kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn...

36
kitto! 806 zkia. 2012-V-18 ASTEKARIA …eta T T T a a a n n n . . . . . . . . . t t t a a a n n n . . . . . . . . . b b b a a a d d d a a a t t t o o o r r r . . . . . . . . . b b b a a a d d d a a a t t t o o o r r r r r r e e e l l l a a a . . . . . . . . . T T T A A A N N N T T T A A A N N N E E E Z Z Z T T T A A A N N N T T T A A A N N N ! ! ! ! ! ! ! ! ! Burbuila batean ez bizitzeko R.P.S. 5508 J. Etxeberria, 13 943 700 230 – Hilabete bateko d do oa an n eko proba

Transcript of kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn...

Page 1: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

kitto!806 zkia. 2012-V-18 ASTEKARIA

…eta

TTTTaaaannnn............ ttttaaaannnn............bbbbaaaaddddaaaattttoooorrrr............ bbbbaaaaddddaaaattttoooorrrrrrrreeeellllaaaa............TTTTAAAANNNNTTTTAAAANNNNEEEEZZZZ TTTTAAAANNNNTTTTAAAANNNN!!!!!!!!!!!!

Burbuila batean ez bizitzeko

R.P.

S. 5

508

J. Etxeberria, 13

943 700 230– Hilabete bateko ddooaanneko proba

Page 2: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

ORDUTEGIA:Astelehenetikostegunera:10-14 / 16-20h Osti-raletan:10-14 / 15-19h

JJuulliiaann EEttxxeebbeerrrriiaa,, 1122 -- 11.. EEsskk -- TTffnnooaa.. 9943 20 85 52

www.clinicairazabal.com -- iinnffoo@@cclliinniiccaaiirraazzaabbaall..ccoomm

Edozein tratamendu

dela ere, eskaintzen

dizkizugun abantailekin

BELDURRADENTISTARI?

ZER DA HORI?

RPS 04/02

Edozein tratamendu

dela ere, eskaintzen

dizkizugun abantailekin

BELDURRADENTISTARI?

ZER DA HORI?

–– AAnnttoonniioo MMuurriilllloo ddookkttoorreeaaPERIODONTZIA, INPLANTOLOGIA, AHO-KIRURGIA–– AAiinnhhooaa ZZuulluueettaa ddookkttoorreeaaODONTOLOGIA OROKORRA, PROTESIAK, ESTETIKA–– SSuussaannaa SSiieerrrraa ddookkttoorreeaaORTODONTZIA, OKLUSIOA

SSSSeeeeddddaaaazzzz iiii ooooaaaarrrr eeeekkkk iiii nnnn

gggguuuussss tttt ooooaaaa

eeeemmmmaaaa tttt eeeennnn dddduuuu !!!!

Page 3: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

IIPPUURRDDIILLOOKKAA//IIPPUURRLLOOKKAA..-- Aldakorra, batetik bestera geldiezinik dabilena.Gaztelerazko ‘‘ccuu lloo ddee mm aall aassiieennttoo’’. “Ipurloka bat zan iñun iraun ezindakua”.IIPPUURRMMAAMMIINN..-- Gaztelerazko ‘‘nnaallggaa’’. “Gorbeixan itxurako ipurmamiñak zittuan”.IIPPUURRZZUULLOO..-- Ipurdiko zulo. “Emon zetsan ostikuakin ipurzuluan, eta aidian juanzan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::Urkizu, 11 - solairuartea

20600 Eibar TTEELLEEFFOONNOOAAKK::

943 20 67 76 / 943 20 09 18 FFAAXXAA::

943 20 28 72 AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

[email protected]@etakitto.comEEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::[email protected]

[email protected] EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::

Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi Belar

Jose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaAADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::Marisol Uriarte

KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::Koldo Mitxelena

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::Silbia Hernandez

DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::Jose Luis GorostegiAARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::Leire Iturbe, E. Belareta S. Hernandez

HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::Itziar AlbizuBelen Ulazia

TTffnnooaa:: 943 20 67 76AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::

Leire IturbeBBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::

Ainhoa LuzTTIIRRAADDAA::88..005500 aallee

IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::GERTU koop. (Oñati)CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::...eta kitto!

LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::SS/430/92

ISSN: 1132 - 1679 ("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen al-

dizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,, GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkooKKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOOUUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOOFFOORRUU AALLDDUUNNDDIIAA

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

asteko HHEEMMEERROOTT EEKKAA esaldiak“Bi krisi ditugu: positiboa herrialde arabiarretan etanegatiboa Europan. Herrialde arabiarretan jaiotzakrisia da: haur bat oihuka ari da. Ez dakigu zer esnemota eman behar digun eta ez dakigu nola garatukoden. Baina demokraziarako jaiotzearen krisia da, ho-rrek dituen arriskuekin. Europan, ordea, krisi negati-boa dugu, austeritate neurri politikoek sortu dutelako”

(Sami Nair, politologoa)

““Euskararen batasuna gauza serioa da. Euskaltzain-diak, adibidez, egunero ematen ditu arauak eta jakin-garriak diren liburuak ere argitaratzen dira; baina ba-tzuk planto egiten ari dira. Irakasleez ari naiz, kazeta-riez... Ez diote garrantzirik ematen ezaguera egune-ratzeari, baina funtsezkoa da horretan jarraitzea; gai-nontzean, kalte egiten ari gara euskara batuari”

(Ibon Sarasola, euskaltzaina)

Goi larretan aintxitxikalagunak dittuk onduanaiskidia bihar ei dokizan beti akorduan

ha ze kuadrilla zintzua!!Ez dakik zer galdu duan

ahal dan artian nahi juekjarraittu oingo moduanmaratoia asmau deuekez dagok ezer jokuanizena ez jakek, baiñaeukitzeko ezkutuan

ezaguna ez bahaiz beaintxitxiketa munduanFelix, ez hadi estutu

gordeko haugu goguan.TRUNBOI

DOIÑUA: HABANERA

KKAAIIXXOO FFEELLIIXX

Iturburu ikastolako jolastokia eta inguru guztia plas-tikoz eta zaborrez zeudela ikusita, birritan zuzendaria-ri eta beste behin zuzendaritzako kideei patioa etakanpoaldea lotsagarri, zaborrez beteta zeudela esannien eta udaletxekoei ere kexa aurkeztu nien, garbi-tzera zetozenean desbrozadorarekin plastikoak txikitueta ez jasotzean, gero plastikoak jasotzea zailagoaizatea eragiten zutelako. Nire salaketa honakoa da:ikastolako jolastokiko zaborrontziak beteta egoten di-rela eta ez dituztela jasotzen eta, horren eraginez,haizea egiten duenean inguru guztiak zikintzen direla.

Bestalde, badakigu jendeak aparkalekuan latak, piz-za-kartoiak edo beste edozer botatzen duela, Manko-munitateko edukiontzi ingurua ere ikusteko dago etahorien aurrean Udalak ez du ezer egiten.

Ikastolara ailegatu aurretik eskonbrera moduko batsortzen dihardu eta honi ganoraz erantzun ezeanezin izango da hori guztia sekula garbitu. Horregatik,Udalari erantzunkizunez jokatzeko eskatzen diot.Umeek hori autobusetik ikusten dihardute eta ustedut edukazio kaxkarra ematen dihardugula.

JON ZARRAUA

IITTUURRBBUURRUU IINNGGUURRUUKKOO ZZAABBOORRRRAAKK

Page 4: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

EIBARKO HERRIRAK BIXARKO "GOAZEN PLAZARA GOA-ZEN UNTZAGARA" EKITALDIXA ANTOLATU DAU. Programia11.00etan hasiko da Untzagan, trikitilarixekin. 11.30xetatik aurreraumiendako puzgarrixak, taillarrak (makillajia, eskulanak…), ipuinkontalarixa (Zurrumurru taldeko Nerea Ariznabarretak "Mamuak etabeste auzokide batzuk" ipuiña kontauko dau) egongo dira martxaneta, bixen bittartian, edarixa, txistorria eta kamisetak salgai ipiñikodittue. 13.00ian Eibarko Euskalgintzak antolatu daben Gantxillare-kin bat egingo dabe eta 14.00xetan hasiko dan ekitaldi politikuarenondoren, 14.30xetan herri-bazkarixa hasiko da (tiketak Karrika, De-portibo, Buenos Aires eta La Taberna de Luis tabernetan salgai).Bazkal ostian kantuan eta dantzan jarduteko aukeria egongo da.

Ekitaldixaren aurkezpenian "presuen giza eskubidiak errespeta-tzeko" eskaeriarekin batera, gogora ekarri zittuen Eibarko presuak:"Ibon Muñoak 11 urte daroiaz kartzelan eta Puerto de SantamarianEuskal Herrittik 1.000 kilometrora dago. Mikel Zarrabek 22 urte da-roiaz preso eta aspaldi biharko leuke kalian, baldintzapeko askata-sunian. Eta Aniaiz Ariznabarreta 2010eko iraillaren 14an GuardiaZibillak atxilotu eta torturau ostian, oindiok ez dabe epaitu".

DANONAHOTAN

4

Goazen Plazara jai giruan bixar

Beste herrixetan egingo dan moduan, Eibarren be plazara urtengo dabe bixar. / SILBIA HERNANDEZ

ATZO ARRATSALDIAN OMENDU EBEN IÑAKI GOENAGA BE-RE HERIOTZAREN 10. urteurrenian, Armerixa Eskolaren Mendeu-rrenaren testuinguruan antolatutako ekitaldixan. Goenagak 70ekohamarkadaren hasieran ekin zetsan entseguetarako laboratorixuasortziari Armerixa Eskolan bertan eta handik urten eban IK4-Tekni-ker inbestigaziñorako alkartiak. Hori goguan euki eben ekitaldixanparte hartu eben Teknikerreko kidiak zeiñ enpresa eta politika ar-luetako ordezkarixak eta Goenagaren ibilbidiari errepasua emote-ko bideua eskindu eben. Ekitaldixa agurtzeko arduria, barriz, IkerGoenaga semiak euki eban.

Iñaki Goenaga omendu dabe

MARTITZENA, MAIATZAK 22SANTA RITA EGUNA DA eta,urteroko ohitturiari jarraittuta,aurten be hainbat eibartarrekLekeittiora juateko bidaia anto-latu dabe, hango AgustinenKomentuan daguazen mojeribisittia egitteko. Ohitturia1937xan jaixo zan, hain zuzenbe Gerra ostian Regiones De-vastadas dalakuak merkatuplazia Errebalen egitteko mo-jen komentuak ordurarte beteeban edifiziua saldu eta mojakLekeittiora alde egiñ ebenetik.Hasieran XIX. mendeko jauregi

batian hartu zittuen, baiñaUdalian parkiña eta hotela egi-ttia pentsau eben eta besteedifizio batera trasladau zittuenklausurako mojak, gaur egu-nian euren etxia dan Etxezaba-lera hain zuzen be. Mojak Le-keittiora juan ziranetik Eibartikurtero juaten jakoz bisittanSanta Rita egunian eta aurtentaldiarekin batera juateko inte-resa dakenak antolatzailliekinkontaktuan ipintzeko aukeriadake, telefono honetara deittu-ta: 943-203005 (Mary Paz) edo943-202836 (Edurne).

Lekeittioko Agustineri bisittan

LLOOUURRDDEESS AARRAANNZZAABBAALLeenn

11.. UURRTTEEUURRRREENNAA

Haren aldeko meza ospatuko dahilaren 20an (domekan), 12.00etan hasita,Karmengo Amaren parrokian

ARALARREK, BILDUK ETA PSE ALDERDIXAKADOSTUTAKO PROPOSAMENAREN BITTARTEZ, Ei-barren eta Elgetan oin dala 75 urte bonbardaketak, fusi-lamenduak eta bortxaketak jasan zittuen biktimeri erres-petua agertu nahi izan detse eta, horrekin batera, herribixen izenak bakiaren sinbolo modura "letra larriz Gerni-kari lotzeko" eskaeria egin dabe Batzar Nagusixak.

Eibar, bakiaren sinbolo izateko eskaeria

Page 5: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

5DANONAHOTAN

AURREKO ASTEKO EGUE-NIAN BANATU ZITTUEN COLI-SEUAN TORIBIO ETXABA-RRIA SARIXAK. Lehiaketakoatal bixetara presentau dittuen30 kandidaturen artian, epaima-haixak honetxeri sarixa emotiaerabagi dau: Enpresa Barrixakatalian, "Instant Sport. Wavegar-den" (Donostia) surfa egittekoolatu artifizialak sortzeko proiek-tuak irabazi dau eta, garaikurra-rekin batera, bestiak beste,10.500 euro eskudirutan jaso di-ttu, eta 60.000 euroraiñoko gas-tua egitteko aukeria eukiko dabeBic Gipuzkoa Berrilan bittartez enpresiaren bide-ragarrittasun plana eta abiarazte-txostena egitte-ko. Gaiñera, enpresa asmueri emoten jakon SariTeknologikua be proiektu berberak irabazi dau(24.000 euroraiñokua); Naziñoartekotasunari Sa-rixa Barakaldoko "Moway Robot Hezigarrixa"proiektuarendako izan da.

Enpresa Ideiak ataleko sarixa, barriz, Donos-tiako "Mecatronia" tona haundiko bobinak pillatu

eta tratatzeko logistikarendako soluziñuaren in-gurukuak jaso dau (10.500 euro eskudirutan etabideragarrittasun eta abaiarazteko planak egitte-ko 60.000 euroraiñoko gastua egitteko aukeria).Eta atal horretako Sari Teknologikua Donostiako"Composites Patch" proiektuak jaso dau (24.000euroraiñokua). Sari banaketa ekitaldixan, antola-tzailliekin batera Patxi López lehendakarixak har-tu eban parte.

Toribio Etxebarria Sarixak banatu dittue

a u t u a nTTRRAAFFIIKKOO--MMOOZZKKEETTIIAAUntzaga plazako zoladuraaldatzeko biharrak diralaeta, udaletxeko plazia etaGuridi taberna bittartekoerrepidia trafikuari itxittaegongo da domekagabera arte (22.00akarte).

DDEENNDDAARRIIXXEENN ZZOOZZKKEETTIIAAEibarko DendarienElkarteak 25 urte betebarri dittuala-eta,bezeruen artian DebakoKresalan lagun birendakobost egonaldiren zozketiaegin dabe eta atzo emonzetsen sarixa irabazlieri:Eduardo Ortiz de Zarate(Homme), Maite EderAzkuenaga (Albertobitxidendia), Amaia Beitia(Ttiki), Blanca Alvarez(Goiara) eta Aitor Gómez(Ogi Berri) izan dirasaridunak. Zorionak!.

CCAARRMMEENN LLAARRRRAAÑÑAAGGAAGipuzkuako PP alderdixakpartiduaren zuzendaritzabarrixan garrantzixa hartudau, alderdixak egin barridaben kongresuanezagutzera emon zittuenkarguetako batzuk eurakbeteko dittuelako. Bokalbarrixetatik 7 GipuzkuakoPP-ko kidiak izango diraeta euretako bat EibarkoUdaleko ziñegotzixa danCarmen Larrañagaizango da.

T. Etxebarria Sarixetan galardonatutako guztien talde-argazkixa.

- ZURE FAMILIA -

EENNRRIIQQUUEE BBOOLLUUMMBBUURRUU GGAARRAATTEE ““KKEETTOO””

22001122kkoo mmaaiiaattzzaarreenn 1133aann hhiill zzeenn,, 5500 uurrtteerreekkiinn

ZURE irribarre eta samurtasuna betirako izango dira GURE ARTEAN

JOSE IGNACIO ASENSIO EUSKOTRENEKOZUZENDARIXAK ETA MIGUEL DE LOS TO-YOS ALKATIAK Udalbus zerbitzurako Eusko-Trenek erosi daben unidade barrixa, Akondia ize-

nekua presentau eben aurreko barixakuan. Ho-rren moduko hiru autobusak osatzen daben flo-tak 378.000 euroko kostau dittu. Udalbus zerbi-tzua Udalak eskintzen dau, baiña 2010ian 10 ur-

terako barrittutako konze-siñuari jarraittuta, Eusko-Tren-ek dauka horren ar-duria. Txartelak 0'65 eurobalixo dau.

Autobus barrixak, bes-te bixen modura, inguru-menaren gaiñeko arauakbetetzen dittu eta elbarri-xendako arrapala dauka,bestiak beste. Jarrittajuateko 18 toki dagoz etabeste 20 lagun zutik juanleikez.

Udalbus barrixa aurkeztu dabe

De los Toyos eta Asensio Akondia izeneko autobusa aurkezteko ekitaldixan.. / SILBIA HERNANDEZ

Page 6: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

ESKOLAKO AGENDA 21 PROGRAMARENBARRUAN ETA GURE BALIOAK ekimenarekinbat eginda, Debegesak “Amestu Zure Herria.Zein herri mota eraiki nahi dugu?” lehiaketia ipiñieban martxan eta 6-12 urte bittartekuen maillanLa Salle Isasiko 6.A taldiari sarixa emon detse,“Eibar” izeneko muralarengaittik. 12 urtetik gora-kuen artian Soraluze BHI ikastetxeko 2.B taldiakeruan dau sarixa, “Soraluze hobetzekotan gabil-tza” bideuarekin.

Eskualde osoko ikastetxiak taldeka hartu dabeparte lehiaketan, eurendako herri ideala dana iru-

dikatzen daben mural eta bideuekin. Irabazle bi-xak Euskal Kostaldeko Geoparkeaz gozatzekoibillaldi bana eskuratu dabe.

DANONAHOTAN

6Amestu Zure Herria lehiaketako irabazliak

AURREKO BARIXAKUAN ESKINDUTAKOPRENTSAURREKUAN, EIBARKO BILDUKegun batzuk lehenago jasotako Udalmap-en da-tuen eta Maixako inkestaren emaitzen gaiñekobaloraziñua egiñ eban eta, bestiak beste, etxebi-

zitzaren inguruko politikia kanbixatzia proposaueben, "Eibarko gazterixiak aldameneko herrixeta-ra juateko premiñarik izan ez deixan". Horrekinbatera helduendako zeiñ umiendako berdegu-niak eta estalitako guniak eskatu zittuen, "herri-ttarron bizi-kalidadiaren mesedetan".

Bilduk alokairuan oiñarrittutako etxebizitza po-litikia martxan jartzeko premiñia ikusten dau eta,euren berbetan "Eibarren erabilli bariko 1.200etxebizitza dagoz eta Foru Aldundixak IBI-xaarautzen daben foru-arauan egindako aldaketa-rekin, Udalak etxebizitza honeri kontribuziñua%50a igotzeko aukeria izango leuke, holan etxiakalokairuan eskintzeko aukeriak igota". Horrekinbatera, Txontan alokairuan emoteko protekziño-ko etxiak egittiaren alde be agertu ziran.

larrialdi atendidu zittuen iaz Mendaroko ospittalian.

Hortik aparte 4.762interbenziño, 143.114

kanpoko konsulta, 7.017 ingreso eta 602 erditze hartu zittuen.

asteko

datua33330000 .... 222222226666

Bilduk etxebizitza politikia aldatzia eskatu dau

Igor Aldalur eta Josu Cristóbal eskainitako

prentsaurrekoan.

DATORREN EGUENIAN, 20.30-XETANCOLISEUAN ESTRENAUKO DABE"BALADA DE PERDEDORES" Teatro In-terior taldiaren antzezlan barrixa (sarrerak5 eurotan salgai). Gerra Zibilla bizi izaneben eibartarrak protagonista modura da-kan antzezlana dala aurreratu dabe etataldiaren sortzaillia dan Eduardo Falcesekidatzittako testuan oiñarritzen da. SardoIrisarrik zuzenduko daben antzezlanian,Falcesekin batera Maite Lorenzo eta Juan

Manuel Canok jardungo dabe eszenari-xuan eta argixen eta soiñuaren arduradu-na Alberto Toledano izango da. JantzixakJose Miguel Garciak diseiñau dittu. An-tzezlanak II. Errepublikan hasi eta GerraZibillaren amaieraraiñoko tartian gure he-rrixan bizi izandako girua gogora ekarrinahi dau eta Eibar bonbardatu ebela 75urte bete dirala gogoratzeko antolatu da-ben programaziñuaren testuinguruan es-trenauko dabe.

Balada de Perdedores-en estrenua

““EEzz zzaaiittuugguu sseekkuullaa iinnooiizz aahhaazzttuukkoo””ZURE FAMILIA

JOSE ANTONIO PEÑA ESTRELLA(II. urteurrena 2010-V-17)

Page 7: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

7KALEKOINKESTA

JJOONN BBAARRAANNGGUUAANN

2255 uurrtteegg iizzaarrttee hheezziittzzaaiilllliiaa

Euskeria bultzatzeko oso ekimenona dala begittantzen jata. Aurre-ko ediziñuetan lagun asko batugiñan, tartian gizarte eragille as-ko. Euskeraz gehixago egittekomomentua da. Gure hizkuntziadan heiñian, bultzatu eta egune-rokotasunian erabilli bihar dogu.

Zelan gogoratzendozu Tantanez

Tantan?IIMMAANNOOLL BBEERRGGAARRAA

5511 uurrtteeiirraakkaasslliiaa

Lehelengo ediziñuan jende gitxijuango zan bildurra nekan, baiñalagun asko batu giñan. Nahixagodot egunero jendia euskeraz ber-betan entzutia holako ekimenakegittia baiño, hori dalako benetaneuskeriak bihar daben atxikimen-dua. Halanda be, poztekua daekimenak dakan erantzuna.

MMIIRREENN NNAARRBBAAIIZZAA

2266 uurrtteekkaazzeettaarriixxaa

Oso hunkigarrixa izan zan gurehizkuntziaren alde horrenbesteeibartar bat eginda ikustia. Aurtenbe euskeriak ahal dan jendegehixen bustitzia nahiko neuke.Danok zapixa jantzi eta guazenEibarko kaliak euskalduntzera!

IITTSSAASSOO IIZZAAGGIIRRRREE

2277 uurrtteeaauuttoonnoommuuaa

Urduritasun eta ilusiñuarekin. Le-helengo urtia abentura modukuaizan zan! Herrixak oso ondoerantzun eban. Bigarrenian be iazer gertauko ete zan pentsatzengenduan, eta oso partehartzailliaizan zan. Ia ediziño honekin ohi-ttura billakatzia lortzen dogun etaeibartarrak euskaraz busti.

Tantanez Tantan euskeraz bustitzeko aukeriaegongo da bixar. Urkizutik Untzagara giza-kataia egingo da eta gantxilla pasako daeskutik eskura, euskeria herriko toki batetikbestera eruanda. 13.00ian emongo jakohasieria ekitaldixari. Busti zaittez euskeriarekin!

Page 8: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

Datorren eguenian hasiko da Klub de-portibokuak antolatutako aurtengoprogramaziñua. Egun horretan, hilla-

ren 24an, hitzaldixa eskinduko dau Juan Ma-nuel Garmendiak, Slowfood Donostiako pre-sidentiak, herrialde bakotxeko nekazaritzaekoizpenak sustatziaren inguruan. 1986xansortutako barraskilluaren mugimendu horrekjanari ona, garbixa eta justuaren alde egittendau eta gure arbasuen gastronomia eta eko-logixa ondaria ez galtzeko borrokatzen. Hi-tzaldixa Arrate Kultur Elkartian egingo da,19.00etan hasitta.

Hurrengo egunian, barixakuan, Kalian Jo-lasianen barruan, umientzako eta gurasuen-dako jolasen ordu biko tartia izango da Un-tzagan, arratsaldeko 19.00etatik 21.00ak ar-te. Zubiri-zubiri, zapitxua, gurutzeko txingoa,txingokak eta sokasaltuak izango dira jola-sak. Udalaren Euskara saillak bultzatuko dauekitaldi hori eta Udalaren laguntza be izangodau gabeko kontzertuak. Hor Patxi Saizek

bere azken lana eskinduko desku,“Itxaropena” izeneko disko barrixa.Euskal kantu tradizionaletik eta kan-tautorien tradiziñotik edaten dau Sai-zek eta bere gitarra eta ahotsa dira oi-ñarri kantu guztietan. Herrimiña, es-petxia, amodiua, barne hausnarke-ta... halako letrekin eskinduko deskuekontzertua Patxik eta berarekin seiko-tia osatuko daben taldekidiak. Untza-gan jaso daben karpan emongo dabeeta barra be egongo da.

Zapatu ezin betiaguaZapatuan goiz-goizetik izango da girua gu-

re herrixan. 10.00etarako Toribio Etxebarriakalia postuz beteta ikusiko dogu: herriko 19artisten postuekin batera, kanpoko beste zor-tzi be egongo dira, egur talla, forja artistikua,arropak, zeramikia, grabau artistikuak, loresikuak, bitxixak, beira larrua, zillarra, gantxi-llua, aromaterapia, panpiñak... danetarik es-

kintzen. Eta Eibart alkartiak an-tolatutakuarekin batera, basa-rrittarrak be izango dittugu Ei-bar erdixan: zortzi basarrixeta-ko produktu freskuenak eskin-duko deskue eta, hori gitxi ba-litz, 11.00etatik aurrera, gatza-tua nola egitten dan ikasi guradabenendako taillarra egongoda, Sosola basarriko ardi es-niarekin eta Debemenen esku-tik. Fin-fin ohituriari eusten,AEK-ren talo postua goiz guz-tian izango da.

Eguardi aldian azokiaren konplementuabihurtu dan herri-kirolen tartia izango dogu:Idoia Etxeberria eta Beñat Telleria harrija-sotzailliekin jardungo dabe Aratz eta UgaitzMugerza anaixak aizkorarekin. Mikel Arrilla-gak eta Aimar Goenagak bertso-saiua es-kinduko dabe bittartian. Eta 13.00etan Es-kolen arteko V. herri-kirol lehiaketia izangoda jokatuko dana, Mogel Isasi, Aldatze,Itzio eta La Sallerekin. Oso ondo finkatu datorneo hau programaziñuan eta aukera bi-kaiña eskintzen detse gaztiieri herri-kirole-tan jarduteko.

Arratsaldekua be ez da laburra izangoeta, 18.30xetan Untzagako karpatik urten-da, Hankamotxak bertso-eskolakuekin etaEibarko trikitilarixekin, bertso-triki herri pa-rrandia izango da kalerik-kale. Horko doi-ñuak kantu-afarixan izango dabe jarraipe-na. Gabeko 22.00etan izango da, karpanhori be, eta tripia ondo beteta, kanturakodohaiñak erakusteko ordua iritsiko da23.00etatik aurrera. Jainagak, Narbaizak

8 GEUREGAIA

EEuusskkaall JJaaiixxaakk 4477 uurrttee eeggiinnggoo ddiittttuu

Atzo arratsaldian presentau ebenKlub Deportiboko lokaletanaurtengo Euskal Jaixarenediziñua. 47.a izango daeta datorren asteko lau egunhartuko dittu, eguenian hasieta domekara arte. Egitarauakazken urteetakueri jarraittukodetsa: hor izango dira artisaueta basarrittarren azokia, dantzaikuskizunak, kantu-afarixa etaherri-bazkarixa, kontzertua,hitzaldixa, jolasak, parrandarakotartia... Edade guztietako jendiakgozatzeko morokua izango daeta, basarrittarrez jantzitta bada,askoz be dotoriago!!

Patxi Saizek barixaku gabeko kontzertua eskinduko dau.

Herri-parrandak afari aurreko girua alaittuko da herriko kalietan. / LEIRE ITURBE

Page 9: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

9GEUREGAIA

eta Garatek girotuko dabe hortik aurrekoerromerixia. Batek daki noiz arte iraungodaben!!!

Naziñoarteko dantza jaialdixaDomekan ugarittu egingo dira ordura arte-

ko dantza saiuak eta, holan, Urki-zutik Untzagaraiñoko kalejiriak mo-torrak berotzen juateko balixoko dau. BehiñUntzagara helduta, “Ezpalak. Zinta dantzak”naziñoarteko jaialdixa ikusteko aukeria izan-go da. Aurten Tenerifeko La Victoria de Acen-

tejoko floklore taldiak,Tarragonako LʼAr-boÇ-eko ball de gita-nes-ek, Nafarroatiketorriko dan Cortes-eko udal paloteaoa-ren taldiak eta Eltzie-goko dantzarixakizango dira EibarkoKezka Dantza taldia-ren lagun dantzaldihorretan. Zinta-dan-tza mundu osora za-baldutako dantza-mota bat da eta bizi-tzaren arbola sinboli-

zatzen dau dantzetan adittu batzuentzako.Eurixa egiñ ezkero, ekitaldixa karpara pasau-ko dabe.

Herri-bazkarixak hartuko dau lekukua eta,atsedenaldixa hartzeko (siestia egitteko beizan leike) tartiaren ondoren, erromerixiaizango da Untzagan, ixa karpatik mogidu ba-rik. Patxi eta Konpaiñiak gidatuko dabe da-nok dantzan jartzeko 17.00etan hasiko dantarte hori. Eta, jai-egiraraurekin amaitzeko,larrain-dantzen ordua helduko da: lehelen-gua Untzaga plazan bertan egingo dabe19.00etan eta bigarrena Klub Deportibuarenparian handik ordubetera.

Klub Deportiboko antolatzailliak ahaleginberezixa egin dabe aurten be “egitarau zaba-lena” egitteko eta euskararen inguruko hel-buruari jarraitzeko. “Jendia kalera basarrittarjantzitta urtetzia gustauko litxakigu eta ekital-dixetan parte hartzia”.

TTIICCKKEETTAAKK EERROOSSTTEEKKOOAAZZKKEENN EEGGUUNNAAKK

Bai zapatu gaueko kantu-afarirako(maiatzaren 26an) eta baita domekaeguerdiko herri-bazkarirako (hilaren27an)t txartelak salgai daude Klub

Deportiboan. Hilaren 20an (etzi,domeka) izango da azken eguna

horiek eskuratzeko. Prezioa20 eurokoa da eta ikasle, ume

eta langabetuen kasuan, 14koa.

EEZZ GGAALLDDUU AAUUKKEERRAA!!

27 artisau eta zortzi basarrittar izango dira T. Etxebarriako azokako postuetan.

Azitain Industrialdea, 3 - H 943 120108

SUKALDE etaBAINUGELAerreformetan

IIGGEELLTTSSEERRIITTZZAA LLAANNAAKK EETTAAGGRREEMMIIOOEENN KKOOOORRDDIINNAAKKEETTAA

KKAALLIITTAATTEEZZKKOOOOBBRRAAKKSSuukkaallddeeaakk,,

kkoommuunnaakk eeddooeettxxee oossooaakk

TTeeiillaattuuaakk,,iinnppeerrmmeeaabbiilliizzaazziiooaakk,,

ppaabbiilliiooiiaakk,,bbuulleeggooaakk,,ddeennddaakk......

%5ekoDESKONTUA

(IGELTSERITZAlanetan)maiatzaren 31ra arte

Bost talde izango dira naziñoarteko “Ezpalak, zinta dantzak” ikuskizunian.

Ugaitz Mugerza (argazkixan Jose Mari Olasagastirekin) izango da protagonistetako bat herri-kiroletan.

Page 10: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

GAZTEKITTO

10Saxofoia, txirula irlandarra eta, Untzagan orain dela

aste bi eskainitako kontzertuaz geroztik, dultzaina

jotzen du Ekhi Zugastik eMePebo5t taldean. Urtebete

darama martxan (doan tokira doala martxa eskaintzen)

talde eibartarrak, rockmeria plazarik plazara eramanez.

teen-ajea

- Zer moduz joan den astekoUntzagako kontzertua?

Oso ondo. Demaseko ilusioageneukan, SuTaGar-ekin jotze-ko aukera izango genuelako.Jende asko batu zen, uste ge-nuena baino gehiago: 21.00-etan zen, SuTaGar 00.00etanhasiko zen, jendea afaltzenegon zitekeen... baina jende as-ko gerturatu zen, ume asko tar-tean. Kamiseta asko saldu ge-nuen gainera; beraz, perfekto!- Rockmeria taldetzat deskri-batzen duzue taldea zuenwebgunean. Zer da hori?

Ez genekien zer ipini. Kon-tzertuetan, lehenengo zatian,dantza talde batetik gatozenez,jendeak dantza egiteko kantuakjotzen ditugu. Bigarren zatian,guri gustatzen zaizkigun abes-tien bertsioak gure erara. Or-duan, ez da erromeria, baina ezda rock kontzertua ere. Rock-meria berba irten zen, gustatuegin zitzaigun eta hor geratu da.- Musika egiten duten dantza-riak edo dantza egiten dutenmusikariak zarete?

Dantzan jakiñ eta zeozer jo-tzen ahalegintzen gara.- Uda ate joka daukagu. Bira-rik egingo duzue?

Kontzertu nahiko daukagu au-rreikusita: domekan Debanegongo gara, datorren eguene-an Gasteizen. Gero Azpeitian,Zarauzko Eskola PublikokoJaian, Eibarren ekainaren 22an,Donostian Groseko jaietan… - ʻAy eutsi beroʼ-k (ʻAy si eu tepegoʼ-ren bertsioa) zerikusiaizan dezake?

Litekeena da. Bideoak 1.500ikusle izan zituen lehen 24 or-duetan; guretzat ez sinistekoazen. Katu-Kale tabernan zerbaithartzen geundela egindako le-tra batekin horrelako oihartzunalortzea izugarria izan zen. Eginditugu bertsio gehiago ere, ʻBizi-kletia kandau ̓(ʻThe final count-downʼ-en bertsioa) adibidez. In-gelesezko abestiak euskaratuegiten ditugu. Badugu pare batabesti gazteleraz eta beste batkatalaneraz, baina gure hizkun-tza euskara da ia %100ean.Errastazunik ez dugunez ingele-raz abesteko, hobe euskaraz.- Pentsatu duzue plazatik dis-kora pasatzea?

Ez, ez. Ondo pasatzeko egi-ten dugu hau eta hori igarri egi-ten du behean dagoenak. Ho-nek irauten duenera arte jarrai-tuko dugu, serioegi hartu barik.

EKHI ZUGASTI, eMePebo5t:

“Ondo pasatzeko sortugenuen musika taldea”

– Lora eta landare natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDAPUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak - Metxeroak - Kamisetak - Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

[email protected]

Page 11: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

11GAZTEKITTO

Eusko Jaurlaritzak atze-rrian hizkuntza ikastaroaegiteko bekak jarri ditu

udarako eskuragai. Ingelesa,frantsesa edo alemaniera hiz-kuntza hauek ofizialak direnEuropar Batasuneko herrialde-etan ikasteko aukera luzatzenzaie unibertsitatean dabiltzanedo goi-mailako ikasketan egi-ten diharduten ikasleei.“Gaur egun, hezkuntza siste-

men oinarrizko helburuen arte-an bereaz gain bestelako hiz-kuntzak ikastea aurkitzen da,ikasleen hezkuntza integraleanbereziki laguntzen duelako, etakomunikazioa eta zirkulazio as-kea egoten laguntzen duelako”.

Hori dio apirilaren 30ean kale-ratutako Euskal Herriko Aginta-ritzaren Aldizkariak. Bestetik,beka honek aurreko edizioetanizan duen arrakasta azpimarra-tzen da, “eta Administrazioakhorretarako dituen errekurtsoekonomikoak mugatuak dire-nez, ahalik eta laguntza gehienemateko, diru-laguntzaren ko-purua aldatu da”, eta pertsona-ko 1.200 eurokoa izango da.

Guztira 429 beka banatuko di-ra eta 514.800 euroko inbertsioaegingo du Eusko Jaurlaritzakekimen honetan. Izena emateko,berriz, www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net webgunean dagoeneskaera-orria bete behar da

maiatzaren 30a baino lehen.Kurtsoak ekainaren 1etik iraila-ren 14a bitartean egin beharkodira. Astero 15 ikastordu egin be-

harko dituzte beka lortzen duteeta euren ikastaroak etenik ga-beko 3 asteko iraupena izan be-harko du gutxienez.

Hizkuntzak ikasteko sasoia(uda, summer, été, sommer)

Kurtsoa amaitzeko gutxi falta dela-eta, azken egunotan hainbat ikasbidaia egiten ibili dira Aldatze ikastetxeko ikasleak: 4.DBH-koek Ma-drilen 3 egun eman zituzten eta, besteak beste, Carlos Latre-ren showaikusteko aprobetxatu zuten bidaia; bestalde, 2. batxilergoko ikasleak Pa-risen izan ziren Aste Santu aurretik, hango toki esanguratsuenak ikusteneta, bueltatu aurretik, azken eguna Disneyland-en igarotzeko aukera izanzuten; eta aurreko hilean 1. batxilergoko ikasleak Jacara joan ziren eta,besteak beste, rafting-a egiten, zaldian ibiltzen eta beste jarduera batzue-tan parte hartzen eman zituzten han igarotako egunak.

Aldatzekoen ikas bidaiak

Urteroko moduan, aurten ere Mo-gel Isasiko 4. DBH-ko ikasleakLanzaroten izan dira ikas bidaianapirilean. Bestalde, aurreko zapa-tuam jokatutako 10. EuskadikoOlinpiada Matematikoan parte har-tzen izan ziren Eider Maiztegi Ces-tafe eta Jone Saez Abanzabalegi 2.mailako ikasleak.

Mogel Isasikoak Lanzaroten

Urteroko martxari jarraituta, aurten ere Frantziara bidaian joan dira ItzioBHI-ko frantses ikasleak. Apirilaren 25tik 27ra bitartean, frantsesa ikastendiharduten 38 ikasle, hiru irakaslerekin batera Puy du Fou-ko parke tematikoaeta Nantes bisitatzen izan ziren eta, euren berbetan, "erromatarren, bikingoen,mosketeroen... sasoiak ezagutzeko aukera izan dugu eta, horrekin batera, Nan-teseko katedrala, Julio Verneren etxea, Bretainiako Dukeen gaztelua eta bestebatzuk ikusten izan gara, zoragarria benetan!".

Itzioko ikasleak Frantziara bidaian

Aldatzeko DBH2koak Parisen.

Rafting-a Jakan.

Page 12: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

ELKARHIZKETA

12

- 'Uztaro' aldizkarian "EuskaraAraban" ikerketa kaleratu ze-nuen, 'Arabarrak EuskararenHerrian' liburua ere idatzi ze-nuen... Orain 'Arabako euska-ra' liburua kaleratu duzu. Al-datu egin da Arabako euska-raren gainean zeneukan us-tea lehen liburutik azkenerapasa den denbora honetan?Horrela bada, zer dela-eta?

1989an idatzi nuen Arabakoeuskararen gaineko lehenengoartikulua eta gauza asko aldatudira ordutik hona. Hasteko, Ara-bako hiru izkribu ezagutzen zi-ren orduan: Landucci italiarra-ren hiztegia (1562koa), JoanBetolatzaren dotrina (1596koa)eta Joan Bautista Gamizen ber-tsoak (XVIII. mendekoak).Orain, ostera, beste bi ere eza-gutzen ditugu: Julian Garzia deAlbenizen itzulpena (XVIII. men-dekoa) eta Lazarragaren litera-tura lana (XVI. mendearen er-dialdekoa). Arabako euskararenikuspegi sakonagoa eta zabala-goa daukagu orain, ze, gainera,bost izkribu horiek bakoitza lekubatekoak dira.

Bestalde, euskara bera ere

hobeto ezagutzen dugu. Den-bora gutxian asko aurreratu daeuskalkien gaineko azterketan.Eta, azken batean, horrek guz-tiak ekarri du Arabako euskararibeste begiratu bat ematea.- Arabako euskara Bizkaikoa-ren adar hutsa ala euskalkiberezkoa zen eztabaida egonizan da orain arte, baina zukbeste tesi berritzaile bat era-kusten duzu liburu honetan:mendebaldeko euskararen(Bizkaiera) ardatza Arabandagoela. Azaldu zenezake ho-ri berba (edo esaldi) gutxitan?

Urte asko eman ditut Arabaondoko berbetak aztertzen: De-ba ibarrekoa, Goierrikoa eta Bu-rundakoa (Altsasu ingurukoa),eta, hain zuzen, hortik etorri zaitargia. Hiru urte eman ditut Ur-diainen (Burundan) eta herri ho-rretako euskaran mendebalekoezaugarri asko daude. Beti uste

izan dugu Bizkaitik joango zirelahara, baina zaila egiten da Biz-kaitik Burundara ezer joateaeta, askozaz zailagoa, Ames-koa eta Lana ibarretara joatea.Aldiz, euskalkiaren ardatza Ara-ban dagoela uste badugu, zen-tzuzkoagoa agertzen da Nafa-rroako hiru eskualde horietanmendebaleko ezaugarriak ego-tea. Eta Goierrin mendebalekoezaugarriak topatzea ere erra-zago azaltzen da Arabatik joandirela esaten badugu: Goierrikez du eduki Bizkaiarekin hartu-emanik, baina bai, eta estua,Arabarekin. Arabako aukera iku-si nuenean, hango izkribu zaha-rrak Bizkaikoekin eta Deba iba-rrekoekin alderatu nituen etagauza bat agertu zen: XVI.mendeko Arabako euskara Biz-kaikoa eta Deba ibarrekoa bai-no modernoagoa zela zenbaitgauzatan eta horrek, jakina, nireustea sendotzen zuen: Arabangauzak sortu eta gero handikBizkaira eta Deba ibarrera za-baldu zirela esan nahi zuen.Gainera, antzina, XIV. mendeabaino lehen, Gasteiz izan zenmendebal osoko hirigunerik

handiena. Esate baterako, han-txe sortu zen apezpikutegia XI.mendean. Hori ere, beraz, Ara-baren alde zetorren.- Euskalkiak oso zaharrak di-ren mitoa egon dela diozu Be-rriari eskainitako elkarrizke-tan. Noiz sortu ziren?

Euskara antzinako hizkuntzada eta, dudarik gabe, bere histo-rian zehar dialektoak ere sortukoziren han eta hemen, baina gauregun guk ezagutzen dituguneuskalki hauek ez dirudi hain as-paldikoak direnik. Koldo Mitxele-na ere iritzi horretakoa zen etaarrazoi bat aipatu zuen ikuspegihorren alde: euskarak hartutakolatineko berbak modu bereanesaten direla euskalki guztietan.Jakina, euskalkiak antzinakoakbalira, latineko berbak bakoitzamodu batean egokituko zeneuskalki bakoitzean. Ziurrenera,gaurko euskalkiak Erdi Aroansortutakoak dira eta, hain zuzen,mendebalekoak ematen du za-harrena. Bera da denetan bere-ziena eta horrek esan nahi dubera izan daitekeela gainerako-etatik aldendu zen lehena.

‘Arabako euskara’ izeneko liburua kaleratu du Koldo Zuazo hhiizzkkuunnttzzaallaarriiaakk. Urteetako lanaren ondorio da lana etaeuskararen gaineanikuspegi berriak dakartza bertan eibartarrak. Besteakbeste, Arabako euskara bizkaierarenaitzindaria dela aipatzen du.

KKOOLLDDOO ZZUUAAZZOO::““GGaauurr eegguunnggoo eeuusskkaallkkiiaakk EErrddii AArrooaann ssoorrttuuttaakkooaakk ddiirraa””

Elkarrizketa osoa: www.etakitto.com

“Goierrik ez dueduki Bizkaiarekin

hartu-emonik, baina bai, eta

estua, Arabarekin”

Page 13: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

etxe a

painke

ta

gehiga

rriaTeilatuak Fatxadak Sukaldeak Gremioen koordinazioa etab.

Tel . 943 20 83 26 eta 607 20 12 23 Te l . e ta Faxa: 943 20 77 34 jorgevega.e ibar@gmai l .com

JORGE VEGA S.L.IGELTSERITZAF. Calbetón, 4 - 3. solairua

Page 14: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

rain urte batzuk etxean sukal-dean ematen genuen denbo-ra gehien; azken aldian, be-rriz, sukaldeak gero eta txi-

kiagoak dira eta egongelak irabazi dumetro kopuru hori. Benetan egongelaizan behar baldin bada etxeko espa-ziorik garrantzitsuena ondo aukeratubeharko ditugu bertarako koloreak.Eta nahiz eta koloreak aukeratzeazaila dela esaten den, kontuan izandiseinatzaile, margolari eta profesio-

nal guztiak izango direla gu aholka-tzeko prest.

Kontuan izan beharrekoak, besteakbeste, honakoak:- Espazio handia edo txikia izan, ez au-keratu kolore mordo bat egongelara-ko. Kontuan izan kolorea sartu daite-keela osagarrietan (lanpara, almoha-da txiki eta abarretan), baina hori ezda izan behar milaka kolore aukera-tzeko aitzakia.

- Hormetan kolore ahulagoak erabiliko

ditugu. Margotuko dugun espazioazenbat eta handiagoa izan, orduaneta xumeagoa izango da kolorea.

- Oraindik ere zuria nagusi bada ere(edo kolore natural argiak), sartu de-zagun kolore ilunen bat (telebistak ezbadu altzaririk, adibidez, margotuhormaren zati hori kolore indartsubatekin).

- Altzariak hormetako kolore berarekinmargotu edo erosiz gero lasaitasunaeta harmonia emango dute, baina al-tzari guztiak ez daitezela kolore bere-koak izan. Kontrastea beharrezkoa da.

- Kolorea osagarri txikietan (mahai, lan-para, aulki…) oso interesgarria da.

- Hormak ez du zertan kolore bera aza-lera osoan izan behar. Azpimarratunahi ditugun lekuetan (irakurtzekotxokoa, adibidez) gehiago margotudezakegu.

- Kontuz kortinak aukeratzerako or-duan. Kaleko argitasuna guztizaprobetxatzeko ahalik eta kortinaargiagoak hobe. Kolorezkoak gusta-tzen bazaizkigu, eman diezaiegunindarra, altzari eta hormak oso ar-giak jarrita.

OKoloreak aukeratzen ondo pasatu

zure etxea dekoratzeko aholkulariak

RROOCCAAFF.. CCaallbbeettóónn,, 1166

994433 2200 8800 0066

Page 15: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

ulmar

construccionesmetálicas

S.L.

EErraaiikkuunnttzzaa mmeettaalliikkooaakkAAlluummiinniioozzkkoo eettaa PPVVCCkkoo AArroozztteeggiiaa

TTxx oonn tt aa ,, 33 00 -- 11 ..aa ee tt aa bb ee hhee aaTTee ll .. 99 44 33 11 22 11 33 66 77 FFaaxx aa .. 99 44 33 11 22 00 11 55 00

EERR AAKK UUSSKK EE TTAA ::Urkizu, 26 (EIBAR)Tel 943 12 74 01

PP IINNTTUURRAA ZZOORRUUAAKK PPAAPPEERR PP IINNTTAATTUUAAKK AALLFFOONNBBRR AAKKIIZZAARRAAKK EETTAA EEDDRREEDDOOIIAAKK BBUURRDD IINNDDEEGGIIAA

EEKKAAIINN:: MMuunndduukkoo kkoolloorreeaa

PP iinnttuurraa ee ttaa DD eekk oorraazziiooaaGG RR UU PP OO RR RR AA LL MM MM ,, SS .. LL ..

Tel. 943 821 325 Faxa. 943 821 326 [email protected]

AAPPAALLAATTEEGGII AAUUZZOOAA,, 22

ETXEKO TRESNAK – SUKALDEKO ALTZARIAKJuan Gisasola, 12-14 [email protected]

Tfnoak. 943 20 39 02 943 70 13 95

BBEENNIICCOOBBAA

Page 16: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

zken urteetan Feng Shui tekni-kak oihartzun handia izan dugizartean. Ekialdeko filosofiahonek, besteak beste, gure bi-

zitza ahalik eta osasungarriena izatekojarraibideak ematen dizkigu, gure‘ying’ eta ‘yang’en arteko oreka perfek-tua izan dadin.

Etxebizitza argitsua izan behar da,argia naturala bada hobe. Etxe berriabaduzu, edo berritzeko asmoa badu-zu, logela, egongela, sukalde eta ko-muna non kokatuko dituzun kontuanizateaz gain, argiztapenari buruzko az-terketa ahalik eta sakonena egiteakmereziko du. Egia esan, gaur egun de-koradore eta dendetako saltzaileak zulaguntzeko prest egongo dira beti.

Etxeak duen ‘energia’ garbia izan be-har da baina, gaur eguneko etxetresnaelektrikoek ez dute horretan asko la-guntzen. Horregatik, kanpoko argitasu-na ahalik eta gehien aprobetxatzeazgain (kortina oso argiak erabilita, adibi-dez, edota leihoak egunero ondo za-balduz), erabiliko dugun argitasunelektrikoa nahikoa izan behar da. Etxe-ko txoko ilunenek argitasun gehiago

izan beharko dute. Txoko ilunik ez la-ga; telebistarendako erosten ditugunaltzari handiek argitasun asko jatendute, adibidez, eta horretan argitasunosagarriak erabiltzea ona da, lanparatxiki bat, adibidez.

Eta kontuz hezetasunarekin. Hezeta-sun mantxa bat agertzen denean, as-

kotan ez diogu garrantzi larregirik ema-ten eta, ezkutatzeko aukera izanez ge-ro, erloju edo koadro bat ipintzearekinnahikoa dela pentsatzen dugu. Bainaenergiarengan duen eragina handiada, hezetasun horrek gehiagora egingodu, beraz, margolariarekin aztertu,konpondu eta kentzea da bidea.

AArgitasuna eta hezetasuna zaindu

BBiiddeebbaarr rr iieettaa,, 2288 -- bbeehheeaa Tel. eta Faxa: 943 20 28 28Mugikorra: 653 113 309 / 669 531 358

E-maila: [email protected]

AA RR OOZZ TT EEGGII MMEETTAA LL II KK OOAA ,, PP VV CC EETTAA MM II SS TTOOAAKK OONNPP OONNKK EETTAA EETTAA MMAANNTT EENN II MM EENNDDUU ZZ EERR BB II TTZZ UU AA

San Agustin, 2 Tfnoa eta Faxa. 943 203762

Desván Dekorazioa

Page 17: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

San Juan kalea, 5 943 700 216www.epocasukaldeak.com

SUKALDEAK - BAINUGELAK - PROIEKTUAK - ERREFORMAK - DISEINUA

attrezzoPROIEKTUAK ERREFORMAK DEKORAZIOA

AArrrraagguueettaa,, 77 TTeell.. 994433 112277 119966 aattttrreezzzzooddeeccoorraacciioonn@@ggmmaaiill..ccoomm

Page 18: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

CASAMANIADEKORAZIOA

erreformakproiektuakaltzariak

Toribio Etxebarria, 14 Tfnoa. 943 20 42 [email protected]

FF.. PPAASSCCUUAALLAROZTEGIA - EBANISTERIA

Arane, 6tel. 943 20 61 64 / 943 17 19 73

20600 EIBAR

SUKALDE ALTZARIETAN ESPEZIALIZATUAK

Zubiaurre, 36-38 beheatel. 943 17 68 2848260 Ermua

www.cocinaspascual.com

ARMAIRU ENPOTRATUAK SUKALDE ALTZARIAKArmairu enpotratuak zur mota guztietanDiseinu pertsonalizatuaErosotasuna eta espazioaZure dekoraziora egokitutako soluzioakAukera zabala zurezko akaberetan, eta baita kolore berezietan eta lakatuetan.

Fabrikatzaileak gara. Zure neurrirako sukalde altzariak egiten ditugu.Esperientzia handiena.Kalitate bermerik gehiena.Gure konpromisoa zurekin prezio onenean.Fabrikatzaileak izanda, gure prezioak merkatuko lehiakorrenak dira.30 urtetik gora material eta merkatuko zerbitzu profesional onenak eskainiz.

.....

.

....

.

etxe apainketagehigarria

gehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarriagehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarriagehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarriagehigarria etxe apainketaetxe apainketa gehigarria

Page 19: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

Diproca Ateen erakusketa

ATEAKbbiizziilleekkuueettaann aaddiittuuaakk

Isasi, 17 -behea- (Eibar)Tfnoa. 943 10 83 00 Faxa. 943 10 83 02

Etxe-erreformetan 30 urtetik gorako esperientzia.Ateak, armairuak, oholtzak, ... Salmenta puntu ugari

inguruko zonaldean.

IIffaarr kkaallee,, 66 -- bbeehheeaa

Tel. eta Faxa:994433 220066 333399

MUEBLESDE COCINAY BAÑO

C O C I N A S

banatzailea

ParketakAlfonbrak

OsagarriakPinturak

BagliettoErrebal, 21

Tel. / Faxa943 20 19 22

Baglietto

Page 20: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

rgitasunak duen garrantziabehin baino gehiagotan azpi-marratzen da. Kanpotik dato-rren argia aprobetxatu beharra

dago, argi naturala baita gure osasune-rako garrantzitsuena. Gainera, isola-mendu ona lortzeko ikerketa asko egindute leihoen munduan lan egiten dutenenpresek. Izan ere, hotza, beroa, zara-ta, hezetasuna zaindu behar ditugu etaisolamenduak horretan lagunduko du.Hau guztia kontuan izanda, gainera,gaur egun merkatuan dagoen leiho au-kera handia da, gure beharren eta au-keren arabera eskura izango duguna.

Buhardila edo atiko batean sabaiakteilatuaren forma duela eta, askotanarazo handiak izan dira leihoak aukera-tzerako orduan, adibidez, baina gauregun gero eta eskaintza zabalagoa da-go. Hala ere eskaintza honek berezita-sun bat badu. Velux formako leihoakbeti izango dira pertsonalak, izan ere,leihoen enpresak kontuan izan beharkodu zer nolakoa den gure etxeko teila-tua. Leihoa aukeratzerako orduan kon-tuan izango ditugu: kanpoko eta barru-ko pertsiana duen; barruko aldea egu-

rrezkoa edo metalikoa izango den, etaisolamendurako aukera desberdinakdaudela eta egokia aukeratu behar du-gula bizi garan ingurunearen arabera.

Tamainari dagokionez, buhardileta-ko sabaian jartzeko aukeran ere alda-keta nabarmena egin da. Izan ere, as-paldi teilatuetan leiho txikiak baino

ezin ziren ipini, baina hori guztiz alda-tu da. Pertsiana kolore desberdinakerabiltzeko aukera izateaz gain, tamai-na handiko leihoak jartzeko aukeraegoteak, logela bereziak, umeendakooso alaiak edo lan leku aproposa mun-tatzeko aukera dute gaur egun teilatuazpiko leku hauek.

ATeilatuan ere leihoak aukeran

Bidebarrieta, 48 - behea943 25 60 26EIBAR

– Leihoak– Toldoak– Pertsianak– Garajeetako

ateak ETXEAN EGINDABizkaia etorb., 10 -behea

943 17 14 52ERMUA

faxa: 943 17 08 [email protected]

AAsstteelleehheenneettiikk aauurrrreerraaZZAABBAALLIIKK

BBiiddeebbaarrrriieettaann

Page 21: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

proiektuak �� espazioak �� altzar iak �� diseinua �� vintagefacebook-ean gaituzue 1 9 6 4 . v i r g i n i a @ g m a i l . c o m

san juan, 16EIBAR

Tf. 656756485

E R R E F O R M A KD E K O R A Z I O AP R O I E K T U A KA L T Z A R I A K

EEggoo--GGaaiinn,, 44 tteell..//ffaaxx 994433 1122 1133 8866 mmaammaaccaass@@eeuusskkaallnneett..nneett

Page 22: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

KIROLAK22

AURREKO DOMEKAN JO-KATU ZEN IZARRAITZEKOMENDI-LASTERKETAN, MA-RATOI-ERDIKO distantziarenbueltan, Josu Lahidalga etaOscar Gisasola eibartarrekhartu zuten parte, 1.660 metro-ko desnibela gaindituz. Etabeste bi, oraingoan Ander Ba-rrenetxea eta Jose RamonSousa, izango dira domekanjokatuko den XI. Zegama-Aiz-korri mendi maratoian. Azkenhoriek 42.195 metro egin be-harko dituzte helmugaratu bai-

no lehen, aurretik 24 km basa-bide, 10ʼ5 lur pistetako, 4ʼ5 gai-lurretako haitzetan, bi autoenpistetatik eta asfaltozko bestekilometro bat egin ondoren.524 korrikalari izango dira Aiz-korrin, 5.472 metroko desnibe-la gainditzen: lau ordutik gora-ko lana irabazlearentzat.

Bina eibartar,Izarraitzen etaAizkorriko mendilasterketetan

GIPUZKOAKO GIMNASIAERRITMIKAKO ESKOLARTE-KO B TXAPELKETAN GER-TATU ZEN HORI, alebin maila-ko banakakoan. Elene Varelakjaso zuen urrezkoa bai sailka-pen nagusian eta baita sokare-kin egindako ariketan, NahiaArguizek zilarrezkoa beregana-tu zuen bai orokorrean bai es-ku-libre ariketan, eta Teresa Mi-guelek sailkapen orokorrekobrontzezkoa-rekin esku-li-breko urrez-koa ere irabazizuen. Infantilmailan, Nerea

Deza sailkapen orokorrekobrontzezkoaren jabe egin zen,uztaiarekin onena izan eta ge-ro. Taldekako sailkapenei begi-ra, alebin mailakoa 2. postuansailkatu zen eta infantil maila-koa 3.ean. Bihar izango du hu-rrengo erronka Ipurua Klubak,federatu mailako Euskadikotxapelketan: han izango da No-elia Bediak eta Irati Yarzak osa-tutako taldea.

Ipuruako hiru gimnasta podiuma osatzen Hernanin

AURREKO BARIXAKUAN FELIX ORMAETXEA “PAMPO”-RENOROIMENEZKO BIGARREN MARATOIA jokatu zen Aixolako urte-gian. Proba amaitu ondoren, lora-sorta eskaini zieten bere emaztearieta familiari eta baita bertsoa bota (Trunboik eskainitako bertso hori3. orrialdean aurkitu dezakezue).

Panpo gogoan izan zuten Aixolan

TALDEA BERE BIZKAR HARTU ZUENJOKALARI GAZTEAK eta, Urki B-k guztizkontra hasi zuen partiduari buelta ematea lor-tu zuen, amaieran 3na berdindu ondoren pe-naltietan irabazteko. Unben jokatutako neur-ketan, Intxaurdi hasi eta berehala 0-2 irabaz-ten ipini zen markagailuan eta baita azkarerantzun De Castrok faltaz eskuratutako go-lari. Hala ere, Eibarko jokalariak bere kemena

talde guztiari kutsatzea lortu zuen eta, Andre-ak eta Mirenek sartutako golekin, partiduaberdindu egin zuten. Penaltietan eibartarrakizan ziren nagusi (4-2) eta De Castrok buruanebakiarekin amaitu zuen, baina gogotsu.

Urkiren lehen taldeak, bestalde, 5-3 galduzuen Donostian jokatutako Gipuzkoako txa-pelketako finalerdietako partiduan, azkenbost minutuetan erabaki zen partiduan. Ho-

rrela amaitzen du denboraldia Eibarko foba-llean historia egin duen taldeak: Eibar KEkizango du nondik fruituak atera etorkizunean.

Hernanin jardundako alebin

eta infantil mailakoordezkariak, euren

prestatzaileekin.

Josu Lahidalga Izarraitzen.

Jone de Castro foballaria nabarmendu zen

ZZuurree llaagguunnaakk

ZZuurree iirrrriibbaarrrreeaakkaarrggiittzzeenn ddiigguu bbiiddeeaa

BBeettii eeggoonnggoo zzaarraa gguurree bbiihhoottzzeettaann

Page 23: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

23KIROLAK

EZIN IZAN ZUTEN ESPAINIA-KO TXAPELKETAKO AZKENFASERAKO TXARTELA ES-KURATU, baina lan bikainaegin zuen Eibar Eskubaloikokadeteen taldeak Leonen joka-tutako sektore fasean. Etxeko-en aurrean amore eman beharizan zuten eibartarrek azkenpartiduan, aurretik BM Pereda-ko kantabriarrei (32-21) eta

Academia Octavioko galiziarrei(31-26) irabazi eta gero. Gue-rra taldeko atezaina txapelke-tako onenaren saria jaso zuen,aurretik ere Euskadiko txapel-ketan lortutakoa berretsiz. Mul-tzo guztietako neurketa oroko-rrean, Fernando Fernándezenmutilek Espainiako 13. postuangeratu dira, talde berriaren le-henengo denboraldian.

Eibar Eskubaloiko kadeteak bigarrenak Leonen

IKASTETXE HORREK AUR-TEN OSPATZEN DUEN MEN-DEURRENAREN EGITA-RAUAREN BARRUAN, biharArmeria Eskolako Sari Nagusiajokatuko da Arrateko Tiro Ze-laian. Sari hori ez da nolanahi-koa izango eta irabazleak 600euro eta “Laurona Zabala” es-kopeta jasoko du; sariak izan-go dira ere sailkatutako zortzi

lehenentzat. Izen-ematea13.30etan zabalduko da etatxapelketa handik ordubeterahasiko. 24 metroko distantziarajaurtiko dute tiratzaileek, 10 he-lize-10 zero modalitatean, Ja-vier eta Miguel Tudanca zuzen-darien aginduetara. Jardunal-diak Ikasle Ohien Elkarteak ira-ganean egindako tiradaldiakberpiztera dator.

Armeria Eskolako tiraldi berezia

AURREKO ASTEBURUAN FINAL-ZORTZIRENAK (KOPAKOLEHENENGO JARDUNALDIA) JOKATU ONDOREN, honakolehiak izango dira Unben Kiroljokoa foball zaletuaren Kopa txapel-ketako final laurdenetan: bihar, Koskor-C. Murillo eta Txoko-Duran-go; eta etzi, Dental Ekoden-Azkena Kalton eta EzDok-Tankemans.

Bihar eta etzirako foball zaletuen final-laurdenak erabakita

Lehen ere antolatu izan ditu tiraldiak Arraten Armeriako Ikasle Ohien Elkarteak.

ekainaren 3an

J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea ...eta kitto! Euskara Elkartea

TRAPAGARANTRAPAGARAN

iirrtteeeerraa1100..0000

88 eeuurroo

bbuueellttaa1199..3300

aauuttoobbuussaa

SORALUZEKO SAN ANDRES BOLATOKIAN JOKATUTAKO 7.JARDUNALDIAREN ondoren, Asola-Berriko ordezkariak sendo ja-rraitzen du lidergoan, 19 txirlorekin: laura du Oier Ugarteburu talde-kidea eta bostera Javier Osoro San Migueleko ordezkaria. Soralu-zeko tiraldian 80 bolari izan ziren eta Elgetako Rikardo Albizurikizan zen bakarra sei txirlo botatzen. Elgetan jokatuko da biharkoa.

Sergio Rodríguez lider hiru-txirlotan

Page 24: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

KIROLAK24

SAILKATUTAKO TALDEENARTEAN AURKARI ERRAZIKEZ BADA ERE, Lugo zaileene-takoen artean sartu dezakegueta Eibarrek asmatu egin be-harko du 2. A mailara igotzekopromozio hasiera honetan. Qui-que Setienek zuzentzen duentaldea hainbat aldiz ahaleginduda maila igotzen eta, esaterako,orain dela urte bi 3-0 irabazizien armaginei, hemen Ipuruan

bina berdinduz. Eibarrek Lugo-tik etorritako jokalari bi ditu plan-tilan: Arroyo eta Tornero. Kan-poraketa Lugon hasiko da, do-meka arratsaldean, 18.00etatikaurrera, Anxo Carro zelaian jo-katuko den partiduarekin (ETB-K). Itzulerakoa, bestalde, alda-ketarik ez badago hurrengo do-mekan jokatuko da, 20.00-etanhasita, eta ETB-1ek eskainikodu zuzenean.

Lugo izango du aurkari Eibar KEkpromozio lehenengo kanporaketan

ATUTXA IZAN ZUEN LA-GUN MARTITZENEAN JO-KATUTAKO NEURKETAN,eta 40 segundoko tarteare-kin nagusitu zen eibartarraketa bizkaitarrak osatutakobikotea. Larretxeak etaOdriozolak bigarren postuanamaitu zuten eta minutu batingurura sailkatu ziren Muji-ka eta Zelai. Zortzi enbormoztu behar izan zituztentxapela irabazteko; baina ezzen lan hori izan garaileekirabazi zuten proba bakarra,abiadurakoan eta enbor batmozteko kolpe gutxien zei-nek eman txandan ere nagu-situ baitziren. Harrijasotzai-leak ere izan ziren Arrateko San Isidroetan eta erakustaldia ereegin zuten 153 kiloko ingudearekin.

Bihurrik San Isidro torneoaren besteedizio bat bereganatu zuen

KALAMUA KLUBEKO ORDEZ-KARIAK BIKAIN JARDUN ZUENBESTE BEHIN eta, Cáceresen jo-katutako Espainiako txapelkete-tan, brontzezko domina eskuratuzuen 63 kilotik beherakoen mailaneta, taldeka, zilarrezkoa euskal se-lekzioarekin. Asteburuan lortutakodominei aurretik ere jiu-jitsu moda-litatean eskuratutako Espainikourrezkoa gehitu behar zaio.

Muguruzarendenboraldibikaina judoan

AURREKO DOMEKAN AURKA ZUEN MARKAGAILUA IRAULIETA BARRIOLA GAINDITU ONDOREN, aurrelari nafarrak beriroEibarren jokatzea erabaki du hurrengo kanporaketan Xalaren aur-ka jokatu aurretik. Azken honek eskatutako atzerapena Juan Mar-

tínez de Irujok binakako bestepartidu bat jokatzeko aprobe-txatuko du: oraingoan MerinoI.a izango du lagun eta TitinIII.ak eta Pascualek osatutakobikoteak egingo diete aurredomekan Astelenan jokatukoden jaialdiaren partidu nagu-sian. Aurretik Apezetxeak etaCeciliok Mendizabal III.ari etaPeñagarikanori egingo dieteaurre eta, jaialdia amaitzeko,Gorka eta Arrutiren arteko bu-ruz-burukoa ikusi ahal izangodute pilotazaleek.

Irujo atsedena hartzea baztertu eta Astelenan izango da

Lugoko taldeak, Eibarkoak moduan, askotan hartu du parte horrelako faseetan.

Bihurri Día das Letras Galegasen barruan egindakoherri-kirol ikuskizunean. / LEIRE ITURBE

75.75.URTEURRENAEIBARKO BONBARDAKETA

CCOOLLIISSEEOOAANN

BABESLEAANTOLATZAILEA LAGUNTZAILEA

ssaarr rreerraa:: 1155€€

Aukeran2233::0000eettaann

mmaaiiaattzzaakk 1199

DANTZA TALDEAren“Gernika”IKUSKIZUNACCOOLLIISSEEOOAA--nn

Page 25: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

25ERREPORTAJEA

Urtean zehar euskararenalde antolatzen diren eki-menen zerrenda bene-

tan luzea da, baina horien guz-tien artean eibartarrontzat bere-zia den, geure-geurea dugunbat badago: Tantanez Tantanedo Gantxillaren jaia moduraezagutzen duguna, hain zuzenere. Urte birik behin ospatzenden jaialdiak bihar hirugarrenedizioa beteko du. Aurrekoetanegindakoari jarraituz, 13.00eanUrkizuko iturrian gantxilla beteeta Untzagaraino eramango du-gu parte hartzera animatzen ga-ren eibartarrok, euskaraz bizinahi dugula berriz ere aldarrika-tzeko. Herriko elkarte eta talde-ei gonbidapena egin zaie etahorietako askok biharko ekital-dian izango direla baieztatu du-te. Baina ekimena nahi dutenguztientzat irekia izango da etaantolatzaileek herritar guztiak

animatu nahi dituzte, Untzaga-raino joango den giza-kateare-kin bat egin dezaten.

Eibarko Euskalgintzak “Tan-tanez tantan, Eibarren Euska-raz Bizi” izenburupean antolatudu biharko ekimena. Antolatzai-leek azaldutakoaren arabera,"Urkizutik irten nahi duenak12.45tarako egon beharko dubertan, baina bestela, ibilbidea-ren edozein tokitan ilaran jar-tzeko aukera izango du jende-

ak, ez da beste ezer egin be-har. Aukera izanez gero, lepo-rako koadrodun zapia erama-tea eskertuko genieke".

Aurten gantxilla betetzekoardura bere sorreraren 50. ur-temuga ospatzen diharduenAsola Berri elkarteak izangodu eta, Untzagarako bidean,100 urteko historia bete berriduen Casino Artista Eibarréselkarteari ere omenaldi txikiaegingo zaie gantxilla Ibarkuru-

tzera ailegatzean. Eta ekital-diari amaiera emateko, men-deurrena ospatzen diharduenArmeria Eskolako Iñaki Alber-dik irakurriko du aldarrikapenaUntzagan.

Kontseiluaren 10. urtemugan"Tantanez Tantan, Eibarren

euskaraz blai" leloari jarraitutaeuskararen aldeko lehenengogiza-katea 2008ko maiatzaren24an osatu zen gurean eta le-henengo edizio hartan ehunda-ka lagunek hartu zuten parte,Urkizuko iturrian gantxilla urare-kin bete eta, eskuz esku, Un-tzagaraino eramaten. Eibarko

Eus-kal-gintzakhori antolatuta eginzuen bat Kontseiluaren sorrera-ren 10. urtemuga ospatzekoekimenarekin. Ekitaldiarenamaieran Manix Mandiola or-duan Eibar foball taldeko entre-natzailea zenak herriko euskal-gintzaren izenean adierazpenairakurri zuen. Baina Kontseilua-ren urtemuga ospatzetik hara-tago, eibartarrek osatutako gizakatearekin euskaraz bizitzekoeskubidea aldarrikatu zuten.

Horregatik, handik urte biraGantxillaren jaia berriz antola-tzea erabaki zuten eta, lehe-nengo edizioan egindakoarenbidetik, bigarren honetan eregantxilla Urkizuko iturrian betezuten. Omenaldi gisara, orainurte bi euren sorreraren 50. ur-temuga ospatzen zihardutenJuan Antonio Mogel ikastolakoordezkariei egokitu zitzaiengantxilla urarekin betetzeko la-na. Eta berriz ere, giza-kateaosatuta, Untzagaraino eramanzuten euskaraz bizitzekonahiaren inguruko aldarrikape-na, eskuz-esku, tantanez-tan-tan. Bigarren ekitaldiarenamaieran Euskaldunon Egun-kariari eta bertako beharginizandakoei elkartasuna adiera-zi zieten herritarrek.

EKITALDIAREN PARTEHARTZAILEAK ETA ORDENAURKIZU-IBARKURUTZE

Asola Berri / Urkizu Herri Ikastetxea / Juan Antonio Mogel Ikastola / Juan AntonioMogel Ikastolako Gurasoen Elkartea / Gaztetxea / Goruntz abesbatza / Trikitilariak /Andirao baserritarren elkartea / …eta kitto! Euskara Elkartea / …eta kitto! EuskaraElkartearen bazkideak / Berbetan / Juan Antonio Mogel ikastolako hankapaloak /

La Salle Azitain

IBARKURUTZE-ANBULATEGIACasino Artista Eibarrés / Eibarko Denadarien Elkartea / Ezker Abertzalea /

Debabarrenako Bertso Eskola / Itzio BHI / Ignazio Zuloaga institutua / San Andresherri ikastetxea / Jaixak Herrixak Herrixandako / Usartza Txistulari Taldea / Ikasten

Esperientzia Eskolako Ikasle Ohien Elkartea / Kaleetan Kantuz / Nagusien komisioa

ANBULATEGIA-UNTZAGAAEK euskaltegia / Urbat I.K.E. / Eibar Rugby Taldea / Eibar Kirol Elkartea / Aspe /

Arrate Kultur Elkartea / Arrateko Andra Mari herri ikastetxea / La Salle Isasi /EAJ-PNV / Klub Deportiboa / Udal Euskaltegia / Juan Bautista Gisasola Musika

Eskola / Amaña haurreskola / Eibarko Herrira

GANTXILLAtantanez tantan BETEKO DUGU BIHAR

Page 26: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

ERREPORTAJEA26

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

EEggiigguurreennttaarrrreenn,, 1188Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAAITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIA

Ibarkurutze, 5

ALTZARIERAKUSKETAetaSALMENTA943 20 37 15

UNI EIBAR-ERMUA ETA AR-MERIA ESKOLAK URTEETA-KO ESPERIENTZIA DAUKA-TE HEZIKETAREN GAINEAN.Denboraren eta handik irten di-ren ikasleen bermea daukatezentro biek, eta beste urte batezeuren eskaintza berritzen dutesasoi berrietara egokituz.

Gaur bertan, zentro biek elka-rrekin aurkeztu dute prestakun-tza arautuaren barruan hezike-ta-zikloen gainean duten es-kaintza. 2012/13 kurtsoari begi-ra egindako aurkezpen hone-tan, biek ala biek duten berrita-sunen berri eman dute.

Uni Eibar-Ermuaren kasuan,adibidez, heziketa-zikloak siste-

ma berrira egokitu dira, LOGSE-tik LOEra pasatuz (Heziketa Fi-sikoaren zikloa da LOGSErenbarruan eusten den bakarra.Horietan izena emateko aurre-matrikula maiatzaren 28tik ekai-naren 8ra egingo da, eta matri-kula-epea uztailaren 5etik 11raegongo da zabalik.

Armeria Eskolak bere hez-kuntza eskaintza handitu du lauhezkuntza-ziklo berrirekin: Auto-matizazioa eta Robotika Indus-triala, Elektronika Mantenimen-dua, Informatika eta Telekomu-nikazio Sistemak, eta Mekatro-nika Industriala. Uni Eibar-Er-muaren kasuan bezala, izena-emateko epea maiatzaren 28tikekainaren 8ra izango da.

Langabetuentzako formakuntza

Hilaren 24ean, datorreneguenean, beste hitzaldi bat es-kainiko dute Uni Eibar-Ermuaeta Armeria Eskolakoek. Bertan,langabean daudenentzat eskai-niko duten lan-formakuntzarakoprograma aurkeztuko dute. Mo-du horretan, langabezian dau-denek euren formakuntza osa-tu, birziklatu eta berritu ahal

izango dute ikastaroen bitartez.Langile eta langabeei zuzen-tzen zaizkie ikastaro horiek, etaHobetuz programaren barruankokatzen da ekimena. Horrela,bai Uni Eibar-Ermuak bai Arme-ria Eskolak, hainbat ikastaro es-kaintzen dituzte, helburua langi-leen lanbide prestakuntza era-ginkorragoa bilakatzea delarik,erabiltzaileengana hurbilduzeta Euskal Autonomia Erkide-goko enpresen eskakizunei es-tuki lotuz.

Ekintzailearen Egunean batEkintzailearen Eguna maia-

tzaren 30ean ospatzen da, bai-na Debegesak hainbat jardueraantolatu ditu egun horretatikkanpo ere. Horrela, Armeria Es-kolak eta Uni Eibar-Ermua ikas-tetxeek Ekintzaileen Eguna os-patuko dute euren zentroetan,gaitasun ekintzailea sustatu etapertsona ekintzaileak balioanjartzeko asmoz.

Armeria Eskolak hilaren 23anospatuko du EkintzailearenEguna. 08.00etan emango diehasiera eta eskolaren sarreranstand bat ipiniko da. 09.00etatikaurrera Jose Luis Novoa Arme-

ria Eskolako zuzendariak, BelenGuinea Urrats Bat programakoarduradunak, Vanesa HortasDebegesako Enpresa BerrienSorrerarako teknikariak eta Jor-di Lorenzo Ermuko Udaleko tek-nikariak hitzaldiak eskainiko di-tuzte. Bestetik, Julian Iantzi tele-bista aurkezleak ʻIdeia bat ba-duzu, jarraiozu munduarenamaierara arte ̓ hitzaldia eskai-niko du.

Uni Eibar-Ermuak, bere alde-tik, ikasturte amaierako ekime-nekin batera ospatuko du Ekin-tzaileen Eguna, ekainean.

Ekintzak DebegesanDebegesak egitarau zabala

eskainiko du maiatzaren 30ean.18.00etatik aurrera EnpresenAzoka bat egingo dute eta, ja-rraian, Isabel Santiago ekintzai-le eta coachak ʻPentsamenduberriak, jarduera berriak, erreali-tate berria ̓izeneko hitzaldia es-kainiko du. Halaber, Debabarre-neko ekintzaile talde batek sortuberri duen proiektua aurkeztukoda, Ekingune. Eta egunarekinamaitzeko, Debabarrena Ekine-an! eta Bai Industriari! errekono-zimenduak banatuko dira.

Urteak aurrera doaz. Denontzat. Batzuk ikasle, baten bat lanean, langabezian asko (azkenaldiangehiago), gauza bat dute komunean denek:etengabe hezitzeko aukera daukate. Eurenjakinmina asetzeko edota osatzeko, birziklatzeko…heziketa ez da amaitzen.

Heziketa ez daamaitzen

Page 27: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

- Nola liteke dantza den gauza eder batenbitartez, bonbardaketa bezalako gauzakrudel bat irudikatzea?

Dantzaren bidez sentimenduak asmatzenditugu. Gure asmoa Gernikan, Eibarren etaDurangon gertatutako bonbardaketak dan-tzen bidez kontatzea zen, eta gure eraraegin dugu hori, dantzaren bidez. Gai gogorrada, sentimendu asko dagoelako horren gai-nean. Zaila da esplikatzen dantzaren bitar-tez nola kontatu daitekeen hain gauza kru-dela, baina nik uste dut lortu dugula. Norma-lean ez ditugu horrelako gai gogorrak jorra-tzen gure ikuskizunetan, zaila delako, bainahau egiteko beharra sentitzen genuen.- Zer aurkituko du Coliseora zuen ikuski-zuna ikustera doanak?

Gernikako bonbardaketan gertatu zenakontatuko dugu. Lehenik, bonbardaketabaino lehenago herria nolakoa zen azaldu-ko dugu. Euskal Herriko herri gehienen mo-dukoa zen, girotsua, alaia; gainera, astele-hena zen, azoka eguna, eta pentsa nolakogiroa egongo zen. Bikoteen eta jendearenarteko harremanak kontatzen ditugu, adibi-dez. Gero, bonbardaketaren momenturairisten gara, alemanak datozen momentura,

bonbak, eta abar. Ostean, herria nola ber-pizten den ikusiko dugu, herria bizi dela era-kutsiz. Nola moldatuko garen istorioa konta-tzeko? Hilerri batean kokatzen gara leheniketa bonbardaketan hil zirenek han gertatu-takoa kontatuko dute.- Lehen aldia izango da Eibarren ʻGerni-kaʼ eskainiko duzuena, baina entseguakbai egin dituzue hemen.

Euskadiko Gazte Orkestrak (EGO) hez-kuntza esparruan gabonetan egiten duenegonaldia aprobetxatuz, iaz eurekin entsaia-tzen egon ginen. Gabonetako programa zu-zeneko musikarekin egiteko asmoa geneu-

kan, eta horregatik. Ondoren,pentsatu genuen ʻGernikaʼamaituta zegoela, baina Argen-tina eta Uruguain bira egitekoproposamena jaso genuen.Oso ondo egon zen. Aurten,bonbardaketen 75. urteurrenadela-eta, 3 saio egingo ditugu.Ikuskizun polita da, sentimen-duak azalera ateratzen dituena.Modu minimalistan dago egina,ia ez du atrezzorik, zuria etabeltza dira kolore nagusiak etaPicassoren Gernika koadroare-kin jolasten dugu.- Argentina eta Uruguainegon zinetela aipatu duzu.Nolakoa izan zen esperien-tzia?

Egia esan, ʻflipatu ̓ egin ge-nuen. Demaseko arrakasta

izan zuen ikuskizunak. Lehenengo saioaNecoechean egin genuen. Han ArgentinakoDantzarien Eguna ospatzen zen eta jendeugari batu zen. Negarrez amaitu genuen.Rosarion ere arrakasta izan genuen. Hangogiroa ez zen hain euskalduna, baina harreraoso ona izan zuen ikuskizunak. Montevide-on ere egon ginen eta antzokia bete eginzen. Benetan, ez genuen espero.- Eibarkoa izango da ʻGernikaʼ-ren azkensaioa?

Ez, urrian Basaurin ere egongo gara etagehiago irtetzen badira, aurrera. ʻGernikaʼ-kez dauka amaiera datarik, historian gertatu-takoa delako, gure oroitzapenean dagoela-ko, zerbait tristea izanik beti ikusi ahal izan-go delako.- ʻGernika ̓izenburua darama saioak, bai-na Eibar edo Durango izan liteke?

Bai. Gernikan gertatutakoa da munduanpropaganda gehien jaso duena, baina Ei-bar edo Durango titulua izan zezakeen. Ei-barren familia daukat eta bonbardaketarenkontuaren inguruan eurekin berba egindut. Ez nuen pentsatzen hainbesteraino-koa izan zenik Eibarren gertatutakoa. De-masa izan zen. Zentzu horretan, pertsonal-ki gogo handia ematen dit Eibarren aritze-ak. Istorioa kontatzea nahi dut, ʻGernikaʼEibarren plazaratu, baina jendearen harre-ra nolakoa den ere ikusi nahi dut. 11 urtedira Eibarren aritzen ez naizena. Azken al-dian hezkuntza esperruan egon nintzeneta lehen aldia da Coliseoan arituko naize-na. Berezia izango da.

27ELKARHIZKETA

““AArrggeenntt iinnaann nneeggaarrrreezz

aammaaiittuu ggeennuueenn

ssaaiiooaa””

EDU MURUAMENDIARAZ

Dantzaren bidez mina, tristura,atsekabea, ezintasuna… ekarrikodu Aukeran dantza konpainiakColiseora. ‘Gernika’ ikuskizunaeskainiko dute bihar 23.00etaneta bizkaiako herrian 1937an jasandako bondardaketa da islatuko dena. Eibarrekin loturaestua duen Edu Muruamendiarazda ssaaiiooaarreenn zzuuzzeennddaarrii eettaa kkoorreeooggrraaffooaa.

Page 28: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

KULTURA28

- Nondik nora doa aurkeztu-ko duzun ʻLucía la maga ̓an-tzezlana?

Umeendako saio musikalada. Tirano batek bere hiria go-bernatzen du eta dena artifizia-la da, ezin da amestu… Iratxobatzuek Lucía magoari deitzendiote berriz amesteko, gauzakerreal bihurtzeko, sua berrizexistitzeko, ilargia bueltatzeko,eta abar. Mezu positiboa daigorri nahi dena, bai maila eko-logikoan, baita ilusioari dago-kionez. “Ilusioa badago, kon-ponbidea dago” esaldia askoerrepikatzen da. Galtzen ari di-ren baloreak berreskuratzeada nahia. Asko gustatzen zaitantzezlana, baita ikusle mo-duan ere.- Zein da zure papera?

Paper bi ditut: iiratxoetarikobat naiz eta baita ilargia ere.Azken hau, sua eta haizea be-zala, tiranoak gobernatutakohiri horren kartzelan dago. Ge-ro Lucia magoa dator eta askegeratzen dira.- Nola sentitzen zara publikogaztearen aurrean?

Oso gogorra da, publiko zo-rrotza delako. Gustatzen zaieedo ez zaie gustatzen, erdizkaibili barik. Hasieratik ilusio aur-pegiarekin engantxatuta ikus-ten dituzu edo, aspertzen badi-ra, jolasten hasten dira. Gusto-

koa da gaiztoa irtetzean “eee-ez!” oihukatzen dutela entzu-tea: ikuskizunean parte har-tzen dute. Saioa amaitzeaneurekin egoten gara eta osoemozionatuta etortzen dira gu-rekin argazkiak ateratzera…Oso polita da.- Madrilgo konpainia batenada ikuskizuna, baina zu ei-bartarra zara.

Narruzko Zezenen egonnaiz bizitza osoan!- Zerk eraman zintuen Madri-lera?

Urte asko neramatzan Na-rruzko Zezenen. Euskal He-rrian lanerako aukera gutxiagodago antzerki munduan etaantzerkigintza ikastera etorrinintzen Madrilera. Hainbatkonpainiekin lan egin ondoren,gure konpainia sortzea erabakigenuen, irtenbide moduan.Orain dela urtebetera arte na-gusiendako antzerkiak egitengenituen bakarrik..- Berezia da zuretzat Eiba-rren ajardutea?

Eibarren aritu izan naiz hain-bat alditan eta berezia da, bai-na baita urduritasuna eta eran-tzunkizuna. Etxean jarduteakerantzunkizun kutsua dauka.Era berean, zure hurbileko jen-dearen laguntza daukazu, bai-na eurei gustatzea da nahi du-dana.

Berbetan mintzapraktika egitasmoko hainbat lagun Donostianizan ziren joan den zapatuan. Eguraldi goibelari aurre eginez, Ei-bartik trenez joan eta gero, katamaranean ibili ziren Donostiako ba-dia inguruan. Alde Zaharrean ere paseatzeko aukera izan zutenBoulevard-ean bazkaldu aurretik. Bapo bazkaldu eta gero, taldekobatzuk erakusketa bat ikusteko aprobetxatu zuten eta beste ba-tzuk, berriz, bueltatxo bat eman zuten Eibarrera itzuli aurretik. Eus-karaz berba egin, lagun berriak ezagutu eta ondo pasatzeko auke-ra izan zuen euskaldunez eta euskaldun berriz osatutako taldeak.

Berbalagunak Donostian

AAsstteebbeettee ddaarraammaa mmaarrttxxaann EEsskkoollaarrtteekkoo AAnnttzzeerrkkii JJaarrdduunnaallddiiaakk eettaa hhuurrrreennggoo iikkuusskkiizzuunn pprrooffeessiioonnaallaa aasstteelleehheenneeaann eegg iinnggoo ddaa 1155..0000eettaann HHeezzkkuunnttzzaa EEssppaarrrruuaann.. MMaaddrriillggoo MMaanntteenn NNiiddiittoosseenn eesskkuuttiikk ’’LLuucciiaa llaa mmaaggaa’’ eeggoonnggoo ddaa iikkuussggaaii eettaa aakkttoorreeeenn aarrtteeaann eeiibbaarrttaarr bbaatt eeggoonnggoo ddaa:: NNeerreeaa GGoommeezz..

“Umeena oso publiko zorrotza da”

Lehenengo saiakera euriarengatik bertan behera laga ostean,barixakuan saio bikoitzean eskaini zuten Itxaropena, EibarkoBonbardaketaren 75. Urteurrena gogoratzeko programazioarentestuinguruan. Herririk herri erakusten diharduten ikus-entzunez-koari laguntzen dantzariak eta Sostoa abesbatzako kideek jardunzuten eta lanak oso harrera ona izan zuen.

NEREA GOMEZ, aktorea:

Gaur Juan Antonio Urbeltz eta Argia dantzari taldearen Axeri-Boda ikuskizuna eskainiko da Gernikan, Lizeo Antzokian etabeste batzuetan bezala han izango dira Kezka dantza taldeko dan-tzariak, Argia, Duguna eta Haritz taldeetako dantzariekin batera.

“Axeri-boda” Gernikan

Itxaropena Untzagara ailegatu zen

LEIRE ITURBE

Page 29: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

29

ORAIN EGUN BATZUK IRE-NE SACEDA EIBARTARRAETB1-EKO KANTUAN SAIO-AN IKUSTEKO AUKERA izangenuen eta zapatu honetan ereeibartarrak izango dira kantu-lehiaketan parte hartzen, orain-goan taldeka. Elena Martinekzuzentzen duen Eibarko KoruGaztea bihar 21.45etatik aurre-ra emango duten saioan abes-ten izango da, abesti bi eskain-tzen: Xabier Leteren "Habane-ra" eta Tina Turnerrek abestenzuen "Proud Mary". Bestalde,gaur 22.45etatik aurrera kon-tzertua eskaintzen egongo diraElgoibarren C.D. Debabarre-

nak antolatutako saioan. Izanere, Elgoibarko foball-areto tal-deak asteburu osorako egita-

raua prestatu du gaur hasi etadomeka bitartean, Maalakoplazan.

Eibarko Koru Gaztea Kantuan saioan izango da bihar KULTURA

laburrakEESSTTHHEERR GGAALLAARRZZAARREENNEERRAAKKUUSSKKEETTAAErmuko Gaztela-Mantxa KulturAstearen 36. edizioa gaurabiatuko da, Esther Galarzaartista eibartarraren akuarelaerakusketa inauguratzearekinbatera. Ekainaren 2ra arteLobianon ikusgai izango denerakusketa gaur 19.30etanzabalduko dute.

BBAANNDDAA EETTAA TTXXIISSTTUULLAARRIIAAKKEELLKKAARRRREEKKIINNDomekan 12.30etan hasiko daColiseoan Cielito MusikaBandak eta Usartza TxistulariTaldeak elkarrekin eskainikoduten kontzertua. CarlosSánchez-Barbak eta JoseMiguel Laskurainek zuzendukoduten emanaldian honakoakeskainiko dituzte: "Antzinekominuetoa" (L. Aranburu), "Erritxikiko jaiak" (Arroitajauregi),"Goizeko izarra" (Gurrutxaga),"Lezea zortzikoa" (K.M Pinedo),"Idiarena" (J.M. Altuna),"Homenaje a Laskurain"(A. Ibarondo), "Txori kantak"(B. Laskurain), "Gora Uzkudun"(F. de Beobide) eta "Txikia"(J.M Gurrutxaga).

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAAAurtengo jaietan egingo direndanborradetan parte hartunahi dutenentzat entseguakaurreko astean hasi zirenAmañako herri ikastetxean.Astero eguenetan izango dira,umeena 19.00etan etanagusiena, berriz, 20.00etan.Aurten nagusien danborradak20 urte beteko ditu.

IINNGGEELLEESS UUDDAALLEEKKUUAAKKUrtero legez, 6-12 urtebitarteko Kutxako GaztetxoenElkarteko bazkidentzat"Ezagutu zure hiria ingelesez"eskainiko du Link Idiomas-ekuztailean, 2tik 30era(09.30etatik 13.30etara).Matrikulak 280 euro balio dueta izen-ematea maiatzaren30era arte egongo da zabalik.Informazio gehiagorakowww.kutxasocial.net helbiderajo daiteke edo 902540040telefono zenbakira deitu.

EGUAZTEN GOIZEAN BANATU ZIZKIETENSARIAK IPURTERRE IPUIN LEHIAKETAKOIRABAZLEEI, Hezkuntza Esparruko aretoan.…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako ipuinlehiaketako irabazleak Joel Sierra (San Andres),

Ariane Garia Garcia (Aldatze), Beñat Laskurain(San Andres), Lorea Legarreta (Aldatze), AlaitzGarate (Iturburu), Gorka Ordoño (Aldatze), AnderAvila (La Salle Azitain), Lucia Irigoien (Aldatze)eta Jone Olabarri (Mogel Isasi) izan dira. Irabaz-leez gain, ekitaldira joandako guztiak pozarren ir-ten ziren ekitalditik, Tor magoak eskainitako ikus-kizunarekin primeran pasatu zuten eta.

Ipurterre sariak banatu dira

Xabier Leteren eta Tina Turner-en abestiak interperetatuko dituzte biharko saioan.

GAUR 18.30-ETAN TXUPINAZO ETA SUZIRIE-KIN ABIATUKO DIRA ABONTZAKO ITTURRI-XAK ANTOLATUTAKO JAIAK. Ohikoari jarraitu-ta, umeentzat pentsatutako ikuskizunarekin ekin-go diote egitarauari: 19.00etatik aurrera Patxineta Potxin pailazoek "Ohitura onak" (euskaraz)eskainiko dizkiete gerturatzen diren ume guztiei.Ondoren, DJ Xaibor, 4. ardo-dastatzeak eta 4. pa-tata-tortila txapelketak osatuko dituzte gaurkoak.

Bihar, berriz, egun osoan izango da zer egin11.00etatik aurrera: buruhaundiak, umeendakojolasak, txistorra-jana, txikiteoa, ardo-dastatzetxapelketa, 400 lagunendako paella, toka etaigel-toka txapelketa, karaokea, txokolate-jana,Gorriti eta bere abereak, Lisker taldea eta errete-gi erraldoia antolatu dituzte (ordutegia agendan,32. orrialdean). Eta domekan, jaiei agur esateko,

lora-eskaintza eta Goruntz abesbatzaren parte-hartzea izango dituen auzoko hildakoen oroime-nezko meza ospatuko da San Pio X.a elizan.

Gastronomia eta musika Abontzako jaietan

Patxin eta Potxin pailazoen emanaldia izango da jaietan.

Page 30: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

30

AURREKO ASTEBURUANSOUTHAMPTON-EN (INGA-LATERRA) EKITALDI HUNKI-GARRIAN PARTE HARTZE-KO aukera izan du Kezka dan-tza taldeak, Basque Children of37'UK elkarteak antolatuta, ge-rrako umeak Ingalaterrara bi-dali zituzteneko 75. urteurrena-ren ospakizunean. Ekitaldianparte hartu zuten lagunei harre-ra eginez, txistua, trikitixa etapanderoarekin ongi etorriaemanez ekin zioten egunariKezkako dantzariek eta ekital-

dian bertan dantza saio laburraeskaini zuten. Arratsaldean,berriz, emanaldi nagusia eskai-ni zuten Southampton-eko Uni-bertsitateko Lecture aretoan.

Gerrako umeen historiarekintxundituta hasi zen Kezka etaBasque Children-en arteko ha-rremana orain urte batzuk. 70.urteurreneko ekitaldian Kezka-ko lau dantzari eta ElgoibarkoUdalaren Txistulari taldeko bitxistulari Southamptonen izanziren. Baina Kezkatik adierazidutenez, "Kezkako dantzari ohi

batek, Nerea Mendikutek, lotuzituen erabat talde biak. Lon-dresen bizi zela, kasualitatezelkartu zen gerrako umeen el-karteko kideekin, eta harreman

handia egin zuen Jose MariaMartinez Coque gerrako umea-rekin, 70. urteurreneko ekital-dien antolaketan burubelarrisartuz".

Kezka dantza taldea Southampton-en

Bertsolaritza ikastaro irekia

KULTURA

AS BURGAS GALIZIAKO ETXEAK ANTOLATUTAKO XXIX. DIADAS LETRAS GALEGAS JAIEK ederto girotu zuten aurreko aste-buru osoa Urkizu aldean. Urteroko martxari jarraituta, Galiziakogastronomia, musika eta dantza izan ziren protagonista nagusiaketa antolatutako ekitaldiek jende mordoa erakarri zuten. Bestalde,jaien egitarauaren barruan hilaren 6an jokatzekoa zen foball txa-pelketa bertan behera laga behar izan zuten antolatzaileek eta par-tiduak bihar jokatuko dira, Ipuruako anexoan 12.00etatik 14.00eta-ra. Foball-7 modalidadeko lau taldek jardungo dute, denak denenkontra: Eibar K.E, Eibarko Galiziako Etxea, Iruñeako C.D. Teresia-no eta C.D. Allariz.

Asteburu betea Galiziako jaiekin

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAK MAR-TXAN DUEN ARGAZKILARITZA MAIATZEAN programazioari ja-rraituta, zapatu goizean argazki estudioa egon zen martxan Untza-gan: nahi izan zuten guztiek bertan estudio-argazkia atera eta etxe-ra musutruk eramateko aukera izan zuten eta, horrez gain, Untza-gako zuhaitzetatik Deporreko argazkilarien lanak zintzilizka ipini zi-tuzten. Asteburu honetan ere jarraipena izango du egitarauak, gaurarratsaldean, 19.00etatik aurrera Jose Benito Ruizek natura argaz-kilaritzaren inguruan emango duen hitzaldiarekin eta bihar egunosoan eskainiko duen tailerrarekin. Programako azken jarduera hi-laren 27an, datorren zapatuan egingo den Argazki Rallya izango da.

Untzaga argazki estudioa bilakatu zen zapatuan

Talde bat baino gehiago izan zen urteroko galiziarren jaia girotzen. / LEIRE ITURBE

EGUAZTENEAN AURKEZTU DITUZTE AURTEN 40 URTE BETETZEN DITUZ-TEN UEUren Udako ikastaroak eta izena emateko epea zabalik dago. UEUk ego-era ekonomiko zailari aurre egin behar dion arren, azken urteetako ikastaro kopu-ru handiena, 40 ikastarok osatutako eskaintza antolatu du, "bere lanaren beha-rrezkotasuna azpimarratu eta ahalik eta matrikula gehien lortzeko" asmoarekin.Ikastaroetatik 22 Eibarren (ekainaren 26tik 29ra eta uztailaren 9tik 13ra), Markes-kua jauregian emango dira, 8 Baionan (uztailaren 4tik 6ra) eta 10 Iruñean (uztai-laren 16tik 18ra). Ikastaro guztiei buruzko informazio guztia www.ueu.org helbide-an aurki dezakezue eta matrikula ere bertan bete daiteke.

Udako ikastaroetarako matrikulazioa zabalik HANKAMOTXAK BERTSOESKOLAK ANTOLATUTA,Iparraldean bertso eskolakematen urteetan jardundakoaden Karlos Aizpuruak bertsola-ritza ikastaroa emango du da-torren asteko eguenean, hila-ren 24an, Portalean (3. solairu-ko ikastaro gelan), 19.00etanhasita. Ikastaroa interesa duenedonorentzat irekia izango da.

Page 31: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

31AGENDAllaazzttaannaakkeemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

(1 ARETOAN)18an: 22.3019an: 19.45, 22.3020an: 17.00, 20.0021ean: 20.30

(2 ARETOAN)18an: 22.3019an: 19.45, 22.3020an: 17.00, 20.0021ean: 20.30

””MMii hhiijjoo yy yyoo””Zuzendaria: PPhhiilliippppee GGuuiillllaarrdd

””SSoommbbrraass TTeenneebbrroossaass””Zuzendaria: TTiimm BBuurrttoonn

””SSaaffee””Zuzendaria: BBooaazz YYaakkiinn

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

Zorionak, HODEI, atzozazpi urte egin zenduazen-eta. Muxubat etxekuen eta, batezbe, Oihanen partez.

Zorionak, UDANE,gure sorgin txikixak biurte egiñak dittu-eta.Famelixa guztiarenpartez.

Zorionak, PAULE,gaur bost urte egittendozuz-eta. Pa potoluagure printzesarentzatfamelixa guztiarenpartez.

(ANTZOKIAN)18an: 22.3020an: 20.0021ean: 20.30

HHIILLDDAAKKOOAAKK- Jose Mª Askasibar Lauzirika. 91 urte. 2012-V-6.- Adoradina Ferreras Morán. 84 urte. 2012-V-9.- Jone Bustinza Alberdi. 10 hilabete. 2012-V-10.- Ane Areta Lizarralde. 82 urte. 2012-V-10.- Jose Okamika Clementi. 85 urte. 2012-V-10.- Igor Vila Canales. 27 urte. 2012-V-11.- Angel Mª Arregi Cano. 51 urte. 2012-V-11.- Mª Luisa Zubizarreta Ostolaza. 89 urte. 2012-V-11.- Enrique Bolunburu Garate. 50 urte. 2012-V-13.- Enrique Elustondo Bergara. 67 urte. 2012-V-13.- Paula Ugarteburu Iriondo. 97 urte. 2012-V-14.

””OOttrraa ppeellííccuullaa ddee hhuueevvooss......””Zuzendaria: GGaabbrriieell RRiivvaa

(ANTZOKIAN)20an: 17.00

Zorionak, GORKA,astelehenian zortziurte beteko dozuz-eta.Famelixa guztiarenpartez.

Zorionak, MARIA,bixar zortzi urteegingo dozuz-eta.Muxu haundi bataitatxo eta famelixarenpartez.

Zorionak, OLATZ,gure sorgiñ haundixakatzo zortzi urte eginzittuan-eta. Famelixaguztiaren partez.

Zorionak, MAIALEN,aurreko domekan hiruurte egin zenduazen-eta. Maite zaittugunguztion partetikzorionak polittori!

Zorionak, SUGAR,honezkero gure pototokurtetxua bete dau-eta.Muxu haundi batfamelixaren eta, batezbe, Beñaten partez.

Zorionak, KEPA TelleriaSarasketa, gaur urtetxobat betetzen dozu-eta.Muxu erraldoiafamelixa guztiarenpartez.

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK- Itsaso Núñez Pérez. 2012-V-5.- Amina Aiche Tnibar. 2012-V-6.- Unai Agudo Gutiérrez. 2012-V-9.- Vega Garzón Blanco. 2012-V-11.- Ekhi Castrillo Isasi. 2012-V-12.

ENARAk, gure etxeko poxpoliñak,urtetxua egiñ eban hillaren 22xan.Eta ensaiuak egitten dihardu kandela amatatzeko!! Muxu haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, KATTALIN,haraiñegun bost urteegin zenduazelako.Patxo haundi bataitatxo, amatxo,Xabier eta etxekoguztien partez.

Zorionak, GORKA,hillaren 15ian bost urte egin zenduazen-eta. Muxu haundi batfamelixaren partez.

Zorionak, TELMA,domekan zurelehelengo urtetxuaegingo dozu-eta.Famelixa guztiarenpartez.

Zorionak, AIORAGoitandia, asteleheniansei urte egingo dozuz-eta. Etxekuen partez.

Page 32: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

AGENDA32

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 18MMUUSSEEOOEENNNNAAZZIIOOAARRTTEE EEGGUUNNAA1166..0000//2200..0000..--Sarrera doan eta MuseoarenArima, normalean ikustenez diren museoaren txokoakezagutzeko aukera.Armagintzaren Museoan(Portalean, 5. pisuan).

IINNDDIIAANNOOKKUUAAGGAAZZTTEELLEEKKUUAA1166..3300..-- Fruitu-irabiatuentailerra. IndianokuaGaztelekuan.

MMOODDAA DDEESSFFIILLEEAA1188..0000..-- Udaberri-udakonesken bilduma aurkeztekodesfilea. El CorteInglés-ean.

AABBOONNTTZZAAKKOO JJAAIIAAKK1188..3300..-- Txupinazoaeta suziriak.1199..0000..-- "Ohitura onak"Patxin eta Potxin-enikuskizuna euskaraz.2200..0000..-- DJ Xaibor.2211..0000..-- Jai gastronomikoa.4. Ardo-dastatzea eta4. Patata-tortila txapelketa.Abontzan.

SSAANNJJUUAANNAAKKPPRREESSTTAATTZZEENN1199..0000..-- Sanjuanetarakojarduerak prestatzeko bilerairekia, JaixakHerrixakHerrixandako elkarteakdeituta. Montekasino parekoparkean.

AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAAMMAAIIAATTZZEEAANN1199..0000..-- "Konposizioariburuzko hizketak" (hitzaldia),Jose Benito Ruizen eskutik.Portalean.

AARRIIEESSBehin baino gehiagotan esatendiozu zure buruari bizitza gehiagobizi beharko zenuela. Ba horiegingo duzu hemendik aurrera.

TTAAUURRUUSSUda ate-joka daukagu eta oraindikerropa ilunez beteta daukazuarmairua. Emaiozu beste kolorebat! Baztertu tristeziak, arren!

GGEEMMIINNIIEz begiratu gehiegi etorkizuneraeta bizi ezazu unea. Azkenean,planak egiten pasako duzu bizitzabestela. Eta ez zara ohartuko.

CCAANNCCEERRUmekeria batengatik hasarretu etaegunetan ez duzu pertsona horrekinberba egingo. Gero, hori bai, berrizadiskidetzea oso polita izango da.

LLEEOOBuruan dituzun kontuak argitzekoordua heldu da. Hartu zuretakoune baketsua eta ondo pentsatu.Gero, zure erabakiaren berri eman.

VVIIRRGGOOEz hartu zure kargu gauza gehiegi,gero ezingo baitituzu denak burutu.Beharrezko ekintzak egin eta, ahalbaduzu, gero gerokoak.

LLIIBBRRAABizitzak beste aukera bat emangodizu, baina pazientziaz itxaronbeharko duzu. Askotan, zurenahiak ez dira bapatean betetzen.

SSCCOORRPPIIUUSSZure bizitzatik zerbait kentzekotan,zer izango litzateke? Ondopentsatu, laster galdera horrierantzun beharko diozu-eta.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSSGiro ederrean pasatuko duzuasteburua. Gehien maite duzunekinegongo zara egun hauetan eta unepolitak pasako dituzue elkarrekin.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSSDena kontrolpean duzula pentsatukoduzu, baina gauza batek eskuetatikihes egingo dizu. Ea nola moldatzenzaren arazo txiki hori konpontzeko.

AAQQUUAARRIIUUSSEgun bakoitzari bere onenaateratzen jakingo duzu. Umoreonarekin ibiliko zara eta gogohorrekin dena izango duzu alde.

PPIISSCCIISSGoizean beltza dena, arratsaldeanzuria izan daiteke. Gauzak edozeinmomentutan aldatu daitezke. Beraz,ez kezkatu gehiegi eta egin zurea.

Zapatua 19AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAAMMAAIIAATTZZEEAANN1100..0000..-- "Konposizioariburuzko hizketak" (tailerra),Jose Benito Ruizen eskutik.Portalean.

AABBOONNTTZZAAKKOO JJAAIIAAKK1111..0000..-- Suziriak.Buruhaundiak.1111..3300..-- Umeendakojolasak.1122..3300..-- Txistorra-janaeta txikiteoa.1133..0000..-- Ardo-dastatzetxapelketa.1144..3300..-- Herri-bazkaria.400 lagunendako paella.1177..0000..-- Toka eta igel-tokatxapelketa (Ipuruako jubilatuetxearen parean). Karaokeagazte eta nagusientzat.

Domeka 20AABBOONNTTZZAAKKOO JJAAIIAAKK1122..0000..-- Auzoko hildakoenoroimenezko meza, lora-eskaintza eta Goruntzabesbatza. San Pio X.aelizan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA1122..3300..-- Cielito MusikaBandaren kontzertua.Coliseoan.

1177..3300..-- Txokolate-jananagusientzat. Ipuruakojubilatuen etxean.1199..0000..-- Txapelketetakoirabazleei saria banatzea.1199..3300..-- Gorriti eta bereabereak.2211..0000..-- Berbena, Liskertaldearekin.2211..3300..-- Erretegi-erraldoia.2222..0000..-- Berbena, Liskertaldearekin. Abontzan.

GGOOAAZZEENN PPLLAAZZAARRAA1111..0000..-- Trikitilariak.1111..3300..-- Umeendakotailerra.1133..0000..-- Danak Gantxillara.1144..0000..-- Ekitaldia.1144..3300..-- Herri bazkaria.Bazkal ostean kantuaeta dantza. Edaria, txistorraeta kamisetak salgai.Eibarko Herrirak antolatuta.Untzaga plazan.

GGAANNTTXXIILLLLAARREENNEEGGUUNNAA1133..0000..-- "TantanezTantan, euskaraz blai".Urkizutik Untzagaraino.

TTIIRROO--TTXXAAPPEELLKKEETTAA1144..3300..-- Armeria EskolaMendeurrena saria tiro-txapelketa. Arrateko tirozelaian (izen-ematea bertan).

MMOODDAA DDEESSFFIILLEEAA1188..0000..-- Udaberri-udakonesken bilduma aurkeztekodesfilea. El CorteInglés-ean.

11994488--aann JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK2211..0000..-- 1948anjaiotakoen afaria. Chalchajatetxean.

11OONNBBAARRDDAAKKEETTAARREENN7755.. UURRTTEEUURRRREENNAA2233..0000..-- "Gernika, danzasobre lienzo", Aukerandantza konpainiarekin.Coliseoan.

Eguaztena 23IIKKAASSTTEENN0099..3300..-- Mendi-ibilaldia,Oiartzundik Arditurrikora.Donostiara joatekoautobusaren irteera,Ego Gainetik.

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOOAANNTTZZEERRKKIIAA1155..0000..-- "Neskak, mendiaeta beste guztiak","Lapurketa prestatzen","Nagusi berria" (Mutrikukoinstitutua). HezkuntzaEsparruan.

DDAANNBBOORRRRAADDAA1199..0000..-- Danborradarakoumeen entsegua.2200..0000..-- Helduenentsegua. Beistegi eraikinean(B. Sarasketa kalean).

Martitzena 22IIKKAASSTTEENN1100..0000..-- "Astronomia",Esteban Estebanen eskutik.Armeria Eskolan.

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOOAANNTTZZEERRKKIIAA1155..0000..-- "Sialuk hartztxikiaren bidaia" (En La LonaAntzerki Taldea, Bizkaia).Hezkuntza Esparruan.

Eguena 24IIKKAASSTTEENN1100..0000..-- "Astronomia",Esteban Estebanen eskutik.Armeria Eskolan.

AAMMAAÑÑAAKKOODDAANNBBOORRRRAADDAA1199..0000..-- Amañakodanborradarako entsegua,umeentzat. Helduenentsegua 20.00etan. Amañaherri ikastetxean.

BBEERRTTSSOOLLAARRIITTZZAA1199..0000..-- Bertsolaritzaikastaroa, KarlosAizpuruaren eskutik(interesa duen edonorentzatirekia), Hankamotxak bertsoeskolak antolatuta.Portalean (3. solairuko ikas-taro gelan).

IIKKAASSTTEENN1199..3300..-- KaleetanKantuz-ekoen entsegua.San Andres elizakolokaletan.

BBOONNBBAARRDDAAKKEETTAARREENN7755.. UURRTTEEUURRRREENNAA2200..3300..-- "Balada deperdedores", Teatro Interiortaldearen eskutik. Sarrerak5 eurotan salgai. Coliseoan.

Astelehena 21EESSKKOOLLAARRTTEEKKOOAANNTTZZEERRKKIIAA1155..0000..-- "Lucia la maga"(Manten Niditos Teatro).Hezkuntza Esparruan.

Page 33: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

...eta kitto! 12/V/18806 zkia.

eerraakkuusskkeettaakk– Maiatzaren 27ra arteJOSE BENITO RUIZen “Diálogos sobrecomposición” argazki erakusketa. Portalean.XAVIER FERRER CHUST-en “Grabarka” argazkierakusketa. Portalean.SANTOS MORENO VILLAR-en “Alma de Cuba”argazki erakusketa. Portalean.

– Maiatzaren 31ra arte31. ARGIZAIOLA LEHIAKETAko lanenerakusketa. Klub Deportiboan.DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEA.El Ambigú, Portalea taberna eta Untzagako jubilatuenean.

– Ekainaren 3ra arteJULIAN OCHOAren “Cuba” argazki erakusketa.Arrate Kultur Elkartean.

33AGENDA

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122PPeeggoorraa ..........................................................001100UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000PPoorrttaalleeaa ........................994433 7700 8844 3399UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711..................................................994433 2200 1133 2255AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegu-nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR.. La-neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR.. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--BBAARR.. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30. EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-negunak: baita 05.47 eta 06.47. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Egunero: 06.57eta-tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.

tren ordutegiak

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

ffaarrmmaazziiaakk1188,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)1199,, zzaappaattuuaaEGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)2200,, ddoommeekkaaEGUNEZ LLaass HHeerraass LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)2211,, aasstteelleehheennaaEGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)2222,, mmaarrttiittzzeennaaEGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)2233,, eegguuaazztteennaaEGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)2244,, eegguueennaaEGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)2255,, bbaarriixxaakkuuaaEGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)

44 2 8

5 9 18 5 3 4 2

1 52 1 7 8 9

7 2 17 5 3

1 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUUDDOOKKUUAA

lleehhiiaakkeettaakk– LLii ((bbuurruu--hhaauussggaarrrriiaakk))..AAppiirr iillaarr eenn 1177tt iikk aauu rrrr eerraa, umeen liburutegian(LH-ko 2. mailatik aurrerakoentzat).

Page 34: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbike-tak egiteko. Orduka. Esperientzia.Tel. 669-966611.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Baita asteburuetanere. Tel. 675-007271.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Esperientzia.Tel. 660-723780.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Esperientzia.Tel. 672-691958.– Neska euskalduna eskaintzen databernak, elkarteak eta pegorakgarbitzeko. Tel. 637-276278.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeko la-nak egiteko. Tel. 699-232823.– Emakumea eskaintzen da edo-zein lanetarako. Tel. 698-632922.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko, etxekolanetarako eta kamarera edo sukal-de-laguntzaile jarduteko. Tel. 618-444081.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Interna. Tel. 689-483646.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta pegorak garbitzeko.Tel. 679-912841.– Emakume arduratsua eskaintzenda umeak edo nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Baita gauezere. Tel. 633-150376.– Emakume arduratsua eskaintzenda umeak edo nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Baita gauezere. Tel. 671-431654.– Bikotea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta baserrikolanak egiteko. Esperientzia etaerreferentziak. Tel. 616-808319.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta baserriko lanak egite-ko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 616-808319.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak edo umeak zaintzeko eta etxe-ko lanetarako. Esperientzia etaerreferentziak. Tel. 616-808319.

– 2. eskuko Bugaboo-bee ume ka-rroa erosiko nuke. Tel. 678-045605.– Bikiendako bi kapotadun aulkiasalgai. Fishwell markakoa. 450 eu-ro. Tel. 669-346335.– Erropa lehortzeko makina salgai.Balay SP 817. 150 euro. Tel. 626-144098.– Umeak zaintzeko walkie-talkieak(Avent) salgai. Erabili gabe. 30 eu-ro. Tel. 626-144098.

6. Denetarik6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA2.1. Salgai

3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan

4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak

3. Lokalak

1.1. Salgai– Pisua salgai Eibar erdialdean (Ei-barko Txikito). Logela bi, egongela,sukaldea eta komuna. Igogailuare-kin. 150.000 euro. Tel. 672-622774.– Atikoa salgai Eibarko Ardantzakalean. 72 m2. Logela bat, egonge-la, sukaldea eta komuna. 17 m2koterraza. Berria. Hegoaldera begira.Garajea eta trasteroa aukeran.212.500 euro. Tel. 647-952677.– Pisua salgai Amañako plazoletan.2 logela, egongela, sukaldea, ko-muna eta ganbara. Dena kanporabegira. 100.000 euro. Tel. 685-728995.– Pisua salduko edo aldatuko nukeBidebarrieta kalean. Handia, kan-pora begira eta ganbararekin. Teila-tua eta fatxadak berritze prozesuan.Prezio interesgarria. Tel. 650-896485.– Pisua salgai Estaziño kalean. 81m2. Logela bi, egongela, sukalde-jangela, komun bi eta trasteroa (8m2). Igogailua. Guztiz berriztua etaaltzariekin. Tel. 660-739563.

1.2. Errentan– Oporretarako apartamentua alo-kagai Ezkaray-n. Prest 4 lagunen-tzat. Igogailua, garajea eta igerile-kua. Tel. 639-176239.– Pisua alokagai Elgetan. Ia berria.2 logela, egongela-jangela, sukaldeosotua eta bi komun. Tel. 606-083992.– Apartamentu txikia alokagai Do-nostian uztailerako. Hondartzarenondoan. 3-4 lagunentzat. 1.400 eu-ro lau aste. Tel. 675-712886.– Hiru logelako pisua behar dut Ei-barren. Tel. 652-532589.– Oporretarako pisua alokagai San-toñan. Logela bi. Inguru lasaia, hon-dartzetatik gertu. Tel. 669-980932.– Pisua alokagai Ubitxa kalean. 2logela. Igogailua eta kalefakzioa.Sartzeko moduan. Tel. 685-732596.

12/V/18 ...eta kitto!806 zkia.

5. Irakaskuntza

– Irakasle tituludunak LH eta DBH-ko klase partikularrak ematen ditu.Esperientzia eta fakturekin. Tel.636-385156.– Magisteritzan diplomatutako muti-lak LH eta DBHko klase partikula-rrak ematen ditu. Tel. 651-503971.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia alokagai Jose AntonioGisasola kalean. Tel. 943-201140eta 610-698277.– Garajea alokagai Abontzan. 2. pi-suan, garbitegiarekin. Tel. 617-736527. – Behaldea alokagai Ubitxan. 100m2. Argi-instalazioa eta komunare-kin. Tel. 617-688311. Maria. – Garajea alokagai. Tel. 617-688311. Maria.

3.2. Errentan

– Lokala salgai Ubitxan. Kaletik sa-rrera zuzena. Argi instalazioa eta ko-munarekin. Tel. 617-688311. Maria.– Lokala salgai Urkizu dorreetan.85 m2. Prezioa adosteko. Deitu13.00etik 16.00etara eta 20.00eta-tik 22.00etara. Tel. 943-201727.– Garajea salgai Asua-Errekan. Sa-rrera ona. Tel. 670-793312.

3.1. Salgai

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 646-176549.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 636-423493.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.675-607031.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 634-887814.– Emakumea eskaintzen da nagu-siak zaintzeko. Tel. 646-778839.– Mutila eskaintzen da edozein la-netarako. Gidatzeko karnetarekin.Tel. 632-798768.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeko la-nak egiteko. Tel. 632-910182.

4.1. Lan bila

– Arotza eskaintzen da. Esperien-tzia. Tel. 654-453268.– Neska euskalduna eskaintzen daumeak zaintzeko. Tel. 670-251265.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta kamarerajarduteko. Tel. 634-256471.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko etaetxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 695-144954.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Externa eta orduka. Tel. 626-068463.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko. Ex-terna eta orduka. Tel. 671-329852.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Externa eta or-duka. Tel. 646-323154.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Externa eta or-duka. Tel. 670-831279.

2. Motorra

– Roller 400S karabana salgai. Lon-jan gordetakoa eta egoera onean.4.200 euro. Tel. 679-310083.– Fiat Ducato autokarabana salgai.1994. urtekoa. 5-6 plaza. Oso ego-era onean. Guztiz ekipatuta. 15.900euro. Tel. 671-841563.– Mobilhome salgai Iratxen (Nafa-rroa). 3 logela, egongela, sukaldea,komuna, portxea eta lorategia.Ureztatze automatikoa. Oso prezioonean. Tel. 670-593605.

2.1. Salgai– Maiatzaren 4ean zilarrezko bela-rritakoa aurkitu nuen San Andresikastetxetik gertu. Tel. 943-200345.– Betaurrekoendako funda aurkitunuen hilaren 6an Arraten. Tel. 658-729228.– Musikako euskarazko liburua aur-kitu nuen Urkizu inguruan. Tel. 943-121373. Maite.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Egunero Eibartik Donostiara lane-ra joateko jende bila nabil. Eibarren07.00etatik irten eta Donostiatik(ospitaletatik) 15.00etan bueltatze-ko. Tel. 656-764762.

6.4. Bestelakoak

Page 35: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro

5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

AUTOESKOLA

ZEZENBIDE

San Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR

GIDA-BAIMENAK

ORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30

Page 36: kitto!etakitto.eus/wp-content/uploads/docs/aldizkariak/806-alea.pdf · AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk:: ... ahal dan artian nahi juek ... "BALADA DE PERDEDORES" Teatro