Diagnòstic sobre la precarietat laboral a Nou Barris · PDF file DIAGNÒSTIC...

Click here to load reader

 • date post

  02-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Diagnòstic sobre la precarietat laboral a Nou Barris · PDF file DIAGNÒSTIC...

 • Diagnòstic sobre la precarietat laboral a Nou Barris

  DOCUMENT RESUMIT Ernest Cañada (Alba Sud) Antonio López Gay (Centre d’Estudis Demogràfics) Cecilia Vergnano (Alba Sud) 15 de maig de 2018

 • DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL A NOU BARRIS

  2

  Índex

  01. Marc de referència de la proposta

  02. Presentació de l’informe

  03. Marc teòric 03.1. LA CONSTRUCCIÓ DEL CONCEPTE DE PRECARIETAT 03.2. UNA VISIÓ MULTIDIMENSIONAL DE LA PRECARIETAT

  04. Perfil sociodemogràfic i laboral de la població de Nou Barri 04.1. CARACTERÍSTIQUES D’UN APROXIMACIÓ QUANTITATIVA 04.2. PERFIL OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓ DE NOU BARRIS A PARTIR DEL CENS DE 2011

  04.2.1. El cens de 2011 i les variables sobre ocupació 04.2.2. La relació de la població amb l'activitat 04.2.3. La taxa d'atur 04.2.4. Situació professional i anàlisi de les ocupacions

  04.3. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIODEMOGRÀFICA DE L'ATUR REGISTRAT 04.3.1. L'atur registrat 04.3.2. L'atur registrat segons el sexe de la població 04.3.3. L'atur registrat segons l'edat de la població 04.3.4. L'atur registrat segons la nacionalitat de la població 04.3.5. L'atur registrat segons la duració al registre de l'atur 04.3.6. L'estacionalitat de l'atur registrat

  4.4. ANÀLISI INFRAMUNICIPAL DE LES CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ DE NOU BARRIS

  04.4.1. La població segons grup d'edat 04.4.2. Procedència de la població 04.4.3. Nivell d'estudis de la població i altres indicadors inframunicipals 04.4.4. Característiques de l'habitatge 04.4.5. indicador de vulnerabilitat a escala inframunicipal

  05. Una aproximació qualitativa a la precarietat laboral a Nou Barris 5.1. METODOLOGIA 5.2. EFECTES DE LA CRISIS

  05.2.1. Crisi i atur 05.2.2. Debilitat del teixit econòmic de Nou Barris 05.2.3. Restriccions afegides per accedir al mercat laboral

  5.3. PERFILS LABORALS ABOCATS A LA PRECARIETAT 05.3.1. Homes a la construcció, el turisme, la logística i el transport

 • DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL A NOU BARRIS

  3

  05.3.2. Dones en el turisme, la neteja, l'atenció a la gent gran 05.3.3. Joves en activitats de lleure i menjadors escolars

  5.4. UN MERCAT LABORAL MARCAT PER LA PRECARIETAT 5.5. CONSEQÜÈNCIES DE LA PRECARIETAT

  05.5.1. Pobresa laboral 05.5.2. Impactes diferenciats per gènere 05.5.3. Deteriorament de la salut 05.5.4. Convivència i conflictivitat

  5.6. RESPOSTES LOCALS 05.6.1. Estratègies de supervivència 05.6.2. Activació del teixit social i associatiu 05.6.3. Polítiques locals

  06. Conclusions 07. Referències bibliogràfiques

 • DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL A NOU BARRIS

  4

  1. Marc de referència del diagnòstic Aquest document de diagnòstic en versió resum, que no inclou les citacions dels testimonis de les persones amb responsabilitat tècnica i del moviment associatiu entrevistades, forma part de l’assistència tècnica encarregada per Barcelona Activa i el Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona a Alba Sud en col.laboració amb el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta assistència tècnica s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 (PDE), elaborat per Barcelona Activa i el Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona, com a instrument que vol impulsar el desenvolupament local del districte i, per tant, generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori. En el marc del PDE de Nou Barris s’ha establert com a una de les línies estratègiques prioritàries la Promoció del treball digne i les seves accions derivades, i s’estableixen dues mesures que constitueixen l’objecte d’aquesta assistència:

  Línia estratègica 2: Promoció del treball digne Mesura 2.1: Radiografia de la precarietat laboral al Districte de Nou Barris Un estudi dirigit a conèixer les condicions laborals de les persones residents al districte que treballen per compte d’altri o són autònoms/es dependents. Aquest estudi ha de permetre caracteritzar quin tipus de precarietat laboral pateixen avui els veïns i veïnes de Nou Barris: sectors i perfils professionals, naturalesa (temporalitat, salaris, jornada, entre d’altres), intensitat i conseqüències sobre qui la pateixen i sobre el seu entorn familiar. Una radiografia que permetrà, posteriorment, dissenyar accions específiques per a afavorir l’ocupació en condicions laborals dignes. Mesura 2.2: Projecte Nou Barris Treball Digne Un cop elaborat l’estudi sobre la precarietat laboral al districte al que fèiem esment en la mesura anterior, i identificats els perfils professionals que amb més freqüència es troben en aquesta situació, es dissenyaran en concert amb les organitzacions sindicals, accions informatives i d’assessorament: a) Atenció individual per informar i assessorar a persones treballadores que són objecte de situacions de

  precarietat laboral. b) Sessions grupals per a la difusió de drets col·lectius. Per el desenvolupament d’aquesta mesura, es tindrà en compte les experiències existents al territori com a punts de palanca o de reforç.

 • DIAGNÒSTIC SOBRE LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL A NOU BARRIS

  5

  2. Presentació de l’informe Aquest estudi com a objectius:

  - Analitzar les característiques sòcio-demogràfiques de la població de Nou Barris a partir de les fonts quantitatives disponibles a nivell de districte des d’una perspectiva que ens ajudi a avaluar la situació de vulnerabilitat potencialment existents.

  - Analitzar les característiques de la precarietat laboral de la població treballadora de Nou Barris, tenint en

  compte els efectes provocats per la crisi, els principals perfils laborals que estan aconseguint feina en aquests moments, en quines condicions laborals ho estan fent, i quines conseqüències té, a partir de fonts qualitatives amb entrevistes en profunditat a persones amb responsabilitats tècniques davant aquesta realitat o vinculades al teixit associatiu i persones en situació de precarietat laboral.

  - Desenvolupar les línies mestres del Projecte Nou Barris Treball Digne, fonamentant-nos en els resultats de l’estudi.

  L’estudi està estructurat en quatre parts clarament diferenciades. En una primera part s’estableix el marc teòric de referència sobre el concepte de precarietat, que inspira les preocupacions i preguntes amb les que ens acostem a l’estudi de caràcter empíric. En la segona part es realitza un estudi sobre les característiques sòcio-demogràfiques de la població de Nou Barris. La disponibilitat de fonts de dades a una escala geogràfica detallada ens condiciona les perspectives d’anàlisi i ens dificulta aprofundir en les característiques pròpies de la precarietat. Les dades generades a l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística són riques en informació, però no ho són gens en detall territorial, i no es pot descendir a un nivell geogràfic com el del districte. Ateses aquestes limitacions, en aquest apartat ens proposem entendre millor les condicions de vulnerabilitat en les que viu una part de la població del districte i que són precisament les que estan majoritàriament sotmeses a condicions de precarietat. L’apartat s’estructura a partir de tres aproximacions: (i) anàlisi del perfil ocupacional de la població del districte a través de les dades del cens de 2011 (no existeix cap font amb dades similars més recents a aquest nivell territorial); (ii) anàlisi de la desocupació a través de les taxes les dades que publica l'Ajuntament de Barcelona a partir de les dades originals d'atur registrat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya; i (iii) anàlisi del perfil sociodemogràfic de la població del districte a un nivell geogràfic tan detallat com el de la secció censal, a partir del padró continu de la població, principalment, i del cens d’habitatge. Un dels resultats d’aquest darrer apartat és la construcció d’una proposta indicador de vulnerabilitat a escala inframunicipal, que pot ajudar en la presa de decisions polítiques davant d’aquesta realitat. En la tercera part, proposem una lectura qualitativa de la precarietat laboral a Nou Barris a partir d’entrevistes en profunditat a 66 persones en total, 44 amb responsabilitats tècniques o activistes socials i 24 vivint situacions de precarietat laboral. El període d’investigació ha estat comprès entre els mesos de juliol de 2017 i febrer de 2018. Les entrevistes van estar orientades fonamentalment a entendre els efectes que va tenir la crisi i la transformació del mercat de treball entre la població del districte, quins perfils laborals estan aconseguint feina en aquests moment i sota quines condicions, quins efectes té aquesta situació de precarietat i finalment quines respostes s’estan donant des del propi territori. Finalment, en la quarta part, caracteritzem com hauria de desenvolupar-se el Projecte Nou Barris Treball Digne, aprovat com a una de les mesures del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte. Una de les principals limitacions que té un estudi d’aquestes característiques, tenint en compte que el districte que no està generant ocupació en termes significatius, és que la caracterització de la precarietat no es pot fer a partir d’una lectura del que passa e