Primera sessió aqui i ara i direccionament [modalitat compatibilitat]

29
1 [cumClavis] [Direcció, gestió del coneixement i foment de la innovació] Sessió 1 manel muntada [cumClavis] [Objectiu 1] Reflexionar vers les variables que determinen la direcció d’equips i persones a partir de l’anàlisi del moment actual.

Transcript of Primera sessió aqui i ara i direccionament [modalitat compatibilitat]

1

[cumClavis]

[Direcció, gestió del coneixement i foment de la innovació]

Sessió 1

manel muntada

[cumClavis]

[Objectiu 1]

• Reflexionar vers les variables que determinen la direcció d’equips i persones a partir de l’anàlisi del moment actual.

2

[cumClavis]

[Objectiu 2]

• Analitzar el nostre paper, com a comandaments, en aquest entorn pel que fa a la gestió del coneixement i el foment de la innovació.

[cumClavis]

[Objectiu 3]

• Determinar accions per afavorir el coneixement, aprofitar el talent de les persones i fomentar la innovació.

3

[cumClavis]

[Parlarem de lideratge]

1.- Desvetllar el sentit del que es fa.

2.- Posar en valor el coneixement del seu entorn i de les persones.

Governança

Aprenentatge

Innovació

[cumClavis]

Determinants de la innovació

Responsabilitat

Compromís

Connexió

Coneixement

Relació

Innovació

Col·laboració

[Continguts]

Propòsit

4

[cumClavis]

http://lideratge.cumclavis.net

[cumClavis]

[Calendari]

5

[cumClavis]

1. Què està determinant la revisió dels models de direcció.

2. Què s’espera dels nous models directius.

3. “Direccionar”.

[Avui]

[cumClavis]

6

[cumClavis]

Moment actual: Determinants del canvi en la

direcció de persones

[cumClavis]

Els models que es defineixen de país o de municipi requereixen d’administracions

amb capacitats específiques.

1

7

[cumClavis]

[Administracions capaces de:]

• Promoure la participació activa dels agents socials.

• Atorgar un rol actiu a la ciutadania en els assumptes de la comunitat.

• Estar en la XARXA escoltant i aportant.

• Generar continguts des de la base.

• Compartir informació i coneixement.

• Crear escenaris de relació per a facilitar la iniciativa i potenciar la innovació.

• Promoure la col·laboració.

[cumClavis]

Administració normativa

Administració gestora

Administració relacional

Evo

luci

ó

8

[cumClavis]

Una administració relacional necessita polítics, directius i tècnics amb valors,

actituds i capacitats “relacionals”.

[cumClavis]

[#coherència]

Hem d’incorporar en clau interna el que volem potenciar en

els altres

9

[cumClavis]

2El nou entorn exigeix Administracions

àgils i amb gran capacitat de maniobra i adaptació.

[cumClavis]

[El canvi és la constant]

10

[cumClavis]

[Temps líquids]

[cumClavis]

[Qüestionaments varis…]

Planificació?

Visió estratègica?

Qualitat?

11

[cumClavis]

“En un món complex com el

nostre, tan sols podem

predir el que coneixem: ens

creiem forts i això ens fa

fràgils“

Nassim Nicholas Taleb

[cumClavis]

RESILIÈNCIA ORGANITZATIVA

12

[cumClavis]

[Resiliència]

Abordar desafiaments globals

Ancoratge en la comunitat

Resiliència Interna

• Amplificar la intel·ligència

• Millorar la vitalitat emocional

• Aprofitar les connexions socials

[Lynda Gratton, 2015]

[cumClavis]

Els recursos i estils de l’entorn social i personal posen en evidència els de

l’organització

3

13

[cumClavis]

Els nous models organitzatius necessiten un nou tipus de professional.

4

[cumClavis]

Responsabilitat i compromís en el propi creixement

Valor afegit a l’entorn

14

[cumClavis]

Treball en xarxa

Autonomia

Aprenentatge col·laboratiu

Reciprocitat

Dinamització

Instal·lar-se en el beta

Compromís amb la comunitat

[cumClavis]

[INTRAemprenedor]

Capacitat de risc

Iniciativa

Automotivació

Tolerància a la frustració

Lisa adams

Innovació

15

[cumClavis]

[Què s’espera dels nous models directius:]

• Promoguin un rol actiu en les persones

• Es relacionin i es re[D]lacionin

• Obrin i dinamitzin espais de relació i col·laboració

• Estimulin i posin en valor el coneixement en termes d’aprenentatge i innovació.

[cumClavis]

“DIRECCIONAR”

16

[cumClavis]

De la rutina – A la construcció

Del procediment – Al projecte

[cumClavis]

Meu – Teu - Nostre

Connectar amb la voluntat de cada persona

Repte

17

[cumClavis]

La planificació, una eina…

[cumClavis]

PLANIFICACIÓ ESTR

18

[cumClavis]

Reflexió

Anàlisi

Acció

[cumClavis]

Misió

Visió

Valors

19

[cumClavis]

Objectius?

Seguiment?

[cumClavis]

20

[cumClavis]

"Traçar un rumb des del punt en què ens trobem fins al punt al qual volem arribar ..."

[Què és planificar]

Tenint en compte que::• Canviarem d'idea respecte a la destinació

exacta.

• Desconeixem les incidències que apareixeran ...

“Establir què volem i per què”

[cumClavis]

[Planificar]

PROPÒSIT

PARTIDARUMB

BETA

21

[cumClavis]

1 El propòsit

[cumClavis]

[Qui VOLEM arribar a ser]

Què volem oferir

A qui

Com ho farem

Què ens distingirà

De què ens sentirem orgullosos

Amb qui ho farem ?

22

[cumClavis]

Implicar a tots els agents

[cumClavis]

Respondre a necessitats col·lectives

23

[cumClavis]

Connectar amb desitjos individuals

[cumClavis]

2 Orientar-se en l’aquí

i en l’ara

24

[cumClavis]

[...]

DAFO¿

?

FEB

LESE

S

[cumClavis]

Anàlisi de factors d’èxit

25

[cumClavis]

Anàlisi de bloquejos

[cumClavis]

[Capturar el coneixement tàcit]

Big data intern

26

[cumClavis]

[cumClavis]

3 Establir les fites

27

[cumClavis]

[El poder tractor de les paraules]

Objectius

Reptes

Desafiaments

[cumClavis]

Un objectiu ben formulat expressa inequívocament l’indicador del seu

assoliment

[...]

28

[cumClavis]

[Característiques d’un objectiu...]

Clar / Concís

Útil / Coherent

Ambiciós / Factible

Mesurable / Controlable

Acceptat / Estimulant

[cumClavis]

Els objectius no s’imposen, es proposen

29

[cumClavis]

[email protected]

blog.cumclavis.net