2. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (nucli estratègic)

of 37 /37
Pla Estratègic pel Desenvolupament Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic de La Garrotxa PRELIMINAR CORE ESTRATÈGIC Setembre 2014

Embed Size (px)

Transcript of 2. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (nucli estratègic)

 • Pla Estratgic pel DesenvolupamentPlaEstratgicpelDesenvolupamentEconmicdeLaGarrotxa

  PRELIMINARCOREESTRATGICSetembre2014

 • SUMARI 0.ElmomentcrticdunPlaEstratgic 1.SntesiDiagnosiprvia 2. La visi externa2.Lavisiexterna 3.Lapercepciinterna4 L i t t i t t i 4.Lainterpretaciestratgica

  5.Benchmarkingterritorial 6.Unavaloracidelescondicionsdemaduraci pel PEmaduracipelPE

  7.PropostespreliminarsdeCore Estratgic

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 2

 • 0.ElmomentcrticdunPlaEstratgicg

  Estemdacord,dedeb,enlanlisi? Enlalletra(perquestemcomestem?) En la msica (com expliquem com estem?)Enlamsica(comexpliquemcomestem?)

  Quinesexpectativesrealstenim? Questemencondicionsdefer? Questemdisposatsafer?

  Quinsdilemeshemdesabersuperar?Quins sn els mfasis prioritats? Quinssnelsmfasis,prioritats?

  Quinesapostes,quinesrenncies?

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 3

 • 1.Sntesidiagnosiprvia(1)g p ( ) LaGarrotxatunnotableequilibri,sostinguteneltemps,entrelesfuncions

  residencialsiproductivesaCatalunya.Enrelacialseuentornpredominalafunciid i lresidencial.

  Tunatendnciadellargtermini(19912010)devolucipositivaentermesdeproducciirendapercpitaenrelaciaCatalunya.

  Enelsdarrersquinzeanyshaaugmentatun30%loberturadelacomarca.Braconsequilibraelnexescapaponentsensedisminucidelsnexesallevant.

  Lacrisihaimpactatenlocupacideformarelativamentmenysacusadaqueap p y qCatalunya,perdent10puntspercentualsmenysalaConstrucciiImmobliria iaServeisEmpresarials.

  Eltradicionalfortpesdelaindstriacontina sentuntretcaractersticel2012,p ,tanmateixlesactivitatsprpiamenturbanestenenunsingularpesenelValorAfegit.

  La base econmica agroindustrial i la no dependncia, en la renda, de lesLabaseeconmicaagroindustrial ilanodependncia,enlarenda,delesprestacionssocialsilesrendesexternes,permetabordarlaprofitamentdelesoportunitatsdeleconomiaglobal.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 4

 • 1.Sntesidiagnosiprvia(2)g p ( ) Enlapercepcidelsmitjansdecomunicaci,sobresurtenelTurisme,la

  Innovaciilacooperacicomaelementsestratgicsdedesenvolupament. LescaracterstiquesproductivesdeLaGarrotxaesrelacionendirectament

  ambelseixostemticsdelestratgiadespecialitzaciintelligentdeCatalunyaRIS3CAT.

  LesoportunitatsdedesenvolupamenteconmictambpodenestarrelacionadesambelfuturdegransprojectesterritorialsenlmbitPirineus,LogsticaiAccessibilitat.

  Lescenaritendencialpreveuquelarecuperacidelocupacinoesproduirfinsapartirde2016,ambmantenimententotcasdexifresdaturmoltsuperiorsaabanslacrisi.

  Larecuperacidelocupacienlescenaritendencial2020esconcentrarenelComer,lhostaleriaielturismeienelsServeisCollectius.

  El primari indstria i energia continuar sent el sector amb ms ocupaciElprimari,indstriaienergiacontinuarsentelsectorambmsocupacial2020,totiquelageneracidenovaocupacisiguimenysintensaencomparaciamblesactivitatsterciries.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 5

 • 2.Lavisiexterna

  Consens DissensAntecedentallament PaperdelParc/Potencial

  volcans

  Riquesarelativa Lideratgereconegut

  Cohesi / Identitat de grup Impacte de loberturaCohesi/Identitatdegrup Impactedel obertura

  Treballbenfet/Altareputaci

  Influncia aCATreputaci

  BaixavisibilitataCAT

  Punts forts reconegutsPunts fortsreconeguts(indstria,Turisme)

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 6

 • 3.Lapercepciinternap p

  Consens Dissens/IncertesaEquilibri/sostenibilitatcomavalorsamantenir

  ExpectativesPlaEstratgic

  Grans Potencialitats (ara Estat equilibri / desequilibriGransPotencialitats(araindividualitzades/parcials)

  Estat equilibri/desequilibrisocioterritorial

  El llegatdeterritoriallatlimita Parc/Magnitudpotencialturismegloberturaactual

  g p

  Dificultat assumirnousentornscooperaci

  Impacte oberturacooperaci

  Insuficinciesdescala

  Baixa atractivitat del sector dactivitatBaixa atractivitatdelsectord activitatdeconeixementidactivitatssensenimdelucre

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 7

 • 4.Lainterpretaciestratgica(1)p g ( )

  Perquestemb?ssostenible?Com?ProducteInteriorBrutiRentaFamiliarDisponibleperCpita,Garrotxa19912010.ndexCatalunya=100

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 8

 • 4.Lainterpretaciestratgica(2)p g ( ) Perquestemb?ssostenible?Com?

  1 007 = 0 96 x 1 08 x 0 972011 1,007=0,96 x 1,08 x0,972011

  0,966=0,92 x 1,09 x0,962001

  La Garrotxa en relaci a CAT 1 el 2010 darrera dada disponible

  0,909=0,95 x 1,15 x0,831991

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 9

  LaGarrotxaenrelaciaCAT=1,el2010,darreradadadisponible

 • 4.Lainterpretaciestratgica(3)p g ( )LescenaripoblacionalmilloralleugeramentlaposicirelativadelaGarrotxapelquefa a taxa de dependncia

  Anys Catalunya Garrotxa Cat ndex12001 68,98% 64,03% 0,9282002 68 97% 63 90% 0 927

  Proporci depoblaci de15a64anys sobretotal

  faataxadedependncia

  2002 68,97% 63,90% 0,9272003 69,07% 63,96% 0,9262004 69,13% 64,17% 0,9282005 69,43% 64,75% 0,9332006 69,22% 65,35% 0,9442007 69 07% 65 60% 0 9502007 69,07% 65,60% 0,9502008 69,04% 65,77% 0,9532009 68,73% 65,99% 0,9602010 68,24% 65,98% 0,9672011 67,73% 65,74% 0,9712012 67 36% 65 38% 0 9712012 67,36% 65,38% 0,9712013 66,96% 65,25% 0,9742014 66,47% 65,08% 0,9792015 66,15% 65,48% 0,9902016 66,01% 65,45% 0,9922017 65,88% 65,40% 0,9932018 65,74% 65,29% 0,9932019 65,67% 65,29% 0,9942020 65,65% 65,31% 0,995

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 10

 • 4.Lainterpretaciestratgica(4)p g ( )Enselsdarrersdosdecennisnoshaassolitsuperareldiferencialenelperfilformatiu de la poblaci. Probablement la immigraci i eventual emigraci de

  Garrotxa

  Nivellformatiudelapoblacide16imsanys.

  formatiudelapoblaci.Probablementlaimmigraciieventualemigracidepoblacidenivellaltpodeninfluir.sunescenariobertalacciestratgica

  Garrotxa

  Graus 1991 2001 2011Analfabets o sense estudis 19,2% 12,4% 11,9%Primer grau 63,1% 26,4% 17,7%Segon grau 12,5% 50,3% 55,4%

  Garrotxa / Catalunya. Catalunya ndex= 1

  Segon grau 12,5% 50,3% 55,4%Tercer grau 5,2% 10,8% 15,0%Total 100,0% 100,0% 100,0%

  Catalunya

  Graus 1991 2001 2011Analfabets o sense estudis 1,036 0,916 1,187Primer grau 1,119 1,177 1,319

  Graus 1991 2001 2011Analfabets o sense estudis 18,5% 13,6% 10,0%Primer grau 56,4% 22,5% 13,5%Segon grau 18,0% 50,3% 56,2%Tercer grau 7,0% 13,6% 20,3%Total 100 0% 100 0% 100 0%

  Primer grau 1,119 1,177 1,319Segon grau 0,695 1,000 0,985Tercer grau 0,733 0,794 0,737

  Total 100,0% 100,0% 100,0%

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 11

 • 4.Lainterpretaciestratgica(5p g (

  Quinssnelsfactorsdecisiusdelestendncieseconmicterritorials?

  Obertura: Incrementambivalnciesoportunitats/riscos Dinmicageneralmscompetitiva(tantalesempresescomalavida

  tidi )quotidiana)

  (Eventual)xocsculturals Governana delscanvisGo e a a de s ca s

  Perfilsociodemogrfic: Immigraci(quelasustenta,percalintegrar) Deteccidesegmentdelapoblacidebaixaqualificaci(quepotser

  enafebleixenlataxadocupaci)iafectenlaproductivitat

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 12

 • 5.BenchmarkingterritorialgTerritorisambcaracterstiquesrellevants (pes industrial combinacirellevants(pesindustrial,combinacimediactivitats,nocentralitatregional)regional)

  Al C AltCamp Alcoi Parma Auvernia Auvernia Califrnia

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 13

 • ALTCAMP Fitxaterritorial

  lREGI Catalunya

  PROVNCIA Tarragona

  Comarca Alt Camp

  PROVNCIA COMARCA ANY

  Poblaci 810.178 44.771 2013

  Taxa dactivitat 65 1% 66 5 2011Taxa d activitat 65,1% 66,5 2011

  %treballadors indstria 8,53% 43,4 2013

  Taxadatur 29,5% 25,3% 2011

  Superfcie 6.308,2km2 538km2 2013

  Empreses 237.756 1.384 2013

  Treballadors 520.935 12.623 2013

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 14

 • ALTCAMP Estratgies

  Cercadestratgiesper a fomentar nous

  Potencialitat delparc logstic :Reservadesl peractivitats logstiques del Pla dOrdenaci Territorialperafomentarnous

  sectors oxgen inovesrelacions entreelsactors nous i vells

  activitats logstiques delPladOrdenaci Territorial

  Foment activitats dI+D Empresa LEAR Valls amb Centre de Recercaactors nous ivells

  [Diagnosi ComarcaliEstratgies delAltCamp]

  EmpresaLEARVallsamb CentredeRecercaEuropeu delafirma Relaci amb laUniversitat RoviraiVirgili ilasevaFundaci [Campus Extens de lAntena delCamp] Fundaci [CampusExtens del Antena delConeixement delaURVubicat aValls.]

  SectorTurstic icultural:RutadelCsterInstitucionsclauCambra deComer deVallsConsell Comarcal de lAlt Camp

  SectorSociosanitari:HospitalVallscom apunt dereferncia Intercomarcal +GranCentreSaludMentaldereferncia

  Consell Comarcaldel Alt CampFundaci Ciutat deVallsInstitutMunicipaldePromociEconmicadeVallsUniversitat RoviraiVirgiliParc Cientfic i Tecnolgic de Turisme iParc Cientfic iTecnolgic deTurisme iOci,

  Centralitat delPolgon IndustrialdeValls

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 15

 • ALTCAMP Resultatsiexemplessingulars

  Marcatursticacreadalany 1989Di i i i i i i d l d lAl C C dDinamitzaci tursitica ieconmica delescomarquesdelAlt Camp,ConcadeBarber iUrgell.Patrimoni artstic iculturaldecadaunadaquestes comarquestunmonestir cistercenc:Santes Creus,Poblet iVallbona delesMonges, g

  LesaliancesGeneralitatdeCatalunyaDiputaci deTarragonaiLleidaputac de a ago a e daConsells Comarcals delAlt Camp,laConcadeBarber ilUrgell.Tresmarques:Turisme deCatalunya,Patronat deTurisme delaCostaDaurada,iAraLleida.

  Conveni entre els Consells comarcals i els dos grups dAcci local que gestionen elsConveni entreels Consells comarcals iels dosgrups dAcci localquegestionenelsprogramesLEADERals seus Territoris:el Consorci deDesenvolupamentdelAlt Camp ilOrganisme Autnom delaConcadeBarber.

  TAGS:TAGS:Rutacster Santes Creus Turisme VallsLearVallsURV

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 16

 • LALCOI Fitxaterritorial

  lREGI Comuinitat Valenciana

  PROVNCIA Alacant

  Comarca LAlcoi

  PROVNCIA COMARCA ANY

  Poblaci 1.852.166 111.631 2011

  Taxa dactivitat 74 9 74 01 2011Taxa d activitat 74,9 74,01 2011

  %treballadors indstria 37,6 2007

  Taxadatur 28% 2013

  Superfcie 540 km2 2011

  Empreses 4.581 2007

  Treballadors 36.715 2007

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 17

 • LALCOI Estratgies

  A)Revisi destratgies despecialitzaci productiva:txtil (Alcoi)ijoguina (Ibi)

  Indstria Txtil Alcoi:especialitzaci entxtil iconfecci delallarEstructuraformativavinculadaa

  PlaIntegraldePolticaIndustrialI2+ aAlcoiLobjectiu:impulsarregenraci delteixit econmic dAlcoi,ilaseva readinfluncia.Ubicarelsectorindustrialienergtic alnucli delespoltiquesEconmiquesiDesenvolupamentdelterritori local.Importanciacabdal dela activitat industrial de la ciutat + estrategia deficincia energtica per tal

  lespecialitzacilaactivitat industrialdelaciutat +estrategiad eficincia energticapertaldepromoure elcreixiement econmic delaciutat.Actors:Ajuntament dAlcoiCambra deComer;),Federaci EmpresarialAlcoiComtat (FEDAC).;InstitutTecnolgic delTxtil;UniversitatPolitcnica deValnciaCampusAlcoi.

  Indstria Joguina iPlstic Foia deCastalla (IbiiTibi) ValledelJuguete.major concentraci dindstria

  Diversificaci productivacap asectors com elplstic,transformatsmetllics,matrisseria Altaconcentraci depetites empreses especialitzades:atmosferaindustrial:ambient industrial,unaculturatecnolgicailaprofessionalitat

  major concentraci d indstriadelajoguina detotaEspanya

  delstreballadors. Increment cooperaci interempresarial Innovaci:InstitutoTecnolgicodelJuguete(AIJU).

  B) A fit t i t l i i t i tiB)Aprofitament espai naturalirecursospaissatgisticsSerraMariola+Parc NaturalCarrascaldelaFontRoja

  Promoci delturisme ruraliculturalorientat aunturisme decaire familiar.Reconeixement patrimonialdels.Preservaci floraifaunadelterritori ifoment delseu estudi.Reconeixement festes itradicions.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 18

 • LALCOI Resultatsiexemplessingulars

  1.CLSTER DISSENY GLOBAL.Neix 2010impulsat pel CampusdAlcoi delaUniversitatP lit i d V l i A t l t t b 80 i

  PROJECTES CLSTERC tl Vi t l d P f i l L F t Politcnica deValncia.Actualment compta amb 80socis:

  22professionals qualificats,39empreses delescomarquesdelAlcoi,elComtat,laFoia deCastalla ilaValldAlbaida,irepresentats dinstitucions pbliques iacadmiques,collegis professionals,associacions empresarials iinstituts

  Catleg VirtualdeProfessionals LaFesta:REALITZARiPROMOCIONARuncatlegensuportdigitalqueaglutiniimostrilatotalitatdel'ofertaprofessionalexistentrelacionadaamblesfestesdemorosicristians.

  tecnolgics.

  ArticulaelSistemaTerritoriald'InnovaciFomentalesrelacions enl'mbit deldisseny entreelsdiferents actors

  ParcEcoIndustrial deLorxa:ImpulsatperlAjuntamentdAlcoiielCampusdAlcoidelaUniversitatPolitcnicadeValncia

  2.PROMOCI NATURA I RECERCA

  3.JOGUINA:Desenvolupament

  ASSOCIACI SERRA MARIOLA:agrupaciinterprofessionalindependent,centradaenlesempresesienlesinstitucionsinstalladesenelterritoricomprsentreelsparcsnaturalsdelaserradeMariolaidelaFontRojaileszoneslimtrofes.

  destratgies formatives,depromocii+D:InstitutTecnolgic delaJoguina(AIJU):recercaialDesenvolupamenttecnolgic enactivitats relacionadesamb la fabricaci de joguines i els seus

  Promotors:AjuntamentsAgres,Alcoi,Alfafara,BanyeresdeMariola,Bocairent,CocentainaiMuro sotalacoordinacidelaUniversitatdAlcoi.IniciativaPrivada:lAssociacidecomerciantsideserveisdeMuro;empresaEnRuta(turismerural);cmpingLesfontsdeMariolailallotjamentruralMiradoriestablimentRegalat(Bocairent);centreamb lafabricaci dejoguines iels seus

  productes similars iauxiliarsexcursionistalesCavesdAgres.

  TAGS:TAGS:Joguina;Txtil;Universitat Politcnica;MorosiCristians;Alcoi

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 19

 • PARMA(EmiliaRomagna)( g ) Fitxaterritorial

  lBolonia

  Regi deEmilia romagna

  PAS Itlia

  REGI Emilia Romagna

  PROVNCIA Parma

  BoloniaFerraraForlCesenaMdenaParma

  REGI PROVNCIA ANY

  Poblaci 4 405 486 437 308 2010

  ParmaPiacenzaRvenaReggioEmiliaRmini Poblaci 4.405.486 437.308 2010

  Taxa dactivitat 55,0 56,6 2013

  Taxa docupaci 66,3 68,8 2013

  Taxadatur 8,5 87,5 2013

  Rmini

  Empreses 42.767 2011

  Treballadors 215.417 2011

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 20

 • PARMA(EmiliaRomagna)( g ) Estratgies

  P i i d t i s lrea industrial tecnolgicamentPromoci indstriatradicional:SectorAgroalimentari

  s lrea industrialtecnolgicamentms avanada delEmiliaRomagna:sistemaproductiu dens +alt graudurbanitzacid urbanitzaci

  Promoci derecercai Promoci,innovaci:elTecnopolis deParma(dins estratgia RIS3)

  comercialitzaci iinternacionalitzaci delproductes delaregi importncia DO de moltsimportncia DOdemoltsdells.

  Actors implicats:Administraci:Regi dEmilia Romagna;Provncia deParma;Econmics:Cambra deComer deParma;Agrupacions professionals (UnidIndustrials deParma);sindicatsInstitucionseducatives:Universitat deParmaConsorcis:Consorci ProsciuttodiParma;Consorci Parmiggiano Regiano

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 21

 • PARMA(EmiliaRomagna)( g ) Resultatsiexemplessingulars

  PARMA ALIMENTARE (PARMA ALIMENTARE INIZIATIVAPROMOZIONALE)

  ESTRATEGIA REGIONAL DE RECERCA II E PROMOZIONALE)

  Consorci creat lany 1976Missi:Promoure elconeixement iinnovaci delsectoragroalimentari .Aprofita elreconeixement delsseusproductes alguns dells amb DO: formatge Parmigiano

  INNOVACI PER LESPECIALITZACIIntelligent (RIS3)alaregi dEmiliaRomagnaUna de les activitats s la creaci de laproductes,alguns d ells amb DO:formatge Parmigiano

  Reggiano;PernildeParma;lembotit Culatello diZibello,entredaltres productes reconeguts.Projecte actual:Il Tavolo diLavoro perParmaExpo2015 Estratgia per: a) promoure els Parma i els seus

  Xarxa dAlta Tecnologia de lEmiliaRomagna. Frut daquesta estratgia hanestat aprovats 10 centres tecnolgics, 36laboratoris de recerca industrial, amb la2015.Estratgia per:a)promoure els Parmaiels seus

  productes alaExposici UniversaldeMilan 2015;b)impuls denovesactuacions perexplotarelterritori,laculturailabiodiversitat.

  participaci de 1.600 investigadors, delsquals 560 nous joves investigadors.ElTecnopoli deParma:Promogut perlaUniversitat deParmaTreballen 57personesi144atemps parcialTdiferents laboratoris:3laboratorisvinculats alaplataformaAgroalimentaria;1alaPlataformadeTICiDisseny i3ala

  TAGS:TAGS:Parmeggiano Regiano ;provinciadiparma;comunadiparma;agroindustria;

  PlataformadeCinciesdelaVida.Universit degli Studi diParma;Prosciutto;Verdi;investigaci

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 22

 • ClermontFerrand/AUVERGENE/ Fitxaterritorial

  PAS Frana

  Regi Auvergne

  Departament PuydeDome

  Capital ClermontFerrand

  CAPITALREGI ClemontFerrand(departamendePuydeDome)DISTRIBUCI 4Departaments(Allier,Cantal,HauteLoire,Puyde

  Dome)14 Districtes14Districtes1310comunes

  POBLACI TotalregiAuvergne:1.327.00habitants(2004)ClemontFerrand(capital):143.000habitants(2007)

  PRINCIPALS ClemontFerrand:260.658(19%delapoblacidelaregi)NUCLIS Vichy:60890(4,6%poblacidelaregi)

  Montluon:59785(4,5%poblacidelaregi)

  Poblacia1/01/2009 1.343.000habitants%poblaci sobre poblaci francesa 2 1%%poblacisobrepoblacifrancesa 2,1%DensitatdePoblaci 51,6Ingressosbrutsdisponibles2006(/habitant) 18800PIB2008 34,4

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 23

 • ClermontFerrand/AUVERGENE/ Estratgies

  A)ESPECIALITZACI INDUSTRIAL (22% 3Clsters alaregi.ClrmontFerranddelapoblaciocupadadelaregidAuvergne estocupadaalaindstria.Lesprincipalsindstriessndelsectors:agroalimentaris,

  Importncia ClstersPoledeComptitivitreconeguts pel governfrancs

  com acentreindustrial.1) VIAMECA :MECNICA,AUTOMOBILSTICA,

  ARONUTICA I BNS DEQUIP (CENTRALITAT DELA REGI AUVERNEG;PUYDE.DOME;CLERMONT FERRAND)

  metalrgics,processamentdematerials,productesqumics,cautxiplsticsInmportncia centralitatempresa

  CLERMONT FERRAND)2) ELASTOPLE :INDSTRIES DEL CAUTX I EL

  PLSTIC

  3) CRALES VALLE:DEL SECTOR DE LAINDUSTRIA AGROALIMENTARIA (ESPECFIC DE LA

  G A G )Michelin,ambseuaClermontFerrand.

  REGI AUVERGNE)

  CLERMONT COMMUNAUTEE ti t i L 2012 b l bi i d t i i lid

  B)REDIFINICI ESPAI TERRITORIAL:Construcci dun mbitmetropolit

  Es constiuteix Lany 2012 amb lambici de construir i consolidar unarea Metropolitana. s un acord entre les ciutats de Riom, Clermont iVichy. En fase de construcci. Els objectius:Establir model de mobilitatPromoure la mobilitat sostenibleEstimular la innovaci i el coneixementPromoure activitats culturals, esportives i de turisme dalt nivellDesenvolupament de qestions territorials descala metropolitana.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 24

 • ClermontFerrand/AUVERGENE/ Resultatsiexemplessingulars

  VULCANIAParc doci iatraccions quegiraalvoltant delsvolcans.Situat alacadenadelPuys. Est situat a 15Km de ClermontFerrand.Puys.Est situat a15KmdeClermont Ferrand.Gestionat perunaempresaprivadaqueoperasotaconcesi pblica.Elseu capitalesde3,6millons deuros.Hi ha53llocs detreball estables,ialestiu contractaci temporal.

  Visitants Visitants:primer any 630.00 persones, 220.000 al 2005. Al 2006, noms sobre de mar aoctubre i rep 220.000 visitants. A finals de 2007 hi ha una reforma del parc i esreorienta cap a un pblic familiar. Hi ha una reinversi de 16 milions per 5anys i es planteja El projecte de Nova Vulcania .A finals de 2007 ja shavia augmentat un 20% la xifra de visitans, arribant als262.000 visitants. Al 2008 sarriba als 313.400 visitants.s un museu de la cincia orientat a la vulcanologia.

  Federaci dactors pblics i pblico privats que es compromet a posar a disposici elsLA MAISON INNOVERGNE

  Federaci d actors pblics,ipblicoprivats queescompromet aposaradisposici elsmitjans irecursosqueproporcionenunamplia gammadesuport atots els projectesinnovadors enAuvergne.Actors:Fons UE;Govern Frana;AuvergneBPIFrance;InstitutNacionaldePropietatIndustrial;Reseau deDeveloppement Technologique;Cellule dInterface Technologique;

  d ( b ) d lRegiodAuvergne;CCIAuvergne (Cambra Comer);Universitat deClermont.

  TAGS:TAGS:Michelin,poledecompetitivite,uvergne;PuysdeDome;elastopole;cereals Valley;innovation

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 25

 • ElcasdelaEconomic Development Initiative deCalifrnia(1)

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 26

 • ElcasdelaEconomic Development Initiative deCalifrnia(2)

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 27

 • ElcasdelaEconomic Development Initiative deCalifrnia(3)

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 28

 • 6.CondicionsdemaduracipelPE(1)p ( )

  E iEstratgiasingular

  Un model per

  Escala/Relaci entre

  Unmodelperverificarunaestratgiasostenible de Relacions

  territorials

  Relacientreelsactors

  sosteniblededesenvolupamenteconmic

  EinesEinesdintervenci

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 29

 • 6.CondicionsdemaduracipelPE(2)p ( )Assoliments Pendents/Mancances

  Id tifi t t l B i dif i iEstratgiasingular

  IdentificatssectorsclausMaduresaprojectesencursOberturadenousprojectesActors individuals potents

  BaixadiferenciaciObjectiusfeblesovaguesAbsncia(?) dinmiquesautosostingudesActorsindividualspotents autosostingudes

  Relacionsiescala

  Bona relaciinterna(escassesdisputesterritorials)

  Persistnciadinmiqueslocalistes

  l lescalaterritorial

  Baixacompetnciainterterritorial

  RelaciterritorialincipientInvisibilitatavantatgesescala

  Relaci entre Bonclimapolticintern DinmiquesterritorialsRelacientreelsactors LideratgescompartitsAltasintoniapblicprivada

  parcialitzadesBaixadensitatrelacions,lideratgesimplcitsAbsnciaespaiscontinutat

  Einesdintervenci

  AltnivellespecialitzacideinesProcs(dintegraci)Agncia

  AplicacimodelAgncia

  d intervenciPreliminarCoreEstratgic Setembre2014 30

 • 7.Propostespreliminars(1)p p ( )

  Visi:Alvoltantdelatrilogiaequilibri(indstria,identitat,medi),posicideriquesarelativa,cohesi

  Missi:Alvoltantdelgoverndelobertura(oportunitats/riscos) i dassolir un paper rellevant(oportunitats/riscos)id assolirunpaperrellevantenunaescalasuperiormitjanantunsaltenlacooperaci i laccicooperaciil acci

  Objectiu:ReferentsaCatalunyaiEuropaibili l l i i icompatibilitatvalorsnaturalsiantrpicsapartir

  delemprenedoriailaresponsabilitatsocial.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 31

 • 7.Propostespreliminars(2)p p ( )

  Lencaixdestratgiesgenerals,sectorialsielsinstrumentsg g ,

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 32

 • 7.Propostespreliminars(3)p p ( ) Lnies(projectes)illustratius

  Garrotxa Nova Economia centrat en condicions de base GarrotxaNovaEconomia,centratencondicionsdebase(polgons,energiasostenible,telecomunicacions),relacionsintersectorialsinnovadores(RISC3),avantatgeslocalitzaci amb mfasi en lemprenedoria i lalocalitzaci,ambmfasienl emprenedoriailaresponsabilitatsocialempresarial

  GarrotxaCentre/Pont/Crulla(Pirineu/CatCentral/Litoral)di ifi i i d l l idintensificaciproactiva delesrelacionssocioeconmiques(turismesostenible,ParcdelsVolcans,puntlogstic,....)

  DelaGarrotxaalmn (projecciinternacionalfonamentadaenvalorsterritorialsirelacionsempresarials)

  Capital excellncia educativa i professional Capitalexcellnciaeducativaiprofessional ElForum(oconsellocomesvulgui)delAgncia

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 33

 • Indstriadelafusta

  Clsterdecarndeporcimaquinriaperalesindstriesdelalimentaci.Sectorlleter

  Filaturaiteixidura

  Ramaderia tradicionalment extensiva i de transhumncia S i i lRamaderiatradicionalmentextensivaidetranshumncia Sectoraiguamineral

  RipollFigueres

  Ripoll

  Banyoles

  Vic Girona

  Sta.ColomadeFarners

  Manresa

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 34

 • Exempleobjectius:AplicaciUE2020p j p

  Indicador Horitz2020aplicatavui

  Valoractual RepteEstratgic(distnciaavui)

  75%2064anysocupats 23.674 21.324 +2.350ocupats

  3%PIBR+D 51,6Meuros [11,3Meurosel2014?]

  40,3Meuros

  20% energia fonts renovables nd nd20%energiafontsrenovables nd nd

  Reduccipersotael10%abandonamentescolar*

  184 204 20senseGS

  80% 30 34 d i t 2 853 d d80%+3034anyseducacipostobligatria

  2.853 n.d nd

  Reduccipobresairiscdexclusi nd nd

  *perdisponibilitatdedadesnomsshapogutcalcularlabandonamentabatxillerat.

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 35

 • Annex:EntrevistatsiParticipantsenelsfocus grup

  JoanAgust JoanAlbesa

  JosepCorominaIgnasi Dels

  FrancescArbs JoanBoix

  J di C l b i

  IgnasiDelsJosepErraTeiaFbrega

  JordiCalabuig FrancescCanalias JoanCaada

  PereMaciasMontseMallolJoan Mart

  JosepCapell Xevi Casas Marcel Coderch

  JoanMartAnnaMatesLauraPeracaulaJ P t ll MarcelCoderch

  FrancescColl JordiComa

  JaumePortellaTurinaSerraJoanAntoniSolans

  FrancComino PepCompte

  JordiTerradesSalvadorVergs

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 36

 • Grcies per latenciGrciesperl atenci

  EduardJimnez,economistaiconsultorenpoltiquespbliquesp q p qJavierGrcia,gegrafespecialitzatendesenvolupamentlocalCarolinaRecio,socilogaRaquelColomina,analistadecomunicaci

  PreliminarCoreEstratgic Setembre2014 37