OOlleennttzzeerroo eettaa - etakitto.eus · Tren geltokiko txarteldegian galdetu du gizon batek: -...

of 32/32
O O l l e e n n t t z z e e r r o o e e t t a a e e u u s s k k a a l l p p r r o o d d u u k k t t u u a a k k 2007-12 • 92. zenbakia txikitto
 • date post

  03-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OOlleennttzzeerroo eettaa - etakitto.eus · Tren geltokiko txarteldegian galdetu du gizon batek: -...

 • OOlleennttzzeerroo eettaaeeuusskkaall pprroodduukkttuuaakk

  2007-12 • 92. zenbakia

  txikitto

 • berriak • berriak • berriak • berriak • berriak • berriak • berriak •

  Argitaratzailea: “...eta kitto!” Euskara Elkartea, Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 Eibar. Tel: 943 206776. Erredakzio kontseilua: Maider Aranberri,Ekhi Belar, Koldo Mitxelena eta Eibarko ikastetxeetako ordezkariak. Administrazioa: Marisol Uriarte. Erredakzioa, maketazioa eta banake-ta: Ekhi Belar, Maider Aranberri eta Koldo Mitxelena. Argazkiak: ...eta kitto! aldizkariko argazki artxiboa, Ekhi Belar eta Koldo Mitxelena. AzalekoArgazkia: Koldo Mitxelena. Tirada: 1.350 ale. Inprimategia: GERTU koop. (Oñati). Copyright-a: Txikitto! Lege-gordailua: SS-1111/96

  AAllddaattzzeekkoo 3., 4., 5. eta 6. mailakoumeak Bilboko PINera joan ziren aben-

  duaren 18an egun pasa. Bertan, primeranpasatu zuten eta egun zoragarria pasazuten. Datorren urtean gehiago!

  Azaroaren 28an Uxue Alberdi LL aaSSaall llee IIssaassiinn solasaldian egon zen 5

  eta 6. mailako neska-mutilekin. Oso neskaatsegin eta berritsua iruditu zitzaien, etabere bizimodu eta zaletazunaz gain ber-tsotan ere oso trebea dela azaldu zuen.

  Pipa hortzetan duela Olentzero herri ko kaleetatik ibiliko da abenduaren

  24ean. Astixa, ikastetxeak, Musika Eskolaeta Udalak antolatuta, kalejira egingo dute18.00etatik aurrera San Andres parrokianhasita. Horren aurretik, kalejira honenentsegua egin zuten abenduaren 17anPortalean.

  Azaroaren 26an AA rrrraa tteekkoo AAnnddrraaMMaa rr ii kkoo 4. 5. eta 6. mailakoak

  Amañako zinera joan ziren “IratxoenErregea” ikustera.

  Azaroa amaitzeko azoka eta jai egun ede-rra ospatu zuten hilaren 27an: goizeanazoka, bertsoak, Eibarko antzinako kan-tak, umeek ekarritako produktuekin osatu-tako saskien eta, txerritxoaren zozketa,...Arratsaldean herri kirolak, ume zein ira-kasle, guraso eta eskola osatzen dugunguztiok ezagutu eta goza ditzagun. Osoondo pasatu genuen.Abendua oso betetaamaituko dute:Bi lehiaketarako lanak prestatzen dihardu-te. “Bide Heziketako” marrazkiak eta,eskolako “Chrisma lehiaketa”. Eskolakofamiliak agurtzeko umeen marrazkiz osa-tutako postalak bidaltzen dituzte, ziklobakoitze ko bana.

 • erriak • berriak • berriak • berriak •

  600 Eibar. Tel: 943 206776. Erredakzio kontseilua: Maider Aranberri,ioa: Marisol Uriarte. Erredakzioa, maketazioa eta banake-to! aldizkariko argazki artxiboa, Ekhi Belar eta Koldo Mitxelena. Azaleko koop. (Oñati). Copyright-a: Txikitto! Lege-gordailua: SS-1111/96

  EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk ddii rruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarr iiaa

  Gabon kanten grabaketa egingo duteKTBrako.Olentzeroren kalejira ere prestatu dutehilaren 21erako. Ume eta irakasle guztiekbaserritar jantzita Olentzero kalez-kaleeramango dute, auzoan zehar. Ilusio han-diko eguna izaten da.Honekin hiruhilekoa amaitu eta oporrakhartuko dituzte. Eta jai zoriontsuak opadizkizuete denori!

  UUrrkk ii zzuu eskolako sarreran gaboneta-ko zuhaitz magikoa dago, eta gero

  eta politago gainera. Izan ere, haur txikiekeuskaraz hitz egiten badute argi berriakateratzen zaizkio. "Argitxo" oso pozikomen dago eurekin.Abenduaren 14ean, KTBkoak Urkizu esko-lara joan ziren gabon kantak grabatzera.Aingeruek baino hobeto abesten dute urki-zutarrek! Ez duzuela sinesten? Ba, ikusiKTB.Abenduaren 20an, Urkizuko 5. eta 6.mailakoek pertsonaia ilustre baten bisitajaso zuten. Asier Serrano etorri zen etaoso gustora egon ziren neska- mutilakberarekin. Batzuk lehenagotik ez zuten

  ezagutzen, baina ez zaie berehalaahaztuko.Abenduaren 21ean Olentzero etorriko daUrkizura. Haur batzuk oso urduri daude ezbaitute portaera oso ona izan etaOlentzerok ikatza ekarriko diela uste dute.Egun berean Urkizu eskolakoek, kalejirabat egingo dute gabon kantak abestuz.Nahi al duzu eurekin abestu?URKIZU ESKOLAREN PARTEZ ZORIONAKETA URTE BERRI ON EIBARTAR GUZTIOI.

  Hainbat berritasun izango ditu aurten-go Errege Magoen kabalgatak.

  Iazkoak baino ibilbide luzeagoa izangodu aurtengoak eta bere iraupena bikoitzaizango da. Urtarrilaren 5ean, 17.00etan,Eibarko Balleteko, Dantza Garaikidearentaldeko eta Gimnasia Erritmikoko kideekerakustaldia egingo dute Astelena fron-toian. Horren ostean, Errege Magoakagertu eta kalejira hasiko da Untzagan,18.00etan. Urkizuraino heldu eta berrizbuelta emango da, gero UdaletxeanErrege Magoak agurtu ahal izateko.

  Olentzero menditik jaistear dago.Eskutitza idatzi diozue? Portalean

  gutunontzi bat egongo da abenduaren19ra arte; beraz, ez duzue aitzakiarik. 13urte arteko neska eta mutilek sartu ahalizan dituzte euren gutunak bertan. Denenartean zozketa egingo da eta 50 umeizango dira sarituak Portalean, abendua-ren 24ean egingo den ekitaldian.

 • 2007ko abendua4

  Txintxoak izan zarete aurten?hala bada opariak izangodituzue aurten. bitartean kolorea eman marrazkiari!

  zu m

  argo

  lari

 • 2007ko abendua 5

  denborapasak

  Katerine PaolaArroyo

  Andoni Garciade Prada etaUbaid Ullah

 • 2007ko abendua6

  denborapasak

  Yhanina AronyCasahuaman

 • 2007ko abendua 7

  denborapasak

  Yhanina AronyCasahuaman

  Jihad Albida El Ktibi

 • 2007ko abendua8

  akatsak zuzentzenakats

  ak zuzentz

  enZZEENNBBAATT BBIIDDEERR EESSAANN OOTTEE DDUUTTEEMMAAIISSUU EETTAA AANNDDEERREEÑÑOOEEKKAAKKAATTSSAAKK EERRRREEPPIIKKAATTZZEENNDDIIRREELLAA!! OORRAAIINNGGOOAANN ZZEENNBBAATTDDAAKKIIZZUUEENN EERRAAKKUUSSTTEEKKOO AAUUKKEERRAAIIZZAANNGGOO DDUUZZUUEE EETTAA,, GGAAIINNEERRAA,,SSAARRII BBAATT JJAASSOO DDEEZZAAKKEEZZUUEE..EESSAALLDDII HHAAUUEETTAAKKOO BBII TTXXAARRTTOODDAAUUDDEE.. PPAARRTTEE HHAARRTTUULLEEHHIIAAKKEETTAANN EETTAA,, AASSMMAATTUUZZGGEERROO,, SSAARRIIAA IIRRAABBAAZZIIDDEEZZAAKKEEZZUUEE!! EELLIISSAABBEETT UUNNAAMMUUNNOO

  () Amaiak desio bat eskatu du.() Zer egingo duzue bihar?() Nire amak egin duen pastela izugarri ona dago.() Patxi Usobiagak txapela irabazi du berriro ere.() Oso hona da zuk esandako txistea.() Liburu hori erosiko duzu?() Zure ahizpa ekarri du panpina.() Mendira joateko gogoa sartu zait.() Entzun duzu irratian esan dutena?Izena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefono zenbakia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  "H

  ila

  bete

  ko

  ira

  bazl

  ea

  liburudenda

  Bidebarrieta 20 943 20 16 17

  Yraolagoitia

 • Tren geltokiko txarteldegian galdetu du gizon batek:- Mesedez, ez al dago hau bainotxartel merkeagorik?- Bai, jauna, baina muturretakoaeraman beharko zenuke.

  MMaaii ttaannee eettaa MMaarriiaa

  Festa batean emazteak errietaegin dio senarrari:- Laugarren aldiz hartu duzu tartaizozkiarekin. Ez zara lotsatzenala?- Lotsatu? Zer dela eta? Zuretzatdela esaten diet beti.

  EEuukkeenn eettaa UUnnaaii

  Mutiko bat sofan etzanda zegoen,hanka zabal, telebista ikusten, etatelefonoak jo zuen.- Kaixok, seme – esan zion aitak -.- Non da ama? - Lorategian, aitzurrean.- Aizu, seme; ama ez da jadahain gazte eta indartsua, eh!Lagundu zuk!- Ezin dut, beste aitzurra amonakdauka eta biak ari dira.

  RReeggiinnaa eettaa CCrriisstt iinnaa

  Geltoki batean, emakumezkoenkomun aurrean bi neska-mutikozeuden. Komuneko atean makina-txo bat zegoen ordaintzeko.Mutikoak, zulotik txanpon bat sartzen zihoala, esan zion azkene-ko aldiz arrebatxoari:- Erabaki bizkor zer nahi duzun:hau ala izozkia?

  LLuuiiss eettaa YYee rr aayy

  Bi gazte tabernako barran daude. - Zergatik ari haiz garagardoa las-toz edaten? -galdetu zion batekbesteari.- Berriro ez nuela koparik ezpaine-tara eramango agindu nion aitarierantzun zion besteak, lasai asko.

  IIññaakkii eettaa OOllaattzz

  Matematiketako irakasleakArantxa atera du arbelera, galdera praktiko batzuei erantzundiezaien: - Ea, Arantxa; praken poltsikobatean 50 euro baldin badituzu,eta bestean 100 euro...- Oi , jauna; beste norbaiten prakakjantzi ditut orduan!

  JJoonn MMiikkeell eettaa AAiimmaannee

  2007ko abendua 9

  txisteak

 • 2007ko abendua10

  txisteak

  - Tira, bada, pozten naiz ezagutuizanaz; tarte atsegina igaro dutzurekin.- Bai, nik ere bai, beti tarte atseginak igarotzen ditut neurekin.

  II rruunnee eettaa LLeeii rree

  - Federiko, ahoa zabalik duzu.- Bai, badakit, neuk zabaldu duteta.

  AAnnee eettaa IIbboonnee

  - Jose -esaten dio Patxik, tartamu-tua den lagunari-, zergaitik ezhaiz hitz-totelentzako eskola berezibatera joaten? –.- Baina, zertarako? Ondo askoegiten diat nik hitz totelka!

  AAnnddeerr eettaa IIggoorr

  Bixentek, New Yorken zegoela,telebista erosi zuen familiari ekartzeko. - Han, zuen Euskal Herrian, ez aldago telebistarik ala? -galdetuzion saltzaileak.- Bai, noski; bai, baina askoz poli-tagoa dira hemengo programak.

  AAmmaaiiaa eettaa MMoohhaammeeddJaietako barraketan, negar batean

  dihardu umetxoak .Goardiak hur-bildu eta galdetzen dio:- Zer gertatzen zaizu, txiki? Galduegin al zara?- Ez jauna, ez. Aita da galdudena.

  JJoonnaatthhaann ee ttaa ffaa tt iimmaa

 • 2007ko abendua 11

  txisteak- Zertan ezberdintzen dira kotxebat eta komun bat?- Ba, kotxean eseri egiten zarelakorrika egiteko, eta komuneankorrika egiten duzula esertzeko.

  UUnnaaii

  Ume batek esaten dio amari:-Ama, ama, zein egunetan jaionintzen?-Uztailak 13an.-Ala! Nire urtebetetze egunarenberdina da-eta!

  AAnnee MMiirree nn

  -Ama, ama, aita magoa da?-Ez, seme, ez.Eta umeak berriro:-Ama, ama, aita magoa al da?-Ez seme, zergaitik galdetzen dida-zu hori?-Aitak kable bi elkartu, txinpartakatera eta desagertu egin delako.

  II rreennee PPaagguueeyy

  Mozolo bat eta azkar bat gelandaude eta esaten dio azkarrakmozoloari:-Itzali argia.Mozoloak argia itzali eta berriropizten du. Orduan, esaten du azkarrak:-Zergaitik piztu duzu berriro?-Ea itzali dudan ikusteko.

  AAiinnhhooaa LLaarrrruu ss kkaa ii nn

  Ume batek aitari galdetzen dio:-Aita, zergaitik ezkondu zinenamarekin?-Zuk ere ez duzu ulertzen, ezta?

  II rraatt ii

  Zer esaten dio harri batek bestebati?-Zein bizitza gogorra.

  EEkkhhii SSoollooggaaiiss ttuuaa

 • 2007ko abendua12

  ipuina

  an Frantziskoko auzotxiki batean, panpingaizto bat soltezebilen kaleetanzehar. Oso panpin

  zatarra, apurtua eta itsusiazen. Eta oso gaiztoa,gainera. Pertsonak hiltzenzituen, animaliak jatenzituen eta dendetan lapurtuegiten zuen.

  Egun batean, neskatxatxiki batek panpina kaleanikusi eta bere etxeraeraman zuen. Etxeraheltzean, amak panpinazakarrontzira bota nahi izanzuen, baina neskak ezetz,ezetz eta ezetz esan zionamari. Azkenean ez zuenzakarrontzira bota, bainagauean panpinak gauzak

  apurtu zituen, txakurra janeta, gainera, neskaren aitaere jan zuen.

  Hurrengo egunean, denakohetik altxatu eta panpinaetxean ez zegoela ikusizuten. Horrela, poliziarideitu zioten eta panpinakneska jan zuen. Ama zenbizirik gelditzen zenbakarra eta etxetik aldeegin zuen, beste baterajoateko. Han, beste gizonbatekin ezkondu eta besteume batzuk izan zituen.

  Maite Ortega

  Neska eta berepanpin gaiztoa

  SS

 • 2007ko azaroa 13

  ipuina

  azen behin, Vanessadeitzen zen neskabat. Kaletikbakarrik zihoan eta,bapatean, lore gorri

  bat aurkitu zuen.-Hartu egingo dut!Orduan, lorea hartu eta

  kaletik ibiltzen jarraituzuen. Tipi-tapa, tipi-tapa,denbora pasatzen joan zen.Azkenean, neskari pixaegiteko gogoa sartuzitzaion.

  -Ai ene, non egingo dutpixa orain?

  Neskak estolda bat ikusieta bertan egitea erabakizuen. Bukatutakoan osoondo geratu zen, osogustora. Ondoren, loregorria botatzea pentsatuzuen.

  -Lorea botako dut etataberna batera joan naiz

  bokadilo bat jatera.Tabernan sartu eta esan

  zion zerbitzariak:-Zer nahi duzu?-Tortila bokadilo bat,

  mesedez.Horrela, neskak

  otartekoa jan eta etxerajoan zen tripa beteta.

  Leire Refoyo

  Neska eta lore gorria

  BB

 • 2007ko abendua14

  txikihoroskopoa

  Ez duzu uste Olentzerori gauzagehiegi eskatu dizkiozula? Ezzaitez hain zurekoia izan eta lagabesteentzat zerbait! Azkenean,honekin lortuko duzunaOlentzerok ikatza ekartzeaizango da.

  Kristoren martxa izango duzuhurrengo asteotan eta umoretsuegongo zara. Horrela, ingurukoakzure energia horrekin hobetoegongo dira. Nolako barreakbotako dituzun! Txiste kontalariparegabea zara!

  Alperrontzi! Amak arrazoia dauka,etxean gehiago lagundu beharkozenuke eta ez beti marrazkibizidunak ikusten egon. Gainera,lagundu ezkero, sari bat jasokoduzu etxean agian.

  Ez du balio azken egun hauetanondo portatzea. Olentzerok urteosoa hartzen du kontutan eta zukargi dakizu ez zarela oso ona izan,barrabaskeria asko egin dituzu.Hala ere, lasai, jasoko duzuopariren bat.!

  Zein duzu gustokoen: Pirritx alaPorrotx? Oso gustoko dituzu biak,ezta? Oraindik barrezka jarraitzenduzu euren pailazokeriakgogoratzen. Egin barre, osoosasuntsua baita.

  Behin edo behin aterkia hartzea ezdago gaizki. Izan ere, eurizaparrada dagoenean blai egindaamaitzen duzu eta gurasoakhaserre bizian jartzen dira.Baina burugogorregia zaraeurei kasu egiteko.

 • 2007ko abendua 15

  txikihoroskopoa

  Soinketa orduetan baloia ez dizutela pasatzen? Gehiago oihukatu beharko zenuke, agianikusten ez dizutelako ez dizutepasatzen eta! Hala ere, badakizu,batzuk baloi bat eurendako propiobehar dute..

  Egun osoan abesten pasako dituzuhurrengo asteak. Pentsatu al duzuabeslaria izatea nagusitzean? Ezduzu gaizki egiten, eta piska batikasi ezkero… agian zureetorkizuna musika munduanlegoke.

  Irakaslea erakargarria delairuditzen zaizula? Baina ez al duzuikusten zuk baino askoz ere urtegehiago dituela? Begira zuregelakideak, euren artean aurkidezakezu zure azukre koskorra.

  Aurten gaizki egin duzunaapuntatu eta datorren urterabegira hobetu behar duzunarekinzerrenda bat egin. Ea horrelaikasten duzun, bestela berdinjarraituko duzu eta hori ez dajarraitu behar duzun bidea.

  Ez jan polboroi gehiegi, ito egingozara bestela! Gabonetako afari etabazkari guztiak lasai hartu,denontzako egongo baita jana.Pentsatu: bildotsa, txuletak,jamoia, gulak… ahoa ur egitenzaizu pentsatzearekin, ezta?

  Zaindu gehiago, bestela gaixorikhasiko duzu urte berria. Juerganirten nahi duzula? Lasai, gazteegiazara oraindik, helduko dahorretarako denbora. Afarirenbatean bingoan jokatu ezkero,irabazteko aukera asko dituzu.

 • interneteninterneteninterneteninternetenter

  rne

  ete

  en

  interneten

  www.childtopia.com Jokoak, marrazkiak, eskulanak,etab. Denetarik egiteko aukera izan-go duzu webgunean. Eta bateanbazeuden bezala agertzen da hasie-rako orria; beraz, bertan dauden jos-tailu eta bestelakoekin jolastenbazeuden itxura hartzen du webgu-neak. Erabilera erraza du eta kolorebiziz aurkezten da, oso erakargarria suertatuz. Jokoen gunean eraaskotan aritzeko aukera izango duzu: kreatibitatea eta abilezia, bes-teak beste. Eskulanak egiteko pausu eta bide guztiak argitzen dizki-zu eta hainbat ipuin irakurtzeko aukera izango duzu baita ere.Heziketa ere lantzen da Childtopian; horrela, fitxa hezigarriak, zen-bakiak eta letrak nola egiten diren, eta ahozko eta idatzizko ulerme-na lantzeko aukera dago. Ez izan zalantzarik, hurbildu Childtopiara!

  www.ikasguay.com Internet sarearen ate guztiak zabal-duko zaizkizu webgune honenbitartez. Euskera atalean antzerki,atsotitz, bertso, errezeta, ipuin etaolerki ezberdinak jorratzen dituztenwebguneetako loturak eskaintzendira. Hiztegietan edozein berbaaurkitzeko loturak ere ematen ditueuskara, gaztelera eta beste hizkuntza batzuetan. Matematikengunean eragiketak, geometria, magnitudeak eta txikiendako ari-ketak egiteko aukera egongo da. Ingurunean geografia, historiaeta museo ezberdinak bisitatu ahal izango dituzu, eta musikagunean hainbat kanta gordetzen dituzten webguneak zeintzukdiren azalduko dizu orriak. Bukatzeko, haur hezkuntza eta hez-kuntza munduarekin zerikusi duten orriak azalduko zaizkizu.

 • 2007ko abendua 17

  Egun gutxi falta dira Olentzero zuen etxeetatik pasatzeko. Jostailuak, bideojokoak eta bestelakoakeskatu dizkiozue? Edo oraindik ez dituzue eskutitzakidatzi? Ez duzu denbora askorik! Hartu boligrafoa etapapera, edo idatzi mezu elektroniko bat Olentzerori.

  Gutun elektronikoaOlentzerorentzat

  erreportajea

 • 2007ko abendua18

  erreportajea

  gun batzurenburuan, herriko hau-rrek jostailu, panpineta joko berriz bete-ta edukiko dituzteeuren etxeak.

  Olentzero menditik jaistear daeta gabonetako arbolak bereoparien zain daude.

  Herriko dendak jostailuzbeteta eta telebistako iragarkigehienak umeei zuzendutadaude, baina badago orainarte hain erosleku ohikoa izanez den toki bat: internet. Gauregun, ia edozer gauza eros

  daiteke sarean. Horrela,Olentzeroren etorrera horegonda, sagua hartu dezake-zue, eta ipuin, joko bideo etaCD-ROM ezberdinen arteaarakatu!

  Hainbat webgunetan pro-duktu mordoa aurki daiteke.Elkar Megadendak sareanduen txokoan, www.elkar.comhelbidean, liburu, musika,DVD/Bideo eta joko sortazabala eskuratzeko aukeraematen da. Azken orduko nobe-dadeak eta produkturik saldue-nak erosi ahal izango dira.

  E

 • 2007ko abendua 19

  erreportajea

  Ikastolen Elkarteak erekatalogo zabala eskaintzendu. www.ikastola.com helbi-dean aurkitzen den dendaelektronikoan joko-didaktiko-ak, bideoak eta bestelakohainbat gauza eskuratu dai-tezke.

  Hik Hasi elkarteak bideo,DVD, liburu eta jolas ezberdi-nak eskaintzen ditu www.hik-hasi.com webgunean. Argiak,aipatutako produktu hauezgain, mendirako makilak, egu-tegiak eta izarren taula bat

  ipintzen du salgai, besteakbeste, www.argia.com/dendahelbidean.

  Euskarazko produktuenkatalogoak, bestalde, filmak,musika, jostailu eta jokoak,informatika, liburuak eta bestehainbat gauza ditu salgaiinterneten aurki dezakegunwebgunean, www.katalo-goa.org helbidean.

  Ez dago, beraz, oparirikgabe gelditzeko aitzakiarik.Gabonen ostean goazendenok euskaraz jolastera!

 • LLoo rroo bbaatt eesskkaattuuddiioott,, bbeerrbbaa eeggiitteenndduueellaakkoo,, eettaabbeerrbbaakk eerraakkuuttss iinnaahhii ddiizzkkiiooddaallaakkoo..JJaatteettxxee bbaatteeaannbbii lldduukkoo ggaarraaffaammii ll iiaakkooaakkggaabboonnaakkoossppaattzzeekkoo..

  AARRIIAANNAAJJOOGGAA..8 urte

  2007ko abendua20

  txikinkesta

  PPooll llyy PPoocckkeetteenniittssaassoonnttzziiaa,, BBaabbyyBBoorrnn eettaa ggeehhiiaaggoo..AAmmaa rreenn ppaarrtt ee kkooaaii ttxxii ttxxaa eettaaaammaammaakk iinn ,,lleehheenniikk,, eettaaaaii ttaarree nnaallddeekkooeekkiinn,, ggeerroo,,oossppaattuukkoo ddii ttuugguu..

  EELLEENNAAIIDDIIGGOORRAASS..8 urte

  ZZEERR EESSKKAATTUU DDIIOOZZUUOOLLEENNTTZZEERROORRII EETTAA NNOOLLAAOOssPPAATTUUKKOO DDIITTUUZZUU GGAABBOONNAAKK??

 • PP rreessssiinngg CCaattcchheennrriinngg--aa,, bbeerrtt aannjjoollaasstteekkooppaannppiinnaakk eettaabbeessttee ggaauuzzaa aasskkoo..GGaabboonnaakkoossppaattzzeekkoo nneerreeeettxxeerraa eettoorrrr ii kkooddaa ffaammiilliiaa oossooaa..

  JJOORRGGEEEEZZEENNAARRRROO..8 urte

  PPllaayy SSttaatt iioonn 33,,PP rreessssiinngg CCaattcchheennjjookkuuaa eettaa LLeeggooSSttaarr WWaarrss ppiieezzaakkee ll kkaa rrttzzeekkoo.. NNiirreeaaii ttaarreenn ffaammii ll iiaaee tt oo rrrr iikkoo ddaa nnii rreeee tt xxeerraa ggaabboonnaakkoossppaattzzeekkoo..

  AALLVVAARROOGGAARRCCIIAA..8 urte

  2007ko abendua 21

  txikinkesta

  K??

  OOlleennttzzeerrookk pprreessttaattuu ddiittttuu ooppaarrii gguuzzttiiaakk eettaa mmeennddiittttiikk jjaaiisstteekkoo eegguunn ggiittxxii ffaallttaa jjaakkoozz.. OOnnddoo

  ppoorrttaattuu zzaarriiee ddaannookk uurrttiiaann zziihhaarr??

 • 2007ko abendua22

  multikirolakso pozik daude Juan Azkarate

  eta Oihane Ortega multikirole-

  tan izena emanagatik.

  Eskubaloian aritzen dira orain,

  baina atletismoa eta judoa ere egin

  dute. Gainera, lagunekin ondo pasa-

  tzeko aukera ematen duela diote.

  --ZZee iinn kk ii rrooll eeggiinndduuzzuuee oorraaiinn aarrtt ee ??EEttaa zzeeiinn iizzaann dduuzzuueegguuss tt ookkooeenn??

  OOiihhaannee:: Eskubaloia,

  atletismoa, judoa etalisto. Eta gustokoenizan ditudanak judoaeta atletismoa izandira.JJuuaann:: Nire gustokoe-na foballa da, bainaoraindik ez dugu kirolhori praktikatu. Beraz,egin dugun kiroletatikeskubaloia izan dutgustokoen.((BBiiaakk)) :: Orain eskuba-loia egiten dihardugu,eta gero foballa etarugbia egingo dugu.

  --NNoollaa aanniimmaattuu zziinnaa--tt eenn mmuu ll tt ii kk ii rroo llee ttaanniizzeennaa--eemmaatteerraa??

  JJ uuaann :: Kirola egiteagustatzen zaidalako,beste barik, eta lagu-nekin egoteko aukeraere ematen didalako.OOiihhaannee:: Lagun batekere izena eman zuela-ko, orduan, berarekinkirola egitea nahiizan nuen. Horrela,berarekin egon etaondo pasatzeko auke-ra izaten dut.--ZZee llaann aann iimmaattuukkoozzeennii ttuuzzkkee ggaazztteeaakkppaa rrtt ee -- hhaa rrttzzeerraa??OOiihhaannee:: Nik esangonieke etortzeko,kirolabihotzerako eta, oro

  O

 • 2007ko abendua 23

  multikirolak

  Juan Azkarate eta OihaneOrtega

  “Taldekakokirolak egitea

  ditugugustokoen”

  har, osasunarentzakooso ona delako.JJuuaann:: Jendeari etortze-ko esango nioke, nirioso gauza ona irudi-tzen zaidalako eta osoondo pasatzen dudala-ko kirola lagun arteanegiten.

  --ZZeeiinn bbeess ttee kk ii rrooll eeggii--tteeaa gguussttaattuukkoo ll ii ttzzaaii--zzuukkeeeenn??

  OOiihhaannee:: Niri saskiba-loia egitea asko gustatu-ko litzaidake.JJ uu aa nn :: Niri pilota,asko gustatzen zaida-lako.

  --EEttaa zzeeiinn kkiirroo ll kkeenn--

  dduukkoo zzeennuukkee ttee??JJuuaann:: Ba, ez dakit. Eznuke bat ere kenduko,ondo daude denak.Gogorrena judoa da.OOiihhaannee:: Nik ere eznuke bat ere kenduko,egiten ditugunak osoondo daude, asko gus-tatzen zaizkit denak.

  --ZZeerr dduuzzuuee nnaahhiiaaggoo::ttaa llddeekkaakkoo eeddoobbaakkaa rr kkaakkoo kk ii rroo llee ttaannjjaarrdduu tt eeaa??

  ((BBiiaakk)):: Taldekakokiroletan jardutea,noski!.OOiihhaannee:: Lagunekinegiten duzulako kirola.

  JJ uuaann :: Hobe da kirolalagunekin egitea baka-rrik baino.

 • 2007ko abendua24

  boteprontoan

  -- ZZeerr bbeehhaarr ddaa zzuu aaii lleeggaattuu

  zzaarreenn lleekkuurraa hheell ttzzeekkoo??

  Gogo asko. Gogoa badaukazu eta

  egiten duzunarekin gozatzen badu-

  zu, nahi duzun lekuraino iritsiko

  zara.

  -- EEsskkaallaattzzeekkoo lleekkuu bbaatt??

  Bide onak dituen edozein toki da

  eskalatzeko ona.

  -- EEsskkaallaattzzaaii llee bbaatt??

  Inguruan ditudan eskalatzaile guz-

  tiak figurak dira niretzat.

  -- EEsskkaallaattzzaaiilleeaa eezz bbaazziinnaa,, zzeerr

  gguuss ttaattuukkoo ll ii ttzzaaiizzuukkee iizzaatteeaa??

  Egia esan, ez dakit. Baina seguru

  aski zerbaitetan ibiliko nintzela, nire

  burua oso lehiakorra baita.

  -- JJaannaarr ii rr ii kk gguuss ttookkooeennaa??

  Janari asko ditut gustoko.

  Sukaldaritza asko gustatzen zait,

  eta egunaren arabera gauza batzuk

  ditut nahiago beste batzuk baino.

  Baina, labean egindako arrain bat,

  urdaiazpiko iberiko batekin

  gainean…

  -- OOppoorrrreettaarraa jjooaatteekkoo lleekkuu bbaatt??

  Galduta nagoen edozein leku.

  -- II tt ssaassooaa aallaa mmeennddiiaa??

  Mendia.

  -- AAttsseeddeenn hhaarrttzzeekkoo lleekkuu bbaatt??

  Etxetik kanpo.

  -- II kkuuss ii dduuzzuunn aazzkkeenn ff ii llmmaa??

  Ur sakoneko bakardadea.

  -- AAzzkkeenn ll iibbuurruu aa ??

  6 hilabete daramatzat ‘La sombra

  del viento’ liburua irakurtzen baina

  alde batera lagata daukat azkenal-

  dian

  PPPPAAAATTTTXXXXIIII UUUUSSSSOOOOBBBBIIIIAAAAGGGGAAAAEEEESSSSKKKKAAAALLLLAAAADDDDAAAA KKKKOOOO MMMMUUUUNNNNDDDDUUUUKKKKOOOO KKKKOOOOPPPPAAAA KKKKOOOO TTTTXXXXAAAAPPPPEEEELLLLDDDDUUUUNNNNAAAA

  Eskalatzaile eibartarrak bigarren aldizjarraian irabazi du munduko kopa. Gainera,beste lorpen asko lortu ditu azkenaldianMomentu paregabea bizi du Patxik.Zorionak!

 • 2007ko abendua 25

  boteprontoan

  -- EErroossii dduuzzuunn aazzkkeenn ddiisskkooaa??

  Ba egia esan aspaldidanik ez dut

  ezer erosi.

  -- UUmmeettaann eeggiinnddaakkoo bbiihhuurrrr ii kk ee--

  rr iiaa bbaatt??

  Gogoratzen dut lagun batzuekin

  etxe bat erre genuela. Beno, egia

  esan, lagun batek etxe bat erre

  zuen eta ni han negoen. Beraz,

  handik korrika irten behar izan

  nuen, nahiz eta nire errua ez izan

  (barreak).

  -- ZZeeiinnii eemmaannggoo zzeenniiookkee mmuuxxuu

  bbaa tt ??

  Iratiri.

  --EEttaa zzeeiinnii oosstt iikkooaa??

  Iratiri, baita (barreak).

  --UUmmee ttaakkoo oo rrooii ttzzaappeenn ggooxxoo

  bbaa tt ??

  Orain asko berreskuratu dudan

  gauza bat da. Txikitan, gustuko zer-

  bait egin behar nuenean, urduritasu-

  na eta motibazioa sartzen zitzai-

  dan.

  ZIG

  OR

  AR

  TE

  AG

  A

 • 2007ko abendua26

  eskulanak

  Pausoak:11-- MMooddeellaattzzeekkoo mmaassaa zzaattiibbaatt hhaarrttuu eettaa bboorroobbiill bbaatteeggiinn 22-- EEggiinn eerrrrooiilloottssuu bbaatt,, kkiirriibbiilldduu eettaa bbeerree mmuuttuurr bbiiaakkee ll kkaarrttuu pprreessiiooaa eeggiinneezz..OOiinnaarrrriiaann iittssaattssii..33-- NNeeuurrrrii bbeerreekkoo eerrrrooii lloottssuubbeerrddiinnaakk eeggiinn,, ooiinnaarrrr iiaarree nnggaaiinneeaann iippiinnttzzeekkoo..44-- IIppiinniittaakkoo eerrrrooiilloottssuu iippiinnttzzeeaann,, lleeuunndduu ggaaiinnaazzaallaakkaannppoott iikk eettaa bbaarrrruu tt ii kk ..55-- EErrrreeggeellaarreenn llaagguunnttzzaarreekk ii nnnnaahhii dduuzzuunn aall ttuueerraa mmaarrkkaattuueettaa mmoozzttuu.. 66-- GGaaiinnaazzaall oossooaa lleeuunndduu..77-- AApplliikkee eezzbbeerrddiinnaakk eeggiinnggeerraattzzeenn ddeenn mmaassaarreekk ii nnppootteeaann ii ttssaasstteekkoo..88-- MMaarrggoottuu ppootteeaa mmaarrggooaakkrrii ll iikkooeekkiinn eettaa,, ssiikkaattzzeennddeenneeaann,, bbeerrnniizzaa ppaassaaiieezzaaiioozzuu..

  BOLIGRAFOONTZIAArkatzak, boligrafoaketa horrelakoak mahaiosoan zehar botata dituzula? Egizu ontzi bathoriek guztiak sartzeko!

 • 2007ko abendua 27

  eskulanak

  aholkuak:11-- FFoobbaall llaa gguuss ttookkoobbaadduuzzuu,, mmaarrggoo tt uuoonnttzziiaa zzuurree gguuss ttookkoo ttaa llddeeaarreenn kkoo ll oo rreeeekk iinn..22 -- HHaarrttuu mmaassaa ee ttaaeemmaann nnaahhii dduuzzuunnff oo rrmmaa:: zzuurree iizzeennaarree nnlleehheenn iizzkkiiaa,, zzuurree gguuss ttookkooeenn zzeennbbaakkiiaa…… oonnddoorree nnii ttssaattssii eezzaazzuu ppootteeaann..NNaahhii dduuzzuunn eerraannppee rrtt ssoonnaall iizzaattuu aahhaalliizzaannggoo dduuzzuu!!

  materiala:--MMooddee llaa ttzzeekkoo mmaassaazzuurr iiaa ((zzeerraammiikkaahhoottzzaa))..-- MMaa rrggoo aakkrr ii ll ii kkooaakk..-- BB ee rrnniizzaa sspprraayy ssaatt iinnaattuuaann..--PP iinn ttzzeellaakk eettaa eessppaattuu llaakk ..

 • 2007ko abendua28

  zer irakurri

  ALBERT FENN ETA HAREN LAGUNEK HIRUROGEI URTE BAINOGEHIAGO ZITUZTEN GUZTIEK, ETA DENEK NAHI ZUTEN FOBALLEAN

  EGIN! ASHRAF LAGUN GAZTEAREKIN ‘AITONAREN HAMAIKAKOA’OSATU ZUTEN. ISTORIO HONETAN KONTATZEN DA NOLA IKASI

  ZUTEN HOBETO JOLASTEN… ETA GARRANTZI HANDIKO PARTIDUBAT IRABAZTEN!

  AITONAREN HAMAIKAKOA

  JUAN SANMARTINLIBURUTEGIAN

  IZAROREN IRUDIMENAK EZ DAUKA MUGARIK. EDOZEIN AITZAKIADELA MEDIO, ISTORIOAK IMAJINATZEN HASIKO DA. IRUDIMENA

  LAGUN, IPUIN BAT IDAZTEN SAIATUKO DA LEHIAKETA BATEANAURKEZTEKO. LORTUKO AL DU? IRUDIMENA BEHINTZAT EZ ZAIO

  FALTA. MARRAZKI SAMURRAK ETA OSO FANTASTIKOAK DITU,ILUSTRAZIOEN BIDEZ ERE IRUDIMENARI TARTE ZABALA ESKAINIZ.

  IRUDIMENA HEGAN

  GERRYK HAMASEI URTE DITU, ETA NESKEI EZ OMEN DAGOZKIENZALETASUNAK IZAN DITU ORAIN ARTE: AUTO ETA MOTORE

  ZAHARRAK, BERE NEBA MEKANIKOEK BEZALA. ORAIN, BERRIZ,MUTIL BAT SARTU DA BERE BIHOTZEAN; BAINA ARAZOA DA BERE

  ADISKIDERIK ONENAREN SENARGAIA DELA.

  MUTIL ARTEKO NESKA

 • 2007ko abendua 29

  zer irakurri

  EIBARKOLIBURUDENDETANSALGAI

  JAIOTZETIK IZAN DA BIHURRIA IZARO, NIRE AHIZPA TTIKIA. BETIKOPETA ZIMUR-ZIMUR EGINDA BEGIRATZEN ZIDAN IBILTZEN IKASIAURRETIK. NIREKIN BETI HASERRE BALEGO BEZALA. ZER USTE DUHORREK? EGUNEN BATEAN EMAN BEHARKO DIOT ESKARMENTUREN BAT.

  NIRE AHIZPA ALUITA

  JULIA KOKOTERAINO DAGO HILEKOAREN TRIPAKO MINEKIN, ETABEHIN BAINO GEHIAGOTAN DESIATU IZAN DU MUTIL BIHURTZEA.EGUN BATEZ, HILEKOAREN MAITAGARRIA AGERTUKO ZAIO BEREDESIOA ERREALITATE BIHURTZEKO. MAITAGARRIAK BIS ZIKLOAESKAINIKO DIO: HURRENGO HILEKORA ARTE NESKA EDO MUTILIZATEKO BOTEREA IZANGO DU.

  NAHIAGO NUKE MUTILA BANINTZ!

  ALEXANDRO ERREGEA T HERRIALDERA ABIATUKO DA, HANGO ERREGE RAIMUNDOREKIN NEGOZIOTAN JARDUTERA. ALEXANDROREN ARREBA PAULOVAK ANAIAREKIN BIDAIATZEA ERABAKIKO DU, HERRIAREN INTERESAK BABESTEKO. APUSTU BATDELA-ETA, ORDEA, PAULOVAK ARRISKUAN JARRIKO DU BEREHERRIALDEA.

  K HERRIALDEA

 • 2007ko abendua30

  bertsotan

  BERTSOZALE ELKARTEAREKINELKARLANEAN, BERTSOTANATALEAN BERTSOGINTZALANDUKO DUGU ZUENLAGUNTZAREKIN.LAN ETA JOKOAK ERABILITA,BERTSOAK, KOPLAK ETAABAR NOLA EGITEN DIRENIKASTEKO AUKERA IZANGODUZUE...HILABETE HONETAN, JOKOBEREZIA PRESTATU DUGUZUENDAKO:IRUDI HORIEN ATZEANDAUDEN HITZAK ZEINTZUKDIREN BADAKIZUE, EZTA?ETA ZEINTZUK DIRAERRIMARAKO APROPOSAK?ZEINTZUK DIRA ERRIMATZENDUTEN HITZAK? LOTUITZAZU...BAINA HORREN AURRETIKTXIKITTO!RI BURUZ ZUEKIDATZITAKO BERTSOHAUEK ERE ABESTEKOAPROBETXATU!

  TXIKITTO! BERTSOTAN

  Txikitto aldizkariaguretzat onena,bertan azaltzen da tabehar dugun dena.

  Nik irakurtzen dut baigustora Txikitto,hilero etortzen daguk bai ikusteko.

  Txikitto aldizkaridibertigarria,gelara ekartzen dutikaragarria.

  Aldatzekoen txandairitsi da orain,bertsoa idatzi dugugaude ikusteko zain.

  Txiste ugari dakarguk irakurtzeko,andereñok esan duondo portatzeko.

  Txikitto aldizkariantxiste asko daude,eta gu irakurtzenoso pozik gaude.

 • ERRIMEN JOKOA

  2007ko abendua 31

  bertsotan

  Lotu itzazu errimatzen duten hitzak:

 • komikia komikiakomikiakomikiaom

  miki

  ikia

  ia

  komikia