Central solar fotovoltaica

of 14 /14
Central solar fotovoltaica Central solar fotovoltaica Laura Batlle Boix 1r Batxillerat A Tecnologia Industrial 2009-2010

Embed Size (px)

Transcript of Central solar fotovoltaica

Page 1: Central solar fotovoltaica

Central solar fotovoltaica Central solar fotovoltaica

Laura Batlle Boix

1r Batxillerat A

Tecnologia Industrial

2009-2010

Page 2: Central solar fotovoltaica

Índex

1. Anàlisi tecnològica

1.1 Font d'energia

1.2 Funcionament de la central

2. Anàlisi social i mediambiental. Avantatges i inconvenients

2.1 Conseqüències socials

2.2 Conseqüències mediambientals

2.3 Aspectes econòmics

3. Anàlisi d’una central concreta

4. Webgrafia

Page 3: Central solar fotovoltaica

1. Anàlisi tecnologica 1.1 Font d'energia

▪ El sol és la font d'energia principal, és innesgotable i gratuïta

▪ Utilitza la radiació solar per produir energia elèctrica i calor

▪ El sol emet raigs de llum a totes les

parts del planeta, per tant, es podrien

instal·lar centrals solars fotovoltaiques

a qualsevol part del món

▪ Territoris on els raigs del sol siguin

intensos

Page 4: Central solar fotovoltaica

▪ Raigs solars energia elèctrica a través dels panells fotovoltaics, també anomenats plaques

▪ Es basa en l'efecte fotoelèctric. S'ha de crear una diferència de potencial elèctric per obtenir corrent

Conversió directa de la radiació solar en energia elèctrica en forma de corrent continu.

Page 5: Central solar fotovoltaica

▪ Es va formar fa 4.500 milions d'anys

i té combustible per a 5.000 milions

d'anys més

▪La terra rep del Sol una quantitat d’energia anual

d’aproximadament 5,4·10̂ 24 J. 4.500 vegades més gran que l’energia que consumim

▪ Estrella gegant vermella

Estrella enanna blanca

Page 6: Central solar fotovoltaica

1.2 Funcionament de la central

Parts de la central:

▪ Panells fotovoltaics

▪Torre meteorològica

▪Unitat de motorització i sala de control

▪Sala de potència

▪Armari de corrent continua

▪Inversors

▪Armari de protecció i control del corrent altern

▪Transformadors

▪Línea de transport del corrent

Page 7: Central solar fotovoltaica

Funcionament

Page 8: Central solar fotovoltaica

2. Anàlisi social i mediambiental. Avantatges i inconvenients

Avantatges

▪ Energia neta i no contaminant

▪ Per aprofitar el 100% d'aquesta energia, s'han de construir edificis adequats des del vessant arquitectònic, per aprofitar al màxim els raigs solars

▪ Millora de la qualitat de vida a les ciutats i al medi rural

▪ S’evita l’exhauriment de les reserves de combustibles fòssils

▪ Evita l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

▪ No produeix cap tipus de soroll ni fum

▪ No és necessari una gran infraestructura per poder produir energia elèctrica a través de plaques.

Page 9: Central solar fotovoltaica

Inconvenients

▪ Durada de la instal·lació és limitada, cal fer un manteniment cada 2 anys

▪ Elevat cost en la instal·lació

▪ Aparició irregular del sol

▪ No és una energia emmagatzemable sense transformació. Per a la seva captació es necessiten grans superfícies

▪ Alt impacte visual

Page 10: Central solar fotovoltaica

Aspectes econòmics

▪Augment de la demanda en el

mercat mundial

▪Tecnologia de preu assequible amb

molta rendibilitat

▪Plataforma De se rte c. Sahara futura bateria solar d'Europa

▪0,3% de la superfície dels deserts del Orient mitjà

Page 11: Central solar fotovoltaica

3. Anàlisi d'una central concreta

▪Universitat de Psicologia de la Universitat

Autònoma de Madrid i l’han anomenat

Ola solar fotovoltaica.

▪ Inaugurada el juny del 2009

▪Rendiment energètic de la instal·lació serà d'uns

75.000 kWh a l’any.

Page 12: Central solar fotovoltaica

Fitxa tècnica:

Productivitat anual pronosticada 1.260 kWh/kWp

Producció anual prevista 72561 kWh/any

Estalvi de CO² per any 47,600 Tones

Configuració elèctrica 15 series de 16 mòduls

Inversió 311.040€

Nº de panells fotovoltaics 240

Potència màxima d’un panell 240Wp

Inversors 5

Potència màxima 57,6 kWp

Potència nominal 50kW

Page 13: Central solar fotovoltaica

▪ Capital completament públic, ja que està situada en una Universitat pública subvencionada per l’estat

▪Estudiants poden tenir accés i utilitzar l’electricitat produïda per aquesta central

▪Reduir emissions de CO² a l'atmosfera

Page 14: Central solar fotovoltaica

4. Webgrafia

http://www.unesa.es/

http://www.xtec.cat/~ptrilla/fotovoltaica/elements.htm

http://www.ecoterra.org/articulos206es.html