globalizacion complementario

download globalizacion complementario

of 33

Embed Size (px)

Transcript of globalizacion complementario

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  1/33

  GLOBALIZACION, PODER Y EDUCACION PUBLICA(1)

  DR. Derechos Reservados CEIICHUNA!

  "#oh$ %a&e'er$$de(*)

  sa&e+servdor.-$a.&

  !a-ro 'er$$de $ eora.

  1. I$/rod-cc0$. E '-$dae$/aso Neo2era.

  U$o de os as3ec/os de a4or reeve so2re os 3ro2eas 4 deas

  e$cerrados e$ c-a5-er re6e&0$ e$ /or$o a a 7Go2aac0$, e Poder 4 a

  Ed-cac0$ %-3eror7 co$ss/e e$ e reco$oce$/o, desde e $co so de

  es/e /ra2a8o, so2re a $ds3e$sa2e a3er/-ra a a /eorac0$ $o s0o

  eco$0ca s$o /a29$ 3o:/ca 4 soca 5-e /oa e$ c-e$/a os eve$/os

  eer;e$/es e$ -$ -$do e$ co$s/a$/e ca2o. E e$

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  2/33

  4 a doce$ca -$vers/ara 3rese$/e e$ e 7odeo es/ado-$de$se7 desde e

  s;o I(), esa

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  3/33

  e3:rcos 4 e$ e 5-e se de/ec/a$ 3-$/os de co$/$-dad 4 de dsco$/$-dad.

  Coo 2e$ o 3a$/e0 e es/ado-$de$se Ar/h-r Fdch() e$ -$ es/-do

  ce$/rado e$ a o2ra de cscos coo !ar&, e2er, Fe2e$, e4$es, Ho2so$,

  Le$$ 4 C. r;h/ !s, e$/re o/ros , es $o/a2e 5-e $$;-$o de eos cre40

  5-e os 7odeos /e0rcos7 de as ce$cas socaes,

  7... 3-dera$ ser -/ados coo -$a a3ro&ac0$ e$ a reso-c0$ de os

  3ro2eas de -$do rea, o coo -$ s-s//-/o 3ara e es/-do e3:rco de

  9s/e. Para eos os co$ce3/os, co$s/r-cco$es /e0rcas, ss/eas 4

  voca2-aros es3ecaados era$ herrae$/as >/es e$ e es/-do de -$do

  e3:rco $o 3ro3ae$/e res3-es/as a os 3ro2eas se3re e$ evo-c0$

  3rese$/ados 3or -$ -$do e$ ca2o co$/:$-o. %-3-sero$, ades, 5-e

  ser:a $ecesaro 5-e as s-cesvas ;e$eraco$es de acad9cos revsara$ as

  deas de s-s 3redecesores de /a

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  4/33

  *. I3eraso, Go2aac0$ 4 Poder.

  La $s/a-rac0$ de -$ r9;e$ do$ado de a$era a2r-adora 3or osacreedores $/er$aco$aes, coo res-/ado de a $e;ocac0$ de a crss

  de-dora de 1*(1), se ha e&3resado, a o ar;o de cas dos d9cadas

  3rero 5-e /odo e$ a re$s/aac0$ de -$ dsc-rso ce$/rado e$ -$ ;r-3o de

  varaco$es hechas e$ /or$o a a ve8a /o$ada de a 7a$o $vs2e7 de Ada

  %/h, 4 5-e ahora as-e 5-e a e$os e$ os 3a:ses de a 3er

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  5/33

  a ;rav/ac0$ de as $s//-co$es es/a2ecdas coo res-/ado de Bre//o$

  oods, e 'o$do !o$e/aro I$/er$aco$a ('!I) 4 e Ba$co !-$da (B!),

  /odos $s/r-e$/os 3ara a 3ro4ecc0$ de 3oder de a Casa Ba$ca

  $c-4e$do desde -e;o a BID, a AID 4 os servcos de $

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  6/33

  do9s/co e $/er$aco$a a-s3cado 3or Es/ados U$dos. U$ /ea de

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  7/33

  e$/e$deos a $/er$aco$aac0$ eco$0ca e$ s-s oe$/os de a3er/-ra

  rea/va, es decr, a e&s/e$ca de -$a eco$o:a $/er$aco$a

  3re3o$dera$/ee$/e a2er/a 4 co$ ;ra$des 4 crece$/es 6-8os de

  erca$c:as, de /ec$oo;:a, 4 de $vers0$ de ca3/a e$/re as $aco$es,

  e$/o$ces $o es -$

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  8/33

  ve$ddo a a 3o2ac0$ coo e $s/r-e$/o 3ara $;resar, 3or a 3-er/a

  ;ra$de de Es/ados U$dos, a Prer !-$do. ?a29$ se d

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  9/33

  e8e3o, e$co$a a e&s/e$ca de -$ 2-e$ $>ero de 3a:ses 5-e $o

  ace3/a$ ca3/a 3rvado e&/ra$8ero. E$ 1 $aco$es, a a4or:a e$ e rea

  %-2sahara /e$e$ coo >$ca ero de 3a:ses 5-e /-vera$ acceso a

  ercado de ca3/aes

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  10/33

  coo a a-e$/os e$ a 3ro4ecc0$ $/er$aco$a de os $verso$s/as,

  /odav:a es/aos -4 e8os de ha2er co$s//-do -$ verdadero ercado ;o2a

  de ca3/aes.(**)

  E dsc-rsos ;o2as/a, 5-e re3/e$ coo or/os $c-so =0so

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  11/33

  3or/a$/es de -$do, e$ca2eadas 3or =ras de ca3/a es/ad-$de$se,

  aca$aro$ e >/o aKo 2o$es o$es de d0ares.(*) E$ o/ro

  $/o aKo 2o$es *M de ds, e$/ras 5-e

  as 3or/aco$es so$ de orde$ de 2, dd. De esa

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  12/33

  ercados. Hs/0rcae$/e a $/er$aco$aac0$ eco$0ca e$ !9&co 4

  A9rca La/$a se co$cre/a e$ e coerco e&/eror 4 e$ os 6-8os de

  $verso$es e&/ra$8eras 4 ha sdo 3or a v:a de es/os dos 3vo/es 5-e se ha$

  $cor3orado a $-es/ra d$ca as ;e$es, vaores, deas, cos/-2res,

  $s//-co$es, 2e$es, 3a-/as 4 as3raco$es de co$s-o, 5-e $6-4e$ e$ a

  eco$o:a, a or;a$ac0$ soca, a 3o:/ca 4 a c-/-ra, 4 re

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  13/33

  decr, -$ 20$ * *. o$es de d0ares. Ar;e$/$a, Fe$e-ea,a

  Che 4 Coo2a, 5-e co$/r2-4e$ e$ co$8-$/o co$ *M.1T de as

  /ra$s

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  14/33

  E$ e caso de os EEUU, a

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  15/33

  -$a eco$o:a co3e8a, $o s;$=ca s0o -$a era a3ac0$ de a ac/vdad

  ;-2er$ae$/a o a;-$a s-er/e de a-/o$o:a 2-rocr/ca, s$o 5-e ha

  re6e8ado e asce$so 3o:/co de os a/os e8ec-/vos e3resaraes 4 s- $;reso

  drec/o a os drec/oros 3o:/cos. D-ra$/e 4 a 3ar/r de a %e;-$da G-erra

  !-$da, e 3eso de os CEOs e$ esas es

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  16/33

  U$a revs0$ de/aada de a s/a de as 1 3r$c3aes cor3oraco$es

  -/$aco$aes, esas 5-e co$/roa de a$era o$o30ca - o;o30ca e

  M.T de ercado -$da, 4 3or o 5-e res3ec/a a as 5-e o3era$ desde

  Es/ados U$dos, a2so-/ae$/e /odas eas, $c-4e$do e /o/a de as

  dedcadas a a $d-s/ra de a $

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  17/33

  Los or;a$sos =$a$ceros B! 4 '!I, e$ os hechos, 2co, $c-da a ed-cac0$ 3>2caeda s-3eror 4 de a doce$ca e $ves/;ac0$ de a ed-cac0$ s-3eror,

  /odo e$ $o2re de a a$o $vs2e de 7ercado ;o2a7, 3or o vs/o, -$a

  e&3res0$ sec-arada de Dos.

  Es/a 73ro4ecc0$ de 3oder7 se a/eraa e$ e ca3o de a ed-cac0$ e

  $ves/;ac0$ -$vers/ara e$ $-es/ros 3a:ses e$ -$ asvo es

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  18/33

  $ves/;ac0$ 5-e ae8a as 2co

  $aco$a, dr;9$doas a servco de a3ara/o cor3ora/vo,

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  19/33

  La/$a 5-e o3era$ desde as -$versdades 3>2cas s$o 5-e, s ;rave a>$,

  -$a 3orc0$ s;$=ca/va de esa a;e$da es a3ar/ada de os /eas o de

  3ro2eas 5-e a

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  20/33

  /radco$aes /aes coo a a/r:c-a 4 e 3res/;o. %e;>$ e B! se de2e dar

  3aso a a 73res-3-es/ac0$ 3or re$de$/o7 e$ a 5-e 7c-a5-er

  =$a$cae$/o 3>2co 5-e 3era$eca de2e es/ar a/ado a a o2/e$c0$ de

  res-/ados co3ro2a2es 2asados e$ $dcadores de res-/ados de/er$ados

  3or e co$s-dor7. ()De es/a a$era, se;>$ e B! (/e&/-a) 7... os

  ad$s/radores de as $s//-co$es ser$ o2;ados a /oar as decso$es5-e has/a ahora ha$ es/ado evade$do, 3or e8e3o, reas;$ar os rec-rsos

  e$ res3-es/a a as $ecesdades de os ce$/es 4 os co$s-dores7.() La

  ;ra$ 2a/aa de B! co$/ra a -$versdad coo co$ce3/o 5-e s-r;0 e$

  E-ro3a, e$ A9rca 4 e$ e -$do coo v9r/ce de h-a$so e

  $ves/;ac0$ des$/eresada 4 e$ $, 3rod-c/o de a

  -cha co$/ra a /ra$:a 4 e do;a, 5-e ha sdo e ce$/o de -$a ;ra$

  /radc0$ de s;os, ce$/rada e$ a 2er/ad de c/edra 4 de $ves/;ac0$, es

  doc-e$/ae$/e s$/e/ada e$ e 3oder eva-a/oro 5-e se co$cede a as

  7

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  21/33

  $/eec/-aes es3ecaados e$ a creac0$ 4 a ac/-aac0$ 4 a e&3a$s0$

  de /odas as raas de co$oce$/o 4 de ar/e. Es/

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  22/33

  ss/ea -$vers/aro de Es/ados U$dos, a;o seKaado 4 cr/cado 3or Fe2e$

  4 !s, e hecho es 5-e ac/-ae$/e a -$versdad 3>2ca de a 3o/e$ca

  $or/eKa es/ se$do soe/da a a4ores 3reso$es 5-e es/a$ $a$do os

  3ro3os/os de a3re$da8e, desde 7de$/ro7 de as sas $s//-co$es. Ya

  Fe2e$ ha2:a $o/ado 5-e a -$versdad es/ado-$de$se ha2:a $

  /3o de v$c-ac0$ e a3ara/o de se;-rdad $aco$a. E$/9$dase 2e$ 5-e /a

  4 coo se re6e8a e$ as o2servaco$es de C. r;h/ !s a s2oss e$/re a

  ;ra$ cor3orac0$ 3rvada 4 e a3ara/o 29co 4 de se;-rdad es 3ro

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  23/33

  Ades se o/or;0 a a e3resa -$ ;ra$ 3eso e$ e a3ara/o de /oa de

  decso$es de De3ar/ae$/o de /a s-er/e 5-e Novar/s $6-4e de a$era

  cas de/er$a$/ee$ a 2ca7 4 e

  coocar a /odo -$ de3ar/ae$/o a servco de -$a e3resa -/$aco$a $o

  esca30 a es/-da$/ado 5-e $eda/ae$/e se a;-/$0 e$ /or$o a %/-de$/s

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  24/33

  $-es/ros 3a:ses, c-4o des/$o es 3a$/eado 3or es/os a/os c:rc-os, e$ -$

  co$/e&/o de do$o de cor/e coo$a, 3-s$dose as: a e&3o/ac0$ ;o2a

  de a

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  25/33

  H;her Lear$$; $ Aerca@ A !eora$d- o$ /he Co$d-c/ o< U$vers/es

  24 B-s$esse$. NeV YorQ A-;-s/-s !. ee4, 1 -$ es/-do so2re a

  v;e$ca de es/a o2ra es o.1, Oc/-2reDce2re 1, 33 .

  . I2d, 3 . E s-2ra4ado es :o.

  M. Coo o e&3resa R. !. !acIver e$ e XPre

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  26/33

  a;rc-/-ra, e 3a3e re;-ador de Es/ado, e d9=c/ 3>2co, e/c, 5-eda caro

  5-e es/e rece/aro de '!I $o es o2servado 3or os 3a:ses ca3/as/as

  eco$0cae$/e e&/osos. E ;as/o 3>2co de EUA ha 3asado de 1MT de

  PNB e$ /e3os de Car/er, a **.T co$ Rea;a$, e *T co$ B-sh 4 cerca

  de MT co$ C$/o$. E$ E-ro3a e$/ras e ;as/o 3>2co re3rese$/a2a e$

  3roedo e T e$ os aKos , ac/-ae$/e osca e$/re e 4 *T. E$3a:ses coo Aea$a 4 'ra$ca es de 3oco s de T e$/ras e$ a

  re;0$ $0rdca es de s de T. Es decr, 5-e -$a ;ra$ 3ro3orc0$ de as

  eco$o:as de a4ores de$so$es 4 e3-8e de 3a$e/a $o se r;e 2a8o as

  3a-/as de aado X2re ercado.

  1*. La

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  27/33

  o so 3or /ra/arse de -$a vs0$ e&/res/a 4 2as/a$/e s-3er=ca de

  es/os

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  28/33

  $aco$aes. Para a;-e$ 5-e vva e$ !9&co 4 e$ vs/a de as -raas

  3ocaco./ar 4 os X-ros de Ber:$ er;dos e$ a /ese, Grahae

  ?ho3so$ 4 Pa- Hrs/, Go2aa/o$ $ \-es/o$, Lo$do$, Po/4 Press, 1,

  1.

  *. Za$$4 !$/o$ Beddoes, X?he I$/er$a/o$a '$a$ca %4s/e, 'ore;$

  Poc4, No. 1, 'a 1.

  *1. !$/o$ Beddoes, o3 c/ 3 1.

  **. I2de, 3 1M. Las $e;r/as so$ :as.

  *. Uso e /9r$o X cor3oraco$es -/$aco$aes (C!N) 3ara re

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  29/33

  $/erca2o

  ;o2a de erca$c:as.

  *. Ro2er/o Go$e Aador@ XE5-vae$ a M.T de coerco ;o2a ve$/ade 1 /ra$s$aco$aes,La #or$ada, de 'e2rero de *, 3 . Las ve$/as

  de esas 1 e3resas so$ s-3erores e$ 11 veces a vaor de 3rod-c/o

  $/er$o 2r-/o de !9&co, es/ado e$ o$es de d0ares ( dd),

  3a:s 5-e oc-3a e oc/avo -;ar -$da coo e&3or/ador de erca$c:as 4 e

  s93/o coo a4or 3or/ador.

  Las e&3or/aco$es de !9&co, 5-e e$ e >/o aKo aca$aro$ 1 dd,

  re3rese$/a$ *.T de as e&3or/aco$es -$daes, de ac-erdo co$ e re3or/e

  de a

  O!C.

  E$ e >/o aKo, as ve$/as /o/aes de as c$co -/$aco$aes s

  3or/a$/es

  de 3a$e/a (Ge$era Eec/rc, 'ord !o/or Co, Ro4a D-/ch]%he, Ge$era

  !o/ors 4 E&&o$ cor3ora/o$)

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  30/33

  *. E aado 'o$do Ba$caro de Pro/ecc0$ a Ahorro ('o2a3roa),

  3os/erore$/e re2a-/ado I$s//-/o 3ara e Ahorro Ba$caro (IPAB), es -$

  es5-ea de Xresca/e de os 2a$cos e&ca$os 5-e /3es o3eraco$es rre;-ares 4

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  31/33

  s-2co$/ra/s/as. ?odas es/as -$dades o3era$ a o3era$do

  coo e$ /e3os de a ;-erra

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  32/33

  Co$/rac/ors Recev$; /he Lar;es/ Doar Fo-e o< Pre Co$/rac/ AVards /ese Pa2o Ge$/ XRe3or/ o$ /he Crss o< H;her

  Ed-ca/o$@ ?he Pera$e$/e Crss o< /he P-2c U$vers/4, Naca Re3or/@ o$/he A9rcas, Fo III, No., #a$-ar4'e2r-ar4 *, 33 1**. E$ !9&co e

  CONACY?, -$a de3e$de$ca 3>2ca c-4o drec/or es $o2rado 3or e

  Presde$/e 4 desde a 5-e se e8erce e 3oder 3resde$ca haca as

  -$versdades e&ca$as, se e$car;a de ea2orar os 3adro$es de

  Xe&cee$ca e$ revs/as 3ro

 • 7/18/2019 globalizacion complementario

  33/33

  . I2de.

  . I2de.

  . I2de.

  . Para -$ a$ss 3-$/-a de es/e 3roceso de o;ar5-ac0$, re6e&0$ese,

  Ed-ardo E. %a&e 'er$$de, La N-eva O;ar5-:a La/$oaerca$a, %a$ #os9

  Cos/a Rca, EUNA, 1.

  M. Da$e Ca9s, XLa Des/r-cc0$ de a U$versdad P>2ca !e&ca$a, e$'-$dac0$ Ar/-ro Rose$2-e/h, A;ravos a a Nac0$, !9&co, Edco$es

  Gaeo, * 3. 1*.

  . Fe2e$, o3 c/, Fdch, o3 c/.

  . Pa2o Ge$/, X?he Pera$e$/ Crss o< /he P-2c U$vers/4, NACLA,

  Re3or/ o$ /he Aercas, Fo III, N., #a$'e2 *, 3.1.

  . Co$s>/ese E4a Press 4 #e$$