TECNOLOGIA EXERCICIS

40
Mòdul comú Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia Graduat en Educació Secundària 7 1 T ecnologia QUADERN DE TREBALL EXERCICIS

description

TECNOLOGIA EXERCICIS GES II

Transcript of TECNOLOGIA EXERCICIS

Page 1: TECNOLOGIA EXERCICIS

Mòdul comú

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciènciai de la Tecnologia

Graduat en Educació Secundària

7

1

Tecnologia

QU

AD

ERN

DE

TREB

ALL

EXERCICIS

Page 2: TECNOLOGIA EXERCICIS

Tecnologia

INDEX

EL DIBUIX TÈCNIC...............................................................................................

INSTAL·LACIONS DE LA LLAR...........................................................................

EL CORRENT ELÈCTRIC.....................................................................................

ELS ELECTRODOMÈSTICS.................................................................................

1

17

2 3

3 3

EXERCICIS

Page 3: TECNOLOGIA EXERCICIS

139

QU

È H

AS

TR

EB

AL

LA

T?

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

"# "# $ "#

$

1

EXERCICIS TEMA 1: EL DIBUIX TÈCNIC

Page 4: TECNOLOGIA EXERCICIS

132

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1Quin avantatge tenen els portamines respecte dels llapis?

Activitat 2Completa la taula següent.

Nom de la línia Funció DibuixLínia de contorn

Línia auxiliar

Indica els eixos de simetria de l’objecte

Activitat 3Dibuixa el perfil, l’alçat i la planta del següent dibuix.

Activitat 4Dibuixa l’objecte en una trama triangular, a partir del seu alçat, planta iperfil.

31

EXERCICIS TEMA 1: EL DIBUIX TÈCNIC

2

Page 5: TECNOLOGIA EXERCICIS

133

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 5Relaciona els diferents tipus d’aparells amb la seva apreciació.

Regle Dècima de mil·límetre

Metre de fuster Mig centímetre

Peu de rei Centèsima de mil·límetre

Pàlmer Mil·límetre

Activitat 6En un croquis d’un objecte quadrangular, dibuixat a escala 1 : 1, la llargadade l’objecte és de 7 cm. Quina serà la llargada real de l’objecte?

Activitat 7L’escala d’un objecte és de 5 : 1. Què serà més gran, la representació del’objecte o l’objecte real?

32

3

Page 6: TECNOLOGIA EXERCICIS

134

UN

ITA

T 4

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1Explica les diferències entre dibuix tècnic i dibuix artístic.

Activitat 2Situa els següents estris de dibuix en la casella corresponent: portamines,regle graduat, retoladors, escaire i cartabó, llapis, paper mil·limetrat, im-pressores, escànners, paper vegetal, plantilla de lletres.

Instrument per fer Instrument per Suport per fer Equipsels traços dirigir els traços el dibuix informàtics

Activitat 3Quina diferència hi ha entre un esbós i un croquis?

Activitat 4Dibuixa el perfil, l’alçat i la planta del següent dibuix.

Activitat 5Una habitació que mesura 2 metres d’amplada, en un plànol mesura 4 cm.Quant mesurarà de llargada si en el plànol fa 7,2 cm?

33

4

Page 7: TECNOLOGIA EXERCICIS

34

5

Page 8: TECNOLOGIA EXERCICIS

35

6

Page 9: TECNOLOGIA EXERCICIS

37

7

Page 10: TECNOLOGIA EXERCICIS

Vistas 2

23

8

Page 11: TECNOLOGIA EXERCICIS

Vistas 1

24

9

Page 12: TECNOLOGIA EXERCICIS

Cuestionario sobre la escala de reducción

29

10

Page 13: TECNOLOGIA EXERCICIS

Cuestionario sobre la escala de ampliación

30

11

Page 14: TECNOLOGIA EXERCICIS

Cuestionario sobre acotación

27

12

Joan
Rectangle
Joan
Sticky Note
Page 15: TECNOLOGIA EXERCICIS

19

13

Page 16: TECNOLOGIA EXERCICIS

26

14

Page 17: TECNOLOGIA EXERCICIS

21

15

Page 18: TECNOLOGIA EXERCICIS

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

64

16

TEMA 2: INSTAL·LACIONS DE LA LLAR

Page 19: TECNOLOGIA EXERCICIS

29

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1Digues, per ordre històric, els tipus d’energia que s’han utilitzat en l’habi-tatge al llarg del temps.

Activitat 2Defineix què són les instal·lacions de la llar i esmenta les més habituals.

Activitat 3Explica la funció dels interruptors magnetotèrmics.

Activitat 4Indica els perills que implica un malbaratament de l’energia elèctrica.

59

17

Page 20: TECNOLOGIA EXERCICIS

30

UN

ITA

T 1

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 5Quins són els principals perills d’una fuita de gas?

Activitat 6Indica quina és la funció de la clau de pas general de les instal·lacions degas i d’aigua.

Activitat 7Explica les principals diferències entre un escalfador elèctric i un de com-bustió.

60

18

Page 21: TECNOLOGIA EXERCICIS

31

UN

ITA

T 1

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 8Descriu els elements que formen part d’un sistema de calefacció central.

Activitat 9Explica breument el funcionament d’un telèfon.

Activitat 10Quina és la principal diferència entre una antena tradicional i una antenaparabòlica?

Activitat 11Digues si les següents afirmacions són vertaderes o falses.1. L’electricitat és fàcil de transportar fins a la llar. 2. L’electricitat, en ser consumida a la llar, no produeix residus. 3. Els interruptors de control de potència i els petits interruptors automà-

tics són dos tipus d’interruptors magnetotèrmics. 4. La instal·lació elèctrica d’un edifici es divideix en diferents circuits con-

trolats cada un d’ells per un petit interruptor automàtic. 5. Tant el gas natural com el gas butà s’obtenen del petroli. 6. L’únic perill de la instal·lació de gas és el perill d’explosió. 7. El gran avantatge de la calefacció central és que els radiadors es poden

desplaçar d’una habitació a una altra. 8. La instal·lació d’aigua serveix per distribuir aigua potable, tant calenta

com freda, per l’interior de l’habitatge i d’eliminar les aigües residuals. 9. Els escalfadors elèctrics són molt més ràpids que els de gas. 10. La xarxa de telefonia únicament permet transportar sons. 11. La diferència entre una antena tradicional i una parabòlica és que la

parabòlica únicament rep canals de pagament.

61

19

Page 22: TECNOLOGIA EXERCICIS

32

UN

ITA

T 1

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1Digues si les afirmacions següents són vertaderes o falses.

1. El desenvolupament del ferrocarril va permetre estendre la llenya coma font d’energia.

2. Les xarxes d’alta tensió condueixen l’electricitat a més de 10.000 V finsa les nostres llars.

3. L’interruptor diferencial permet obrir i tancar el llum des de dos puntsdiferents.

4. L’energia elèctrica és un tipus d’energia neta que no comporta cap pro-blema mediambiental.

5. En general, la utilització del gas com a font d’energia a la llar és méseconòmica que la utilització d’electricitat.

6. Les instal·lacions de gas mal conservades suposen un perill, ja que encas de fuita, a més de produir intoxicacions, el gas és una substància al-tament explosiva.

7. Els acumuladors de calor són més econòmics perquè consumeixenmenys energia.

8. Els principals materials que s’utilitzen per construir les canonades d’ai-gua potable són el coure, el ferro galvanitzat i el PVC.

9. L’eliminació de les aigües residuals es fa gràcies a la força de la grave-tat.

10. Un amplificador de senyal és un aparell que ens permet connectar dos omés televisors a una antena individual sense perdre qualitat d’imatge.

Activitat 2En quines unitats es mesura l’energia consumida en els habitatges?

Activitat 3Indica quina és la funció dels següents tipus d’elements de la instal·lacióelèctrica:

Commutador d´encreuament Permet encendre i apagar el llum desd’un sol punt

Interruptor Permet encendre i apagar el llum desde dos punts diferents

Commutador Permet encendre i apagar el llum desde tres punts diferents

62

20

Page 23: TECNOLOGIA EXERCICIS

33

UN

ITA

T 1

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

Activitat 4Explica el procés mitjançant el qual s’obté l’energia que conté el gas. Di-gues si hi ha alguna diferència en aquest procés depenent de si es tractade gas butà o de gas natural.

Activitat 5Per què els acumuladors de calor són més econòmics?

Activitat 6Explica quina és la funció dels sifons en la xarxa d’eliminació d’aigües resi-duals.

Activitat 8Indica a quin tipus d’instal·lació pertanyen els elements següents. Pensaque un element pot pertànyer a més d’una instal·lació.

Fils elèctricsInstal·lació d’aigua

Caldera

CanonadesCalefacció central

Interruptors

RadiadorsInstal·lació de gas

Sifons

AixetesInstal·lació elèctrica

Regletes de connexions

63

21

Page 24: TECNOLOGIA EXERCICIS

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

?

98

22

TEMA 3: EL CORRENT ELÈCTRIC

Page 25: TECNOLOGIA EXERCICIS

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1Per una bombeta passa una intensitat de 0,3 A. Indica quina càrrega elèc-trica passa en 0,5 segons i quants electrons representa aquesta càrregaelèctrica.

Activitat 2Quant temps triga en passar una càrrega de 2 C, per un aparell que té unaintensitat de 500 mA?

Activitat 3La resistència d’un fil de tungstè d’ 1,5 m i 0,5 mm2 és de 0,165 Ω Calcula laseva resistivitat.

Activitat 4Completa la taula següent

Resistència Tensió Intensitat

220 V 20 A

6 Ω 2 A

25 Ω 125 V

89

23

Page 26: TECNOLOGIA EXERCICIS

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 5Per un conductor d’ 1,7·10-8 de resistivitat, 5 metres de longitud i 1,5 mm2

de secció hi circula un corrent elèctric de 12 V. De quina intensitat serà elseu corrent?

Activitat 6Indica quina energia consumeixen els següents aparells elèctrics.a) Un radiador de 1.000 W durant 3 hores

90

24

Page 27: TECNOLOGIA EXERCICIS

66

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

b) Una bombeta de 100 W durant 5 hores

c) Una rentadora de 3 kW durant mitja hora

Activitat 7Explica la diferència entre 1 joule i 1 kWh.

Activitat 8Emplena els buits de la taula següent

Magnitud Símbol Unitat Símbol de la unitat

Energia elèctrica E Joule o quilowatt-hora J o kWhPotència

ICoulomb

VResistència

Activitat 9Una llanterna és un circuit elèctric. Indica quins són els elements d’aquestcircuit.

91

25

Page 28: TECNOLOGIA EXERCICIS

67

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 10Què passarà si es fon el filament d’una de les bombetes, en cada un delscircuits?

Activitat 11Digues si els receptors estan en sèrie o en paral·lel en els circuits següents

Activitat 12Digues si la bombeta està apagada o encesa en els circuits següents

a)

92

26

Page 29: TECNOLOGIA EXERCICIS

68

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

b)

Activitat 13Un equip de música funciona amb 6 piles d’ 1,5 V disposades en sèrie. ¿Qui-na tensió necessitat l’aparell per funcionar?

Activitat 14Alguns al·lots porten un polsador que si es prem, encén la llum. Això ser-veix per fer senyals de llum. Digues si aquest polsador és del tipus normal-ment obert o normalment tancat.

Activitat 15Què creus que passarà quan tanquem l’interruptor, si el voltatge del gene-rador és de 220 V. Continuarà funcionant la bombeta?

93

27

Page 30: TECNOLOGIA EXERCICIS

69

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 16Digues si les següents afirmacions són vertaderes o falses.

El corrent elèctric es produeix quan els electrons es desplacen en un sentitdeterminat a través d’un conductor. La diferència de potencial que es produeix en un generador es mesura envolts. La resistència que ofereix un material al pas del corrent elèctric depèn deltipus de material, de la seva longitud i de la seva secció.La quantitat d’energia elèctrica que passa per un conductor depèn nomésde la resistència del conductor. Voltatge i resistència són magnituds directament proporcionals. De la llei d’Ohm es pot deduir que V = I · R. Tensió i resistència són magnituds directament proporcionals. L’energia que consumeix un electrodomèstic només depèn del temps queestigui funcionant. La freqüència ens indica el nombre de vegades que els electrons canviende sentit, per unitat de temps, en el corrent altern. En un circuit on la font d’alimentació és una pila, els electrons sempre cir-culen des del pol positiu al pol negatiu. Un dels problemes que poden causar els metalls pesants que contenen lespiles és la contaminació ambiental, però no poden afectar la salut de lespersones. Els receptors són dispositius que consumeixen energia elèctrica i la trans-formen en un altre tipus d’energia. Un curtcircuit es produeix quan en un circuit elèctric la resistència és moltbaixa i, per tant, la intensitat del corrent elèctric és molt elevada.

94

28

Page 31: TECNOLOGIA EXERCICIS

70

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Activitat 1Quines partícules circulen per l’interior d’un conductor, quan hi circula uncorrent elèctric?

Activitat 2Per un ordinador passa una intensitat de 0,5 A. Quant temps cal per què hipassi una càrrega elèctrica de 2 C?

Activitat 3En un focus elèctric connectat a la xarxa elèctrica es pot seleccionar la in-tensitat a 2,5 A o a 5 A. Quina potència ens donarà amb cada una de les in-tensitats esmentades?

Activitat 4Un aparell elèctric consumeix 5 kWh d’energia elèctrica per cada hora defuncionament. Quina potència té?

95

29

Page 32: TECNOLOGIA EXERCICIS

71

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

Activitat 5Quanta energia consumeix un aparell de 25 W de potència cada 24 horesde funcionament?

Activitat 6Completa la taula següent:

Intensitat (A) Tensió (V) Resistència (Ω) Potència (W) Energia (J)Temps (s)220 20 4.820

4 6 225 100 2

Activitat 7

Digues si les següents afirmacions són vertaderes o falses.

La diferència de potencial d’un generador es mesura en watts. En un circuit elèctric alimentat per una pila, els electrons canvien de sentitunes 100 vegades cada segon. La resistència que ofereix un material al pas del corrent elèctric només de-pèn del tipus de material. La quantitat d’energia elèctrica que passa per un conductor depèn de laresistència del conductor i de la tensió de l’energia elèctrica a què estàsotmès el conductor. La potència elèctrica és el treball que realitza un aparell per unitat detemps. Com més potència té un aparell més energia elèctrica consumeix. Sempre que circula un corrent elèctric per un conductor, una part d’aques-ta energia es perd en forma de calor. Un aparell té més potència com més resistència ofereix al pas de l’electri-citat. L’energia elèctrica que rebem de les companyies elèctriques no està pro-duïda per generadors, ja que prové de la natura. La xarxa elèctrica proporciona un corrent continu, mentre que les piles ibateries proporcionen un corrent altern.

96

30

Page 33: TECNOLOGIA EXERCICIS

72

UN

ITA

T 2

AC

TIV

ITA

TS

D’A

VA

LU

AC

IÓM

atem

àtiq

ues

, Ciè

nci

a i T

ecn

olo

gia

7. T

EC

NO

LOG

IA I

HA

BIT

AT

GE

Les piles i bateries es poden llençar a les escombraries tranquil·lament, ja queen els abocadors s’encarreguen de separar-les i reciclar-les. Les piles que contenen metalls pesants, si no es reciclen, suposen un greuproblema per a la contaminació mediambiental. Els receptors poden ésser de diferents tipus: motors, resistències, timbres,etc. Els fusibles permeten obrir el circuit elèctric quan la intensitat del correntque hi circula és massa elevada. Els fils elèctrics han d’ésser més gruixuts segons l’energia elèctrica quehagin de conduir.

Activitat 8Relaciona les magnituds següents amb les seves unitats i amb els seussímbols

Resistència Volt V

Tensió Ohm J

Intensitat Watt Ω

Potència Ampere W

Energia Joule A

97

31

Page 34: TECNOLOGIA EXERCICIS

113

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

!

"

120

32

TEMA 4 : ELECTRODOMÈSTICS

Page 35: TECNOLOGIA EXERCICIS

96

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Activitat 1Indica tres electrodomèstics que intervinguin en cada una de les següentsaccions: neteja, preparació d’aliments, calefacció i climatització, higienepersonal, reparacions de la llar i oci.

Activitat 2A un circuit controlat per un interruptor magnetotèrmic de 15 A, hi con-nectem un radiador de 1.500 watts, dues bombetes de 100 i 60 watts i untrepant de 500 watts. Digues què passarà.

Activitat 3Quants joules són 1,3 kWh?

Activitat 4Durant la gravació d’una escena d’una pel·lícula de cinema que dura 25 se-gons s’utilitzen 10.000 W de potència d’il·luminació. Quanta energia elèc-trica s’ha utilitzat si per gravar l’escena els llums han estat encesos 30 mi-nuts? Quin serà el seu cost si el preu del kWh és de 0,0792 €?

112

33

Page 36: TECNOLOGIA EXERCICIS

97

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Activitat 5Quina diferència existeix entre la lectura real i la lectura estimativa queapareixen en una factura?

Activitat 6És possible que si dues bombetes consumeixen la mateixa energia, unaproporcioni més llum que l’altra?

Activitat 7Quin creus que ha estat el problema en les situacions següents i com hopodríem haver evitat?En connectar diversos electrodomèstics salta l’interruptor de control depotència.

En produir-se una enrampada no ha saltat l’interruptor diferencial.

En posar en marxa per primer cop un electrodomèstic, aquest s’espatlla acausa d’un mal ús.

113

34

Page 37: TECNOLOGIA EXERCICIS

98

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

En netejar un electrodomèstic amb aigua ens enrampem.

En banyar-nos o dutxar-nos, es produeix un curtcircuit en caure aigua da-munt d’un ràdio-casset.

Es produeix un petit incendi per culpa d’un endoll sobrecarregat.

Es produeix un curtcircuit en utilitzar un electrodomèstic acabat de nete-jar amb aigua.

Ens enrampem en utilitzar un electrodomèstic amb les mans mullades oquan anem descalços.

Activitat 8Indica les respostes correctes, tenint en compte que pot haver-n’hi mésd’una.1.- Els electrodomèstics

Només funcionen amb electricitatFaciliten les feines domèstiquesTransformen l’energia que reben per realitzar un treball útilSón tots aquells aparells que es troben a la cuina

2.- Respecte al consum dels electrodomèsticsEncara que un electrodomèstic sigui molt més car en comprar-lo, a lallarga pot sortir més econòmic si consumeix menys energiaNomés depèn del temps que estiguin funcionantPoden consumir diferents tipus d’energia: electricitat, gas, gas-oil, etc.Depèn del temps que estiguin funcionant i de la seva potència

3.- Un electrodomèstic és més potent que un altre, siFa la mateixa feina en més tempsFa la mateixa feina en menys temps

114

35

Page 38: TECNOLOGIA EXERCICIS

99

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Fa més feina en el mateix tempsFa menys feina en més temps

4.- Un termòstatPermet decidir el nombre d’hores que estarà encès un electrodomèsticPermet escalfar aigua i altres líquidsRegula el funcionament de les neveres en funció de la temperatura in-terior que desitgemNomés es troba en els sistemes de calefacció

5.- Respecte a la factura de l’electricitatEl consum d’electricitat varia d’un mes a l’altreL’import de l’impost sobre l’electricitat és una quantitat fixa que no va-ria cada mesLa factura de l´electricitat, en ésser un element de primera necessitat,no porta IVASegons la quantitat de potència contractada pagarem més o menys

6.- Respecte a les làmpades d’incandescènciaLes tradicionals tenen una duració més llarga que les halògenesProdueixen llum visible, raigs ultraviolats i raigs infraroigsEl material utilitzat per fabricar el filament de les làmpades és el tungstèLes làmpades halògenes són més eficients que les làmpades d’incan-descència tradicionals

7.- Respecte a les làmpades de descàrregaLes làmpades d’incandescència són més eficients que els fluorescentsEn el fluorescent, la llum es produeix perquè el gas que conté es posaincandescentPoden ésser de dos tipus: fluorescents i làmpades de baix consumContenen substàncies que poden ésser perjudicials per al medi ambient

8.- Respecte als sistemes d’il·luminacióLes làmpades d’incandescència produeixen una llum més càlida queels fluorescentsLes làmpades de baix consum s’utilitzen per crear ambients càlids iagradablesLa llum dels fluorescents produeix moltes ombresLes làmpades halògenes afavoreixen una bona percepció del color

Activitat 9En la compra d’un aparell d’aire condicionat pots triar entre aquests dosmodels:

Potència PreuModel 1 3,5 kW 1.450 €Model 2 4,8 kW 1.250 €

115

36

Page 39: TECNOLOGIA EXERCICIS

100

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

A la llarga, quina de les dues opcions de compra resultarà més econòmicasi el consum de l’aparell està previst en una mitjana de 10 hores diàries du-rant els mesos de juny, juliol, agost i setembre? Per resoldre l’activitat con-siderarem que el preu del kWh és de 0,08 €.

Activitat 10El microones és un electrodomèstic que utilitza les microones per cuinar idescongelar amb un estalvi de temps del 80% i un estalvi d’energia del32%. Per exemple, 250 grams de patates es couen en tan sols 7 minuts i,en canvi, són necessaris uns 35 minuts si es couen de la manera tradicio-nal. Si la cocció d’un pollastre en un forn de 2.000 W triga al voltant d’unahora, quant de temps trigaria en un forn microones? Quin seria l’estalvienergètic?

Activitat 11El funcionament del frigorífic i del congelador es basa en la condensaciói l’evaporació d’un gas. Amb aquest procés s’aconsegueix l’extracció de lacalor dels aliments, que és conduïda a l’exterior a través del condensadorde la part posterior del frigorífic. En la taula següent s’indica el consumenergètic en un any de dos frigorífics de diferents categories energèti-ques:

Consum/anyFrigorífic 1 356 kWhFrigorífic 2 534 kWh

116

37

Page 40: TECNOLOGIA EXERCICIS

101

UN

ITA

T 3

AC

TIV

ITA

TS

D’A

PR

EN

EN

TAT

GE

Mat

emàt

iqu

es, C

ièn

cia

i Tec

no

log

ia7

. TE

CN

OLO

GIA

I H

AB

ITA

TG

E

Si el preu del kWh és de 0,1 €, quin és el cost energètic anual de cadascundels frigorífics?Si el preu del frigorífic 1 és de 130 € i el preu del frigorífic 2 és de 100 €, alcap de quant de temps resultarà més econòmica la compra del frigoríficmés car?

Activitat 12

La potència elèctrica de les vitroceràmiques està compresa entre 5 kW i7,5 kW. Entre quines quantitats de diners estarà el cost del consum energè-tic mensual d’una vitroceràmica si s’utilitza una mitjana de dues hores aldia? Per resoldre l’activitat considerarem que el preu del kWh és de 0,08 €.

117

38