PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

of 21 /21

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Programació de les unitats de l'assignatura Treballmonogràfic d'investigació, curs 2011-2012

Transcript of PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

Page 1: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A4t ESO 5 SESSIONS Primer trimestre 2011-2012 NATÀLIA HERRERO

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

TREBALL MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ PROJECTE 1: ELS CARRERS DE LA LITERATURAAquest primer projecte pretén que els alumnes s’inicien en les tècniques d’investigació, concretament en la recerca d’informació a la web i en l’entrevista. Així, a partir d’una selecció de cinc carrers amb noms de literats en un poble concret, que coneguin, hauran de fer una anàlisi de com són, quina rellevància tenen dintre del poble /ciutat, quina història té eixe nom (si tenia altres noms al llarg del s.XX, per què ha canviat de nom, per què eixe nom...), si hi ha cap coincidència (de nom, d’importància) amb altres pobles (hauran de veure si el nom hi està present a tres pobles que els alumnes seleccionen del País Valencià i a una ciutat de fora del territori catalanoparlant)... L’objectiu del projecte és conèixer l’entorn que els envolta a partir dels coneixements literaris i reflexionar al voltant del lloc que ocupa la literatura als nostres dies; amb aquestes reflexions, guiades per una sèries de preguntes que apareixen al blog de classe, confeccionaran un glogster on arrepleguin les conclusions a què han arribat, acompanyades de les fotos dels carrers, les entrevistes que han realitzat a dues persones del poble per extraure informació i altres documents informatius que consideren interessants.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES EMPRENEDORES PRIORITZADES

COM ES TREBALLA LA COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ

-Conèixer la realitat que ens envolta i entendre / qüestionar les seleccions dels noms del nostre entorn.- Iniciar-se en algunes tècniques d’investigació: la recerca a la web, el treball de camp (anàlisi de realitat) i la entrevista.

1. TREBALL EN EQUIP X 1Els alumnes treballen en grups cooperatius, on a cadascú se li assigna una tasca concreta.

-Les principals tècniques de recerca: el treball de camp, la recerca a la web i l’entrevista.-La realitat que ens envolta: els noms dels carrers. Per què eixos noms?-Interpretació del mapa de carrers d’un poble/ciutat. Anàlisi dels carrers

-Fer dues entrevistes d’acord amb les tècniques indicades.-Confeccionar un glogster.-Proposar els noms dels carrers del

2. GESTIÓ DEL RISC X 2 Han d’escollir ells els noms dels carrers que volen treballar, cosa que suposa un cert risc a l’hora de fer la investigació, ja que hi haurà noms dels què traguen molta informació i altres que no donen massa joc.

3. Artística i cultural (QUALITAT EN EL

X 3 El resultat final és un treball de cada grup, presentat en glogster,

Page 2: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

-Redactar conclusions pròpies amb coherència i de manera correcta (ortografia i expressió adequades).-Conèixer la importància dels autors del territori peninsular i valorar la seua aportació a la Història de la literatura i a la nostra cultura.-Saber interpretar un mapa de carrers.-Fer un seguiment correcte del blog de classe.-Saber confeccionar un glogster a partir de les indicacions que doni la professora.-Conèixer algunes tècniques per fer una bona entrevista.-Conèixer algunes de les pàgines literàries més importants.- Integrar els diferents procediments d’aprenentatge en un nou mètode didàctic participatiu y assimilatiu

TREBALL) que ha de tindre una qualitat mínima (traduïda en una redacció adequada, coherent i sense faltes d’ortografia, de les reflexions, un bon muntatge de fotos i vídeos, que una coherència amb les reflexions, ...)

principals. - Els autors recordats als carrers: anàlisi dels principals autors de la Història de la literatura hispànica, catalana i universal.-La història del segle XX:el canvi dels noms dels carrers a les diferents etapes del segle XX.-La subjectivitat de la tria a través de la història del segle XX.

futur a partir de reflexions coherents, fruit d’un procés de recerca d’informació.-Interpretació correcta d’un mapa de carrers.- Fer una correcta recerca a la web per extraure la informació necessària.-Triar els recursos necessaris per corroborar les reflexions i conclusions de la investigació (fotos, vídeos, textos...).

4. COMUNICACIÓ EFECTIVA

X 4 Han de saber reelaborar la informació recollida, interpretar-la i qüestionar-la a partir dels seus coneixements.

5. CREATIVITAT I INNOVACIÓ

X 5 La confecció dels glogsters requereix una alta dosi de creativitat.

6. ACTITUD POSITIVA X 6 L’ interès i la pròpia implicació de l’alumnat és imprescindible per al bon funcionament d’aquesta assignatura.

7. INICIATIVA X 7Existeix un mínim obligatori que es podria millorar amb la iniciativa personal.

8. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

X 8 Les activitats tenen un temps limitat, unes pautes molt marcades i unes tècniques de recerca concretes que els alumnes hauran de seguir.

9. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

X 9 Han de triar les preguntes adequades en l’entrevista er tal d’aconseguir exactament la informació que es necessita .

10. LIDERATGE 10

11. DECISIONS ÈTIQUES 1112. DIGITAL (TIC) X 12 Els alumnes hauran de fer el

seguiment de l’assignatura a través del blog de classe (tmiflorida.blogspot.com). A més, hauran de confeccionar un glogster amb tota la informació recollida on constin les reflexions finals.

Page 3: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS RECURSOS Interaccions TEM

PSATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Page 4: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

INICIALS

DESENVOLU-PAMENT

I Presentació del l’assignatura, del blog i del primer projecte.

Ordinadors -Biblioteca

Grup -classe 50’ Les activitatsestanplanificades pertal de donarcompte de ladiversitat deritmes a classe.

-Glogster amb les reflexions que han sortit de la investigació, les fotos dels carrers, les entrevistes i altres recursos (fragments de textos literaris, apunts biogràfics dels autors...).-Fitxa personal amb les pàgines web consultades i la descripció de cadascuna d’aquestes pàgines.-Plantilla de preguntes de les entrevistes

I Tria del poble on volem centrar la investigació i recerca del mapa de carrers del poble.

Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

5’

I Llistat dels carrers amb noms propis i descart d’aquells que coincideixin amb noms de literats

Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

15’

I Recerca d’informació sobre els cinc noms triats per veure si realment es tracta d’autors

Ordinadors –BibliotecaPàgines literàries: Cervantesvirtual, Ciudadseva...

Grups de 4 persones

15’

ICreació de la plantilla de preguntes per a les entrevistes d’acord amb les indicacions que es donen al blog de classe.

Ordinadors –BibliotecaWord, Blog de classe

Grups de 4 persones

20’

I Fotografiar els carrers escollits per fer una anàlisi de realitat

Càmera de fotos Grups de 4 persones

30’

D

Realització de les entrevistes a dues persones del poble per veure si saben si aquests carrers han tingut altres noms, si coneixen l’autor a qui va dedicat el carrer, si han llegit alguna cosa d’aquest autor, si creuen que és interessant que recordem la literatura mitjançant els noms dels carrers, si creuen que eixos noms perviuran al futur...

Càmera de vídeo Grups de 4 persones

25’

D

Anàlisi dels carrers: -Com és el carrer?- On està situat?- És un carrer important dintre del poble/ciutat?- Quins autors estan “millor situats”? Per què creus que és així?

Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

30’

D Comparació amb altres pobles per veure les coincidències de noms i situacions.

Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

25’

D Reflexió al voltant de la realitat analitzada:-Afegiries algun altre autor que coneguis?

Ordinadors –Biblioteca

Grups de 4 persones

20’

Page 5: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

SÍNTESI

- Quin seran els noms dels carrers del futur? Creus que hi haurà literats? Per què? Quins noms posaries tu a la llista dels literats o personatges històrics importants per al futur?

D Redacció de les conclusionsOrdinadors –BibliotecaWord

Grups de 4 persones

25’

D Confecció dels glogsters Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

30’

S Extraure cinc conclusions al voltant de l’anàlisi realitzada.

Ordinadors -Biblioteca

Grups de 4 persones

10’

SRegistre de les pàgines web consultades i descripció d’aquestes en la fitxa que hi ha penjada al blog.

Ordinadors –BibliotecaBlog

Individual 25’

S Presentació dels glogsters i de les reflexions Ordinadors –Biblioteca

Grup - classe 50’

Continguts comuns amb altres matèries

-L’estudi primer sobre els mapes dels carrers es pot relacionar directament amb la Geografia. -La Història s’estudia a partir del canvi dels noms dels carrers en les diferents etapes de la història del S.XX; a més, la investigació sobre la vida dels autors triats implica un estudi directe sobre l’etapa històrica en què van viure. -La tria de cinc autors del territori peninsular (o universal) implica una relació amb la literatura catalana i castellana (o, si escau, universal); a més, la redacció correcta (a nivell ortogràfic i a nivell d’expressió) de les conclusions coincideix amb els objectius de les assignatures de Castellà i Valencià.-El seguiment del blog de classe, així com la presentació en glogster coincideix amb alguns dels continguts de l’assignatura d’Informàtica.

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A4t ESO 9 SESSIONS Primer trimestre 2011-2012 NATÀLIA HERRERO

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

TREBALL MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ PROJECTE 2: ATREVEIX-TE A PENSARAquest projecte forma part d’un projecte interdisciplinari. Des de l’assignatura de TMI l’objectiu serà la creació d’un informatiu que doni compte dels canvis que s’ estan demanant a l’actualitat mitjançant el moviment 15-M; per poder crear el noticiari, hauran de conèixer el

Page 6: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

pensament dels il·lustrats, ja que hauran de recrear una entrevista a un dels filòsofs de la Il·lustració; a més, hauran de comparar les bases de la democràcia atenenca amb l’actual sistema democràtic. Cada alumne haurà de presentar una reflexió al voltant dels canvis que creuen necessaris a l’actualitat. En definitiva, hauran de pensar, i qüestionar la realitat que ens arriba mitjançant els medis de comunicació.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES EMPRENEDORES PRIORITZADES

COM ES TREBALLA LA COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ

-Redactar conclusions pròpies amb coherència i de manera correcta (ortografia i expressió adequades).-Entendre les relacions que hi existeixen entre la filosofia dels il·lustrats i les bases del moviment 15-M.-Conèixer les diferències entre les bases de la democràcia atenenca i l’actual per veure com s’ha adaptat la idea democràtica i com ha evolucionat al llarg del temps. -Valorar l’esperit criticista.-Estudiar quin era el pensament dels il·lustrats del XVIII per veure que farien si estiguessin a la nostra societat.-Saber quins són els mecanismes de control de masses per poder

13. TREBALL EN EQUIP X 1Els alumnes treballen en grups cooperatius, on a cadascú se li assigna una tasca concreta.

-El llenguatge dels informatius. La desinformació actual.

-El pensament Il·lustrat del s.XVIII

Els principals autors.

Les inquietud dels filòsofs del s.XVIII: la llibertat de pensament.

- Les bases de la democràcia atenenca. Comparació amb l’actual sistema democràtic.

-Els actuals sistemes de control de masses. El control de la opinió i la manipulació. Els mecanismes antipensament.

-Les bases de les demandes socials actuals: el moviment

-Creació d’un informatiu de 12 minuts, d’acord amb les característiques pròpies d’aquest gènere, on apareguin els canvis que demana el moviment 15-M, una entrevista a un dels il·lustrats i una comparació amb la democràcia atenenca.-Redacció d’una reflexió al voltant dels canvis

14. GESTIÓ DEL RISC X 2 Han de fer una bona tria dels vídeos, imatges..., perquè l’informatiu tingui sentit i hi haja un fil conductor clar.

15. Artística i cultural (QUALITAT EN EL TREBALL)

X 3Els alumnes han de crear un noticiari que informi dels canvis que demana la societat actual amb un muntatge de vídeos que exigeix una mínima qualitat.

16. COMUNICACIÓ EFECTIVA

X 4Presentació del noticiari, que serà valorat per la resta de la classe.

17. CREATIVITAT I INNOVACIÓ

X 5 Es requereix una dosi de creativitat a l’hora d’entrevistar alguns personatges de la Il·lustració.

18. ACTITUD POSITIVA X 6 L’ interès i la pròpia implicació de l’alumnat és imprescindible per al bon funcionament d’aquesta assignatura.

19. INICIATIVA X 7Existeix un mínim obligatori que es podria millorar amb la iniciativa personal

20. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

X 8 Les activitats tenen un temps limitat, unes pautes molt marcades i unes tècniques de recerca concretes que els alumnes hauran de seguir.

21. RESOLUCIÓ DE X 9 Hauran de conèixer com pensava l’il·lustrat que van a entrevistar per

Page 7: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

qüestionar-los.-Conèixer i recrear el llenguatge dels informatius.-Diferenciar allò objectiu d’allò que és opinió. - Integrar els diferents procediments d’aprenentatge en un nou mètode didàctic participatiu y assimilatiu

PROBLEMES poder recrear una situació versemblant.

15-M necessaris a la nostra societat.-Ser crític amb la informació que ens arriba, distingint allò objectiu de la opinió.

22. LIDERATGE 10

23. DECISIONS ÈTIQUES X 11 L’eixida extraescolar relacionada amb aquesta unitat requereix d’un comportament adient.

24. DIGITAL (TIC) X 12 Els alumnes hauran de fer el seguiment de l’assignatura a través del blog de classe (tmiflorida.blogspot.com).

Page 8: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS RECURSOS Interaccions TEM

PSATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

INICIALS

DESENVOLU-PAMENT

I Presentació del projecte global i concreció dels objectius des de l’assignatura de TMI

Ordinadors Grup - classe 50’ Les activitatsestanplanificades pertal de donarcompte de ladiversitat deritmes a classe.

-Noticiari de 12 minuts que mostri els canvis que demana la societat actual i que plasmi les diferències de la democràcia actual amb l’atenenca. A més, al reportatge ha almenys una entrevista a un dels il·lustrats.-Reflexió personal

I Visita al MuvimMuvim (quadern per prendre notes al museu)

Grup - classe 90’

I Analitzar les bases de la democràcia atenenca i de l’actual

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

30’

IVisualització de diferents versions d’informatius al voltant de la idea de democràcia i al voltant del moviment 15-M

Ordinadors- Canó/Pissarra digital

Grup classe 50’

IAnàlisi del pensament dels filòsofs de la Il·lustració a partir de les pàgines recomanades al blog de classe. Tria d’un dels filòsofs.

Ordinadors- BibliotecaBlog de classe

Grups de 4 persones

50’

D Comparació de la democràcia atenenca amb l’actual

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

20’

D Preparació de l’entrevista (preguntes i respostes) per al filòsof triat a partir de la lectura i anàlisi d’un fragment de la seua obra.

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

40’

Page 9: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

SÍNTESI

sobre els canvis que necessita la nostra societat.

D Selecció de diferents vídeos que interessin per a fer el muntatge dels informatius.

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

40’

D Muntatge dels informatius. Redacció de les notíciesOrdinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

100’

S Presentació de la sessió informativa que ha preparat cada grup.

CanóPissarra digitalMuntatge de vídeos preparats pels alumnes

Grups de 4 persones

50’

S Redacció d’una reflexió al voltant dels canvis necessaris en la societat actual.

Ordinadors- Biblioteca (Word)

Individual 30’

Continguts comuns amb altres matèries

En aquest projecte la Filosofia/Ètica i la Història són les matèries predominantment comunes; però, és clar que en la redacció de les notícies i de les reflexions personals les assignatures de Castellà i Valencià es fan presents a través de la cura en l’ortografia, la coherència en l’expressió, etc...

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A4t ESO 11 SESSIONS Segon trimestre 2011-2012 NATÀLIA HERRERO

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

TREBALL MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ PROJECTE 3: LES VERITATS DE LA PUBLICITATAquest projecte és una col·laboració amb les assignatures de Castellà i valencià. L’objectiu és fer una anàlisi crítica de la publicitat, dels diferents tipus d’anuncis, i dels estereotips i valors que transmet. Així, s’analitzaran anuncis masclistes/feministes, anuncis directament encarats a xiquets /adults perquè consumeixin,... I és que el que pretenem és crear consumidors reflexius, crítics i autònoms a partir de l’anàlisi i estudi de les atrocitats que amaga la publicitat, que, sota imatges de plaer i benestar, ven contaminació, obesitat, adició, tortures, esclavitud, substàncies tòxiques i mort mitjançant la manipulació.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES EMPRENEDORES

COM ES TREBALLA LA COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ

Page 10: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

PRIORITZADES-Redactar conclusions pròpies amb coherència i de manera correcta (ortografia i expressió adequades).-Conèixer les característiques pròpies dels textos publicitaris.-Conèixer els diferents àmbits on s’insereix la publicitat.-Diferenciar la ideologia política en les cartells de guerra.-Saber distingir a qui va dirigit un anunci determinat, i entendre per què s’empra una música o altra, a una imatge, o s’emet en un horari /data determinats.-Llegir textos publicitaris i comprendre què pretenen vendre realment.- Integrar els diferents procediments d’aprenentatge en un nou mètode didàctic participatiu y assimilatiu

25. TREBALL EN EQUIP X 1Els alumnes treballen en grups cooperatius, on a cadascú se li assigna una tasca concreta.

-Les característiques dels textos publicitaris.

Els anuncis televisius.

La publicitat a la premsa /revistes

Els anuncis polítics. Els cartells de la Guerra Civil

-Idees amagades a la publicitat.

Masclisme/Feminisme

Trucs de venta

-Els destinataris dels anuncis. -Els horaris dels anuncis de televisió.

-La música dels anuncis televisius.

-Les imatges dels anuncis de la premsa.

-Redactar amb coherència i correcció en l’ortografia i l’expressió. -Fer un mapa conceptual (capacitat de síntesi).-Expressar-se oralment amb correcció.- Analitzar críticament diferents anuncis publicitaris.-Entendre les idees amagades sota els anuncis televisius i sota els textos /imatges publicitàries de la premsa.

26. GESTIÓ DEL RISC X 2Els alumnes han d triar un tema concret (masclisme /feminisme/ anorèxia...)per fer l’anàlisi sobre aquest tema en quatre anuncis concrets.

27. Artística i cultural (QUALITAT EN EL TREBALL)

X 3 La presentació a la resta de companys requereix una preocupació per la part artística.

28. COMUNICACIÓ EFECTIVA

X 4Cada grup exposarà oralment a la resta de la classe la seua anàlisi sobre la publicitat.

29. CREATIVITAT I INNOVACIÓ

5

30. ACTITUD POSITIVA X 6 L’ interès i la pròpia implicació de l’alumnat és imprescindible per al bon funcionament d’aquesta assignatura.

31. INICIATIVA X 7Existeix un mínim obligatori que es podria millorar amb la iniciativa personal

32. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

X 8 Les activitats tenen un temps limitat, unes pautes molt marcades i unes tècniques de recerca concretes que els alumnes hauran de seguir.

33. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

X 9 Cal resoldre problemes de dos tipus: funcionament de grup i de la qualitat i contingut del treball

34. LIDERATGE 10

35. DECISIONS ÈTIQUES 1136. DIGITAL (TIC) X 12 Els alumnes hauran de fer el

seguiment de l’assignatura a través del blog de classe (tmiflorida.blogspot.com). A més, en la presentació de l’anàlisi, hauran de tindre un mapa conceptual preparat amb el Mindomo i una selecció dels

Page 11: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

anuncis que han triat per a analitzar.

Page 12: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS RECURSOS Interaccions TEM

PSATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

INICIALS

DESENVOLU-PAMENT

I Presentació del projecte: continguts i objectiusOrdinadorsBlog de classe

Grup - classe 50’ Les activitatsestanplanificades pertal de donarcompte de ladiversitat deritmes a classe.

-Comentaris al Wallwisher després de veure dos anuncis televisius polèmics.-Fitxa sobre els continguts dels anuncis de les revistes.-Anàlisi de la publicitat: exposició oral amb l’ajuda d’un mapa conceptual amb el Mindomo.

I Veure dos anuncis televisius polèmics i deixar una xicoteta opinió al Wallwisher.

Ordinadors- canóWallwisher

Grup – classe/individual

20’

I Triar, de la proposta temàtica que hi haja al blog de classe, un dels temes per

Blog 6’

ITriar tres anuncis televisius i dos anuncis de la premsa relacionats amb el tema triat per fer una anàlisi exhaustiva del seu contingut.

OrdinadorsRevistes

Grups de 4 persones

15’

D

Anàlisi de quatre anuncia publicitaris d’una revista. S’ha d’omplir una fitxa (blog) on consti el producte anunciat, la marca, el destinatari, les motivacions per a la seua compra, la relació que hi ha entre els destinataris que compren les revistes i els destinataris dels anuncis...

OrdinadorRevistes Blog

Individual 50’

DSobre textos publicitaris, fer la contrapublicitat (posar el text en frases negatives i passar el verb a l’antònim) i exposar-la a la resta de companys

OrdinadorsDiccionari on-line (RAE/Diccionari català- valencià -balear)[Blog]Revistes

Grups de 4 persones

50’

D Recerca de diferents anuncis relacionats amb el tema escollit per cada grup.

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

35’

DAnàlisi dels productes “naturals”; recerca dels efectes d’alguns dels components “no naturals” (conservants, additius) sobre la salut i reflexió al voltant de per què anomenen “naturals” aquests productes si no ho són.

Ordinadors- Biblioteca

Grups de 4 persones

50’

Page 13: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

SÍNTESI

DAnàlisi dels anuncia publicitaris triats sobre el tema escollit d’acord amb les pautes que hi apareixen al blog.

OrdinadorsBlog

Grups de 4 persones

50’

SFer un mapa conceptual amb el Mindomo. Ordinadors-

BibliotecaMindomo

Grups de 4 persones

30’

S Exposició oral de l’anàlisi dels anuncis televisius i de premsa. Conclusions.

Ordinadors- canó Grups de 4 persones

50’

Continguts comuns amb altres matèries

L’anàlisi dels productes “naturals” podria relacionar-se amb Física i Química /Biologia. Els temes triats (masclisme/ feminisme/ anorèxia...) connecten amb l’Ètica.Els cartells de guerra (petit avança del següent projecte) i els anuncis polítics es relacionen amb la Història.Els textos publicitaris i les seues característiques connecten amb diferents assignatures: Castellà, Valencià, Educació Plàstica i Visual O Música.

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A4t ESO 10 SESSIONS Tercer trimestre 2011-2012 NATÀLIA HERRERO

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT

TREBALL MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ PROJECTE 4: LLUMS I OMBRES DEL S.XXAquest és un projecte interdisciplinari l’objectiu del qual és un musical (Ballant, ballant). L’assignatura de TMI serà en aquest cas el suport que doni coherència a la resta de projectes de cadascuna de les assignatures.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES EMPRENEDORES PRIORITZADES

COM ES TREBALLA LA COMPETÈNCIA

CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ

-Redactar conclusions pròpies amb coherència i de manera correcta (ortografia i expressió adequades).-Conèixer els fets històrics més rellevants de la

37. TREBALL EN EQUIP X 1Els alumnes treballen en grups cooperatius, on a cadascú se li assigna una tasca concreta. -Les diferents etapes de la

Espanya del S. XX-Les repercussions dels fets ocorreguts al s. XX en l’art i la cultura:

La possibilitat

Es tindran en compte els següents aspectes:

- Exposició final dels treballs: oral,

38. GESTIÓ DEL RISC X 2

39. Artística i cultural (QUALITAT EN EL TREBALL)

X 3 El resultat final és un treball de cada grup que ha de tindre una qualitat mínima

Page 14: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

Història d’Espanya al llarg del s.XX-Conèixer diferents manifestacions artístiques i culturals marcades pels fets històrics.-Fomentar la capacitat crítica de l’alumne.-Desenvolupar la capacitat de comprensió i anàlisi de l’alumnat.-Desenvolupar l’autonomia de l’alumne per a concebre i interpretar la literatura del s.XX com element imprescindible per al seu aprenentatge.- Integrar els diferents procediments d’aprenentatge en un nou mètode didàctic participatiu y assimilatiu

d’una educació pública a la II República espanyola.

L’art de la guerra: Picasso;els cartells de guerra.

La censura franquista. Autors catalanoparlants a l’exili.

Les missions pedagògiques:Lorca.

-Característiques de la carta

-El paper de la dona al s.XX.-Els conceptes de tirania i dictadura i la seua relació amb la democràcia actual.

audiovisual i plàstica.-Capacitat d’anàlisi i comprensió dels diferents fragments literaris i audiovisuals.- Treball realitzat a l'aula d'informàtica: recerca d'informació, compliment de les normes d'ús de l'aula i compliment de les tasques assignades com a membre del grup.- Presentació del treball final.

40. COMUNICACIÓ EFECTIVA

X 4 Han de saber reelaborar la informació recollida, interpretar-la i qüestionar-la a partir dels seus coneixements.

41. CREATIVITAT I INNOVACIÓ

5

42. ACTITUD POSITIVA X 6 L’ interès i la pròpia implicació de l’alumnat és imprescindible per al bon funcionament d’aquesta assignatura.

43. INICIATIVA X 7Existeix un mínim obligatori que es podria millorar amb la iniciativa personal.

44. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ

X 8 Les activitats tenen un temps limitat, unes pautes molt marcades i unes tècniques de recerca concretes que els alumnes hauran de seguir.

45. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

9

46. LIDERATGE 10

47. DECISIONS ÈTIQUES 1148. DIGITAL (TIC) X 12 Els alumnes hauran de fer el

seguiment de l’assignatura a través del blog de classe (tmiflorida.blogspot.com).

Page 15: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS RECURSOS Interaccions TEM

PSATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

INICIALS I Presentació del projecte: continguts i objectiusOrdinadorsBlog de classe

Grup - classe 50’ Les activitatsestanplanificades pertal de donarcompte de ladiversitat de

-Carta a l’estil de Las Trece Rosas - Recull d’entrevistes i de les I

Lectura i comprensió de diferents fragments d’obres d’autors exiliats: Pere Calders, Mercè Rodoreda...

Blog de classe Grup - classe 30’

Page 16: PROGRAMACIÓ UNITATS TMI

DESENVOLU-PAMENT

SÍNTESI

ritmes a classe. conclusions.-Participació al debat

I Visualització de fragments de la pel·lícula Las trece rosas

Ordinador -canó Grup - classe 50’

IEscoltar la cançó Al alba de Luis Eduardo Aute.Escoltar la cançó de la pel·lícula Las trece rosas i parlar dels himnes.

CD Àudio Grup - classe 15’

I Visualització de fragments de la pel·lícula Pa negre i llegir alguns fragments del llibre d’Emili Teixidor

Ordinador-canó Grup - classe 50’

D Escriure una carta a l’estil de les de Las trece rosas recreant una situació semblant

Ordinadors Individual 20’

DVeure el documental Que mi nombre no se borre de la historia i fer un debat al voltant de la memòria històrica.

Ordinador- canó Grup- classe 50’

D

Veure un documental sobre les missions pedagògiques i escriure una reflexió al voltant d’aquest tipus d’educació. Parlar de l’educació pública republicana.

Ordinador- canó Individual /Grup- classe

50’

D Preparació de les plantilles de les entrevistes Ordinadors Grups de 4 persones

30’

D Recull d’alguns testimonis que varen viure el franquisme. Realització del muntatge audiovisual

Ordinadors Grups de 4 persones

50’

S Presentació del recull d’entrevistes i de les conclusions.

Ordinador- canó Grups de 4 persones

50’

Continguts comuns amb altres matèries

Totes les matèries estan implicades d’ una manera o altra; es cert, però, que la Història (les diferents etapes històriques), l’Ètica (el paper de la dona/ la memòria històrica/ els conceptes de tirania, dictadura i democràcia...), les llengües castellana i valenciana (redacció, característiques de la carta, lectures...), la Música (himnes i cançons inicials) i l’Educació plàstica i visual són les més relacionades amb els continguts que es desenvoluparan al llarg del trimestre.