NOF CFA Tortosa - xtec. · PDF fileNormes d’Organització i Funcionament del CFA...

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of NOF CFA Tortosa - xtec. · PDF fileNormes d’Organització i Funcionament del CFA...

 • CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected]

  Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Centre de Formaci de Persones Adultes Tortosa Carrer Hernan Corts, 15 43500 Tortosa Tel. 977 588 995 Fax 977 588 995 [email protected] http://www.xtec.cat/cfatortosa

  NORMES DORGANITZACI I FUNCIONAMENT DEL CFA TORTOSA

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 2

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 3

  INTRODUCCI PREMBUL

  MARC LEGAL CAPTOL I

  DE LES NORMES GENERALS DEL CFA CAPTOL II

  DELS RGANS DE GOVERN, COORDINACIONS I TUTORIES CAPTOL III

  DEL PROFESSORAT CAPTOL IV

  DE LALUMNAT CAPTOL V

  DEL PERSONAL NO DOCENT CAPITOL VI

  DELS ESPAIS I RECURSOS DEL CFA CAPTOL VII

  DELS PROTOCOLS DACTUACI CAPTOL VIII

  DE LA REVISI DEL REGLAMENT DISPOSICIONS FINALS

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 4

  INTRODUCCI Aquestes Normes dOrganitzaci i Funcionament tenen per objecte establir

  i afavorir una gesti democrtica del centre i marcar unes normes de convivncia entre els alumnes, els professors i el personal no docent. Seran dobligat compliment per part de tots els sectors que componen la comunitat educativa del centre.

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 5

  PREMBUL MARC LEGAL

  Aquest Reglament recull la segent normativa legal en vigor: Decret 72/1994, de 6 dabril, pel qual es regulen els centres de formaci

  dadults. Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i

  regulaci de la convivncia en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

  Acord de govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relaci a les

  condicions laborals del professorat deducaci de persones adultes. Decret 56/2007, de 13 de mar, pel qual es regula la selecci del director

  i el nomenament i cessament dels rgans unipersonals de govern i de coordinaci dels centres docents pblics.

  Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci. Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia de centres educatius.

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 6

  CAPTOL I

  DE LES NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL CFA

  Article 1 El Centre de Formaci dAdults Tortosa s un centre educatiu pblic situat

  al carrer Hernan Corts, 15, de Tortosa. Ofereix una oferta formativa que facilita a tots els usuaris escollir un ampli ventall de possibilitats de formaci segons les seves necessitats, per la qual cosa el seu horari s de les 9.00 h a les 14:30 h i de les 15h a les 21:30 h. Dins la Programaci Anual del Centre es regular lhorari i la distribuci del diferents ensenyaments a aquest horari.

  Article 2

  Es garanteix a tothom la llibertat ideolgica i de conscincia, aix com a expressar les seves opinions sense ms requisit que el respecte als altres, els lmits que deriven de lexigncia de convivncia i normal clima de treball i la subjecci a les normes que cont aquest reglament i la normativa vigent.

  Article 3

  Es reconeix a tothom a expressar-se en qualsevol de les dues llenges oficials a Catalunya.

  Article 4

  El centre contribuir a la normalitzaci cultural i lingstica de Catalunya.

  Article 5 Tot i que s responsabilitat de tota la comunitat educativa participar en el

  procs dacollida dels alumnes nouvinguts, aquest procs estar encapalat pel professor de catal 1. Lalumnat ha de sentir que forma part de la nostra societat, sense que per aix hagin de perdre els referents propis.

  Article 6

  El centre ha de facilitar el recursos perqu els aprenentatges que shi fan tinguin lloc en un bon ambient de treball. Els participants, per, tamb hi ha de contribuir amb la seva actitud positiva i mxima collaboraci. Per aix cal treballar en silenci o cercar un espai que permeti la conversa o la discussi ordenada sense causar molsties a ning. Tamb cal tenir la mxima cura dels material didctics emprats (llibres, ordinadors, vdeos...).

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 7

  Article 7 Tots els ensenyaments impartits al centre tenen carcter gratut. Lalumnat

  nicament satisf, amb carcter voluntari, una aportaci corresponent a material escolar i aprovada pel consell escolar.

  Article 8

  No est perms fumar en tot el recinte del centre dacord amb la llei 42/2010, de 30 de desembre que prohibeix fumar en tots els espais pblics tancats i evita aix lexposici a laire contaminat pel fum de tabac. Per aix i dacord amb la normativa vigent es posar el cartell despai lliure de fum a lentrada al centre. Article 9

  El mbil dins de laula caldr tenir-lo guardat.

  Article 10 El centre no es far responsable dels objectes personals de valor, ni de les

  pertinences que hagin estat objecte de prdua, deteriorament o sostracci. Article 11

  Excursions 11.1. El centre podr organitzar viatges, sortides i visites culturals, lligades

  als diferents ensenyaments del centre. 11.2. Lactivitat haur destar inclosa en la Programaci dexcursions del

  curs, excepte aquelles que sorgeixen durant el curs. 11.3. Tota sortida o excursi, exceptuant lexcursi de fi de curs,

  comportar un treball pedaggic. 11.4. Una setmana abans de realitzar lactivitat, els professors organitzadors

  comunicaran al director les segents dades sobre lexcursi: Llocs a visitar, data, horaris, relaci dalumnes, mestres o collaboradors acompanyants, transport i transportista, cost i forma de pagament.

  Article 12

  El centre mantindr relacions amb altres centres, entitats i organismes locals, estatals..., per tal de realitzar activitats conjuntes, establir lligams de collaboraci, ampliar el ventall dactivitats, etc.

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 8

  Article 13 Rgim administratiu 13.1. Al centre hi ha els segents llibres de registre:

  Actes de claustres Full dabsncies del professorat Ttols de Graduat Escolar Ttols de Certificat Escolar Ttols de Graduat en Educaci Secundria Assistncia diria de lalumnat

  13.2. Al centre sarxiven: Els expedients de lalumnat amb la fitxa dinscripci, les

  acreditacions a travs de la prova de nivell i les convalidacions, si sescau

  Els documents dentrada i sortida de correspondncia oficial. Les factures i els contractes amb les empreses Les actes de les reunions dels rgans de Govern Les actes i documentaci de les Avaluacions

  13.3. La gesti acadmica i administrativa del centre es porta a terme mitjanant el programa informtic SAGA (Sistema dAdministraci i Gesti Acadmica) i tamb els aplicatius RTA (Registre de Ttols Acadmics) i GESO. Article 14

  Rgim econmic 14.1. Els ingressos provenen de lassignaci del Departament

  dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya. Tot i aix, el centre podr acceptar les aportacions voluntries que lalumnat pugui fer.

  14.2. La comptabilitat est a crrec del secretari-administrador, amb el

  vistiplau del director i s arxivada mitjanant el programa SAGA. Aquest programa aglutina totes les entrades i sortides reflectides tamb en un compte nic a Catalunya Caixa. Article 15

  Els casos no previstos en les aquestes normes seran resolts pel Consell Escolar del centre.

 • Normes dOrganitzaci i Funcionament del CFA Tortosa

  CFA Tortosa | C/ Hernan Corts, 15 (43500) Tortosa | 977588995| [email protected] 9

  CAPTOL II

  DELS RGANS DE GOVERN, COORDINACIONS I TUTORIES

  Article 16 rgans unipersonals de govern

  16.1. Director La direcci i la responsabilitat general de l'activitat del centre corresponen

  al director, el qual vetlla per la coordinaci de la gesti del centre i l'adequaci al projecte educatiu i a la programaci general anual, en exercici de les funci-ons que, en el marc de l'article 142 de la Llei d'educaci, li atribueix el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i del personal directiu professional docent (DOGC nm. 5753, d'11.11.2010).

  16.2. Sn funcions especfiques del director: Representar oficialment el centre i representar lAdministraci

  educativa al centre, sens perjudici de les competncies de la resta dautoritats educatives de lAdministraci educativa.

  Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents i vetllar per la seva correcta aplicaci al centre.

  Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, dacord amb les disposicions vigents, sens perjudici de les competncies del consell escolar.

  Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. Convocar i presidir els actes acadmics i les reunions de tots el

  rgans collegiats del centre. Autoritzar les despeses dacord amb el pressupost del centre i

  ordenar-ne els pagaments. Visar les certificacions i els documents oficials del centre. Proposar el nomenament dels crrecs directius i dels rgans

  unipersonals i de coordinaci. Executar els acords dels rgans collegiats dins lmbit de la seva

  competncia. Elaborar, amb carcter anual, en el marc del projecte educatiu, la

  programaci