Els efectes d’arrossegament i de suport de les branques d’activitat de l ......

download Els efectes d’arrossegament i de suport de les branques d’activitat de l ... 2018-10-16آ  l’economia

of 89

 • date post

  28-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Els efectes d’arrossegament i de suport de les branques d’activitat de l ......

 • Els efectes d’arrossegament

  i de suport de les branques

  d’activitat de l’economia

  catalana

  Una anàlisi a partir del Marc

  Input-Output de Catalunya 2011

  Júlia Bosch

  Centre de Recerca en Economia i Salut Universitat Pompeu Fabra

  Jaume García

  Departament d’Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra

  amb la col·laboració de Florencia Abiuso

  Col·lecció Conèixer la Indústria – II

  Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

 • Edita

  Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

  Sabadell, setembre 2015

  C/ Sant Quirze, 30

  08201 Sabadell

  Tel. 937450944

  www.fundacioperlaindustria.es

  Col·lecció

  Conèixer la indústria

  Direcció i coordinació

  Consell assesor de la Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

  Disseny de portada

  Gemma Estadella Colomé

  Maquetació

  Gemma Estadella Colomé

  Impressió

  Tiro y Retiro serveis gràfics

  ISBN. 978-84-608-3537-0

  Col·lecció Conèixer la Indústria – II

  Fundació per la Indústria Sabadell – 1559

  Els efectes d’arrossegament

  i de suport de les branques

  d’activitat de l’economia

  catalana

  Una anàlisi a partir del Marc

  Input-Output de Catalunya 2011

  Júlia Bosch

  Centre de Recerca en Economia i Salut Universitat Pompeu Fabra

  Jaume García

  Departament d’Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra

  amb la col·laboració de Florencia Abiuso

 • Índex

  9

  10

  13

  17

  23

  27

  28

  31

  38

  45

  55

  61

  97

  97

  105

  121

  127

  143

  144

  148

  153

  158

  165

  172

  La Fundació

  Pròleg

  1. Introducció

  2. Evolució de l’economia catalana en el període 2000-2014

  Annex capítol 2

  3. L’estructura de l’economia catalana segons el MIOC-2011

  3.1. El marc input-output: conceptes bàsics

  3.2. La producció, els seus components i la distribució sectorial

  3.3. Salaris, requeriments d’ocupació i productivitat 3.4. Relacions econòmiques amb l’exterior

  3.5. Anàlisi de síntesi

  Annex capítol 3

  4. La intensitat dels efectes d’arrossegament i de suport

  4.1. Mètodes de mesura dels vincles sectorials: aplicació als quatre grans sectors

  4.2. La intensitat d’arrossegament i de suport de les 82 branques

  d’activitat del MIOC-2011 4.3. Anàlisi de síntesi

  Annex capítol 4

  5. La capacitat d’arrossegament i de suport dels sectors de

  l’economia catalana

  5.1. El mètode Dietzenbacher-van der Linden: aplicació als quatre grans sectors

  5.2. La capacitat d’arrossegament i de suport de les 82 branques

  d’activitat del MIOC-2011 5.3. Una simulació de la capacitat de creixement de l’activitat econòmica a partir de canvis en l’estructura d’origen dels consums intermedis

  Annex capítol 5

  6. Consideracions finals

  Referències bibliogràfiques

  La col·lecció Conèixer la Industria es configura des de la llibertat

  d’anàilsi i síntesi dels seus autors. És per aquest motiu que les

  opinions emeses són l’expressió dels fets o els anàlisis dels autors

  i no sempre han de ser compartits per la Fundació.

  Per la utilització de la informació recollida en els llibres

  i documents de la col·lecció, vegueren per que es citi expressament

  l’autor, el nom del llibre o document i la col·lecció Conèixer

  la Industria amb el volum corresponent.

 • Llistat de taules

  Taula 2.1: Distribució del VAB total per sectors (%)

  Taula 2.2: Contribució dels sectors a la taxa de creixement del PIB Taula 2.3: Distribució dels llocs de treball per sectors (%)

  Taula A2.1: Producte Interior Brut i Valor Afegit (índexs en volum) Taula A2.2: Taxes de creixement anual (%). producte interior brut i valor afegit (índexs en volum) Taula A2.3: Contribució dels sectors a la taxa de creixement anual (%) del PIB Taula A2.4: Llocs de treball equivalents a temps complet (milers) Taula 3.1: Pes dels components de la producció (%) Taula 3.2: Pes dels sectors sobre el total (%) Taula 3.3: Pes de la remuneració dels assalariats sobre el VAB (%) Taula 3.4: Llocs de treball per milió d’euros de producció

  Taula 3.5: Productivitat aparent (VAB/Llocs de treball) Taula 3.6: Pes de les importacions intermèdies sobre la producció (%) Taula 3.7: Pes de les importacions finals sobre el total de recursos (%) Taula 3.8: Pes de les exportacions sobre el total d’usos (%) Taula 3.9: Pes de les exportacions sobre la producció Taula 3.10: Rànquing de branques d’activitat segons cinc indicadors Taula 3.11: Coeficients de correlació de rangs de Spearman per als cinc indicadors

  Taula 3.12: Rànquing de l’indicador sintètic Taula A3.1: Components de la producció i distribució sectorial (%) 2011 Taula A3.2: Components de la producció i distribució sectorial (%) 2005 Taula A3.3: Requeriments d’ocupació i productivitat (€) 2011 Taula A3.4: Requeriments d’ocupació i productivitat (€) 2005 Taula A3.5: Pes de les importacions intermèdies sobre producció (%) 2011 Taula A3.6: Pes de les importacions intermèdies sobre producció (%) 2005 Taula A3.7: Pes de les importacions finals sobre recursos (%) 2011 Taula A3.8: Pes de les importacions finals sobre recursos (%) 2005 Taula A3.9: Pes de les exportacions sobre usos (%) 2011 Taula A3.10: Pes de les exportacions sobre usos (%) 2005 Taula A3.11: Pes de les exportacions sobre producció (%) 2011 Taula A3.12: Pes de les exportacions sobre producció (%) 2005 Taula A3.13: Rànquing de branques d’activitat per a cinc indicadors, pes en el VAB total i un indicador sintètic 2011 Taula 4.1: Coeficients tècnics interiors Taula 4.2: Coeficients tècnics interiors horitzontals Taula 4.3: Matriu inversa de Leontief Taula 4.4: Matriu inversa de Leontief horitzontal Taula 4.5: Coeficients de Chenery-Watanabe (CW) i de Rasmussen-Ghosh (RG) Taula 4.6: Multiplicadors d’impacte sobre producció, VAB i llocs de treball Taula 4.7: Rànquings dels indicadors d’intensitat d’arrossegament i de suport

  Taula 4.8: Coeficients de correlació de rangs de Spearman per als indicadors escollits

  Taula A4.1: Coeficients de Chenery-Watanabe i de Rasmussen-Ghosh 2011 Taula A4.2: Impactes sobre producció, valor afegit i ocupació 2011 Taula A4.3: Impactes indirectes sobre valor afegit i ocupació 2011 Taula A4.4: Rànquings dels indicadors d’intensitat d’arrossegament 2011

  Taula A4.5: Rànquings dels indicadors d’intensitat de suport 2011

  Taula 5.1: Coeficients tècnics interiors Taula 5.2: Coeficients tècnics interiors amb una columna de ceros Taula 5.3: Coeficients tècnics interiors sense consums intermedis a la indústria Taula 5.4: Capacitat d’arrossegament i de suport (%) (Dietzenbacher-van der Linden)

  Taula 5.5: Rànquings dels coeficients Dietzenbacher-van der Linden Taula 5.6: Coeficients tècnics interiors més els de la resta d’Espanya Taula 5.7: Coeficients de distribució interiors més els de la resta d’Espanya Taula 5.8: Efectes d’arrossegament i de suport (Dietzenbacher-van der Linden) Taula A5.1: Coeficients de Dietzenbacher-van der Linden 2011 Taula A5.2: Rànquings dels coeficients de Dietzenbacher-van der Linden 2011

  Llistat de gràfics

  Gràfic 2.1: Producte Interior Brut. Índex en volum encadenats Gràfic 2.2: Valor Afegit Brut per sectors. Índex en volum encadenats Gràfic 2.3: Producte Interior Brut. Taxes de creixement real anual Gràfic 2.4: Valor Afegit Brut per sectors. Taxes de creixement real anual Gràfic 2.5: Llocs de treball. Milers d’ocupats Gràfic 3.1: Consums Intermedis/Producció 2011 Gràfic 3.2: Remuneració / VAB 2011 Gràfic 3.3: Llocs de treball / Producció (milió €) 2011 Gràfic 3.4: VAB / llocs de treball 2011 Gràfic 3.5: Importacions intermèdies / Producció 2011 Gràfic 3.6: Importacions finals / Recursos 2011 Gràfic 3.7: Exportacions / Usos 2011 Gràfic 3.8: Exportacions / Producció 2011 Gràfic 4.1: Coeficients de Chenery-Watanabe Gràfic 4.2: Coeficients de Rasmussen-Ghosh Gràfic 4.3: Impactes sobre la producció. Tipus I vs. Tipus II Gràfic 4.4: Impactes tipus I sobre producció vs. Impactes tipus I sobre VAB Gràfic 4.5: Impactes sobre producció vs. impactes sobre l’ocupació Gràfic 5.1: Coeficients de Dietzenbacher-van der Linden Gràfic 5.1: Coeficients de Dietzenbacher-van der Linden (Simulació)

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  25

  34

  36

  38

  40

  43

  45

  48

  49

  53

  56

  58

  59

  61

  64

  66

  69

  71

  74

  76

  79

  82

  84

  87

  90

  93

  98

  99

  100

  101

  102

  123

  125

  125

  127

  130

  133

  135

  138

  145

  145

  146

  147

  151

  154

  154

  155

  158

  161

  17

  18

  19

  19

  22

  32

  39

  42

  44

  47

  50

  52

  54

  107

  111

  115

  117

  120

  150

  157

 • 9

  La Fundació