Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i ... · 22.15 h Brindis de Festa Major,...

2
Vallcarca i els Penitents Organitza: Associació de Veïns de Vallcarca-Riera- Viaducte Associació de Comerciants Vallcarca i Rodalies Amb la col·laboració de: Gràciamultimèdia La Salut Organitza: Associació de veïns del carrer Argentona AMPA Baldiri Reixac AMPA Escola Turó del Cargol AMPA Escola Rius i Taulet Escola Reina Elisenda Associació de Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps Agrupament Escolta Roland Phillips Batucargol Casal de barri La Miranda Casal de barri Cardener Centre d’acollida Gaudí Centre obert Heura CEM Euròpolis-Sardenya CEM Can Toda-Club Natació Catalunya Ciberdona Club ciclista de Gràcia Club tennis La Salut MúsicActiva Opció Lleure Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut Amb la col·laboració de: Associació de Veïns de la Salut Associació de Veïns i comerciants plaça Rovira i rodalies Associació comerciants Travessera de Dalt Associació comerciants Tramuntana Associació comerciants Mercat Lesseps Associació comerciants Larrard Associació gent gran Pau Casals Mercat de Lesseps A.E.Racing Güell Escola Baldiri Reixac CorreCATagafo Casal de barri Cardener Park Güell Bastoners de Gràcia Amb la col·laboració especial per a la VII Cursa popular Escalada de la Glòria de: Grup editorial RBA El Periódico Diari Marca Marató de Catalunya El Coll Organitza: Associació de veïns El Coll-Vallcarca Parròquia Mare Déu del Coll Centre cívic El Coll - La Bruguera Amb la col·laboració de: Associació Treballem per Cuba. Treballem per Boyeros Barrilete Films Caramelles infantils del Coll Centre cívic del Carmel Club petanca Coll- Vallcarca Coral Mare de Déu del Coll Diables la Malèfica del Coll Districte d’Horta-Guinardó. Escola Curts d’Animació Escola Mare de Déu del Coll Espai de gent gran del Coll Fundació Concòrdia Grup d’Artistes del Coll Grup d’Estudis del Coll Museu del Transport Joan Olivart Musicus, Orquestra de Flautes dolces PDI del Coll Ràdio Gracia, 107.7 FM ZO3 Associació fotogràfica www.bcn.cat/gracia twier.com/bcngracia Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i Els Penitents 2011 Del 3 al 18 de setembre Dimecres 14 de setembre 18.30 h Taller de Barnamil: Llars verdes al Coll. El cistell de l’alimentació ecològica Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera (c/Aldea, 15) Dijous 15 de setembre 17 h Teatrí de butxaca del Coll, especial festa major. Ràdio Gràcia (FM 107.7) 19.45 h Vine a fer de reporter del bloc “El Coll 2.0” Lloc: Espai Multimèdia del Centre cívic El Coll – La Bruguera (c/Aldea, 15) Divendres 16 de setembre 20 h Ofrena floral a la Mare de Déu del Coll. Ball dels Gegants del Coll dins la parròquia 20.45 h Processó amb la Mare de Déu del Coll fins al Mirador del Coll i ballada de sardanes 22.15 h Brindis de Festa Major, invitació a la festa 22.30 h Fantasia de foc a càrrec de la Colla de diables La Malèfica del Coll Lloc: plaça Salvador Allende Dissabte 17 de setembre 11 h Melé de petanca de festa major del Club de Petanca Coll-Vallcarca Lloc: Parc de la Creueta del Coll 11.30 Visita Museu del Transport en miniatura – a 14h Joan Olivart Lloc: Carrer Funoses- Llussà, 4 11.30 h Festa Major Infantil, animació i tallers per un barri verd Lloc: Plaça de la Laguna de Lanao 12.30 h Torneig triangular de futbol sala Lloc: Escola Mare de Déu del Coll (c/Santuari, 30) 17 h Bingo regal de Festa Major Lloc: Centre cívic El Coll – La Bruguera (c/Aldea, 15) 21 h Sopar de carmanyola 22 h Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra Son D4 Lloc: plaça Salvador Allende Diumenge 18 de setembre 11 h Repicada de campanes a la Parròquia de la Mare de Déu del Coll 11.30 Visita a la col·lecció del Transport en a 14h miniatura Joan Olivart Lloc: Carrer Funoses- Llussà, 4 11.30 h Missa de festa major cantada a càrrec de la Coral de Sant Miquel de Campmajor Lloc: Parròquia Mare de Déu del Coll (c/Santuari, 30) 12 h Mostra de festa major d’entitats locals 12.30 h Taller de titelles per a nens i nenes a càrrec de Toni Zafra 13 h Espectacle de Titelles Cia. Toni Zafra 18.30 h Xocolatada per a nens i grans 21 h Havaneres Mar i Vent, amb rom cremat Lloc: plaça Salvador Allende

Transcript of Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i ... · 22.15 h Brindis de Festa Major,...

Page 1: Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i ... · 22.15 h Brindis de Festa Major, invitació a la Mostra de festa major d’entitats localsfesta 22.30 h a càrrec de

Vallcarca i els PenitentsOrganitza:• AssociaciódeVeïnsdeVallcarca-Riera- Viaducte

• AssociaciódeComerciantsVallcarcai

Rodalies

Amb la col·laboració de:• Gràciamultimèdia

La SalutOrganitza:• AssociaciódeveïnsdelcarrerArgentona• AMPABaldiriReixac• AMPAEscolaTuródelCargol• AMPAEscolaRiusiTaulet• EscolaReinaElisenda• AssociaciódeVeïnsiComerciantsdela

plaçaLesseps• AgrupamentEscoltaRolandPhillips• Batucargol• CasaldebarriLaMiranda• CasaldebarriCardener• Centred’acollidaGaudí• CentreobertHeura• CEMEuròpolis-Sardenya• CEMCanToda-ClubNatacióCatalunya• Ciberdona• ClubciclistadeGràcia• ClubtennisLaSalut• MúsicActiva• OpcióLleure• PladeDesenvolupamentComunitaride

LaSalut

Amb la col·laboració de:• AssociaciódeVeïnsdelaSalut• AssociaciódeVeïnsicomerciantsplaça

Rovirairodalies• AssociaciócomerciantsTravesseradeDalt• AssociaciócomerciantsTramuntana• AssociaciócomerciantsMercatLesseps• AssociaciócomerciantsLarrard

• AssociaciógentgranPauCasals• MercatdeLesseps• A.E.RacingGüell• EscolaBaldiriReixac• CorreCATagafo• CasaldebarriCardener• ParkGüell• BastonersdeGràcia

Amb la col·laboració especial per a la VII Cursa popular Escalada de la Glòria de:• GrupeditorialRBA• ElPeriódico• DiariMarca• MaratódeCatalunya

El Coll Organitza:• AssociaciódeveïnsElColl-Vallcarca• ParròquiaMareDéudelColl• CentrecívicElColl-LaBruguera

Amb la col·laboració de:• AssociacióTreballemperCuba. TreballemperBoyeros• BarrileteFilms• CaramellesinfantilsdelColl• CentrecívicdelCarmel• ClubpetancaColl-Vallcarca• CoralMaredeDéudelColl• DiableslaMalèficadelColl• Districted’Horta-Guinardó.• EscolaCurtsd’Animació• EscolaMaredeDéudelColl• EspaidegentgrandelColl• FundacióConcòrdia• Grupd’ArtistesdelColl• Grupd’EstudisdelColl• MuseudelTransportJoanOlivart• Musicus,OrquestradeFlautesdolces• PDIdelColl• RàdioGracia,107.7FM• ZO3Associaciófotogràfica

www.bcn.cat/graciatwitter.com/bcngracia

Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i Els Penitents 2011Del 3 al 18 de setembre

Dimecres 14 de setembre

18.30 h Taller de Barnamil:LlarsverdesalColl.El cistelldel’alimentacióecològica Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Dijous 15 de setembre

17 h Teatrí de butxaca del Coll,especialfesta major.RàdioGràcia(FM107.7)19.45 h Vine a fer de reporter delbloc“ElColl2.0” Lloc:EspaiMultimèdiadelCentrecívicEl Coll–LaBruguera(c/Aldea,15)

Divendres 16 de setembre

20 h Ofrena floral a la Mare de Déu del Coll. BalldelsGegantsdelColldinslaparròquia20.45 h Processó amb la Mare de Déu del Coll finsalMiradordelColliballadadesardanes22.15 h Brindis de Festa Major,invitacióalafesta22.30 h Fantasia de focacàrrecdelaCollade diablesLa Malèfica del Coll Lloc:plaçaSalvadorAllende

Dissabte 17 de setembre

11 h Melé de petanca defestamajordelClub dePetancaColl-Vallcarca Lloc:ParcdelaCreuetadelColl11.30 VisitaMuseu del Transport enminiatura– a 14h JoanOlivart Lloc:CarrerFunoses-Llussà,411.30 h Festa Major Infantil,animacióitallersperun barriverd Lloc:PlaçadelaLagunadeLanao

12.30 h Torneig triangular de futbol sala Lloc:EscolaMaredeDéudelColl (c/Santuari,30)17 h Bingo regaldeFestaMajor Lloc:CentrecívicElColl–LaBruguera (c/Aldea,15)21 h Sopar de carmanyola 22 h Gran BalldeFestaMajorambl’orquestra Son D4 Lloc:plaçaSalvadorAllende

Diumenge 18 de setembre

11 h Repicada de campanes alaParròquiade laMaredeDéudelColl11.30 Visitaalacol·lecciódelTransport en a 14h miniatura– JoanOlivart Lloc:CarrerFunoses-Llussà,411.30 h Missa de festa major cantada acàrrecdela CoraldeSantMiqueldeCampmajor Lloc:ParròquiaMaredeDéudelColl (c/Santuari,30)12 h Mostra de festa major d’entitats locals12.30 h Taller de titelles peranensinenesacàrrec deToniZafra13 h Espectacle de Titelles Cia. Toni Zafra 18.30 h Xocolatada peranensigrans21 h Havaneres Mar i Vent,ambromcremat Lloc:plaçaSalvadorAllende

festes nord 11_v4.indd 1 25/07/11 13:36

Page 2: Festa Major dels barris del Coll, La Salut, Vallcarca i ... · 22.15 h Brindis de Festa Major, invitació a la Mostra de festa major d’entitats localsfesta 22.30 h a càrrec de

Dimecres 7 de setembre

19.30 h PregóacàrrecdeJuan José Isern Aranda, presidentdelaFundacióClubEsportiu EuropaivicepresidentdelClubEsportiu Europa Actuació de la Cobla Sant Jordi Lloc:CarrerArgentona

Diumenge 11 de setembre

11 h VIICursapopularEscaladadelaGlòriai IZonaforestaldelParkGüell Recorregutinfants:PlaçaMons,pg.Mare deDéudelColl,Rubens,Mórad’Ebre, Solanell,TorrentdelRemei,Farigola, av.Vallcarca,baixadadelaGlòriaiav.Coll delPortell. Recorregutadults:Elmateixqueelsinfants mésunapartdezonaforestaldelPark Güell. Informació i inscripcions: del 2 d’agost al 9 de setembre al CEM Európolis Sardenya i el mateix dia al punt de sortida fins a 15 minuts abans.

VALLCARCA I ELS PENITENTS

Concurs infantil de dibuix i narrativa: “El teu barri”Informacióalesbotiguesdel’AssociaciódeComerciantsdeVallcarcaiRodalies

Dimecres 7 de setembre

17 h Inauguració de l’exposició de pintura i labors Lloc:Espaid’EntitatsdeVallcarcaiels Penitents Av.Vallcarca,99-101 Obertadel7al’11desetembrede17ha 20h.

Divendres 9 de setembre

Av. Vallcarca (plaça Metro Vallcarca)

21 h Botifarrada popular23 h Disco mòbil Organitza:A.V.Vallcarca–RieraViaducte

Dissabte 10 de setembre

Av. Vallcarca (plaça Metro Vallcarca)

10 h Fira d’Artesania 12 h Concurs de Tapes14 h Dinar de Germanor Organitza:A.V.Vallcarca–Riera

Plaça de Cambrils-Farigola-Argentera

16.30 h Castells inflables i toro mecànic perals infants18.30 h Xocolatada popular peralsinfants

Av. Vallcarca (plaça Metro Vallcarca)

20.30 h Cantada d’Havaneres23 h Ball amb l’orquestra “Hit Beat”

Diumenge 11 de setembre

Av. Vallcarca (plaça Metro Vallcarca)

12 h Gran festa de l’escuma14 h Aperitiu socis col·laboradors17.30 h Lliurament de premis concurs de dibuix 19 h Ball amb l’orquestra “Kirtana” Organitza:A.V.Vallcarca–Riera

LA SALUT

Dissabte 3 de setembre

Carrer Argentona, 25 anys de Festa Major 1986-2011

11 h Traca d’inici de Festa Major 201111.30 h Actuació dels Bastoners de Gràcia12.15 h Campionat dels jocs de “canasta” i dòmino14 h Dinar de carmanyola22.30 h Festa jove Disco mòbil

Diumenge 4 de setembre

Carrer Argentona

12 h Bollywood13 h Campionat de “canasta” i dòmino14 h Dinardecarmanyola20.30 h Havaneres Barca de Mitjanaambrom crematicoca

Dilluns 5 de setembre

Exposiciódelsdibuixosrealitzatspelsjovesdelprojecte“Al teu costat, Gaudí, anem a pintar”enelmarcdelCentred’AcollidaGaudí,elPlacomunitariLaSalutil’A.V.LaSalut,amblacol·laboraciódeTeresaLLàcer.CasaldebarriCardener,c/Cardener,45

AquestaFestaMajorviu una nova experiència amb el comerç del barriaLaSalut.InformacióalCasaldebarriCardener,c/Cardener,45.PlaComunitariLaSalut.Telèfon:608645326

Carrer Argentona

11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”22 h Sopar de carmanyola

Dimarts 6 de setembre

18.30 h Portes obertes al Centre Esportiu Municipal Európolis Sardenya. 18.30hbodypump 19.30hbodycombat 20.30hbodyjam 21.30hbodybalance

Carrer Argentona

11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”22 h Sopar de carmanyola

Dimecres 7 de setembre

Carrer ArgentonaDimarts 6 de setembre11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”18 h Festa infantil, a càrrec de Sarmiento20 h Actuació de la Cobla Sant Jordi22.30 h Sopar de carmanyolaDissabte 10 de setembre

Dijous 8 de setembre

Carrer Argentona

10.30 h Ofrena floral a la Residència de les Religioses de Sant Josep de Girona 11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”12 h Ofrena floral a la Parròquia Mare de Déu de la Salut, c/Clavell Lloc: c/Clavell, 617.30 h Festa infantil, a càrrec del grup “El Flaviol”21 h III Karaoke carrer Argentona22 h Sopar de carmanyola

Divendres 9 de setembre

17 h Cercavila pel barri de la Salut Recorregut:DesdelesescolesBaldiri Reixac,ReinaElisenda,TuródelCargoli RiusiTaulet,passantpelscarrersdelbarri finsalaplaçaLesseps19 h Espectacle musical,acàrrecd’Heuraiels casalsd’estiudeMúsicActiva Lloc:TeatretdelaplaçaLesseps

Carrer Argentona

11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”22 h Sopar de carmanyola23 h Actuació del grup Trio Platinum

Av. Coll del Portell

18 h Guarniments del carrer23 h Disco mòbil

Dissabte 10 de setembre

10 h II Bicicletada pel barri de la Salut Sortida:Av.PompeuFabra(davantde l’escolaKotska) Organitza:ClubCiclistadeGràcia12 h Master Class Aiguagym al Centre Esportiu Municipal Can Toda Lloc:RamirodeMaeztu,25 Calrecollirlainvitacióalcentre.Sihi participes,tindràsduesentradespergaudir delainstal·laciófinsal31dedesembre18 h Una volta pel Park Güell. Itinerari per a veïnes i veïns inquiets.Descobreixtotallò méssecret,ocultiesotèric,.... Lloc:c/Olot-portadelParkGüell Organitza:Associaciódeveïnsi comerciantsdelaplaçaLesseps

Carrer Argentona

11 h Campionat de dòmino i campionat de “canasta”23 h Vermut per als socis17 h Finals dels campionats de dòmino i de “canasta”22 h Sopar servit23 h Ball amb l’Orquestra Tibet

Av. Coll del Portell

10 h Campionats de jocs de taula10.30 h Jocs infantils amb carreres de karts i tricicles inflables14.30 h Paella popular18 h Animació infantil21 h Sopar popular de carmanyola 23 h Gran ball de Festa Major amb l’orquestra Krater

Diumenge 11 de setembre

11 h Missa12 h Ballada de sardanes Lloc:ClubdeTennisLaSalut-MaredeDéu delaSalut,75

Carrer Argentona

14 h Sardinada17 h Lliurament de premis dels campionats de dòmino i “canasta”22.30 h Traca final de Festa Major

Av. Coll del Portell

12.15 h Finals dels campionats de jocs de taula12.30 h Festa de l’escuma14 h Aperitiu popular18 h Animació infantil amb el grup Més Tumacat20 h Xocolatada 21 h Havaneres i rom cremat23 h Traca final de Festa Major

EL COLLDissabte 3 de setembre

18 h Lliurament de Premis literaris Grau Miró Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Dijous 8 de setembre

17 h Teatrí de butxacaaRàdioGràcia,107.7FM20 h Inauguració de l’exposició “Mostra d’Art del Coll”,del8al30desetembre Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Divendres 9 de setembre

18 h Ball de la gent gran21.45 h Festival La nit més curta del Coll. Mostrai exhibiciódecurtmetratges Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Dissabte 10 de setembre

17 h Jornadadeportes obertes als Horts del Coll20.30 h Barrio de Tango,espectacledemúsicai cant,convidantaballar,perJorgePicorelli Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Diumenge 11 de setembre

11 h Ofrena floral, homenatgeaSalvador Allende. Lloc:plaçaSalvadorAllende18 h Exposició d’artistes locals (finsdiumenge18) Lloc:ParròquiaMaredeDéudelColl (c/Santuari,30)19 h Folklore llatinoamericà: GrupAukan(Xile) Lloc:PlaçaSalvadorAllende

Dilluns 12 de setembre

19 h Tertúlia literàriairecitalalColl.Especialde FestaMajor Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Dimarts 13 de setembre

17 h Taller d’exhibició del ball country obertalbarri19.30 h Tertúlia: Mirada videogràfica Lloc:CentrecívicElColl-LaBruguera (c/Aldea,15)

Viaducte

Viaducte

festes nord 11_v4.indd 2 25/07/11 13:36