuycj`k `k dcj`ui` unlj`jwn | k` icjinylùj gn wlnuu`y un`kny` kcy ynuvlgcuny jcekny* Xnuc58 O* K* Fu`jymco+Wmn I`uckljfl`jy `jg wmn Ou`jalym dcj`uim| + Kcjguny+ 0<60+ x* <0*50

M* Olimwnj`~+Wmn I`uckljfl`j Ndxlun + C}ocug+ 0<>6+ xx* 008$9*55 F`jymco+ Wmn I`uckljfl`jy `jg wmn Ou`jalym dcj`uim| + xx* 05>$9>*

QXàf* 09<T

nywcy gcy mnimcy j~ji` yn icdelj`ucj nj ~j yckc n ldxcuw`jwn ylywnd`* Kcyycenu jcy dnucvljflcy glywule~|nucj jcud`kdnjwn k`y wlnuu`y gluniw`dnjwn ` y~yynf~lgcuny kn`kny+ wcd`jgc nk wìudljc niknylàywlic enjnolil~d x`u` gnylfj`u nyw`yicjinylcjny* Dày w`ugn+ d~im`y gn k`y wlnuu`y glywule~lg`y gn nyw` ocud` o~nucjicjolyi`g`y ` k` Lfknyl` xcu nk klj`bn gn kcy @uj~kocy icj cebnwc gn un~jlu j~nvcyyckg`gcy x`u` y~y nbìuilwcy 59+ dlnjwu`y k` Lfknyl` nu` icdxnjy`g` xcu Xlxljc LLL icj k`ljwucg~iilùj gn kcy glnrdcy+ p~n nj `gnk`jwn icjywlw~|nucj k` òjli `xuc}ld`ilùj `

~j ldx~nywc fnjnu`k nj nk unljc ou`jic* Xnuc o~n k` ìxci` gn I`ukcd`fjc k` p~n`j~jilù nk icdlnjrc gn k` yäjwnyly o~jg`dnjw`k njwun k`y gcj`ilcjny gn wlnuu` | kcy väji~kcy gnk ynuvlilc* G~u`jwn nk òkwldc xnuäcgc gnk ylfkc _LLL+ nk ¡v`y`kk`bn -mcdnj`bnxnuycj`k, | nk ¡enjnolilc± -icjinylùj gn wlnuu`y, yn o~jglnucj knjw`dnjwn+ | nj nk

Page 85: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 85/181

wu jyi~uyc gnk ylfkc L] nk ¡enjnolilc± yn `yldlkù xucfunylv`dnjwn+ ` y~ vnr+ `k¡mcjcu± -i`ufc | b~ulygliilùj xòeklicy, 57* K`y icjinylcjny gn wlnuu` xcu kcy ycenu`jcygnb`ucj gn ynu yldxkny unf`kcy x`u` icjvnuwluyn nj wnjnjil`y icjglilcj`g`y+glyou~w`g`y ` i`delc gn ynuvlilcy g`gcy e`bc b~u`dnjwc+ | kcy i`ufcy `gdljlywu`wlvcydày e`bcy wnjglnucj ` `xuc}ld`uyn knf`kdnjwn ` nkk`y* ^j` ik`yn ycil`k gn v`yyl gcdljlil+ v`y`kkcy gluniwcy gnk ndxnu`gcu p~n unileä`j y~y enjnolilcy gnk xucxlcI`ukcd`fjc+ yn gny`uuckkù `mcu` nj nk i`dxc+ ocud`jgc ~j` ik`yn wnuu`wnjlnjwn kci`knjwundnrik`g` icj k`y `~wculg`gny icjg`kny gnk Ldxnulc* Nywcy v`yyl un`kny o~nucjp~lnjny icjywlw~|nucj nk jòiknc gnk nbìuilwc i`uckljflc+ kk`d`gc `ðc wu`y `ðc x`u`xunyw`u y~y ynuvlilcy nj k`y icjwlj~`y i`dx`ð`y n}wu`jbnu`y gn I`ukcd`fjc* Xnuc nkylywnd` yn n}wnjglù d~imc dày `kkà gn k` gluniw` kn`kw`g `k ndxnu`gcu* Cwucy v`y`kkcynu`j wlw~k`uny gn enjnolilcy gn xuäjilxny p~n+ ` y~ vnr+ nu`j v`y`kkcy gnk y~xundcycenu`jc* @k dlydc wlndxc+ k`y ¡ljd~jlg`gny± knf`kny ljlil`kdnjwn nyxniäoli`y gn k`Lfknyl` ‗n}njilcjny b~uägli`y gn kcy xnub~glil`kny iùglfcy fnudàjlicy icjinglg`y `xuljilxlcy gn k` Ng`g Cyi~u`‗ icdnjr`ucj ` n}wnjgnuyn ` kcy f~nuunucy yni~k`uny* @ x`uwlu gn njwcjiny+ kcy v`y`kkcy gcw`gcy gn nyw`y ljd~jlg`gny nyw`e j ` y`kvc gn k`yljwnuonunjil y gn kcy icjgny nj y~y xucxlng`gny* Nk uny~kw`gc olj`k gn nyw` nvck~ilùjicjvnufnjwn o~n k` `x`ulilùj gnk ¡on~gc±+ icdc icjinylùj gnknf`g` gn wlnuu`

ljvnywlg` icj xcgnuny b~uä$59 G* E~kkc~fm+Wmn `fn co Im`uknd`fjn + Kcjguny+ 0<?>+ xx* 9>$?*57 K* M`kxmnj+Im`uknd`fjn nw L“Ndxlun i`uckljflnj + X`uäy+ 0<7<+ xàflj`y 0<=$58?+ 7=?$<91 Ec~wu~imn+Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + L+ xx* 0>8$<*

QXàf* 078T

glicy | xckäwlicy ` i`delc gnk ynuvlilc dlklw`u* @xuc}ld`g`dnjwn nj k` dlyd` ìxci`+nk gny`uuckkc dlklw`u gn ~j i`e`kknuä` o~nuwndnjwn `ud`g` icjwule~|ù ` k`icjycklg`ilùj gnk j~nvc väji~kc ljywlw~ilcj`k+ `~jp~n jc o~n gluniw`dnjwnunyxcjy`ekn gn y~ `x`ulilùj* W~vc p~n x`y`u ~j ylfkc x`u` p~n nk xknjc ylywnd` gnon~gcy yn dckgn`u` | nim`u` u`äiny nj Ciilgnjwn+ xnuc y~ xuldnu n ljicjo~jgleknjòiknc |` nu` vlylekn e`bc I`ukcd`fjc*

Dlnjwu`y w jwc+ k`y icjwlj~`y f~nuu`y gnk unlj`gc wnjglnucj ` gnfu`g`uxucfunylv`dnjwn k` ylw~`ilùj gn k` d`|cuä` gn k` xcek`ilùj u~u`k* K`y icjglilcjny gnki`dxnylj`gc kleun | f~nuunuc gn k` ycilng`g fnudàjli` wu`glilcj`k m`eä`j ylgc kcygnyxk`r`dlnjwcy nj nk i~kwlvc gn wlnuu`y | ~j wlxc gn f~nuu` kci`k | nyw`ilcj`k*I~`jgc kcy `ynjw`dlnjwcy `fuäick`y yn nyw`elklr`ucj | k`y i`dx`ð`y dlklw`uny ynmlilnucj dày `dxkl`y | xuckcjf`g`y+ k` e`yn d`wnul`k gn k` ~jlg`g ycil`k njwun k`f~nuu` | nk i~kwlvc yn p~neuù ljnvlw`ekndnjwn* K` f~nuu` yn icjvluwlù nj k` knb`j`xunuucf`wlv` gn ~j` jceknr` dcjw`g`+ dlnjwu`y p~n ~j i`dxnylj`gc yngnjw`ulcwu`e`b`e` nj i`y` x`u` d`jwnjnu ~j ulwdc xnud`jnjwn gn i~kwlvc+ gny`ud`gc |i`uf`gc icj k` xucvlylùj gn y~dljlywucy x`u` kcy nbìuilwcy un`kny 5>* Nk uny~kw`gc o~n ~jgnwnulcuc fnjnu`k nj k` xcylilùj gn k` d`y` gn xcek`ilùj `fu`ul` |+ `yä+ w`delìj o~nnj nywn xnuäcgc i~`jgc wcdù ocud` k` i`u`iwnuäywli` ~jlg`g on~g`k gn xucg~iilùj+i~kwlv`g` xcu ~j i`dxnylj`gc gnxnjglnjwn* Nj k` xuàiwli`+ nk Ldxnulc i`uckljflc o~n~j` rcj` wnuulwcul`k inuu`g`+ icj ~j icdnuilc n}wnulcu ljylfjloli`jwn+ ` xny`u gn y~youcjwnu`y gn kcy d`uny Dnglwnuuàjnc | gnk Jcuwn+ | icj nyi`y` ilui~k`ilùj dcjnw`ul`*Y~ unyx~nyw` nicjùdli` `k `lyk`dlnjwc o~n nk gny`uuckkc gn ~j ylywnd` ynðcul`k* K`vlkk` gnk unlj`gc gn I`ukcd`fjc |` `jwlilx`e` k` nywu~iw~u` gnk ynðcuäc gn icdlnjrcygn k` Ng`g Dngl`+ nywc ny+ ~j` fu`j olji` `~wàup~li` icdx~nyw` xcu k`y wlnuu`y gnkynðcu | ~j` d~kwlw~g gn xnp~nð`y x`uink`y gn kcy i`dxnyljcy* K` n}wnjylùj gn nywcygcdljlcy jcelkl`ulcy c iknuli`kny nu` icj ouni~njil` d~| icjylgnu`ekn+ gn =88 ` 0*?88 mniwàun`y* Gnelgc ` kcy xuldlwlvcy dìwcgcy gn i~kwlvc+ nk unjgldlnjwc `fu`ulc nu`

d~| e`bc n ljik~yc k` xucxcuilùj 020 jc nu` nj `eyck~wc gnyicjcilg`5?

* K` nyxniäoli`unynuv` ynðcul`k+ nkd`jy~y ljgcdljli`w~y + xcgä` `e`ui`u p~lrà m`yw` ~j i~`uwc gnwcg` k` n}wnjylùj1

Page 86: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 86/181

5> _ì`jyn k`y xnjnwu`jwny ceynuv`ilcjny gn G~e|2 F~nuulnuy nw x`|y`jy + x* >>*5? B* Euc~yy`u+Wmn ilvlklr`wlcj co Im`uknd`fjn + Kcjguny+ 0<?=+ xx* >6$?81 G~e|+F~nuulnuy nw x`|y`jy + x*9=*

QXàf* 070T

nk unywc nu` i~kwlv`gc jcud`kdnjwn xcu kcy ynuvl c d`jilxl` `ynjw`gcy nj xnp~nðcy

¡d`jycy±* Nywcy ylnuvcy icjywlw~ä j k` fu`j d`y` gn k` d`jc gn ceu` u~u`kgnxnjglnjwn |+ `~jp~n y~ gnjcdlj`ilùj knf`k nu` wcg`vä` k` gn k` x`k`eu` ucd`j`np~lv`knjwn ` ¡nyik`vc±+ y~ icjglilùj nyw`e` un`kdnjwn dày inui` gn k` gnk o~w~uc¡ylnuvc± dnglnv`k+ i`delc p~n p~ngù unflywu`gc xcu ~j gnyxk`r`dlnjwc yndàjwlic njnk ~yc gnk wìudljc ynuv~y nj nk ylfkc _LLL* Nknuf`yw~k~d |` m`eä` gny`x`unilgc* Kcyd`jilxl` i`uckljflcy nu`j fnjnu`kdnjwn o`dlkl`y i`dxnylj`y `gyiulw`y ` k` wlnuu` |ceklf`g`y ` njwunf`y nj nyxniln | ` k` xunyw`ilùj gn wu`e`bc xnuycj`k ` y~y ynðcuny1n}`iilcjny p~n+ gn mnimc+ nu`j xuce`ekndnjwn y~xnulcuny ` k`y gn kcy `jwlf~cyickcjcy f`kcuucd`jcy* K`y fu`jgny olji`y i`uckljfl y xcgä`j icjwnjnu w`delìji`dxnyljcy `uunjg`w`ulcy kleuny -nj kcy d`jyny ljfnj~lkny ,+ ceklf`gcy ` njwunf`y |xunyw`ilcjny+ xnuc ylj ~j` gnxnjgnjil ynuvlk1 xnuc ìywcy nu`j d~imc dnjcyicd~jny 56* Kc dày ouni~njwn nu` p~n kcy d`jilxl` o~nynj icdxkndnjw`gcy+ x`u` nkwu`e`bc nj k`y wlnuu`y gnk ynðcu+ icj wu`e`b`gcuny `y`k`ul`gcy | icj vnug`gnucynyik`vcy+ p~n nj dcgc `kf~jc m`eä`j gny`x`unilgc wcg`vä`* G`g` k` `delf~`wnudljckcfä` gn k` ìxci`+ ny ldxcylekn olb`u icj `kf~j` n}`iwlw~g nk vck~dnj gn k`

vnug`gnu` d`jc gn ceu` nyik`v` nj k` N~ucx` i`uckljfl`+ xnuc yn m` i`ki~k`gc njwun~j 08 | ~j 58 xcu ilnjwc gn k` xcek`ilùj u~u`k 5=* Nk ylywnd` gn vlkk`n jc ylfjloli`+j`w~u`kdnjwn+ p~n k` xucxlng`g gn k` wlnuu` yn m~elnu` mnimc n}ik~ylv`dnjwn`ulywciuàwli`* Njwun k`y fu jgny n}wnjylcjny gn kcy gcdljlcy ynðcul`kny wcg`vä`y~eylywä`j xnp~nð`y x`uink`y `kcgl`kny xcynäg`y | i~kwlv`g`y xcu i`dxnyljcy kleuny- x`fnjyny c dnglciuny ,* Y~ i`jwlg`g unk`wlv` wcg`vä` jc m` ylgc gnwnudlj`g`+ `~jp~nnywà ik`uc p~n nj kcy xuldnucy `ðcy gn I`ukcd`fjc ~j` x`uwn `xunil`ekn gn k`xcek`ilùj i`dxnylj` yn ylw~`e` xcu njild` gn k` icjglilùj gn ynuvlg~deun* Xnuc+ `x`uwlu gn njwcjiny+ k`y unk`ilcjny u~u`kny eàyli`y gn xucg~iilùj gn ~j` j~nv` nu` ynldxk`jw`ucj gn ocud` xucfunylv`*

@ k` d~nuwn gn I`ukcd`fjc+ k`y ljywlw~ilcjny o~jg`dnjw`kny gnk on~g`klydc |`nyw`e`j xunynjwny e`bc k` eùvng` gn ~j Ld$56 U*$M* E`~wlnu+Wmn nicjcdli gnvnkcxdnjw co dngl`nv`k N~ucxn + Kcjguny+ 0<60+ xx* 77$>*5= Ec~wu~imn+Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + L+ xx* 098$01 vì`yn w`delìj nk `jàklyly gn G~e|+ F~nuulnuy nw

x`|y`jy + xx* 088$9+ M`| ~j e~nj `jàklyly gnk i`delc fnjnu`k n}xnuldnjw`gc nj k` Ou`jil` i`uckljfl`njwun k` nyik`vlw~g | k` ynuvlg~deun icdc nyw`w~y knf`k nj I* _nukljgnj+ K“nyik`v`fn g`jy k“N~ucxn dìglìv`kn + L+ xx* 699$76*

QXàf* 075T

xnulc yn~gcuucd`jc injwu`klr`gc* Gn mnimc+ d~| xucjwc yn mlrc nvlgnjwn p~n k`uàxlg` n}x`jylùj gn enjnolilcy+ | y~ iunilnjwn icjglilùj mnunglw`ul`+ wnjgä` ` yci`v`unk xny`gc `x`u`wc gn Nyw`gc i`uckljflc+ i~|c `delilcyc iunildlnjwc j~ji` m`eä`icuunyxcjglgc ` y~ vnug`gnu` i`x`ilg`g gn ljwnfu`ilùj `gdljlywu`wlv`+ gnelgc `kjlvnk n}wund`g`dnjwn e`bc gn k`y o~nur`y xucg~iwlv`y nj kcy ylfkcy _LLL | L]* K`~jlg`g ljwnuj` gnk Ldxnulc yn m~jglù d~| xucjwc njwun k`y f~nuu`y ilvlkny gljàywli`y

| k` iunilnjwn unflcj`klr`ilùj gn k`y ik`yny gn kcy d`fj`wny p~n `jwny kc m`eä`jd`jwnjlgc ~jlgc* @ nywc ylf~lù ~j` xuni`ul` glvlylùj wulx`uwlw` gn Ciilgnjwn* Kcyy`kv`bny n ljnyxnu`gcy `w`p~ny n}wnulcuny+ xucingnjwny gn wcgcy kcy x~jwcyi`uglj kny+ xcu d`u | wlnuu`+ un`klr gcy xcu kcy ljv`ycuny vlaljfcy+ y`uu`injcy |d`fl`uny+ x~kvnulr`ucj njwcjiny wcgc nk ylywnd` x`u`ldxnul`k gn fcelnujc icjg`k p~n

wcg`vä` p~ng`e` nj xln* Jc m`eä` jljfòj nbìuilwc c `ud`g` xnud`jnjwn p~n x~glnu`unylywlu nycy `y`kwcy1 k` i`e`kknuä` ou`ji` nu` knjw` | wcuxn gn dcvldlnjwcy1 k` okcu |j`w` lgnckùfli` gn k` `ulywciu`il` i`uckljfl` m`eä` xnunilgc nj k`y f~nuu`y ilvlkny* K`nywu~iw~u` xckäwli` injwu`klr`g`+ p~n I`ukcd`fjc m`eä` knf`gc+ yn gnuu~deù* Nj nk

Page 87: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 87/181

`ðc =>8+ xuàiwli`dnjwn wcgcy kcy enjnolilcy nu`j mnunglw`ulcy nj wcg`y x`uwny1 nj nk=68 |` yn m`eä`j gnyv`jnilgc kcy òkwldcy dlyyl gcdljlil 1 nj k` gìi`g` gn ==8+ kcyv`yyl gcdljlil m`eä`j gnulv`gc nj xcwnjw`gcy kci`kny1 nj k` gn =<8 kcy icjgny ynm`eä`j icjvnuwlgc un`kdnjwn nj ynðcuny unflcj`kny mnunglw`ulcy 5<* Nj k`y òkwld`ygìi`g`y gnk ylfkc L]+ ` dnglg` p~n k`y e`jg`y vlaljf`y | d`fl`uny `yck`e`j k`ywlnuu`y gn N~ucx` ciilgnjw`k+ o~n i~`jgc icdnjrù ` ~wlklr`uyn xcu vnr xuldnu` nkwìudljc on~g~d + k` vnug`gnu` x`k`eu` dnglnv`k x`u` gnylfj`u nk ¡on~gc±* W`delìjo~n njwcjiny i~`jgc nyxnil`kdnjwn nk i`dxc gn Ou`jil` yn vlc y~ui`gc gn i`ywlkkcy |ocuwloli ilcjny xulv`gcy+ nulflgcy xcu ynðcuny u~u`kny ylj jljf~j` `~wculr`ilùjldxnul`k+ icj cebnwc gn unylywlu kcy j~nvcy `w`p~ny eàue`ucy | `olji`u y~ xcgnuäckci`k* X`u` k` xcek`ilùj u~u`k nywn j~nvc x`ly`bn kknjc gn i`ywlkkcy nu` w`jwc ~j`xucwniilùj icdc ~j` xulylùj* Nk i`dxnylj`gc+ p~n |` m`eä` i`ägc nj ~j` iunilnjwny~bnilùj g~u`jwn kcy òkwldcy `ðcy gnk fcelnujc gn I`ukcd`fjc+ gnok`ilcjlyw`y |gnyf`uu`gcy xcu k` f~nuu`+ o~n `mcu`5< Ec~yy`ug+ Wmn ilvlklr`wlcj co Im`uknd`fjn + xx* 556$<1 K* D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kny ynicjg `yy`~w icjwun k“N~ucxn imuìwlnjjn + X uäy+ 0<?>+ xàflj`y 0>=$?> QK`y ljv`ylcjny* Nk ynf~jgc `y`kwc icjwu` k` N~ucx` iulywl`j` + E`uinkcj`+ K`ecu+ 0<?=T*

QXàf* 079Tgnoljlwlv`dnjwn `uucb`gc ` ~j icjglilùj gn ynuvlg~deun fnjnu`klr`g`* Nk`olji`dlnjwc gn kcy wcjnkny | wnuu`wnjlnjwny kci`kny nj k`y xucvljil`y xcu dnglc gnkj`ilnjwn ylywnd` gn on~gcy | k` icjycklg`ilùj gn y~y gcdljlcy | gn y~ ynðcuäc yceunnk i`dxnylj`gc ynuä`j kcy ildlnjwcy gnk on~g`klydc p~n knjw`dnjwn yn ycklgloliù xcuwcg` N~ucx` nj kcy gcy ylfkcy ylf~lnjwny*

QXàf* 07>T

YNF^JG@ X@UWN

L* N^UCX@ CIILGNJW@KQXàf* 076T

0* NK DCGC GN XUCG^IILÙJ ON^G@K

Nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k p~n `x`unilù nj N~ucx` ciilgnjw`k yn i`u`iwnulr`e`xcu ~j` ~jlg`g icdxknb`* Icj ouni~njil`+ k`y gnoljlilcjny wu`glilcj`kny gnkon~g`klydc m`j g`gc i~njw` gn nywn mnimc yùkc x`uil`kdnjwn+ icj nk uny~kw`gc gn p~nny gloäilk un`klr`u ~j `jàklyly gn k` gljàdli` gnk gny`uuckkc on~g`k* Nk on~g`klydc o~n~j dcgc gn xucg~iilùj gcdlj`gc xcu k` wlnuu` | xcu k` nicjcdä` j`w~u`k+ nj nk p~n jlnk wu`e`bc jl kcy xucg~iwcy gnk wu`e`bc nu`j dnui`jiä`y* Nk xucg~iwcu ljdngl`wc ‗nki`dxnyljc‗ nyw`e` ~jlgc ` kcy dnglcy gn xucg~iilùj ‗k` wlnuu`‗ xcu ~j` unk`ilùjycil`k nyxniäoli`* K` oùud~k` klwnu`k gn nyw` unk`ilùj k` xucxcuilcj` k` gnoljlilùj knf`kgn k` ynuvlg~deun2 fkne`n gyiulxwl + c `gyiulwcy ` k` wlnuu`1 nywc ny+ kcy ylnuvcy wnjä`j~j` dcvlklg`g b~uägli`dnjwn kldlw`g` 0* Kcy i`dxnyljcy p~n ci~x`e`j | i~kwlv`e`j k`wlnuu` jc nu`j y~y xucxlnw`ulcy* K` xucxlng`g `fuäick` nyw`e` icjwuck`g`xulv`g`dnjwn xcu ~j` ik`yn gn ynðcuny on~g`kny+ p~n n}wu`ä`j ~j xk~yxucg~iwc gnki`dxnylj`gc xcu dnglc gn unk`ilcjny gn icdx~kylùj xckäwlic$knf`kny* Nyw` icnuilùjn}wu`nicjùdli`+ p~n wcd`e` k` ocud` gn xunyw`ilcjny gn wu`e`bc+ unjw`y nj nyxniln ~ceklf`ilcjny icjy~nw~glj`ul`y gnk i`dxnyljc m`il` nk ynðcu+ yn nbnuiä` w`jwc nj k`unynuv` ynðcul`k+ vlji~k`g` gluniw`dnjwn ` k` xnuycj` gnk ynðcu+ icdc nj k`ywnjnjil`y c x`uink`y i~kwlv`g`y xcu nk i`dxnyljc* Y~ uny~kw`gc jniny`ulc nu` ~j``d`kf`d` b~uägli` gn n}xkcw`ilùj nicjùdli` icj `~wculg`g xckäwli`* Nk i`dxnyljcnyw`e` y~bnwc ` k` b~ulygliilùj gn y~ ynðcu* @k dlydc wlndxc+ kcy gnunimcy gnxucxlng`g gnk ynðcu yceun y~

Page 88: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 88/181

0 Iucjckùfli`dnjwn+ nyw` gnoljlilùj knf`k `x`unilù d~imc gnyx~ìy gnk onjùdnjc oàiwlic p~n gnylfj`e`*O~n ~j` gnoljlilùj ljvnjw`g` xcu kcy b~ulyw`y gnk Gnunimc ucd`jc nj kcy ylfkcy ]L | ]LL | xcx~k`ulr`g` njnk ylfkc ]L_* _ì`yn D`ui Ekcim+ Kny im`u`iwíuny culflj`~} gn k“mlywclun u~u`kn ou`jæ`lyn + X`uäy+ 0<>5+ xx*=<$<8 QK` mlywcul` u~u`k ou`jiny`2 i`u`iwnuny culflj`kny + E`uinkcj`+ Iuäwli`+ 0<6=T* Njicjwu`undcyunxnwlgcy nbndxkcy gn nywn unwu`yc nj k` icgloli`ilùj b~uägli` gn k`y unk`ilcjny nicjùdli`y | ycil`kny*

QXàf* 07=T

wlnuu` nu`j jcud`kdnjwn yùkc gn fu`gc2 nk ynðcu unileä` k` ljvnywlg~u` gn y~ygnunimcy gn cwuc jcekn -c jcekny, y~xnulcu+ ` p~lnj wnjä` p~n xunyw`u ynuvlilcy gni`e`kknuä`+ nywc ny+ xucvlylùj gn ~j` `|~g` dlklw`u noli`r nj wlndxc gn f~nuu`* Njcwu`y x`k`eu`y+ unileä` y~y wlnuu`y nj i`klg`g gn on~gc* @ y~ vnr+ nk ynðcu klflc nu`ouni~njwndnjwn v`y`kkc gn ~j y~xnulcu on~g`k 5+ | k` i`gnj gn ny`y wnjnjil ygnxnjglnjwny vlji~k`g`y `k ynuvlilc dlklw`u yn n}wnjgä` m`il` `uule` m`yw` kknf`u `kx~jwc dày `kwc gnk ylywnd` ‗nj k` d`|cuä` gn kcy i`ycy+ ~j dcj`ui ‗+ gn p~lnj+ njòkwld` ljyw`jil`+ wcg` k` wlnuu` xcgä` ynu nj xuljilxlc gcdljlc ndljnjwn* @ icdlnjrcygn k` ìxci` dnglnv`k+ kcy väji~kcy ljwnudnglcy i`u`iwnuäywlicy gn ny` bnu`up~ä` on~g`k+njwun nk yldxkn ynðcuäc | k` dcj`up~ä` ycenu`j`+ nu`j k` i`ywnkk`jä`+ k` e`ucjä`+ nkicjg`gc | nk xuljilx`gc* K` icjyni~njil` gn w`k ylywnd` nu` p~n k` ycenu`jä` xckäwli`

j~ji` yn `ynjw`e` nj ~j yckc injwuc* K`y o~jilcjny gnk Nyw`gc yn gnyljwnfu`e`j nj~j` glywule~ilùj vnuwli`k gn `uule` `e`bc+ xunily`dnjwn nj i`g` ~jc gn kcy jlvnkny njp~n yn ljwnfu`e`j xcu cwu` x`uwn k`y unk ilcjny xckäwli`y | nicjùdli`y* Nyw`x`uink`ilùj gn k` ycenu`jä` nu` icjy~yw`jil`k ` wcgc nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k*

Gn `mä yn gnulv`ucj wuny i`u`iwnuäywli`y nywu~iw~u`kny gnk on~g`klydc ciilgnjw`k+ wcg`ynkk`y gn ~j` ldxcuw jil` o~jg`dnjw`k x`u` y~ gljàdli`* Nj xuldnu k~f`u+ k`y~xnuvlvnjil gn k`y wlnuu`y icd~j`kny gn k`y `kgn`y | gn kcy `kcglcy gn kcyi`dxnyljcy+ kcy i~`kny+ xucingnjwny gn kcy dcgcy gn xucg~iilùj xunon~g`kny+ `~jp~njc fnjnu`gcy xcu nk on~g`klydc w`dxcic nu`j ljicdx`wlekny icj ìk* K` glvlylùj on~g`kgn ycenu`jä`y nj rcj y x`uwli~k`ulyw`y icj oucjwnu`y y~xnux~nyw`y+ | ylj jljfòjinjwuc gn icdxnwnjil` ~jlvnuy`k+ ylndxun xnudlwä` k` n}lywnjil` gn njwlg`gny

icuxcu`wlv`y ¡`kùfnj`y± nj y~y ljwnuywlilcy* \ `yä+ `~jp~n k` ik`yn on~g`k ljwnjw`u` gn vnr nj i~`jgc ldxcjnu k` jcud` gn j~kkn wnuun y`jy ynlfjn~u + nj k` xuàiwli` j~ji` kcicjylf~lù nj jljf~j` ocud`ilùj ycil`k on~g`k2 k`y wlnuu`y icd~j`kny ‗gnmny`y+xu`gcy | ecyp~ny‗ | kcy `kcglcy glyxnuycy ylndxun o~nucj ~j yniwcu ldxcuw`jwn gn k``~wcjcdä` | k` un$5 Nk mcdnj`bn klflc nu` wìijli`dnjwn ~j` ocud` gn mcdnj`bn p~n wnjä` xuld`iä` yceun wcgcy kcy gndàynj `p~nkkcy i`ycy nj p~n ~j v`y`kkc gnelnu` olgnklg`g ` d~imcy ynðcuny* Nj k` xuàiwli`+ ylj nde`ufc+ kcyynðcuny klflcy yn mlilnucj d~| xucjwc yljùjldcy gn i~`kp~lnu y~xnulcu on~g`k+ | nk mcdnj`bn klflc xnuglùy~ xuldlfnjl | nyxniäoli` glywljilùj+ D`ui Ekcim+ On~g`k ycilnw| + Kcjguny+ 0<?5+ xx* 507$0= QK` ycilng`g on~g`k + Dì}lic+ WNM@+ 0<>=T*

QXàf* 07<T

ylywnjil` i`dxnylj`y+ icj gnilylv`y icjyni~njil`y x`u` k` xucg~iwlvlg`g `fu`ul`wcw`k9* @gndày+ gnjwuc gnk dlydc ylywnd` ynðcul`k+ k` nywu~iw~u` nyi`kcj`g` gn k`xucxlng`g p~ng`e` n}xuny`g` nj k` i`u`iwnuäywli` glvlylùj gn k`y+ wlnuu`y njwun nkgcdljlc gnk ynðcu+ cuf`jlr`gc gluniw`dnjwn xcu y~y `gdljlywu`gcuny | i~kwlv`gc xcuy~y vlkk`jcy+ | k`y x`uink`y gn kcy i`dxnyljcy+ gn k`y p~n unileä` ~j xk~yxucg~iwcicdxkndnjw`ulc+ xnuc i~|` cuf`jlr`ilùj | icjwuck gn k` xucg~iilùj nyw`e` nj d`jcygn kcy xucxlcy vlkk`jcy 7* @yä x~ny+ jc n}lywä` ~j` icjinjwu`ilùj ynjilkk` | mculrcjw`kgn k`y gcy ik`yny eàyli`y gn k` nicjcdä` u~u`k nj ~j` yck` | mcdcfìjn` ocud` gnxucxlng`g* Gnjwuc gnk ynðcuäc+ k`y unk`ilcjny gn xucg~iilùj nyw`e`j dngl`g`y `wu`vìy gn ~j nyw`w~wc `fu`ulc g~`k* Xcu cwu` x`uwn+ n}lywä` ` dnj~gc ~j` j~nv`gly|~jilùj njwun k` b~ywlil` ` k` p~n nyw`e`j ycdnwlgcy kcy ylnuvcy nj kcy wule~j`knyynðcul`kny Qd`jcul`k T gn y~ ynðcu | k`y b~ulygliilcjny ynðcul`kny Q ynlfjn~ul`k T gnkynðcuäc wnuulwcul`k* Kcy ynðcuäcy jc icljilgä`j jcud`kdnjwn icj i`g` `kgn`+ yljc p~nnyw`e`j glywule~lgcy njwun v`ul`y gn ìyw`y1 gn `mä p~n+ ` k` ljvnuy`+ nj i~`kp~lnu `kgn`

Page 89: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 89/181

nyw~vlnu`j njwundnrik`gcy ~j` d~kwlw~g gn gcdljlcy ynðcul`kny gn glonunjwnyynðcuny* Xcu njild` gn nywn njd`u`ð`gc k`enuljwc b~$9 Njfnky ylndxun y~eu`|ù icuuniw`dnjwn k`y icjyni~njil`y ycil`kny gn k`y icd~jlg`gny gn `kgn`+ljwnfu`g`y xcu k`y wlnuu`y icd~j`kny | nk ylywnd` gn ucw`ilùj wulnj`k+ x`u` k` icjglilùj gnk i`dxnylj`gcdnglnv`k* Nywc o~n+ `oludù nj Nk culfnj gn k` o`dlkl`+ k` xucxlng`g xulv`g` | nk Nyw`gc + kc p~n glc ¡` k`ik`yn cxuldlg` gn kcy i`dxnyljcy+ m`yw` e`bc k` dày iu~nk ynuvlg~deun gn k` Ng`g Dngl`+ ~j` icmnylùjkci`k | ~j` o~nur` gn unylywnjil` p~n jc w~vlnucj ` y~ glyxcylilùj kcy nyik`vcy gn k` @jwlfûng`g | jcwlnjn nk xucknw`ul`gc dcgnujc±+ D`u}$Njfnky+ Ynkniwng cuay + Kcjguny+ 0<?=+ x* >6> QCeu`y nyicflg`y +D`gulg+ @a`k+ 0<6>+ LL+ xàflj`y 959$7T* E`yàjgcyn nj k` ceu` gnk mlywcul`gcu `kndàj D`~unu+ Njfnkyiunä` np~lvci`g`dnjwn p~n ny`y icd~jlg`gny+ i~|c culfnj undcjw`e` m`yw` kcy icdlnjrcy gn k` Ng`gCyi~u`+ nu`j ¡`ycil`ilcjny gn d`ui`y± i~`jgc+ nj un`klg`g+ ìyw`y o~nucj ~j` ljjcv`ilùj gn olj`kny gn k`Ng`g Dngl`+ p~n `x`unilnucj xcu vnr xuldnu` nj nk ylfkc ]L_* Xnuc nywn nuucu jc `oniw` ` kc nynjil`k gny~ uf~dnjwc*7 Kcy ynðcuäcy dnglnv`kny w~vlnucj ~j` nywu~iw~u` v`ul`ekn ynfòj nk np~lkleulc unk`wlvc p~n nj nkkcyn}lywlù njwun nycy gcy icdxcjnjwny* Nj ~j n}wundc m`eä` Q~j`y xci`yT olji`y icjy`fu`g`y xcu icdxknwc` k` unynuv` ynðcul`k+ w`kny icdc k`y ¡ fu`jfny ± ilywnuilnjyny i~kwlv`g`y xcu knfcy1 nj nk cwuc n}wundcm`eä` w`delìj `kf~j`y olji`y `uunjg`g`y xcu icdxknwc ` i`dxnyljcy `uunjg`w`ulcy* Xnuc nk wlxc dàyn}wnjglgc o~n ylndxun ~j` icdelj`ilùj gn gcdljlc ynðcul`k | wnjnjil`y nj glvnuy`y xucxcuilcjny2 ¡Nyw`icdxcylilùj elk`wnu`k gnk ynðcuäc | gn y~y unjw`y ylndxun o~n k` vnug`gnu` jcw` glywljwlv` gnk ynðcuäcwäxlic±+ D* D* Xcyw`j+Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + Kcjguny+ 0<65+ xx* =<$<7*

QXàf* 0>8T

uäglic yn ylw~`e` jcud`kdnjwn k` m`~wn b~ywlin gn kcy ynðcuäcy wnuulwcul`kny+ i~|` rcj`gn icdxnwnjil` nu` fncfuàoli` | jc icuunyxcjglnjwn ` kcy gcdljlcy >* K` ik`yni`dxnylj` gn k` p~n yn n}wu`ä` nk xk~yxucg~iwc nj nywn ylywnd` m`elw`e`+ x~ny+ ~jd~jgc ycil`k gn xunwnjylcjny | xcgnuny y~xnux~nywcy+ i~|`y glvnuy`y | xk~u`kny¡ljyw`jil`y± gn n}xkcw`ilùj iun`e`j k`wnjwny ljwnuywlilcy | glyiunx`jil`y+ ldxcyleknynj ~j ylywnd` b~uäglic | nicjùdlic dày ~jloli`gc* K` icn}lywnjil` gn k`y wlnuu`yicd~j`kny+ `kcglcy | x`uink`y+ icj nk xucxlc gcdljlc ynðcul`k+ nu` icjywlw~wlv` gnkdcgc gn xucg~iilùj on~g`k nj N~ucx` ciilgnjw`k | w~vc icjyni~njil`yo~jg`dnjw`kny x`u` y~ gny`uuckkc*

Nj ynf~jgc k~f`u+ n ljik~yc dày ldxcuw`jwn p~n kc `jwnulcu+ k` x`uink`ilùj gnycenu`jä`y xucg~bc nj N~ucx` ciilgnjw`k nk onjùdnjc gn k` il~g`g dnglnv`k* ^j` vnrdày+ k` fìjnyly gn k` xucg~iilùj dnui`jwlk ~ue`j` jc gnen ylw~`uyn gnjwuc gnkon~g`klydc icdc w`k+ xcup~n nvlgnjwndnjwn ny `jwnulcu ` ìk* Ylj nde`ufc+ nk dcgc gnxucg~iilùj on~g`k o~n nk xuldnuc p~n kn xnudlwlù ~j gny`uuckkc ~wùjcdc nj nk d`uicgn ~j` nicjcdä` j`w~u`k `fu`ul`* Nk mnimc gn p~n k`y d`|cuny il~g`gny dnglnv`knyj~ji` x~glnu`j ulv`klr`u nj d`fjlw~g icj k`y gn kcy ldxnulcy gn k` @jwlfûng`g+ c gn

@yl`+ m` ci~kw`gc ouni~njwndnjwn k` vnug`g gn p~n y~ o~jilùj gnjwuc gn k` ocud`ilùjycil`k nu` d~imc dày `v`jr`g`* Nj nk Ldxnulc ucd`jc+ icj y~ nk`ecu`g` ilvlklr`ilùj~ue`j`+ k`y il~g`gny nyw`e`j y~ecuglj`g`y `k gcdljlc gn kcy wnuu`wnjlnjwny jceknyp~n vlvä`j nj nkk`y+ xnuc jc gn nkk`y* Nj Imlj`+ k`y v`yw`y `fkcdnu`ilcjny gn k`y

xucvljil`y nyw`e`j icjwuck`g`y xcu kcy e~uùiu`w`y d`jg`uljny p~n unylgä`j nj ~jglywulwc nyxnil`k ynx`u`gc gn wcg` `iwlvlg`g icdnuil`k* Xcu nk icjwu`ulc+ k`yx`u`glfdàwli`y il~g`gny dnglnv`kny gn N~ucx`+ p~n nbnuiä j nk icdnuilc | k`d`j~o`iw~u`+ nu j icd~j`y `~wcfcenuj`g`y+ p~n fcr`e`j gn ~j `~wcjcdä`icuxcu`wlv`+ xckäwli` | dlklw`u unyxniwc ` k` jceknr` | ` k` Lfknyl`* D`u} vlc nyw`glonunjil` icj wcg` ik`ulg`g | k` n}xunyù gn ocud` dndcu`ekn2 ¡K` mlywcul` `jwlf~`ikàyli` ny mlywcul` ~ue`j`+ xnuc gn il~g`gny e`y`g`y yceun k` xucxlng`g gn k` wlnuu` |k`> M`| ~j n}inknjwn `jàklyly gn kcy u`yfcy eàylicy gn nywn ylywnd` nj E* M* Yklimnu v`j E`wm+ Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + Kcjguny+ 0<?9+ xx* 7?$>0 QMlywcul` `fu`ul` gn N~ucx` ciilgnjw`k + E`uinkcj`+Xnjäjy~k + 0<67T* Gcjgn jc m`eä` ynðcuäcy wnuulwcul`kny+ icdc nj k` d`|cu x`uwn gn Ljfk`wnuu`+ kcyglvnuycy ynðcuäcy p~n n}lywä`j gnjwuc gn ~j` dlyd` `kgn` g`e`j ` k` icd~jlg`g i`dxnylj` ~j d`ufnjicjylgnu`ekn x`u` y~ ~wcuunf~k`ilùj1 vì`yn Xcyw`j+ Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + x* 006*

QXàf* 0>0T

Page 90: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 90/181

`fuli~kw~u`1 k` mlywcul` `ylàwli` ny ~j` nyxniln gn ~jlg`g ljglonunjwn gn il~g`g |i`dxc -nj nywn i`yc+ k`y il~g`gny vnug`gnu`dnjwn fu`jgny gnenj ynu icjylgnu`g`ydnu`dnjwn icdc i`dx`dnjwc ynðcul`k+ icdc ~j` y~xnuxcylilùj yceun k` nywu~iw~u`xucxl`dnjwn nicjùdli`,1 k` Ng`g Dngl` -ìxci` fnudàjli`, y~ufn gn k` wlnuu` icdcyngn gn k` mlywcul`+ mlywcul` i~|c gny`uuckkc xcywnulcu yn icjvlnuwn k~nfc nj ~j`icjwu`xcylilùj njwun il~g`g | i`dxc1 k` Qmlywcul`T dcgnuj` ny ~ue`jlr`ilùj gnki`dxc+ jc+ icdc njwun kcy `jwlf~cy+ u~u`klr`ilùj gn k` il~g`g± ?* @yä x~ny+ k`cxcylilùj gljàdli` njwun il~g`g | i`dxc yùkc o~n xcylekn nj nk dcgc gn xucg~iilùjon~g`k2 cxcylilùj njwun ~j` nicjcdä` ~ue`j` gn iunilnjwn ljwnui`delc dnui`jwlk+icjwuck`g` xcu dnui`gnuny | cuf`jlr`g` nj fundlcy | icuxcu`ilcjny+ | ~j` nicjcdä`u~u`k gn ljwnui`delc j`w~u`k+ icjwuck`g` xcu jcekny | cuf`jlr`g` nj ynðcuäcy |x`uink`y+ icj njik`vny i`dxnyljcy icd~j`kny n ljglvlg~`kny* Jc ny xunilyc gnilu p~nk` xunxcjgnu`jil` gn nyw` òkwld` nu` njcudn2 nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k o~n`xk`yw`jwndnjwn `fuäick`* Xnuc y~y kn|ny gn dcvldlnjwc+ icdc vnundcy+ nyw`e`junflg`y xcu k` icdxknb` ~jlg`g gn y~y glonunjwny rcj`y | jc xcu nk yldxkn xungcdljlcgnk ynðcuäc*

Xcu òkwldc+ nj nk vìuwlin gn wcg` k` bnu`up~ä` gn gnxnjgnjil`y on~g`kny ylndxun m~ec

~j` cyilk`ilùj | ~j` `delfûng`g ljwuäjyni`y* K` ¡iòyxlgn± gn k` i`gnj` nu` nj`kf~jcy `yxniwcy ldxcuw`jwny y~ nyk`eùj dày gìelk* Nj xuljilxlc+ nk dày `kwc jlvnk gnk` bnu`up~ä` on~g`k nj i~`kp~lnu wnuulwculc gn N~ucx` ciilgnjw`k nu` jniny`ul`dnjwnglywljwc+ jc nj nyxniln+ yljc yùkc nj fu`gc+ gn kcy jlvnkny y~ecuglj`gcy gn ynðcuäcyylw~`gcy xcu gne`bc gn ìk* Glimc gn cwu` ocud`+ nk dcj`ui` nu` ~j ycenu`jc on~g`k gny~y v`y`kkcy+ ` p~lnjny nyw`e` klf`gc xcu väji~kcy uniäxucicy gn olgnklg`g+ | jc ~jycenu`jc y~xundc ylw~`gc xcu njild` gn y~y yòeglwcy* Y~y uni~uycy nicjùdlicyunylgä`j i`yl n}ik~ylv`dnjwn nj y~y gcdljlcy xnuycj`kny icdc ynðcu+ | y~y kk`d`g`y` y~y v`y`kkcy wnjä`j ~j` j`w~u`knr` nynjil`kdnjwn dlklw`u* Jc wnjä` `iinyc xckäwlicgluniwc `k icjb~jwc gn k` xcek`ilùj+ |` p~n k` b~ulygliilùj yceun ìyw` nyw`e`dngl`wlr`g` xcu ljj~dnu`ekny jlvnkny gn y~eljon~g`ilùj* Nk dcj`ui`+ nj noniwc+ yùkcnu` ynðcu gn y~y xucxlcy gcdljlcy1 nj nk unywc nu` nj fu`j dnglg` ~j` olf~u`inundcjl`k* Nk dcgnkc x~uc gn nywn ylywnd`+ nj nk p~n nk xcgnu xckäwlic nyw`e`nywu`wloli`gc m`il` `e`bc gn w`k ocud` p~n? A`uk D`u}+ Xun$i`xlw`klyw ocud`wlcjy + Kcjguny+ 0<?7+ xx* 66$= QNkndnjwcy o~jg`dnjw`kny x`u` k` iuäwli` gn k` nicjcdä` xckäwli` + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<65+ L+ x* 775T*

QXàf* 0>5T

y~ ild` jc icjynuv`e` jljf~j` `~wculg`g i~`klw`wlv`dnjwn glywljw` jlxknjlxcwnjil`ul`+ j~ji` n}lywlù un`kdnjwn nj k` N~ucx` dnglnv`k 6+ xcup~n k` o`kw` gn~j dni`jlydc un`kdnjwn ljwnfu`gcu nj kc dày `kwc gnk ylywnd` on~g`k+ n}lflgc xcunywn wlxc gn ylywnd` xckäwlic+ y~xcjä` ~j` `dnj`r` xnud`jnjwn ` y~ nyw`elklg`g |

y~xnuvlvnjil * ^j` ou`fdnjw`ilùj icdxknw` gn k` ycenu`jä` nu` ljicdx`wlekn icj k`~jlg`g gn ik`yn gn k` xucxl` jceknr`+ xcup~n k` `j`up~ä` xcwnjil`k p~n ldxkli`e`y~xcjä` jniny`ul`dnjwn k` glykci`ilùj gn wcgc nk dcgc gn xucg~iilùj nj nk p~n yne`y`e`j y~y xulvlknflcy* M`eä`+ x~ny+ ~j` icjwu`gliilùj ljwnuj` nj nk on~g`klydcnjwun y~ nyxniäoli` | xcgnucy` wnjgnjil` m`il` ~j` gnyicdxcylilùj gn k` ycenu`jä` |k`y n}lfnjil`y `eyck~w`y gn ~j injwuc olj`k gn `~wculg`g nj nk p~n x~glnu` wnjnu k~f`u~j` unicdxcylilùj xuàiwli`* Nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k gn Ciilgnjwn nyxniloliù+x~ny+ gnygn y~ culfnj+ k` ycenu`jä`2 m`yw` ilnuwc x~jwc+ ìyw` n}lywlù ylndxun nj ~jàdelwc lgnckùflic | b~uäglic ylw~`gc dày `kkà gnk gn `p~nkk`y unk`ilcjny v`y`kkàwli`yi~|` iòyxlgn xcgä`j ynu kcy xcwnjw`gcy g~i`kny c icjg`kny | xcynä` ~jcy gnunimcy `kcy p~n ìywcy òkwldcy jc xcgä`j `yxlu`u* @k dlydc wlndxc+ nk vnug`gnuc xcgnu un`kylndxun wnjä` p~n `olud`uyn | n}wnjgnuyn icjwu` k` glyxcylilùj nyxcjwàjn` gnkicjb~jwc gnk ylywnd` xckäwlic on~g`k+ nj ~j` k~im` icjyw`jwn x`u` nyw`ekninu ~j``~wculg`g ¡xòekli`± o~nu` gnk icdx`iwc njwu`d`gc gn k`y b~ulygliilcjny xulv`g`y* Nkdcgc gn xucg~iilùj on~g`k gn Ciilgnjwn yn i`u`iwnulrù+ x~ny+ gnygn y~ culfnj | nj

Page 91: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 91/181

y~ dlyd` nywu~iw~u` xcu ~j` wnjylùj | icjwu`gliilùj gljàdli`y gnjwuc gnk Nyw`gcinjwuäo~fc p~n xucg~bc | unxucg~bc cufàjli`dnjwn*6 Nk Nyw`gc gn kcy iu~r`gcy nj Xuù}ldc Culnjwn yn m` icjylgnu`gc icj ouni~njil` icdc nk dày inui`jc `~j` xnuoniw` icjywlw~ilùj on~g`k* K`y icjywu~iilcjny ~kwu`d`ulj`y gnk on~g`klydc n~ucxnc yn iun`ucj n} jlmlkc nj ~j dnglc n}wu`ðc | `y~dlnucj+ xcu w`jwc+ ~j` ocud` b~uägli` n}inxilcj`kdnjwn ylywndàwli`*Njfnky+ njwun cwucy+ y~eu`|ù ny` yljf~k`ulg`g2 ¡³Ny p~n nk on~g`klydc icuunyxcjglù ` y~ icjinxwc3O~jg`gc nj nk unljc gn kcy ou`jicy ciilgnjw`kny+ xnuoniilcj`gc nj Jcud`jgä` xcu kcy icjp~lyw`gcunyjcu~nfcy+ icjwlj~`g` y~ ocud`ilùj xcu kcy jcud`jgcy ou`jinyny nj Ljfk`wnuu` | nj Lw`kl` dnulglcj`k+ yn`xuc}ldù dày ` y~ icjinxwc nj Bnu~y`kìj+ nj nk unljc gn ~j gä`+ p~n nj k`y @yylyny gn Bnu~y`knd Qiùglfcgn Fcgcoungc gn Ec~lkkcj x`u` nk unljc gn Bnu~y`kìj nj nk ylfkc ]L* J* gnk N*T gnbù k` dày ikàyli`n}xunylùj gnk cugnj on~g`k±+ D`u}$Njfnky+ Ynkniwng icuunyxcjgnjin + Dcyiò+ 0<?>+ x* 7=7QIcuunyxcjgnjil` + E~njcy @luny+ I`uw`fc+ 0<69+ x* 755T* Xnuc ljik~yc nj nk unljc gn kcy iu~r`gcy k`yun`klg`gny xuàiwli`y j~ji` icuunyxcjglnucj ` k` icgloli`ilùj knf`k gn y~y b~ulyw`y e`ucjl`kny*

QXàf* 0>9T

Nywn ylywnd` xckäwlic ldxcylelklwù jniny`ul`dnjwn k` `x`ulilùj gn ~j` n}wnjy`e~uciu`il` | glvlglù o~jilcj`kdnjwn gn ~j` j~nv` ocud` `k gcdljlc gn ik`yn* Xcup~n+xcu ~j` x`uwn+ k` x`uink`ilùj gn k` ycenu`jä` nj k` N~ucx` gn k` @kw` Ng`g Dngl`icjg~bc ` k` ocud`ilùj gn ~j cugnj lgnckùflic icdxknw`dnjwn ynx`u`gc* K` Lfknyl`+p~n nj k` @jwlfûng`g w`ugä` ylndxun m`eä` nyw`gc gluniw`dnjwn ljwnfu`g` nj k`d`p~lj`ul` gnk Nyw`gc ldxnul`k | y~ecuglj`g` ` nkk`+ `mcu` yn icjvluwlù nj ~j`ljywlw~ilùj ndljnjwndnjwn `~wùjcd` gnjwuc gnk ylywnd` xckäwlic on~g`k* @k ynu k`òjli` o~njwn gn `~wculg`g unklflcy`+ y~ gcdljlc yceun k`y iunnjil`y | kcy v`kcuny gnk`y d`y`y o~n ljdnjyc+ xnuc y~ cuf`jlr`ilùj niknylàywli` nu` glonunjwn ` k` gni~`kp~lnu dcj`up~ä` c jceknr` yni~k`u* Gnelgc ` k` glyxnuylùj gn k` icnuilùj+ p~n nu`ljwuäjyni` `k j`ilnjwn on~g`klydc ciilgnjw`k+ k` Lfknyl` x~gc gnonjgnu+ i~`jgc o~njniny`ulc+ y~y ljwnunyny icuxcu`wlvcy gnygn ~j ung~iwc wnuulwcul`k | xcu dnglc gn k`o~nur` `ud`g`* Kcy icjokliwcy ljywlw~ilcj`kny njwun kcy ynðcuäcy k`licy | unklflcycyo~nucj+ x~ny+ njgìdlicy nj k` ìxci` dnglnv`k | y~ uny~kw`gc o~n ~j` nyilylùj nj k`nywu~iw~u` gn k` knflwldlg`g on~g`k+ i~|`y icjyni~njil`y i~kw~u`kny x`u` nk xcywnulcu

gny`uuckkc ljwnkniw~`k m`euä`j gn ynu icjylgnu`ekny* Xcu cwu` x`uwn+ nk xucxlc fcelnujcyni~k`u yn ung~bc gn ocud` jcw`ekn ` ~j j~nvc dckgn | yn icjvluwlù nynjil`kdnjwn njnk nbnuililc gn k` ¡b~ywlil`±+ p~n e`bc nk on~g`klydc ci~xù ~j` xcylilùj o~jilcj`kicdxknw`dnjwn glywljw` gn k` p~n mc| wlnjn e`bc nk i`xlw`klydc* K` b~ywlil` nu` k`dcg`klg`g injwu`k gnk xcgnu xckäwlic+ nyxniloli g` icdc w`k xcu k` dlyd` j`w~u`knr`gnk ylywnd` xckäwlic on~g`k* Icdc |` mndcy vlywc+ k` bnu`up~ä` on~g`k x~u` n}ik~ä`wcg` ocud` gn ¡nbni~wlvc±+ nj nk dcgnujc ynjwlgc gn ~j `x`u`wc `gdljlywu`wlvcxnud`jnjwn gnk Nyw`gc x`u` ldxcjnu nk i~dxkldlnjwc gn k` kn|+ |` p~n k` x`uink`ilùjgn k` ycenu`jä` kc m`iä` ljjniny`ulc n ldxcylekn* @k dlydc wlndxc+ w`dxcic m`eä`nyx`ilc x`u` ~j ¡knflyk`wlvc± gnk wlxc xcywnulcu+ gnelgc ` p~n nk cugnj on~g`k jcxcynä` jljfòj icjinxwc fnjnu`k gn ljjcv`ilùj xckäwli` xcu dnglc gn k` iun`ilùj gnj~nv`y kn|ny* Kcy dcj`ui`y i~dxkä`j y~ o~jilùj icjynuv`jgc k`y kn|ny wu`glilcj`kny+xnuc jc ljvnjw`jgc cwu`y j~nv`y* @yä+ g~u`jwn ilnuwc wlndxc+ nk xcgnu xckäwlic kknfù `nyw`u xuàiwli`dnjwn lgnjwloli gc icj k` yck` o~jilùj ¡b~glil`k± gn ljwnuxunw`u |`xkli`u k`y kn|ny n}lywnjwny* Xcu cwu` x`uwn+ `jwn k` o`kw` gn ~j` e~uciu`il` xòekli`+ k`icnuilùj | k` `gdljlywu`ilùj kci`kny ‗kcy xcgnuny gn xckliä`+ gn ldxcjnu d~kw`y+uni`~g`u xn`bny | m`inu i~dxklu k`y kn|ny‗ yn `ð`glnucj ljnvlw`ekndnjwn ` k` o~jilùj

b~glil`k*

QXàf* 0>7T

Xcu w`jwc+ ylndxun ny jniny`ulc unicug`u p~n k` ¡b~ywlil`± dnglnv`k ljik~ä` un`kdnjwn~j `e`jlic d~imc dày `dxklc gn `iwlvlg`gny p~n k` b~ywlil` dcgnuj`+ gnelgc ` p~nci~x`e` nywu~iw~u`kdnjwn ~j` xcylilùj d~imc dày injwu`k gnjwuc gnk ylywnd`xckäwlic fkce`k* K` b~ywlil` nu` nk jcdeun cuglj`ulc gnk xcgnu*

QXàf* 0>>T

Page 92: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 92/181

5* WLXCKCFÄ@ GN K@Y OCUD@ILCJNY YCIL@KNY

M`yw` `p~ä mndcy `j`klr`gc k` fìjnyly gnk on~g`klydc nj N~ucx` ciilgnjw`k icdc ~j`yäjwnyly gn nkndnjwcy klenu`gcy xcu k` icjvnufnjwn glyck~ilùj gn kcy dcgcy gnxucg~iilùj xuldlwlvc icd~j`k | nyik`vlyw`* Mndcy nyecr`gc gnyx~ìy k` nywu~iw~u`icjywlw~wlv` gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k gny`uuckk`gc icdc w`k nj Ciilgnjwn*P~ng` `mcu` xcu dcywu`u eunvndnjwn gn p~ì ocud` k` j`w~u`knr` ljwuäjyni` gn nyw`yäjwnyly xucg~bc ~j` wlxckcfä` v`ul`g` gn ocud`ilcjny ycil`kny nj k` ìxci` dnglnv`k+

|` p~n nk dcgc gn xucg~iilùj p~n `i`e`dcy gn nyecr`u j~ji` n}lywlù nj ¡nyw`gcx~uc± nj jljf~j` x`uwn gn N~ucx`+ gnk dlydc dcgc p~n w`dxcic n}lywluä` dày`gnk`jwn nk dcgc gn xucg~iilùj i`xlw`klyw`* K`y ocud`ilcjny ycil`kny icjiunw`y gn k`N~ucx` dnglnv`k ylndxun o~nucj ylywnd`y icdxknbcy+ nj kcy p~n yceunvlvlnucj | ynnjwundnrik`ucj icj nk on~g`klydc xucxl`dnjwn glimc cwucy dcgcy gn xucg~iilùj2 kcynyik`vcy+ xcu nbndxkc+ n}lywlnucj g~u`jwn wcg` k` Ng`g Dngl`+ | kcy i`dxnyljcy kleunyj~ji` o~nucj klp~lg`gcy xcu icdxknwc nj x`uwn `kf~j` g~u`jwn k` Ng`g Cyi~u`* @yäx~ny+ ny nynjil`k `j`klr`u+ `~jp~n yn` d~| uàxlg`dnjwn+ k` glvnuylg`g gnk d`x` gnkon~g`klydc ciilgnjw`k w`k icdc yn xunynjwù ` x`uwlu gnk ylfkc L]* K`y mlywcul`gcu`yycvlìwli`y Kl~ekljya`l`+ F~wjcv` | ^g`kwycv` m`j xucx~nywc icuuniw`dnjwn ~j`

ik`yloli ilùj wulx`uwlw`0

* Nj noniwc+ k` unflùj injwu`k gnk on~g`klydc n~ucxnc o~n`p~nkk` nj k` p~n w~vc k~f`u ~j` ¡yäjwnyly np~lkleu`g`± gn nkndnjwcy ucd`jcy |fnudàjlicy+ nynjil`kdnjwn nk jcuwn gn Ou`jil` | y~y0 @* G* Kl~ekljya`l`+ ¡Wlxckcfll` U`jjnvc Oncg`klrd` v R`x`gjcl Nvucxn l Xuceknd` Ucd`jc$Fnud`jyacvc Yljwnr`±+ Yungjln _na` + o`yi* 90+ 0<?=+ xx* <$061 R* _* ^g`kwycv` | N* _* F~wjcv`+ ¡FnjnrlyOncg`klrd` _ Ywu`j`b Nvucx|±+ 09wm Vcukg Icjfunyy co Mlywculi`k Yilnjiny + Dcyiò+ 0<68* Nk xuceknd`gn ~j` wlxckcfä` o~n xk`jwn`gc `jwnulcu | eunvndnjwn xcu Xcuymjnv nj y~ Oncg`klrd l J`ucgjl D`yyl +ilw`gc dày `uule`+ xx* >86$0=* Nk `uwäi~kc gn ^g`kwycv` | F~wjcv` ny ynulc | dlj~ilcyc+ `~jp~n jcylndxun x~ng`j `inxw`uyn y~y x`uwli~k`uny icjik~ylcjny* K`y `~wcu`y icjylgnu`j `k Nyw`gc elr`jwljc gnicdlnjrcy gn k` Ng`g Dngl` icdc ~j` gn k`y v`ul`jwny gnk on~g`klydc+ icj ~j` ynf~ulg`g p~n ny gloäilkicdx`uwlu*

QXàf* 0>?T

rcj`y kldäwucony+ nywc ny+ nk icu`rùj gnk Ldxnulc i`uckljflc 5* @k y~u gn nyw` rcj`+ njXucvnjr`+ Lw`kl` | Nyx`ð` k` glyck~ilùj | unicdelj`ilùj gn kcy dcgcy gn xucg~iilùjeàue`uc | `jwlf~c w~vc k~f`u e`bc nk knf`gc gcdlj`jwn gn k` @jwlfûng`g* @k jcuwn | `knywn+ nj @knd`jl`+ Nyi`jglj`vl` n Ljfk`wnuu`+ gcjgn nk gcdljlc ucd`jc j~ji` m`eä`kknf`gc c yùkc m`eä` nim`gc xnp~nð`y u`äiny+ yn xucg~bc xcu nk icjwu`ulc+ ~j` knjw`wu`jylilùj m`il` nk on~g`klydc e`bc nk xungcdljlc ljgäfnj` gn k` mnunjil` eàue`u`* K`yäjwnyly ¡np~lkleu`g`± fnjnuù nk on~g`klydc gn ocud` dày uàxlg` | icdxknw` |xucg~bc y~ ocud` ikàyli`+ p~n ` y~ vnr w~vc ~j fu`j ldx`iwc yceun rcj`y n}wnulcunyicj ~j ylywnd` on~g`k dnjcy `uwli~k`gc 9* @p~ä o~n gcjgn `x`unilù xcu vnr xuldnu` k`ynuvlg~deun+ gcjgn yn gny`uuckkù ~j ylywnd` ynðcul`k+ gcjgn k` b~ywlil` ynðcul`k o~n

dày xuco~jg` |+ nj olj+ k` y~eljon~g`ilùj bnuàup~li` o~n dày w~xlg`* Xcu y~ x`uwn+ kcyy~ewlxcy gnk jcuwn | gnk y~u yn glywljf~lnucj yldìwuli`dnjwn xcu k` xunynjil` gno~nuwny vnywlflcy gn y~y unyxniwlvcy dcgcy gn xucg~iilùj `jwnulcuny* NjNyi jglj`vl`+ @knd`jl` | k` Ljfk`wnuu` `jfkcy`bcj`+ ~j i`dxnylj`gc `kcgl`k icjo~nuwny ljywlw~ilcjny icd~j`kny d`jw~vc+ m`yw` d~imc gnyx~ìy gnk icdlnjrc gn ~j`glonunjil`ilùj bnuàup~li` nyw`ekn nj k` ycilng`g u~u`k+ nk gny`uuckkc gn kcy väji~kcy gngnxnjgnjil` | k` icjycklg`ilùj nj ~j` `ulywciu`il` wnuu`wnjlnjwn gn kcy f~nuunucy gnik`j* K` ynuvlg~deun jc yn ljwucg~bc nj Y`bcjl` m`yw` kcy ylfkcy ]LL | ]LLL | nj ynjwlgcnywuliwc j~ji` yn nyw`eknilù nj Y~nil`* Xcu cwu` x`uwn+ nj Lw`kl` | nj k`y unflcjny`g|`injwny k` ilvlklr`ilùj ~ue`j` gn k` @jwlfûng`g w`ugä` j~ji` gny`x`unilù xcuicdxknwc+ | ` x`uwlu gnk ylfkc ] okcunilù ~j` cuf`jlr`ilùj xckäwli` d~jlilx`k+ dnrik`g`icj nk xcgnu niknylàywlic `kkä gcjgn k` Lfknyl` m`eä` mnung`gc k` xcylilùj gnk vlnbcx`wulil`gc ynj`wcul`k+ ` k` vnr p~n k`y icjinxilcjny knf`kny ucd`j`y yceun k`xucxlng`g icdc `kfc kleun+ mnung`ekn | `klnj`ekn gnoljlnucj5 X`u` ~j` unilnjwn wnjw`wlv` gn lgnjwloli`u iljic y~ewlxcy unflcj`kny gnjwuc gnk on~g`klydc p~n `x`unilù

Page 93: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 93/181

nj k` F`kl` xcyeàue`u`+ vì`yn @* \`* Ymnvnknjac+ ¡A Wlxckcfll Fnjnrly` Oncg`klrd`±+ _cxucy| Lywcull +njnuc gn 0<60+ xx* <6$086*9 K` n}x`jylùj gn k`y unk`ilcjny on~g`kny xcu wcg` N~ucx` ylndxun o~n wcxcfuàoli`dnjwn gnylf~`k gnjwucgn i`g` ~j` gn k`y xuljilx`kny unflcjny* K`y rcj`y dcjw`ðcy`y counilnucj nj wcg`y x`uwny unylywnjil` `k` cuf`jlr`ilùj ynðcul`k+ p~n nu` ljwuäjyni`dnjwn gloäilk gn ldxcjnu | xcic unjw`ekn gn d`jwnjnu nj k`y`kwlxk`jlilny ucicy`y | nywìulkny* Gn `mä p~n k`y dcjw`ð`y wnjglnu`j ` icjynuv`u ecky`y gn icd~jlg`gnyi`dxnylj`y xceuny xnuc ljgnxnjglnjwny+ nicjùdli` | i~kw~u`kdnjwn dày `wu`y`g`y p~n k`y kk`j~u`yynðcul`klr`g`y | i`x`iny gn gnonjgnu dlklw`udnjwn y~y d`fu`y ocuw`knr`y*

QXàf* 0>6T

gnygn nk xuljilxlc k`y jcud`y on~g`kny yceun k` wlnuu` 7* Nk d`x` gnk wndxu`jcon~g`klydc n~ucxnc icdxunjgä`+ x~ny+ nynjil`kdnjwn+ wuny rcj`y p~n yn n}wnjgä`j gnjcuwn ` y~u+ gnkldlw`g`y ` fu`jgny u`yfcy xcu k` gnjylg`g unyxniwlv` gn `kcglcy+on~gcy | il~g`gny*

Nj nywn d`uic ny xcylekn nyecr`u `mcu` `kf~j`y gn k`y xuljilx`kny glonunjil`y p~nn}lywä`j njwun k`y xuljilx`kny ocud`ilcjny ycil`kny gn N~ucx` ciilgnjw`k nj nyw`ìxci` | p~n wnjguàj icj ouni~njil` ldxcuw`jwny unxnui~ylcjny ~kwnulcuny* Nj i`g`~jc gn nywcy i`ycy+ j~nywuc cebnwlvc xuljilx`k ynuà nk dcgnkc gn k`y unk`ilcjny u~u`knygn xucg~iilùj+ k` n}wnjylùj gn kcy njik`vny ~ue`jcy |+ nyxnil`kdnjwn+ nk wlxc gnNyw`gc xckäwlic p~n y~uflù nj k` @kw` Ng`g Dngl`* Nywn òkwldc cebnwlvc nyw`uàgcdlj`gc ljnvlw`ekndnjwn xcu nk nyw~glc gn kcy cuäfnjny | vlilylw~gny gn k`dcj`up~ä` nj kcy glvnuycy x`äyny gn N~ucx` ciilgnjw`k*

Ou`jil`+ `k ynu k` x`wul` injwu`k gnk on~g`klydc n~ucxnc+ x~ngn nyw~gl`uyn icj unk`wlv`eunvng`g* Nj noniwc+ nk jcuwn gn Ou`jil` ylndxun yn `b~ywù `k `up~nwäxlic ylywnd`on~g`k dày nywunim`dnjwn p~n jljf~j` cwu` unflùj gnk icjwljnjwn* Nk ick`xyc gnkLdxnulc i`uckljflc nj nk ylfkc L] o~n ynf~lgc xcu ~j wcuenkkljc gn f~nuu`y ljwnuj`y |gn ljv`ylcjny jùugli`y* Nj dnglc gn k` `j`up~ä` | k` ljynf~ulg`g fnjnu`kny w~vck~f`u ~j` ~jlvnuy`k ou`fdnjw`ilùj | kci`klr`ilùj gnk xcgnu jcelkl`ulc+ p~n ynicjinjwuù xucfunylv`dnjwn ` kc k`ufc gn wcgc nk x`äy nj ocuw`knr`y | i`ywlkkcy ynkniwcynj ~j`y icjglilcjny p~n `inknu`ucj k` gnxnjgnjil` gn ~j i`dxnylj`gc n}x~nywc ` k`icjyw`jwn `dnj`r` gn k`y u`xlð`y vlaljf`y c d~y~kd`j`y >* Nj nyw` ìxci` ljmùyxlw`+nk xcgnu on~g`k yn xnfù+ x~ny+ ` k` wlnuu` icj ~j` o~nur` yljf~k`u* K`y ynvnu`y

b~ulygliilcjny ynðcul`kny yceun ~j` d`y` u~u`k i`äg` nj ynuvlg~deun+ p~n m`eä`xnuglgc wcgcy y~y wule~j`kny xcx~k`uny+ xunv`knilnucj xuàiwli`dnjwn xcu gcp~lnu+`~jp~n nk y~u+ gcjgn o~n d`|cu k` ldxucjw` gn k` @jwlfûng`g+ p~ngù `kfc dnjcyon~g`klr`gc+ icj ~j` d`|cu xucxcuilùj gn wlnuu`y jcekny xcynäg`y gluniw`dnjwn | jcicdc on~gc | icj7 Kcy `kcglcy fnudàjlicy ylndxun o~nucj glonunjwny gn k` xucxlng`g ucd`j`+ |` p~n `k ynu ~j` ocud` gnwu`jylilùj njwun k` xucxlng`g icd~j`k n ljglvlg~`k gn k` wlnuu` nj k`y `kgn`y icjywlw~ä`j ~j wlxc gnxucxlng`g xulv`g` y~bnwc wcg`vä` jcud`kdnjwn ` ceklf`ilcjny | ilikcy icjy~nw~glj`ulcy gnjwuc gn k`

icd~jlg`g | jc nu`j kleundnjwn klnj`ekny*> K` gnyiulxilùj gn nyw` ìxci` un`klr`g` xcu Ekcim nj k` xuldnu` x`uwn gn K` ycilìwì oìcg`kn ny b~yw`dnjwn iìkneun* X`u` k` n}x`jylùj gn kcy i`ywlkkcy+ vì yn Ec~wu~imn+ Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + LL+ x`uäy+0<68+ xàflj`y 90$<*

QXàf* 0>=T

~j` y~xnulcu xcek`ilùj i`dxnylj` jc gnxnjglnjwn ?* Nk i`uàiwnu dày cufàjlic gnkon~g`klydc gnk jcuwn kn `ynf~uù k` ljlil`wlv` nicjùdli` | xckäwli` g~u`jwn wcg` k`Ng`g Dngl`* Ylj nde`ufc+ ` olj`kny gnk ylfkc ] | xuljilxlcy gnk ]L nk dcgnkc fnjnu`kou`jiìy ocud`e` ~j` bnu`up~ä` on~g`k ljyùklw`dnjwn n}wnjy`+ icjywu~lg` gn `e`bc`uule`+ ` dnj~gc icj dòkwlxkny väji~kcy gn y~eljon~g`ilùj* Nk icdxkndnjwc gn nywnylywnd` vnuwli`k nu` ~j` n}wund` glvlylùj wnuulwcul`k* @ olj`kny gnk ylfkc ] m`eä` dàygn >8 glvlylcjny xckäwli`y glonunjwny nj nk icjb~jwc gnk x`äy* Ynly fu`jgny xcwnjw`gcynbnuiä`j ~j xcgnu xucvljil`k `~wùjcdc2 kcy g~p~ny c icjgny gn Ok`jgny+ Jcud`jgä`+Ou`jil`+ Ecufcð`+ @p~lw`jl` | Wc~kc~yn* Nk g~i`gc gn Ou`jil` o~n nk p~n olj`kdnjwn

Page 94: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 94/181

xucvn|ù nk jòiknc x`u` k` icjywu~iilùj gn ~j` j~nv` dcj`up~ä` ou`jiny`*

Ljlil`kdnjwn icjolj`g` ` ~j gìelk njik`vn nj k` unflùj gn K`cj$X`uäy+ k` i`y` un`ki`xnw` icjycklgù knjw`dnjwn y~ e`yn | `ol`jrù xucfunylv`dnjwn kcy gnunimcy gnycenu`jä` yceun kcy fu`jgny g~i`gcy ` o~nur` gn `funylùj dlklw`u+ `|~g` iknuli`k |`kl`jr`y d`wuldcjl`kny* Kcy xuldnucy fu`jgny `up~lwniwcy gn y~ xcgnu o~nucj K~ly _L

| Ylfnulc+ p~n x`iloli`ucj | ~jloli`ucj nk xucxlc g~i`gc gn Ou`jil`* Nk `~fn gn k`dcj`up~ä` i`xnw` nj kcy ylfkcy ]LL | ]LLL nyw~vc `icdx`ð`gc xcu ~j jcw`ekn xucfunycnicjùdlic+ icj n}wnjy`y ucw~u`ilcjny gn wlnuu` w`jwc nj nk gcdljlc un`k icdc nj kcygn y~y v`y`kkcy g~i`kny | icjg`kny+ | icj k` `x`ulilùj gn okcunilnjwny icd~j`y~ue`j`y+ x`uwli~k`udnjwn nj nk knb`jc jcuwn* Nk unlj`gc gn Onklxn @~f~ywc `icdlnjrcy gnk ylfkc ]LLL o~n gnilylvc x`u` nk nyw`eknildlnjwc gnk xcgnu dcjàup~licicdc ~j vnug`gnuc unljc yceun kcy g~i`gcy2 Jcud`jgä`+ @jbc~+ D`ljn+ W~unj` |

@uwcly o~nucj `jn}lcj`gcy `k gcdljlc un`k+ p~n wulxkliù y~ n}wnjylùj* K` ljwnklfnjwn`gmnylùj gn k`y il~g`gny gnk jcuwn unocurù wcg`vä` dày nk xcgnu dlklw`u gn kcyI`xnwcy* Y~y yckg`gcy | y~y wu jyxcuwny o~nucj kcy p~n `ynf~u`ucj k` gnilylv`

vliwcul` ou`jiny` yceun k`y o~nur`y `jfkcok`dnji`y nj Ec~vljny nj nk `ðc 0505+dcdnjwc iu~il`k nj k`y k~im`y xckäwli`y ljwnuj`ilcj`kny gn k` ìxci`* K~ly _LLL+ y~inycu

gn Onklxn @~f~ywc+ wcdù wul~jo`kdnjwn k` d`|cu x`uwn gnk K`jf~ngci | n}wnjglù `yä nkgcdljlc i`xnwc m`yw` nk Dngl$? Nyw` icjolf~u`ilùj nyw~vc `icdx`ð`g` xcu k` d`|cu y~xnuvlvnjil` gn k` nyik`vlw~g nj nk y~u gn Ou`jil`g~u`jwn wcg` k` Ng`g Dngl`2 x`u` nk wuàolic unjcv`gc gn nyik`vcy ` x`uwlu gnk ylfkc ]LLL+ vì`yn _nukljgnj+K“nyik`v`fn dìglìv`k + L+ xx* 67=$=99* Icdc vnundcy dày `gnk`jwn+ m`| ~j` unxnwlg` icuunk`ilùj njwun k`xunynjil` gn nyik`vcy | nk i`uàiwnu ljicdxknwc gn k` ynuvlg~deun nj glonunjwny unflcjny gn k` N~ucx`on~g`k*

QXàf* 0><T

wnuuàjnc* X`u` `gdljlywu`u k`y wlnuu`y gluniw`dnjwn e`bc nk icjwuck un`k yn iunù ~jo~jilcj`ul`gc unk`wlv`dnjwn `dxklc | kn`k gn e`lkkly | yìjnyim`~} * Ylj nde`ufc+ nk

w`d`ðc gn nyw` e~uciu`il` nu` ~j äjglin jc w`jwc gnk xcgnu ljwuäjynic gn kcy un|nyou`jinyny i~ jwc gn kcy xuceknd`y ` kcy p~n yn njounjw`e` wcg` `gdljlywu`ilùj~jlw`ul` gnk x`äy 6* K` xnklfucy` icjvnuylùj gn k`y unflcjny unilìj `gp~lulg`y njljo`jw`rfcy icjwuck`gcy xcu xuäjilxny i`xnwcy dnjcuny nu` w`j yùkc cwuc ylfjc gn k`ygloli~kw`gny ljmnunjwny ` nyw` w`un`+ xcup~n dlnjwu`y w`jwc y~eylywä` nk xcgnuljgnxnjglnjwn gn kcy d`fj`wny gn k`y xucvljil`y | wnjä` k~f`u ~j` ocuwloli ilùjyldlk`u gn y~y `x`u`wcy `gdljlywu`wlvcy* Nk xucinyc eàylic p~n yn xucg~bc nj Ou`jil`o~n+ x~ny+ ~j` knjw` ¡injwu`klr`ilùj icjiìjwuli`±+ nj k` p~n nk fu`gc gn icjwuck un`knbnuilgc gnygn X`uäy nu` wcg`vä` d~| xuni`ulc* Gnyx~ìy gn k`y vliwcul`y gn K~ly L] |gn Onklxn nk Mnudcyc+ nyw` ljnyw`elklg`g ljwnuj` yn mlrc gnd`yl`gc nvlgnjwn* Nj k`yxuckcjf`g`y f~nuu`y ilvlkny gn kcy xuù}ldcy wuny ylfkcy -f~nuu` gn kcy Ilnj @ðcy |f~nuu`y gn unklflùj, nk `ud rùj gn k` ~jlg`g on~g`k ou`jiny` o~n unxnwlg` |xnklfucy`dnjwn u`yf`gc+ ylj p~n j~ji` kknf`u` ` glvlgluyn gnoljlwlv`dnjwn*Nj Ljfk`wnuu`+ xcu nk icjwu`ulc+ kcy icjp~lyw`gcuny jcud`jgcy ldxcuw`ucj gnk n}wnulcu~j on~g`klydc injwu`klr`gc | kc ldxk`jw`ucj ylywndàwli`dnjwn gnygn `uule` nj ~j`wlnuu` icdx`iw`+ p~n yùkc wnjä` ~j i~`uwc gn k` n}wnjylùj gn Ou`jil`* K` ocud`ilùjycil`k `jfkcy`bcj`+ p~n y~i~delù `jwn k` ljv`ylùj jcud`jg`+ m`eä` icjywlw~lgc nknbndxkc n~ucxnc dày gny`uuckk`gc gn ~j` wu`jylilùj xcwnjil`kdnjwn ¡nyxcjwàjn`± gn~j` ycilng`g fnudàjli` ` ~j` ocud`ilùj ycil`k on~g`k+ jc `oniw`g` xcu jljfòjldx`iwc gluniwc gn Ucd`* J`w~u`kdnjwn+ Ljfk`wnuu` yn m`eä` vlywc xuco~jg`dnjwn`oniw`g` gnygn nk ylfkc L] xcu k`y ljv`ylcjny nyi`jglj`v`y* Nj kcy ylfkcy _LL | _LLL+ k`yycilng`gny kci`kny `jfkcy`bcj`y m`eä`j nvck~ilcj`gc knjw`dnjwn m`il` ~j`y

bnu`up~ä`y ycil`kny icjycklg`g`y+ icj ~j i`dxnylj`gc y~ecuglj`gc xnuc ylj ~j`~jloli`ilùj xckäwli` gn k`y lyk` | ylj ~j fu`j gny`uuckkc ~ue`jc* @ x`uwlu gnk `ðc 6<9+kcy iunilnjwny `w`p~ny jcu~nfcy | g`jnyny dcgloli`ucj fu`g~`kdnjwn nk ulwdc | k`gluniilùj gn nywn gny`uuckkc* K` ci~x`ilùj nyi`jglj`v` ‗nj nk ylfkc L] gn k` dlw`g gn

Page 95: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 95/181

Ljfk`wnuu` |+ gnyx~ìy+ y~ icjp~lyw` n ljwnfu`ilùj xknj` nj ~j ldxnulc gnk d`u gnkJcuwn ` ic$6 X`u nk ylywnd` `gdljlywu`wlvc gn kcy I`xnwcy+ vì`yn Im`ukny Xnwlw$G~w`lkkly+On~g`k dcj`uim| lj Njfk`jg `jg Ou`jin + Kcjguny+ 0<9?+ xàflj`y 599$>=*

QXàf* 0?8T

dlnjrcy gnk ylfkc ]L‗ w~vc ~j gcekn noniwc yceun k` ycilng`g `jfkcy`bcj`* K`ickcjlr`ilùj jùugli` o`vcunilù fnjnu`kdnjwn k` `x`ulilùj gn il~g`gny | nyw`eknilùicd~jlg`gny i`dxnylj`y kleuny nj k`y unflcjny gn dày gnjy` ljdlfu`ilùj* @k dlydcwlndxc+ k` xunylùj dlklw`u vlaljf` xucg~bc nj nk icjb~jwc gn k` lyk` ~jcy xucinycyycil`kny x`unilgcy ` kcy p~n w~vlnucj k~f`u nj nk icjwljnjwn nj k` ìxci` gn kcyfu`jgny e`uicy2 k` icjyw jwn ljynf~ulg`g u~u`k icjg~bc ` ~j `~fn gn k`njicdnjg`ilùj | ` ~j` iunilnjwn gnfu`g`ilùj gnk i`dxnylj`gc* Nj Ljfk`wnuu`+ k`i`uf` nicjùdli` gn kcy ynðcuny kci`kny yceun k` xcek`ilùj u~u`k yn icdeljù icj kcyldx~nywcy n}lflgcy xcu nk un| x`u` k` gnonjy`+ icj cebnwc gn p~n kcy `jfkcy`bcjnyunylywlnu`j c `xk`i`u`j k` `funylùj g`jny`+ p~n icjywlw~|nucj nk xuldnu ldx~nywcunf~k`u ‗kcy fnkg dcjn|y ‗ uni`~g`gc nj N~ucx` ciilgnjw`k ` olj`kny gn k` Ng`gCyi~u` =* @ dngl`gcy gnk ylfkc ]L |` yn m`eä` klp~lg`gc nk gcdljlc nyi`jglj`vc |unyw`~u`gc ~j unljc `jfkcy`bùj unilnjwndnjwn ~jloli gc* Nj nyw` ìxci`+ kcyi`dxnyljcy nu`j xcu kc fnjnu`k `uunjg`w`ulcy yndlgnxnjglnjwny+ n}inxwc nj k`yrcj`y jcugculnjw`kny gn k` `jwlf~` ickcjlr`ilùj g`jny`+ gcjgn `e~jg`e`j k`yx`uink`y `kcgl`kny gn ycandnj" * Wcg`vä` n}lywä`j nyik`vcy+ p~n icdxunjgä`j`kungngcu gnk 08 xcu ilnjwc gn k` d`jc gn ceu` | nu`j nicjùdli dnjwn dàyldxcuw`jwny nj k`y knb`j`y unflcjny ciilgnjw`kny+ gcjgn k` unylywnjil` inkw` ` k`icjp~lyw` `jfkcy`bcj` m`eä` ylgc dày k`uf` | gcjgn kcy nyik`vcy `yinjgä`j ` ~jp~ljwc c dày gn k` xcek`ilùj wcw`k* ^j` `ulywciu`il` kci`k gn wmnfjy"" gcdlj`e` k`nywu~iw~u` ycil`k u~u`k | n}xkcw`e` olji`y gn wlxc xucwcynðcul`k <* K` dcj`up~ä` xcynä`~j ylywnd` `gdljlywu`wlvc unk`wlv`dnjwn `v`jr`gc | iccuglj`gc+ icj ldx~nywcy+dcjng` | b~ywlil` un`kny ldxk`jw`gcy noniwlv`dnjwn nj wcgc nk x`äy+ `~jp~n+ xcu cwu`x`uwn+ jc yn m`eä` nyw`eknilgc ~j ylywnd` olbc gn y~inylùj gljàywli`* Xnuc k`o~jg`dnjw`k gnelklg`g n}wnulcu gn nywn unljc lyknðc o~n k` i`unjil` gn `p~nk väji~kcnywu~iw~u`k njwun k` xucxlng`g gn k` wlnuu` | nk ynuvlilc dlklw`u p~n icjywlw~|ù nk o~j$= Kc|j+ @jfkc$Y`}cj Njfk`jg `jg wmn Jcud`j icjp~nyw + xx* 09<+ 0<>$6+ 98>+ 98<$07*" ycandnj 2 uunjg`w`ulcy ceklf`gcy k` xunyw`ilùj gn glvnuycy ynuvlilcy+ n}inxwc gn i`e`kknuä`*"" wmnfjy 2 p~lnjny unileä`j wlnuu`y gnk un| xcu kcy ynuvlilcy dlklw`uny1 bnony gn ik`j+ e`ucjny*< N* Bcmj ljylywn+ p~lrà icj gnd`yl g` o~nur`+ nj kcy xcgnuny xckäwlicy gn nyw` jceknr 2 ¡Njfklymon~g`klyd `jg wmn ywu~iw~un co @jfkc$Y`}cj ycilnw|±+E~kknwlj co wmn Bcmj U|k`jgy Kleu`u| + 0<?9$7+ xx*07$70*

QXàf* 0?0T

g`dnjwc gnk ylywnd` icjwljnjw`k gn on~gcy 08* Kcy wmnfjy nu`j ~j` ljo`jwnuä`jcelkl`ul`+ p~n njwu`e` nj e`w`kk`y kleu`g`y wcg`vä` `ui`li`dnjwn ` xln* Nk nbìuilwc`jfkcy`bùj nu`+ x~ny+ ~j` dnrik` gn mc~yni`uky -dlndeucy gnk yìp~lwc dlklw`u gnk un|,

| o|ugy -dlklil` xcx~k`u,+ p~n jc xcgä`j icj k` i`e`kknuä` jcud`jg` `icu`r`g`+ x~jw`gn k`jr` dlklw`u gn ~j` ycilng`g on~g`k d~imc dày xknj`dnjwn gny`uuckk`g` nj kcydàufnjny gn k`y wlnuu`y ou`jiny`y+ gcjgn nk väji~kc njwun k` xucxlng`g wnuulwcul`k | nkynuvlilc ni~nywun m`eä` ylgc g~u`jwn d~imc wlndxc nk nbn gnk cugnj ycil k*Nvlgnjwndnjwn+ kcy xucxlcy jcud`jgcy nu`j ljv`ycuny jùuglicy p~n yn m`eä`j`ynjw`gc | o~jglgc nj nk jcuwn gn Ou`jil yùkc ~j ylfkc `jwny* K` icjp~lyw`jcud`jg`+ p~n o~n uny~kw`gc gnk gny`uuckkc gnylf~`k gn gcy icd~jlg`gny eàue`u`ynjounjw`g`y d~w~`dnjwn ` wu`vìy gnk i`j`k+ ~j` gn k`y i~`kny m`eä` n}xnuldnjw`gc

~j` o~ylùj ¡ucd`jc$fnudàjli`±+ fnjnuù+ x~ny+ nj Ljfk`wnuu` ~j` yäjwnyly ¡w`ugä`± gngcy ocud`ilcjny ycil`kny unk`wlv`dnjwn `v jr`g`y* Nk uny~kw`gc o~n k` xni~kl`uicdelj`ilùj gn ~j Nyw`gc `kw`dnjwn injwu`klr`gc | gn ~j` unylywnjwn b~ywlil`xcx~k`u+ p~n ` x`uwlu gn njwcjiny i`u`iwnulrù ` k` Ljfk`wnuu` dnglnv`k*

Page 96: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 96/181

Ljdngl`w`dnjwn gnyx~ìy gn y~ vliwcul`+ F~lkknudc L xucinglù ` ~j` glywule~ilùjxk`jloli`g` | ylywndàwli` gn ~jcy >*888 on~gcy icj cebnwc gn ci~x`u | ycdnwnu `kx`äy* Icjwu`ul`dnjwn ` kcy màelwcy icjwljnjw`kny+ kcy y~ev`y`kkcy wnjä`j p~n b~u`ukn`kw`g jc yùkc ` y~y ynðcuny ljdngl`wcy+ yljc w`delìj `k xucxlc08 Mnju| Kc|j+ Wmn Jcud`j icjp~nyw + Kcjguny+ 0<?>+ xx* 6?$6+ | F* C* Y |kny+Wmn dngl`nv`k oc~jg`wlcjy co Njfk`jg + Kcjguny+ 0<?7+ xx* 508+ 55>* Xcu kc fnjnu`k+ `decy wlnjgnj ` dljldlr`u k`

glyw`jil` xckäwli` njwun k`y ocud`ilcjny ycil`kny `jfkcy`bcj` | `jfkcjcud`jg`* Ny i~ulcyc p~n Y`|knyuljg` mcdnj`bn `k knf`gc gn Ounnd`j icdc o~njwn gn ljyxlu`ilùj gn k` ljvnywlf`ilùj dcgnuj`* Nku`ilydc n}wundc gn Ounnd`j ny+ j`w~u`kdnjwn+ glfjc gn wnjnuyn nj i~njw`2 kcy `ouli`jcy nu`j ¡dcjcymcuulekny±1 kcy b~gäcy | kcy imljcy+ ¡y~ilcy n}wu`jbnucy±+ dlnjwu`y p~n kcy jcud`jgcy nu`j x`ulnjwnywn~wùjlicy gn kcy y`bcjny ¡p~n m`eä`j lgc ` k` F`kl` x`u` i~euluyn icj ~j e`ujlr ou`jiìy | o~nucj `Ljfk`wnuu` x`v` p~ng`u kldxlcy gn j~nvc± - yli ,1 x`u` gci~dnjw`ilùj+ vì`yn D* N* Eu`wimnk+ Ng `ug

@~f~yw~y Ounnd`j `jg wmn _liwcul`j ljwnuxunw`wlcj co wmn Jcud`j icjp~nyw + Lkou`icden+ 0<?<* Xnucwcgc nyc x~ngn lfjcu`uyn wàilw`dnjwn xcup~n y~ dnjy`bn injwu`k+ nk gu`d` däywli`dnjwn ljljwnuu~dxlgcgn k` mlywcul` ljfkny`+ ` glonunjil` gn k` gnk icjwljnjwn n~ucxnc+ icj y~y u~xw~u`y unvck~ilcj`ul`y+wcg`vä` ny `dxkl` | onuvcucy`dnjwn iunägc* Kcy `i`ulil`gcy dcwlvcy lgnckùflicy gn k` ljvlck`g`¡icjwlj~lg`g± gn Ljfk`wnuu` gnygn nk ylfkc ] `k ]] v~nkvnj icj ljylywnjil` cjäuli` ` k` d`|cu x`uwn gn k`mlywculcfu`oä` kci`k* Kc|j wnudlj` y~ ynulc | òwlk kleuc icj nk wäxlic `uwäi~kc gì on2 ¡Nj nk i`dxc gn k`yljywlw~ilcjny+ k` icjwlj~lg`g ny nk wnd` nynjil`k gn k` mlywcul` ljfkny`±+ Wmn Jcud`j icjp~nyw + xàflj`0<>*

QXàf* 0?5T

dcj`ui`+ gcj`jwn òkwldc gn wcg` k` wlnuu`* Kcy un|ny jcud`jgcy n}xkcw`ucj wcg`vä`dày kcy unywcy xunon~g`kny gn k` ocud`ilùj ycil`k `jfkcy`bcj` x`u` unocur u y~Nyw`gc2 k` dlklil` xcx~k`u yn `ð`glù nj `kf~j`y ci`ylcjny ` k` icjvnjilcj`k m~nywndnglnv`k | ` k`y wucx`y gn x`k`ilc 001 xnuc wcg`vä` o~n dày ldxcuw`jwn p~n+ `gndày gnk`y unjw`y gnvnjf`g`y xcu k`y fu`jgny xucxlng`gny un`kny | k` n}`iilùj gn k`y i`uf`yon~g`kny+ yn ylf~lnu` uni`~g`jgc nk ldx~nywc wu`glilcj`k gn gnonjy`+ nk g`jnfnkg +onjùdnjc n}wu`ðc `k ylywnd` cuwcgc}c gn ljfunycy gn ~j` dcj`up~ä` dnglnv`k* Njnyw` ìxci`+ nk Nyw`gc `jfkcjcud`jgc unxunynjw`e`+ x~ny+ nk ylywnd` ljywlw~ilcj`kdày ~jloli`gc | yùklgc gn N~ucx` ciilgnjw`k* Nk uìfldnj ynðcul`k dày gny`uuckk`gc yn

nyw`eknilù xuljilx`kdnjwn nj nk y~u | nj nk y~u$injwuc gnk x`äy+ gcjgn k` noli`il` gn k`n}xkcw`ilùj ynðcul`k `~dnjwù jcw`ekndnjwn icj k` ljwnjyloli`ilùj gn k`y xunyw`ilcjnygn wu`e`bc xnuycj`k | k` nvlgnjwn gnfu`g`ilùj gnk i`dxnylj gc kci`k* Nj nk unywc gnkx`äy p~ng`ucj n}wnjy`y rcj`y gn xnp~nð`y xucxlng`gny+ fu`v`g`y yùkc knvndnjwn icjceklf`ilcjny on~g`kny | m`elw`g`y xcu ~j xcek ilùj u~u`k p~n yn kleuù gn ~j`ljdngl`w` ylw~`ilùj ynuvlk* Ylj nde`ufc+ k` wnjgnjil` ` k` ynuvlg~deun fnjnu`k nu`ljicjo~jglekn* Nj kcy ilnj `ðcy ylf~lnjwny+ e`bc k`y glj`ywä`y jcud`jg` | `jfnvlj`+ ynxucg~bc ~j xucfunylv` lf~`k ilùj m il `e`bc gn k` icjglilùj b~uägli` gnki`dxnylj`gc ljfkìy+ m`yw` p~n nj nk ylfkc ]LL kcy vlkk`jl | kcy j`wlvl ocud`ucj ~j` yck`ik`yn gn ylnuvcy* Xcu cwu` x`uwn+ g`g` k` icdxknw` gny`x`ulilùj gnk gnunimc ucd`jcnj Ljfk`wnuu` | k` `~ynjil` gn wcg` n}xnulnjil` jncldxnul`k gnk wlxc i`uckljflc+ kcywule~j`kny gn kcy ymluny | kcy m~jgungy " gn k` ocud`ilùj ycil`k `jfkcy`bcj` ‗p~nculflj ul`dnjwn o~nucj k`y yngny gn k` b~ywlil` xcx~k`u icd~j`k‗ yceunvlvlnucjgnjwuc gnk j~nvc cugnj* Gcdlj`gcy `mcu`+ j`w~u`kdnjwn+ xcu gnknf`gcy un`knyxucingnjwny gn k` ik`yn ynðcul`k+ icjywlw~|nucj+ ylj nde`ufc+ ~j ylywnd` gn b~ywlil`¡xòekli`± `kfc dnjcy ldxk`i`ekn icj kcy xceuny p~n k` b~ulygliilùj xulv`g` ynðcul kp~n00 X`u` `kf~jcy nyw~glcy gnk ylywnd` dlklw`u xcywnulcu ` k` icjp~lyw`+ vì`yn B* C* Xunyw lim+ ¡@jfkc$Jcud`j on~g`klyd `jg wmn xuceknd co icjwlj~lw|±+ X`yw `jg Xunynjw + jòd* 5?+ jcvlndeun gn 0<?9+ xx*9>$>6+ p~n ny ~j` iuäwli` y`k~g`ekn gn kcy dlwcy x`uucp~l`jcy | im`~vljlyw`y gn k` icjwlj~lg`g1 | V`uunjMckklywnu+ ¡08??2 wmn on~g`k unvck~wlcj±+ @dnuli`j Mlywculi`k Unvln + vck* K]]LLL+ jòd* 9+ oneunuc gn0<?=+ xx* 68=$659+ p~n counin ~j eunvn uny~dnj mlywùulic gn k` icjwucvnuyl` yceun nyw` i~nywlùj*" ymlun | m~jgung 2 glvlylcjny wnuulwcul`kny gn Ljfk`wnuu` jwny gn k` icjp~lyw`*

QXàf* 0?9T

o~n nj wcg`y x`uwny k` jcud`k 05* Nk i`ufc gn ymnuloo j~ji` yn mlrc mnunglw`ulc gnyx~ìy

Page 97: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 97/181

gn k` x~uf` u`gli`k noniw~`g` xcu Njulp~n LL nj nk ylfkc ]LL x`u` ldxnglu nywn xnklfuc+dlnjwu`y p~n k` b~ywlil` un`k xucxl`dnjwn glim` yn n}wnjgä` fu`il`y ` k`y `yylrn ic~uwy " gnk dlydc ycenu`jc* Nu`j xci`y k`y il~g`gny+ i~`kp~lnu` p~n o~nyn y~w`d`ðc+ | jc fcr`e`j gn ~j` ljgnxnjgnjil` y~yw`jil`k* Nk uny~kw`gc o~n k` iun`ilùjgn ~j ylywnd` xckäwlic on~g`k icj y~eljon~g`ilùj kldlw`g` | icj ~j` fu`j okn}lelklg`g

| ~jlg`g `gdljlywu`wlv`y*

@knd`jl` counin nk xckc cx~nywc ` nyw` n}xnulnjil`* @kkä+ k`y wlnuu`y gn kcy ou`jicyculnjw`kny nu`j nj y~ d`|cu x`uwn icjp~lyw`y unilnjwny gnk Ldxnulc i`uckljflc |p~ng`e`j icdxknw`dnjwn o~nu` gn k`y oucjwnu`y gn k` @jwlfûng`g ikàyli`* Nknkndnjwc ucd`jc nj k` olj`k yäjwnyly on~g`k nu` xcu w`jwc d~imc dày gìelk | nyw`e`dngl`gc gnygn knbcy xcu nk j~nvc gcdljlc nbnuilgc xcu nk Nyw`gc i`uckljflc yceunnyw`y unflcjny oucjwnulr`y* @yä+ dlnjwu`y nj Ou`jil` k` nywu~iw~u` `gdljlywu`wlv` gnkcy icjg`gcy icljilgä` icj nk vlnbc ilvlw`w~y ucd`jc | unfä` ~j ylywnd` gn v`y`kk`bnxucfunylv`dnjwn `uwli~k`gc+ icj ~j i`dxnylj`gc ynuvlk xcu gne`bc gn ìk+ nk i`uàiwnuxuldlwlvc$icd~j`k gn k` ycilng`g u~u`k fnudàjli` ‗cuf`jlr`g` knf`kdnjwn wcg`vä`yceun ~j` e`yn i`yl wule`k‗ ldxcylelklw`e` ~j` unxucg~iilùj gluniw` gn nywn dcgnkc*Kcy icjgny p~n fcenuj e`j nj jcdeun gnk ndxnu`gcu xcynä j ljilnuw`y

b~ulygliilcjny yceun ~j`y unflcjny v`f`dnjwn gnoljlg`y+ ylj gnd`yl`gc xcgnu un`kyceun kcy wule~j`kny xcx~k`uny kci`kny | ylj ~j oludn `xc|c nj n}wnjy`y xcynylcjnyun`kny09* Nj Ou`jicjl` | Kcunj`+ icjwlf~`y `k jcuwn gn Ou`jil` | x`uwn |` gnk unljcdnucvljflc+ yn m`eä` gny`uuckk`gc ~j` `ulywciu`il` xucwcon~g`k | ~j` `fuli~kw~u`ynuvlk* Xnuc nj k` ljdnjy` d`|cuä` gn @knd`jl` ‗E`vlnu`+ W~uljfl`+ Y~`el` | Y`bcjl`‗ wcg`vä` n}lywä` ~j i`dxnylj`gc `kcgl`k kleun | ~j` jceknr` gn ik`jny ongnu`gcy+ jccuf jlr`g` nj jljf~j ung gn v`y`kk`bn* Nk ynðcuäc fnudàjlic icjywlw~ä`wu`glilcj`kdnjwn ¡~j05 Kcy wule~j`kny ynðcul`kny okcunilnucj+ xcu y~x~nywc+ | nk xcgnu nicjùdlic un`k gn kcy ynðcuny ljfknynyilnuw`dnjwn jc o~n dnjcu g~u`jwn k` Ng`g Dngl` p~n nk gn y~y np~lv`knjwny icjwljnjw`kny+ icdcy~eu`|` Mlkwcj* U* M* Mlkwcj+ @ dngl`nv`k ycilnw|2 Wmn Vnyw Dlgk`jgy `w wmn njg co wmn w nkowm injw~u| +Kcjguny+ 0<?7+ xx* 556$70*" K`y `yylrn ic~uwy nu`j k`y ynylcjny xnulùgli`y p~n yn inkneu`e`j nj wcgcy kcy icjg`gcy gn Ljfk`wnuu`x`u` `gdljlywu`u b~ywlil` ilvlk | iuldlj`k*09 Ylgjn| X`ljwnu+ Wmn ulyn co wmn on~g`k dcj`uimlny + Lwm`i`+ 0<>7+ xàflj` =>*

QXàf* 0?7T

dnglc icjwlj~c± 07 nj nk p~n k`y fu`g`ilcjny gn u`jfc wnjä`j nyi`y` y`jilùj ocud`k |k` dlyd` dcj`up~ä` jc nyw`e` ljvnywlg` icj jljfòj v`kcu nyxnil`k | y~xnulcu* K``gdljlywu`ilùj ldxnul`k i`uckljfl` yn ldx~yc yceun ~j` ocud`ilùj ycil`k p~n i`uniä`gn k`y icdxknb`y bnu`up~ä`y gn gnxnjgnjil` p~n nyw`e`j y~uflnjgc nj Ou`jil`1 njnywn dnglc dày xuldlwlvc y~ uni~nugc yceunvlvlù xcu w`jwc d~imc dày* Xcu cwu`x`uwn+ @knd`jl` jc o~n `rcw`g` icj k` dlyd` ljwnjylg`g p~n Ou`jil` xcu k` j~nv`

ckn`g` gn `w`p~ny eàue`ucy gn kcy ylfkcy L] | ]+ |` p~n dlnjwu`y Ou`jil` o~n `yck`g`xcu kcy wuny ljv`ycuny ‗kcy vlaljfcy+ d`fl`uny | y`uu`injcy‗+ @knd`jl` yùkc w~vc p~nnjounjw`uyn ` kcy d`fl`uny* Nywcy jùd`g`y o~nucj olj`kdnjwn gnuucw`gcy nj Knimonkg+nj nk nywn+ dlnjwu`y p~n nj nk cnywn Jcud`jgä` w~vc p~n ynu inglg` ` kcy vlaljfcy*

@knd`jl` yn kleuù `yä gn k`y xncuny wule~k`ilcjny gn k` ìxci`+ icdc m`euä` gngndcywu`u k` uni~xnu`ilùj unk`wlv`dnjwn uàxlg` gn kcy Cwcjny* Xnuc k` mnunjilxckäwli` i`uckljfl`+ dnjcy ecuu`g` `p~ä+ jc xucxcuilcjù jljfòj y~ywlw~wc g~u`gnuc gn~j` yùklg` bnu`up~ä` ynðcul`k* \ `yä+ icj nk ick`xyc gn k` xucxl` glj`ywä`+ yn xucg~bcg~u`jwn nk ylfkc ] `kfc yndnb`jwn `k v`iäc xckäwlic nj wcg` @knd`jl`* Nj nyn v`iäc`x`unilnucj d~| xucjwc ¡wucjicy± g~i kny ~y~ux`gcuny+ gn i`uàiwnu wule`k+ p~nnyw`eknilnucj ~j gìelk icjwuck yceun k`y iljic xuljilx`kny unflcjny gnk x`äy+ E`vlnu`+W~uljfl`+ Y~`el`+ Ou`jicjl` | Y`bcjl`* Nk xnklfuc gn k`y ljv`ylcjny d`fl`uny ljg~bc `nywcy g~p~ny ulv`kny ` nknflu ` ~j dcj`ui` ocud`k* @ x`uwlu gn njwcjiny+ k` mlywcul` gnk` dcj`up~ä` `knd`j` m`euä` gn ynu k` gn kcy ljwnjwcy `ecuw`gcy x`u` iun`u ~j`xluàdlgn cufàjli` gn kn`kw`gny on~g`kny yceun nyw` ljy`wlyo iwcul` e`yn* Nk dày

Page 98: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 98/181

xcgnucyc -| jc on~g`k, gn kcy wucjicy g~i`kny+ Y`bcjl`+ xucvn|ù k` xuldnu` glj`ywä`p~n ljwnjwù ~jloli`u nk x`äy* Dcvlklr`jgc k` `|~g` gn k` Lfknyl`+ kcy ycenu`jcy cwcjnygn Y`bcjl` ycdnwlnucj xucfunylv`dnjwn ` y~y ulv`kny iknuli`kny | nyw`eknilnucj k``~wculg`g un`k nj wcg` @knd`jl`* X`u` xucwnfnu y~ ok`jic ciilgnjw`k+ Cwùj L `y~dlùw`delìj nk d`jwc ldxnul`k p~n m`eä` x`y`gc gn kcy i`uckljflcy `k gniuìxlwc ¡unljcdnglc± gn Kcw`uljfl`+ p~n ljik~ä` ` Ecufcð` | `k jcuwn gn Lw`kl`* Nj nk nywn+ Cwùj Ln}wnjglù k`y oucjwnu`y fnud`j`y m`il` kcy wnuulwculcy nyk`vcy | nyw`eknilù k` ycenu`jä`yceun Ecmndl`07 Gln Mnuuyim`owyocudnj fnmnj acjwlj~lnuklim ljnlj`jgnu ûenu * Nyw` `inuw`g` ou`yn o~n `i~ð`g` xcuV`kwnu Yimknyljfnu+ ¡Mnuuyim`ow ~jg Fnockfyim`ow lj gnu fnud`jlyim$gn~wyimnj _nuo`yy~fyfnyimlimwn±+Enlwuçfn r~u gn~wyimnj _nuo`yy~jfyfnyimlimwn gny Dlwwnk`kwnuy + vck* L+ Fcwljf`+ 0<?9+ x* 95*

QXàf* 0?>T

| Xckcjl`* K` ¡unjcv`ilùj± cwcd`j` o~n lgnckùfli` | `gdljlywu`wlv`dnjwn k` òkwld`y~inycu` gnk Ldxnulc i`uckljflc* Icdc ìywn+ w`delìj n}xnuldnjwù ~j` unvlw`klr`ilùji~kw~u`k ik`ylilyw` | unlvljgliù ~j gcdljlc ~jlvnuy`k* Xnuc y~ g~u`ilùj m`euä` gn ynuwcg`vä` dày eunvn*

Xcup~n+ nj noniwc+ kcy ì}lwcy gn kcy Cwcjny iun`ucj ` y~ vnr j~nv`y gloli~kw`gny |xnklfucy x`u` ~j Nyw`gc fnudàjlic ~jlw`ulc* Nk ycdnwldlnjwc gn kcy d`fj`wny g~i`knyxcu k` glj`ywä` y`bcj` yn wu`g~bc+ nj k` xuàiwli`+ nj ~j` dnu` klenu`ilùj gn ~j nywu`wcgn jcekny ylw~`gcy xcu gne`bc gn `p~ìkkcy |+ xcu w`jwc+ yn kldlwù ` gnyxk`r`u m`il``e`bc nk xuceknd` gn k` `j`up~ä` unflcj`k* K` glj`ywä` yàkli` p~n kn y~inglù nj nkylfkc ]L ljwnjwù njounjw`uyn ` k` n}wnjglg` unylywnjil` | w~ue~knjil` `ulywciuàwli` xcudnglc gn k` iun`ilùj gn ~j` ik`yn nyxnil`k gn dljlywnul`kny unflcy jc kleuny+ p~nicjywlw~|nucj ~j i~nuxc gn i`ywnkk`jcy | `gdljlywu`gcuny kn`kny ldxk`jw`gcy nj wcgcnk x`äy* Nywn uni~uyc ` o~jilcj`ulcy ynuvlkny+ ljvnywlgcy icj xcgnucycy x~nywcyxckäwlicy+ `~jp~n ylj ~j` np~lv`knjwn xcylilùj ycil`k+ `fu`il`gcy ouni~njwndnjwn icjolji`y+ `~jp~n ylj xulvlknflcy v`y`kkàwlicy |+ nj icjyni~njil`+ n}wu`ðcy ` i~`kp~lnu

bnu`up~ä` jcelkl`ul`+ o~nucj k` xu~ne` gn k` icjwlj~` gnelklg`g gn k` o~jilùjdcjàup~li` nj ~j` ocud`ilùj ycil`k p~n jc wnjä` `òj jljfòj ylywnd` fkce`k gnunk`ilcjny ycil`kny on~g`kny nj nk xk`jc gn k` `kgn`* Nj k` y~xnuoliln+ k` glj`ywä` yàkli`unflywuù `kf~jcy xucfunycy jcw`ekny m`il` ~j fcelnujc ldxnul`k injwu`klr`gc2 o~nucjy~xuldlg`y k`y unenklcjny gn k` `ulywciu`il` glylgnjwn gn Y`bcjl`+ yn o~jgù ~j` i`xlw`kxnud`jnjwn nj Fcyk`u | yn `dxklù njcudndnjwn ìk gcdljlc un`k* Nj nywn dcdnjwc+ylj nde`ufc+ k` k~im` gn k`y Ljvnywlg~u`y icj nk x`x`gc x`u`klrù ~j d |cuicjycklg`ilùj gnk xcgnu un`k* K` k~im` gn Funfculc _LL icj Njulp~n L_ xcu nk icjwuckgn kcy jcdeu`dlnjwcy nxlyicx`kny gnynji`gnjù k` f~nuu` ilvlk fnjnu`klr g` nj

@knd`jl`+ |` p~n k` jceknr` kci`k `xucvnimù k` cxcuw~jlg`g x`u` knv`jw`uyn icjwu` nkndxnu`gcu icj k`y enjglilcjny x`x`kny* G~u`jwn kcy ilji~njw` `ðcy gn k~im`icjwlj~` w~vc k~f`u nj @knd`jl` ~j fu`j i`delc ycil k2 nj ny` ylw~`ilùj gnldxk`i ekny gnxung`ilcjny+ `j`up~ä` | vlcknjil` ycil k+ k` `ulywciu`il` fnud`jgnywucrù k` e`yn `kcgl k gn k` xcek`ilùj kleun jc jcekn+ p~n ylndxun m`eä`xungcdlj`gc nj Y`bcjl` | W~uljfl` | p~n m`eä` wnjlgc ~j` icjylgnu`ekn xunynjil` njE`vlnu` | Y~`el`* Nk i`dxnylj`gc o~n ung~ilgc ` k` ynuvlg~deun ` dnglg` p~ngny`x`uniä` k` b~ywlil` xòekli` | xcx~k`u+ yn ldxcjä`j k`y xunyw`ilcjny on~g`kny | ynljwnjyloli`e`j | icgloli`e`j k`y ceklf`ilcjny dlklw`uny njwun kcy

QXàf* 0??T

dlndeucy gn k` xucxl` ik`yn jcelkl`ul`+ ` i~|cy u`jfcy yn `ð`glnucj `mcu` kcydljlywnul`kny + nj dnglc gnk wcuenkkljc gn k` ìxci` | gn k`y fu`jgny wu`jyocud`ilcjny

nj k`y o`dlkl`y wu`glilcj`kny0>

*Nj nk ylfkc ]LL kknfù+ xcu olj+ ~j on~g`klydc i`e`k+ unwu`y`gc g~u`jwn w`jwc wlndxc nj

@knd`jl`* Xnuc nyn on~g`klydc yn icjywu~|ù icjwu` k` ljwnfu`ilùj dcjàup~li` gnk

Page 99: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 99/181

x`äy+ ` glonunjil` gn Ljfk`wnuu`+ gcjgn k` bnu`up~ä` ycil`k on~g`k o~n ljyw`k`g` xcu k`dcj`up~ä` jcud`jg`+ c gn Ou`jil`+ gcjgn xuninglù ` k` `x`ulilùj gn k` dcj`up~ä` |o~n unculnjw`g` knjw`dnjwn nj wcujc ` nkk` g~u`jwn nk xucinyc gn injwu`klr`ilùjicjiìjwuli`* ^j` vnr ci~uulgc nywc+ kcy noniwcy xckäwlicy o~nucj luunvnuylekny* K`glj`ywä` Mcmnjyw`~onj+ p~n y~uflù gnyx~ìy gn p~n k` j~nv` nywu~iw~u` ycil`k m~eciulyw`klr`gc+ ljwnjwù ngloli`u ~j unjcv`gc xcgnu ldxnul`k yceun y~ e`yn+ `inxw`jgc k`dngl wlr`ilùj gn b~ulygliilcjny | k`y u`dloli`ilcjny gn v`y`kk`bn p~n yn m`eä`jgny`uuckk`gc nj @knd`jl`* Nk xucxlc Ongnulic L wcdù nj un`klg`g k` gnk`jwnu` `kcuf`jlr`u ~j` j~nv` bnu`up~ä` on~g`k gn ~j` icdxknblg`g | ulflgnr ylj xuningnjwny ‗nk Mnnuyimlkgcugj~jf ‗ | `k iun`u ~j` ik`yn xuljilxnyi` ` x`uwlu gn y~y wnjnjwny lj i`xlwn + nknvàjgckcy xcu njild` gnk unywc gn k` jceknr` `k u`jfc gn Unlimyoûuywnj 0?* K`kùfli` gn nyw` xckäwli icjylywä` nj icjvnuwlu ` k` dcj up~ä` nj ~j` ycenu`jä`nyxniäoli`dnjwn on~g`k+ `e`jgcj`jgc wcg` k` wu`glilùj gn k` `gdljlywu`ilùj un`ki`uckljfl`* Ylj nde`ufc+ y~ icdxkndnjwc jniny`ulc nu` `xcgnu`uyn gn ~jcy gcdljlcyun`kny y~olilnjwndnjwn `dxklcy x`u` p~n xucxcuilcj u`j `k ndxnu`gcu ~j` e`ynolj`jilnu` `~wùjcd` icj k` p~n m`inu noniwlv` y~ ycenu jä`* \ icdc kcy gcdljlcy gnk` o`dlkl` Mcmnjyw`~onj nj Y~`el` nu`j `eyck~w`dnjwn ljy~olilnjwny x`u` nywc | k``funylùj gluniw` icjwu` kcy xuljilxlcy fnud`jcy jc nu` cxcuw~j`+ Ongnulic ljwnjwù

icjvnuwlu ` Lw`kl` gnk Jcuwn ‗p~n jcdlj`kdnjwn ylndxun m`eä` ylgc on~gc gnk Ldxnulc‗ nj ~j oludn e`ywlùj n}wnulcu gnk xcgnu un`k dày `kkà gn kcy @kxny* X`u` nk x`x`gc+nyw` `iwlv`ilùj gn kcy väji~kcy p~n klf`e`j ` k`y ycenu`jä`y gn @knd`jl` n Lw`kl`njwu`ð`e` ~j fckxn o`w`k ` y~ xucxlc xcgnu nj k` xnjäjy~k`+ nyxnil`kdnjwn gnelgc `p~n Ylilkl`+ nj y~ unw`f~`ugl`+ o~n `ð`glg` ` k`y xcynylcjny ldxnul`kny xcu Njulp~n

_L* K` icjylf~lnjwn unjcv`ilùj gn k` f~nuu` njwun nk Ldxnulc | nk x`x`gc i`jinkùolj`kdnjwn wcg` xcylelklg`g gn ldxk`jw`u ~j` dcj`up~ä` ldxn$0> Fncooun| E`uu`ikc~fm+ Wmn culfljy co dcgnuj Fnud`j| + C}ocug+ 0<?5+ xàflj`y 09?$78+ ny nk nyw~glcikàylic*0? E`uu`ikc~fm+ lelg*+ xx* 06>$6+ 0=<$<8*

QXàf* 0?6T

ul`k nyw`ekn nj k` xucxl` @knd`jl`* Icj Ongnulic LL+ k` glj`ywä` Mcmnjyw`~onj `gp~lulù~j i`uàiwnu | ~j` culnjw`ilùj nynjil`kdnjwn lw`kl`jlr`gcy+ dlnjwu`y @knd`jl` nu``e`jgcj`g` ` y~y xucxlcy glyxcylwlvcy ynðcul`kny* Gnyx~ìy gn cwucy ilnj `ðcy gnf~nuu`+ nk uny~kw`gc olj`k o~n k` jn~wu`klr`ilùj gn wcg` dcj`up~ä` mnunglw`ul` nj nkylfkc ]LLL+ i~`jgc nk Ldxnulc yn mlrc gnoljlwlv`dnjwn nkniwlvc+ | k` icjvnuylùj gn

@knd`jl` icj ~j icjo~yc `uimlxlìk`fc gn xuljilx`gcy*

Yl nk nyw`eknildlnjwc gnk on~g`klydc fnudàjlic nyw~vc i`u`iwnulr`gc | gloli~kw`gc xcuk` xnuylywnjil` gn ljywlw~ilcjny wule`kny p~n yn undcjw`e`j ` k` ìxci` gn Wàilwc+ k`nvck~ilùj gnk on~g`klydc nj Lw`kl` o~n `eunvl`g` | dckgn`g` nj k` dlyd` dnglg` xcuk` y~xnuvlvnjil` gn k`y wu`glilcjny ikàyli`y* Nj nk ylfkc _L+ k` unicjp~lyw` gn k` d`|cux`uwn gn k` xnjäjy~k`+ ndxunjglg` xcu kcy elr`jwljcy icjwu` kcy kcde`ugcy+ ` xny`u gnk` gnywu~iilùj d`wnul`k p~n `i`uunù+ m`eä` `|~g`gc ` icjynuv`u `p~nkkcy vnywlflcyg~u`jwn k` o`yn iuäwli` gn k` Ng`g Cyi~u`* Nj wcgc i`yc+ nk `ynjw`dlnjwc gn kcyeàue`ucy m`eä` ylgc unk`wlv`dnjwn gìelk |+ nj icjyni~njil`+ Lw`kl` j~ji` xnuglù k`

vlg` ~ue`j` d~jlilx`k p~n m`eä` xcynägc g~u`jwn nk Ldxnulc ucd`jc* K`y xuljilx`knyil~g`gny vckvlnucj ` `iw~`u d~| xucjwc icdc injwucy dnui`jwlkny x`u` nk wuàolicicdnuil`k ` wu`vìy gnk Dnglwnuuàjnc | okcunilnucj icdc x~nuwcy | injwucy gnglywule~ilùj d~| `v`jr`gcy unyxniwc ` cwu`y il~g`gny n~ucxn`y* K` Lfknyl` mnungùe~nj` x`uwn gn k` xcylilùj ycil`k | xckäwli` gn k` `jwlf~` `ulywciu`il` ynj`wcul`k*M`yw` nk ylfkc ]L+ kcy celyxcy o~nucj kcy m`elw~`kny glulfnjwny `gdljlywu`wlvcy gn k`yil~g`gny lw`kl`j`y* Gnelgc `k xungcdljlc gn kcy icdxcjnjwny ucd`jcy nj k` yäjwnyly

on~g`k gn nyw` rcj`+ gcjgn k` mnunjil knf`k gn @~f~ywc | B~ywljl jc w~vcljnvlw`ekndnjwn ~j fu`j xnyc+ k`y unk`ilcjny gn xucxlng`g j~ji` yn `kljn`ucj~jlk`wnu`kdnjwn icj k` icuulnjwn xuljilx`k gn kcy dcgnkcy on~g`kny* Gnygn kcy ylfkcy

Page 100: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 100/181

cyi~ucy+ k` ycilng`g u~u`k ylndxun o~n d~| mnwnucfìjn`+ icdelj`jgc on~gcy+i`dxnyljcy xucxlnw`ulcy kleuny+ k`wlo~jglcy | wnuu`wnjlnjwny ~ue`jcy ynfòj k`yglvnuy`y unflcjny* Kcy ynðcuäcy xucxl`dnjwn glimcy m`eä`j gn e~yi`uynxungcdlj`jwndnjwn nj Kcde`ugä` | nj nk jcuwn+ dlnjwu`y p~n k` xucxlng`g wnuulwcul`knyw`e` dày icjinjwu`g` nj nk y~u+ gcjgn kcy k`wlo~jglcy ikàylicy i~kwlv`gcy xcunyik`vcy xnug~u`ucj e`bc nk gcdljlc elr`jwljc m`yw` k` @kw` Ng`g Dngl` 06* K`yxnp~nð`y xucxlng`gny06 Xmlklx Bcjny+ ¡Wmn `fu`ul`j gnvnkcxdnjw co dngl nv`k Lw`k|±+ Ynicjg Ljwnuj`wlcj`k Icjonunjin co Nicjcdli Mlywcu| + X`uäy+ 0<?>+ x* 6<*

QXàf* 0?=T

i`dxnylj`y xuce`ekndnjwn nu`j dày j~dnucy`y nj nk injwuc dcjw`ðcyc gnk x`äy* Njicjyni~njil`+ nk ylywnd` ynðcul`k o~n ylndxun d~imc dày gìelk nj Lw`kl` p~n `k jcuwngn kcy @kxny | nk `~fn gn k`y icd~j`y ~ue`j`y o~n dày wndxu`jc | dày ldxcuw`jwnp~n nj i~`kp~lnu cwuc ylwlc*

Nj ~j xuldnu dcdnjwc+ k`y il~g`gny nyw~vlnucj gcdlj`g`y xcu xnp~nðcy jcekny

on~g`kny+ e`bc nk fcelnujc gn y~y celyxcy* Xnuc ` olj`kny gnk ylfkc ]L k`y b~ulygliilcjnyynðcul kny |` le`j glydlj~|njgc nj nk i`dxc+ dlnjwu`y p~n k` k~im` gn k`yljvnywlg~u`y g`e` ` k`y icd~jlg`gny dnui`jwlkny gn k`y il~g`gny k` cxcuw~jlg`g gny`i~gluyn kcy ynðcuäcy niknylàywlicy | gn ljywlw~lu vnug`gnucy `~wcfcelnujcyicd~j`kny+ xuldnuc e`bc k` ocud` gn ~j ylywnd` ¡icjy~k`u± nkniwlvc | dày w`ugnicjwu`w`jgc ` `gdljlywu`gcuny xuconylcj`kny gn o~nu`+ kcy xcgnywè gnk ylfkc ]LLL*

@xuc}ld`g`dnjwn gnygn nk `ðc 0088+ ny`y icd~j`y gcdlj`ucj wcgc nk jcuwn gn Lw`kl` | ndxunjglnucj k` icjp~lyw` ylywndàwli` gn kcy i`dxcy p~n k`y ucgn`e`j+ `w`i`jgckcy on~gcy ynðcul`kny | `ecklnjgc k`y ljd~jlg`gny on~g`kny+ `uu`y jgc kcy i`ywlkkcy |ocur`jgc k` y~dlylùj gn kcy ynðcuny inui`jcy* Nk cebnwlvc gn nyw` `funylv` n}x`jylùj~ue`j` nu` k` icjp~lyw` gn ~j icjw`gc wnuulwcul`k gnk p~n ` x`uwlu gn njwcjiny k`il~g`g x~glnu` n}wu`nu ldx~nywcy+ wucx`y | fu`jc x`u` `~dnjw`u y~ xucxlc xcgnu |xucyxnulg`g vly$è$vly gn y~y ulv`kny0=* K`y unk`ilcjny u~u`kny yn wu`jyocud`ucju`gli`kdnjwn xcu k` n}x`jylùj gnk icjw`gc + |` p~n k`y il~g`gny wnjglnucj ` ljwucg~iluj~nv`y ocud`y gn gnxnjgnjil yndlicdnuil`klr g` x`u` nk i`dxnylj`gc+ p~n ynylw~`e`j d~| knbcy gn k` ynuvlg~deun2 k` dnrr`gul` c unx`uwc icjwu`iw~`k gn k`icynim` yn mlrc m`elw~`k nj k` d`|cu x`uwn gnk jcuwn | nk injwuc gn Lw`kl` g~u`jwn nkylfkc ]LLL* Nk gny`uuckkc gn k`y d`j~o iw~u`y gnjwuc gn k`y icd~j`y gnyndeciùnjwcjiny nj ~j `~dnjwc gn k`y wnjylcjny ycil`kny njwun kcy dnui`gnuny | d`fj`wny-nywu`wc gcdlj`jwn icj xucxlng`gny u~u`kny | ~ue`j`y, | kcy fu~xcy `uwny`jcy |xuconylcj`kny cuf`jlr`gcy nj fundlcy | d`uflj`gcy gnk fcelnujc gn k` il~g`g* Njylfkc ]LLL+ k` `yinjylùj xckäwli` gn nywcy òkwldcy njicjwuù ~j` i~ulcy` n}xunylùj nj k`ljywlw~ilùj gnk i`xlw`jc gnk xcxckc + p~n ` dnj~gc fcr`e` gn ~j gloäilk icjgcdljlc

icj nk xcgnywè gnjwuc gn kcy dlydcy uniljwcy2 nk dlydc i`ufc nu` ~j ycuxunjgnjwnuni~nugc gnk wule~jc gn0= X`u` wcg` nyw` nvck~ilùj+ vì`yn G`jlnk V`kn|+ Wmn Lw`kl`j ilw|$unx~ekliy + Kcjguny+ 0<?<+ xx* 05$50+ >?$<5 QK`y il~g`gny$Unxòekli` lw`kl`j`y + D`gulg+ F~`g`uu`d`+ 0<68T*

QXàf* 0?<T

k` Ucd` ikàyli` 0<* Nywn ouàflk np~lkleulc jc g~uù d~imc wlndxc* Nj nk ylfkc ]L_+ k`yicd~j`y kcde`ug`y i`|nucj ~j` wu`y cwu` e`bc nk gcdljlc gn wlu`jä`y xnuycj`kny |mnunglw`ul`y2 k`yylfjculn 1 gnygn njwcjiny nk xcgnu yn icjinjwuù nj d`jcy gn`vnjw~unucy `~wùiu`w`y+ nj y~ d`|cu x`uwn n} on~g`w`ulcy c icjgcwwlnul * Nj kcy ilnj`ðcy ylf~lnjwny+ Wcyi`j ylf~lù k` dlyd` gluniilùj* K`y unflcjny dày `v`jr`g`y gnLw`kl` yn icjvluwlnucj+ x~ny+ nj nk w`eknuc gn k~im` gn k`y il~g`gny$Nyw`gc+ nj nk p~n+ `glonunjil` gnk unywc gn N~ucx`+ nk i`dxc ilui~jg`jwn o~n `jn}lcj`gc ` k`y il~g`gny |j~ji` x~gc ngloli`uyn ~j` xluàdlgn u~u`k on~g`k* J`w~u`kdnjwn+ k` xunynjil` gnk

Page 101: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 101/181

x`x`gc nj wcg` k` xnjäjy~k`+ vlflk`jgc icjwu` k` `dnj`r` gn ~j Nyw`gc yni~k`uy~xnuxcgnucyc+ icjywlw~|ù ~j ldxcuw`jwn ceywài~kc `glilcj`k x`u` k` `x`ulilùj gn ~j`dcj`up~ä` xnjljy~k`u*

Yùkc nj gcy unflcjny gn Lw`kl` yn ldxk`jwù ~j ylywnd` xckäwlic$nicjùdlic xknj`dnjwnon~g`k+ | jc ny ~j dnuc `iilgnjwn p~n `de`y o~nu`j nj nynjil` ¡n}wnjylcjny± gnkon~g`klydc n~ucxnc dày cufàjlic | xcgnucyc+ nk injwu`gc nj Ou`jil`* Xl`dcjwn+kljg`jwn icj Y`ec|`+ nu` ~j wnuulwculc oucjwnulrc `k cwuc k`gc gn kcy @kxny+ | nj ny`ywlnuu`y `kw`y+ ylw~`g`y knbcy gn k` ljok~njil` gn k`y icd~j`y gn k`y kk`j~u`y+ yngny`uuckkù ~j` bnu`up~ä` ynðcul`k | ~j i`dxnylj`gc gnxnjglnjwn* Xnuc nj nyw` ìxci`+nk n}wundc jcuculnjw`k gn k` xnjäjy~k` nu` gnd`yl`gc xnp~nðc | xceun x`u` wnjnu`kf~j` ldxcuw`jil` nj nk icjb~jwc gn Lw`kl`* D~imc dày xcgnucyc nu` nk unljcdnulglcj`k gn Jàxckny | Ylilkl`+ p~n m`eä`j iun`gc kcy jcud`jgcy gnyx~ìy gnicjp~lyw`ukc ` kcy elr`jwljcy | àu`eny nj nk ylfkc ]L* Nj nywn unljc yn glywule~|nucjon~gcy | y~uflù ~j vnug`gnuc ylywnd` ynðcul`k+ icdxknw`gc icj ljo`jw`rfcy |ynuvlg~deun* K` dcj`up~ä` p~n gcdljù nywn yld~k`iuc dnulglcj`k gn k` yäjwnylyou`jiny` yn unocurù wcg`vä` dày xcu k`y icjinxilcjny culnjw`klr`g`y gn y~xund`iä`un`k gnelg`y ` k`y xnuylywnjwny ljok~njil`y àu`eny | elr`jwlj y* Nywn Nyw`gc

`~wìjwli`dnjwn on~g`k o~n nk p~n xucxcuilcjù ` Ongnulic LL k` e`yn x`u` y~ ljwnjwc gnicjp~lyw`u | cuf`jlr`u wcg` Lw`kl` nj ~j` dcj`up~ä` dnglnv`k ~jloli`g`* Xcu u`rcjnyp~n yn icjylgnu`uàj dày `gnk`jwn+ nywn0< D`} Vnenu+ Nicjcd| `jg ycilnw| + J~nv` \cua+ 0<?=+ vck* LLL+ xàflj`y 098=$< QNicjcdä` | ycilng`g + 5

vcky*+ Dì}lic+ OIN+ 5*¢ ng*+ 0<?7T1 G`jlnk V`kn|+Wmn Lw`kl j ilw|$unx~ekliy + xx* 0=5$<6* ^j u`rùjo~jg`dnjw`k gn k` `x`ulilùj gn k`y ljywlw~ilcjny gnk xcxckc o~nucj k`y n}wcuylcjny olyi`kny gn kcyx`wulil`gcy1 vì`yn B* Knywcip~c|+ @~} culfljny gn k` ec~ufnclyln + X`uäy+ 0<>5+ xx* 0=<$<9*

QXàf* 068T

xuc|niwc ou`i`yù* K` glvlylùj gn k` xnjäjy~k` nj gcy ylywnd`y ycil`kny glonunjwnym`euä` gn xnug~u`u g~u`jwn ylfkcy*

Nj Nyx`ð`+ yùkc gcy ylfkcy ynx`u`ucj k` ci~x`ilùj vlylfcg` gn k` icjp~lyw`d~y~kd`j`* Nj nyn nyx`ilc gn wlndxc yùkc x~glnucj `x`uninu k`y icdelj`ilcjny dàyicjo~y`y gn nkndnjwcy fnudàjlicy | ucd jcy1 nj noniwc+ gnyx~ìy gn kcy`ynjw`dlnjwcy eàue`ucy+ | g~u`jwn k` d`|cu x`uwn gn nywn xnuäcgc+ yn xucg~bc+ icdc

|` mndcy _lywc+ ~j` icdxknw` ynx`u`ilùj knf`k | `gdljlywu`wlv` gn k`y gcyicd~jlg`gny* Nj nyw`y icjglilcjny jc nu` xcylekn jljf~j` yäjwnyly `v`jr`g`* K`Nyx`ð` iulywl`j` i`|ù ~j ylfkc `jwny gn p~n I`ukcd`fjc iun`u` nk Ldxnulc p~n `iw~ùicdc nk vnug`gnuc lji~e`gcu gnk on~g`klydc n~ucxnc* K` mnunjil` vlylfcg` o~n+ x~ny+

vluw~`kdnjwn e`uulg` xcu k` icjp~lyw` lykàdli`+ | k` ycilng`g iulywl`j` unylg~`k gn @yw~ul`y w~vc p~n vckvnu ` ndxnr`u gnygn `kfc d~| x`unilgc ` inuc* @ x`uwlu gn nyndcdnjwc+ k` nyxniäoli` k~im` mlywùuli` gn k` Unicjp~lyw` o~n nk gnwnudlj`jwno~jg`dnjw`k gn k`y ocud`y gnk on~g`klydc nyx`ðck+ dày p~n k` culflj`ul` icklylùj |o~ylùj gn k`y ycilng`gny eàue`u` n ldxnul`k* Nywn mnimc eàylic `x`uwù ` Nyx`ð` gn kcycwucy x`äyny gn N~ucx` ciilgnjw`k gnygn d~| xucjwc | xucg~bc ~j ynuln gni`u`iwnuäywli`y p~n jc ycj mcdckcf`ekny ` k`y gn kcy xuljilx`kny wlxcy gnk on~g`klydcn~ucxnc* Nj nywn ynjwlgc+ k` d`wulr gn k` ycilng`g dnglnv`k nyx`ðck` o~n ylndxunglywljw`* K` n}inxilùj gnk dcgnkc fnjnu`k o~n I`w`k~ð`+ p~n o~n ljicuxcu`g` `k unljci`uckljflc nj nk ylfkc L] |+ nj icjyni~njil`+ y~oulù k` n}xnulnjil` m`elw~`k gn kcy v`yyl gcdljlil + nk ylywnd` gn enjnolilcy | k` `gdljlywu`ilùj icjg`k* Nj k` @kw` Ng`g Dngl`+k` icjglilùj gnk i`dxnylj`gc n}xnuldnjwù ~j` xucfunylv` gnfu`g`ilùj+ yndnb`jwn `k` gn k` Ou`jil` icjwndxcuàjn`+ icj xunyw ilcjny xnuycj`kny nyxnil`kdnjwn g~u`y |~j ylywnd` ynðcul`k gny`uuckk`gc* K` ynuvlg~deun i`w`k`j` o~n nyw`eknilg` xcu kcy

ynðcuny kci`kny ` kc k`ufc gn gcyilnjwcy `ðcy+ gnygn dngl`gcy gnk ylfkc ]L nj`gnk`jwn 58* Nj k` rcj` ciilgnjw`k+ xcu nk icjwu`ulc+ k`y xni~kl`uny icjglilcjny gn k`k`uf` k~im` icjwu` nk xcgnu dcuc glnucj culfnj ` ~j` gcekn nvck~ilùj* Xcu ~j` x`uwn+k` ¡knjw` unicjp~lyw`± ljlil`k ` x`uwlu gnk n}wundc jcuwn m`il` `e`bc iunù ~j` `dxkl`

Page 102: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 102/181

wlnuu` gn j`gln ‗k`y xuny~u`y‗ njwun kcy Nyw`gcy iulywl`jc | d~y~kdàj p~n+ nj k`yicjglilcjny fnjnu`kny gn nyi`ynr gn d`jc gn ceu`+ o~n ickcjlr`g` xcu i`dxnyljcykleuny* Nyw`y xuny~u`y gnelklw`ucj w`delìj58 B* _linjy _lvny+ Mlywcul` gn kcy undnjy`y nj nk ylfkc ]_ + E`uinkcj`+ 0<7>+ xx* 5?$96*

QXàf* 060T

k` b~ulygliilùj ynðcul`k nj kcy wnuulwculcy nyxniäoli`dnjwn iulywl`jcy+ |` p~n k`y wlnuu`y v`iä`y couniä`j ` kcy o~flwlvcy ~j uno~flc xcwnjil`k 50* @ dnj~gc+ k`y icd~jlg`gny gni`dxnyljcy kleuny yn njicdnjg`e`j ickniwlv`dnjwn ` kcy ynðcuny nj e~yi` gnxucwniilùj+ g`jgc k~f`u ` k`y kk`d`g`y enmnwuä`y* Nj k`y ouàflkny | ok~iw~ jwnyocud`ilcjny ycil`kny gn nyw` ik`yn+ icj icjyw`jwny | xnuw~ue`gcu`y icuunuä`y ` `decyk`gcy gn k`y i`del`jwny käjn`y gn gnd`ui`ilùj unklflcy`+ m`eä` xci` xcylelklg`g gnp~n wcd`u` ocud` ~j` bnu`up~ä` on~g`k xknj`dnjwn gnkldlw`g`* Nk i`uàiwnu unklflcycgn k`y f~nuu`y oucjwnulr`y ylfjloliù+ `gndày+ p~n nk nyik`vlr`dlnjwc gn kcy i`~wlvcyo~n nj Nyx`ð` ~j` xuàiwli` ycil`k m`elw~`k p~n g~uù d~imc dày wlndxc p~n njjljf~j` cwu` x`uwn gn N~ucx` ciilgnjw`k* K` glyxcjlelklg`g gn ~j` d`jc gn ceu`d~y~kd`j` nyik`vlr`g` unwu`yù xcu kc fnjnu`k k` icjycklg ilùj gn ~j` ik`yn gnylnuvcy iulywl`jcy nj k` xnjäjy~k` Leìuli` -icdc |` mndcy vlywc+ k` jcud` fnjnu`k gnk` ìxci` dnglnv`k o~n ~j` icuunk`ilùj ljvnuy` njwun `decy ylywnd`y gn wu`e`bc,*Gnygn icdlnjrcy gnk ylfkc ]L w~vc k~f`u nj I`ywlkk` | Knùj ~j` jcw`ekn n}wnjylùj gnk`y olji`y ynðcul`kny | gn kcy fu`jgny gcdljlcy 55* Kcy yck`ulnfcy c vlkk`jcy i`ywnkk`jcyjc o~nucj nj `eyck~wc ljylfjloli jwny ` x`uwlu gn nyw` ìxci + xnuc j~ji`icjywlw~|nucj k` d`|cuä` gn k` xcek`ilùj u~u`k* K` n}x`jylùj gn k` oucjwnu` `u`fcjny`o~n unk`wlv`dnjwn dnjcy ldxcuw`jwn |+ nj icjyni~njil`+ k` ynuvlg~deun o~n dàyxucj~jil`g` nj y~y kwlxk`jlilny gnk ljwnulcu*

Nj kcy ylfkcy ] | ]L+ kcy dcj`ui`y gn kcy unljcy iulywl`jcy gnelnucj y~ n}inxilcj`k`~wculg`g ` y~y y~xund`y o~jilcjny dlklw`uny nj k` iu~r`g` xnud`jnjwn m`il` nk y~u |` k` xnp~nð` n}wnjylùj gn y~y Nyw`gcy dày p~n ` ~j ycenu jä` on~g`k d~|`uwli~k`g` c ` ~jcy gcdljlcy un`kny icjycklg`gcy 59* N}lywä` nk v`y`kk`bn xnuycj`k+ kcyenjnolilcy wnuulwcul`kny | k`y b~ulygliilcjny ynðcul`kny+ xnuc yn d`jwnjä`j icdcnkndnjwcy glycil`gcy p~n wcg`vä` jc yn m`eä`j o~jglgc x`u` ocud`u ~j vnug`gnucylywnd` gn on~gcy* ^j` ik`yn ljgäfnj` gn i`e`kknucy vlkk`jcy unylgä` x`u`gùbli`dnjwnnj k`y il~g`gny | xucxcuilcj`e` nk ynuvlilc gn i`e`kknuä` x`u` nk `v`jin m`il` nk y~u `i`delc gn xulvlknflcy50 B* _linjy _lvny+ D`j~`k gn mlywcul` nicjùdli` gn Nyx`ð` + E`uinkcj`+ 0<><+ xx* 058$>*55 K~ly F* gn _`kgn`vnkk`jc+ Mlywcul` gn Nyx`ð` + D`gulg+ 0<>>+ L#LL+ xàflj`y 5<9$987*59 I* Yàjimnr @kecujcr+ Nyw~glcy yceun k`y ljywlw~ilcjny dnglnv`kny nyx`ðck`y + Dì}lic+ 0<?>+ xx* 6<6$<*

QXàf* 065T

d~jlilx`kny | olyi`kny 57* Gnyx~ìy gnk `ðc 0088+ k` ljok~njil` on~g`k ou`jiny` yceun k`icuwn | k` Lfknyl` i`ywnkk`j y icjg~bc ` k` d~kwlxkli ilùj gn kcy ynðcuäcy wnuulwcul knyp~n+ ylj nde`ufc+ jc `gp~lulnucj k` `~wcjcdä` gn y~y dcgnkcy gn `kknjgn kcyXluljncy* K`y ljlil`wlv`y ilywnuilnjyny o~nucj w`delìj unyxcjy`ekny gn k` iun`ilùj gnk`y wuny fu`jgny ùugnjny dlklw`u$dcjàywli`y ‗Y`jwl`fc+ I`k`wu`v` | @kiàjw`u`‗ p~n` x`uwlu gn njwcjiny gnyndxnð`ucj ~j x`xnk o~jg`dnjw`k nj I`ywlkk`*

Nywn `jùd`kc icdxknbc gn ljywlw~ilcjny g~uù m`yw` olj`kny gnk ylfkc ]LL+ | x`u`njwcjiny k` Unicjp~lyw` |` m`eä` `v`jr`gc fu`g~`kdnjwn m`il` k` käjn` gnk W`bc*Njwcjiny+ nj nk ylfkc ]LLL+ xuàiwli`dnjwn wcgc nk y~u i`|ù unxnjwlj` | vnkcrdnjwn`jwn k` ¡Unicjp~lyw` uàxlg`±* @jg`k~iä` o~n `eycuelg` nj wunljw` `ðcy* Icj nyw`njcudn n ljnyxnu`g` f`j`jil` wnuulwcul`k+ wcgc nk xucinyc gn ickcjlr`ilùj yn ljvluwlù |yn iunù nj nk y~u ~j cugnj `fu`ulc p~n o~n n}`iw`dnjwn nk cx~nywc `k p~n yn m`eä`gny`uuckk`gc nj nk jcuwn* K`y i`dx`ð`y vliwculcy`y m`eä`j ylgc cuf`jlr`g`y |

Page 103: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 103/181

glulflg`y nj ~j` dnglg` icjylgnu`ekn xcu k`y fu`jgny ùugnjny dlklw`uny gn I`ywlkk`+i~|` nywu~iw~u` i`u`iwnuäywli` m`eä` ylgc icxl`g` `k njndlfc lykàdlic x`u` k`xucyni~ilùj gn k` on* Nyw`y icou`gä`y f~nuunu`y wcd`ucj `mcu` v`yw`y n}wnjylcjny gnwlnuu`y | yn `xucxl`ucj gn k`y b~ulygliilcjny ynðcul`kny yceun nkk`y* Gn kcy bnonydlklw`uny gn nywn ylfkc m`euä` gn y`klu k` d`|cu x`uwn gn k` ik`yn ycil`k gn kcy fu`jgnyp~n ` x`uwlu gn njwcjiny gcdlj`uä` nk on~g`klydc nyx`ðck* Nk `uwny`j`gc d~y~kdàjo~n uàxlg`dnjwn n}x~ky`gc gn k`y il~g`gny m`il` nk ndlu`wc lykàdlic gn Fu`j`g`*Nywn fckxn `oniwù yld~kwàjn`dnjwn ` k` `fuli~kw~u` d~y~kd`j` gn xnp~nðcyxucxlnw`ulcy+ p~n wu`glilcj`kdnjwn nyw`e` klf`g` ` k` nicjcdä` ~ue`j` gn @jg`k~iä`*Nk xcywnulcu `xk`yw`dlnjwc gn k`y unenklcjny i`dxnylj`y dcu`y gnyxcekù k` wlnuu`* Ynxucg~bc+ x~ny+ ~j` fu`vn nyi`ynr gn d`jc gn ceu` p~n yùkc x~gc unyckvnuyn xcudnglc gn k` ung~iilùj gn k` d`jc gn ceu` u~u`k ` k` ynuvlg~deun+ icjglilùj p~n x~gcldxcjnuyn icj o`ilklg`g fu`il`y ` k` kknf`g` gn kcy nbìuilwcy jcelkl ulcy `kDnglwnuuàjnc* K` icjywu~iilùj gn v`ywcy k`wlo~jglcy nj @jg`k~iä` yn vlc o`vcunilg`wcg`vä` dày xcu k` icjvnuylùj fnjnu`k gn k`y wlnuu`y gngli`g`y `k i~kwlvc ` x`ywcyn}wnjylvcy x`u` nk f`j`gc k`j`u* Nj nyw`y g~u`y icjglilcjny+ k` d`|cu x`uwn gn kcyyckg`gcy gn ` xln p~n57 Nknj` Kc~uln+ ¡@ ycilnw| cuf`jlrng ocu `u2 dngl`nv`k Yx`lj±+ X`yw `jg Xunynjw + jòd* 9>+ glilndeungn 0<??+ xx* >>$??* Nywn `uwäi~kc counin ~j icdxnwnjwn uny~dnj gn `kf~j`y gn k`y xuljilx`kny käjn`y gnk` mlywculcfu`oä` dnglnv`k nyx`ðck`*

QXàf* 069T

m`eä`j f j`gc xnp~nð`y x`uink`y nj nk y~u+ k`y vnjglnucj ` kcy fu`jgnywnuu`wnjlnjwny | unfuny`ucj `k jcuwn 5>* Nk j~nvc dcgnkc gnk y~u unxnui~wlù `mcu`yceun I`ywlkk`2 x`u` ldxnglu nk gunj`bn gn d`jc gn ceu` gn y~y olji`y xcu k` dày uli``ulywciu`il` `jg`k~r`+ kcy mlg`kfcy gnk jcuwn `w`ucj icj j~nvcy väji~kcy gngnxnjgnjil` ` y~ i`dxnylj`gc+ m`yw` p~n nj nk ylfkc ]L_ |` m`eä` `x`unilgc nj k`d`|cu x`uwn gn Nyx`ð` ~j` ik`yn i`g` vnr dày yldlk`u gn vlkk`jcy* K`y dcj`up~ä`yi`ywnkk`j` | `u`fcjny`+ p~n wcg`vä` jc nu`j ljywlw~ilcjny xknj`dnjwn icjycklg`g`y+n}wu`bnucj+ ylj nde`ufc+ enjnolilcy y~yw`jil`kny gn nyw` on~g`klr`ilùj gn y~y`ulywciu`il`y f~nuunu`y* Yn unocur`ucj k`y wu`glilcjny gn olgnklg`g dlklw`u `k un| nji~`jwc icd`jg`jwn nj bnon+ yn iunù ~j` jceknr` xcgnucy`+ `~jp~n wcg`vä` kn`k+ | ynnyw`elklrù yceun k` wlnuu` ~j` ik`yn ycil`k gn i`dxnyljcy ylnuvcy*

Nj nk n}wundc klwcu`k `wkàjwlic gn k` xnjäjy~k` Leìuli`+ Xcuw~f k o~n k` òkwld`dcj`up~ä` on~g`k ldxcuw`jwn p~n `x`unilù nj N~ucx` ciilgnjw`k* K` unflùjjcuciilgnjw`k gn k` Mlyx`jl` ucd`j` m`eä` unilelgc ` kcy y~nvcy+ òjlic x~nekcfnudàjlic gn k` xuldlfnjl` icjongnu`ilùj p~n m`eä` iu~r`gc nk Ulj nj nk 78? p~n yn`ynjwù nj k`y wlnuu`y xuldnu`dnjwn icjp~lyw`g`y* Kcy y~nvcy gnb`ucj wu`y gn yä nkd`|cu icjb~jwc gn wcxùjldcy fnudàjlicy gn k` xnjäjy~k`+ nk xny`gc `u`gc gnk jcuwn |nk noädnuc uni~nugc gnk xuldnu un| eàue`uc i`wùklic gn N~ucx`+ `jwny gn p~n o~nu`jicjp~lyw`gcy | `eycuelgcy xcu nk unljc vlylfcgc nj nk ylfkc _L* Gnygn nyn dcdnjwc+k`y wlnuu`y ciilgnjw`kny gn Lenul` w~vlnucj ~j` mlywcul` d~| xcic glonunjwn ` k` gnkunywc gn k` xnjäjy~k`+ |` p~n+ icdc k` xucxl` Nyx`ð`+ icjcilnucj k` icjp~lyw`d~y~kd`j` | ~j ung~iwc dcjw`ðcyc iulywl`jc ylw~`gc o~nu` gn y~ `ki`jin* Y~ mlywcul`ljgnxnjglnjwn vckvlù ` icdnjr`u i~ jgc Xcuw~f k ‗p~n njwcjiny yùkc nu` ~j`dcgnyw` n}wnjylùj gn wlnuu` njwun nk Dlðc | nk G~nuc‗ o~n icjinglgc icdcljo`jw`rfc gn I`ywlkk`$Knùj ` ~j vàyw`fc gnk g~p~n gn Ecufcð` nj nk `ðc 08<>*Ilji~njw` `ðcy gnyx~ìy+ y~ jlnwc o~jgù k` dcj`up~ä` xcuw~f~ny`* Nj nyw` glyw`jwnunflùj oucjwnulr` m`euä` gn unxnwluyn+ | n} fnu`uyn+ k` d |cu x`uwn gnk dcgnkcfnjnu`k gnk gny`uuckkc nyx`ðck* K` Unicjp~lyw` gnk y~u o~n d~imc dày uàxlg` p~n njNyx`ð` |+ xcu icjylf~lnjwn+ gnyndeciù nj ~j xcgnu un`k wcg`vä` dày xucj~jil`gc*

Wcgc nk x`äy p~ngù kleun gn k` ci~x`ilùj d~y~kd`j` icj k` i`xw~u` gnk @kf`uvn nj nk057<+ nywc ny+ gcy ylfkcy `jwny gn k` i`äg` gn Fu`j`g`* Gnelgc5> F* B`iaycj+ Wmn d`aljf co wmn dngl`nv`k Yx`lj + Kcjguny+ 0<65+ xàflj`y =?$= QLjwucg~iilùj ` k` Nyx`ð`

Page 104: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 104/181

dnglnv`k + D`gulg+ @kl`jr`+ 0<6>T*

QXàf* 067T

nj e~nj` x`uwn ` nywn mnimc+ jc `x`unilù jljf~j` bnu`up~ä` ljwu`ynðcul`k ocud`klr`g` | nk ynx`u`wlydc jcelkl`ulc o~n gìelk* Nk y~ev`y`kk`bn p~ngù kldlw`gc ` ~jcy xcicy | xcgnucycy d`fj`wny+ icdc k` i`y` gn Eu`f`jr`* ^j fu~xc unywuljflgc gn i`v`knlucy$ vlkécy ocud`ucj ~j` ìklwn `kgn`j` unk`wlv`dnjwn xuùyxnu` icj `uunjg`dlnjwcynjolwì~wlicy* K` xnp~nð` xucxlng`g i`dxnylj` o~n däjld`+ n}inxwc nj nk knb`jcjcuwn+ |` p~n nj Xcuw~f`k jc m~ec ~j` o`yn ¡knjw`± gn Unicjp~lyw`+ icdx`u`ekn ` k`gn I`ywlkk` | Knùj* K` fu`j d`y` gn k` xcek`ilùj u~u`k k` icjywlw~ä`j kcy `uunjg`w`ulcyp~n x`f`e`j unjw`y on~g`kny nj fu`jgny olji`y icj unynuv`y ynðcul`kny unk`wlv`dnjwnnyi`y`y* K`y ceklf`ilcjny xungl`kny | olyi`kny b~jw`y xcgä`j `yinjgnu m`yw` nk 68 xcuilnjwc gn k` xucg~iilùj gnk xucg~iwcu gluniwc | k`y xunyw`ilcjny `glilcj`kny gnwu`e`bc xcgä`j ynu gn ~jc ` wuny gä`y ` k` ynd`j`+ `~jp~n ìyw`y jc nu`j ~jlvnuy`kny 5?*Xcu cwu` x`uwn+ k` ynuvlg~deun gn k` fkne` |` nyw`e` gny`x`unilnjgc nj nk ylfkc ]LLLgnelgc+ `k dnjcy nj x`uwn+ ` k` `e~jg`jil` gn i`~wlvcy d~y~kd`jny nj nk y~u+dlnjwu`y p~n nk icdnuilc d`uäwldc icj Ljfk`wnuu` | Ou`jil` iuniä` w`delìj gn ocud`ylfjloli`wlv`* @k dlydc wlndxc+ k` ldxcuw`jil` gn k`y ùugnjny unklflcy`y dlklw`uny x`u`nk dcgnkc ycil`k gnk Xcuw~f`k dnglnv`k o~n ljik~yc y~xnulcu ` k` gn Nyx`ð`* K`glywule~ilùj gn k` xucxlng`g wnuulwcul k gnjwuc gn k` ik`yn gcdlj jwn o~nxuce`ekndnjwn òjli` nj N~ucx` ciilgnjw`k* M`yw` k` unvck~ilùj gn @vly+ nj nk `ðc09=9+ kcy ljfunycy `j~`kny gn k` dcj`up~ä` nu`j `xuc}ld`g`dnjwn lf~`kny ` kcy gn k`Lfknyl` | `decy b~jwcy unxunynjw`e`j njwun i~`wuc | cimc vniny dày p~n kcy ljfunycywcw`kny gn k` jceknr`56* Nyw` injwu`klr`ilùj n}wund` gn k` xucxlng`g on~g`k nu` ~j vlvcljgli`gcu gn k` yljf~k`ulg`g gn k` ocud`ilùj ycil`k xcuw~f~ny`* Icdelj`g` icj k``~ynjil` gn ~j ynuvlg~deun `gyiulxwlil` | icj nk ljiundnjwc gnk icdnuilc~kwu`d`uljc ` x`uwlu gnk ylfkc ]LLL+ ny` injwu`klr`ilùj gnywljù gnygn d~| xucjwc `Xcuw~f`k ` ~j o~w~uc glonunjwn*5? @* M* gn Cklvnlu` D`up~ny+ @ ycilng`gn dnglnv`k xcuw~f~ny` + Klyec`+ 0<?7+ xx* 079$7*56 @ud`jgc I`ywuc+ Xcuw~f`k j` N~ucx` gc yn~ wndxc + Klyec`+ 0<68+ xàflj`y 09>$=*

QXàf* 06>T

9* NK KNB@JC JCUWN

Nk i`uàiwnu | k` wu`|niwcul` glonunjil`k gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny nyi`jglj`v`y `x`uwlu gn k` Ng`g Cyi~u` icjywlw~|nj ~j xuceknd` o`yilj`jwn x`u` nk d`wnul`klydcmlywùulic | ~j icjwuck jniny`ulc ‗| w`j ` dnj~gc ckvlg`gc‗ x`u` i~`kp~lnu wlxckcfä`d`u}lyw` fnjnu`k gnk gny`uuckkc unflcj`k n~ucxnc 0* @p~ä glyxcjndcy gn xcic nyx`ilcx`u` n}xkcu`u nyw` icdxknb` | nyi`y`dnjwn gci~dnjw`g` i~nywlùj* Xnuc ny nynjil`k~j eunvn nyecrc gn k` wndxu`j` nvck~ilùj gn nyw` àun` x`u` icdxunjgnu nk x`xnkiu~il`k gnyndxnð`gc gnyx~ìy xcu Y~nil` nj k` mlywcul` gn k` N~ucx` dcgnuj`*

E`yw`uà gnilu gnygn `mcu` p~n nk gnwnudlj`jwn mlywùulic o~jg`dnjw`k gn k`¡nyxnilolilg`g± nyi`jglj`v` o~n k` xni~kl`u j`w~u`knr` gn k` nywu~iw~u` ycil`k vlaljf`+p~n gnygn nk xuldnu dcdnjwc ynx`uù ` wcg` k` rcj` gnk unywc gnk icjwljnjwn*Nyi`jglj`vl` m`eä` p~ng`gc icdxknw`dnjwn o~nu` gnk d~jgc ucd`jc+ icdc ny cevlc*Nj kcy ylfkcy gn k` x`} ucd`j` + k` vlg` gn y~y xcek`ilcjny wule`kny jc yn m`eä` vlywcglykci`g` jl `inknu`g` xcu k` icjwlfûlg`g gn kcy knflcj`ulcy | kcy dnui`gnuny gnkkldny * @~jp~n k` fu`j ckn`g` gn ljv`ylcjny eàue`u`y gn kcy0 Nj ~j` iìkneun ceynuv`ilùj+ Mniaymnu icdnjwù p~n ¡kcy x`äyny gn ynf~jg` olk`± jc wnjä`j gnunimc `nyxnu`u p~n y~ mlywcul` o~nyn nyw~gl`g` fnjnu`kdnjwn* @uf~dnjw`jgc p~n ¡wcgc nyw~glc mlywùulic gnenicjg~ilu `k gnyi~euldlnjwc gn kn|ny fnjnu`kny c `k glyinujldlnjwc gn kcy dni`jlydcy gn ~j` ldxcuw`jwnnvck~ilùj±+ Mniaymnu icjik~ä` p~n k` nvck~ilùj gn wlnuu`y w`kny icdc Y~nil` yùkc wnjä` ldxcuw`jil` nj k`dnglg` nj p~n ecyp~nb`u` ~j dcgnkc ljwnuj`ilcj`k dày `dxklc c yn icjocud`u` ` ìk* Nk unywc xcgä``e`jgcj`uyn ylj dày2 ¡Jc icdxklp~ndcy ljjniny`ul`dnjwn k`y w`un`y gn k` ilnjil`± -N* Mniaymnu+ ¡^j

Page 105: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 105/181

fu`jg im`xlwun gn k“mlywclun g~ onu2 kn dcjcxckn y~ìgcly±+ @ud`kny + jòd* 07+ d`urc gn 0<95+ x* 056,* Njun`klg`g+ k`y w`un`y gn k` ilnjil` mlywùuli` jc x~ngnj icjylgnu`uyn i~dxklg`y yl ìyw` lfjcu` ~j` unflùjp~n icjwu`glin d~im`y gn y~y i`wnfcuä`y `inxw`g`y* K` nvck~ilùj nyi`jglj`v` jc ny ~j dnuc i`wàkcfcgn x`uwli~k`ulg`gny p~n x~glnu` `ð`gluyn cxilcj`kdnjwn ` ~j ljvnjw`ulc ljgnoljlgc gn ocud`y ycil`kny*Y~y dlyd`y gnyvl`ilcjny njwu`ð`j+ xcu nk icjwu`ulc+ `kf~j`y kniilcjny fnjnu`kny x`u` i~`kp~lnu wncuä`fkce`k gnk on~g`klydc n~ucxnc nj k` ìxci` dnglnv`k icdc nj k` dcgnuj`*

QXàf* 06?T

ylfkcy L_ | _ m`eä` ljik~lgc njwun nkk`y ` d~imcy x~nekcy gn culfnj nyi`jglj`vc+nyxnil`kdnjwn kcy fcgcy | kcy e~uf~jglcy 5+ ìywcy |` m`iä` d~imc wlndxc p~n ynm`eä`j `ynjw`gc njwun nk unywc gn k`y xcek`ilcjny fnudàjli`y gnk cwuc k`gc gnkEàkwlic `jwny gn y~ luu~xilùj nj nk Ldxnulc* K` Nyi`jglj`vl` xucxl`dnjwn glim` y`klù+x~ny+ xuàiwli`dnjwn ljgndjn gnk fu`j gu`d` gnk ick`xyc gn k` @jwlfûng`g* @yä+ `olj`kny gn k` Ng`g Cyi~u`+ gnyx~ìy gn wuny ylfkcy gn gcdljlc ou`jic c kcde`ugc yceunk`y `jwlf~`y xucvljil`y gnk Ciilgnjwn ucd`jc | k` icuunyxcjglnjwn nvck~ilùj |yäjwnyly ycil`k p~n m`eä` nim`gc kcy ildlnjwcy gn ~j on~g`klydc xknj`dnjwngny`uuckk`gc+ k`y ocud`ilcjny ycil`kny gnk knb`jc jcuwn icjynuv`ucj vluw~`kdnjwnljw`iwc nk xuldlwlvc dcgnkc ljwnujc gn k`y icd~jlg`gny wule`kny fnudàjli`y gnkwlndxc gn Wàilwc2 ~j i`dxnylj`gc `ud`gc - ecjgl ,+ ~j icjynbc kleun gn `fuli~kwcuny$f~nuunucy -wmljf ,+ ~j` ik`yn glulfnjwn gn kcy bnony gn ik`j -glulflgcy xcu kcy b`uky ,+ ~jylywnd` gn yìp~lwc x`u` k`y n}xnglilcjny gn y`p~nc - mlugm , | ~j` dcj`up~ä` xuni`ul`

| yndlnkniwlv` 9* Nj nk ylfkc _LLL+ nyw`y u~gldnjw`ul`y ycilng`gny nyi`jglj`v`y ynicjvluwlnucj+ ` y~ vnr+ nj ~j` gn k`y oucjwnu`y eàue`u`y gnk ¡unyw`~u`gc± Ldxnulci`uckljflc `k n}x`jgluyn xcu @knd`jl` gnk Jcuwn m`yw` Y`bcjl`+ ylf~lnjgc ~j` käjn``g|`injwn ` k` icjwndxcuàjn` Glj`d`ui`* Nk icjw`iwc o~n ynf~lgc gn ~j` unxnjwlj`

| gnv`yw`gcu` unxucg~iilùj gn k`y ljv`ylcjny eàue`u`y k`jr`g`y m`il` nk y~u x`u``w`i`u `k Ldxnulc ucd`jc* Gnygn nk ylfkc _LLL `k L]+ k`y e`jg`y vlaljf`y `yck`ucjLuk`jg`+ Ljfk`wnuu`+ kcy X`äyny E`bcy | Ou`jil` | kknf`ucj nj y~y dnucgncy m`yw`Nyx`ð`+ Lw`kl` | Elr`jilc* Kcy `fuli~kwcuny vlaljfcy ickcjlr`ucj Lyk`jgl` |Fucnjk`jgl` | kcy yckg`gcy | icdnuil jwny vlaljfcy iun`ucj nk xuldnu Nyw`gc

wnuulwcul`k nj U~yl`*Nyw`y ljv`ylcjny yn m`j icjylgnu`gc ` dnj~gc icdc nk ¡ynf~jgc `y`kwc± icjwu` k`N~ucx` iulywl`j`* Nj un`klg`g+ y~ ny wu~iw~u` o~ngnilylv`dnjwn glywljw` gn k` gn kcyeàue`ucy fnudàjlicy p~n m`eä`j xucvci`gc nk olj gn k` @jwlfûng`g nj Ciilgnjwn* Njxuldnu k~f`u+ xcup~n jc o~nucj vnug`gnu`y _ÿkanu `jgnu~jfnj + gnelgc ` p~n nj nkk`yjc yn xucg~bnucj dlfu`$5 Xucingnjwny p~lrà gn Fcwk`jg | Ecujmckd+ unyxniwlv`dnjwn*9 ^j y`eucyc nyw~glc unilnjwn nj ~j lglcd` jc nyi`jglj`vc ny nk gn Fvv|j Bcjny+ @ mlywcu| co wmn _laljfy + C}ocug+ 0<?=+ xx* 07>$>>* A~mj xunwnjgn p~n nkmlugm o~n ~j` w`ugä` ljjcv`ilùj `jfkcg`jny` gnkcy ylfkcy ] | ]L+ unldxcuw`g` gn j~nvc xcywnulcudnjwn ` Nyi`jglj`vl`+ xnuc k` y~|` ny ~j` cxljlùj`lyk`g`2 ¡Gln Funjrnj gnu fnud`jlyimnj Fnockfyim`ow±+ xx* 79$6*

QXàf* 066T

ilcjny wnuunywuny gn x~nekcy njwnucy+ yljc p~n o~nucj n}xnglilcjny d`uäwld`y jniny`ul`dnjwn gn ~j jòdnuc d~imc dày kldlw`gc* K` ljvnywlf`ilùj dcgnuj` m`ung~ilgc guàywli`dnjwn kcy iàki~kcy n}`fnu`gcy p~n m`eä`j un`klr gc k`y`wnuuculr`g`y väiwld`y gn k`y n}xnglilcjny vlaljf`y* K` d`|cuä` gn k`y e`jg`y gndnucgn`gcuny jc `yinjgä`j ` dày gn 988 ù 788 mcdeuny1 nk d`|cu fu~xc p~n `w`iù `Ljfk`wnuu` nj nk ylfkc L] jc kknfù b`dày ` kcy 0*888 7* Nj ynf~jgc k~f u+ |xuljilx`kdnjwn+ k` n}x`jylùj vlaljf` w~vc ~j jcw`ekn i`uàiwnu icdnuil`k 2 kcy cebnwlvcygn y~y n}xnglilcjny ~kwu`d`ulj`y jc ljik~ä`j yck`dnjwn wlnuu` x`u` ickcjlr`u+ yljcw`delìj dcjng` | dnui`jiä`y* Nj kc p~n o~n ~j icjwu`ywn gl`dnwu`k icj y~yxungninycuny+ kcy vlaljfcy y`p~n`ucj `kf~j`y il~g`gny nj y~ `v`jin+ xnuc o~jg`ucj |icjywu~|nucj d~im`y dày* K`y il~g`gny o~nucj+ noniwlv`dnjwn+ kcy f`jfklcy gn y~icdnuilc* @gndày+ k` d`wnul` eàyli` gn nywn icdnuilc nyw`e` icjywlw~lg` xcu kcy

Page 106: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 106/181

nyik`vcy+ p~n yn i`xw~u`e`j | wu`jyxcuw`e`j gnygn wcg` N~ucx`+ xnuc yceun wcgcgnygn nk ciilgnjwn inkw` | nk culnjwn nyk`vc* J`w~u`kdnjwn+ ny jniny`ulc glywljf~lu njnyw` ìxci` kcy unyxniwlvcy dcgnkcy gn n}x`jylùj jcu~nf`+ g`jny` | y~ni`+ |` p~n k`yglonunjil`y njwun nkkcy o~nucj d~imc dày p~n dnucy d`wliny unflcj`kny >* Nj nkn}wundc ok jic ciilgnjw`k gnk `w`p~n ~kwu`d`uljc+ kcy vlaljfcy jcu~nfcy o~nucjldx~ky`gcy+ xuce`ekndnjwn+ xcu k` nyi`ynr gn wlnuu`y gn y~y dcjw`ð`y gn culfnj1`x`uwn gnk yldxkn ecwäj+ kcy jcu~nfcy e~yi`e`j jcud`kdnjwn wlnuu` x`u` `ynjw`uyn+ylj p~n kny ldxcuw`u` kc ljmùyxlwc gnk dnglc2 `gndày gn ljv`glu Luk`jg` | Nyicil`+nkkcy o~nucj p~lnjny xcek`ucj k`y mnk`g`y lyk`y Onucn | gnyi~eulnucj | ickcjlr`ucjLyk`jgl`* K`y n}xnglilcjny g`jny`y xcu nk injwuc+ p~n icjp~lyw`ucj | xcek`ucj nkjcugnywn gn Ljfk`wnuu` | Jcud`jgä`+ o~nucj `y`kwcy d~imc dnbcu cuf`jlr`gcy+ e`bc~j` glyilxklj`g` bno`w~u` i~`yl dcjàup~li` | iun`ucj ~j`y ycilng`gny ~kwu`d`ulj`ydày icdx`iw`y | bnuàup~li`y+ nj k`y p~n nk wnycuc n}wcuylcj`gc | nk ldx~nywc `i`delc gn xucwniilùj -icdc nk g`jnfnkg , yn ndxkn`ucj kci`kdnjwn x`u` k`icjywu~iilùj gn ~j` ci~x`ilùj wnuulwcul`k nyw`ekn* Nj nk ok`jic culnjw`k n}wundc+ k`n}x`jylùj gn k`7 X* M* Y` |nu+Wmn `fn co _laljfy + Kcjguny+ 0<?5+ x* 05>* Nywn ny nk nyw~glc dày yceulc | ulf~ucyc yceunnywn wnd`+ `~jp~n ny w`delìj nk dày icjilyc yceun k`y nywu~iw~u`y ycil`kny ljwnuj`y gn Nyi`jglj`vl`*> _ì`yn K~ilnj D~yynw+ Kny ljv`ylcjy2 kn ynicjg `yy`~w icjwun k“N~ucxn imuìwlnjjn -_LL n$]L n ylíikny, +X`uäy+ 0<?>+ xx* 00>$= QK`y ljv`ylcjny* Nk ynf~jgc `y`kwc icjwu` k` N~ucx` iulywl`j` + E`uinkcj`+ K`ecu+0<??T1 Bcm`jjny Eucjywng+Wmn _laljfy + Kcjguny+ 0<?6+ xx* 90$?+ counin ~j` n}xcylilùj yldlk`u+ `~jp~ndnjcy gni~`g`*

QXàf* 06=T

xlu`wnuä` y~ni` w~vc ~j` culnjw`ilùj xungcdlj`jwndnjwn icdnuil`k2 k` xnjnwu`ilùjgn kcy v`unfcy nj U~yl` jc nyw`e` ldx~ky`g` xcu k` ickcjlr`ilùj gn wlnuu`+ yljc xcu nkicjwuck gn k`y u~w`y gnk icdnuilc ok~vl`k m`il` Elr`jilc | nk culnjwn d~y~kdàj*Dlnjwu`y p~n kcy wäxlicy Nyw`gcy vlaljfcy o~jg`gcy nj nk @wkàjwlic -Cui`g`y+ Lyk`jgl`c Fucnjk`jgl , nu`j icd~jlg`gny gn ickcjcy `fuäick`y+ nk unljc v`unfc gn U~yl` o~n

~j ldxnulc icdnuil`k icjywu~lgc yceun k` vnjw` gn nyik`vcy `k d~jgc lykàdlic+ljlil`kdnjwn ` wu`vìy gn kcy b`j`wcy bàr`uc | eòkf`uc | dày w`ugn gluniw`dnjwn gnygnnk dlydc ndxculc injwu`k gn Alnv*

Nk icdnuilc v`unfc nj nk culnjwn nyk`vc o~n gn w`k d`fjlw~g p~n+ icdc |` mndcy vlywc+ iunù k` j~nv` | xnud`jnjwn x`k`eu` x`u` gnylfj`u k` nyik`vlw~g nj wcg`N~ucx`* Y~ ldxcuw`jil` o~n nyxnil`kdnjwn fu`jgn x`u` Y~nil`+ gnelgc ` y~ jcw`eknnyxnil`klr`ilùj nj nyw` ocud` gn xlkk`bn nyi`jglj`vc* Xnuc nk wuàolic u~yc jc o~n dàyp~n nk icjinjwu`gc unflcj k gn ~j` i`u`iwnuäywli` fnjnu`k | o~jg`dnjw`k gn k`n}x`jylùj vlaljf`* Nj k` dlyd` Lyk jgl`+ knb`j` `jwäxcg` gn Alnv+ k`y wlnuu`y gn k`jceknr` y`inugcw`k gn kcy fcg`u o~nucj i~kwlv`g`y gnygn nk xuljilxlc xcu nyik`vcyinkw`y+ i`~wlv`gcy | wu`jyxcuw`gcy gnygn Luk`jg`* K` d`fjlw~g | k` x`~w` gn k`yn}xnglilcjny vlaljf`y nj e~yi` gn nyik`vcy xcu wcg` N~ucx` nywàj wcg`vä` ` k` nyxnu`gn ~j nyw~glc mlywùulic `gni~`gc ?* Xnuc+ x`u` j~nywuc `iw~`k xucxùylwc+ nj kc p~n nyxunilyc ljylywlu icj dày o~nur` ‗| nj kc p~n ` dnj~gc dnjcy yn ljylywn‗ ny nj nkldx`iwc o~jg`dnjw`k p~n nk ~yc fnjnu`klr`gc gn k` d`jc gn ceu` nyik`v` w~vc gnjwuc gn k`y xucxl`y wlnuu`y nyi`jglj`v`y* Xcup~n nk uny~kw`gc gn nywn icdnuilc gnxung`gcunj nk n}wnulcu ynuä`+ x`u`gùbli`dnjwn+ k` icjynuv`ilùj gn e~nj` x`uwn gn k` xuldlwlv`nywu~iw~u` gn k` ycilng`g vlaljf` nj nk ljwnulcu* K`y ocud`ilcjny ycil`knynyi`jglj`v`y o~nucj k`y òkwld`y gn N~ucx` p~n mlilnucj ~j ~yc `dxklc | jcud`k gn k`d`jc gn ceu` nyik`v`* ¡Nk nyik`vc o~n k` xlngu` `jf~k`u gn k` vlg` vlaljf` nj nkljwnulcu±6* Icdc mndcy? N* L* Eucdenuf+ ¡V`kny `jg wmn dngl`nv`k yk`vn wu`gn±+ Yxni~k~d + vck~dnj ]_LL+ jòd* 5+ `eulk gn0<75+ xx* 5?9$<+ icjylgnu` k`y cxnu`ilcjny vlaljf`y nj k` rcj` gnk d`u gn Luk`jg` | ocud~k` `kf~jcy b~lilcy njoàwlicy yceun k` `iwlw~g gn k` Lfknyl` iulywl`j` m`il` nk icdnuilc nj k` @kw` Ng`g Dngl`*6 Bcjny+ @ mlywcu| co wmn _laljfy + x* 07=* Nk nyw~glc dày icdxknwc gn k` nyik`vlw~g nyi`jglj`v` kc couninjX* Occwn | G* D* Vlkycj+ nj Wmn _laljf `imlnvndnjw + Kcjguny+ 0<68+ xx* ?>$6=* Nyw` ceu y~eu`|

Page 107: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 107/181

icuuniw`dnjwn k` ldxcuw`jil` o~jg`dnjw`k gn k` d`jc gn ceu nyik`v` x`u k`y un`klr ilcjnynicjùdli`y | i~kw~u`kny gn k` ycilng`g vlaljf`+ x* 6=*

QXàf* 06<T

vlywc+ nk dcgnkc wäxlic gn k`y icd~jlg`gny wule`kny nj k` o`yn ljlil`k gn k`glonunjil`ilùj ycil`k o~n nk xungcdljlc gn ~j` `ulywciu`il` f~nuunu` i~|`y wlnuu`y

nu`j i~kwlv`g`y xcu nyik`vcy i`~wlvcy* K` xunynjil` gn nyw` d`jc gn ceu` n}wnulcu o~nxunily`dnjwn kc p~n xnudlwlù k` icn}lywnjil` gn ~j` jceknr` icj ~j i`dxnylj`gcljgäfnj` kleun+ cuf`jlr`gc nj ik`jny `fj`wlilcy* Nk xk~ywu`e`bc jniny`ulc x`u` k``x`ulilùj gn ~j` jceknr` wnuu`wnjlnjwn wcg`vä` jc w~vc p~n n}wu`nuyn gn kcy x`ulnjwnyndxceunilgcy1 nj nywn nyw`glc+ k` nyik`vlw~g ny jcud`kdnjwn ~j` ¡y`kv`f~`ugl`±icjwu` k` ynuvlg~deun* K`y ocud`ilcjny ycil`kny vlaljf y+ nj k`y p~n m`eä` ~j`icjyw`jwn ldxcuw`ilùj | unxcylilùj gn nyik`vcy n}wu`jbnucy - wmu`kky ,+ jc n}xnuldnjw`ucj x~ny jljfòj wlxc gn nvck~ilùj m`il` k` gnxnjgnjil on~g`k | k``gyiulxilùj gn k` d`jc gn ceu`+ yljc p~n+ xcu nk icjwu`ulc+ yn d`jw~vlnucj icdcicd~jlg`gny gn ik`jny n}wund`g`dnjwn vlfcucy`y | xuldlwlv`y ‗gn k`y p~n Lyk`jgl`counin nk nbndxkc mnuclic‗ nj nk undcwc n mlxnueùunc ecugn gn k` N~ucx` dnglnv`k*M`yw` nk ylfkc ]LL+ k`y `kgn`y gn i`dxnyljcy nyi`jglj`vcy icjynuv`ucj ~j dcgnkcycil`k d~| inui`jc `k gn kcy x~nekcy fnudàjlicy gnk ylfkc L* Wcgcy kcy `ðcy ynunx`uwä`j ickniwlv`dnjwn kcy kcwny gn wlnuu` ` i`g` o`dlkl`+ gn `i~nugc icj k`y jcud`yicjvnjilcj`kny | gnjwuc gn ~j` icd~jlg`g b~uägli` p~n yn unfä` xcu y~y xucxl`yicyw~deuny =* K`y wlnuu`y icd~jny gn wlxc cuwcgc}c ‗ecyp~ny+ x`ywcy | gnmny`y‗nu`j icdx`uwlg`y xcu k`y `kgn`y c k`y icd~jlg`gny vnilj`kny* K` xknj` xucxlng`gljglvlg~`k yùkc yn unicjciä` gnyx~ìy gn i~`wuc+ ynly c dày fnjnu`ilcjny gn xcynylùj |xcu kc fnjnu`k yn kldlw`e` ` kcy jcekny* ^j `fuli~kwcu cuglj`ulc c ecjgl xcgä` wnjnu~j` d`jc gn ceu` gn wuny nyik`vcy+ | ~j jcekn xcylekndnjwn kknf`e` ` wunljw` <* @decy`ylywä`j b~jwcy ` k`y `y`dekn`y ilàjli`y kleuny= K~gnj D~yynw+Kny xn~xkny yi`jglj`vny `~ Dc|nj @fn + X`uäy+ 0<>0+ xàflj`y =6$<0* X`u` p~lnjny nywìjkldlw`gcy ` cwu`y knjf~`y ciilgnjw`kny+ nywn kleuc n}inknjwn icjywlw~|n icj d~imc nk dnbcu nyw~glc gn k`Nyi`jglj`vl` dnglnv`k* D~yynw `ð`gn p~n ljik~yc nj Jcu~nf` n Lyk`jgl`+ gcjgn m`eä` ickcjl`y glyxnuy`y | ~j` `fuli~kw~u` wu`ym~d`jwn | x`ywculk+ ~j` n}wnjy` icd~jlg`g ¡vnilj`k± unglywule~ä` k` wlnuu`i~kwlv`ekn | icdx`uwä` k`y xu`gnu`y* M`| ~j` n}xcylilùj d~| ljwnuny`jwn gn k` ocud` cg`k gn wnjnjil` gnk` wlnuu` nj Nyi`jglj`vl` | gn y~y dòkwlxkny icjjcw`ilcjny ycil`kny nj @* F~unvlim+ ¡Unxuìynjw`wlcjy nw`kwlw~gny è k“ìf`ug gn k` xucxulìwì xnjg`jw kn M`~w Dc|nj @fn±+ @jj`kny NYI + d`|c$b~jlc gn 0<65+ xx*>5>$<* Nk wìudljc ¡`kcglc± x~ngn nyw`u klf`gc nwldckùfli`dnjwn ` ¡cg`k± xcu dnwàwnyly1 nj i~`kp~lnui`yc+ kcy kädlwny gn k` xucxlng`g `kcgl`k vlnjnj ljgli`gcy+ nj ~j` ocud` n}wund`+ xcu k` xcynylùj cg`k

vlaljf`*< Bcjny+ @ mlywcu| co wmn _laljfy + x* 07=*

QXàf* 0=8T

gn wmljf`u + p~n nyw`e`j cuf`jlr`g`y nj y~inylvcy jlvnkny+ gnygn nk gn ¡injwnj`± nj

`gnk`jwn* @~jp~n un`kdnjwn nyw`e`j gcdlj`g`y xcu kcy cxwld`wny kci`kny+ nyw`y`y`dekn`y unxunynjw`e`j ` wcg` k` icd~jlg`g u~u`k | xcgä`j vnw`u k`y ljlil`wlv`y gnkcy jcekny+ icdc |` ci~uuä` nj kcy wlndxcy gn Wàilwc* Wcgcy kcy mcdeuny kleuny nu`junik~w`gcy nj ~j` knv` j`v`k c kngljf x`u` nk d`jwnjldlnjwc gn kcy j`vlcy gn f~nuu`*K`y glj`ywä`y un`kny+ gnelklw`g`y xcu ~jcy dni`jlydcy gn y~inylùj ocuw~lwcy nljnyw`ekny+ y~dljlywu`e`j ~jcy un|ny p~n wnjä`j p~n ynu ¡nknflgcy± xcu ~j` wmljf xucvljil`k x`u` icjolud`u y~ `iinylùj `k wucjc* K`y n}xnglilcjny vlaljf`y gn u`xlð` |nyik`vlr`ilùj nj nk n}wnulcu icjynuv`ucj+ x~ny+ ~j` unk`wlv` klenuw`g gn ik`jny | ~j`lf~`kg`g b~uägli` nj nk ljwnulcu*

Gnyx~ìy gn wuny ylfkcy gn lji~uylcjny | ickcjlr`ilcjny nj nk n}wu`jbnuc+ k` gljàdli`gn k` n}x`jylùj vlaljf` kknfù ` y~ olj icj nk òkwldc fu`j `w`p~n jcu~nfc ` Ljfk`wnuu`

nj nk `ðc 08??+ nj nk p~n M`u`kg M`ugu`gn+ `jwlf~c bnon v`unfc nj Elr`jilc+ o~ngnuucw`gc | d~nuwc nj Yw`docug Eulgfn* Yldeùkli dnjwn+ kcy ou~wcy gn nyw`n}xnglilùj o~nucj unicflgcy wuny ynd`j`y gnyx~ìy nj M`ywljfy xcu kcy jcud`jgcy+

Page 108: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 108/181

icd~jlg`g ~kwu`d`ulj` g`jny` p~n m`eä` mnimc y~|`y k`y j~nv`y nywu~iw~u`ydlklw`uny | ycil`kny gnk on~g`klydc n~ucxnc 08* K`y xuldnu`y ljv`ylcjny vlaljf ym`eä`j xunilxlw`gc k` iulyw`klr`ilùj gnk on~g`klydc nj nk ylfkc L] nj dnglc gn k`gnyljwnfu`ilùj gnk Ldxnulc i`uckljflc* @mcu` nywn on~g`klydc o~n xnuoniilcj`gc |ocuw`knilgc nj ~j n}wnjyc ylywnd` ljywlw~ilcj`k | yn unvnkù gnilylv`dnjwn y~xnulcu `kcy ldxucvly`gcy | gnyw`uw`k`gcy `w`p~ny gn k`y wu`glilcj`kny i`dx`ð`y vlaljf`y* K`i`e`kknuä` xny`g` icjp~lywù Ljfk`wnuu`+ p~n m`eä` unim r`gc ` kcy fu`jgny j`väcy* @ x`uwlu gn njwcjiny+ k` unk`ilùj gn o~nur` njwun nk knb`jc jcuwn | nk unywc gn N~ucx`ciilgnjw`k yn ljvluwlù2 gnygn `mcu` nk on~g`klydc ciilgnjw`k m`euä` gn nbnuinu ~j`knjw` | icjyw`jwn xunylùj yceun Nyi`jglj`vl` | wu`jyocud`uk` fu`g~`kdnjwn nj y~xucxlc dcgnkc* X`u` ndxnr u+ nk olj gn k` n}x`jylùj n}wnulcu vlaljf` icjg~bcljnvlw`ekndnjwn xcu yä dlydc ` i`delcy njgùfnjcy u`gli`kny gnjwuc gn Nyi`jglj`vl`+xcup~n nywn mnimc njwu`ð`e` p~n k` conuw` gn d`jc gn ceu` nyik`v` gnb`e` un`kdnjwngn n}lywlu | icj nkk` k`y vlnb`y nywu~iw~u`y ycil`kny yn p~neu`ucj xucfunylv`dnjwn 00*Nj noniwc+ ~j` vnr p~n gnbù gn n}lywlu k`08 I~| xucnr `k k`jr`u ~j` vliwculcy` ljv`ylùj on~g`k xcu d`u yn gneä`+ j`w~u`kdnjwn+ ` y~y`jwningnjwny nyi`jglj`vcy*00 K` nyik`vlw~g gny`x`unilù olj`kdnjwn gn Lyk`jgl`+ Glj`d`ui` | Y~n$

QXàf* 0=0T

icjyw`jwn unynuv` gn wu`e`bc ocurcyc xucingnjwn gnk n}wnulcu+ k` glonunjil`ilùj ycil`kyùkc xcgä` `v`jr`u ` x`uwlu gnk xucfunylvc ycdnwldlnjwc gn kcy `fuli~kwcuny ecjgl ` k`jceknr` kci`k | gn k` `x`ulilùj gn `uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny p~n i~kwlv`e`j k`ywlnuu`y gn ~j` `ulywciu`il` icj o~nuwny u`äiny+ i~|c xcgnu ycil`k nu` `mcu` dàywnuulwcul`k p~n d`uäwldc* Nk icuck`ulc gn nywn xucinyc o~n k` nyw`elklr`ilùj fu`g~`k gnkfcelnujc un`k | k` icjvnuylùj gnk b`uk`u unflcj`k nj fcelnujcy xucvljil`kny p~ngcdlj`ucj nk wu`e`bc gnk wmljf kci`k* K` ljwucg~iilùj fu`g~`k gnk iulywl`jlydc njNyi`jglj`vl` ‗icjvnuylùj p~n jc yn icdxknwù m`yw` olj`kny gnk ylfkc ]LL‗ `xc|ù |`inknuù nj wcg`y x`uwny k` wu`jylilùj gn k`y wu`glilcj`kny icd~jlg`gny yndlwule`kny `kcy ylywnd`y nyw`w`kny dcjàup~licy1 icj nkk`y i`|nucj+ j`w~u`kdnjwn+ k`y x`f`j`yunklflcjny jùugli`y p~n m`eä`j ylgc k` lgnckcfä` ljgäfnj` gnk vlnbc cugnj gn ik`jny*Nywcy i`delcy ljwnujcy |` nu`j vlylekny g~u`jwn nk ylfkc ]LL* Wcgc nk ldx`iwc n}wnulcugnk on~g`klydc n~ucxnc yceun kcy icjoljny jùuglicy gnk icjwljnjwn yn gnbù ynjwlu nj nkylfkc ]LLL* K` xuldnu` | vliwculcy` ~wlklr`ilùj gn k` i`e`kknuä` xny`g` w~vc k~f`u nj nk`ðc 0097+ nj k` e`w`kk` gn Ocwnvla+ gcjgn kcy i`e`kknucy dnuinj ulcy fnud`jcygndcywu`ucj y~ v`kcu nj Nyi`jl`* Xnuc k` cuf`jlr`ilùj dlklw`u gnk on~g`klydc jc ynwu`jyxk`jwù gnoljlwlv`dnjwn | icj wcg`y y~y icjyni~njil`y ycil`kny `k jcuwn m`yw`gnyx~ìy gn p~n nk nbìuilwc g`jìy gn _`kgnud`u LL ‗nk glulfnjwn nyi`jglj`vc dàyxcgnucyc gn wcg` k` Ng`g Dngl`‗ o~nyn `xk`yw`gc xcu k`y m~nywny gn kcy xuäjilxnyfnud`jcy gnk jcuwn nj Ecujmÿvng nj nk `ðc 0556+ ` i`~y` gn k` y~xnulculg`g

ni~nywun gn nywcy òkwldcy05

* Yimkny lf o~n nk xuldnu on~gc xucxl`dnjwn glimc p~nicjinglù k` dcj`up~ä` g`jny` nj 05>9* K`y `ud`y mnuàkgli`y+ kcy ylywnd`y gn wäw~kcy | k`y inundcjl`y gn mcdnj`bn ylf~lnucj d~| xucjwc* Nj kcy `ðcy 056<$=8+ k``ulywciu`il` y~ni` icjylf~lù k` n}njilùj b~uägli` gn kcy ldx~nywcy - ouçykn , ` i`delcgn k` ceklf ilùj ocud`k gnk ynuvlilc gn i`e`kknuä` - u~ywwbçjyw , `k dcj`ui`* K` jceknr`yn icjvluwlù+ x~ny+ nj ~j` ik`yn knf`kdnjwn ynx`u`g` gn `i~nugc icj kcy iulwnulcyicjwljnjw`kny n ljvnywlg` icj on~gcy - kçj`u , xcu kcy dcj`ui`y* K` icjycklg`ilùj gn k`y`ulywciu`il`y kci`kny nj ~j` jceknr` on~g`k o~n ynf~lg` gn ~j`

il` g~u`jwn kcy ylfkcy ]LL+ ]LLL | ]L_ unyxniwlv`dnjwn+ Occwn | Vlkycj+ Wmn _laljf `imlnvndnjw + xx* 66$=*05 Nula Kÿjucwm+ ¡Wmn E`kwli ic~jwulny±+ njI`deulgfn Nicjcdli Mlywcu| co N~ucxn + LLL+ I`deulgfn+0<?9+ x* 965 Q¡Kcy x`äyny eàkwlicy±+ njMlywcul` nicjùdli` gn N~ucx` + LLL+ D`gulg+ Unvlyw` gn GnunimcXulv`gc* 0<?6*T

QXàf* 0=5T

Page 109: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 109/181

icjyw`jwn gnfu`g`ilùj gn k` icjglilùj i`dxnylj` nj wcgcy kcy x`äyny nyi`jglj`vcyg~u`jwn kcy ylfkcy gn k` òkwld` gnxunylùj dnglnv`k* M`il` 09>8+ kcy i`dxnyljcyjcu~nfcy yùkc xcynä`j k`y gcy p~ljw`y x`uwny gn k` wlnuu` 09* Nj nk ylfkc ]L_+ k` jceknr`y~ni` xucmlelù nk xcuwn gn `ud`y ` k` `jwlf~` ik`yn gn kcy ecjgl | Yn nyocurù xcu

vlji~k`ukcy ` k` wlnuu`+ gliw`jgc kn|ny p~n n}lfä`j xunyw`ilcjny gn wu`e`bc ocurcyc ` k`xcek`ilùj u~u`k nuu`jwn 07* Kcywmljf`u p~ng`ucj ung~ilgcy ` o~jilcjny b~glil`kny d~|kldlw`g`y | nk xcgnu xckäwlic injwu`k yn icjinjwuù nj ~j icjynbc gn d`fj`wny c uîg +p~n jcud`kdnjwn gcdljù k` xckäwli` dnglnv`k gn nywn xnuäcgc* K` wnjgnjil` m`il` ~jdcgnkc icjwljnjw`k nu` |` ljnp~ävci` nj k` ìxci` gn k` ^jlùj gn A`kd`u+ p~n nj nk`ðc 09<6 ~jlù ocud`kdnjwn ` kcy wuny unljcy nyi`jglj`vcy nj ~j yckc Nyw`gc*

@ xny`u gn wcgc+ nk on~g`klydc nyi`jglj`vc j~ji` icjylf~lù uni~xnu`u nk wlndxcxnuglgc xcu y~ w`ugäc icdlnjrc | yn dcywuù lji`x`r gn nuu`gli`u icdxknw`dnjwn k`yxcgnucy`y ljywlw~ilcjny | wu`glilcjny u~u`kny gn ~j i`dxnylj`gc ljgnxnjglnjwn+i~|cy gnunimcy xcx~k`uny | i~|`y `y`dekn`y gn `fuli~kwcuny nu`j wcg`vä` ~j vlvcuni~nugc nj nk i`dxc* M~ec+ `gndày+ cwuc gnwnudlj`jwn o~jg`dnjw`k gn nyw`n}inxilùj jùugli`2 k` d`|cu x`uwn gn k` rcj` y`klù vluw~`kdnjwn ljgndjn gn k`yljv`ylcjny n}wu jbnu`y g~u`jwn k` E`b` Ng`g Dngl` | nk icdlnjrc gn k` ìxci`

dcgnuj` |+ xcu w`jwc+ nk icnolilnjwn gn f~nuu` on~g`k+ i~|c icjwlj~c gnyf`ywn wnjä`ljv`ul ekndnjwn noniwcy gnxunylvcy yceun k`y klenuw`gny i`dxnylj`y+ o~nicjylgnu`ekndnjwn dnjcu p~n nj cwu`y rcj`y* Glj`d`ui` xunynjw` ~j i`yc nyxnil`k+

|` p~n nu` ~j` n}wnjylùj gnk wnuulwculc icjwljnjw`k |+ xcu w`jwc+ nyw`e` dày y~bnw` `k`y ljok~njil`y n ljwu~ylcjny fnud`j`y ` wu`vìy gn k` rcj` oucjwnulr` gn Yimkny lf$Mckywnlj+ | olj`kdnjwn yn `kljnù d~| nywunim`dnjwn icj nk dcgnkc ycil`k gn y~njwcujc ldxnul`k* @ xny`u gn nkkc+ nk i`dxnylj`gc g`jìy jc o~n xknj`dnjwn ung~ilgc` k` ynuvlg~deun m`yw` d~| w`ugn+ nj nk ylfkc ]_LL+ | o~n j~nv`dnjwn nd`jilx`gcilnj `ðcy gnyx~ìy* Jcu~nf`+ p~n olj`kdnjwn i`|ù e`bc nk gcdljlc gn Icxnjm`f~n+09 Occwn | Vlkycj+ Wmn _laljf `imlnvndnjw + x* ==*07 D~yynw+ Kny xn~xkny yi`jglj`vny `~ Dcfnj @fn + xx* 56=$=8*Ouçkyn ylfjloli`e` ¡kleun± |culflj`ul`dnjwn yn cxcjä` ` ¡nyik`vc± i~`jgc yn `xkli`e` m`elw~`kdnjwn+ ` k` ik`yn ycil`k gn`fuli~kwcuny ecjgl * Nk i`delc yndàjwlic gn k` x`k`eu` m`yw` gnjcw`u kcy xulvlknflcy jcelkl`ulcy+ xcunjild` | ounjwn ` k`y ceklf ilcjny gn kcy i`dxnyljcy+ icjgnjy`e` wcg` k` nvck~ilùj ycil`k gn k`Nyi`jglj`vl` gn k` E`b` Ng`g Dngl`* _ì`jyn Occwn | Vlkycj+ Wmn _laljf `imlnvndnjw + xx* 05?$6*

QXàf* 0=9T

nyw~vc gcdlj`g` xcu ~j` `ulywciu`il` gn m`ek` g`jny`+ xnuc icjynuvù ~j` nywu~iw~u`u~u`k dày wu`glilcj`k*

Y~nil`+ ylj nde`ufc+ unxunynjwù nk nbndxkc dày x~uc gnk wlxc fnjnu`k gn k`yocud`ilcjny ycil`kny nyi`jglj`v`y nj k` E`b` Ng`g Dngl`* G~u`jwn wcgc nywn xnuäcgc+Y~nil o~n k` rcj` dày `wu`y`g` gn wcg` k` unflùj 0>* O~n nk òkwldc x`äy p~n icjynuvù

k` nyik`vlw~g+ p~n un`kdnjwn m`eä` xnug~u`gc m`yw` icdlnjrcy gnk ylfkc ]L_+ |` p~nyùkc o~n `ecklg` ocud`kdnjwn nj 095>1 nk òkwldc x`äy p~n o~n iulywl`jlr`gc | nk òkwldcx`äy p~n icjylf~lù ~j` dcj`up~ä` ~jloli`g`+ p~n yn unvnkù dày gìelk p~n k`y gn y~y

vniljcy* I~`jgc nk ynuvlilc gn i`e`kknuä` o~n ljwucg~ilgc ` olj`kny gnk ylfkc ]LLL+ jcwnjä` |` nk xnyc cxunycu gn y~ np~lv`knjwn g`jìy+ gnelgc nj x`uwn `k uno~flcnywu`wìflic gn k` k`wlw~g y~ni` | nj x`uwn ` p~n k` wcxcfu`oä` kci`k ‗~j` `kocdeu` gnecyp~ny+ k fcy | uäcy‗ ylndxun o~n ljmùyxlw` ` k` i`e`kknuä` dcjw`g`* @yä+ k`yunk`ilcjny u~u`kny gn xucg~iilùj j~ji` o~nucj icdxknw`dnjwn on~g`klr`g`y* M`il`olj`kny gn k` Ng`g Dngl`+ | ` xny`u gn k`y ~y~ux ilcjny gn k` `ulywciu`il`+ nk iknuc |k` dcj`up~ä`+ nk i`dxnylj`gc y~nic wcg`vä` nyw`e` nj xcynylùj gn k` dlw`g gn wcg`yk`y wlnuu`y i~kwlv`g`y gnk x`äy* @~jp~n nyw`y wlnuu`y ynuä`j gnik`u`g`y gnyx~ìygcdljl~d gluniw~d gnk dcj`ui` xcu kcy b~ulyw`y un`kny | ucgn`g`y gn unywuliilcjnyun`kny `k `uunjg`dlnjwc | k` glvlylùj gn k`y x`uink`y 0?+ nj k` xuàiwli` icjywlw~|nucj ~j`dxklc yniwcu `kcgl`k ceklf`gc ` x`f`u ldx~nywcy ` kcy un|ny+ xnuc jc y~bnwc ` cwu`yi`uf`y c xunyw`ilcjny* K` cwu` dlw`g gnk i`dxnylj`gc i~kwlv`e` wlnuu`y xucxlng`g gn

Page 110: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 110/181

k` dcj`up~ä`+ k` Lfknyl` | k` jceknr` | nyw`e` y~bnw` ` unjw`y | xunyw`ilcjny on~g`kny` y~y unyxniwlvcy ynðcuny* Kcy jcekny y~nicy yn gnik`u`e`j ¡un|ny gn y~y xucxlcyi`dxnyljcy± ` olj`kny gnk ylfkc ]_ -Y~yxnjylùj gn A`kd`u+ 07=9,+ | `olud`e`j nj nkylfkc ]_LL p~n kcy i`dxn$0> K`y kn|ny y~ni y yceun k` wlnuu` gn kcy ylfkcy ]LLL | ]L_ d~nywu j ~j ycilng`g wcg`vä`ycuxunjgnjwndnjwn yldlk`u nj d~imcy `yxniwcy ` k` gle~b`g` xcu Wàilwc nj y~ unk`wc yceun k` Fnud`jl`

gnk ylfkc L1 k`y gcy glonunjil`y xuljilx`kny ycj k` gny`x`ulilùj gn k`y wule~y | k` n}lywnjil` gn ~j``~wculg`g nyw`w`k injwu`k2 A* V~munu+ ¡Gln Yim nglyimnj K`jgyim`owyunimwn ~jg W`ilw~y“ Fnud`jl`±+Rnlwyimulow gnu Y`vlfj|$Ywlow~jf oûu Unimwyfnyimlimwn -Fnud* @ewnlk~jf, + K]]]L]+ 0<><+ xx* 0$5*0? Cyi u Eb~ukljf y~eu`| nyw`y unywuliilcjny2 ¡Gln çkwnun yim nglyimn K`jg luwyim`owyxcklwla lj^enueklia±+ Rnlwyimulow oûu @fu`ufnyimlimwn ~jg @fu`u Ycrlckcfln + Bf* 05+ Mow* L+ 0<?7+ xx* 9<$70* Xnuc nj~j` xnuyxniwlv` icdx`u`g` jc `kwnu j k` ldxcuw`jil` o~jg`dnjw`k gn kcy xnp~nðcy xucxlnw`ulcyi`dxnyljcy*

QXàf* 0=7T

yljcy icdc ik`yn nu`j dngl`wn y~eglwl 061 xnuc+ ~j` vnr dày+ k`y vnug`gnu`y unk`ilcjnygn o~nur` njwun k`y ik`yny j~ji` xnudlwlnucj p~n nj k` xuàiwli` ny`y xunwnjylcjnyx`y`u`j ` ynu un`klg`g* K` ynuvlg~deun xucxl`dnjwn glim` j~ji` kknfù ` nyw`ekninuyn

nj Y~nil` | k` b~ywlil` ynðcul k o~n xuàiwli`dnjwn gnyicjcilg`2 kcy wule~j`kny nu`jxcx~k`uny c un`kny | kcy iùglfcy - fîugyuçww , | xulylcjny ynðcul`kny yùkc o~nucjldxcuw`jwny g~u`jwn ~j` icuw` gìi`g` nj nk ylfkc ]_LL* @yä x~ny+ jc o~n `iilgnjw`kp~n i~`jgc `x`unilù ~j ylywnd` gn Nyw`gcy ` xuljilxlcy gn k` ìxci` dcgnuj`+ Y~nil`o~nu` nk òjlic x`äy ldxcuw`jwn gn N~ucx` nj nk p~n kcy i`dxnyljcy nyw`e`junxunynjw`gcy* @ y~ vnr+ k` ljicdxknw` on~g`klr`ilùj gn k`y unk`ilcjny u~u`kny gnxucg~iilùj w~vc ljnvlw`ekndnjwn noniwcy kldlw`gcuny yceun nk ylywnd` xckäwlicjcelkl`ulc* Nk ylywnd` gn on~gc+ ldxcuw`gc gn @knd`jl`+ j~ji` unxucg~bc nk nywuliwcdcgnkc icjwljnjw`k* @jwny elnj+ kcy wu`glilcj`kny i`ufcy `gdljlywu`wlvcy gn k`dcj`up~ä`+ x`u` kcy p~n yn m`eä` jcdeu`gc ` gnyw`i`gcy jcekny+ o~nucj `yldlk`gcy`mcu` ` kcy on~gcy icj ~j` gnknf ilùj unflcj`k gn ycenu`jä`1 xnuc nywcy kçj icjwlj~`ucj ylnjgc unvci`ekny xcu gnilylùj un`k | jc yn icjvluwlnucj nj i~`ylxucxlng`g mnunglw`ul` gn kcy jcekny ljvnywlgcy 0=* Nyw` o`kw` gn ~j` bnu`up~ä` on~g`k`uwli~k`g` jc njwu`ðù+ ylj nde`ufc+ k` xunynjil` gn ~j` dcj`up~ä` nyxnil`kdnjwnxcgnucy` nj y~ ild`* Xcu nk icjwu`ulc+ | icdc nj nk unywc gn N~ucx`+ ylfjloliù ~j`iòyxlgn dcjàup~li` n}wund`g`dnjwn gìelk x`u` nk ylywnd` xckäwlic* Nj k` Y~nil` gnk` E`b` Ng`g Dngl` jc m~ec ~j` dcj`up~ä` on~g`k `yinjgnjwn+ yljc ~j` v~nkw`+ njkcy ylfkcy ]L_ | ]_+ ` ~j fcelnujc nbnuilgc xcu ~j` uîg c icjynbc gn d`fj`wny+ x`u` nkp~n k` ^jlùj gn A`kd`u+ xunylglg` jcdlj`kdnjwn xcu ~j` glj`ywä` g`jny` njIcxnjm`f~n+ xucxcuilcjù ~j` x`jw`kk` ylw~`g` ` icjvnjlnjwn glyw`jil`*06 X`u` k` iìkneun ou`yn gn Xnu Eu`mn nywn unyxniwc+ vì`yn N* Mniaymnu+ @j nicjcdli mlywcu| co Y ngnj +I`deulgfn -Nyw`gcy jlgcy,+ 0<>7+ xàflj` 00=*0= Dlim`nk Ucenuwy+Wmn n`uk| _`y`y + I`deulgfn+ 0<?=+ x* 9=1 K~ilnj D~yynw+ Kny xn~xkny yi`jglj`vny `~

Dc|nj @fn + xx* 5?>$6*QXàf* 0=>T

7* K@ GLJÀDLI@ ON^G@K

Nk on~g`klydc `x`unilù+ x~ny+ nj N~ucx` ciilgnjw`k nj nk ylfkc ]+ yn n}x`jglù g~u`jwnnk ylfkc ]L | `ki`jrù y~ injlw ` olj`kny gnk ylfkc ]LL | g~u`jwn wcgc nk ylfkc ]LLL* ^j`

vnr wu`r`g`y `kf~j`y gn y~y glvnuy`y vä`y gn ldxk`jw`ilùj nj kcy xuljilx`kny x`äyny gnN~ucx` ciilgnjw`k+ xcgndcy `mcu` nyw~gl`u nk jcw`ekn xucfunyc nicjùdlic | ycil`kp~n nk on~g`klydc unxunynjwù0* Nj nk ylfkc ]LLL+ nk on~g`klydc n~ucxnc m`eä` xucg~ilgc~j` ilvlklr`ilùj ~jloli`g` | gny`uuckk`g` p~n unxunynjw`e` ~j `v`jin wundnjgc yceun

k`y u~gldnjw`ul`y | icjo~y`y icd~jlg`gny gn k` Ng`g Cyi~u`* Kcy äjgliny gn nywn`v`jin o~nucj dòkwlxkny* Nk xuldnuc | dày o~jg`dnjw`k gn nkkcy o~n nk fu`j y`kwc0 ^jc gn kcy `v`jiny dày ldxcuw`jwny gn k` mlywculcfu`oä` dnglnv`k nj k`y òkwld`y gìi`g`y m` ylgc k`

Page 111: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 111/181

xknj` icjilnjil` gnk glj`dlydc gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k* Ljdngl`w`dnjwn gnyx~ìy gn k` ynf~jg`f~nuu` d~jgl`k+ D`~ulin Gcee xcgä` nyiulelu unxnwlg`dnjwn nj y~y ikàylicy Yw~glny lj wmn gnvnkcxdnjw co i`xlw klyd + nk ¡e`bc jlvnk gn k` wìijli`±+ nk ¡nyi`yc xucg~iwc gn k` wlnuu`±+ k` ¡ljnoli`il` gnkon~g`klydc icdc ylywnd` gn xucg~iilùj± | nk ¡nyw`ilcj`ulc jlvnk gn k` xucg~iwlvlg`g gnk wu`e`bc nj ny`ìxci`± -Kcjguny+ 0<?6+ unnglilùj+ xx* 9?+ 75$9 Q Nyw~glcy yceun nk gny`uuckkc gnk i`xlw`klydc + E~njcy

@luny+ Ylfkc ]]L+ xx* >>+ ?0$5T,* @ xny`u gn k`y `gvnuwnjil`y gn Njfnky+ ny`y cxljlcjny nyw~vlnucjxuce`ekndnjwn d~| n}wnjglg`y njwun kcy d`u}lyw`y g~u`jwn nycy `ðcy+ `~jp~n gnen `gvnuwluyn p~nUcgjn| Mlkwcj x~yc cebnilcjny nyxniäoli`y+ iulwli`jgc ` Gcee+ xcu y~ ¡wnjgnjil` ` g`u xcu y~x~nywc p~n

nk on~g klydc o~n ~j ylywnd` nicjùdlic | ycil`k ylndxun n ljnvlw`ekndnjwn `wu`y`gc Q***T Nj un`klg`g+m`yw` inui` gnk olj`k gnk ylfkc ]LLL+ nk on~g`klydc o~n nj icjb~jwc ~j ylywnd` n}x`jylvc* Nj nk ylfkc L] nljik~yc `jwny yn xucg~bnucj ilnuwc jòdnuc gn ljjcv`ilcjny wìijli`y nj kcy dìwcgcy xucg~iwlvcy p~ny~x~ylnucj ~j fu`j `v`jin yceun kcy dìwcgcy gn k` @jwlfûng`g ikàyli`* Fu`jgny rcj`y gn ecyp~ny |x`jw`jcy o~nucj wu`jyocud`gcy `k i~kwlvc+ k` xcek`ilùj `~dnjwù+ yn icjywu~|nucj j~nv`y il~g`gny | njwcgcy kcy injwucy i~kw~u`kny gn N~ucx` ciilgnjw`k yn xcgä` njicjwu`u ~j` vlfcucy` | xucfunylv` vlg``uwäywli` n ljwnkniw~`k± -Wmn Dcgnuj P~`uwnuk| + vck* 5+ jòd* 9+ 0<76+ xàflj`y 5?6$=,* Nj k` `iw~`klg`g+ k`d`|cuä` gn kcy `~wcuny+ d`u}lyw`y | jc d`u}lyw`y+ nyw`uä`j gn `i~nugc icj k` `olud`ilùj fnjnu`k gnYc~wmnuj i~`jgc m`ek` gn k` ¡yniunw` unvck~ilùj gn nywcy ylfkcy±2 vì`jyn y~y ceynuv`ilcjny nj Wmn d`aljf co wmn Dlggkn @fny + xx* 05$09+ x`u` k` ldxcuw`jil` p~n nywn xnuäcgc gn k` nvck~ilùj n~ucxn` w~vcx`u` k` mlywcul` gnk d~jgc*

QXàf* 0=?T

`gnk`jwn nj nk n}ingnjwn `fu`ulc xucg~ilgc xcu nk on~g`klydc* K`y j~nv`y unk`ilcjnyu~u`kny gn xucg~iilùj xnudlwlnucj+ nj noniwc+ ~j ycuxunjgnjwn ljiundnjwc nj k`xucg~iwlvlg`g `fuäick`* K`y ljjcv`ilcjny wìijli`y p~n icjywlw~|nucj kcy ljywu~dnjwcyd`wnul`kny gn nywn `v`jin o~nucj+ nynjil`kdnjwn+ k` ~wlklr`ilùj gnk `u`gc gn mlnuucx`u nk i~kwlvc+ kcy `uuncy uäflgcy x`u` k` wu`iilùj np~lj`+ nk dckljc gn `f~` x`u` k`njnufä` dniàjli`+ kcy `ecjcy x`u` k` dnbcu` gnk y~nkc | nk ylywnd` gn ucw`ilùj wulnj`kgn kcy i~kwlvcy* K` ljdnjy` ldxcuw`jil` gn nywcy gnyi~euldlnjwcy x`u` k` `fuli~kw~u`dnglnv`k ‗nj kcy p~n w~vlnucj ~j` fu`j unxnui~ylùj k`y xunvl`y wu`jyocud`ilcjnylgnckùfli`y `xcuw`g`y xcu k` Lfknyl`‗ ny ljglyi~wlekn+ xnuc jc gnenj `lyk`uyn icdc

v`ul`ekny onwlimlr`g`y | gnwnudlj`jwny nj k` mlywcul` nicjùdli` gn k` ìxci` 5* Njun`klg`g+ ny nvlgnjwn p~n k` yldxkn n}lywnjil` gn nyw`y dnbcu`y jc nu` ~j` f`u`jwä`gn y~ `dxkl` ~wlklr`ilùj* @k icjwu`ulc+ m`| ~j k`xyc gn ~jcy gcy c wuny ylfkcy njwun y~ljlil`k | nyxcuàgli` `x`ulilùj nj k` Ng`g Cyi~u` | y~ icjywlw~ilùj nj ~j ylywnd`glonunjil`gc | xungcdlj`jwn nj k` Ng`g Dngl` 9+ xcup~n yùkc k` ocud`ilùj |icjycklg`ilùj gn k`y j~nv`y unk`ilcjny ycil`kny gn xucg~iilùj o~n xunily`dnjwn kcp~n xcylelklwù y~ ndxknc nj ~j` nyi`k` fnjnu`k1 yùkc gnyx~ìy gn k` iulyw`klr`ilùj gn~j on~g`klydc gny`uuckk`gc nj nk i`dxc x~glnucj ynu `dxkl`dnjwn `xucxl`g`y* Nj k`gljàdli` ljwnuj` gnk dcgc gn xucg~iilùj+ | jc nj k` kknf`g` gn ~j` j~nv` wnijckcfä`+p~n o~n ~j` gn y~y n}xunylcjny d`wnul`kny+ ny gcjgn m`| p~n e~yi`u nk dcwcu eàylicgnk xucfunyc `fuäick`*

Mndcy ljgli`gc gnygn nk xuljilxlc p~n nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k yn gnoljä`+ njwuncwu`y i`u`iwnuäywli`y+ xcu ~j` fu`g`ilùj nyi`kcj`g` gn k` xucxlng`g p~n+ xcu w`jwc+

j~ji` o~n xnuoniw`dnjwn glvlylekn nj ~jlg`gny mcdcfìjn`y n ljwnui`del`$5 Nk vck~dnj gn K|jj Vmlwn+ Dngl`nv`k wnimjckcf| `jg ycil`k im`jfn + Kcjguny+ 0<?9 ‗nk nyw~glc dàygnw`kk`gc gn kcy ljvnjwcy on~g`kny‗ m`in xunily`dnjwn nyc2 nk dckljc | nk `u`gc yn icjvlnuwnj njgndl~ufcy gn fu`jgny ìxci`y mlywùuli`y* Nk onwlimlydc gn nycy `uwno`iwcy | k` d`jlx~k`ilùj gn k`yxu~ne`y xcu Vmlwn m`j ylgc àyxnu`dnjwn iulwli gcy xcu U* M* Mlkwcj | X* M* Y` |nu+ ¡Wnimjli kgnwnudljlyd2 wmn ywluu~x jg wmn xkc~fm±+X`yw jg Xunynjw + jòd* 57+ eulk gn 0<?9+ xx* <8$088*9 G~e| ynð`k` p~n k`y dnbcu`y nj kcy `u`gcy | kcy `uuncy nu`j wcg`vä` e`yw`jwn u`u`y njwun nki`dxnylj`gc n~ucxnc gn kcy ylfkcy L] | ] | p~n k` wu`iilùj np~lj` jc yn n}wnjglù m`yw` nk ylfkc ]LL2U~u`k nicjcd| `jg ic~jwu| klon lj wmn dngl`nv`k Vnyw + x* 50* K` d`|cu i`~wnk` gn G~e| icjwu`yw` icjk`y icjbnw~u`y ylj ounjc gn Vmlwn2 k` glonunjil` nj y~y onim`y jc ny ~j x~uc xuceknd` gn xunilylùjiucjckùfli`+ yljc gn xcylilùj i`~y`k gn k` wìijli gnjwuc gn k` `fuli~kw~u` on~g`k* Nywn wnd` yngny`uuckk` dày uule`*

QXàf* 0=6Tekny* Nywn xuljilxlc cuf`jlr`wlvc fnjnuù nk gcdljlc ndljnjwn | nk on~gc unvci`ekn nj

Page 112: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 112/181

nk xk`jc i`e`kknunyic1 nj nk xk`jc gn k` `kgn`+ gnwnudljù k` glvlylùj gn k` wlnuu` njwunnk gcdljlc ynðcul`k | k`y x`uink`y gn kcy i`dxnyljcy+ yceun k`y p~n kcy gnunimcy gnkynðcu nyw`e`j+ ` y~ vnr+ glonunjil`gcy xcu fu`gcy* Nyw` glvlylùj o~n xunily`dnjwn k`p~n dcgnkù k` gcekn ocud` gn icjoucjw`ilùj gn ik`yn njwun ynðcuny | i`dxnyljcy njnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k* Xcup~n+ xcu ~j` x`uwn+ nk ynðcu ljwnjw`e`j`w~u`kdnjwn d`}ldlr`u k`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k nj y~ unynuv` ynðcul`k |k`y njwunf`y nj nyxniln xucingnjwny gn k`y x`uink`y gn kcy i`dxnyljcy 7* Nk jlvnk gncuf`jlr`ilùj `ki`jr`gc xcu nk jcekn on~g`k nj y~ gcdljlc wnjä` ouni~njwndnjwn ~j`ldxcuw`jil` o~jg`dnjw`k x`u` k` `xkli`ilùj gn k`y j~nv`y wìijli`y* Nk nbndxkc dàycevlc gn nywc+ `dxkl`dnjwn gci~dnjw`gc xcu Ekcim+ kc icjywlw~|n k` ljwucg~iilùj gnkdckljc gn `f~`+ p~n jninylw`e` ~j` i~nji` gn ilnuw` n}wnjylùj x`u` ynu unjw`ekn |p~n glc `yä culfnj ` ~j` gn k`y xuldnu`y | dày g~u`gnu`y gn wcg`y k`y e`j`klwìy cdcjcxcklcy gn n}xkcw`ilùj ynðcul`kny2 k` ceklf`ilùj gnk i`dxnylj`gc kci`k gn kknv`uy~ fu`jc x`u` ynu dcklgc nj kcy dckljcy gnk ynðcu >* Nj nywn i`yc+ nk ynðcu on~g`k nu`

vnug`gnu`dnjwn+ nj x`k`eu`y gn D`u}+ ¡nk gluniwcu | gcdlj`gcu gnk xucinyc gnxucg~iilùj | gn wcgc nk xucinyc gn k` vlg` ycil`k± ?+ c+ glimc gn cwu` ocud`+ ~j`jninylg`g o~jilcj`k gnk xucfunyc `fuäick`* @k dlydc wlndxc+ ik`uc nywà+ nywn xucfunycyn `ki`jrù nj enjnolilc unxunylvc gnk xucxlnw`ulc gnk dckljc | ` icyw` gnk vlkk`jc*

Cwu`y e`j`klwìy w~vlnucj ~j i`uàiwnu dày nywuliw`dnjwn icjolyi`gcu+ xnuc nj y~d`|cu x`uwn yn gnulv`ucj gnk ~yc icnuilwlvc gn kcy y~xnulcuny dnglcy7 _`j E`wm ljgli` p~n w~vc p~n njicjwu`uyn ~j np~lkleulc njwun k` n}xkcw`ilùj gn k` unynuv` ynðcul`k | gnk`y x`uink`y gn kcy i`dxnyljcy gn `xuc}ld`g`dnjwn 0 2 5+ icj cebnwc gn jc `fcw`u k` o~nur` gn wu`e`bcgn kcy vlkk`jcy | xcjnu `yä nj xnklfuc nk i~kwlvc gn k` xucxl` unynuv` ynðcul`k+ ` dnjcy p~n m~elnu` ~j`conuw` `glilcj`k gn wu`e`bc `y`k`ul`gc+ Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + xx* 7>$?* K` n}xnulnjil`gn N~ucx` culnjw`k jc x`unin icjolud`u nyw` mlxùwnyly+ |` p~n+ icdc vnundcy+ k`y xunyw`ilcjny gnwu`e`bc xnuycj`k x~glnucj ynu `kkä d~| y~xnulcuny ` k`y gn Ciilgnjwn*> Ekcim wu`rù k` `x`ulilùj | k` ldxcuw`jil` gn nywn òkwldc nj ~j iìkneun njy`|c+ ¡Wmn `gvnjw `jg wul~dxmco wmn `wnu$dlkl±+ unldxunyc `mcu` njK`jg `jg cua lj dngl`nv`k N~ucxn + Kcjguny+ 0<?6+ xx* 09?$?=*K`y e`j`klwìy o~nucj ljwucg~ilg`y jcud`kdnjwn nj kcy ylfkcy ] | ]L+ gnyx~ìy gn p~n nk ylywnd` ynðcul`kyn m~ec icjycklg`gc+ nj ~j j~nvc fckxn gnk d`uwlkkc ynðcul`k*? I`xlw`k + LLL+ xx* =?8$0 QNL i`xlw`k + kleuc LLL+ vck* =+ x* 0058T* D`u} yn unolnun unwucyxniwlv`dnjwn ` wcg` k`ìxci` jwnulcu k` kknf`g` gnk i`xlw`klydc*

QXàf* 0==T

gn xucg~iilùj icjwuck`gcy xcu k` jceknr`* K`y e`j`klwìy o~nucj xuco~jg`dnjwncgl g`y ` kc k`ufc gn wcg` k` Ng`g Dngl` | ylndxun icjywlw~|nucj ~jc gn kcyxuljilx`kny cebnwcy gnk `w`p~n xcx~k`u g~u`jwn kcy knv`jw`dlnjwcy i`dxnyljcy* Nkx`xnk gluniwc gnk ynðcu nj k` gluniilùj | k` y~xnuvlylùj gnk xucinyc gn xucg~iilùjgnyinjglù ` dnglg` p~n `~dnjw`e` nk n}ingnjwn1 gnygn d~| xucjwc+ `gdljlywu`gcuny

| `fnjwny `gdljlywu`ucj k`y fu`jgny olji`y x`u` ~j` `kw` jceknr` p~n m`eä` x`y`gc `ynu nicjùdli`dnjwn x`u`ylw`ul`* Xcu gne`bc gnk jlvnk gn kcy d`fj`wny+ ylj nde`ufc+kcy jcekny dày xnp~nðcy | kcy ljwnudngl`ulcy dljlywnul`kny nbnuiä`j jcud`kdnjwn ~j`o~nuwn xunylùj yceun k` wlnuu` | nk wu`e`bc x`u` wnjnu ~j` d |cu xucg~iilùj `glyxcylilùj gn kcy xucxlnw`ulcy1 k` ldxcuw`jil` ycil`k | nicjùdli` gn nywn nywu`wcwnjglù ` iuninu ljljwnuu~dxlg`dnjwn g~u`jwn nk xnuäcgc dnglnv`k* @ x`uwlu gnk `ðc0888+ k` ik`yn `ulywciuàwli` nj y~ icjb~jwc yn icjycklgù fu`il`y ` j~nv`y x`~w`y gnmnunjil`+ gnywlj`g`y ` xucwnfnu k` xucxlng`g jcelkl`ul` icjwu` k` glvlylùj+ | wcgcy kcyyniwcuny gn k` jceknr` gny`uuckk`ucj ~j iunilnjwn `xnwlwc xcu nk icjy~dc gn cebnwcy`fu`g`ekny | k~bcycy p~n `iw~ù icdc xcgnucyc nywäd~kc x`u` k` n}x`jylùj gn k` conuw`gn elnjny gnk i`dxc+ `yä icdc x`u` k` ljwucg~iilùj gn j~nv`y n}`iilcjny+ icdc k`w`lkkn + p~n yn uni`~gù xcu vnr xuldnu` gn kcy i`dxnyljcy m`il` olj`kny gnk ylfkc ]L* ^jylfjc i`u`iwnuäywlic gnk x`xnk ynðcul`k nj nk gny`uuckkc gn k` nicjcdä` on~g`k gn nyw`ìxci` o~n k` n}x`jylùj gn k` vlwli~kw~u` g~u`jwn nk ylfkc ]LL2 nk vljc nu` ~j` enelg`ynkniw` | kcy vlðngcy nu`j ndxuny`y wäxli`dnjwn `ulywciuàwli`y p~n njwu`ð`e`j ~jfu`gc dày `kwc gn wu`e`bc nyxnil`klr`gc | gn unjw`elklg`g p~n kcy i~kwlvcy gninun`kny6* Gn ocud` dày fnjnu`k+ gnjwuc gnk icjb~jwc gnk ylywnd` ynðcul`k+ k`xucg~iwlvlg`g jnw` gnk gcdljlc gnk ynðcu nu` y~yw`jil`kdnjwn y~xnulcu ` k` gn k`y

Page 113: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 113/181

x`uink`y i`dxnylj`y p~n kc ucgn`e`j =+ kc p~n icjywlw~|n ~j` xu~ne` jc yùkc gn k``xucxl`ilùj gn k` dnbcu wlnuu` xcu k` ik`yn gcdlj`jwn+ yljc w`delìj gn k` unk`wlv`u`ilcj`klg`g nicjùdli` gn y~ n}xkcw`ilùj*

Xcu cwu` x`uwn+ nk ldx~kyc d`ylvc gnk gny`uuckkc `fuäick` dnglnv`k xucvnjä` gn k`ik`yn ycil`k gn kcy xucg~iwcuny ljdngl`$

6 G~e|+ F~nuulnuy nw x`| y`jy + xx* 5??$6*= D* Xcyw`j+ ¡Njfk`jg±+ Wmn I`deulgfn Nicjcdli Mlywcu| co N~ucxn + vck~dnj L+Wmn `fu`ul`j klon co wmn Dlggkn @fny + x* ?85 Q¡Ljfk`wnuu`±+Mlywcul` nicjùdli` gn N~ucx` + L+K` vlg` `fu`ul` nj k` Ng`g Dngl` +D`gulg+ Unvlyw` gn Gnunimc Xulv`gc+ 0<7=T1Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + x* 057*

QXàf* 0=<T

wcy+ xcup~n nk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k p~n y~uflù nj N~ucx` ciilgnjw`k couniä`fnjnu`kdnjwn `k i`dxnylj`gc nk nyx`ilc däjldc x`u` `~dnjw`u nk xucg~iwc p~np~ng`e` ` y~ glyxcylilùj nj nk d`uic gn k`y g~u`y ceklf`ilcjny gnk ylywnd` ynðcul`k+Nk i`dxnyljc jcud`k wnjä` p~n xucxcuilcj`u xunyw`ilcjny gn wu`e`bc nj nk gcdljlcgnk ynðcu ‗` dnj~gc m`yw` wuny gä`y xcu ynd`j`‗ | j~dnucy`y ceklf`ilcjny

`glilcj`kny1 ylj nde`ufc+ p~ng`e` kleun x`u` ljwnjw`u g~u`jwn nk unywc gn k` ynd`j``~dnjw`u k` xucg~iilùj nj y~y xucxl`y x`uink`y* D`u} ceynuvù p~n ¡k` xucg~iwlvlg`ggn kcy unyw`jwny gä`y gn k` ynd`j` gn kcy p~n glyxcjn nk xucxlc xucg~iwcu gluniwc ny~j` d`fjlw~g v`ul`ekn+ p~n gnen gny`uuckk`uyn nj nk i~uyc gn y~ n}xnulnjil` Q***T @p~änywà g`g` k` xcylelklg`g gn ilnuwc gny`uuckkc nicjùdlic± <* K`y unjw`y on~g`knyuni`~g`g`y yceun k` xucg~iilùj gn k`y x`uink`y i`dxnylj`y wnjglnucj ` `gp~luluilnuw` unf~k`ulg`g | nyw`elklg`g+ i~|c i`uàiwnu icjy~nw~glj`ulc yùkc xcgä`j dcgloli`ukcy ynðcuny icdc uny~kw`gc gn ~j i`delc u`gli`k nj nk np~lkleulc kci`k gn o~nur`ynjwun `de`y ik`yny ycil`kny 08* M`eä`+ x~ny+ ~j d`ufnj x`u` p~n kcy uny~kw`gcy gn ~j`dnbcu xucg~iwlvlg`g enjnolil`u`j `k xucg~iwcu gluniwc* @yä+ k` @kw` Ng`g Dngl` yni`u`iwnulrù xcu ~j` icjwlj~` n}x`jylùj gnk i~kwlvc inun`klyw` |+ gnjwuc gn ìk+ xcu ~ji`delc m il` dnbcuny icynim`y gn wulfc+ p~n o~n ceu` nynjil kdnjwn gn ~ji`dxnylj`gc p~n icjy~dä` x`j icdc `kldnjwc eàylic* Yn xucg~bc w`delìj ~j`wu`jylilùj fu`g~`k m`il` nk ~yc gn i`e`kkcy x`u` k`y o`nj`y gn `u`gc+ dày uàxlgcy |dày noli`iny p~n kcy e~n|ny p~n kny m`eä`j xuninglgc+ `~jp~n w`delìj dày i`ucy* ^jiunilnjwn jòdnuc gn `kgn`y kknfù ` xcynnu ocub`y x`u` k` xucg~iilùj kci`k gnmnuu`dlnjw`y gn mlnuuc+ ` dnglg` p~n yn gny`uuckk`e` ~j< I`xlw`k + LLL+ x* 667 QNk i`xlw`k + kleuc LLL+ vck* =+ x* 0808T*08 U* M* Mlkwcj+ ¡Xn`y`jw dcvndnjwy lj Njfk`jg enocun 09=0±+ nj Nyy`|y lj nicjcdli mlywcu| + vck* LL+icdx* N* D* I`u~y$Vlkycj+ Kcjguny+ 0<?5+ xx* 69$>* D`u} y~eu`|ù k` jninylg`g gn nyw` unf~k`ulg`g x`u`k` icmnunjil` gnk icjb~jwc gnk dcgc gn xucg~iilùj2 ¡@gndày+ nywà ik`uc p~n `p~ä+ icdc ylndxun+ ` k`x`uwn gcdlj`jwn gn k` ycilng`g kn ljwnuny` y`jwloli`u kc n}lywnjwn icjolulìjgckn nk i`uàiwnu gn kn| | olb`uicdc knf`kny y~y e`uunu`y+ g`g`y xcu nk ~yc | k` wu`glilùj* Xunyiljglnjgc gn wcgc kc gndày+ xcu cwu`x`uwn+ nywc yn xucg~in xcu yä yckc `xnj`y k` unxucg~iilùj icjyw`jwn gn k` e`yn gn k`y icjglilcjny

ldxnu`jwny+ gn k` unk`ilùj nj k` p~n yn e`y`+ `y~dn icj nk icuunu gnk wlndxc ~j` ocud` unf~k`g` |cugnj`g`1 | nyw` unfk` | nywn cugnj ycj+ gn xcu yä+ ~j o`iwcu ldxunyiljglekn gn i~`kp~lnu dcgc gnxucg~iilùj p~n xunwnjg` `y~dlu ycklgnr ycil`k n ljgnxnjgnjil` gnk dnuc `r`u | k` `uelwu`ulng`g±+I`xlw`k + vck~dnj LLL+ xx* 669$7 QNk i`xlw`k + kleuc LLL+ vck* =+ x* 088<T*

QXàf* 0<8T

`uwny`j`gc u~u`k glyxnuyc 00* K`y dnbcu`y nj nk np~lxc wìijlic `yä iun`gc wnjglnucj `une`b`u k` gnd`jg` gn xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k nj kcy gcdljlcy ynðcul`kny+xnudlwlnjgc nk icuunyxcjglnjwn `~dnjwc gn k` xucg~iilùj nj k`y x`uink`yi`dxnylj`y* @k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ | ` dnglg` p~n k` xcek`ilùj iuniä` icj k`n}x`jylùj gn k` nicjcdä` dnglnv`k+ k` n}wnjylùj dngl gn k`y x`uink`y gnki`dxnylj`gc glydlj~|ù ljiny`jwndnjwn ` i`~y` gn y~ ou`fdnjw`ilùj+ gnyinjglnjgcp~lrà gn ~j`y 78 mniwàun`y nj nk ylfkc L] ` ~j`y = ù 05 mniwàun`y nj nk ylfkc ]LL L05* Nkuny~kw`gc jcud`k gn nywn xucinyc o~n k` iunilnjwn glonunjil`ilùj ycil`k nj k`y `kgn`y+i~|` xuljilx`k käjn` glvlycul` ynx`u`e` ` `p~nkk`y o`dlkl`y p~n xcynä`j |~jw`y x`u`

Page 114: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 114/181

`u`u gn `p~nkk`y p~n jc k`y xcynä`j* ^j ljilxlnjwn nywu`wc gn i`dxnyljcy `icdcg`gcy`i`x`u`e` jcud`kdnjwn k` d`|cu x`uwn gn kcy enjnolilcy gnk xucfunyc u~u`k gnjwuc gnk` `kgn` | wnjgä` ouni~njwndnjwn ` ung~ilu ` kcy i`dxnyljcy dày xceuny ` k` xcylilùjgn bcuj`knucy gnxnjglnjwny p~n wu`e`b`e`j x`u` nkkcy* Ylj nde`ufc+ w`jwc kcyi`dxnyljcy xuùyxnucy icdc kcy xceuny yn cxcjä`j nywu~iw~u`kdnjwn ` kcy ynðcunyp~n vlvä`j ` icyw` gn nkkcy | g~u`jwn wcg` k` ìxci` on~g`k yn kleu`ucj njwun `decyicjyw`jwny | ylknjilcy`y k~im`y xcu kcy `uunjg`dlnjwcy -p~n ci`ylcj`kdnjwnnyw`kk`ucj nj f~nuu`y `elnuw`y+ `~jp~n nj icjb~jwc nywc o~n xcic ouni~njwn nj kcyylfkcy p~n nyw`dcy nyw~gl`jgc,* K`y ocud`y p~n `gcxwù k` unylywnjil` i`dxnylj`o~nucj d~| v`ul`g`y2 uni~uyc ` k` b~ywlil` xòekli` -gcjgn n}lywä`+ icdc nj Ljfk`wnuu`,icjwu` k`y gnycuelw`g`y xunwnjylcjny ynðcul`kny1 lji~dxkldlnjwc ickniwlvc gn k`yxunyw`ilcjny gn wu`e`bc -xucwcm~nkf`y,1 xunylcjny x`u` cewnjnu ung~iilcjny gluniw`ygn k`y unjw`y c njf`ðcy nj kcy xnycy gnk xucg~iwc c nj k`y dnglilcjny gn wlnuu` 09* Xcuy~ x`uwn+ kcy ynðcuny+ o~nynj k`licy c niknylàywlicy+ uni~uuä`j ` k` o`euli`ilùj knf`k gnj~nv`y ceklf`ilcjny+ ` k` vlcknjil` gluniw`dnjwn icnuilwlv` x`u` ldxcjnu `~$00 _ì`yn G~e|+ F~nuulnuy nw x`|y`jy + xx* 509+ 506$50*05 Ucgjn| Mlkwcj+ Ecjg dnj d`gn ounn + Kcjguny+ 0<69+ x* 5= QYlnuvcy klenu`gcy + D`gulg+ Ylfkc ]]L+0<6=T*09 X`u nyw`y glonunjwny ocud`y gn k~im`y+ ik`jgnywlj`y ~j`y | `elnuw`y cwu`y+ vì`yn U* M* Mlkwcj+ @ dngl`nv`k ycilnw|2 wmn Vnyw Dlgk`jgy + xàflj`y 0>7$?81 ¡Xn`y`jw dcvndnjwy lj Njfk`jg enocun 09=0±+xx* 6?$<81 ¡Wmn wu`jylwlcj oucd on~g`klyd wc i`xlw`klyd±+Yilnjin `jg Ycilnw| + cwcðc gn 0<>9 xx* 979$=Q¡Icdnjw`ulc±+ nj U* Mlkwcj+ icdx* K` wu`jylilùj gnk on~g`klydc `k i`xlw`klydc + E`uinkcj`+ Iuäwli`+0<66T+ | Vlwckg A~k`+Wmìculn nicjcdlp~n g~ y|ywídn oìcg`kn + K` M`|`$X`uäy+ 0<68 xx* >8$9+ 07? QWncuä` nicjùdli` gnk ylywnd` on~g`k + E~njcy @luny+ Ylfkc ]]L+ 5*¢ ng*+ 0<6?T*

QXàf* 0<0T

dnjwcy gn unjw`y | ` k` `xucxl`ilùj gn wlnuu`y icd~j`kny c glyx~w`g`y* K`y k~im`yxcu k`y unjw`y xcgä`j fnjnu`uyn+ x~ny+ nj `decy xckcy gn k` unk`ilùj on~g`k | wnjgä`j` nywld~k`u k` xucg~iwlvlg`g nj y~y gcy n}wundcy 07* Kcy ynðcuny | kcy i`dxnyljcynyw`e`j cebnwlv`dnjwn ljdnuycy nj ~j xucinyc icjokliwlvc i~| y icjyni~njil`yfkce`kny kknv`uä`j m`il` `gnk`jwn `k icjb~jwc gn k` nicjcdä` `fuäick`*^j àun` gn icjokliwc ycil`k o~n nyxnil`kdnjwn ldxcuw`jwn nj y~y icjyni~njil`y x`u`nk gny`uuckkc gnk dcgc gn xucg~iilùj nj i~`jwc w`k* K`y glyx~w`y nj wcdc ` k` wlnuu`o~nucj cevl`dnjwn njgìdli`y nj ~j` ylw~`ilùj nj k` p~n nk y~nkc icd~j`k gn k` `kgn`jc nu` nj `eyck~wc ~j y~nkc xuldcugl`kdnjwn `fuäick` | nj k` p~n fu`jgnyn}wnjylcjny gn wlnuu` nu`j x`jw`jcy+ eunr`kny c ynkv`y väufnjny* K` ucw~u`ilùj |icjvnuylùj gn wlnuu`y jc i~kwlv`g`y nu`+ xcu w`jwc+ k` vä` dày ou~iwäonu` gn n}x`jylùjgn k` nicjcdä` u~u`k nj k` Ng`g Dngl` | k` dày nyxniw`i~k`u n}xunylùj gn k` d`|cui`x`ilg`g xucg~iwlv` gn k` `fuli~kw~u` on~g`k* Gn mnimc+ njwun kcy `ðcy 0888 | 05>8w~vc k~f`u ~j v`ywc dcvldlnjwc gn ci~x`ilùj | ickcjlr`ilùj gn j~nv`y wlnuu`y* Yn$

07 G~e|+ xcu nk icjwu`ulc+ wule~|n òjli`dnjwn k i`dxnylj`gc nk ädxnw~ nicjùdlic eàylic gn nyw` ìxci`*Nj y~ cxljlùj+ k` jceknr` glulflù nk iunildlnjwc gn k` nicjcdä` n~ucxn` nj nk xnuäcgc icdxunjglgc njwunkcy `ðcy ?88 | 0888 xcu dnglc gn k` `i~d~k`ilùj gn ecwljny | wlnuu`y nj k` f~nuu`1 nk i`dxnylj`gcglulflù nk gny`uuckkc gn k` nicjcdä` njwun kcy `ðcy 0888 | 0588 fu`il`y `k `v`jin gnk i~kwlvc u~u`k nj nkd`uic gn ~j` j~nv` x`r1 k` e~uf~nyä` ~ue`j` glulflù nk gny`uuckkc gnk xnuäcgc p~n icdlnjr` nj nk 0588xcu dnglc gnk icdnuilc | k`y d`j~o`iw~u`y gn k`y il~g`gny2 F~nuulnuy nw x`|y`jy+ x`yyld * K` yldnwuä` ~jxcic ycyxnimcy` gn nywn nyp~nd` jc nywà ycywnjlg`+ ylj nde`ufc+ xcu k`y dlyd`y xu~ne`y gn G~e|* Nyd~| g~gcyc p~n k` ljok~njil` fkce`k gn k` f~nuu` gnyinjglnu` ynul`dnjwn gnyx~ìy gnk `ðc 0888 -icdcG~e| icjingn nj ~j` ci`ylùj+ xàflj` 586,+ dlnjwu`y p~n nk `iwlvc x`xnk ynðcul`k nj k` nicjcdä` gn kcyylfkcy ]L | ]LL nywà `dxkl`dnjwn gci~dnjw`gc xcu nk xucxlc G~e|* Xcu cwu` x`uwn+ ny gloäilk icdxunjgnuxcu p~ì gne` icjingnuyn ` k`y `iwlvlg`gny dlklw`uny gn k` jceknr` ~j` xunndljnjil` nicjùdli` w`jfu`jgn nj nk xnuäcgc `jwnulcu `k `ðc 0888 ` n}xnjy`y gnk wu`e`bc i`dxnyljc* Gn mnimc+ nk vci`e~k`ulc gnG~e| cyilk` ylfjloli`wlv`dnjwn nj k` kci`klr`ilùj gn kcy ¡cuäfnjny gnk glj`dlydc nicjùdlic± nj i`g`o`yn -icdxàunjyn k`y ocud~k`ilcjny `x`unjwndnjwn icjwu`gliwcul`y gn k`y xx* 0?8 | 0?< | gn k`y xàflj`y588 | 596+ p~n `ylfj`j y~inylv`dnjwn ~j` xulculg`g i`~y`k ` k` f~nuu` | `k i~kwlvc nj k` o`yn 0+ | ` kcyjcekny dnjcuny | ` kcy i`dxnyljcy nj k` o`yn 5,* Nyw`y cyilk`ilcjny unoknb`j vnug`gnu`y gloli~kw`gny gn`jàklyly gnjwuc gnk d`flywu`k nyw~glc gn G~e|* Nj un`klg`g+ ny `eyck~w`dnjwn ldxcylekn `ylfj`u ~j`n}`iw` xucxcuilùj nicjùdli` ` kcy uckny y~ebnwlvcy gn k`y ik`yny ycil`kny nj x~fj` gn nyw` ìxci`2 k`

Page 115: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 115/181

nywu~iw~u` cebnwlv` gnk dcgc gn xucg~iilùj o~n kc p~n x~yc nj dcvldlnjwc y~y unyxniwlv`y | glvnuy`yun`klr`ilcjny nj k` ocud` gn ~j` k~im` ycil`k `jw`fùjli`*

QXàf* 0<5T

ðcuny | i`dxnyljcy x`uwlilx`ucj gnilglg`dnjwn nj nywn xucinyc gn n}x`jylùj* K`yw`k`y gn kcy i`dxnyljcy o~nucj fnjnu`kdnjwn `dxkl`ilcjny xcic ylywndàwli`y gn kcy

kädlwny n}lywnjwny gn wlnuu` i~kwlv`ekn ` icyw` gn kcy ecyp~ny | x`ywlr`kny gn kcy`kungngcuny* K`y ucw~u`ilcjny jcelkl`ul`y o~nucj jcud`kdnjwn ndxuny`y xcywnulcuny |dày `dxkl`y p~n dcvlklr`ucj d`|cuny uni~uycy x`u` k` uni~xnu`ilùj gn wlnuu`y dàygloäilkny0>* Nk unyi`wn dày `ug~c gn wlnuu`y undcw`y | |nud`y o~n ceu` gn k`y fu`jgnyùugnjny dcjàywli`y+ yceun wcgc gn kcy ilywnuilnjyny+ i~| y `e`gä`y oucjwnulr`ycouniä`j ~j` xu~ne` w`jflekn gn kcy enjnolilcy gnk `jwlj`w~u`klydc i`wùklic* K`g~u`ilùj gn k` vlg` gn ~j dcj`ywnulc jc nu` k` gn ~j e`uùj* Nk dcj`ywnulc jc wnjä`p~n uni~xnu`u nj ~j` yck` fnjnu`ilùj k` ljvnuylùj nj wu`e`bc m~d`jc jniny`ul` x`u`k`y ucw~u`ilcjny gloäilkny* K` n}xkcw`ilùj gn k`y unflcjny dày undcw`y n ljmùyxlw`y+p~n yn uni~xnu`e`j x`u` nk i~kwlvc c nk x`ywcunc | jninylw`e`j ~j` xuc|niilùjnicjùdli` ` k`ufc xk`rc+ nu` ndxunjglg` ouni~njwndnjwn xcu k`y ùugnjny unklflcy`y*Nyw`y+ ` y~ vnr+ nu`j w`delìj icj ouni~njil` nyxnil`kdnjwn cxunylv`y x`u` nki`dxnylj`gc+ |` p~n y~y icd~jlg`gny iknuli`kny unylgä`j dày wlndxc nj y~y wlnuu`yp~n kcy i`e`kknucy c e`ucjny+ p~n ` dnj~gc xcgä`j nyw`u o~nu`+ nj k`y n}xnglilcjnydlklw`uny* K`y xunylcjny | xunwnjylcjny icjokliwlv`y p~n yn culflj`e`j ` icjyni~njil`gn nyw`y glyx~w`y xcu k`y j~nv`y unflcjny icjywlw~ä`j+ x~ny+ ~j` j~nv` ocud` gnk~im` gn ik`yny xcu k` wlnuu`* Nj `kf~jcy i`ycy+ | icj cebnwc gn icjynf~lu d`jc gnceu` x`u` k` ucr` gn ecyp~ny | eunr`kny+ kcy jcekny klenu`e`j ` kcy i`dxnyljcy gn k`icjglilùj ynuvlk1 x`u` k`y fu`jgny ndxuny`y+ y~y `fnjwny c kci`wcuny wnjä`j p~nxucdnwnu jcud`kdnjwn ` kcy `klyw`gcy nyxnil`kny n}njilcjny on~g`kny* Nj cwucy i`ycy+k`y ucw~u`ilcjny i`dxnylj`y nu`j wcd`g`y | n}xucxl`g`y xcywnulcudnjwn xcu kcyjcekny+ | kcy xnp~nðcy xucxlnw`ulcy p~n vlvä`j nj nkk`y p~ng`e`j ung~ilgcy+ xcuw`jwc+ ` k` ynuvlg~deun*

Gn ~j dcgc dày fnjnu`k+ ` olj`kny gnk ylfkc ]LL | g~u`jwn nk ]LLL x~glnucj ceynuv`uyndcvldlnjwcy xuco~jg`dnjwn icjwu`gliwculcy nj k` ycilng`g u~u`k gn N~ucx`ciilgnjw`k* Xcu ~j` x`uwn+ k`y wlnuu`y ynðcul`kny yn ung~bnucj | k`y xunyw`ilcjny gnwu`e`bc xnuycj`k glydlj~|nucj nj k` d`|cu x`uwn gn k`y unflcjny+ icj k` jcw`eknn}inxilùj gn Ljfk`wnuu`* Nj kcy gcdljlcy ynðcul`kny yn mlilnucj dày ouni~njwny kcywu`e`b`gcuny nyw`ilc$0> _ì`yn nk nyw~glc gn G~e|+ U~u`k nicjcd| `jg ic~jwu| klon lj wmn dngl`nv`k Vnyw+ xx* 65$=8*

QXàf* 0<9T

j`kny+ x`f`gcy nj y`k`ulcy xnuc y~bnwcy ` ceklf`ilcjny icjy~nw~glj`ul`y+ dlnjwu`y p~nnk `uunjg`dlnjwc gn k`y unynuv`y ynðcul`kny ` `uunjg`w`ulcy i`dxnyljcy `~dnjw`e`njcudndnjwn ` icyw` gnk i~kwlvù gluniwc* Nj `kf~j`y rcj`y+ nyxnil`kdnjwn p~lrà nj nkjcuwn gn Ou`jil`+ k`y icd~jlg`gny gn i`dxnyljcy | `kgn`y icdxu`e`j y~ klenuw`g `~jcy ynðcuny `jylcycy gn cewnjnu ljfunycy nj dnwàklic 0?* Xcu cwu` x`uwn+ k` dlyd`ìxci` xunynjilù w`delìj ~j` j~nv` ckn`g` gn ynuvlg~deun+ p~n xulvù gn y~ klenuw`g` fu~xcy ycil`kny `jwnulcudnjwn kleuny | `ð`glù ~j j~nvc ulfcu | xunilylùj ` k`ygnoljlilcjny b~uägli`y gn k` o`kw` gn klenuw`g+ icj k` ocud~k`ilùj xcu vnr xuldnu` `x`uwlu gn olj`kny gnk ylfkc ]L gn k` gciwulj` gn k` ¡ynuvlg~deun gn k` fkne`±* K`ywlnuu`y gn kcy i`dxnyljcy kleuny+ p~n ` glonunjil` gn k`y wnjnjil`y gn kcy vlkk`jcynyw`e`j y~bnw`y ` unx`uwc xcu mnunjil`+ inglnucj yld~kwàjn`dnjwn nj d~im`yunflcjny `jwn k`y xunylcjny ynðcul`kny | yn icjvluwlnucj nj wnjnjil`y gnxnjglnjwny*

K`y xcynylcjny `kcgl`kny unwucinglnucj | yn nyo~d`ucj fnjnu`kdnjwn nj nyw` ìxci`+p~n o~n wnywlfc `gndày gn ~j` d`|cu n}x`jylùj gnk ylywnd` gn on~gc 06* Wcg`y nyw`yicjokliwlv`y wnjgnjil`y `fu`ul`y nu`j d`jlonyw`ilcjny gn k` ylknjilcy` k~im` ycil`k xcuk` wlnuu` p~n glc ` nyw` nu` y~ vlw`klg`g nicjùdli`* Nyw` ci~kw` `~jp~n ljiny`jwn n

Page 116: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 116/181

ldxk`i`ekn wnjylùj njwun gcdlj`jwny | gcdlj`gcy+ njwun kcy ynðcuny dlklw`uny gn k`ycilng`g | kcy xucg~iwcuny gluniwcy ycdnwlgcy ` nkkcy+ o~n kc p~n xucg~bc k` fu`jn}x`jylùj dnglnv`k gn kcy ylfkcy ]LL | ]LLL*

Nk uny~kw`gc jnwc gn nyw`y xunylcjny gljàdli`y+ ljj`w`y ` k` nicjcdä` on~g`k gnCiilgnjwn+ o~n ^j `~dnjwc icjylgnu`ekn gn k` xucg~iilùj fkce`k* J`w~u`kdnjwn+ nk`~dnjwc gn k` n}wnjylùj gn wlnuu` i~kwlv`g` jc x~ngn i~`jwloli`uyn ` nyi`k`icjwljnjw`k gnelgc ` k` ldxcylelklg`g gn nyw`ekninu xucxcuilcjny dngl`y ` i`~y` gn k`glvnuylg`g gn ikld`y | wlnuu`y+ `~jp~n jc m`| g~g` gn p~n xuàiwli`dnjwn nj wcg`yx`uwny o~n d~| icjylgnu`ekn* Kcy mlywcul gcuny m`j i`ki~k`gc+ ylj nde`ufc+ icj`kf~j` d`|cu xunilylùj+ `~jp~n wcg`vä` icj i`~wnk`+ kcy `~dnjwcy nj k`y icynim`y* Nkiàki~kc gn G~e| ny p~n njwun kcy ylfkcy L] | ]LLL kcy unjgldlnjwcy dnglcyicynim`#ylndeu` `~dnjw`ucj icdc däjldc gn 5+>#0 ` 7#0+ | p~n k` x`uwn gn k`icynim` p~n p~ng`e` ` glyxcylilùj gnk xucg~iwcu yn g~xkliù2 ¡Nj kcy0? Jcud`kdnjwn ny`y icdxu`y o~nucj ceu` gn i`dxnyljcy ulicy p~n gcdlj`e`j k`y `kgn`y ylw~`g`y njunflcjny icj unk`ilcjny gn dnui`gc+ |` o~nyn nj Ou`jil` c nj Lw`kl`2 Mlkwcj+ Ecjg dnj d`gn ounn + xx* =8$>*06 Ec~wu~imn+Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + LL+ xx* 66$=5+ 085$7+ 56?$=7*

QXàf* 0<7T

i`dxcy gn N~ucx` ciilgnjw`k w~vc k~f`u+ njwun nk xnuäcgc i`uckljflc+ | nk `d`jninugnk ylfkc ]LLL+ ~j fu`j i`delc nj k` xucg~iwlvlg`g+ nk òjlic gn k` mlywcul` m`yw` kcyfu`jgny `v`jiny gn kcy ylfkcy ]_LLL | ]L] Q***T @ olj`kny gnk ylfkc ]LLL+ k` `fuli~kw~u`dnglnv`k m`eä` `ki`jr`gc ~j jlvnk wìijlic np~lv`knjwn `k gn kcy `ðcy p~n xuninglnucjljdngl`w`dnjwn ` k` unvck~ilùj `fuäick`± 0=* K` nyxniw`i~k`u `inknu ilùj gn k`yo~nur`y gn xucg~iilùj gnynji`gnjù+ ` y~ vnr+ k` icuunyxcjglnjwn n}x`jylùjgndcfuàoli`* Njwun kcy `ðcy <>8 | 097=+ k` xcek`ilùj wcw`k gn N~ucx` ciilgnjw`kxcylekndnjwn iunilù dày gnk gcekn+ x`y`jgc gn ~jcy 58 ` >7 dlkkcjny gn xnuycj`y 0<*Yn m` i`ki~k`gc p~n k` nyxnu`jr` dngl` gn vlg`+ p~n m`eä` ylgc gn ~jcy vnljwliljic`ðcy nj nk Ldxnulc ucd`jc+ yn nknvù ` wunljw` | iljic `ðcy nj nk ylfkc ]LLL nj k`Ljfk`wnuu` on~g`k58* Nj nk d`uic gn nyw` ycilng`g p~n yn d~kwlxkli`e`+ nk icdnuilc ynunvlw`klrù gnyx~ìy gn y~ k`uf` gni`gnjil` g~u`jwn k` Ng`g Cyi~u`+ | ~j d`|cujòdnuc gn il~g`gny iunilnucj | xucyxnu`ucj icdc x~jwcy gn ljwnuyniilùj gn kcydnui`gcy unflcj`kny | icdc injwucy d`j~o`iw~unucy*

Nk `~fn gn nywcy njik`vny ~ue`jcy jc x~ngn ynx`u`uyn gn k` knv`g~u` `fuäick` p~n kcyucgn`e`* Ny `eyck~w`dnjwn ljicuuniwc `lyk`u ` ~jc gn cwuc nj i~`kp~lnu `jàklyly p~nyn m`f` gn k` @kw` Ng`g Dngl` 50* Xcu ~j k`gc+ k` d`|cu x`uwn gn k`y j~nv`y il~g`gnyo~nucj+ nj y~ culfnj+ xucdcvlg`y c xucwnflg`y xcu ynðcuny on~g`kny+ x`u` p~lnjnyicjywlw~ä` ~j cebnwlvc j`w~u`k `i`x`u`u kcy dnui`gcy kci kny ~ cewnjnu fu`jgnyenjnolilcy gnk icdnuilc gn k`uf` glyw`jil` icjinjwuàjgckc e`bc y~ ìflg`* Xcu cwuc+ nko~nuwn `~dnjwc nj kcy xunilcy inun`käywlicy n}xnuldnjw`gc njwun 0088 | 0988 ‗~jy`kwc gn `kungngcu gnk 988 xcu0= U~u`k nicjcd| `jg ic~jwu| klon lj wmn dngl`nv`k Vnyw + xx* 089$05* Nyw` xunwnjylùj gn G~e| yceun k`ìxci` dnglnv`k x`unin n}`fnu`g`+ vì`jyn kcy iàki~kcy un`klr`gcy xcu _`j E`wm yceun k`y icynim`y nj k``fuli~kw~u` xcydnglnv`k+ ljou` + xx* 5?6$=* Xnuc y~ ìjo`yly nj k` d`fjlw~g gnk gny`uuckkc dnglnv`k n}lfn~j icjynjyc fnjnu`k*0< B* I* U~yynkk+K`wn `jilnjw `jg dngl`nv`k xcx~k`wlcjy + Olk`gnkol`+ 0<>=+ xàflj`y 085$09* X`unin ynu p~n+gn mnimc+ k` xcek`ilùj gn Ou`jil`+ Fu`j Eunw`ð`+ @knd`jl` | Nyi`jglj`vl` yn wulxkliù g~u`jwn nycyylfkcy1 kcy äjgliny dày knjwcy gn iunildlnjwc nj Lw`kl` | Nyx`ð` m`inj p~n glydlj~|` k` dngl` fkce`k*58 U* Y* Kcxnr+Wmn eluwm co N~ucxn + Kcjguny+ 0<?6+ x* 9<=*50 ^j` cxljlùj n}xuny`g` icj ouni~njil` ny p~n+ nj x`k`eu`y gn Xcyw`j+ k`y il~g`gny gn nyw` ìxci`o~nucj ¡lyk`y jc on~g`kny nj ciì`jcy on~g`kny± - Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + x* 505,* Ny`

gnyiulxilùj ny ljicdx`wlekn icj i~`kp~lnu `jàklyly icdx`u`gc gn k`y il~g`gny dnglnv`kny gnjwuc gn ~j`wlxckcfä` mlywùuli` dày dxkl` gnk gny`uuckkc ~ue`jc*

QXàf* 0<>T

Page 117: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 117/181

ilnjwc‗ xucxcuilcjù k` e`yn ljok`ilcjlyw` xucxlil` x`u` k` vnjw` gn wcg`y k`ydnui`jiä`y ~ue`j`y* Ylj nde`ufc+ ~j` vnr ildnjw`g`y | x~nyw`y nj d`uim`nicjùdli`dnjwn+ k`y il~g`gny dnglnv`kny icjylf~lnucj d~| xucjwc ~j` `~wcjcdä`unk`wlv`+ p~n `gcxwù ~j` ocud` xckäwli` vlylekn* Gcdlj`g`y nj ~j xuldnu dcdnjwc xcu`fnjwny ynðcul`kny -Ljfk`wnuu`, c xcu xnp~nðcy jcekny unylgnjwny nj nkk`y -Lw`kl`,+xcywnulcudnjwn iun`ucj ~jcy x`wulil`gcy nyxniäoli`dnjwn ~ue`jcy+ xucingnjwny nj y~d`|cu x`uwn gn k`y olk`y gn kcy `jwlf~cy ljwnudngl`ulcy on~g`kny c gn wul~jo`jwnydnui`gnuny | d`j~o`iw~unucy 55* Nywcy j~nvcy nywu`wcy x`wulilcy icjwuck`e`j ~j`nicjcdä` ~ue`j` nj k` p~n k` xucg~iilùj kknfù ` nyw`u o~nuwndnjwn unf~k`g` xcu kcyfundlcy+ p~n fnjnu`kdnjwn `x`unilnucj nj k`y òkwld`y gìi`g`y gnk ylfkc ]LL* Nj nyw`yicuxcu`ilcjny jc n}lywä` ynx`u`ilùj `kf~j` njwun nk xucg~iwcu `uwny`jc | kcy dnglcygn xucg~iilùj+ | kcy xnp~nðcy d`nywucy ocud`e`j ~j d`y` xknen|` ylw~`g`ljdngl`w`dnjwn gne`bc gn k` xucxl` cklf`up~ä` dnui`jwlk$d`j~o`iw~unu`* Yùkc nj k`yil~g`gny ok`dnji`y n lw`kl`j`y `x`unilù xcu gne`bc gn nywn `uwny`j`gc+ | icj ~j`lgnjwlg`g | ~jcy ljwnunyny nyxniäolicy+ ~j` ik`yn ycil`k `y`k`ul`g` gn wu`e`b`gcuny~ue`jcy gn ilnuw` d`fjlw~g* Nk dcgnkc gn fcelnujc d~jlilx`k v`ul`e` gn `i~nugc icjnk xnyc unk`wlvc gn k` `iwlvlg`g ¡d`j~o`iw~unu`± c ¡dnui`jwlk± gn k`y unyxniwlv`yil~g`gny* Gcjgn k` xuldnu` `iwlvlg`g wnjä` ~j` ldxcuw`jil` o~jg`dnjw`k+ kcy fundlcy

`uwny`jcy wnjglnucj olj`kdnjwn ` icjynf~lu `kf~j` x`uwlilx`ilùj nj nk xcgnu ilvlk-Okcunjil`+ E`ylkn`+ Nywu`ye~ufc+ F`jwn,1 dlnjwu`y p~n `kkä gcjgn xungcdlj`e` gnocud` gnilylv` k` ynf~jg`+ k`y `~wculg`gny gn k` il~g`g jcud`kdnjwn yn ung~iä`j `kcy dnui`gnuny -_njnil`+ _lnj`+ J~undenuf+ Kûenia, 59* K`y d`j~o`iw~u`y ` fu`jnyi`k` nyw`e`j icjinjwu`g`y nynjil`kdnjwn nj k`y gcy unflcjny gnjy`dnjwn xcek`g`ygn Ok`jgny | nk jcuwn gn Lw`kl`* Kcy wnblgcy gn k`j` nu`j j`w~u`kdnjwn nk yniwcu dàyn}x`jylvc+ |` p~n y~ xucg~iwlvlg`g xuce`ekndnjwn yn d~kwlxkliù xcu dày gn wuny icjk` ljwucg~iilùj gnk wnk`u mculrcjw`k gn xng`k* Ylj nde`ufc+ kcy d`|cuny enjnolilcyicynim`gcy xcu nk i`xlw`k ~ue`jc dnglnv`k xucingä`j ljg~g`ekn$55 B* Knywcip~c|+ @~} culfljny gn k` ec~ufnclyln2 kny vlkkny gn Ok`jgun nw gn k“Lw`kln yc~y kn fc~vnujndnjw gny x`wulilnjy -]L n$]_ n ylíikny, + X`uäy+ 0<>5+ xx* 7>$>0+ nyw~gl` kcy cuäfnjny gn k`y cklf`up~ä`y okcunjwlj`+fnjcvny` | ylnjny`+ @* E* Mleenuw+ ¡Wmn culflj co wmn dngl`nv`k wc j x`wulil`wn±+ X`yw `jg Xunynjw + jòd*9+ oneunuc gn 0<>9+ xx* 0>$56+ ny nk dnbcu `jàklyly gnk xuceknd`*59 _ì`jyn k`y ceynuv`ilcjny gn F~| Oc~up~lj+ Mlywclun ìicjcdlp~n gn k“Ciilgnjw dìglìv`k + X`uäy+ 0<?<+xx* 578$0*

QXàf* 0<?T

dnjwn gnk icdnuilc gn k`uf` glyw`jil` | gn k` ~y~u`* G`gc nk icjwlj~c -`~jp~ngni`gnjwn, xungcdljlc gn ~j` nicjcdä` j`w~u`k | k` wcg`vä` u~gldnjw`ul` ung gnwu`jyxcuwny | icd~jli`ilcjny gn N~ucx`+ k`y cxcuw~jlg`gny gn icdxu`u e`u`wc |unvnjgnu i`uc nj dnui`gcy ldxnuoniwcy nu`j gnyxucxcuilcj`g`dnjwn k~iu`wlv`y* Nki`xlw`k dnui`jwlk x~gc cewnjnu enjnolilcy d~| `kwcy xcu k` yldxkn dngl`ilùj njwunnyonu`y ynx`u`g`y gn v`kcuny gn ~yc 57* Nk ylywnd` gn onul`y gn k` Im`dx`ð`+ p~n ~jlù` kcy X`äyny E`bcy icj Lw`kl` gnygn nk ylfkc ]LL m`yw` xuljilxlcy gnk ]L_+ yn icjvluwlù njnk iìkneun nbn gn nyw`y wu`jy`iilcjny ljwnuunflcj`kny*

Xcu cwu` x`uwn+ ko~ylùj nywu~iw~u`k gn kc nicjùdlic | kc xckäwlic p~n gnoljlù `k dcgcgn xucg~iilùj on~g`k jc xcgä` ung~iluyn òjli`dnjwn ` k` n}wu`iilùj ynðcul`k gnkxk~yxucg~iwc `fuäick`* K` icnuilùj n}wu`nicjùdli` gn i`uàiwnu xckäwlic$dlklw`u o~n~wlklr g` w`delìj icj wcg` klenuw`g xcu k`y cklf`up~ä`y x`wulil`y p~n kknf`ucj `gcdlj`u k`y il~g`gny dnglnv`kny2 n}xnglilcjny `ud`g`y x`u` ldxcjnu dcjcxcklcy+lji~uylcjny gn i`ywlfc icjwu` kcy ulv`kny+ i`dx`ð`y x`u` ldxcjnu xn`bny | knv`y `ki`dxc ilui~jg`jwn* Nk x~jwc dày `kwc gn nyw` `xkli`ilùj gn k` vlcknjil` xckäwli` x`u`k` gcdlj`ilùj ocurcy` gn k` xucg~iilùj | nk icdnuilc yn `ki`jrù+ xcu y~x~nywc+ icj nk`jn}lcjlydc gn k`y il~g`gny lw`kl j`y+ icj y~ àvlg` y~bnilùj | n}wcuylùj gn k`yxucvlylcjny | k` d`jc gn ceu` gn y~y icjp~lyw`gcy icjw`gcy u~u`kny* Nk i`uàiwnu`jwlynðcul`k gn k`y lji~uylcjny ~ue`j y nj Kcde`ugä` c Wcyi`j` jc k`y m`iä``jwlon~g`kny nj ynjwlgc nywuliwc2 nu`j dày elnj dcg`klg`gny ~ue`j`y gnk dni`jlydc

Page 118: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 118/181

fnjnu`k x`u` k` n}wu`iilùj gnk xk~yxucg~iwc i`u`iwnuäywlic gn k` ìxci` | glulflgcicjwu` kcy icdxnwlgcuny u~u`kny* @ xny`u gn nkkc+ k`y icd~jlg`gny icuxcu`wlv`y~ue`j`y unxunynjw`ucj ljg~g`ekndnjwn ~j` o~nur` gn v`jf~`ugl` nj nk icjb~jwc gnk` nicjcdä` dnglnv`k+ xcup~n yùkc nkk`y nyw`e`j gngli`g`y òjli dnjwn ` k`xucg~iilùj dnui`jwlk | yn e`y`e`j n}ik~ylv`dnjwn nj nk ljwnui`delc dcjnw`ulc*J`w~u`kdnjwn+ nk dlydc vck~dnj gn kcy enjnolilcy un`klr`gcy xcu k` cwu` fu`j

vci`ilùj icdnuil`k gn kcy dnui`gnuny ny xu~ne` gn y~ x`xnk o~jg`dnjw`k ` nywnunyxniwc nj nk d`uic gn k` u`uno`iilùj dcjnw`ul` fnjnu`k gn k` ìxci`* Nk xljài~kc gnk`y ocuw~j`y x`wulil`y o~n k` e`ji`+ gcjgn xcgä`j cewnjnuyn `ywucjùdlicy wlxcy gnljwnuìy xcu kcy n}cuelw`jwny xuìyw`dcy icjinglgcy ` xuäjilxny | jcekny o`kwcy gngljnuc käp~lgc* D`u} ynð`kù p~n ¡k`57 _ì`yn D`u}+ I`xlw`k + LLL+ xx* 958$>*

QXàf* 0<6T

~y~u` x`unin vlvlu nj kcy xcucy gn k` xucg~iilùj+ `yä icdc nj Nxli~uc kcy glcyny vlvnjnj kcy ljwnud~jgcy* Ny w`jwc dày gloäilk icjynf~lu gljnuc i~`jwc dnjcy ocud`dnui`jwlk yn icjywlw~|` nj k` ocud` fnjnu`klr`g` gnk xucg~iwc* Xcu nyc+ nk ~y~unuc jcicjcin kldlw`ilùj `kf~j` y`kvc k` i`x`ilg`g gn x`fc c gn unylywnjil` gn p~lnjjninylw` gljnuc± 5>* Nk i`uàiwnu ¡x`u`ylw`ulc± gn nyw`y cxnu`ilcjny jc k`y m`iä`+ yljnde`ufc+ jniny`ul`dnjwn ldxucg~iwlv`y gnygn nk x~jwc gn vlyw` nicjùdlic2 gn kcyn}~enu`jwny uäcy gn k` ~y~u` icuuä`j ` dnj~gc i`~g`kcycy `ok~njwny gn ljvnuylcjnym`il` k`y d`j~o`iw~u`y c kcy wu`jyxcuwny* K` v~nkw` gn k` dcjng` gn cuc ` N~ucx` `dngl`gcy gnk ylfkc ]LLL+ icj k` yld~kwàjn` `i~ð`ilùj nj 05>5 gnk b`j~`ul~y | nk okcuäjnj Fìjcv` | Okcunjil`+ o~n nk yädeckc unyxk`jgnilnjwn gn k` vlw`klg`g icdnuil`k gn k`yil~g`gny*

O~nucj nkk`y w`delìj k`y p~n gnvckvlnucj ` k` N~ucx` on~g`k nk gcdljlc gn kcy d`unykldäwucony+ xunjg` gnilylv` gn y~ n}x`jylùj* K` nicjcdä` ~ue`j` gn k` Ng`g Dngl`nu` `eyck~w`dnjwn ljglycil`ekn gnk wu`jyxcuwn | nk icdnuilc d`uäwldc1 jc o~n`iilgnjw`k p~n y~y gcy fu`jgny injwucy unflcj`kny+ nj nk jcuwn | nk y~u gn N~ucx`+nyw~vlnu`j inui` gnk klwcu`k* K` xuldnu` icjglilùj x`u` nk `~fn gn k`y il~g`gnylw`kl`j`y o~n nk nyw`eknildlnjwc gn y~ y~xund`iä` j`v`k nj nk Dnglwnuuàjncciilgnjw`k+ p~n p~ngù kldxlc gn okcw`y lykàdli`y ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]L* Nyw`y~xund iä` o~n ynf~lg` gn gcy j~nvcy `v`jiny ljwnuj`ilcj`kny2 nk gcdljlc gnkDnglwnuuàjnc culnjw`k+ icj k` vliwcul` gn k` xuldnu` iu~r`g`+ | k` `xnuw~u` gn u~w`yunf~k`uny x`u` nk icdnuilc `wkàjwlic+ gnygn nk Dnglwnuuàjnc m`yw` nk i`j`k gn k`D`jim` 5?* Nk xcgnuäc d`uäwldc gn Fìjcv` | _njnil` o~n kc p~n f`u`jwlrù ` N~ucx`ciilgnjw`k ~j icjwlj~c y~xnuàvlw icdnuil`k icj @yl`+ y~xnuàvlw p~n olj`jilù y~ v~nkw``k cuc* Nk vck~dnj gn k` ulp~nr` `i~d~k`g` nj nyw`y il~g`gny dnglwnuuàjn`y x~ngn`xunil`uyn xcu dnglc gn nyw` yldxkn icdx`u`ilùj2 nj nk `ðc 05<9+ yùkc kcy ldx~nywcy

d`uäwldcy gnk x~nuwc gn Fìjcv` xucg~bnucj wuny vniny | dngl` dày p~n wcg`y k`yunjw`y un`kny gn k` dcj`up~ä` ou`jiny` 56*

Icdc |` mndcy ynð`k`gc+ k` icjglilùj nywu~iw~u`k p~n xc$5> I`xlw`k + LLL+ x* >=> QNk i`xlw`k + kleuc LLL+ vck* 6+ x* 665T*5? E`~wlnu+Wmn nicjcdli gnvnkcxdnjw co dngl`nv`k N~ucxn + xx* <?$088+ 05?$98+ y~eu`|` icuuniw`dnjwnk` ldxcuw`jil` gn nywcy `v`jiny*56 Kcxnr+ Wmn eluwm co N~ucxn + xx* 5?8$0* Nyn o~n ~j `ðc n}inxilcj`k nj Fìjcv`2 kcy ljfunycy o~nucji~`wuc vniny dày `kwcy p~n nj 056> | gcy vniny dày p~n nj 0997* Xnuc k` dlyd` xcylelklg`g gn `ki`jr`uny` ild` ny w`delìj e`yw`jwn ycuxunjgnjwn*

QXàf* 0<=T

ylelklwù nywn xcgnu | nyw` xucyxnulg`g ~ue`j` o~n k` x`uink`ilùj gn k` ycenu`jä`i`u`iwnuäywli` gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k nj N~ucx`* Yùkc nywn mnimc xnudlwlù k``~wcjcdä` xckäwli` gn k`y il~g`gny | y~ nd`jilx`ilùj gnk icjwuck ynðcul k c

Page 119: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 119/181

dcjàup~lic gluniwc+ p~n ynx`uù u`gli`kdnjwn ` N~ucx` ciilgnjw`k gn kcy Nyw`gcyculnjw`kny gn k` dlyd` ìxci`+ icj y~y icjinjwu`ilcjny d~jlilx`kny d~imc dàyn}wnjy`y* K` ocud` dày d`g~u` p~n `gcxwù nyw` `~wcjcdä` o~n k` icd~j`+ ljywlw~ilùjp~n uni~nug` k` glonunjil` luung~iwlekn p~n n}lywä` njwun k` il~g`g | nk i`dxc ljik~ycgnjwuc gn y~ ~jlg`g on~g`k* K` icd~j` nu`+ nj noniwc+ ~j` icjongnu`ilùj e`y`g` njnk b~u`dnjwc gn kn`kw`g uniäxuci` njwun lf~`kny2 k` icjb~u`wlc 5=* Nyw` xucdny` b~u`g`icjywlw~ä` ~j` `jcd`kä` nj nk d~jgc dnglnv`k xcup~n+ `~jp~n k`y ljywlw~ilcjnyon~g`kny gn v`y`kk`bn | olgnklg`g w~vlnu`j ~j i`uàiwnu njoàwli`dnjwn d~w~c+ nu`j+ yljnde`ufc+ väji~kcy gn ceklf`ilcjny njwun y~xnulcuny n ljonulcuny nj ~j` n}xuny`

bnu`up~ä` gn u`jfc* Yn gnoljä`j xcu k` gnylf~`kg`g dày ljik~yc p~n xcu k`unilxucilg`g* K` icjb~u`wlc ~ue`j`+ x`iwc o~jg`gcu gn k` icd~j` | ~j` gn k`y`xuc}ld`ilcjny mlywùuli`y un`kdnjwn dày inui`j` ` ~j ¡icjwu`wc ycil`k± ocud`k+njwu`ð`e` ~j xuljilxlc j~nvc | glonunjwn2 ~j` icd~jlg`g gn lf~`kny* Xcu y~j`w~u`knr`+ nu` cgl`g` | wndlg` xcu jcekny+ xunk`gcy | dcj`ui`y2 k` icd~j` nu` ~j¡jcdeun j~nvc | gnwnyw`ekn± x`u` F~lenuw gn Jcfnjw+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]LL 5<* Njk` xuàiwli`+ k` icd~j` p~ngù kldlw`g`+ j`w~u`kdnjwn+ ` ~j` nywunim` ìklwn gnjwuc gnk`y il~g`gny* Y~ nbndxkc ljyxluù klf`y ljwnuil~g`g`j`y nj nk jcuwn gn Lw`kl` | njUnj`jl` | olj`kdnjwn+ xcu n}wnjylùj+ klf`y gn i`e`kknucy nj @knd`jl`* Ylj nde`ufc+ k`

jcvng`g dày xucdnwngcu` gn k` ljywlw~ilùj yn gnulv`e` gnk `~wcfcelnujc gì k`yil~g`gny `~wùjcd`y+ p~n yn undcjw`e` xunily`dnjwn ` k` ic|~jw~u` nj k` p~n k`yil~g`gny kcde`ug`y yn y`i~glnucj k` gcdlj`ilùj ynðcul`k gn y~y celyxcy | icuw`ucj`yä k` i`gnj` gn gnxnjgnjil` on~g`k nj k` p~n xun$5= Vnenu+ Nicjcd| `jg ycilnw| + LLL+ xx* 05>0$?5* K`y nyxniäoli`y ceynuv`ilcjny gn Vnenu yceun k`yil~g`gny dnglnv`kny ycj i`yl ylndxun n}`iw`y | `f~g`y+ xnuc y~ wncuä` fnjnu`k kn ldxlglù i`xw`u k`yu`rcjny nywu~iw~u`kny gn y~ glj`dlydc* Vnenu `wule~ä` nk i`xlw`klydc ~ue`jc gn N~ucx` ciilgnjw`knynjil`kdnjwn ` k` xcywnulcu x~fj` njwun j`ilcjnyNyw`gcy inuu`gcy2 Fnjnu`k nicjcdli mlywcu| + Kcjguny+0<56+ x* 996 QMlywcul` nicjùdli` fnjnu`k + D`gulg+ OIN+ 0<67T*5< Ou`yn p~n kk`dù k` `wnjilùj w`jwc gn D`u} - Ynkniwng icuunyxcjgnjin + x* =<, icdc gn Ekcim - On~g`k ycilnw| + x* 9>7,* X`u` cwuc xunk`gc+ B`ip~ny gn _lwu|+ k`y icd~j`y nu`j ¡vlcknjw`y | xnywlknjwny±+ Kcxnr+Wmn eluwm co N~ucxn + x* 597*

QXàf* 0<<T

vl`dnjwn nyw`e`j ljwnfu`g`y* K`y icd~j`y gn wlxc lw`kl`jc j~ji` w~vlnucj ~ji`uàiwnu ~jlvnuy`k nj N~ucx`+ yljc p~n icjywlw~|nucj nk xulvlknflc gn k`y unflcjnynicjùdli`dnjwn dày `v`jr`g`y* @yä+ k`y cwu`y gcy fu`jgny rcj`y nj k`y p~n x~ngnjnjicjwu`uyn ycj Ok`jgny | ‗~j ylfkc gnyx~ìy‗ Unj`jl`* Ylj nde`ufc+ nj nyw`y gcyrcj`y n}lywlnucj fu`il`y ` k`y i`uw`y gn `~wcjcdä` icjinglg`y xcu ycenu`jcyon~g`kny+ dlnjwu`y p~n k`y il~g`gny lw`kl`j`y |` m`eä`j gndcklgc gnoljlwlv`dnjwn |x`u` ylndxun k` ycenu`jä` ldxnul`k yceun Kcde`ugä` nj nk ylfkc ]LL* K`y icd~j`yo~nucj w`delìj ldxcuw`jwny+ g~u`jwn ~j ylfkc `xuc}ld`g`dnjwn+ nj k`y unflcjny

v`y`kkàwli`y ylw~`g`y o~nu` gn kcy gcdljlcy un`kny gnk jcuwn gn Ou`jil`+ gcjgn y~

ljok~njil` f`u`jwlrù ~j wu`wc wcknu`jwn gn k`y ecjjny vlkkny gnk injwuc | gnk y~u xcux`uwn gn k` dcj`up~ä` 98* Nj Ljfk`wnuu`+ xcu y~ x`uwn+ gcjgn nk xungcdljlc gn k`yicd~jlg`gny dnui`jwlkny n}wu`jbnu`y nu` ~j ylfjc gn k` unk`wlv` gnelklg`g gn k` ik`yne~uf~ny` kci`k+ k`y il~g`gny nu`j gnd`yl`gc xnp~nð`y x`u` `ki`jr`u k` ldxcuw`jil`nicjùdli` jniny`ul` x`u` k` nd`jilx`ilùj xckäwli`+ icj k` n}inxilùj gn Kcjguny+p~n+ `k ynu k` i`xlw`k+ o~n d`jwnjlg` gn ocud` gluniw` e`bc nk icjwuck un`k 90* Nj k` lyk`j~ji` yn nyw`eknilnucj icd~j`y xucxl`dnjwn glim`y+ kc p~n m`euä` gn wnjnuldxcuw jwny icjyni~njil`y x`u` y~ xcywnulcu nvck~ilùj icjywlw~ilcj k* Nj wcg`N~ucx` ciilgnjw`k+ kcy injwucy ~ue`jcy icjp~lyw`ucj+ ylj nde`ufc+ i`uw`y eàyli`y |~j` n}lywnjil d~jlilx`k icuxcu`wlv`* K`y il~g`gny dnglnv`kny unxunynjw`ucj njwcgcy kcy x`äyny ~j icdxcjnjwn nicjùdlic | i~kw~u`k `eyck~w`dnjwn iu~il`k gnkcugnj on~g`k*

Yceun ny` gcekn e`yn gnk ldxunylcj`jwn xucfunyc `fuäick` | gn k` vlw`klg`g ~ue`j` ynnknv`ucj kcy d`bnyw~cycy dcj~dnjwcy nywìwlicy n ljwnkniw~`kny gn k` @kw` Ng`g

Page 120: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 120/181

Dngl`+ k`y fu`jgny i`wngu`kny | k`y xuldnu`y ~jlvnuylg`gny* _`j E`wm ynð`k`2 ¡Nj nkylfkc ]LL yn `eulù ~j xnuäcgc gn n}~enu`jwn gny`uuckkc nj k` N~ucx` ciilgnjw`k |dnulglcj`k* W`jwc nj nk i`dxc i~kw~u`k icdc nj nk d`wnul`k yn `ki`jrù ~j x~jwci~kdlj`jwn nj kcy `ðcy icdxunjglgcy njwun 00>8 | 0988 p~n jc o~n lf~`k`gc gnj~nvc m`yw` d~imc gnyx~ìy* Nywn `v`jin yn xucg~bc jc yùkc nj k` wnckcfä`+ k`olkcycoä`+ k` `up~lwniw~u`+ k` nyi~kw~u`+ k` vlgulnuä` | k` klwnu`w~u`+ yljc w`delìj nj nkelnjnyw`u d`wnul`k± 95*98 I* Xnwlw$G~w`lkkly+Kny icdd~jny ou`jæ`lyny + X`uäy+ 0<76+ xx* ?5+ =0*90 Nj nk `ðc 0956+ Kcjguny unilelù gn Ng~`ugc LLL ~j` i`uw` ocud`k gn klenuw`gny+ xnuc ` olj`kny gn k`Ng`g Dngl` k` il~g`g nyw`e` oludndnjwn ycdnwlg` k xcgnu injwu`k gn k` dcj`up~ä`*95 Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + x* 095*

QXàf* 588T

Kcy cuäfnjny gn k` `up~lwniw~u` fùwli`+ `uwno`iwc y~xundc gn nyw` ¡n}~enu`jil`±i~kw~u`k+ icjywlw~|nucj ~j` kk`d`wlv` n}xunylùj gn k`y njnufä`y ~jlw`ul`y gn k` ìxci`2y~ k~f`u gn j`ildlnjwc o~n nk jcuwn gn Ou`jil`+ icu`rùj gnk on~g`klydc gnygnI`ukcd`fjc+ | y~ o~jg`gcu o~n Ylfnulc+ `e`g+ unfnjwn | x`wuùj+ i~|` wulxkn vci`ilùj

o~n uncuf`jlr`u | u`ilcj`klr`u nk ynðcuäc gn Y`ljw Gnjly+ icjycklg`u | n}wnjgnu nkxcgnu gn k` dcj`up~ä` i`xnw` x`u` K~ly _L | K~ly _LL | k`jr`u yceun N~ucx` ~j nywlkc`ìunc gn icjywu~iilùj+ i~|c xucfu`d` xcìwlic nu` y~ xucxlc vnuyc unklflcyc 99* Nywcykcfucy ljwnulcuny gn k` ilvlklr`ilùj dnglnv`k gn Ciilgnjwn w~vlnucj y~ unoknbc n}wnulcunj y~ n}x`jylùj fncfuàoli`* Gnk `ðc 0888 `k 05>8+ nk ndx~bn gnk dcgc gn xucg~iilùjon~g`k xucg~bc nj y~ dcdnjwc i~kdlj`jwn k`y n}xnglilcjny ljwnuj`ilcj`kny gn k`yiu~r`g`y* K`y wuny fu`jgny x~jw`y gn nyw` n}x`jylùj yn kci`klr`ucj nj nk Eàkwlic+ k`xnjäjy~k` Leìuli` | nk Culnjwn Xuù}ldc* Eu`jgnde~ufc+ Xu~yl` | Oljk`jgl` o~nucjicjp~lyw`g`y | ickcjlr`g`y xcu i`e`kknucy fnud`jcy | y~nicy* Kcy dcucy o~nucjn}x~ky`gcy gnygn nk W`bc ` k` ylnuu` gn Fu`j`g`1 Xcuw~f`k p~ngù icdxknw`dnjwnkldxlc | `kkä yn o~jgù ~j j~nvc unljc* X`knywlj` | Imlxun o~nucj `uune`w`gcy ` kcyd~y~kd`jny* K` icjp~lyw` gn Icjyw`jwljcxk`+ p~n `i`eù gnoljlwlv`dnjwn icj kcy

vnywlflcy gnk vlnbc Ldxnulc gn Culnjwn+ x`uniä` icjy~d`u | yldecklr`u nk vlfcuwul~jo`jwn gnk on~g`klydc ciilgnjw`k*99 _ì`yn nk nywld~k`jwn njy`|c gn Nu lj X`jcoya| yceun Ylfnulc nj Dn`jljf lj wmn vly~`k `uwy + J~nv`

\cua+ 0<>>+ xx* 08=$7>*

QXàf* 580T

>* K@ IULYLY FNJNU@K

\+ ylj nde`ufc+ ` kcy ilnj `ðcy+ ~j` wundnjg` iulyly fnjnu`k `yckù ` wcgc nkicjwljnjwn* Icdc vnundcy+ nyw` iulyly ` dnj~gc m` `x`unilgc unwucyxniwlv`dnjwn

icdc k` fu`j käjn` glvlycul` p~n ynx`uù kcy gnywljcy gn N~ucx`* Y~y i`~y`y wcg`vä`nywàj xcu nyw~gl`u | `j`klr`u ylywndàwli`dnjwn+ `~jp~n nj k` `iw~`klg`g y~ynkndnjwcy onjcdnjckùflicy nywàj elnj gci~dnjw`gcy 0* Nk gnwnudlj jwn dàyxuco~jgc gn nyw` iulyly fnjnu`k u`gli`+ xuce`ekndnjwn+ nj ~j ¡ekcp~nc± gn kcydni`jlydcy gn unxucg~iilùj gnk ylywnd` nj nk gn y~y òkwld`y i`x`ilg`gny* X`uninik`uc+ nj x`uwli~k`u+ p~n nk dcwcu eàylic gn k`y ucw~u ilcjny u~u`kny+ p~n m`eä`ldx~ky`gc g~u`jwn wuny ylfkcy ` wcg` k` nicjcdä` dnglnv`k+ y~xnuù olj`kdnjwn kcykädlwny cebnwlvcy gn k` wlnuu` | gn k` nywu~iw~u` ycil`k* K` xcek`ilùj ylf~lù iunilnjgcdlnjwu`y k`y icynim`y ci~x`e`j k`y wlnuu`y d`uflj`kny wcg`vä` glyxcjlekny x`u` y~ucw~u`ilùj+ g`gcy kcy jlvnkny n}lywnjwny gn k` wìijli`+ | nk y~nkc yn gnfu`g`e` xcu k`xunilxlw`ilùj | nk d`k ~yc* K`y òkwld`y unynuv`y gn wlnuu`y unilnjwndnjwn ucw~u`g`ynu`j jcud`kdnjwn gn e`b` i`klg`g+ y~nkcy mòdngcy c klfnucy gcjgn nu`j dày gloäilknykcy i~kwlvcy | nj kcy p~n yn yndeu`e`j inun`kny ljonulcuny+ w`kny icdc k` `vnj`* Xcu0 Nk dnbcu nyw~glc fnjnu`k gn k` iulyly ny+ wcg`vä`+ nk gn Kìcxckg Fìjlicw+ ¡Iulyly2 oucd wmn Dlggkn @fnywc Dcgnd Wldny±+ nj Wmn `fu`ul`j klon co wmn Dlggkn @fny + xx* ??8$670* _ì`yn w`delìj U* M* Mlkwcj+ ¡\

Page 121: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 121/181

n~wlk ~jn iulyn fìjìu`kn gn k` oìcg`klwì3±+ @jj`kny NYI + njnuc$d`urc gn 0<>0+ xàflj`y 59$98* G~e| m`iulwli`gc unilnjwndnjwn k` lgn` ¡ucdàjwli`± gn ~j` iulyly fnjnu`k e`yàjgcyn nj p~n g~u`jwn kcy òkwldcyylfkcy gn k` Ng`g Dngl` w~vlnucj k~f`u ldxcuw`jwny xucfunycy i~kw~u`kny | ~ue`jcy nj `kf~jcy yniwcuny*¡Kny ycilìwìy dìglìv`kny2 ~jn `xxucimn g“njyndekn±+ @jj`kny NYI + njnuc$oneunuc gn 0<60+ xx* 00$05*Ylj nde`ufc+ nywc ny icjo~jglu nk icjinxwc gn iulyly icj nk gn unwucinyc* Jljf~j` iulyly fnjnu`k gnjljfòj dcgc gn xucg~iilùj ny j~ji` ~j` yldxkn i`äg` vnuwli k* K` `x`ulilùj kldlw`g` gn j~nv`yunk`ilcjny | o~nur`y gn xucg~iilùj jc yùkc nu` icdx`wlekn icj nk x~jwc dày e`bc gn k` gnxunylùj+ `dngl`gcy gnk ylfkc ]L_+ yljc p~n ` dnj~gc nu` ~jc gn kcy `yxniwcy p~n k` ljwnfu`e`+ x`uwli~k`udnjwn nj

k`y il~g`gny* Jc m`| jljf~j` jninylg`g gn xcjnu nj i~nywlùj k` n}lywnjil` gn ~j` iulyly fnjnu`kyldxkndnjwn xcup~n m`|` ylgc gcuj`g` nj k` klwnu`w~u` ucdàjwli`*

QXàf* 585T

cwu` x`uwn+ k`y wlnuu`y ycdnwlg`y gnygn m`iä` dày wlndxc `k `u`gc ynjwä`j |` k` vnbnr | k` gni`gnjil` gnelgc ` k` dlyd` `jwlfûng`g gn y~y i~kwlvcy* Nk `v`jin gn k`y wlnuu`ygnywlj`g`y `k inun`k yn m`eä` icjynf~lgc ouni~njwndnjwn ` icyw` gn k` glydlj~ilùjgn kcy x`ywlr`kny+ kc p~n j`w~u`kdnjwn `oniwù ` k` iuä` gn `jld`kny |+ icj nkk`+ `ky~dljlywuc gn `ecjcy x`u` k` dlyd` wlnuu` i~kwlv`g` 5* Nk xucfunyc gn k` `fuli~kw~u`dnglnv`k y~oulù `mcu` y~ xucxlc i`ywlfc* K` ucw~u`ilùj gn ecyp~ny | wlnuu`y e`kgä`y jco~n `icdx`ð`g` gn ~j i~lg`gc yldlk`u nj y~ icjynuv`ilùj2 nj kcy e~njcy wlndxcy yn

~wlklr`ucj d~| xcic kcy onuwlklr`jwny+ gn w`k dcgc p~n k`y i`x`y `kw`y gn wlnuu`p~ng`ucj uàxlg`dnjwn n}m`~yw`y1 k`y lj~jg`ilcjny | kcy vnjg`v`kny gn xckvc ynmlilnucj dày ouni~njwny 9* @gndày+ k` glvnuyloli`ilùj gn k` nicjcdä` on~g`k n~ucxn`icj nk gny`uuckkc gnk icdnuilc ljwnuj`ilcj`k m`eä` xucvci`gc nj `kf~j`y unflcjny~j` glydlj~ilùj gn k` xucg~iilùj gn fu`jc ` icyw` gn cwu`y u`d`y gn k` `fuli~kw~u`-vljc+ kljc+ k`j`+ f`j`gnuä`, |+ xcu w`jwc+ ~j `~dnjwc5 Ylj g~g` `kf~j`+ nk dnbcu `jàklyly gn nywcy xucinycy gn k` w`ugä` `fuli~kw~u` on~g`k yn nji~njwu` njXcyw`j+Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + xx* >6$65* Nk kleuc gn Xcyw`j nywà icjy`fu`gc ` Ljfk`wnuu`+xnuc k`y ldxkli`ilcjny gn y~y `jàklyly wlnjnj ~j `ki`jin fnjnu`k*9 Xcyw`j+ ¡Ycdn nicjcdli nvlgnjin co gnikljljf xcx~k`wlcj lj wmn k`wnu Dlggkn @fny±+ Nicjcdli Mlywcu| Unvln + jòd* 9+ 0<>8+ xx* 59=$78+ 577$?1 _`j E`wm+Wmn `fu`ul`j mlywcu| c Vnywnuj N~ucxn + xx* 095$77*Nywcy mnimcy ycj ~j` xu~ne` ik`u` gn ~j` iulyly gn k`y o~nur`y gn xucg~iilùj nj nk ynjc gn k`y

unk`ilcjny gn xucg~iilùj gcdlj`jwny* Ljgli`j xunily`dnjwn kc p~n D`u} njwnjgä` xcu ~j` icjwu`gliilùjnywu~iw~u`k njwun `de`y* ^j` n}xkli ilùj `kwnuj`wlv` gn k` iulyly+ `v jr`g` nj y~ gä` | gn ocud`xucvlylcj`k xcu Gcee | Acydljya|+ ny ndxäuli`dnjwn i~nywlcj`ekn | wnùuli`dnjwn ung~iilcjlyw`* Nywcy`~wcuny `uf~dnjw`e`j p~n k` iulyly fnjnu`k gnk on~g`klydc nj nk ylfkc ]L_ yn gnelù nynjil`kdnjwn ` ~j`nyi`k`g` kljn`k+ ` x`uwlu gnk ylfkc ]L+ gn k` n}xkcw`ilùj jcelkl`ul` p~n xucvciù olj`kdnjwn ~j` ynuln gnunenklcjny i`dxnylj`y |+ nj icjyni~njil`+ ~j gnuu~de`dlnjwc gnk vlnbc cugnj* _ì`yn N* @* Acydljya|+¡Wmn nvck~wlcj c on~g`k unjw lj Njfk`jg oucd wmn 00wm wc wmn 0>wm injw~ulny±+X`yw `jg Xunynjw + jòd* 6+`eulk gn 0<>>+ xx* 05$9?1 D* Gcee+Yw~glny lj wmn gnvnkcxdnjw co i`xlw`klyd + xx* 77$>8 QNyw~glcy yceun nk gny`uuckkc gnk i`xlw`klydc + xàflj y ?9$68T* Gcee ny dày d`wlr`gc* Xnuc nyw` ljwnuxunw`ilùj jc x`unin`b~yw`uyn ` k` wnjgnjil` fnjnu`k gn k`y unk`ilcjny gn unjw` nj k` N~ucx` ciilgnjw`k gn nyw` ìxci` |+ xcucwu` x`uwn+ wlnjgn ` icjvnuwlu k` wncuä` gn D`u} gn k`y icdxknb`y icjwu`gliilcjny cebnwlv`y nj ~j yldxknnjounjw`dlnjwc y~ebnwlvc gn k`y vck~jw`gny gn ik`yn* K` unyck~ilùj gn k`y iulyly nywu~iw~u`kny gn ~j dcgcgn xucg~iilùj gnxnjgn ylndxun gn k` ljwnuvnjilùj gluniw` gn k` k~im` gn ik`yny+ xnuc k` fnudlj`ilùj gnny`y iulyly x~ngn icfnu xcu ycuxuny` ` wcg`y k`y ik`yny gn ~j` wcw`klg`g mlywùuli` g`g`+ `k xucingnu gn

~jcy xk`jcy nywu~iw~u`kny glywljwcy gn kcy gn y~ xucxl` icjoucjw`ilùj ljdngl`w`* Kc p~n gnwnudlj` y~uny~kw`gc olj`k ny+ icdc vnundcy nj nk i`yc gn k` iulyly on~g`k+ y~ imcp~n gnjwuc gn ny` ylw~`ilùj gniulyly fnjnu`k*

QXàf* 589T

nj k` gnxnjgnjil` gn k`y ldxcuw`ilcjny icj y~y xnklfucy icjylf~lnjwny 7*

Nj nk d`uic gn nywn np~lkleulc nickùflic i`g` vnr dày xuni`ulc+ k` n}x`jylùjgndcfuàoli` xcgä` i`nu nj k` y~xnuxcek`ilùj `k xuldnu fckxn gn d`k` icynim`* Kcyxuldnucy `ðcy gnk ylfkc ]L_ nyw~vlnucj xk`f`gcy gn nycy gny`ywuny2 090>$090? o~nucj`ðcy gn m`deun nj N~ucx`+ K`y wlnuu`y icdnjr`ucj ` `e`jgcj`uyn | nk äjglin gnj`w`klg`g ` i`nu ljik~yc `jwny gn kcy i`w`iklydcy p~n dày `gnk`jwn `yck`ucj `kicjwljnjwn* Nj `kf~j`y unflcjny+ icdc nk injwuc gn Lw`kl`+ k`y unjw`y n}cuelw`jwny gnki`dxnylj`gc |` nyw`e`j glydlj~|njgc y~ äjglin gn unxucg~iilùj nj nk ylfkc ]LLL >* @kdlydc wlndxc+ k` nicjcdä` ~ue`j` wucxnrù `mcu` icj `kf~jcy ceywài~kcy gnilylvcy

Page 122: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 122/181

x`u` y~ gny`uuckkc* Jc m`| jljf~j` u`rùj x`u` iunnu p~n k` xnp~nð` xucg~iilùjdnui`jwlk nj k` p~n yn e`y`e`j y~y d`j~o`iw~u`y nyw~vlnu` nj nywn dcdnjwcynul`dnjwn g`ð`g` xcu k`y unywuliilcjny fundl`kny | xcu nk dcjcxcklydc x`wulilc p~ngcdlj`e`j k`y il~g`gny* Xnuc nk dnglc eàylic gn ilui~k`ilùj x`u` nk ljwnui`delcdnui`jwlk p~ngù ljg~g`ekndnjwn x`u`klr`gc xcu k` iulyly+ |` p~n ` x`uwlu gn k`yxuldnu`y gìi`g`y gnk ylfkc ]L_ m~ec ~j` nyi`ynr fnjnu`klr`g` gn gljnuc p~n `oniwùljnvlw`ekndnjwn ` k` e`ji` | `k icdnuilc* K`y u`rcjny o~jg`dnjw`kny gn nyw` iulylydcjnw`ul` ycj cyi~u`y | icdxknb`y+ xnuc ~jc gn y~y xuljilx`kny o`iwcuny o~n k`kknf`g` `k kädlwn cebnwlvc gn k`y xucxl`y o~nur`y gn xucg~iilùj* Nj k` dljnuä`+ icdcnj k` `fuli~kw~u`+ yn `ki`jrù ~j` e`uunu` wìijli` nj k` p~n k` n}xkcw`ilùj yn mlrcljvl`ekn c xnub~glil`k* K` n}wu`iilùj gn xk`w`+ ` k` p~n nyw`e` icjniw`gc wcgc nk yniwcu~ue`jc | dcjnw`ulc gn k` nicjcdä` on~g`k+ gnbù gn ynu xu`iwli`ekn c unjw`ekn nj k`yxuljilx`kny rcj`y dljnu`y gn N~ucx` injwu`k+ xcup~n jc m`eä` ocud` gn `eulu xcrcydày xuco~jgcy c gn unolj`u kcy dljnu`kny dày ldx~ucy* ¡K` n}wu`iilùj gn xk`w` kknfùi`yl ` y~ olj nj nk ylfkc ]L_*7 Nyw` wnjgnjil` x~ngn n}`fnu`uyn nj ci`ylcjny* E`~wlnu+ xcu nbndxkc+ ung~in xuàiwli`dnjwn wcg` k`iulyly nicjùdli` gnk ylfkc ]L_ ` ~j `gvnuyc noniwc d`uflj k gnk enjnolilcyc xucfunyc gn k`nyxnil`klr`ilùj `fuäick`+ uny~kw`gc gn ~j` xucfunylv` glvlylùj ljwnuj`ilcj`k gnk wu`e`bc2 Wmn nicjcdli gnvnkcxdnjw c dngl`nv`k N~ucxn + xx* 0<8$58<*> G* Mnuklm|+ ¡Xcx~k`wlcj+ xk`f~n `jg ycil`k im`jfn lj u~u`k Xlywcl`+ 0580$07>8±+ Nicjcdli Mlywcu| Unvln + ]_LLL+ jòd* 5+ 0<?>+ xx* 55>$77+ gci~dnjw` nywn onjùdnjc nj Wcyi`j`* Xcu cwu` x`uwn+ k`nicjcdä` u~u`k gn Lw`kl` injwu`k o~n e`yw`jwn `wäxli` nj nk icjb~jwc gn N~ucx` ciilgnjw`k2 ynuä`+ x~ny+ljicuuniwc fnjnu`klr`u k`y unk`ilcjny gn unjw` ` x`uwlu gnk i`yc gn Xlywcl`* M`| p~n ynð`k`u+ `gndày+ p~nnk uny~kw`gc gn k` y~xnun}xkcw`ilùj wcyi`j` o~n ~j gnyinjyc gn k` onuwlklg`g i`dxnylj` | jc k` unenklùj*

QXàf* 587T

Nj Fcyk`u m~ec p~nb`y xcu nk `~dnjwc gnk jlvnk gn k`y `f~`y y~ewnuuàjn`y | w`delìjm~ec xuceknd`y icj nk `f~` nj k`y dlj`y gn Ecmndl * K` uninylùj |` m`eä`icdnjr gc nj @~ywul` nj nk ylfkc ]LLL* K` `iwlvlg`g dljnu` yn x`u`klrù njGn~wyimeucg nj nk `ðc 09501 nj Ounly`im+ `kungngcu gnk 09>8+ | nj Eu`jgny -@kxnyou`jinyny,+ nj wcdc `k 0958± ?* K` nyi`ynr gn dnw`kny xucvciù unxnwlgcynjvlknildlnjwcy gn k` dcjng` nj ~j x`äy wu`y cwuc |+ nj icjyni~njil`+ ~j` ljok`ilùjf`kcx`jwn*

Nywc+ ` y~ vnr+ xucvciù ~j noniwc gn wlbnu`y nj k`y unk`ilcjny njwun kcy xunilcy~ue`jcy | `fuäick`y 6* Nk gnyinjyc gn k` xcek`ilùj icjg~bc ` ~j` icjwu`iilùj nj k`gnd`jg` gn `uwäi~kcy gn y~eylywnjil`+ gn w`k ocud` p~n kcy xunilcy gnk fu`jc ynm~jglnucj ` x`uwlu gn 0958* K`y d`j~o`iw~u`y ~ue`j`y | kcy elnjny i`ucy xucg~ilgcyx`u` nk icjy~dc ynðcul`k fcr`e`j+ xcu nk icjwu`ulc+ gn ~j` iklnjwnk` unk`wlv`dnjwnljnkàywli` | ynkniw` | `~dnjw`ucj xucfunylv`dnjwn y~y xunilcy* Nywn xucinycicjwu`gliwculc `oniwù u`gli`kdnjwn ` k` ik`yn jcekn+ |` p~n y~ dcgc gn vlg` yn m`eä`mnimc i`g` vnr dày gnxnjglnjwn gn kcy elnjny gn k~bc xucg~ilgcy nj k`y il~g`gny -nkylfkc ]L_ m`euä` gn xunynjil`u nk `xcfnc gn k` cywnjw`ilùj on~g`k icj k`y dcg`y gn k`icuwn ecufcðcj`+ p~n yn n}wnjglnucj xcu wcg` N~ucx`,+ dlnjwu`y p~n nk i~kwlvc gn y~ywlnuu`y | k`y unjw`y ynuvlkny xucingnjwny gn y~y gcdljlcy xucg~iä`j ~jcy ljfunycyxucfunylv`dnjwn gniunilnjwny* Nk uny~kw`gc o~n ~j gnyinjyc nj k`y unjw`y ynðcul`kny+p~n+ ` y~ vnr+ gnynji`gnjù ~j` ckn`g` ylj xuningnjwny gn f~nuu`y+ |` p~n nj wcg`yx`uwny kcy i`e`kknucy ljwnjw`ucj uni~xnu`u y~y ocuw~j`y xcu dnglc gnk y`p~nc =* Nj

@knd`jl` n Lw`kl`+ nyw` eòyp~ng` gn ecwäj nj wlndxcy gn nyi`ynr xucg~bc nk onjùdnjcgnk e`jglg`bn gnycuf`jlr`gc | `jàup~lic gn kcy ynðcuny ljglvlg~`kny2 kcy ldxk`i`eknyU`~eulwwnuw~d + gn Y~`el` | Unj`jl`+ | kcy ljgnyn`ekny icjgcwwlnul + p~n yn n}wnjglnucjgnygn k` Ucd`ð` xcu wcgc nk jcuwn | nk injwuc gn Lw`kl`* Nj Nyx`ð`+ k`y dlyd`yxunylcjny fnjnu`ucj ~j nyw`gc njgìdlic gn f~nuu` ilvlk nj I`ywlkk` `k nyiljgluyn k`

jceknr` nj o`iilcjny ulv`kny nj wcdc ` kcy xuceknd`y gn k` y~inylùj gljàywli` | gnkxcgnu un`k* \ nj Ou`jil`+ yceun wcgc+ k` f~nuu` gn kcy Ilnj @ðcy? _`j E`wm +Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + x* 08?*

Page 123: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 123/181

6 _ì`yn M* Dlyaldlj+ ¡Dcjnw`u| dcvndnjwy `jg d`uanw ywu~iw~uny* Ocuiny ocu icjwu`iwlcj lj oc~uwnnjwm`jg olownnjwm injw~u| Njfk`jg±+ Bc~uj`k co Nicjcdli Mlywcu| + ]]L_+ glilndeun gn 0<?9+ jòd* 5+ xx* 7=9$<81 Fìjlicw+ ¡Iulyly2 oucd wmn Dlggkn @fny wc Dcgnuj Wldny±+ x* ?<5*= X`u` k` iulyly gn kcy ljfunycy gn k` jceknr`+ vì`yn nk nyw~glc gn Oc~up~lj+ Mlywclun ìicjcdlp~n gn k“Ciilgnjw dìglìv`k + xx* 99>$78*

QXàf* 58>T

‗dnrik` onucr gn f~nuu` ilvlk njwun k`y i`y`y gn kcy I`xnwcy | Ecufcð` | gn k~im`ljwnuj`ilcj`k njwun Ljfk`wnuu` | Ou`jil`+ p~n w`delìj njvckvlù ` k`y xcwnjil`yok`dnji` n leìuli`‗ m~jglù `k x`äy dày ulic gn N~ucx` nj ~j gnycugnj | ~j` dlynul`ylj lf~`k* Nj Ljfk`wnuu`+ nk nxäkcfc gn k` gnoljlwlv` gnuucw` icjwljnjw`k nj Ou`jil` o~nnk ¡f`jfywnulydc± ynðcul`k gn k`y f~nuu`y gn k`y Ucy`y* K` f~nuu`+ vci`ilùji`e`kknunyi` gnk jcekn+ yn icjvluwlù nj y~ `iwlvlg`g xuconylcj k2 kcy ynuvlilcy gni`e`kknuä` glnucj x`yc xucfunylv`dnjwn ` kcy i`xlw`jny dnuinj`ulcy | ` k` vlcknjil` `y~nkgc* K` xcek`ilùj ilvlk o~n nj wcg`y x`uwny k` väiwld`*

X`u` icdxknw`u nywn x`jcu`d` gn gnyck ilùj+ k` iulyly nywu~iw~u`k nyw~vcyceungnwnudlj`g` xcu ~j` i`wàywucon ic|~jw~u`k2 k` ljv`ylùj gn k` xnywn jnfu`xucingnjwn gn @yl` nj nk `ðc 097=* Nywn o~n ~j onjùdnjc n}wnulcu ` k` mlywcul`n~ucxn` p~n yn nywunkkù icjwu` nkk` gn ocud` yldlk`u ` icdc m`euä` gn m`inukc k`ickcjlr`ilùj n~ucxn` icjwu` k`y ycilng`gny `dnuli j`y c `ouli j`y nj kcy ylfkcyxcywnulcuny -nk ldx`iwc gn k`y nxlgndl`y nj nk I`ulen counin p~lrà ~j` `gni~`g`icdx`u`ilùj,* X`y`jgc gn Iuldn` ` kcy E`ki`jny xcu nk d`u Jnfuc+ k` xnywn `wu`vnyùicdc ~j wloùj wcg` Lw`kl`+ Nyx`ð` | Xcuw~f`k+ yn i~uvù m`il` nk jcuwn nj gluniilùj `Ou`jil`+ Ljfk`wnuu` | kcy X`äyny E`bcy | olj`kdnjwn yn vckvlù gn j~nvc m`il` nk nywnxcu @knd`jl`+ Nyi`jglj`vl` | U~yl`* Icj k` unylywnjil` gndcfuàoli` |` gnelklw`g`+ k`xnywn jnfu` yn `eulù x`yc icj y~ f~`g`ð` njwun k` xcek`ilùj gnk icjwljnjwn+ ynf`jgcp~lrà ~j` i~`uw` x`uwn gn y~y m`elw`jwny* @ x`uwlu gn njwcjiny+ kcy eucwny gn xnywn ynmlilnucj njgìdlicy nj d~im`y unflcjny* Yl yn i~njw`j ny`y unxnwlg`y nxlgndl`y`~}lkl`uny+ nk jòdnuc gn d~nuwcy m`il` 0788 o~n xcylekndnjwn gn gcy p~ljwcy gnk

wcw`k<

* Nk uny~kw`gc o~n ~j` gnv`yw`gcu` nyi`ynr gn d`jc gn ceu`+ xunily`dnjwni~`jgc k` nicjcdä` on~g`k nyw`e` ekcp~n`g` xcu y~y fu`vny icjwu`gliilcjny ljwnuj`y*Ny` `i~d~k`ilùj gn gny`ywuny xucvciù ~j` gnynyxnu`g` k~im` gn ik`yny xcu k` wlnuu`*K` ik`yn jc$< U~yynkk+K`wn `jilnjw `jg dngl`nv`k xcx~k`wlcj + x* 090* Nj un iilùj icjwu` k`y ljwnuxunw`ilcjnywu`glilcj`kny+ yn m` x~nywc gn dcg` njwun kcy mlywcul`gcuny dcgnujcy ung~ilu nk mlji`xlì nj nk ldx`iwcgn k`y nxlgndl`y gnk ylfkc ]L_ nj k` nicjcdä` | k` ycilng`g n~ucxn`y* Nj i~`kp~lnu vlylùj icdx`u`wlv`+nyw` `iwlw~g unvnk` ~j ynjwlgc gn k` xucxcuilùj n}wu`ð`dnjwn gnoniw~cyc* Nk icjb~jwc gn d~nuwcy gn k`ygcy f~nuu`y d~jgl`kny gnk ylfkc `iw~`k ljoklflù dnjcy g`ðcy ` k` vlg` p~n k` xnywn jnfu`* Ljik~yc nygloäilk icjinelu i~àkny m`euä`j ylgc k`y icjyni~njil`y nj ~j` ìxci` xcywnulcu gn ~j` xìuglg` jnw` gnk 78xcu ilnjwc gn k` xcek`ilùj wcw`k gn N~ucx` nj nk nyx`ilc gn gcy fnjnu`ilcjny*

QXàf* 58?Tekn+ `dnj`r`g` xcu k`y gn~g`y | k` ljok`ilùj+ yn njounjw`e` `mcu` ` ~j` d`jc gn ceu`gnyinjgnjwn | mcywlk* Y~ un`iilùj ljdngl`w` o~n nk ljwnjwc gn uni~xnu`u y~ n}ingnjwn`w`jgc ` kcy i`dxnyljcy `k ynðcuäc c ung~ilnjgc guàywli`dnjwn kcy y`k`ulcy nj k`il~g`g | nj nk i`dxc* Kcy Yw`w~wny c K`ec~unuy gniunw`gcy nj Ljfk`wnuu` nj kcy `ðcy097<$09>0+ ljdngl`w`dnjwn gnyx~ìy gn k` xnywn jnfu`+ yn i~njw`j njwun kcyxucfu`d`y dày ouä`dnjwn n}xkäilwcy gn n}xkcw`ilùj nj wcg` k` mlywcul` gn k` k~im` gnik`yny nj N~ucx` 08* K` Cugcjj jin ou`jiny` gn 09>0 unxlwlù nj kc nynjil`kglyxcylilcjny yldlk`uny ` kcy nyw`w~wcy ljfknyny 00* K`y Icuwny gn I`ywlkk`+ un~jlg`y nj

_ kk`gcklg+ gniunw`ucj nyn dlydc `ðc k` unf~k`ilùj gn kcy y`k`ulcy* Kcy xuäjilxny`knd`jny ylf~lnucj d~| xucjwc nyn i`dljc2 nj E`vlnu` yn ldx~ylnucj icjwucknyyndnb`jwny nj nk `ðc 09>5 05* K` dcj`up~ä` xcuw~f~ny` `xuceù y~y kn|ny gn k`yynlyd`uä`y gcy gìi`g`y gnyx~ìy+ nj 096>* Ylj nde`ufc+ nywn ljwnjwc ynðcul`k gnunocur`u k` icjglilùj ynuvlk | m`inu p~n k` ik`yn xucg~iwcu` x`f`u` nk icywn gn k`

Page 124: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 124/181

iulyly yn njounjwù `mcu` icj ~j` onucr | vlcknjw` unylywnjil`+ glulflg` ` dnj~gc xcukcy i`dxnyljcy dày i~kwcy | xuùyxnucy+ p~n dcvlklrù k`y dày xuco~jg`y x`ylcjnyxcx~k`uny* Kcy icjokliwcy ycugcy | kci`klr`gcy p~n m`eä`j08 ¡\ `yä o~n xcywnulcudnjwn cugnj`gc xcu j~nywuc ynðcu nk un|+ | icj nk `ynjwldlnjwc gn kcy xunk`gcy+icjgny+ e`ucjny | nk unywc gn y~ icjynbc+ icjwu` k` d`klil` gn kcy ynuvlgcuny+ p~n nyw`e`j cilcycy | jcgnyn`e`j ynuvlu gnyx~ìy gn k` xnywn ylj y~nkgcy n}inylvcy+ p~n w`k wlxc gn ynuvlgcuny+ w`jwc mcdeunyicdc d~bnuny+ gneä`j ynu ceklf`gcy ` ynuvlu+ unilelnjgc kcy y~nkgcy | y`k`ulcy `icyw~deu`gcy+ nj kcyylwlcy nj p~n wnjä`j p~n ynuvlu nj nk vlfìyldc `ðc gnk unlj`gc gnk `iw~`k un|+ c iljic c ynly `ðcy `jwny+ |p~n kcy dlydcy ynuvlgcuny p~n yn jnf`u`j ` ynuvlu nj nyw`y icjglilcjny gneä`j ynu i`ywlf`gcy icj nknji`uink`dlnjwc gn y~y i~nuxcy Q***T kcy ynuvlgcuny+ ylj wnjnu nj i~njw` k` cugnj`jr`+ yljc y~ icdcglg`g

| y~ yljf~k`u icglil`+ yn jlnf`j ` ynuvlu ` kcy fu`jgny | ` kcy cwucy+ ` jc ynu p~n wnjf`j ucx`y | y~nkgcygcekny c wulxkny gn kcy p~n f`j`e`j nj nk `ðc 58 c `jwny+ x`u` fu`j g`ðc gn kcy fu`jgny | nkndxceunildlnjwc gn wcg` k` icd~jlg`g±+ @* U* D|nuy -icdx*,+ Njfklym mlywculi`k gci~dnjwy + vck* L_+095607=> + Kcjguny+ 0<?<+ x* <<9* Nk nyw`w~wc yn `xkliù ` wcgcy `p~nkkcy p~n jc xcynä`j wlnuu` y~olilnjwnx`u` y~ xucxl` y~eylywnjil`+ ceklfàjgckny ` wu`e`b`u x`u` kcy ynðcuny ` y~nkgc olbc1 gn `mä p~n w`delìj`oniw`u` kcy xnp~nðcy xucxlnw`ulcy*00 N* Xnuuc|+ ¡Kny iulyny g~ ]L_ n ylíikn±+ @jj`kny NYI + `eulk$b~jlc gn 0<7<+ xx* 0?6$=5* Xnuuc| ynð`k` p~nm~ec ~j wulxkn gnwnudlj`jwn gn k` gnxunylùj gn dngl`gcy gnk ylfkc nj Ou`jil`2 ~j` iulyly inun`klyw`gnelg` ` k`y d`k`y icynim`y nj 090>$581 ~j` iulyly olj`jilnu` | dcjnw`ul` p~n kknvù ` k`y y~inylv`ygnv`k~`ilcjny gn 0999$7>+ | ~j` iulyly gndcfuàoli` icdc icjyni~njil` gn k`y nxlgndl`y gn 097=$>8*05 Oulngulim Kûwfn+ ¡Wmn oc~uwnnjwm jg olownnjwm injw~ulny lj ycil`k jg nicjcdli mlywcu|±+ nj F* Ywu`~yy-icdx*,+ Xun$Unocud`wlcj Fnud`j| + Kcjguny+ 0<65+ xx* 97<$>8*

QXàf* 586T

i`u`iwnulr`gc k` k`uf` n}x`jylùj on~g`k yn o~jglnucj unxnjwlj`dnjwn nj fu`jgnyn}xkcylcjny unflcj`kny c j`ilcj`kny g~u`jwn k` gnxunylùj on~g`k nj ~j`y ycilng`gnydnglnv`kny p~n `mcu` nyw`e`j |` d~imc dày ljwnfu`g`y nicjùdli` | xckäwli`dnjwn 09*K` xnjnwu`ilùj gnk ljwnui`delc dnui`jwlk nj nk i`dxc m`eä` gnelklw`gc k`y unk`ilcjnyicjy~nw~glj`ul`y | k` kknf`g` gn kcy ldx~nywcy un`kny yn y~xnux~yc icj ouni~njil` njk`y `kgn`y ` k`y wu`glilcj kny n}`iilcjny jcelkl ul y2 `decy mnimcy wnjglnucj `injwu`klr`u nj fu`jgny dcvldlnjwcy ickniwlvcy k`y un`iilcjny xcx~k`uny icjwu` k`n}wcuylùj | k` unxunylùj ynðcul`k* \` nj k` gìi`g` gn 0958+ Ok`jgny ciilgnjw`k m`eä`ylgc nyinj`ulc gn ~j` onucr f~nuu` i`dxnylj` icjwu` k`y n}`iilcjny olyi`kny gn y~ycenu`jc ou`jiìy | icjwu` k`y unjw`y | glnrdcy gn y~ jceknr` | gn y~ Lfknyl` kci`k* Nj09>=+ nk jcuwn gn Ou`jil` `uglù nj kk`d`y icj k` fu`j b`ip~nuln + xcylekndnjwn nkd`|cu knv`jw`dlnjwc i`dxnyljc unflywu`gc nj N~ucx` ciilgnjw`k gnygn kcy e`f`~gny +gnynji`gnj`g` xcu k`y icjolyi`ilcjny | nk xlkk`bn dlklw`u gn k` f~nuu` gn kcy Ilnj

@ðcy* Dày w`ugn+ nj 09=0+ nyw`kkù k` unenklùj gn kcy i`dxnyljcy nj Ljfk`wnuu`+xunilxlw`g` xcu ~j` j~nv` i`xlw`ilùj+ icj kcy cebnwlvcy dày `v`jr`gcy | u`gli`kny gnwcgcy nywcy knv`jw`dlnjwcy2 j`g` dnjcy p~n k` icdxknw` `ecklilùj gn k` ynuvlg~deun

| k` `eucf`ilùj gnk n}lywnjwn ylywnd` knf`k* Nj nk ylfkc ylf~lnjwn kny wciù ` kcyi`dxnyljcy i`k`eunyny unenk`uyn icjwu` y~y ynðcuny gn @u`fùj nj k`y fu`jgnyunenklcjny gn 07?<$076>* Nj Nyx`ð`+ kcy ylnuvcy undnjy`y yn dcvlklr`ucj icjwu` k`

n}wnjylùj gn kcy ¡d`kcy ~ycy± ldx~nywcy xcu y~y ynðcuny | yn xucg~bnucj k`y `d`uf`yf~nuu`y ilvlkny gn 07?5 | 07=7 07* Nywcy o~nucj yùkc kcy xuljilx`kny nxlycglcy gn ~jonjùdnjc gn `dxklw~g icjwljnjw`k p~n yn n}wnjglù gnygn Glj`d`ui` m`yw` D`kkcui`*Dlnjwu`y w`jwc+ nj k`y unflcjny dày gny`uuckk`g`y+ Ok`jgny n Lw`kl gnk Jcuwn+ wnjä`jk~f`u unvck~ilcjny icd~j`kny `~wùjcd`y2 nj 098<+ kcy xnp~nðcy d`nywucy |wnbngcuny gn F`jwn `uune`w`ucj nk xcgnu `k x`wulil`gc | gnuucw`ucj nj Ic~uwu`l `knbìuilwc jcelkl ulc njvl`gc x`u` `xk`yw`ukcy* Nj 096=+ Okcunjil` n}xnuldnjwù ~j`ljy~uuniilùj wcg`vä` dày u`gli`k i~ jgc kcy m`deulnjwcy i`ug`gcuny gn k`j cilcdxl ‗p~n jc nu`j `uwny`jcy+ yljc ceunucy `y`k`ul`gcy‗ nyw`eknilnucj ~j` eunvngliw`g~u`*09 _ì`yn Mlkwcj+ Ecjg dnj d`gn ounn + xx* <? yy*07

Nj nk ylfkc ]L_ |` yn m`eä`j xucg~ilgc ynulcy glyw~uelcy nj `de`y rcj`y2 nj k`y wlnuu`y j`xcklw`j`ye`bc nk gcdljlc `jfnvljc gn Ucenuwc L -098<$79, | nj I`w`k~ð` nj k` gìi`g` gn 09=8*

QXàf* 58=T

Page 125: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 125/181

Wcg`y nyw`y unenklcjny gn kcy n}xkcw`gcy o~nucj gnuucw`g`y | unxuldlg`yxckäwli`dnjwn+ icj k` n}inxilùj x`uil`k gnk dcvldlnjwc undnjy` 0>+ xnuc y~ ldx`iwc njnk uny~kw`gc olj`k gn k` fu`j iulyly gnk on~g`klydc nj N~ucx` ciilgnjw`k o~n+ ` xny`u gnwcgc+ d~| xuco~jgc* ^j` gn k`y icjik~ylcjny dày ldxcuw`jwny p~n x~ngnj gng~iluyngn ~j n}`dnj gn k` fu`j iulyly gnk on~g`klydc n~ucxnc ny p~n ‗icjwu`ul`dnjwn ` k`yiunnjil`y `dxkl`dnjwn icdx`uwlg`y xcu kcy d`u}lyw`y‗ nk ¡dcgnkc± i`u`iwnuäywlic gn~j` iulyly nj ~j dcgc gn xucg~iilùj jc ny `p~nk nj p~n ~j`y vlfcucy`y o~nur`y-nicjùdli`y, gn xucg~iilùj luu~dxnj wul~jo`kdnjwn nj ~j`y unwuùfu`g`y unk`ilcjny-ycil`kny, gn xucg~iilùj | nyw`ekninj uàxlg`dnjwn yceun y~y u~lj y ~jxucg~iwlvlg`g | ~j ycilng`g dày nknv`g`y* Xcu nk icjwu`ulc+ k`y o~nur`y gnxucg~iilùj wlnjgnj jcud`kdnjwn ` nyw`ji`uyn | unwucingnu gnjwuc gn k`y n}lywnjwnyunk`ilcjny gn xucg~iilùj1 ìyw`y wlnjnj p~n ynu njwcjiny u`gli`kdnjwn i`del`g`y |uncugnj`g`y `jwny gn p~n k`y j~nv`y o~nur`y gn xucg~iilùj x~ng`j iun`uyn |icdelj`uyn nj ~j dcgc gn xucg~iilùj fkce`kdnjwn j~nvc* Glimc gn cwu` ocud`1 nj~j` ìxci` gn wu`jylilùj+ k`y unk`ilcjny gn xucg~iilùj i`del`j xcu kc fnjnu`k `jwny p~n k`y o~nur`y gn xucg~iilùj+ | jc `k unvìy* @yä x~ny+ k` icjyni~njil` ljdngl`w` gnk` iulyly gnk on~g`klydc ciilgnjw`k jc o~n ~j` uàxlg` klenu`ilùj gn j~nv` wnijckcfä` jlnj k` ljg~ywul` jl nj k` `fuli~kw~u`+ p~n wnjguä` k~f`u òjli`dnjwn gnyx~ìy gn ~j

ljwnuv`kc icjylgnu`ekn* K` icjyni~njil` gluniw` | gnilylv` o~n dày elnj ~j` n}wnjy`wu`jyocud`ilùj ycil`k nj nk i`dxc gn Ciilgnjwn+ xcup~n k`y vlcknjw`y unenklcjnyu~u`kny gn k` ìxci` icjg~bnucj ldxnuinxwlekndnjwn+ ` xny`u gn y~ gnuucw`+ ` i`delcynj nk np~lkleulc gn k`y o~nur`y gn ik`yn nj x~fj` xcu k` wlnuu`* Nj Ljfk`wnuu`+ kcyy`k`ulcy u~u`kny m`eä`j gnyinjglgc jcw`ekndnjwn icj k` xucik`d`ilùj gnk Yw`w~wn co K`ec~unuy+ xnuc gnyx~ìy gn k` unenklùj gn kcy i`dxnyljcy icdnjr`ucj ` y~elu nj ~j`i~uv` `yinjgnjwn p~n icjwlj~ù g~u`jwn wcgc nk ylfkc yl$0> Yùkc ~j i`dxnylj`gc gny`olù vliwculcy`dnjwn ` k` ik`yn on~g`k nj N~ucx`* Nk i`yc gn Y~lr` ny lfjcu`gcicj ouni~njil` nj kcy nyw~glcy yceun k`y fu`jgny ljy~uuniilcjny u~u`kny gn k` E`b` Ng`g Dngl` njN~ucx`* Xnuc+ `~jp~n nk dcvldlnjwc i`jwcj`k y~lrc unxunynjw` ilnuw`dnjwn nj d~imcy `yxniwcy ~j`n}xnulnjil` mlywùuli` y~l fnjnuly + glywljw` gn k`y unenklcjny i`dxnylj`y gn Ljfk`wnuu`+ Ou`jil`+ Nyx`ð`+Lw`kl` c kcy X`äyny E`bcy+ jc x~ngn ynx`u`uyn icdxknw`dnjwn gn nkk`y+ |` p~n o~n ~jc gn kcy nxlycglcyinjwu`kny gn k` dlyd` ìxci` gn gnxunylùj `fuäick` | gn k~im` ycil`k xcu k` wlnuu`* Y~ wu`yinjgnjil`mlywùuli` yn `j`klr` nj k` icjwlj~`ilùj gn nywn nyw~glc+ Kljn`fny co wmn `eyck~wlyw Yw`wn + xx* 980$5 QNk Nyw`gc `eyck~wlyw` + D`gulg+ Ylfkc ]]L+ 0<6<+ xx* 98?$986T*

QXàf* 58<T

f~lnjwn 0?* Nj @knd`jl` o~n nvlgnjwn nk dlydc xucinyc* Nj Ou`jil`+ nk i`cy nicjùdlicxucvci`gc xcu k` f~nuu` gn kcy Ilnj @ðcy glykciù wcgcy kcy o`iwcuny gn xucg~iilùj |+xcu w`jwc+ kcy y`k`ulcy yn d`jw~vlnucj nj ~j xuldnu xnuäcgc unk`wlv`dnjwn nyw`ekny+`b~yw`gcy ` kcy ljonulcuny jlvnkny gn xucg~iilùj1 xnuc w`delìj `p~ä icdnjr`ucj `y~elu `xunil ekndnjwn ` olj`kny gnk ylfkc 06* Nj I`ywlkk`+ kcy jlvnkny y`k`ul`kny yni~`gu~xkli`ucj nj k` gìi`g` gn 097=$>=+ gnyx~ìy gn k` xnywn jnfu` 0=* K` iulyly

fnjnu`k gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k+ knbcy+ x~ny+ gn ndxncu`u k` icjglilùj gn kcyxucg~iwcuny gluniwcy nj nk i`dxc+ `i`eù dnbcuàjgck` | nd`jilxàjgckcy* Gn mnimc+o~n nk dcdnjwc gnilylvc nj k` glyck~ilùj gn k` ynuvlg~deun nj Ciilgnjwn*

Ljg~g`ekndnjwn+ k`y u`rcjny gn ~j uny~kw`gc gn w`j ljdnjy` ldxcuw`jil` m`| p~ne~yi`uk`y+ `jwn wcgc | yceun wcgc+ nj k` gcekn `uwli~k`ilùj gnk dcgc gn xucg~iilùjon~g`k+ p~n mndcy y~eu`|`gc gnygn nk xuljilxlc gn nywn nyw~glc* O~n xuljilx`kdnjwnnk yniwcu~ue`jc + nywu~iw~u`kdnjwn xucwnflgc xcu k` x`uink`ilùj gn k` ycenu`jä` nj nkylywnd` xckäwlic dnglnv`k+ nk p~n yn gny`uuckkù m`yw` ~j x~jwc nj nk p~n xcgä`i`del`u gnilylv`dnjwn nk uny~kw`gc gn k` k~im` gn ik`yny nj nk yniwcu u~u`k 0<* K`kci`klr`ilùj fncfuàoli` gn k`y fu`jgny unenklcjny i`dxnylj`y gn olj`kny gn k` Ng`gDngl` nj Ciilgnjwn ny xcu yä dlyd` nkci~njwn* Xuàiwli`dnjwn nj wcgcy kcy i`ycy+ k`yunenklcjny `i`nilnucj nj rcj`y icj xcgnucycy injwucy ~ue`jcy+ p~n `iw~`ucjcebnwlv`dnjwn icdc onudnjwc gn ny`y ljy~uuniilcjny xcx~k`uny2 Eu~b`y | F`jwn+ njOk`jgny1 X`uäy+ nj nk jcuwn gn Ou`jil`1 Kcjguny+ nj nk y~gnywn gn Ljfk`wnuu`+ |

Page 126: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 126/181

E`uinkcj`+ nj I`w`k~ð`* K` xunynjil` gn fu`jgny il~g`gny ylndxun icdxcuw`e` k`luu`gl`ilùj gn k`y unk`ilcjny dnui`jwlkny nj kcy i`dxcy gn kcy `kungngcuny |+ nj ~j`ìxci` gn wu`jylilùj+ k`y wnjylcjny0? N* Acydljya|+ ¡Wmn nvck~wlcj co on~g`k unjw lj Njfk`jg oucd wmn 00wm wc wmn 0>wm injw~ulny±+ x* 5=1 U*Mlkwcj+Wmn gnikljn co ynuogcd lj dngl`nv`k Njfk`jg + Kcjguny+ 0<?<+ xx* 9<$78*06 N* Xnuuc|+ ¡V`fn$k`ec~u lj Ou`jin lj wmn k`wnu Dlggkn @fny±+ Nicjcdli Mlywcu| Unvln + ynf~jg` ynuln+

_LLL+ jòd* 9+ glilndeun gn 0<>>+ xàflj`y 59=$<*0= B`iaycj + Wmn d`aljf co wmn dngl`nv`k Yx`lj+ x* 07?*0< K`y ljwnuicjn}lcjny nywu~iw~u`kny njwun nk xungcdljlc u~u`k | k` `~wcjcdä` ~ue`j` gnk dcgc gnxucg~iilùj on~g`k nj N~ucx` ciilgnjw`k x~ngnj `xunil`uyn icj wcg` ik`ulg`g nj nk nbndxkc x`u`gùblic gnX`knywlj`* @kkä+ xuàiwli`dnjwn+ wcg` k` icd~jlg`g gn iu~r`gcy ‗d`fj`wny+ i`e`kknucy+ icdnuil`jwny+ikìulfcy | `uwny`jcy‗ nyw`e` icjinjwu`g` nj k`y il~g`gny -k` xucg~iilùj u~u`k yn gnbù nj d`jcy gn kcyi`dxnyljcy ljgäfnj`y,* Nj icjyni~njil`+ o~n ~j` rcj` nj k` p~n jc n}lywlù jljf~j` `~wcjcdä` d~jlilx`k

| gcjgn j~ji` y~uflù ~j nyw`dnjwc kci`k gn e~uf~nyny*

QXàf* 508T

gn ~j` `fuli~kw~u` yndlicdnuil`klr`g` uny~kw`ucj ynu d~imc dày fu`vny x`u` nk`ud`rùj gn k` ycilng`g u~u`k* Nj nk y~gnywn gn Ljfk`wnuu`+ kcy `uunjg`w`ulcy nu`jdnjcy j~dnucycy p~n kcy ynuvlgcuny | wu`e`b`gcuny ylj wlnuu`y nj kcy glywulwcy dày`oniw`gcy xcu k` unenklùj gn kcy i`dxnyljcy 58* Nj k` f~nuu` gn Ok`jgny+ kcy `uwny`jcyu~u`kny w~vlnucj d~im` ldxcuw`jil`* K`y unflcjny gn X`uäy | E`uinkcj` nu`j k`y rcj`ynicjùdli`dnjwn dày `v`jr`g`y gn Ou`jil` | Nyx`ð` unyxniwlv`dnjwn+ icj k` dày`kw` gnjylg`g gn ljwnui`delc dnui`jwlk gn i`g` x`äy* Xcu kc gndày+ nk x`xnk gn k`yil~g`gny nj k`y unenklcjny i`dxnylj`y gn k` ìxci` jc yn kldlwù ` y~y noniwcy gn r`x`yceun nk wu`glilcj k cugnj ynðcul`k ylw~`gc nj y~y inui`jä`y* D~im`y il~g`gny`xc|`ucj c `|~g`ucj `iwlv`dnjwn gn ~j` ~ cwu` ocud` ` k`y unenklcjny u~u`kny+ elnjxcu ~j` ljilxlnjwn yldx`wä` xcx~k`u+ gnygn k` e`yn+ c elnj xcu nk iàki~kc x`wulilc gny~y xucxlcy ljwnunyny+ gnygn `uule`* K`y xceuny fnjwny gnk icdòj gn Kcjguny yn~jlnucj ` k` unenklùj gn kcy i`dxnyljcy xcu ycklg`ulg`g ycil`k+ dlnjwu`y p~n kcy ulicy

e~uf~nyny gnk uìfldnj gn Nwlnjjn D`uink nj X`uäy xunyw`ucj ~j `xc|c wàiwlic ` k` b`ip~nuln nj e~yi` gn y~y xucxlcy cebnwlvcy xckäwlicy* Kcy icdnuil`jwny | kcy fundlcygn E`uinkcj` yn d`jw~vlnucj `knb`gcy gn k`y ljy~uuniilcjny gn kcy undnjy`y+ xnuc kcywnbngcuny gn Eu~b`y n \xuny o~nucj kcy `kl`gcy j`w~u`kny gn kcy i`dxnyljc gnk Ok`jgnyd`uäwldc* @yä x~ny+ cebnwlv` |+ ` dnj~gc+ y~ebnwlv`dnjwn+ k`y il~g`gny ljok~|nucj njnk i`uàiwnu | k` gluniilùj gn k`y fu`jgny unenklcjny gn k` ìxci`*

Ylj nde`ufc+ k`y il~g`gny jc ljwnuvljlnucj nj nk gnywljc gnk i`dxc òjli` cxuljilx`kdnjwn g~u`jwn nyw`y n}xkcylcjny iuäwli`y+ |` p~n j~ji` gnb`ucj gn m`inukcnj ylw~`ilcjny gn ~j` y~xnuolil`k x`r ycil`k* Nj Ciilgnjwn+ k` ung unk`wlv`dnjwn gnjy`gn il~g`gny nbnuilù ~j` icjwlj~` ljok~njil` fu`vlw`ilcj`k yceun k` unk`ilùj gn o~nur`yycil`kny gnk i`dxc* Xcu ~j` x`uwn+ nk xungcdljlc gn nywcy injwucy icdnuil`kny m`iä`

p~n nyi`x`u ` k` ynuvlg~deun o~nu` ~j` xnud`jnjwn xcylelklg`g x`u` kcy i`dxnyljcygnyicjwnjwcy* Nk glimc `kndàj Yw`gwk~ow d`imw ounl -¡nk `lun gn k` il~g`g m`in kleun±,nu` k` jcud` gn kcy fcelnujcy gn k`y il~g`gny gn wcg` N~ucx`+ |` p~n kcy ylnuvcyo~flwlvcy unxunynjw`e`j ~j` njwu`g` gn d`jc gn ceu` xcylwlv` x`u` k`y d`j~o`iw~u`y~ue`j`y* Xcu cwu` x`uwn+ k` xunynjil` gn nyw`y il~g`gny xunylcj`e` icjyw`jwndnjwn `kcy jcekny enklicycy ` unilelu y~y ljfunycy nj ocud` dcjnw`ulr`g`* Kcy ynðcuny jn$58 Mlkwcj+Ecjg dnj d`gn ounn + xx* 068$5*

QXàf* 500T

inylw`e`j gljnuc | jc xcgä`j `uulnyf`uyn+ dày `kkà gn ilnuwc x~jwc+ ` ndx~b`u ` y~y

i`dxnyljcy m`il` k` v`f`jil` c kcy ndxkncy ~ue`jcy* Yn vnä`j ceklf`gcy+ njicjyni~njil`+ ` `inxw`u ~j` unk`b`ilùj gn kcy väji~kcy ynuvlkny nj nk i`dxc* Nkuny~kw`gc o~n ~j` knjw` xnuc ljljwnuu~dxlg` icjd~w`ilùj gn k`y xunyw`ilcjny xcuunjw`y nj gljnuc | ~j iunilnjwn `uunjg`dlnjwc gn k` unynuv` ynðcul k ` kcy

Page 127: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 127/181

i`dxnyljcy* Nywn xucinyc icdnjrù `jwny+ | kknfù dày knbcy+ nj Ljfk`wnuu`+ gcjgn k`xucxcuilùj gnk i`dxnylj`gc kleun m`eä` ylgc ylndxun unk`wlv`dnjwn `kw`* K`ywnjnjil`y wu`glilcj`kdnjwn ynuvlkny yn m`eä`j icjvnuwlgc ylknjilcy`dnjwn+ m`il` nk`ðc 0788+ nj `uunjg`dlnjwcy jc ynuvlkny+ | kcy vlkk`jcy m`eä`j x`y`gc ` ynunjolwn~w`y50* Nj nk ylfkc ylf~lnjwn w~vc k~f`u xuce`ekndnjwn ~j `~dnjwc y~yw`jil`k njkcy ljfunycy wcw`kny gn kcy i`dxnyljcy ljfknyny+ p~n yn icdeljù icj ~jglonunjil`ilùj ycil`k xuco~jg`dnjwn `injw~`g` nj y~ ynjc ` dnglg` p~n ~j nywu`wcgn i`dxnyljcy ulicy - |ncdnj , yn mlrc icj nk xungcdljlc nj d~im`y `kgn`y | nkwu`e`bc `y`k`ul`gc yn n}wnjglù xcu kcy i`dxcy* K` nyi`ynr gn d`jc gn ceu` nu`+ yljnde`ufc+ w`j fu`vn nj k` `fuli~kw~u` p~n yld~kwàjn`dnjwn ` k` ung~iilùj gn k`yn}wnjylcjny i~kwlv`g`y+ k`y unjw`y `fuäick`y gnyinjglnucj+ kcy xunilcy gn kcy inun`knyi`|nucj | kcy y`k`ulcy `~dnjw`ucj2 `ocuw~j`g` `~jp~n noädnu` ic|~jw~u` x`u` nkxucg~iwcu gluniwc55* K` jceknr` un`iilcjù+ xcu ~j` x`uwn+ gngliàjgcyn icj dàyljwnjylg`g `k x`ywcunc x`u` `e`ywninu ` k` ljg~ywul` k`jnu` p~n yn m`eä` gny`uuckk`gcnj k`y j~nv`y il~g`gny x`ðnu`y+ icdnjr`jgc |` ~j dcvldlnjwc gn inui`dlnjwcy-njikcy~uny ,+ |+ xcu cwu`+ ldxcjlnjgc nk icdxknbc ylywnd` gn yni~`iny `y`k`ul`gcy |gn vlcknjil` ` y~nkgc+ k` i`uw` x`uwlg` - ljgnjw~un , | k`y knwu`y x`wnjwny -knwwnu x`wnjw ,+p~n m` ylgc gnylfj`gc icdc nk ¡on~g`klydc e`yw`ugc± gnk ylfkc ]_ 59+ | i~|c xuljilx`k

wn`wuc gn cxnu`ilcjny o~n nk gn k`y f~nuu`y njwun kcy \cua | kcy K`ji`ywnu* K` j~nv`ic|~jw~u` o~n xuce`ekndnjwn50 U* M* Mlkwcj+Wmn gnikljn co ynuogcd lj dngl`nv`k Njfk`jg + xàflj`y 77 yy*55 D* Xcyw`j+ ¡Wmn olownnjwm injw~u|±+Nicjcdli Mlywcu| Unvln + vck~dnj L]+ 0<9=$<+ xx* 0?8$6+ gnyiulennyw` icji`wnj`ilùj* Xcyw`j m` ynð`k`gc unilnjwndnjwn p~n k` iunilnjwn xucyxnulg`g i`dxnylj` x~gcm`enu icjg~ilgc w`delìj g~u`jwn ilnuwc wlndxc ` ~j gnyinjyc nj nk jlvnk gn icdnuil`klr ilùj nj nki`dxc+ |` p~n k`y o`dlkl`y gn k`y `kgn`y unw~vlnucj ~j` d`|cu x`uwn gnk xucg~iwc `fuäick` x`u` y~ xucxlcicjy~dc2 Wmn dngl`nv`k nicjcd| `jg ycilnw| + xx* 580$7*59 A* E* D`iO`uk`jn+ ¡E`yw`ug on~g`klyd±+ E~kknwlj co wmn Ljywlw~wn co Mlywculi`k Unyn`uim + vck* ]]+ jòd*?0+ d`|c$jcvlndeun gn 0<7>+ xx* 0?0$=0*

QXàf* 505T

dày xucxlil` x`u` k` ik`yn i`e`kknunyi`+ enjnolil`ul` gnk ylywnd` gn yni~`iny+ p~nx`u` k`y wu`glilcj`kny o`dlkl`y gn d`fj`wny*

Nk xucinyc gn icjd~w`ilùj `gcxwù nj Ljfk`wnuu` k` ocud` gn ~j` wu`jylilùj gluniw` gnk`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k ` k`y unjw`y nj gljnuc* Nj nk icjwljnjwn ynxucg~bc+ nj käjn`y fnjnu`kny+ ~j nvck~ilùj `kfc dày knjw` p~n x`yù gn k`yxunyw`ilcjny gn wu`e`bc ` k`y unjw`y nj nyxniln | xcywnulcudnjwn ` k`y unjw`y njgljnuc* Nywc o~n `yä w`jwc nj Ou`jil`+ gcjgn nk noniwc olj`k gn k` f~nuu` gn kcy Ilnj

@ðcy ynuä` p~n kcy i`dxnyljcy p~ng`u`j nj xcynylùj gn y~y x`uink`y+ icdc nj k` @knd`jl` y~gciilgnjw`k 57* Nk dcgnkc ou`jiìy yn i`u`iwnulrù xcu gcy jcw`y xni~kl`uny*Kcy ynðcuny uni~uulnucj ` k` vnjw` gluniw` gn k` nd`jilx`ilùj icj dày ouni~njil`

p~n nj jljf~j` cwu` x`uwn+ icj cebnwc gn cewnjnu nk dà}ldc enjnolilc ljdngl`wc gn k`wu`jylilùj* @k dlydc wlndxc+ k` b~ywlil` un`k w`ugä` | nk gnunimc ucd jc ynicdelj`ucj x`u` m`inu p~n k`y wnjnjil`y i`dxnylj`y gnyx~ìy gn k` nd`jilx`ilùjw~vlnu`j ~j i`uàiwnu dày mnunglw`ulc p~n nj Ljfk`wnuu`+ gn w`k ocud` p~n k` xnp~nð`xucxlng`g yn mlrc olj`kdnjwn dày oludn* Nj Ljfk`wnuu`+ k` fnjwu| + c fu`jgnyxucxlnw`ulcy+ icjylf~lù ldxnglu nywn onjùdnjc+ d`jwnjlnjgc kcy wäw~kcy gn`uunjg`dlnjwc njolwì~wlic ljynf~ucy | wndxcu`kny | xnudlwlnjgc `yä ~j` n}x~kylùjdày oàilk gn kcy i`dxnyljcy gn k` wlnuu` nj ~j` onim` xcywnulcu 5>* Nj Nyx`ð`+ k` k~im`gn kcy i`dxnyljcy undnjy`y gn I`w`k~ð` icjwu` kcy ¡ynly d`kcy ~ycy± wnudljùolj`kdnjwn icj k` Ynjwnjil` gn F~`g`k~xn gn 07=?+ xcu k` p~n Ond`jgc gn @u`fùjnd`jilxù ocud`kdnjwn ` kcy i`dxnyljcy gn ny`y i`uf`y* @gp~lulnucj `yä ~j`xcynylùj nyw`ekn gn y~y x`uink`y+ dlnjwu`y p~n kcy ynðcuny icjynuv`e`j yceun nkkcygnunimcy b~ulygliilcj`kny | knf`kny* X`u`57 Acm`imluc W`a`m`yml+ ¡Wmn wu`jylwlcj oucd on~g`klyd wc i`xlw`klyd±+Yilnjin `jg ycilnw| + ]_L+ jòd*70+ cwcðc gn 0<>5+ xx* 95?$6 Q¡Icjwule~ilùj `k gne`wn±+ nj U* Mlkwcj+ icdx*+ K` wu jylilùj gnk

Page 128: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 128/181

on~g`klydc `k i`xlw`klydc + E`uinkcj`+ Iuäwli + 0<66T* K` nvck~ilùj gn k`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc ` k`yunjw`y nj gljnuc o~n dày gluniw` nj Ljfk`wnuu` gnelgc ` p~n k` lyk` jc m`eä` n}xnuldnjw`gc xunvl`dnjwnk` wnjgnjil` icjwljnjw`k m`il` k`y unjw`y nj nyxniln g~u`jwn nk ylfkc ]LLL1 k`y n}`iilcjny gn wu`e`bcm`eä`j yceunvlvlgc+ x~ny+ nj y~ ocud` culflj`k g~u`jwn dày wlndxc p~n nj kcy cwucy x`äyny* X`u` k`ycyilk`ilcjny n}xnuldnjw`g`y nj Ljfk`wnuu` g~u`jwn kcy ylfkcy ]LL | ]LLL -unk`b`ilùj+ ynf~lg` gnljwnjyloli`ilùj gn kcy ynuvlilcy,+ vì`yn D* Xcyw`j+ ¡Wmn imucjckcf| co k`ec~u ynuvliny±+ Wu`jy`iwlcjy co wmn Uc|`k Mlywculi`k Ycilnw| + ]]+ 0<96+ xx* 0?<$<9*5> D* Ekcim+Kny i`u`iwíuny culflj`~} gn k“mlywclun u~u`kn ou`jæ`lyn + xàflj`y 090$9* Ekcim ynð`k` p~n

xunily`dnjwn ` i`~y` gn nywn `uu`lfc i`dxnyljc kcy ynðcuny ou`jinyny k~im`ucj g~u`dnjwn ` x`uwlu gnkylfkc ]_ x`u unicjywu~lu kcy fu jgny gcdljlcy+ xcu dnglcy knf kny | nicjùdlicy+ icj ~j ì}lwcicjylgnu`ekn+ xx* 097$>7*

QXàf* 509T

gny`knjw`u nk nbndxkc gn k` unenklùj+ nk dcj`ui` ldx~yc d~kw`y yld~kwàjn`dnjwn `wcgcy `p~nkkcy p~n m`eä`j x`uwlilx`gc nj k`y unenklcjny gn kcy undnjy`y 5?* NjI`ywlkk`+ icdc nj Ljfk`wnuu`+ k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn un`iilcjù ` k` nyi`ynr gn d`jc gnceu` gnk ylfkc ]L_ xcu dnglc gn ~j` `dxkl` icjvnuylùj gn k` wlnuu` ` k` iuä` gn k`cvnb`+ p~n ` x`uwlu gn njwcjiny yn icjvluwlù nj k` u`d` gcdlj`jwn gn k` `fuli~kw~u` njk` dnynw`* Nj wìudljcy fnjnu`kny+ k` xucg~iilùj gn k`j` o~n ~j gn k`y dàyldxcuw`jwny yck~ilcjny ynðcul`kny ` k` iulyly `fuäick`1 nj nk òkwldc xnuäcgc dnglnv`k+k` xucg~iilùj n~ucxn` iunilù w`k vnr gn wuny ` iljic vniny nj nk òkwldc xnuäcgcdnglnv`k 56* Nj k`y icjglilcjny gn I`ywlkk`+ k` ynuvlg~deun gn k` fkne` i`uniä` |` gn~j` b~ywloli`ilùj nicjùdli`+ | nj 07=0 k`y Icuwny gn Wckngc icjinglnucj olj`kdnjwn `kcy ylnuvcy nk gnunimc ` `e`jgcj`u ` y~y ynðcuny+ icj kc p~n yn `eckä`j y~y väji~kcygn `gyiulxilùj* Nj @u`fùj+ gcjgn nk x`ywcunc j~ji` m`eä` wnjlgc fu`j ldxcuw`jil`+k`y il~g`gny nu`j gìelkny | n}lywä` ~j` bnu`up~ä` on~g`k dày uäflg`+ nk ylywnd`unxunylvc ynðcul`k jc yn vlc ynul`dnjwn `oniw`gc g~u`jwn k` E`b` Ng`g Dngl`+ | k`ynuvlg~deun gn k` fkne` yn d`jw~vc elnj nju`lr`g` 5=* Nj Lw`kl`+ k`y icd~j`y i`ylylndxun m`eä`j k~im`gc icjyilnjwndnjwn icjwu` k`y b~ulygliilcjny ynðcul`kny+ynx`u`jgc nj y~ icjw`gc k`y o~jilcjny gn ynðcu | wnuu`wnjlnjwn* Eckcjl`+ xcu nbndxkc+m`eä` nd`jilx`gc ` y~y ylnuvcy icj ~j` unycj`jwn gnik`u`ilùj |` nj 05>6* Gn mnimc+

k` ynuvlg~deun m`eä` gny`x`unilgc i`yl xcu icdxknwc nj nk jcuwn gn Lw`kl` ` xuljilxlcygnk ylfkc ]L_+ nywc ny+ gcy c wuny fnjnu`ilcjny `jwny gn p~n nk dlydc xucinyc w~vlnu`k~f`u nj Ou`jil` c Ljfk`wnuu` 5<* Nyw` xunicilg`g icjolud`+ x~ny+ k` unfk` gn p~n k`o~nur` glyckvnjwn gn k`y il~g`gny o~n kc p~n f`u jwlrù o~jg`dnjw`kdnjwn k`gnyljwnfu`ilùj gn k` ynuvlg~deun nj Ciilgnjwn* Nj k` Lw`kl` dnulglcj`k+ icj y~i`uàiwnu o~nuwndnjwn ynðcul`k+ k` gny`ywucy` gnyxcek`ilùj gnk ylfkc ]L_ icjg~bc ` k``j`up~ä` | ` k`y k~im`y ljwnuj`y gn k` jceknr` | ` ~j` j~nv` ckn`g` gn b~ulygliilcjnyynðcul`kny* W~vc k~f`u ~j` `dxkl` unicjvnuylùj gn wlnuu`y i~kwlv`g`y `k x`ywcunc | ~j`~dnjwc nj k` n}wnjylùj gn kcy k`wlo~jglcy* Nk knv`j$5? _linjy _lvny+ Mlywcul` gn kcy undnjy`y nj nk ylfkc ]_ + xx* 5?0$<*56 E`~wlnu+Wmn nicjcdli gnvnkcxdnjw co dngl`nv`k N~ucxn + x* 508*5=

X`u` nk i`uàiwnu | k` xnuylywnjil` gn k` ynuvlg~deun nj @u`fùj+ vì`yn Ng~`ugc gn Mljcbcy`+ ¡K`ynuvlg~deun gn k` fkne` nj @u`fùj±+ K` Nyx`ð` Dcgnuj` + 0<8+ ciw~eun gn 0<87+ xx* 99$77+5< Xmlklx Bcjny+ ¡Lw`k|±+ njWmn `fu`ul`j klon co wmn Dlggkn @fny + xàflj`y 78?$6*

QXàf* 507T

w`dlnjwc i`k`euìy gn kcy `ðcy 0768+ ` glonunjil` gn xuàiwli`dnjwn wcg`y k`y cwu`yunenklcjny u~u`kny gn N~ucx` ciilgnjw`k+ i`unilù xcu icdxknwc gn unycj`jil` ~ue`j`2nk i`dxnylj`gc jc icjp~lywù y~ klenuw`g | nk i`dxc yn m~jglù nj ~j` k`uf` gnxunylùjnicjùdli`* Xcu y~ x`uwn+ nk wndxu`jc n lkldlw`gc xungcdljlc gn k`y il~g`gny nj nkjcuwn gn Lw`kl `inknuù k` kknf`g` gn k`y xuldnu`y ocud`y gn i~kwlvc icdnuil`k ` fu`jnyi`k` icj k` ~wlklr`ilùj gn wu`e`bc `y`k`ul gc ‗ljlil`gc nj Kcde`ugä`‗ | nkgny`uuckkc gn kcy `uunjg`dlnjwcy ` icuwc xk`rc | gn k` `x`uinuä`+ p~n icdnjrù `n}wnjgnuyn knjw`dnjwn m`il` nk jcuwn+ `wu`vny`jgc kcy @kxny m`yw` kknf`u nj nk i~uycgnk ylfkc `k y~u | `k cnywn gn Ou`jil`+ Ecufcð` | kcy X`äyny E`bcy culnjw`kny* M`il` nk07>8+ nk gcdljlc ynðcul`k i~kwlv`gc xcu d`jc gn ceu` ynuvlk nu` ~j `j`iucjlydc nj

Page 129: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 129/181

Ou`jil`+ Ljfk`wnuu`+ @knd`jl` ciilgnjw`k+ Lw`kl` gnk Jcuwn | k` d`|cu x`uwn gn Nyx`ð`*

QXàf* 50>T

YNF^JG@ X@UWN

LL* N^UCX@ CULNJW@K

QXàf* 506T

0* @K NYWN GNK NKE@

@k cwuc k`gc gnk Nke`+ nk uny~kw`gc nicjùdlic gn k` fu`j iulyly o~n gl`dnwu`kdnjwncx~nywc* Ny xunilyc vckvnu `mcu` ` k` mlywcul` gn k`y v`yw`y unflcjny ylw~`g`y `k nywngnk icu`rùj gnk on~g`klydc n~ucxnc+ dày `kkà gn k` käjn` gnk G`j~elc+ | ` k` glonunjwnj`w~u`knr` gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny p~n `kkä yn m`eä`j gny`uuckk`gc 0* X`u` j~nywucyxucxùylwcy+ k` i`u`iwnuäywli` dày o~jg`dnjw`k gn k` fu`j kk`j~u` p~n yn n}wlnjgngnygn nk Nke` m`yw` nk Gcj x~ngn gnoljluyn icdc k` `~ynjil` xnud`jnjwn gn `p~nkk`nyxniäoli` yäjwnyly ciilgnjw`k njwun ~j dcgc gn xucg~iilùj wule`k$icd~j`k nj xucinycgn gnyljwnfu`ilùj+ e`y`gc nj ~j` `fuli~kw~u` xuldlwlv` | gcdlj`gc xcu u~gldnjw`ul`y`ulywciu`il`y f~nuunu`y | ~j dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` nj vä`y gn glyck~ilùj+ icj~j` `dxkl` ilvlklr`ilùj ~ue`j` e`y`g` nj nk ljwnui`delc dnui`jwlk | nj ~j ylywnd`ldxnul`k gn Nyw`gc* @k cwuc k`gc gn k` käjn` gnkkldny ou`jic jc m~ec jljf~j` o~ylùjnywu~iw~u`k gn ocud`y mlywùuli`y glyx`uny p~n x~ng` icdx`u`uyn ` k` p~n w~vc k~f`unj Ciilgnjwn*

Nywn mnimc iu~il`k o~n nk gnwnudlj`jwn mlywùulic eàylic gnk gny`uuckkc gnylf~`k gnN~ucx` | gnk xnuylywnjwn `wu`yc gnk nywn* K`y ljdnjy`y | `wu`y`g`y unflcjny ylw~`g`ydày `kkà gn kcy Iàux`wcy ylndxun m`eä`j p~ng`gc o~nu` gn kcy kldlwny gn k`

@jwlfûng`g* K` ilvlklr`ilùj fulnf` m`eä` y`kxli`gc nk klwcu`k gnk d`u Jnfuc gnickcjl y glyxnuy`y nj Nyilwl * Xnuc nyw`y wnj~ny `v jr`glkk`y d`uäwld`y j~ji`kknf`ucj ` xnjnwu`u nj nk ljwnulcu gnk Xcjwc | o~nucj olj`kdnjwn n}x~ky`g`y xcu k`ci~x`ilùj yàud`w` gn k`y nywnx`y gnk y~u gn U~yl`+ gnb`jgc yùkc wu`y gn yä `kf~jcyunywcy `up~nckùflicy5* K` ilvlklr`ilùj ucd`j` un`klrù k`0 @k y~u gnk G`j~elc+ k` xnjäjy~k` E`kiàjli` ocud`e` ~j` unflùj glywljw`+ `x`uw`g` gnk unywc gn N~ucx`culnjw`k xcu y~ ljwnfu`ilùj nj nk Ldxnulc elr`jwljc2 Y~ glonunjwn gnywljc yn nyw~gl`uà nj ~j xcywnulcu`jàklyly gn k` N~ucx` y~gculnjw`k*5 Ucywcvwynv+ nj y~ xuldnu` ceu` ldxcuw`jwn+ y~eu`|`e` p~n k`y ljok~njil`y culnjw`kny ylndxun o~nucjdày jcw`ekny p~n k`y fulnf`y nj nk y~u gn U~yl`+ p~n j~ji` o~n mnknjlr`gc gn ocud` g~u`gnu`2 Lu`jl`jy `jg Funnay lj Yc~wm U~yyl` + C}ocug+ 0<55+ xx* _LLL$L]+ X`u` ~j nyw~glc dc$

QXàf* 50=T

m`r`ð` gnilylv` gn icjp~lyw`u | ickcjlr`u k` d`|cu x`uwn gnk icjwljnjwn gn N~ucx`ciilgnjw`k+ xnuc nyw` ldxunylcj`jwn n}x`jylùj fncfuàoli` gn k`y nywu~iw~u`y gn k`

@jwlfûng`g ikàyli` j~ji` yn unxlwlù icj ~j` xuco~jglg`g icdx`u`ekn nj N~ucx`culnjw`k* K` `jn}lùj gn G`il` xcu Wu`b`jc unxunynjwù nk òjlic `v`jin ylfjloli`wlvc njnk ljwnulcu gn nywn icjwljnjwn2 `v`jin dcgnywc | xucjwc `e`jgcj`gc* Nk ljwnulcuculnjw`k j~ji` p~ngù ljwnfu`gc nj nk ylywnd` ldxnul`k ucd`jc 9 | jl ylp~lnu` xcyn|ùkcy icjw`iwcy dlklw`uny | nicjùdlicy icj nk Ldxnulc p~n ylndxun d`jw~vc Fnud jl``~j ylj xnuwnjninu ` ìk* K` ljok~njil` glxkcdàwli`+ icdnuil`k | i~kw~u`k gn Ucd`ylf~lù ylnjgc xuco~jg` nj Fnud`jl` gnyx~ìy gn k` nv`i~`ilùj gn k`y knflcjny+ | nkicjcildlnjwc p~n kcy ucd`jcy wnjä`j gn nkk`+ äjwldc | n}`iwc* Jljf~j` unk`ilùj gnnywn wlxc n}lywlù j~ji` njwun nk Ldxnulc | kcy wnuulwculcy eàue`ucy gnk nywn* Wàilwc+

`gdlu`ekndnjwn ljocud`gc `inui` gn k` nywu~iw~u` ycil k | k` nwjcfuàolifnudàjli`y+ jc wnjä` xuàiwli`dnjwn lgn` gn kcy x~nekcy ylw~`gcy dày `kkà* M`il` nknywn+ nk nyx`ilc nyw`e` nj ek`jic+ nu` däwlic2 inwnu` l`d o`e~kcy` 7*

Page 130: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 130/181

gnujc gn k`y ickcjl`y gnk d`u Jnfuc+ vì`yn B* Ec`ugd`j+ Wmn Funnay cvnuyn`y + Kcjguny+ 0<?7+ xx* 57>$6=*9 M`| p~n ynð`k`u p~n G`il` ocud`e` ~j y`klnjwn `lyk`gc+ ylw~`gc icdc ~j` i~ð` v~kjnu`ekn o~nu` gn k`käjn` gn k`y oucjwnu`y ldxnul`kny nj gluniilùj ` k`y `kwlxk`jlilny wu`jylkv`j`y+ | p~n jc yn un`klrù jljfòjljwnjwc gn ci~x`u kcy nyx`ilcy v`iäcy ocud`gcy xcu k`y kk`j~u`y m`il` X`jcjl` nj nk cnywn | m`il`

_ k`p~l` nj nk nywn* Ny xcylekn p~n k` unj~jil` ucd`j` ` xnjnwu`u dày xuco~jg`dnjwn nj nk ljwnulcu gnN~ucx` culnjw`k nyw~vlnu` unk`ilcj`g` icj k` o`kw` gn `iinyc j`v`k ` k` unflùj+ icdx`u`g` icj nk n}wnjycklwcu`k gn N~ucx` ciilgnjw`k+ | gn `mä p~n x~ng` icjylgnu`uyn icdc ~j uny~kw`gc gn k` nywu~iw~u`

ljwuäjyni` gn k` ilvlklr`ilùj ikàyli`* P~lrà yn` ylfjloli`wlvc p~n @~f~ywc | Wlenulc xnjy`u`j+ `k x`uninu+nj ~j` n}x`jylùj nywu`wìfli` gnk xcgnuäc ucd`jc nj N~ucx` injwu`k gnygn nk Eàkwlic m`yw` Ecmndl`+ |`p~n nyw` käjn` xnudlwä` xcwnjil`kdnjwn ~j dcvldlnjwc gn xljr` gnygn nk jcuwn | nk y~u+ ~wlklr`jgcn}xnglilcjny `jolel`y xcu nk d`u gnk Jcuwn | kcy uäcy fnud`jcy+ gnk dlydc wlxc p~n k`y glulflg`y xcuGu~yc | Fnudàjlic* K` o~jg`dnjw`k i`dx`ð` gn Ecmndl` gnk `ðc ? g* I* yn e`yù w`k vnr nj k`xuc|niw`g` ~jlùj gnk nbìuilwc gn Wlenulc+ `v`jr`jgc gnygn nk Lkäulic+ icj ~j ynf~jgc nbìuilwc p~n y~elnu`xcu nk Nke`2 Vnkky+Wmn Fnud`j xckli| co @~f~yw~y + x* 0?8* K`y wlnuu`y ljwnulcuny gn N~ucx` culnjw`kylw~`g`y dày `kkà gnk Nke` jc couniä`j nk dlydc wlxc gn `iinyc* Gn mnimc+ ljik~yc k` `eycuilùj gnEcmndl` yn unvnkù ndxuny` n}inylv` x`u` k`y o~nur`y ucd`j`y* Cwu` u`rùj gnk ou`i`yc gnk Ldxnulc x`u`n}wnjgnuyn xcu k`y unflcjny ylw~`g`y dày `k nywn x~ngn m`enu ylgc nk i`uàiwnu nywnx`ulc gn B` d`|cux`uwn gnk wnuunjc+ m`elw`gc jcud`kdnjwn xcu jùd`g`y yàud`w`y -d`uic j`w~u`k p~n yn nyw~gl` dày`gnk`jwn,*7 P~cg nfc ~w ljicdxnuw~d lj dnglc unkljp~`d 2 ¡nk unywc ycj kn|nj$

QXàf* 50<TJc ny+ xcu w`jwc+ `iilgnjw`k p~n wcg`vä` mc| yn icjcri` d~| xcic `inui` gn k`ydlfu`ilcjny | kcy gnyxk`r`dlnjwcy wule`kny nj N~ucx` culnjw`k ` xuljilxlcy gn k` nu`iulywl`j`+ `~jp~n o~nu`j gn ~j` njcudn d`fjlw~g* Ny nvlgnjwn p~n k`y fu`jgnykk`j~u`y `k jcuwn gnk G`j~elc ‗p~n o~nucj nk k~f`u gn unylgnjil` gn kcy cywucfcgcy+

vlylfcgcy | vàjg`kcy‗ p~ng`ucj x`uil`kdnjwn v`iä`y xcu k`y _ÿkanu `jgnu~jfnj gnk`y wule~y fnudàjli`y m`il` F`kl`+ Lw`kl`+ Mlyx`jl` | Àouli` gnk Jcuwn g~u`jwn nk ylfkc

_* Noniwlv`dnjwn+ njwcjiny w~vc k~f`u ~j` d`uim` fnjnu`k gn k`y xcek`ilcjnyfnudàjli`y m`il` nk cnywn | nk y~u+ p~n gnb`ucj kleun nk wnuunjc x`u` nk `v`jin gn cwucfu~xc ìwjlic gn x~nekcy wule`kny | `fuäick`y p~n vljlnucj gnwuày* Kcy nyk`vcy nu`jculflj ulcy xuce`ekndnjwn gn k` unflùj gnk Gjlìxnu$XulxnwE~f | icdnjr`ucj `n}wnjgnuyn xcu nk v`iäc gnb`gc xcu kcy fnud`jcy nj nk nywn ` x`uwlu gn kcy ylfkcy _ | _L>*

Nj y~y undcwcy k~f`uny gn culfnj gnelù gn xucg~iluyn ~j fu`j `~fn gndcfuàolic p~nn}xklp~n nk i`uàiwnu flf`jwnyic gn nywn dcvldlnjwc* M`il` olj`kny gnk ylfkc _L+ k`ywule~y nyk`v`y m`eä`j ci~x`gc xuàiwli`dnjwn wcg` k` ljdnjy` n}wnjylùj p~n v` gnygnnk Eàkwlic `k Nfnc |+ xcu `wuày+ m`yw` nk _ckf`* Nk ulwdc | k` glywule~ilùj n}`iwcy gnnyw`y dlfu`ilcjny ycj wcg`vä` cyi~ucy+ xnuc y~ unxnui~ylùj ycil`k fnjnu`k nj kcyylfkcy xcywnulcuny ny+ ylj nde`ufc+ e`yw`jwn ik`u` ?* K`y icd~jlg`gny `fuäick`ynyk`v`y nvck~ilcj`ucj knjw`dnjwn m`il` ~j` nywu~iw~u` ljwnuj` dày glonunjil`g`+ylf~lnjgc nk dlydc i`dljc |` `jwnulcudnjwn wcd`gc xcu kcy fnud`jcy* K`cuf`jlr`ilùj wule`k glc x`yc ` ~j ylywnd` j~ikn`u gn `kgn`y+ p~n `fu~x`e`j ` o`dlkl`y`ycil`g`y njwun yä+ icj ~j` xucxlng`g iunilnjwndnjwn ljglvlg~`klr g`* K`y`ulywciu`il`y f~nuunu`y icj fu`jgny xcynylcjny xucg~bnucj+ nj xuldnu k~f`u+ ~j`y

bno`w~u`y dlklw`uny p~n glyxcjä`j òjli`dnjwn gn n}inxilcj`kny xcgnuny wule`kny |+gnyx~ìy+ ~jcy xuäjilxny dày nyw`ekny | icj `~wculg`g yceun icjongnu`ilcjny dày`dxkl`y* Kcy yìp~lwcy c f~`ugl` gn icuxy gn nywcy kägnuny icjywlw~|nucj nj wcg`yx`uwny nk ndeulùj gn ~j`

g`y+ p~n |c `e`jgcjc xcu jc nyw`u icdxuce`g`y±+ òkwld`y x`k`eu`y icj k`y p~n Wàilwc ljwnuu~dxneu~yi`dnjwn y~ Fnud`jl` *> O* Gvcujla+Wmn Yk`vy +Wmnlu n`uk| mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + Ecywcj+ 0<>?+ xx* 9$7>+ p~n wlnjgn ` kci`klr`uk` i~j` gn kcy nyk`vcy `kfc dày m`il` nk cnywn+ njwun nk _äyw~k` | nk Cgnu1 | K* D~yynw+Kny ljv`ylcjy2 kn ynicjg `yy`~w icjwun k“N~ucxn imuìwlnjjn -_LL$L] n ylíikny, + xx* 6>$<+ p~n `olud`2 ¡Nywn ljdnjyc `v`jin

yn x`unin dày ` ~j` lj~jg`ilùj gn wlnuu`y v`iä`y p~n ` ~j` icjp~lyw`± -x* =0,*? X`u` ~j nyecrc wäxlic+ vnu Y* M* Iucyy+Yk`vli ilvlklr`wlcj wmuc~fm wmn `fny + xx* 06$=*

QXàf* 558T

Page 131: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 131/181

ik`yn glulfnjwn | wnuu`wnjlnjwn p~n gcdlj`e` ` ~j i`dxnylj`gc jc ynuvlk* Nj nywn`yxniwc+ k` gu~źlj` u~y` o~n nynjil`kdnjwn yndnb`jwn `k Fnockfyim`ow fnudàjlic c `kmlugm nyi`jglj`vc+ ` xny`u gn k`y v`ul`ilcjny kci`kny p~n n}lywä`j gnjwuc | njwunnkkcy6* K` nyik`vlw~g ` e`yn gì xulylcjnucy gn f~nuu` o~n w`delìj ` dnj~gc cwu`i`u`iwnuäywli` gn nyw`y u~gldnjw`ul`y ocud`ilcjny ycil`kny+ p~n xucxcuilcj`e`iul`gcy gcdìywlicy | wu`e`b`gcuny gnk i`dxc ` k` jceknr` gn ik`jny+ `jwn k` `~ynjil`gn ~j` ik`yn ycil`k gn ylnuvcy* K`y ljywlw~ilcjny xckäwli`y icd~j`kny+ icj `y`dekn`y cwule~j`kny xcx~k`uny+ yceunvlvlnucj icj ouni~njil` m`yw` icn}lywlu icj ~j` bnu`up~ä`ycil`k mnunglw`ul`* K` `fuli~kw~u` yn d`jw~vc nj ~j jlvnk n}wund`g`dnjwn xuldlwlvc+xungcdlj`jgc g~u`jwn k`ufc wlndxc k`y wìijli`y gn ucr`y xcu o~nfc nj dnglc gnecyp~ny ylj olj* Nj kcy xuldnucy dcdnjwcy m~ec xcic gny`uuckkc ~ue`jc* Nj cwu`yx`k`eu`y+ k` nvck~ilùj gn kcy x~nekcy nyk`vcy nj nk nywn o~n ~j` unxucg~iilùj+ dày cdnjcy olnk+ gn k` nvck~ilùj gn kcy x~nekcy fnudàjlicy p~n kcy m`eä`j xuninglgc+ `jwnygn y~ luu~xilùj nj nk Ldxnulc ucd`jc | gn k` `yldlk`ilùj gn k` ilvlklr`ilùj d~imc dày`v jr`g` gn ìywn+ nj ~j` glyck~ilùj i`w`ywuùoli` gn y~y `jwnulcuny | unyxniwlvcydcgcy gn xucg~iilùj* Nyw` nvck~ilùj+ ekcp~n`g` xcu jc unilelu ¡`|~g`y±+ y~eu`|` k`ldxunyiulxwlekn ldxcuw jil` gn k` @jwlfûng`g nj k` ocud`ilùj gnk on~g`klydcciilgnjw`k*6 Ou`jwlyna Fu`~y+ ¡Gn~wyimn ~jg Yk` lyimn _nuo`yy~jfyfnyimlimwn±+ Mlywculyimn Rnlwyimulow + I]K_LL+0<?9+ xx* 986$05*

QXàf* 550T

5* NK OUNJC JÙD@G@

@k dlydc wlndxc+ k` knjw` nvck~ilùj gn k`y icd~jlg`gny `fuäick`y nyk`v`y gnk nywnm`il` ~jcy ylywnd`y nyw`ekny gn Nyw`gc yn vlc unxnwlg`dnjwn ljwnuu~dxlg` | mnim`xng rcy xcu k`y y~inylv`y ckn`g`y gn ljv`ylcjny jùd`g`y xucingnjwny gnk @yl`injwu`k p~n+ ` x`uwlu gn k` Ng`g Cyi~u`+ yn n}wnjglnucj xcu wcg` N~ucx`+ kknf`jgc icjouni~njil` m`yw` k`y dlyd`y oucjwnu`y gn Ciilgnjwn* Nyw`y ljv`ylcjny+ p~n nbnuilnucj~j ljok~bc o~jg`dnjw`k nj k` mlywcul` gn N~ucx` culnjw`k+ o~nucj nk xunilc p~n w~vcp~n x`f`u k` fncfu`oä` gn k` unflùj* Nyw` rcj`+ nj noniwc+ jc yùkc nu` wnuulwcul`kdnjwn`g|`injwn ` k`y oucjwnu`y `ylàwli`y gnk x`ywcunc jùd`g` | w~vc p~n ycxcuw`u+ xcuw`jwc+ nk xnyc gn kcy `w`p~ny dlklw`uny jùd`g`y icjwu` N~ucx` ‗gn kcy p~n Ciilgnjwnyn vlc kleun xcu y~ ljwnudnglc‗+ yljc p~n nj y~ d`|cu x`uwn icdx`uwä` w`delìj ~j`yldlklw~g wcxcfuàoli icj k`y nywnx`y `ylàwli`y+ gn k`y p~n y`kä`j ` u`~g`knyxnulùgli`dnjwn kcy x~nekcy jùd`g`y* Gnygn k`y icyw`y gnk d`u Jnfuc m`yw` kcyecyp~ny `k jcuwn gnk Gjlìxnu | gnygn nk Gcj m`yw` nk G`j~elc+ ~j` `dxkl` ou`jb` gnwlnuu` p~n ljik~ä` k` d`|cu x`uwn gn k` dcgnuj` ^iu`jl` | Iuldn` | p~n yn ljwucg~iä`nj U~d`jä` |+ M~jfuä` ocud`e` ~j` kk`j` xu`gnu` n~ucxn`+ j`w~u`kdnjwn ljiklj`g` `kx`ywcunc+ p~n+ `k ynu dnjcy àulg` p~n k` nywnx` `ylàwli`+ xnudlwä` w`delìj ~j`

`fuli~kw~u` yngnjw`ul`0

* Nyw` rcj` ocud`e` nk n}wnjyc icuungcu xùjwlic xcu nk p~n k`yicjongnu`ilcjny jùd`g`y yn k`jr`ucj ~j` | cwu` vnr x`u` y`p~n`u | icjp~lyw`u ` k`yycilng`gny `fuäick`y `ynjw`g`y dày `kkà | gnk p~n nkk`y dlyd`y yn icjvluwlnucj njg~nðcy nj ~j` y~inylùj i`knlgcyiùxli`* Nk gny`uuckkc gn ~j` `fuli~kw~u` nyw`ekn njwunkcy ecyp~ny gn N~ucx` culnjw`k yn vlc ylndxun gloli~kw`gc xcu k` ljwucg~iilùj nj nkkcygn k` i~ð` gn wlnuu` yndlnywnx`ul` gnk @yl` | xcu kcy gnywu~iwcuny `w`p~ny p~nun`klr`ucj kcy jùd`g`y*0 X u` k` gnyiulxilùj | nk nyw~glc gn k`y xu gnu`y xùjwli y+ vì yn G* Cecknjya|+ Wmn E|r`jwljn Icddcj n`kwm + Kcjguny+ 0<60+ xx* 97$61 V* M* DiJnlkk+N~ucxn“y ywnxxn oucjwlnu 0>88$0=88 + Imli fc+0<?7+ xx* 5$<*

QXàf* 555T

K` xuldnu` | dày iìkneun gn nyw`y y`i~glg`y o~n nk nyxnk~rj`jwn `v`jin gn kcym~jcy+ p~n x~yc nj d`uim` k` i`äg` gnk dlydc Ldxnulc ucd`jc nj nk ylfkc _+ `k `flw`u

Page 132: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 132/181

` wcgc nk d~jgc fnudàjlic* Dlnjwu`y k`y wule~y wn~wùjli`y m~ä j nj d`y`+glulflìjgcyn m`il` k`y oucjwnu`y ldxnul`kny+ ìk bnon m~jc @wlk` nyw`ekniä` ~j unljcgnxung`gcu `k cwuc k`gc gnk G`j~elc gnygn nk p~n y`p~n`e` ` wcg` N~ucx` injwu`k*Dày w`ugn+ nj nk ylfkc _L+ kcy àv`ucy y`p~n`ucj nj y~ `v`jin wcgc nk nywn+nyw`eknilnjgc y~ gcdljlc yceun k`y xcek`ilcjny kci`kny nyk`v`y* Nj nk ylfkc _LL+ k`i`e`kknuä` eòkf`u` o~n nk `rcwn gn k`y kk`j~u`y x`jcjl`y | wu`yg`j~el`j`y* Nj kcyylfkcy L] | ] o~nucj kcy jùd`g`y d`fl`uny p~lnjny `yck`ucj fu`jgny unflcjny gnygny~y ung~iwcy gn N~ucx` culnjw`k* Nj kcy ylfkcy ]L | ]LL+ kcy xnimnjnfcy | kcy i~d`jcyxlkk`ucj y~inylv`dnjwn ^iu`jl`+ kcy E`ki`jny | kcy Iàux`wcy* Xcu òkwldc+ nj nk ylfkc]LLL+ kcy nbìuilwcy dcjfckny ljv`glnucj U~yl`+ `xk`yw`ucj k` unylywnjil` p~n knycx~ylnucj xck`icy | mòjf`ucy |+ gnyx~ìy gn ljvnuj`u ` k`y x~nuw`y gn Ciilgnjwn+unwcuj`ucj ` @yl`+ y`p~n`jgc kcy E`ki`jny ` y~ x`yc* Nywn `y`kwc+ nk òkwldc | d`|cugn wcgcy+ gnbù k` m~nkk` ycil`k | xckäwli` dày xnud`jnjwn* K` Mcug` gn Cuc+ u`d`w~ui` gn k` m~nywn gn Fnjfly B`j `ynjw`g` inui` gnk I`yxlc+ d`jw~vc yceun U~yl` ~j

|~fc wule~w`ulc g~u`jwn ilnjwc ilji~njw` `ðcy*

K` x`~w` | k` ouni~njil` gn nyw`y ljv`ylcjny k`y icjvluwlù+ x~ny+ nj ~j` gn k`yiccugnj`g`y eàyli`y gn k` ocud`ilùj gn N~ucx` culnjw`k* Yl k` d`|cu x`uwn gn k`

mlywcul` gn N~ucx` culnjw`k x~ngn gnoljluyn+ nj xuldnu` ljyw`jil`+ xcu k` `~ynjil` gnk` @jwlfûng`g ikàyli`+ yn glonunjilù gn k` mlywcul` gn N~ucx` ciilgnjw`k+ nj ynf~jg`ljyw`jil`+ xcu k` xunylùj gnk x`ywcunc jùd`g`* K` xuldnu` mlywcul` gnk on~g`klydcciilgnjw`k ny k` mlywcul` gn ~j` yäjwnyly njwun kcy dcgcy gn xucg~iilùj xuldlwlvc$icd~j`k | nyik`vlyw` nj xucinyc gn glyck~ilùj+ nywc ny+ njwun ocud`ilcjny ycil`knye`y`g`y nj nk i`dxc | k` il~g`g* K` xuldnu` mlywcul` gnk on~g`klydc culnjw`k ny njilnuwcy `yxniwcy k` mlywcul` gn k` ldxcylelklg`g gn ~j` yäjwnyly yndnb`jwn njwun ~j`ycilng`g `fuäick` yngnjw`ul | ~j` ycilng`g x`ywculk gnxung`gcu`+ nywc ny+ njwun kcydcgcy gn xucg~iilùj gnk i`dxc | k` nywnx`* Nvlgnjwndnjwn+ jc m`| p~n n}`fnu`u nkldx`iwc gn k`y ljv`ylcjny jùd`g`y+ xnuc nywà ik`uc p~n unwu`y`ucj ynjylekndnjwn k`nvck~ilùj ljwnuj` gn k`y ycilng`gny `fuäick`y gn N~ucx` culnjw`k* X`u` m`inu dàynvlgnjwn nk i`uàiwnu gn nywn ldx`iwc+ ycj xunilycy `kf~jcy icdnjw`ulcy yceun k`yx`uwli~k`ulg`gny gn k` cuf`jlr`ilùj nicjùdli` | ycil`k gn kcy jùd`g`y+ xcup~n nkx`ywcunc jùd`g` unxunynjw` ~j dcgc gn xucg~iilùj

QXàf* 559T

glonunjwn+ icj y~ gljàdli`+ y~y kädlwny | y~y icjwu`gliilcjny+ p~n jc gnenjicjo~jgluyn icj kcy gn k` `fuli~kw~u` wule`k c on~g`k* Mlywùuli`dnjwn+ gcdljù k`yrcj`y kldäwucony gn @yl` icj N~ucx` g~u`jwn k`y Ng`gny Cyi~u` | Dngl`+ gnd`ui`jgck`y oucjwnu`y n}wnulcuny gnk icjwljnjwn* Nywn jcd`glydc jc icjywlw~|ù yldxkndnjwn~j` ocud` xuldcugl k gn nicjcdä`+ dày wndxu`j` | dày wcyi p~n k` gn k``fuli~kw~u` i`dxnylj` yngnjw`ul`* Wlxckùfli`dnjwn o~n p~lrà ~j` nvck~ilùj xcywnulcunj `p~nkk`y unflcjny àulg`y | yndlàulg`y nj k`y p~n jcud`kdnjwn yn gny`uuckkù 5* Njun`klg`g+ k` x`u`gcb` gnk x`ywcunù jùd`g` o~n p~n nj ilnuwc ynjwlgc unxunynjwù ~j`n}xkcw`ilùj gnk d~jgc j`w~u`k dày nyxnil`klr`g` | i~`kloli`g` p~n k` `fuli~kw~u`xunon~g`k+ `~jp~n y~y kädlwny o~nynj w`delìj dày nywunimcy* O~n ~j` vä` gngny`uuckkc p~n yn gnyf`bù gnk xuldlwlvc i~kwlvc `fuäick` | un`klrù ~jcy ldxunylcj`jwnyxucfunycy ljlil`kny+ xnuc olj`kdnjwn yn dnwlù nj ~j i`kknbùj ylj y`klg`+ dlnjwu`y p~nk` `fuli~kw~u` i`dxnylj` unvnkù knjw`dnjwn y~ xcwnjil`k+ d~| y~xnulcu x`u` nk `v`jinycil`k | wìijlic `i~d~k`wlvc* Ylj nde`ufc+ nj nk xnuäcgc ljwnudnglc+ k`y ycilng`gnyjùd`g`y xcyn|nucj ouni~njwndnjwn ~j` o~jg`dnjw`k y~xnulculg`g xckäwli` yceun k`yycilng`gny yngnjw`ul`y nj i~`jwc ` cuf`jlr`ilùj | nbnuililc gnk xcgnu+ i~`jgc `de`ynjwu`ucj nj icjokliwc* Nyw` y~xnulculg`g+ ` y~ vnr+ wnjä` ~jcy kädlwny uäflgcy |icjwu`gliwculcy* Xcu k` dlyd` kùfli` gn y~ dcgc gn xucg~iilùj | gn y~ o~nur` dlklw`u+

kcy x`ywcuny w~uicy | dcjfckny gn nyw` ìxci` ylndxun o~nucj y~xnu`gcy nj jòdnucxcu k`y xcek`ilcjny `fuäick`y nyk`v`y+ ` k`y p~n gcdlj`ucj+ | y~ gcdljlc o~njcud`kdnjwn noädnuc+ n}inxwc i~`jgc yn nbnuilù inui` gn y~y k~f`uny gn culfnj*

Page 133: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 133/181

K`y ocud`ilcjny ycil`kny jùd`g`y yn gnoljlnucj xcu nk i`uàiwnu dùvlk gn y~y dnglcyeàylicy gn xucg~iilùj2 kcy une`ðcy+ | jc k` wlnuu`+ icjywlw~|nucj ylndxun k` ulp~nr`o~jg`dnjw`k gnk x`ywcunc wu`ym~d`jwn | `uwli~k`ucj k` j`w~u`knr` gn y~ ylywnd` gnxucxlng`g 9* K`y ycilng`gny jùd`g`y icdelj`ucj+5 C nj K`wwldcun+ Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + J~nv` \cua* 0<>0+ xàflj`y ?0$>+ 9?0$>1 Jcd`jgy `jg icddlyy`uy + J~nv` \cua+ 0<?5+ xx* 97$>*9

Nyw` xcyw~u` eàyli` o~n d`jwnjlg` xcu Y* N* Wcklenacv nj y~ ldxcuw`jwn njy`|c+ ¡C X`wul`ub`k“jc$Oncg`k“jlb Cwjcymnjll b ^ Acimnvlb J`ucgcv±+ _cxucyl Lywcull + njnuc gn 0<>>+ jòd* 0+ x* 66+ njicjwu`xcylilùj ` cwucy nyxnil`klyw`y ycvlìwlicy p~n x`uwlilx`ucj nj ~j` glyi~ylùj `inui` gnk jcd`glydcnj k`y xàflj`y gn k` dlyd` unvlyw`+ ljlil`g` xcu nk uwäi~kc gn K* X* Xcw`xcv+ ¡C Y~ymimjcywl X`wul`ub`k“jc$Oncg`k“jlb Cwjcymnjä`b ^ Acimnvlb J`ucgcv Yungjnl @rll l A`r`byw`j`±+ _cxucyl Lywcull + b~jlc gn 0<>7+jòd* ?+ xx* 69$=<* Nk unywc gn kcy x`uwlilx`jwny ‗K* X* Xcw`xcv+ F* X* E`ym`ulj+ L* \ * Rk`walj+ D* D*Nonjglnv+ @* L* Xnuymlwy+

QXàf* 557T

x~ny+ gn ocud` i`u`iwnuäywli` k` xucxlng`g ljglvlg~`k gnk f`j`gc icj k` `xucxl`ilùjickniwlv` gn k` wlnuu`* Kcy `jld`kny xnuwnjniä`j ` k`y o`dlkl`y dlnjwu`y p~n y~y x`ywcynu`j ~y~ou~iwc gn kcy ik`jny c wule~y `fj`wlil`y* K` xucxlng`g gn k` wlnuu` jc yùkc nu`

ickniwlv`+ yljc p~n+ `gndày+ jc nu` ~j` xcynylùj olb`+ ` glonunjil` gn ~j` ycilng`g`fuäick` nj p~n k` wlnuu` ny cebnwc gn ci~x`ilùj | i~kwlvc xnud`jnjwny+ xcup~n nkx`ywcunc jùd`g` njwu`ð`e` xunily`dnjwn ~j wu`yk`gc icjyw`jwn gn une`ðcy |d`j`g`y gn ~jcy x`ywcy ` cwucy nj ~j icdxkli`gc ilikc nyw`ilcj`k* Nj x`k`eu`y gnD`u}+ ¡nj wule~y x`ywcu`y jùd`g`y k` wlnuu`+ `k lf~`k p~n k`y cwu`y icjglilcjnyj`w~u`kny+ `x`unin icj ~j i`uàiwnu lkldlw`gc nkndnjw`k+ xcu nbndxkc nj k`y nywnx`y |`kwlxk`jlilny `ylàwli`y* Yn k` ~wlklr x`u` x`yw`bn+ nwiìwnu`+ ny icjy~dlg` xcu kcyune`ðcy+ p~n ` y~ vnr ycj e`yn gn k` n}lywnjil` gn kcy x~nekcy x`ywcuny* Ynicdxcuw`j icj k` wlnuu` icdc icj y~ xucxlng`g+ `~j i~`jgc j~ji` olb`j ny`xucxlng`g Q***T Nj nywn i`yc+ gn kc p~n m`| xucxl`ilùj | unxucg~iilùj ny gn mnimc gnkune`ðc | jc gn k` wlnuu`+ k` p~n+ jc ceyw`jwn + ny ylndxun ~wlklr`g` wndxcu`ul`dnjwn+nj ocud` ickniwlv` + nj kcy x~jwcy nj p~n yn m`in `kwc± 7* K` ¡xucxlng`g± gn k` wlnuu`”ylfjloli`e`+ x~ny+ nk glyou~wn gn ~j` i`ð`g` ljwnudlwnjwn | unf~k`g`* YnfòjK`wwldcun+ ¡k` ”xucxlng`g“ gnilylv` ny nk gnunimc ` dcvnuyn+ jc nk gnunimc ``i`dx`u± >* K` wu`ym~d`jil o~n ~j ylywnd` gn ~yc iäiklic | jc gn gcdljlc `eyck~wc*K` glonunjil`ilùj ycil`k xcgä` xucfuny`u+ x~ny+ uàxlg`dnjwn gnjwuc

Y* R* Rld`jcv‗ ycyw~vlnucj p~n k` wlnuu`+ | jcy kcy une`ðcy+ icjywlw~ä` nk dnglc o~jg`dnjw`k gnxucg~iilùj gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny jùd`g`y+ | nyw` xcyw~u` o~n y`jilcj`g` xcu ~j` ljwnuvnjilùjnglwcul`k `k olj`k gnk gne`wn -_cxucyl Lywcull + njnuc gn 0<>?+ jòd* 0+ x* 66,* Nk gny`i~nugc w~vc k~f`ugnjwuc gn ~j icjynjyc fnjnu`k gn p~n k`y ycilng`gny jùd`g`y nu`j nj nynjil` ¡on~g`kny±+ `~jp~n icj~j` dnrik` gn vnywlflcy ¡x`wul`ui`kny±1 gn `mä k` jcilùj gn ¡on~g`klydc x`wul`ui`k± x`u` gnylfj`u k`ynywu~iw~u`y ycil`kny jùd`g`y* Wcklenacv o~n `i~y`gc xcu y~y icknf`y gn m`enu gnelklw`gc ljgnelg`dnjwnk` o~nur` gn nyw` ik`yloli`ilùj `k y~eu`|`u k`y glvnufnjil`y njwun kcy wlxcy gn xucxlng`g jùd`g` |ynðcul`k* Nj un`klg`g+ nk jcd`glydc unxunynjw` nvlgnjwndnjwn ~j dcgc gn xucg~iilùj icdxknw`dnjwn

glywljwc+ p~n jc x~ngn `yldlk`uyn `k on~g`klydc `fuäick`+ icdc K`wwldcun m` d`jwnjlgc icj `ilnuwcgnygn m`in wlndxc2 Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + xx* ?? yy* Nywà e`yw`jwn ik`uc p~n nk xucxlc D`u}iunä` p~n nk x`ywcunc jùd`g` icjywlw~ä ~j dcgc gn xucg~iilùj glonunjwn+ icdc x~ngn `xunil uyn njy~y icdnjw`ulcy yceun k`y ycilng`gny gn x`ywcuny nj y~ Ljwucg~iilùj gn 0=>62 Fu~jgulyyn gnu Aulwla gnu

xcklwlyimnj ßacjcdln -Nljknlw~jf, + xx* 0<+ 56 QNkndnjwcy***+ xx* 0=+ 5=T* Ylj nde`ufc+ D`u} yn unolulùnp~lvci`g`dnjwn kcy dcjfckny icdc x~nekc gngli`gc xuldcugl`kdnjwn k` f`j`gnuä`*7 A* D`u}+Xun$i`xlw`klyw ocud`wlcjy + xx* ==$< QNkndnjwcy***+ x* 7>0T*> K`wwldcun+Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + x* ??*

QXàf* 55>T

gn k`y ycilng`gny jùd`g`y ylj ucdxnu xcu nkkc jniny`ul`dnjwn y~ ~jlg`g ilàjli`+xcup~n k` ulp~nr` gn k` `ulywciu`il` x`ywculk nyw`e` e`y`g` nj k` d`fjlw~g gn y~y

une`ðcy | x~gc ynu icdx`wlekn g~u`jwn d~imc wlndxc icj ~j ilikc icd~j`k gndlfu`ilùj | x`ywcunc* Ljik~yc kcy jùd`g`y dày xceuny xcynä`j jcud`kdnjwn `kf~jcy`jld`kny+ gn w`k ocud` p~n k` ik`yn jc xucxlnw`ul` gn xucg~iwcuny gnxnjglnjwny nu`xuàiwli`dnjwn ldxcylekn+ `~jp~n k`y o`dlkl`y jùd`g`y gnk icdòj gneä`j glvnuy`y

Page 134: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 134/181

xunyw`ilcjny | ynuvlilcy ` kcy bnony | jcw`ekny gn kcy ik`jny* ^j` icjyw`jwn k~im`ljwnuj` xcu k`y nywnx`y gnyndeciù w`delìj nj nk onjùdnjc gn kcy ik`jny vlji~k`gcyicdc ¡yòeglwcy± p~n ndlfu`e`j b~jwc `k ik`j vliwculcyc gnyndxnð`jgc ~j` o~jilùjy~ecuglj`g` ?+ dlnjwu`y p~n kcy i`~wlvcy nj `iilcjny dlklw`uny xcgä`j icjvnuwluynw`delìj nj nyik`vcy gcdìywlicy+ `~jp~n ìywcy j~ji` o~nucj j~dnucycy* K`y`y`dekn`y gn kcy ik`jny yn un~jä`j x`u` k`y gnilylcjny ldxcuw`jwny1 k` bno`w~u` wule`knu` wu`glilcj`kdnjwn yndlnkniwlv` 6* Nk nywu`wc `ulywùiu`w` icjwuck`e` jcud`kdnjwn k``ylfj`ilùj gn kcy x`ywcy | k` unf~k`ilùj gn k`y wu`ym~d`jil`y =*

@yä cuf`jlr`g`y+ k`y ycilng`gny jùd`g`y dcywu`ucj ~j` jcw`ekn m`elklg`g nj k`~wlklr`ilùj gn y~ ljmùyxlwc njwcujc* Nk ik`j wäxlic un~jä` ~j` dnrik` i~lg`gcy`dnjwn

v`ul`g` gn `jld`kny+ nj k` p~n yn ljik~ä`j i`e`kkcy+ v`i`y+ i`dnkkcy | cvnb`y+ ylnjgcnyw`y òkwld`y k`y p~n xucxcuilcj`e`j k` xuljilx`k ocud` ycil`k gn ulp~nr`* Nk i~lg`gcgn nywcy `jld`kny n}lfä` glonunjwny gnywunr`y | glvnuy`y ik`yny gn x`ywlr`kny* @gndày+kcy icdxknbcy ilikcy `j~`kny gn dlfu`ilùj n}lfä`j ~j icjcildlnjwc n}`iwc gn wcg` k`f`d` gn wnuunjcy glonunjwny nj y~y unyxniwlv`y nyw`ilcjny* K` n}xkcw`ilùj xuàiwli` gnnywcy dnglcy gn xucg~iilùj icdelj`gcy njwu`ð`e` ~j fu`gc nknv`gc gn glyilxklj`? E* k`* _k`gldluwycv+Ceymimnywvnjjll Ywucl Dcjfckcv* Dcjfck“yall Acimnvcl Oncg`klrd + Knjljfu`gc+0<97+ xx* ?7$>* Nk kleuc gn _k`gldluwycv yceun kcy dcjfckny o~n ~j nyw~glc xlcjnuc nj nywn i`dxc+ i~|cljok~bc yceun kcy ljvnywlf`gcuny ycvlìwlicy ny wcg`vä` fu`jgn nj k` `iw~`klg`g* Nk icdnjw`ulc nglwcul`k gn_cxucyl Lywcull + gn 0<>?+ ilw`gc `jwny+ kn uljgn mcdnj`bn+ `~jp~n unim`r` k` jcilùj gn _k`gldluwycv gn ~jon~g`klydc jùd`g` nyxniäolic+ glywljwc gnk on~g`klydc gn k`y ycilng`gny yngnjw`ul`y - cx* ilw*+ x* 6>,*6 _k`gldluwycv+Ceymimnywvnjjll Ywcul Dcjfckcv + xx* 6<$=8*= L* L`* Rk`walj+ ¡A _cxucy~ c Y~ymimjcywl X`wul`ub`k“jc$Oncg`k“jlb Cwjcymnjll ~ Acimnvlb J`ucgcv±+_cxucyl Lywcull + `eulk gn 0<>>+ jòd* 7+ xàflj`y 6=$<* Rk`walj y~eu`|` p~n nk jùd`g` gnxnjglnjwn ‗i~|`ljilgnjil` | fu`gc gn y~bnilùj yceunnywld`‗ nyw`e` vlji~k`gc ` k` xnuycj` gn y~ ynðcu lwljnu`jwn+ | jc `k` wlnuu`2 ¡Nyw`y unk`ilcjny yn jcd`glr`ucj+ xcu gnilukc `yä+ b~jwc icj nk jùd`g`± -x* =8,*

QXàf* 55?T

ickniwlv`+ ~j` un`klr`ilùj icjb~jw` gn k`y w`un`y | ~j` d`nywuä` wìijli`* X`u` xcjnu nk

nbndxkc dày cevlc2 nk gcdljlc jùd`g` gn k` np~lw`ilùj icdxcuw`e` xuce`ekndnjwn~j jlvnk gn wu`e`bc i~`kloli`gc dày `kwc p~n i~`kp~lnu k`ecu wìijli` nj k` `fuli~kw~u`i`dxnylj` dnglnv`k* @k dlydc wlndxc+ ylj nde`ufc+ nk dcgc gn xucg~iilùj jùd`g`wnjä` ~jcy kädlwny n}wund`g`dnjwn uäflgcy* X`u` ndxnr`u+ yùkc xcgä` d`jwnjnu ` ~j`xnp~nð` d`jc gn ceu`2 kcy x~nekcy jùd`g`y ylndxun nu`j `dxkl`dnjwn y~xnu`gcynj jòdnuc xcu y~y une`ðcy+ |` p~n k` xucxcuilùj njwun `jld`kny | mcdeuny jniny`ul`x`u` d`jwnjnu k` wu`ym~d`jil` nj k`y nywnx`y yndlàulg`y nu` d~| nknv`g`* W`dxcicnu`j xcylekny fu`jgny `~dnjwcy gn k` xucg~iwlvlg`g+ icdx`u`ekny ` kcy gnk i~kwlvc gnk` wlnuu`+ |` p~n nk dnglc eàylic gn xucg~iilùj jc nu` nk y~nkc ‗i~`klw`wlv` |gluniw`dnjwn d`kn`ekn‗+ yljc kcy une`ðcy p~n gnxnjgä`j gn k` wlnuu`+ ` k` p~n nkjcd`glydc gnb`e` ljw`iw` | p~n+ xcu w`jwc+ nynjil`kdnjwn yùkc xnudlwä` ~j `~dnjwci~`jwlw`wlvc* Nk mnimc gn p~n nj nk dcgc gn xucg~iilùj jùd`g` kcy cebnwcy | kcydnglcy eàylicy gn wu`e`bc o~nynj lgìjwlicy ‗nk f`j`gc‗ xk`jwn`e` kädlwnyljy~xnu`ekny ` k` xucg~iwlvlg`g gnk wu`e`bc* Kcy ilikcy x`ywculkny gn xucg~iilùj nu`jd~imc dày k`ufcy p~n kcy `fuäick`y | i`uniä`j gn ljwnuv`kcy x`u` nk gny`uuckkc gn k``uwny jä` u~u`k* @gndày+ wcgcy kcy dlndeucy gnk ik`j ‗ljik~lgcy kcy bnony‗x`uwlilx`e`j nj nkkcy |+ nj icjyni~njil`+ ldxcylelklw`e`j k` `x`ulilùj gn ~j` glvlylùjgnk wu`e`bc d`j~`k | dnjw`k |+ xcu w`jwc+ gn k` nyiulw~u` <* Yceun wcgc+ nk jcd`glydcn}ik~ä`+ xuàiwli`dnjwn xcu gnoljlilùj+ k` ocud`ilùj gn il~g`gny c nk gny`uuckkc~ue`jc+ dlnjwu`y p~n k` `fuli~kw~u` yngnjw`ul` nj òkwld` ljyw`jil` ylndxun kcyxucdcvä`* @ki`jr`gc ilnuwc x~jwc+ nk dcgc gn xucg~iilùj jùd`g` nyw`e` icjgnj`gc+x~ny+ `k nyw`ji`dlnjwc*

Nj y~y àulg`y wlnuu`y gn culfnj+ k`y ycilng`gny jùd`g`y jcud`kdnjwn nu`j xceuny |m`deulnjw`y* U`u` vnr nu`j `~wcy~olilnjwny | yckä`j ljwnui`del`u xucg~iwcy icj k`yinui`j`y icd~jlg`gny `fuäick`y nj ~j xceun ylywnd` icdnuil`k 08* Xnuc wnjä`j ~j` vä`gn n}x`jylùj ` k` p~n m`elw~`kdnjwn uni~uulnucj gn ocud` nyxniw`i~k`u2 nk wule~wc |

Page 135: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 135/181

k` icjp~lyw`* Xcup~n k` np~lw`ilùj+ p~n nu` k` i~`kloli`ilùj nicjùdli` eàyli` gn kcy< _ì`yn nk n}inknjwn `jàklyly gn Wcklenacv+ ¡C X`wul`ub`k“jc$Oncg`k“jlb Cwjcymnjll`b±+ xx* 6=$<*08 D* D* Nonjglnv+ @* L* Xnuymlwy+ ¡C Y~ymimjcywl X`wul`ub`k“jc$Oncg`k“jlb Cwjcymnjll ~ Acimnvlwacv$Yacwcvcgcv±+_cxucyl Lywcull + jcvlndeun gn 0<>>+ jòd* 00+ xx* ?>* 60$51 K`wwldcun+Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + xx* 995$>*

QXàf* 556T

x`ywcuny jùd`g`y+ kcy np~lx`e` w`delìj gn ocud` xunndljnjwn x`u` k` f~nuu`* Kcyjùd`g`y xucxcuilcj`ucj ljnvlw`ekndnjwn k` dnbcu i`e`kknuä` gnk d~jgc* Nkkcy o~nucjkcy xuldnucy nj gny`uuckk`u kcy nbìuilwcy gn `up~nucy dcjw`gcy+ | y~ y~xund`iä` njnyw` `ud` o~n+ gnygn @wlk` m`yw` Fnjfly B`j+ nk yniunwc gn y~ ocudlg`ekn xcgnuäcdlklw`u* K` ljicdx`u`ekn m`elklg`g gn k` i`e`kknuä` jùd`g` x`u` i~eulu v`yw`yglyw`jil`y ` fu`j vnkcilg`g+ | y~ i`x`ilg`g x`u` nk d`jgc | k` cuf`jlr`ilùj njn}xnglilcjny gn k`ufc `ki`jin o~nucj cwu`y `ud`y j~nv`y | gnilylv`y x`u` k` f~nuu`*

K`y i`u iwnuäywli`y nywu~iw~u`kny gn k`y ocud ilcjny ycil`kny jùd`g`y wnjglnucj+x~ny+ ` fnjnu`u ~j wäxlic ilikc gn n}x`jylùj | icjwu`iilùj gnxung`gcu`y+ nj nk p~n

kcy ik`jny gn k`y nywnx`y xcgä`j wu`jyocud`uyn unxnjwlj`dnjwn nj fu`jgny ldxnulcy |i`nu gn j~nvc icj lgìjwli` u`xlgnr nj k` dày xckvculnjw` cyi~ulg`g 00* Nk xucinycicdnjr`e` jcud`kdnjwn icj icuunuä`y yceun kcy injwucy c k`y u~w`y icdnuil`knyinui`jcy+ cebnwcy ljdngl`wcy gn icjwuck | xlkk`bn -xuàiwli`dnjwn wcgcy kcy x~nekcyjùd`g`y dcywu`ucj ~j xuco~jgc ynjwlgc gn k` ulp~nr` dcjnw`ul` | gn k` ilui~k`ilùjdnui`jwlk, 05* K` o`yn ylf~lnjwn icjylywä` nj k` o~ylùj gn ik`jny | wule~y ulv`kny gn k`nywnx` nj icjongnu`ilcjny icj vlyw`y ` k` `funylùj n}wnd` 09* Ljdngl`w`dnjwn yngnynji`gnj`e`j k`y f~nuu`y gn icjp~lyw`y+ p~n ` dnj~gc yn n}wnjgä`j ~j` wu`y cwu`xcu nyx`ilcy ljdnjycy | njwu`ð`e`j k`y dlfu`ilcjny gn x~nekcy njwnucy* Nk uny`kw`gcolj`k xcgä` ynu ~j ldxnulc jùd`g` gn ~j` fu`j d`fjlw~g2 nj nk i`yc n}wundc gn kcydcjfckny+ ~j wnuulwculc ldxnul`k dày n}wnjyc p~n i~`kp~lnu cwuc ylywnd` nyw`w`k p~nm`|` n}lywlgc `jwny c gnyx~ìy* K` j`w~u`knr` gn nywcy ldxnulcy kcy icjgnj`e`+ ylj00 Nk nyw~glc dày vlvlgc gn nywn xucinyc ny N* @* Wmcdxycj+ @ mlywcu| co @wwlk` `jg wmn M~jy + C}ocug+0<7=+ p~n wu`r` nk gny`uuckkc gn k` xuldnu` fu`j ljv`ylùj jùd`g` gn N~ucx`*05 D`u} icdnjwù nj ~j` ci`ylùj2 ¡Kcy x~nekcy jùd`g`y ycj kcy xuldnucy nj gny`uuckk`u k` ocud` gngljnuc xcu gcy u`rcjny2 xcup~n wcg`y y~y xnuwnjnjil`y ycj dùvlkny | unvlywnj+ xcu w`jwc+ k` ocud` gngluniw`dnjwn nj`bnj`ekny+ | xcup~n y~ dcgc gn vlg` kny xcjn gn icjwlj~c nj icjw`iwc icj njwlg`gnyicd~jlw`ul`y glywljw`y gn k` y~|`+ ljilwàjgckcy+ nj icjyni~njil`+ `k ljwnui`delc gn xucg~iwcy±+ I`xlw`k +L+ x* == QNk i`xlw k + kleuc L+ vck* 0+ x* 08=T* J`w~u`kdnjwn+ D`u} yn np~lvci`e` `k iunnu p~n k`yocud`ilcjny ycil`kny jùd`g`y o~nucj k`y xuldnu`y nj ljvnjw`u nk gljnuc*09 _k`gldluwycv+ Ceymimnywvnjll Ywucl Dcjfckcv + x* =>* Nyw` o`yn w`delìj xucg~bc nj nk i`yc gn kcydcjfckny ~j x`u`knklydc `~wìjwlic icj nk onjùdnjc gn kcy yìp~lwcy nj k`y ocud`ilcjny ycil`knyxunon~g`kny+ nywc ny+ fu~xcy icjwu`ikàjlicy gn f~nuunucy kleuny c jcacg `k ynuvlilc gn kcy glulfnjwnywule`kny+ _k`gldluwycv+cx* ilw*+ xx* =6$<?*

QXàf* 55=Tnde`ufc+ ` ~j` icuw` vlg`+ xcup~n ljv`ul`ekndnjwn nyw`e`j icjywu~lgcy yceun ~jwule~wc nkndnjw`k2 k` n}wcuylùj gluniw` gnk wnycuc | k` d`jc gn ceu` gn k`y ycilng`gnyicjp~lyw`g`y | ycdnwlg`y+ p~n xcu unfk` fnjnu`k nu`j ycil`kdnjwn dày `v`jr`g`yp~n k` xucxl` ycilng`g jùd`g` p~n+ xcu kc gndày+ k`y gnb`e` ljw`iw`y* Nk ecwäjdcjnw`ulc nu` nk cebnwc o~jg`dnjw`k gn kc p~n nk mlywcul`gcu u~d`jc Lcuf` kk`dù¡Nyw`gcy gnxung`gcuny± 072 y~ ylywnd` ldxcylwlvc nyw`e` yldxkndnjwn gnywlj`gc `d`jwnjnu ` k`y o~nur`y jùd`g`y gn ci~x`ilùj | ` xucxcuilcj`u ~jcy ljfunycyy`jn`gcy ` k` j~nv` `ulywciu`il` gn k` nywnx` p~n nyw`e` `k ounjwn gnk Nyw`gcwule~w`ulc* Yni~jg`ul dnjwn+ k`y ycilng`gny ycdnwlg`y yn vnä`j ceklf`g`y icjouni~njil` ` xucxcuilcj`u yckg`gcy x`u` ~j ylywnd` dlklw`u jùd`g` njcudndnjwn`dxkl`gc+ | `uwny`jcy x`u` ~j` i`xlw`k xckäwli` jùd`g` unilnjwndnjwn icjywu~lg` 0>*K`y cxnu`ilcjny `gdljlywu`wlv`y gn kcy Nyw`gcy jùd`g`y yn kldlw`e`j jcud`kdnjwn `k` uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy+ nk icjwuck gn k`y u~w`y icdnuil`kny+ k`y ung`g`y gn

Page 136: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 136/181

yckg`gcy | k` gnxcuw`ilùj gn `uwny`jcy* Nu`j+ xcu w`jwc+ icjywu~iilcjny x~u`dnjwnx`u`ylw`ul`y+ ylj u`äiny nj nk ylywnd` gn xucg~iilùj+ ` i~|` icyw` vlvä`j* Nk Nyw`gcwule~w`ulc yn kldlw`e` ` `i`x`u`u ~j n}ingnjwn n}cuelw`jwn gnk ylywnd` gn glywule~ilùjn}lywnjwn+ ylj wu`jyocud`u xcu nkkc y~yw jil`kdnjwn k` nicjcdä` | k` ycilng`gycdnwlg`y dày p~n ekcp~n jgc | `wucol jgc y~ gny`uuckkc* Ylj nde`ufc+ icj nknyw`eknildlnjwc gn nywcy ldxnulcy+ k` ycilng`g jùd`g` n}xnuldnjwù ~jcy i`delcyuàxlgcy | u`gli`kny*

K` icjp~lyw` dlklw`u | k` n}xkcw`ilùj olyi`k nywu`wloli`ucj ljnvlw`ekn | uäflg`dnjwn k`yculflj`ul`y icd~jlg`gny gn ik`j1 nk x`yc gn ~j` icjongnu`ilùj wule`k ` ~j Nyw`gcwule~w`ulc fnjnuù `~wcdàwli`dnjwn ~j` glj`ywä` dcjàup~li` | ~j` jceknr` glulfnjwn+ynx`u`g` gn kcy jùd`g`y gnk icdòj cuf`jlr`gcy nj nbìuilwcy unf~k`uny e`bc nk d`jgcgn `p~ìkk`* Nj kcy i`ycy nj p~n yn icjynuvù k` culflj`ul` e`yn wnuulwcul`k gnkjcd`glydc+ k` iun`ilùj gn nbìuilwcy gn i`dx`ð` xnud`jnjwny glvlglù vnuwli`kdnjwn `k` ycilng`g jùd`g`1 ~j ldxcuw`jwn yniwcu p~ngù yn$07 _ì`yn J* Lcuf`+ ¡K“ljwnuxìjìwu`wlcj gn k“Culnjw nw gn k“Ciilgnjw `~ Dc|nj @fn±+ E~kknwlj gn k` Yniwlcj Mlywculp~n + ]_+ 0<5<+ @i`gndl` Ucd`j`+ x* 0?* Lcuf` o~n ~jc gn kcy xuldnucy mlywcul gcuny n~ucxncyp~n i`xwù k` ldxcuw`jil` | k` nyxnilolilg`g gn nywcy Nyw`gcy x`u` k` mlywcul` gn k`y unflcjny culnjw`kny

gnk icjwljnjwn1 kcy xcywnulcuny mlywcul`gcuny u~d`jcy kn gnenj d~imc*0> _ì`jyn k`y gnyiulxilcjny nj F* _nuj`gya|+ Wmn Dcjfcky `jg U~yyl` + \`kn+ 0<>9+ xx* 00=+ 509+ 99<$70*Kcy nbìuilwcy dcjfckny w`delìj `klyw`e`j ` `uwny`jcy x`u` y~y i~nuxcy gn ljfnjlnuä`*

QXàf* 55<T

x`u`gc gnygn njwcjiny gn y~ wlnuu` j`w`k x`ywculk x`u` gngli`uyn `k xulvlknfl`gc gnenugnk nbìuilwc gn f~`ujlilùj nj kcy wnuulwculcy n}wnulcuny icjp~lyw`gcy+ gcjgn k`yulp~nr`y nu`j y~xnulcuny* Nywn yniwcu wnjglù ` m`inuyn xucfunylv`dnjwn yngnjw`ulc |` `yldlk`uyn ` k`y xcek`ilcjny dày gny`uuckk`g`y c dày j~dnucy`y p~n nyw`e`j e`bcy~ icjwuck* Nk uny~kw`gc olj`k ynuä` ~j` icdxknw` gnyjcd`glr`ilùj gnk nbìuilwc | k``gdljlywu`ilùj gn ci~x`ilùj | k` o~ylùj unklflcy` | ìwjli` icj k` ik`yn gcdlj`jwn

kci`k0?

* @ nywn xucinyc ynf~ä` jcud`kdnjwn k` gnyljwnfu`ilùj ycil`k | xckäwli` gn wcgcnk ldxnulc+ ` dnglg` p~n kcy ik`jny jùd`g`y dày xceuny | dày xuldlwlvcy gnk ljwnulcup~ng`e`j gnyf`b`gcy gn k`y u`d`y xulvlknfl`g`y | icuucdxlg`y gnk n}wnulcu* Nj kcyi`ycy nj p~n wcgc ~j x~nekc jùd`g` ndlfu`e` x`u` ocud`u ~j ldxnulc nj j~nv`ywlnuu`y+ un`x`uniä j kcy dlydcy glknd`y2 c elnj k` jceknr` jùd`g` `e jgcj`e`fu`g~`kdnjwn | xcu icdxknwc nk x`ywcunc | yn dnrik`e` icj k` ik`yn wnuu`wnjlnjwnljgäfnj`+ c elnj wcg` k` icd~jlg`g xnud`jniä` yndlx`ywculk | y~xnux~nyw` ` kcyx~nekcy ycdnwlgcy+ nj i~|c i`yc k` y~xnulculg`g gndcfuàoli` gn ìywcy icjg~iluä`olj`kdnjwn ` ~j` unenklùj vliwculcy` | ` k` gnywu~iilùj gn kcy icjp~lyw`gcuny 06* Njnoniwc+ nk nywu`wc gn icjwuck jùd`g` yceun kcy x~nekcy icjp~lyw`gcy o~n ylndxunj~dìuli`dnjwn d~| gìelk ` i`~y` gn k` kùfli` ljmnunjwn `k jcd`glydc2 nj nk i`ycn}wundc gn kcy gcdljlcy gn Fnjfly B`j+ k` xucxcuilùj gn dcjfckny icj unyxniwc ` kcyx~nekcy wule~w`ulcy nu` gn 0 ` 088 0=* Kcy ldxnulcy jùd`g`y+ o~nynj n}xnglilcj`ulcy cdlfu`wculcy+ nyw`e`j icjgnj`gcy `k dlydc ilikc gn n}x`jylùj | gnyljwnfu ilùj+gnelgc ` p~n nk x`ywcunc wu`ym~d`jwn+ icdc dcgc gn xucg~iilùj+ nu`nywu~iw~u`kdnjwn ljicdx`wlekn icj ~j` `gdl$0? K`wwldcun+Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + xx* >0<$59+ p~n yn injwu` xuljilx`kdnjwn nj nk nbndxkcdcjfck* J`w~u`kdnjwn+ j~ji` yn xucg~bc ~j` icdxknw` `yldlk`ilùj i~kw~u`k njwun kcy icjp~lyw`gcunydcjfckny jl d`jimòny gn Imlj`1 nj `decy i`ycy yn icjynuvù ~j` lgnjwlg`g ìwjli` ynx`u`g` m`yw` nkgnuuci`dlnjwc gn k`y unyxniwlv`y glj`ywä`y xcu nkkcy iun`g`y*06 Wmcdxycj+ @ mlywcu| co @wwlk` `jg wmn M~jy + xx* 066$=9+ gnyiulen nk i`yc gn kcy m~jcy* Wmcdxycj ynnp~lvci`e`+ ylj nde`ufc+ `k y~xcjnu p~n kcy m~jcy `e`jgcj`ucj nk x`ywcunc gnyx~ìy gn iun`u y~Ldxnulc gn X`jcjl` ` kc k`ufc gnk G`j~elc* Y~ n}lywnjil` o~n gnd`yl`gc icuw` x`u` nkkc* Nk ljvnywlf`gcumòjf`uc M`ud`ww` m` ynð`k`gc p~n ~j `e`jgcjc uàxlgc gn k` iuä` gn i`e`kkcy m`euä` yci`v`gc k` e`yn

ljdngl`w` gnk xcgnuäc dlklw`u gn kcy m~jcy nj N~ucx` injwu`k+ B* M`ud`ww`+ ¡K` ycilìwì gny m~jy àk“ìxcp~n g“@wwlk`±+Unimnuimny Ljwnuj`wlcj`kny + jòd* 5+ d`|c$b~jlc gn 0<>6+ xx* 0<7+ 598*0= _nuj`gyal+ Wmn dcjfcky `jg U~yyl` + xx* 098$0*

Page 137: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 137/181

QXàf* 598T

jlywu`ilùj wule~w`ul` nyw`ekn icdc ylywnd` xckäwlic* Kcy glulfnjwny jùd`g`y gnb`e`jgn ynu jùd`g`y c gnb`e`j gn fcenuj`u* Nk x`ywcunc wu`ym~d`jwn xcgä` n}lywlu+ |n}lywlù+ nj ~j` xuni`ul` yldelcyly icj k` `fuli~kw~u` yngnjw`ul` nj k`y àulg`y rcj`y gnk` nywnx`+ icjynuv`jgc i`g` ~jc y~ nyxniäolic i`uàiwnu | y~ wnuunjc | gnxnjglnjgcgnk cwuc nj ~j kldlw`gc ljwnui`delc gn xucg~iwcy* Xnuc i~`jgc kcy ik`jny gn x`ywcunynyw`eknilnucj ~j Nyw`gc gnxung`gcu yceun k`y xcek`ilcjny `fu`ul`y yngnjw`ul y | njy~ xucxlc wnuulwculc+ j~ji` x~glnucj ocud`u icj nkk`y ~j` yäjwnyly 0<* Jc y~uflnucjj~nv`y ocud`y ycil`kny c nicjùdli`y* Nk dcgc gn xucg~iilùj jùd`g` ylndxun o~n~j` vä` mlywùuli` d~nuw`*

Yl w`k o~n nk i~uyc jcud`k gn ~j ilikc icdxknwc gn icjp~lyw` jùd`g`+ w`delìj m~ec+ylj nde`ufc+ `kf~j`y ldxcuw jwny v`ul`ilcjny gnjwuc gn k` x`~w` icdòj gn kcynyxniäolicy x~nekcy x`ywcuny p~n i`|nucj yceun N~ucx` culnjw`k ` x`uwlu gn k` Ng`gCyi~u`+ k`y i~`kny x~ngnj ynu ynð`k`g`y eunvndnjwn* K` xuljilx`k o~nur` gn `wu`iilùjfncfuàoli` x`u` kcy nbìuilwcy gn `up~nucy dcjw`gcy p~n ljv`glnucj y~inylv`dnjwn nkicjwljnjwn nu` k` kk`j~u` x`jùjli` gn k` M~jfuä` dcgnuj`+ xcup~n k` unflùj gn @koÿkgp~n yn n}wlnjgn njwun nk G`j~elc | nk Wlyr` ‗k` x~yrw` mòjf`u`‗ nu` k` rcj`wcxcfuàoli` gn N~ucx` p~n dày yn x`uniä` nj ilnuwc `yxniwcy ` k`y nywnx`y gnk @yl`injwu`k2 ~j` y`e`j` kk`j`+ ylj àueckny+ lgn`k m`yw` nk gä` gn mc| x`u` k` iuä` gni`e`kkcy 58* @gndày+ k x~yrw` x`jùjli` couniä` vnjw`b`y0< Euc j m` icdx`u`gc unilnjwndnjwn kcy unyxniwlvcy gnywljcy gn kcy Ldxnulcy ucd`jc | imljc+njounjw`gcy ` y~y ljv`ycuny eàue`ucy+ icjgnj`jgc k` uäflg` lji`x`ilg`g gnk xuldnuc x`u` `yldlk`u ` y~yicjp~lyw`gcuny fnud`jcy | yceunvlvlu ` nkkcy icdc ilvlklr`ilùj+ ` glonunjil` gn k` nkàywli` i`x`ilg`g gnkynf~jgc x`u` wcknu`u | `eycuenu ` y~y ynðcuny dcjfckny2 Unklflcj `jg ycilnw| lj wmn @fn co Y`ljw

@~f~ywljn + xx* >?$61Wmn cukg co k`wn @jwlp~lw| + x* 05>* W`k icdx`u`ilùj ny+ ylj nde`ufc+ ~jx`u`kcflydc p~n unvnk` kcy kädlwny gn k` ¡xylickcfä` mlywùuli`±+ p~n ny k` d`ui` glywljwlv`+ | nk dìulwc+ gnk` oni~jg` ceu` gn Euc j* Xcup~n k` glonunjil` njwun `decy uny~kw`gcy jc o~n icjyni~njil` gn k`y`iwlw~gny i~kw~u`kny y~ebnwlv`y Mn k`y ilvlklr`ilcjny ikàyli`y gn Ucd` | Imlj`+ yljc gn k` j`w~u`knr`d`wnul`k gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny p~n njwu`ucj nj icjokliwc nj N~ucx` | @yl`+ unyxniwlv`dnjwn* Nkjcd`glydc gnk gnylnuwc gn i`uàiwnu n}wnjylvc jc xcgä` o~jgluyn icj k` `fuli~kw~u` gn unf`gäc gni`uàiwnu ljwnjylvc gnk Nyw`gc ldxnul`k imljc+ | wcg` k` xck`ulg`g nicjùdli` | gndcfuàoli` njwun `decyo~n+ nj icjyni~njil`+ `eyck~w`dnjwn glywljw` gn k` p~n glc culfnj ` k` yäjwnyly ucd`jc$fnudàjli` njN~ucx` ciilgnjw`k* K`y u`rcjny gn k` ldxcylelklg`g gn ~j` yäjwnyly yndnb`jwn x~ngnj njicjwu`uyn njK`wwldcun+Ljjnu @yl`j oucjwlnuy co Imlj` + xx* >05 yy*58 K`y xni~kl`ulg`gny ycilckùfli`y gn nyw` rcj`+ `kf~j`y gn k`y i~`kny m`j g~u`gc m`yw` j~nywuc ylfkc+`x`uninj icj wcg` ik`ulg`g nj @* J* B*

QXàf* 590T

nywu`wìfli`y j`w~u`kny gnelgc ` y~ kci`klr`ilùj nj nk injwuc gn N~ucx` | couniä` ~j`e`yn wnuulwcul`k gnygn k` p~n xcgä`j k`jr`uyn `w`p~ny u`gl`kny nj i~`kp~lnu gluniilùjyceun nk unywc gnk icjwljnjwn* Kcy m~jcy nyw`eknilnucj `p~ä y~ ldxnulc1 kcy àv`ucydcjw`ucj y~y i`dx`dnjwcy ilui~k`uny nj k` dlyd` unflùj1 kcy eòkf`ucy k` nklflnucjicdc y~ xuldnu k~f`u gn gnyi`jyc1 kcy d`fl`uny k` icjvluwlnucj olj`kdnjwn nj y~x`wul` xnud`jnjwn1 kcy xnimnjnfcy | kcy i~d`jcy e~yi`ucj njwun nkkcy y~ uno~flcolj`k+ | kcy dcjfckny+ i~`jgc ljv`glnucj N~ucx`+ kknf`ucj m`yw` `kkä x`u` m`inu ~j`kwc | x`y`u nk ljvlnujc* Gn nywcy x~nekcy+ yùkc kcy jùd`g`y d`fl`uny yn mlilnucjyngnjw`ulcy gnyx~ìy gn y~ gnuucw` gnk `ðc <>> nj Knimonkg+ `ynjwàjgcyn olj`kdnjwnicdc icd~jlg`g `fuäick` xnud`jnjwn nj k` i~nji` gnk G`j~elc* Nk Ldxnulc gn kcym~jcy o~n gnywucr`gc ylj gnb`u u`ywucy xcu ~j` unenklùj gn k` xcek`ilùj ycdnwlg`+xuljilx`kdnjwn gn wule~y fnudàjli`y+ nj Jng`c ` dngl`gcy gnk ylfkc _+ | kcy m~jcygny`x`unilnucj x`u` ylndxun gn k` mlywcul`* Nk Ldxnulc àv`uc o~n gnuuci`gc nj nkylfkc _LL xcu y~ xcek`ilùj wule~w`ul` nyk`v`+ | jc gnbù gnwuày jljfòj vnywlflc ìwjlic njN~ucx`* Kcy eòkf`ucy+ cwuc x~nekc w~uic$wàuw`uc+ o~nucj n}x~ky`gcy gn X`jcjl`+ xnucldxk`jw`ucj ~j b`j`wc nj kcy E`ki`jny y~gculnjw`kny+ i~|` jceknr` yn `yldlkùolj`kdnjwn ` y~ xcek`ilùj ycdnwlg` | yn nyk`vlrù nj nk ylfkc L]* Kcy xnimnjnfcy | kcyi~d`jcy+ gnyx~ìy gn gcdlj`u k`y `iw~`kny unflcjny gn ^iu`jl` dnulglcj`k | U~d`jä`

Page 138: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 138/181

g~u`jwn gcy ylfkcy+ o~nucj olj`kdnjwn glyxnuy`gcy nj kcy ylfkcy ]L | ]LLL xcu kcynbìuilwcy elr`jwljc | dcjfck unyxniwlv`dnjwn1 y~y unywcy n~ucxncy m~|nucj `M~jfuä`+ gcjgn k` ik`yn glulfnjwn d`fl`u kcy ljwnfuù x`u` unocur`u y~ ynx`u`ilùji~kw~u`k | ìwjli` gn y~y vniljcy nyk`vcy* Nj olj+ kcy nbìuilwcy dcjfckny `e`jgcj`ucj nkFcel nj nk ylfkc ]LLL x`u` x`uwlilx`u nj k` k~im` gljàywli` p~n ylf~lù ` k` d~nuwn gnFnjfly B`j+ xnuc ~j y~eyniwcu w~uic gn k`y m~nywny dcjfckny+ k` Mcug` gn Cuc+ldx~yc yceun U~yl` ~j gnxung`gcu ylywnd` gn gcdljlc g~u`jwn ilnjwc ilji~njw` `ðcy`jwny gn p~n+ ` y~ vnr+ y`kw`u` mnimc xng`rcy xcu ~j` lji~uylùj gn W`dnukàj nj y~ygcdljlcy gnk I`yxlc* K` n}inxilcj`k kcjfnvlg`g gnk xcgnuäc gn k` Mcug` gn Cuc yngnelù nynjil`kdnjwn ` y~ ocuw~j` fncfuàoli`* U~yl` nu` nk x`äy n~ucxnc ylw~`gc dàyinui` gn k`y nywnx`y gn @yl` | nk òjlic p~n xcgä` ynu ycdnwlgc `k |~fc wule~w`ulc gnkcy icjp~lyw`gcuny jùd`g`y gnygn k`y oucjwnu`y gn y~ xucxlc wnuulwculc x`ywculk*

Gnj Mckk`jgnu+ ¡Wmn fun`w M~jf`ul`j xk`lj* @ N~ucxn`j oucjwlnu `un`±+ Icdx`u`wlvn yw~glny lj ycilnw| `jg mlywcu| + LLL+ 0<?8$0+ xx* 67$==+ 0>>$?<*

QXàf* 595T

K` i`xlw`k gn k` Mcug` gn Cuc+ ylw~`g` inui` gnk I`yxlc+ nyw`e` xunx`u`g` x`u` k`ljwnuvnjilùj | nk icjwuck dlklw`u gn k` U~yl` `fu`ul`+ ` k` vnr p~n xnud`jniä` gnjwucgn k`y nywnx`y+ icj kc p~n nvlw`e` kcy glknd`y gn ~j` gluniw` y~xnuxcylilùj c gn ~jknb`jc icjwuck dlklw`u nj nk x`äy icjp~lyw`gc*

J`w~u`kdnjwn+ nk ldx`iwc gn nywcy y~inylvcy `w`p~ny jùd`g`y icjwu` N~ucx` culnjw`ko~n gnylf~`k* Xnuc nk noniwc fnjnu`k icjylywlù nj unwu`y`u | ou~ywu`u nk gny`uuckkc`~wùiwcjc gn k`y o~nur`y gn xucg~iilùj | gn kcy ylywnd`y gn Nyw`gc nj nk nywn* @yä+ nkLdxnulc àv`uc `jnfù | d`jlx~kù k`y fu`jgny dlfu`ilcjny nyk`v`y gnk ylfkc _L+ gn w`kocud` p~n gn y~y `v`jiny wnuulwcul`kny jc y~uflnucj ~j y ocud`y xckäwli`ynp~lv`knjwny+ ` glonunjil` gn k` ocud`ilùj gn Nyw`gcy g~u`jwn k` ìxci` gn k`ydlfu`ilcjny fnudàjli`y nj Ciilgnjwn* Nk xuldnu Nyw`gc nyk`vc `~wùiwcjc+ k`o`jw`yd`k Fu`j Dcu`vl` gnk ylfkc L]+ o~n gnuule`gc xcu kcy d`fl`uny* Nk xuljilx`kcugnj xckäwlic gn k` @kw` Ng`g Dngl nj nk nywn+ k` U~yl` gn Alnv+ p~ngùxuco~jg`dnjwn gnelklw`gc nj xuldnu k~f`u xcu kcy `w`p~ny gn kcy xnimnjnfcy | kcyi~d`jcy ` y~y ok`jicy |+ gnyx~ìy+ o~n icdxknw`dnjwn `uu`y`gc xcu kcy dcjfckny* Njicdx`u`ilùj+ Xckcjl` | M~jfuä` yùkc unilelnucj d`f~kk`g~u`y gn k` ljv`ylùj dcjfck`1icj wcgc+ k`y gnuucw`y gn Knfjlwy` | Y`bc `i`e`ucj nj Xckcjl`+ | g~u`jwn ~j`fnjnu`ilùj+ icj k` ~jloli`ilùj gn kcy Xl`yw`+ | gnywucr`ucj nj M~jfuä` ` k` glj`ywä`

@ux`g+ gnb`jgc ` `decy x`äyny nj nk gnycugnj | k` icjo~ylùj* Nk unglvlvc Nyw`gceòkf`uc ‗~j ylywnd` xckäwlic nyk`vlr`gc gnygì m`iä` wlndxc‗ o~n `uu`ywu`gc ` ~j`eu~xwc olj`k xcu k` unwlu`g` p~n kcy dcjfckny noniw~`ucj ` wu`vìy gn y~ wnuulwculc* Njilnuwcy `yxniwcy+ k` unflùj dày `oniw`g` gn wcg`y o~n nk àun` gn k` dcgnuj` U~d`jä`+p~n p~ngù ycdnwlg` ` k` gnxung`ilùj | k` gcdlj ilùj jùd`g` gn ocud` w`j

icjwlj~`g` p~n jc x~gc y~uflu jljfòj ylywnd` nyw`w`k `jwny gn k` n}x~kylùj gn kcyi~d`jcy nj nk ylfkc ]LLL* @ icjyni~njil` gn nkkc+ wcg` k` mlywcul` xcywnulcu ` k`unwlu`g` ucd`j` gn G`il` nj nk ylfkc LLL xnud`jnin njv~nkw` nj k` cyi~ulg`g* Nkd`jwc jùd`g` yluvlù gn ocjgc cyi~uc | uni~uunjwn x`u` k` ocud`ilùj gnk nywndnglnv`k*

QXàf* 599T

9* NK DCGNKC GN GNY@UUCKKC

Nj nk d`uic gn nywn icjwn}wc mlywùulic fnjnu`k x~ngn `j`klr`uyn `mcu` k` nvck~ilùjljwnuj` gn k`y ocud`ilcjny ycil`kny gn N~ucx` culnjw`k* D`u} nyiulelù ~j` vnr+ nj ~j`

i`uw` ` Njfnky nj k` p~n `j`klr`e` nk gny`uuckkc xck`ic+ p~n ¡`p~ä x~ngn icjylgnu`uynp~n k` nyik`vlw~g y~uflù gn ocud` x~u`dnjwn nicjùdli`+ ylj nk väji~kc ljwnudnglc gnk` icjp~lyw` | gnk g~`klydc ìwjlic± 0* Nyw` ou`yn ljgli` icj e`yw`jwn n}`iwlw~g k`j`w~u`knr` gnk xuceknd` xk`jwn`gc xcu k` `x`ulilùj gnk on~g`klydc `k nywn gnk Nke`*

Page 139: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 139/181

Icdc |` mndcy vlywc+ ìywn yn i`u`iwnulrù o~jg`dnjw`kdnjwn xcu k` `~ynjil` gn k` @jwlfûng`g+ icj y~ ilvlklr`ilùj ~ue`j` | y~ dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`* Yljnde`ufc+ m`ek`u gn ~j` vä` ¡x~u`dnjwn nicjùdli`± `k on~g`klydc nj N~ucx` culnjw`kny ~j` n}inylv` yldxkloli`ilùj p~n ckvlg` nk mnimc gn p~n k`y wlnuu`y gnk nywn ynicjvluwlnucj xunily`dnjwn nj x`uwn gnk icjwljnjwn p~n kknfù ` ynu N~ucx` | p~n+ xcuw`jwc+ jc x~glnucj nyi`x`u ` `kf~jcy gnwnudlj`jwny fnjnu`kny ‗nywu~iw~u`kny |y~xnunywu~iw~u`kny‗ gnk dcgc gn xucg~iilùj on~g`k p~n m`eä` y~uflgc nj Ciilgnjwn*Nk dcgnkc ljlil`k gn k`y icd~jlg`gny `fuäick`y nyk`v`y p~n ci~x`ucj k` d`|cu x`uwngn k` dlw`g culnjw`k gnk icjwljnjwn ylw~`g` `k jcuwn gnk G`j~elc |` yn m` ynð`k`gc`jwny* @kf~jcy ylfkcy gnyx~ìy gn k`y dlfu`ilcjny+ nyw`y icd~jlg`gny nu`j wcg`vä``dcuo`y | xuldlwlv`y+ |` p~n y~ gny`uuckkc jc o~n `inknu`gc xcu jljfòj icjw`iwcxunvlc icj ocud`y ~ue`j`y c ldxnul`kny jl xcu ~j` o~ylùj xcywnulcu icj nkk`y+ g`gcp~n i`unilnucj gn ~j knf`gc xucingnjwn gn k` @jwlfûng`g ikàyli`* K` wule~ | nk ik`jycil`k o~nucj g~u`jwn k`ufc wlndxc k`y ~jlg`gny eàyli`y gn k` cuf`jlr`ilùj ycil`k1 nkx`f`jlydc `jinywu`k p~ngù ljw`iwc1 m`yw` nk ylfkc _LLL+ k`y wìijli`y `fuäick`y o~nucju~gldnjw`ul`y+ icj xungcdljlc gnk i~kwlvc nj wlnuu`y gnyeucr`g`y xcu o~nfc nj kcyecyp~ny gn k`y kk`j~u`y gnk nywn1 jl ylp~lnu` yn unflywu`ucj Nyw`gcy `~wùiwcjcy icdckcy gn kcy d`uicd`jcy | i~`gcy+ p~n m`eä`j n}lywlgc g~u`jwn eunvn wlndxc ` kc k`ufc

gnkkldny ucd`jc* X`~k`wlj`dnjwn+ ylj nde`ufc+0 D`u}$Njfnky+ Ynkniwng icuunyxcjgnjin + Kcjguny+ 0<?>+ x* <>*

QXàf* 597T

o~n `v`jr`jgc k` glonunjil`ilùj ycil`k | k` nywu`wloli`ilùj xckäwli`* K` knjw` wu`jylilùjm`il` nk i~kwlvc unf~k`u `~dnjwù nk n}ingnjwn glyxcjlekn x`u` k` xknj` iulyw`klr ilùjgn ~j` jceknr` f~nuunu`+ gnyvlji~k`g` gn k` xucg~iilùj nicjùdli`* K`y `ulywciu`il`ygn ik`j icjycklg`ucj y~ gcdljlc xcu dnglc gn k` `gp~lylilùj gn fu`jgny xucxlng`gny

| k` ~wlklr`ilùj gn i`~wlvcy gn f~nuu` icdc d`jc gn ceu` nyik`v` x`u` i~kwlv`uk`y* Nkxnp~nðc i`dxnylj gc+ icj y~y xucxlng`gny ljglvlg~`kny+ icjynuvù nj ci`ylcjny y~y

ljywlw~ilcjny xcx~k`uny gn `y`dekn` | b~ywlil`+ xnuc xcu kc gndày p~ngù ycdnwlgc `y~ xcgnu* @ x`uwlu gn njwcjiny `x`unilnucj xuäjilxny | bnony+ i~|cy yni~`iny yn`fu~x`ucj nj kcy m`elw~`kny yìp~lwcy `ud`gcy+ p~n icjywlw~|nucj gnygn njwcjiny nkjòiknc gn ~j` ik`yn gcdlj`jwn nyw`elklr`g`* Nyw` d`g~u`ilùj gn ~j` bnu`up~ä` ycil`k

| xckäwli` yn vlc `icdx`ð`g` d~| xucjwc xcu ~j` ldxunylcj`jwn d~kwlxkli`ilùj gnxnp~nð`y il~g`gny g~u`jwn kcy ylfkcy L] | ]+ onjùdnjc p~n o~n icdòj ` U~yl`+Xckcjl` | Ecmndl`* Ljlil`kdnjwn+ `k dnjcy nj Xckcjl`+ nyw`y il~g`gny o~nucj injwucywule`kny ocuwloli`gcy | gcdlj`gcy xcu kcy i`ywlkkcy kci`kny 5* Xnuc w`delìj ynicjvluwlnucj gn ocud` j`w~u`k nj nk jòiknc gnk icdnuilc | k` `uwny`jä` unflcj`k+ | njU~yl` ‗gcjgn ny dnjcy icjcilg` y~ cuf`jlr`ilùj xckäwli`‗ unvnk`ucj ~j` glvlylùj~ue`j` gnk wu`e`bc unk`wlv`dnjwn `v`jr`g`* I~ jgc kcy nyi jglj`vcy kknf`ucj `U~yl`+ k` gnjcdlj`ucj F`ug`ulal ‗k` wlnuu` gn k`y il~g`gny‗ gnelgc ` p~n `kkänjicjwu`ucj d~imcy injwucy icdnuil`kny* K` `x`ulilùj gn nyw`y fuùg| xck`i`y |fcucg` u~y`y o~n p~lrà k` jcvng`g dày ldxcuw`jwn p~n yn xucg~bc nj wlnuu`y nyk`v`yg~u`jwn nywn xnuäcgc+ g`g` k` icdxknw` `~ynjil` xunvl` gn ~ue`jlr`ilùj nj nk nywn*Nywn o~n nk x~jwc dày `kwc gn k` nvck~ilùj ycil`k njgùfnj` gn N~ucx` culnjw`k nj k`Ng`g Cyi~u`*

Nj noniwc+ nk xcywnulcu gny`uuckkc xckäwlic gn wcg` k` unflùj yn ylw~ù gnygn `mcu` e`bc~j o~jg`dnjw`k ljok~bc n}ùfnjc* Ìk `~fn gnk on~g`klydc n~ucxnc ciilgnjw`k | nkldx`iwc gnk n}x`jylcjlydc nyi`jglj`vc m`euä`j gn ynjwluyn xuco~jg`dnjwn dày `kkàgnk Nke`* @ x`uwlu gn nywn dcdnjwc+ m`euà p~n unicug`u ylndxun k` xuc}ldlg`gicjwljnjw`k gn ylywnd`y nicjùdlicy | ycil`kny dày `v`jr`gcy | `g|`injwny ` nkk`x`u` `j`klr`u nk i~uyc gn kcy mnimcy nj k` xucxl` N~ucx` culnjw`k* Nk xuco~jgc ljok~bcp~n gn glonunjwny ocud`y nbnuilnucj yceun k`y nywu~iw~$5 Mnju|a Kc dl`jc yal+ ¡K` fnjíyn gny Nw`wy yk`vny nw yny e`yny ycil`kny nw ìicjcdlp~ny±+ K` Xckcfjn `~ ]L n Icjfuíy Ljwnuj wlcj k gny Yilnjiny Mlywculp~ny ` Ucdn + _`uycvl`+ 0<>>+ xx* 5<$99+ uny~dnj gn

Page 140: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 140/181

k`y cxljlcjny iw~`kny yceun nk xuldnu gny`uuckkc nyk`vc*

QXàf* 59>T

u`y xckäwli`y | kcy ylywnd`y nyw`w`kny gnk nywn dnglnv`k x~ngnj `xunil`uyn xcu k`icjylywnjil` gn kcy wnywldcjlcy olkcyùolicy p~n kc `iunglw`j 9* @yä+ xuàiwli`dnjwn wcg`yk`y x`k`eu`y nyk`v`y o~jg`dnjw`kny x`u` gnylfj`u g~u`jwn nywn xnuäcgc nk u`jfc | nkgcdljlc xckäwlic dày nknv`gc ‗ny gnilu+ nk vci`e~k`ulc gn k` y~xnunywu~iw~u` nyw`w`k‗yn gnulv`j gn wìudljcy fnudàjlicy+ k`wljcy c w~u`jlcy* Nk wy`u ‗¡ndxnu`gcu±‗ u~ycnywà wcd`gc gnk i`ny`u ucd`jc* Nk auck xck`ic+ nk au`k y~gnyk`vc ‗¡un|±‗ xucingngnk jcdeun nxùjldc gnk xucxlc I`ukcd`fjc+ I`uck~y D`fj~y * Nk aj|`r u~yc‗¡xuäjilxn±‗ yn gnulv` gnk `kndàj `jwlf~c a~jljf$`r + dlnjwu`y p~n gu~źlj` -gu~ ź |j` nj xck`ic, ‗¡yìp~lwc±‗ p~lrà xucingn gnk fùwlic guljf`j * Nk ec|`u ‗¡jcekn±‗ u~yc | y~gnyk`vc ny ~j` x`k`eu` w~u`jl`+ `gcxw`g` gn k` `ulywciu`il`jùd`g` gn k`y nywnx`y+ p~n gnylfjù nj xuldnu k~f`u ` k` ik`yn glulfnjwn eòkf`u`* Nku|wlu| imnic ‗¡i`e`kknuc±‗ ny nk unlwnu kndàj* K`y x`k`eu`y xck`i` | imni` x`u`¡on~gc± ‗ ]`j | k`j ‗ ycj w`delìj yldxkny wu`jyiulxilcjny gnk `kndàj knmnj 7* Nywnnjcudn xungcdljlc gn wìudljcy n}wu`jbnucy -i`yl ylndxun ciilgnjw`kny+ fnudàjlicy cucd`jcy, ny xcu yä dlydc nkci~njwn* \+ ` k` ljvnuy`+ ny d~| ylfjloli`wlvc p~n p~lrà k`x`k`eu` x~u`dnjwn nyk`v` dày ldxcuw`jwn nj k` nyonu` y~xnunywu~iw~u`k ‗nk vncvcg` u~yc c nk cbn cg` xck`ic‗9 Nj k` `iw~`klg`g+ nywcy wnywldcjlcy yn lfjcu`j ouni~njwndnjwn+ xcu icuwnyä` icjvnjilcj`k+ gnelgc ` k`yim`~vljlyw`y xunwnjylcjny `knd`j`y gn p~n w`kny wnywldcjlcy dcywu`uä`j p~n k`y xuldnu`y ycilng`gnynyk`v`y nu`j ¡lji`x`iny± gn ocud`u ~j Nyw`gc xcu yä dlyd`y+ kc p~n icjg~bc ` kcy mlywcul`gcuny gnk nywn` jnf`ukcy c dljldlr`ukcy* Kcy nicy gn nyw`y icjwucvnuyl`y wcg`vä` jc yn m`j ylknjil`gc xcu icdxknwc+icdc x~ngn vnuyn icjy~kw`jgc O* Fu`~yy+ ¡Gn~wyimn ~jg Yk` lyimn _nuo`yy~jfyfnyimlimwn±+ Mlywculyimn Rnlwyimulow + I]K_LLL+ 0<?9+ xx* 5?>$906* K`y xunci~x`ilcjny p~n k`y ljyxlu j ycj+ xcu y~x~nywc+icdxknw`dnjwn `bnj`y `k d`wnul`klydc mlywùulic* @olud`u k` cevl` vnug`g gn p~n k`y ocud`ilcjny ycil`knynyk`v`y nu`j nj fnjnu`k dày xuldlwlv`y p~n k`y fnudàjli`y ` xuljilxlcy gn k` Ng`g Dngl`+ | p~n`xunjglnucj xckäwli`dnjwn gn nkk`y+ jc np~lv`kn ` `ylfj`u ` jljf~jc gn nycy fu~xcy ~j`y ljwuäjyni`yi`u`iwnuäywli`y ¡ìwjli`y±+ yljc yldxkndnjwn ` gnilu p~n k`y xuldnu`y ljlil`ucj ~j` vä` yndnb`jwn gn

nvck~ilùj gnyx~ìy p~n k`y ynf~jg`y+ xcu gnwnudlj`g`y u`rcjny mlywùuli`y+ p~n nj yä dlyd`y jc gliw`ucjnj dcgc `kf~jc y~y unyxniwlv`y wu`|niwcul`y xcywnulcuny+ k`y i~`kny+ j`w~u`kdnjwn+ yn i`u`iwnulr`ucj xcu~j gny`uuckkc gnylf~`k | jc uniwlkäjnc* Jc wnjguä` p~n ynu jniny`ulc unxnwlu nyw`y xnucfu~kk`g`y*7 O* Gvcujla+ Wmn Yk`vy lj N~ucxn`j mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + Jn Eu~jy lia+ 0<?5+ xx* 050+ 0781 K*D~yynw+Kny ljv`ylcjy* Kn ynicjg `yy`~w icjwun k“N~ucxn imuìwlnjjn + x* 6=1 Fncufny _nd`gya|+ Alnv`j U~yyl` + \`kn+ 0<7=+ x* 06=1 A* V~munu+ ¡Gln Yim nglyimnj K`jgyim`owyunimwn ~jg W`ilw~y“ Fnud`jl`±+Rnlwyimulow gny Y`vlfj|$Ywlow~jf oûu Unimwyfnyimlimwn -Fnud`jlyimn @ewnlk~jf, + K]]]L]+ 0<><+ xx* 58$0*

QXàf* 59?T

ylfjlolp~n yldxkndnjwn ¡`p~nk p~n glulfn ` kcy f~nuunucy±+ nywc ny+ nk bnon wule`kdlklw`u gn k` xuldnu` o`yn gn k` nvck~ilùj ycil`k+ gnyiulw` xcu Wàilwc* Nywn wìudljcyceunvlvlù m`yw` icjvnuwluyn g~u`jwn k` Ng`g Dngl` nj ~j wäw~kc ocud`k* Xcu kc gndày+

i`yl wcgc nk vci`e~k`ulc gn kcy u`jfcy o~n wcd`gc gnk n}wnulcu*Nj k` ocud`ilùj gn k`y nywu~iw~u`y nyw`w`kny gnk nywn m~ec `gndày ~j ynf~jgci`w`klr`gcu n}wnulcu2 k` Lfknyl` iulywl`j`* Gnk dlydc dcgc p~n k` wu`jylilùj gnicd~jlg`gny wule`kny ` ylywnd`y xckäwlicy wnuulwcul`kny nj k` ìxci` gn kcy`ynjw`dlnjwcy fnudàjlicy nj Ciilgnjwn nyw~vc ljv`ul`ekndnjwn `icdx`ð`g` xcu k`icjvnuylùj unklflcy`+ `yä w`delìj nj nk nywn k` o~jg`ilùj gn Nyw`gcy dcjàup~licyicljilglù x~jw~`kdnjwn icj k` `gcxilùj gnk iulywl`jlydc* Icdc |` mndcy ynð`k`gc+ nk`e`jgcjc gnk x`f`jlydc wule`k o~n jcud`kdnjwn ~j` icjglilùj lgnckùfli` xunvl` ` k`gny`x`ulilùj gn kcy xuljilxlcy ilàjlicy gn cuf`jlr`ilùj ycil`k | `k nyw`eknildlnjwc gn~j` bnu`up~ä` | ~j` `~wculg`g xckäwli` injwu`klr`g`* Nk ì}lwc gn k` ceu` gn kcyndly`ulcy niknylàywlicy xucingnjwny gnk n}wnulcu ‗i`wùklicy ~ cuwcgc}cy‗ o~n xcuw`jwc ~j icdxcjnjwn nynjil`k nj nk xucinyc gn k` ocud`ilùj gn kcy Nyw`gcy nj N~ucx`culnjw`k* Nk xuljilx`gc gn Ecmndl` o~n o~jg`gc xcu k` glj`ywä` gn kcy Xundäyklg`y+i~`jgc y~ xuldnu ycenu`jc+ _`ik`v+ p~n fcenujù gnygn nk <0> m`yw` nk <5<+ yn

Page 141: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 141/181

icjvluwlù nj ~j `uglnjwn iulywl`jc* Nk xuldnu Nyw`gc xck`ic ~jlw`ulc yn iunù i~`jgc nkxcwnjw`gc Dlnilyk`c L+ o~jg`gcu gn k` glj`ywä` gn kcy Xl`yw`+ `gcxwù yld~kwàjn`dnjwnk` on i`wùkli` | nk wäw~kc g~i`k nj nk `ðc <??* Nk unljc v`unfc `ki`jrù y~ ocud`icdxknw` nj k` U~yl` gn Alnv i~`jgc nk xuäjilxn u~uäalg` _k`gldluc `inxwù nke`~wlydc cuwcgc}c nj nk `ðc <== icj cebnwc gn cewnjnu ~j d`wuldcjlc ldxnul`k icj k`mnud`j` gnk ndxnu`gcu elr`jwljc E`ylklc LL* Kcy jùd`g`y mòjf`ucy yn `ynjw`ucj |cuf`jlr`ucj nj ~j Nyw`gc un`k gn ocud` yndnb jwn icj k` icjvnuylùj gnk xuldnuc gnkcy @ux`g+ Nywne`j+ p~n ‗icdc Dlnilyk`c‗ unilelù gn Ucd` y~ iungc -<??$6, | y~dcj`up~ä` -0888,+ nk ~jc ` i`delc gn k` cwu`* Nj wcgcy nywcy i`ycy+ k` `gcxilùj gnkiulywl jlydc xcu kcy xuäjilxny o~n ynf~lg` gn ~j` iulywl`jlr`ilùj colil`k gn y~yyòeglwcy2 nu` ~j `iwc lj`~f~u`k gnk Nyw`gc* Nj d~imcy i`ycy+ nyw`kk`ucj gnyx~ìyun`iilcjny x`f`j`y xcx~k`uny nj Xckcjl`+ M~jfuä` | U~yl`+ nj k`y p~n yn dnrik`ucjk` xucwnyw` unklflcy` | ycil`k icjwu` nk j~nvc cugnj*

Ylj nde`ufc+ k` ljjcv`ilùj unklflcy` o~n ~j x`yc dày gloäilk nj k` icjycklg`ilùj gn kcyNyw`gcy dcjàup~licy p~n nk wuàjylwc gn ~j` jceknr` gn yìp~lwc ` ~j` jceknr`wnuulwcul`k* \`

QXàf* 596T

mndcy vlywc p~n k` `x`ulilùj gn ~j ylywnd` gn yìp~lwc d`ui` nj wcg`y x`uwny ~j`u~xw~u` gnilylv` icj kcy väji~kcy gn x`unjwnyic icdc xuljilxlc eàylic gn k`cuf`jlr`ilùj ycil`k1 ~j yìp~lwc unxunynjw` nk ~deu`k x`u` k` wu`jylilùj gn ~j``ulywciu`il` wule`k ` ~j` on~g`k* ^j` vnr p~n yn ocud` nk yìp~lwc gnk xuäjilxn ‗fu~xcgn jcekny gn v`ulcy ik`jny p~n icjywlw~|nj nk xnuycj`k njwcujc dlklw`u gnk xuäjilxn+ nki~`k kcy d`jwlnjn nicjùdli`dnjwn icj y~y elnjny | unx`uwn icj nkkcy y~ ecwäj gnf~nuu` ` i`delc gnk ynuvlilc kn`k nj nk icde`wn | k` `gdljlywu`ilùj‗ yn icjvlnuwnm`elw~`kdnjwn nj nk xuldnu ljywu~dnjwc o~jg`dnjw`k gnk fcelnujc un`k* @mcu` elnj+x`u` p~n gn nywn yìp~lwc dlklw`u y`kf` ~j` jceknr` nyxniäoli dnjwn on~g`k nyjniny`ulc wcg`vä` ~j x`yc iu~il`k2 y~ wnuulwcul`klr`ilùj icdc ik`yn wnuu`wnjlnjwn* Nj

cwu`y x`k`eu`y+ nk fu~xc icdx`iwc gn f~`ugl`y | f~nuunucy un`kny yn gnen glyxnuy`ux`u` icjvnuwluyn nj ynðcuny icj gcdljlcy xucvljil`kny+ xcynägcy icdc on~gcy nj v`y`kk`bn ` y~ dcj`ui`* Nywn x`yc nywu~iw~u`k nyw~vc ljv`ul`ekndnjwn kknjc gnxnklfucy+ |` p~n k` o`yn olj`k gn wcgc nk dcvldlnjwc ylndxun `dnj`rù icj `j~k`u kcy`v`jiny gn k` xuldnu` o`yn `k xucg~ilu ~j` jceknr` kci`k `jàup~li` | uni`kilwu jwn `wcg` `~wculg`g un`k injwu`klr g`+ @yä y~ufä` o`w`kdnjwn nk xnklfuc gn ~jgnyljwnfu`ilùj gnk culflj`ulc Nyw`gc dcjàup~lic+ i~|` ~jlg`g nyw`e` `ynf~u`g` icjdnjcy gloli~kw`gny+ x`u`gùbli`dnjwn+ nj nk nyw`glc dnjcy `v`jr`gc gnk yìp~lwcgcdìywlic* K` ldxk`jw`ilùj gn ~j ylywnd` gn on~gcy nyw`ekn n ljwnfu`gc icjywlw~|ù+x~ny+ ~j xucinyc n}wund`g`dnjwn gloäilk* Nj Ciilgnjwn+ nyn ylywnd` yùkc `x`unilùgnyx~ìy gn v`ulcy ylfkcy gn u~gldnjw`ulcy | icjo~ycy w`jwncy g~u`jwn k` Ng`g Cyi~u`

| yn icjycklgù olj`kdnjwn njwun nk gnuu~de`dlnjwc fnjnu`k gn k` `~wculg`gdcjàup~li` ~jlw`ul` nj nk ylfkc ]+ dnglc dlknjlc gnyx~ìy gn k`y ljv`ylcjnyfnudàjli`y* Xcu w`jwc+ jc ny n}wu`ðc p~n nj nk nywn w`dxcic m~elnu` ~j xucfunyckljn`k gnygn kcy xuldnucy Nyw`gcy gljàywlicy gn kcy Xundäyklg`y+ kcy Xl`yw` | kcyU~uäalg`y ` kcy ylywnd`y on~g`kny xknj`dnjwn `i`e`gcy* Xcu nk icjwu`ulc+ nj wcgcynywcy i`ycy ‗Ecmndl`+ Xckcjl` | U~yl`‗ yn xucg~bc ~j` uni`äg` olj`k nj k` icjo~ylùj

| nk gnycugnj+ unfunylùj xckäwli` nj k` p~n nk xcgnu gn kcy xuäjilxny | k` ~jlg`gwnuulwcul`k yn ou`fdnjw`ucj c niklxy`ucj >* Icjylgn$> K` n}xnulnjil` gn N~ucx` culnjw`k icjywlw~|n ~j `vlyc y`k~g`ekn icjwu` k`y gny`ocu`g`y xunwnjylcjny gnkcy mlywcul`gcuny kci kny `inui` gnk Nyw`gc `jfkcy`bùj gn Ljfk`wnuu`+ xunynjw`gc ` dnj~gc icdcun`klr`gcu gn ~j` wu`jylilùj xuàiwli`dnjwn xknj` gn ì}lwc `k on~g`klydc nj väyxnu`y gn k` ljv`ylùjjcud`jg`+ gnelgc `k i`uàiwnu ~jlw`ulc gn y~ fcelnujc

QXàf* 59=T

u`g`y nj ~j` xnuyxniwlv` icdx`u`g`+ nyw`y vlilylw~gny gn kcy xuldnucy ylywnd`y

Page 142: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 142/181

nyw`w`kny gnk nywn wnjä`j y~y u`äiny nj kcy xuceknd`y xk`jwn`gcy xcu k` ocub` gn ~j`jceknr` ynðcul`k icmnunjwn gnjwuc gn ~j ylywnd` xckäwlic dcjàup~lic ~jlw`ulc+ p~n `y~ vnr xuny~xcjä` k` iun`ilùj gn ~j i`dxnylj`gc ynuvlk+ `gyiulwc ` k` wlnuu` | njicjglilcjny gn y~dljlywu`u ~j n}ingnjwn ` ~j` bnu`up~ä` on~g`k gny`uuckk`g`* Xcugnoljlilùj+ ~j ylywnd` gn on~gcy jc xcgä` y~uflu dlnjwu`y jc n}lywlnu` ~j` d`jc gnceu` ynuvlk p~n xucxcuilcj`u` y~y xucg~iwcuny ljdngl`wcy* Nj Ciilgnjwn+ k` `x`ulilùj

| k` fnjnu`klr`ilùj gnoljlwlv` gn k` ynuvlg~deun yùkc m`eä` wnjlgc k~f`u+ ~j` vnr dày+nj nk wu`jyi~uyc gnk ylfkc ]+ gnyx~ìy gn wcg` k` n}xnulnjil` gn k` Ng`g Cyi~u` | gnkLdxnulc i`uckljflc p~n kn x~yc olj* K` nicjcdä` u~u`k i`u`iwnuäywli` gn ny` k`uf`ìxci` p~n v` gnk ylfkc _ `k L] m`eä` wnjlgc ‗icdc mndcy vlywc‗ ~j i`uàiwnu d~|dl}wc | ok~lgc+ icj k` icn}lywnjil` nj y~ ynjc gn nyik`vcy+ xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+`uunjg`w`ulcy kleuny | i`dxnyljcy gnxnjglnjwny* Nj nk nywn jc m`eä` n}lywlgcxunvl`dnjwn ~j dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+ xcu kc p~n nk x~jwc gn x`uwlg` gn k`nvck~ilùj m`il` k` ynuvlg~deun w~vc p~n ynu jniny`ul`dnjwn glywljwc | dày xuldlwlvc*Xnuc w`delìj `p~ä k` ycilng`g u~u`k ljdngl`w`dnjwn xcywnulcu `k nyw`eknildlnjwc gnkcy ylywnd`y gn Nyw`gc ylndxun o~n mnwnucfìjn` | wu`jylwcul`2 k` ljdnjy` d`|cuä` gnki`dxnylj`gc jc m`eä` n}xnuldnjw`gc wcg`vä` k` ynuvlg~deun* Nk on~g`klydc culnjw`kyùkc x~gc j`inu gnyx~ìy gn y~y jniny`ulcy gckcuny gn x`uwc*

Yl w`k o~n nj nk nywn nk dcgnkc fnjnu`k gn k` xuldnu` o`yn gn gny`uuckkc+ m~ecj`w~u`kdnjwn ldxcuw`jwny glonunjil`y nj k` wu`|niwcul` nicjùdli`+ xckäwli` | i~kw~u`kgn k`y glywljw`y unflcjny+ p~n ny xunilyc n}`dlj`u `mcu`* U~yl` unxunynjw` nk i`ycdày ljwnuny`jwn | icdxknbc gnelgc ` p~n `kkä yn d`jlonywù p~lrà `kfc yndnb`jwn ` ~j`

v`ilk`jwn ycdeu` ¡culnjw`k± gn k` yäjwnyly ciilgnjw`k* Nk xuldnu Nyw`gc u~yc o~niun`gc ` olj`kny gnk ylfkc L] | xuljilxlcy gnk ] xcu xlu`w`y | dnui`gnuny y~nicy p~ne`b`ucj gnygn Nyi`jglj`vl` xcu k`y u~w`y ok~vl`kny ?* @kkä njicj$

un`k* Nj un`klg`g+ k` y~inylùj gljàywli` nyw`ekn c ~j icmnunjwn ylywnd` gn on~gcy jc m`eä j `x`unilgcwcg`vä` nj k` Ljfk`wnuu` `jfkcy`bcj`+ i~|c `v`jin unk`wlvc yn m`euä` gnuu~de`gc xcywnulcudnjwn nj ~jgnycugnj | ~j` unfunylùj yndnb`jwny ` kcy p~n n}xnuldnjw`ucj kcy xuldnucy Nyw`gcy nyik`vcy+ gnelgc `k` icdòj `~ynjil` gn ~j` mnunjil` ikàyli`* K` icjp~lyw` jcud`jg`+ xucg~iwc gn k` yäjwnyly ucd`jc$fnudàjli` gnk Ciilgnjwn icjwljnjw`k+ o~n kc p~n ldxlglù nyn unwucinyc*? Nk ynjwldlnjwc j`ilcj`klyw` u~yc m` icjg~ilgc unxnwlg`dnjwn+ w`jwc nj nk ylfkc ]L] icdc nj nk ]]+ `jnf`u kcy cuäfnjny nyi`jglj`vcy gnk Nyw`$

QXàf* 59<T

wu`ucj ~j` ycilng`g p~n |` m`eä` xucg~ilgc d~im`y il~g`gny kci`kny nj kcy ecyp~ny+xnuc jc ~j` ~jlg`g jl ~j ylywnd` xckäwlic unflcj`k* Kcy icdnuil`jwny | yckg`gcy

v`unfcy p~n kknf`ucj ` U~yl` nyw`eknilnucj d~| xucjwc y~ y~xund`iä` xckäwli` yceunnywcy injwucy ~ue`jcy+ njk`r`jgc k`y vä`y ok~vl`kny gnk _ckbcv | nk _ckf` m`yw` iun`u~j` yck` rcj` gn wuàjylwc nicjùdlic gnygn nk d`u Eàkwlic `k d`u Jnfuc | o~jg`jgc~j Nyw`gc i~|c nbn gn `~wculg`g xckäwli` le` gnygn Jcvfcucg m`yw` Alnv* Icdc |`

mndcy vlywc nj cwuc k~f`u+ nk Nyw`gc v`unfc u`gli`gc nj Alnv w~vc ~j i`uàiwnuicdnuil`k+ x~ny yn ngloliù x`u` icjwuck`u k`y u~w`y icdnuil`kny njwun Nyi`jglj`vl` |nk d`u Jnfuc+ | y~ xuljilx`k cebnwc gn n}xcuw ilùj icjylywlù nj nyik`vcy+ gnywlj`gcy`k d~jgc d~y~kdàj c ` Elr`jilc* Nj nk y~u gn U~yl` yn ocudù ~j ndxculc gn nyik`vcy‗i~| rcj` gn i`xw`ilùj nu` wcgc nk nywn nyk`vc‗ p~n xucvn|ù ` k`y wlnuu`ydnglwnuuàjn`y | xnuy`y icjp~lyw`g`y xcu kcy àu`eny | `k Ldxnulc fulnfc* Nk Nyw`gc

bàr`uc+ ylw~`gc dày `k nywn+ p~n xunvl`dnjwn m`eä` gcdlj`gc nk k~iu`wlvc icdnuilc gnn}xcuw`ilùj ` Xnuyl`+ o~n nkldlj`gc+ | kcy glulfnjwny v`unfcy icjp~lyw`ucj `yä nk`iinyc gluniwc ` k`y u~w`y gnk I`yxlc 6* Nyw`y ldxcuw`jwny cxnu`ilcjny icdnuil`kny gnkNyw`gc gn Alnv icjwule~|nucj ` g`u ` N~ucx` y~ j~nv` | xnud`jnjwn x`k`eu` x`u`gnylfj`u ` kcy nyik`vcy2 yik`v~y `x`unilù xcu vnr xuldnu` nj nk ylfkc ]* Kcyicdnuil`jwny v`unfcy w`delìj nde`ui`e`j inu`+ xlnkny | dlnk+ p~n g~u`jwn wcg` k`Ng`g Dngl` o~nucj kcy xuljilx`kny `uwäi~kcy u~ycy gn n}xcuw`ilùj+ xnuc y~ldxcuw`jil` ylndxun o~n dnjcu* Nk gny`uuckkc ~ue`jc gn Alnv+ p~n kn ylwò` `x`uwn gni~`kp~lnu cwuc injwuc gn N~ucx` culnjw`k+ yn e`y`e` nynjil`kdnjwn nj ~j icdnuilc

Page 143: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 143/181

p~n xcu njwcjiny unxunynjw`e` |` ~j iunilnjwn `j`iucjlydc gnjwuc gn k` nicjcdä`ciilgnjw`k*

Icj wcgc+ yl kcy glulfnjwny jùuglicy gn Alnv glnucj nk ljlil`k ldx~kyc xckäwlic | k`n}xnulnjil` icdnuil`k `k xuldnu Nyw`gc u~yc+ kc p~n dày icjwule~|ù ` k` unk`wlv`icdxknblg`g y~xnunywu~iw~u`k gn k` U~yl` gn Alnv o~n nk nywunimc icjw`iwc glxkc$

gc gn Alnv -| gnygn k~nfc k` xucingnjil` gn k` xucxl` x`k`eu` ¡U~y±,* Jc ny xunilyc gndcywu`u `p~ä nk`j`iucjlydc gn w`k mlywculcfu`oä` ¡x`wulùwli`±+ p~n wlnjn y~ np~lv`knjwn nj kcy dlwcy ljfknyny yceun k`¡icjwlj~lg`g±+ ` k` p~n yn m` `k~glgc `jwny*6 M`| ~j `jàklyly np~lkleu`gc gn k` j`w~u`knr` gnk x`xnk gn kcy v`unfcy nj U~yl`+ nj D~yynw+ Kny ljv`ylcjy* Kn ynicjg `yy`~w + xx* <<$08?+ 5?0$?* Ny xunilyc wnjnu nj i~njw` p~n k` x`k`eu` nyk`v` p~nylfjloli` il~g`g+ fcucg + ny+ nj gnoljlwlv`+ k` dlyd` p~n nk `jwlf~c wìudljc jùuglic f`ugu + xnuc jc nyynf~uc p~n p~ìkk` xucing` gn ìyw`* Occwn | Vlkycj+ Wmn _laljf `imlnvndnjw + x* 550*

QXàf* 578T

dàwlic | i~kw~u`k icj Elr`jilc ` wu`vìy gnk d`u Jnfuc* Ny `p~ä gcjgn dày nvlgnjwnuny~kw` ~j x`u`knklydc kldlw`gc icj nk Ldx`iwc gnk Ldxnulc ucd`jc yceun nkCiilgnjwn fnudàjlic* Nj icjiunwc+ w`jwc k` knjf~` nyiulw` icdc k` unklflùj ‗kcy gcyicdxcjnjwny eàylicy gn wcgc ylywnd` lgnckùflic gn `p~nkk` ìxci`‗ o~nucjldxcuw`gcy gn Elr`jilc* Kcy xuldnucy xuäjilxny v`unfcy gn Alnv m`eä`j icjinelgc `y~ i`xlw`k icdc ~j` e`yn x`u` k` n}xnglilcjny gn xlu`wnuä` icjwu` Elr`jilc | Xnuyl`-nyxnil`kdnjwn icjwu` nk xuldnuc+ eulkk`jwn unicdxnjy` x`u` nk xlkk`bn,* Ylj nde`ufc+y~y `w`p~ny o~nucj unim`r`gcy gcy vniny+ nj kcy `ðcy =?8 | <70+ | xcic gnyx~ìy nkxuldnu xuäjilxn v`unfc p~n kknvù ~j jcdeun nyk`vc+ _k`gldlu+ `gcxwù nk iulywl`jlydc*Kcy `ko`enwcy fk`fckäwlic | iluäklic o~nucj ljvnjw`gcy xcu y`inugcwny fulnfcynyxniäoli`dnjwn x`u` kcy lglcd`y gn kcy x~nekcy nyk`vcy | x`u` k` i`~y` gn y~icjvnuylùj ` k` on cuwcgc}`* K` U~yl` gn Alnv `gcxwù `mcu` ~j` nyiulw~u` | ~j iungc |+icj nkkcy+ k` ljywlw~ilùj elr`jwlj` gn ~j` Lfknyl` nyw`w`k* Ikìulfcy fulnfcy o~nucjnjvl`gcy ` ^iu`jl` x`u` knv`jw`u ~j` bnu`up~ä` niknylàywli` p~n fu`g~`kdnjwn yn mlrcw`j nyk`vlr`g` icdc m`euä` gn m`inuyn k` i`y` gcdlj`jwn | y~y yìp~lwcy* Nyw` Lfknyl`ynuä` xcywnulcudnjwn nk dnglc x`u` nk wu`yxk`jwn lgnckùflic gn k` wu`glilùj ldxnul`k`~wciuàwli` gnk Ldxnulc gn Culnjwn+ ljik~yc gnyx~ìy gn k` xcywnulcu gny`x`ulilùj gnìywn* Nk ljok~bc `gdljlywu`wlvc | i~kw~u`k gn Elr`jilc x`uniä` xnudlwlu+ x~ny+ ~j`xuni`ul` yäjwnyly u~y` nj nk nywn p~n xcguä` icdx`u`uyn ` k` yäjwnyly ou`ji` njCiilgnjwn+ w`jwc nj y~y xuniciny un`klr`ilcjny icdc nj y~y ljnvlw`ekny uni`äg`y+ynf~lg`y xcu nk i`cy | k` unfunylùj =* Ylj nde`ufc+ kcy kädlwny gn nyw`y icdx`u`ilcjnyycj nvlgnjwny* Njwun Alnv | Elr`jilc jc m`eä` jljfòj wnuulwculc icdòj p~n x~glnu`ynuvlu gn e`yn x`u` ~j` vnug`gnu` o~ylùj* Nk Ldxnulc fulnfc+ p~n |` nyw`e` d~| knbcygn y~ xungninycu ucd`jc+ yùkc xcgä` wu`jydlwlu ldx~kycy x`uil`kny | glyw`jwny `wu`vìy gnk N~}ljc* @yä+ ny j`w~u`k p~n g~u`jwn nyw` ìxci` j~ji` `x`unilnu` nj U~yl`~j`= D`u} np~lx`uù nk Ldxnulc i`uckljflc `k v`unfc nj Wmn yniunw glxkcd` wli mlywcu| co wmn nlfmwnnjwm injw~u| + Kcjguny+ 0<?<+ x* 08< QK` glxkcd`il` yniunw` + D`gulg+ W`kknu gn Ycilckcfä`+ 0<6<T* Xnuc nywnkleuc ny ~j` o`e~k`ilùj kknj` gn ocel` |+ ilnuw`dnjwn+ k` xncu ceu` gn mlywcul` nyiulw` xcu D`u}1 y~ynuucuny ycj ljj~dnu`ekny* I~`jgc o~n unnglw`g` xcu vnr xuldnu` ` icdlnjrcy gn ylfkc+ Ul`r`jcv+ icdcljwnkniw~`k d`u}lyw`+ nyiulelù ~j` iuäwli` yceul`2 ¡A`uk D`u} ûenu gnj _cuyxu~jf gnu _cumnuuyim`owU~yyk`jgy lj N~ucx`±+ Gln Jn~n Rnlw -Nufçjr~jfymnown j*¸ >, + > gn d`urc gn 0<8<+ xx* 0$?7* Nk nglwcuicjwndxcuàjnc gnk wn}wc jc m` y`elgc dcywu`u k` dày däjld` glyw`jil` unyxniwc ` ìk*

QXàf* 570T

bnu`up~ä` on~g`k cufàjli` icdc k` p~n fnywù nk Ldxnulc i`uckljflc* Kc p~n ycuxunjgnny+ xcu nk icjwu`ulc+ k` j`w~u`knr` mnwnuùiklw` | `dcuo` gn k` ycilng`g | k` nicjcdä`

gn Alnv* ^j` ik`yn gcdlj`jwn gn xuäjilxny | ec|`ugcy+ xucingnjwn gn k` gu~rlj` v`unf`+ uni`~g`e` wule~wcy | icjwuck`e` nk icdnuilc nj k`y il~g`gny+ gcjgnjcud`kdnjwn y~eylywä`j kcy icjinbcy cklfàup~licy c vnin + vnywlflcy gn k`y `jwlf~`y`y`dekn`y xcx~k`uny* Kcy ec|`ugcy xcynä`j fu`jgny gcdljlcy+ icj ~j` d`jc gn ceu`

Page 144: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 144/181

dl}w`+ icdx~nyw` xcu nyik`vcy+ xncjny r`a~x| -i`dxnyljcy `gyiulwcy xcu gn~g`y, |wu`e`b`gcuny `y`k`ul`gcy* B~jwc ` nywcy gcdljlcy n}lywä` ~j icjylgnu`ekn i`dxnylj`gckleun+ cuf`jlr`gc nj icd~jlg`gny gn `kgn` <*

Nk Nyw`gc gn Alnv `ki`jrù nk injlw gn y~ xcgnu ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]L icj nk unlj`gcgn \`ucyk`v -080>$9?,+ nk òkwldc gn y~y xuäjilxny icj icjn}lcjny nyi`jglj`v`y |`delilcjny v`unf`y* G~u`jwn y~ unlj`gc yn un`klr`ucj k`y òkwld`y `vnjw~u`yn}wnulcuny2 ~j `w`p~n dlklw`u icjwu` Elr`jilc | ~j` n}xnglilùj `k @yl` injwu`k* Gnygndngl`gcy gnk ylfkc ]L+ k` glj`ywä` gn kcy U~uäalg`y | y~ jceknr` o~nucj icdxknw`dnjwnu~yloli`g`y* Xucjwc yn icuw`ucj k`y fu`jgny u~w`y icdnuil`kny m`il` nk y~u+ xuldnucxcu k` ci~x`ilùj i~d`j` gn ^iu`jl` gnk y~u | gnyx~ìy xcu k`y iu~r`g`y* K`y il~g`gnylw`kl`j`y wcd`ucj `mcu` nk icjwuck gnk icdnuilc lykàdlic | elr`jwljc* Alnv+ p~n m`eä`ylgc k` `v`jr`glkk` nicjùdli` gn Elr`jilc+ gni`|ù b~jwc icj k`y dnwuùxckly fulnf`yylw~`g`y `k y~u* Nk uny~kw`gc gn nywn `lyk`dlnjwc o~n ~j i`delc jcw`ekn nj k`nvck~ilùj gn k` ocud`ilùj ycil`k gn Alnv* K` icjwu`iilùj gnk icdnuilc nyw~vc`icdx`ð`g` ljnvlw`ekndnjwn xcu nk m~jgldlnjwc gn k`y il~g`gny | nk ljiundnjwc gnk` ldxcuw`jil` gn kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny* Xulv`g` gn y~y ljfunycy icdnuil`knyxucingnjwny gnk dnui`gc gn nyik`vcy+ k` ik`yn ycil`k ec|`ug` yn vckvlù m`il` nk

ljwnulcu x`u` cewnjnu ~j` icdxnjy`ilùj icj k` `dxkl ilùj gn y~y gcdljlcy | nk`~dnjwc gnk n}ingnjwn `fuäick` 08* K` icjyni~njil` o~n ~j`< ^j nyw~glc fkce`k gn k` nywu~iw~u` ycil`k gn Alnv x~ngn njicjwu`uyn nj _nuj`gyal+ Alnv`j U~yyl` + xx*090$65+ `k p~n xnub~gli`+ ylj nde ufc+ k` iunnjil` gn _nue`gyal gn p~n nk ¡i`xlw`klydc± | k`¡gndciu`il`± nyw`e`j k`wnjwny gn `kf~j` ocud` nj nk ylywnd` icdnuil`k | nj kcy vnywlflcy icjinblkny gnkNyw`gc gn Alnv+ i`xulimcycy nuucuny gn i`wnfcuä` mnung`gcy gn Ucywcvwynv*08 A* U* Yimdlgw+ ¡Wmn ycil`k ywu~iw~un co U~yyl` lj wmn n`uk| Dlggkn @fny±+]L n Icjfuíy Ljwnuj`wlcj`k gny Yilnjiny Mlywculp~ny + ^xy`k`+ 0<?8+ U`xxcuwy LLL+ x* 95* Yimdlgw `j klr nk mlji xlì gn k`ymlywculcfu`oä`y cx~nyw`y+ gnygn Akl~imnvyal nj `gnk`jwn+ nj k` ulp~nr` `fuäick` c icdnuil`k gn k`y ik`ynyglulfnjwny gn Alnv*

QXàf* 575T

jcw`ekn xunylùj nicjùdli` yceun kcy i`dxnyljcy+ p~n `mcu` icdnjr`ucj ` gnyinjgnum`il` k` ynuvlg~deun* Yld~kwàjn`dnjwn+ k` ~jlg`g xckäwli` gnk Nyw`gc gn Alnvicdnjrù ` ou`fdnjw`uyn nj xuljilx`gcy dngl`wlr`gcy p~n yn gnywucr`ucj njwun yä `dnglg` p~n k` i`y` gn kcy U~uäalg`y yn gnyljwnfu`e` nj k~im`y gljàywli`y* Nkkci`klydc ynðcul`k yn gny`uuckkù b~jwc ` k` iunilnjwn gnfu`g`ilùj gnk i`dxnylj`gc*

K` vä` gn gny`uuckkc nj wlnuu`y imni`y | xck`i`y yn vlc `oniw`g` xuljilx`kdnjwn+ icdcny j`w~u`k+ xcu k` ljok~njil` fnudàjli` dày p~n xcu k` nyi`jglj`v` c elr`jwlj`* Yljnde`ufc+ nj nywn njwcujc dày ciilgnjw`klr gc x~ngn ceynuv`uyn ~j` nvck~ilùjyldlk`u* K`y xuldnu`y ocud`ilcjny ycil`kny gn nyw`y unflcjny jc nu`j glonunjwny gn k`xuldnu` U~yl` gn Alnv+ `~jp~n ylj nk `dxklc icdnuilc ok~vl`k p~n icjywlw~|ù k` e`yngn y~ n}inxilcj`k iunildlnjwc ~ue`jc* @yä x~ny+ k`y `ulywciu`il y kci`kny gcdlj`ucjd~| `dxkl`dnjwn nj nk nywn ` ~j` dnrik` gn xucg~iwcuny ljdngl`wcy nj k` p~n ynljik~ä`j xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+ nyik`vcy | xncjny* Nywn onjùdnjc o~n ~j unoknbc gn k`wu`jylilùj gnygn nywu~iw~u`y ycil`kny yldxkny ‗i~|cy ik`jny f~nuunucy m`eä`j~wlklr`gc ` xulylcjnucy nyik`vcy x`u` i~kwlv`u y~y wlnuu`y ` o`kw` gn ~j i`dxnylj`gcgnxnjglnjwn‗ ` ylywnd`y nyw`w`kny glonunjil`gcy+ icj k` iunilnjwn y~ecuglj`ilùj gnwcg` k` d`jc gn ceu` u~u`k fu`il`y ` kcy dni`jlydcy gnk njgn~g`dlnjwc i`dxnyljc |` k` xuàiwli` gn k` njicdnjg`ilùj* Nj Xckcjl`+ Ylknyl`+ Ecmndl` c Dcu`vl + k`ywìijli`y `fuäick`y yn d`jw~vlnucj icj ouni~njil` nj ~j jlvnk d~| xuldlwlvc icj nki~kwlvc gn ucr`y `elnuw`y xcu o~nfc | kcy i`dxcy gn x`ywcunc wcg`vä` xu`iwli`gcy xcu~j` mnwnucfìjn` xcek`ilùj gn xucxlnw`ulcy kleuny+ `uunjg`w`ulcy | nyik`vcy* K`xuldnu` nywu~iw~u` xckäwli` p~n y~uflù o~n+ ` xuljilxlcy gnk ylfkc _LL+ ~j Nyw`gc

ecmndlc `kfc o`jw`yd`k+ nyw`eknilgc xcu nk dnui`gnu ou`jic Y`dc+ glulfnjwn gn k`unenklùj nyk`v` kci`k p~n gnuuciù `k Ldxnulc àv`uc nj N~ucx` injwu`k* Nk Nyw`gc gnY`dc+ p~n o~n xuce`ekndnjwn ~j unljc x`u` icjwuck`u nk icdnuilc+ icdc nk gn kcy

Page 145: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 145/181

xuldnucy v`unfcy nj U~yl`+ jc o~n i`x`r gn icjvnuwlu ` k` xcek`ilùj gn k` rcj` | jcg~uù d~imc wlndxc 00* Gcyilnjwcy `ðcy gnyx~ìy `x`unilù dày `k nywn ~j` nywu~iw~u`gn d`|cu ycklgnr+ nk Fu`j Nyw`gc gn Dcu`vl` gnk ylfkc L]*00 F* _nuj`gyal+ ¡Wmn enfljjljfy co wmn Irnim Yw`wn±+ E|r`jwlcj + 0<77$>+ ]_LL+ xx* 90>$5=+ `olud` ‗icjwu` wcg` nvlgnjil`‗ p~n Y`dc o~n ~j dnui`gnu nyk`vc ¡gngli`gc ` k` lgn` gn k` iccxnu`ilùjljwnunyk`v`±+ dlylùj ldxuce`ekn p~n ny ~j` xu~ne` dày gn kcy g`ðcy i`~y`gcy xcu nk j`ilcj`klydc nj nki`dxc gn k` mlywculcfu`oä` gn k` Ng`g Cyi~u`*

QXàf* 579T

Nywn xuljilx`gc yn e`y`e` nj j~dnucycy i`ywlkkcy | ocuwloli`ilcjny `ulywciuàwli`y | o~n~j` ldxcuw`jwn xcwnjil` nj kcy icjoljny gnk Ldxnulc i`uckljflc+ i~|` `kl`jr`glxkcdàwli` e~yiù Elr jilc icjwu` nk n}x`jylcjlydc ou jic* @p~ä+ kcy mnud`jcycuwcgc}cy Ilulkc | Dnwcglc o~nucj njvl`gcy ` y~ dcj`ui`+ U`wlyk`c+ icj k` dlylùj gnljywu~lukn | icjvnuwlukn+ x`u` kc p~n m`eä`j iun`gc nk `ko`enwc nyk`vc* Y~y nyo~nurcyo~nucj gnye`ji`gcy+ nj òkwldc wìudljc+ xcu y`inugcwny i`wùklicy njvl`gcy xcu Ucd`*K`y wlnuu`y imni`y yn wu`jyocud`ucj+ ylj nde`ufc+ nj k` xuldnu` i`enr` gn xk`|` gnk` icjvnuylùj iulywl`j` gnk nywn `jwny gn p~n nk Nyw`gc gn Dcu`vl` o~nu` gnywu~lgc

xcu ~j` ljv`ylùj d`fl`u ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]* @ x`uwlu gn njwcjiny w~vc k~f`u njEcmndl`+ dnjcy fu`vndnjwn g`ð`g` xcu k` gnv`yw`ilùj jùd`g`+ ~j` fu`g~`kuni~xnu`ilùj xckäwli`+ @ xuljilxlcy gnk ylfkc ]L |` m`eä` `x`unilgc gn j~nvc ~j Nyw`gcimnic+ nyw` vnr icj ~j` nywu~iw~u` ycil`k dày `v`jr`g`+ p~n ljik~ä` ~j` xuldnu`

vnuylùj gnk ylywnd` gn on~gcy* K` unjcv`ilùj gn kcy Cwcjny m`eä` xucvci`gc ~j fu`j`~dnjwc gn k` xunylùj fnudàjli` yceun k`y d`ui`y culnjw`kny gnk Ldxnulc* Nkgny`uuckkc xckäwlic gn Ecmndl` p~ngù y~bnwc ` x`uwlu gn njwcjiny `k icjwu`gliwculcldx`iwc gn k` ljwnuvnjilùj | k` ljok~njil` fnudàjli`y nj k`y wlnuu`y imni`y* Xcu ~j`x`uwn+ nywn mnimc `inknuù k` ocud`ilùj gn ljywlw~ilcjny on~g`kny -xcu ldlw`ilùj, |nywld~kù k` `gmnylùj gn k` jceknr` nyk`v` ` y~ xucxlc Nyw`gc kci`k+ yldecklr`gc xcu nki~kwc onuvlnjwn ` y~ y jwc x`wuùj+ Vnjinyk`c 05* Xcu cwu` x`uwn+ ekcp~nù k`icjycklg`ilùj gn ~j` dcj`up~ä` nyw`ekn+ |` p~n kcy ndxnu`gcuny fnudàjlicy+ gnygnCwùj L nj `gnk`jwn+ unlvljgli`ucj Ecmndl` icdc on~gc gnk Ldxnulc | n}`inue`ucj k`yulv`klg`gny gljàywli`y gnjwuc gn k` `ulywciu`il` imni`* Nk Nyw`gc ~jlw`ulc gn Ecmndl`yn vlc d~| xucjwc icdxucdnwlgc xcu ~j` k`uf` | `fcw`gcu` k~im` xcu nk gcdljlcxckäwlic njwun k`y o`dlkl`y gn kcy Xundäyklg`y | kcy Yk`vjlacvli+ p~n m~jglù `k x`äy njunxnwlg`y f~nuu`y ilvlkny09* @ olj`kny gnk ylfkc ]LL+ kcy on~gcy gn Ecmndl` nu`jmnunglw`ulcy | nk i`dxnylj`gc yn vnä` ycdnwlgc ` iunilnjwny ceklf`ilcjny ynðcul`kny `dnglg` p~n nj kcy i`dxcy nim`e` u`äiny ~j` `ulywciu`il` xucvljil`k* Gnelgc ` nyndlydc xucinyc+ nk xcgnu xckäwlic injwu`k p~ngù gnelklw`gc | icdxucdnwlgc ` dnglg`p~n Ecmndl` uni`ä` nj k`y glyx~w`y | glvlylcjny njwun kcy xuäjilxny*

Nj Xckcjl`+ k` cuf`jlr`ilùj wule`k | ikàyli` g~uù dày wlnd$

05 O* Fu`~y+ ¡Culfljny gn k“Nw`w nw gn k` jceknyyn nj Dcu`vln nw nj Ecmídn±+ Unv~n gny Nw~gny Yk`vny + vck* 9<+ 0<?0+ xx* 79$>=*09 O* Gvcujla+Wmn Yk`vny* Wmnlu n`uk| mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + xx* 00>$988*

QXàf* 577T

xc* Nj nk ylfkc L] n}lywä` ~j` v`f` icjongnu`ilùj unflcj`k gn xck`icy icj y~ injwuc njFjlnrjc* M`yw` k` kknf`g` gnk bnon Xl`yw`+ Dlnilyk`c L+ ` olj`kny gnk ylfkc ]+ jc yn ocudùnk xuldnu Nyw`gc ~jlw`ulc gn Xckcjl`* Dlnilyk`c `gcxwù nk iulywl`jlydc nj nk `ðc <?? |kc ldx~yc nj y~y gcdljlcy icdc unklflùj cuf`jlr`gcu` gnk j~nvc ylywnd` xckäwlic 07*K` dlylùj p~n wul~joù nj Xckcjl` o~n ceu` gn k` Lfknyl` ucd`j`+ p~n kknvù icj nkk` nkk`wäj+ icjvnuwlgc gnygn njwcjiny nj nk lglcd` i~kwc colil`k gnk x`äy -kc p~n ljgli` k`

unk`wlv` eu~yp~ng`g gnk i`delc nj kcy xk`jcy ycil`k | i~kw~u`k p~n `icdx`ðù ` k``x`ulilùj gnk Nyw`gc gn kcy Xl`yw` | p~n icjwu`yw` icj k` dày wndxu`j` | dày knjw`nvck~ilùj gn Ecmndl`1 k` jceknr` xck`i` m`euä` gn ~wlklr`u nk k`wäj icdc y~ m`elw~`k

Page 146: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 146/181

Page 147: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 147/181

xàflj`y 0<7$?+ 506$9>+ | Wmn Yk`vy2 Wmnlu n`uk| mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + xàflj`y 56>$<5*0? M* Kc dl`jyal+ ¡Nicjcdli xucekndy co wmn n`uk| on~g`k Xcklym Yw`$wn ±+ @iw` Xckcjl`n Mlywculi`+ LLL+ 0<?8+ x* 98*06 Bnucdn Ek~d+ ¡Wmn ulyn co ynuogcd lj N`ywnuj N~ucx`±+ @dnuli`j Mlywculi`k Unvln + K]_LL+ jòd* 7+

b~klc gn 0<>6+ xx* =05$0>*

QXàf* 57?T

-nk xcywnulcu glj`dlydc ~kwu`d`uljc gn `de`y nyw`e` wcg`vä` d~| knbcy,+ k` xuljilx`kickcjlr`ilùj fnudàjli` gnk nywn xucvciù ~j iunildlnjwc u`gli`k gn k` xucg~iilùj | gnk` xucg~iwlvlg`g nj k`y wlnuu`y ` k`y p~n `oniwù* K`y ocud`y gn nyw` ickcjlr`ilùj

v`ul`ucj njcudndnjwn* Eu`jgnde~ufc | Xcdnu`jl` o~nucj ci~x`g`y xcu xuäjilxny |d`ufu`vny xucingnjwny gnk jcuwn gn @knd jl`* Xu~yl` | Klvcjl` o~nucj icjp~lyw`g`yxcu cuf`jlr`ilcjny dlklw`uny gn iu~r`gcy2 k` Cugnj Wn~wùjli` | kcy I`e`kknucy gn k`Nyx`g`* Ecmndl`+ Ylknyl` | m`yw` ilnuwc x~jwc Wu`jylkv`jl` o~nucj xcek`g`yfu`g~`kdnjwn icj ljdlfu`jwny gn Ciilgnjwn p~n ocud`ucj x~nekcy | `kgn`y b~jwc `kcy m`elw`jwny nyk`vcy ylj xucvci`u i`delcy u`gli`kny nj nk yw`w~ p~c xckäwlic* Xckcjl`

| Klw~`jl` `icflnucj w`delìj ` icd~jlg`gny fnudàjli`y+ xuljilx`kdnjwn gnicdnuil`jwny | `uwny`jcy ~ue`jcy* K`y wule~y x`f`j`y gnk Eàkwlic ‗ecu~ycy | cwu`y‗

o~nucj ycdnwlg`y d`j~ dlklw`ul xcu k` Cugnj Wn~wùjli`1 icjwu` kcy nyk`vcy `ecgulw`yp~n m`elw`e`j njwun nk Nke` | nk Cgnu yn k`jrù k` kk`d`g` ¡iu~r`g` icjwu` kcy vnjgcy±* Xnuc+ `x`uwn gn nywcy yniwcuny+ nk fu~nyc gn k` ickcjlr`ilùj o~n ~j` ndxuny`unk`wlv`dnjwn x`iäoli`+ p~n ` dnj~gc yn vlc `knjw`g` xcu k`y `ulywciu`il`y nyk`v`ykci`kny+ `jylcy`y gn ickcjlr`u y~y xucxlcy nyx`ilcy nyi`y`dnjwn xcek`gcy icj ~j`d`jc gn ceu` j~nv` | unk`wlv`dnjwn i~`kloli`g` 0=*

K`y icjglilcjny nyxniäoli`y gn nyw` ickcjlr`ilùj gnwnudlj`ucj y~ ldx`iwc xni~kl`uyceun k`y ocud`ilcjny ycil`kny gnk nywn* K` wlnuu` nu` `e~jg`jwn+ `~jp~n d~|i~elnuw` gn ecyp~ny | jc ylndxun gn n}inknjwn i`klg`g -nk y~nkc gnk klwcu`k eàkwlic nu``unjcyc,1 k` xcek`ilùj+ xcu cwu` x`uwn+ nyi`yn`e`* Yn m` i`ki~k`gc p~n nk wcw`k gnm`elw`jwny gn N~ucx` culnjw`k+ ljik~|njgc ` U~yl`+ p~lrà `yinjglnu` ` 09 dlkkcjny `

icdlnjrcy gnk ylfkc ]LLL+ ounjwn ` ~jcy 9> dlkkcjny nj k` rcj` dày xnp~nð` gn N~ucx`ciilgnjw`k 0<* K` d`jc gn ceu` i~`kloli`g` wnjä` p~n ynu wu`jyxcuw`g` m`il` nk nywn njicjvc|ny cuf`jlr`gcy gn ickcjcy unik~w`gcy nj k`y unflcjny gnjy`dnjwn xcek`g`y gnUnj`jl`+ Y~`el`+ Ou`jicjl` | Ok`jgny* Nu` w`j ~ufnjwn k` jninylg`g p~n m`eä` gnnkkcy | w`j fu`jgny kcy xuceknd`y gn k` cugnj`ilùj gn y~ wuàjylwc+ p~n kcy jcekny | nkiknuc p~n ljyxlu`ucj k` d`uim` m`il` nk nywn w~vlnucj p~n icjingnu icjylgnu`eknygnunimcy ycil`kny ` kcy i`dxnyljcy | e~uf~nyny p~n ickcjlr`ucj k`y j~n$0= K` xucxl` Cugnj Wn~wùjli` o~n ljvlw`g` ` Xu~yl`+ nj nk `ðc 055=+ xcu nk g~p~n xck`ic gn D`rcvl`*0< U~yynkk+K`wn `jilnjw `jg dngl`nv`k xcx~k`wlcj + x* 07=*

QXàf* 576T

v`y wlnuu`y* Nk i`dxnylj`gc dày glnywuc gn N~ucx` nj kcy wu`e`bcy gn gunj`bn |icjywu~iilùj gn glp~ny+ w`j nynjil`kny x`u` k` ucw~u ilùj gn unflcjny jc i~kwlv`g`y+wnjä` p~n e~yi`uyn nj kcy X`äyny E`bcy+ | yn un`klr`ucj nyo~nurcy x`uwli~k`uny x`u``wu`nukcy `k nywn* Xnuc kcy X`äyny E`bcy gnk Jcuwn nu`j ~j uljiùj gn N~ucx` p~n j~ji`m`eä` icjcilgc ~j ylywnd` xucxl`dnjwn ynðcul`k | i~|c i`dxnylj`gc nyw`e` |`d~imc dày kleun gn ceklf`ilcjny ynuvlkny p~n y~y np~lv`knjwny ou`jinyny+ ljfknyny cfnudàjlicy gnk ylfkc ]LL* Xcu w`jwc+ b~jwc ` nkkcy w~vc p~n ynu `inxw`gc nk ¡gnunimcok`dnjic±+ nk i~`k xucjwc nbnuilù ~j ljok~bc fnjnu`k yceun nk nyw`w~wc gnk i`dxnylj`gcickcjl`k+ j~dìuli`dnjwn fnud`jc nj y~ d`|cuä`+ p~n j~ji` m`eä` fcr`gc gn w`kklenuw`g nj y~y wlnuu`y gn culfnj 58* @yä x~ny+ nj nk nywn unilìj ickcjlr`gc n}lywlù xci`

b~ulygliilùj ynðcul`k yceun kcy i`dxnyljcy+ ` p~lnjny yn icjinglnucj `uunjg`dlnjwcymnunglw`ulcy p~n icjkknv`e`j unjw`y nj nyxniln xnuc xci`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc1`gndày+ yn xnudlwlù ` kcy `fuli~kwcuny p~n vnjglnu`j nk ~y~ou~iwc gn y~y x`uink`y |p~n yn o~nu`j gnoljlwlv`dnjwn gn y~y k~f`uny gn `ynjw`dlnjwc* K`y `kgn`y ocud`e`j

Page 148: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 148/181

icd~jlg`gny u~u`kny unflg`y xcu `ki`kgny mnunglw`ulcy -` dnj~gc nk cuf`jlr`gculjlil`k gn k` ndlfu`ilùj, | jc xcu d`jg`wc ynðcul`k* Nyw`y ickcjl`y wu`jyocud`ucjuàxlg`dnjwn wcgc nk dcgnkc `fuäick` gnygn nk Nke` m`yw` nk _äyw~k` | dày `kkà* Ynw`k`ucj ecyp~ny | yn ljwucg~bnucj xcu vnr xuldnu` kcy `u`gcy gn mlnuuc | nk ylywnd`gn ucw`ilùj wulnj`k2 k` f`j`gnuä` unwucinglù | nk i~kwlvc gn fu`jc yn n}wnjglù xcuxuldnu` vnr* Nk icdnuilc gn n}xcuw`ilùj gn d`gnu` yn gny`uuckkù gn ocud` jcw`ekn*E`bc nk ldx`iwc gn nywn xucinyc+ icj y~ xucg~iilùj | y~ n}ingnjwn d~imc dày `kwcy+k` jceknr` ljgäfnj` | k`y ùugnjny gn iu~r`gcy `inxw`ucj xucfunylv`dnjwn k`y jcud`ygn k` `fuli~kw~u` i`dxnylj` ljwucg~ilg`y gnygn nk cnywn* Nj icjyni~njil`+ k`icjglilùj gnk i`dxnylj`gc j`wlvc gn Xckcjl`+ Ecmndl`+ Ylknyl`+ Xcdnu`jl` | gndàyx`äyny+ p~n vnjä` m~jglìjgcyn nj k` ynuvlg~deun gnygn `jwny gnk icdlnjrc gn k`ickcjlr`ilùj fnudàjli`+ n}xnuldnjwù `mcu` ~j` jcw`ekn dnbcu` xcu k` `yldlk`ilùj gnk` icjglilùj gn kcy unilìj kknf`gcy* Dlnjwu`y w`jwc+ kcy i`dxnyljcy xu~yl`jcy+ycdnwlgcy ljlil`kdnjwn ` ynuvlg~deun xcu k` Cugnj Wn~wùjli`+ o~nucj nd`jilx`gcynj nk wu`jyi~uyc gnk ylfkc ylf~lnjwn* K`y `kgn`y `~wùjcd`y+ icj y~y xucxlcy `ki`kgny58 D* Xcyw`j+ ¡Nicjcdli unk`wlcjy enw nnj N`ywnuj `jg Vnywnuj N~ucxn±+ nj Fncooun| E`uu`ikc~fm-icdx*,+ N`ywnuj `jg Vnywnuj N~ucxn g~uljf wmn Dlggkn @fny + Kcjguny+ 0<68+ x* 0?<*

QXàf* 57=T | wule~j`kny+ yn n}wnjglnucj+ k` dcvlklg`g u~u`k yn `dxklù | k` xucg~iwlvlg`g iunilù njk` dlyd` dnglg`*

Nk `~dnjwc nj k` xucg~iilùj gn inun`kny | d`gnu` nywld~kù+ ` y~ vnr+ ~j uny~kw`gcdày ldxcuw`jwn wcg`vä` nj k` ickcjlr`ilùj gnk nywn2 nk iunildlnjwc gn il~g`gny |injwucy icdnuil`kny xcu wcg` k` icyw` gnk Eàkwlic g~u`jwn nk ylfkc ]LLL2 Ucywcia+G`jrlf+ Vlyd`u+ Ulf`+ Gcux`w | Unv`k* Nywcy injwucy ~ue`jcy nu`j icd~j`yljgnxnjglnjwny | w~ue~knjw`y+ icj ~j xuùyxnuc icdnuilc gn n}xcuw`ilùj | ~j` `flw`g`

vlg` xckäwli`* Gnk dlydc dcgc p~n nk ¡gnunimc ok`dnjic± m`eä` ldx~ky`gc k` dnbcu`nj k`y unk`ilcjny ycil`kny gn k` `fuli~kw~u` ljgäfnj`+ `yä w`delìj nk ¡gnunimcfnudàjlic±+ i`ki`gc gn k` I`uw` gn D`fgne~ufc+ nbnuilù ~j ljok~bc `jàkcfc nj nknyw`w~wc gn k`y il~g`gny wu`glilcj`kny gnk nywn* Nyxnil`kdnjwn nj Xckcjl`+ k`yil~g`gny p~n mcyxng`ucj icj ouni~njil` ` ldxcuw`jwny ickcjl`y gn icdnuil`jwny |`uwny`jcy fnud`jcy unilelnucj `mcu` kcy Gnunimcy gn D`fgne~ufc2 Xcrj`j+ Iu`icvl`

| k` unilnjwndnjwn o~jg`g` _ uycvl` o~nucj enjnolil`ul`y gn nywn xucinyc 50* NjEcmndl`+ kcy e~uf~nyny fnud`jcy iun`ucj ~j` ung dày gnjy` gn ickcjlr`ilùj~ue`j`+ e`y`g` nj k`y ljg~ywul`y dljnu`y | dnw`kòufli`y gn k` rcj` | icj ~j`x`uwlilx`ilùj dày ldxcuw`jwn gn `uwny`jcy | icdnuil`jwny imnicy* @yä x~ny+ nj nkylfkc ]LLL nk nywn ickcjl`k o~n k` ycilng`g oucjwnulr` gnk on~g`klydc n~ucxnc+xuc|niilùj ldxunylcj`jwn gn y~ xucxlc glj`dlydc n}x`jylvc+ p~n `k dlydc wlndxcw~vc yceun nk ylywnd` mnud`jc `kf~j`y gn k`y vnjw`b`y p~n k`y ycilng`gny oucjwnulr`y

gnk i`xlw`klydc n~ucxnc m`euä`j gn wnjnu nj @dìuli` | Cin`jä`2 d`|cu lf~`kg`g |dcvlklg`g* I`uywnj uny~dn `yä k`y i`u`iwnuäywli`y gn y~ xuldnu xnuäcgc2 ¡Nk ylywnd`xucxl`dnjwn ynðcul`k+ icj y~y unywuliilcjny ` k` klenuw`g | y~y b~ulygliilcjny xulv`g`y+jc o~n wu`jyonulgc `k nywn+ icdc w`dxcic kc o~n k` ynuvlg~deun* K` xcylilùj gn kcyi`dxnyljcy o~n d~imc dnbcu gn kc p~n nu` nj Ciilgnjwn+ | nywc ljik~ä` w`delìj ` k`xcek`ilùj `~wùiwcj`* K`y glonunjil`y gn ik`yn nj nk nywn nu`j dnjcy uäflg`y2 kcyjcekny yn wu`yk`g`e`j ` k`y il~g`gny | yn icjvnuwä`j nj e~uf~nyny+ dlnjwu`y kcye~uf~nyny `gp~luä`j olji`y | kcy `ki`kgny gn k`y `kgn`y wnjä`j on~gcy* Wcg` k`nywu~iw~u` gn k` ycilng`g+ icdc xcgä` nyxnu`uyn gn ~j` rcj` ickcjl`k+ nu` d~imc dàykleun | okn}lekn p~n nj N~ucx` ciilgnjw`k* Yùkc x`uniä` i~nywlùj gn wlndxc p~n nk nywngnb`u` gn nyw`u `wu`y`gc | x`y`u` ` xnuwnjninu ` k`y x`uwny dày gny`uuckk`g`y gnN~ucx`*50 Ucfnu Xcuw`k+Kny Yk`vny + X`uäy+ 0<?>+ x* 6>*

QXàf* 57<T

Page 149: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 149/181

J`w~u`kdnjwn+ nywc |` xcgä` `xkli`uyn ` k`y il~g`gny m`jynàwli`y gn k` icyw` gnkEàkwlic+ nyxnil`kdnjwn ` k`y il~g`gny vnjg`y | ` G`jrlf± 55*

U~yl`+ p~n p~ngù dày `kkà gn kcy icjoljny gn k` xnjnwu`ilùj fnudàjli`+ n}xnuldnjwù+ylj nde`ufc+ g~u`jwn nywcy ylfkcy ~j` nvck~ilùj icj `kf~jcy x`u`knkcy i~ulcycy+`~jp~n icj ~j ulwdc glonunjwn | nj ~j glonunjwn icjwn}wc* Nywn onjùdnjc o~n nkuny~kw`gc gn k` gnyljwnfu`ilùj gnk Nyw`gc gn Alnv nj kcy ylfkcy ]LL | ]LLL e`bc k`xunylùj gn k`y gnyfu`il`y n}wnuj`y | k`y gnelklg`gny ljwnuj`y* Icdc |` mndcy vlywc+k`y iu~r`g`y icuw`ucj k`y u~w`y icdnuil`kny gnk d`u Jnfuc ` Icjyw`jwljcxk` | nkd~jgc lykàdlic+ nj k`y p~n wu`glilcj kdnjwn m`eä` okcunilgc nk icdnuilc gn Alnv*Gnygn nk nywn+ k`y icuunuä`y gn kcy i~d`jcy icjywlw~ä`j ~j` icjwlj~` `dnj`r`+dlnjwu`y p~n nj nk ljwnulcu nk ylywnd` gnk ¡ynjlcu`wc± gn kcy xuäjilxny icjg~bc ` ~j`d`u`ð` gn f~nuu`y | gnyùugnjny ilvlkny 59* Nk dlydc Alnv o~n y`p~n`gc ` dngl`gcygnk ylfkc ]LLL xcu nk xuäjilxn gn Y~rg`k* Ynwnjw` `ðcy gnyx~ìy yn `e`wlù icdc ~jm~u`iàj k` òkwld` fu`j ljv`ylùj jùd`g` xucingnjwn gnk @yl` injwu`k2 xuàiwli dnjwnwcg` U~yl`+ n}inxwc k` rcj` gnk jcucnywn+ o~n `yck`g` | ycb~rf`g` xcu kcy dcjfcknyxcic wlndxc gnyx~ìy gn k` d~nuwn gn Fnjfly B`j* P~lrà ~j` gìild` x`uwn gn k`xcek`ilùj xnunilù nj nywn gny`ywun* Y~ icjyni~njil` o~n ~j i`delc xnud`jnjwn nj nk

nbn gn k` ilvlklr`ilùj u~y`+ p~n yn wu`yk`gù gn k` i~nji` gn Alnv ` kcy ecyp~ny m`yw`njwcjiny gnym`elw`gcy | väufnjny gnk wulàjf~kc gnk Ca`$_ckf`+ nj nk jcunywn+`xuc}ld`g`dnjwn `k dlydc wlndxc p~n yn `dxkl`e`j k`y olkwu`ilcjny gndcfuàoli`y `wu`vìy gnk Nke`*

Nj k` unicdxcylilùj fu`g~`k gn k` ocud`ilùj ycil`k u~y` nj nk jcunywn w~vlnucj k~f`ud~imcy noniwcy ycil`kny lgìjwlicy ` kcy p~n m`eä`j i`u`iwnulr`gc ` k` rcj` gnkEàkwlic* K` ucw~u`$55 O* K* I`uywnj+Wmn culfljy co Xu~yyl` + C}ocug+ 0<>7+ x* ==*59 Gvcujla counin gcy n}xkli`ilcjny icjwu gliwcul`y gnk ylywnd` x`wuldcjl k gn Alnv+ nyxnil`kdnjwnljwulji`gc+ p~n icjg~bc ` nywcy gnyùugnjny* Nj ~j xuldnu dcdnjwc kc `wule~|n ` ~j` ljywlw~ilùjfnudàjlic$nyi`jglj`v`+ nk w`jlywu| + xcu nk p~n ~j ynðcu jc nu` y~inglgc xcu y~ mlbc+ yljc xcu y~ mnud`jcdnjcu+ | ìywn xcu y~ yceuljc d`|cu+ ljywlw~ilùj p~n yùkc yn nji~njwu` njwun kcy vàjg`kcy gn Àouli` | kcy`ynjw`dlnjwcy jùuglicy gn Nyicil`* Xnuc+ nj cwuc k~f`u+ Gvcujla kc `yldlk` ` k` bnu`up~ä` gnk ¡ynjlcu`wc±gn kcy g~p~ny Xl`yw` gn Xckcjl` | ` kcy ylywnd`y imnicy gn y~inylùj gnk ylfkc ]LL | `olud` p~n nu` ~jxuljilxlc nyk`vc nk p~n ~j x`äy o~nyn x`wuldcjlc gn k` i`y` gcdlj jwn+ i~|cy dlndeucy gnenuä`jx`uwlilx`u wcgcy b~jwcy nj y~ fcelnujc* Icdxàunyn Wmn Yk`vy2 Wmnlu n`uk| mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + x* 509+

| Wmn Yk`vy lj N~ucxn`j mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + xx* 058$0*

QXàf* 5>8T

ilùj | ickcjlr`ilùj gn v`ywcy nyx`ilcy gnyxcek`gcy gnw~vlnucj k` d`uim` gnki`dxnylj`gc u~yc m`il` k` gnxnjgnjil ynuvlk xnud`jnjwn+ p~n |` nyw`e` d~|`v`jr`g` nj kcy òkwldcy ylfkcy gnk Nyw`gc gn Alnv* Kcy xuäjilxny yn vlnucj ceklf`gcy `couninu n}njilcjny gn i`uf`y+ gnunimcy icd~j`kny | dcvlklg`g xnuycj`k ` kcyi`dxnyljcy x`u` ljg~ilukcy ` `ynjw`uyn nj k`y wlnuu`y unilnjwndnjwn gnyeucr`g`y*Kcy jcekny | kcy dcj`ywnulcy ylf~lnucj nk dlydc i`dljc+ `~jp~n icj icjwucknyynðcul`kny dày nywuliwcy yceun k`y j~nv`y `kgn`y* K` `~wculg`g xckäwli` yn y~eglvlglù |on~g`klrù wcg`vä` dày njwun kcy ynðcuny wnuulwcul`kny+ dlnjwu`y p~n kcy i`dxnyljcyicjynf~ä`j ~j` d`|cu klenuw`g 57* I~`jwc d`|cu o~n k` knb`jä` gn k`y xuljilx`kny yngnygn xcgnu xckäwlic nj k` unflùj injwu`k+ d`|cu o~n w`delìj nk fu`gc gn klenuw`g p~n nki`dxnylj`gc icjylf~lù gn ny` ocud`2 k` klenuw`g o~n dày xknj` nj kcy undcwcyecyp~ny gnk jcuwn+ gcjgn k`y b~ulygliilcjny ynðcul`kny yùkc kknf`e`j gn ocud`nyxcuàgli`* @k dlydc wlndxc+ nk i`delc gnk nbn gndcfuàolic | nicjùdlic gnk x`äym`il` nk wulàjf~kc gnk Ca`$_ckf` nywld~kù njcudndnjwn ` k`y il~g`gny icdnuil`kny gnJcvfcucg | Xyacv+ nj nk jcucnywn+ nj k` rcj` ljwnudngl` njwun U~yl` | k` Klvcjl`

ickcjlr`g` xcu kcy fnud`jcy* @ x`uwlu gn njwcjiny+ k` U~yl` injwu`k y~dljlywuù inun`k`k ldxnulc icdnuil`k gn Jcvfcucg+ icj y~y n}`iilcjny wule~w`ul`y ` k`y wule~yy~eàuwli`y gnk jcuwn | y~ x`xnk o~jg`dnjw`k nj nk icdnuilc gnk Eàkwlic* @~jp~nunflg` xcu ~j` `y`dekn` d~jlilx`k+ Jcvfcucg jc nu` nj un`klg`g ~j icd~j`

Page 150: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 150/181

dnui`jwlk icdx`u`ekn ` k`y il~g`gny fnudàjli`y gn k` icyw`2 nk vnwn nyw`e` gcdlj`gcxcu kcy wnuu`wnjlnjwny ec|`ugcy+ d~| glywljwcy gn kcy e~uf~nyny gn k` M`jy`* Yljnde`ufc+ k` ljok~njil` fnudàjli` nu` d~| xcgnucy` nj k` il~g`g+ p~n wnjä` ~j``dxkl` icd~jlg`g gn icdnuil`jwny n}wu`jbnucy | ‗i`yc òjlic nj k`y il~g`gny u~y`ygn `jwny c gnyx~ìy‗ ~j ylywnd` gn fundlcy x`u` y~y `uwny`jcy ljyxlu`gc njCiilgnjwn* Jcvfcucg counilù+ x~ny+ nk nyk`eùj nywu`wìflic p~n ~jlù ` U~yl` | ` k`ycwu`y wlnuu`y gn N~ucx` culnjw`k nj ~j ylywnd` nicjùdlic ljwnuicd~jli`gc*57 M`| ~j e~nj `jàklyly gn nywn gcekn xucinyc nj nk njy`|ù gn D`ui Yrnownk+ ¡@yxniwy co U~yyl`jon~g`klyd±+ nj U~ymwcj Ic~kecuj -icdx*,+ On~g`klyd lj mlywcu| + Xuljinwcj+ 0<>?+ xx* 0?<$69*

QXàf* 5>0T

7* K@ IULYLY NJ NK NYWN

Nj nk nywn+ k` iulyly gnk on~g`klydc n~ucxnc icdnjrù gnyx~ìy+ | xuce`ekndnjwn y~ygldnjylcjny `eyck~w`y o~nucj dày dlwlf`g`y+ dlnjwu`y p~n nj U~yl` yn nyi`kcjùynfòj ~j` glonunjwn yni~njil` wndxcu`k* Xnuc+ nj i~`kp~lnu i`yc+ y~ ldx`iwc unk`wlvco~n xcylekndnjwn y~xnulcu xcup~n `oniwù ` ~j` nywu~iw~u` ycil`k dày unilnjwn | dày

ouàflk p~n k` gn Ciilgnjwn* Nk fckxn o~n dày glo~yc+ xnuc k` unylywnjil p~n njicjwuùo~n dày gìelk* Ny jniny`ulc wnjnu xunynjwny nycy gcy `yxniwcy icjwu`gliwculcy gn k`iulyly fnjnu`k nj nk nywn+ xcup~n yck`dnjwn y~ icdelj`ilùj m`in ljwnklflekn y~nvck~ilùj | y~ uny~kw`gc olj`k* Kcy nyw~glcy icjvnjilcj`kny wlnjgnj ` ylw~`u wcg` k`gnxunylùj on~g`k gn kcy ylfkcy ]L_ | ]_ gnjwuc gn ~j` iulyly nicjùdli` icjwljnjw`kljicuuniw`dnjwn icjylgnu`g` mcdcfìjn`* Ylj nde`ufc+ ny nvlgnjwn ` xuldnu` vlyw`p~n nk dni`jlydc eàylic gn k` iulyly on~g`k nj Ciilgnjwn ‗~j ¡`v`jin n}inylvc± | ~j¡`w`yic± gn k`y o~nur`y gn xucg~iilùj nj nk dlydc kädlwn gn k`y unk`ilcjny ycil`kny gnxucg~iilùj n}lywnjwny+ p~n icjg~bc ` ~j ick`xyc gndcfuàolic | ` ~j` uninylùjnicjùdli`‗ jc xcgä` unxucg~iluyn nj nk nywn* X~ny `p~ä k` ldxk`jw`ilùj gn j~nv`ywìijli`y `fu`ul`y | gn ~j` j~nv` ocud`ilùj ycil`k nu` wcg`vä` unk`wlv`dnjwn unilnjwn

| jc m`eä` `ki`jr`gc nj `eyck~wc kcy kädlwny gn y~ xcylekn n}x`jylùj* K` gnjylg`g gny~xnuxcek`ilùj p~n n}lywä` nj Ciilgnjwn nj 0988 nu` gnyicjcilg` nj nk nywn* Fu`jgnyrcj`y gn wlnuu` i~kwlv`ekn wnjä`j p~n ynu gnyeucr`g`y wcg`vä` ` kc k`ufc gnk _äyw~k` |nk Cgnu i~`jgc |` nyi`yn`e`j k`y wlnuu`y d`uflj`kny nj wcujc `k Ulj+ nk Kclu` c nkWàdnyly* Nu`+ x~ny+ d~| xcic xuce`ekn k` yld~kwàjn` unxnwlilùj njgùfnj` nj nk nywngn k` iulyly gn Ciilgnjwn* Nj un`klg`g+ g~u`jwn ~j k`ufc xnuäcgc gnk ylfkc ]L_+ Xckcjl`

| Ecmndl` x`uniä`j m`enu `ki`jr`gc y~ `xcfnc xckäwlic | i~kw~u`k* K` ilvlklr`ilùj~ue`j` imni` kknfù ` y~ `xcfnc e`bc k` i`y` gn K~}nde~ufc+ `jwny gn y~ vnuwlfljcy`i`äg` nj k` Klf` gn kcy E`ucjny | k`y f~nuu`y m~ylw`y 0* Nj y~0 G~u`jwn nywn xnuäcgc+ k` xucyxnulg`g gn Ecmndl` yn e`yù nj nk gnyi~euldlnjwc gn k`y dlj`y gn xk`w` gnA~wj` Mcu`+ p~n yn icjvluwlnucj

QXàf* 5>5Teunvn unyxk`jgcu e`bc I`ukcy L_+ Ecmndl` o~n k` Ecufcð` gn N~ucx` culnjw`k* Xckcjl`yn kleuù gn k` fu`j xnywn | y`klù vnjingcu` gn k` f~nuu` gn kcy Wunin @ðcy1 I`yldlucLLL o~n nk icjwndxcuàjnc | np~lv`knjwn gn I`ukcy L_1 k` i`y` gn kcy B`fnkkùj ~jlù `Xckcjl` icj Klw~`jl` x`u` ocud`u nk d`|cu Nyw`gc wnuulwcul`k gnk icjwljnjwn* W`delìjnj M~jfuä`+ kcy un|ny `jfnvljcy+ I`ukcy Ucenuwc | K~ly L cuf`jlr`ucj ~j` xcgnucy`dcj`up~ä` on~g`k+ i~|` ljok~njil` | xunywlflc o~nucj icjylgnu`ekny nj wcgc nk nywn |p~n e`bc K~ly p~ngù ~jlg` ` Xckcjl` nj ~j` ~jlùj xnuycj`k* Xnuc nyw` vlw`klg`gxckäwli` jc xcgä` unylywlu d~imc wlndxc `k i`delc gn ikld` nicjùdlic p~n yn xucg~bcnj wcg` N~ucx` culnjw`k+ unr`f`gc unyxniwc `k gn Ciilgnjwn xnuc vlylekndnjwn klf`gc` ìk+ x~ny ny nvlgnjwn p~n ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]_ m`eä` ~j` gnxunylùj nj `de`yx`uwny gn N~ucx`*

³I~àkny o~nucj k`y vnug`gnu`y u`rcjny gn k` iulyly nj nk nywn3 @jwn wcgc+

Page 151: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 151/181

j`w~u`kdnjwn+ nj nk v`ywc `uic gn kcy wnuulwculcy `oniw`gcy xcu k` ickcjlr`ilùjfnudàjli` yn xucg~bc nk unxnjwljc icuwn gn wcgc nk ldx~kyc nicjùdlic | gndcfuàolicwu`jydlwlgc xcu nkk`* I~`jgc kcy injwucy gnk on~g`klydc nj Ciilgnjwn p~ng`ucj`wu`x`gcy nj ~j `dxklc ounjwn xcu k` uninylùj+ y~ xuc|niilùj yceun k`y wlnuu`youcjwnulr`y gnk nywn yn gnelklwù nj k` dlyd` dnglg`* Nk ädxnw~ gn k` ickcjlr`ilùjglydlj~|ù | yn gnyv`jnilù* @ xuljilxlcy gnk ylfkc ]L_ |` `x`unilnucj k`y yljlnywu`yynð`kny gn `kgn`y gnylnuw`y | i`dxcy `e`jgcj`gcy nj Eu`jgnde~ufc | Xcdnu`jl`+p~n nj x`uwn yn gneä`j ` k` dlfu`ilùj dày m`il` nk nywn gn ~jcy i`dxnyljcy p~nm`eä j iunilgc `icyw~deu`gcy ` k` dcvlklg`g* Xnuc w`kny gnyxk`r`dlnjwcy ljgli`e`jnj yä dlydcy ~jc gn kcy xnklfucy gn wcgc nk xucinyc ickcjlr`gcu* Xunily`dnjwn xcup~nk` wlnuu` nu` `e~jg`jwn+ xcgä` ynu n}xkcw`g` g~u`jwn eunvn wlndxc | `e`jgcj`g`gnyx~ìy+ ynfòj ~j xucinyc uni~uunjwn gnk wlxc p~n m`euä` gn nucylcj`u k` wlnuu` njcwucy icjwljnjwny | ìxci`y* K` wlnuu` `unjcy` gnk klwcu`k eàkwlic nu` nyxnil`kdnjwnxucxnjy` `k `fcw`dlnjwc+ ` jc ynu p~n unilelnu` ~j wu`w`dlnjwc i~lg`gcyc+ | `p~äw`delìj k` lj~jg`ilùj | k` nucylùj `v`jr`ucj x`~k`wlj`dnjwn* @gndày+ nk gnyinjycnj kcy xunilcy gn kcy inun`kny nj Ciilgnjwn ` i`~y` gn k` vnuwlfljcy` i`äg` gn k`gnd`jg` `oniwù ljnvlw`ekndnjwn `k nywn+ gcjgn |` m`eä` icdnjr`gc ~j dcgnywcicdnuilc gn n}xcuw`ilùj gn fu`jc* Nk äjglin gn kcy xunilcy gnk injwnjc nj Aÿjlfyenuf

g~$nj nk xuljilx`k xucg~iwcu gn N~ucx` gnyx~ìy gnk `ðc 0988+ i~`jgc nj nk unywc gn kcy x`äyny yn xucg~bc~j gnyinjyc fnjnu`k2 U* U* Enwwy+ ¡Wmn ycil`k unvck~wlcj lj Ecmndl` `jg Dcu`vl` lj wmn k`wnu Dlggkn

@fny±+X`yw `jg Xunynjw + jòd* 5+ jcvlndeun gn 0<>5+ x* 90*

QXàf* 5>9T

u`jwn nk ylfkc ylf~lnjwn unoknbù icj wcg` olgnklg`g nk gnyinjyc gn kcy xunilcy gn wulfcunflywu`gcy nj k`y il~g`gny gn Ciilgnjwn 5* @k dlydc wlndxc+ | icdc |` mndcy glimc+kcy nywu`jf~k`dlnjwcy nj k`y wìijli`y dljnu`y `oniw`ucj ` kcy ywciay gn dnw`kny`i~ð`ekny nj wcgc nk icjwljnjwn+ `~jp~n k`y dlj`y gn Ecmndl` yn vlnynj dnjcy`oniw`g`y p~n k`y gn Y`bcjl`* K` gnv`k~`ilùj gn k` dcjng` | nk gnyinjyc gn k`y unjw`yynðcul`kny+ vlv`dnjwn ynjwlg`y nj Eu`jgnde~ufc+ Xckcjl` | cwucy x`äyny+ o~nucj nkicdòj uny~kw`gc* Nk nywn jc yn vlc kleun w`dxcic gn kcy `rcwny p~n nj Ciilgnjwn`icdx`ð`ucj ` k` fu`j iulyly+ kcy wnuulekny ¡noniwcy± gn k` gnxunylùj+ p~n ynicjvluwlnucj nj k`y ¡i`~y`y± gn y~ unlwnu`ilùj* K` xnywn+ nk m`deun | k` f~nuu``yck`ucj k`y kk`j~u`y gnk nywn jc dnjcy p~n k`y gnk cnywn* Njwun kcy `ðcy 0978 | 07<8m~ec 00 eucwny ldxcuw`jwny gn xnywn nj Xu~yl`9 | 58 nxlgndl y nj U~yl gnygn 09>8` 07>8 72 nk dlydc dcj`ui` dcyicvlw` Yldnùj d~ulù ` i`~y` gn nkk`+ b~jwù icj y~mnud`jc | gcy mlbcy+ nj nk `ðc 09>9* Yùkc Xckcjl`+ njwun k`y fu`jgny rcj`y gn N~ucx`+yn kleuù nj fnjnu`k gn k` xnywn jnfu`* Ecmndl` jc o~n w`j `ocuw~j`g`* Nj Xu~yl`+ k`yd`k`y icynim`y gn 0796$< o~nucj k`y xncuny nj ~j ylfkc* Dlnjwu`y w`jwc+ k`y k~im`ydlklw`uny `yck`e`j wcg`y k`y unflcjny ldxcuw`jwny gnk nywn* Kcy cwcd`jcy ljv`glnucj

Ynuel` | E~kf`ul` ` olj`kny gnk ylfkc ]L_+ ycdnwlìjgck`y ` ~j` mlywcul` kci`k `x`uw`g`gn k` gnk unywc gn N~ucx`* Dày gn 0>8 i`dx`ð`y yn kleu`ucj nj U~yl` icjwu` kcydcjfckny+ klw~`jcy+ fnud`jcy+ y~nicy | eòkf`ucy* K`y icjwlj~`y icuunuä`y | e`w`kk`youcjwnulr`y gnyxcek`ucj k`y rcj`y ylw~`g`y njwun Eu`jgnde~ufc | Xcdnu`jl`* K`yo~nur`y xck`i`y `xk`yw`ucj ` k` Cugnj Wn~wùjli` nj Fuûjn `kg+ nj nk `ðc 0708+ icj~j nbìuilwc unik~w`gc nj wcg` k` N~ucx` culnjw`k+ n ljv`glnucj Xu~yl` nj kcy `ðcy0707+ 0758 | 0790$9* Gnyx~ìy gn gcy gìi`g`y gn ~j` x`r xuni`ul` icdnjrù nj 07>9nk icjokliwc olj`k+ d~imc dày dcuwäonuc2 k` f~nuu` gn kcy Wunin @ðcy+ p~n mlrc xng`rcy` k` Cugnj Wn~wùjli` | `uu~ljù icdxknw`dnjwn ` Xu~yl` culnjw`k xcu ~j` fnjnu`ilùj*K` gnyxcek`ilùj | k` gnynuilùj d`ylv` gn kcy i`dxcy o~n nk uny~kw`gc olj`k gn nyw`onucr | xuckcjf`g` k~im`* Nj Ecmndl`+ k`y k`uf`y f~nuu`y m~ylw`y gn xuljilxlcy gnkylfkc ]_ w~vlnucj nk dlydc noniwc `k xucvci`u k` gni`gnjil` | x~kvnulr`ilùj gn k`nicjcdä` u~u`k ` dnglg` p~n kcy nbìuilwcy ulv`kny `v`jr`e`j | unwucingä`j xcu y~ywlnuu`y* Xnuc5 _ j E`wm+ Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + x* 09<*

Page 152: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 152/181

9 I`uywnj+ Wmn culfljy co Xu~yl` + x* 089*7 Ek~d+Kcug `jg xn`y`jw lj U~yyl` + x* ?8*

QXàf* 5>7T

nywn y~xundc gu`d` gn k` E`b` Ng`g Dngl` jc yn kldlwù òjli`dnjwn ` k`y wlnuu`yimni`y* Nk ndxnu`gcu Ynflyd~jgc unik~wù xcu wcg` N~ucx` m~nywny `y`k`ul`g`y x`u`

`xk`yw`u k`y ljy~ufnjwny klf`y m~ylw`y+ dlnjwu`y kcy nbìuilwcy w`eculw`y gn Xucicxlù nkU`x`gc n}wnjgä`j k` f~nuu` icjwu` nk Ldxnulc | k` Lfknyl` m`yw` nk ljwnulcu gn @~ywul`+Nykcv`p~l`+ Y`bcjl`+ Ylknyl`+ Eu`jgnde~ufc+ Xckcjl` | Xu~yl`1 y~y ick~dj`ylwljnu`jwny | y~y xk`w`ocud`y x`u` nk wu`jyxcuwn gn i`ðcjny `eulnucj ~j` ynjg` gngnywu~iilùj ` kc k`ufc gn wcgc nk i`dljc m`il` Knlxrlf+ J~undenuf+ Enukäj | G`jrlf*

Xcu cwu` x`uwn+ dlnjwu`y k`y unenklcjny ycil`kny gn Ciilgnjwn vljlnucj gnyx~ìy gn kcyicjokliwcy dlklw`uny+ c o~nucj ljilgnjwny `k d`ufnj gn nkkcy -k` fu`j b`ip~nuln ,+ nj nknywn `decy nyw~vlnucj ljn}wuli ekndnjwn ~jlgcy2 k`y fu`jgny f~nuu`y | k`yljy~uuniilcjny ocud`ucj ~j` dlyd` icy`* K`y gcy fu`jgny icjok`fu ilcjny gnkEàkwlic | Ecmndl` o~nucj w`delìj vlcknjw`y f~nuu`y ilvlkny* Nj Nudk`jg+ kcyi`dxnyljcy yn unenk`ucj g~u`jwn ~j` eunvn x`~y` gnk icjokliwc xu~yl`jc$xck`ic* K`dlyd` f~nuu` gn kcy Wunin @ðcy o~n ~j` y`kv`bn | fnjnu`klr`g` ljy~uuniilùj ycil`k njk` p~n k`y il~g`gny icdnuil`kny gn G`jrlf | Wcu~j yn `kl`ucj icj kcy fu`jgnyxucxlnw`ulcy u~u`kny | icj gnyxl`g`gcy n ljicjwuck`gcy dnuinj`ulcy nj ~j` unenklùji~|c cebnwlvc o~n nk gnuuci`dlnjwc gn k` e~uciu`il` dlklw`u gn k` Cugnj Wn~wùjli`* @ olj kny gnk ylfkc ]L_+ Ecmndl` o~n w`delìj nyinj`ulc gn w~ue~knjwcy icjokliwcyynðcul`kny g~u`jwn nk unlj`gc gn Vnjinyk`c L_+ icj e`jg`y nuu`jwny gn `ynyljcy `y~nkgc ucjg`jgc xcu kcy i`dxcy nj e~yi` gn ecwäj1 nj nyw`y y~il`y xnkn`y o~n gcjgn

B`j Ŵlźa`+ nk o~w~uc icd`jg`jwn gn k` i`~y` m~ylw`+ mlrc y~ njwunj`dlnjwc dlklw`u`jwny gn ynuvlu nj ~j fu~xc p~n k~imc nj Fuûjn `kg `k k`gc gnk dcj`ui` xck`ic*Ljdngl`w`dnjwn gnyx~ìy+ gn 070< ` 0797+ n}xkcw`ucj k`y f~nuu`y m~ylw`y+ onjùdnjcylj xuningnjwny nj k` mlywcul` dnglnv`k p~n ~jlù ` e~uf~nyny+ xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+`uwny`jcy | i`dxnyljcy icjwu` kcy wnuu`wnjlnjwny jcekny+ kcy x`wulilcy ~ue`jcy+ k`glj`ywä` | kcy nbìuilwcy n}wu`jbnucy nj ~j` n}wu`cuglj`ul` k~im` ycil`k | xucwcj`ilcj`ke`bc k`y e`jgnu`y gn k` unklflùj >* Kcy> Oungnulia Mn|d`jj+ Bcmj Rlra` `jg wmn M~yylwn Unvck~wlcj + Xuljinwcj+ 0<?>+ ny k` xuljilx`k ceu` yceunk`y f~nuu`y m~ylw`y p~n x~ngn njicjwu`uyn nj ~j lglcd` jc imnic* Nyw~glc iàklgc | elnj nyiulwc+ nyn}inylv`dnjwn eunvn nj kcy `jàklyly ycil`kny | yn gnwlnjn nj k` d~nuwn gn Ŵlźa` nj 0757* Mn|d`jjy~eu`|` icj wcgc `ilnuwc ìk i`uàiwnu ylj xuningnjwny gn k` ljy~uuniilùj m~ylw`+ xnuc lji~uun nj ~j`j`iucjlydc `k xunwnjgnu p~n o~n k` xuldnu` gn k` fu`j i`gnj` gn unvck~ilcjny dcgnuj`y+

QXàf* 5>>T

@uwäi~kcy gn k` icd~jlg`g gn kcy xceuny u~u`kny p~n o~jg`ucj k` il~g`g gn Wàecu nj

k`y icklj`y gn Ecmndl` n}xuny`j+ p~lrà+ nk fulwc dày xuco~jgc nj e~yi` gn ~j`ldxcylekn klenu`ilùj gn wcg` k` mlywcul` gnk on~g`klydc n~ucxnc ?* Nk dlknj`ulydcu`gli`k o~n y~xuldlgc d~| xucjwc gnjwuc gnk ekcp~n m~ylw`+ xnuc k` kn`kw`g gn kcyi`dxnyljcy | `uwny`jcy p~n xucvn|nucj gn yckg`gcy ` k` i`~y` m~ylw`+ e`bc y~yglulfnjwny Ŵlźa` | Xucicxlc+ jc v`ilkù* P~ljin `ðcy w~vlnucj p~n x`y`u `jwny gn p~nnyw` ljyùklw` ljy~uuniilùj `ud`g`+ p~n gnx~yc ` ~j ndxnu`gcu+ gny`olù `k x`x`gc |gnuucwù ` iljic iu~r`g`y njvl`g`y icjwu` nkk`+ o~nu` olj`kdnjwn ycoci`g` | nk x`äyuni~xnu`u` ~j` x`r dcule~jg`* @ xuljilxlcy gnk ylfkc ]_+ k`y cwucu` o~nuwnydcj`up~ä`y gn Xckcjl`+ Ecmndl` | M~jfuä` yn m`eä`j gnyljwnfu`gc nj dnglc gn k`~y~ux`ilùj | nk gnycugnj ynðcul`k | y~y iunilnjwny xunylcjny yceun nk i`dxnylj`gc* @ dngl`gcy gn ylfkc yn xucg~bc ~j` eunvn | iccuglj`g` uni~xnu`ilùj nj kcy wuny x`äynyicj k` y~elg` `k wucjc gn Bcufn gn Xcg eu`g| nj k`y wlnuu`y imni`y+ k` gn D`wä`yĞ Icuvljc nj M~jfuä` | nk unlj`gc gn I`yldluc L_ nj Xckcjl`+ wcgcy nkkcy ycenu`jcyicdxnwnjwny p~n g~u`jwn ilnuwc wlndxc unyw`eknilnucj k` `~wculg`g un`k+ gnwnjlnjgcnk `v`jin m`il` k` ou`fdnjw`ilùj jcelkl`ul`* Xnuc ` olj`kny gnk ylfkc kcy wuny unljcy

Page 153: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 153/181

Page 154: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 154/181

K` gnxunylùj `fuäick` w~vc nj nk nywn ~j` j~nv` | o`w`k icjyni~njil`* K`y il~g`gnyicdnuil`kny gnk Eàkwlic+ Xckcjl` | U~yl`+ dày unilnjwny | dnjcy uce~yw`y+ o~nucjd~imäyldc dnjcy i`x`iny gn unylywlu k` unxnjwlj` nyi`ynr | icjwu`iilùj gn y~njwcujc u~u`k p~n kcy dày fu`jgny | dày `jwlf~cy injwucy ~ue`jcy gn Ciilgnjwn*Nywcy unxunynjw`j+ nj noniwc+ nk òjlic yniwcu ldxcuw`jwn gn k` nicjcdä` ciilgnjw`kp~n ` xny`u gn wcg`y y~y iulyly `v`jrù icjyw`jwndnjwn+ njwun w~d~kwcy xcx~k`uny |e`ji`uucw`y+ g~u`jwn kcy ylfkcy ]L_ | ]_* Gn mnimc+ | ` xny`u gn k`y d~nuwny i`~y`g`yxcu nxlgndl`y | m`deuny+ k` xcek`ilùj ~ue j` wcw`k gn N~ucx` ciilgnjw`kxuce`ekndnjwn iunilù m`yw` nk `ðc 07>8* K`y il~g`gny gnk nywn+ ylj nde`ufc+ nyw`e`jd~imc dày n}x~nyw`y* K`y il~g`gny gn k` M`jy` p~lrà lf~`k`ynj m`il` nk `ðc 0988 `kcy x~nuwcy lw`kl`jcy nj y~ vck~dnj gn wu`jy`iilcjny* Ylj nde`ufc+ nk v`kcu gn y~icdnuilc+ p~n yn icdxcjä` yceun wcgc gn ldxcuw`ilcjny gn x`ðcy | n}xcuw`ilcjny gnxucg~iwcy `fuäick`y ocunyw`kny | j`w~u`kny -d`gnu`+ iàð`dc+ inu` | xlnkny,+ nu`d~imc dnjcu 081 jc ny xunilyc gnilu p~n ny`y il~g`gny jc icjwuck`e`j jljfòj icjw`gc u~u`k* @gndày+ `mcu` yn njounjw`e`j icj k` ljwnjy` icdxnwnjil` d`uäwld` gnMck`jg`2 kcy e`uicy mck`jgnyny icdnjr`ucj ` j`vnf`u xcu nk Yc~jg nj nk ylfkc ]L_+ |` olj`kny gnk ]_ unflywu`e`j nk 68 xcu ilnjwc gnk wuàolic p~n kc `wu`vny`e`*Xunily`dnjwn x`u` njounjw`uyn ` nywn unwc+ k`y il~g`gny fnudàjli`y+ gnygn Kûenia `

Ulf`+ icjywlw~|nucj ocud`kdnjwn nj nk `ðc 09?6 k` Klf M`jynàwli`* Xnuc k`ongnu`ilùj jc kny yluvlù x`u` j`g`* Icflg`y njwun k` icdxnwnjil` mck`jgny` xcu d`u |k` gnxunylùj `fuäick` xcu wlnuu`+ k`y il~g`gny gn k` M`jy` p~ng`ucj gnoljlwlv`dnjwnx`u`klr`g`y* \ icj y~ gni`gnjil` gny`x`unilù k` i`~y` xuljilx`k gn k` vlw`klg`gicdnuil`k gn k`y kci`klg`gny ylw~`g`y dày `kkà gnk Nke`*

Nyw` gnelklg`g gn k`y il~g`gny o~n k` i`~y` o~jg`dnjw`k p~n xnudlwlù ` kcy jcekny`gcxw`u ~j` yck~ilùj x`u` k` iulyly+ p~n Lny nyw`e` nywu~iw~u`kdnjwn ekcp~n`g` njCiilgnjwn2 ~j` un`iilùj ynðcul`k p~n gnywu~|ù knjw`dnjwn wcgcy kcy gnunimcyi`dxnyljcy | ung~bc ylywndàwli`dnjwn ` k` ynuvlg~deun ` kcy `uunjg`w`ulcy p~nwu`e`b`e`j nj kcy fu`jgny gcdljlcy ynðcul`kny* K` u`rùj nicjùdli` gn nyw` ylw~`ilùj+cx~nyw` gl`dnwu`kdnjwn ` k` p~n nj òkwldc wìudljc yn `gcxwù nj Ciilgnjwn+ u`gli` njk` unk`ilùj njwun wlnuu` | wu`e`bc nj nk nywn* Nk ick`xyc gndc$08 Mnjul Xlunjjn+ Nicjcdli `jg ycil`k mlywcu| co dngl`nv`k N~ucxn + Kcjguny+ 0<9?+ xx* 07=$>5 QMlywcul` nicjùdli` | ycil`k gn k` Ng`g Dngl` + Dì}lic+ OIN+ 0<?9+ xx* 008$5T*

QXàf* 5>=T

fuàolic+ `~jp~n nj wìudljcy `eyck~wcy xuce`ekndnjwn o~nyn dnjcy g~uc p~n njCiilgnjwn+ iunù ~j` wnjylùj unk`wlv`dnjwn y~xnulcu nj kc p~n |` nu` ~j` njgìdli`nyi`ynr gn d`jc gn ceu`* G`gcy kcy v`ywcy nyx`ilcy nyi`y`dnjwn xcek`gcy gn N~ucx`culnjw`k+ k` m~lg` gn kcy i`dxnyljcy icjywlw~ä` ~j fu`vn xnklfuc x`u` kcy ynðcunydlnjwu`y k` wlnuu` icjwlj~`u` ylnjgc xcwnjil kdnjwn d~| `e~jg`jwn* @k dlydc

wlndxc+ n}lywä`j xci`y cxcuw~jlg`gny gn gngli`uyn ` ocud`y gn `fuli~kw~u` p~nn}lflnu`j dnjcy d`jc gn ceu`+ icdc k` ljg~ywul` gn k` k`j`+ p~n m`eä` vnjlgc nj`|~g` gn kcy `icy`gcy ynðcuny gn Ljfk`wnuu` | I`ywlkk`+ xcup~n k` `fuli~kw~u` | nki~kwlvc gn inun`kny icjywlw~ä`j k`y ocud`y cevl`y gn xucg~iilùj nj k`y wlnuu`y gnk nywn+ljik~yc `jwny gn p~n icdnjr`u` ~j `dxklc icdnuilc gn n}xcuw`ilùj* Xcu w`jwc+ k`unk`ilùj njwun wlnuu` | wu`e`bc ldx~ky`e` ` k` ik`yn jcelkl`ul` m`il` k`y unywuliilcjnyocurcy`y gn k` dcvlklg`g i`dxnylj` | m`il` k` ocud`ilùj gn fu`jgny gcdljlcyynðcul`kny00* Xnuc k` unjw`elklg`g nicjùdli` gn nyn i`dljc jc nu` k` dlyd` p~n y~xcylelklg`g ycil`k* K` ljgnxnjgnjil | nk xcgnu gn `wu iilùj gn il~g`gny |d~jlilxlcy+ ljik~yc nj ~j` ocud` glydlj~lg`+ icjywlw~ä` ~j ceywài~kc d`jlolnywc x`u`k` ldxcylilùj icnuilwlv` gn ~j` ynuvlg~deun fnjnu`klr`g` `k i`dxnylj`gc* \` mndcy

vlywc p~n k` ¡ljwnuxcylilùj± cebnwlv` gn k`y il~g`gny nj k` nywu~iw~u` fkce`k gn ik`ynyo~n xunily`dnjwn kc p~n ekcp~nù k` ljwnjyloli`ilùj olj`k gn kcy väji~kcy ynuvlkny icdcunyx~nyw` ` k` iulyly nj Ciilgnjwn* K` icjglilùj xunvl` gn k` ldxk`i`ekn | unfunylv`wu`jyocud`ilùj gnk i`dxc p~n w~vc k~f`u nj nk nywn o~n+ xcu w`jwc+ k` `jlp~lk`ilùj gn

Page 155: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 155/181

k` `~wcjcdä` | k` vlw`klg`g gn k`y il~g`gny* K` jceknr` nu` xnuoniw`dnjwn icjyilnjwngn p~n jc xcguä` icjynf~lu nk `xk`yw`dlnjwc gn kcy i`dxnyljcy m`yw` p~n jc m~elnu`nkldlj`gc c ycb~rf`gc ` k`y il~g`gny* N ldxk`i`ekndnjwn x~yc d`jcy ` k` ceu`* K`yil~g`gny gn Klvcjl` yn unylywlnucj `iwlv`dnjwn ` k` ljwucg~iilùj gn k` ynuvlg~deun1k`y gn Eu`jgnde~ufc | Xcdnu`jl + dày ycdnwlg`y gnygn ylndxun ` k`y xunylcjny gnynðcuny | xuäjilxny+ jc cx~ylnucj unylywnjil * @de`y+ ylj nde`ufc+ o~nucjljglywljw`dnjwn gnuucw`g`y nj y~ k~im` icjwu` y~y `gvnuy`ulcy ynðcul`kny nj nk i~uycgnk ylfkc ]_* Xu~yl` | Ecmndl`+ i~|`y il~g`gny m`eä`j ylgc wu`glilcj`kdnjwn dàyxcgnucy`y+ o~nucj k`y òjli y rcj`y gnk nywn p~n gn ocud` d~| ylfjloli wlv`icjcilnucj vnu$00 Nywn xcyw~k`gc o~jg`dnjw`k o~n nj~jil`gc nj y~ ocud` ikàyli` xcu Gcee+ Yw~glny lj wmn gnvnkcxdnjw co i`xlw`klyd + xx* >9$?8+ | m` ylgc gny`uuckk`gc xcywnulcudnjwn xcu Mlkwcj | Ydlwm+Wmn njynuodnjw co wmn U~yyl`j xn`y`jwu| + xx* 0$56*

QXàf* 5><T

g`gnucy knv`jw`dlnjwcy i`dxnyljcy | ~j` vlcknjw` unylywnjil` ycil`k icjwu` k`jceknr` nj nyw` ìxci`* Icj wcgc+ `k olj`k gn k` f~nuu` gn kcy Wunin @ðcy+ wcg`y k`y

il~g`gny xu~yl`j`y+ n}inxwc Aÿjlfyenuf+ nyw`e`j `uu~lj`g`y c `jn}lcj`g`y ` Xckcjl`*Aÿjlfyenuf yn cx~yc `k `v`jin gn k` ynuvlg~deun xnuc 008 x~gc gnwnjnukc* K`gnuucw` olj`k gn kcy m~ylw`y+ nj i~|cy nbìuilwcy m`eä`j xnkn`gc icgc ` icgc kcyi`dxnyljcy | kcy `uwny`jcy xceuny+ ynkkù w`delìj nk gnywljc gn k`y il~g`gny`~wùjcd`y gn Ecmndl`2 `kungngcu gn ilji~njw` o`dlkl`y gn d`fj`wny dcjcxcklr`e`jnk xcgnu xckäwlic ` olj`kny gnk ylfkc ]_+ | ` x`uwlu gnk `ðc 07=6 k`jr`ucj ~j gnyxl`g`gc`w`p~n icjwu` kcy gnelklw`gcy injwucy ~ue`jcy 05*

Nj U~yl`+ gcjgn k`y il~g`gny dnui`jwlkny gn Jcvfcucg | Xyacv j~ji` m`eä`j xcynägc~j` nywu~iw~u` d~jlilx`k yndnb`jwn ` k`y gn cwu`y il~g`gny n~ucxn`y+ |` p~n nyw`e`jgcdlj`g`y icdxknw`dnjwn xcu wnuu`wnjlnjwny ec|`ugcy | jc couniä`j f`u`jwä`y gnklenuw`g xnuycj`k gnjwuc gn y~y d~u`kk`y+ k` icjinjwu`ilùj gnk xcgnu jcelkl`ulc nj kcyNyw`gcy gn Y~rg`k | Dcyicvl yn njounjwù ` nkk`y icj nyxäulw~ yldlk`u* K`ljgnxnjgnjil` gn Jcvfcucg o~n y~xuldlg` xcu Lvàj LLL nj nk `ðc 076=1 k` iund` gny~y ec|`ugcy | dnui`gnuny o~n gnxcuw`g`+ y~y gcdljlcy icjolyi`gcy | unx`uwlgcy | `x`uwlu gn njwcjiny ~j fcenuj`gcu un`k c j`dnywjla ulflù k` il~g`g gluniw`dnjwn x`u`nk r`u09* Xcic gnyx~ìy+ E`ylklc LLL ycdnwlù ` Xyacv* K`y j~nv`y il~g`gny iun`g`y nj k`U~yl` injwu`k nu`j injwucy dlklw`uny | `gdljlywu`wlvcy ylw~`gcy gnygn nk icdlnjrce`bc nk icjwuck gn kcy xuäjilxny* Xnuc k` xckäwli` ylywndàwli`dnjwn dày `jwl~ue`j` gnwcg`y o~n gny`uuckk`g` xcu kcy wnuu`wnjlnjwny xck`icy* ” Nj Xckcjl`+ k` jceknr`y~xuldlù kcy injwucy icdnuil`kny kci`kny x`u` njwnjgnuyn gluniw`dnjwn icj kcydnui`gnuny n}wu`jbnucy+ nyw`eknilù xunilcy dà}ldcy x`u` kcy elnjny xucg~ilgcy njk`y il~g`gny+ yn `xucxlù gn kcy gnunimcy gn d`j~o`iw~u` | xuciny`gc -o`euli`ilùj gninuvnr ,+ xucmlelù ` kcy m`elw`jwny gn k`y il~g`gny k` xucxlng`g gn wlnuu`y |+j`w~u`kdnjwn+ ldxlglù k` uninxilùj gn kcy i`dxnyljcy o~flwlvcy nj k`y il~g`gny2dnglg`y p~n yn glulfä`j nj y~ wcw`klg`g icjwu` k` dlyd` n}lywnjil` gn ~j` nicjcdä`~ue`j`* Nk uny~kw`gc ljnvlw`ekn gn nywn xucinyc+ unxnwlgc nj ~j x`äy wu`y cwuc+ o~n ~jknjwc | fnjnu`k `fcyw`dlnjwc gn k` vlg` gn k`y il~g`gny nj wcg` N~ucx` culnjw`k* Nk05 O* Gvcujla+Wmn Yk`vy lj N~ucxn`j mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + Jn Eu~jy lia+ 0<?5+ x* 999*09 X`u` nywn nxlycglc+ vì`yn F* _nd`gyal+ U~yyl` `w wmn g` j co wmn Dcgnuj @fn + \`kn+ 0<>>+ xx* >7$?9*

QXàf* 5?8T

xucinyc o~n dày kldlw`gc nj Ecmndl` fu`il`y ` k` cxcuw~j` `kl`jr` njwun nk x`wulil`gc~ue`jc fnudàjlic | kcy ynðcuny on~g`kny imnicy icjwu` kcy m~ylw`y+ | nj U~yl`+ i~|`yil~g`gny j~ji m`eä`j fcr`gc gn k`y klenuw`gny icuxcu`wlv`y gn kcy x~nuwcym`jynàwlicy |+ xcu w`jwc+ jc unxunynjw`e`j ~j` `dnj`r` yndnb`jwn x`u` nk xcgnuynðcul`k2 Xu`f` | Dcyiò yceunvlvlnucj icj k`y d`|cuny xcek`ilcjny gn k` unflùj* Nj

Page 156: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 156/181

k`y wlnuu`y gn Eu`jgnde~ufc+ Xcdnu`jl | nk Eàkwlic+ ickcjlr`g`y xcu kcy fnud`jcy+k` gny~ue`jlr`ilùj o~n w`j icdxknw` p~n nj ~j` onim` w`j w`ugä` icdc 0>?7 k` d`|cuil~g`g gn Eu`jgnde~ufc+ Enukäj+ icjw`e` yùkc icj nk ulgäi~kc jòdnuc gn 0* 988i`y`y*

Nyw` gnuucw` mlywùuli` gn k`y il~g`gny o~n kc p~n `eulù i`dljc ` k` ldxcylilùj gn k`ynuvlg~deun nj nk nywn* Kcy dni`jlydcy gn k` un`iilùj ynðcul`k o~nucj ljj~dnu`ekny

| nj k` d`|cu x`uwn gn k`y rcj`y yn icgloli`ucj `kfòj wlndxc gnyx~ìy gn p~n kcyi`delcy y~yw`jil`kny |` yn m~elnu`j noniw~`gc nj k` xuàiwli`* Xnuc nk dcgnkc fnjnu`ko~n lgìjwlic nj wcg`y x`uwny* G~u`jwn kcy ylfkcy ]_ | ]_L yn ung~bc fu`g~`kdnjwn k`dcvlklg`g gn kcy i`dxnyljcy gn Xckcjl`+ Xu~yl`+ U~yl`+ Eu`jgnde~ufc+ Ecmndl` |Klw~`jl`1 yn ldx~ylnucj i`ywlfcy xcu y~y m~lg`y1 yn ~wlklr`ucj k`y gn~g`y x`u`

vlji~k`ukcy ` k` wlnuu` | k`y i`uf`y yn mlilnucj dày g~u`y 07* Xcu vnr xuldnu` nj y~mlywcul`+ nk nywn xunynjil`e` `mcu` k` `x`ulilùj gn ~j` vnug`gnu` nicjcdä` ynðcul`k*Nj Xu~yl`+ k` Cugnj Wn~wùjli` gniunwù nj nk `ðc 0785 k` n}x~kylùj gn k`y il~g`gny+g~u`jwn nk wlndxc gn icynim`+ gn `p~nkkcy p~n i`unilnu`j gn gcdlilklc olbc1 k` v~nkw`gn kcy i`dxnyljcy o~flwlvcy ` y~y ynðcuny nj nk `ðc 07061 k` unf~k`ilùj gn y`k`ulcydà}ldcy x`u` kcy bcuj`knucy nj 0758* G~u`jwn k`07 X`u` ~j x`jcu`d` gn wcgc nywn xucinyc+ vì`yn nk `uwli~kc gn Ek~d+ ¡Wmn ulyn co ynuogcd lj N`ywnujN~ucxn±+ @dnuli`j Mlywculi`k Unvln + b~klc gn 0<>6+ njy`|c xuni~uycu i~`knyp~lnu` p~n yn`j k`yunynuv`y p~n x~ng` ljyxlu u y~ nyp~nd` n}xkli`wlvc* Noniwlv`dnjwn+ Ek~d xucxcjn i~`wuc u`rcjnyeàyli`y x`u` n}xkli`u k` ynuvlg~deun olj`k gnk i`dxnylj`gc gn N~ucx` culnjw`k2 nk `~dnjwc gnk xcgnuxckäwlic gn k` jceknr + nk gny`uuckkc gn k`y b~ulygliilcjny ynðcul kny+ nk ldx`iwc gnk dnui`gc gnn}xcuw`ilùj | k` gni`gnjil` gn k`y il~g`gny* K`y gcy xuldnu`y yn kldlw`j ` ungnyiulelu nk onjùdnjc gn k`ynuvlg~deun+ xnuc jc kc n}xkli`j* K` wnuinu`+ icdc vnundcy+ jc ny xk`~ylekn ndxäuli`dnjwn* K` i~`uw`ny k` òjli` i`~y` un`kdnjwn vàklg`+ `~jp~n+ j`w~u`kdnjwn+ jninylw` ` y~ vnr ynu n}xkli`g`* Nj fnjnu`k+ nk`uwäi~kc gn Ek~d i`unin gn k` xuco~jglg`g wndxcu`k c gn k` xknjlw~g icdx`u`wlv` y~olilnjwny x`u` ylw~`unj wcg` y~ xknjlw~g nk onjùdnjc gn k` ynuvlg~deun gnk nywn* Nywc yùkc x~ngn un`klr`uyn i~`jgc yn m`nyw`eknilgc `gni~`g`dnjwn k` glywljw` ocud`ilùj mlywùuli` gn k`y gcy rcj`y gn N~ucx`* Ylj nde`ufc+ y~ygnolilnjil y nj nywn ynjwlgc jc unyw`j v`kcu ` kcy ynð`k`gcy dìulwcy gnk njy`|c gn Ek~d+ p~n icjwljò`ylnjgc ~j mlwc nj nk `jàklyly gnk xuceknd`*

QXàf* 5?0T

f~nuu` gn kcy Wunin @ðcy+ k` Cugnj nj`bnjù wlnuu`y | b~ulygliilcjny nj d`y` ` kcydnuinj`ulcy p~n m`eä`j icjwu`w`gc x`u` k~im`u icjwu` kcy xck`icy | k` ^jlùj+ icj nk*uny~kw`gc gn p~n ~j wnuulwculc xunvl`dnjwn gcdlj`gc xcu xnp~nðcy i`dxnyljcy p~nx`f`e`j unjw`y nj nyxniln ` ~j` e~uciu`il` dlklw`u p~n yn k`y `xucxl`e` | k`y xcjä` `k` vnjw`+ xunynjilù `mcu` k` wu`jyonunjil` gn wlnuu`y nj fu`j nyi`k` ` ~j` j~nv`jceknr` | k` icjycklg`ilùj gn fu`jgny gcdljlcy | gn b~ulygliilcjny ynðcul`kny* Nj07<7 kcy wnuu`wnjlnjwny xu~yl`jcy m`eä`j icjynf~lgc nk gnunimc gn `mcui`u ylj xunvlc

b~lilc ` kcy o~flwlvcy* Olj`kdnjwn+ k` Cugnj+ gnelklw`g`+ yn glyckvlù ` xuljilxlcy gnkylfkc ]_L+ yld~kwàjn`dnjwn icj k` unxunylùj gn k`y unenklcjny i`dxnylj`y | k`

yni~k`ulr`ilùj gn k`y wlnuu`y gn k` Lfknyl`+ | kcy i`e`kknucy p~n p~ng`e`j yn dnrik`ucjicj k` `ulywciu`il` kci`k x`u` ocud`u ~j` yck` ik`yn ycil`k+ kcy B~januy + p~n ` x`uwlu gnnjwcjiny gcdljù ` ~j i`dxnylj`gc xulv`gc gn y~y gnunimcy icjy~nw~glj`ulcy nluunvnuylekndnjwn `gyiulwc ` k` wlnuu`* Nj U~yl`+ nk `w`p~n icjwu` kcy xceuny u~u`knynyw~vc lf~`kdnjwn ~jlgc ` ~j` undcgnk`ilùj gnjwuc gn k` xucxl` ik`yn on~g`k* Nk `~fngn k`y olji`y `ylfj`g`y xcu ynuvlilcy+ c xcdnyw“n + ` icyw` gnk x`wuldcjlc `kcgl k+ cvc Ąlj` + e`bc kcy `~yxlilcy | nj enjnolilc gnk Nyw`gc dcyicvlw`+ xucg~bc+ gnygn olj`knygnk ylfkc ]_+ nk j~nvc nywu`wc gn ~j` ldxk`i`ekn jceknr` wnuu`wnjlnjwn* K` n}wnjylùjdngl` gn kcy gcdljlcy on~g`kny gnyinjglù wndxcu`kdnjwn ` k` vnr p~n yn xucg~iä`~j` ljwnjyloli`ilùj gn k`y n}`iilcjny gnk i`dxnylj`gc* K`y i`uf`y | k`y xunyw`ilcjny`~dnjw`ucj ljiny`jwndnjwn+ dlnjwu`y kcy xcdnŠĄlal xucwnyw`e`j icjwu` k`y x`~w`ygn dcvlklg`g i`dxnylj`* Nj 07<6+ nk iùglfc `gdljlywu`wlvc gn Lvàj LLL `eucfùocud`kdnjwn nk wu`glilcj`k gnunimc gn kcy i`dxnyljcy kleuny gn gn~g`y ` `e`jgcj`uk`y wlnuu`y ynfòj y~ xucxl` vck~jw`g | kldlwù y~y y`klg`y ` k` ynd`j` `jwnulcu |xcywnulcu ` k` onywlvlg`g gn Y`j Bcufn* Nj nk ylfkc ylf~lnjwn+ | e`bc y~ y~inycu+ Lvàj L_+

Page 157: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 157/181

`~dnjw`ucj xucfunylv`dnjwn k`y xucmlelilcjny gn `e`jgcj`u k`y wlnuu`y+ xuldnuce`bc nk xunwn}wc gn k`y ic|~jw~u`kny ¡ndnufnjil`y j`ilcj`kny± iun`g`y xcu k`yi`wàywucony gn k`y f~nuu`y gn Klvcjl`1 gnyx~ìy+ ` dnglg` p~n nk wlndxc x`y`e`+ k`yxucmlelilcjny yn mlilnucj jcud`kny | `eyck~w`y*

Nj Ecmndl`+ k` unglywule~ilùj gn k` wlnuu` wu`y kcy knv`jw`dlnjwcy m~ylw`y+ p~ngnyndeciù nj k` gnyxcynylùj gn ~j` Lfknyl` xucxlnw`ul` m`yw` njwcjiny gn ~j wnuilcgn wcg` k` y~xnuoliln i~kwlv`g` gnk x`äy+ xucg~bc njcudny k`wlo~jglcy jcelkl`ulcy | ~j`yld~kwàjn` gnd`jg` gn ~j` d`jc gn ceu` nyw`ekn | gnxnjglnjwn p~n kcy i~kwlv`yn*K`y f~nuu`y m`eä`j i`~y`gc ~j

QXàf* 5?5T

fu`j gnyxcek`dlnjwc | nyi`ynr gn d`jc gn ceu`* Nj icjyni~njil`+ yn wnjglùljdngl w`dnjwn ` k`y unywuliilcjny icnuilwlv`y gn kcy dcvldlnjwcy gnk i`dxnylj`gc*Nj 0796+ wuny `ðcy gnyx~ìy gn k` gnuucw` gn Xucicxlc nj Klx`j|+ nk Wule~j`k gn k`Wlnuu` gliwù jcud`y x`u` k` xnuyni~ilùj gn kcy o~flwlvcy1 nj 07>9+ nk Yjnd xucd~kfùgn j~nvc nk dlydc xuljilxlc1 olj`kdnjwn+ k` `gyiulxilùj ocud`k | knf`k o~n gniunw`g`xcu ~j Nyw`w~wc gn 07<6 | xcu k` Cugnj`jr` gn k` Wlnuu` gn 0>88 0>* Nj nk ylfkcylf~lnjwn yn ljwnjyloli`ucj k`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k+ | nk gny`uuckkc gn kcy

vlvnucy gn xniny | gn k` xucg~iilùj gn inuvnr`+ i`u`iwnuäywlicy gn k`y olji`y imni`y+`ð`glù j~nvcy ndck~dnjwcy ` k`y unjw`y ynðcul`kny 0?+ xnuc k` y~xnuvlvnjil` gn ~junyxnw`ekn njik`vn ~ue`jc nj k` nicjcdä` x`unin m`enu kldlw`gc nk fu`gc kci`k gnn}xkcw`ilùj u~u`k+ |` p~n k`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc o~nucj `p~ä dày ung~ilg`y p~nnj kcy cwucy x`äyny* Nj Eu`jgnde~ufc+ k` xucmlelilùj gn k` dlfu`ilùj nyw`ilcj`k+gniunw`g` xcu Xckcjl` nj 07<?+ `fu`vù ynul`dnjwn nk xuceknd` gn d`jc gn ceu` gnkcy wnuu`wnjlnjwny fnud`jcy | icjwule~|ù ` xunilxlw`u k` n}xucxl`ilùj gn k`y x`uink`ygn kcy xnp~nðcy i`dxnyljcy | k` ljwnfu`ilùj ocurcy` gn k` o~nur gn wu`e`bc u~u`k njkcy gcdljlcy ynðcul`kny+ p~n ynuä` k` i`u`iwnuäywli` dày jcw`ekn gnk ylfkc xuù}ldc 06*Nj Xckcjl` o~n gcjgn k` un`iilùj ynðcul`k kknfù dày knbcy* K` jceknr` m`eä` cewnjlgc

gn k` dcj`up~ä` gnunimcy b~ulygliilcj`kny | gn cwu` äjgckn ` i`delc gnk gljnucjniny`ulc x`u` f`j`u k`y f~nuu`y icjwu` k` Cugnj Wn~wùjli`* K` un`iilùj gn k` ik`ynwnuu`wnjlnjwn icjwu` k` nyi`ynr gn d`jc gn ceu` gn k` ìxci` o~n k` xucd~kf`ilùj gnkcy Nyw`w~wcy gn Xlcwuac + p~n xcu vnr xuldnu` vlji~k`ucj ocud`kdnjwn ` kcyi`dxnyljcy ` k` wlnuu` | xucmlelnucj ` k`y il~g`gny p~n kcy `icflnu`j* Nj nk ylfkc ]_ n}xnuldnjw`ucj ~j uàxlgc iunildlnjwc kcy gcdljlcy on~g`kny c ock `ua| + p~n yngny`uuckk`ucj icj nyxnil`k gnjylg`g ` kc k`ufc gn k`y u~w`y ok~vl`kny p~n icjg~iä`j `kEàkwlic* @yä x~ny+ nj wcg` N~ucx` culnjw`k w~vc k~f`u nj nyw` ìxci` ^j` wnjgnjil`

b~uägli` fnjnu`k m`il` k` ynuvlg~deun* K` knflyk`ilùj `gyiulxwlil` gn kcy ylfkcy ]_ |]_L jc icjylf~lù nyw`ekninu gn fckxn k` ynuvlg~deun gn wcgcy kcy0> U* U* Enwwy+ ¡Ycil`k `jg icjywlw~wlcj`k gnvnkcxdnjw lj Ecmndl` lj wmn M~yylwn xnulcg±+X`yw j g

Xunynjw + jòd* 6+ `eulk gn 0<>>+ xx* 7<$>0*0? @* Akld` | B* D`i~una+ ¡K` p~nywlcj gn k` wu`jylwlcj g~ oìcg`klyldn `~ i`xlw`klydn nj N~ucxn injwu`kn-]_L$]_LLLn ylíikny,±+ 08wm Ljwnuj`wlcj`k Icjfunyy co Mlywculi`k Yilnjiny + xy`k`+ 0<?8+ x* 088*06 M`jy Ucynjenuf+ ¡Wmn ulyn co wmn B~januy lj Eu`jgnje~uf$Xu~yyl` 0708$0?>9±+ @dnuli`j Mlywculi`k Unvln + vck* ]KL]+ ciw~eun gn 0<79 | njnuc gn 0<77+ x* 590*

QXàf* 5?9T

i`dxnyljcy gnk nywn* Nj i`g` x`äy yn xucg~bc ~j` glyw`jil` icjylgnu`ekn njwun kcyiùglfcy knf`kny p~n xucmleä`j k` dcvlklg`g | k`y un`klg`gny ycil`kny gnk i`dxc* Nywnonjùdnjc o~n lf~`kdnjwn ilnuwc nj U~yl`+ Ecmndl` c Xckcjl` 0=* Kcy ljywu~dnjwcy x`u`ldxcjnu k` ynuvlg~deun gn k` fkne` nu`j wcg`vä` d~| gnolilnjwny+ | k`y m~lg`y gn k`y`kgn`y icjwlj~`ucj ljik~yc gnyx~ìy gn p~n yn gniunw`ynj icjwu` nkk`y k`y dnglg`ydày unxunylv`y+ o`vcunilg`y lkäilw`dnjwn nj `kf~j`y ci`ylcjny xcu kcy dlydcyfu`jgny d`fj`wny+ gnyncycy gn `wu`nu ` k` d`jc gn ceu` gn wnuu`wnjlnjwny dàyxnp~nðcy* Nj N~ucx` culnjw`k jc n}lywä` `òj k` d`p~lj`ul` xckäwli` p~n xnudlwlnu`

Page 158: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 158/181

~j` ulf~ucy` | icdxknw` ynuvlg~deun* Xnuc nk x`yc gnilylvc |` yn m`eä` g`gc2 k`yj~nv`y kn|ny `jwlilx`ucj nk o~w~uc ylywnd` nicjùdlic gnk nywn* @ x`uwlu gn nyndcdnjwc+ k` xcylilùj gnk i`dxnylj`gc yn m~jglù ljn}cu`ekndnjwn*

K` gnfu`g`ilùj ljljwnuu~dxlg` gnk i`dxnylj`gc nj nk ylfkc ]_L icljilglù icj k`n}x`jylùj gn ~j` `fuli~kw~u` n}xcuw`gcu`+ x~ny kcy dnui`gcy ciilgnjw`kny yn`e`ywnilnucj i`g` vnr dày icj kcy inun`kny xucingnjwny gn kcy gcdljlcy ynðcul`knygnk nywn* @xuc}ld`g`dnjwn ` x`uwlu gn 07>8+ icj k` uni~xnu`ilùj nicjùdli` gnCiilgnjwn+ k`y n}xcuw`ilcjny gn fu`jc un`klr`g`y xcu nk _äyw~k` y~xnu`ucj xcu vnrxuldnu` ` k`y gn d`gnu`* Nk icdnuilc gn fu`jc yn `g~in ` dnj~gc icdc k` u`rùjdày o~jg`dnjw`k gn k` ¡ynf~jg` ynuvlg~deun± gn N~ucx` culnjw`k 0<* Kcy wnywldcjlcyn}lywnjwny jc x`uninj `v`k`u+ ylj nde`ufc+ ny` icjik~ylùj* U~yl`+ p~n jc n}xcuwùwulfc m`yw` nk ylfkc ]L]+ n}xnuldnjwù ~j` un`iilùj ynðcul`k jc ljonulcu ` k` gn Xckcjl`

c @knd`jl` culnjw`k+ p~n w~vlnucj ~j icdnuilc okcunilnjwn gnygn nk ylfkc ]_L* Xcu cwu`x`uwn+ | gnjwuc |` gn k` xucxl` rcj` n}xcuw`gcu`+ k` wnjgnjil` m`il` k` ynuvlg~deunxuninglù iucjckùfli`dnjwn `k gnyxnf~n gnk icdnuilc gn fu`jc+ p~n òjli`dnjwn w~vck~f`u gnyx~ìy gn k` y~elg` gn kcy xunilcy inun`käywlicy | k` n}x`jylùj gnk icjy~dcciilgnjw`k icj nk eccd fnjnu`k gnk yl$0= Icdxàunjyn k`y ceynuv`ilcjny d~| yldlk`uny nj U* M* Mnkkln+ Njynuodnjw `jg dlklw`u| im`jfn lj D~yicv| + Imli`fc+ 0<60+ x* <51 V* N* Vulfmw+Ynuo+ ynlfjn~u `jg ycvnunlfj* @fu`ul j unocud lj nlfmwnnjwm injw~u| Ecmndl + Dljjn`xckly+ 0<??+ xx* =$081 D`ul`j D`kc lyw+ ¡Kn icd$dnuin gn k`E`kwlp~n nw kn xucekídn gny k~wwny ycil`kny nj Xckcfjn `~} ]_ n nw ]_Ln ylíikny±+ K` Xckcfjn `~ ] n

Icjfuíy Ljwnuj`wlcj`k gny Yilnjiny Mlywculp~ny + xx* 099$<*0< _ì`yn+ xcu nbndxkc+ D* Xcyw`j+ nj N`ywnuj `jg Vnywnuj N~ucxn lj wmn Dlggkn @fny + xx* 068$71 _`jE`wm+Wmn `fu`ul`j mlywcu| co Vnywnuj N~ucxn + xx* 0>?$61 A* W|dlnjlnial+ ¡Kn ynuv`fn nj Xckcfjn nw g`jykny x`|y kldlwucxmny `~ Dc|nj @fn±+ K` Xckcfjn `~ ] n Icjfuíy Ljwnuj`wlcj`k gny Yilnjiny Mlywculp~ny +xx* 5?$6*

QXàf* 5?7T

fkc ]_L* J`w~u`kdnjwn+ nk F~wymnuuyim`ow nyxnil`klr`gc nj n}xcuw`ilcjny gn injwnjcjc nu` gnyicjcilgc nj Xcdnu`jl` c Xckcjl` |` nj nk ylfkc ]LLL+ xnuc nyw`gäywli`dnjwnj~ji` o~n ~j` `iwlvlg`g gcdlj`jwn | w`dxcic kc ynuä` nj kcy gcy ylfkcy xcywnulcuny*Nk vnug`gnuc nyxknjgcu gn k` `fuli~kw~u` n}xcuw`gcu` gnk nywn ‗gn k`y olji`yynðcul`kny gnjcdlj`g`y `e~ylv`dnjwn nj ci`ylcjny ¡xk`jw`ilcjny ndxuny`ul`kny±‗o~n nk ylfkc ]_L* Xckcjl`+ xuljilx`k x`äy xucg~iwcu gn k` unflùj+ n}xcuw`e` ` icdlnjrcygnk ylfkc ]_L `kungngcu gn 58*888 wcjnk`g`y gn injwnjc `k `ðc* Ilnj `ðcy gnyx~ìynyw` ilou` yn m`eä` d~kwlxkli`gc xcu dày gn cimc m`yw` `ki`jr`u k`y 068*888 wcjnk`g`ynj 0?0= 58* Nk jòdnuc `j~`k gn e`uicy p~n `wu`vny`e`j nk Yc~jg `~dnjwù nj nk dlydcxnuäcgc gn ~j` dngl` gn 0* 988 ` cwu` gn >*888 50* Kcy xunilcy gnk fu`jc nj G`jrlf+xuljilx`k x~nuwc x`u` nk wuàolic gn inun`kny+ nu`j ylndxun njwun ~j 98 | ~j >8 xcuilnjwc dày `kwcy p~n nj kcy injwucy ljwnulcuny gn Xu`f`+ _lnj` | Kl~ekl`j` n ljgli`e`jnk ädxnw~ icdnuil`k gnk dnui`gc gn n}xcuw`ilùj+ `~jp~n nk jlvnk fnjnu`k gn xunilcygn fu`jc nj nk nywn o~nu` wcg`vä` `xuc}ld`g`dnjwn k` dlw`g p~n nj Ciilgnjwn `olj kny gnk ylfkc ]_L 55* Icj wcgc+ nk x`xnk gnk icdnuilc gnk Eàkwlic nj k` nicjcdä`inun`klyw` gn N~ucx` culnjw`k jc gnen n}`fnu`uyn* Gn mnimc+ nj Xckcjl`+ p~n nu` nkxuljilx`k x`äy ldxkli gc nj nywn icdnuilc+ k`y n}xcuw`ilcjny gn fu`jc yùkcunxunynjw`ucj gnk 08 `k 0> xcu ilnjwc gn k` xucg~iilùj wcw`k nj kcy dcdnjwcyi~kdlj`jwny+ |` p~n g~u`jwn k` d`|cu x`uwn gnk ylfkc ]_L k`y xucxcuilcjny o~nucjd~| ljonulcuny ` nyc 59*58 M* A`dnj+ Wmn lucj injw~u|* Ycil`k im`jfn lj N~ucxn 0>>8$0??8 + Kcjguny+ 0<60+ x* 50 QNk ylfkc gn mlnuuc + D`gulg+ @kl`jr`+ 0<66T*50 B* M* X`uu|+ ¡Wu`jyxcuw `jg wu`gn uc~wny±+I`deulgfn Nicjcdli Mlywcu| co N~ucxn + vck* L_+Wmn nicjcd| co n}x`jgljf N~ucxn lj wmn yl}wnnjwm `jg ynvnjwnnjwm injw~ulny + I`deulgfn+ 0<?6+ x* 068 Q¡Nkwu`jyxcuwn | k`y u~w`y icdnuil`kny±+ Mlywcul` nicjùdli` gn N~ucx` + L_+K` nicjcdä` gn n}x`jylùj nj N~ucx` nj kcy ylfkcy ]_L | ]_LL + D`gulg+ NGNUY@+ 0<66T*55 @kgc gn D`gg`knj`+ U~u`k N~ucxn 0>88$0688 + Kcjguny+ 0<68+ xx* 75$91 A`dnj+Wmn lucj injw~u| + xx*

Page 159: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 159/181

505$09*59 V* A~k`+ Wmìculn ìicjcdlp~n g~ y|ywídn oìcg`k + xx* ?>$6* _ì`yn w`delìj @jgurnb V|ir jyal+¡Wnjw`wlvn nywld`wny co Xcklym u|n wu`gn lj wmn yl}wnnjwm injw~u|±+ @iw` Xckcjl`n Mlywculi` + L_+ 0<?0+ xx*05?$6* K`y ilou`y ~wlklr`g`y xcu A~k` o~nucj i`ki~k`g`y culflj`kdnjwn x`u` k` Xckcjl` gnk ylfkc ]_LLL`jwnulcu `k unx`uwc+ xnuc A~k` y~xcjn p~n yluvnj icdc dngl` x`u` wcgc nk xnuäcgc gn kcy ylfkcy ]_L `k]_LLL* Nk äjglin gn icdnuil`klr`ilùj gn wcg`y k`y icynim`y o~n p~lrà gnk 9> `k 78 xcu ilnjwc gnk xucg~iwcjnwc* K` xucxcuilùj gn k`y n}xcuw`ilcjny nj nk dnui`gc wcw`k gnk fu`jc o~n+ x~ny+ gnk 5> `k 78 xcu ilnjwc+p~n+ icdc A~k` ynð`k`+ nu` ~j` ilou` d~| icjylgnu`ekn*

QXàf* 5?>T

Nk ldx`iwc gnk icdnuilc gn n}xcuw ilùj Yceun k`y unk`ilcjny ycil`kny gn xucg~iilùjjc gnen y~enywld`uyn+ xnuc jcud`kdnjwn wcdù k` ocud` gn ~j `~dnjwc nj nk äjglin |jc gn ~j` ljjcv`ilùj nj nk wlxc gn n}xkcw`ilùj on~g`k* Ny+ xcu w`jwc+ d~| ylfjloli`wlvcp~n k`y xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k ‗äjglin wu`jyx`unjwn gnk fu`gc gnn}wu`iilùj gn xk~yxucg~iwc gnk i`dxnylj`gc‗ `~dnjw`u`j jcw`ekndnjwn gnk ylfkc ]_ `k ]_L nj Eu`jgnde~ufc | Xckcjl` 57* @ olj`kny gnk ylfkc ]_L yn nknv`e`j ` ~jcy wunygä`y ` k` ynd`j` nj Dniaknde~ufc+ dlnjwu`y p~n nj Xckcjl` yn n}lfä`j `kf~j`y vninyjc dnjcy gn ynly gä`y ` k` ynd`j` ` kcy vlkk`jcy ndxceunilgcy+ xulv`gcy ` dnj~gc gnx`uink`y gn y~ xucxlng`g* X~ny+ b~jwc ` k` ljwnjyloli`ilùj gnk äjglin gn n}xkcw`ilùj+ k``x`ulilùj gn ~j` `fuli~kw~u` n}xcuw`gcu` ` fu`j nyi`k` icjg~bc w`delìj gn ocud`ljnvlw`ekn ` k` lji`~w`ilùj gn k`y wlnuu`y gn k`y `kgn`y | ` ~j` n}x`jylùj fnjnu`k gn k`y~xnuoliln i~kwlv`g`* Gn 0>6> ` 0?57+ k`y wlnuu`y ynðcul`kny `~dnjw`ucj nj ~j >8 xcuilnjwc nj k` D`ui` Dngl` 5>* Nj Xckcjl`+ k` xucxcuilùj njwun unynuv`y ynðcul`kny |i~kwlvcy i`dxnyljcy nj k`y xucxlng`gny gn k` jceknr` yn nknvù ` ~jcy jlvnknyxuàiwli`dnjwn gnyicjcilgcy nj nk Ciilgnjwn dnglnv`k2 njwun 0>88 | 0>=8+ k` dngl`yn ylw~`e` `kungngcu gn 529 | 72>+ kc p~n ldxkli`e` ~j `~dnjwc gn k` d`jc gn ceu``y`k`ul`g` 5?* Nk nywu`wc gn kcy `jwlf~cy i`dxnyljcy ulicy c uckjlal p~ngù nkldlj`gc njwcg`y x`uwny*

@k dlydc wlndxc+ ik`uc nywà+ nk icdnuilc gn inun`kny xcu nk Eàkwlic `inknuù k`ywnjgnjil`y `jwl~ue`j`y gn kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny+ xcup~n nk ok~bc n}xcuw`gcu kcyklenu`e` gn k` gnxnjgnjil` gn k`y il~g`gny kci`kny* @mcu` wnjä`j ` y~ glyxcylilùj ~jdnui`gc p~n kny `ynf~u`e` ~jcy icjwlj~cy ljfunycy nj dnwàklic | ~j y~dljlywuc olj`kgn elnjny d`j~o iw~u`gcy+ ylj kcy ljicjvnjlnjwny gn k`y il~g`gny xckäwli`dnjwn`~wùjcd`y ` y~ vnu`* @mcu` yùkc wnjä`j p~n `ynf~u`u p~n k`y il~g`gny n}lywnjwnyp~ng`u`j d`uflj`g`y xcu kcy icjw`iwcy gluniwcy njwun kcy icdnuil`jwny n}wu`jbnucy |kcy wnuu`wnjlnjwny kci`kny* \ nyc o~n xunily`dnjwn kc p~n icdnjr`ucj ` m`inu* Kcye`uicy mck`jgnyny gcdlj`ucj d~| xucjwc wcgc nk wuàolic gnk injwnjc* Nk uny~kw`$57 Ek~d+ ¡Wmn ulyn co ynuogcd lj N`ywnuj N~ucxn+ x* =98*5> A`dnj+ Wmn lucj injw~u| + x* 76*5? @* D`ir`a+ ¡Wmn ycil`k glywule~wlcj co k`jgng xucxnuw| lj Xck`jg oucd wmn 0?wm wc wmn 0=wm injw~u|±+Wmlug Ljwnuj`wlcj`k Icjonunjin co Nicjcdli Mlywcu| + X`uäy+ 0<?=+ x* 7?<1 @* V|ir`jyal+ ¡Nj Xckcfjn*

K“ìicjcdln g~ gcd`ljn jcelkl`lun dc|nj -0>88$0>=8,±+ @jj`kny NYI + njnuc$oneunuc gn 0<?9+ x* =7*QXàf* 5??T

gc olj`k o~n ~j ylywnd` `fuäick` p~n glc culfnj ` ~jlg`gny gn xucg~iilùj d~imc dàyn}wnjy`y+ nj `kf~j`y unflcjny+ p~n kcy xuldnucy gcdljlcy on~g`kny gn Ciilgnjwn+ kcyi~`kny nj y~y n}wundcy ylndxun wnjglnucj ` ou`fdnjw`uyn nj x`uink`y `uunjg`g`y*Kcy njcudny enjnolilcy gnk icdnuilc gn n}xcuw`ilùj+ nj nk ylfkc gn k` unvck~ilùj gnkcy xunilcy nj Ciilgnjwn+ xcgä`j ycywnjnu kcy icywny gn k` y~xnuvlylùj | cuf`jlr`ilùjynðcul`k gn k` xucg~iilùj nj ~j` nyi`k` d~| y~xnulcu* Nk injwuc gnk icdxknbcxucg~iwcu yn gnyxk`rù m`il` `uule`+ gnk xnp~nðc xucg~iwcu `k ndxuny`ulc on~g`k 56*Xnuc k` xnuoniilùj olj`k gn nywn ylywnd` jc gnen icjo~jgluyn icj k` culflj`ul`

unyx~nyw` nywu~iw~u`k gn k` jceknr` gnk nywn ` k` gnxunylùj `fuäick` gn kcy ylfkcy ]L_ |]_+ p~n nyw~vc gnwnudlj`g` xcu nk np~lkleulc fkce`k gn o~nur`y gn ik`yn | xcu nkuny~kw`gc gn ~j` vlcknjw` k~im` ycil`k gnjwuc gn k`y xucxl`y ocud`ilcjny ycil`kny gn

Page 160: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 160/181

N~ucx` culnjw`k*

K` `fuli~kw~u` ynðcul`k p~n yn icjycklgù nj N~ucx` culnjw`k g~u`jwn nk xuldnu xnuäcgcgn k` ìxci dcgnuj o~n+ ylj nde`ufc+ d~| glonunjwn nj `kf~jcy `yxniwcyo~jg`dnjw`kny ` k` gn N~ucx` ciilgnjw`k g~u`jwn nk xuldnu xnuäcgc gn k` ìxci`dnglnv`k* @jwn wcgc+ o~n ~j ylywnd` `fuäick` nicjùdli`dnjwn d~imc dnjcygljàdlic | xucg~iwlvc+ icjyni~njil` o`w`k gn k` d`|cu cxunylùj ycil`k gn k`y d`y`yu~u`kny* Nk xuljilx`k xucfunyc p~n n}xnuldnjwù g~u`jwn y~y wuny c i~`wuc ylfkcy gnn}lywnjil` o~n yùkc n}wnjylvc* @ x`uwlu gnk ylfkc ]_L+ nk gnyeucin gn wlnuu`y `v`jrùknjw` n luunf~k`udnjwn nj k` d`|cu x`uwn gnk nywn nj ~j dcvldlnjwc yndnb`jwn ` k`ucw~u`ilùj gnk Ciilgnjwn dnglnv`k* Nywn xucinyc yn vlc njcudndnjwn gloli~kw`gc xcunk xuceknd`+ nyxniäolic gn nyw` unflùj+ gn k`y nywnx`y xùjwli`y p~n kknf`e`j m`yw`N~ucx` culnjw`k+ icjcilgc màelw`w gn kcy gnxung`gcuny wàuw`ucy | kcy y`p~n`gcunyicy`icy* K` xnjnwu`ilùj xck`i` nj _ckljl` | Xcgckl` g~u`jwn nk ylfkc ]_L | `icdlnjrcy gnk ]_LL o~n xcylekndnjwn k` n}x`jylùj `fuäick` dày unjw`ekn gn k` ìxci`*K` gnoljlwlv` icjp~lyw` u~y` gn kcy v`ywcy nyx`ilcy gnylnuwcy ylw~`gcy `k nywn+ icj k`ickcjlr`ilùj `fuäick` gn ^iu`jl`+ jc yn56 Y* G* Ya`ralj+ ¡Cyjcvj|n xucekndl w`a J`r|v`ndcvc ”_wcucvc Lrg`jll Aunxcywjlimnywv`“ v Yungjnl l

_cywcimjcl Nvucxn±+ _cxucyl Lywcull + oneunuc gn 0<>=+ xx* 089$7+ njy`|c xuco~jgc | nyiu~x~kcyc* Gnelgc` k` d`y` j~dìuli` gn xnp~nðcy xucxlnw`ulcy+ k` xucxlng`g dngl` xck`i` jc nu` nyw`gäywli`dnjwn d~|fu jgn2 `kungngcu gn 098 mniwàun`y nj nk ylfkc ]_L+ xnuc k` n}wnjylùj gn k`y xucxlng`gny gn kcyd`fj`wny+ icjinjwu`g`y nj ~j`y xci`y o`dlkl`y `ulywùiu`w`y+ nu` njcudn+ kknf jgc nj ci`ylcjny `ilnjwcy gn dlkny gn mniwàun`y icj y~ icuunyxcjglnjwn jòdnuc gn ylnuvcy*

QXàf* 5?6T

icjy~dù m`yw` olj`kny gnk ylfkc ]_LLL 5=* Nj nyn dlydc xnuäcgc+ kcy ickcjcy `~ywuä`icyx~ylnucj xcu vnr xuldnu` nj n}xkcw`ilùj fu`jgny rcj`y gn Wu`jylkv`jl` | nk E`j`wc*K` d`|cu x`uwn gn k` x~yrw` mòjf`u` jc yn vlc `oniw`g` xcu kcy i~kwlvcy `fuäick`ym`yw` dngl`gcy gnk ylfkc ]L] 5<* K` ylndeu` gnk y~u gn U~yl` unxunynjwù+ nj gnoljlwlv`+

k` d`|cu ucw~u`ilùj i~`jwlw`wlv` gn wlnuu`y nj wcg` k` mlywcul` gnk icjwljnjwn+ |g~u`jwn k` nu` gn k` unvck~ilùj ljg~ywul`k+ ^iu`jl` m`euä` gn icjvnuwluyn nj k` unynuv`inun`klyw` gn N~ucx`* Nk gny`uuckkc n}wnjylvc gn k` `fuli~kw~u` on~g`k nj nk nywn+`~jp~n d~| knjwc+ o~n nj gnoljlwlv` ldxcjnjwn+ xnuc j~ji` yn vlc lf~`k`gc xcu`v`jiny ljwnjylvcy nj k` cuf`jlr`ilùj c k` xucg~iwlvlg`g* K` nicjcdä` u~u`k icjwlj~ùylnjgc wnijckùfli`dnjwn `wu`y`g` | j~ji` fnjnuù ldxcuw`jwny ljjcv`ilcjny icdc k`yp~n m`eä`j i`u`iwnulr`gc `k Ciilgnjwn dnglnv`k+ n ljik~yc x~yc gn d`jlolnywc icjouni~njil ~j` xuckcjf`g` unylywnjil` ` k` `gcxilùj gn nywcy xuldnucy `v jinyciilgnjw`kny* @yä+ k xcgyna` + c yldxkn `xnuw~u` gn ucr`y nj nk ecyp~n+ o~n nk ylywnd`xungcdlj`jwn nj Dcyicvl` m`yw` nk ylfkc ]_+ | k` ucw`ilùj wulnj`k gn i~kwlvcy jc ynljwucg~bc m`yw` k` gìi`g` gn 07?8 98* Kcy `u`gcy gn mlnuuc icj vnuwngnu` o~nucjgnyicjcilgcy g~u`jwn d~imc wlndxc nj k`y unflcjny gnk nywn p~n jc yn vlnucj`oniw`g`y xcu k` ickcjlr`ilùj fnudàjli`1 k` yca` + c yldxkn `u`gc gn d`gnu` p~n yùkc`u`ð`e` k` wlnuu`+ o~n ~j` mnuu`dlnjw` jcud`k gnk i`dxnyljc u~yc m`yw` nk ylfkc ]]* @ xny`u gn k` icjwlj~` nyi`ynr gn xlnjycy+ jc yn gny`uuckk`ucj j~nvcy i~kwlvcy m`yw` k`ldxcuw ilùj gn d`är nj kcy E`ki`jny g~u`jwn k` ìxci` gn k` Lk~ywu ilùj* Icdcicjyni~njil` gn wcgc nkkc+ k` xucg~iwlvlg`g gn k` `fuli~kw~u` on~g`k gnk nywn o~n+ njfnjnu`k+ wnuulekndnjwn e`b`* K`y icynim`y gn inun`kny nu`j wcg`vä` gn 720 nj nk ylfkc]L]+ ny gnilu+ nyw`e`j nj ~jcy jlvnkny `ki`jr`gcy xcu N~ucx` ciilgnjw`k gnygn nkylfkc ]LLL | y~xnu`gcy nj nk ylfkc }vl 90*5= X`u k` ldxcuw`jil gn y~ ickcjlr`ilùj olj`k+ vì`jyn k`y ceynuv`ilcjny gn DiJnlkk+ N~ucxn“y ywnxxn oucjwlnu 0>88$0=88 + xx* 0<5$588*5< Gnj Mckk`jgnu+ ¡Wmn fun`w M~jf`ul`j xk`lj±+ xx* 0>>$?0*98

@* J* Y`b`ucv+ ¡C Gl`knawlan Lywculimnyacvc U`rvlwll` U~yyacvc Aunyw“|`jwyv`±+_cxucyl Lywcull + 0<68+jòd* 0+ x* 501 Mnkkln+Njynuodnjw `jg dlklw`u| im`jfn lj D~yicv| + x* =>*90 _ì`jyn kcy `jàklyly gn E* M* Yklimnu v`j E`wm+ ¡Wmn |lnkgy co gloonunjw iucxy -d`ljk| inun`ky, lj unk`wlcjwc wmn ynng i* =08$0=58±+ @iw` Mlywcul`n Jnnuk`jgli` + LL+ 0<?6+ xx* 9>$7= yy* _ j E`wm ik`yloli` k`y

Page 161: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 161/181

icynim`y gn wulfc nj i~`wuc jlvnkny mlywùulicy gn xucg~iwlvlg`g2 nk nyw~glc @ wlnjn ~j` icynim` dngl` gn9201 nk E+ gn 920 ` ?201 nk I+ gn ?20 ` <20+ | nk G+ gn dày gn <20* K` wu`jylilùj gnk nyw`glc E `k I w~vc k~f`u`jwny gnk

QXàf* 5?=T

W`k o~n nk unwu`yc mlywùulic gn N~ucx` culnjw`k* K` i`~y` o~jg`dnjw`k gn nywn

uny~kw`gc xuldlwlvc ‗yl yn dlgn icj x`wucjcy ljwnuon~g`kny‗ m`| p~n e~yi`uk` nj k`j`w~u`knr` gn k` ynuvlg~deun nj nk nywn* K`y unk`ilcjny u~u`kny gn xucg~iilùj j~ji`xnudlwlnucj nk d`ufnj gnoljlgc gn `~wcjcdä` | xucg~iwlvlg`g i`dxnylj`y p~n m`eä`n}lywlgc nj Ciilgnjwn2 kc ldxngä` k` ~jlocudn icjinjwu`ilùj gn ynðcuäc nicjùdlic+

b~uäglic | xnuycj`k p~n i`u`iwnulrù `k ylywnd` ynðcul`k gn N~ucx` culnjw`k* Nkuny~kw`gc o~n ` dnj~gc k` n}lywnjil` gn ~j` unk`ilùj njwun unynuv`y ynðcul`kny |wlnuu`y `uunjg`g`y `eyck~w`dnjwn glywljw` ` k` gn Ciilgnjwn1 k` yrk`imw` xck`i``ki`jrù ylywndàwli`dnjwn ~j` xucxcuilùj gcekn c wulxkn p~n k` gnk Ciilgnjwndnglnv`k+ kknv`jgc k` n}wnjylùj gn y~y ock `ua| m`yw` kcy dlydcy kädlwny gnk`fcw`dlnjwc u~u`k* @yldlydc+ yn n}lflnucj xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k m`yw`kädlwny gnyicjcilgcy nj N~ucx` ciilgnjw`k -xunyw`ilcjny nj xuljilxlc ¡lkldlw`g`y± njM~jfuä` |+ nj k` xuàiwli`+ gn ~jcy iljic c ynly gä`y xcu ynd`j` nj Xckcjl`, 95* Nk noniwcdày kk`d`wlvc gn nyw` y~xnun}xkcw`ilùj ynðcul`k o~n k` ljvnuylùj gn k` x`~w` fkce`k gnxucg~iwlvlg`g gn k` `fuli~kw~u` on~g`k `jwnulcu* Dlnjwu`y p~n nj Ciilgnjwn k`yicynim`y nu`j jcud`kdnjwn dày `kw`y nj k`y unynuv`y ynðcul`kny p~n nj k`y x`uink`ygn kcy i`dxnyljcy+ nj nk nywn k`y x`uink`y icjynf~ä`j icj ouni~njil` ~j`y w`y`y gnxucg~iwlvlg`g y~xnulcuny ` k`y gn k`y unynuv`y `ulywciuàwli`y* Nj k` M~jfuä` gnk ylfkc]_LL+ k` xucg~iwlvlg`g gn kcy i`dxnyljcy o~n nj ci`ylcjny nk gcekn p~n k` gn k`yunynuv`y ynðcul kny99* Nj Xckcjl`+ k`y wlnuu`y gn kcy ynðcuny+ p~n gcek`ucj y~n}wnjylùj xcu k` `eycuilùj gn kcy xucxlnw`ulcy dnglcy+ p~lrà `~dnjw`u`j y~y ljfunycyun`kny nj xcic dày gn ~j wnuilc2 m`yw` w`k x~jwc o~n u`gli`k nk gnyinjyc gn k`xucg~iilùj i~`jgc y~y ylnuvcy yn vlnucj xunylcj`gcy gn ny` ocud` 97* Kcy kädlwny gnkon~g`klydc gnk nywn ‗p~n ung~bnucj | gnoljlnucj wcgc y~ gny`uuckkc mlywùulic‗ o~nucjkcy gn y~ cuf`jlr`ilùj ycil`k gnk wu`e`bc1 k`y o~nur`y u~u`kny gn xucg~iilùj p~ng`ucj`wu`x`g`y gnjwuc gn ~jcy kädlwny unk`wlv`dnjwn nywunimcy gnelgc `k wlxc | `k fu`gc gnn}xkcw`ilùj gnk xucg~iwcu gluniwc*

`ðc 0>88 nj k` d`|cu x`uwn gn N~ucx` ciilgnjw`k+ dlnjwu`y p~n k` d`|cu x`uwn gn N~ucx` culnjw`knyw`e` wcg`vä` nj nk nyw`glc E nj k` gìi`g` gn 0=58*95 Ry* X`im+Gln ~jf`ulyimn @fu`unjw liak~jf ld 0?$00 B`mum~jgnuw* @eelnf~jf vcj Vnywn~ucxçlyimnj Njw liak~jfyf`jf + E~g`xnyw+ 0<?7+ xx* >?=1 U* O* Knykln+Wmn Xcklym p~nywlcj + Kcjguny+ 0<?7+ x* 7*09 A`dnj+ Wmn lucj injw~u| + x* 559*97 Gn D`gg`knj`+ U~u`k N~ucxn +0>88$06>8 + x* 70*

QXàf* 5?<T

Njfnky yn unolulù+ nj ~j` iìkneun ou`yn+ ` k` un`iilùj ynðcul`k gn N~ucx` culnjw`k `olj`kny gn k` Ng`g Dngl` | icdlnjrcy gn k` Ng`g Dcgnuj + gnjcdljàjgck` k`¡ynf~jg` ynuvlg~deun± 9>* Ny xunilyc `ik`u`u k` `delfûng`g gn ny` gnoljlilùj icjcebnwc gn ylw~`u gnoljlwlv`dnjwn k` vä` culnjw`k `k on~g`klydc nj y~ vnug`gnucicjwn}wc mlywùulic* Yl xcu ny` ou`yn yn njwlnjgn p~n k` ynuvlg~deun vckvlù ` N~ucx`culnjw`k+ p~n kknfù xcu ynf~jg` vnr x`u` xnuynf~lu ` kcy xceuny+ k` n}xunylùj nyynjilkk`dnjwn ljicuuniw`* Icdc |` mndcy vlywc+ k` ynuvlg~deun xucxl`dnjwn glim`j~ji` m`eä` n}lywlgc xunvl`dnjwn nj nk nywn* Xnuc yl icj nkk` yn njwlnjgn p~n N~ucx`n}xnuldnjwù gcy ckn`g`y glonunjwny gn ynuvlg~deun+ xuldnuc k` gn Ciilgnjwn -gnkylfkc L] `k ]L_, | gnyx~ìy k` gnk nywn -gnk ylfkc ]_ `k ]_LLL,+ njwcjiny ny ~j` oùud~k`p~n gnoljn n}`iw`dnjwn nk vnug`gnuc gny`uuckkc mlywùulic gnk icjwljnjwn* Icj nkk`xcgndcy ljvnuwlu nk m`elw~`k x~jwc gn vlyw` gnygn nk p~n yn ceynuv` k` ynuvlg~deun

gnk nywn* Icjvnjilcj`kdnjwn+ kcy mlywcul`gcuny xunynjw`j nywn onjùdnjc icdc ~j`unfunylùj mlywùuli ` x`uwlu gn k`y klenuw`gny xunvl`y p~n n}lywä`j nj nk nywn `jwny gnk` un`iilùj ynðcul`k* Xnuc k` vnug`g ny p~n ny`y klenuw`gny o~nucj k` ljwnuu~xilùj gn~j knjwc xucinyc `~wùiwcjc gn on~g`klr`ilùj ynuvlk nj nk nywn* X~ny kc p~n Ekcim

Page 162: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 162/181

kk`d`e` nk ¡gny`uuckkc gn kcy väji~kcy gn gnxnjgnjil`± |` nyw`e` nj d`uim` i~`jgck` n}x`jylùj ciilgnjw`k dày `kkà gnk Nke` | k` wu`jydlfu`ilùj u~y` m`yw` nk Ca` | nk

_ckf` kc gnw~vlnucj gn ocud` unxnjwlj` | wndxcu`k* K` un`iilùj ynðcul`k nj nk nywn+ `x`uwlu gn olj`kny gnk ylfkc ]L_+ x~ngn icjylgnu`uyn+ xcu w`jwc+ nj ~j` xnuyxniwlv` dày`dxkl`+ icdc ~j un`j~g`ilùj gn ~j d`uim` `~wùiwcj` m`il` ~j on~g`klydc`uwli~k`gc+ p~n m`eä` ylgc ekcp~n`g` | gnyvl`g` gnygn o~nu` xcu nyx`ilc gn gcy c wunyylfkcy* Nyw` d`uim` icdnjrù gnyx~ìy | o~n d~imc dày knjw` | v`ilk`jwn p~n njCiilgnjwn+ gnelgc yceun wcgc+ icdc |` mndcy vlywc+ ` p~n jc w~vc gnwuày jljf~j`¡yäjwnyly± culflj`ul`* Xnuc ~j` vnr gnynjd`u`ð`g`+ k` käjn` gn y~ wu`|niwcul` x`uninynð`k`u+ nj òkwldc wìudljc+ m`il` ~j cugnj ycil`k yndnb`jwn `k p~n `jwny m`eä`n}lywlgc nj k`y unflcjny dnjcy ~ue`jlr`g`y | dày `wu`y`g`y gnk Ciilgnjwn dnglnv`k*

@ x`uwlu gnk ylfkc ]LL+ ylj nde`ufc+ |` jc nu` xcylekn ~j` nvck~ilùj x~u`dnjwnnjgùfnj`* Icj k` ljwu~ylùj gn Ciilgnjwn nk gnywljc gnk nywn9> D`u}$Njfnky+ Ynkniwng icuunyxcjgnjin + x* 9>> QIcuunyxcjgnjil` + xàflj` 95<T* Njfnky `k~gn `p~ä ` y~njy`|c yceun k` D`ui`+ nj nk p~n yn ljiklj` ik`u`dnjwn xcu k` xuldnu` ljwnuxunw`ilùj gn k` ou`yn+ljik~|njgc np~lvci`g`dnjwn ` wcg` @knd`jl` nj nk xucinyc `yä gnyiulwc - Vnuan + ]L]+ xàflj`y 906$98,*

QXàf* 568T

i`delù+ ljlil`k | x`u`gùbli`dnjwn+ m`il` ~j` d`|cu nd`jilx`ilùj gnk i`dxnylj`gc |+olj`kdnjwn+ m`il` k` i`wàywucon icdòj gn ~j` k`uf` gnxunylùj* Xcu òkwldc+ k` v~nkw``~wùiwcj` ` ~j ylywnd` ynðcul`k nyw~vc gnwnudlj`g` | i`u`iwnulr`g` xcu wcg` k`mlywcul` ljwnudngl`+ gn w`k ocud` p~n gnygn njwcjiny o~n luunvci`ekndnjwn glywljw` `k` p~n m`euä` ylgc yl yn m~elnu` gny`uuckk`gc nj ~j unk`wlvc `lyk`dlnjwc* Ylj nde`ufc+k` glyw`jil` eàyli` njwun nywn | cnywn yn d`jw~vc g~u`jwn wcgc nyn wlndxc* K` mlywcul`gn N~ucx` culnjw`k nyw~vc ljdnuy` gnygn nk xuljilxlc nj ~j wndxcu`klg`gnynjil`kdnjwn glywljw` ` k` gn k` nvck~ilùj gn N~ucx` ciilgnjw`k* M`eä` ¡icdnjr`gc±d~imc gnyx~ìy+ | gn `mä p~n+ ljik~yc wu`y y~ ljwnuyniilùj icj k` gn Ciilgnjwn+x~glnu` un`j~g`u ~j` nvck~ilùj dày wndxu`j` m`il` ~j cugnj nicjùdlic p~n |`m`eä` ylgc y~xnu`gc | gnb`gc `wuày xcu nk unywc gnk icjwljnjwn* K` icn}lywnjil`iucjckùfli` gn k`y rcj`y cx~nyw`y gn N~ucx` | y~ iunilnjwn ljwnuxunw`ilùj fncfuàoli`iun` k` lk~ylùj gn k` yldxkn icjwndxcu`jnlg`g gn `de`y* Nj un`klg`g+ nk nywn wnjä`p~n unicuunu wcg`vä` wcgc nk ilikc mlywùulic gnk gny`uuckkc ynuvlk xunily`dnjwn i~`jgcCiilgnjwn yn nyw`e` kleu`jgc gn ìk* Nyw` ny+ nj gnoljlwlv`+ k` u`rùj dày xuco~jg` gnp~n k`y icjyni~njil`y nicjùdli`y gn k` iulyly fnjnu`k gnk on~g`klydc n~ucxnc o~nynjgl`dnwu`kdnjwn cx~nyw`y nj `de`y unflcjny2 icjd~w`ilùj gn i`uf`y | gny`x`ulilùjgn k` ynuvlg~deun nj Ciilgnjwn | un`iilùj ynðcul`k n ldxk`jw`ilùj gn k` ynuvlg~deunnj nk nywn*

QXàf* 560T

>* @K Y^U GNK G@J^ELC

Wcg`vä` p~ng` xcu `j`klr`u ~j` y~eunflùj glonunjwn+ i~|` nvck~ilùj mlywùuli` k` `knbùgnk unywc gn N~ucx` culnjw`k* X~ngn gniluyn p~n kcy E`ki`jny unxunynjw`j ~j` rcj`wlxckùfli`dnjwn `jàkcf` ` Nyi`jglj`vl` nj y~ unk`ilùj gl`fcj`k icj k` fu`j käjn`glvlycul` p~n `wu`vlny` nk icjwljnjwn* N}lywn+ nj noniwc+ ~j` i~ulcy` yldnwuä` ljvnuy`njwun kcy unyxniwlvcy gnywljcy gn k` N~ucx` jcuciilgnjw`k | y~gcculnjw`k* \` mndcyynð`k`gc p~n Nyi`jglj`vl o~n k` òjli unflùj ldxcuw`jwn gn N~ucx` ciilgnjw`k p~nj~ji` yn ljwnfuù nj nk Ldxnulc ucd`jc | p~n+ xcu w`jwc+ j~ji` x`uwlilxù nj k`¡yäjwnyly± xuldlfnjl` njwun kcy dcgcy gn xucg~iilùj nyik`vlyw`+ |` nj glyck~ilùj+ gnk` @jwlfûng`g w`ugä` | kcy gnycuf`jlr`gcy dcgcy gn xucg~iilùj xuldlwlvc$icd~j`knygn k`y wule~y fnudàjli`y p~n ljv`glnucj nk Ciilgnjwn k`wljc* Ylj nde`ufc+ | xcu k`y

u rcjny `jwny n}`dlj`g`y+ nk knb`jc jcuwn njwuù olj`kdnjwn nj k` ùuelw` gnkon~g`klydc+ `~jp~n icjynuv`jgc k`y ocud`y g~u`gnu`y gn y~ glyw`jil` ljlil`k icjunyxniwc ` k` icdòj d`wulr ¡ciilgnjw`k±* Nj nk n}wundc y~u gn N~ucx` culnjw`k x~ngnwu`r`uyn ~j xucinyc ljvnuyc+ x~ny yl Nyi`jglj`vl` xucg~bc nj òkwldc wìudljc ~j`

Page 163: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 163/181

v`ul`jwn ciilgnjw`k gnk on~g`klydc ylj icjw`u icj k` vnjw`b` gnk knf`gc ~ue`jc$ldxnul`k gn k` @jwlfûng`g+ kcy E`ki`jny jc x~glnucj gny`uuckk`u ~j` v`ul`jwn culnjw`knyw`ekn gnk on~g`klydc ` xny`u gn k` `dxkl` xunynjil` dnwucxcklw`j` gnk Nyw`gc p~ny~inglù ` Ucd` nj `p~nkk` unflùj* Elr`jilc d`jw~vc ~j Ldxnulc e~uciuàwlicinjwu`klr`gc gn N~ucx` y~gculnjw`k+ icj fu`jgny il~g`gny+ ljwnui`delc icdnuil`k |nyik`vlw~g g~u`jwn ynwnilnjwcy `ðcy gnyx~ìy gn k` e`w`kk` gn @gul`jùxckly*

G~u`jwn nyn wlndxc w~vlnucj k~f`u nj kcy E`ki`jny glvnuy`y ljv`ylcjny eàue`u`y+unxnwlgcy icjokliwcy oucjwnulrcy | gnyxk`r`dlnjwcy wnuulwcul`kny* Icj wcgc+ nj nyw`unflùj gn N~ucx` j~ji` yn un`klrù k` o~ylùj olj`k gn `decy d~jgcy+ w`k icdc y~inglùnj Ciilgnjwn* Knbcy gn `inknu`u k` `x`ulilùj gn ~j on~g`klydc gny`uuckk`gc+ nk knf`gcelr`jwljc x`unilù ekcp~n`ukc2 nicjùdli`+ xckäwli` | i~kw~u`kdnjwn+ wcg` nk àun` gnN~ucx` culnjw`k

QXàf* 565T

ylw~`g` `k y~u gnk G`j~elc+ icj y~ x~jwc gn x`uwlg` `x`unjwndnjwn dày `v`jr`gc+ ynp~ngù gnwuày gn k`y v`yw`y | gnylnuw`y wlnuu`y gn y~ oucjwnu` jcuwn+ p~n xuàiwli`dnjwni`uniä`j gn wcg` n}xnulnjil` `jwnulcu gn ilvlklr`ilùj ~ue`j` c gn ocud`ilùj nyw`w`k*Nk vnug`gnuc injwuc gn fu`vng`g gn N~ucx` culnjw`k x`yù ` gnyi`jy`u nj y~y kk`j~u`ygnk jcuwn+ m`yw` w`k x~jwc p~n k` k`uf` ìxci` xcywnulcu gn gcdljlc cwcd`jc yceun kcyE`ki`jny m`euä` gn ldx~ky`u ` d~imcy mlywcul`gcuny ` n}ik~lukcy xcu icdxknwc gnN~ucx` c ` ung~ilukcy ` ~j d`ufnj ljgnwnudlj`gc gn nkk`* Xnuc nk k`ufc xucinycycil`k p~n olj`kdnjwn `i`eù nj k` icjp~lyw` w~ui` wlnjn ~j fu`j ljwnuìy ljwuäjynicx`u` nk ¡k`ecu`wculc gn ocud`y± p~n counin k` mlywcul gn N~ucx`+ ` i`~y`xunily`dnjwn gn y~ `jùd`kc uny~kw`gc olj`k2 nk nyw`ji`dlnjwc | k` unfunylùj yni~k`u*K` nyxnilolilg`g gn k` rcj` gn kcy E`ki`jny xk`jwn` gcy xuceknd`y2 ³i~àk o~n k`j`w~u`knr` gnk Nyw`gc elr`jwljc p~n g~u`jwn w`jwc wlndxc yceunvlvlù `k Ldxnulcucd`jc3 ³Xcu p~ì jc yn xucg~bc ~j` yäjwnyly on~g`k g~u`gnu` gn wlxc ciilgnjw`k nj nkimcp~n njwun Elr`jilc | kcy eàue`ucy nyk`vcy | w~u`jlcy p~n ljv`glnucj k` xnjäjy~k` `

x`uwlu gn olj`kny gnk ylfkc _L | yn `ynjw`ucj `kkä xcywnulcudnjwn3K` i`äg` gnk Ldxnulc ucd`jc gn Ciilgnjwn nyw~vc gnwnudlj`g` o~jg`dnjw`kdnjwnxcu k` gljàdli` gnk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` | xcu y~y icjwu`gliilcjny+ ~j` vnrp~n yn m~ec gnwnjlgc k` n}x`jylùj ldxnul`k* K` u`rùj nynjil`k gn xcu p~ì o~n nkLdxnulc gn Ciilgnjwn+ | jc nk gn Culnjwn+ nk p~n yn gnuu~deù nj nk ylfkc _ u`gli njnk mnimc gn p~n `kkä o~n gcjgn k` `fuli~kw~u` nyik`vlyw` | n}wnjylv` m`eä` njicjwu`gcy~ màelw`w xucxlc icj k`y icjp~lyw`y ucd`j`y gn Lw`kl`+ Mlyx`jl` | k` F`kl`* Nj nycywnuulwculcy jc m`eä` jljf~j` ilvlklr`ilùj `jwnulcu | d`g~u` p~n x~glnu` unylywlu cdcgloli`u k` j~nv` ljywlw~ilùj k`wlj` gnk k`wlo~jglc nyik`vlyw`* @yä x~ny+ nj k`yxucvljil`y ciilgnjw`kny o~n gcjgn k` ljn}cu`ekn kùfli` gnk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` `ki`jrù y~ n}xunylùj dày icdxknw` | o`w`k+ gnelklw`jgc | gnuu~de`jgc njòkwldc wìudljc wcgc nk nglolilc ldxnul`k* Nj nk Dnglwnuuàjnc culnjw`k+ k` ci~x`ilùjucd`j` j~ji` yn y~xnux~yc ` ~j` w`e~k` u`y` yldlk`u* @l icjwu`ulc+ `p~ä njicjwuù ~jdnglc icywnuc | d`uäwldc `k p~n k` fu`j ckn`g` gn n}x`jylùj fulnf` gn k` ìxci`mnknjäywli` |` m`eä` xcek`gc gnjy`dnjwn gn il~g`gny icdnuil`kny* Nyw` xunvl`ickcjlr`ilùj fulnf` o~n k` p~n nyw`eknilù k` nickcfä` ycil`k eàyli` gnk nywn+ gnk dlydcdcgc p~n k` xcywnulcu ickcjlr`ilùj ucd`j` nyw`ekninuä` k` gn Ciilgnjwn* Gcy u`yfcyo~jg`dnjw`kny gn nywn dcgnkc mnknjäywlic o~nucj ‗icdc |` mndcy glimc‗ k` unk`wlv`gnjylg`g gn

QXàf* 569T

k`y il~g`gny | k` unk`wlv` dcgnywl` gn k` xucxlng`g u~u`k* K` ilvlklr`ilùj fulnf` m`eä`gny`uuckk`gc k` nyik`vlw~g `fuäick`+ xnuc jc y~ cuf`jlr`ilùj n}wnjylv`+ nj ~j ylywnd`gn k`wlo~jglcy+ |+ xcu cwu` x`uwn+ y~ gny`uuckkc ~ue`jc | icdnuil`k m`eä` ylgc dàynyxcjwàjnc | xckliìjwulic p~n nk gn Ucd`* @~jp~n jc wlnjn j`g` p~n vnu icj nyw`

Page 164: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 164/181

xuldnu` glvnufnjil`+ nk icdnuilc o~n nj wcgc i`yc | gn ocud` ljnvlw`ekn d~imc dàyljwnjyc ` kc k`ufc gn k`y oucjwnu`y gnk Ldxnulc xnuy` | gnk d`u Ucbc p~n nj kcyicjoljny gnk @wkàjwlic gnyx~ìy gn k` ~jloli`ilùj ucd`j` gnk Dnglwnuuàjnc* Nkuny~kw`gc o~n p~n k` ljywlw~ilùj ucd`j` gn k` fu`j olji` nyik`vlyw` j~ji` nimù u`äinynj k`y xucvljil`y culnjw`kny icj k` dlyd` xuco~jglg`g p~n nj k`y ciilgnjw`kny2 y~ljwucg~iilùj ylndxun yn vlc `dcuwlf~`g` xcu nk xnuylywnjwn dcgnkc ~ue`jc | u~u`k gnkd~jgc mnknjäywlic+ nj nk p~n k` xnp~nð` xucxlng`g i`dxnylj` j~ji` unilelù `w`p~nyw`j o~ulcycy icdc nj k` Lw`kl` xcywnulcu ` k`y f~nuu`y xòjli`y+ | gcjgn k` vlw`klg`gd~jlilx`k wnjä` ` y~y nyx`kg`y ~j` wu`glilùj dày vlnb` | dày `~wùiwcj`* Nflxwc+fu`jnuc gnk Dnglwnuuàjnc culnjw`k+ w~vc y~y ickcy`kny xucxlnw`ulcy gn nyik`vcy gnk

@xlùj+ xnuc ` xny`u gn nkkc ylndxun o~n ~j` unflùj nj k` p~n xungcdlj`ucj kcyxnp~nðcy xucxlnw`ulcy* @yä+ i~`jgc kknfù nk wlndxc gn k` iulyly x`u` wcgc nk dcgc gnxucg~iilùj nyik`vlyw` | y~ y~xnunywu~iw~u` ldxnul`k+ y~y noniwcy p~ng`ucj d~imcdày dlwlf`gcy nj Culnjwn+ gnelgc xunily`dnjwn ` p~n k` nyik`vlw~g ylndxun m`eä`ylgc `kkä dày kldlw`g`* K` ycklgnr ljwnuj` gn k` ocud`ilùj ycil`k gn k`y xucvljil`yculnjw`kny jc yn vlc+ nj icjyni~njil`+ w`j y`i~glg` xcu k` gni`gnjil` nywu~iw~u`k gnkdcgc gn xucg~iilùj gcdlj`jwn gnk Ldxnulc* Nk gny`uuckkc gn ~j ickcj`wc ` x`uwlu gnkylfkc L_ o~n dnjcy jcw`ekn1 nk xcgnu gn kcy fu`jgny wnuu`wnjlnjwny x`u` yci`v`u |

gnydlklw`ulr`u `k Nyw`gc ldxnul`k o~n dnjcy ocudlg`ekn1 k` xucyxnulg`g icdnuil`k gnk`y il~g`gny jc y~oulù ~j niklxyn w`j fu`jgn 0* O~n nyw` icjolf~u`ilùj ljwnuj` k` p~nglc `k Culnjwn k` oludnr` | nk`ywlilg`g xckäwli` x`u` unylywlu ` k`y ljv`ylcjny eàue`u`yp~n gnuu~de`ucj `k Ciilgnjwn* Y~y vnjw`b`y nywu`wìfli`y+ ilw`g`y w`jw`y vniny x`u`n}xkli`u y~ y~xnuvlvnjil` nj k` ìxci` gn @wlk` | @k`ulic+ o~nucj nj un`klg`g d~|xuni`ul`y* Elr`jilc nyw`e` dnbcu ocuwloli`gc p~n Ucd` fu`il y ` y~y gnonjy`yd`uäwld`y+ xnuc nyw`e` w`delìj d~imc dày inui` gnk `ki`jin gn kcy `w`p~nyeàue`ucy* Kcy m~jcy | kcy vlylfcgcy icdnjr`ucj y~y lji~uylcjny nj Dnyl`+ jc njF`kl` c nj nk Jùulic+ | k` xuldnu` gnuucw`0 _ì`yn y~xu` + xx* <?$<<*

QXàf* 567To~kf~u`jwn gn k` i`e`kknuä` ldxnul`k w~vc k~f`u nj Wu`il`* Nk fcgc F`lj`y `ki`jrù njnk d`jgc dlklw`u gn Culnjwn ~j` xcylilùj w`j xucdljnjwn | xnklfucy` icdc k` gnk

vàjg`kc Nywlkliùj nj Ciilgnjwn* Jc o~n k` fncfu`oä` k` p~n gnwnudljù k` y~xnuvlvnjil`gnk Ldxnulc elr`jwljc+ yljc ~j` nywu~iw~u` ycil`k p~n+ ` glonunjil` gn Ciilgnjwn+ yndcywuù i`x`r gn n}x~ky`u c `yldlk`u vliwculcy`dnjwn ` y~y njndlfcy n}wnulcuny*

K` xu~ne` gnilylv` kknfù x`u` nk Ldxnulc gn Culnjwn ` icdlnjrcy gnk ylfkc _LL+ i~`jgco~n i`yl `uuckk`gc xcu wuny fu`jgny `y`kwcy xucingnjwny gn glywljwcy x~jwcyi`uglj`kny+ i~|` icji`wnj`ilùj ylfjloliù ~j` `dnj`r` d~| y~xnulcu ` wcgc kc p~nw~vc p~n unylywlu nj y~ mlywcul` ìk Ldxnulc gn Ciilgnjwn2 k`y ljv`ylcjny nyk`v`y |

àv`u`y gn kcy E`ki`jny+ k` d`uim` gn kcy xnuy`y m`yw` @j`wckl` |+ olj`kdnjwn+ k`gnoljlwlv` icjp~lyw` àu`en gn Nflxwc* | Ylul`* Elr`jilc unylywlù ` nyw` wulxkn i`wàywuconxcu dnglc gn ~j` f`kv`jlr`ilùj ycil`k i~|` j`w~u`knr` | `ki`jin n}`iwc wcg`vä` nycebnwc gn glyi~ylùj 5* Ny ik`uc+ ylj nde`ufc+ p~n k` `ulywciu`il` gn xucvljil`y w~vc p~nn}xnuldnjw`u njcudny y~ouldlnjwcy xcu k`y gny`ywucy`y f~nuu`y | ci~x ilcjny gn k`ìxci` | p~n nk dcgnkc n}lywnjwn gn xucxlng`g dngl`j` | fu`jgn p~ngùxuce`ekndnjwn glykci`gc | gnycuf`jlr`gc+ | nywc wlnjn p~n m`enu ylgc nyxnil`kdnjwnilnuwc nj nk unljc gnk ~y~ux`gcu Oci`y+ xucg~iwc gn ~j` unenklùj gn `dcwlj`gcy njk`y olk`y gnk nbìuilwc9* Ny lf~`kdnjwn nvlgnjwn p~n k` `gyiulxilùj gn kcy i`dxnyljcy `k` Wlnuu`+ ldxk`jw`g` xcu nk ylywnd` w`ugcuucd jc gnk ickcj`wc+ gny`x`unilùxucfunylv`dnjwn gn Elr`jilc+ gnb`jgc+ wu`y gn yä ~j` fu`j d`y` gn icd~jlg`gny gn`kgn`y kleuny+ ocud`g`y xcu i`dxnyljcy icj x`uink`y xulv`g`y n ljglvlg~`kny | icjunyxcjy`elklg`gny olyi`kny ickniwlv`y m`il` nk Nyw`gc 7* Ny xcylekn+ `~jp~n nj dcgc`kf~jc ynf~uc+ p~n nk

Page 165: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 165/181

5 K` ljwnuxunw`ilùj ikàyli` gn nywn xnuäcgc x~ngn njicjwu`uyn nj F* Cywucfcuya|+ Mlywcu| co wmn E|r`jwljn Yw`wn + C}ocug+ 0<?=+ xx* <5$086+ 099$61 X* Im`u jly+ ¡Cj wmn ycil`k ywu~iw~un co wmn k`wnuUcd`j Ndxlun±+ E|r`jwlcj + ]_LL+ 0<77$>+ xx* 9<$>6* @kf~jcy gn y~y `yxniwcy o~jg`dnjw`kny m`j ylgcynul`dnjwn ldx~fj`gcy nj kcy òkwldcy `ðcy+ vì`yn ljou` jcw` >*9 X`u` nk ldx`iwc gn k`y ljv`ylcjny+ vì`yn Cywucfcuya|+ Mlywcu| ùo wmn E|r`jwljn Yw`wn + x* 097* Kcymlywcul`gcuny ycvlìwlicy m`j nknflgc nk nxlycglc gn Oci`y x`u` kk`d`u k` `wnjilùj yceun nkkc+ vì`yn+ xcunbndxkc+ D* k`* Yl~rl~dcv+ ¡Jnacwculn Xucekndl Lywcull _lr`jwll±+_cxucyl Lywcull + d`urc gn 0<><+ jòd* 9+x* 080*7

N* Ywnlj+ ¡X`|y`mjnuln nw fu`jgy gcd`ljny g`jy k“Ndxlun e|r`jwlj±+ Uni~nlky gn k` Ycilìwì Bn`j Ecglj +LL+Kn ynuv`fn + Eu~ynk`y+ 0<><+ xx* 05<$991 X`~k Kndnukn+ ¡Nyp~lyyn xc~u ~jn mlywculn `fu`lun gnE|r`jin2 kny yc~uiny nw kny xucekídny±+ Unv~n Mlywculp~n + 00<+ 0<>=+ xx* ?9$>*

QXàf* 56>T

`x`u`wc ldxnul`k gn k` ìxci` gn Mnu`iklc xucdcvlnu` ~j` glvlylùj dày u`gli`k gn k`xucxlng`g gn k` wlnuu` xcu dnglc gn ~j ylywnd` dlklw`u gn yckg`gcy xnp~nðcyxucxlnw`ulcy p~n unileä`j x`u` y~ d`jwnjldlnjwc wlnuu`y gnk Nyw`gc ` i`delc gnynuvlilcy gn f~nuu`+ culflj`jgc `yä k`y wmnd`y elr`jwlj`y >* Nj i~`kp~lnu i`yc+ ynxucg~bc ~j` y~yw`jil`k uni~xnu`ilùj dlklw`u p~n `jwn wcgc icjylf~lù gnuucw`u ` kcyxnuy`y n ljdngl`w`dnjwn ‗gnyx~ìy gn k` icjp~lyw` lykàdli` gn Nflxwc | Ylul`+ i~|`kn`kw`g ` Elr`jilc o~n yci`v`g` xcu k` mnwnucgc}l` unklflcy`‗> Nyw` ny k` xuljilx`k vn}`w` p~`nwlc gn kcy nyw~glcy dnycelr`jwljcy* K` wnyly gn Ywnlj | Cywucfcuya| ‗gnygn m`in wlndxc `inxw`g` cuwcgc}l`‗+ ynfòj k` i~`k Mnu`iklc o~n nk `~wcu gn ~j` unocud` `fu`ul` p~niunù ~j i`dxnylj`gc gn yckg`gcy dngl`jwn nk nyw`eknildlnjwc gnk ylywnd` gn wmnd`y + yn m` x~nywcynul`dnjwn nj g~g`* Kndnukn k` m` ycdnwlgc ` ~j` wulxkn iuäwli`+ `olud`jgc nj xuldnu k~f`u p~n jcn}lywn jljf~j` xu~ne` vnug`gnu` gn p~n Mnu`iklc iun`u` nk ylywnd` gn wmnd`y -p~n `x`unilùfu`g~`kdnjwn gnyx~ìy gn y~ unlj`gc nj nk ylfkc _LL,1 nj ynf~jgc k~f`u+ p~n k`y ¡wlnuu`y dlklw`uny± cywu`wnl` o~nucj ~j gny`uuckkc xcywnulcu yceun nk p~n jc n}lywn gci~dnjw`ilùj `jwny gnk ylfkc ]+ | xcuòkwldc+ p~n kcy wlw~k`uny gn ny`y wlnuu`y j~ji` o~nucj yckg`gcy+ yljc p~n òjli`dnjwn wnjä`j k` ceklf`ilùjolyi`k gn d`jwnjnu olj`jilnu`dnjwn ` ~j i`e`kknuc gnk nbìuilwc* Nk noniwc gn nyw` iuäwli` ny gnyxcb`u `kunlj`gc gn Mnu`iklc gn wcg` ldxcuw`jil` nywu~iw~u`k nj kcy i`dxcy `fuäick` | dlklw`u | xuc|niw`u yceunk`y ljywlw~ilcjny u~u`kny gn Elr`jilc ~j fu`gc gn icjwlj~lg`g y~xnulcu `k p~n m`yw` `mcu` yn m`eä`ycyxnim`gc* _ì`yn X* Kndnukn+ ¡Nyp~lyyn xc~u ~jn mlywclun `fu`lun gn E|r`jin±+ Unv~n Mlywculp~n + vck*00<+ xx* 68$71 vck* 058+ xx* 79$68+ | ¡P~nkp~ny und`up~ny y~u kn uífjn g“Mnu`ikl~y±+Yw~gl Dnglnv`kl + L+0<?8+ xx* 976$?0* @kf~j`y cxljlcjny yndnb`jwny yceun nk xuceknd` dlklw`u yn gny`uuckk`j nj @* Xnuw~yl+¡K` ocud`wlcj gny wmídny e|r`jwljy±+ Enulimwn r~d ]L Ljwnuj`wlcj`knj E|r`jwljlywnj$Acjfunyy + Dòjlim+0<>=+ xx* 0$78+ | V* A`nfl+ ¡Ycdn unicjylgnu`wlcjy cj wmn wmndny -ynvnjwm$jljwm injw~ulny,±+ B`mue~im gnu ÿywnuunlimlyimnj e|r`jwljlyimnj Fnynkkyim`ow + ]_L+ 0<?6+ xx* 9<$>9* Cywucfcuya| m` unxkli`gc nj y~Acuunonu`w k `uwäi~kc gn Xnuw~yl gn 0<>= `jwny ilw`gc -Enulimwn + xx* 0$=,+ | nj ¡K“n}`uim`w gn U`vnjjn nwk“culfljn gny wmídny e|r`jwljy±+ _LL Icuyc gl I~kw~u` y~kk“@uwn u`vnjj`wn n elr`jwlj` + U`vnj`+ 0<?8+ xx*<<$008+ nj nk p~n `olud` p~n k` iun`ilùj gn kcy n}`ui`gcy ciilgnjw`kny gn U`vnj` | I`uw`fc ` olj`kny gnkylfkc _L xuny`fl`e` nk nyw`eknildlnjwc xcic gnyx~ìy gnk ylywnd` gn wmnd`y * Cywucfcuya| m` unilelgc nk`xc|c gnk elr`jwljlyw` ycvlìwlic @* X* A`rmg`j+ p~n m` unim`r`gc k`y cxljlcjny gn Kndnukn nj ¡NymimlcU`r ce @fu`ujlb Cwjcymnjll`b v _lr`jwll L_$]LL vv±+ _lr`jwllyall _undnjjla + 0<><+ ]_L+ 0+ xx* <5$009* K`glyx~w` yceun kcy cuäfnjny gnk ylywnd` gn wmnd`y flu` nj e~nj` dnglg` nj wcujc ` ~j` yck` ou`yn gnWnùo`jny -mlywcul`gcu p~n nyiulelù gcyilnjwcy `ðcy gnyx~ìy gn k` ìxci` gn Mnu`iklc |+ xcu icjylf~lnjwn+jc ny xcylekn unyckvnuk`,* Ny xunilyc `ð`glu p~n k` cxljlùj gn Kndnukn+ ynfòj k` i~`k nk `~dnjwc gnklenuw`g gn kcy i`dxnyljcy nj k` ìxci` dnycelr`jwlj` yn gnelù o~jg`dnjw`kdnjwn ` k`y ndlfu`ilcjnynyk`v`y+ p~n unyckvlnucj k` nyi ynr gn d`jc gn ceu` gnjwuc gnk Ldxnulc n mlilnucj `yä ljòwlk k``gyiulxilùj ` k` wlnuu`+ ny d~imc dnjcy icjvljinjwn p~n y~ iuäwli` gn k`y n}xkli`ilcjny p~n k` undcjw`j`k ylywnd` gn wmnd`y *

QXàf* 56?T

gnwnjnu ` kcy àu`eny nj k` e`uunu` gnk W`~uc* Nj nk ylfkc ylf~lnjwn+ k` glj`ywä` ly`~ul`icjywu~|ù k` xuldnu` `ud`g` ldxnul`k xnud`jnjwn+ i`x`r gn g`u ` Elr`jilc k`y~xnulculg`g d`uäwld` icjwu` k`y okcw`y àu`eny+ | icdnjrù k` knjw` unicjp~lyw` gnky~u gn kcy E`ki`jny* Kcy o~jg`dnjwcy ycil`kny gn nyw` unjcv`ilùj xckäwli` u`gli`jnvlgnjwndnjwn nj k` `dxkl`ilùj gn k` e`yn i`dxnylj` gn k`y `kgn`y `~wùjcd`y gnjwucgnk Ldxnulc+ o~nyn c jc gluniw`dnjwn o`ilklw`g` xcu nk ylywnd` gn wmnd`y 2 k` fu`jxunci~x`ilùj gn kcy òkwldcy ndxnu`gcuny xcu icjynuv`u k`y icd~jlg`gny gnxnp~nðcy xucxlnw`ulcy+ g`gc y~ v`kcu olyi`k | dlklw`u x`u` nk Nyw`gc+ jc gnb` k~f`u `g~g`y ?* Elr`jilc yceunvlvlù+ x~ny+ g~u`jwn wcg` k` Ng`g Cyi~u` gn Ciilgnjwn icj ~j

Page 166: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 166/181

wnuulwculc ung~ilgc+ xnuc xuàiwli`dnjwn icj wcg` k` x`jcxkl` y~xnunywu~iw~u`k gn k` @jwlfûng`g ikàyli` ljw`iw`* Jc yn xucg~bc ~j icuwn guàywlic nj k` vlg` ~ue`j` 61 k`yd`j~o`iw~u`y gn k~bc yn d`jw~vlnucj+ nk icdnuilc d`uäwldc `~dnjwù ljik~ycklfnu`dnjwn |+ yceun wcgc+ y~eylywlù k` `gdljlywu`ilùj injwu`klr`g` | k` uni`~g`ilùj~jlocudn gn ldx~nywcy xcu nk Nyw`gc ldxnul`k+ p~n+ nj k` jcimn gn Ciilgnjwn+ o~n ~jglyw`jwn xckc gn ~jlg`g vlylekn gnygn k` knb`jä`* K` dcjng` counin nk äjglin dày ik`ucgn nywn ì}lwc2 nk eny`jwn gn cuc elr`jwljc yn icjvluwlù nj nk x`wuùj dày ~jlvnuy`k gn k`ìxci` nj nk Dnglwnuuàjnc =*

Ylj nde`ufc+ xcu nyw` unjcv`ilùj m~ec p~n x`f`u nk xunilc gn ~j` x`uàklyly* NkLdxnulc elr`jwljc yn gnyxunjglù gnk y~olilnjwn k`ywun gn k` @jwlfûng`g x`u` yceunvlvlunj ~j` j~nv` ìxci`+ xnuc jc w`jwc p~n kn xnudlwlnu` gny`uuckk`uyn gljàdli`dnjwn njnkk`* Nk Ldxnulc p~ngù ik`v`gc njwun kcy dcgcy gn xucg~iilùj nyik`vlyw` | on~g`k+lji`x`r gn unwcuj`u `k xuldnuc | gn `v`jr`u m`il` nk ynf~jgc+ dnwlgc nj ~j i`kknbùjylj y`klg` p~n? Cywucfcuya|+ Mlywcu| co wmn E|r`jwljn Yw`wn + xx* 565$7+ 98?$6*6 K` y~nuwn p~n icuulnucj k`y il~g`gny gnygn nk ylfkc _LL `k L] ny cwuc ocic gn icjwucvnuyl`* A`rmg`jycywlnjn p~n g~u`jwn nyw` ìxci` yn xucg~bc ~j vnug`gnuc ick`xyc gn k`y il~g`gny2 ¡_lr`jwllyaln Fcucg` v

_LLL] vv±+Ycvlnwya`l` @ubnckcfll` + vck* 50+ 0<>7+ xx* 0?7$==1 xnuc y~ gnyiulxilùj m` ylgc dcgloli`g` icjì}lwc xcu Cywucfcuya|+ ¡E|r`jwljn ilwlny lj wmn n`uk| Dlggkn @fny±+ G~de`uwcj C`ay X`xnuy + jòd* 09+0<><+ xx* 76$??+ | Yl~rl~dcv+ ¡_lr`jwllyall Fcucg -Ynunglj` _LL$Ynunglj` L] v*,±+ _lr`jwllyall _undnjjla +0<>=+ ]L_+ xx* 9=$68+ p~n m`j gndcywu`gc y~y d~im`y k`f~j`y*= U* Y* Kcxnr+ ¡Wmn gckk`u co wmn Dlggkn @fny±+Wmn Bc~uj`k co Nicjcdli Mlywcu| + ]L+ vnu`jc gn 0<>0+jòd* 9+ xx* 58<$>7* Kcxnr ynð`k` p~n+ `~jp~n k` nyw`elklg`g dcjnw`ul` gn Elr`jilc xcjn gn d`jlolnywcy~y xuny~x~nywcy np~lkleu`gcy | y~ icdnuilc elnj cuf`jlr`gc+ jc ldxkli` jniny`ul`dnjwn ~j n}inylvciunildlnjwc nicjùdlic* Ny xcylekn p~n k` nicjcdä` elr`jwlj` gn nyw` ìxci` yn d`jw~vlnu` nyw`ilcj`ul`*

QXàf* 566T

nj òkwldc wìudljc yùkc xcgä` icjg~ilu ` y~ n}wljilùj* X~ny+ xcu ~j` x`uwn+ k` vä` gn v~nkw` ` ~j` nicjcdä` gn nyik`vlw~g fnjnu`klr`g` nyw`e` inuu`g`+ |` p~n yùkc ~j

ljdnjyc xucfu`d` ldxnul`k gn n}x`jylùj xcgä` m`enu iun`gc k` o~nur` gn wu`e`bci`~wlv` jniny`ul` x`u` uniun`ukc* Gn mnimc+ nk Nyw`gc elr jwljc ylndxun ljwnjwùunicjp~lyw`u y~y wnuulwculcy xnuglgcy nj N~ucx` | @yl`+ | i~`jgc y~y i`dx`ð`y nu`j

vliwculcy`y+ nkywcia gn nyik`vcy gnjwuc gnk Ldxnulc `~dnjw`e` ljdngl`w`dnjwn `kwu`nu kcy yckg`gcy y~ ecwäj ` i`y`+ onjùdnjc p~n `gp~lulù y~ d`|cu wu`yinjgnjil`icj k` icjp~lyw` gn E~kf`ul` xcu E`ylklc LL ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]L* N}lywä`j+ `gndày+kcy iùdcgcy dnui`gcy gn Iuldn`+ xcu kcy p~n yn n}xcuw`e`j icjwlj~`dnjwn kcynyik`vcy nj gluniilùj y~u+ m`il` kcy Ldxnulcy elr`jwljc | àu`en+ | p~n xuce`ekndnjwno~nucj kcy xuldnucy xucvnngcuny gn Icjyw`jwljcxk` <* Xnuc jljf~j` gn ny`y o~njwnyx~ngn icdx`u`uyn icj k`y fu`jgny ung`g`y p~n m`eä`j iun`gc k`y ocuw~j`y gn Ucd`*K` nyik`vlw~g jc gny`x`unilù nj `eyck~wc gn Elr`jilc+ xnuc j~ji` kknfù ` xungcdlj`unj y~ `fuli~kw~u`* @k dlydc wlndxc+ k` yck~ilùj u~u`k p~n m`eä` y`kv`gc `k nywn gnkgnywljc gnk cnywn ‗k` icjycklg`ilùj+ xcu gne`bc gn k`y fu`jgny olji`y+ gn k` xnp~nð`xucxlng`g gn k` wlnuu`‗ yn unvnkù ljnvlw`ekndnjwn icdc ~j` yck~ilùj xucvlylcj`k+ |`p~n k` xunylùj ljwnuj` nbnuilg` xcu k`y ik`yny glulfnjwny gn xucvljil`y x`u` iun`u ~jickcj`wc gnxnjglnjwn o~n unim`r`g` nj kcy ylfkcy _L | _LL+ xnuc nj nk ylfkc ] yn m`eä`un`olud`gc ~j` vnr dày gn ocud` ljn}cu`ekn* Kcy gniunwcy gn k` glj`ywä`¡d`ingcjl`± gnj~jil`j ~j` | cwu` vnr k` ldxk`i`ekn `xucxl`ilùj gn k`y wlnuu`y gn kcyi`dxnyljcy | nk ycdnwldlnjwc gn kcy xceuny xcu kcy xcwnjw`gcy u~u`kny gn k` ìxci`+kcy g~j`wcl c ¡xcgnucycy±* Nk Nyw`gc ldxnul`k injwu`k yn cx~yc onucrdnjwn ` k`icjinjwu`ilùj gn k` wlnuu` nj d`jcy gn k`y cklf`up~ä`y kci`kny+ xcup~n `dnj`r`e`icj gnywu~lu y~y unynuv`y gn unik~w`dlnjwc | uni`~g`ilùj gn ldx~nywcy `k y~ywu`nu `k` xcek`ilùj `fu`ul` gnk gcdljlc gn k` `gdljlywu`ilùj xòekli`+ gnk dlydc dcgc p~n kcm`eä`j mnimc nk x`wuciljl~d | nk ickcj`wc gn k` Ucd` w`ugä`2 ~j ylywnd` x`u`ynðcul`knj nk i`dxc ylfjloli`e` nk olj gn ~j `x`u`wc dlklw`u | olyi`k dnwucxcklw`jc i`x`r gnldxcjnu k` `~wculg`g ldxnul`k nj wcgc nk unljc* Xnuc kcy ljwnjwcy gn kcy y~inylvcy nd$

Page 167: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 167/181

< @* M`gbljlick`~$D`u`v`+ Unimnuimny y~u k` vln gny nyik`vny g`jy kn dcjgn e|r`jwlj + @wnj`y+ 0<>8+ xx*5<+ =<1 U* Euc jljf+ ¡U`eywvc v _lr`jwllyall Ldxnull -?88$0588 ff,±+ _ lr`jwllyall _undnjjla + 0<>=+ ]L_+xàflj`y >0$5* Nk `uwäi~kc gn Euc jljf ny k` dnbcu yäjwnyly yceun nywn wnd`*

QXàf* 56=T

xnu`gcuny gn icjwnjnu k` d`un` gnk xcgnu gn kcy g~j`wcl yn unvnk`ucj

jniny`ul`dnjwn v`jcy+ x~ny k` `gdljlywu`ilùj kci`k nji`uf`g` gn m`inu i~dxklu y~ygniunwcy nyw`e` icjwuck`g` i`yl xcu icdxknwc xcu k`y dlyd`y o`dlkl`y i~|` ljok~njil`xunwnjgä`j kldlw`u 08* @yä+ jc yùkc `v`jrù k` xck`ulr ilùj nicjùdli` nj nk i`dxc+ yljcp~n `gndày k` ung dlklw`u gn kcy wmnd`y i`|ù xucfunylv`dnjwn nj d`jcy gn kcyd`fj`wny kci`kny* Y~ dlyd` gnyinjwu`klr`ilùj+ p~n ljlil`kdnjwn o~n k` icjglilùj gny~ uce~yw` vlw`klg`g+ o`ilklwù `mcu` y~ icjolyi`ilùj xcu k`y i`d`ulkk`y gn xcwnjw`gcyxucvljil`kny `k nyw`u yci`v`g` y~ xuldlfnjl e`yn gì xnp~nðcy xucxlnw`ulcy* K`nyw`elklr`ilùj gn k`y w`ugä`y ocud`y `jwlf~`y nj k` unjcv`ilùj elr`jwlj` gn kcy ylfkcy

_LL | _LLL yn vlc icdxucdnwlg`+ x~ny+ gn ocud` iunilnjwn xcu k`y wnjgnjil`y m`il` ~j`gnyljwnfu`ilùj xucwcon~g`k gn k` nicjcdä` | k` ycilng`g u~u`k*

Xcu cwu` x`uwn+ yl elnj nu` ldxcylekn ~j unwucinyc g~u`gnuc m`il` nk wlxc gn ocud`ilùj

ycil`k i`u`iwnuäywlic gn k` @jwlfûng`g+ nk `v`jin m`il` ~j on~g`klydc gny`uuckk`gc yn vlc lf~`kdnjwn ou~ywu`gc* X~ny nk y~xundc `x`u`wc e~uciuàwlic gn k` `~wciu`il`elr`jwlj` xnud`jnilù nynjil`kdnjwn ljw`iwc g~u`jwn kcy p~ljlnjwcy `ðcy p~nylf~lnucj ` B~ywljl`jc2 k` dàp~lj` injwu`klr`g` gnk Nyw`gc nj Icjyw`jwljcxk` j~ji`xnuglù k` ycenu`jä` fkce`k+ `gdljlywu`wlv`+ olyi`k | dlklw`u+ yceun nk wnuulwculc ldxnul`k*Nk xuljilxlc gn ~j` wule~w`ilùj ~jlvnuy`k j~ji` xunyiulelù+ `~jp~n gnyx~ìy gnk ylfkc]L yn xucg~bnucj glyw`jil`y i`g` vnr dày ouni~njwny njwun nyn xuljilxlc | k` xuàiwli`*K`y o~jilcjny nicjùdli`y gnk Nyw`gc gn k` @jwlfûng`g w`ugä` j~ji` gny`x`unilnucj*Gn ocud` d~| ylfjloli`wlv`+ k` nyik`vlw~g mnunglw`ul` ylf~lù gcdlj`jgc nj nk yniwcu gnk`y d`j~o`iw~u`y nyw`w`kny+ icdc |` m`eä` ci~uulgc nj nk Ldxnulc ucd`jc+ | nywnyniwcu fcrù+ ` y~ vnr+ gn xulvlknflcy dcjcxcklyw`y p~n kn glnucj ~j` ldxcuw`jil`o~jg`dnjw`k x`u` nk icdnuilc gn n}xcuw`ilùj | x`u` k` ljg~ywul` gn `e`ywnildlnjwcgn Elr`jilc 00* K` nyxniäoli` | xuco~jg` icjn}lùj njwun nk dcgc gn xucg~iilùjnyik`vlyw` | k` y~xnunywu~iw~u` gnk Nyw`gc ldxnul`k p~n m`eä` i`u`iwnulr`gc ` k`

@jwlfûng`g yn d`jw~vc+ x~ny+ m`yw` kcy òkwldcy ylfkcy gn Elr`jilc* Xcu cwu` x`uwn+ k`d`jc gn ceu` nyik`v` gnk08 Nk `~fn gnk xcgnu nicjùdlic | xckäwlic gn kcy g~j`wcl ny ~j wnd` icdòj ` wcgcy kcy* dcgnujcymlywcul`gcuny elr`jwljcy2 ~jc gn kcy dnbcuny nyw~glcy ny wcg`vä` ~jc gn kcy xuldnucy+ I* Jn~d`jj+ Gln Vnkwywnkk~jf gny e|r`jwljlyimnj Unlimny vcu gnj Aun~rrûfnj + Knlxrlf+ 0=<7+ xàflj`y >5$?0+ p~n ny njd~imcy yxniwcy ~j nyw~glc xuni~uycu*00 Euc jljf+ ¡U`eywvc±+ xx* 7>$7?*

QXàf* 56<T

yniwcu xulv`gc gn k` nicjcdä` jc nu` nj dcgc `kf~jc gnyxunil`ekn2 jc yùkc icjwlj~ùy~dljlywu`jgc nk fu~nyc gnk ynuvlilc gcdìywlic gn kcy ulicy+ yljc p~n o~n ~wlklr`g``gndày nj k`y fu`jgny olji`y m`yw` nk ylfkc ]LL* Yl nj k` `iw~`klg`g ny ldxcylekngnwnudlj`u k` n}wnjylùj nyw`gäywli` gn k` nyik`vlw~g `fuäick` nj nk Ldxnulc elr`jwljc+yn x~ngn icjbnw~u`u+ ylj nde`ufc+ p~n y~ ldx`iwc nywu~iw~u`k nj k`y unk`ilcjnyu~u`kny jc o~n gnyxunil`ekn+ x~ny nk jlvnk unk`wlv`dnjwn e`bc gn k`y xunyw`ilcjny gnwu`e`bc xnuycj`k gn kcy i`dxnyljcy gnxnjglnjwny ‗ x`uclacl ‗ g~u`jwn nk òkwldcxnuäcgc gn k` mlywcul` elr`jwlj`+ ~jlgc ` k`y gldnjylcjny unk`wlv`dnjwn fu`jgny gnki~kwlvc ynðcul`k+ x~ngn m`enu ylgc ~j` icjyni~njil` gn k` glyxcjlelklg`g gn d`jc gnceu` nyik`v` x`u` kcy d`fj wny u~u`kny+ `~jp~n y~ vnug`gnu` ljilgnjil` ynd`jw~vlnu` `lyk`g` 05* Gn nyw` ocud`+ k` xunxcwnjwn e~uciu`il` ldxnul`k | k` unylg~`k

nicjcdä` nyik`vlyw` icjwule~|nucj icjyw`jwndnjwn ` ekcp~n`u k`y wnjgnjil`ynyxcjwàjn`y gn k` xck`ulr`ilùj gn ik`yny nj nk i`dxc m`il` k` n}xkcw`ilùj on~g`k gn k`wlnuu` | nk ynx`u`wlydc ynðcul k* @gndày+ | xcu k`y dlyd`y u`rcjny+ k`y il~g`gnyw`dxcic w~vlnucj j~ji` k` cxcuw~jlg`g gn gny`uuckk`uyn nj gluniilùj `k icd~j`klydc

Page 168: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 168/181

Page 169: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 169/181

ucj nj k`y il~g`gny 0?+ ylf~lnjgc ~j` x`~w` p~n icjwu`yw` xuco~jg`dnjwn icj nkgcdlilklc u~u`k gn k` jceknr` on~g`k gn Ciilgnjwn | y~ o~jilùj culflj`k d~imc dàygluniw` nj k` xucg~iilùj `fuäick`* K` ik`yn gcdlj`jwn gn Elr`jilc yn d`jw~vc+ x~ny+` dlw`g gn i`dljc njwun kcy ik`ulyyldl gn k` @jwlfûng`g w`ugä` | kcy e`ucjny gn k` @kw`Ng`g Dngl`* Nj y~ xucxlc i~nuxc kknv`e` ljyiulw` k` ou~ywu`g` wnjylùj gnk Nyw`gc*

Nyw` xuco~jg` n ljwuäjyni` x`uàklyly gn wcgc nk ylywnd` nicjùdlic | xckäwlic ny kc p~nn}xkli` nk i`uàiwnu n}wu`ð`dnjwn nywìulk n ljdùvlk gnk Ldxnulc elr`jwljc+ icdc yl nkdlydc mnimc gn y~ kcjfnvlg`g kc v`il`u` gn vlw`klg`g* Nk i`kknbùj ylj y`klg` gn kcydcgcy gn xucg~iilùj u~u`kny icjg~bc `k nyw`ji`dlnjwc gn k` wnijckcfä` `fuäick`+ p~njc n}xnuldnjwù xuàiwli`dnjwn jljfòj `v`jin ldxcuw`jwn g~u`jwn ~j dlknjlc+ yl ynn}inxwò` k` ljwucg~iilùj gn ~jcy xcicy i~kwlvcy nyxnil`klr`gcy nj k` ìxci` gnMnu`iklc* Kcy `ujnyny xuldlwlvcy | `yol}l`jwny gn k` @jwlfûng`g yn icjynuv`ucj m`yw`nk olj`k gn k` mlywcul` elr`jwlj` | j~ji` yn `gcxwù k` ickknu` dnglnv`k* @yldlydc ynlfjcuù nk `u`gc xny`gc nj o`vcu gnk ~yc gnk ljnoli`r | wu`glilcj`k `u`gc gn d`gnu`*Icdc d~imc+ yn `inxwù nk dckljc gn `f~`+ w`ugäc unf`kc gnk Ldxnulc ucd`jc 06* K`fu`j ynuln gn ljjcv`ilcjny p~n g~u`jwn nk dlydc xnuäcgc wu`jyocud`ucj k``fuli~kw~u` gn Ciilgnjwn j~ji` yn `ikld`w`ucj nj nk àulgc dnglc dnglwnuuàjnc+ gn

wlnuu` xceun+ | y~ k~f`u j~ji` o~n ci~x`gc xcu dnbcu`y `~wùiwcj`y* G~u`jwn nkunlj`gc gn B~ywljl`jc yn xucg~bc ~j `v`jin gnilylvc nj k`y d`j~o`iw~u`y2 k`ljwucg~iilùj gn k` ljg~ywul` gn k` yng` nj Icjyw`jwljcxk`+ gcjgn k` oàeuli`y nyw`w`knyfcr`ucj ` x`uwlu gn njwcjiny gn ~j` xcylilùj dcjcxcklyw` nj nk dnui`gc n~ucxnc gnn}xcuw`ilùj m`yw` nk `~fn gn k`y il~g`gny dnui`jwlkny gn Lw`kl` 0=* Xnuc ljik~yc nj nywni`yc yn wu`w`e` gn ~j yniunwc wìijlic uce`gc ` Culnjwn dày p~n gn ~jgnyi~euldlnjwc `~wùiwcjc |+ `x`uwn gn nyc+ xci` icy` glfj` gn `wnjilùj0? F* Cywucfcuya|+ ¡Ceynuv`wlcjy cj wmn `ulywciu`i| lj E|r`jwl~d±+ G~de`uwcj C`ay X`xnuy + jòd* 5>+0<60+ x* 5<*06 X`u` kcy `ujnyny+ vì`yn Knonevun gny Jcnwwny+K“`wwnk`fn nw kn imnv`k gn ynkkn è wu`vnuy kny `fny + X`uäy+0<90+ xx* =<$<01 x`u` nk `u`gc+ @* F* M`~gulic~uw | D* B* $E* Gnk`dd`un+K“mcddn nw k` im`uu~n è wu`vnuy kn dcjgn + X`uäy+ 0<>>+ xx* 56?$=71 x`u` nk dckljc gn @f~`+ B* K* Wn`kk+ ¡Wmn E|r`jwljn `fuli~kw~u`k

wu`glwlcj±+G~de`uwcj C`ay X`xnuy + jòd* 5>+ 0<60+ xàflj`y >0$5* Nk `uwäi~kc gn Wn`kk d~nywu` kc p~nx`unin ynu ~j cxwldlydc ljb~ywloli`gc `inui` gn k` `fuli~kw~u` elr`jwlj`+ nk i~`k yn `xc|` nj ~j`yxu~ne`y gnd`yl`gc kldlw`g`y*0= U* Y* Kcxnr+ ¡Wmn ylka wu`gn lj wmn E|r`jwljn Ndxlun±+Yxni~k~d + ]]+ jòdnuc 0+ njnuc gn 0<7>+ xx* 0$75+ y~eu`|` k` ldxcuw`jil` ljwnuj`ilcj`k gnk dcjcxcklc elr`jwljc gn x`ðcy xunilcycy*

QXàf* 5=5T

yn gny`uuckkù b`dày nj kcy w`kknuny gn Elr`jilc* @yldlydc+ nk fu`j okcunildlnjwci~kw~u`k gnk ylfkc _L o~n ynf~lgc xcu ~j mlnu`wlydc i`g` vnr dày nywunimc | uäflgc+i~|` unk`wlv` dcjcwcjä` gn ocud`y gn xnjy`dlnjwc | `uwn counin ~j kòf~eun icjwu`ywnicj k`y gn k` @jwlfûng`g w`ugä`* -Jc o~n x~u` icljilgnjil` p~n nk xuldnu | vnug`gnucgnyxnuw`u ljwnkniw~`k | `uwäywlic w~vlnu` k~f`u i~`jgc nk Ldxnulc njwuù xcu olj nj ~j`iulyly luunvnuylekn+ xcup~n yùkc njwcjiny yn ucdxlù y~ x`uàklyly ycil`k*, K` vnug`g p~nyn nyicjgn nj nk iìkneun b~lilc gn Fleecj yceun Elr`jilc yùkc m` xcglgc icjolud`uyn+nj ìywn icdc nj cwucy i`ycy+ xcu n}xkli`ilcjny xcywnulcuny p~n njwcjiny nu`jlj`iinylekny 0<*

Nj ~j yckc àdelwc+ ylj nde`ufc+ ny+ k` mlywcul` gn Elr`jilc w~ue~knjw` | `iilgnjw`g`2nk gn y~y ljiny`jwny icde`wny* K` icjp~lyw` ‗c dnbcu+ k` unicjp~lyw`‗ dlklw`u o~n nkwnd` gcdlj`jwn | uni~uunjwn gn y~ n}lywnjil + gnygn k` ìxci` gn B~ywljl`jc m`yw` k`gn kcy X`knùkcfcy* K` unlvljgli`ilùj wnuulwcul`k | ~jlvnuy`k+ icdc y~inycu gnkLdxnul~d Ucd`j~d + o~n nk xuljilxlc xnud`jnjwn gn y~ xckäwli` n}wnulcu 58* Nj nywnynjwlgc+ k` icjg~iw` gnk Nyw`gc elr`jwljc nyw~vc unflg`+ gn ~j` ocud` eàyli` n

ljiny`jwn+ xcu y~ d`wulr gn k` @jwlfûng`g* Gnygn y~ dlydc j`ildlnjwc icdc njwlg`gldxnul`k ynx`u`g`+ ljwnjwù uni~xnu`u k`y wlnuu`y xnuglg`y p~n `jwnulcudnjwn m`eä`jxunyw`gc cenglnjil` ` Ucd`* Xnuc gnelgc `k wlndxc njwunw`jwc wu`jyi~uulgc+ k`un`klr`ilùj klwnu`k gn nyw` `delilùj p~ngù gnyxucvlyw`

Page 170: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 170/181

0< Wmn gnikljn `jg o`kk co wmn Ucd`j Ndxlun + i`xäw~kc ]K_LLL* J`w~u`kdnjwn+ nk knjf~`bn gn Fleecj nynjcudndnjwn n}`fnu`gc -¡~j` wnglcy` | ~jlocudn mlywcul` gn gnelklg`g | dlynul`±,+ x`u` glyf~ywc gn kcymlywcul`gcuny xcywnulcuny+ njwun p~lnjny jljfòj x`y`bn gn y~ kleuc nywà dày x`y`gc gn dcg`* Xnuc nkwu`w`dlnjwc p~n Fleecj g`e` ` Elr`jilc nyw`e` gliw`gc+ nj un`klg`g+ xcu k` `up~lwniw~u` fkce`k gn y~Mlywcu| 2 dlnjwu`y k` i`äg` gn Ucd` nu` ¡~j` unvck~ilùj p~n ylndxun unicug`uàj wcg`y k`y j`ilcjny gn k`Wlnuu`±+ nk gnywljc gn Elr`jilc nyw`e` yùkc ¡ x`ylv`dnjwn icjniw`gc± icj ¡k`y unvck~ilcjny p~n m`ji`del gc nk nyw gc gnk d~jgc± -y~eu`| gc gn Fleecj2 L+ x* 01 _+ x* 060,* K`y ldxkäilw`y glywljilcjnyicjinxw~`kny p~ä ljgli`g`y ycj xnuoniw`dnjwn u`ilcj`kny | iw~`kny*58

Nywn wnd` gn k` mlywcul` gn Elr`jilc m` ylgc y~eu`|`gc icj fu`j o~nur` xcu M* @mu nlknu+ E|r`jin nw k` dnu + X`uäy+ 0<??1 vì`jyn nyxnil`kdnjwn xx* 9=<$<>* K` ljylywnjil` gn @mu nlknu nj p~n k`y `delilcjnyj`v`kny gnk Ldxnulc elr jwljc o~nucj eàyli`dnjwn k`y unyxcjy`ekny gn y~ ick`xyc olj k+ `k n}lflugnd`yl`gcy uni~uycy | gnyvl`ukc gn k` icjycklg`ilùj gn y~ xcgnuäc wnuunywun+ ny d~imc dày g~gcy`* Kco~jg`dnjw`k x`u` k` gnoljlwlv` i`äg` gnk Nyw`gc o~n dày elnj nk nyo~nurc dlklw`u fkce`k n}lflgc xcu k`yy~inylv`y unicjp~lyw`y+ nj k`y p~n kcy nbìuilwcy ylndxun w~vlnucj ~j vck~dnj d~| y~xnulcu `k gn k`yokcw`y*

QXàf* 5=9T

gn wcgc ynjwlgc+ |` p~n Elr`jilc jc xcgä` nyxnu`u p~n yn unxlwlnu` k` wul~jo`jwn ynulngn icjp~lyw`y | nyik`vlw~g p~n m`eä` kknv`gc ` k`y knflcjny ucd`j`y gn ~j icjoäj `cwuc gnk Dnglwnuuàjnc+ xcup~n nk dcgc gn xucg~iilùj nyik`vlyw` |` m`iä` wlndxc p~n

m`eä` ylgc y~xnu`gc nj Ciilgnjwn | p~n yn m`eä` v~nkwc uninylvc nj nk nywn* Jc m`eä`+xcu w`jwc+ jljfòj nyx`ilc ycil`k jl nicjùdlic x`u` y~ n}x`jylùj dlklw`u1 jc xcgä``k~deu`u ~j cugnj mlywùuli`dnjwn j~nvc* \ nk uny~kw`gc o~n p~n k`y y~inylv`y ck`y gnkn}x`jylcjlydc elr`jwljc ucdxlnucj icjwu` k` dlyd` e`yn ldxnul`k gn k` p~n m`eä`jy`klgc | `i`e`ucj xcu nucylcj uk` | gnelklw`uk`* ^j` dlywnulcy` o`w`klg`g vlylwùxuàiwli`dnjwn ` wcgcy kcy fu`jgny unlj`gcy gn k` unicjp~lyw`* @yä+ k` fu`jglcy`uni~xnu`ilùj gn Lw`kl`+ nk jcuwn gn Àouli` | nk y~u gn Nyx`ð` xcu B~ywljl`jc nj nk ylfkc

_L jc yùkc o~n klp~lg`g` xcu k`y ljv`ylcjny kcde`ug`y | àu`eny+ yljc p~n+ nj k`fnjnu`ilùj ylf~lnjwn+ |` m`eä`j i`ägc kcy E`ki`jny+ Ylul` | Nflxwc* @yldlydc+ kcyo~kf~u`jwny `v`jiny gn kcy ndxnu`gcuny ¡d`ingcjlcy± ` olj`kny gnk ylfkc ] |xuljilxlcy gnk ]L o~nucj ynf~lgcy+ gn ~j` ocud` lf~`kdnjwn unxnjwlj` | gny`ywucy`+xcu nk ick`xyc gnk xcgnuäc elr`jwljc nj @j`wckl` `jwn kcy ynk|òilg`y* Nj nk ylfkc ]LL+ k`unjcv`g` n}x`jylùj gn D`j~nk Icdjnjc+ p~n kknvù ` y~y nbìuilwcy m`yw` X`knywlj`+G`kd`il` | @x~kl`+ rcrceuù ~j` vnr dày nj k` i`wàywucon+ xcup~n kcy w~uicy f`kcx`ucjm`il` nk Nfnc | kcy ou`jicy y`p~n`ucj Icjyw`jwljcxk`* Ljik~yc nj nk nxäkcfc olj`k gny~ n}lywnjil` ny vlylekn k` dlyd` x`~w`2 k` unicjp~lyw` gn Elr`jilc xcu kcy X`knùkcfcynj nk ylfkc ]LLL icjg~bc `k `e`jgcjc gn Jlin` | ` k` ung~iilùj gnoljlwlv` gnk Ldxnulc `~j` xnp~nð` rcj` gn Wu`il`+ wule~w`ul` gn kcy Cwcd`jcy g~u`jwn kcy ilnj `ðcy`jwnulcuny ` y~ njwu`g` nj Icjyw`jwljcxk`* I`g` o`yn gn n}x`jylùj o~n ynf~lg`+ xcuw`jwc+ gn ~j` icjwu`iilùj dày guàywli`+ i`ywlfc ljgnoniwlekn gn `p~ìkk`* Nywn ulwdcp~neu`gc ny kc p~n m`in ` k` mlywcul` gn Elr`jilc w`j glonunjwn gn k` gn Ucd`+ icj y~i~uv` unk`wlv`dnjwn y~`vn gn `yinjylùj+ nyw`elklr`ilùj | gni`gnjil`*

Ny nvlgnjwn p~n gnjwuc gn k` ynuln nj~dnu`g` dày `uule` m~ec ~j` iulyly vnug`gnu`dnjwn gnilylv` p~n gnwnudljù gn ocud` luunvci`ekn nk gnywljc gnk Ldxnulc2nk xnuäcgc p~n v` gnygn k`y i`dx`ð`y eòkf`u`y gn E`ylklc LL m`yw` k` vliwcul`ynk|òilg` gn D`jrlinuw` nj nk ylfkc ]L* Nywn xnuäcgc yn m` icjylgnu`gc jcud`kdnjwnicdc ~j o`yn nj k` p~n+ gnyx~ìy gn kcy eulkk`jwny ì}lwcy dlklw`uny gnk òkwldcndxnu`gcu d ingcjlc+ k` e~uciu`il` ¡ilvlk± gn Icjyw`jwljcxk` gnyd`jwnkùylywndàwli`dnjwn kcy nbìuilwcy xucvljil`kny gnk Ldxnulc+ icj cebnwc gn gnwnjnu k``yinjylùj gn

QXàf* 5=7T

kcy d`fj`wny u~u`kny p~n m`eä`j kknf`gc ` icjwuck`u y~ d`jgc | `dnj`r`e`j nj

icjyni~njil` k` ljwnfulg`g gn k` dlyd` `gdljlywu`ilùj ldxnul`k injwu`k50

* Nk `~fn gnnycy cklf`ui`y gn k`y xucvljil`y nu`+ ` y~ vnr+ ~j unoknbc gn k` gnyxcynylùj gnkxnp~nðc i`dxnylj`gc p~n `mcu` nyw`e` `ki`jr`jgc ~j` wu`yinjgnjil` luunylywlekn* @ nkkc ylf~lù nk onucr nyw`kklgc gn icjokliwcy icuwny`jcy | f~nuu`y ilvlkny p~n gnelklw`ucj

Page 171: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 171/181

gnoljlwlv`dnjwn k`y gnonjy`y gn Elr`jilc+ |` fu`vndnjwn g`ð`g`y xcu k` xckäwli`gnydlklw`ulr`gcu` gn k`y i`d`ulkk`y e~uciuàwli`y gn k` i`xlw`k* K` kknf`g` gn kcy w~uicy` Culnjwn xucxljù njwcjiny nk fckxn gn fu`il`* M`yw` `p~ä+ nyw` käjn` fnjnu`k gnn}xkli ilùj ny ilnuw`dnjwn icuuniw`+ xnuc y~ xunynjw`ilùj ldxkli ` dnj~gc ~jicjwu`ywn nuuùjnc njwun kcy wul~jocy gnk unlj`gc gn E`ylklc LL | kcy unvnyny p~n knylf~lnucj |+ xcu w`jwc+ jc x~ngn couninu ~j `jàklyly icjvljinjwn gn k`y u`rcjny p~ndcvlnucj ` kcy fu~xcy xckäwlicy p~n gcdlj`ucj k` icuwn gn Icjyw`jwljcxk` gnyx~ìy gn085> ` `iw~`u nj k` ocud` `x`unjwndnjwn y~lilg` nj p~n kc mlilnucj* Nj un`klg`g+ k`xuckcjf`g` wnjylùj gn k`y f~nuu`y eòkf`u`y gn E`ylklc LL+ icj y~y fu`jgny f`ywcy | y~njcudn dcuw`jg`g+ o~n kc p~n xunx`uù xuce`ekndnjwn k` vä` x`u` nk unxnjwljcick`xyc gn kcy ilji~njw` `ðcy ylf~lnjwny* Kcy nbìuilwcy elr`jwljcy yn m`eä`jd`jwnjlgc wu`glilcj`kdnjwn icj ~j jòdnuc fkce`k gn yckg`gcy unk`wlv`dnjwndcgnywc* Gnygn nk ylfkc _L+ nk w`d`ðc dnglc gn ~j i~nuxc n}xnglilcj`ulc ylndxunm`eä` ylgc gn ~jcy 0?*888 mcdeuny1 wcgc nk `x`u`wc dlklw`u gnk Nyw`gc nj nk ylfkc L]`yinjgä` p~lrà ` ~jcy 058*888 mcdeuny+ ilou` d~| ljonulcu ` k` gnk Ldxnulc ucd`jcw`ugäc+ p~n xuce`ekndnjwn `|~g` ` n}xkli`u k` d`|cu nyw`elklg`g ljwnuj` gnk Nyw`gcelr`jwljc 55* Xnuc gnygn nk unlj`gc gn B~`j Rldlyiny+ ` dngl`gcy gnk ylfkc ]+ nk w`d`ðcgn kcy nbìuilwcy ldxnul`kny `~dnjwù ljljwnuu~dxlg`dnjwn m`yw` `ki`jr`u ~j vck~dnj

ylj xuningnjwny e`bc nk unlj`gc gn E`ylklc*Nyw` i`uf` w~vc p~n ynu ung~ilg` gnyx~ìy gn y~ d~nuwn xcup~n |` `x`uniä`j ylfjcy`dnj`r`gcuny gn ljok`ilùj | gn ~j` ljilxlnjwn gnv`k~`ilùj wu`y v`ulcy ylfkcy gnnyw`elklg`g gn kcy xunilcy gnjwuc gnk Ldxnulc* K` dcjng` yn gnxunilù uàxlg`dnj$50 _ì`jyn+ ljwnu `kl` + Cywucfcuya|+Mlywcu| co wmn E|r`jwljn Yw`wn + xàflj`y 958$0+ 95<$99+ 970$> yy*1

_u|cjly+ ¡E|r`jwl~d2 wmn ycil`k e`yly co gnikljn lj wmn nknvnjwm injw~u|±+ xx* 0><$6>*55 B* Wn`kk+ ¡Wmn fu`lj y~xxk| co wmn E|r`jwljn Ndxlun+ 998$085>±+G~de`uwcj C`ay X`xnuy + jòd* 09+0<><+ xx* 08<$06* Xuce`ekndnjwn+ nk i`delc nyw~vc unk ilcj`gc nj x`uwn icj k` nvck~ilùj gn k`ljo`jwnuä` knflcj`ul` gn Ucd` k` i`e`kknuä` xny`g` gn Elr`jilc*

QXàf* 5=>T

wn ` x`uwlu gnk unlj`gc gn Dlf~nk L_ -0897$70,* K` xckäwli` ljwnulcu gn kcy ndxnu`gcuny¡d`ingcjlcy± m`eä` icjylywlgc nj unounj`u k` `vlgnr nicjùdli` | k`y `delilcjnyxckäwli`y gn kcyg~j`wcl xucvljil`kny* Kcy ycenu`jcy ¡ilvlkny± gn dngl`gcy gnk ylfkc ]Licjwlj~`ucj nyw` wu`glilùj+ xnuc gàjgckn ~j ynyfc xnklfucy`dnjwn j~nvc 59+ x~nyljwnjw`ucj ung~ilu kcy wmnd`y kci`kny+ p~n fu`g~`kdnjwn yn m`eä`j icjvnuwlgc nj nkeu`rc dlklw`u gnk xcgnu gn kcy d`fj`wny+ yceun wcgc nj @j`wckl`* Icj nkkc ynxucxcjä`j+ xcu ~j` x`uwn+ `klvl`u k` wnycunuä` |+ xcu cwu`+ icjwuck`u ` kcy jceknyknb`jcy+ i~|` `delilùj n ljy~ecuglj`ilùj icjywlw~ä`j ylndxun ~j` `dnj`r` xckäwli`x`u` k` x`r xòekli`* K` ljwucg~iilùj gn k`y i`w`ou`iw`y c `ud`g~u`y xny`g`y ` olj`knygnk ylfkc ] m`eä` `~dnjw`gc k` i`uf` olj`jilnu` gn kcy wmnd`y nj k`y xucvljil`y |m`eä` mnimc dày gloäilkny gn d`jwnjnu kcy `jwlf~cy ylywnd`y gn gnonjy` kci`k* Kcyj~nvcy unfädnjny e~uciuàwlicy gn Icjyw`jwljcxk` p~n y~inglnucj ` k` enklicy`glj`ywä` ¡d`ingcjl`± yn ljiklj`ucj+ x~ny+ xcu e~yi u ~j d |cu `xc|c nj kcyunfldlnjwcy gn imcp~n c w`fd`w` p~n nyw`e`j nyw`ilcj`gcy inui` gn k` i`xlw`k |wnjä`j ~j d`|cu icdxcjnjwn xuconylcj`k | n}wu`jbnuc* K`y ~jlg`gny gn i`e`kknuä` gnkcy w`fd`w` ylndxun m`eä`j `xcuw`gc nk jòiknc dlklw`u dày oludn gn kcy nbìuilwcyldxnul`kny icj y~ dnbcu glyilxklj` | njwunj`dlnjwc* Xuce`ekndnjwn+ kcy yckg`gcyklinjil`gcy gn kcy wmnd`y yn `klyw`ucj `mcu`+ m`yw` ilnuwc x~jwc+ nj nywcy unfldlnjwcyxuconylcj`kny+ p~n o~nucj njvl`gcy gn ocud` iunilnjwn ` dlylcjny xucvljil`kny coucjwnulr`y+ `k dlydc wlndxc p~n `~dnjw`e` nj nkkcy icjwlj~`dnjwn k` xucxcuilùj gndnuinj`ulcy n}wu`jbnucy* Nk w`d`ðc wcw`k gnk `x`u`wc dlklw`u gn Elr`jilc p~ngù d~|ung~ilgc icj nyw` xckäwli` ¡ilvlklyw`±+ p~n y iuloliù k` o~nur` nywu`wìfli` ` kcy

ljwnunyny nicjùdlicy | xckäwlicy gn k` e~uciu`il` gn k` icuwn | gn kcy glfj`w`ulcydnwucxcklw`jcy* Y~ uny~kw`gc o~n x`uwlu xcu k` dlw`g k` ~jlg`g fkce`k gnk Nyw`gcelr`jwljc nj ~j icjokliwc p~n cx~yc ` k`y u`d`y ilvlk | dlklw`u gnk cugnj ldxnul`k+ycuxunjgnjwndnjwn yldlk`u ` `p~nkk` o`w`k glvlylùj p~n m`eä` xuninglgc ` k` i`äg` gnk

Page 172: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 172/181

Ldxnulc ucd`jc 57*59 J* Yvcucjcy+ ¡Ycilìwì nw cuf`jly`wlcj ljwìuln~un g`jy k“Ndxlun e|r`jwlj `~ ]L n ylíikn2 kny xuljilx`~}xucekídny±+ Xucinngljfy co wmn ]kkwm Ljwnuj`wlcj`k Icjfunyy co E|r`jwljn Yw~glny + xx* 9=8$5+ `vnjw~u`nj k` p~n kcy j~nvcy ndxnu`gcuny ilvlkny w`delìj ljwnjw`ucj nknv`u nk x`xnk gn k`y ¡ik`yny dngl`y±icdnuil`jwny gn k`y il~g`gny+ gndciu`wlr`jgc nk `iinyc `k Ynj`gc+ icj cebnwc gn iun`u ~j icjwu`xnyc `kcy d`fj`wny u~u`kny -mlxùwnyly g~gcy` p~n yn e`y` nj i`wnfcuä`y lj`gni~`g`y,*57 K` glonunjil` dày cevl` n ldxcuw`jwn njwun `decy icjokliwcy o~n p~n k` ìklwn dlklw`u gnk Elr`jilc w`ugäcnu` xuljilx`kdnjwn ~j` ik`yn gn

QXàf* 5=?T

X~ny kcy g~j`wcl counilnucj ~j` unylywnjil` onucr ` k` j~nv` xckäwli`+ | nj nyndcdnjwc nk np~lkleulc gn xcgnu nj nk i`dxc m`eä` kknf`gc gnd`yl gc knbcy x`u` p~nw`k yck~ilùj x~glnu` ldxcjnuyn icj ì}lwc* Y~ òjlic noniwc o~n xucvci`u ~jgndckngcu` ynuln gn f~nuu`y ilvlkny nj @j`wckl njwun k`y o`iilcjny ¡dlklw`u± |¡e~uciuàwli ± gn k` ik`yn gcdlj jwn+ p~n gnydcu`klr`ucj | gnycuf jlr`ucj wcgc nkylywnd` gnonjylvc gn Elr`jilc* K` xnuyni~ilùj unklflcy` | ìwjli` gn k`y icd~jlg`gny`udnjl`y p~n yn m`eä`j unljicuxcu`gc unilnjwndnjwn `k Ldxnulc iunù ~j` d`|cuicjo~ylùj | `flw`ilùj ` kc k`ufc gn k` v~kjnu`ekn oucjwnu` culnjw`k* Nk nyinj`ulc nyw`e`klywc x`u` k` mni`wcden gn D`jrlinuw`*Nj nk `ðc 0860+ nk y~kwàj ynk|òilg` @kx @uyk`j+ `eulìjgcyn i`dljc gnygn nk Ià~i`ycm`il` Nflxwc xcu nk y~u+ yn njicjwuù icj kcy nbìuilwcy gn Ucd`jc L_ Glùfnjny | kcy`jlp~lkù+ i`xw~u`jgc `k dlydc ndxnu`gcu* Nj nk i`dxc gn e`w`kk`+ kcy `~}lkl`uny`udnjlcy+ kcy dnuinj ulcy ou`jicy | xnimnjnfcy | kcy unfldlnjwcy elr`jwljcy `kd`jgc gn ~j ulv`k ¡ilvlklyw`±+ gnynuw`ucj c wu`lilcj`ucj ` k`y e`jgnu`y ldxnul`kny*

@j`wckl` p~ngù icdc ~j v`iäc ylj gnonjy`y nj nk p~n xnjnwu`ucj+ ylj njicjwu`ujljfòj ynulc nyo~nurc gn unylywnjil`+ kcy jùd`g`y w~uicd`jcy g~u`jwn k`y gìi`g`yylf~lnjwny5>* Nk gcdljlc elr`jwljc nj @yl` Dnjcu jc o~n gnuuci`gc xcu k` nu~xilùj gn~j` _ÿkanu `jgnu~jf d`ylv` gnk wlxc fcgc c vàjg`kc+ jl xcu ~j` ci~x`ilùj dlklw`ucuf`jlr`g` gnk wlxc xnuy` c àu`en+ yljc xcu ~j` dlfu`ilùj fu`g~`k gn fu~xcy gnjùd`g`y ` k`y `kwlxk`jlilny* Nk i`uàiwnu ou`fdnjw`ulc | `jàup~lic gn k`y y~inylv`ylji~uylcjny w~ui`y jc o~n+ ylj nde`ufc+ ~j` f`u`jwä` gn y~ wu jylwculng`g* @kicjwu`ulc+ k` iunilnjwn jcd`glr`ilùj p~n uny~kwù gn nkk`y o~n

wnuu`wnjlnjwny gn k` xucvljil` gn @j`wckl`+ dlnjwu`y p~n nk d`jgc gnk nbìuilwc ucd`jc w`ugäc nyw`e`icdx~nywc nj y~ d`|cu x`uwn xcu colil`kny xuconylcj`kny+ xuldnuc gn kcy E`ki`jny | gnyx~ìy eàue`ucy-vì`yn y~xu` + xàflj`y =5$==+ <=$080* Xuce`ekndnjwn+ nk i`delc yn gnelù nj e~nj` dnglg` ` k`ljwucg~iilùj gn k` i`e`kknuä` `ud`g` icj i`w`ou`iw`y wu`y k` ldxk`jw`ilùj gnk ylywnd` gn wmnd`y + p~niunù ` kcy xcwnjw`gcy dlklw`uny kci`kny gnk Ldxnulc elr`jwljc* Xcu w`jwc+ k`y käjn`y glvlycul`y o~nucjglvnufnjwny nj i`g` i`yc2 nj Ucd`+ nk `x`u`wc gnk `kwc d`jgc nyw`e` injwu`gc nj k`y il~g`gny | nkxcgnu gn kcy wnuu`wnjlnjwny ilvlkny nj nk i`dxc1 nj Elr`jilc+ kcy d`fj`wny dlklw`uny gcdlj`e`j nj k`yxucvljil`y | kcy e~uùiu`w`y ilvlkny nj k` i`xlw`k* Gn `mä nk nyw`kklgc gn f~nuu`y ilvlkny njwun `decy e`jgcynj nk Ldxnulc fulnfc | k` d |cu icjilnjil gn k` j`w~u`knr` gn y~y `jw fcjlydcy njwun kcyicjwndxcuàjncy -icdxàunyn ` Xynkkcy icj @ddl`jc,* K`y yndnb`jr`y nywu~iw~u`kny njwun kcy xucinycygn Ucd` | Elr`jilc o~nucj+ xcu kc gndày+ d~| kk`d`wlv`y*5> Ik`~gn I`mnj+ ¡K` xundlíun xìjìwu`wlcj w~up~n nj @yln Dljn~un -ynicjgn dclwlì g~ ]L ? ylíikn±+E|r`jwlcj + 0<7=+ xx* >$?6*

QXàf* 5=6T

` k`ufc xk`rc dày gnywu~iwcu` x`u` k` ilvlklr`ilùj fulnf` nj @j`wckl` p~n k` icjp~lyw`dlklw`u injwu`klr`g` gn kcy E`ki`jny xcu kcy xcywnulcuny nbìuilwcy cwcd`jcy* K`ylji~uylcjny i`ùwli`y | kcy onuciny xlkk`bny gn kcy w~uicd`jcy gny~ue`jlr`ucjknjw`dnjwn ~j` unflùj wu`y cwu`+ glykci`jgc k`y xcek`ilcjny `fuäick`y yngnjw`ul`y |gnywucr`jgc k`y ljywlw~ilcjny i~kw~u`kny iulywl`j`y 5?* K` gnycuf`jlr`ilùj jùd`g` gn k`nicjcdä` u~u`k glydlj~|ù olj`kdnjwn icj k` `x`ulilùj gnk y~kw`j`wc ynk|òilg` gnLicjlc nj nk ylfkc ]LLL+ p~n unyw`eknilù k` x`r | nk cugnj nj k` d`|cu x`uwn gn k`

@j`wckl` w~ui`* Xnuc nk unyxluc yùkc m`euä` gn ynu wndxcu`k*

Page 173: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 173/181

Dlnjwu`y w`jwc+ nk dlydc i`uàiwnu ljocud`k gn kcy `ynjw`dlnjwcy w~uicd`jcy nj nkljwnulcu xnudlwlù p~n nk Nyw`gc elr`jwljc gn olj`kny gnk ylfkc ]L yceunvlvlnu` |icjwu``w`i`u` gnygn k`y icyw`y gnk @yl` Dnjcu+ `~jp~n j~ji` x~glnu` unicjp~lyw`uk`y kk`j~u`y injwu`kny* Nj k` ìxci` gn kcy Icdjnjcy+ k`y cklf`up~ä`y dlklw`uny gn k`yxucvljil`y+ p~n |` m`eä`j `i~d~k`gc xcgnu nj y~y wlnuu`y | ` k` i`enr` gn y~y wucx`ykci`kny+ icjylf~lnucj olj kdnjwn nk icjwuck gnk Nyw`gc ldxnul`k* Kcy xuljilx`knyfu~xcy gn d`fj`wny jc o~nucj nknv`gcy ` i`ufcy icuwny`jcy xcu @knbc L+ p~n kcyunynuvù x`u` k`y glvnuy`y u`d`y gn y~ o`dlkl` icj cebnwc gn xucwnfnuyn icjwu` kcyxcgnucycy g~j`wcl ulv`kny+ xnuc k` xnp~nð` | dngl` jceknr` icjylf~lù kc p~n yn m`eä`xucx~nywc* K`y e`uunu`y icjwu` k` on~g`klr`ilùj o~nucj i`|njgc xucfunylv`dnjwn* @ k`jceknr` wnuu`wnjlnjwn yn kn icjinglnucj enjnolilcy `gdljlywu`wlvcy c xucjcl`l + p~n knyglnucj xcgnuny olyi`kny+ b~glil kny | dlklw`uny yceuì wnuulwculcy gnkldlw`gcy ` i`delcgn ynuvlilcy nyxniäolicy xunyw`gcy `k Nyw`gc* Kcy Icdjnjcy d~kwlxkli`ucj nywcyenjnolilcy+ p~n olj`kdnjwn yn mlilnucj mnunglw`ulcy icj kcy X`knùkcfcy 56* Kcy jcekny5? N}lywn `mcu` ~j` gci~dnjw`ilùj | ~j nyw~glc d~| icdxknwc gn nywn xucinyc nj Y* _u|cjly+ Wmn gnikljn co dngl`nv`k mnkknjlyd lj @yl` Dljcu `jg wmn xucinyy co lyk`dlr`wlcj oucd wmn nknvnjwm wmuc~fm wmn olownnjwm injw~u| + Enuankn|$Kcy @jfnkny+ 0<60+ xx* 07>$?=+ 0=7$<7 -nyw~glc o~jg`dnjw`k,* _u|cjly wlnjgnp~lrà ` yceunywld`u k` unyxcjy`elklg`g gn kcy icjokliwcy ilvlkny$dlklw`uny gnjwuc gn k` ik`yn gcdlj`jwn

elr`jwlj` nj nk ick`xyc fulnfc gn D`jrlinuw` | xcywnulcudnjwn -¡nk onjùdnjc dày gnilylvc gn wcgcy±+xx* 6?$6+ 789,+ xnuc nj y~ gnyiulxilùj gn kcy dni`jlydcy ycil`kny gn k` xcywnulcu w~up~loli`ilùj gn @j`wckl` ny ~j` `~wculg`g*56 F* Cywucfcuya|+ Xc~u k“mlywclun gn k` oìcg`klwì e|r`jwljn + Eu~ynk`y+ 0<>7+ xx* <$5>6+ ny nk nyw~glcikàylic gn k` ljywlw~ilùj gn k` xucjcl` * Cywucfcuya| ycywlnjn p~ì ¡k` xucjcl` nj Elr`jilc | nj k`y wlnuu`yy~gnyk`v`y+ icdc nk on~gc nj Ciilgnjwn | nk xcdnyw“n nj U~yl` ny k` d`jlonyw ilùj gn ~j` on~g`klg`g`v`jr`g`± -x* 5>6,+ xunwnjylùj glyi~wlekn p~n yn `j`klr` dày gnk`jwn*

QXàf* 5==T

icjylf~lnucj ¡ljd~jlg`gny± c nayac~yynl`l gn k` b~ulygliilùj gn k` e~uciu`il` injwu`k | unilelnucj gcj`ilcjny gn wlnuu`y dcjàywli`y x`u` y~ ~yc xnuycj`k - im`ulywla` ,*Jljf~j` gn nyw`y ocud`y ljywlw~ilcj`kny `ki`jrù k` kùfli` c nk cugnj gnk ylywnd`

on~g`k gn Ciilgnjwn1 nj nk dnbcu gn kcy i`ycy+ yùkc o~nucj vnuylcjny x`uil`kny nldxnuoniw`y gn ìywn* Xnuc y~ gluniilùj ycil`k nyw`e` ik`u`* Kcy i`dxnyljcy kleunyo~nucj gnfu`g`gcy xucfunylv`dnjwn ` k` icjglilùj gn `uunjg`w`ulcy gnxnjglnjwny c

x`uclacl + p~n fu`g~`kdnjwn kknfù ` `xuc}ld`uyn ` k` gn kcy ylnuvcy gn N~ucx`ciilgnjw`k*

K` nicjcdä` ~ue`j` gn k` i`xlw`k+ icj y~y d`j~o`iw~u`y nyw`w`kny | k` n}xcuw`ilùj gn`uwäi~kcy gn k~bc+ o~n y`iuloli`g` njwunw`jwc ` kcy `i~nugcy glxkcdàwlicy icj _njnil` |Fìjcv`+ i~|cy dnui`gnuny fcr`ucj d~| xucjwc gn ~j` `eyck~w` y~xund`iä`icdnuil`k gnjwuc gnk Ldxnulc ` i`~y` gn kcy xulvlknflcy icj p~n o~nucj ickd`gcy xcuk` e~k` gn cuc gn 08=7+ p~n kny n}ldä` gn kcy ldx~nywcy ldxnul`kny yceun k`y vnjw`y*Nj y~ gni`gnjil` nicjùdli`+ Elr`jilc ‗ljvluwlnjgc y~ wu`glilcj`k e`k`jr` icdnuil`k‗ xnuglù `mcu` y~ dcjcxcklc gn k` yng` | yn icjvluwlù nj ldxcuw`gcu jnwc gn x`ðcy |gn cwu`y d`j~o`iw~u`y `i`e`g`y gn Ciilgnjwn+ | ` i`delc n}xcuwù d`wnul`y xuld`yicdc wulfc | `inlwn ` Lw`kl` 5=* Y~ ylywnd` `gdljlywu`wlvc gni`|ù m`yw` w`k x~jwc p~nkcy fcenuj`gcuny unflcj`kny unylgä`j ouni~njwndnjwn nj k` i`xlw`k | yn kldlw`e`j `un`klr u lji~uylcjny xcu y~y xucvljil`y x`u` uni`~g`u wule~wcy nj ~j`y n}xnglilcjny`xnj`y glyld~k`g`y gn y`p~nc 5<* Dnuinj`ulcy | `vnjw~unucy njfucy`e`j k`y olk`y gny~y nbìuilwcy+ | kcy iu~r`gcy vlflk`e`j icj ~j` icjol`g` `v`ulil`* K` wcd` | nk y`p~ncgn Icjyw`jwljcxk` xcu ~j` n}xnglilùj ou`jic$vnjnil`j` nj 0587 ucdxlù olj`kdnjwn |gnygn nk n}wnulcu k` ~jlg`g gn kc p~n p~ng`e` gnk Nyw`gc ldxnul`k* Nj nyn dcdnjwcyn ldxcuwù ~j ylywnd` on~g`k ciilgnjw`k icdxknwc gn on~gcy | v`y`kk`bny+nyxnil kdnjwn nj k` Funil` injwu`k | dnulglcj`k+ gcjgn kcy ynðcuny ou`jicyljwucg~bnucj ~j dcgnkc yldlk`u `k gn ~kwu`d`u* Xnuc nyw` ldxk`jw`ilùj `uwlolil`k jcg~uù d~imc wlndxc* Nk uìfldnj fulnfc y~inycu gn Jlin`+ `e`jgcj`gc nj k` xnulonul`gnk `jwlf~c Ldxnulc+ o~n i`x`r gn un`fu~x`u icj fu jgny nyo~nurcy kcy unywcyglyxnuycy gnk

Page 174: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 174/181

5= D* k`* Yl~rl~dcv+ ¡Ecue` r` X~wl U`rvlwll` Oncg`k“jlb Cwjcymnjll v _lr`jwll±+ _lr`jwllyaln Cimnual +Dcyiò+ 0<?0+ xx* >5$6*5< B* Mnuulj+ ¡Wmn ickk`xyn co wmn E|r`jwljn Ndxlun lj wmn w nkowm injw~u|2 ` yw~g| co ` dngl`nv`knicjcd|±+ ^jlvnuylw| co Eludljfm`d Mlywculi`k Bc~uj`k + ]LL+ jòd* 5+ 0<68+ xx* 0<?$<+ p~n gle~b` icj

vlvcy ickcuny `p~nkk` ìxci`*

QXàf* 5=<T

wnuulwculc elr`jwljc | gn unicjywu~lu ~j` vnr dày ~j o`jw`yd`k Nyw`gc ldxnul`k njIcjyw`jwljcxk`*

Xcu njwcjiny+ k` ik`yn ycil`k gn wnuu`wnjlnjwny xucjcl`u yn m`eä` icjvnuwlgc nj wlw~k`umnunglw`ul` gn y~y enjnolilcy1 k` ljdnjy` d`|cuä` gn kcy i`dxnyljcy nu`j x`uclacl 1k`y unk`ilcjny v`y`kkàwli`y m`eä`j ylgc `yldlk`g`y nj k`y icjinxilcjny xckäwli`y gnkfcelnujc kci`k+ | k` o`dlkl` gcdlj`jwn gn kcy X`knùkcfcy m`eä` icjinglgc x`wuldcjlcy` k` jceknr`1 k`y icd~jlg`gny gn dnui`gnuny n}wu`jbnucy xcynä`j ou jp~lil y |njik`vny `~wùjcdcy* Nj nk i`dxc yn d~kwlxkli ucj k`y wlnuu`y dcjàywli`y | kcywnuu`wnjlnjwny yni~k`uny uni~uuä`j ouni~njwndnjwn `k x`ywcunc n}wnjylvc x`u` nyw`unj icjglilcjny gn wu`yk`g`u y~y xucxlng`gny g~u`jwn k`y icuunuä`y w~uicd`j`y 98* Xnucnyw` `x`unjwn ¡on~g`klr`ilùj± olj`k gn k` ocud`ilùj ycil`k elr`jwlj` j~ji` `ki`jrù~j` icmnunjil` cufàjli` c nyxcjwàjn` 90* Y~y ljywlw~ilcjny nu`j ~j yld~k`iuc gnocud`y ciilgnjw`kny | i`uniä`j xcu icdxknwc gn k` gljàdli` mlywùuli` p~n m`eä`xucg~ilgc ` ìyw`y -ynð`k p~n `gvlnuwn icjwu` i~`kp~lnu ljwnjwc gn ljwnuxunw`u kcydcgcy gn xucg~iilùj xcu dnglc gn ~j` icdx`u`ilùj `wndxcu`k gn y~y nkndnjwcy,*X~ny k`y ocud`y on~g`kny gnk Ldxnulc elr`jwljc w`ugäc o~nucj nk uny~kw`gc olj`k gn ~j`gnyicdxcylilùj yni~k`u gn ~j ylywnd` xckäwlic ldxnul k ~jlw`ulc p~n m`eä`xnud`jnilgc nj y~ d`|cu x`uwn ljw`iwc g~u`jwn ylnwn ylfkcy* C+ nj cwu`y x`k`eu`y+o~nucj nk xucg~iwc gn ~j xucinyc gl`dnwu`kdnjwn cx~nywc `k p~n glc culfnj `kon~g`klydc ciilgnjw`k+ ~j` unicdxcylilùj cufàjli` gn gcy dcgcy gn xucg~iilùj`jwnulcuny | gnymnimcy nj ~j` j~nv` yäjwnyly p~n m`euä`98

Ndyw Vnujnu+ Gln Fne~uw nljnu Fucyyd`imw$Gln Cyd`jnj -0988$07=0, + Enukäj+ 0<??+ xx* 059$7+ 07>$?*90 Nk xuceknd` gn yl `kf~j` vnr y~uflù ~j vnug`gnuc on~g`klydc elr`jwljc nj nk ci`yc gnk Ldxnulc fulnfcm` y~x~nywc ~j` wu`glilcj`k käjn` glvlycul` njwun kcy elr`jwljlyw`y* Cywucfcuya| m` nim`gc nk xnyc gn y~`~wculg`g yceun k` cxljlùj gn p~n k` ycilng`g elr`jwlj` w`ugä` o~n nynjil`kdnjwn on~g`k2 x`u` y~xucg~iilùj dày unilnjwn+ vì`yn ¡Ceynuv`wlcjy cj wmn `ulywciu`i| lj E|r`jwl~d±+ xx* < yy* @yldlydc+ kcymlywcul`gcuny ycvlìwlicy ylndxun m`j `olud`gc k` n}lywnjil` gn ~j on~g`klydc elr`jwljc -| wlnjgnj icjouni~njil` ` onim`u y~ `x`ulilùj ~j xcic `jwny,* ^j` unilnjwn un`olud`ilùj eòkf`u` gn nyw` xcyw~u`x~ngn njicjwu`uyn nj Gldlw`u @jfnkcv+ ¡E|r`jin nw k“N~ucxn ciilgnjw`kn±+ Nw~gny Mlywculp~ny + Ycoä`+0<?>+ xx* 77$?0* Kndnukn+ xcu nk icjwu`ulc+ m` jnf`gc i`wnfùuli`dnjwn p~n nk on~g`klydc yn m`|`ldxk`jw`gc b`dày nj Elr`jilc+ | k` d`|cu x`uwn gn kcy ljvnywlf`gcuny ciilgnjw`kny nywàj gn `i~nugc icjìk* Nk nyw~glc icdx`u`wlvc gn Ec~wu~imn+ icjinxw~`kdnjwn dày unolj`gc+ unim`r` w`delìj k` jcilùj gnp~n nk icdxknbc xucjcl`$nayac~yynl`$x`uclacl m`|` icjywlw~lgc j~ji` ~j `~wìjwlic ylywnd` on~g`k2Ynlfjn~uln nw oìcg`klwì + vck* L+ xx* 5?<$6<*

QXàf* 5<8Tgn klenu`u ~j`y o~nur`y xucg~iwlv`y gn ~j` d fjlw~g ylj xuningnjwny* Nj nkiunxòyi~kc gnk gcdljlc elr`jwljc jc yn xucg~bc jljfòj `~dnjwc gn k` gnjylg`ggndcfuàoli`+ gn k` xucg~iwlvlg`g `fuäick` jl gnk icdnuilc ~ue`jc* Icdc d~imc+ k`gnyljwnfu`ilùj gnk vlnbc ylywnd` nyw`w`k dnwucxcklw`jc xnudlwlù ilnuw` nonuvnyinjil`ljwnkniw~`k | ilnuw` `flw ilùj ycil`k nj nk ung~ilgc xnuädnwuc gn y~ xcgnu nj Funil`*K` i`xw~u` nicjùdli` gn k` i`xlw`k xcu kcy dnui`gnuny lw`kl`jcy icjg~bc ` k` njwunf`gnk icdnuilc j`wlvc ` ~j`y xci`y gn k`y il~g`gny gn xucvljil`y dnbcu xucwnflg`y+ | nk`~dnjwc gnk wuàolic i~kw~u`k icj Ciilgnjwn glyckvlù nk gcdljlc gnk cyi~u jwlydccuwcgc}c*

Nk òkwldc nxlycglc ldxcuw`jwn gn k` mlywcul` gn Elr`jilc ‗nyw`kklgc olj`k gn vlw`klg`g‗icdeljù x`u`gùbli`dnjwn k` d`jlonyw`ilùj gn kcy j~nvcy onudnjwcy fnjnu`gcy xcu nkljilxlnjwn on~g`klydc gnk Culnjwn fulnfc icj k` ljok~njil` gn kcy xucinycy gnulv`gcy

Page 175: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 175/181

gn k` iulyly gnk gni`gnjwn on~g`klydc gnk Ciilgnjwn k`wljù* Nj Wny`kùjli`+ ynf~jg`il~g`g gnk Ldxnulc+ ~j` unenklùj d~jlilx`k icjwu` k` ~y~ux`ilùj ldxnul`k gn kcyd`fj`wny I`jw`i~injcy dcvlklrù k`y x`ylcjny `jwldäywli`y | `jwlcklfàup~li`y gn k`yd`y`y ~ue`j`y+ icjolyiù | glywule~|ù k`y xucxlng`gny gn kcy dcj`ywnulcy | gn kcyulicy+ | g~u`jwn ylnwn `ðcy unylywlù kcy `w`p~ny gnk fu~nyc gn k` ik`yn wnuu`wnjlnjwn+`xc| g` xcu kcy Cwcd`jcy 95* K` ljyxlu ilùj gn nyw` onucr k~im` ycil k+ yljxuningnjwny nj kcy jcvnilnjwcy `ðcy gn mlywcul elr jwlj`+ xucinglù p~lrà gn k`unvck~ilùj icd~j`k fnjcvny` gn 099<+ ~jc gn kcy fu`jgny nyk`ecjny gn k`yljy~uuniilcjny ~ue`j`y g~u`jwn k` òkwld` iulyly dnglnv`k gn N~ucx` ciilgnjw`k 99* K`y~xunylùj gn k` ¡unxòekli`± gn kcy rnkcw`y nj Wny`kùjli o~n+ j`w~u`kdnjwn+ljnvlw`ekn2 k` gni`gnjwn ocud`ilùj ycil`k elr`jwlj` nu` lji`x`r gn d`jwnjnu ~j`ocud` ~ue j` w j `v jr g`+ p~n xuny~xcjä` ~j wcjc nicjùdlic | ycil kicdxknw`dnjwn glywljwc* Icj y~ gnuucw`+ gny`x`unilù x`u` ylndxun k` mlywcul`ljgnxnjglnjwn gn95 X* Im`u`jly+ ¡Ljwnuj`k ywulon lj E|r`jwl~d g~uljf wmn oc~uwnnjwm injw~u|+ E|r`jwlcj + ]_+ 0<78$0+ xx*58=$98+ j`klr` nk i`uàiwnu | k` wu`|niwcul` gn nyw` unenklùj*99 Yl~rl~dcv xunwnjgn+ xcu nk icjwu`ulc+ p~n nk dcgnkc gn k` unenklùj gn Wny`kùjli` o~n nk uny~ufldlnjwc¡j`ilcj`k± gn Ick` gl Ulnjrc nj Ucd`+ | jc k` unenklùj x~u`dnjwn ¡d~jlilx`k± gn Fìjcv`+ | p~n yùkc yn

icjvluwlù nj ~j xuceknd` icd~j`k `k olj`k+ nj y~ òkwld` o`yn* Ynfòj ìk+ k` ljy~uuniilùj o~n nynjil`kdnjwnceu` gn ~j` ik`yn ndxuny`ul`k ~ue`j`+ i~|c cebnwlvc nu` k` unyw`~u`ilùj gn ~j Nyw`gc ldxnul`k injwu`k+i`x`r gn xucwnfnu icjwu` kcy xnklfucy w~uic | ciilgnjw`k* W`k ljwnuxunw`ilùj gn kcy rnkcw`y gn Wny`kùjli`x`unin n}inylv`dnjwn ocur`g` nj kc p~n+ xcu cwu` x`uwn+ ny ~j nywld~k`jwn njy`|c2 ¡Ecue` r~ X~wlU`rvlwll` Oncg`k“jlb Cwjcymnjll v _lr`jwll±+ x* ?8$9*

QXàf* 5<0T

Elr`jilc* Gnygn olj`kny gnk ylfkc ]L_+ nk unjcv`gc jcd`glydc w~uicd`jc gnv`ywù @j`wckl` ciilgnjw`k n ljv`glù kcy òkwldcy ung~iwcy gnk mnknjlydc nj Bcjl`+ ` k` vnr p~nkcy nbìuilwcy cwcd`jcy yn gnyxk r`e`j gnygn F`kkäxckl m`il` nk jcuwn* Icjyw`jwljcxk`x`yù nk òkwldc ylfkc gn y~ n}lywnjil` icdc wule~w`ul` ckvlg`g` gnk xcgnuäc w~uic nj kcyE`ki`jny*

@mcu` x~ngn xk`jwn`uyn |` nywn xuceknd`2 ³xcu p~ì+ g~u`jwn wcg` nyw` k`uf` mlywcul`+jc yn xucg~bc j~ji` nj kcy E`ki`jny ~j` o~ylùj gljàdli` njwun kcy ùugnjny ycil`knyeàue`uc n ldxnul k+ p~n m`euä` iun`gc ~j on~g`klydc `yinjgnjwn gn wlxc ciilgnjw`k3³Xcu p~ì jc m~ec ~j` yäjwnyly mnknjc$nyk`v` icdx`u`ekn nj y~ `ki`jin | noniwcy ` k`yäjwnyly ucd`jc$fnudàjli`3 Nj noniwc+ ny xunilyc unicug`u p~n k`y ljv`ylcjny wule`knyxnjnwu`ucj nj k` fu`j d`y` gn wlnuu`y p~n yn n}wlnjgn gnk G`j~elc `k @gulàwlic | `kNfnc ` olj`kny gnk ylfkc _L | xuljilxlcy gnk _LL | p~n+ xcu w`jwc+ k`y oucjwnu`y nyk`v` |elr`jwlj` unwucinglnucj | `v`jr`ucj nj wcg` k` xnjäjy~k` E`kiàjli` g~u`jwn dày gnynwnilnjwcy `ðcy gn icjw`iwcy | icjokliwcy xnud`jnjwny* Nk gnywljc gn k`y wunyfu`jgny unflcjny gn k` xnjäjy~k` o~n+ j`w~u`kdnjwn+ glywljwc | x~ngn uny~dluyn icdcylf~n* K` flf`jwnyi` ckn`g` àv`uc$nyk`v` gn kcy `ðcy >=8$?88 i`|ù yceun wcg` k`xnjäjy~k` | y~dnuflù gnygn nk Lkäulic+ Dnyl` | Funil` m`yw` k` rcj` dày `k y~u gnkXnkcxcjnyc* K` xìuglg` gnk Lkäulic x`u` k` dlfu`ilùj | ickcjlr`ilùj nyk`v` icuwù nkmlywùulic väji~kc wnuunywun gnk d~jgc ldxnul`k ucd`jc1 jljfòj cwuc `icjwnildlnjwcm`euä` gn ynu* dày gnilylvc x`u` k` u~xw~u` gn k` ~jlg`g njwun N~ucx` culnjw`k |ciilgnjw`k g~u`jwn k` Ng`g Cyi~u`* M`il` nk y~u+ w~vlnucj p~n x`y`u gcy ylfkcy `jwnygn p~n Elr`jilc o~nu` i`x`r gn icdnjr`u k` unicjp~lyw` ylywndàwli` gn Wu`il` |D`ingcjl` nj k` gìi`g` gn 6=8+ | cwucy vnljwn `ðcy dày `jwny gn p~n nk Xnkcxcjnyco~nu` gnoljlwlv`dnjwn ycdnwlgc* Gnygn njwcjiny+ k` d |cu x`uwn gn Funil` o~nfcenuj g` ylj ljwnuu~xilùj gnygn Icjyw jwljcxk` m`yw` k` icjp~lyw` k`wlj` gn 0587*Xcu y~ x`uwn+ k` Dnyl` ickcjlr`g` xcu kcy nyk`vcy o~n ljv`glg` xcu kcy eòkf`ucy+jùd`g`y w~u`jlcy xucingnjwny gn U~yl` injwu`k+ p~n nyw`eknilnucj `kkä ~j b`j`wc `

olj`kny gnk ylfkc _LL* Gcy ylfkcy gnyx~ìy+ k` ik`yn gcdlj`jwn eòkf`u` yn m`eä`nyk`vlr`gc | xunylgä` ~j xcgnucyc Ldxnulc i~|c icjwuck yn `gnjwu`e` m`yw`D`ingcjl` ciilgnjw`k* Gnyx~ìy gn ~j` ynuln gn ìxli`y k~im`y dlklw`uny icj Elr`jilc+

Page 176: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 176/181

nk Nyw`gc eòkf`uc o~n gnuuci`gc xcu B~`j Rldlyiny | E`ylklc LL+ | gnygn nk `ðc 080=

QXàf* 5<5T

p~ngù ljicuxcu`gc+ g~u`jwn dày gn ilnjwc ilji~njw` `ðcy+ `k Ldxnulc fulnfc* Xnuc njnk `ðc 00=? ~j` unenklùj eòkf`uc$vàk`i` `i`eù vliwculcy`dnjwn icj k` ci~x`ilùjelr`jwlj`+ | y~uflù ~j ynf~jgc Ldxnulc eòkf`uc p~n gcdljù gn j~nvc kcy E`ki`jnym`yw` p~n o~n y`i~glgc xcu k`y ljv`ylcjny dcjfckny gn kcy `ðcy 0578* K` `jwlf~`rcj` lkäuli vnfnwù+ xcu nk icjwu`ulc+ o~nu` gn k` ùuelw` gnk ylywnd` xckäwlic elr`jwljcg~u`jwn i~`wuc ylfkcy `jwny gn ynu x`uil`kdnjwn unicjp~lyw`g` | x`uil`kdnjwnung~ilg` ` k` icjglilùj gn iklnjwn xcu E`ylklc LL+ ` icdlnjrcy gnk ylfkc ]L* Nk gcdljlcfulnfc yn nyw`eknilù `p~ä gn* ocud` wnj~n | xuni`ul` yùkc g~u`jwn ~j ylfkc+ x~jw~`gcxcu j~dnucy`y unenklcjny+ m`yw` p~n y~uflù nj nk `ðc 00>0 ~j unljc ynuelc ~jlgc* @ dngl`gcy gnk ylfkc ]L_+ nk Ldxnulc ynuelc yn m`eä` icjvnuwlgc+ ` y~ vnr+ nj nk xuljilx`kxcgnu gn kcy E`ki`jny+ m~dlkk`jgc `k gn E~kf`ul` | Elr`jilc+ `jwny gn p~n yngnyljwnfu`u` nj väyxnu`y gn k` icjp~lyw` w~ui`*

³Xcu p~ì nyw` x`~w` `kwnuj`wlv` jc x~gc fnjnu`u ~j` yùklg` yäjwnyly on~g`k | jlylp~lnu` ~j cugnj mlywùulic g~u`gnuc3 K`y wlnuu`y gn wcg` k` rcj` o~nucj `unj`ydcvnglr`y x`u` k` cuf`jlr`ilùj ycil`k | k` ocud`ilùj gnk Nyw`gc* Jc m`| j`g` dàyycuxunjgnjwn p~n k` o`ilklg`g icj k` p~n kcy cwcd`jcy wcd`ucj olj`kdnjwn xcynylùjgn ìk+ gnyx~ìy gn p~n wcgcy kcy xcgnuny kci`kny yn m~elnu`j m~jglgc nj ~j` ljnoli`il`icdòj ` olj`kny gnk ylfkc ]L_* K` unyx~nyw` ` `p~nkk` xunf~jw` u`gli` ynf~u`dnjwn njnk xni~kl`u x~jwc d~nuwc ` p~n yn kknfù njwun kcy ùugnjny eàue`uc | w`ugäc ldxnul`k njkcy E`ki`jny* Nk Ldxnulc elr`jwljc+ wu`y k` xìuglg` gn k` xnjäjy~k` nj kcy ylfkcy _L |

_LL+ nu` wcg`vä` gnd`yl`gc o~nuwn x`u` ynu gnywucr`gc gnygn o~nu`+ | o~nx`uil`kdnjwn i`x`r gn uni~xnu`u `kkä y~ xcgnu gnyx~ìy gn ~j ljwnuv`kc gn gcyilnjwcy`ðcy* Xnuc nj k` ìxci` ylf~lnjwn+ kcy x~nekcy nyk`vcy | w~u`jlcy p~n m`eä`jickcjlr`gc kcy E`ki`jny yn gny`uuckk`ucj | d~kwlxkli`ucj w`jwc p~n jc x~glnucj ynu`yldlk`gcy i~`jgc+ ` y~ vnr+ o~nucj olj`kdnjwn unicjp~lyw`gcy+ gn w`k ocud` p~n nk

gcdljlc fulnfc j~ji` o~n i`x`r gn ljwnfu`ukcy nj Elr`jilc | nj òkwldc wìudljc ynunvnkù noädnuc* Nyw` dlyd` ni~`ilùj x~ngn ocud~k`uyn gn ocud` jnf`wlv`* K`yicd~jlg`gny nyk`v`y p~n icjywlw~ä`j k` fu`j d`|cuä` gn kcy xuldnucy ickcjlr`gcunyeàue`ucy gn kcy E`ki`jny nu`j ycil`kdnjwn gnd`yl`gc xuldlwlv`y nj k` ìxci` gnMnu`iklc x`u` ynu i`x`iny gì nyw`ekninu ~jcy ylywnd`y xckäwlicy gnk wlxc p~n m`eä`jiun`gc k`y wule~y fnudàjli`y nj nk Ciilgnjwn dnucvljflc* Xcu cwu` x`uwn+ nk Nyw`gcelr`jwljc ‗gnelgc+ icdc |` mndcy vlywc+ ` y~ xucxl` nywu~iw~u` ljwnuj`‗ o~n lji`x`rgn ycdnwnu n ljwnfu`u

QXàf* 5<9T

gljàdli`dnjwn ` kcy x~nekcy wule`kny ynfòj nk dcgnkc p~n m`eä` i`u`iwnulr`gc ` k`Ucd` ldxnul`k* Nk uny~kw`gc o~n p~n jljf~j` gn `de`y o~nur`y x~gc xunv`kninu gnocud` xnud`jnjwn yceun k` cwu`+ dlnjwu`y p~n `de`y x~glnucj ljoklfluyn g`ðcyunxnwlgcy | dcuw`kny* Nk imcp~n njwun `de`y o~nur`y jc `gcxwù k` ocud` gn ~ji`w`iklydc fnjnu`k gnk p~n x~glnu` y~uflu ~j` j~nv` yäjwnyly+ yljc k` gn ~j` knjw` |uniäxuci` wulw~u`ilùj | `fcw`dlnjwc* Kcy ylfjcy glywljwlvcy gn nywn xucinyc+ p~n `knbù` N~ucx` y~gculnjw`k gn k` ciilgnjw`k+ x~ngnj ljgli`uyn gn glvnuy`y ocud`y*

Xcu wcd`u nj xuldnu k~f`u gcy äjgliny ¡i~kw~u`kny± ynjylekny+ nk dcgnkc fkce`k gnnvck~ilùj unklflcy` | kljfûäywli` o~n d~| glonunjwn nj nyw` rcj`* Nj Ciilgnjwn+ kcyljv`ycuny fnudàjlicy yn icjvluwlnucj `k iulywl`jlydc `uul`jc g~u`jwn k` ìxci` gn k`yicjp~lyw`y* Gnyx~ìy+ o~nucj fu`g~`kdnjwn `wu`ägcy ` k` Lfknyl` i`wùkli` |+ icj xci`yn}inxilcjny+ y~y lglcd`y gny`x`unilnucj `jwn k`y knjf~`y ucd`jiny gn y~yxcek`ilcjny ycdnwlg`y | k`wljlr`g`y* Nj nk y~gnywn+ xcu nk icjwu`ulc+ kcy nyk`vcy | kcyàv`ucy p~n `jnf`ucj kcy E`ki`jny ` olj`kny gnk ylfkc _L nu`j x~nekcy x`f`jcy |g~u`jwn inui gn wuny ylfkcy k` d |cu x`uwn gn k` xnjäjy~k` xnud`jnilù ylj

Page 177: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 177/181

iulywl`jlr`u -nk unvìy dày nyxniw`i~k`u p~n m`|` y~oulgc b`dày nk iulywl`jlydc nj nkicjwljnjwn,* @gndày+ i~`jgc kcy eòkf`ucy x`y`ucj ` ynu+ ` olj`kny gnk ylfkc L]+ kcyxuldnucy eàue`ucy icjvnuwlgcy+ m~ec p~n icjingnukny ~j x`wul`ui`gc cuwcgc}c`~wùjcdc+ np~lv`knjwn ` ~j` Lfknyl` ¡j`ilcj`k± ljgnxnjglnjwn* Kcy ynuelcy m`euä`jgn icjynf~lu w`delìj nywn xulvlknflc nj nk ylfkc ]LL* @k dlydc wlndxc+ | dlnjwu`yFunil` nu` xcic ` xcic unmnknjlr`g` kljfûäywli`dnjwn gnyx~ìy gn y~ unicjp~lyw` xcuElr`jilc ` olj`kny gnk ylfkc _LLL | xuljilxlcy gnk L]+ wcgc nk ljwnulcu gn k` xnjäjy~k`E`kiàjli` icjynuvù k` knjf~` nyk`v`+ m`yw` w`k x~jwc p~n xunily`dnjwn x`u`icjynf~lu k` icjvnuylùj gn y~y m`elw`jwny+ kcy dlylcjnucy fulnfcy Ilulkc | Dnwcglc+ gnWny`kùjli` -p~n njwcjiny wcg`vä` nu` ~j` il~g`g oucjwnulr` | elkljfûn, w~vlnucj p~nljvnjw`u nk `ko`enwc fk`fckäwlic nyxniäoli`dnjwn gnywlj`gc `k fu~xc gn knjf~`y nyk`v`ygn k` unflùj 97* Nj kcy E`ki`jny+ x~ny+ k` ¡`yldlk`ilùj± i~kw~u`k ylf~lù ~j cugnjn}`iw`dnjwn ljvnuyc2 dlnjwu`y nj Ciilgnjwn k` mnunbä` x`uwli~k`ulyw` glc x`yc ` k`cuwcgc}l` ~jlvnuy`klyw` | `k k`wljlydc kljfûäywlic+ nj nk y~gnywn97 F* Cywucfcuya|+ ¡Wmn E|r`jwljn e`iafuc~jg wc wmn Dcu`vl`j dlyylcj±+ G~de`uwcj C`ay X`xnuy + jòd*0<+ 0<?>+ xx* 0>$?* X`u` nk i`uàiwnu gn k`y nyiulw~u`y fk`fckäwli | iluäkli`+ vì`yn G* Cecknjya|+ Wmn E|r`jwljn Icddcj n`kwm + Kcjguny+ 0<60+ xx* 09<$78*

QXàf* 5<7Tnk x`f`jlydc icjg~bc ` k` cuwcgc}l` ynx`u`wlyw` njinuu`g` nj ~j jc mnknjlydckljfûäywlic* K` xcywnulcu icjp~lyw` dlklw`u elr`jwlj` jc o~n i`x`r gn i`del`u nj`eyck~wc nywn g`wc i~kw~u`k eàylic* K` fu`j d`y` gn k` xcek`ilùj nyk`v` gn k`xnjäjy~k` m`eä` iulyw`klr`gc nj nywn `yxniwc o~nu` gnk u`glc gnk icjwuck elr`jwljc* K`y~xnulcu gnjylg`g gndcfuàoli gn kcy `ynjw`dlnjwcy x~ngn n}xkli`u nj x`uwn k`glonunjil` icj k`y ljv`ylcjny fnudàjli`y* Xnuc jc i`en g~g` gn p~n k` j`w~u`knr` gnkdnglc elr`jwljc ljlil`k o~n w`delìj ~j gnwnudlj`jwn gn xuldnu` ldxcuw`jil`*

Yl nj nk xk`jc i~kw~u`k k`y unk`ilcjny njwun eàue`ucy | elr`jwljcy unvnk`j k` unk`wlv`gnelklg`g gn kcy ynf~jgcy+ nj kcy xk`jcy xckäwlic | nicjùdlic ljgli`j nj jc dnjcudnglg` kcy kädlwny xni~kl`uny gn kcy xuldnucy* Kcy xuceknd`y fnjnu`kny gn k` xuldnu`ocud`ilùj nyw`w`k nyk`v` |` yn m`j `j`klr`gc `jwny* K` n}xnulnjil` nyxniäoli`dnjwne`kiàjli` kcy ylwò` ` xknj` k~r* X`unin ik`uc+ nj un`klg`g+ p~n k` cuf`jlr`ilùj dlklw`ugn kcy jùd`g`y àv`ucy o~n k` p~n gnwnudljù | glulflù k` xuldnu` d`uim` gn kcyeàue`ucy m`il` kcy E`ki`jny+ p~n mlrc xcylekn y~ icjp~lyw`* Kcy nyk`vcy+ p~n k~im`ucjnj i`klg`g gn `~}lkl`uny y~|cy+ kcy y~xnu`e`j jnw`dnjwn nj jòdnuc | yn p~ng`ucj njk`y j~nv`y wlnuu`y+ dlnjwu`y p~n k`y mcug`y àv`u`y unwcuj`ucj ` y~y e`yny gn X`jcjl`x`u` `x`uninu gn j~nvc nj icuunuä y xnulùgli`y icjwu` Icjyw`jwljcxk`+ xnuc ylj`ynjw`uyn nj k` xnjäjy~k` 9>* K`y dlfu`ilcjny nyk`v`y yn n}wnjglnucj xcu ~jcywnuulwculcy p~n g~u`jwn ylfkcy m`eä`j icjywlw~lgc x`uwn ljwnfu`jwn gnk ylywnd`ldxnul`k ucd`jc | p~n ljik~ä`j `k dlydc icu`rùj gn k` ilvlklr`ilùj ikàyli`+ Funil`*Icj wcgc+ g~u`jwn kcy wuny ylfkcy p~n ylf~lnucj ` y~y ljv`ylcjny+ nywcy x~nekcy jcxucg~bnucj jljfòj ylywnd` xckäwlic wu`jywule`k gnk p~n m`|` p~ng`gc `kfòj u`ywuc* Nkxuldnu Nyw`gc p~n yn iunù nj kcy E`ki`jny o~n ceu` gn cwuc x~nekc jùd`g` w~u`jlc+kcy eòkf`ucy+ i~|` y~xnulculg`g dlklw`u | xckäwli` yceun kcy nyk`vcy kny xnudlwlù iun`u+`k y~u gnk G`j~elc+ ~j xcgnucyc b`j`wc p~n d~| xucjwc yn njounjw`uä` oucjw`kdnjwn `Elr`jilc* K` ik`yn glulfnjwn ¡xucwceòkf`u`± gn ec|`ugcy gcdlj`e` ~j` ocud`ilùjycil`k dl}w`+ nk fu~nyc gn i~| xcek`ilùj nu j i`dxnyljcy nyk`vcy kleuny* Nywcyx`f`e`j wule~wcy ` y~y ynðcuny w~u`jlcy+ p~n icdxcjä`j ~j` `ulywciu`il` dlklw`u gngcy u`jfcy+ cuf`jlr`g` wcg`vä` yceun ~j` e`yn gn ik`j* @ olj`kny gnk ylfkc L]+ nklglcd` xucwceòkf`uc m`eä` gny$9> X* Kndnukn+ ¡Ljv`ylcjy nw dlfu`wlcjy g`jy kny E`ka`jy gnx~ly k` olj gn k“nxcp~n ucd`ljn b~yp~“`~ _LL n

ylíikn±+ Unv~n Mlywculp~n + II]L+ `eulk$b~jlc gn 0<>7+ xx* 5<9 yy*

QXàf* 5<>T

Page 178: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 178/181

`x`unilgc | nk b`j`wc m`eä` ylgc iulywl`jlr`gc ocud`kdnjwn2 nk ylywnd` gn ik`jny nkx`f`jlydc i`|nucj b~jwcy+ icdc nj wcg`y x`uwny+ | d~| xucjwc wcg` k` ik`yn ec|`ug`yn m`eä` nyk`vlr`gc+ `~jp~n icj ~j ilnuwc e`ujlr i~kw~u`k fulnfc 9?* @ xuljilxlcy gnkylfkc ]+ nk j~nvc ycenu`jc eòkf`uc Yldnùj k`jrù ~j `w`p~n fu`jglcyc | gluniwcicjwu` Elr`jilc+ wcdù xcu gcy vniny @gul`jùxckly+ kknfù nj y~y icuunuä`y m`yw` nk fckocgn Iculjwc | x~yc ylwlc ` Icjyw`jwljcxk`* K` gnik`u`g` `delilùj gn Yldnùj jc nu`cwu` p~n icjvnuwluyn nj ycenu`jc gnk Ldxnulc gn Culnjwn+ | nj k` xnuyni~ilùj gn y~cebnwlvc icjylf~lù `uu`ji`u ` Elr`jilc k` icjinylùj gnk wäw~kc ldxnul`k gn ¡r`u±*Olj`kdnjwn+ gnyx~ìy gn k`uf`y i`dx`ð`y+ y~y nbìuilwcy o~nucj gnuucw`gcy xcu nk bnoniuc`w` Wcdlyk`v+ | E~kf`ul` yn m~jglù nj k` gnelklg`g | nk gnycugnj g~u`jwn nk unlj`gcgn y~ mlbc Xnguc*

Nk xuldnu dcvldlnjwc unklflcyc ljicjo~jglekndnjwn u`gli`k gn k` N~ucx` iulywl`j`+ nkecfcdlklydc+ yn n}wnjglù nj nywn dcdnjwc icdc n}xunylùj gn k` xucwnyw` i`dxnylj`icjwu` nk njcudn icywn gn k`y f~nuu`y gn Yldnùj | gn k` xck`ulr`ilùj ycil`k p~n k`ym`eä` `icdx`ð`gc 96* Nk Nyw`gc eòkf`uc y~oulù ~j j~nvc unvìy icj k`y gnywu~iwcu`yf~nuu`y u~yc$elr`jwlj`y p~n yn kleu`ucj nj y~ wnuulwculc* ^j` ldxcuw`jwn unjcv`ilùjdlklw`u | xckäwli` g~u`jwn nk unlj`gc gnk r`u Y`d~nk+ ` olj`kny gnk ylfkc ]+ icjg~bc+ ylj

nde`ufc+ ` ~j j~nvc icjokliwc fkce`k icj Elr`jilc+ p~n yn xuckcjfù g~u`jwn vnljwn`ðcy* Icdc |` mndcy vlywc+ nyw` k`uf` | gnyxl`g`g` k~im` o~n k` p~n `i`eùolj`kdnjwn icj k`y o~nur`y gnk ylywnd` ldxnul`k elr`jwljc | xunx`uù nk i`dljc x`u` y~ick`xyc nj @j`wckl`* J`w~u`kdnjwn+ y~y icjyni~njil`y o~nucj wcg`vä` dàygny`ywucy`y x`u` E~kf`ul`+ i~|` n}lywnjil` ljgnxnjglnjwn yn n}wljf~lù g~u`jwn dàygn ilnjwc ilji~njw` `ðcy* K` ci~x`ilùj elr`jwlj` g~u`jwn kcy ylfkcy ]L | ]LL xucvciù~j uàxlgc `~dnjwc gn k`y fu`jgny olji`y | ~j` ljwnjyloli`ilùj gn k` xunylùj olyi`kinjwu`k | gn k`y n}`iilcjny jcelkl`ul`y fulnf`y | eòkf`u`y yceun nk i`dxnylj`gc* NjE~kf`ul` yn ljwucg~bc xcu vnr xuldnu` k` ljywlw~ilùj gn k` xucjcl` | yn d~kwlxkli`ucjk`y ljd~jlg`gny c nayac~yynl` * ^j jòdnuc iunilnjwn gn `jwlf~cy9? Y* U~jild`j+ @ mlywcu| co wmn oluyw E~kf`ul`j Ndxlun + Kcjguny+ 0<98+ xàflj`y <7$>1 L* Y`a`rcv+

E~kf`ulyimn Vluwyim`owyfnyimlimwn + Enukäj+ Knlxrlf+ 0<5<+ xx* 6$<*96 ^j y`inugcwn cuwc}cgc gn k` ìxci` uny~dä` `yl k`y gciwulj`y ycil`kny gn Ecfcdlk2 ¡Njynð`j ` y~xucxlc x~nekc ` jc cengninu ` y~y ynðcuny+ ljb~ul`j ` kcy ulicy+ cgl`j `k r`u+ ulgli~klr`j ` kcy `jil`jcy+icjgnj`j ` kcy ec|`ugcy+ icjylgnu`j vlkny ` kcy cbcy gn Glcy ` p~lnjny yluvnj `k r`u | xucmäenj ` wcgcykcy ylnuvcy p~n wu`e`bnj x`u` y~y dcy±+ Cecknjya|+ Wmn E|r`jwljn Icddcj n`kwm + x* 05>*

QXàf* 5<?T

i`dxnyljcy kleuny i`|ù nj k` icjglilùj gnxnjglnjwn gn kcy x`uclacl + dlnjwu`y k`nyik`vlw~g yn n}wnjgä` yld~kwàjn`dnjwn xcu dnglc gn k` i`~wlvlg`g gn kcy xulylcjnucygn f~nuu`y kci`kny 9=* Icdc nu` gn nyxnu`u+ nk ecfcdlklydc unvlvlù | yn xucg~bnucjunxnwlg`y unenklcjny xcx~k`uny icjwu` nk gcdljlc elr`jwljc* Nj nk `ðc 00=?+ gcy bnony

vàk`icy+ Xnguc | @yìj+ nji`enr`ucj ~j` ljy~uuniilùj vliwculcy` p~n gnuucwù ` k`yn}xnglilcjny gn i`ywlfc njvl`g`y icjwu` nkkcy xcu kcy fulnfcy 9<* Nj nyn dcdnjwc ynicjywu~|ù ~j ¡ynf~jgc± Ldxnulc eòkf`uc+ i~|` bnu`up~ä` `gdljlywu`wlv`+ xucwcickcicuwny`jc | ylywnd` wule~w`ulc yn wcd`ucj gluniw`dnjwn gn kcy gn Elr`jilc1 nk jòdnucgn i`dxnyljcy kleuny icjwlj~ù gnyinjglnjgc dlnjwu`y p~n nk `kwc nywu`wc ec|`ugcicjycklg`e` y~ xcgnu* @ icdlnjrcy gnk ylfkc ]LLL+ nk r`u Lc`jjlwy` -A`kcb`j, wcdù gnj~nvc `k cebnwlvc wu`glilcj`k gn k`y glj`ywä`y eòkf`u`y2 nk `y`kwc ` Icjyw`jwljcxk` | k``y~jilùj gnk wäw~kc ldxnul`k ~jlvnuy`k p~n `icdx`ð`e` ` y~ icjwuck* Y~y wucx`ygnuucw`ucj | d`w`ucj `k ndxnu`gcu k`wljc E`kg~ljc xcic gnyx~ìy gn k` i~`uw`iu~r`g`+ | y~ y~inycu kknvù vliwculcy`dnjwn k`y e`jgnu`y eòkf`u`y m`yw` nk @gulàwlic*Xnuc ` kcy glnr `ðcy nyn j~nvc Nyw`gc yn m`eä` gnuu~de`gc `jwn nk `y`kwc gn kcydcjfckny*

K`y xcek`ilcjny nyk`v`y gn k` `jwlf~` unflùj gnk Lkäulic gny`uuckk`ucj d~imc dàyknjw`dnjwn+ xcu kc fnjnu`k+ ~j ylywnd` xckäwlic xcywule`k+ gnelgc ` k` o`kw` gn ~j`ik`yn dlklw`u jùd`g` ljlil`kdnjwn y~xnulcu* K` glonunjil`ilùj ycil`k `v`jrù gn ocud`

Page 179: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 179/181

dày fu`g~`k | k` cuf`jlr`ilùj gn ik`jny yn dcywuù d~| unylywnjwn* Nk xuldnu unljciuc`w` -<88$08<6, o~n `eycuelgc xcu M~jfuä` | jc gnyndxnðù jljfòj x`xnkljgnxnjglnjwn* Nj nk y~u+ kcy ź~x`jl mnunglw`ulcy fcenuj`ucj+ gnygn y~y ickcjl`yocuwloli`g`y+ kcy wnuulwculcy kci`kny icdc x`wuldcjlcy o`dlkl`uny+ i~|` `gdljlywu`ilùjyn glvlgä` njwun y~y x`ulnjwny78* Kcy xul$9= Gldlw`u @jfnkcv+ ¡Gln e~kf`ulyimn Kçjgnu ~jg g`y e~kf`ulyimn _cka lj gnu Funjrnj gny e|r`jwljlyimnjUnlimny ld ]L$]LL B`mum~jgnuw -080=00=>,±+Xucinngljfy co wmn ]LLwm Ljwnuj wlcj`k Icjfunyy co E|r`jwljn Yw~glny + xx* 0>>$?0* Dlnjwu`y k`ynayac~yynl`l jc o~nucj xuàiwli`dnjwn j~ji` ljd~jlg`gny¡ljwnfu`kny± xcup~n ylndxun icjynuv`ucj i`uf`y xòekli`y yceun kcy x`uclacl + k`y icjinylcjny eòkf`u`ynp~lv`knjwny gn nyw` ìxci` cwcuf`e`j ~jcy xcgnuny ynðcul`kny dày dxklcy yceun nk i`dxnylj`gc* _ì`ynF* I`jacv`$Xnwacv`+ ¡E|r`jin nw kn gìvnkcxxndnjw ycil`k nw ìicjcdlp~n gny Nw`wy e`ka`jlp~ny±+ @iwny g~ Xundlnu Icjfuíy Ljwnuj`wlcj`k gny Nw~gny E`ka`jlp~ny nw Y~g$Nyw N~ucxìnjjny + Ycoä`+ 0<?<+ xx* 977$>*9< Nk nyw~glc dày ik`uc gn nywn knv`jw`dlnjwc ny U* K* Vckoä+ ¡Wmn ”Ynicjg E~kf`ul`j Ndxlun“* Lwy culflj`jg mlywcu| wc 0857±+ Yxni~k~d + }}L_+ jòdnuc 5+ `eulk gn 0<7<+ xx* 0?6$58?*78 Gvcujla+ Wmn Yk`vy* Wmnlu n`uk| mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + xx* 0?5$9*

QXàf* 5<6T

dnucy xuljilx`gcy p~n mlilnucj y~ `x`ulilùj o~nucj+ nj nk ylfkc ]L+ kcy gn Rnw` |U`yil`+ iun`ilcjny `jwlelr`jwlj`y p~n kcy ndxnu`gcuny Icdjnjcy y~xuldlnucj icj ~jì}lwc yùkc x`uil`k* @ olj`kny gnk ylfkc ]LL+ nk fu`jź~x`j Nywne`j Jnd`jb` ~jlù kcy gcywnuulwculcy nj ~j yckc unljc ynuelc | `gp~lulù gnk x`x` nk wäw~kc un`k* Xnuc `~jp~n kcynyo~nurcy elr`jwljcy xcu unicjp~lyw`u Ynuel` o~nucj gnwnjlgcy+ w~vlnucj p~n x`y`ucwucy ilnj `ðcy `jwny gn p~n kcy jcw`ekny gn y~y ik`jny ou`fdnjw`gcy m~elnu`jy~oulgc ~j xucinyc ljwnfu`gcu y~olilnjwn x`u` ocud`u ~j` ik`yn wnuu`wnjlnjwn~jloli`g`+ icj gnunimcy ynðcul`kny yceun ~j i`dxnylj`gc ynuvlk | icj i`x`ilg`gdlklw`u x`u` n}wnjgnu nk wnuulwculc gn k` dcj`up~ä` ynuel`* Nk niklxyn gn E~kf`ul` |Elr`jilc ` xuljilxlcy gnk ylfkc ]L_ kny glc k` cxcuw~jlg`g gn icjynf~lu nk gcdljlc gnkcy E`ki`jny* Nywne`j G~y`j `jn}lcjù D`ingcjl`+ Wny`kl` | nk Nxluc | yn xucik`dùndxnu`gcu gn ynuelcy | fulnfcy+ nj Yacxkbn+ nj nk `ðc 097?* K` nywu~iw~u` ycil`k |

xckäwli` gnk Fu`j Ldxnulc ynuelc nywà gci~dnjw`g` nj nk n}wnjyc iùglfc knf`k cR`acjjla + p~n o~n nk`ecu`gc xcic gnyx~ìy e`bc nk d`jgc gn G~Š`j* K` jceknr`gcdlj`jwn xcynä` wlnuu`y `kcgl`kny mnunglw`ul`y+ p~n nu`j i~kwlv`g`y xcu i`dxnyljcygnxnjglnjwny c yneul ‗vnuylùj ynuel` gn kcy x`uclacl elr`jwljcy‗ y~bnwcy `xunyw`ilcjny gn wu`e`bc xnuycj`k p~n nyw`e`j vlji~k`gcy ocud`kdnjwn ` k` wlnuu` xcugniunwc un`k* K` dcj`up~ä` wnjä` `dxklcy xcgnuny `~wciuàwlicy+ xnuc nyw`e` ucgn`g`

| `ynycu`g` xcu ~j icjynbc xnud`jnjwn gn d`fj`wny | xunk`gcy* G~Š`j `ecklù nkwäw~kc gnr~x`j + icj y~y undljlyinjil`y gn ik`j+ | kc y~ywlw~|ù xcu nk fulnfc gnano`klb` + x`k`eu` elr`jwlj x`u` gnylfj`u ` ~j fcenuj`gcu ldxnul`k* K` icuwn+ k`i`jilkknuä` | k` `gdljlywu`ilùj nu`j e~ug`y icxl`y gn k`y gn Icjyw`jwljcxk` 70* @kf~j`yil~g`gny icywnu`y gnk G`j~elc nbnuilnucj nk `~wcfcelnujc d~jlilx`k fu`il`y ` y~ynywunimcy väji~kcy icj k`y il~g`gny lw`kl`j y* K`y dlj`y gn xk`w` p~n y~dljlywu`e`jk` d`|cu x`uwn gn kcy ljfunycy un`kny nu`j n}xkcw`g`y xcu nyik`vcy | glulflg` xcuy`bcjny* Nk Ldxnulc ynuelc o~n ylj g~g` `kf~j` nk Nyw`gc nyk`vc dày `v`jr`gc p~ny~uflù nj kcy E`ki`jny dnglnv`kny* Nj nk i`uàiwnu dl}wc gn y~ ylywnd` xckäwlic+ `dnglc i`dljc njwun ~j ylywnd` `elnuw`dnjwn on~g`k | ~j` e~uciu`il` `~wciuàwli`+ycj vlylekny k`y icuulnjwny njicjwu`g`y gn Ciilgnjwn | Elr`jilc* Xnuc k` dlyd`mnwnucfnjnlg`g gn y~y nkndnj$70 Y* U~jild`j+ ¡E|r`jwl~d `jg wmn Yk`vy±+ nj J* E`|jny | M* Dcyy -icdx*,+ E|r`jwl~d2 @j ljwucg~iwlcj wc N`yw Ucd`j ilvlklr`wlcj + C}ocug+ 0<7=+ xx* 9?7$>1 Gvcujla+Wmn Yk`vy lj N~ucxn`j mlywcu| `jg ilvlklr`wlcj + xàflj`y 075$?*

QXàf* 5<=T

wcy kc icjgnj`e` ` ~j` vlg` d~| eunvn* @ kcy xcicy `ðcy gn k` d~nuwn gn G~Š`j |` ynm`eä` v~nkwc ` gnyljwnfu`u nj gnyxcw`gcy njounjw`gcy n ljo`jw`rfcy glvlglgcy* @ `p~nkNyw`gc kn y~inglù ~j` òkwld` xcwnjil` nyk`v`* G~u`jwn kcy ilji~njw` `ðcy gn k`

Page 180: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 180/181

ynf~jg` dlw`g gnk ylfkc ]L_ kn kknfù ` Ecyjl` nk w~dc gn gcdlj`u ` kc k`ufc gnk @gulàwlic+ xnuc k` on ecfcdlklw` gn y~ glj`ywä` | nk i`uàiwnu nkniwlvc gn y~ dcj`up~ä`mlilnucj ` nyw` `v`jr`glkk` dcjw`ðcy` lji`x`r gn nd~k`u `k Ldxnulc ynuelc p~n knm`eä` xuninglgc*

Nk njounjw`dlnjwc ilui~k`u njwun Elr`jilc+ E~kf`ul` | Ynuel` m`eä` wnudlj`gc+ x~ny+ `olj`kny gnk ylfkc ]L_ nj ~j` icdòj gni`gnjil` | unfunylùj* Nk ouàflk ylywnd` nyw`w`kgn kcy E`ki`jny dnglnv`kny nyw`e` nj iulyly fnjnu`k `jwny gn p~n kn ycuxunjglnu` k`icjp~lyw` cwcd`j`* K`y u`rcjny nywu~iw~u`kny gn k` lji`x`ilg`g gn nywà unflùj x`u`xucg~ilu ~j` yäjwnyly on~g`k ljgäfnj` |` yn m`j ynð`k`gc+ | k` j`w~u`knr` gn kcy`ecuw`gcy Nyw`gcy eòkf`uc | ynuelc yn kldlw` ` y~eu`|`uk`y* X~ny y~ i`u`iwnuäywli`dày ycuxunjgnjwn+ nj i~`kp~lnu xnuyxniwlv` n~ucxn` icdx`u`g`+ ny y~ uni~uunjwn nldxcylekn ldlw`ilùj gn k` `~wciu`il` ldxnul`k gnk xucxlc Elr`jilc* Jc xunwnjgä`j ynuunljcy+ yljc ldxnulcy+ | y~y ycenu`jcy jc e~yi`e`j i~`kp~lnu wäw~kc ldxnul`k+ yljc nkgnk ~jlvnuy`k `~wcau`wcu funicuucd`jc* \ `yä+ kcy Ldxnulcy eòkf`uc | ynuelcljwnjw`ucj icxl`u nk ylywnd` `gdljlywu`wlvc ljwnujc gn kcy Nyw`gcy elr`jwljcy | wcd`uxcynylùj n}wnuj` gn nkkcy xcu dnglc gn k` icjp~lyw` | k` y~inylùj gluniw`y* Ny` w`un`nu` ljwuäjyni`dnjwn ljvl`ekn x`u` nkkcy | icjg~bc o`w`kdnjwn ` ~j` n}inylv` n}wnjylùj

xckäwli` | ycil`k2 k` wu`jylilùj gluniw` gn ~j ylywnd` gn fcelnujc kci`k wule`k ` cwucldxnul`k e~uciuàwlic nyw`e` dày `kkà gn kcy uni~uycy gn i~`kp~lnu jceknr` gn k`unflùj |+ ` o`kw` gn ~j ylywnd` nicjùdlic ~ue`jc c nyik`vlyw`+ jc icuunyxcjgä` ` ~j`

vnug`gnu` ljou`nywu~iw~u` nicjùdli`* Gn `mä k` u~lj` uniäxuci` gn k` k~im` wul`jf~k`unj e~yi` gn ~j gcdljlc ldxnul`k p~n+ nj `p~nkkcy dcdnjwcy+ nu` |` ^j `j`iucjlydclk~yculc* Xnuc+ `k dlydc wlndxc+ k` ìxci` nj p~n `p~nkk` u~lj` yn icjy~dù nu`w`delìj k` gn k` gnxunylùj fnjnu`k nj wcg` N~ucx`* K` gci~dnjw`ilùj yceun k`nicjcdä` u~u`k gn kcy E`ki`jny g~u`jwn nyw` ìxci` ny wcg`vä` gnd`yl`gc nyi`y` ‗gnelgc nj x`uwn `k xcywnulcu `uu`y`dlnjwc gn y~y ljywlw~ilcjny xcu kcy cwcd`jcy‗x`u` ocud~k`u `mcu` b~lilcy ynf~ucy `inui` gn y~y wnjgnjil`y ljwnuj`y* Xnuc `p~ä+icdc nj wcg`y x`uwny+ k`y fu`jgny xnywny yn kknv`ucj w`delìj y~ wule~wc* Iàki~kcyunilnjwny ljgli j p~n njwun kcy `ðcy 097= | 07>8 yn xucg~bc ~j gnyinjycgndcfuàolic fkce`k gnk 5>QXàf* 5<<T

xcu ilnjwc ‗gn ~jcy ? ` 7+> dlkkcjny gn m`elw`jwny‗ nj kc p~n nj i~`kp~lnu i`yc |`nu` ~j` unflùj nyi y`dnjwn xcek`g` 75* Xcu cwu` x`uwn+ w`delìj nyw`kk`ucj `mcu`unenklcjny ycil`kny nj kcy E`ki`jny* Gn k` ¡Icd~j`± gn Wny`kùjli` |` mndcy m`ek`gc1`k dlydc wlndxc p~n nkk` yn xucg~bc+ nj nk `ðc 0975+ ~j` ljy~uuniilùj i`dxnylj` njk`y kk`j~u`y gn Wu`il` icjwu` kcy wnuu`wnjlnjwny xucvljil`kny gn Elr`jilc p~n `kkäunylgä`j* Acwcu | E`u+ ` culkk`y gnk @gulàwlic+ o~nucj nyinj`ulc gn ljy~uuniilcjnyd~jlilx`kny* Nj E~kf`ul`+ ~j` unenklùj xcx~k`u kknvù g~u`jwn xcic wlndxc `k xcgnu `~j ~y~ux`gcu xknen|c nj nk `ðc 0566+ | g~u`jwn nk ylfkc ]L_ iunilù nk jòdnuc gn

v`f`e~jgcy | e`jglgcy ` dnglg` p~n k` wlnuu` yn icjinjwu`e` xucfunylv`dnjwn* K`ywnjylcjny gn k` xunwnjglg` icjywu~iilùj gnk Nyw`gc ldxnul`k xcu k`y glvnuy`y`ulywciu`il`y gn k` xnjäjy~k` icjg~bnucj j`w~u`kdnjwn ` d`|cuny n}`iilcjny olyi`kny

| xnuycj`kny yceun kcy xceuny+ p~n unyxcjglnucj icj uninkc | d`knyw`u*

M`| p~n gnyw`i`u p~n jc yn xucg~bc xuàiwli`dnjwn jljf~j` unylywnjil` xcx~k`u nj nki`dxc ` k` kknf`g` gn kcy cwcd jcy+ n}inxwc ‗kc p~n ny ylfjloli wlvc‗ nj k`yxuldlwlv`y ocuw`knr`y `kxlj`y gn @ke`jl`+ gcjgn k` cuf`jlr`ilùj wule`k | ilàjli`ldxcylelklw`e` k` fu`j xucxlng`g gn k` wlnuu` | ceywu~ä` k` glonunjil`ilùj ycil`k* NjEcyjl`+ gcjgn kcy i`dxnyljcy ecfcdlklw`y m`eä`j ylgc xnuynf~lgcy gn ocud` nyxnil`kxcu k` Lfknyl` i`wùkli` icdc mnunbny ¡x`w`uljcy± | mnimcy nyik`vcy xcu kcy dnui`gnunygn _njnil` | U`f~y` 79+ k`y d`y`y u~u`kny | `kf~jcy yniwcuny gn k` jceknr` kci`k`icflnucj icj `fu`gc nk gcdljlc w~uic | yn icjvluwlnucj nj e~nj jòdnuc `k Lyk`d*Eu`~gnk+ nj noniwc+ m` nyiulwc gn ocud` i`wnfùuli`2 ¡K` icjp~lyw` w~ui` gn kcyE`ki`jny x~gc kknv`uyn ` i`ec xcup~n yn `xucvnimù gn ~j` x`ydcy` unvck~ilùj

Page 181: PA-TAF [opción-3]

7/30/2019 PA-TAF [opción-3]

http://slidepdf.com/reader/full/pa-taf-opcion-3 181/181

ycil`k* ^j` ycilng`g ynðcul`k+ ljn}cu`ekn x`u` nk i`dxnyljc+ vlùyn ycuxunjglg` xcu nkimcp~n | `i`eù gnuu~deàjgcyn xcu yä yck`* K` icjp~lyw`+ p~n d`ui` nk olj gn kcyfu`jgny wnuu`wnjlnjwny+ ny w`delìj+ gnygn ilnuwcy x~jwcy gn vlyw`+ k` ‛klenu`ilùj gnkcy xceuny—* Nk @yl` Dnjcu o~n icjp~lyw`g` x`ilnjwndnjwn+ knjw`dnjwn+ `k i`ec gnylfkcy gn cyi~ucy nyo~nurcy1 k` xnjäjy~k` gn kcy E`ki`jny jc unylywlù+ xcu `yä gnilukc+`k ljv`ycu± 77* Nyw` `olud`ilùj ny+ ylj nde`ufc+ gnd`yl`$

75 B* I* U~yynkk+ ¡K`wn dngl`nv`k E`ka j `jg @yl` Dljcu xcx~k`wlcj±+ Wmn Bc~uj`k co wmn Nicjcdli `jg Ycil`k Mlywcu| co wmn Culnjw + LLL+ 0<?8+ xàflj`y 5?>$671Xcx~k`wlcj lj N~ucxn >88$0>88 + x* 0<*79 Vnujnu+ Gln Fne~uw nljnu Fucyyd`imw$Gln Cyd`jnj+ xx* 55<$99*77 O* Eu`~gnk+K` Dìglwnuu`jìn nw kn dcjgn dìglwnuu`jìnj è k“ìxcp~n gn Xmlklxxn LL + X`uäy+ 0<7<+ x* >08QNk Dnglwnuuàjnc | nk d~jgc dnglwn$

QXàf* 988T

gc y~d`ul`* Nj un`klg`g+ m`eä` xcicy ylfjcy gn ~j gnuu~de`dlnjwc nyxcjwàjnc cgluniwc gnk cugnj ycil`k ljgäfnj` `jwny gn kcy `w`p~ny w~uicy* K` ik`yn jcekn nu` njwcg`y x`uwny i`g` vnr dày cxunycu` | y~y ylywnd`y xckäwlicy nyw`e`j nj iulyly* Xnuc jcx~ngn n}ik~luyn k` xcylelklg`g gn ~j` uni~xnu`ilùj xcywnulcu* Nk `y`kwc gn kcycwcd`jcy o~n kc p~n gnywu~|ù wcg` xcylelklg`g gn ~j d`|cu gny`uuckkc `~wùiwcjc gnkcy E`ki`jny* Kcy i`dxcy gn D`ulwr` | Acycvc+ nj kcy p~n i`|nucj gnuucw`g`y k`y`ulywciu`il`y eòkf`u` | ynuel`+ yn gnonjglnucj icj `mäjic2 jc o~n ~j yldxkn x`yncw~uic* Xcu cwu` x`uwn+ ~j` vnr p~n kcy cwcd`jcy ljoklflnucj y~y fckxny gnilylvcy+ k`yxuni`ul`y nywu~iw~u`y nyw`w`kny gn kcy E`ki jny i`uniä`j gn unynuv`y x`u` icjwlj~`uk` k~im` icjwu` k` ljv`ylùj lykàdli`* Gnyx~ìy gn p~n kcy xuäjilxny | jcekny kci`knym~elnu`j ylgc gnuucw`gcy+ k` òjli` xcylelklg`g p~n p~ng`e` gn unim`r`u k` d`un`