Reunió d'aula 13 14 avui

of 31 /31
REUNIÓ D'AULA 4t A CURS 2013-2014

Embed Size (px)

Transcript of Reunió d'aula 13 14 avui

Page 1: Reunió d'aula 13 14 avui

REUNIOacute DAULA4t A CURS 2013-2014

Benvinguts i benvingudes

Com cada curs ens embarquem en un nou viatge pel moacuten dels laprenentatges

En voleu saber meacutesACOMPANYAU-ME

QUIacute SOM

SOM LA CLASSE DELS RODAMOacuteNS COMPOSTA PER 26 ALUMNES

I HEM TRIAT AQUEST NOM PERQUEgrave

-Volem viatjar pel moacuten i descobrir tot el que hi ha ( paisatges ciutats edificis monuments animals costums)

-Volem saber quin eacutes el millor paiacutes del moacuten per viure I el pitjor

-Volem saber de quegrave estagrave fet el nostro planeta

-Volem viatjar per LUnivers i descobrir altres moacutens com el nostro Nhi deu haver cap

-Volem saber com seria el planeta ideal per viure

-Volem saber per quegrave hi ha animals i plantes que viuen a un continent i als altres no

-Volem crear una companyia de teatre que es diu ldquorodamoacutensrdquo

-TUTORA ELI -EF TINA

-MUacuteSICA EVA(Mariabel)

-ANGLEgraveS SOFI

-REFORCcedil NURI I CORRETJA

Qu est amb noltrosiacute agrave

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 2: Reunió d'aula 13 14 avui

Benvinguts i benvingudes

Com cada curs ens embarquem en un nou viatge pel moacuten dels laprenentatges

En voleu saber meacutesACOMPANYAU-ME

QUIacute SOM

SOM LA CLASSE DELS RODAMOacuteNS COMPOSTA PER 26 ALUMNES

I HEM TRIAT AQUEST NOM PERQUEgrave

-Volem viatjar pel moacuten i descobrir tot el que hi ha ( paisatges ciutats edificis monuments animals costums)

-Volem saber quin eacutes el millor paiacutes del moacuten per viure I el pitjor

-Volem saber de quegrave estagrave fet el nostro planeta

-Volem viatjar per LUnivers i descobrir altres moacutens com el nostro Nhi deu haver cap

-Volem saber com seria el planeta ideal per viure

-Volem saber per quegrave hi ha animals i plantes que viuen a un continent i als altres no

-Volem crear una companyia de teatre que es diu ldquorodamoacutensrdquo

-TUTORA ELI -EF TINA

-MUacuteSICA EVA(Mariabel)

-ANGLEgraveS SOFI

-REFORCcedil NURI I CORRETJA

Qu est amb noltrosiacute agrave

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 3: Reunió d'aula 13 14 avui

QUIacute SOM

SOM LA CLASSE DELS RODAMOacuteNS COMPOSTA PER 26 ALUMNES

I HEM TRIAT AQUEST NOM PERQUEgrave

-Volem viatjar pel moacuten i descobrir tot el que hi ha ( paisatges ciutats edificis monuments animals costums)

-Volem saber quin eacutes el millor paiacutes del moacuten per viure I el pitjor

-Volem saber de quegrave estagrave fet el nostro planeta

-Volem viatjar per LUnivers i descobrir altres moacutens com el nostro Nhi deu haver cap

-Volem saber com seria el planeta ideal per viure

-Volem saber per quegrave hi ha animals i plantes que viuen a un continent i als altres no

-Volem crear una companyia de teatre que es diu ldquorodamoacutensrdquo

-TUTORA ELI -EF TINA

-MUacuteSICA EVA(Mariabel)

-ANGLEgraveS SOFI

-REFORCcedil NURI I CORRETJA

Qu est amb noltrosiacute agrave

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 4: Reunió d'aula 13 14 avui

SOM LA CLASSE DELS RODAMOacuteNS COMPOSTA PER 26 ALUMNES

I HEM TRIAT AQUEST NOM PERQUEgrave

-Volem viatjar pel moacuten i descobrir tot el que hi ha ( paisatges ciutats edificis monuments animals costums)

-Volem saber quin eacutes el millor paiacutes del moacuten per viure I el pitjor

-Volem saber de quegrave estagrave fet el nostro planeta

-Volem viatjar per LUnivers i descobrir altres moacutens com el nostro Nhi deu haver cap

-Volem saber com seria el planeta ideal per viure

-Volem saber per quegrave hi ha animals i plantes que viuen a un continent i als altres no

-Volem crear una companyia de teatre que es diu ldquorodamoacutensrdquo

-TUTORA ELI -EF TINA

-MUacuteSICA EVA(Mariabel)

-ANGLEgraveS SOFI

-REFORCcedil NURI I CORRETJA

Qu est amb noltrosiacute agrave

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 5: Reunió d'aula 13 14 avui

-TUTORA ELI -EF TINA

-MUacuteSICA EVA(Mariabel)

-ANGLEgraveS SOFI

-REFORCcedil NURI I CORRETJA

Qu est amb noltrosiacute agrave

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 6: Reunió d'aula 13 14 avui

Quins soacuten els nostres punts forts

EL GRUP

Ajudar als altres

Magrada fer feina

Soc simpagravetica i amable amb els altres

Se escoltar als altres

Soc divertida

Soc ordenada

Xerrar cantar i escriure

Me seacute concentrar per fer feina

Magrada molt jugar

Magraden molt ses matemagravetiques

Seacute concentrar-me molt beacute

Magrada molt participar en tot

Magrada collaborar

Soc molt feinera

Tenc moltes idees

Soc molt carinyosa

Soc feiner

Tenc moltes idees per escriure i dibuixar

Tenc bona lletra

Soc bo en mates

Se me doacutena beacute escriure

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 7: Reunió d'aula 13 14 avui

Perdre el temps xerrant

Soc lent per fer ses feines

Tenc poca paciegravencia no seacute esperar

Xerrar massa fort quan fem racons o equips cooperatius

Mesvalot amb els companys

Tard molt per fer ses coses

Respectar el torn de paraula

Me costa escoltar ses explicacions

Me despist fagravecilment

Xerrar en puacuteblic

Soc lent per llegir

Me desanim sinoacute entenc alguna cosaA

vegades molest a sa gent

Me costa fer els deures

Soc tiacutemida

Mangoix si una cosa no em surt beacute

Menfad i els altres de sequip no fan feina

i els punts degravebils

Soc molt nerviosa

Soc un poc comandona

A vegades tenc ses idees des meu cap desordenades

Sempre vull ser la primera

Me costa fer feina totsol

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 8: Reunió d'aula 13 14 avui

Concentrar-me en les feines i quan llegeix

Aprendre a controlar es to de veu quan fem feina

No seure amb els meus amics als racons per no xerrar tant

Participar meacutes en les conversesEstar meacutes atenta

Millorar sa lletra

He de ser meacutes oberta amb els altres

Llegir meacutes a casa

Fer nous amics

OBJECTIUS DE MILLORA

Fer les feines meacutes ragravepid

Demanar ses coses que no entenc

Ser meacutes amistoacutes

Fer millor ses feines a casa

Jugar amb els companys sense molestar

Treballar millor en equip

Practicar meacutes ses operacions i es problemes

Jugar amb meacutes gent

Conegraveixer millor tots els companys

Animar als companys a fer feina i no enfadar-me

Fer calligrafia per millorar sa lletra

Escriure meacutes

No coacuterrer tant

Aprendre a resumir millor Posar-me tranquila i

intentar fer ses coses fins que me surtin

Jugar meacutes amb altre gent

No xerrar tant i escoltar meacutes

Controlar el caragravecter

Fer cas als consells de nEli

No rendir-me si me costa

No enfadar-me tant

Esforccedilar-me meacutes

Fer feina totsol

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 9: Reunió d'aula 13 14 avui

LEMA DAQUEST CURS

QUEgrave SERIA UNA FLOR SENSE ELS SEUS PEgraveTALS

VAM PENSAR QUE CADASCUN DE NOLTROS EREM COM UN PEgraveTAL DUNA MATEIXA FLOR CADA PEgraveTAL APORTA A LA FLOR LA SEVA SINGULARITAT PERQUEgrave LA FLOR SIGUI LA MEacuteS BELLA AIXIacute CADA FILLET I FILLETA APORTA AMB LA SEVA PERSONALITAT UNA PART IMPORTANT SENSE LA QUAL EL GRUP NO ESTARIA COMPLERT

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 10: Reunió d'aula 13 14 avui

QUEgrave VOLEM ACONSEGUI R

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 11: Reunió d'aula 13 14 avui

AUTONOMIA A LESCOLA I A CASATENIR LESPAI EL MAgraveXIM DORGANITZAT PER NO HAVER DANAR DEMANANT CONTINUAMENT I SER MEacuteS AUTOgraveNOMS

CAPACITAT ESFORCcedil EN LES FEINES

RESPONSABILITAT EN LES FEINES I EN LES TASQUES A FER

RESPECTAR I VALORAR POSITIVAMENT ALS MEUS COMPANYS

PRESENTACIOacute ACURADA DE LES TASQUES

CAPACITAT DESCOLTA

HAgraveBITS DESTUDI

PARTICIPACIOacute ACTIVA EN TOTES LES TASQUES

RESPONSABILITAT AMB EL MATERIAL

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 12: Reunió d'aula 13 14 avui

QUEgrave FEM A L ESCOLA

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 13: Reunió d'aula 13 14 avui

QUEgrave FEM ALESCOLA

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 14: Reunió d'aula 13 14 avui

LECTURA SILENCIOSA

LA MESTRA ENS LLEGEIX

DIGUES POESIA

CLUB DE LECTURA LLEGIM EN

PARELLA

FOMENTAR EL GUST PER LA

LECTURA

UN COMPAN

Y ENS LLEGEIX

PREacuteSTEC DE LLIBRES

2n TRIMESTRE

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 15: Reunió d'aula 13 14 avui

Revisioacute de textos

Aprenem a escriure millor en llengua catalana i castellana

Treballam i ens fem conscients de-Lestructura dels textoscoheregravencia (idees clares i ordenades) cohesioacute (mecanismes que donen unitat al text) adequacioacute(vocabulari expressions) presentacioacuteortografia-Les diferents tipologies textuals

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 16: Reunió d'aula 13 14 avui

TALLERS

ECOART

CUINA CREATI

VA

FIL I AGULLA

ESCULTURA

-SOFEREIXEN 4 TALLERS I CADA FILLET EN REALITZARAgrave TRES

-CADA TALLER TEacute UNA DURADA DE 8 SESSIONS DE DUES HORES

-ELS GRUPS ESTARAN FORMATS PER 12-13 FILLETS MESCLATS DE 4t

-ES TREBALLARAN I AVALUARAN CONTINGUTS DEDUCACIOacute ARTIacuteSTICA

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 17: Reunió d'aula 13 14 avui

RACONS

TREBALL INDIVIDUAL DERIVAT DE LES DIFERENTS SITUACIONS QUE ES VIUEN A LAULA (PROJECTES BIBLIOTECA DAULA NOTIacuteCIA CONFEREgraveNCIA)

SOLEN SER TREBALLS DE RECERCA I TRACTAMENT DE LINFORMACIOacute COMPRENSIOacute LECTORA ESCRIPTURA DE TEXTOS RESOLUCIOacute DE PROBLEMES MATEMAgraveTICS EXPRESSIOacute PLAgraveSTICA

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 18: Reunió d'aula 13 14 avui

PROJECTES DE TREBALL

PODEN SORGIR DUNA NECESSITAT O DELS PROPIS INTERESSOS DEL GRUP

ELS INTERESSOS SURTEN DELS INTERROGANTS QUE ES PLANTEGEN ELS INFANTS I DELS QUE SORGEIXEN DE LES ALTRES SITUACIONS (NOTIacuteCIES CONFEREgraveNCIES LECTURA)

ES REALITZA UN TREBALL DINVESTIGACIOacute I DE RECERCA I DESPREacuteS ES CREA UN PRODUCTE PER COMUNICAR ELS RESULTATS ALS ALTRES

ANAM DE COLOgraveNIES

SOM PADRINS PROCEacuteS ELECTORAL

RODAMOacuteNS

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 19: Reunió d'aula 13 14 avui

ASSEMBLEA

A LASSEMBLEA PARLAM I DEBATIM SOBRE TEMES IMPORTANTS PEL GRUP COM ARA hellip-PER A QUEgrave VOLEM UN BLOC-QUINS CAgraveRRECS SOacuteN NECESSARIS I LES SEVES FUNCIONS

TAMBEacute SEXPOSEN PER PART DEL DELEGAT LES ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS I ES RECOLLEIXEN PROPOSTES PER DUR AL PROgraveXIM

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 20: Reunió d'aula 13 14 avui

REVISIOacute DE PROBLEMES

REVISAM I POSAM EN COMUacute PROBLEMES DIFIacuteCILS I LES ESTRATEgraveGIES UTILITZADES

DESCOBRIM I INTERIORITZAM NORMES I TRUCS PER CALCULAR MILLOR

FEM CAgraveLCUL MENTAL

FEM ALGUNA CORRECCIOacute CONJUNTA PER REPASSAR ELS CONTINGUTS TREBALLATS

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 21: Reunió d'aula 13 14 avui

CONFEREgraveNCIA NOTIacuteCIA

AQUESTA SITUACIOacute ENS SERVEIX PER ESTAR EN CONTACTE EMB EL MOacuteN REAL I A LA VEGADA ANAR TREBALLANT LA COMPETEgraveNCIA DAPRENDRE A APRENDRE

EacuteS NECESSARI-ESTAR ATENT I SER OBSERVADOR-ADQUIRIR CRITERI PERSONAL A LA HORA DE LA TRIA-FER RECERCA DINFORMACIOacute PER ENTENDRE ALGUNS TEMES-ENTENDRE UNA INFORMACIOacute QUE A VEGADES EacuteS DIFIacuteCIL-APRENDRE A SINTETITZAR-ADQUIRIR UNA OPINIOacute PERSONAL SOBRE ELS TEMES TREBALLATS-PARTICIPAR EN UN DEBAT

NEIX DELS PROPIS INTERESSOS DELS FILLETS

ES TREBALLEN TOTES LES PASSES PER ELABORAR UN TREBALL DE RECERCA (PLANTEJAMENT REGUNTA PLANIFICACIOacute RECERCA DINFORMACIOacute TRACTAMENT DE LA INFORMACIOacute PREPARACIOacute DE MATERIAL DE SUPORT CMUNICACIOacute DELS RESULTATS AVALUACIOacute COMJUNTA)

A LES DUES SITUACIONS ES TREBALLEN ESTRATEgraveGIES BAgraveSIQUES PER APRENDRE A APRENDRE I QUE SOacuteN LES BASES DE TOT APRENENTATGE COMPRENSIOacute LECTORA RESUMIR I EXTREURE LES IDEES PRINCIPALS DUN TEXT EXPRESSAR OPINIONS IDEES I CONEIXEMENTS ADQUIRITS COLLABORAR AMB UN COMPANY

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 22: Reunió d'aula 13 14 avui

JOCS COL-LECTIUS

JOCS DE LLENGUumlA

JOCS MATEMAgraveTICS

Es una situacioacute luacutedica que serveix per reforccedilar i practicar continguts encetats i treballats a altres situacions

fonologiagramagravetica

ortografia

Estrategravegies de cagravelcul

Cagravelcul mental

Operacions bagravesiques

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 23: Reunió d'aula 13 14 avui

CRITERIS DE QUALIFICACIOacute

CONTINGUTS MIacuteNIMS DE CICLE

PROGRAMACIONS DIDAgraveCTIQUES

CURRIacuteCULUM- COMPETEgraveNCIES

RUacuteBRIQUES

PROGRAMACIOacuteNS DAULA

CRITERIS DE PROMOCIOacute

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 24: Reunió d'aula 13 14 avui

COM PODEM AJ UDAR LES FAMIacute LI ES

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 25: Reunió d'aula 13 14 avui

-Revisar amb ells diagraveriament lagenda i la carpeta dels deures

-Ajudar amb els deures puntuals i en cas de dubte

-Vigilar que preparin la motxilla la nit abans

-Ajudar-los a organitzar i planificar el seu temps ( estudi esbarjoactivitats extraescolars) de forma equilibrada

-Vetllar pel compliment de lhorari de feina diari encara que no tenguin deures

-Vetllar perquegrave en els moments de feina no tenguin altres distraccions organitzant un espai destudi amb les condicions necessagraveries

-Recordar de no deixar les feines meacutes llargues pel darrer dia( hi ha feines que no es poden fer amb un sol dia)

-Recordar-los la importagravencia de la bona presentacioacute en les feines

-En cas de dur una nota a lagenda signau-la Aixiacute sabreacute que lheu vista

-Assegurau-vos que semporta tot el material que toca (EF flauta) i entrega els deures el dia que toca

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 26: Reunió d'aula 13 14 avui

-Valorau lesforccedil i la feina ben feta i feu-li saber

-Interesseu-vos pel que va aprenent a lescola i intentau que ho apliqui a la vida diagraveria

-Procureu que dormi les hores suficients i bereni adequadament abans de venir alescola

-Eviteu parlar malament dun mestre o un company de lescola parlant sempre des del respecte

-Educau al vostre fill a ser responsable de les seves accions assumint les consequumlegravencies dels seus actes

-Animeu el vostre fill a llegir cada dia i propicieu les oportunitats per llegir junts RECORDEU QUE UN BON NIVELL LECTOR EacuteS LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES

-Ajudau al vostre fill a acceptar les seves progravepies limitacions i a aprendre dels seus errors

-Demanau una entrevista amb la tutora davant qualsevol dubte o problema

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 27: Reunió d'aula 13 14 avui

deures

DEURES SETMANALS ENTRENAMENTS

SOacuteN FEINES DENTRENAMENT DE CONTINGUTS QUE JA SHAN TREBALLAT A CLASSE

DEURES PUNTUALS

-RECERCA DINFORMACIOacute

-NOTIacuteCIA

-CONFEREgraveNCIA

-ACTIVITATS DE LECTURA

-PREacuteSTEC DE LLIBRES

-EacuteS IMPORTANT ENTREGAR PUNTUALMENT ELS DEURES

-SI ALGUN DIA NO ELS PORTA SELS DONARAgrave LOPORTUNITAT DE FER-LOS A LHORA DE PATI

EN EL CAS DELS DEURES PUNTUALS LA RESPONSABILITAT EacuteS MAJOR PERQUEgrave ELS ALTRES DEPENEN DE LA SEVA FEINA

-DEURES VOLUNTARIS-FEINES EXTRA

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 28: Reunió d'aula 13 14 avui

I SI NO TENIM DEURES

-Correccions quadernets-Escriure les normes ortogragravefiques del quadernet a un full per la llibreta de normes-Escriure (miniconte notiacutecia poema)-Copiar algun text per millorar la caligrafia i lortografia-Llegir (llibre revista)-Fullejar el diari per cercar alguna notiacutecia interessant per aportar a la buacutestia)-Fer activitats dentrenament del bloc-Cercar informacioacute sobre alguna pregunta sense resposta i penjar-la al pinterest-Deures voluntaris

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 29: Reunió d'aula 13 14 avui

Noves tecnologies

BLOC DE LAULA

PINTEREST

ADRECcedilA CORREU ELECTROgraveNIC

ceipmf2004agmailcom

GOOGLE DRIVE

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT

Page 30: Reunió d'aula 13 14 avui

Els rodamoacutens

PER QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA

HORARI DATENCIOacute A LES FAMIacuteLIES

DIJOUSDE 8 A 9 DEL MATIacute

GRAgraveCIES PER HAVER VINGUT