Ÿ&&lrŸ&& - Indore Paraspar...Ÿ&&lrŸ&& - Indore Paraspar ... Ÿ

of 32 /32

Embed Size (px)

Transcript of Ÿ&&lrŸ&& - Indore Paraspar...Ÿ&&lrŸ&& - Indore Paraspar ... Ÿ

 • Ÿ&&lrŸ&&

  B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS >, BÝXm¡an§OrH¥$V H$m`m©b`…“nañna ghH$ma ^dZ” 3/1, gmCW VwH$moJ§O BÝXm¡a(_.à.)452 001

  (_.à. ghH$mar g{_{V`m± A{Y{Z`_ 1960 H$o AÝVJ©V n§OrH¥$V)(n§Or`Z H«$_m§H$ 38 {X. 16 _mM© 1917)

  Ÿ&& gyMZm &&

  ~±H$oÀ`m g^mgXm§Mr 111 dr gmYmaU g^m e{Zdma, {XZm§H$ 26/09/2020 amoOr gH$mir 10.00 dmOVm ghH$ma gXZ,221, [QiH$nW,> BÝXm¡a `oWo nwT>rb H$m_mgmR>r hmooB©b . Var g^mgXm§Zr doioda `oÊ`mMo H$amdo. JUny{V©À`m A^mdr nmoQ> {Z`_ H«$.(23)à_mUoo H$m`©dmhr hmoB©b.

  Ÿ&& {df` gyMrŸ&&

  dÝXoo_mVa_² .01. dm{f©H$ à{VdoXZ d {X. 31.03.2020 AIoa {dËVr` nÌHo$ _§Oya H$aUo.02. df© 2019-20 Mo Am{W©H$ {ddaU, Z\$m g_m`moOZ da {dMma H$aUo.03. df© 2021-22 Mo A§XmO nÌH$ (~OoQ) AZw_moXZmW© .04. H$O© ì`mO Ed§ XÊS> ì`mOmV gyQ> XodwZ g_m`mo{OV ImË`m§g nwîQ>r XoUo.05. ~¢Ho$V df© 2019-20 Mo CËnÞ j_Vm Zgbobo H$O© (EZ.nr.E.)d {~Z dgwb ì`mO _m{hVrñVd.06. df© 2020-21 À`m d¡Ym{ZH$ A§Ho$jU gmR>r d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ Mr {Z`wpŠV H$aUo.07. ^maVr` [aOd© ~¢Ho$À`m [ZX}emZwgma ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Mo JR>Z H$aÊ`m H$arVm nmoQ> {Z`_ H«$. 35(16) _Yo g§emoYZ d

  ZdrZ nmoQ> {Z`_ 35(30) OmoS>Uo [ñdH¥${VñVd.08. nwT>rb dfm©Mo H$m`©H«$_ d AÝ` gyMZm.09. AÜ`jm§Mo AZw_{VZo àñVwV hmoUmè`m BVa {df`m§da {dMma H$aU|.

  {XZm§H$ 26/09/2020 amoOr g ô Mo H$m`© nyU©© Z Pmë`mg AÜ`j `m§À`m AZw_[VZo g^m ñW{JV H$éZ Vo R>adVrb Ë`m-Ë`m{Xder d Ë`m-Ë`m doiog Vo OoWo R>adVrb VoWo g ôMo H$m_ Mmbob.

  g§MmbH$ _§S>imÀ`m AZwkoZo_w»` H$m`©nmbZ A{YH$mar

  {XZm§H$ : 08/09/2020

  {deof gyMZm :01. gmYmaU g^o g§~§Yr àíZ _w»`mb`/ emIm H$m`m©©b`mV ewH«$dma {XZm §H$ 18/09/2020 n`©ÝV H$m`m©b`rZ doimV

  XoÊ`mMr H¥$nm H$amdr.AmH$S>²̀ m g§~§Yr H$moUVr hr _m{hVr {Z{íMV {XZ§mH$ n`ªV {dMmaë`mgM {Xbr Omdy eHo$b.02. dm{f ©H$ gmYmaU g^m g§~§Yr dm{f©H$ [anm oQ > © ~ ¢H o $M o _ w»`mb`, gd© emIoV Am{U ~¢Ho $À`m d o~gmB©Q >

  www.indoreparaspar.com da CnbãY Amho.03. H¥$noZo gmYmaU g ôV `oVmZm _mñH$ YmaU H$ê$Z `mdo d gmoeb {S>ñQ>oqgJ Mo nmbZ H$amdo VgoM `oVmZm Amnbo n[aM` nÌ ~amo~a

  AmUmdo.

  1

 • Ÿ&&lrŸ&&

  B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS >, BÝXm¡an§OrH¥$V H$m`m©b`…“nañna ghH$ma ^dZ” 3/1, gmCW VwH$moJ§O BÝXm¡a(_.à.)452 001

  (_.à. ghH$mar g{_{V`m± A{Y{Z`_ 1960 H$o AÝVJ©V n§OrH¥$V)(n§Or`Z H«$_m§H$ 38 {X. 16 _mM© 1917)

  Ÿ&& gyMZm &&

  ~¢H$ Ho$ gXñ`m| H$s 111 dt gmYmaU g^m e{Zdma, {XZm§H$ 26/09/2020 H$mo àmV… 10.00 ~Oo ghH$ma gXZ 221, {VbH$nW, BÝXm¡a na {ZåZ {df`m| Ho$ {dMmamW© Am`mo{OV H$s JB© h¢Ÿ& g_` na AmnH$s Cn{ñWVr àmW©Zr` h¡Ÿ& H$moa_ Ho$ A^md _| Cn{d{Y H«$(23) Ho$ AZwgma H$madmB© H$s OmdoJrŸ&

  Ÿ&& {df` gyMr &&dÝXoo_mVa_² .

  01. dm{f©H$ à{VdoXZ Ed§ {X.31.03.2020 Ho$ A§V VH$ H$m {dpËV` {ddaU nÌH$ ñdrH¥$V H$aZmŸ &02. df© 2019-20 H$m Am{W©H$ {ddaU, bm^ Ho$ g_m`moOZ na {dMma H$aZmŸ&03. df© 2021-22 H$m AZw_m{ZV Am`-ì`` nÌH$ (~OoQ)> pñdH¥$V H$aZmŸ&04. H$O© ã`mO Ed§ XÊS> ã`mO _| Ny>Q> XoH$a g_m`mo{OV ImVmo H$mo nwîQ>r XoZm &05. df© 2019-20 H$s J¡a {Zînm{XV Am°pñV`m° (EZ.nr.E.) Ed§ {~Z dgwb ã`mO H$s pñW{V H$s OmZH$mar hoVw Ÿ&06. df© 2020-21 Ho$ d¡Ym{ZH$ A§Ho$jU hoVw d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ H$s {Z ẁpŠV H$aZm &07. ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ [ZX}emZwgma ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ JR>Z Ho$ {b ò Cn{dYr H«$. 35(16) _| g§emoYZ d ZdrZ Cn{d{Y

  H«$. 35(30) OmoS>Zo hoVw pñdH¥${V àXmZ H$aZm &08. AmJm_r df© Ho$ H$m ©̀H«$_ Ed§ AÝ` gyMZm Ÿ&09. AÜ`j _hmoX` H$s AZw_{V go àñVwV hmoZo dmbo AÝ` {df`m| na {dMma H$aZmŸ&

  {XZm§H$ 26/09/2020 H$mo g^m H$m H$m ©̀ nyam Z hmoZo H$s pñW{V _| AÜ`j _hmoX` H$s AZw_{V go g^m ñW{JV H$s OmH$ado O¡gm ^r V` H$a| Cg {XZ VWm Cg g_` na do Ohm {ZYm©[aV H$aoJo Cg ñWmZ na g^m H$s H$m ©̀dmhr H$s OmdoJrŸ&

  g§MmbH$ _§S>i H$s Amkm go_w»` H$m`©nmbZ A{YH$mar

  {XZm§H$ : 08/09/2020

  {deof gyMZm :01. gmYmaU g^m g§~§Yr àíZ _w»`mb`/emIm H$m`m©b` _o§ ewH«$dma {XZm§H$ 18/09/2020 VH$ H$m`m©b`rZ g_` _| XoZo

  H$m H$îQ> H$a|Ÿ& H$moB© ^r gm§p»`H$s` OmZH$mar {Z`V {XZ§mH$ VH$ nyN>Zo na hr Xr Om gHo$Jr &02. dm{f ©H$ gmYmaU g^m h oVw dm{f ©H$ [anm oQ> © ~¢H$ H o $ _ w»`mb`, g_ñV emImAmo § VWm ~¢H$ H$s d o~gmB ©Q >

  www.indoreparaspar.com na CnbãY h¡ &03. H¥$n`m gmYmaU g^m _| CnpñWV hmoZo hoVw _mñH$ YmaU H$aHo$ Ed§ gmoeb {S>ñQ>oqgJ H$m nmbZ H$ao gmW hr AnZo n[aM` nÌ

  gmW _| bmdo Ÿ&

  2

 • Ÿ&&lrŸ&&

  B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS>, BÝXm¡an§OrH¥$V H$m`m©b`…“nañna ghH$ma ^dZ” 3/1, gmCW VwH$moJ§O BÝXm¡a(_.à.)452 001

  (_.à. ghH$mar g{_{V`m± A{Y{Z`_ 1960 H$o AÝVJ©V n§OrH¥$V)

  AmXaUr` gXñ` ^mB ©-~hZm|,

  Amn gXñ`m| Ho$ g_j ~¢H$ H$m df© 2019-2020 H$m dm{f©H$à{VdoXZ AmnHo$ g_j àñVwV H$aVo hþEo g§MmbH$ _§S>b H$mo AË §̀V

  hf© hmo ahm h¡Ÿ& àñVwV dm{f©H$ à{VdoXZ d A§Ho${jV VwbZ nÌ

  {XZm§H$ 01.04.2019 go 31.03.2020 VH$ H$m h¡Ÿ&01.g§MmbH$ _§S>b H o$ H$m`© :

  H$. d¥ËVm§V df© {XZm§H$ 01.04.2019 go 31.03.2020 VH$g§MmbH$ _§S>b H$s 15 g^mE| hþB© BZ g^mAm| _| 211

  àñVmd nm[aV hþdo Ÿ&

  I. d¥ËVm§V df© {XZm§H$ 01.04.2019 go 31.03.2020 VH$H$m ©̀H$mar g{_{V H$s 61 ~¡R>Ho$ hþB© BZ ~¡R>H$mo _| 747

  àñVmd nm[aV [H$ ò J ò Ÿ&J. gXñ`:

  {XZm§H$ 31.03.2020 VH$ Hw$b {Z`{_V A§eYmar gXñ`13508 Ed§ 1257 Zm__mÌ gXñ` h¡Ÿ& Bg àH$ma Hw$b

  14765 gXñ` h¢Ÿ&

  02.Am{W©H$ {ddaUH $ A§eny§Or:-

  à{Vdo{XV df© _| ~¢H$ H$s A§e ny§Or _| ê$n ò 0.89 bmI H$sH$_r hmoH$a {XZm§H$ 31.03.2020 H$mo Hw$b A§e ny§Or ê$n òo

  610.68 bmI h¢Ÿ&

  I {Z{Y`m ±:~¢H$ H$m a{jV H$mof ê$n ò .658.12 bmI h¡ & Sy>§~V d g§{X½Y G$U

  {ZdmaU {ZYr ê$. 992.48 d AÝ` {Z{Y`m° ê$.3748.07 bmIh¢ Ÿ& Bg àH$ma Hw$b {Z{Y`m± ê$n ò 5398.67 bmI h¡& (H¥$n`m

  {ddaU n¥îR> H«$_m§H$ 10 na XoI|Ÿ&)

  H$m opìhS>- 19 àm oìhrOZ \$ma ñQ>oÊS>S> © AgoQ ²>g^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ {ZX}emZwgma H$mopìhS>-19 A§VJ©V

  ñQ>oÊS>S>© AgoQ²>g hoVw A{V[aŠV àmdYmZ ê$ 65.00 bmI{H$`m J`m h¡&

  J . A_mZV| :à{Vdo{XV df© _| ~¢H$ H$s A_mZVm| _| ê$n ò 482.52 bmI

  H$s d¥ÜXr hmoH$a {XZm§H$ 31.03.2020 H$mo Hw$b A_mZV|

  ê$n ò 19595.00 bmI h¡.

  AmXaUr` g^mgX ~ §Yw-^{JZtZm |,

  AmnUm§ gdm©§§ g_m>oa ~¢Ho$Mo df© 2019-2020 ̀ m dfm©Mo dm{f©H$d¥Îmm§V gmXa H$arV AgVm§Zm g§MmbH$ _§S>img AmZ§X hmoV

  Amho. d¥Îmm§V d {hemo~ {XZm§H$ 01.04.2019 nmgyZ

  31.03.2020 n ©̀ÝV Mo Amho.01.g§MmbH$ _§S>imMo H$m`© …

  H$. d¥ËVm§V df© {XZm§H$ 01.04.2019 Vo 31.03.2020n ª̀V g§MmbH$ _§S>imÀ`m 15 ~¡R>H$s Pmë`m d `m ~¡R>H$sV

  211 R>amd gå_V Pmbo.I. d¥ËVm§V df© {XZm§H$ 01.04.2019 Vo 31.03.2020

  n ª̀V H$m ©̀H$mar g{_{VÀ`m 61 ~¡R>H$s Pmë`m d Ë`mV

  747R>amd gå_V H$aÊ`m§V Ambo.J . g^mgX:

  {XZm§H$ 31.03.2020 AIoa nQ>mda {Z`{_V g^mgX13508 AgwZ 1257 Zm__mÌ g^mgX Amho. Ago

  EHy$U 14765 g^mgX AmhoV.

  02.gm§n{Î mH$ {ñW{VH$ . ^mJ ^m§S>db:

  AhdmbmMo dfm©V ~ ±H o$À`m ^mJ ^m §S>dbmV ê$n`o0.89.bjmMr KQ>> Pmbr AgyZ {XZm§H$ 31.03.2020

  amoOr EHy$U ^mJ ^m§S>db ê$n ò 610.68 bj Amho.

  I. {Z{Y:~§°Ho$Mr J§JmOir ê$n`o 658.12 bj Amho.VgoM ~wS>rV d

  g§e{`V H$O© {ZdmaU {ZYr ê$. 992.48 bj d AÝ` {Z{Y ê$.3748.07 bj Amho. Ago EHy$U ê$n ò 5398.67 bjmÀ`m

  {ZYr AmhoV. ({ddaU nmZ H«$_m§H$ 10 da H¥$noZo nhmdo)H$m opìhS>- 19 àm oìhrOZ \$ma ñQ>oÊS>S> © AgoQ ²>g

  ^maVr` [aOd© ~¢Ho$À`m {ZX}em à_mUo H$mopìhS>-19 À`m

  ñQ>oÊS>S>© AgoQ²>g gmR>r A{V[aŠV àmdYmZ ê$ 65.00 bmIH$aÊ`mV Ambobo Amho.

  J . R>odr :AhdmbmMo dfm©V ~±Ho$À`m R>odrV ê$n ò .482.52bjmMr

  dmT>> Pmbr AgyZ {XZmH$ 31.03.2020 amoOr EHy$U

  R>odr ê$n ò 19595.00 bj AmhoV.

  3

 • ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ {ZX}emZwgma ~¢H$ Zo A_mZVXmam |H$s g^r àH$ma H$s ê$ 5.00.bmI VH$ H$s A_mZVmoH$mo {Zjon ~r_m Am¡a àË`` Jma§Q>r {ZJ_-_w§~B© go ~r{_V{H$`m h ¡ & {Z`_mZwgma AmO VH$ H$m {à_r`_ O_mH$am`m J`m h¡ŸAm ¡a ~r_m nm °{bgr Or{dV AdñWm _| h¡Ÿ&

  K . H$m`©erb ny§Or:à{Vdo{XV df© _| ~¢H$ H$s H$m ©̀erb ny§Or _| ê$n ò 523.48bmI H$s d¥pÜX hmoH$a {XZm§H$ 31.03.2020 H$mo Hw$b H$m ©̀erbny§Or ê$n ò 26069.98 bmI h¡Ÿ&

  M . F$U {dVaU :Am{W©H$ df© {X. 01.04.2019 go 31.03.2020 VH$ ê$n ò3668.08 bmI H$m F$U ñdrH ¥$V {H$`m J`m & {X.31.03.2020 H$m Hw$b H$O© ê$ 9635.99 bm»m h¡ & àmW{_H$Vmàmá joÌ _| Hw$b H$Om} Ho$ 54.14.% H$O© {dVarV h¡&H$O© ã`mO Xa H$s {dñV¥V OmZH$mar n¥îR> 28 na Xr JB© h¡ Ÿ&O_mZVmo Ho$ {Z`_mo _| n[adV©Z H$a {ZYm ©[aV eVm} Ho$AmYma na Ag^mgX ì`pŠV`m| H$s O_mZVo ^r ñdrH$marOm ahr h¢ Ÿ&

  N > . bm^ g_m`m oOZ :-

  à{Vdo{XV df© _| ~¢H$ H$mo {dVaU `mo½` ewÜX bm^ ê$n ò 80.66bmI hþAm h¡Ÿ& bm^ {dVaU H$m {ddaU bm^-hm{Z nÌH$ _| n¥îR>H«$_m§H$ 16 na {X`m J`m h¡Ÿ& H$m o{dS> 19 Ho$ n[aàoj _|^maVr` [aOd© ~¢H$ go àmá n[anÌ H«$. DOR.B.P.BC64/2102/067/2019-20 Dtd. 17.04.2020 AZwgma g^r ~¢H$moH$m o bm^m §e H$s Km ofUm d {dVaU {H$`o OmZo hoVw am oH$bJmB© JB© h¡& AV… bm^m§e H$s OmZH$mar Zht Xr JB© h¡&

  O . d¡Ym{ZH$ A§H o$jU>:

  _Ü` àXoe ghH$mar gmogmB©Q>r A{Y{Z`_ Ho$ AZwgma A§Ho$jUH$m H$m`© MmQ>©S>© AH$m¢C§Q>|Q> go H$admZm Amdí`H$ hmoZo go df©2019-2020 H$o A§Ho$jU H$m H$m ©̀ lr_mZ Am ẁŠV _hmoX`ghH$mar g{_{V`m° ^monmb Ûmam {Z ẁŠV gr.E. _o. ìhr.Ho$.S>\$[a`m EÊS> H§$nZr BÝXm¡a Ûmam nyU© hþAm CZHo$ _yë`m§H$ZHo$ AmYma na lr_mZ g§̀ wº$ Am ẁŠV _hmoX` ghH$mar g{_{V`m±{Obm BÝXm¡a, Ûmam ~¢H$ H$m o “A” dJ© à_m[UV {H$`m OmZmAno{jV h¡&

  03.AZw_m{ZV Am`-ì`` nÌH$ (~OoQ >) :-

  _Ü` àXoe ghH$mar {dYmZ Ymam49(E\$) AZwgma df© 2021-2022 H$m g§MmbH$ _§S>b Ûmam àñVm{dV AZw_m{ZV Am`-ì``nÌH$ n¥îR> H«§$. 23 na {X`m J`m h¡, {Ogo ñdrH¥${V àXmZ H$a|Ÿ&df© 2020-2021 Ho$ ~OQ> Ho$ AZwgma hþE H$_-Á`mXm IM©~m~X g_m`moOZ {H$`m J`m h¡, {Ogo nwîQ>r XoZo H$s H¥$nm H$aoŸ&

  ^maVr` [aOd © ~ ¢H $ o À` m {ZX }e mZ wgma ~ ±H o $ Ûma oR > odrXm§amÀ`m gd © àH$ma À`m ê$n` o 5.00 bj n`ªVMmR> odrMm {Zjon ~r_m Am¡a àË`` Jma§Q>r {ZJ_-_w§~B© H$Sy>Z~r_m KoÊ`m §V Ambm Amh o. {Z`_m à_mUo AmO n` ªV Mo{à{_`_ ^abobo AgyZ nm°{bgr Or{dV AdñWoV Amho.

  K . IoiV o ^m §S >db:AhdmbmMo dfm©V ~±Ho$À`m IoiË`m ^m§S>dbmV én ò 523.48bjmZo dmT>> Pmbr AgyZ {XZm§H$ 31.03.2020 bm EHy$UIoiVo ^m§S>db ê$n ò 26069.98 bj Amho.

  M . H$O© dmQ>n:Am{W©H$ dfmªV {XZm§H$ 01.04.2019 Vo 31.03.2020 n ©̀ÝVê$n ò 3668.08 bjmMo H$O© ñdrH¥$V H$aÊ`m§V Ambo.{X.31.03.2020 amoOr EHy$U H$O© ê$ 9635.99 bj Amho.àmW{_H$Vm àmá joÌmVrb H$O} gd© H$Om©À`m 54.14%Amho.H$O© ì`mO XamMr {dñV¥V _m{hVr n¥îR> 28 da XoÊ`mV AmbrAmho. O_mZVrÀ`m Ym oaUmV n[adV ©Z H $aÊ`mV ` od wZ{ZYm ©[aV AQ >tÀ`m AmYmamda Ag^mgX ì`pŠV ¨À`mO_mZVr hr ñdrH$maÊ`mV `oV Amh oV.

  N . Z\ $m g_m`m oOZ:-

  AhdmbmMo dfm©V ~¢Ho$g {dVaU `mo½` ewÜX Z\$m ê$n ò 80.66bj Pmbm Amho. Z\$m dmQ>Ur Mo {ddaU Z\$m VmoQ>m nÌH$m§V nmZH«$_m§H$ 16 da {Xbo Amho. H$mo{dS> 19 bm nmhVm ^maVr`[aOd© ~¢Ho$ H$Sy>Z àmá n[anÌ H«$. DOR.B.P.BC64/2102/067/2019-20 Dtd.17.04.2020 à_mÊm o g_ñV ~¢H o$Zmbm^m §e Km ofUm d {dVaUm §da ~ §Xr H$aÊ`mV AmbrAgë`mZoo bm^m §e Om{ha H$aÊ`m §V Ambo Zmhr.

  O . d¡Ym{ZH$ A§H o$jU :

  _Ü` àXoe ghH$mar gmogmB©Q>r A{Y{Z`_ à_mÊom A§Ho$jÊm H$m ©̀MmQ>©S>© AH$m ¢C§Q>|Q> H$Sy>Z H$a{dUo Amdí`H$ Agë`mZo df©2019-2020 À`m A§Ho$jUmMo H$m ©̀ lr_mZ Am ẁŠV _hmoX`ghH$mar g{_{V`m° ^monmb Ûmao {Z`wŠV gr.E. _o.ìhr.H o$.S>\$[a`m EÊS> H§$nZr BÝXm¡a Ûmam nyU© Pmbo AgwZ Ë`m§À`m_yë`m§H$Z à_mUo lr_mZ g§̀ wº$ Am ẁŠV _hmoX` ghH$mar g{_{V`m±{Obm BÝXm¡a, ô`m§Zr ~±Ho$g “A” dJ© à_mU nÌ àmá hmoUoAno{jV Amho.

  03.AZw_m{ZV A§XmO nÌH$(~OoQ>) :-

  _Ü` àXoe ghH$mar {dYmZ H$b_ 49(E\$) à_mUo ~±Ho$Mo df©2021-2022 Mo g§MmbH$ _§S>im ×mao àñVm{dV A§XmO nÌH$n¥îR> H«$_m§H$ 23 da {Xbo Amho, Ë`mg pñdH¥$Vr {_imdr. df©2020-2021 À`m ~OoQ> à_mUo Pmboë`m H$_r-OmñV IMm©Mo

  g_m`moOZ H$aÊ`m§V Ambo Amho, Ë`mg nwîQ>r XoÊ`m§Mr H$¥nm H$amdr.

  4

 • 04.H$O© ã`mO/X§S> ã`mO …

  _Ü` àXoe emgZ ghH$m[aVm {d^mJ Ûmam ñdrH¥$V EH$_wíV g_Pm¡Vm`moOZm Ed§ ghH$m[aVm {d^mJ Ûmam bmoH$ AXmbV Ho$ A§VJ©V df© 2019-

  20 _| Hw$b 18 àH$aUm| _| ê$n`o 13,54,695/- H$s X§S> ã`mO Ed§

  ã`mO _| Ny>Q> àXmZ H$a ê$n`o 31,10,428/- H$s dgybr H$s JB© {OgH$snwîQ>r àXmZ H$ao &

  H$mopìhS> 19 ~m~V …

  ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ AmXoemZwgma Amd{YH$ G$U Ho$ 1836 ImVmo _| ê$.64,75,06,026.01 ~mH$s Wo {OÝh| _moaoQ>mo[a`_ {X`m J`m d {b{_Q>

  dmbo 607 ImVmo _o ê$n`o 13,73,65,636.12 H$r amer na ã`mO

  ~m~X _mohbV Xr JB©&

  05.J¡a {Zînm{XV AmpñV`m± (NPA) d {~Z dgyb ã`mO:

  H$. {XZm§H$ 31.03.2019 H$mo ~¢H$ H$s Hw$b J¡a {Zînm{XV AmpñV`m± (NPA)ê$n`o 404.34 bmI Wr Omo {XZ§mH$ 31.03.2020 H$mo ê$. 452.00

  bmI hmo JB© h¡ & {Og hoVw ~¢H$ Ho$ nmg ê$. ê$. 992.48 bmI H$màmdYmZ CnbãY h¡ VWm J¡a {ZînmXrV AmpñV`m° (NPA) H$m H$ìhaoOaoemo 219.56 à{VeV h¡&

  I. {XZm§H$ 31.03.2019 H$mo F$U na {~Z dgwb ã`mO ê$n`o 316.46

  bmI Wm Omo à{Vdo{XV df© _| ê$. 23.22 bmI H$_ hmoH$a {XZm§H$

  31.03.2020 H$mo Hw$b {~Z dgyb ã`mO ê$n`o 288.24bmI ahJ`m h¢ &

  A{Z`{_V H$O© H$s dgybr hoVw g§MmbH$ _§S>b Ûmam {ZåZmZwgma

  {ZU©̀ {H«$`mÝdrV {H$`o J`o Ÿ…

  01. H$O©Xmamo go {H$íVmo§ Ho$ A{J«_ MoH$ {b`o OmVo h¡Ÿ& MoH$ dm{ng AmZona Ymam 138 Ho$ A§VJ©V d¡Ym{ZH$ H$m`©dmhr H$r Om ahr h¢ Ÿ&

  02. ~¢H$ Ûmam A{Z`{_V H$O© ImVoXmam§o go dgybr H$m H$m`© emImñVa

  Ed§ _w»` H$m`m©b` ñVa na {H$`m Om ahm h¡Ÿ&03. BgHo$ A{V[aŠV emgH$r` {H«$g ̀ moOZm Ho$ A§VJ©V ̂ r H$O© dgybr

  H$m H$m`© {H$`m Om ahm h¢ Ÿ&

  04. {gŠ ẁQ>amB©OoímZ A{Y{Z`_ Ho$ A§VJ©V ̂ r H$m`©dmhr H$s Om ahr h¢&05.dgybr hoVw ^maVr` [aOd© ~¢Ho$ Ûmam A{YH¥$V dgybr EO|gr H$mo ^r

  dgybr H$m H$m`© gm¢nm J`m h¡ &

  06._.à. Cƒ Ý`m`mb` H$s BÝXm¡a IÊS>nrR> Ho$ {ZU©` AZwgmaA{Z`[_V/EZ.nr.E. G$Ur Ed§ CZH$o O_mZVXmam| Ho$ \$moQ>mo H$m

  gmd©O{ZH$ àH$meZ {H$`m Om gH$Vm h¡ & AV… A{Z`{_V G$Ur`m|

  go {ZdoXZ h¡ {H$ AnZm G$U ImVm {eK« {Z`{_V H$ao AÝ`Wm CZHo$d O_mZVXmamo Ho$ \$moQ>mo H$m gmd©O{ZH$ àH$meZ {H$`m OmdoJm &

  07.~¢H$ Ûmam AnZo G$Ur J«mhH$mo Ho$ G$Um| H$s OmZH$mar ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ûmam

  {ZYm©[aV H«o${S>Q> {ZYm©aU H$aZo dmbr H§$nZr`m§o _| Xr Om ahr h¡ , H«o${S>Q> ñH$moaH$_ hmoZo na H$O© àmßV H$aZo _o Agw[dYm hmo gH$Vr h¡ AV… AnZo G$U H$s

  {H$ñV {Z`{_V ê$n go O_m H$ao &

  04.H$O© ì`mO/X§S> ì`mO …

  _Ü` àXoe emgZ ghH$m[aVm {d^mJ H$Sy>Z ñdrH¥$V EH$_wíV g_Pm¡Vm`moOZm d ghH$m[aVm {d^mJ Ûmao bmoH$ AXmbV À`m A§VJ©V df© 2019-20 _Ü`o EHy$U 18 àH$aUm§V ê$n`o 13,54,695/- Mr X§S> ì`mO dì`mOmV gyQ> XodwZ ê$n`o 31,10,428/- Mr dgybr Ho$br Jobr Ë`mgnwîQ>r XoÊ`mV ̀ mdr.

  H$mopìhS> 19 ~m~V …

  ^maVr` [aOd© ~¢H$oÀ`m AmXoem à_mUo {H$íVr À`m 1836 ImË`m§ _Ü`o ê$.64,75,06,026.01 ~mH$s hmoVo Ë`m§g _moaoQ>mo[a`_ XoÊ`mV Ambo d

  {b{_Q> dmë`m 607 ImVm§ _Ü`o ê$n`o 13,73,65,636.12/. À`maH$_o§da ì`mOm§ gmR>r Ad{Y XoÊ`mV Ambr.

  05.CËnÞ j_Vm Zgbobo H$O© (NPA) d {~Z dgyb ã`mO:H$. {XZm§H$ 31.03.2019 bm CËnÞ j_Vm Zgbobo H$Om©M o

  (NPA) à_mU ê$n`o 404.34 bj hmoVo. Oo {X. 31.03.2020amoOr ê$. 452.00bj am{hbo. ̀ m gmR>r ~¢Ho$Zo ê$n`o 992.48 bjmMoàmoìhrOZ H$ê$Z R>odbo Amho d CËnÞ j_Vm Zgbobo H$O© (NPA)Mm H$ìhaoO aoemo 219.56 à{VeV Amho.

  I. {XZm§H$ 31.03.2019 bm H$Om©Mo {~Z dgyb ì`mO ê$n`o 316.46bj hmoVo Oo Ahdmbm Mo dfm©V ê$. 23.22 bj Zo H$_r hmodyZ {XZm§H$31.03.2020 bm EHy$U {~Z dgwb ã`mO ê$n ò 288.24 bj am[hboAmho.

  A{Z`{_V H$Om©À`m dgybr gmR>r g§MmbH$ _§S>im Ûmao Imbrbà_mUo {ZU©̀ {H«$`m[ÝdV Ho$bo OmV AmhoV

  01. H$O©Xmam§ H$Sy>Z {H$ñVrMo A{J«_ MoH$ KoVbo OmVmV. MoH$ naV Amë`mg Ymam138 À`m A§VJ©V d¡Ym{ZH$ H$m`©dmhr H$aÊ`mV ̀ oV Amho.

  02. ~¢Ho$À`m A{Z`{_V H$O© ImË`m§V dgybr Mo H$m ©̀ gd© emIm ñVamdad _w»` H$m`m©b`mV H$aÊ`mV ̀ oV Amho.

  03. `m {edm` H$O© dgybr gmR>r emg{H$` {H«$g ̀ moOZoÀ`m A§VJ©V hrH$O© dgybr Mo H$m`© H$aÊ`mV ̀ oV Amho.

  04. {gŠ`w[aQ>mB©PoeZ EŠQ> À`m A§VJ©V hr H$m`©dmhr H$aÊ`mV ̀ oV Amho.05.dgybr gmR>r ^maVr` [aOd© ~¢Ho$ Ûmao A{YH¥$V dgybr EO|gr bm hr

  dgybr gmR>r {Z`wŠV H$aÊ`mV Ambo Amho.06._.à. Cƒ Ý`m`mb`m À`m BÝXm¡a IÊS>nrR> À`m {ZU©`mZwgma

  A{Z`[_V/EZ.nr.E. G$Ur d Ë`m§M o O_mZVXmam §Mo \$moQ>m oM ogmd ©O{ZH$ àH$meZ Ho $bo Omdw eH$Vo. VXZwgmaA{Z`{_V$H$O©Xma h²`m§Zm {dZ§Vr Amho {H$, Ë`m§Zr Amnbo H$O©ImVo ËdarV {Z`{_V H$amdo AÝ`Wm Ë`m§Mo d Ë`m§Mo O_mZVXmah²̀ m §Mo \$moQ>m o gmd©O{ZH$ ê$nmZo àH$m{eV H$aÊ`m§V `o{Vb.

  07.~¢H$o Ûmao Amnë`m H$O©Xmam§ À`m H$Om©Mr _m{hVr ̂ maVr` [aOd© ~¢H$Ûmao {ZYm©[aV H«o${S>Q> {ZYm©aU H§$nZr _Ü`o XoÊ`mV ̀ oV Amho, H«o${S>Q>ñH$moa H$_r Agë`mg H$O© àmár gmR>r Agw{dYm hmodw eH$Vo. VarAmnë`m H$Om©Mr {H$ñV {Z`{_V ê$nmZo O_m H$amdr.

  5

 • 06.d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ H$s {Z`wŠVr :- _.à. ghH$mar gmogm`Q>r A{Y{Z`_ 1960 Ho$ AZwgma df© 2020-

  21 hoVw gmYmaU g^m Ûmam d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ H$s {Z`wŠV H$s OmZmh¡, VXZwgma gmYmaU g^m Ho$ nmg ghH$m[aVm {d^mJ go AWdmgZXr boImH$ma/\$_© go A§Ho$úmU H$adm ò OmZo H$m {dH$ën CnbãYh¡ & g§MmbH$ _§S>b Ûmam d¡Ym{ZH$ A§Ho$jU, gZXr boImnmb \$_© goH$aZo H$s AZwe§gm H$s OmVr h¡ VXZwgma gmYmaU g^m go àmW{_H$VmHo$ AmYma na àñVm{dV {ZåZ 3 gZXr boImH$ma \$_© _o§ go {H$grEH$ \$_© H$mo df© 2020-21 Ho$ d¡Ym{ZH$ A§Ho$jU hoVw {Z`wŠV H$aZoH$s AZw_Vr g§MmbH$ _§S>b H$mo àXmZ H$ao &

  àñVm{dV gZXr boImH$ma \$_©01. _o. ìhr.Ho$. S>\$[a`m EÊS> H§$nZr02. _o. \$S>Urg EÊS> Jwáo03. _o. XñgmZr EÊS> H§$nZr

  07.~¢H$ H$s Cn{d{Y _| g§emoYZ Ed§ ZdrZ Cn{d{Y OmoS>Zm :-^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ [ZX}emZwgma ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ JR>Z Ho${b`o Cn{dYr H«$. 35(16) _| g§emoYZ d ZdrZ Cn{d{Y H«$. 35(30)OmoS>Zo hoVw gwYmaUm àñVm{dV H$s JB© h¢ {Ogo gmYmaU g^m H$s ñdrH¥${Vàmá hmo& {Z`_mZwgma lr_mZ² g§̀ wŠV Am`wŠV, ghH$mar g§ñWm §̀o BÝhm|goñdrH¥$V àmßV H$aZo Ho$ {b`o H¥$n`m Bg ~m~X g§MmbH$ H$mo A{YH¥$VH$ao & g§emoYZ g§~§Yr {ddaU noO H«$_m§H$ 27 d 28 na {X`mJ`m h¡&

  08 H$.AmJm_r df© Ho$ H$m`©H«$_ … _mo~mB©b ~¡qH$J _| UPI d BBPS H$s gw{dYm àXmZ H$aZm & _w»` emIm _| H°$e {S>nm{OQ> _erZ ñWm{nV H$aZm& ì`dgm`r ImVoXmamo Ho$ ̀ hm° POS _erZ ñWm{nV H$aZm & gXñ`m| d J«mhH$mo H$mo Ho$dm`gr hoVw _mo~mB©b En CnbãY H$aZm H$O© AmdoXZ hoVw _mo~mB©b En CnbãY H$aZm H$_Omoa ghH$mar ~¢H$mo H$m AnZr ~¢H$ _| [dbrZrH$aU H$aZm&

  I. AÝ` gyMZm …~¢H$ Ûmam gyMZm àmoÚmo{JH$s H$m {dñVma, J«mhH$ godm _| gwYma dgw{dYmAm| _| d¥pÜX, J«mhH$ {eH$m`V H$m ñdmJV Ed§ H$_©Mm[a`m| H$sH$m`©j_Vm _| d¥pÜX Ed§ à{ejÊm gw{dYm _| {dñVma hoVw `moOZmE|{H«$`mpÝdV H$s Om ahr h¡Ÿ& ~¢H$ Ho$ ì`dgm` d¥pÜX hoVw Amdí`H$àMma-àgma Ed§ G$U {dVaU Ho$ joÌ _| d¥pÜX hoVw à`mg {H$ ò Om ahoh¢ Ÿ&

  J$. {dÚmWu`m| H$m nwñVH$mb`:gXñ`m| Ho$ nwÌ-nw{Ì`m| H$mo {dÚmO©Z hoVw O_m {Z{Y _| go ê$n`o48,028/- H$s 150 ZB© {H$Vm~§o$H«$` H$s JB© Ed§ doVZ Ed§ ~moZgê$n`o 99,240/- {X`m J`m Ÿ& nwñVH$mb` go 606 gXñ`m| Ho$~ƒm| H$mo {H$Vm~| {dVarV H$s JB©Ÿ& {OZ gXñ`m| Zo {H$Vm~o g_` nadm{ng H$aH$o gh`moJ {X`m CZ g^r Ho$ h_ Am^mar h¢Ÿ&

  gXñ` AnZo Zm_ na {dV[aV {H$Vm~| [eK«VmerK «J « §Wmb` H$m o dm {ng H$a | {Oggo A{YH$m{YH$ {dÚmWubm^m§{dV hmo gHo$ Ÿ&nwñVH$mb` ~¢H$ H$s _w»`emIm,221, {VbH$$ nW, BXm¡a

  na pñWV h¢Ÿ& g_`- Xmonha 1.00 go gm`§ 6.00 h¡ Ÿ&

  06.d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ H$s {Z`wŠVr :- _.à. ghH$mar gmogm`Q>r A{Y{Z`_1960 à_mUo df© 2020-21

  gmR>r gmYmaU g^o Ûmam d¡Ym{ZH$ A§Ho$jH$ Mr {Z`wŠV H$aÊ`mV`oUma Amho. Ë`m à_mUo gmYmaU g^o g_j ghH$m[aVm {d^mJ H$Sy>ZqH$dm gZXr boImH$ma/\$_© H$Sy>Z A§Ho$úmU H$a{dÊ`m Mm {dH$ënCnbãY Amho. g§MmbH$ _§S>i Ûmao d¡Ym{ZH$ A§Ho$jU, gZXr boImnmb\$_© nmgwZ H$a{dÊ`mMr AZwe§gm H$aÊ`mV Ambr Amho Ë`m à_mUogmYmaU g^oZo àmW{_H$Vm Mo AmYmam da àñVm{dV Im{bb 3 gZXrboImH$ma \$_© _YwZ H$moÊmm EH$m \$_© bm df© 2020-21 À`m d¡Ym{ZH$A§Ho$jU gmR>r {Z`wŠV H$aÊ`mMr nadmZJr g§MmbH$ _§SimgàXmZH$amdr.

  àñVm{dV gZXr boImH$ma \$_©01. _o.ìhr.Ho$. S>\$[a`m EÊS> H§$nZr02. _o. \$S>Urg EÊS> Jwáo03. _o. XñgmZr EÊS> H§$nZr

  07. ~ ¢H $ o M o nm oQ > { Z`_ _Ü` | g §e m oYZ d ZdrZ nm oQ > { Z`_ Om oS > Ê m o :-^maVr` [aOd© ~¢Ho$À`m [ZX}emZwgma ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Mo JR>Z H$aÊ`mH$arVm nmoQ> {Z`_ H«$. 35(16)_Yo g§emoYZ d ZdrZ nmoQ>{Z`_35(30) OmoS>Uo ~m~V gwYmaUm àñVm{dV H$aÊ`mV AmbrAmho Ë`mg Amnbr ñdrH¥${V {_imdr,{Z`_m à_mUo lr_mZ² g§̀ wŠVAm`wŠV, ghH$mar g§ñWm`§o ̀ m§À`m H$Sy>Z ñdrH¥${V àmá H$aÊ`m H$arVmH¥$noZo g§MmbH$ _§S>img A{YH¥$V H$amdo. g§emoYZ g§~§Yr {ddaU nmZH«$_m§H$ 27 d 28 da {Xbobo Amho.

  08.H$.nwT>rb dfm©Mo H$m`©H«$_ : _mo~mB©b ~¡qH$J _Y o UPI d BBPS Mr gw{dYm àXmZ H$aUo . _w»` emIoV H°$e {S>nm{OQ> _erZ ñWm{nV H$aUo. ì`dgm`r ImVoXmam§À`m ̀ oWoo POS _erZ ñWm{nV H$aUo. gXñ` d J«mhH$m§Zm Ho$dm`gr H$arVm _mo~mB©b En CnbãY H$a{dUo. H$O© AmdoXZ gmR>r _mo~mB©b En CnbãY H$a{dUo. H$_Omoa ghH$mar ~¢H$m°Zm Amnë`m ~¢Ho$V {dbrZrH$aU H$aUo.

  I.AÝ` gyMZm …~¢Ho$ Ûmao gyMZm àmoÚmo{JH$s àUmbr _Ü`o {dñVma, J«mhH$ godoV gwYmad godo _Ü`o d¥ÜXr, J«mhH$ VH«$mar Mo ñdmJV, H$_©Mma²̀ m§Mr H$m`©j_Vmd¥ÜXr d à{ejU gw{dYoV {dñVma gmR>r ̀ moOZm {H«$`mpÝdV H$aÊ`mV`oV Amho. ~¢Ho$À`m ì`dgm` d¥pÜX gmR>r Amdí`H$ àMma-àgma dH$O© dmQ>n À`m joÌmV d¥pÜX gmR>r à`ËZ H$aÊ`mV ̀ oV Amho.

  J. {dÚmÏ`m ªM o n wñVH$mb`:g^mgXm§À`m _wbm-_wbt gmR>r O_m {Z{YVwZ ê$n`o 48,028/- Mr150 ZdrZ nwñVHo$ KoÊ`m§V Ambr d doVZ d ~moZg ê$n ò 99,240/- XoÊ`mV Ambo. nwñVH$mb`mVwZ 606 g^mgXm§À`m _wbm-_wbtZmnwñVHo$ {dVarV H$aÊ`m§V Ambr. Á`m g^mgXm§Zr nwñVHo$ doieranaV H$aÊ`m§V ghH$m`© Ho$bo Ë`m§Mo Amåhr Am^mar AmhmoV.

  g^mgXm §Z r Amnë`m Zm §dmda Agbobr n wñVHo $bdH$amV bdH$a n wñVH$mb` bm naV H$amdr Á`m `m oJ oA{YH$m{YH$ {dÚmWu bm^mpÝdV hm oVrb.nwñVH$mb` ~¢H$ o Mr _w»`emIm 221, {Q>iH$ nW, B§X ya

  `oWo Amho. doi Xþnmar 1.00 Vo gm`§ 6.00 Amho.

  6

 • K . n[aM` nÌ:gXñ`m| H$r gw{dYm Ed _VXmZ hoVw ~¢H$ H$s Cn{d{Y H«$.25(2) AZwgma n[aM` nÌ Amdí`H$ hmoZo go ~¢H$ _|n[aM` nÌ ~ZmZo H$m H$m ©̀ Mb ahm h¡ Ÿ& {OZ gXñ`m|| Zon[aM` nÌ A^r VH$ Zht ~Zdm ò h¡ do H¥$n`m AnZoZdrZV_ nmgnmoQ>© (1.5x1.5 BªM) gmB©O Ho$ VrZ \$moQ>mo_w»`mb` _| O_m H$am |̀Ÿ& VXZwgma AmJo H$s H$m ©̀dmhrgw{dYmOZH$ hmoJrŸ& n[aM` nÌ Ho$ A^md _| gXñ`m| H$mo~¢H$ Ho$ ì`dhma _| H${R>ZmB© Am gH$Vr h¢Ÿ& Bgr àH$maV¡̀ ma n[aM` nÌ _w»`mb` go ñd §̀ CnpñWV hmoH$a boOmZo H$s H¥$nm H$aoŸ&

  M. Am^ma:Am{W©H$ df© _| ̂ maVr` {aOd© ~¢H$ VWm ghH$marVm {d^mJ gog_`-g_` na Omo _mJ©Xe©Z àmßV hþAm VWm H$_©Mm[a`mo Zo Omogh`moJ {X`m d¡go hr àË`j Ed§ AàË`j ê$n go {OÝhm|Zo gh`moJ{X`m CZ g^r Ho$ gh`moJ Ho$ {bE g§MmbH$ _§S>b Am^mar h¡Ÿ&

  N>. g§doXZm :à{Vdo{XV df© _| {Xd§JV gå_mZZr` gXñ`m| d H$_©Mm[a`m|Ho$ à{V ̂ r ~¢H$ g§doXZm ì`ŠV H$aVr h¡Ÿ& CZHo$ n[admaOZm|na AmB© Bg Xw:IX KS>r _| ~¢H$ H$m g§MmbH$ _§S>b VWmg^mgX n[adma gh^mJr h¡Ÿ&~¢H$ CÎmamoÎma àJ{V H$s Amoa ~T>o Eogr B©ída go àmW©ZmH$aVm h±y Ÿ&

  {XZm§H$ : 08/09/2020

  K . n[aM` nÌ:g^mgXm§À`m gw{dÜmm d _VXmZm gmR>r ~¢H$o À`m nmoQ> {Z`_H«$. 25(2) à_mUo n[aM` nÌ Amdí`H$ Agë`mZo ~¢Ho$Vn[aM` nÌ ~Z{dÊ`mMo H$m ©̀ àJ{Vda Amho. Á`m g^mgXm§Mon[aM` nÌ ~Z{dbo Jobo Zmhr Ë`m§Zr Amnbo Z{dZV_nmgnmoQ>© (1.5 B§M x1.5 B§M)gmB©O Mo VrZ \$moQ>m o_ w»`mb`m§V O_m H$amd| VX²Zwgma nwT>rb H$m`©dmhrgmo`rñH$a hmoB©b. n[aM` nÌmMo A^mdr g^mgXm§gì`dhmamV AS>MU ̀ odw eH$Vo. VgoM V`ma Agbobo n[aM`nÌ _w»`mb`mVwZ ñd`§ OmVrZo KoD$Z OmÊ`mMr H¥$nmH$amdr.

  M>. Am^ma:Am{W©H$ dfm©V ^maVr` [aOd© ~¢H$ d ghH$m[aVm {d^mJ`m§Zr doimo-doir Oo _mJ©Xe©Z {Xbo d H$_©Mmar dJm©Zo OoghH$m ©̀ Ho$bo VgoM AZoH$m§Mo namoj d Anamoj Oo ghH$m ©̀bm^bo Ë`m gdm©Mo hr g§MmbH$ _§S>i Am^mar Amho.

  N>. g§doXZm :à{Vdo{XV dfmªV {Xd§JV Pmboë`m g^mgX d H$_©Mma²̀ mÀ`m à{V hr ~±H$ g§doXZm ì`º$ H$aV Amho. Ë`m§À`m Hw$Qw>§{~`m§daAmoT>mdboë`m Xw:IX àg§JmV ~±Ho$Mo g§MmbH$ _§S>i dg^mgX gh^mJr AmhoV.~±Ho$Mr CÎmamoÎma àJ{V hmoV amhmo, hr na_oída MaUràmW©ZmŸ.

  A{Zb Aä`§H$aAÜ`j

  B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS>, BÝXm¡a

  Criteria for FSWM

  (a) CRAR of not less than 10 per cent

  (b) Gross NPA of less than 7% and Net NPAs of not mroe than 3%

  (c) Net profit for at least three out of the preceding four years subjectit not having incurred a net loss in the immediate preceding year.

  (d) No default in the maintenance of CRR/SLR during the precedingfinancial year

  (e) Sound internal control system with at least two professionaldirectors on the board

  (f) Core Banking Solution (CBS) fully implemented; and,

  (g) Regulatory comfort based on, inter alia, record of compliance tothe provisions of the Banking Regulation Act, 1949(AACS), ReserveBank of India Act, 1934 and the instructions/directions issued byRBI from time to time i.e. the bank should have track record ofregulatory compliance and no monetary penalty should have beenimposed on the bank on account of violation of RBI directives /guideline during the last two financial years.

  Ÿ Financialy Sound & Well Managed(FSWM)

  Bank’s Position

  CRAR 24.85 %Gross NPA 4.69% Net NPA 0.00%

  Bank is earning Profit since last manyyears

  No default

  Complied

  CBS Complied

  No Violation of RBI Directives/guidelines

  7

 • J. {ZdoXZ :g^r gXñ`m| H$mo ghf© OmZH$mar Xr OmVr h¡ {H$ AmnHo$ g{H«$` gh`moJ go ~¢H$ H$s àJ[V Ano{jV h¡Ÿ&

  * g^r gXñ` Ed§ J«mhH$mo go {ZdoXZ h¡ {H$, E.Q>r.E_. gh S>o{~Q> H$mS>© d _mo~mB©b ~¢qH$J H$s gw{dYm H$m A{YH$ go A{YH$Cn`moJ H$ao, gmW hr AÝ` ~¢H$mo go aH$_ Q—m§g\$a hoVw EZ.B©.E\$.Q>r /AmaQ>rOrEg gw{dYm H$m A{YH$ go A{YH$ Cn`moJH$ao & Bg hoVw ~¡§H$ H$m IFS Code ICIC00INPRS h¡&

  * gXñ` ñd§̀ Ho$, [aíVoXmam| Ed§ n[a{MVm| Ho$ {d{^Þ àH$ma Ho$ ImVo AnZr ~¢H$ _| Iwbdm`oŸ&* gXñ` AnZm Z`m nVm ~¢H$ _| XO© H$admZo Ho$ {b`o gy{MV H$aZo H$m H$îQ> H$aoŸgmW hr AnZm _mo~mB©b Z§~a VWm B©-_ob

  Am`S>r ^r XoZo H$s H¥$nm H$a o & Bg hoVw ~¢H$ H$mo B©-_ob ^r {H$`m Om gH$Vm h¡ & ~¢H$ H$m B©-_ob Am`S >[email protected] h¡&

  * gXñ` AnZo ñd`§ Ho$ F$U ImVo {Z`{_V aI| {Oggo ~¢H$ H$mo A{YH$ bm^ {_bZo _| gh`moJ {_boJmŸ&* gXñ`m| go {ZdoXZ h¡ {H$ ~¢H$ _o g_`-g_` na hmoZo dmbo H$m`©H«$_m| _| CnpñWV hmoH$a H$m`©H«$_ H$s J[a_m ~T>mdoŸ&* {OZ gXñ`m| Zo gXñ` a{OñQ>a na AnZo hñVmja Zht [H$`o hmo do H¥$n`m ~¢H$ _| AmH$a gXñ` a{OñQ>a na AnZo hñVmja H$a|Ÿ&* {OZ gXñ`m| Zo ^mJ, gXñ`Vm, A_mZV| Ed§ bm°H$a Ho$ {bEo dm[ag {Z`w{º$ nÌ (Zm°{_ZoeZ \$m_©) ñdrH¥$V Zht H$adm`o hmo

  do AnZo ^{dî` H$s ì`dñWm H$s ÑpîQ> go H$m`m©b`rZ g_` _| {ZYm©[aV \$m_© ^a H$a XoZo H$s H¥$nm H$a|Ÿ& Bgr àH$ma {OZg^mgXm| Zo ZE A§e à_mU nÌ àmá Z hþE hmo Vmo Eogo gXñ` ~¢H$ Ho$ _w»`mb` _| AmH$a à_mU nÌ bo OmZo H$s H¥$nm H$ao&

  * gXñ` AnZo H$O© ImVo {Z`{_V aIo& Z`o {Z`_m| Ho$ AZwgma A{Z`[_V H$O© hmoZo na gXñ` H$mo g§MmbH$ _§S>b H$o {Zdm©MZ_| _VXmZ H$s nmÌVm Zht ahoJr Ÿ&

  * ~¢H$ _ o g^r gXñ`m| H$r ì`pŠVJV OmZH$mar H$m o AÚVZ {H$`m Om ahm h¡ Bg hoV w Amdí`H$ \$m_ ©_w»`mb` Ed§ emImAm| _| CnbãY h¡ & {Ogo ^aH$a XoZo H$s H¥$nm H$ao & {g~rb _| OmZH$mar XoZo hoVw ^r `hOmZH$mar Amdí`H$ h¡ &

  _mo~mB©b En Ed§ nrAmoEg _erZ…~¢H$o Ûmam AnZo J«mhH$mo H$mo _mo~mB©b En Ûmam _mo~mB©b ~¢qH$J H$r gw{dYm àXmZ H$s Om ahr h¡ Ed§ Bgr Ho$ gmW ì`mnmarJ«mhH$m| H$mo nrAmoEg _{eZ H$s gw{dYm ^r Xr Om ahr h¡&

  E.Q>r.E_. H$_ S> o{~Q> H$mS> ©…(B§ñQ>§Q> H$mS>©)~¢H$ Ûmam AnZo J«mhH$mo H$mo S>o{~Q> H$mS>© H$s gw{dYm {dJV df© go àXmZ H$s Om ahr h¡ Bg gw{dYm H$m A[YH$m[YH$ bm^ bodoBg gw{dYm Ho$ AYrZ B§ñQ§>Q> H$mS>© gw{dYm Xr Om ahr h¡ {OgHo$ A§VJ©V J«mhH$ H$s _m§J na B§ñQ>§Q> S>o{~Q> H$mS>© àË`oH$ emIm_| VËH$mb àXmZ {H$`m Om ahm h¡&

  Ho$dm`gr (AnZo J«mhH$ H$mo Om{Z`o)g_ñV gXñ` Ed§ ImVoXmam| go {ZdoXZ h¡ {H$, ̂ maVr` [aOd© ~¢H$ Ûmam {ZX}{eV {H$`o AZwgma AmnHo$ Ûmam Ho$.dm`.gr. g§~§YrnyV©Vm `{X Zht H$s JB© hmo Vmo H¥$n`m nyV©Vm hoVw _w»`mb` AWdm g§~§{YV emIm _| erK«m{VerK« g§nH©$ H$a H$m`©dmhr H$ao &{OZ ImVmo _| H$o.dm`.gr. H$s nyV©Vm Zhr H$s JB© CZ_| ì`dhma hoVw amoH$ bJmB© JB© h¡&

  MoH$ ~wH$ …g_ñV gXñ` Ed§ ImVoXmam| go {ZdoXZ h¡ {H$, AnZo MoH$ ~wH$ àmár hoVw AnZr [aŠdrOoeZ _mo~mB©b H«$. 7611126431na Whatsapp na ôOH$a AnZo Ka na MoH$ ~wH$ àmár H$s gw{dYm H$m bm^ bo gH$Vo h¡&

  Eg.E_.Eg.gXñ` Ed§ J«mhH$, AnZo ImVo _| _mo~mB©b Z§~a Vwa§V a{OñQ>S>© H$adm`o {Oggo hmoZo dmbo boZ-XoZ ~m~X OmZH$mar CÝh|VËH$mb CnbãY hmo gHo$ &

  ~r_m gw{dYm …~¢H$ Ûmam AnZo J«mhH$mo H$mo àYmZ_§Ìr gwajm ~r_m ̀ moOZm d àYmZ_§Ìr OrdZ Á`mo{V ~r_m `moOZm H$s gw{dYm CnbãY h¡ &AV… g^r J«mhH$mo go AmJ«h h¡ {H$ ~r_m nm°{bgr Amdí`H$ ê$n go bodo &

  8

 • J. {ZdoXZ :gd© g^mgXm§Zm ghf© _mhrVr nwa{dÊ`mV `oVo H$s Amnë`m g{H«$` gh`moJm_wioM ~±Ho$Mr A[YH$ àJ{V g§̂ dVo.

  * gd© g^mgXm§Zm d J«mhH$m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, E.Q>r.E_. gh S>o{~Q> H$mS>© d _mo~mB©b ~¡qH$J H$s gw{dYo Mm A{YH$m{YH$dmna H$amdm VgoM AÝ` ~¢Ho$V aH$_ Q—m§g\$a gmR>r EZ.B©.E\$.Q>r /AmaQ>rOrEg gw{dYo Mm A{YH$m{YH$ Cn`moJ H$amdm.h²̀ m H$[aVm ~¢Ho$Mm IFS Code ICIC00INPRS Amho.

  * g^mgXm§Zr ñdV: Mr, ZmVodmB©H$m§Mr, n[a{MVm§Mr {d{^Þ àH$maMr ImVr Amnë`m ~±Ho$V CKS>mdr.* g^mgXm§Zr Amnbm ZdrZ nËVm ~¢Ho$V Zm|X H$aÊ`§mMo H$amdo. VgoM Amnbo _mo~mB©b Z§~a d B©-_ob Am`S>r hr Zm|X H$admdm.

  h² `m gmR>r ~¢H$obm B©-_ob hr H$aVm `oB©b. ~¢Ho$Mm B©-_ob Am`S>r [email protected] Amho.* g^mgXm§Zr Amnbr H$O© ImVr {Z`{_V R>odmdr, `m n`m©̀ mZr ~¢H|$g A{YH$ bm^ hmoÊ`m§g ghH$m`© hmoB©b.* g^mgXm§Zm {dZ§Vr Amho {H ~±Ho$V doimo-doir hmoUmè`m§ H$m`©H«$_m§Zm CnpñWV amhþZ H$m`©H«$_m§Mr emô m dmT>dmdr.* Á`m g^mgXm§Zr g^mgX a{OñQ>a da hñVmja Ho$bo Zmhr Ë`m§Zr H¥$noZo ~±Ho$V ̀ odwZ a{OñQ>a da hñVmja H$amdo.* Á`m g^mgXm§Zr ñdV: Mo ^mJ, g^mgXËd, R>odr d bm°H$a Mo dmag {Z`w{º$ nÌ (Zm°{_ZoeZ \$m_©) ñdrH¥$V H$ê$Z KoVbo

  ZgVrb Ë`m§Zr ^{dî`mVrb ì`dñWoMo ÑpîQ>Zo H$m`m©b`rZ doim§V \$m_© ^ê$Z XoÊ`m§Mr H¥$nm H$amdr. Ë`mM à_mUo Á`mg^mgXmg ZdrZ ^mJ à_mU nÌ àmá Pmbo ZgVrb Ë`m§Zr ~±Ho$À`m _w»` H$m`m©b`mVwZ à_mU nÌ KodwZ OmÊ`mMr H¥$nmH$amdr.

  * g^mgXmZr Amnbr H$O© ImVr {Z`{_V R>odmdr. Z{dZ {Z`_mZwgma A{Z`{_V H$O© Agboë`m g^mgXm§Zm g§MmbH$ _§S>imÀ`m{ZdS>UwH$sV _VXmZmMr nmÌVm amhUma Zmhr.

  * ~¢Ho$V gd© g^mgXm§Mr ì`pŠVJV _m{hVr AÚVZ H$aÊ`mV `oV Amho. `m H$[aVm Amdí`H$ \$m_© _w»`mb`d emIo _Yo CnbãY Amho Á`mg ^ê$Z XoÊ`mMr H$amdr. {g~rb _m{hVr XoÊ`m gmR>r hr _m{hVr Amdí`H$Amho.

  _mo~mB©b En d nrAmoEg _erZ…~¢H$o Ûmao Amnë`m J«mhH$m§Zm _mo~mB©b En Ûmao _mo~mB©b ~¢qH$J Mr gw{dYm àXmZ Ho$br OmV Amho Ë`mM ~amo~a ì`mnmarJ«mhH$m§Zm nrAmoEg _{eZ gwÜXm XoÊ`mV `oV Amho.

  E.Q>r.E_. H$_ S> o{~Q> H$mS> ©…(B§ñQ>§Q> H$mS>©)~¢H$o Ûmao Amnë`m J«mhH$m§Zm S>o{~Q> H$mS>© Mr gw{dYm {dJV dfm© nmgyZ àXmZ Ho$br OmV Amho `m gw{dYo À`m A{YH$m[YH$bm^ ¿`mdm. `m gw{dYm A§VJ©V B§ñQ>§Q> H$mS>© gw{dYm XoÊ`mV `oV Amho. `m A§VJ©V J«mhH$m§Zm _mJUr da B§ñQ>Q>§ S>o{~Q> H$mS>©àË`oH$ emIoVwZ VËH$mb àXmZ H$aÊ`mV `oV Amh

  Ho$dm`gr (AnZo J«mhH$ H$mo Om{Z`o)gd© g^mgX d ImVoXma§mg {dZ§Vr Amho {H$, ̂ maVr` [aOd© ~¢Ho$ Ûmao {ZX}{eV Ho$ë`m à_mÊmo Amnë`m Ûmao Ho$.dm`.gr. g§§~§YrnyV©Vm Ho$br Zgë`mg H¥$noZo nyV©Vm H$aÊ`mg _w»`mb` qH$dm g§~§[YV emIo _Yo erK«VmerK« gånH© H$ê$Z H$m`©dmhr H$amdr.Á`m ImË`m _Yo Ho$.dm`.gr. nyV©Vm >Pmbobr Zmhr Ë`m ImË`m§ _Yo ì`dhmamda amoH$ bmdÊ`mV Ambobr Amho.

  MoH$ ~wH$ …gd© g^mgX d ImVoXma§mg {dZ§Vr Amho {H$, MoH$ ~wH$ àmár gmR>r Amnbr [aŠdrOoeZ _mo~mB©b H«$. 7611126431 naWhatsapp da nmR>dwZ Amnb KanmoM MoH$ ~wH$ àmár À`m gw{dYo À`m bm^ Yodw eH$Vm.

  Eg.E_.Eg.g^mgX d J«mhH$ `m§Zr Amnë`m ImË`m§ _Yo Amnbo _mo~mB©b Z§~a ËdarV a{OñQ>S>© H$admdo OoUo H$ê$Z Pmboë`m ì`dhmam~m~V _m{hVr ËdarV CnbãY hmody eHo$b.

  ~r_m gw{dYm …~¢Ho$ Ûmao Amnë`m J«mhH$m§Zm àYmZ_§Ìr gwajm ~r_m ̀ moOZm d àYmZ_§Ìr OrdZ Á`mo{V ~r_m ̀ moOZo Mr gw{dYm CnbãY Amho.Var gd© J«mhH$m§Zm AmJ«h Amho {H$ {d_m nm°{bgr Amdí`H$ ê$nmZo ¿`mdr.

  o.

  9

 • INDORE PARASPAR SAHAKARIBalance Sheet

  The third Scedule form “A” Section 29

  31.03.2019 Capital& Liabilities 31.03.20208,00,00,000.00 1. Share Capital 8,00,00,000/-

  A. Authorised8,00,000 Shares of Rs. 100 each

  6,11,57,400.00 B. Issued & Subscribed 6,10,67,500.00Shares of Rs. 100 eachFully called & paid up 6,10,675Shares Held by individuals

  0.00 C. Share Suspense 0.0053,75,59,769.68 2 Reserves & other Funds 53,98,66,736.78

  a. Statutory Reserve 6,58,12,377.66b. Building Funds 55,15,780.00c. Bad & Doubtful Debts reserves 9,92,48,083.38d. Contingent Provision against 38,03,000.00

  standard Assetse. Investment Fluctuation Reserve 1,19,00,000.00f. Prov. Income Tax u/s 36(1)(VII)a 42,95,600.00g. Prov.Long Term Loan u/s 36(1)(VIII) 28,23,000.00h. Staff /Member Training Nidhi 11,42,752.74i. Building Revaluation Reserve 32,11,00,000.00j. Dep. on Govt. Sec. Reserve 32,68,250.00k. Branch Renovation & Opening 25,00,000.00

  Fundl. Computer upgradation fund 25,00,000.00m. Contingency Reserve 94,00,000.00n. Dividend equilisation fund 57,893.00o. Pro. COVID 19 for Standard Assets 65,00,000.00

  0.00 3. Principle Sub. StatePartnership Fund NIL

  59,87,17,169.68 Total B/F 60,09,34,236.78

  10

 • BANK LIMITED INDOREAS ON 31.03.2020OF B.R. ACT (As applicable to Co-op. Societies)

  31.03.2019 Assets 31.03.20201.02,64,950.00 1. Cash in Hand 99,02,934.00

  11,87,55,649.79 2. Balance with R.B.I. Notified 9,74,67,537.00St. Co.op. Banks & CentralCo.Op. Banks

  a. Saving 3,12,32,560.14b. Current 1,12,34,976.86c. Fixed Deposit 5,50,00,000.00

  40,04,35,672.34 3. Balance with Other Banks 42,97,13,873.87a. Savingb. Current 10,39,13,873.87c. Fixed Deposit 32,58,00,000.00

  NIL 4. Money at call & Short Notice NIL69,17,68,750.00 5. Investment in 73,44,23,013.00

  a. Central Govt. Securities & T.Bill 31,36,66,722.00b. State Govt. Securities 38,38,06,266.00c. Shares in Co-op. Institution 2,025.00d. Non SLR Bond 3,69,48,000.00e. Mutual Fund 0.00

  NIL 6. Investments Out of thePrinciple/subsidiary StatePartnership Fund Nil

  1,22,12,25,022.13 Total B/F 1,27,15,07,357.87

  11

 • INDORE PARASPAR SAHAKARIBalance Sheet

  The third Scedule form “A” Section 29

  31.03.2019 Capital& Liabilities 31.03.2020

  59,87,17,169.68 Total B/F 60,09,34,236.78

  1,91,12,48,114.01 Deposit 1,95,95,00,418.15

  A. Fixed Deposits 22,46,00,450.65

  Individual 20,18,01686.65

  Other Society 2,27,98,764.00

  B. Savings 71,70,03,668.02

  Individual 70,57,62,598.04

  Other Society 1,12,41,069.98

  C. Current 3,66,14,546.68

  Individual 3,61,10,731.48

  Other Society 5,03,815.20

  d. Reinvestment 96,53,17,320.80

  Individual 92,99,56,627.80

  Other Society 3,53,60,693.00

  E. Call Money -

  F. Recurring 1,59,15,932.00

  G. Cash Certificates 0.00

  H. Cash Security 48,500.00

  0.00 5. Borrowings/Indusind Bank 0.00

  0.00 6. Bills for collection 0.00

  (As per contra)

  2,50,99,65,283.69 Total B/F 2,56,04,34,654.93

  12

 • BANK LIMITED INDOREAS ON 31.03.2020OF B.R. ACT (As applicable to Co-op. Societies)

  31.03.2019 Assets 31.03.2020

  1,22,12,25,022.13 Total B/F 1,27,15,07,357.87

  95,19,54,218.52 7. Advances 96,35,98,949.98

  A. Short Terms Loans 17,86,33,005.16

  C.C. to O.D. etc. of which

  Secured 17,69,57,063.40

  Unsecured 16,75,941.76

  of which over dues & considered

  Bad & Doubtful Debts 82,44,485.92

  B. Medium Terms Loans 44,21,18,392.33

  Secured 34,69,55,247.61

  Unsecured 9,51,63,144.72

  of which over dues & considered

  Bad & Doubtful Debts2,50,92,359.10

  C. Long Terms Loans 34,28,47,552.49

  Secured 34,28,47,552.49

  Unsecured 0.00

  of which over dues & considered

  Bad & Doubtful Debts 1,18,63,368.25

  3,84,70,450.00 8. Interest Receivable on 2,65,92,465.00

  Govt. Securities 1,19,08,356.00

  Bank Fixed Deposit 1,39,94,355.00

  NON SLR Bonds 6,89,754.00

  3,16,46,486.56 9. Interest Receivable on loans 2,88,24,507.06

  0-00 10.Bills Receivable 0.00

  Bills for collection

  (As per contra)

  2,24,32,96,177.21 Total 2,29,05,23,279.91

  13

 • INDORE PARASPAR SAHAKARIBalance Sheet

  The third Scedule form “A” Section 29

  31.03.2019 Capital& Liabilities 31.03.2020

  2,50,99,65,283.69 Total B/F 2,56,04,34,654.930.00 7. Branch Adjustment 0.00

  3,16,46,486.56 8. Over Due Interest Reserve 2,88,24,507.0669,36,931.76 9. Interest Payable 71,62,695.76

  1,42,15,008.49 10. Provision & Other Liabilities 1,34,14,565.86Audit Fees 3,79,000.00Staff Bonus 17,88,270.00Indore Jila Sahakari Sangh 7,44,934.50Dividend 0.00Suspense Deposit 12,82,277.68Payment of Bills(Local) 19,78,296.82Provi. for Opeational risk for Exps. 15,43,550.30Provision for outstanding Liabi. 44,05,360.00Provision for Staff Retirement Sc. 2,50,000.00Other Liabilities 10,42,876.56

  4,50,000.00 11. Clearing 4,50,000.002,30,83,285.00 12 Liabilities For Income Tax 2,55,36,902.00

  10,94,405.93 13 Profit Carried Forward 25,63,464.921,04,25,839.99 14 Current Year Profit 80,66,491.46

  2,59,78,17,241.42 Total 2,64,64,53,281.99Contingent Liabilities (Bank Guarantee issued)Rs52,50,000/-Contingent Liabilities (DEA Fund) Rs.1,11,66,591.46

  Rama R. PatwardhanAccounts Officer

  V.K. Dafria & Co.Chartered Accountant

  Ravindra V. KekreChief Exe.Officer

  14

 • BANK LIMITED INDOREAS ON 31.03.2020OF B.R. ACT (As applicable to Co-op. Societies)

  31.03.2019 Assets 31.03.2020

  2,24,32,96,177.21 Total B/F 2,29,05,23,279.910.00 11. Branch Adjustment 0.00

  32,11,00,000.00 12.Plot Revaluation 32,11,00,000.00Head Office 23,24,00,000.00Plot 17,52,24,000Add Value on Plot 31.03.20 5,71,76,000Main Branch 8,87,00,000.00Main Br Plot 5,02,75,200Add value on Plot 31.03.20 3,84,24,800

  19,85,084.00 13. Premises 17,86,576.00Original Value 75,95,245.06Less Depreciation up to 31.03.19(-) 56,10,161.06

  19,85,084.00Add: Addition & New Purchase(+) 0.00Less:Depreciation Current year 1,98,508.00

  54,59,987.75 14. Furniture & Fixture 48,76,151.65Opening Cost of Purchase 3,59,52,811.30Add:Purchase During the year 9,15,118.90

  Less:Sale/Writeoff items 0.00Less: Depreciation up to 31.03.19 3,04,92,823.55Less: Depreciation for the Year 14,98,955.00

  2,48,330.00 15. Other Assets 2,52,244.23Advance 1,52,494.23Silver Coins 99,750.00

  2,98,153.94 16.Other Deposit in 3,02,402.02M.P.E.B. 1,,00,898.00Telephone 26581.88Indore Municipal Corporation 83,412.00Input CGST receivable 19,096.22Input MPCGST receivable 42,042.22Input IGST receivable 30,371.70

  70,675.00 17. Clearing 70,675.009,86,603.52 18. Stationary 9,73,244.43

  2,43,72,230.00 19. Advance Bank Income Tax 2,65,67,687.000.00 20. Deaf Receivable 1,021.75

  2,59,78,17,241.42 Total 2,64,64,53,281.99

  Jagdishchandra P. VermaChairman

  Working Committee

  Anil AbhyankarPresident

  Board of Directors

  15

 • INDORE PARASPAR SAHAKARProfit & Loss Account

  31.03.2019 Expenditure 31.03.202010,20,89,729.66 Interest on Deposit 11,04,22,512.30

  1,75,166.51 Interest on borrowing 3,755.4919,85,300.01 Broken period interest on Govt Securities 83,74,545.40

  5,71,45,512.09 Salary,Allow, P.F. Bonus Etc. 5,60,77,649.0000.00 Directors & Local Commtt. Fees 0.00

  42,72,816.92 Rent, Taxes & Insurance 52,13,041.557,26,920.84 Legal Expenses 10,95,596.859,95,631.50 Postage Telegram & Telephone 7,96,823.245,29,005.00 Audit Fees 8,05,205.00

  22,85,501.49 Depreciation & Repairing of Properties 24,27,464.102,91,032.66 Stationary Printing & Advertisement 2,39,642.19

  71,78,486.23 Other Expenses 53,87,119.351,48,632.00 Provision Indore Jila Sah. Sangh 1,51,058.00

  0.00 Bad Debt write off Loan A/C 0.003,00,000.00 Provision for Standard Assets 75,000.00

  13,00,000.00 Prov. as per Income Tax us 36(1)(VII)a 19,00,000.007,00,000.00 Prov. for Long Term Loan u/s 36(1)(VIII) 7,00,000.00

  56,39,559.00 Prov. for income Tax & Indirect Tax 77,92,562.000.00 Prov. for COVID 19 Standard Assets 65,00,000.00

  1,04,25,839.99 Current yer Profit after Tax 80,66,491.4619,61,89,133.90 Total 21,60,28,465.93

  Appropriation Account

  31.03.2019 Particulars 31.03.202026,06,460.00 Statutory Reserve 20,16,622.87

  78,194.00 Indore Jilha Sahakari Sangh(1%) 1,04,258.001,56,387.00 Staff/Member Training Nidhi(2%) 1,61,329.83

  61,15,740.00 Proposed Dividend 0.000.00 Provision for IFR 26,05,000.00

  25,63,464.92 Remaining Balance of profit 57,42,745.681,15,20,245.92 Total 1,06,29,956.38

  Rama R. PatwardhanAccounts Officer

  V.K. Dafria & Co.Chartered Accountant

  Ravindra V. KekreChief Exe.Officer

  16

 • BANK LIMITED INDOREFor the year Ended on 31.03.2020

  31.03.2019 Income 31.03.2020

  17,48,35,938.42 Interest on 18,92,77,737.10

  (i) Loans & Advances 10,00,91,095.31

  (ii) Interest on Govt. Securities 5,73,98,821.26

  (ii) Banks Fixed Depoists 3,17,87,820.53

  (iii) Interest on Call Money 0.00

  11,95,248.00 Interest on Non SLR Bonds (Tax Free) 12,40,660.00

  17,00,962.00 Interest n Non SLR Bonds 16,87,064.00

  0.00 Gain on Mutual Fund

  36,34,875.27 Short Gain Mutual Fund 57,44,840.87

  12,91,500.00 Profit on Sale of Investment 56,84,500.00

  2,24,755.56 Commission 1,68,843.70

  1,33,05,854.65 Other Receipt 1,22,24,820.26

  19,61,89,133.90 Total 21,60,28,465.93

  For the Year Ended 31.03.2020

  31.03.2019 Particulars 31.03.2020

  10,94,405.93 Balance of previous year Profit 25,63,464.92

  1,04,25,839.99 Balance of Profit B/F from P&L A/C 80,66,491.46

  1,15,20,245.92 Total 1,06,29,956.38

  Anil AbhyankarPresident

  Board of Directors

  Jagdishchandra P. Verma

  Working CommitteeChairman

  17

 • *SHREE*INDORE PARASPAR SAHAKARI BANK LTD. INDORE

  REGISTERED OFFICE-“PARASPAR SAHAKAR BHAWAN” 3/1, SOUTH TUKOGANJ, INDORE 452 001

  TOTAL RECEIPTS AND DISBURSEMENT AS ON 31.03.2020

  S.N. Particulars(Liabilities) Op. Bal. Debit Credit Closing Bal

  01. Share Capital 6,11,57,400.00 9,28,816.91 8,38,916.91 6,10,67,500.00

  02. Share Suspense 0.00 0.00 0.00 0.00

  02. Satutory Reserve 6,31,02,940.56 0.00 27,09,437.10 6,58,12,377.66

  03. Building Fund 55,15,780.00 0.00 0.00 55,15,780.00

  04. Bad Doubtful Debts Res. 9,92,48,083.38 0.00 0.00 9,92,48,038.38

  05 Prov. Against Standard As. 37,28,000.00 0.00 75,000.00 38,03,000.00

  06 Investment Flucatuation Reserve 1,19,00,000.00 0.00 0.00 1,19,00,000.00

  07. Staff /Members Trainin Nidhi 9,86,365.74 0.00 1,56,387.00 11,42,752.74

  08. Dividend equilisation Fund 0.00 57,893.00 57,893.00

  09. Computer Upgradation Fund 25,00,000.00 25,00,000.00

  10. Branch Renovation & Opening Fund 25,00,000.00 0.00 0.00 25,00,000.00

  11. Contingency Reserve. 94,00,000.00 0.00 0.00 94,00,000.00

  12. Depre. Reserve on GOI 1,30,60,000.00 1,12,91,750.00 15,00,000.00 32,68,250.00

  13. Prov. in Tax u/s36(1)(V(II)A 23,95,000.00 0.00 19,00,000.00 42,95,600.00

  14. Prov. Long Term Loan us36(1)(VIII) 21,23,000.00 0.00 7,00,000.00 28,23,000.00

  15. Fixed Deposit 20,17,65,319.65 16,29,78,377.00 18,58,13,508.00 22,46,00,450.65

  16. Saving Deposit 77,68,81,648.55 1,81,20,26,847.16 1,75,21,48,866.63 71,70,03,668.02

  17. Current Deposit 4,40,25,294.01 2,20,63,95,287.97 2,19,89,84,540.64 3,66,14,546.68

  18. Reinvestment Deposit 87,28,06,144.80 55,87,08,801.35 65,12,19,977.35 96,53,17,320.80

  19. Revaluation Reserves 32,11,00,000.00 0.00 0.00 32,11,00,000.00

  20. Provision for Covid 19(Standard Ass) 65,00,000.00 65,00,000.00

  21. Recurring Deposit 1,57,17,707.00 1,41,84,026.00 1,43,82,251.00 1,59,15,932.00

  22. Cash Securities 52,000.00 3500.00 0.00 48,500.00

  23 Bills for Collection 0.00 86,538.00 86,538.00 0.00

  24. Overdues Interest 3,16,46,486.56 90,75,589.50 62,53,610.00 2,88,24,507.06

  25. Interest Payable 69,36,931.76 4,92,98,695.20 4,95,24,459.20 71,62,695.76

  26. Provision Other Liabilities 1,42,15,008.49 2,10,51,09,532.68 2,10,43,09,090.05 1,34,14,565.86

  27. Liabilities for Income Tax 2,30,83,285.00 32,34,440.00 56,88,057.00 2,55,36,902.00

  28. Balance of Prev. year Profit 10,94,405.93 10,94,405.93 25,63,464.92 25,63,464.92

  29. Net profit 1,04,25,839.99 28,20,79,988.46 27,97,20,639.93 80,66,491.46

  30. Profit Appropriation A/C 0.00 1,15,20,245.92 1,15,20,245.92 0.00

  31. Bank Guarantee 5,00,000.00 0.00 47,50,000.00 52,50,000.00

  32. Clearing 4,50,000.00 0.00 0.00 4,50,000.00

  33. Branch Adjustment 0.00 10,00,66,76,519.02 10,00,66,76,519.02 0.00

  Total 2,59,83,17,241.42 17,23,46,93,361.10 17,28,80,79,401.67 2,65,17,03,281.99

  .

  18

 • *SHREE*INDORE PARASPAR SAHAKARI BANK LTD. INDORE

  REGISTERED OFFICE-“PARASPAR SAHAKAR BHAWAN” 3/1, SOUTH TUKOGANJ, INDORE 452 001

  TOTAL RECEIPTS AND DISBURSEMENT AS ON 31.03.2020

  S.N. Particulars(Liabilities) Op. Bal. Debit Credit Closing Bal34. Bank Current 11,41,73,088.13 21,83,61,38,315.40 21,80,39,29,992.66 14,63,81,410.8735. Bank Fixed Deposit 40,50,18,234.00 38,08,00,000.00 40,50,18,234.00 38,08,00,000.0036. Investment 69,17,68750.00 14,36,79,66,975.00 14,32,53,12,712.00 73,44,23,013.0037. Loans Short Terms 20,75,62,645.56 1,69,38,01,667.41 1,72,27,31,307.81 17,86,33,00.5538. Loans Medium Terms 39,49,33,139.97 25,69,27,254.92 20,97,42,002.56 44,21,18,392.3339. Loans Long Terms 34,94,58,432.99 7,73,32,915.63 8,39,43,796.13 34,28,47,552.4940. Int.rec. on CGOI Sec. 59,34,231.00 1,90,84,303.00 1,83,17,970.00 67,00,564.0041. Int.rec. on SGOI Sec. 46,78,882.00 1,84,85,043.00 1,79,56,133.00 52,07,792.0042. Int. receivable on B.FD 2,63,26,132.00 2,69,31,563.00 3,92,63,340.00 1,39,94,355.0043. Int. receivable on Non SLR Bond 15.31.205.00 24,73,102.00 33,14,553.00 6,89,754.0044. Int. receivable on loans 3,16,46,486.56 62,53,610.00 90,75,589.50 2,88,24,507.0645. Bills for Collection 0.00 86,780.96 86,780.96 0.0046. Branch Adjustment 0.00 0.00 0.00 0.0047. Building 19,85,084.00 0.00 1,98,508.00 17,86,576.0048. Dead Stock 54,59,987.75 29,24,472.08 35,08,308.18 48,76,151.6549 Advance 1,48,580.00 8,80,425.00 8,76,510.77 1,52,494.2350. Deposit in MPEB 1,06,363.00 16,132.00 21,597.00 1,00,898.0051. Deposit in Tel. Deptt 23,771.69 3,831.00 1,020.81 26,581.8852. Deposit in I.M.Corporation 83,412.00 0.00 0.00 83,412.0053. Silver Coins 99,750.00 0.00 0.00 99,750.0054. Clearing 70,675.00 1,03,706.00 1,03,706.00 70,675.0055. Stationary Stocks 9,86,603.52 2,38,838.37 2,52,197.46 9,73,244.4356. Adv.Bank Income Tax 2,43,72,,230.00 52,74,787.00 30,79,330.00 2,65,67,687.0057. Customer Lia. for B Guarantee 5,00,000.00 47,50,000.00 0.00 52,50,000.0058. Closing Cash 1,02,64,950.00 1,15,82,68,888.52 1,15,86,30,904.52 99,02,934.0059. Deaf 2014 Receivable 0.00 1,67,014.84 1,65,993.09 1,021.7560. Building Revaluation 32,11,00,000.00 0.00 0.00 32,11,00,000.0061. Input CGST receivable 9,996.91 5,99,334.16 5,90,234.85 19,096.2262. Input MPGST receivable 30,058.91 5,89,402.82 5,77,419.51 42,042.2263. Input IGST receivable 44,551.43 7,56,287.17 7,70,466.90 30,371.70

  Total 2,59,83,17,241.42 39,86,08,54,649.28 39,80,74,68,608.71 2,65,17,03,281.99Page No 18 17,23,46,93,361.10 17,28,80,79,401.67Total (Receipt& Disbursement) 57,09,55,48,010.47 57,09,55,48,010.38

  ŸA§Ho$jU H$s [anmoQ> ©, ~¢bogerQ>, {dñV¥V {ddaUrH$m Ed§ AÝ`ZmoQ²>g OmZH$mar Ho$ gmW àYmZ H$m`m©b` _| CnbãY h¢ &

  g§MmbH$ _ §S >imM o AZwk oZ o_ w»` H$m` ©nmbZ A{YH$ mar

  19

 • A§Ho$jU à_mU nÌ

  _¢ {ZåZ hñVmjaH$Vm© à_m{UV H$aVm hÿ° {H$ _¢Zo, B§Xya nañna ghH$mar ~¢H$ {b{_Q>oS>, B§Xya H$mdf© 2019-2020 H$m A§Ho$jU, n§Or`H$, ghH$mar g{_{V`m§, _Ü`àXoe Ûmam {ZYm©[aV àUmbr gonyU© {H$`m Ÿ&

  ~¢H$ H$m n§Or`Z à_mUnÌ {dYrdV ghr d {Z`_mZwgma hmoH$a ~¢H$ Ûmam gwa{jV aIm J`m h¡Ÿ&_¢Zo B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS>, B§Xya Ho$ 31 _mM© 2020 H$mo g_má hmoZo dmbo df© Ho$

  {dÎmr` nÌH$ VWm bm^-hm{Z nÌH$ H$m n[ajU g§~§{YV boImAm| go {H$`m h¡Ÿ&_¢ gy{MV H$aVm hÿ§{H$ :-

  01. _oao _V go ~¢H$ H$m ì`dhma gmYmaUV: ghr d B©_mZXmar go ~¢H$$ Cn{Z`_m|, ghH$mar g§ñWmAm|H$s àM{bV YmamAm|, CgHo$ A§VJ©V ~Zm ò J ò {Z`_m|, n§Or`H$ Ûmam g_`-g_` na àgm[aVn[anÌm| Ed§ ~¢qH$J ao½ ẁboeZ EŠQ> 1949 Omo ghH$mar ~¢H$mo na bmJw hmoVm h¡ Ho$ AZwgma h¡ dnmB© JB© Ìw{Q>`m| H$m C„oI A§Ho$jU Q>rn _| h¡Ÿ&

  02. _oar OmZH$mar Ho$ AZwgma Omo _wPo X{e©V H$am`m J`m VWm ~¢H$ H$mo Omoo a{OñQ>g© _wPo ~Vm òJ ò, CgHo$$ AZwgma pñW{V {ddaU nÌH$ _oao Ûmam àñVwV Q>rn Ho$ A{YZ Amjonm| H$s ny{V© hmoZona n[anyU© VWm R>rH$ h¡Ÿ&

  03. O~ H$^r _¢Zo ñnîQ>rH$aU AWdm gyMZm àmá H$aZr Mmhr, àñVwV Q>rn Ho$ AYrZ _wPo gyMZm dñnîQ>rH$aU ~¢H$ Ûmam {H$ ò J òŸ&

  04. A{YH$mof Ho$ ì`dhma Omo _oar OmZH$mar _| Am ò, àñVwV Q>rn Ho$ A{YZ A{YH$mof Ho$ H$m`m} H$sgr_m _| hþEŸ&

  05. A{YH$mof H$m bm^-hm{Z nÌH$ àñVwV Q>rn Ho$ AYrZ ewÜX bm^ H$m ghr {ddaU àñVwVH$aVm h¢Ÿ&

  06. _oao _V go A{YH$mof Ho$ pñW{V {ddaU d bm^-hm{Z nÌH$, àñVwV Q>rn Ho$ A{YZ {Z`_mZwgma~Zm ò J ò h¢ VWm {hgm~ ImVo aIo J ò h¢&AV: _¢, A{YH$mof H$mo n§Or`H$, ghH$mar g§ñWmE|, _Ü`àXoe Ûmam àgm[aV {ZX}em| _| Xr JB©

  H$gm¡{Q>`m| Ho$ AmYma na “A” dJ© àXmZ H$aVm h±yŸ&

  ghr/-(_o.ìhr.Ho$.S>\$ar`m EÊS> H§$nZr)

  MmQ>©S>© AH$m¢Q>§Q>

  20

 • *SHR

  EE*

  IND

  OR

  E PA

  RASP

  AR S

  AHAK

  ARI B

  ANK

  LTD.

  IND

  OR

  ER

  EGIS

  TER

  ED O

  FFIC

  E-“P

  ARAS

  PAR

  SAH

  AKAR

  BH

  AWAN

  ” 3/1

  , SO

  UTH

  TU

  KOG

  ANJ,

  IND

  OR

  E 45

  2 00

  1ST

  ATEM

  ENT

  OF

  LOAN

  S(D

  EBIT

  ,CR

  EDIT

  ,N.P

  .A.,B

  .V.V

  .)AS

  ON

  31.

  03.2

  020

  S.N.

  Parti

  cula

  rsO

  peni

  ng B

  alDe

  bit

  Cred

  itCl

  osin

  g Ba

  l.N.

  P.A.

  B.V.

  V.NP

  A%31

  .03.

  2019

  31.0

  3.20

  20Sh

  ort T

  erm

  Loa

  ns1

  Loan

  Aga

  inst

  Fix

  . Dep

  .94

  ,16,

  860.

  001,

  60,7

  2,49

  1.00

  1,37

  ,26,

  010.

  001,

  17,6

  3,34

  1.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2R

  akam

  Tara

  n(G

  old)

  OD

  4,74

  ,85,

  733.

  546,

  09,3

  3,58

  6.10

  6,87

  ,49,

  221.

  493,

  96,7

  0,09

  8.15

  12,9

  3,30

  2.43

  56,9

  53.0

  03.

  263

  Rak

  am Ta

  ran

  (Gol

  d)2,

  14,1

  8,80

  9.28

  2,64

  ,75,

  188.

  222,

  65,5

  8,94

  1.80

  2,13

  ,35,

  055.

  704,

  89,5

  74.6

  026

  ,693

  .00

  2.29

  4Vy

  apar

  i/HAO

  6,81

  ,46,

  604.

  5226

  ,05,

  53,8

  02.9

  428

  ,73,

  18,1

  52.0

  84,

  13,8

  2,25

  5.38

  45,6

  4,00

  8.96

  28,5

  9,98

  6.56

  11.0

  35

  S.O

  .D. L

  oans

  1,12

  ,34,

  755.

  6237

  ,06,

  04,1

  91.2

  637

  ,71,

  66,3

  89.2

  146

  ,72,

  557.

  670.

  000.

  000.

  006

  Hyp

  othe

  catio

  n/C

  AO17

  ,45,

  186.

  551,

  61,4

  1,43

  4.64

  1,70

  ,87,

  074.

  147,

  99,5

  47.0

  51,

  40,7

  32.6

  13,

  96,4

  88.2

  617

  .60

  7C

  urre

  nt O

  ver D

  raft/

  NSC

  4,27

  ,95,

  973.

  7383

  ,74,

  29,2

  78.7

  384

  ,02,

  57,6

  32.8

  13,

  99,6

  7,61

  9.65

  59.0

  024

  .00

  0.00

  8D

  .D. P

  urch

  ase

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  9Sa

  haj O

  ver D

  raft

  50,4

  1,04

  4.32

  48,5

  0,10

  2.38

  58,4

  8,69

  3.03

  40,4

  2,45

  3.67

  17,5

  0,23

  7.32

  1,23

  ,954

  .70

  43.3

  010

  Gra

  in L

  oan/

  Fest

  ival

  2,77

  ,678

  .00

  8,94

  ,254

  .00

  7,51

  ,300

  .00

  4,20

  ,632

  .00

  6,57

  1.00

  834.

  001.

  5611

  .M

  ortg

  age

  Lim

  it Lo

  an0.

  009,

  98,4

  7,33

  8.14

  8,52

  ,67,

  893.

  251,

  45,7

  9,44

  4.89

  0.00

  0.00

  0.00

  Tota

  l20

  ,75,

  62,6

  45.5

  61,

  69,3

  8,01

  ,667

  .41

  1,72

  ,27,

  31,3

  07.8

  117

  ,86,

  33,0

  05.1

  682

  ,44,

  485.

  9234

  ,64,

  933.

  524.

  62

  11.

  Loan

  aga

  inst

  Fix

  . Dep

  7,11

  ,699

  .00

  19,0

  3,80

  0.00

  12,2

  2,49

  0.99

  13,9

  3,00

  8.01

  0.00

  0.00

  0.00

  12.

  Hou

  sing

  (Gha

  rtara

  n)23

  ,70,

  50,9

  41.7

  514

  ,39,

  44,9

  15.0

  09,

  54,5

  7,05

  5.60

  28,5

  5,38

  ,801

  .15

  1,24

  ,53,

  432.

  151,

  10,4

  7,16

  7.55

  4.36

  13Su

  rety

  (jam

  anat

  )7,

  55,9

  0,30

  1.20

  5,04

  ,84,

  372.

  164,

  45,1

  2,87

  8.91

  8,15

  ,61,

  794.

  4555

  ,11,

  326.

  4532

  ,98,

  205.

  796.

  7614

  Vyap

  ari

  1,04

  ,86,

  244.

  9060

  ,08,

  754.

  9649

  ,79,

  118.

  261,

  15,1

  5,88

  1.60

  4,14

  ,591

  .60

  11,3

  4,69

  8.75

  3.60

  15Va

  stut

  aran

  74,3

  51.0

  01,

  43,1

  10.0

  072

  ,143

  .00

  1,45

  ,318

  .00

  0.00

  0.00

  0.00

  16H

  ypot

  heca

  tion

  1,10

  ,74,

  217.

  001,

  68,6

  5,83

  0.00

  1,97

  ,00,

  849.

  0082

  ,39,

  198.

  002,

  23,6

  90.0

  013

  ,31,

  660.

  202.

  7117

  NSC

  /kVP

  /LIC

  26,6

  4,81

  1.00

  1,55

  ,14,

  848.

  001,

  61,0

  3,99

  5.00

  20,7

  5,66

  4.00

  0.00

  0.00

  0.00

  18So

  ft lo

  an26

  ,86,

  308.

  007,

  31,4

  77.0

  012

  ,59,

  870.

  0021

  ,57,

  915.

  000.

  000.

  000.

  0019

  Car

  Loa

  n5,

  14,9

  2,08

  8.12

  2,02

  ,98,

  686.

  802,

  46,6

  9,85

  7.80

  4,71

  ,20,

  917.

  1264

  ,01,

  791.

  9011

  ,79,

  048.

  0013

  .59

  20R

  akam

  Tara

  n(G

  old)

  31,0

  2,17

  8.00

  10,3

  1,46

  1.00

  17,6

  3,74

  4.00

  23,6

  9,89

  5.00

  87,5

  27.0

  00.

  003.

  69To

  tal

  39,4

  9,33

  ,139

  .97

  25,6

  9,27

  ,254

  .92

  20,9

  7,42

  ,002

  .56

  44,2

  1,18

  ,392

  .33

  2,50

  ,92,

  359.

  101,

  79,9

  0,78

  0.29

  5.68

  Long

  Ter

  m L

  oans

  :-21

  .H

  ousin

  g (G

  harta

  ran)

  34,9

  4,58

  ,432

  .99

  7,73

  ,32,

  915.

  638,

  39,4

  3,79

  6.13

  34,2

  8,47

  ,552

  .49

  1,18

  ,63,

  368.

  2573

  ,68,

  793.

  253.

  46To

  tal

  34,9

  4,58

  ,432

  .99

  7,73

  ,32,

  915.

  638,

  39,4

  3,79

  6.13

  34,2

  8,47

  ,552

  .49

  1,18

  ,63,

  368.

  2573

  ,68,

  793.

  253.

  46G

  rand

  Tota

  l95

  ,19,

  54,2

  18.5

  22,

  02,8

  0,61

  ,837

  .96

  2,01

  ,64,

  17,1

  06.5

  096

  ,35,

  98,9

  49.9

  84,

  52,0

  0,21

  3.27

  2,88

  ,24,

  507.

  064.

  69

  21

 • *SHREE*INDORE PARASPAR SAHAKARI BANK LTD. INDORE

  REGISTERED OFFICE-“PARASPAR SAHAKAR BHAWAN” 3/1, SOUTH TUKOGANJ, INDORE 452 001In terms of RBI circulars No. UBD.CO.BP.PCB 20/16,45.0/2002-03 Dt. 30.10.2002

  Sr.No. Particulars 31.03.2019 31.03.20201. Capital to Risk Asset Ratio 26.79% 24.85%2. Movement of CRAR

  Tier I Capital 1478.76 1401.56Tier II Capital 1478.76 1401.56Total Capital 2957.52 2803.12Total Risk Assets 11041.50 8450.02Capital Ratios:Tier I Ratios 13.39% 12.42Tier II Ratios 13.39% 12.42CRAR 26.79% 24.85%

  3. Investments:Book Value 6548.19 6974.73Face Value 6500.00 7000.00Market Value 6590.00 7082.72INVESTMENT (Non SLR) 369.50 369.50

  4. Advances against:a) Real Estate 77.03 70.21b) Construction Business 0.00 0.00c) Housing 3495.21 3541.68

  5. Advances against shares & Debentures - -6. Advances to directors, their relatives

  companies/Firms in which they are interestedfund based 13.83 4.91Non funded based - -

  7. Average Cost of Deposits 5.67 6.028. NPAs

  Gross NPAs 404.37 452.00% of Gross NPA to Loans 4.25 4.69Net NPAs 0.00 0.00% of Net NPAs 0.00% 0.00

  9. Movement of NPA:PrincipleOpening Principle 450.63 404.37Addition 492.00 454.63Recovery 538.26 407.00Closing Principal 404.37 452.00ProvisionOpening Provision 992.48 992.48Additions/delition 0.00RecoveryClosing Provision 992.48 992.48Net NPA 0.00

  10. Profitability:a) Interest income as a percentage of working funds 6.95 7.37b) Non interest income as a percentage of working funds 0.75 0.91c) Operating profit as a percentage of working funds 0.68 0.67d) Return on Assets 0.44% 0.32%e) Business (Depsoit+Advances)per employee 318.13 339.90f) Profit per employ 1.16 0.94

  11. Provision made in the year towrards:NPA NIL NIL12. Movement in Provision:

  a) Towards NPA(BDDR) NIL NILb) Towards Depreciation on Investment NIL NILc) Towards Standard Assets 0.00 0.75d) Special provision for Covid 19 65.00

  13. Plot Revaluation reserves 3211.00 3211.0014. Insurance Premium to DICGC Paid Paid15. Penalty imposed by RBI in the Financial year 2019-20 NIL nil16 Restructed of Accounts (No. of A/Cs) nil nil17. Restructured of Accounts (Amounts) NIL NIL18. DEA Fund 96.09 104.07

  a) Add during the year 10.67 8.87b) Claim during the year 2.69 1.52c) Closing Balance 104.07 111.67

  22

 • Ÿ&&lrŸ&&

  B§Xya

  nañn

  a gh

  H$mar

  ~±H$

  {b{_

  Q>oS,

  BÝXm

  ¡an§O

  rH¥$V

  H$m`

  m©b`

  nañn

  a ghH

  $ma ^

  dZ 3

  /1, g

  mCW

  VwH$moJ

  §O, B

  ÝXm¡a-

  1(_

  .à. g

  hH$ma

  r g{_

  {V`m

  ± A{Y

  {Z`_

  196

  0 H$o

  AÝV

  J©V n§O

  rH¥$V)

  df©

  2021

  -202

  2 Mo

  A§Xm

  O n

  ÌH$

  IM

  ©20

  19-2

  020

  19-2

  020

  21-2

  2CË

  nÞ20

  19-2

  020

  19-2

  020

  21-2

  2A

  §XmO

  dmñV

  {dH$

  A

  §XmO

  A§Xm

  Odm

  ñV{d

  H$ A

  §XmO

  R>|drd

  arb ì`

  mOH$

  Om©da

  rb ì`

  mO11

  35.0

  010

  00.9

  111

  75.0

  01.

  _w. R

  >o.,nwZ

  ©{d.,a

  oH$[aJ̈

  875.

  0082

  0.29

  913.

  00~¢H

  $ _wXV

  R>od

  ì`mO

  420.

  0031

  7.88

  230.

  00H°$

  e {g

  Š`w[aQ

  >r,H$mb

  _Zr

  JwVdU

  wH$ ì`

  mO d

  AÝ`

  ì`mO

  370.

  0060

  3.27

  496.

  00~«m

  oH$Z

  {nar`

  S> ì`

  mO0.

  0083

  .75

  0.00

  2. g

  opìhJ̈

  ì`mO

  313.

  0028

  3.92

  340.

  00H$_

  rímZ

  1.50

  1.69

  2.00

  3.~¢H

  $ H$a§Q

  > Amo.S

  >r ì`m

  O0.

  000.

  040.

  00BV

  a CËn

  Þ21

  6.60

  236.

  5329

  6.25

  doVZ ̂

  ËVo, à

  m. \$Ê

  S>,~m

  oZg J«o

  À`wQ>r

  549.

  7556

  0.77

  533.

  75g§.

  _.,H

  $m.H$m

  .g.,ñ

  Wm.g

  .ewëH

  $0.

  250.

  270.

  00^m

  S>o,H$

  a, {X

  dm~Ë

  Vr60

  .00

  52.1

  380

  .00

  H$moQ>

  © IM©

  8.00

  10.9

  612

  .00

  S>mH$

  ,Vma

  , Q>ob

  r\$moZ

  15.0

  07.

  9712

  .00

  {heo~

  Vnm

  gUr e

  wëH$

  9.00

  8.05

  10.0

  0BÝ

  Xm¡a {

  Obm g

  h.g§K

  3.00

  1.51

  1.00

  Kgmam

  d ^

  dZ g

  wYmaU

  m23

  .00

  24.2

  728

  .00

  bo.g

  m.N>mn

  Umdi

  ,Om.à

  MmaI

  M©6.

  002.

  405.

  50Zd

  rZ e

  mIm I

  M©/{d

  b`

  IM©

  5.00

  0.00

  0.00

  H$åß`

  wQ>a I

  M©15

  .00

  3.42

  10.0

  0H$_

  reZ

  2.00

  0.00

  0.50

  BVa I

  M©79

  .65

  141.

  9597

  .55

  Am`

  H$a38

  .00

  77.9

  240

  .00

  g§̂m{d

  V Z\

  $m14

  1.45

  80.6

  611

  5.95

  EHy$U

  ê$n

  `o21

  43.1

  021

  60.2

  821

  99.2

  5EH

  y$U ê

  $n`o

  2143

  .10

  2160

  .28

  2199

  .25

  g§Mmb

  H$ _

  §S>imM

  o AZwk

  oZo,_w»

  ` H$

  m`©½n

  mbZ A

  {YH$m

  arê$.

  bj

  mV

  23

 • Ÿ&&lrŸ&&

  13405 {XZm§H$ 31 _mM© 2019 amoOr nQ>mda g^mgXm§Mr g§»`m- 45 nmoQ> {Z`_ 13(H$) à_mUo dmag ZmË`mZo ~XbyZ {Xë`mZo H$_r H$ê$Z

  13360- 92 gaoÊS>a Pmë`mZo H$_r H$ê$Z13268+ 45 nmoQ> {Z`_ 12(3 ) AZwgma dmag ZmË`mZo ZdrZ g^mgX Ho$bo.

  + 189 01.04.2019 Vo 31.03.2020 _Ü`o Z{dZ g^mgX+ 06 Zm__mÌ gXñ`Vo _YwZ {Z`{_V gXñ`VoV n[ad{V©V

  13508 31 _mM© 2020bm nQ>mda g^mgXZm__mÌ g^mgX

  1159 {XZm§H$ 31 _mM© 2019 n`©ÝV Zm__mÌ g^mgX+161 01.04.2019 Vo 31.03.2020 n`©ÝV Zm__mÌ g^mgX1320

  -06 Zm__mÌ gXñ`Vo _YwZ {Z`{_V gXñ`VoV n[ad{V©V-57 ImVo MwH$Vo Pmë`mZo H$_r H$aÊ`mV Ambo

  1257 31 _mM© 2020 am oOr nQ >mda Zm__mÌ g^mgX14765

  g^mgX : {XZm§H$ 31 _mM© 2020 AIoa nQ>mda {Z`{_V A dJ© 13508 AgyZ 1257 Zm__mÌ g^mgXAmhoV. Ago EHy$U AhdmbmMo dfm©V 14765 g^mgX AmhoV.

  g^mgXm§Mm Vnerb {XZm§H$ 2019-20

  B§Xya nañna ghH$mar ~¡¢H$ {b. B§Xm¡a“nañna ghH$ma ^dZ ” 3/1 gmCW VwH$moJ§O, B§Xya (_.à.) 452 001

  O_mAm| na AmH$f©H$ ã`mO Xao({X.11.06.20 go bmJw)

  {ddaU _wXVr R>od, nwZ©{d{Z`moOZ d aoH$[aJ̈ ã`mO Xa

  H$O© na AmH$f©H$ ã`mO Xaoo01.ì`mdgm{`H$ H$O© ã`mO Xa

  ê$.5.00 bmI VH$ 12.00%_`m©Xm H$O© hoVw 0.25 à{VeV A{YH$

  02.Q>m§gnmoQ> © Am°naoQ>a ì`mdgm{`H$ dmhZ IaoXr 12.50%03.O_mZV H$O© 13.50%04.hmCqgJ H$O© 9.50%05.H$ma Ed§ X wn{h`m dmhZ

  *H$ma … H$m oQ > oeZ am{e Ho$ 85% VH$ 8.50%Xwn{h`m…H$moQ>oeZ am{e H$o 75% VH$ 11.50%

  06.Kê$ H$m`© hoVw _mQ> ©J oO H$O© 10 Vo 11%07.aH$_ VmaU 11.50%08. gwb^ G$U KaVmaU d H$ma G$U ã`mO Xa go 1.50%A{YH$09.e ¡j{UH$ H$O©

  4.00 bmI hoVw 12.50%4.00 bmI go A{YH$ 13.0.0%12.00%

  10- Q>mn An G$U 10-00%

  7 {XZ go 30 {XZ VH$ 5.00%31 {XZ go 90 {XZ VH$ 5.25%

  91 {XZ go 180 {XZ VH$ 6.00%

  181 {XZ go 364 {XZ 6.10%

  12 _mh goo A{YH$ 24 _mh go H$_ 6.30%

  24 _mh go A{YH$ 30 _mh go H$_ 6.40%

  30 _mh go A{YH$ go 36 _mh go H$_ 6.60%

  3 df© go A{YH$ go 5 df© go H$_ 6.60%

  5 df© go A{YH$ go 7 df© go H$_ 6.60%

  7 df© go A[YH$ go 10 df© 6.60%

  Q>rn…- *darîR> ZmJ[aH$m§o (60 df©) H$mo 1 df© d Cggo A{YH$ hoVw 0.50% A{VarŠV Xò .

  *5 df© À`m d[ab R>odr Mo {V_mhr ì`mO R>odrXmamÀ`m ~MV ImVr àË òH$ {V_mhr bm O_m H$aÊ`mV `oB©b *H$ma bm oZ h oV w àm ogoqgJ na 100 à{VeV Ny>Q >

  24

 • Ÿ & &l r Ÿ & &B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS>, BÝXm¡a

  (_.à. ghH$mar g{_{V`m± A{Y{Z`_ 1960 H$o AÝVJ©V n§OrH¥$V)

  g§MmbH$ _§S>i d H$m`©H$mar g{_Vr CnpñWVr nÌH$ ({X. 01.04.2019 Vo 31.03.2020 n`©ÝV)

  A.H«$. g §MmbH$m §Mo Zm §d n X g§MmbH$ _§S>i H$m` ©H$ ma r g{_{VEHw$U g^m 1 5 EHw$U g^m 6 1^aboë`m 1 5 ^aboë`m 6 1ñW {J V 0 0 ñW {J V 0 0CnpñWV AZwnpñWV CnpñWV AZwnpñWV

  01. lr A{Zb a.Aä §̀H$a AÜ`j,g§MmbH$ _§S>i 15 0002. lr_Vr _m`m C. B§Jio CnmÜ`j,g§MmbH$ _§S>i 05 1003. lr gw~moY Jmo. H$mQ>o gXñ`,g§MmbH$ _§S>i 15 0004. lr OJXreM§Ð n§. d_m© AÜ`j,H$m ©̀H$mar g{_Vr 15 00 61 0005. lr ^mbM§Ð [d. {MniyUH$a g§MmbH$ 06 0906. S>m°.lr A[Zb e§. H$wQ>w>§~io g§MmbH$ 08 0707. lr_Vr CÁdbm {d. ~mnQ> g§MmbH$ 13 0208. lr eoIa A. {H$~o g§MmbH$ 15 0009. lr_Vr CÁdbm I§. ~maJi g§MmbH$ 13 0210. gr.E.g§Vmof ^m. Xoe_wI g§MmbH$ 12 0311. lr AmewVmof C. {Z_Jmd§H$a g§MmbH$ 08 0712. lr AmZ§X H¥$.Pmao g§MmbH$ 12 03 51 1013. lr C_oe X. PmoH$aH$a g§MmbH$ 10 05 42 1914. lr_Vr ea ẁ ^m.dmK_mao g§MmbH$ 13 02 50 1115. lr AmewVmof lr. Hw$Qw>§~io g§MmbH$ 11 04 48 13

  {deofk g§MmbH$

  01. gr.E. {Za§OZ M§. nwa§Xao,{dËVr` {deofk 02. lr O`§V {d. Mm§Xm obrH$a,~¡qH$J {deofk

  H «$. H$m`m ©b` H$m Zm_ \$m oZ Z§. gm o_dma Vo e{Zdma(Xþgao Ed§ MVwW© e{Zdma N>moS>H$a)

  01. _w»`mb`,nañna ghH$ma ^dZ 2522141,2523784,2522724 gw~h 10.30 go 5.303/1, gmCWŸ VwH$moJ§O,B§Xya-01 ,2525219,9303627878

  02. _w»` emIm(emIm à~ §YH$-lr XodXËV VmQ>H o$)2542876,2538290 gw~h 10.30 Vo 2.30ghH$ma gXZ,221, [>QiH$ nWŸ,B§Xya-07 2546341,7489721897 Xmonha 3.00 Vo 4.45emIm {dH$mg H$_oQ>r …lr vfuy vH;adj] MkW- vfuy ’kaa- dqVqcGs] Jh ’ks[kj fdcs

  03. Oobam oS > emIm (emIm à~§YH$-lr ho_ §V e oQ> o) 2541471 gw~h11.00 Vo3.0059, H$moR>mar _mH}$Q>, B§Xya-07 7489853787 Xmonha 3.30 go 5.15emIm {dH$mg H$_ oQ>r …lr gw~m oY H $mQ> o, lr_Vr CÁdbm ~maJi, gr.E. g§Vm of Xoe_wI

  04. _Zm oa_mJ§O emIm(emIm à~§YH$-lr kmZXod dmiw§O $) 2490246, gw~h 9.00 Vo 1.003-4,ZJa {ZJ_ _mH}$Q>>, nbm{g`m,B§Xya- 8815045941 Xmonha 1.30 Vo 3.15emIm {dH$mg H$_oQ>r …lr txnh’kpanz oekZ] Jh Hkkypanz fpiGw.kdj] Jh vk’kqrks"k dqVqcaGs

  05. Q—> m §gnm oQ> © ZJa emIm(emIm à~§YH$-lr {XZoe Mm ¡Kwb o) 2461395 gw~h 11.00 Vo 3.005, ñZoh ZJa, B§Xya-01 7489592872 Xmonha3.30 Vo 5.15emIm {dH$mg H$_oQ>r …S>m °. gm¡. _m`m B§Jio, lr_Vr CÁdbm ~mnQ> Jherh ’kj;q ok?kekjs

  06. Odmha _mJ © emIm(emIm à~§YH$-lr XrnH$ Ð{dS >) 2451626,7489495152 gw~h 10.30 Vo 2.30gmd[a`m _hb, 5, ga goR> hþH$_M§X _mJ©,BÝXm¡a-02 Xmonha 3.00 Vo 4.45emIm {dH$mg H$_oQ>r …lr vkuan >kjs] Jh vk’kqrks"k fuexkaodj] Jh mes’k >ksdjdj

  25

 • &&lr&&

  B§Xya nañna ghH$mar ~±H$ {b{_Q>oS >, BÝXm¡a

  g§MmbH$ _§S>i

  A . Zm §d n X nVm \$moZ Z§.H$ «$ §. {Zd mg Am°{\ $g+_mo.01. lr A{Zb a.Aä`§H$a AÜ`úm 501,{àg|g b|S>_mH©$,21/1, 9926303456

  ~r.B© BbopŠQ—>H$b g§MmbH$ _§S>i 21/2,aVbm_ H$moR>r,BÝXm¡a-102. S>m°.(gm¢.) _m`m C.B§Jio CnmÜ`j nm§Mmbr,6-E,d¡embr ZJa, 2798233 2438531

  E_.Q>oH$.(Am`.Am`.Q>r.IS>J$nya) BÝXm¡a-9 9893278823nrEMS>r.(H$åß`wQ>a gmBªg)

  03. lr gw~moY Jmo. H$mQ>o CnmÜ`j 64, Zmam`U ~mJ,BÝXm¡a-7 2424642 9826032783E_.Eggr. esFl]lh-ih-Mh-D;w (;w-ds)

  04. lr OJXreM§Ð n§. d_m© AÜ`j 91,{VbH$ nW, BÝXm¡a-7 9425063020E_.H$m°_. ,Eb.Eb.~r., H$m.H$m.g{_{V(Imo-Imo _|§ {dH«$_ AdmS>©)

  05. lr ̂ mbM§Ð [d. {MniyUH$a gXñ`, _Yw_§Jb 22/9, `ed§V 2535673 9303235167~r.H$m°_., E_.E., g§MmbH$ _§S>i {Zdmg amoS>, BÝXm¡a-3Eb.Eb.~r., E.E\$.Am`.Am`.

  06. S>m°. A[Zb e§. H$w$Q>w>§~io gXñ` 194, {VbH$ nW, BÝXm¡a-7 2535778 2539700E_.S>r., S>r.gr.EM. g§MmbH$ _§S>i 9826053970

  07. lr_Vr CÁdbm {d. ~mnQ> gXñ` 70, dmgwXod ZJa, BÝXm¡a-4 9424811105d[aîR> g_mO godr g§MmbH$ _§S>i

  08. lr eoIa A. {H$~o gXñ` 176, {VbH$ nW,BÝXm¡¡a-7 2531403 9425346640~r.Eg.gr g§MmbH$ _§S>i

  09 lr_Vr CÁdbm ~maJi g§MmbH$ 2/3, ~maJi H$månboŠg,~maJi 2460425 9425961190d[aîR> g_mO godr H$mbmoZr,BÝXm¡a -04

  10. gr.E. g§Vmof ^m. Xoe_wI gXñ` 63, am_~mJ, BÝXm¡a-07 2431376 2529539E_.H$m°_.Eb.Eb.~r.E\$gr.E. g§MmbH$ _§S>i 2518269 9425320376S>r.Am`.Eg.E. (Am`.gr.E.Am`.)

  11. lr AmewVmof C. {Z_Jm§dH$a gXñ`, 16, _mV©ÊS> Mm¡H$,BÝXm¡a-7 2539468 9425065654~r.H$m°_.,EbEb.~r.(Am°Zg©) g§MmbH$ _§S>i

  12. lr AmZ§X H¥$. Pmao gXñ`,g._. 167, bmoH$_mÝ` ZJa,BÝXm¡a-9 2469756 9826070756~r.Eggr.,E_.E.(AW©emñÌ) d H$m.H$m.g{_{V

  13. lr C_oím PmoH$aH$a gXñ` 368, bmoH$_mÝ` ZJa,BÝXm¡a-9 2472342 9425057349E_.Eggr.(Q>oH$) g§MmbH$ _§S>i

  d H$m.H$m.g.14 lr_Vr íma`w dm¿m_mao gXñ`,g._. 62-~r, ào_ ZJa,BÝXm¡a-9 2470476 9425478426

  E_Eggr.,~r.ES> H$m.H$m.g{_{V15. lr AmewVmof lr . H$wQ§w~io gXñ`,g§._. \$boQ> Z§. 202, Joa~oam {~ëS>tJ, em{b_ma 2550455 9644076191

  ~r.B©. ({g{db), H$m.H$m.g{_{V Q>mCZ{en, nQ>ob _moQ>g© Ho$ nmg,E_.Q>oH$,E_.E.(Am`.Am`.Q>r.ê$S>H$s) BÝXm¡a-10

  16. gr.E.lr {Za§OZ M§. nwa§Xao {deofk g§MmbH$ 454,{VbH$ ZJa,BÝXm¡a 2493309E_.H$m°_.E\$.gr.E. g§MmbH$ _§S>i 4078763 9425322958

  17 lr O`§V [d. Mm§XmobrH$a {deofk g§MmbH$ \$boQ> Z§. S>r-401, S>rgrEZnrEb {hëg, 9584199368({deofk g§MmbH$)~r.Eggr. g§MmbH$ _§S>i {dñQ>m, Aa{dÝXmo hm°pñnQ>b Ho$ nmg,

  d H$m.H$m.g{_{V gm§doa amoS>, BÝXm¡a-15 -

  26

 • ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ [ZX}emZwgma ~moS> © Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ JR>Z Ho$ {b`o Cn{dYr H«$. 35(16) d35(30) _| g§emoYZ H$aZo hoVw

  dV©_mZ Cn{dYr H$s eãXmdbr

  ~¢H$ H$o H$mamo~ma H$mo Hw$ebVmnyd©H$ MbmZo Ho$ {b`o CŠVgodm{Z`_m| Ho$ VhV EH$ _w»` H$m`©nmbZ A{YH$mar H$s{Z`wpŠV H$aZm VWmCgH$m nm[al{_H$ V` H$aZm &

  g§emo{YV Cn{dYr H$s eãXmdbr

  ~¢H$ H$o H$mamo~ma H$mo Hw$ebVmnyd©H$ MbmZo Ho$ {b`oCŠV godm{Z`_m| Ho$ VhV _w»` H$m`©nmbZ A{YH$marH$s {Z`wpŠV, ̂ maVr` [aOd© ~¢H$ H$s nydm©Zw_Vr go H$sOmdoJr & {OgH$m nm[al{_H$ g§MmbH$ _§S>b Ûmam{ZYm©[aV {H$`m OmdoJm&01 g§MmbH$ _§S>b Ûmam ~¢H$ Ho$ ~¢qH$J g§~§Ümr H$m`m}

  na {ZJamZr hoVw ~moS> © Am°\$ _oZoO_§oQ> H$s {Z`wpŠVH$s OmdoJr &

  02 ~moS>© Am°\$ _oZoO_§oQ> Ho$ H$m`© ̂ maVr` [aOd© ~¢H$ H$on[anÌ _o§ Cëbo[IV H$m`© hmoJo. g§MmbH$ _§S>bAÝ` Eogo H$m`©/{Oå_oXmar, Omo Cgo C{MV bJo ~moS>©Am°\$ _oZoO_|Q> H$mo {ZînmXZ hoVw Xo gH$Vm h¡¡&

  03.~¢H$ _| ~moS>© Am°\$ _oZoO_§oQ> H$r gXñ` g§»`m 5hmoJr. _w»` H$m`©nmbZ A[YH$mar Bg ~moS>© H$mgXñ` hmoJm na§Vw Cgo _VXmZ H$m A{YH$ma ZhrhmoJm &

  04.~moS> © Am°\$ _oZoO_§oQ> _| Eogo ì`{ŠV`mo§ H$mo em{_b{H$`m OmdoJm {OÝh§o {ZåZ {df`mo§o H$m {dímof Ed§ì`dhm[aH$ kmZ hmo

  E. b|ImH$§Z ~r. H¥${f Ed§ J«m_rU AW© ì`dñWmgr.~¢{H$J S>r.ghH$m[aVm B©. AW©emñÌ E\$.{dËV Or.H$mZyZ EM.bKw CKmoJ Am`. gyMZmn«moÚmo{JH$r Oo. AÝ` H$moB© {dîm` Omo ̂ maVr` [aOd©~¢H$ H$s ÑpîQ> go ZmJ[aH$ ghH$mar ~¢H$ Ho$ {b`o hmo.

  4.2~moS>© Am°\$ _oZoO_§oQ> Ho$ gXñ`m§o H$mo AnZr nyU©H$m ©̀AdYr Ho$ Xm¡amZ Ama~rAm` Ûmam {ZYm©[aV fit& Proper criteria (Cn`wŠV Ed§ C[MV _mZX§S>)H$s gVV nyV©Vm H$aZr hmoJr &

  4.3g§MmbH$ _§S>b Ho$ gXñ` ̀ {X ~moS>© Am°\$ _oZoO_§oQhoVw {ZYm©[aV _mZ§XS> Ed§ `mo½`Vm a»mVo h¡ Vmo dh~moS>© Am°\$ _oZoO_§oQ> H$m gXñ` hmo gHo$Jm n§aVw {H$gr^r g_` H$_ go H$_ 2 gXñ` g§MmbH$ _§S>b go~mha Ho$ ah§oJo &

  4.4~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> H$o gXñ` EH$ go A{YH$ ~¢H$_| ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ gXñ` hmo gH$Vo h¡ `{XBZ ~¢H$m§o H$m H$m`© joÌ nañna ì`má Z hmo.

  4.5ghH$mar gmogm`Q>r A{Y{Z`_ _o§ g§MmbH$ _§S>bH$s gXñ`Vm hoVw {ZYm©[aV A`mo½`Vm _mnX§S>, ~moS>©Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ gXñ`m| hoVw ^r à^mderbhm§oJo &

  g§emoYZ H$m H$maU

  ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ n[anÌ H«$. RBI/2019-20/128 DoR (PCB). BPD.Cir.No.8/12.05.002/2019-20{XZ§mH$ 31 {Xg§~a 2019 Ho$ {ZX}emZwgma

  ^maVr` [aOd© ~¢H$ Ho$ n[anÌ H«$. RBI/2019-20/128 DoR (PCB). BPD.Cir.No.8/12.05.002/2019-20{XZ§mH$ 31 {Xg§~a 2019 Ho$ {ZX}emZwgma

  35(30)

  Cn {d{YH«$.

  35(16)

  ZdrZ àmdYmZ

  27

 • dV©_mZ Cn{dYr H$s eãXmdbr g§emo{YV Cn{dYr H$s eãXmdbr g§em oYZ H$m H$maUCn {d{YH«$.

  05.~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> H$s ~¡R>Ho$ Amdí`H$VmZwgmaAmhÿV H$s OmdoJr. ~moS>© Am°\$ _|ZoO_|Q> Ho$ gXñ`AnZo gXñ`m§o _§o go EH$ gXñ` H$m AÜ`j Ho$ ê$n _o§MwZmd H$a|Jo. ~¢H$ Ho$ g§MmbH$ _§S>b Ho$ AÜ`j ~moS>©Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ gXñ` hmo gHo$Jo§, na§Vw do ~moS>© Am°\$_oZoO_|Q> Ho$ AÜ`j Zht hmoo gHo$Jo§ & ~¢H$ Ho$ Ûmam ~moS>©Am°\$ _oZoO_|Q>> H$s ~¡R>H$mo§ H$m H$m`©d¥ËV (Concur-rence)> aIm OmdoJm ~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> H$s ~¡R>H$ hoVwH$moa_ Xmo {VhmB© gXñ`m| H$s CnpñWV na hmoJm &

  06.g^m ewëH$…~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> Ho$ gXñ`m§o g^mewëH$ Cn{d{Y`m§| Ûmam {ZYm©[aV ̀ m g§MmbH$ _§S>b H$sñdrH¥${V go {X`m OmdoJm &

  07.~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q> > H$s H$m`m©d{Y … g§MmbH$_§S>b Ho$ H$m`©H$mb H$s g_m{á Ho$ gmW hr ~moS>© Am°\$_oZoO_|Q>> H$m H$m`©H$mb ñd_od g_má hmoJm &

  08.~moS>© Am°\$ _oZoO_|Q>> Ho$ {H$gr ̂ r gXñ` H$mo hQ>mZo Ho$nyd© AWdm CgHo$ Ë`mJnÌ na ̂ maVr` [aPd© ~¢H$ H$mConcurrence boZm hmoJm &

  28