La reproducció animal

20
LA REPRODUCCIÓ LA REPRODUCCIÓ ANIMAL ANIMAL

Transcript of La reproducció animal

Page 1: La reproducció animal

LA REPRODUCCIÓ LA REPRODUCCIÓ ANIMALANIMAL

Page 2: La reproducció animal

La reproducció sexualLa reproducció sexual

La reproducció sexual té lloc quan es La reproducció sexual té lloc quan es forma un nou individu a partir de la forma un nou individu a partir de la fecundació d´un òvul per un fecundació d´un òvul per un espermatozoide i es forma un zigot.espermatozoide i es forma un zigot.

Page 3: La reproducció animal

Aparell reproductor Aparell reproductor animalanimal

A gairebé totes les espècies animals hi ha dos A gairebé totes les espècies animals hi ha dos tipus d´individus. tipus d´individus.

Els mascles amb l´aparell reproductor format Els mascles amb l´aparell reproductor format per testicles i conductes espermàtics.per testicles i conductes espermàtics.

Les femelles amb aparell reproductor format Les femelles amb aparell reproductor format per ovaris i conductes ovàrics.per ovaris i conductes ovàrics.

Els animals hermafrodites tenen aparell Els animals hermafrodites tenen aparell reproductor masculí i femení en el mateix reproductor masculí i femení en el mateix individu.individu.

Page 4: La reproducció animal

LA FECUNDACIÓLA FECUNDACIÓ

La fecundació d´un animal dependrà de la La fecundació d´un animal dependrà de la seva espècieseva espècie

Fecundació interna: el mascle introdueix els Fecundació interna: el mascle introdueix els espermatozoides en l´aparell reproductor de la espermatozoides en l´aparell reproductor de la femella durant la unió sexualfemella durant la unió sexual

Fecundació externa:Tan el mascle com la Fecundació externa:Tan el mascle com la famella alliberen els espermatozoides i els famella alliberen els espermatozoides i els òvuls i aquest són fecundats a l´exterior. Això òvuls i aquest són fecundats a l´exterior. Això passa a l´aigua.passa a l´aigua.

Page 5: La reproducció animal
Page 6: La reproducció animal
Page 7: La reproducció animal

Animals ovíparsAnimals ovípars

Els animals ovípars són aquells que Els animals ovípars són aquells que neixen d´un ou. En la majoria dneixen d´un ou. En la majoria d´animals el zigot es converteix en ´animals el zigot es converteix en embrió dintre de l´ou.embrió dintre de l´ou.

Ous simples: Embrió i embolcall Ous simples: Embrió i embolcall gelatinósgelatinós

Ous complexos: Embrió, clara, rovell i Ous complexos: Embrió, clara, rovell i closcaclosca

Page 8: La reproducció animal
Page 9: La reproducció animal

ANIMAL OVÍPARANIMAL OVÍPAR

Page 10: La reproducció animal
Page 11: La reproducció animal
Page 12: La reproducció animal

Animals vivíparsAnimals vivípars

En els animnals vivípars l´embrió es En els animnals vivípars l´embrió es desenvolupa dintre del cos de la mare i n´obté desenvolupa dintre del cos de la mare i n´obté aliment per créixer.aliment per créixer.

El període el qual l´embrió està dintre del cos El període el qual l´embrió està dintre del cos de la mare s´anomena gestació.de la mare s´anomena gestació.

La gestació pot durar des d´unes quantes La gestació pot durar des d´unes quantes setmanes a uns mesos . Això dependra de lsetmanes a uns mesos . Això dependra de l´espècie. ´espècie.

Les cries d´animals vivípars ja neixen Les cries d´animals vivípars ja neixen completament formades.completament formades.

Page 13: La reproducció animal
Page 14: La reproducció animal

EL DESENVOLUPAMENT EL DESENVOLUPAMENT DE LES CRIESDE LES CRIES

Denenvolupament directe: les cries sDenenvolupament directe: les cries s´assemblen als seus pares. Ja neixen ´assemblen als seus pares. Ja neixen formadesformades

Desenvolupament indirecte: Les cries Desenvolupament indirecte: Les cries passen per uns canvis per arribar a ser passen per uns canvis per arribar a ser adultes. Reben el nom de adultes. Reben el nom de METAMORFOSI.METAMORFOSI.

Larva-cuca- adultLarva-cuca- adult

Page 15: La reproducció animal

METAMORFOSIMETAMORFOSI

Page 16: La reproducció animal

LA CURA DELES CRIESLA CURA DELES CRIES

Hi ha animals que quan neixen tenen cura de Hi ha animals que quan neixen tenen cura de les seves cries. Aquest són els mamífers, les seves cries. Aquest són els mamífers, alguns ocells, alguns rèptils…alguns ocells, alguns rèptils…

Hi ha animals que quan neixen no tenen cura Hi ha animals que quan neixen no tenen cura de les seves cries. Aquests són els peixos, de les seves cries. Aquests són els peixos, alguns amfibisalguns amfibis……

Page 17: La reproducció animal
Page 18: La reproducció animal
Page 19: La reproducció animal

LA REPRODUCCIÓ LA REPRODUCCIÓ ASEXUALASEXUAL

En la reproducció asexual no hi En la reproducció asexual no hi intervenen dos éssers de la mateixa intervenen dos éssers de la mateixa espècie, sinó només un.espècie, sinó només un.

Exemples de reproducció asexual:Exemples de reproducció asexual:

La gemmacióLa gemmació L´escissióL´escissió

Page 20: La reproducció animal

L´ESCISSIÓ DE LL´ESCISSIÓ DE L´ESTRELLA DE MAR´ESTRELLA DE MAR